close

Вход

Log in using OpenID

5 Sustav za upravljanje poslovanjem tvrtke za opskrbu električnom

embedDownload
5
Sustav za upravljanje poslovanjem tvrtke za opskrbu
električnom energijom
Zvonko Mihelić, Lino Prka
Adnet d.o.o., Zagreb, Croatia
[email protected]
[email protected]
Sadržaj:
1. UVOD
2. IZRADA PONUDE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNE ENERGIJE
a. Ugovorene količine
b. Tarifni modeli
c. Cijene
d. Obračunska mjerna mjesta (OMM)
3. UGOVARANJE
a. Upis statusa ugovora
b. Učitavanje datoteke sa listom OMM-a
c. Učitavanje datoteke o usklađenosti ugovora, podataka i liste
OMM-a
4. PROGNOZA POTROŠNJE
5. NABAVA I PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
a. Izračun odstupanja NABAVA/PRODAJA
b. Upis i izračun cijene energije u satu iz parametara
6. OBRAČUN OSTVARENE POTROŠNJE
a. Odobravanje obračuna za ugovore
7. IZVJEŠTAJI
8. ADMINISTRIRANJE SUSTAVA
MIPRO 2012/HEP
79
80
MIPRO 2012/HEP
SUSTAV ZA UPRAVLJANJE
POSLOVANJEM TVRTKE ZA OPSKRBU
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
ADNET d.o.o.
Zvonko Mihelić, dipl. ing.
Lino Prka, dipl. ing.
Gustava Krkleca 28
10090 Zagreb,
Hrvatska
Tel. +385 1 3895121
SAŽETAK
Programski sustav za opskrbu podržava i automatizira sve poslovne procese kojima se opskrbljivač
bavi, kao što su nuđenje, ugovaranje, prognoziranje potrošnje, obrada očitanja potrošnje, nabave
energije, fakturiranje, određivanje odstupanja (energija uravnoteženja).
Tokom odvijanja pojedinih procesa automatizirana je izmjena poruka (informacija) sa HEP ODS-om i
operatorom tržišta (HROTE) kao i sa računovodstvenim paketom.
Modularnost sustava omogućava brzu prilagodbu kod promjene tržišnih pravila.
Sustav omogućava odvijanje ukupnog procesa preko WEB sučelja.
MIPRO 2012/HEP
81
1
Uvod
Sustav pokriva sve poslovne procese vezane uz opskrbu električnom energijom kroz sljedeće module:

Izrada ponude za opskrbu električnom energijom

Ugovaranje

Prognoza potrošnje

Nabava i prodaja električne energije

Obračun ostvarene potrošnje

Izvještaji
Poslovni procesi zahtijevaju razmjenu informacija između kupaca, opskrbljivača i operatora
distribucijskog sustava i tržišta, kao što je prikazano na slici.
Slika 1. Razmjena informacija među sudionicima poslovnih procesa opskrbe
82
MIPRO 2012/HEP
2
Izrada ponude za opskrbu električnom energijom
Sustav podržava upis podataka o Kupcu (partneru) kojemu se nudi energija. U tijeku ugovaranja i u
procesu opskrbe podatke je moguće proširivati i mijenjati.
Obuhvaćeni su podaci o kupcu (dugo i kratko ime, OIB), fizičkim osobama i adresi, a omogućen je i
upis zasebne adrese na koju se šalje faktura za obračun energije za sva ili podskup obračunskih
mjernih mjesta.
Programski sustav omogućava praćenje procesa izrade ponude kroz upis zabilješki. Tako je moguće
upisati vrijeme predaje ponude, otvaranja ponuda, rezultate natječaja, status u procesu ishođenja
garancije i sve ono što kupac definira kao stanje koje želi pratiti.
2.1
Ugovorne količine
Upit pa tako i ponuda sadržava procijenjene količine električne energije (mjesečne ili godišnje), a
procjena se uglavnom bazira na povijesnim podacima.
Procijenjeni podaci služe za analizu ukupnog iznosa energije u satu (ponuda + ugovoreno) i analizu
koliko će koštati nabava energije za tog kupca.
2.2
Tarifni modeli
Programski sustav sadržava informaciju o tarifnim modelima po kojima je kupac do sada nabavljao
energiju i tarifni model po kojem će se obračunavati nuđena i poslije isporučena energija. Tarifni model
može sadržavati više tarifa. Svaka tarifa ima cijenu koja se pamti u vremenu za koje se definira.
2.3
Cijene
Jedan tarifni model u programskom sustavu može imati više cijena. Sustav usporedbom više tarifnih
modela omogućava traženje optimalne cijene za ponuđenu energiju.
U sustav je moguće upisati cijene koje kupac ima kod trenutnog opskrbljivača za usporedbu s
nuđenim cijenama i cijenama koje bi mogla ponuditi konkurencija. Više verzija cijena jednog tarifnog
modela služi i prilikom financijskih analiza.
2.4
Obračunska mjerna mjesta (OMM)
Isporučena energija se mjeri na obračunskim mjernim mjestima. Povijesna ostvarenja budućeg kupca
su vezana za OMM. Za svako OMM vezan je jedan tarifni model i jedna krivulja prognoze potrošnje
(nadomjesna ili kao rezultat 15min. povijesnih očitanja).
OMM se nalaze na definiranoj adresi i pripadaju jednom vlasniku (u našem sustavu Kupcu).
Slika 2. Sučelje za učitavanje nadomjesnih krivulja i krivulje ostvarenja
MIPRO 2012/HEP
83
3
Ugovaranje
Programski sustav na zahtjev operatera iz ponude kreira Ugovor. Uloga administrator ima mogućnost
stvaranja tipskih ugovora (npr. mali kupac, srednji, veliki). Korisnik izabire tipski ugovor te ga
usuglašava sa Kupcem. Sadržaj ugovora se može spremiti u više formata (XML, PDF, RTF).
Programski sustav omogućava učitavanje i spremanje potpisanog ugovora kao PDF datoteke.
Slika 3. Povezivanje datoteka uz ugovor
Upis statusa ugovora
3.1
Programski sustav omogućava slanje svih obavijesti o preuzimanju Kupca i sklapanju ugovora.
Ugovor o opskrbi se može raskinuti ili produžiti. Operatoru distribucije i operatoru tržišta šalju se
obavijesti kako za osnovni ugovor tako i za promjene na ugovoru.
Svaka promjena na ugovoru o kojoj se obavještava ODS ili HROTE se realizira kao aneks ugovora.
Programski sustav podržava stvaranje i slanje raznih tipova datoteka:

Zahtjev za promjenu Opskrbljivača (stvara se i šalje umjesto Kupca)

