close

Enter

Log in using OpenID

1 Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje

embedDownload
Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: „ZTD“) i članka 21.
Statuta trgovačkog društva Magma d.d., Zagreb, Baštijanova 52/a, upisanog u sudski
registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080049595, OIB 67215092378 (dalje:
„Društvo“), Uprava Društva je dana 23.4.2014. donijela sljedeću
ODLUKU
o sazivanju Glavne skupštine Društva
Pozivaju se dioničari Društva na Glavnu skupštinu trgovačkog društva Magma d.d., koja
će se održati dana 1. rujna 2014. u 12,00 sati u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u
Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68.
Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se slijedeći
DNEVNI RED:
1) Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrĎivanje popisa nazočnih dioničara ili
njihovih opunomoćenika, utvrĎivanje kvoruma;
2) Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva, konsolidirano i nekonsolidirano godišnje
izvješće Društva u 2011., 2012. i 2013. godini;
3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voĎenja poslova Društva u
2011., 2012. i 2013. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća
Društva i grupe u 2011., 2012. i 2013. godini te o ispitivanju izvješća Uprave o
stanju društva, konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva u 2011., 2012. i 2013.
godini i izvješća revizora;
4) Izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na
dan 31. prosinca 2011., 31. prosinca 2012. i 31. prosinca 2013.;
5) Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2011., 2012. i 2013. godinu;
6) Pokrivanje gubitaka za 2011., 2012. i 2013. godinu;
7) Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2011., 2012. i 2013. godinu;
8) Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011., 2012. i 2013.
godinu;
9) Imenovanje revizora za 2012., 2013. i 2014. godinu;
10) Izvješće Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih
dionica; te
11) Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem redovnih dionica
ulozima u pravima uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva.
12) Odluka o izmjeni Statuta.
I PRIJEDLOZI ODLUKA
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka
pod točkama 6., 7., 8., 11. i 12. dnevnog reda, a Nadzorni odbor samostalno pod točkama
9. dnevnog reda, sve kako slijedi:
Ad 6) Gubici iz 2011., 2012. i 2013. godine pokrivaju se iz budućeg poslovanja Društva.
Ad 7) Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2011., 2012. i 2013. godinu.
Ad 8) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2011., 2012. i 2013.
godinu.
1
Ad 9) Za revizora Društva za poslovnu godinu 2012., 2013. i 2014. imenuje se revizorsko
društvo AUDIT d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52a, OIB 39806187636.
Ad 11)
Temeljem članka 13. Statuta Društva, članaka 304., 305. i 308. Zakona o trgovačkim
društvima te članka 46. st. 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,
Glavna skupština Društva donijela je
ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica, unosom u pravima,
uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara
Točka 1.
Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od HRK 67.748.710,00 (šezdeset sedam
milijuna sedamsto četrdeset osam tisuća sedamsto deset kuna) za iznos od najviše HRK
298.320.800,00 (dvjesto devedeset osam milijuna tristo dvadeset tisuća osamsto kuna) na
iznos od najviše HRK 366.069.510,00 (tristo šezdeset šest milijuna šezdeset devet tisuća
petsto deset kuna).
Točka 2.
Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se ulaganjem prava i to pretvaranjem
tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital Društva sukladno Planu
financijskog restrukturiranja za koji je Nagodbeno vijeće HR02 Financijske Agencije
utvrdilo Rješenjem od 18.6.2013. da je u postupku predstečajne nagodbe Društva, Klasa:
UP - I/110/07/12-01/89, izglasan zakonom propisanom većinom, te predstečajnoj nagodbi
koja je dana 23.1.2014. sklopljena izmeĎu Društva i vjerovnika predstečajne nagodbe u
izvanparničnom postupku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, poslovni broj: Stpn178/2013 (dalje: „Predstečajna nagodba“).
Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se izdavanjem najviše 29.832.080
(dvadeset devet milijuna osamsto trideset dvije tisuće osamdeset) redovnih dionica na
ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Dionice će se izdavati po nominalnoj vrijednosti
unosom tražbina jednake nominalne vrijednosti. Sukladno članku 46. st. 7. Zakona o
financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, nije potrebno provoditi procjenu
vrijednosti tražbina koje se unose u temeljni kapital Društva radi provedbe financijskog
restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe.
Točka 3.
Sukladno članku 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, dioničarima Društva isključuje
se pravo prvenstva pri upisu novih dionica Društva koje se izdaju na temelju ove odluke.
Točka 4.
Pravo na upis dionica Društva imaju vjerovnici predstečajne nagodbe iz postupka
opisanog u gornjoj točki 2., a koji su navedeni u tablici s navedenim brojem dionica koji
svaki od vjerovnika ima pravo upisati te iznosom novčane tražbine koju svaki od vjerovnika
unosi u temeljni kapital Društva, a koja je tablica objavljena na Internet stranici Društva
www.magma.hr.
2
Upis dionica vršit će se u razdoblju od dana donošenja ove odluke do 30. rujna 2014. u
javnobilježničkom uredu Marijana Jurića u Zagrebu, Savska cesta 56/II, tijekom radnog
vremena.
Dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom) te će svaki upisnik biti dužan sklopiti s
Društvom ugovor o unosu prava (tražbine) u temeljni kapital Društva. U slučaju da pojedini
vjerovnik iz predmetne tablice ne sklopi ugovor o unosu prava (tražbine) do isteka roka iz
prethodnog stavka, smatrat će se da je odustao od prava upisa dionica Društva.
Upis dionica Društva smatrat će se uspješnim neovisno o broju upisanih dionica, a pod
uvjetom da najmanje jedan vjerovnik iz predmetne tablice upiše dionice Društva i sklopi
ugovor o unosu prava (tražbine).
Točka 5.
Poziv za upis dionica bit će objavljen sukladno članku 351. st. 1. toč. 12. Zakona o tržištu
kapitala bez prethodne objave prospekta, s obzirom na to da će ponuda za upis dionica
Društva biti upućena isključivo ulagateljima iz predmetne tablice koji u postupku
predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog
restrukturiranja Društva, a Predstečajnom nagodbom su utvrĎeni broj, karakteristike i ostali
bitni elementi dionica Društva.
Točka 6.
Dionice Društva glase na ime, izdaju se u nematerijaliziranom obliku te se vode u
računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: „SKDD“).
Ulagatelji stječu sva prava utvrĎena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja
temeljnog kapitala Društva u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.
Točka 7.
Ovlašćuje se Uprava Društva na poduzimanje svih radnji potrebnih za provedbu upisa
povećanja temeljnog kapitala Društva u depozitorij SKDD-a. Upis povećanja temeljnog
kapitala Društva izvršit će se sukladno Pravilima SKDD-a i to odmah po provedbi upisa u
sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Zagrebu.
Točka 8.
Uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu bit će izvršeno unutar zakonskog roka od 12
mjeseci od dana izdanja dionica sukladno mjerodavnim propisima.
Ovlašćuje se Uprava Društva na provedbu uvrštenja novoizdanih redovnih dionica Društva
na Zagrebačku burzu sukladno važećim propisima.
Točka 9.
Upisom povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar smatrat će se da je
povećanje temeljnog kapitala Društva uspješno provedeno. Temeljni kapital Društva
povećan je danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
Točka 10.
3
Konačni iznos povećanja temeljenog kapitala Društva ovisit će o broju dionica Društva
koje će biti upisane i za koje će biti unesen ulog u pravima. Uprava Društva će uz
suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi točan iznos unesenih prava (tražbina) u
temeljni kapital Društva i točan broj dionica Društva koje se izdaju.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, nakon što da suglasnost Upravi na utvrĎenja iz
prethodnog stavka, donese odluku o izmjeni Statuta radi usklaĎenja teksta Statuta Društva
u odredbama o iznosu temeljnog kapitala, vrsti uloga koji su u temeljni kapital uneseni te
broju dionica u potpunom tekstu Statuta, s promjenama do kojih je došlo povećanjem
temeljnog kapitala unosom u pravima i izdanjem novih dionica.
Ad 12) Usvajaju se Izmjene i dopune teksta Statuta Društva:
Članak 1.
U članku 6. Statuta Društva dodaje se stavak 8. koji glasi:
„Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od dana upisa izmjena ovoga Statuta u sudski
registar, jednom ili više puta povećati temeljni kapital Društva za ukupnu svotu do
33.500.000,00 kuna (odobreni temeljni kapital). Za takvo povećanje temeljnoga kapitala
potrebna je suglasnost Nadzornog odbora. Temeljni kapital može se povećati izdavanjem
novih dionica za uplate uloga u novcu, stvarima ili pravima. Uprava može, uz suglasnost
Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica te je
ovlaštena na temelju ovog statutarnog ovlaštenja odobriti da stjecatelj dionica može steći
dionice bez objavljivanja ponude za preuzimanje. Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti
odredbe Statuta s izmjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnoga kapitala i
izdavanja novih dionica.“
Članak 2.
Sve ostale odredbe u Statutu Društva ostaju nepromijenjene.
Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva stupa na snagu i primjenjuje se
danom upisa u Sudski registar.
Članak 3.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva u skladu s ovom
odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
II POZIV DIONIČARIMA NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. TakoĎer se pozivaju sudionici
da doĎu na Glavnu skupštinu sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremene
izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.
Materijal za Glavnu skupštinu Društva koji služi kao podloga za donošenje objavljenih
odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave ovog poziva na Internet stranici
Društva www.magma.hr.
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva koji su najkasnije
na šesti dan prije njenog održavanja evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju
4
SKDD i čija prijava sudjelovanja prispije na adresu poslovnog sjedišta Društva u Zagrebu,
Baštijanova 52/a, najkasnije šesti dan prije njezinog održavanja (u taj se rok ne uračunava
dan prispijeća prijave Društvu), odnosno najkasnije na dan 25.8.2014.
Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, na temelju valjane
pisane specijalne punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna
osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Valjana specijalna punomoć mora sadržavati:
podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i zastupanog te posebno ovlaštenje za glasovanje u
ime zastupanog dioničara. Obrazac punomoći nalazi se na Internet stranici Društva
www.magma.hr. U slučaju da se dioničar ili opunomoćenik ne mogu identificirati (važećom
identifikacijskom ispravom, punomoći, ovjerenim izvatkom iz sudskog registra za pravne
osobe i sl.) neće im biti dopušteno sudjelovanje na Glavnoj skupštini.
Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva
mogu u skladu s odredbom čl. 278. st. 2. ZTD-a pisanim zahtjevom od Uprave Društva
zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da to objavi. Zahtjev
za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije
održavanja Glavne skupštine, ne računajući datum prispijeća zahtjeva u Društvu.
Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili
Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, sukladno odredbi iz čl. 282. st. 1. ZTD-a.
Protuprijedlog, s navoĎenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog
stava Uprave, će biti dostupni osobama iz čl. 281. st. 1. do st. 3. ZTD –a, te će se učiniti
dostupnim dioničarima na Internet stranici Društva www.magma.hr, ako dioničar najmanje
14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi na adresu Društva svoj
protuprijedlog. Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14
dana. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na
stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način
primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora društva.
Dioničari imaju pravo zahtijevati na Glavnoj skupštini od Uprave obavještenja o poslovima
Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma odreĎenog Statutom Društva, Glavna
skupština Društva održat će se na dan 15.9.2014. u 12,00 sati na istom mjestu, s istim
dnevnim redom. Ako niti na novoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, Glavna skupština
će se ipak održati, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.
Obavijesti iz članka 280.a ZTD–a dostupne su na Internet stranici Društva www.magma.hr.
Za Magmu d.d.:
Goranko Fižulić,
predsjednik Uprave Društva
5
Tablica iz točke 4. prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem
redovnih dionica, unosom u pravima, uz isključenje prava prvenstva postojećih
dioničara (Ad 11 dnevnog reda Odluke o sazivanju Glavne skupštine Društva od
23.4.2014.)
Broj
OIB vjerovnika
Naziv/ime vjerovnika
1
08047052211
4 MEDIA EPH d.o.o.
2
50537555731
3
63533867077
ABSOLUTE ALARMI
VL. HRVOJE GRDINID
ABSOLUTE d.o.o.
4
54870734158
ADRIA DELTA d.o.o.
5
53686561440
6
58576890942
7
94348106606
ADRIA DESIGN d.o.o.
u stečaju
ADRIA MEDIA
ZAGREB d.o.o.
ADRIATEH d.o.o.
8
36974788949
9
44734581304
10
58843087891
11
75666130770
12
28718868915
ADRIATICMEDIA
d.o.o.
AFIRMACIJA
KARLOVAC d.o.o.
AGENCIJA ZA
KOMERCIJALNU
DJELTNOST d.o.o.
AGENCIJA ZA
UPRAVLJANJE
DRŽAVNOM
IMOVINOM
AGROZNANJE d.o.o.
13
25721171707
AKS-PRODUCT d.o.o.
14
17826237673
ALFABET INKUBATOR
d.o.o.
15
67349852816
ALING d.o.o.
16
72466496524
17
23759810849
ALKEMIST STUDIO
d.o.o.
ALLIANZ ZAGREB d.d.
18
97927157791
AM PS ALPHA
NEKRETNINE d.o.o.
19
65254852736
AM PS ZETA
Sjedište i
poslovna adresa
vjerovnika
Iznos prava
(tražbine) koje
vjerovnik unosi
u temeljni
kapital Društva
(u kunama)
Nominalni iznos
dionica Društva
koji vjerovnik
stječe unosom
prava (tražbine)
(u kunama)
10000 ZAGREB
KORANSKA 2
10090 ZAGREB
STORŽIČKA 21
4.920,00
4.920,00
Broj
dionica
koji
vjerovnik
stječe
unosom
prava
(tražbine)
492
2.040,00
2.040,00
204
51515 ŠILO
JESENOVICA 9
10000 ZAGREB
BAŠTIJANOVA 52A
10000 ZAGREB
BAŠTIJANOVA 52A
5.160,00
5.160,00
516
247.010,00
247.010,00
24.701
594.670,00
594.670,00
59.467
10000 ZAGREB
RADNIČKA 43
15.090,00
15.090,00
1.509
10431 SVETA
NEDELJA KRALJICE
JELENE 6
10000 ZAGREB
ILICA 1A
670,00
670,00
67
10.250,00
10.250,00
1.025
10090 ZAGREB
ŠKORPIKOVA 24/IV
198.530,00
198.530,00
19.853
10000 ZAGREB
SAVSKA 31
12.620,00
12.620,00
1.262
10000 ZAGREB
IVANA LUČIDA 6
167.550,00
167.550,00
16.755
10000 ZAGREB
IVANIDGRADSKA
59B
10090 ZAGREB
SIGETJE 41
10090 ZAGREB
BEDRICHA
SMETANE 7
10000 ZAGREB
FOLNEGOVIDEVA 6
10000 ZAGREB
RADNIČKA 22
4.400,00
4.400,00
440
1.090,00
1.090,00
109
3.460,00
3.460,00
346
41.510,00
41.510,00
4.151
54.610,00
54.610,00
5.461
10000 ZAGREB
HEINZELOVA 70
10090 ZAGREB
ZAGREBAČKA
AVENIJA100/A
10000 ZAGREB
407.960,00
407.960,00
40.796
4.283.290,00
4.283.290,00
428.329
4.540.930,00
4.540.930,00
454.093
6
NEKRETNINE d.o.o.
20
20933796951
AMPLE d.o.o.
21
65033454401
ANTE ŠARE
22
93069505794
ANTUNOVID TA
d.o.o.
23
52330154873
AP JURINID
MIROSLAV
24
-
ARCADIA GROUP LTD
25
34684166588
ARKADIJA d.o.o.
26
59794687464
ARSENAL HOLDINGS
d.o.o.
27
41480815376
ARTPROJEKT d.o.o.
28
16771157225
ASBOR d.o.o.
29
20372678719
AS-GRANITI d.o.o.
30
14013273931
31
65106679992
32
95446773917
ATEST-KONTROLA
d.o.o.
ATLANTIC TRADE
d.o.o.
AUTO BOSSI d.o.o.
33
50260688828
34
87340407905
35
25394466476
36
39135989747
37
-
AUTUMN
PUBLISHING
38
25445360221
AXIOS d.o.o.
39
-
B SMALL PUBLISHING
LTD
40
60392304716
B.net Hrvatska d.o.o.
AUTO KUDA
NOVOSEL VL.
NOVOSEL IVICA
AUTO KUDA
ŠTARKELJ d.o.o.
AUTOPRAON. QUICK
OBRT ZA USLUGE
AUTOZUBAK d.o.o.
ZAGREBAČKA
AVENIJA 100/A2
10090 ZAGREB
ZAGREBAČKA
AVENIJA 100/A
10000 ZAGREB
PRERADOVIDEVA 34
10000 ZAGREB
ZAGREBAČKA
AVENIJA 100/A
10450
JASTREBARSKO
PETROVINA 1
UK
LEEDS
MAC
BURTON BUSINESS
PARK
23000 ZADAR
E. KVATERNIKA 3
23000 ZADAR
TRG GOSPE OD
ZDRAVLJA 1
42000 VARAŽDIN
JALKOVEC
VARAŽDINSKA
ULICA
ODVOJAK I.
31000 OSIJEK
VRBASKA 1C
10000 ZAGREB
ŽITNJAK BB
10000 ZAGREB
KNEZA MISLAVA 11
3.665.810,00
3.665.810,00
366.581
150.240,00
150.240,00
15.024
155.190,00
155.190,00
15.519
73.610,00
73.610,00
7.361
114.450,00
114.450,00
11.445
293.740,00
293.740,00
29.374
337.260,00
337.260,00
33.726
260.120,00
260.120,00
26.012
5.590,00
5.590,00
559
199.610,00
199.610,00
19.961
639.310,00
639.310,00
63.931
10000 ZAGREB
LONČAREVA 9
211.470,00
211.470,00
21.147
10090 ZAGREB
PRELOŠKI PUT 4
47000 KARLOVAC
BOGOVIDEVA 2
5.120,00
5.120,00
512
3.190,00
3.190,00
319
10000 ZAGREB
UKRAJINSKA 17
6.730,00
6.730,00
673
21000 SPLIT
BRUNA BUŠIDA 38
4.250,00
4.250,00
425
10410 VELIKA
GORICA
ZAGREBAČKA BB
UK
WEST SUSSEX
APPLEDRAM BARNS
BIRDHAM ROAD'S
10430 SAMOBOR
PUŠINE 12
UK
SURREY
THE BOOK SHED
36 LEYBORNE PARK
KE
10000 ZAGREB
129.330,00
129.330,00
12.933
23.340,00
23.340,00
2.334
56.250,00
56.250,00
5.625
15.280,00
15.280,00
1.528
600,00
600,00
60
7
41
41158648303
BALDO PODID
42
-
BALINTFY ES TARSAI
UGYVEDI
43
28285535884
BBV SPORT d.o.o.
44
-
BELLELLI SRL
45
05453054141
BEMETAL d.o.o.
46
91040737993
47
87971197112
BENT EXCELLENT
d.o.o.
BENUSSI d.o.o.
48
66471923099
BERNER d.o.o.
49
52359747455
50
04404072052
BISERKA PREININGER
FIŽULID
BIT-ART
INFORMATIKA d.o.o.
51
71166329415
BK STOLARIJA d.o.o.
52
24146311117
53
88148846119
BLITZ-CINESTAR
d.o.o.
BOBIS d.o.o. SPLIT
54
63135369237
BONAČID SECURITY
d.o.o.
55
56339448056
56
15013416746
BTL-USLUŽNI OBRT
VL. TATJANA BATEL
BYBLOS d.o.o.
57
-
CARAMEL
58
62830233394
59
98071419709
60
25179091506
CASTRUM PULA 97
d.o.o.
CBS DISTRIBUCIJA
d.o.o.
CCS d.o.o.
61
25680878204
CCS ULAGANJA d.o.o.
62
07055292120
63
36424805072
CENTAR KAPTOL
d.o.o.
CENTAR KORZO
d.o.o.
64
59646425366
CIJANIZACIJA
65
99406899243
CITY EX d.o.o.
AV. V. HOLJEVCA 20
20000 DUBROVNIK
ZAMANJINA 1
MAĐARSKA
BUDIMPEŠTA
ANDASSY 2
10431 SVETA
NEDELJA
OBRTNIČKA 3
ITALIJA
BADIA POLESINE
VIA MEUCCI 232
10000 ZAGREB
SAMOBORSKA 220
10000 ZAGREB
V.ŠKORPIKA 14B
343.140,00
343.140,00
34.314
16.380,00
16.380,00
1.638
1.326.610,00
1.326.610,00
132.661
120.840,00
120.840,00
12.084
335.230,00
335.230,00
33.523
80,00
80,00
8
52212 FAŽANA
FAŽANSKA CESTA
86
10000 ZAGREB
MAJSTORSKA 9
10000 ZAGREB
JURJEVSKA 54 A
483.280,00
483.280,00
48.328
20.090,00
20.090,00
2.009
7.200,00
7.200,00
720
21000 SPLIT
PAPE IVANA PAVLA
II 31
10000 ZAGREB
PUŠKARIDEVA 57A
10000 ZAGREB
BRANIMIROVA 29
77.580,00
77.580,00
7.758
323.980,00
323.980,00
32.398
28.980,00
28.980,00
2.898
21311 STOBREČ
PUT VRBOVNIKA BB
21000 SPLIT
DINKA
ŠIMUNOVIDA 2A
10000 ZAGREB
PETRETIDEV TRG 3
128.610,00
128.610,00
12.861
415.320,00
415.320,00
41.532
4.180,00
4.180,00
418
51000 RIJEKA
F. SUPILA 6
BELGIJA
STROMBEEK-BEVER
OTTO DE
MENTOCKPLEIN 19
52100 PULA
SPLITSKA 7
890,00
890,00
89
94.590,00
94.590,00
9.459
730,00
730,00
73
10000 ZAGREB
MAGAZINSKA 11A
43.070,00
43.070,00
4.307
10000 ZAGREB
VLAŠKA 67
10000 ZAGREB
AMRUŠEVA 5
10000 ZAGREB
NOVA VES 17
155.080,00
155.080,00
15.508
2.900.800,00
2.900.800,00
290.080
1.128.140,00
1.128.140,00
112.814
51000 RIJEKA
TRG IVANA
KOBLERA 1
10000 ZAGREB
GROBNIČKA 30
10000 ZAGREB
722.680,00
722.680,00
72.268
136.150,00
136.150,00
13.615
40,00
40,00
4
8
66
-
CLASSIC MEDIA
67
-
CLEMENTONI
68
09201087238
CompING d.o.o.
69
92504089985
70
79871865726
71
-
CONOR
KOMUNIKACIJE d.o.o.
CONTINENTAL FILM
d.o.o.
COOKIE JAR
ENTERTAINMENT INC
72
88866511884
73
COPY ELECTRONIC
d.o.o.
CRG CAPITAL GMBH
74
26187994862
CROATIA
OSIGURANJE d.d.
75
81231269363
76
61615891993
77
-
CROATIA
OSIGURANJE
MIROVINSKO
DRUŠTVO ZA
UPRAVLJANJE
DOB.MIROV.FONDOV
IMA
CROMAHRV.UDR.MANAGER
A
CTI chaulnes textiles
industrie
78
60933160251
CUSPIS d.o.o.
79
02808800434
80
44887866970
81
00920849191
82
52096685775
83
16912997621
CVIJET - INTERNET
CVJEDARNICA VL.
MARIJA LJUBID
CVJEDARNICA PUŽ
VL. DAMIR PUŽ
CVJETNA RADIONICA
'IZABEL' VL.
FELDBAUER ABRA
CVJETNI ATALIER
DIJANA VL. DIJANA
ŠAMEC
ČISTODA d.o.o.
DONJE SVETICE 38
UK
LONDON
COLET COURT
100
HAMMERSMITH
ROAD
ITALIJA
RECANATI
MACERATA
ZONA INDUSTRIALE
FONTENOCE
10000 ZAGREB
HEINZELOVA 70
10000 ZAGREB
VINOGRADSKA 4
33.890,00
33.890,00
3.389
156.390,00
156.390,00
15.639
11.980,00
11.980,00
1.198
10.920,00
10.920,00
1.092
10000 ZAGREB
ZAVRTNICA 17
461.390,00
461.390,00
46.139
SAD
BURBANK
4100 WEST
ALAMEDA AVENUE
10000 ZAGREB
SAVICA ŠANCI 119
19.290,00
19.290,00
1.929
25.900,00
25.900,00
2.590
AUSTRIJA
BEČ
RENNGASSE 14/52
10000 ZAGRE
TRG BANA
J.JELAČIDA 13
10000 ZAGREB
GUNDULIDEVA 63
74.490,00
74.490,00
7.449
10.894.610,00
10.894.610,00
1.089.461
7.835.740,00
7.835.740,00
783.574
10000 ZAGREB
ILICA 80
6.000,00
6.000,00
600
FRANCUSKA
CHAULNES
ZONE INDUSTRIALE
10000 ZAGREB
MEDVEDGRADSKA
37
10000 ZAGREB
I. TRNAVA 39
129.310,00
129.310,00
12.931
68.690,00
68.690,00
6.869
6.740,00
6.740,00
674
10370 DUGO SELO
KOLODVORSKA BB
1.590,00
1.590,00
159
10000 ZAGREB
VLAŠKA 115
240,00
240,00
24
10450
JASTREBARSKO
VLATKA MAČEKA 5
350,00
350,00
35
20000 DUBROVNIK
7.680,00
7.680,00
768
9
DUBROVNIK
84
06531901714
KD ČISTODA d.o.o.
85
38812451417
ČISTODA d.o.o. SPLIT
86
82751646609
DURČID KATARINA
87
30121281150
D & J d.o.o.
88
11390811602
89
35920050985
D.I.E. GRADITELJSKI
OBRT VL. DINO
KRSTID
DALMARE d.o.o.
90
08856062802
DARMA PRODUKT
d.o.o.
91
95174048745
DAUS TRUCK d.o.o.
92
68983993781
DE LISJAK d.o.o.
93
56878641149
DEGI JANKOMIR
d.o.o.
94
-
DEKKER OLIFANTA BV
95
23524051453
DELFIN d.o.o.
96
69797026382
97
22305159333
DELOITTE
SAVJETODAVNE
USLUGE d.o.o.
DEM ARCOBALENO
d.o.o.
98
78923053725
DEŠKOVID ŽARKO
99
79069474349
100
25839074869
DHL INTERNATIONAL
d.o.o.
DIBA – CHARM d.o.o.
101
37059122743
102
96530870894
103
02901606720
DIGITEL MEDIJSKI
SERVISI D.O.O.
DIMKO VL. JAKOB
HRENID
DIMNJAČAR d.o.o.
104
51065127989
DIT d.o.o.
105
63829817230
DOCTRINA d.o.o
106
-
DOLU PLASTIK SAN.
VE TIC. LTD. STI
107
65898178469
DOMGRAD d.o.o.
PUT OD REPUBLIKE
14
51000 RIJEKA
DOLAC 4
21000 SPLIT
PUT PLOKITA 81
10000 ZAGREB
BARILOVIČKA 5
21000 SPLIT
SENJSKA 76
23000 ZADAR
EUGENA
KVATERNIKA 3
61.590,00
61.590,00
6.159
223.750,00
223.750,00
22.375
20.000,00
20.000,00
2.000
1.818.220,00
1.818.220,00
181.822
550,00
550,00
55
22000 ŠIBENIK
V.ŠKORPIKA 23
10090 ZAGREBSUSEDGRAD
NOVA CESTA 130
21204 DUGOPOLJE
PUT BANA 8
10312 KLOŠTAR
IVANID
DUBRAVAČKA 1
10090 ZAGREBSUSEDGRAD
ŠKORPIKOVA 34
NIZOZEMSKA
WARMOND
VEERPOLDER 7
2361 WARMOND
10000 ZAGREB
NEHAJSKA 14
10000 ZAGREB
RADNIČKA 80
637.210,00
637.210,00
63.721
2.440,00
2.440,00
244
2.290,00
2.290,00
229
94.600,00
94.600,00
9.460
2.946.420,00
2.946.420,00
294.642
2.530,00
2.530,00
253
160.490,00
160.490,00
16.049
228.690,00
228.690,00
22.869
51000 RIJEKA
STROSSMAYEROVA
16
21000 SPLIT BAN
MLADENOVA 2
10000 ZAGREB
UTINJSKA 40
56.050,00
56.050,00
5.605
1.456.060,00
1.456.060,00
145.606
172.930,00
172.930,00
17.293
10000 ZAGREB
KATALINIDJERETOVA 1
10000 ZAGREB
HEINZLOVA 62A
12.650,00
12.650,00
1.265
12.805.240,00
12.805.240,00
1.280.524
10000 ZAGREB
SVAČIDEV TRG 3
660,00
660,00
66
51000 RIJEKA
VODOVODNA 37
10000 ZAGREB
ZELENA 2
51221 KOSTRENA
OBALA ZURKOVO 4
TURSKA
BUYUKCEKMECE
YAKUPLU-KAVAKLI
YOLU 2.KM ELOP
53261 KRIŽPOLJE
860,00
860,00
86
210.180,00
210.180,00
21.018
4.610,00
4.610,00
461
1.097.570,00
1.097.570,00
109.757
1.030,00
1.030,00
103
10
108
08143555420
DORCAX d.o.o.
109
-
DOREL FRANCE
110
-
DOREL
NETHERLANDS
111
87109117191
DPD CROATIA d.o.o.
112
-
DREWEX SA
113
-
DRŽAVNI PRORAČUN
114
81803782256
115
28153573910
DUBROVAČKI LIST
d.o.o.
DUKA INTERIJERI
OPREMANJE d.o.o.
116
05666325687
117
81972063656
118
52195305652
EGMONT d.o.o.
119
19739041422
EKO GARTEN d.o.o.HOTEL GARTEN
120
79915592278
121
50730247993
EKO STANDARD
d.o.o.
EKO-FLOR PLUS
d.o.o.
122
27208467122
123
38993889553
124
70759656123
125
55742050746
126
77912846311
ELEKTRO-KUHTA
d.o.o.
ELEKTRO-KUHTAOBRT VL IVICA
KUHTA
ELEKTROLUX d.o.o.
127
66577083673
ELEKTROLUX d.o.o.
128
2841798221
129
43785380310
ELEKTROMODUL
d.o.o.
ELEKTRONIKA AG
ĐANI KERAMIKA
d.o.o.
ĐURO ĐAKOVID STAN
d.o.o.
EKONOMSKI
FAKULTET
EKO-OZRA d.o.o.
MALI KUT 69
10450
JASTREBARSKO
STROSSMAYEROV
TRG BR.10
FRANCUSKA
CHOLET
9 BOULEVARD DU
POITOU
ZONE IN
NIZOZEMSKA
HELMOND
KORENDIJK 5
10000 ZAGREB
F. LUČIDA 23
POLJSKA
KRAKOW 30-731
UL KOSIARZY 3
10000 ZAGREB Rn
14013
20000 DUBROVNIK
RIJEČKA 15B
1.200,00
1.200,00
120
557.820,00
557.820,00
55.782
668.770,00
668.770,00
66.877
670,00
670,00
67
440,00
440,00
44
14.630,00
14.630,00
1.463
1.740,00
1.740,00
174
10430 SVETA
NEDJELJA
LJUBLJANSKA 5
10000 ZAGREB
VII RAVNICE 24
24.280,00
24.280,00
2.428
1.039.960,00
1.039.960,00
103.996
35000 SLAVONSKI
BROD
MILE BUDAKA 1
10000 ZAGREB
VIŠNJEVAC 3
35000 SLAVONSKI
BROD
DIZDARA 2
10000 ZAGREB
ŠIŠIDEVA 4
8.700,00
8.700,00
870
189.420,00
189.420,00
18.942
6.100,00
6.100,00
610
780,00
780,00
78
10255 GORNJI
STUPNIK
GORNJOSTUPNIČKA
96
10000 ZAGREB
KENNEDYJEV TRG 6
19.990,00
19.990,00
1.999
18.000,00
18.000,00
1.800
10000 ZAGREB
KENNEDYJEV TRG
6A
10000 ZAGREB
BABURIČINA 12
127.920,00
127.920,00
12.792
330,00
330,00
33
10297 JAKOVLJE
FIJANOVA 4
24.350,00
24.350,00
2.435
22000 ŠIBENIK
POD VIDILICOM 2
10000 ZAGREB
SLAVONSKA
AVENIJA 3
31000 OSIJEK A.
HEBRANGA 7
20.820,00
20.820,00
2.082
5.630,00
5.630,00
563
110,00
110,00
11
10000 ZAGREB
2.940,00
2.940,00
294
11
130
04118612387
d.o.o.
ELEZI MIRTEZAN
131
20574787622
ELEZI RAMIZ
132
37773359501
ELEZI ŠEFKET
133
40939120107
134
29313420995
135
12208469163
136
-
ELFORM ZAGREB
d.o.o.
ELMA VL BORIS
MANZ
EL-MONT vl. Mladen
Grubišid
ENDEMOL
INTERNATIONAL
137
95935194804
ENERGOINŽENJERING d.o.o.
138
38662687364
EPTA d.o.o.
139
58960122779
140
49659289650
141
23057039320
142
85941596441
143
86081282541
144
50432910817
145
72543389181
ERNST&YOUNG
d.o.o.
ERSTE društvo s
ograničenom
odgovornošdu za
upravljanje obveznim
mirovinskim fondom
ERSTE &
STEIERMARKISCHE
BANK d.d.
ERSTE CARD CLUB
d.d.
ERSTE DMD društvo s
ograničenom
odgovornošdu za
upravljanje
dobrovoljnim
mirovinskim fondom
EURO DIZALA VL
SABO TOMISLAV i
NENAD RAŠETA
EURO STRUCTOR
d.o.o.
146
43677901797
EUROALBA d.o.o.
147
45178681206
EURO-CLAN d.o.o.
148
61781931283
EUROCOM d.o.o.
JORDANOVAC 115
21000 SPLIT
KRALJA ZVONIMIRA
6
21000 SPLIT
KRALJA ZVONIMIRA
6
21000 SPLIT
KRALJA
ZVONIMIROVA 6
10000 ZAGREB
KOPAČEVSKI PUT 7
98.320,00
98.320,00
9.832
98.320,00
98.320,00
9.832
98.320,00
98.320,00
9.832
10,00
10,00
1
10000 ZAGREB
SVAČIDEV TRG 17
5.360,00
5.360,00
536
51000 RIJEKA
RUŽIDEVA 19
4.480,00
4.480,00
448
NIZOZEMSKA
HILVERSUM
BERWEG 70
35000 SLAVONSKI
BROD
STJEPANA PL
HORVATA 28
10000 ZAGREB
KUHAČEVA 13
10000 ZAGREB
MILANA SACHSA 1
52.580,00
52.580,00
5.258
180,00
180,00
18
149.480,00
149.480,00
14.948
307.570,00
307.570,00
30.757
10000 ZAGREB
I.LUČIDA 2A
3.193.820,00
3.193.820,00
319.382
10000 ZAGREB
I.LUČIDA 2
16.600,00
16.600,00
1.660
10000 ZAGREB
PRAŠKA 5
2.700.870,00
2.700.870,00
270.087
10000 ZAGREB
I.LUČIDA 2A
249.070,00
249.070,00
24.907
10436 KALINOVICA
CVJETNO NASELJE 2
21.260,00
21.260,00
2.126
10000 ZAGREB
AVENIJA
DUBROVNIK 16
10000 ZAGREB
CMP SAVICA ŠANCI,
JUG I, HALA 10
31000 OSIJEK
HRVATSKE
REPUBLIKE 7
10255 DONJI
STUPNIK POD
BREGOM 8
562.520,00
562.520,00
56.252
306.080,00
306.080,00
30.608
766.510,00
766.510,00
76.651
119.360,00
119.360,00
11.936
12
149
71699390921
EUROMONT SERVIS
D.O.O.
EURO-TRADE d.o.o.
150
-
151
98227140678
152
31884419002
153
75589112366
EVISION
INFORMACIJSKI
SUSTAV d.o.o.
EXPRESS KEMIJSKA
ČISTIONA VL LJUBA
JEFTID
E-ZAŠTITA d.o.o.
154
79081584010
FED d.o.o.
155
52164343372
156
25874501441
FERRARIAUTOTAPETAR I
DEKORATER VL. I.
KRIŽANID
FILIP TRADE d.o.o
157
05279949306
FILTAN d.o.o.
158
45194911051
159
85821130368
160
82183159488
161
85828625994
162
33127072619
FIMAVRIJEDNOSNICE
d.o.o.
FINA-FINANCIJSKA
AGENCIJA
FLORIJANOV SVIJET
d.o.o.
FOND ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA I
ENERGETSKU
UČINKOVITOST
FORUM d.o.o.
163
07676693758
FRANCK d.d.
164
34902658865
FUGGER d.o.o.
165
85007697972
GALOP-PRIJEVOZ
d.o.o.
166
83130824458
GANDALF d.o.o.
167
05216322294
168
69792343298
GEBRÜDER WEISS
d.o.o.
GE CAPITOL
FACTORING GmbH
169
68954548066
GEC d.o.o.
170
85147207770
GEO – LAND d.o.o.
10000 ZAGREB
KANALSKI PUT 20
2.100,00
2.100,00
210
POLJSKA
KRAKOW 30-003
UL.LOKIETKA 155
31-263 KRAKOW
10000 ZAGREB
MAKSIMIRSKA 120
52.840,00
52.840,00
5.284
214.810,00
214.810,00
21.481
10000 ZAGREB
KLEKOVEČKA 30
640,00
640,00
64
10000 ZAGREB
B.MAGOVCA 161
10250 STUPNIK
POD BREGOM 2
10000 ZAGREB
PALID 42
1.500,00
1.500,00
150
289.250,00
289.250,00
28.925
8.030,00
8.030,00
803
10000 ZAGREB
KRIŽNA 18
10000 ZAGREB
ŠTEFANOVEČKI
ZAVOJ 10
10000 ZAGREB
ANINA ULICA 2
359.890,00
359.890,00
35.989
87.870,00
87.870,00
8.787
14.720,00
14.720,00
1.472
10000 ZAGREB
VRTNI PUT 3
3.610,00
3.610,00
361
10000 ZAGREB 1.
ANDRILOVEČKA 11
8.000,00
8.000,00
800
10000 ZAGREB
KSAVER 208
232.420,00
232.420,00
23.242
23000 ZADAR
VUKOVARSKA 6F
10000 ZAGREB
VODOVODNA 20
10000 ZAGREB
RAKOVČEVA 3
10000 ZAGREB
NOVOMAROFSKA
30
10000 ZAGREB
TUŠKANAC 12/3
10000 ZAGREB
JANKOMIR 25
225.110,00
225.110,00
22.511
44.550,00
44.550,00
4.455
97.030,00
97.030,00
9.703
181.500,00
181.500,00
18.150
2.550,00
2.550,00
255
6.340,00
6.340,00
634
NJEMAČKA
MAINZ
HEINRICH VON
BRENTANO STR.2
51303 PLEŠDE
PLEŠCE 44
10450
JASTREBARSKO B.J.
JELAČIDA 80
281.300,00
281.300,00
28.130
54.360,00
54.360,00
5.436
7.380,00
7.380,00
738
13
171
-
GFJ PUBLISHING LTD
172
13129115854
GGK d.o.o.
173
-
GILBERT PETRD
174
87192735882
GLAS SLAVONIJE d.d.
175
84515021076
GORAN ČIŽMEŠIJA
176
49158686202
GORNJI GRAD d.o.o
177
21712494719
GRAD DUBROVNIK
178
64942661827
GRAD JASTREBARSKO
– UPRAV. ODJEL
179
25654647153
GRAD KARLOVAC
180
62112914641
GRAD KOPRIVNICA
181
53515145212
GRAD MAKARSKA
182
30050049642
GRAD OSIJEK
183
79517841355
GRAD PULA
184
54382731928
GRAD RIJEKA
185
08686015790
GRAD SISAK
186
78755598868
GRAD SPLIT
187
55644094063
GRAD ŠIBENIK
188
13269011531
GRAD VARAŽDIN
189
09933651854
GRAD ZADAR
190
61817894937
GRAD ZAGREB
191
99996409417
192
54873130289
193
20985255037
194
74364571096
195
2668142666
GRADNA INSTALACIJE
d.o.o.
GRADSKA ČISTODA
d.o.o.
GRADSKA PLINARA
ZAGREB d.o.o.
GRADSKA PLINARA
ZAGREB – OPSKRBA
d.o.o.
GRADSKI CENTAR
UK
SURREY
80 ROSEBERY ROAD
EPSOM
10255 DONJI
STUPNIK
GOSPODARSKA 14
21000 SPLIT
V. KRSTULOVIDA 35
31000 OSIJEK
HRVATSKE
REPUBLIKE 20
10000 ZAGREB
KRALJICE JELENE 8
10250 LUČKO
KARLOVAČKA 203A
20000 DUBROVNIK
PRED DVOROM 1
10450
JASTREBARSKO TRG
J .J. STROSSMAYERA
13
47000 KARLOVAC
BANJAČIDEVA 9
48000 KOPRIVNICA
ZRINSKI TRG 1
21300 MAKARSKA
OBALA KRLJA
TOMISLAVA 1
31000 OSIJEK
FRANJE KUHAČA 9
52100 PULA
FORUM 1
51000 RIJEKA
TITOV TRG 3
44000 SISAK
RIMSKA 26
21000 SPLIT
OBALA KNEZA
BRANIMIRA
22000 ŠIBENIK
TRG I. ŠUBIDA 1/2
42000 VARAŽDIN
TRG KRALJA
TOMISLAVA 1
23000 ZADAR
NARODNI TRG 1
10000 ZAGREB
TRG STJEPANA
RADIDA
10432 BREGANA
GRDANJCI 9
6.960,00
6.960,00
696
238.260,00
238.260,00
23.826
37.990,00
37.990,00
3.799
60.360,00
60.360,00
6.036
51.880,00
51.880,00
5.188
42.330,00
42.330,00
4.233
110.670,00
110.670,00
11.067
747.340,00
747.340,00
74.734
1.780,00
1.780,00
178
140.710,00
140.710,00
14.071
10.080,00
10.080,00
1.008
373.180,00
373.180,00
37.318
1.338.670,00
1.338.670,00
133.867
2.336.620,00
2.336.620,00
233.662
35.960,00
35.960,00
3.596
86.340,00
86.340,00
8.634
2.040,00
2.040,00
204
160.000,00
160.000,00
16.000
268.670,00
268.670,00
26.867
6.071.220,00
6.071.220,00
607.122
3.840,00
3.840,00
384
22000 ŠIBENIK
S.RADIDA 100
24.150,00
24.150,00
2.415
10000 ZAGREB
RADNIČKA CESTA 1
670,00
670,00
67
10000 ZAGREB
RADNIČKA 1
35.370,00
35.370,00
3.537
10000 ZAGREB
9.063.830,00
9.063.830,00
906.383
14
196
9851432226
197
3041431252
198
25187588059
d.o.o.
GRAĐEVINSKI
INŽENJERING KERN
d.o.o.
GRAFIČKI STUDIO
ŠTERN GRAFIKA VL.
ŠTERN SRĐAN
GRAFIK NET d.o.o.
199
02522154567
GRAFIKA PIN d.o.o.
200
57236264858
201
87635515480
202
71142152777
GRAFIKAGRAFOPRINT d.o.o.
GRAFIKA-NOVA
d.o.o.
GRAFOPLEX d.o.o.
203
30176496729
GRAND AUTO d.o.o.
204
70161208868
GRANIT VRKID d.o.o.
205
03365973101
GS1 CROATIA
206
97118002124
207
-
GULIVER IMAGE
d.o.o.
GYMSTICK
INTERNATIONAL OY
208
49376181407
HANFA
209
-
HARIBO m.b.h.
210
-
HELLY HANSEN
DEUTSCHLAND
EXPORT
211
46830600751
212
63073332379
HEP-Operator
distribucijskog
sustava d.o.o.
HEP-OPSKRBA d.o.o.
213
41317489366
HEP-PLIN d.o.o.
214
15907062900
215
61343846078
216
84186537443
217
98594743140
HEP-Toplinarstvo
d.o.o.
HERC VL. MILJENKO
KNEŽEVID
HERMES otvoreni
investicijski fond s
privatnom ponudom
upravljanja
HILDING ANDERS
JANKOMIR 33
21000 SPLIT
MOSORSKA 13
8.780,00
8.780,00
878
10000 ZAGREB
SAVICA ŠANCI 129
3.090,00
3.090,00
309
10000 ZAGREB
STAROTRNJANSKA 3
10360 SESVETE
ŽELJEZNIČKA 70
10000 ZAGREB
MIRAMARSKA 19A
962.380,00
962.380,00
96.238
16.800,00
16.800,00
1.680
38.260,00
38.260,00
3.826
10000 ZAGREB
LIČKA 33
8.360,00
8.360,00
836
21000 SPLIT
HEKTOROVIDEVA 47
10090 ZAGREBSUSEDGRAD
LJUBLJANSKA
AVENIJA 4
10090 ZAGREB
ŠKORPIKOVA 24/IV
10000 ZAGREB
TUŠKANAC 14
10000 ZAGREB
VI PODBREŽJE 33/A
38.740,00
38.740,00
3.874
2.070,00
2.070,00
207
458.130,00
458.130,00
45.813
191.480,00
191.480,00
19.148
5.210,00
5.210,00
521
FINSKA
LAHTI
RATAVARTIJANKAT
U 11
10000 ZAGREB
MIRAMARSKA 24B
AUSTRIJA
LINZ
INDUSTRIEZEILE 68
NJEMAČKA
MÜNCHEN
GUSTAV
HEINEMANN- RING
212, D10000 ZAGREB
GUNDULIDEVA 32
76.110,00
76.110,00
7.611
590,00
590,00
59
1.531.700,00
1.531.700,00
153.170
100.270,00
100.270,00
10.027
485.260,00
485.260,00
48.526
10000 ZAGREB
ULICA GRADA
VUKOVARA 37
31000 OSIJEK
CARA HADRIJANA 7
31000 OSIJEK
CARA HADRIJANA 3
1.717.180,00
1.717.180,00
171.718
2.590,00
2.590,00
259
34.840,00
34.840,00
3.484
10000 ZAGREB
RUDEŠKA 132
1.630,00
1.630,00
163
10000 ZAGREB,
MASARYKOVA 1
2.274.100,00
2.274.100,00
227.410
40323 PRELOG
44.740,00
44.740,00
4.474
15
d.o.o. (ranije HESPO
d.o.o.)
HIDROSAN GRADNJA
d.o.o.
HINA Hrvatska
izvještajna novinska
agencija
HIP REKLAME d.o.o.
218
02569528719
219
41387373932
220
92680516748
221
-
HIT ENTERTAINMENT
LTD.
222
-
HI-TEC SPORTS MID
EUROPE s.r.o.
223
04785516590
HNK HAJDUK SPLIT
š.d.d.
224
81401980435
HOTEL CENTRAL d.d.
225
-
HOTEL PARLAMENT
226
41467254586
HOTEL PETKA d.d.
DUBROVNIK
227
87311810356
228
41387373932
229
68419124305
230
57500462912
231
28921383001
HP- HRVATSKA
POŠTA d.d.
HRVATSKA
ZVJEŠTAJNA
NOVINSKA AGENCIJA
HRVATSKA
RADIOTELEVIZIJA
HRVATSKE
AUTOCESTE d.o.o.
HRVATSKE VODE d.d.
232
09722355618
233
10754964172
234
69693144506
235
81793146560
236
75297532041
237
56668956985
238
14036333877
HRVATSKI
INFORMATIČKI ZBOR
HRVATSKI OLIMPIJSKI
ODBOR
HRVATSKE ŠUME
HRVATSKI TELEKOM
d.d.
HRVATSKI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
HRVATSKO DRUŠTVO
SKLADATELJA
HYPO ALPE-ADRIABANK d.d.
KRALJA ZVONIMIRA
38-42
10000 ZAGREB
BADOVINČEVA 2
11.560,00
11.560,00
1.156
10000 ZAGREB
MARULIDEV TRG 16
1.190,00
1.190,00
119
51000 RIJEKA
IZVIĐAČKA 13
UK
LONDON
149 TOTTENHAM
COURT ROAD
ČEŠKA
ŽDAR NAD
SAZAVOU
BRNENSKA 131/37
21000 SPLIT
POLJUDSKO
ŠETALIŠTE BB
31000 OSIJEK
TRG A. STARČEVIDA
6
MAĐARSKA
BUDIMPEŠTA
KALMAN IMRE
UTCA 19
20000 DUBROVNIK
OBALA STJEPANA
RADIDA 38
10000 ZAGREB
BRANIMIROVA 4
2.040,00
2.040,00
204
218.280,00
218.280,00
21.828
10.520,00
10.520,00
1.052
3.600,00
3.600,00
360
13.920,00
13.920,00
1.392
570,00
570,00
57
6.790,00
6.790,00
679
90.240,00
90.240,00
9.024
10000 ZAGREB
MARULIDEV TRG 16
1.190,00
1.190,00
119
10000 ZAGREB
PRISAVLJE 3
310.070,00
310.070,00
31.007
10000 ZAGREB
ŠIROLINA 4
1.800,00
1.800,00
180
10000 ZAGREB
VUKOVARSKA 220
10000 ZAGREB
ILICA 191E
517.290,00
517.290,00
51.729
2.200,00
2.200,00
220
10000 ZAGREB
TRG K. DOSIDA 11
20.000,00
20.000,00
2.000
10000 ZAGREB,
LJ.F.VUKOTINOVIDA
2
10000 ZAGREB
SAVSKA 32
1.260.300,00
1.260.300,00
126.030
243.810,00
243.810,00
24.381
10000 ZAGREB
ROCKEFFELLEROVA
7
10000 ZAGREB
HEINZELOVA 62A
63.180,00
63.180,00
6.318
837.750,00
837.750,00
83.775
10000 ZAGREB
SLAVONSKA
AVENIJA 6
162.120,00
162.120,00
16.212
16
239
66980823600
HYPO ALPE-ADRIANEKRETNINE d.o.o.
240
87064273078
HYPO-LEASING
KROATIEN d.o.o.
241
43331467622
IBM HRVATSKA d.o.o.
242
-
ICON EYEWEAR INC.
243
72667678548
ID EKO d.o.o.
244
93314630364
IGOR MEŠTROVID
245
54568210261
IKID DINKA
246
41856116339
IMAGO REKLAMNA
AGENCIJA d.o.o.
247
87928986677
248
90896496260
IMELDA MEDIA
GRUPA ADRIA d.o.o.
IMPERIAL d.d. RAB
249
85644690123
IMPORTANNE
CENTAR d.o.o.
250
15023477203
IMPORTANNE d.o.o.
251
27759560625
INA-INDUSTRIJA
NAFTE d.d.
252
-
INDUSTRIA CARTARIA
COMENSE SPA
253
97167105476
INFANTINFO d.o.o.
254
54032701699
INFO DATUS d.o.o.
255
87565323632
INFO-KOD d.o.o.
256
93205229945
INGPRO d.o.o.
257
51671452481
INKASATOR d.o.o.
258
28952287627
259
24609583524
INOVA – PRIVATNA
SREDNJA
EKONOMSKA ŠKOLA
INSPEKT d.o.o.
260
69378543665
261
-
INSTALACIJE ERGOTID
d.o.o.
INTEREUROPA INING
d.o.o.
10000 ZAGREB
SLAVONSKA
AVENIJA 6
10000 ZAGREB
SLAVONSKA
AVENIJA 6A
10000 ZAGREB
MIRAMARSKA 23
SAD
NEW JERSEY 7094
75 SEAWIEW DRIVE
10000 ZAGREB
POREČKA 11
23000 ZADAR
PUT VRELA 53
23222 ZEMUNIK
GORICA 154
10000 ZAGREB
ULICA GRADA
VUKOVARA 271
10000 ZAGREB
LAŠDINSKA 97
110,00
110,00
11
31.775.720,00
31.775.720,00
3.177.572
4.279.770,00
4.279.770,00
427.977
88.770,00
88.770,00
8.877
1.840,00
1.840,00
184
78.590,00
78.590,00
7.859
44.900,00
44.900,00
4.490
384.180,00
384.180,00
38.418
83.980,00
83.980,00
8.398
51280 RAB
JURJA BARAKOVIDA
2
10000 ZAGREB
TRG. A. STARČEVIDA
BB
10000 ZAGREB
TRG DRAGE IBLERA
10
10000 ZAGREB
AVENIJA
V.HOLJEVCA 10
ITALIJA
LIPOMO
VIA OLTRECOLLE
289
52100 PULA
AHNTICOVA 5
10000 ZAGREB
MARTIDEVA 67
10000 ZAGREB
DINARSKI PUT 1B
10000 ZAGREB
SLAVONSKA
AVENIJA 24/6
47000 KARLOVAC
KRIŽANIDEVA 30
10000 ZAGREB
3. VRBIK 10
1.000,00
1.000,00
100
172.680,00
172.680,00
17.268
1.489.910,00
1.489.910,00
148.991
4.490,00
4.490,00
449
19.550,00
19.550,00
1.955
7.180,00
7.180,00
718
620,00
620,00
62
96.010,00
96.010,00
9.601
656.790,00
656.790,00
65.679
12.680,00
12.680,00
1.268
7.500,00
7.500,00
750
10000 ZAGREB
AUGUSTA ŠENOE 32
10000 ZAGREB
GORNJI PREČAC 16
7.380,00
7.380,00
738
612.840,00
612.840,00
61.284
SRBIJA
BEOGRAD
NARODNIH HEROJA
41/B/II
36.130,00
36.130,00
3.613
17
262
-
INTERSOCKS d.o.o.
263
-
IPS – International
Publishing Serv
264
25392121506
265
51630746048
266
89389588441
IRENA AGENCIJA ZA
IZNAJMLJIVANJE
NEKRETNINA VL.
IRENA ŠKARA
IRON-I-JA VL. MARIJA
MATIJAŠEC
ITAL-INVEST d.o.o.
267
-
ITV GLOBAL
ENTERTAINMENT
LTD
268
61651285801
IV NAKLADNIŠTVO
d.o.o.
269
-
IVO CUTELARIAS, LDA
270
05050436541
JAMNICA d.d.
271
44743025078
JAVNI BILJEŽNIK
ILINKA LISONEK
272
60171949411
273
46968462678
JAVNI BILJEŽNIK LUCE
BRONZAN
JAVNI BILJEŽNIK
MARIJAN JURID
274
91372507667
JAVNI BILJEŽNIK
MARINA DABELID
275
64893438592
JAVNI BILJEŽNIK
MIRA RUBID
276
44709978441
277
52937743610
278
21138492687
279
81070634638
280
49168006090
JAVNI BILJEŽNIK
ŠKARIČID-SINČID
JAVNI BILJEŽNIK
TEREZIJA-ZRINKA
SABOL
JEDRILIČARSKI KLUB
TURBO SPORT
JOHNSON CONTROL
d.o.o.
JOKER d.o.o.
281
85672274154
KADULJA A. M. d.o.o.
282
11843686605
KANJER d.o.o.
283
-
KARANOVID I
NIKOLID
SLOVENIJA
KOČEVJE
REŠKA CESTA 14
AUSTRALIJA
SYDNEY
PO BOX 124
23000 ZADAR
PUT NINA 17
92.990,00
92.990,00
9.299
39.370,00
39.370,00
3.937
310.750,00
310.750,00
31.075
10000 ZAGREB
BISTRIČKA 4
1.220,00
1.220,00
122
10000 ZAGREB
TURANJSKA 15
UK
MANCHESTER
PO BOX 4291
88-100 QUAY
STREET
10000 ZAGREB
AVENIJA
DUBROVNIK 10
BRAZIL
SANTA CATARINA
ESTRADE NACIONAL
360
10000 ZAGREB
GETALDIDEVA 3
10000 ZAGREB
TRG HRV. VELIKANA
4
20000 DUBROVNIK
VUKOVARSKA 24
6.270,00
6.270,00
627
126.640,00
126.640,00
12.664
3.110,00
3.110,00
311
100.780,00
100.780,00
10.078
1.130,00
1.130,00
113
480,00
480,00
48
4.760,00
4.760,00
476
10000 ZAGREB
SAVSKA CESTA
131/II
10000 ZAGREB
UL. GRADA
VUKOVARA 284
21000 SPLIT
DOMOVINSKOG
RATA 11
10000 ZAGREB
GAJEVA 2
76.070,00
76.070,00
7.607
30.000,00
30.000,00
3.000
3.570,00
3.570,00
357
280,00
280,00
28
10000 ZAGREB
TURININA 5
3.590,00
3.590,00
359
10000 ZAGREB
BAŠTIJANOVA 52A
1.900,00
1.900,00
190
10000 ZAGREB
ANDRIJE ŽAJE 10
18.170,00
18.170,00
1.817
21000 SPLIT
PUT BRODARICE 6
10430 SAMOBOR
A. HEBRANGA 52
51000 RIJEKA
PUT B.FELKERA 43
SRBIJA
BEOGRAD
1.488.440,00
1.488.440,00
148.844
69.240,00
69.240,00
6.924
103.170,00
103.170,00
10.317
287.880,00
287.880,00
28.788
18
284
798934420
KAROGA d.o.o.
285
36528252072
286
25687131100
287
-
KAUFMANN I
HOFMANN d.o.o.
KEINDL SPORT,
Kristijan Keindl t.p.
KELLOGG Marketing
and Sales Company
288
78990429055
289
47719259482
290
42570728116
291
-
292
35596498125
293
04776093937
KLEMM SIGURNOST
d.o.o.
KLETT VERLAG d.o.o.
294
57938030700
KLIS d.o.o.
295
75592902483
KMT GORNJI GRAD
296
61888142985
KOMUNALAC d.o.o.
297
90705226846
KONČAR SKLOPNA
POSTROJENJA d.d.
298
00160548872
299
37724368086
300
1928398713
KONČARENERGETIKA I
USLUGE d.o.o.
KONČAR-INSTITUT ZA
ELEKTROTEHNIKU
d.d.
KOTURID d.o.o.
301
-
Kozmolina doo
302
20963249418
KPMG Croatia d.o.o.
303
95970838122
KTC KRIŽEVCI d.d.
304
-
305
81210206592
KUDNI SAVJET
GUNDULIDEVA 3
KUEHNE & NAGEL
KEMIJSKA ČISTIONA
KATARINA VL. KATICA
PINTARID
KEMIS TERMOCLEAN
d.o.o.
KERA TERM
TRGOVINA d.o.o.
KIDZ
ENTERTAINMENT
A/S
RESAVSKA 23
10000 ZAGREB
IVANIDGRADSKA 53
10090 ZAGREB
JANKOMIR 33
179.450,00
179.450,00
17.945
5.720.330,00
5.720.330,00
572.033
10000 ZAGREB
RELJKOVIDEVA 2
2.870,00
2.870,00
287
UK
MANCHESTER
M16OEE KELLOGG
BUILDING
TALBOT ROAD
M
10450
JASTREBARSKO DR
F.TUĐMANA 26
1.380,00
1.380,00
138
1.090,00
1.090,00
109
10000 ZAGREB
SUDIŠČAK 3
4.020,00
4.020,00
402
10000 ZAGREB
ŠUBIDEVA 55
19.370,00
19.370,00
1.937
DANSKA
COPENHAGEN
VESTERBROGADE
35 2ndFLOOR 16
10000 ZAGREB
DRAGE GERVAISA 3
59.840,00
59.840,00
5.984
867.190,00
867.190,00
86.719
10000 ZAGREB
TRPIMRIOVA 7
10000 ZAGREB
SLAVONSKA
AVENIJA 52
10000 ZAGREB
NOVA VES 36
35000 SLAVONSKI
BROD
STJEPANA PL.
HORVATA 38
10360 SESVETE
STROJARSKA CESTA
10
10000 ZAGREB
FALLEROVO
ŠETALIŠTE 22
350,00
350,00
35
630,00
630,00
63
7.000,00
7.000,00
700
3.440,00
3.440,00
344
11.560,00
11.560,00
1.156
184.280,00
184.280,00
18.428
10000 ZAGREB
FALLEROVO
ŠETALIŠTE 22
68.810,00
68.810,00
6.881
10000 ZAGREB
ČULINEČKA 221
SRBIJA
BEOGRAD
JURIJA GAGARINA
32A
10000 ZAGREB
IVANA LUČIDA 2A
48260 KRIŽEVCI
TESLINA 18
10000 ZAGREB,
GUNDULIDEVA 3
20,00
20,00
2
1.278.190,00
1.278.190,00
127.819
607.650,00
607.650,00
60.765
1.840,00
1.840,00
184
100,00
100,00
10
10431 SVETA
342.530,00
342.530,00
34.253
19
d.o.o.
306
28274926723
307
98319803940
KVARNER MEDIA
d.o.o.
LA LOG d.o.o.
308
57242677434
LAB 2000 d.o.o.
309
95586452887
310
23359164583
LABORATORIUM
d.o.o.
LABUD d.o.o.
311
49617677906
LAGER BAŠID d.o.o.
312
06465158978
313
90070430630
314
50253746871
LAGERMAX AED
CROATIA d.o.o.
LANEMA
INTERNATIONAL
d.o.o.
LASER-PRINT d.o.o.
315
99124436640
316
87955947581
LAV NEKRETNINE
d.o.o.
LEDO d.d.
317
-
LEE INTERNATIONAL
318
94444466973
LSG BUILDING
SOLUTIONS d.o.o.
319
35153197128
320
34578772340
321
90034071582
LERT GRADITELJSTVO
d.o.o.
LIBRATEHNIČAR –
ALBA d.o.o.
LIDER PRESS d.d.
322
96809077214
LOLA RIBAR d.d.
323
-
LORENZ BAHLSEN
SNACK-WORLD
GmbH
324
11968584230
LOŽA d.o.o.
325
-
LUDORUM
ENTERPRISES LTD
326
42927423078
LUKVEL d.o.o.
327
99289499316
LUSIO d.o.o.
328
-
LUXOR CO doo
NEDELJA
GOSPODARSKA 2
10000 ZAGREB
DRENOVEČKA 2
2.070,00
2.070,00
207
10360 SESVETE
SLATINSKA 1
10000 ZAGREB
FALLEROVO
ŠETALIŠTE 70
10000 ZAGREB
ZELENI TRG1
181.320,00
181.320,00
18.132
22.530,00
22.530,00
2.253
76.530,00
76.530,00
7.653
10000 ZAGREB
RADNIČKA CESTA
173/R
47000 KARLOVAC
I. B. MAŽURANID 8
10000 ZAGREB
F. LUČIDA 23
15.890,00
15.890,00
1.589
3.530,00
3.530,00
353
170,00
170,00
17
10000 ZAGREB
GOSPODARSKA 5 C
260,00
260,00
26
10040 ZAGREB
JUŽNA ULICA 75
10000 ZAGREB
GAJŠČAK 46A
7.810,00
7.810,00
781
350,00
350,00
35
10000 ZAGREB
MARIJANA ČAVIDA
9
JUŽNA KOREJA
SEOUL
KUKDONG BLDG
CHUNGMURO 3 Ka
10250 ZAGREB
KARLOVAČKA
CESTA 203A
10000 ZAGREB VIII
RAVNICE 4A
467.570,00
467.570,00
46.757
5.430,00
5.430,00
543
46.540,00
46.540,00
4.654
77.580,00
77.580,00
7.758
10000 ZAGREB II
PRADANSKA 6A
4.490,00
4.490,00
449
10000 ZAGREB
SAVSKA 41
47000 KARLOVAC
RIJEČKA 97
NJEMAČKA
HANNOVER
PODBIELSKISTRASSE
11
23000 ZADAR
F. LISICE 42
UK
LONDON
566 CHISWICK HIGH
RD
10000 ZAGREB
GAJEVA 36
10000 ZAGREB
ULICA BIZEK II 56
SRBIJA
BEOGRAD
1.870,00
1.870,00
187
114.630,00
114.630,00
11.463
5.758.900,00
5.758.900,00
575.890
14.530,00
14.530,00
1.453
193.320,00
193.320,00
19.332
240,00
240,00
24
252.000,00
252.000,00
25.200
26.480,00
26.480,00
2.648
20
329
53289549260
M. AL. INTERIJERI
d.o.o.
MACMILLAN
DISTRIBUTION
330
-
331
63177831187
332
69793296174
333
40040748960
MAG. B –SECURITY,
BONAČID K. D.
334
-
Magma International
ltd
335
20236849645
MAIZ PLM d.o.o.
336
12733878804
337
59432341680
MAKARSKI
KOMUNALAC d.o.o.
MANDRA d.o.o.
338
62455371370
MARINA MESID
339
06758420862
MARKETING M d.o.o.
340
-
MARVEL
ANIMATION, INC.
341
25029782172
342
76598425509
MATERIA PRIMA
d.o.o.
MATID d.o.o.
343
-
MAUI AND SONS
344
89027343720
M. B. AUTO d.o.o.
345
61918537027
MEBLO TRADE d.o.o.
346
19251358216
MEDIA – CENTAR
347
78303499202
348
92674509671
349
64536314217
350
89031399895
MEDITERAN HOTEL
VL. DOZA ROBERT
MED-OR
ODRŽAVANJE d.o.o
MEGA MONT
USLUGE d.o.o.
MENART d.o.o.
MADISON
CONSULTING d.o.o.
MAESTRAL VL. DINO
KALOGJERA
BRADE JERKOVID
117V
51216 VIŠKOVO
GORNJI SROKI 47
278.840,00
278.840,00
27.884
UK
BASINGSTOKE
HOUNDMILLS
10000 ZAGREB
MREŽNIČKA 2
74.800,00
74.800,00
7.480
513.740,00
513.740,00
51.374
10000 ZAGREB
KRALJA ZVONIMIRA
66
21000 SPLIT
ŠETALIŠTE I.
MEŠTROVIDA 13
HONG KONG
SUITE810
OCEAN CENTRE 5
CANTON ROAD
10450
JASTREBARSKO
ODVOJAK BANA J.
JELAČIDA 2
21300 MAKARSKA
TRG TINA UJEVIDA 1
65.110,00
65.110,00
6.511
10.340,00
10.340,00
1.034
261.850,00
261.850,00
26.185
57.840,00
57.840,00
5.784
9.280,00
9.280,00
928
40323 PRELOG
HRUPINE 14
10000 ZAGREB
HERMANOVA 17G
40305 NEDELIŠDE
BRADE RADIDA 2
SAD
MANHATTAN
BEACH 1600
ROSECRANS
AVENUE
51222 BAKAR
PRIMORJE 121
33.500,00
33.500,00
3.350
1.200,00
1.200,00
120
890,00
890,00
89
74.870,00
74.870,00
7.487
286.190,00
286.190,00
28.619
10410 VELIKA
GORICA
KOLODVORSKA 137
SAD
PACIFIC PALISADES
17383 SUNSET
LBVD SUITE 400
10000 ZAGREB
KOLEDOVČINA 8
10000 ZAGREB
REMETINEČKA
CESTA 137
10000 ZAGREB
ZAVRTNICA 15
23000 ZADAR
MATIJE GUPCA 19
12.800,00
12.800,00
1.280
86.640,00
86.640,00
8.664
4.280,00
4.280,00
428
200,00
200,00
20
5.510,00
5.510,00
551
1.210,00
1.210,00
121
10000 ZAGREB
XI FERENČICA 46
1.320,00
1.320,00
132
51211 MATULJI
POPOVIDEV PUT 2D
540,00
540,00
54
10000 ZAGREB
BENCEKOVIDEVA 19
26.530,00
26.530,00
2.653
21
351
10045107278
MERCATOR – H d.o.o.
352
38016445738
METRO CASH &
CARRY d.o.o.
353
-
METRO-GOLDWYNMAYER INC
354
-
MEXX EUROPE BV
355
53630235418
MICRO WORLD d.o.o.
356
96855157503
MICROCLIMA d.o.o.
357
31027128629
MIDIKENN d.o.o.
358
-
MILŠPED
359
83646075870
MLADEN ŠIROK –
OBRT ZA PROIZV.
360
-
MOITOI doo
LJUBLJANA
361
57701121544
MONTEVIDEO d.o.o.
362
41331763733
MOTO KLUB BROD
d.o.o.
363
48624085982
364
51540102779
365
23566963636
MOTOMEHANIKA
BRUNO VL. ŠKUGOR
SREDKO
MOZAIK STAKL. OBRT
VL. TIŠMA MIODRAG
MR SERVIS d.o.o.
366
41252430234
367
24606133385
368
31378532292
NADA MEŠTROVID
369
54214803955
370
70108447975
NAKLADA AKRAPGRAHOVAC d.o.o.
NAKLADA SLAP d.o.o.
371
64546066176
372
78344221376
M-S.V.A.
INŽENJERING d.o.o.
MUŽANOVID VL.
SUZANA KOTLAR
NARODNE NOVINE
d.d.
NARODNI
10360 SESVETE
LJUDEVITA
POSAVSKOG 5
10090 ZAGREBSUSEDGRAD
JANKOMIR 31
SAD
LOS ANGELES
10250
CONSTELLATION
BLVD.
NIZOZEMSKA
VOORSCHOTEN
INDUSTRIEWEG 15
10000 ZAGREB
VRBJE 5
41430 BESTOVJE
DR. F. TUĐMANA 36
10000 ZAGREB
ŠVARCOVA
18/ŠUBIDEVA 14
SRBIJA
BEOGRAD
SAVSKI NASIP 7
10431 SVETA
NEDJELJA
OBRTNIČKA ULICA 6
SLOVENIA
LJUBLJANA
ČESNIKOVA 4
10020 ZAGREB
JADRANSKA
AVENIJA 2
35000 SLAVONSKI
BROD
PRIMORSKA BB
22000 ŠIBENIK
DUBRAVA 17
136.370,00
136.370,00
13.637
13.470,00
13.470,00
1.347
24.760,00
24.760,00
2.476
759.840,00
759.840,00
75.984
540,00
540,00
54
1.570,00
1.570,00
157
49.380,00
49.380,00
4.938
23.540,00
23.540,00
2.354
6.700,00
6.700,00
670
8.930,00
8.930,00
893
2.045.230,00
2.045.230,00
204.523
1.450,00
1.450,00
145
2.700,00
2.700,00
270
10000 ZAGREB
I POLJANICE 4
1.260,00
1.260,00
126
10370 RUGVICA
DUGOSELSKA CESTA
5
47000 KARLOVAC
A. HEBRANGA 16
510,00
510,00
51
18.570,00
18.570,00
1.857
23000 ZADAR
NADBISKUPA VICKA
ZMAJEVIDA 49
23000 ZADAR
PUT VRELA 53
21000 SPLIT
TESLINA11
78.590,00
78.590,00
7.859
78.590,00
78.590,00
7.859
48.280,00
48.280,00
4.828
10450
JASTREBARSKO
FRANJE TUĐMANA
33
10000 ZAGREB
IVANA ŠIBLA 1
2.600,00
2.600,00
260
400,00
400,00
40
10360 SESVETE
610,00
610,00
61
22
TRGOVAČKI LANAC
d.o.o.
NAUTIČKI CENTAR
CONDURA d.o.o.
373
47468421131
374
15334658621
NCL MEDIA GRUPA
d.o.o.
375
10467524004
NEMICO d.o.o.
376
00048243042
NEON STIL D.O.O.
377
-
NESTLE ITALIANA
S.p.A.
378
07388185556
N.E.T. d.o.o.
379
04816502912
NET d.o.o.
380
03803058676
NETGATE d.o.o.
381
64309962487
NEVA KERUM d.o.o.
382
48215959096
383
-
NEVENKA JURID
ODVJETNIK
NEWELL
RUBBERMAID
384
-
NEWLAT S.P.A.
385
81667943226
386
83235165930
387
04878823192
NIKE European
Operations
Netherlands B.V.
NOBEL
CORPORATION d.o.o.
NOVA ICT d.o.o.
388
08291652586
389
91952184896
390
17323637115
NOVA MOBILNA
ZABAVA d.o.o.
OBRT ZA
VULKANIZERSTVO
ČEBUHAR
ODVODNJA d.o.o.
391
00865396224
OMV Hrvatska d.o.o
392
79944700773
ONIKS-MARKETING
SOBLINEČKA CESTA
55 SOBLINEC
23000 ZADAR
ULICA BENKA
BENKOVIDA 7B
10000 ZAGREB
RADNIČKA CESTA
45
21000 SPLIT
HEKTOROVIDEVA 43
10410 VELIKA
GORICA PLEŠKA 61
ITALIJA
MILANO
VIALE GIULIO
RICHARD 5
10000 ZAGREB
FLORIDEVA 14
40000 ČAKOVEC
ŠENKOVEC
JELENSKA 7
43000 BJELOVAR
TRG E. KVATERNIKA
BB
21000 SPLIT
ZRINSKO
FRANSKOPANSKA
68
10000 ZAGREB
UNSKA 2B
20.000,00
20.000,00
2.000
4.220,00
4.220,00
422
131.010,00
131.010,00
13.101
5.530,00
5.530,00
553
55.290,00
55.290,00
5.529
70.620,00
70.620,00
7.062
63.990,00
63.990,00
6.399
14.190,00
14.190,00
1.419
4.990,00
4.990,00
499
920,00
920,00
92
FRANCUSKA
PARIZ
BOULOGNEBILLANCOURT
CEDEX 122
AVENUE DU
GENERAL LECLERC
ITALIJA
REGGIO EMILIA
VIA J. F. KENNEDY
16
10010 ZAGREB
BUZIN
BANI 110
1.482.630,00
1.482.630,00
148.263
975.740,00
975.740,00
97.574
1.802.680,00
1.802.680,00
180.268
10000 ZAGREB
MEDAČKA 18
2.860,00
2.860,00
286
10000 ZAGREB
RATKAJEV PROLAZ
10
20000 DUBROVNIK
PIEROTTIJEVA 1
360,00
360,00
36
159.940,00
159.940,00
15.994
51321 VRATA
VRATA 52
2.220,00
2.220,00
222
21000 SPLIT
NESLANOVAC 13
10000 ZAGREB
JOSIPA
MAROHNIDA 1
10000 ZAGREB
5.900,00
5.900,00
590
20,00
20,00
2
8.110,00
8.110,00
811
23
393
29291823202
d.o.o.
OPTIMUS PLUS d.o.o.
394
85611744662
ORBICO d.o.o.
395
96115602311
396
81681449287
ORBIS TELEKOM
d.o.o.
ORION d.o.o.
397
59369087232
398
76080865307
399
36004425025
400
23780250353
401
19407280555
402
29010287694
403
83769358350
404
54616107316
405
-
406
40026008351
PAVLOVID-SPUŠTENI
STROPOVI d.o.o.
407
47824453867
408
28495895537
PBF –
PREHRAMB.BIOTEH.F
AKULTET
PBZ CARD d.o.o.
409
20455535575
410
30586838651
411
22073558446
PETROL HRVATSKA
d.o.o.
412
29694459020
PEVEC TRANSPORT
d.o.o.
413
-
PHIDAL PUBLISHING
INC.
414
78909170415
PIK VRBOVEC-MESNA
OSIGURANJE HELIOS
d.d.
OTIS DIZALA
OT-OPTIMA
TELEKOM d.o.o.
OTP LEASING d.d.
OVERSEAS TRADE CO
LTD
OVLAŠTENI ARHITEKT
ROBERT KRIŽNJAK
OZONE PLUS d.o.o.
PALMA DUBROVNIK
d.o.o.
PARRAGON
PUBLISHING PTY LTD
PBZ CROATIA
OSIGURANJE d.d.
OMF
PEČAT d.o.o.
HEGEDUŠIDEVA 6
10000 ZAGREB
BILAJSKA 4
10000 ZAGREB
ŠKORPIKOVA 3a
10430 SAMOBOR
A. BIANKINIJA 6
580,00
580,00
58
416.040,00
416.040,00
41.604
730,00
730,00
73
48000 KOPRIVNICA
BAKOVČICE
KOPRIVNIČKA 48
10000 ZAGREB
POLJIČKA 5
860,00
860,00
86
2.000,00
2.000,00
200
10000 ZAGREB
V. BRAJKOVIDA 15
10000 ZAGREB
BANI 75
29.240,00
29.240,00
2.924
75.900,00
75.900,00
7.590
10000 ZAGREB
AVENIJA
DUBROVNIK 16/v
10000 ZAGREB
KOVINSKA 20
246.750,00
246.750,00
24.675
27.560,00
27.560,00
2.756
10000 ZAGREB
HRIBAROV PRILAZ 4
131.690,00
131.690,00
13.169
10000 ZAGREB
KARLOVAČKA
CESTA 4
20207 MLINI
VRELO 15A
140,00
140,00
14
3.860,00
3.860,00
386
AUSTRALIJA
MELBOURNE
LEVEL 12
644 CHAPEL STREET
SO
10360 SESVETE
II. SAVSKI ODVOJAK
9
10000 ZAGREB
JAGIDEVA 31
163.510,00
163.510,00
16.351
9.570,00
9.570,00
957
410,00
410,00
41
10000 ZAGREB
RADNIČKA CESTA
44
10000 ZAGREB
RADNIČKA CESTA
44
121.360,00
121.360,00
12.136
9.427.890,00
9.427.890,00
942.789
10000 ZAGREB
PRAŠKA 8
10010 ZAGREB
OTOK
OREŠKOVIDEVA 6/H
43000 BJELOVAR
IVANA
KOZARČANINA BB
KANADA
FERRIER
5740 FERRIER
MONTREAL
QUEBEC
10340 VRBOVEC
5.970,00
5.970,00
597
5.450,00
5.450,00
545
323.030,00
323.030,00
32.303
12.350,00
12.350,00
1.235
380,00
380,00
38
24
INDUSTRIJA d.d.
PLANETOPIJA d.o.o.
415
38972231293
416
14797560468
PLASTIKA RADMAN
VL. MARKO RADMAN
417
98000947820
418
48573743027
419
-
PLETER VATROMETI
d.o.o.
PLINOINSTALATERSKI
OBRT „PLIN“
PLUS LICENSE AB
420
01916835772
POLIKLINIKA AVIVA
421
56609706436
422
53721673241
423
67492500921
POLISJAJ-SERVIS ZA
ČIŠDENJE VL ZLATKO
ŠIMIČID
POLJOOPSKRBATEHNO d.d.
PORSCHE INTER
AUTO d.o.o.
424
57863490011
PRERADA DRVETA
d.d.
425
34672089688
PRESSCUT d.o.o.
426
42289144892
PRIAMOS d.o.o.
427
06483615879
PRIJEVODI BETI d.o.o.
428
03868412563
PRIMAT – RD d.o.o.
439
02535697732
440
60918742805
PRIVREDNA BANKA
ZAGREB d.d.
PRO RADIO d.o.o.
431
30439801100
PRO-ALARM d.o.o.
432
-
PROCOS S.A.
433
43414664819
PRODIS d.o.o.
434
42501049830
PRODUKTRONIKA
d.o.o.
435
24826706827
PROFI TRANS d.o.o.
436
37677873435
PROFIL
MULTIMEDIJA d.o.o.
ZAGREBAČKA 148
10000 ZAGREB
ILICA 70
10408 VELIKA
MLAKA PRILAZ
ZAGREBAČKOJ
CESTI 12B
10000 ZAGREB
STUBIČKA 107
102.510,00
102.510,00
10.251
226.940,00
226.940,00
22.694
2.800,00
2.800,00
280
44272 LEKENIK
DUŽICA 39
8.240,00
8.240,00
824
ŠVEDSKA
STOCKHOLM
BOX 3229
KUNGSGATAN 54
10000 ZAGREB
NEMETOVA 2
10000 ZAGREB
OREŠJE 4
1.025.180,00
1.025.180,00
102.518
2.580,00
2.580,00
258
40.410,00
40.410,00
4.041
10000 ZAGREB
SAMOBORSKA 96
336.210,00
336.210,00
33.621
10090 ZAGREBSUSEDGRAD
VELIMIRA ŠKORPIKA
21
31326 DARDA
BANA J. JELAČIDA
93B
10000 ZAGREB
DOMAGOJEVA 2
10000 ZAGREB
VINKOVIDEVA 35
10000 ZAGREB
HORVADANSKA 59
10251 HRVATSKI
LESKOVAC
ZASTAVNICE 11
10000 ZAGREB
RAČKOGA 6
2.830,00
2.830,00
283
10,00
10,00
1
185.130,00
185.130,00
18.513
9.220,00
9.220,00
922
1.540,00
1.540,00
154
14.040,00
14.040,00
1.404
19.832.970,00
19.832.970,00
1.983.297
20000 DUBROVNIK
VUKOVARSKA 22
10000 ZAGREB
SARAJEVSKA 29
GRČKA
32011 INOFITA
VIOTIAS
10090 ZAGREB
SAVSKA
OPATOVINA 36
10000 ZAGREB
JANKA LESKOVARA
13
51223 ŠKRLJEVO
INDUSTRIJSKA
ZONA
KUKULJANOVO
ROBNI TERMINALI
10000 ZAGREB
BOGOVIDEVA 7
9.670,00
9.670,00
967
3.800,00
3.800,00
380
645.870,00
645.870,00
64.587
46.760,00
46.760,00
4.676
2.150,00
2.150,00
215
210,00
210,00
21
281.520,00
281.520,00
28.152
25
437
07155034881
PROJEKT 6 STUDIO
d.o.o.
PROJEKT CENTRUM
d.o.o.
PROPHETE GMBH U.
CO. KG
438
30783814525
439
-
440
76149261107
PROZIRNI NAMJEŠTAJ
d.o.o.
441
02272921226
442
11294943436
PRVA STRANICA
d.o.o.
PULA HERCULANEA
d.o.o.
443
58675070426
444
47081762461
445
46315944115
446
27746792432
RADIO DALMACIJA
d.o.o.
447
16494244763
RADIO JASKA d.o.o.
448
01548468635
449
81769224349
450
98064943648
451
14148900600
452
30937769045
RADIO VARAŽDIN
d.o.o.
RAIFFEISEN INVEST
d.o.o.
RAIFFEISEN
MIROVINSKO
DRUŠTVO ZA
UPRAVLJANJE
DOBROVOLJNIM
MIROVINSKIM
FONDOVIMA d.o.o.
RAIFFEISEN
MIROVINSKO
DRUŠTVO ZA
UPRAVLJANJE
OBVEZNIM
MIROVINSKIM
FONDOM d.o.o.
RASADNIK SEDLAR
d.o.o.
453
-
READER'S DIGEST
CHILDRENS
PUBLISHIN
454
73375558703
REKLAMART d.o.o.
455
56275757247
REKLAME BRAJEVID
PUMA SPORT
HRVATSKA d.o.o.
PUNKT STUDIO
d.o.o.
RADIO 101 d.o.o.
10000 ZAGREB
BAŠTIJANOVA 25
2.753.640,00
2.753.640,00
275.364
10000 ZAGREB
ORANICE 134
55.350,00
55.350,00
5.535
NJEMAČKA
RHEDA
WIEDENBRUCK
LINDENSTR. 50
10382 DONJA
ZELINA
DONJOZELINSKA BB
10000 ZAGREB
OREŠKOVIDEVA 25
194.990,00
194.990,00
19.499
35.900,00
35.900,00
3.590
18.880,00
18.880,00
1.888
52100 PULA
TRG I. ISTARSKE
BRIGADE 14
10000 ZAGREB
ŽITNJAK BB
16.770,00
16.770,00
1.677
667.690,00
667.690,00
66.769
10000 ZAGREB
ODRANSKA 1
145.380,00
145.380,00
14.538
10000 ZAGREB
GAJEVA 10
21000 SPLIT
KRALJA ZVONIMIRA
14/9
10450
JASTREBARSKO
STROSSMAYEROV
TRG 5
42000 VARAŽDIN P.
PRERADOVIDA 4
660,00
660,00
66
80,00
80,00
8
870,00
870,00
87
20,00
20,00
2
10000 ZAGREB
JURIŠIDEVA 4
3.112.170,00
3.112.170,00
311.217
10000 ZAGREB
JURIŠIDEVA 4
471.290,00
471.290,00
47.129
10000 ZAGREB
JURIŠIDEVA 4
14.951.790,00
14.951.790,00
1.495.179
10450
JASTREBARSKO
HRASTJE
PLEŠIVIČKO 36
UK
LONDON
124-126 WALCOT
STREET BATH BA1
31000 OSIJEK
GUNDULIDA 123
21000 SPLIT
12.540,00
12.540,00
1.254
55.950,00
55.950,00
5.595
65.580,00
65.580,00
6.558
203.950,00
203.950,00
20.395
26
d.o.o.
456
61897104274
RENOTEX d.o.o.
457
81331518913
RG STUDIO d.o.o.
458
43354566311
RHEA d.o.o.
459
61395607720
RIBOLA d.o.o.
460
66385801110
ROBERTO PLUS d.o.o.
461
89811416156
ROSIP d.o.o.
462
47822835145
ROSS d.o.o.
463
-
RUBBERMAID
FRANCE SAS
464
55648908488
S&T HRVATSKA d.o.o.
465
84207285655
466
26556073445
SAAN RAČUNALA
d.o.o.
SAFIR d.o.o. SPLIT
467
16193779824
SAKAČ d.o.o
468
77537887715
SALESIANER MIETTEX
d.o.o.
469
-
SALOMON
AUTOMATION
GMBH
470
74364236410
471
74154761331
472
7778064485
SALON BANKARSKE
OPREME d.o.o.
SALON RUŽA
INSTITUT KERASTASE
VL RUŽA KISID
SAP d.o.o.
473
78427478595
Sberbank d.d.
474
09240932352
ScanPOS d.o.o.
475
39551305526
476
76377952720
SCHINDLER
HRVATSKA d.o.o.
SEDMAK PRODUKT
d.o.o.
477
65455106426
SERVA-SERVIS
VATROGASNIH
ALOJZIJA STEPINCA
13
48000 KOPRIVNICA
BJELOVARSKA
CESTA 18
10000 ZAGREB
BOŠKOVIDEVA 9
10000 ZAGREB
BUZINSKI PRILAZ 3
10000 ZAGREB PUT
BLATA BB
10000 ZAGREB
VELIKOPOLJSKA 42
10000 ZAGREB
ILICA 51
23000 ZADAR
BIANCHINIJA 2
FRANCUSKA
PARIZ
BOULOGNEBILLANCOURT
CEDEX 122
AVENUE DU
GENERAL LECLERC
10000 ZAGREB
BORONGAJSKA
CESTA 81a
10040 ZAGREB
JAVORINSKA 18
63.290,00
63.290,00
6.329
94.620,00
94.620,00
9.462
7.450,00
7.450,00
745
9.990,00
9.990,00
999
12.200,00
12.200,00
1.220
980,00
980,00
98
8.090,00
8.090,00
809
546.310,00
546.310,00
54.631
286.840,00
286.840,00
28.684
9.990,00
9.990,00
999
21000 SPLIT
VUKOVARSKA 148
42220 NOVI MAROF
VARAŽDINSKA 42
10000 ZAGREB
SLAVONSKA
AVENIJA BB
AUSTRIJA
VIKTRING
ADI DASSLER-GASSE
6
A-9073 VI
10000 ZAGREB
ILICA 211
39.540,00
39.540,00
3.954
4.310,00
4.310,00
431
62.860,00
62.860,00
6.286
73.260,00
73.260,00
7.326
1.720,00
1.720,00
172
10000 ZAGREB
VLAŠKA 65
9.220,00
9.220,00
922
10000 ZAGREB
HEKTOROVIDEVA 2
10000 ZAGREB
VARŠAVSKA 9
10000 ZAGREB
ULICA ZVONIMIRA
ROGOZA 3
10000 ZAGREB B.
DOMANY 4
911.450,00
911.450,00
91.145
260,00
260,00
26
2.150,00
2.150,00
215
10.210,00
10.210,00
1.021
10412 DONJA
LOMNICA
TRATINSKA 35
49000 KRAPINA
MAGISTRATSKA 42
1.660,00
1.660,00
166
86.950,00
86.950,00
8.695
27
478
-
APARATA VL
CEROVEČKI I.
SESAME WORKSHOP
479
12673471493
SIEMENS d.d.
480
95523263481
SIGURNOST BUZOV
ZAŠTITA d.o.o.
481
63041633582
SIGURNOST d.o.o.
482
55401301218
SIM-SPORT d.o.o.
483
81060143905
484
35075764438
SKLADIŠNA
LOGISTIKA d.o.o.
SLOBODNA
DALMACIJA d.d.
485
36536783981
486
91111804270
487
52805661170
SNJEŽANA-obrt za
dimnjačarske usluge
SOBOSLIKAR I LIČILAC
DRAGUTIN HADŽI
SoftPro Tetral d.o.o.
488
11543074213
SOKOL-MARID d.o.o.
489
19680551758
SPAN d.o.o.
490
46108893754
491
31362424412
492
13934791206
493
63139445286
494
45394228878
495
64406809162
496
13413466872
497
17418170125
498
74837082303
SPAR HRVATSKA
d.o.o.
SPEC.ORDIN.MR.SCI
EREMID-HEITZLER
SPEKTAR
PRODUKCIJA d.o.o.
SPEM d.o.o.PREDSTAVNIŠTVO
SPORTIVI d.o.o.SPALDING
SREDIŠNJE KLIRINŠKO
DEPOZITNO
DRUŠTVO d.d.
STAMBENA ZGRADA
B. JELAČIDA 1 – SPLIT
STANO-UPRAVA
d.o.o.
STAR-KAMIONI d.o.o.
499
75578459194
500
55858475794
501
22597784145
502
58335400167
STERN GRAFIKA
d.o.o.
STIPID GRUPA d.o.o.
STUDENTSKI CENTAR
– ZAGREB
STUDENTSKI CENTAR
SAD
NEW YORK 10023
ONE LINCOLN
PLAZA
10000 ZAGREB
HEINZELOVA 70A
35000 SLAVONSKI
BROD
M. BUDAKA 1
52220 LABIN
RUDARSKA 1
10000 ZAGREB
KRALJA DRŽISLAVA
3
10000 ZAGREB
JOSIPA LONČARA 3
137.800,00
137.800,00
13.780
34.280,00
34.280,00
3.428
9.100,00
9.100,00
910
15.660,00
15.660,00
1.566
17.130,00
17.130,00
1.713
273.540,00
273.540,00
27.354
21000 SPLIT
ULICA HRVATSKE
MORNARICE 4
10000 ZAGREB
II PRAČANSKA 1A
9.180,00
9.180,00
918
2.490,00
2.490,00
249
10000 ZAGREB
HADŽIDI 11
5.530,00
5.530,00
553
10000 ZAGREB
BOŽIDAREVIDEVA
13
10000 ZAGREB
TRG M. TITA 8/II
10000 ZAGREB
TURININA 3
10000 ZAGREB
ŽITNJAK BB
4.390,00
4.390,00
439
186.060,00
186.060,00
18.606
19.480,00
19.480,00
1.948
7.370,00
7.370,00
737
10000 ZAGREB
RUNJANINOVA 4
5.870,00
5.870,00
587
10000 ZAGREB
KSAVER 202
9.390,00
9.390,00
939
10000 ZAGREB
GREGORČIDEVA 39
4.540,00
4.540,00
454
42000 VARAŽDIN
I. KUKULJEVIDA 29
17.910,00
17.910,00
1.791
10000 ZAGREB
HEINZELOVA 62
110.010,00
110.010,00
11.001
21000 SPLIT
B .JELAČIDA 1
5.600,00
5.600,00
560
21000 SPLIT
PUT BRODARICE 6
1.990,00
1.990,00
199
10360 SESVETE
D. CESARIDA 6
10000 ZAGREB
SAVICA-ŠANCI 129
630,00
630,00
63
28.710,00
28.710,00
2.871
10250 LUČKO
VENTILATORSKA 24
10000 ZAGREB
SAVSKA 25
132.280,00
132.280,00
13.228
16.450,00
16.450,00
1.645
10000 ZAGREB
8.130,00
8.130,00
813
28
503
25975412650
504
75866788318
KARLOVAC
STUDENTSKI CENTAR
SPLIT
STUDIO A d.o.o.
505
72172354612
STYLPLAST d.o.o.
506
-
SUN CE PRODUCTS
LTD
507
-
SUSAETA EDICIONES
S.A.
508
63288148995
509
01804084366
SVEUČILIŠTE JURJA
DOBRILA U PULI – SC
PULA
ŠOLINI MAJSTORI
d.o.o.
510
43419138554
ŠTRBAC TAMARA
511
-
TABATA EUROPE
CORPORATION B. V.
512
96301497574
TALIA MODEL d.o.o.
513
92246704581
TEHNO ELEKTRONIK
d.o.o.
514
88637387982
TEHNODARIJA d.o.o.
515
38867318377
TEHNOGUMA d.o.o.
516
80896790278
517
70140364776
TELEVIZIJA PRIMORJA
I GOR. KOTARA d.o.o.
TERMOPLIN DD
VARAŽDIN
518
02858984665
519
86356184125
520
-
THE WALT DISNEY
COMPANY
LECENSING
521
11385123386
TIDO d.o.o.
522
75917721668
TISAK TRGOVAČKO
d.d.
523
71394122742
TISKARA JARŽA d.o.o.
TERMOVODINSTALACIJE d.o.o.
TERMOVOD
MONTAŽA d.o.o.
MIHANOVIDEVA 28
21000 SPLIT
SINJSKA 6
1.290,00
1.290,00
129
10000 ZAGREB
TRG ŽRTAVA
FAŠIZMA 14
10254 ODRA
VELIKA CESTA 33
CIPAR
LARNACA
NICOLAIDES
COMPLEX
BLOCK A 12
ŠPANJOLSKA
MADRID
C/CAMPEZO s/n
52000 PULA
STIGLICHERA 26/1
10.370,00
10.370,00
1.037
1.917.290,00
1.917.290,00
191.729
157.300,00
157.300,00
15.730
41.710,00
41.710,00
4.171
1.740,00
1.740,00
174
10000 ZAGREB
ČETVRTE POLJANICE
6
10000 ZAGREB
SISAČKA CESTA IV
ODVOJAK 10D
ŠPANJOLSKA
MADRID
DEN BRIELSTRAAT
2B
10000 ZAGREB
AV. MARINA
DRŽIDA 37
20000 DUBROVNIK
OBALA PAPE IVANA
PAVLA II. 17
10090 ZAGREBSUSEDGRAD
I. B. MAŽURANID 90
10000 ZAGREB
OBRTNIDKA 1
51000 RIJEKA
UŽARSKA 17
3.040,00
3.040,00
304
640,00
640,00
64
120.780,00
120.780,00
12.078
21.540,00
21.540,00
2.154
1.470,00
1.470,00
147
1.102.270,00
1.102.270,00
110.227
310.220,00
310.220,00
31.022
12.890,00
12.890,00
1.289
42000 VARAŽDIN
VJEKOSLAVA
ŠPINČIDA 78
10436 RAKOV
POTOK LADOVIDI 13
61.110,00
61.110,00
6.111
253.920,00
253.920,00
25.392
10431 SV. NEDELJA
KALINOVICA
LADOVIDI 13
FRANCUSKA
CHESSY MARNE LA
VALLEE
1 RUE DE LA GALMY
10000 ZAGREB
BAŠTIJANOVA 52/A
10000 ZAGREB
SLAVONSKA
AVENIJA 2
10000 ZAGREB
160.000,00
160.000,00
16.000
588.530,00
588.530,00
58.853
16.762.270,00
16.762.270,00
1.676.227
470,00
470,00
47
2.200,00
2.200,00
220
29
524
42551368255
T-MOBILE HRVATSKA
d.o.o.
525
62524947339
TOMA PALETE d.o.o.
526
00278260010
TOMMY d.o.o.
527
-
TOPP d.o.o.
528
-
TORMONT
PUBLISHING
INTERNATIONAL
529
41257380203
TOZ PENKALA d.d.
530
-
TRANSAGENT d.o.o.
531
-
TREND&FASHION Kft
532
89675547748
TRGO FORTUNA
d.o.o.
533
10113901606
TRGO-TREND d.o.o.
534
66548420466
TRGOVINA KRK d.d.
535
70447395541
536
14842988057
537
29743547503
TRGOVINSKI CENTAR
ZADAR-FAZA 2 d.o.o.
TRGOVINSKI CENTARZADAR d.d.
TRIGLAV
OSIGURANJE d.d.
538
83997642580
539
33919062885
540
68700393574
541
55269070381
542
50769085576
UMDASCH
SHOPFITTING Gmbh
543
07507345484
UNIKOM d.o.o.
544
75665455333
UNIQA OSIGURANJE
TRIGRANIT LANIŠTE
d.o.o.
U.D.ORION HOTEL
ZELENKROV
UGOST. OBRT TIN VL. TIHOMIR
KNEŽEVID
UKRAS d.d.
RAČIDEVA 5/1
10000 ZAGREB
ULICA GRADA
VUKOVARA 23
10360 SESVET
JURE KAŠTELANA 33
21000 SPLIT
DOMOVINSKOG
RATA 93
SLOVENIJA
ŠENTVID PRI STIČNI
152
KANADA
SAINT-LAURENT
QUEBEC
3305 PITFIELD
LSVD.
10000 ZAGREB
POLJAČKA 56
BiH
SARAJEVO
MARŠALA TITA 19/1
MAĐARSKA
BUDIMPEŠTA
PETOFI SANDOR 11
10431 SVETA
NEDJELJA
MIROSLAVA KRLEŽE
5
10431 SV. NEDELJA
BREZJE
LJUBLJANSKA ULICA
2
51511 MALINSKA
DUBAŠLJANSKA BR.
80
23000 ZADAR
MURVIČKA 1
330,00
330,00
33
116.180,00
116.180,00
11.618
1.509.310,00
1.509.310,00
150.931
47.870,00
47.870,00
4.787
165.520,00
165.520,00
16.552
147.870,00
147.870,00
14.787
960,00
960,00
96
75.800,00
75.800,00
7.580
2.240,00
2.240,00
224
180,00
180,00
18
2.210,00
2.210,00
221
2.100.460,00
2.100.460,00
210.046
23000 ZADAR
MURVIČKA 1
56.040,00
56.040,00
5.604
10000 ZAGREB
REPUBLIKE
AUSTRIJE 1
10000 ZAGREB
TOMAŠIDEVA 8
684.490,00
684.490,00
68.449
460.570,00
460.570,00
46.057
31000 ČEPIN
OSJEČKA 167
2.860,00
2.860,00
286
23000 ZADAR
PUT BOKANJCA 52
386.330,00
386.330,00
38.633
31000 OSIJEK
SVETOG LEOPOLDA
MANDIDA 111P
AUSTRIJA
AMSTETTEN
JOSEF UMDASCH
PLATZ 1
31000 OSIJEK
RUŽINA 11 A
10000 ZAGREB
3.477.710,00
3.477.710,00
347.771
11.089.530,00
11.089.530,00
1.108.953
11.340,00
11.340,00
1.134
295.200,00
295.200,00
29.520
30
d.d.
545
75665455333
UNIQUA
OSIGURANJE d.d. /
MATEMATIČKA
PRIČUVA
UPRAVITELJ STAN
d.o.o.
546
54730193110
547
40051988294
V.A.T. d.o.o.
548
92840195698
VALCAR d.o.o.
549
87965907345
550
13247722379
551
86687456680
VALENTID
GRADITELJSTVO
d.o.o.
VALENTID I VALENTID
d.o.o.
VB INVEST d.o.o.
552
35632925066
VBZ d.o.o.
553
92276133102
VEČERNJI LIST d.o.o.
554
39618704213
555
72704766886
VEČERNJI LIST d.o.o. PRODAJA I
OGLAŠAVANJE
VELEUČILIŠTE VERN
556
71393590405
VENA M d.o.o.
557
38409514721
VENERA FRIZERSKI
SALON, KEMIJSKA
ČISTIONA
558
24901300668
559
67533409140
VERBA - VL. VANJA
VENDL
VERUM d.o.o.
560
56834479467
VETERINARSKA
STANICA d.o.o.
561
55628227474
VFM d.o.o.
562
-
VIACOM
INTERNATIONAL INC
563
11100928188
VIATOR&VEKTOR
ZAGREB d.o.o.
564
78202821722
VIDEON d.o.o.
565
91362931926
VIDICOM d.o.o.
UL. GRADA
VUKOVARA 37B
10000 ZAGREB
UL. GRADA
VUKOVARA 37b
581.540,00
581.540,00
58.154
10000 ZAGREB
KSAVERSKA CESTA
41
51221 KOSTRENA
SVETA LUCIJA
šODIDI 52
52470 UMAG
NOVIGRADSKA 30
10000 ZAGREB
MANDRIDEVA 3
144.940,00
144.940,00
14.494
32.400,00
32.400,00
3.240
17.490,00
17.490,00
1.749
91.510,00
91.510,00
9.151
10000 ZAGREB
MANDROVIDEVA 3
373.580,00
373.580,00
37.358
10000 ZAGREB
ĐORĐIDEVA 8A
10000 ZAGREB
DRAČEVIDKA 12
10010 ZAGREB
OREŠKOVIŽEVA
6H/1
10000 ZAGREB
SLAVONSKA
AVENIJA 4
2.935.030,00
2.935.030,00
293.503
28.340,00
28.340,00
2.834
174.670,00
174.670,00
17.467
5.190,00
5.190,00
519
10000 ZAGREB
TRG BANA JELAČIDA
3
10040 ZAGREB
FLORIDEVA 16
10450
JASTREBARSKO
STROSMAJEROV
TRG 10
10000 ZAGREB
KNEZA MISLAVA 13
35.000,00
35.000,00
3.500
88.990,00
88.990,00
8.899
380,00
380,00
38
310,00
310,00
31
51000 RIJEKA
TIBLJAŠKA CESTA 3
10450
JASTREBARSKO
TREŠNJEVKA 61
32100 VINKOVCI
H. D. GENSCHERA 2
SAD
1515 BROADWAY
52ND FLOOR
NEW YORK
NY 10036
10434 STRMEC
SAMOBORSKI
OREŠJE SELČICA 18
10000 ZAGREB
IVE TIJARDOVIDA 28
10000 ZAGREB
RADNIČKA CESTA 1
A
540,00
540,00
54
990,00
990,00
99
7.990,00
7.990,00
799
2.277.410,00
2.277.410,00
227.741
76.870,00
76.870,00
7.687
36.160,00
36.160,00
3.616
157.470,00
157.470,00
15.747
31
566
32444548297
567
29524210204
VINKOVCI PROJEKT
d.o.o.
VIPnet d.o.o.
568
61777798300
VISINA CENTAR d.o.o.
569
56366492537
VITEL SERVISI d.o.o.
570
-
VKF RENZEL d.o.o.
571
67309017422
572
19136164708
VLATKA VEDRIŠ –
STALNI SUDSKI
TUMAČ
VODE JASTREBARSKO
d.o.o.
573
06527308831
VODOVOD d.o.o.
574
80805858278
575
40114606580
576
43654507669
577
88601862277
578
57060604216
VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o.
VODOVOD LIMARIJA
VREŠ VL. JOSIP VREŠ
VODOVOD OSIJEK
d.o.o.
VUČNA SLUŽBA KEKO
VL. RUDOLF RADID
VULT d.o.o.
579
-
580
-
581
85584865987
582
84368186611
583
76842508189
584
64576675896
585
25139341637
ZAGREB. HOLDING
d.o.o.
ZAGREBAČKA BURZA
d.d.
ZAGREBAČKE
PEKARNE KLARA d.d.
ZAKLADA BLAGA
DJELA
ZAKUP d.o.o.
586
35851564566
ZAPREŠIČANKA d.o.o.
587
33392005961
588
20717593431
ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO DR A.
ŠTAMPAR
ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO
ZAGREBAČKE
WGSN - WORTH
GLOBAL STYLE
NETWORK
WORLD
INTELLECTUAL
PROPERTY
ORGANIZATION
21000 SPLIT
KRAJ SV.DUJE 1
432.180,00
432.180,00
43.218
10000 ZAGREB
VRTNI PUT 1
41430 BESTOVJE
SAVSKA CESTA 1A
10000 ZAGREB
NOVA CESTA 40A
SLOVENIJA
MARIBOR
PREČNA ULICA 11
10000 ZAGREB
OZALJSKA 136
290.670,00
290.670,00
29.067
200,00
200,00
20
1.920,00
1.920,00
192
227.880,00
227.880,00
22.788
300,00
300,00
30
10450
JASTREBARSKO F.
TUĐMANA 47
21300 MAKARSKA
OBALA KRALJA
TOMISLAVA 16/1
51000 RIJEKA
DELTA BB
57.690,00
57.690,00
5.769
60,00
60,00
6
5.830,00
5.830,00
583
10430 SAMOBOR
ŠMIDHENOVA 19
2.050,00
2.050,00
205
31000 OSIJEK
POLJSKI PUT 1
3.470,00
3.470,00
347
10000 ZAGREB
ZVEČAJ 7
300,00
300,00
30
10000 ZAGREB
S. ČORA 27
UK
LONDON
HAMPSTEAD ROAD
18.000,00
18.000,00
1.800
88.020,00
88.020,00
8.802
ŠVICARSKA
ŽENEVA
34 CHEMIN DES
COLOMBETTES
CH-1211 ŽENEVA 20
10000 ZAGREB
SAVSKA CESTA 1
60.350,00
60.350,00
6.035
557.010,00
557.010,00
55.701
10000 ZAGREB
IVANA LUČIDA 2A
50.000,00
50.000,00
5.000
10000 ZAGREB
UTINJSKA 19
10,00
10,00
1
20000 DUBROVNIK
KOVAČKA 1
992.030,00
992.030,00
99.203
21000 SPLIT
ZRINSKOFRANKOPANSKA 68
10290 ZAPREŠID
TRG ŽRTAVA
FAŠIZMA 6
10000 ZAGREB
MIROGOJSKA 16
435.840,00
435.840,00
43.584
7.870,00
7.870,00
787
403.560,00
403.560,00
40.356
10000 ZAGREB
GRADA VUKOVARA
72/V
3.360,00
3.360,00
336
32
589
00505486048
590
32559438722
ŽUPANIJE
ZAVOD ZA
STANOVANJE d.o.o.
ZINAM d.o.o.
591
09584009643
ZIP d.o.o.
592
97665390982
ZLARING d.o.o.
593
80627693538
ZNANJE d.d.
594
25435300118
ŽITNJAK d.d.
595
32420472134
ŽUPANIJA
PRIMORSKOGORANSKA
31000 OSIJEK
F. KREŽME 18
10.520,00
10.520,00
1.052
10000 ZAGREB
IVANIDGRADSKA 64
48322 DRNJE
CRKVENA 10
10000 ZAGREB
CRNČIDEVA 9
10000 ZAGREB
MANDIDEVA 2
10000 ZAGREB
RADNIČKA CESTA
210
51000 RIJEKA
TITOV TRG 3
513.100,00
513.100,00
51.310
4.420,00
4.420,00
442
1.189.070,00
1.189.070,00
118.907
258.010,00
258.010,00
25.801
100.680,00
100.680,00
10.068
115.820,00
115.820,00
11.582
298.320.800,00
298.320.800,00
29.832.080
Za Magmu d.d.:
Goranko Fižulić,
predsjednik Uprave Društva
33
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
29
File Size
931 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content