close

Enter

Log in using OpenID

Bolji život br. 38 - Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo – udks.org

embedDownload
IZDVAJAMO...
Dijabetička
ketoacidoza
Hipertenzija
i dijabetes
Povijest
glukometra
Proljetna
reinkarnacija
Specijalizirani za oralne antidijabetike
BOLJI ŽIVOT
REVIJA ZA DIJABETIČARE
Izdavač:
Udruženje dijabetičara
Štrosmajerova 3, Sarajevo
tel: 033/44 22 93
udks.org
Za izdavača:
Udruženje dijabetičara
Kantona Sarajevo
Za izdavača:
Udruženje
dijabetičara
Kantona Sarajevo
Glavni i odgovorni
urednik:
Elma Hodžić
Uređivački odbor:
doc.dr.sc. Zelija Velija-Ašimi
Dr Amina Godinjak
Elma Hodžić
Lektor:
Elma Hodžić
Tehnički sekretar:
Alma DervišbegovićMuminagić
SADRŽAJ
Sadržaj.......................................................................................... 5
Informacije iz udruženja......................................................... 6
Informacije iz Udruženja dijabetičara
BPK Goražde............................................................................... 12
Dijabetička ketoacidoza......................................................... 13
Dijabetes i oboljenja srca....................................................... 16
Hipertenzija i dijabetes........................................................... 18
Prevencija razvoja dijabetičkog stopala............................ 20
Kako spriječiti promjene na stopalu – korisni savjeti... 22
Novi kriteriji za gestacijski dijabetes.................................. 23
Povijest glukometra................................................................. 25
Proljetna reinkarnacija............................................................ 26
Grafički dizajn i štampa:
JORDAN Studio,
Sarajevo
Tel. +387 33 271 200
Sve čari koprive.......................................................................... 32
Oprema teksta
u časopisu redakcijska!
Recepti.......................................................................................... 34
Rukopisi i ilustracije
se ne vraćaju
I smijeh je lijek ........................................................................... 36
Proljetne alergije....................................................................... 28
Besplatan primjerak
5
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
INFORMACIJE
iz UDRUŽENJA
D
ana 21.decembra 2012.godine u velikoj da pitaju i da nauče kako da se nose sa izazovima
sali općine Stari grad UDKS imalo je svoju zvanim hrana u vrijeme blagdana.
izbornu skupštinu na kojoj su izabrani novi
Ovo je ujedno bila promocija novog glukometra
članovi UDKS na period od dvije godine.
True balance, novi sistem mjerenja glukoze u krvi,
Naime, nakon isteka dvogodišnjeg mandata, iz farmaceutske kuće “Pliva”.
prethodnom rukovodstvu, UDKS je izabralo novo
rukovodstvo za naredni period od dvije godine, koje Svakako moramo posebno istaknuti i zahvaliti se
farmaceutskoj kući “Apomedikal” iz Sarajeva, na
će predstavljati i zastupati udruženje.
čelu sa gospodinom Farukom Terzićem, koji su
Ovom prilikom zahvaljujemo se ranijem sazivu novoizabranom rukovstvu poželjeli usješan rad sa
rukovodstva za angažman i doprinos u radu UDKS-a, svojim reklamnim proizvodima “On Call Plus”.
a novoizabranom rukovodstvu želimo uspješan rad.
Na skupštini smo izabrali i počasnog člana UDKS,
a to je dugogodišnji član UDKS, gospodin Momčilo
Generalni sekretar Udruženja:
Kovačević, kojem se ovom prilikom zahvaljujemo na
Dr Kovač Ranka
svemu što je učinio za naše udruženje, i želimo mu
puno zdravlja.
Predsjednik Upravnog odbora Udruženja:
2012. godinu obilježio je veliki niz događaja i
Željko Njegovan
aktivnosti u UDKS. Bila je to jedna od uspješnijih
Ovom prilikom se zahvaljujemo farmaceutskim godina za UDKS.
kućama:
HVALA SVIMA IZ FARMACEUTSKE KUĆE
“Roche diagnostics” koja je obezbijedila reklamne “Berlin-Chemie” NA PODRŠCI KOJU SMO IMALI
proizvode za rukovodstvo koje je razriješeno TOKOM 2012. GODINE, JER BEZ VAS SAMI NE BI
USPIJELI!
dužnosti.
Povodom 14. Novembra - Svjetskog dana borbe
protiv šećerne bolesti naše Udruženje u mjesecu
Jedno veliko hvala “Plivi” predstavništvo u BiH oktobru organizovalo je četiri radionice na kojima
koji su bili sponzor edukativnog predavanja, koje su članovi u UDKS-u pored edukativnih predavanja
je održala dr. Azra Avdagić, dijabetolog iz Doma koje su održale dr. Ranka Kovać, i dr. Azra Bureković,
zdravlja Stari grad Sarajevo, na temu “Dijabetes i imali i pregled stopala, a sve u cilju prevencije i
predstojeći blagdani”, gdje su članovi imali priliku zaštite od dijabetičkog stopala. Sponzor predavanja i
“Salvus-u” koji su obezbijedili sedam glukometara.
6
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
zlatni sponzor 14. Novembra je farmaceutska kuća
Berlin-Chemie, predstavništvo u BiH, kojom se još
jednom UDKS ovom prilikom najljepše zahvaljuje
na finansijskoj pomoći, te svim uposlenicima
ove kuće na razumijevanju prema UDKS, a na
čelu sa dr. Kenanom Kekićem. Na ovim vrlo
uspiješnim predavanjima članovi su imali priliku
da se upoznaju sa lijekom “Berlithion”, njegovim
efektom, a svakako tokom 2013. godine prioritet u
radu UDKS će biti da se lijek “Berlithion” prevede iz
takozvane liste “B” u listu “A” kako bi nam lijek bio
dostupan u još većoj mjeri u KS.
UDKS gospodin Bašić Bahrudin, gospodin Pašović
Abdulah i gospodin Madžić Aco, kao i predstavnica
farmaceutske kuće «Salvus»-predstavništvo u BiH
dr. Dijana Dorić. Tom prilikom smo podijelili
deset glukometara marke «Bionime» oboljelima od
dijabetesa i ovom prilikom se još jednom najljepše
zahvaljujemo farmaceutskoj kući «Salvus» na ovoj
donaciji.
Moramo napomenuti da su sve naše aktivnosti
propratili mediji i dnevne novine Oslobođenje,
a na svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti
Kantonalna televizija Sarajevo u jutarnjem
Prije 14. Novembara posjetili smo nepokretne programu nam je ustupila termin od 09h te ugostila
članove UDKS i buduće članove tj. osobe oboljele naše dugogodišnje članove UDKS gospodina
od šećerne bolesti koji su hospitalizirani u Opštoj Pašović Abdulaha i gospođu Vahdetu Deronju, koji
bolnici “Prim.dr.Abdulah Nakaš», a u posjetu su su predstavili naše UDKS, naš program i viziju, te
im došli tadašnji Predsjednik Skupštine našeg govorili o problemima sa kojim se svakodnevno
UDKS gospodin Drina Nezir, članovi radne grupe susreće dijabetičar. Ovom prilikom želimo se
Besplatan primjerak
7
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
zahvaliti TVSA, njihovim uposlenicima, a ponajviše
tadašnjem uredniku jutarnjeg programa gospodinu
Harisu Dučiću.
svim aktivnostma smo imali podršku od učenika
Srednje Medicinske škole Katoličkog školskog
centra iz Sarajeva, te još jednom veliko hvala
direktorici gospođi Mioljki Kuburović na saradnji i
razumijevanju potreba našeg Udruženja.
U susret 14. Novembru obavili smo kompletnom
članstvu mjerenje HbA1c u krvi, a kod članova kod
kojih je vrijednost bila iznad 7%, nakon tri mjeseca Ovom prilikom veliko hvala i farmaceutskim
test smo ponovili, te uputili kod naših saradnika, kućama «Novo Nordisku» i «Bosnalijeku» na učešću
i finansijskoj podršci obilježavanja Svjetskog dana
ljekara-dijabetologa na dalji tretman i liječenje.
borbe protiv šećerne bolesti u Kantonu Sarajevo,
Održali smo promociju «Riječnika dijabetesa» kao i «Sanofi Aventisu» predstavništvo u BiH koji
u saradnji sa farmaceutskom kućom «Berlin- su omogućili da naše Udruženje ima i svoju web
chemie», čiji je autor Prim.dr. Azra Kabil-Medić, te stranicu (udks.org), te časopis “Bolji život” i sve
se još jednom svima zahvaljujemo koji su pomogli ostale informacije u elektronskoj formi.
realizaciju ovog izdanja.
U toku mjeseca aprila UDKS je sprovelo niz
Zahvaljujemo se i dr. Azri Bureković što nas je aktivnosti.
počastila edukativim predavanjem 14. Novembra, na
kojem smo imali priliku da naučimo dosta novosti iz U srijedu 03. aprila 2013. godine predstavnici
Udruženja dijabetičara Kantona Sarajevo imali su
svijeta dijabetesa.
radnu posjetu kod načelnika opštine Stari grad
Pored šetnje koja je krenula u jutarnjim satima 14. Sarajevo. Razlog posjete je upoznavanje predstavnika
Novembra od Sebilja, članovi su prije edukativnog opštine Stari grad sa novim rukovodstvom UDKS,
predavanja imali priliku na štandovima farmaceutskih buduća saradnja, te riješenje dugogodišnjeg
kuća «Roche diagnostics» da besplatno mjere nivo problema u UDKS, a odnosi se na prokišnjavanje
glukoze u krvi u periodu od 10h do 14h kao i na krova, u prostorijama našeg udruženja.
štandu farmaceutske kuće «Salvus» uz mjerenje
minerala i vitamina. Ovo je ujedno bila i promocija Načelnik opštine gospodin Ibrahim Hadžibajrić je
novog glukometra tipa «Bionime». Mjerili smo i vrlo ljubazno primio naše predstavnike, na čemu se
krvni pritisak, osvježili se voćnim koktelom, a u ovom prilikom još jednom zahvaljujemo, a sastanak
8
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
je rezultirao dogovorom o budućoj saradnji našeg
UDKS i opštine Stari grad, kao i riješenje problema
sa krovom, tako što će opštinska služba izaći na
teren, uvidjeti problem te uraditi sanaciju krova.
šećerne bolesti. Nakon toga u saradnji sa Stomatolškim
fakultetom u Sarajevu i asocijacijom studenata ovog
fakulteta svi člaanovi UDKS koji imaju problema sa
zubima imat će obezbijeđen pregleda i liječenje zuba.
Dana 09. aprila 2013. godine novo rukovodstvo
UDKS bilo je u posjeti kod Prof. dr Farisa
Gavrankapetanovića, direktora Zavoda zdravstvenog
osiguranja Kantona Sarajevo.
Nakon ovog pregleda planirano je nastaviti sa
pregledom očiju, o čemu će se članovi UDKS
blagovremeno obavijestiti. Cilj ovih akcija je da se
članovima i ostalim građanima u KS pomogne u
očuvanju zdravlja, te spriječavanju komplikacija.
Cilj ovog sastanka je bio upoznavanje sa novim
rukovodstvom UDKS kao i zahtijev našeg udruženja Izdvajamo iz plana i programa;
da se lijek “Berlithion” oslobodi plačanja, te se
prevede iz takozvane esencijalne liste “B” u listu “A”. • planiramo nastaviti mjerenje HbA1c
• napraviti lančiće za članove - dijabetičare
Ovom prilikom se moramo još jednom zahvaliti • uraditi cekere sa reklamom našeg UDKS i
promocijom naše web stranice, kako bi se
uvaženom Prof. dr Farisu Gavrankapetanoviću na
priključili kampanji “ekološki zdrav i čist grad
izuzetnoj ljubaznosti, izdvojenom vremenu i pažnji
Sarajevo”
koju nam je posvetio.
• edukativna predavanja sa pregledom stopala u
U srijedu 17. aprila 2013. godine u prostorijama
UDKS
doma zdravlja Ilijaš, održano je edukativno • besplatno mjerenje šuk-a djeci otkrivenih
predavanje o dijabetesu, liječenju i sprečavanju
dijabetičara, u cilju ranog otkrivanja i
komplikacija, za sve građane ove opštine. Predavač
blagovremenog liječenja dijabetesa
je bila dr Azra Avdagić, a u organizaciji našeg • edukacija putem časopisa Bolji život”
udruženja i farmaceutske kuće Roche diagnostics - • edukacija građana po općinama
predstavništvo u BiH.
• stavljanje «Berlithion-a» na na esencijalnu listu
«A»
Obaviještavamo članove da je godišnja članarina
Alma Muminagić
u UDKS 20,00KM.
NA SLIJEDEĆIM STRANICAMA POGLEDAJTE
Sada možete čitati časopis i u elektronskoj formi
GALERIJU PROTEKLIH DEŠAVANJA U
na našoj web stranici udks.org
UDRUŽENJU! I POTRUDITE SE DA U NEKOM
U saradnji sa firmom “Biassco”iz Tešnja naše OD NAREDNIH BROJEVA UGLEDAMO VAŠE
udruženje u toku mjeseca aprila i maja organizovat će LICE, BUDITE DIO NAŠE VELIKE PORODICE.
prezentacije mekanih četkica za zube, sa edukativnim DRUŽITE SE SA NAMA I BUDITE ZDRAVI SA
predavanjem za članove, a tiču se oralnog zdravlja i NAMA!
Besplatan primjerak
9
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
10
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
Novo iz Udruženja dijabetičara
Udruženje dijabetičara KS pokrenulo je inicijativu za uvođenje identifikacionih kartica koje bi bile
dostupne svim članovima ove sve brojnije asocijacije.
Osobe koje boluju od Diabetes mellitus-a Tip 1 kao i Tip 2, a koje to budu željele, moći će se
sa ovakvim karticama sa puno više sigurnosti kretati vani, na ulici, izletima, osobito na dužim
putovanjima.
Kako izrazito visoke tako i jako niske vrijednosti šećera u krvi mogu životno ugroziti oboljele od
Diabetes mellitus-a, pogotovo u nepoznatom okruženju, onda je jasna opravdanost ovakve inicijative.
Zamišljeno je da na kartici budu navedeni osobni podaci pacijenta, tip šećerne bolesti, kao i terapija
koju koristi. Bilo bi navedeno i ime ljekara koji ga vodi.
Identifikaciona kartica bi se nosila oko vrata, tako bi bila vidljiva i ne bi narušavala komoditet
pacijenta.
U prvoj fazi bi se štampale na bosanskom, a potom i na engleskom jeziku za one koji putuju vani.
Ne tako rijetko bivamo svjedoci dramatične slike osobe u hipoglikemiji kada je potrebno hitno
procijeniti uzrok takvom stanju i odmah reagovati. Oni upućeni znaju:dati koncentrovani šećer ako
je osoba svjesna,a ako je bez svijesti pozvati pomoć.
Međutim, ovakve sitacije mnoge uplaše i zbune pa nisu u stanju pravilno postupiti. Uz
identifikacijsku karticu osoba koja pruža pomoć ima smjernice kako izvući ugroženog iz teške
hipoglikemije, spriječiti gubitak svijesti i čak spasiti život.
Ako je pri ruci glukometar, pa se utvrdi da je šećer u krvi jako visok, privremena pomoć je dati
tekućinu, najbolje vodu do transporta u bolnicu.
Također se događa da policija zaustavi pa čak i kazni vozača u hipoglikemiji jer nema uvida u stvarno
stanje bolesnika koje je uzrokovalo prekršaj.
Podsjetimo se da je većina evropskih zemalja odavno uvela ovakve kartice u asocijacije oboljelih od
šećerne bolesti pa u tako uređenim državama članovi imaju prednost u različitim okolnostima, u
toku putovanja, turističkih obilazaka, posjeta muzejima itd.
Ako ćemo ovim biti korak bliže
evropskim standardima u zaštiti
oboljelih od dijabetesa, onda
ova inicijativa ima i te kakvo
opravdanje.
Identifikacione kartice će nakon
realizacije biti podijeljene
članovima Udruženja dijabetičara
KS o čemu će naši čitaoci biti na
vrijeme obaviješteni.
Za eventualne prijedloge i više
informacija u prostorijama
Udruženja.
Dr.Azra Avdagić
Besplatan primjerak
11
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
INFORMACIJE IZ
UDRUŽENJA BPK
Goražde
Udruženje dijabetičara BPK Goražde je Svjetski dan
borbe protiv dijabetesa obilježilo nizom aktivnosti.
U saradnji sa osobljem JU Dom zdravlja “dr.
Isak Samokovlija”održano je stručno predavanje
za oboljele od dijabetesa I podijeljen edukativni
materijal.
Također, uz pomoć farmaceutske kuće Roche
Diagnostic omogućili smo građanima besplatno
mjerenje šećera u krvi na dvije lokacije u gradu.
Odziv građana bio je zadovoljavajući. Potvrđena su
tri nova dijabetičara i isti su upućeni ljekaru.
12
Besplatan primjerak
Po završetku aktivnosti organizovali smo kratku
šetnju Omladinskom ulicom, duž obale rijeke Drine
i skroman koktel za članove udruženja.
Ovom prillikom želimo se zahvaliti farmaceutskoj
kući Roch Diagnostic, posebno predstavnici g-đi
Aldini Agić, za podršku i iskazanu saradnju prema
našem udruženju.
Srdačan pozdrav!
Generalni sekretar Udruženja
Sirčić Mirsada
BOLJI ŽIVOT
KETOACIDOZA KOD
DIJABETIČARA
D
ijabetička ketoacidoza je, uz hipoglikemiju,
najteža akutna komplikacija dijabetesa
s teškim metaboličkim poremećajima, a
uzrokovana je manjkom inzulina. Kod malđih osoba
se javlja zbog neprepoznavanja prvih simptoma
bolesti dok je kod odraslih uzrokovana zbog greške
u samokontroli bolesti. U osnovi se razvija u slučaju
nedovoljne količine inzulina za trenutačne potrebe
organizma.
glukagona, kortizola, adrenalina i hormona rasta.
U metabolizmu glukoze inzulin je neophodan u
većini tkiva: kada je razina inzulina nedovoljna, a u
prisustvu povećane količine glukagona, pojačano je
stvaranje glukoze (glukoneogeneza).
Zbog nedostatka inzulina i povećanja stresnih
hormona, dolazi do povišenja razine glukoze u krvi
(hiperglikemija). Bez pravilne nadoknade tekućine,
elektrolita i inzulina, ketoacidoza dovodi do teškog
poremećaja stanja svijesti, sve do kome i smrti.
Pored važnosti njenog liječenja bitna je najprije
otkriti uzrok njenog nastanka, jer ova komplikacija
može imati fatalne posljedice. Ona nastaje zbog SIMPTOMI KETOACIDOZE
nedovoljne količine inzulina s konkomitantno Istraživanja su pokazala da samo 10% dijabetičara
povećanim izlučivanjem tzv. stresnih hormona: ketoacidoza javlja se kod novootkrivenih bolesnika
Besplatan primjerak
13
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
s inzulin-ovisnim dijabetesom, kao prva pojava
bolesti, dok je puno češća kod bolesnika koji već od
ranije imaju dijabetes. Kod tih bolesnika ketoacidoza
nastaje ili zbog davanja nedovoljne količine inzulina,
ili rezistencije na inzulin koja je uvjetovana akutnom
bolešću ili stresom.
Ova komplikacija rijetko se javlja kod dobro
kontroliranih i dobro educiranih pacijenata, koji će se
kod svake pojave akutne bolesti (respiratorni infekti,
gripa, febrilna stanja itd.) savjetovati o primjeni
inzulina, odnosno povećanju doze kratko djelujućeg
inzulina, s obzirom na povećane potrebe. Poznato je
da svaka bolest, trauma, ali i psihogeni šok, podižu
razinu različitih hormona u krvi (kortizol, adrenalin
i drugi). Ti, tzv. hormoni šoka, pribavljaju tijelu
glukozu iz različitih rezervi. Onaj ko nema dijabetes,
izlučit će više inzulina, a u slučaju dojebetesa, jasno
je da treba dodati u takvim situacijama više inzulina.
Da bi se dobio uvid u ketoacidozu, vrlo je važno
uzeti podrobne podatke: trajanje poliurije (učestalo
mokrenje), trajanje polidipsije (pojačana žeđ),
pojava noćnog mokrenja, gubitak tjelesne težine.
Podaci o trajanju slabosti, pospanosti, mučnine
i povraćanja te promjenama u stanju svijesti s
produbljenim disanjem (Kussmaulovo disanje), koje
je tipično za metaboličku acidozu, pomažu nam u
procjeni težine dijabetične ketoacidoze.
KAKO JE SPRIJEČITI?
Ono što doprinosi razvoju ketoacidoze mora se
jasno odrediti. Ako se radi o bolesniku
s već utvrđenim dijabetesom,
treba ispitivanje usmjeriti prema
eventualnoj akutnoj bolesti, traumi i,
što je jako važno, provjeriti dnevnik
samokontrole kod kuće, odnosno
ako ima glukometar s memorijom,
provjeriti rezultate. Kod djece koja
imaju sva moguća pomagala, od
glukometra do test-traka na urin, i
ako postoji redovna samokontrola,
tj. redovno glukoze u krvi i šećera i
acetona u urinu i ako sami prepozanju
prve simptome, u tom slučaju
nemoguće je da se razvije teška
ketoacidoza.
14
Besplatan primjerak
Dužina trajanja simptoma koji prethode ketoacidozi
može biti prediktivni faktor težine same ketoacidoze,
a zna se da je teška ketoacidoza faktor rizika za razvoj
komplikacija centralnog nervnog sistema. Isto tako,
teška ketoacidoza kod novootkrivenog dijabetesa,
gdje simptomi traju duže, implicira veće oštećenje
beta-stanica pankreasa i manju šansu za produženu
remisiju.
Kod pregleda djeteta s dijabetičnom ketoacidozom
treba obratiti pažnju, prije svega, na stanje svijesti,
težinu dehidracije i acidozu. Stanje svijesti može biti
od potpune svijesti do kome. U odlučivanju o stupnju
dehidracije pomažu: krvni tlak, puls, napetost kože i
tjelesna težina. Crveni obrazi, miris po acetonu koji
se osjeća u dahu, produbljeno disanje i bol u leđima
ili trbuhu ukazuju na stupanj acidoze.
Vrlo su važni i simptomi koji se odraze na nervni
sistem.
Iako anamnestički podaci i fizikalni pregled
ukazuju na dijabetičnu ketoacidozu, neophodni su
i prvi laboratorijski nalazi za potvrdu te dijagnoze,
a oni su: razina glukoze u krvi, elektroliti, ureja,
kreatinin, bikarbonati i pH te kompletna krvna
slika, analiza mokraće za šećer, ketone, bjelančevine,
elektrokardiogram.
KAKO LIJEČITI KETOACIDOZU?
Temelj svake terapije je nadoknada tekućine i
elektrolita, korekcija acidoze i nadomjesna terapija
inzulinom.
BOLJI ŽIVOT
Terapija dijabetične ketoacidoze zahtijeva pažljivo
i stalno praćenje vitalnih znakova (tlak, puls,
disanje, svijest) i laboratorijskih parametara. Iako
su rehidracija i inzulin osnova terapije, u slučaju
nedovoljne kontrole unosa tekućine i inzulina,
može doći do hipoglikemije, teških elektrolitskih
poremećaja, nepotrebnog produženja acidotičnog
stanja ili komplikacija centralnog nervnog sustava,
uključujući i edem mozga.
Uzrok je uglavnom edem mozga, koji se može javiti
u samom početku ili u kasnijem toku, čak i u fazi
oporavka od dijabetične ketoacidoze. Tačan uzrok
nastanka cerebralnog edema ne zna se, a taj edem
vrlo se rijetko viđa kod odraslih.
Svaka dijabetična ketoacidoza u pravilu se liječi
u bolnici, što je i razumljivo s obzirom na teško
stanje pacijenta. Jedini siguran način da se
spriječi pojava teških komplikacija jest prevencija
ketoacidoze. Kod djeteta koje se prvi put javlja
KOMPLIKACIJE KETOACIDOZE
kao bolesnik od dijabetesa, treba spriječiti da dođe
Najčešće komplikacije koje su uzrokovane do dekomprenzacije tako što će se pomno obratiti
ketocidozom
jesu
elektrolitski
poremećaji, pažnja na simptome učestalog mokrenja, pojačane
hipoglikemija i slabost mišića zbog niskih vrijednosti žeđi, gubitka na težini i malaksalosti. Svako dijete
fosfora kao i u nekim slučajevimaporemećaji s takvim simptomima treba poslati na pretrage
bubrega, kao akutna tubularna nekroza zbog teške glukoze u krvi, šećera i ketona u mokraći te ostale,
dehidracije, pluća, kao plućni edem i respiratorni već ranije spomenute. Djeca koja već imaju dijabetes,
distres - sindrom zbog unosa prevelikih količina moraju biti pod stalnom kontrolom odraslih, u
tekućine, iako samo kod odraslih, te kardiovaskularne većini slučajeva roditelja, koji će upozoriti na svaku
komplikacije. Najteže su komplikacije centralnog pojavu akutne bolesti, na pojavu visokih vrijednosti
živčanog sustava, koje se javljaju i kod djece, i glukoze u krvi, pojavu ketonurije, da bi se spriječio
odraslih, a odgovorne su za većinu smrtnih slučajeva. nastanak dijabetičke ketoacidoze.
Besplatan primjerak
15
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
Dijabetes i oboljenja srca
S
i krvnih sudova
avremena
medicinska
nauka
svakog
dijabetičara smatra odmah i kardiovaskularnim
bolesnikom.
Nažalost
kardiovaskularne
bolesti su vodeći uzrok mortaliteta i morbiditeta
u dijabetesu i posljednjih godina ovaj problem je
došao u centar ineresovanja medicinske javnosti.
Studije pokazuju da preko 12% dijabetičara ujedno
boluje i od srčane slabosti. To je ne samo medicinski,
već i općedruštveni problem koji prati visok
stepen obolijevanja i umiranja. Dijabetičari umiru od tri kardiovaskularne bolesti:
ishemično oboljenje srca (infarkt miokarda, angina
pektoris, aritmije), cerebrovaskularna bolest
(moždani udar) i vaskularna bolest (periferne
arterije i bubrezi).
Kao posljedica načina života u kome se premalo
krećemo, jedemo previše i stalno smo napeti, učestala
je abdominalna gojaznost, povišen nivo triglicerida,
nizak HDL holesterol, visok LDL holesterol, povišen
krvni pritisak. Ukoliko se više navedenih faktora
pojavi udruženo kod istog pacijenta, riječ je o
metaboličkom sindromu. Tako, osoba koja ima tri
od nabrojanih faktora rizika – trigliceride veće od
1,7 mmol/l, nizak nivo HDL holesterola (ispod 1,0
16
Besplatan primjerak
mmol za muškarce i 1,3 za žene), krvni pritisak
veći od 130/85 mmHg, abdominalnu gojaznost –
obim struka veći od 102 cm za muškarce i 88 cm
za žene i glikemiju natašte veću od 5,6 mmol – ima
metabolički sindrom i time je u značajno povišenom
riziku da oboli od kardiovaskularnih bolesti.
Kada govorimo o pojedinačnim rizicima za infarkt,
hipertoničari u svijetu nose 5,2 puta veći rizik od
osoba sa normalnim krvnim pritiskom. Izgledi za
dijabetes tip 2 najveći su u slučaju pozitivne porodične
anamneze, a kod žena i hipertenzija nosi visok rizik
za dijabetes. Ukoliko se zajedno nađu abdominalna
gojaznost, hipertenzija i hiperglikemija, ta osoba
ima 10 puta veći rizik da oboli od kardiovaskularne
bolesti. Rasprostranjenost metaboličkog sindroma
je visoka i iznosi u modernom društvu oko 60%
odraslih. Ustanovljeno je da postoje tzv. klusteri,
grupisanje faktora rizika metaboličkog sindroma,
koji predviđaju i oboljenje srca i krvnih sudova i
dijabetes. Na taj način, zadovoljava se definicija
kardio-metaboličkog sindroma.
Također, dijabetes je neslavan rekorder – broj 1
uzročnik komplikacija i invaliditeta. Dijabetes i predijabetes prisutni su kod dve trećine pacijenata sa
akutnim koronarnim sindromom. Zbog toga treba
intenzivno liječiti kardiovaskularni rizik u dijabetesu
tip 2. „Zloglasni“ metabolički sindrom nosi dva puta
veći rizik za nastanak kardiovaskularnih bolesti
izvan dijabetesa, petostruko veći rizik za nastanak
dijabetesa tipa 2, ali i tri puta veći rizik za nastanak
bolesti srca u okviru šećerne bolesti.
Bolesti krvnih žila
Kako starimo, tako se povećava rizik od bolesti
krvnih žila. Može doći do zadebljanja stijenki
arterija ili do njihova otvrdnuća zbog nakupljanja
holesterola i stvaranja aterosklerotskih plakova. Taj
proces naziva se ateroskleroza. Može se pojaviti u
cijelom kardiovaskularnom sistemu, ali određeni
dijelovi su osjetljiviji od drugih. Ta pojava je opasna
BOLJI ŽIVOT
jer ograničava protok krvi kroz žile i povećava
mogućnost nastanka ugrušaka/ tromba.
Riziko faktori
Kod dijabetičara povećan je rizik od ateroskleroze
ako ne održavaju svoj nivo glikemije unutar
referentnih granica. Pušenje, visoki krvni pritisak
i visoki holesterol povećavaju rizik. Nažalost,
dijabetes se često javlja zajedno s visokim krvnim
tlakom i holesterolom. Zbog toga, kad bolujete
od dijabetesa, nužno je da pratite sve faktore koji
povećavaju mogućnost bolesti krvnih žila, jer bolesti
srca i krvotoka mogu biti vrlo opasne.
Bolest koronarnih arterija
Arterije koje su posebno osjetljive na aterosklerozu
su koronarne arterije. One opskrbljuju srce krvlju, a
time i kisikom. Ako je protok krvi kroz te arterije
smanjen, srčanom mišiću nedostaje kisika. To
uzrokuje bolove u prsima koji se nazivaju angina
pectoris. Pojava angine pectoris najvjerovatnija je
pri tjelesnoj aktivnosti, kada srce traži više kisika.
Odmor obično smanjuje bol. Stalna angina može
biti liječena lijekovima ili hirurškim zahvatom. Neki
pacijenti kod kojih se razvije angina ili bilo koji oblik
bolesti srca bit će upućeni kardiologu.
Infarkt – srčani udar
Ponekad se može stvoriti ugrušak u „bolesnoj“
Visok krvni pritisak
Ako je krvni pritisak previsok, povećava se rizik arteriji koji u potpunosti blokira protok krvi. Ljekari
razvoja bolesti krvnih žila. Krvni pritisak prirodno to nazivaju miokardijalni infarkt, a uobičajeni je
se povećava s godinama. Nažalost u dijabetičara naziv srčani udar. Simptomi uključuju dužu oštru
je veća mogućnost povišenog krvnog pritiska bol u prsima, znojenje, mučninu, nedostatak zraka
ili hipertenzije. Kod ljudi s dijabetesom tipa 2 i gubitak svijesti.
preporučuje se da krvni pritisak bude ispod 140/85
Bolest moždanih arterija
mmHg.
Ateroskleroza može uticati na sve arterije. Ako budu
zahvaćene moždane arterije, dijelovi mozga mogu
Kako znati imate li visoki krvni pritisak?
Većina ljudi s hipertenzijom nema nikakvih ostati bez kisika, a rezultat su toga nesvjestice ili
simptoma. Jedini način da znate imate li visoki nešto trajnije – moždani udar. Moždani udar češći je
krvni pritisak jest da vam ga vaš lijekar izmjeri. S kod dijabetičara nego u ostaloj populaciji. Oštećenja
obzirom da se krvni pritisak mijenja iz minute u nakon moždanog udara vrlo su različita i ovise o
minutu, potrebno je nekoliko mjerenja u razdoblju dijelu mozga koji je zahvaćen.
Mr.sci.med. dr. Amina Godinjak
od nekoliko sedmica da bi se otkrilo da li imate
Jedinica intenzivne internističke terapije
hipertenziju.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Besplatan primjerak
17
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
HIPERTENZJA
Dr Kanita Srna-Ibrahimpašić,
mr.sc., spec.interne medicine
KB Bihać
i dijabetes
Vrijednosti arterijskog krvnog pritiska preko 140/90 mmHg kod osoba starijih od 18 godina, koje ne uzimaju
lijekove, smatraju se povišenim. Primarni cilj u liječenja hipertenzije kod dijabetičara je održavanje pritiska
ispod 130/80 mmHg.
Kategorije
Sistolni pritisak mmHg
Dijastolni pritisak mmHg
Optimalni
<120
<80
Normalan
120-129
80-84
Visoko normalan
130-139
85-89
Hipertenzija 1. stepen (blaga)
140-159
90-99
Hipertenzija 2. stepen (srednje teška)
160-179
100-109
Hipertenzija 3. stepen (teška)
≥ 180
≥ 110
Izolovana sistolna hipertenzija
≥ 140
< 90
Tabela 1. Kategorizacija pacijenata na osnovu vrednosti krvnog pritiska. ESH-ESC
Početni cilj je zaustavljanje progresije bolesti,
ateroskleroze i oštećenja organa (sprečavanje razvoja
komplikacija). Tip I dijabetesa rijetko je udružen sa
arterijskom hipertenzijom i ako se i javi obično je
znak dijabetične nefropatije, oštećenja rada bubrega.
Kod 71% pacijenata sa tip II dijabetesom nađena je
i arterijska hipertenzija i često predstavlja jedan od
kriterijuma za ¨metabolički sindrom¨. Udruženost
dijabetesa i hipertenzije značajno povećava rizik
od nastanka makrovaskularnih komlikacija
dijabetesa (moždani udar, srčana slabost, koronarna
bolest, periferna vaskularna bolest) i povećava
kardiovaskularnu smrtnost. Takođe se zna da
hipertenzija kod pacijenata sa dijabetesom ubrzava
nastanak dijabetične nefropatije. Nivo krvnog
pritiska kod liječenih dijabetičara direktno utiče na
pojavu komplikacija dijabetesa. Adekvatno liječenje
dijabetičara sa hipertenzijom štiti pacijente od
kardiovaskularnih događaja.
praktično nema nikakve karakteristične simptome..
Povišeni krvni pritisak je ¨tihi ubica¨ koji se klinički
ispoljava prisustvom simptoma i znakova koji
ukazuju na razvoj komplikacije bolesti. Kako dijagnostikujemo povišen krvni pritisak?
Postavljanje dijagnoze arterijske hipertenzije
podrazumijeva najmanje dva puta izmjerene
povišene vrijednosti krvnog pritiska u razmaku
od 4 nedelje. Preporuka je pacijente pratiti još 3
mjeseca i ako se u tom periodu ponove povišene
vrijednosti krvnog pritiska, započeti liječenje.
Krvni pritisak može se mjeriti klasičnim aparatom
sa manometrom, aparatom sa živinim stubom ili
ambulantnim. automatskim 24h mjerenjem. Prije
mjerenja bolesnik mora sjediti mirno nekoliko
minuta te izmjeriti najmanje dva puta pritisak
sa razmakom od 1 do 2 minute. Ruka mora biti u
nivou srca neovisno o položaju bolesnika prilikom
mjerenja. Pritisak treba mjeriti 1 i 5 minuta nakon
Specifične tegobe ili simptomi kod povišenog krvnog ustajanja kod starijih osoba i dijabetičara radi
pritiska ne postoje. Radi se o hroničnoj bolesti koja ortostatske hipertenzije.
18
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
bolestima te drugim lijekovima koje pacijent već
koristi. Najčešće se radi o primjeni kombinacije
više antihipertenziva. Dostupni podaci ukazuju da
se renoprotekcija najbolje postiže primenom ACE
inhibitora kod pacijenata sa tipom I dijabetesa i
primjenom blokatora angiotenzinskih receptora
kod pacijenata sa tipom II dijabetesa. Nalaz
mikroalbuminurije kod pacijenata sa tipom I ili
II dijabetesa predstavlja indikaciju za uvođenje
antihiprtenziva, posebno za primenu blokatora
renin-angiotenzin sistema.
Kako se liječi hipertenzija?
Najčešći uzroci neuspjeha antihipertenzivne
Kod svih pacijenata sa dijabetesom I hipertenzijom terapije su: neredovno uzimanje lijekova,
prvo je neophodna promjena loših životnih navika, neadekvatna doza lijeka, značajno povećanje
tjelesne mase, uzimanje dodatne terpije (druga
a to podrazumijeva:
stanja i bolesti) koji mogu uticati na antihipertenzive
• prestanak pušenja
(kortikosteroidi,
estrogeni,
simpatomimetici),
• smanjenje tjelesne mase (i stabilizacija
zadržavanje veće količine tečnosti u organizmu
tjelesne mase)
(povećan unos soli, terapija bez diuretika).
• smanjenje unosa alkohola
• redovna tjelesna aktivnost
• smanjenje unosa kuhinjske soli NaCl (2g /
24h), te eventualno upotreba KCl
• povećanje unosa voća i povrća
• smanjenje unosa poluzasićenih i zasićenih
masnoća.
Cilj je postići vrednosti krvnog pritiska ispod 130/80
mmHg. Ako to ne uspijevamo sa promjenama
životnog stila započinje se farmakološka terapija.
Ljekar koji prati pacijenta odlučiće o terapiji
u zavisnosti o visini krvnog pritiska, drugim
Besplatan primjerak
19
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
Prevencija razvoja
dijabetičkog stopala
Svakih 10 sekundi umire jedna osoba zbog dijabeticnih komplikacija
D
ijabetes je ozbiljna kronična bolest. Predviđa
se da broj oboljelih od dijabetesa dostigne
333 miliona do 2025.godine kao posljedica
dužeg očekivanog trajanja života, sjedelačkog načina
života i promijenjenog načina ishrane. Ovaj rast
vjerojatno će dovesti do p roporcionalnog povećanja
broja osoba s dijabetesnim komplikacijama,
uključujući i problem stopala.
Većina amputacija započinje sa ulkusom stopala.
Ulkus dijabetičnog stopala je često rezultat
neuropatije ili ishemije. U razvijenim zemljama, do
pet posto osoba s dijabetesom ima ulkus stopala, a
svaka šesta osoba s dijabetesom ima čir na želucu u
toku života. Problem sa stopalom je najčešći uzrok
prijema u bolnicu za osobe s dijabetesom.
Mehanizam razvoja ulkusa
dijabetičnog stopala:
drugih, nesposobnost za rad i mnogo bijede.
Agresivni menadžment dijabetesa može spriječiti
amputacije stopala u većini slučajeva.
Ekonomski trošak kod ulkusa dijabetičnog stopala
U razvijenim zemljama njega dijabetičkog stopala
iznosi i do 20% od ukupnih zdravstvenih resursa
raspoloživih za dijabetes. U zemljama u razvoju,
procijenjeno je da se za tretman stopala potroši čak
40% dostupnih sredstava. U zapadnim zemljama,
ekonomski trošak se kreće između US $ 7,000 i US
$ 10,000. Gdje je liječenje komplicirano i amputacija obavezna, dolazi do povećanja troškova za US $
65,000 po osobi.
Do 85% amputacija se može spriječiti.
Tragično “pravilo 50”
50% amputacija Transfemoralni/transtibialni nivo
50% pacijenata Amputacija u manje od 5 godina
50% pacijenata Umire u manje od 5 godina
Tragično “pravilo 15”
15% dijabetičara
ulkus stopala u toku života
15% ulkusastopala Osteomyelitis
15% ulkusastopala Amputacija
U većini slučajeva, ulkus stopala i amputacije se
mogu spriječiti. Istraživači su utvrdili da se između
49% i 85% svih amputacija može se spriječiti. To je
imperativ, stoga, zdravstveni profesionalci, kreatori
politike i predstavnici dijabetesnih organizacija
Svakih 30 sekundi u svijetu neko izgubi nogu
moraju poduzeti usklađene mjere kako bi se
zbog dijabetesa!
osigurala strukturirana i efektivna njega dijabetičkog
Velikoj većini (85%) amputacija vezanih uz dijabetes stopala. To će omogućiti poboljšanje skrbi stopala za
prethode ulcere stopala. Za većinu ljudi koji su osobe s dijabetesom u cijelom svijetu i dovesti do
izgubili nogu, život se nikada neće vratiti u normalu. smanjenja stopa vezanih uz morbiditet i mortalitet
Amputacija uključuje doživotnu ovisnost o pomoći
kod dijabetičara.
20
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
Značajno smanjenje amputacija može se postići
dobro organiziranim timovima za njegu dijabetčnog
stopala, dobrom kontrolom dijabetesa i dobrom
informiraošću o ličnoj skrbi.
Postoje jaki dokazi koji ukazuju na to da je njega
stopala najbolja kada je sprovodi multidisciplinarni
tim. Ovo bi trebalo usko uključivati osobe
s dijabetesom i njihove obitelji, zajedno sa
zdravstvenim djelatnicima iz različitih specijalnosti.
Idealni tim treba da uključi liječnika, medicinsku
sestru, pedagog specijalista, pedikir, hirurg,
orthotist i administrator. Padikir je ključni član
multidisciplinarnog tima za dijabetično stopalo.
Karakteristike senzorne dijabetične neuropatije:
- gubitak zaštitnog osjeta u stopalima
- detekcija sa 5.07/10-g Semmes-Weinstein
monofilamentom
- 50% bolesnika bez osjeta nema simptoma.
Prevencija dijabetičnog stopala uključuje
kombinaciju faktora:
Dobru kontrolu dijabetesa Redovne samo-preglede nogu i stopala
Znanje o tome kako prepoznati problem
Odabir odgovarajuće obuće Redovita vježba
Izbjegavanje ozljeda
Liječnik pregleda noge pacijenta najmanje jednom
godišnje koristeći monofilament, uređaj napravljen
od niti najlona za testiranje osjećaja.
Samo kroz multidisciplinarni pristup rješavanja
problema stopala u osoba s dijabetesom može se
postići željeno smanjenje stope amputacija.
Doc. Dr Zelija Velija-Ašimi, KCU Sarajevo
Besplatan primjerak
21
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
KAKO SPRIJEČITI PROMJENE NA STOPALU
KORISNI SAVJETI
- Kako bi sprijecili ili na vrijeme uočili
promjene na stopalu potrebno je sve osobe
sa šećernom bolesću educirati o značenju i
načinu provodjenja higijene i njege stopala
kao i samopregledu.
-
na mjestima gdje se nalazi kožni nabor staviti
puder.
- obzirom da su oštecena i živčana vlakna, bolesnici
gube osjet za bol i osjet topline ili hladnoće.
Zbog toga se ne preporučuje stopala utopljavati
termoforom ili električnim pokrivačem, već
oblačenjem vunenih čarapa. Isto tako ne
Osim higijenskih mjera (kupke, higijena noktiju,
preporučuje se stopala izlagati hladnoći ili toplini.
održavanje elastičnosti kože primjenom masti)
potrebno je upozoriti i na nošenje prikladne obuće i
čarapa kao i provođenje određenih vježbii po savjetu - nije dobro hodati bosih nogu.
fizioterapeuta.
kod uočavanja povreda ili žuljeva ne stavljati
-
nikakve masti već po mogućnosti samo suhu
sterilnu gazu do odlaska liječniku.
- osobe čije se noge pojačano znoje potrebno je da
česće mijenjaju pamučne čarape.
- nokti se smiju skraćivati samo turpijom za nokte i
to u visini prstiju (najbolje nakon kupanja kad su
mekši).
- debelu kožu na petama ne smije se skidati oštrim
predmetom nego turpijom za skidanje kože i to
nakon pranja.
Upute o higijeni
- potrebno je svakodnevno tuširanje mlakom vodom
i pranje neutralnim sapunom. Prije pranja vodu
obavezno provjeriti laktom ili termometrom.
tijelo ne trljati sapunom, nego nasapunjanom
-
trljačicom lagano trljati kožu u smjeru cirkulacije
(od periferije prema sredini tijela).
- kožu obrisati mekanim ručnikom, upijanjem bez
trljanja, naročito je bitno osušiti i pregledati kožu
izmedju prstiju.
- pri sjedenju izbjegavati prekrižene noge jer se time
otežava cirkulacija.
- posebnu pažnju treba obratiti pri kupnji cipela,
najbolje kupovati na kraju dana kad su stopala
povećanog obima. Cipele treba da su mekane,
dovoljno velike i da unutrašnjost bude glatka. U
početku ih nositi po ½-1 sat dnevno. Nikad ne
obuvati vlažne cipele jer je to pogodna sredina za
razvoj gljivica i bakterija.
U liječenju bolesti arterija donjih udova značajno
mjesto ima tjelesna aktivnost jer dovodi do širenja
krvnih žila, do bolje raspodjele krvi, podstiče
razvoj rezervnih krvnih žila (arteriola) te podstiče
- nije dobro duže vrijeme provoditi pod tušem ili
bolju iskoristivost kisika u mišićima. Značajno je
na drugi način izlagati kožu vodi jer dolazi do
naglasiti da prije provodjenja vježbi obavezno treba
isušivanja kože i gubitka zaštitnog „pokrova“.
konsultirati liječnika.
-
prije kupanja i brisanja preporučuje se utrljati
Dr Aldijana Begović,
losion ili mlijeko za kožu.
spec. Interne medicine, KB Goražde
22
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
NOVI KRITERIJI ZA GESTACIJSKI DIJABETES
povećavaju broj dijagnosticiranih
N
ovi kriteriji za dijagnosticiranje trudničke
šećerne bolesti ili gestacijskog dijabetes
melitusa (GDM), predloženi od strane
Međunarodne skupine za istraživanje dijabetesa u
trudnoći (IADPSG) i usvojeni naknadno u Italiji,
potvrđeni su od strane Američkog udruženja za
dijabetes.
Nove preporuke za vrijednosti glikemija u
trudnica sa GDM su:
- ≥5,3 mmol/l (natašte)
- <7,8 mmol/ (1h nakon obroka) i
- <6,7 (2h nakon obroka).
Prema novim kriterijima, dijagnoza GDM postavlja
se ako se u samo jednom mjerenju glukoze u plazmi
natašte nađe vrijednost 5.1-7.0 mmol/l na prvoj
kontroli u trudnoći. Ako je početni test uredan,
između 24. i 28. sedmice trudnoće radi se oralni
glukoza tolerans test OGTT). Ukoliko je glukoza
u plazmi natašte 5.1 mmol/L ili veća ili je nakon 1
sata 10 mmol/l ili veća ili nakon 2 sata 8.5 mmol/L ili
veća, postavlja se dijagnoza GDM.
Ciljne vrijednosti glikemije kod trudnica su:
-
3,3 – 5,4 mmol/l (natašte, prije obroka,
prije spavanja i tokom noći),
-
5,4-7,1 mmol/l (postprandijalno – 2h
nakon obroka)
-
HbA1c mora biti < 6%.
1. Bolesnice s niskim rizikom ne trebaju testiranje.
Kriteriji za nizak rizik za gestacijski dijabetes
melitus (GDM):
dob <25 godina;
• normalna tjelesna težina prije trudnoće;
• pripadnik etničke skupine s niskom
učestalošću gestacijskog dijabetesa;
• bez poznatih slučajeva dijabetesa u užoj
obitelji;
• nema oštećene tolerancije glukoze u
anamnezi;
Gestacijski diabetes mellitus je poremećaj glukozne
tolerancije koji je prvi put otkriven u trudnoči.
Istraživači predvođeni Emiliom Lacariom sa Sveučilišta
u Pisi u Italiji, analizirali su podatke 660 trudnica u
kojih je evaluiran GDM korištenjem novih kriterija
i usporedili ih sa nekadašnjom skupinom u kojoj je
dijagnoza postavljena starim Carpenter-Coustonovim
kriterijem. Kada su istraživači usporedili svoju skupinu
sa nekadašnjom skupinom od 3950 žena u kojih je
dijagnoza postavljena korištenjem starih kriterija,
novi kriteriji bili su povezani sa 136.8% povećanom
prevalencijom. Nakon obrade podataka iz starog
istraživanja i nakon što su uključene sve žene koje su
tada bili svrstane u skupinu s oštećenom tolerancijom
glukoze, razlika je bila manje izražena, ali još uvijek je
ostala na 34%.
Prema preporukama Američke asocijacije za
dijabetes (ADA) postoji niski, srednji i visoki rizik
za gestacijski dijabetes:
Besplatan primjerak
23
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
• nema prethodnih trudnoća s nepovoljnim
ishodom.
plazmi moraju odgovarati kriterijima iz tabele 1.
• Druga mogućnost je OGTT sa 75g glukoze.
Dijagnostički kriteriji su isti kao i sa 100g glukoze,
2. Bolesnice s umjerenim rizikom (sve one između no ovdje se određuju 3 vrijednosti glukoze u plazmi.
skupina s niskim i visokim rizikom) trebaju obaviti Dvije ili više vrijednosti glukoze moraju biti jednake
pretragu u periodu od 24-28 tjedna trudnoće.
ili veće od onih navedenih u tabeli 1. da bismo
3. Bolesnice s visokim rizikom odmah trebaju obaviti govorili o dijagnozi gestacijskog dijabetesa.
pretragu ukoliko zadovoljavaju barem jedno od
Tabela 1. kriteriji za interpretaciju 100g- OGTT.
navedenog:
Koncentracija glukoze u plazmi (mmol/L-mg/dL)
• izrazita pretilost;
• gestacijski dijabetes u anamnezi;
Natašte
5.3
95
• glikozurija;
1h
10.0
180
• dijabetes u užoj obitelji.
Preporuka ADA za osobe s umjerenim i visokim
rizikom je pretraga opterećenja glukozom prema
jednoj od sljedeće dvije metode:
1. U jednom koraku: načiniti OGTT sa 75g ili 100g.
• Najčešće se koristi OGTT sa 100g glukoze,
standardna pretraga. Za postavljanja pozitivne
dijagnoze dvije ili više vrijednosti glukoze u
24
Besplatan primjerak
2h
8.6
155
3h
7.8
140
2. U dva koraka: prvi korak je oralno opterećenje s
50 g glukoze (bolesnik ne mora biti natašte), a nakon
1h određuje se glukoza u plazmi. Vrijednosti >7,8
mmol/L (140mg/dL) označit će potrebu izvođenja
pravog OGTT.
BOLJI ŽIVOT
povijest
glukometra
Glukometar je uređaj, naprava za mjerenje razine Ovako je izgledao prvi glukometar.
glukoze u krvi.
U današnje vrijeme sve više ljudi oboljeva od šećerne
bolesti i stoga je napredovanje tehnologije za kontrolu
glukoze nužno potrebno. U kućnim uvjetima
dijabetičari svakodnevno određuju glukozu u krvi. U
tu svrhu proizvedeno je niz aparatića (glukometara)
kojima iz male količine krvi kvantitativno mjere
razinu glukoze u krvi.
Ovo je kratak pregled napredovanja nauke i
istraživanja o dijebetesu kroz povijest.
1552. prije nove ere-spominje se bolest
koja bi mogla odgovarati dijabetesu.
1000. prije nove ere-dijagnosticiran
dijabetes.
1815. šećer u krvi dijabetičara identificiran
kao glukoza.
1908. otkriven inzulin.
Danas, sa napretkom tehnologije, napreduje i izgled
i svojstvo glukometra pa ih imam raznih oblika,
veličina i funkcija. Današnji glukometri posjeduju
memorije koje pamte kada ste izmjerili šećer, u
koliko sati, kojeg dana, i koje su vrijednosti bile.
Tako da vam ne trebaju bilježnici. A uz to i njihov
oblik je praktičan pa ih uvijek možete nositi uz sebe.
1925. početak primjene kućnih testova za
kontrolu razine glukoze u krvi.
1964. pojavljuju se prve test trake za
određivanje glukoze u krvi.
1970. pojavljuje se prvi glukometar.
Ovako izgleda jedan od praktičnih današnjih
glukometara.
Besplatan primjerak
25
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
PROLJETNA
D
reinkarnacija
olazak proljeća nam otkriva kako smo
se ponašali prema svome tijelu tokom
proteklih zimskih mjeseci. Poznato je da se
zimi najbolje jede, a još uz to veliki slojevi garderobe
prikriju sve što smo pojeli i eto ga, tu je onaj višak
kilograma koji će postati vidljiv ispod lagane
proljetne odjeće.
Nije ni čudo zašto smo u zimskom vremenu skloni
ka gojaznosti. Nedostaju dvije bitne činjenice kojima
se viški kilograma oslobađaju. A to su boravak u
prirodi i fizička aktivnost. Oboje je smanjeno tokom
zimskog preioda.
Voda
Najbolji čistač kojim se njegujemo izvana ali i iznutra
jest voda. Dovoljne količine mineralne vode, izvorske
vode, čajeva i sokova osiguravaju unos minerala,
vitamina i vode koji je dovoljan da “ispere” otrove iz
našeg organizma. Ipak, pored obične izvorske vode,
najzdraviji napitak jesu nezaslađeni čajevi.
Zbog hladnog, mračnog i vlažnog vremena
tokom zimskih mjeseci najveći se dio dana
provodi u zatvorenom prostoru. Uglavnom se
radi o minimalnim aktivnostima te intenzivnijem
sjedilačkom načinu života.
Tradicionalna jela koja se nalaze na zimskim
jelovnicima izrazito su kalorična i obiluju zasićenim
mastima.
Utvrđeno je kako se ljudski organizam ponaša
sukladno klimatskim uvjetima te se takvim
promjenama bavi medicinska poddisciplina koja
je dobila naziv bioklimatologija. Dolaskom novog
klimatskog vala zvanog proljeće pojačava se ljudska
potreba za svojevrsnom regeneracijom.
Promatrano fiziološki, naš je organizam iznimno
izdržljiv i zahvalan. Potreban je samo mali poticaj da
naše umorno, zapušteno i danima psihički i fizički
opterećeno tijelo naprosto procvjeta. Organizam će
se sam očistiti, osnažiti i zablistati. A vrijeme za to je
upravo proljeće. Da bi i naše tijelo propupalo poput
proljetnoga cvijeća, potaknimo sami svoj organizam
unoseći dovoljno tekućine, pravilno se hraneći i
pojačavajući tjelesnu aktivnost.
26
Besplatan primjerak
Kamilica djeluje protuupalno te osigurava
miran san.
Šipak je izvrsan antioksidans, krijepi i povoljno
djeluje na dišne organe.
Zeleni čaj regenerira crijevnu floru, ima
antioksidacijski učinak, djeluje protuupalno i
preventivno osobito kod malignih bolesti.
Crni čaj je blago stimulativan te se u vrijeme
borbe s proljetnim umorom pronalazi obilje
razloga za njegovo pijenje.
Roiboos čaj poticajan je, mirišljiv, oporavlja i
regenerira.
Dječji čajevi su osvježavajući i podsjećaju
uspavana crijeva na bržu aktivnost.
Hibiskus svojim intenzivnim aromama budi
osjetila, a flavonoidima daje prostor da budu
korisni.
BOLJI ŽIVOT
Međutim, samo ispijanje čajeva neće biti od velike
koristi. Pravi proljetni ugođaj postiže se samostalnim
kreacijama. Tako je nakon intenzivnog trčanja ili
vožnje biciklom ugodan napitak miješani čaj čije
smo sastojke sami kombinirali. Budite smjeli i sami
napravite neku kombinaciju za sebe. Ili ako ste već
bili u nekoj šetnji u zdravoj prirodnoj okolini i sami
ste ubrali neku od ljekovitih trava, to će biti potpun
doživljaj relaksacije. Uz svakodnevan unos dva litara
ove krepke tekućine stvoreni su preduvjeti da se
isperu toksini i koža zablista baršunastim sjajem.
Hrana
cvijeća, potaknimo sami svoj organizam pravilno
se hraneći i pojačavajući tjelesnu aktivnost.
Također je važno postići naviku konzumiranja
juhe. Zahvaljujući dosjetljivosti naših maštovitih
tehnologa, juhu možete pripremiti za nekoliko
minuta i u uredu te postići osjećaj sitosti a osigurati
si kvalitetan obrok. Ipak domaće juhice sa proljetnim
povrćem su najukusnije.
Tjelesna aktivnost
Boravak u prirodi, na svježem zraku, i tjelesna
aktivnost primjerena stanju organizma potiču na
mijenu tvari te se organizam bolje i kvalitetnije
oslobađa štetnih tvari. Koža je zategnuta oblikovanim
mišićima, vezivno tkivo se učvršćuje. Bolja
prokrvljenost znači i bolji prijenos potrebnih tvari te
poticanje rada unutarnjih organa. Pazite na disanje!
Pravilno disanje i dostatna ventilacija dišnog sistema
jamstvo su uspjeha tjelesne aktivnosti. Izbjegavajte
boravak u zadimljenim prostorijama.
Pravilna prehrana podrazumijeva raspodjelu
namirnica u trima glavnim obrocima koji su
primjereni aktivnostima, dobi, spolu i stanju
organizma. Nadasve je važno konzumiranje doručka,
što nerijetko adolescenti i mlađe osobe zanemaruju
u želji za korigiranjem tjelesne mase. Pogreška!
Preskakanje doručka jamči nedovoljnu energiju za
najaktivniji dio dana i smanjenu radnu sposobnost. Ovi savjeti se posebno odnose na naše drage čitatelje
Poneka voćka, kvalitetan namaz uz integralno pecivo dijabetičare, jer ako se pridržavate svega ovoga
i jogurti – dobar su doručak!
sigurno ćete imati i dobre šećere!!!
Da bi i naše tijelo propupalo poput proljetnoga
Sretno vam proljeće!!!
Besplatan primjerak
27
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
Proljetne
alergije
Stiglo je proljeće i sa sobom donijelo neizostavne povećanu propusnost kapilara, a vodenasta tekućina
alergije. U ovom broju pokušat ćemo vam otkriti šta iz krvi istječe i počinje curenje nosa, kihanje, suzenje
očiju i začepljenost nosa.
je alergija, kako nastaje i da li postoji lijek za istu.
Riječ alergija grčkog je porijetkla i znači „nenormalna
reakcija“. Alergija nastaje kada tijelo nenormalno
reagira na inače neopasne tvari kao što su pelud,
prašina, neke namirnice, lijekovi, životinjsko krzno,
perje, boje, dim, biljke, plijesan, kemijska zagađenja,
pa čak i izmet životinja i žohara.
Lančana reakcija nastaje kad imunološki sistem
zamjeni neku neopasnu tvar s opasnim stranim
napadačem. Tada imunološki sistem postaje
pretjerano aktivan i proizvodi mnogo histamina.
Histamin širi poput vlasi uske kapilare na membrani
i time se povećava protok krvi, povećani protok krvi
uzrokuje otekline i kongestiju (oticanje).
Pored nosa mogu biti zahvaćeni i drugi organi kao
Alergeni (tvari koje izazivaju alergijsku reakciju) što su ždrijelo, spojnica oka, sinusi, pluća (astma),
također uzrokuju da bijela krvna zrnca počnu koža.
proizvoditi alergijska antitijela IgE (imunoglobulin).
IgE molekule putuju krvotokom, dok se ne povežu
s bazofilima, koje su glavno skladište histamina i
serotonina. IgE alergijska antitijela zatim izazivaju
28
Besplatan primjerak
Kod sinusitisa sluznica otiče i proizvodi veće količine
sluzi. Oticanje sluznice dovodi do suženja kanalića,
što sprječava normalno otjecanje sluzi prema nosnoj
i usnoj šupljini. Sluz koja se nakuplja u velikoj
BOLJI ŽIVOT
količini unutar sinusa pogodno je tlo za razvoj
bakterija, virusa i gljivica koje dolaze do nosa i grla
i pogoršavaju poremećaj. Cilj liječenja sinusitisa je
uspostava prohodnosti nosnih putova, ograničavanje
ili uklanjanje izvora upale i uklanjanje boli.
Prirodni antialergici
Rješenje se nalazi u prirodi – divlji krastavac (porodica
Cucuribitacea) je korišten kao ljekovita biljka više
od 2000 godina na području oko sredozemnog
mora i sjeverne Afrike, ali i u Dalmaciji i Istri. Sok
od plodova divljeg krastavca koristi se i u službenoj
medicini zbog svog jakog protuupalnog djelovanja.
oslobađa. On može čak za 30% smanjiti izlučivanje
histamina, a kalcij stabilizira pričuvne stanice
histamina te tako smanjuje izlučivanje tog hormona
koji uzrokuje svrbež.
Uz vitamin C tu je i kvarcetin koji nosi naziv “kralj
flavonoida“ i djeluje antihistaminski, a preporučuje
se za liječenje peludne groznice i drugih alergija.
Što se tiče prehrane treba jesti hranu koja jača
obrambeni sistem:
Plava riba (skuša, sardina, tunjevina, losos) bogata
je omega-3 esencijalnim masnim kiselinama koju bi
trebalo konzumirati što češće, jer ima protuupalna
svojstva.
Đumbir je poznat kao antialergik i pomaže u
smanjenju izlučivanja sekreta.
Sjemenke suncokreta zbog vitamina E i minerala
selena smanjuju upalnu reakciju organizma i djeluju
antioksidativno.
Zeleni čaj zbog polifenola i jakog antioksidansa
epigalokatehina snižava razinu histamina u krvi.
Vitamin C jača prirodnu odbranu tijela od
prekomjernog lučenja histamina koji se kod alergija
Pokušajte smanjiti unos masne, rafinirane hrane
te hrane bogate šećerom, uz povećan unos
mahunarki, luka, kupusa i češnjaka. Proljeće je
jedno od najljepših godišnjih doba ali oni koji imaju
problema sa alergijama moraju biti oprezni i čuvati
se. Pokušajte bar da u svoj jelovnik uvrstite neke od
ovih namirnica koje će vam biti od pomoći.
Besplatan primjerak
29
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
KIJAVICA I CURENJE IZ NOSA
(Neizostavni pratilac alergija)
Curenje nosa je posebno često tokom zimskih
mjeseci, i to zbog kombinacije termodinamike
i prirodnih reakcija tijela na hladne vremenske
podražaje.
Rhinorrhea ili rhinorrhoea je stanje u kojem je
nosna šupljina ispunjena značajnom količinom
sluzave tekućine. Stanje, obično poznato kao „curenje Jedan od ciljeva nosne sluzi je zagrijavanje zraka
nosa“, pojavljuje se relativno često te se obično ne prilikom udisanja na toplinu tijela. Da bi to mogle,
nosne šupljine moraju stalno biti obložene tekućom
smatra opasnim.
sluzi. U hladnim, suhim sezonama, sluznica nosa
Rhinorrhea je čest simptom alergija i nekih može se isušiti, zbog čega ona stalno mora proizvoditi
bolesti, poput prehlade ili peludne groznice, a više sluzi, kako bi šupljine bile obložene. Kao rezultat
može biti i nuspojava plakanja, izloženosti niskim toga, nosna šupljina može biti popunjena sa sluzi.
temperaturama odnosno konzumiranja opioida,
U isto vrijeme, kada se zrak ispušta, vodena para u
poput metadona.
dahu kondenzira kada se topli zrak iz unutrašnjosti
Liječenje obično nije potrebno, no postoji niz susreće s hladnim zrakom u blizini nosnica. To
raspoloživih medicinskih tretmana i preventivnih uzrokuje stvaranje viška vode unutar nosne šupljine.
tehnika.
U tim slučajevima, obično višak vode uzrokuje
curenje nosa.
Infekcije
Curenje nosa može biti simptom drugih bolesti,
poput prehlade ili gripe. Tokom tih infekcija, nosne
sluznice proizvode višak sluzi koji popunjava nazalne
šupljine, i to kako bi se spriječilo širenje infekcije
na pluća i dišne puteve, gdje bi mogla prouzročiti
daleko goru štetu.
Simptomi
Kada je gornji dio šupljine ispunjen, prolaz zraka je
blokiran, što uzrokuje otežano disanje kroz nos. U
slučaju otežanog protoka zraka, on se može zadržati,
primjerice u sinusnoj šupljini, što može uzrokovati
glavobolju, ali i upalu sinusa. Ako se sluz zadržava u
Eustahijevoj cijevi, postoji mogućnost infekcije uha
odnosno boli u tom području.
Tokom virusne infekcije može se javiti i sinusitis, koji
također može uzrokovati veću proizvodnju sluzi.
Akutni sinusitis karakteriziraju otekline nazalnih
prolaza tijekom virusne infekcije, dok kronična upala
sinusa nastaje u slučaju jednog ili više nosnih polipa.
Ovo može biti uzrokovano devijacijom septuma, kao
i virusnim infekcijama.
Alergije
Curenje nosa može se javiti i u slučaju alergija na
određene tvari, kao što su pelud, prašina, lateks,
soja, školjke ili životinjska prhut. Kod osoba sa
Višak sluzi koji se gomila u grlu ili stražnjem dijelu senzibiliziranim imunološkim sistemom, udisanje
nosa može uzrokovati kapanje iz nosa, što može jedne od tih tvari potiče proizvodnju antitijela
rezultirati grloboljom ili kašljem. Ostali simptomi imunoglobulina E (IgE), koji se veže na mastocite i
koji se mogu javiti su: kihanje, krvarenje ili iscjedak bazofile.
iz nosa.
IgE vezana za mastocite su stimulirana od strane
Uzroci
Niske temperature
30
Besplatan primjerak
peluda i prašine, što uzrokuje oslobađanje upalnih
medijatora, kao što je histamin. S druge strane, to
uzrokuje, između ostalog, i upale te otekline tkiva
BOLJI ŽIVOT
nosne šupljine, kao i pojačano stvaranje sluzi.
rhinorrhoea, a može dovesti do niza ozbiljnih
komplikacija, pa čak i smrti.
Čestice u zagađenom zraku te hemikalije poput
Ostali uzroci
hlora i deterdženata mogu znatno pogoršati stanje.
Pretjerano suzenje očiju
Curenje nosa može se javiti i kao simptom
konzumiranja opioida uz lučenje suza. Drugi uzroci
Curenje nosa također može biti povezano i s uključuju cističnu fibrozu i kašalj, nosne tumore,
pretjeranim suzenjem očiju, bilo zbog emocionalnih hormonske pojave i kronične glavobolje. Rhinorrhea
događaja ili iritacije očiju. Kada se proizvodi višak također može biti posljedica i nekoliko genetskih
suza, tekućina se odvodi kroz unutarnji kut kapaka, poremećaja, kao što je primarna cilijarna diskinezija.
nazolakrimalni kanal, te potom u nosnu šupljinu.
Kod veće količine suza, veća količina tekućine Liječenje
dospijeva u nosne šupljine te se potom obično
U većini slučajeva liječenje curenja nosa nije potrebno
oslobađa u obliku sluzi u nosnicama.
i proći će samo od sebe, posebno ako je ono simptom
infekcije. Općenito, ispuhivanje sluzi iz nosa
Traume glave
može pomoći, a mogu se upotrijebiti i slani nosni
Curenje nosa koje se javlja zbog ozljede glave može sprejevi, no oni mogu postati kontraproduktivni
biti mnogo ozbiljnije stanje. Bazilarni prijelom nakon nekoliko dana korištenja, uzrokujući rhinitis
lobanje može dovesti do rupture barijere između medicamentosu.
sinonazalne šupljine i prednje ili srednje kranijalne
jame. To može uzrokovati da ispunjavanje nosne U slučajevima ponavljajućeg curenja nosa, poput
šupljine cerebrospinalnom tekućinom. Ovo stanje onog zbog alergija, postoji veliki broj dostupnih
poznato je kao cerebrospinalna rhinorrhea ili CSF tretmana te nekoliko vrsta antihistaminika.
Besplatan primjerak
31
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
sve čari
koprive
KOPRIVA (Urtica doica) Fam. Urticaceae
Spolja: Cikatrizant (stimuliše regeneraciju tkiva).
Terapeutske indikacije: Kefaleja (teške glavobolje),
anemija (malokrvnost), dijabetes melitus (šećerna
Opis: Zeljasta, živopisna biljka sa bodljikavim bolest), gojaznost, renalna litijaza (kamen u bubregu),
trepljama. Ima listove u obliku srca, bočno nazubljene, reumatizam, kostobolja, hemoragija postpartum
(krvarenje posle porođaja), dizenterija, zastarele rane,
ovalne i kopljasto-zašiljene.
varikozni čir, hronični ekcem.
Cvjetovi su raspoređeni u paru i smješteni su u
zadebljanjima listova sa njihove unutrašnje strane, Protiv hemoroida koji krvare preporučuje se sledeći
čaj: list koprive 20g, cvijet hajdučice 20 g, kora krušine
duži su od drške lista.
Popularni nazivi: obična kopriva, pitoma kopriva,
žarulja, žegavica.
Plod je ahenija. Cvjeta od juna do kasne jeseni. Raste
kako na obrađenom, tako i na neobrađenom zemljištu.
Upotrebljivi dijelovi: Listovi sakupljeni u periodu
maj-novembar i korijen sakupljen u jesen.
Sakupljanje koprive na većim površinama se vrši
kosidbom i otkidanjem listova sa stabljike, i to odozdo
nagore. Otkidanje se obavlja još dok je biljka u svježem
stanju. Prije odvajanja listova na ovaj način, odstrane
se požutjeli listovi i vrhovi. Listovi se suše u sjenci,
prostrti u tankom sloju.
Uslovi za upotrebu: Proizvod ne smije da sadrži
ostatke stabljike, kao ni pocrnjele listove.
Aktivna svojstva: Provitamin A, vitamin B2, C i K,
hlorofil, flavonoid i sluzaste materije, esencijalne
kiseline, esencijalno ulje, masno ulje.
Farmakološko dejstvo:
Interno:
Hemostatik
(zaustavlja
krvarenja),
emoliens (sredstvo za umekšavanje), ekspektorans
(za iskašljavanje), trofik (nutritivno dejstvo),
aktivira cirkulaciju krvi uz oslobađanje histamina,
eliminiše mokraćnu kiselinu i hlorate, adstrigens
(izaziva stezanje), antiseptik (protiv klica), diuretik
(pospešuje mokrenje), antidijareik (protiv proliva),
hipoglikemijant (smanjuje nivo šećera u krvi).
32
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
(Rhamnus frangula) 60 g. Izmješati i od ovoga uzeti
po jednu (supenu) kašiku preko koje se prelije 250
ml vrele vode. Ostaviti da odstoji 3 minuta, a zatim
procijediti. Pije se jedna i po čaša pred spavanje. U
slučaju avitaminoze (nedostatka vitamina) terapija
koprivom okrepljujuće djeluje na cio organizam.
Cijela biljka - stabljika, list, cvijet i korijen, ima
ljekovita svojstva.
Kopriva je efikasan lijek kod oboljenja urinarnog
trakta (mokraćnih puteva). Takođe, stimuliše
peristaltiku crijeva (rad crijeva) i preporučuje se u
okviru terapije svakog proljeća.
Dobro je piti čaj pripremljen od vrhova svježe
koprive, u trajanju od 4 sedmice, u proljeće i u jesen.
Pije se po šolja čaja 30 minuta prije doručka, a zatim
1-2 šolje u toku dana, polako, u retkim gutljajima.
Čaj se pije nezaslađen. Može se kombinovati sa
nanom i kamilicom.
Preporučuje se terapija čajem (kao napitak) u
periodu od mjesec dana kod oboljenja jetre, žučne
kese, slezine, u slučaju tumora, čira, kolitisa (upale
debelog crijeva), pulmonalne kongestije (nadiranja
krvi u pluća). Čaj ne treba kuhati, jer se na taj način
uništavaju aktivna svojstva.
Kopriva je uspiješna u liječenju virusnih i bakterijskih
oboljenja.
Starenjem tijelo gubi željezo i pojavljuju se simptomi
umora i iscrpljenosti. Čovijek osjeća slabost i
redukovanu moć aktivnog djelovanja.
Kopriva, zahvaljujući željezu koje poseduje, u
opisanom slučaju djeluje veoma uspiješno, a poslije
određenog vremena, organizam se oporavlja.
Čaj od koprive se primenjuje u slučaju hidropsije
(vodene bolesti), budući da deluje kao diuretik
(pospešuje mokrenje), zatim kod anemije
(malokrvnosti), hloroze (blijedila uslijed izostajanja
menstruacije) kod mladih devojaka, leukemije.
Kad su u pitanju alergije, čaj treba piti duže vremena.
Protiv išijasa koristi se kupka od koprive (200 g
koprive za 1 kupku).
Za sprečavanja opadanja kose, prilikom pranja treba
koristiti slijedeću mješavinu: dekokt od korijena
koprive kojem se dodaje infuzija od lista koprive.
Kožu kosmatog dijela glave treba masirati tinkturom
od koprive koja se priprema od korenja sakupljenog
u proljeće ili u jesen.
Koža se svakodnevno masira ovom tinkturom.
Kopriva je veoma djelotvorna kod periferne
arteriopatije (oboljenja perifernih, tj. krvnih
sudova ekstremiteta). Mnoge osobe bi mogle izbeći
amputaciju noge primenjujući «kupku nogu» čajem
od koprive. U ovom slučaju se koristi topla kupka u
dekoktu od koprive. Trajanje kupke -10 minuta.
Tegobe prouzrokovane perianalnim čirom (na
čmaru) otklanjaju se upotrebom 3 šolje čaja od
koprive dnevno uz dodatak 1 kašičice švedske
tinkture na svaku šolju čaja.
Kod astenije (slabosti organizma), ekcema,
mikotičnih oboljenja (gljivičnih oboljenja) nogu, piti
3 šolje čaja od koprive dnevno, a noge držati u čaju
od ruse i mečjeg grožđa (Arcto - staphylos uva ursi).
Protiv raka na želucu, takođe je preporučljiv čaj od
koprive.
Inače, upotrebom ovog čaja, djeluje se preventivno u
procesu stvaranja malignih tumora.
Način upotrebe:
- Infuzija: 1 puna kašičica koprive dodate u 250
ml vrele vode, treba da odstoji 30 sekundi i da se
potom procijedi (kada je u pitanju svježa biljka);
sušena kopriva stoji 2 minuta u vrućoj vodi.
- Tinktura: Korjenje prikupljeno u proljeće ili u
jesen, usitniti i sipati u flašu, do vrha. Preko toga
dodati votku jačine 40%, tako da biljka bude
prekrivena alkoholom. Zatvorenu flašu treba
ostaviti na suncu ili na zagrijanim mjestima 14
dana, poslije čega se procijedi.
- Kupka nogu: 1 puna šaka korjenja, koje je
dobro oprano i šaka koprive (list i stabljika),
ostavi se da odstoji u hladnoj vodi (5 litara) 12
sati, zatim se ugrije i koristi za kupku u trajanju
od 20 minuta. Iste biljke se mogu koristiti 2-3
puta.
- Za pranje kose: Sud od 5 litara napuniti
svježom ili sušenom koprivom i kuhati na tihoj
vatri do ključanja, a zatim skloniti u stranu i
ostaviti da odstoji poklopljen 5 minuta.
Ako se koristi korijen koprive, 1 puna šaka
macerira (odstoji) u hladnoj vodi 12 sati,
poslije čega se ugrije do ključanja, skloni sa
vatre i ostavi poklopljeno 10 minuta. Za pranje
kose se koristi domaći sapun.
Besplatan primjerak
33
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
Recepti
Složenac od patlidžana i sira
Priprema
Prepržite luk na ulju u tavi dok ne omekša. Dodajte paradajz, vodu, origano,
peršin i sol. Kuhajte na laganoj vatri 10 minuta. Izrežite patlidžane (ili tikvice)
na kriške. Složite jedan sloj patlidžana na dno posude za pečenje. Prelijte sa
1/3 šoljice umaka od paradajza. Na vrh stavite kriške švicarskog sira. Dodajte
još jedan sloj patlidžan i prelijte sa oko 1/2 šoljice umaka od paradajza.
Pomiješajte ostatak umaka s kockicama kruha i prelijte preko patlidžana.
Pospite parmezanom. Pecite na 160 stepeni oko 25 minuta.
Sastojci
1/2 šoljice sjeckanog luka
1 kašičica biljnog ulja
170 g umaka od paradajza
2/4 šoljice vode
2 kašičice sušenog origana
1/4 šoljice peršina, svježeg i sjeckanog
1/2 kašičice soli
1 veliki patlidžan ili tikvica
450 g narezanog švicarskog sira
1/2 šoljice suhog kruha izrezanog na kockice
1 šoljica naribanog parmezana
Juha od povrća
Priprema
Premažite posudu s malo spreja za kuhanje. Stalno
miješajući pirjajte luk, celer i mrkvu dok luk ne bude
proziran, oko 5 do 7 minuta. Možete dodati malo vode
da povrće ne zagori. Dodajte paradajz, tikvice, lovor,
timijan, origano, pileću juhu i bijeli papar, te dobro
promiješajte.
Kada juha od povrća prokuha, poklopite i kuhajte 20
minuta.
34
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
Sastojci
1 / 2 šoljice luka izrezanog na kockice
1 / 2 šoljice celera izrezanog na kockice
1 / 2 šoljice mrkve izrezane na kockice
1 / 2 šoljice svježeg paradajza izrezanog na kockice
1 / 2 šoljice tikvica izrezanih na kockice
Dezert
1 lovorov list
1 / 8 kašičice majčine dušice
1 / 2 kašičice origana
2 šoljice pileće juhe sa smanjenim udjelom natrija
1 / 8 čajne kašičice bijelog papra
Poznata Schwarzwald rolada
Priprema:
Tijesto:
1. Odvojite bjelanca od žumanaca. Od
bjelanaca napravite čvrst snijeg. Žumance,
umjetno sladilo i vodu stucite u gustu
smjesu.
2. Prosijte brašno s praškom za pecivo i
kakaom.
3. U smjesu od žumanaca umiješajte
brašno, a zatim i snijeg od bjelančevina.
Dobivenu smjesu ulijte u veliki lim
obložen papirom za pečenje. Pecite u
zagrijanoj peći na temp. 180°C, 12-15
min. Tijesto istresite na kuhinjsku krpu,
pažljivo odvojite papir i smotajte zajedno s
krpom. Pustite da se ohladi.
Punjenje:
1. Skuhajte višnje s vodom, umiješajte
cimet i umjetno sladilo(možete umiješati i
1 žl. gustina). Pustite da se ohladi.
2. Šlag napravite prema uputama na
pakiranju.
Na dio tijesta rasporedite višnje, premažite
obilato šlagom, smotajte roladu i izvana
premažite ostatkom šlaga. Pospite gorkom
čokoladom.
Potrebne namirnice:
Punjenje:
1 paket smrznutih višanja
1-1.5 dl. vode
malo cimeta
1-2 kašičice umjetnog tekućeg sladila
2 vrečice light šlag pjene
(za dijabetičare)
Tijesto:
5 jaja
2-3 kašičice umjetnog tekućeg sladila
100g brašna
10g kakaa
3 kašičice vode
malo praška za pecivo
Besplatan primjerak
35
Smijehkao lijek
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
da
čovjek mora
i
k
e
n
,
ti
s
o
osobn
ru radnih sp
je
v
ro
p
a
z
u
regled
ga pita:
matskom p
atra, i ovaj
ij
te
ih
is
s
s
p
m
d
o
o
v
k
k
lazi on
Na neka
psihijatra. U
je
n
re
je
v
u
ima i
obar
m platom, d
a
s
n
a
lj
o
v
o
sao, zad
i žalite?
u, dobar po
- Na šta se V
ic
d
ro
o
p
u
stabiln
ti …
re. Ja imam
to
k
o
d
neprijatnos
,
ta
ih
š
v
k
a
ik
n
- Ni na
am
gama, nem
sam sa kole
ktor:
Na to će do
ptomi!?
ojavili ti sim
p
e
s
m
a
V
kad su
entu:
- Hmm … I
dnom pacij
je
a
ć
ra
b
o
da
akon pregle
m ove
Doktor se n
repisaću va
P
.
ir
m
n
e
vrš
joj ženi.
otreban sa
ih dajte svo
o
n
v
e
n
- Vama je p
d
ivce. Tri puta
tablete za ž
Pitali bosan
ca
:
- Šta bi ti ura
dio da ti slom
- Pa ne bi’ iš’o
na ta mjesta
.
e ruku na dv
a mjesta?
POŠTAR
ao poštar?”
k
iš
d
ra
d
a
, otk
Haso: “Mujo
.”
o iz zatvora
a
š
a
iz
m
a
s
ada
Mujo: “Od k
”
liš to raditi?
is
m
o
g
u
d
oliko
Haso: “Pa k
e!”
prve penzij
u
n
g
ti
s
k
o
d
ugo,
Mujo: “Ne d
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
3 069 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content