Zahtjev za dostavu podataka o OMM

Najava ugovora o opskrbi

Zahtjev/obavijest o raskidu ugovora
Slika 4. Sučelje za usklađivanje jednog ili više ugovora
Proces ugovaranja prate zabilješke ili stanje procesa kao i kod izrade ponude, samo su ovdje
drugačijeg tipa (npr. datum potpisa ugovora, status osiguranja plaćanja, poslan zahtjev za dostavu
podataka u ODS).
3.2
Učitavanje datoteke sa listom OMM-a
Odgovor na Zahtjev za dostavu podataka je datoteka koja sadrži listu mjernih mjesta Kupca sa
adresama mjernih mjesta, očitanjima snage, energije, tarifnim modelima, oznaku nadomjesne krivulje,
povijesnom krivuljom očitanja i sl.
Na zahtjev korisnika učitava se pristigla datoteka te se podaci o mjernim mjestima spremaju u bazu.
84
MIPRO 2012/HEP
3.3
Učitavanje datoteke o usklađenosti ugovora, podataka i liste OMM-a
Na zahtjev korisnika učitavaju se pristigle datoteke, a mjerna mjesta dobivaju status usklađenosti.
Mjerno mjesto koje nije dobilo potvrdu da je usklađeno (status greška) ponovno se šalje na
usklađivanje, ali ovaj puta kao aneks osnovnog ugovora. Na usklađivanje se šalje i OMM koje je
naknadno ugovoreno ili koje više nije obuhvaćeno ugovorom (npr. Kupac nije više vlasnik lokacije na
kojoj se nalazi OMM).
Kada su sva OMM usklađena sa ODS-om onda je i ugovor usklađen.
MIPRO 2012/HEP
85
4
Prognoza potrošnje
Programski sustav omogućava izračun satnih iznosa potrošnje iz prognoziranih očitanja i nadomjesnih
krivulja.
Prognoza se izračunava za svaki mjesec po OMM-u i tarifnom modelu na temelju ostvarene potrošnje.
Ukupna potrošnja: 100 kW
RVT
OMM
RNT
E godina‐1
E mjesec‐1
E mjesec‐2
RVT
Odabir
podataka
60 kW
OMM
RNT
20 kW
Ugovorena / ručno
upisana potrošnja:
150 kW
RVT
90 kW
RNT
30 kW
OMM
OMM
RJT
OMM
RJT
5 kW
OMM
RJT
7,5 kW
OMM
RJT
OMM
RJT
15 kW
OMM
RJT
22,5 kW
Slika 5. Algoritam prognoze potrošnje
86
MIPRO 2012/HEP
Nabava i prodaja električne energije
5
Programski sustav omogućava upis i praćenje ugovora za kupnju i prodaju energije kroz upis
vremenske serije ili ugovornog rasporeda specifično za svaki dan ili za svaki tip dana (radni dan,
subota, nedjelja). Upisuju se satni iznosi i cijene energije te period važenja za vremensku seriju. Dio
nabavljene energije je i energija preuzeta iz obnovljivih izvora.
Ugovorni raspored kupnje ili prodaje prijavljuje se Operatoru tržišta u KISS ili ESS (XML) formatu na
dnevnoj bazi, a automatski se kreira iz postojećih ugovora o nabavi i prodaji na zahtjev operatera i
šalje na odabranu e-mail adresu.
Slika 6. Sučelje za upis ugovornog rasporeda za ugovor kupnje ili prodaje energije
5.1
Izračun odstupanja NABAVA/PRODAJA
Opskrbljivač prema definiranoj cijeni Operatoru tržišta plaća razliku isporučene i kupljene ili
proizvedene energije. U svrhu prognoziranja razlike ili budućeg troška uslijed odstupanja sustav
izračunava razliku prognozirane potrošnje i nabavljene energije te razliku ostvarene potrošnje i
nabavljene energije.
MIPRO 2012/HEP
87
Slika 7. Sučelje za prognoziranje energije uravnoteženja
5.2
Upis i izračun cijene energije u satu iz parametara
Često je cijena energije u ugovoru o nabavi te za planirano ili ostvareno odstupanje definirana
indirektno preko parametara kao što su tečaj i cijena na burzi. Sustav omogućava upis tih parametara i
prema njima izračunava cijenu energije u satu.
88
MIPRO 2012/HEP
6
Obračun ostvarene potrošnje
Programski sustav omogućava učitavanje datoteka sa očitanjima ostvarene potrošnje na OMM u
formatu zadanom od ODS-a te njihovu validaciju uz ispis eventualnih grešaka.
Za mjerna mjesta koja imaju 15-minutna očitanja ODS šalje datoteku sa ukupnim iznosom energije.
Na sučelju je omogućeno praćenje ukupnog broja mjernih mjesta i broja mjernih mjesta za koja su
stigla očitanja za svaki ugovor.
6.1
Odobravanje obračuna za ugovore
Korisnik može istovremeno kreirati sve obračune i zahtjeve za izradu fakture za sve ugovore za koje
su pristigla očitanja.
Obračun je:
1. datoteka sa sumom iznosa i cijena po tarifama
2. datoteka sa iznosom i cijenama za sve ili predefinirani podskup OMM
te dostava informacije računovodstvenom sustavu o novim odobrenim obračunima. Korisnik klikom na
sučelju odobrava obračun ili seli obračun očitanja u sljedeći mjesec. Odobreni računi se klikom
automatski šalju na odgovarajuće e-mail adrese grupa za obračun (ako su upisane).
Slika 8. Sučelje za odobravanje računa
MIPRO 2012/HEP
89
7
Izvještaji
Programski sustav čini više predefiniranih izvještaja.
Sustav podržava samostalno kreiranje predložaka izvještaja sa izabranim tipiziranim napomenama.
Takvi izvještaji se mogu koristiti za praćenje odvijanja procesa nuđenja, statusa ugovora, procesa
isporuke energije prema potrebama korisnika definiranim nakon isporuke sustava.
Slika 9. Mjesečni izvještaj izdanih računa
Slika 10. Mjesečni izvještaj po partnerima
90
MIPRO 2012/HEP
Slika 11. Mjesečni izvještaj
MIPRO 2012/HEP
91
Slika 12. Izvještaj iz izabranog predloška
92
MIPRO 2012/HEP
8
Administriranje sustava
Administrator definira uloge u sustavu. Sustav podržava više uloga.

Uloga koja može pratiti odvijanje svih procesa ali nema pravo rada (izmjene podataka) na
sustavu.

Uloga koja ima dio funkcija (npr. u procesu nuđenja ili fakturiranja).

Uloga koja ima sve funkcije.
ZAKLJUČAK
Sustav se u primjeni pokazao kao efikasan i jednostavan za upotrebu. Predviđeno je širenje sustava
WEB sučeljem za kupce.
MIPRO 2012/HEP
93
94
MIPRO 2012/HEP
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 217 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа