close

Enter

Log in using OpenID

Bilješke uz financijske izvještaje za 2014.

embedDownload
DOM ZA STARIJE I NEMOCI{E OSOBE
*ALFREDo Srrcrrf" PULA
CASA PER ANZIANI E DISABILI
*ALFREDo Srrcrri" POLA
*****
rk
**
r< rk
rr
r< ?k
**
r(
*
r(
r< J<
*********
tk )k
52100 Pula, KrleZina u1.33 tel.: 0521392-570,392-448 fax.052 392-449
OIB: 92688800461
Ziroradun broj: 2360000-1101422240 Sifra ustanove : 576
Klasa:400-05/
1
5-0 1 /0 I
Ur.broj:2168-3 8l - 15-05
Pula, 31.01.2015.
Bilje5ke uz Izvje5taj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje
AOP
OO1
I - XII 2014.godine
- PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi poslovanja u2014. godini ostvareni su ukupnom iznosu od 13.008.105,70 kn.
Prihode u izvje5tajnom razdoblju jesu:
- kapitalne potpore za namjenu sanacije solarnog sustava Doma i to iz proraduna Istarske
Zupanije u iznosu od 91.47 4,00 kn i iz Fonda za zaititu okoli5a u iznosu od 58.007,00 kn
- prihodi od kamata na sredstva po videnju u iznosu od 970,89 kn
- prihodi od sufinanciranja cijena usluga, odnosno participacija i ostali prihodi za posebne
namjene ostvareni su u izvjestajnom razdoblju od 1.1.2014. do 31.12.2014.9. u ukupnom
iznosu 6.943.150,61 kn.
Od navedenih prihoda participacija i suf,rnanciranj a, 4.440.944,05 kn ostvareno je za
participacije smjestaja i svih usluga uplatama korisnika samoplati5a, zatim 113.960,07 kn
uplatama MSPM participacija za smjeStaj i obvezni dLeparac korisnicima temeljem rjeSenja
CSS; participacija od ukupno 634.721,00 kn ostvareno je za pruZene usluge isporuka toplih
obroka korisnicima samoplati5ama i korisnicimazakoje participira MSPM, dok je 96.552,50
kn ostvareno zaprtLene usluge pomo6i i njege u ku6i korisnika, zakoje parlicipaciju snose
sami korisnici i MSPM; 775.500,00 kn potpore od Grada Pule zarad kudne njege, dnevnog
centra, socijalnog alarma, centra posebne skrbi, dodatnih mjera zdravstvene za5tite {tzilatrat
psihijatra, od dega je 70.500,00 kn upladeno za iste programe zakoje uplata nije izvrSena u
2013. godini.
Istarska Lupanqa sufinancirala je 692.364,01 kn namjenskih sredstava i to: 410.842,00kn2a
rad centra posebne skrbi, 97.290,00 kn za rad Halo socijalnog alarma, 46.000,00 kn za
primarnu zdravstvenu zaStitu, internista, neurologa, kardiologa, 7.100,00 kn za edukaciju
djelatnika i odrZanu Tribinu, 1.382,01 kn za organizirani posjet iz talijanskog grada
Pordenone, 30.000,00 kn za volonterstvo u ustanovt, 28.J50,00 kn za dokumentaciju
poveianja energetske udinkovitosti, 71.000,00 kn nedostajudih sredstava za gorivo.
Napominjemo da su sredstva doznadena u 2013. godini u iznosu od 87.315,00 kn za
sufinanciranje projektne dokumentacije u2014.g., utro5ena namjenski te da je dokumentacija
izradenai plaiena u2014.g., te je podnijeto izvje56e Istarskoj Zupaniji.
Prihodi 52.445,80 kn ostvareni su od pruZenih usluga prodaje toplih i hladnih napitaka
korisnicima na Sanku doma, prihodi od posudionice ortopedskih pomagala i usluga halo
socijalnog alarma ostvareni su u iznosu 86.440,00 kn i 1.000,00 kn prihoda upla6eno je od
opiine Mardana za sufinanciranje halo socijalnog alarma; prihodi od osiguranja imovine,
refundacija Steta dijelom za namjene nabave nove nefinancijske imovine iznose 49.223,18
kn, prihodi ostalih refundacija troSkova HZZO za prvr pregled medicine rada 450,00 kn,
WYINT ltd za refundaciiu putnog tro5ka tijekom edukacije o pisanju projekata EU u Rijeku
549,60 kn i prihod od prodaje otpadnog mesinga i Leljeza 880,00 kn ili ukupno 1.879,60 kn
i prihod Hrvatskog zavodazazapoiljavanje volontera29.66l,53 kn .
- prihodi od donacija 321,20 kn od gradana Inner Wheel club 215,00 kn, i stanara 106,20 kn
- prihodi iz proraduna od Istarske Zupanij e za frnanciranje redovne djelatnosti korisnika
proraduna prema II Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentrahziano
financiranje domova za starrje i nemoine osobe u 2014.godini od 25.11.2014. ukupno u
iznosu 5.564.182,00 i to 5.009.724,00 za rashode zaposlenih i materijalne rashode,
196.440,00 kn za hitne intervencije i 358.018,00 kn za frnanciranje nabave nefinancijske
imovine korisnika proraduna.
- Istarska Lupanija uplatila je dana 30.l2.2014.godine dotaciju od 350.000,00 kn, namjenski,
prema Ugovoru zaftnanctanje pripremne dokumentacije za dogradnju doma u 2015.godini,a
koji su postupci zapodeli u sijednju 2015. godine.
U odnosu na prihode poslovanja u istom razdoblju 2013.9. u iznosu 12..401.496 kn,
prihodi poslovanja u razdoblju I-XII mj.2014.9. ostvareni su u iznosu 13.008.106 kn, od
oh.
odnosno ostvareno je ukupno vi5e prihoda za 4r9
AOP 067- PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od imovine ostvareni su od redovnih kamata po videnju sredstava na Ziroradunu
ustanove u iznosu 970.89 kn.
AOP
O9O
_ PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
Ukupni prihodi od opskrba i svih participacija naprijed navedenih uz AOP 001, ostvareni su
u iznosu 6.493.150,61 kn, a Sto dini omjer od0,6Yo smanjenja u odnosu na201,3.9..
-PRIHODI OD DONACIJA
Donacije u novcu u iznosu od 321120 kn od gradana Inner Wheel club 215,00 kn, i
AOP
107
stanara
tO6,2O kn simbolidne su u odnosu na26.492,00 kn ostvarenih donacija u 2013.godini
AOP
114_
PRIHODI IZ PRORACUX,q.
Prihodi putem Istarske Zupanije ostvareni su temeljem proradunskih sredstava lzravrafiJa za
decentrahzirane funkcije i u iznosu od 5.564.182,00 kn Sto u odnosu na 2013.g.dini
povedanje 3,6 o ., dok je ukljudivo i 350.000,00 kn sredstava za koja je namjena odredena
nastajanjem tro5kova u 2015.g., povedanje za 9,8o/o.
Ostvaren
-PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
je prihod od ukupno 13.770,00 kn i to 1.270,50 kn od prodaje dva stana
za udio
u kupnji
AOP
251
nad kojima
postoji stanarsko pravo biv5im zaposlenicima (nakon prijenosa 650% ostvarenog prihoda u
korist raduna DrZavnog proraduna) i 12.500,00 kn od prodaje vozlla, a koji iznos je kori5ten
zamjenskog, novog vozlla za potrebe poslovanja
te su zadrLane
su
registarske oznake.
AOP 132 _ RASHODI POSLOVANJA
Ukupni rashodi poslovanja u obradunskom razdoblju I-XII mj.20149., ostvareni su u visini
od 12.072.659,94 kn Sto je za 0,3Yo manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine .
AOP 133 _ RASHODI ZA ZAPOSLENE
Iskazani su rashodi za zaposlene za 72 mjeseci 2014.9., odnosno svi rashodi u obradunskom
razdoblju. Ukupan rashod za zaposlene ostao je na razim istih rashoda prethodne godine.
Unutar ove grupe rashoda na poziciji AOP 134 vidljivo je smanjenje bruto placa za 0,8oh, na
pozicij i AOP 1 3 8 vidi se smanj enj e posebnih uvj eta rada za 20Yo, dok su zbog umirovlj enj a
pove6ani ukupni rashodi zazaposlene AOP 140 za45,5Yo.
AOP 145 _ MATERIJALNI RASHODI
Ukupni materijalni rashodi poslovanja za 12 mjeseci 20149., smanjeni su u odnosu na isto
razdoblje prethodne poslovne godine 2a0,9 Y, .
AOP 146 - RASHODI NAKNADA MATERIJALNIH TROSKOVA ZAPOSLENIMA
Ukupno su rashodi za naknade troSkova zaposlenima znatno smanjeni za 35,2o/o u odnosu na
isto razdoblje prethodne godine i to sluZbena putovanja, naknade za prrjevoz i strudno
usavr5avanj e zaposlenika.
AOP 151 _ RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
Ukupno su rashodi za materijal i energiju u 2014.9. ostali na razint 2073.9., te nema
oscilacija. Unutar grupe vidljive su uStede na energiji (4,9%) te povedana nabava sitnog
inventara i auto guma.
AOP 159 - RASHODI ZA USLUGE
Ukupni rashodi za usluge u2014.9., ostvareni su ve6i za\,7Yo u odnosu na isto razdoblje
prethodne poslovne godine.
Unutar grupe znaizrjnrjr vidljive su u5tede za usluge telefonije, r za 8,9o/o manje usluga za
tekuie investicijsko odrZavanje, zbog nedostatka sredstava, te se nastavlja trend gdje je u
2013.g. ostvareno 37 ,5o u odnosu na2072.9.
Usluge promidZbe i informiranja pokazuju rast od 12,7o/o, dok nominalno iznose 3.351 kn.
Povedani su rashodi radunalnih usluga za 24,3o/o rh za 8.193 kn, dok su rashodi ostalih
usluga diSdenja i duvanja objekta povedani za74,lo/o.
AOP 169 _ NAKNADE TROSKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
Iskazani su rashodi za doprinose vjeZbenika (socijalna radnica i ekonomist ) iz programa
HZZ-a koji su u potpunosti refundirani.
AOP I71 _ OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
U rashodima pozicrje 329 koji su ostvareni su za
76Yo viSe u odnosu na isto razdoblje
je
povedanje isplata zarad upravnog vijeia, za premije
prethodne poslovne godine iskazano
osiguranja t tzrade projektnih dokumentacija za adaptaciju zgrade depandanse i
dokumentacij a proj ekta povedanj a energetske udinkovitosti
.
AOP 178 _ FINANCIJSKI RASHODI
U izvjestajnom razdobljuzabiljeLen je ukupan pad financijskih rashodazaplalm promet i to
za 70,8 oh, nomrnalno za 1 .613 kn.
AOP 2I7 _ NAKNADE KORISNICIMA DOMA U NOVCU
U izvje5tajnom razdoblju naknada korisnicima tzv. DLeparaca, obradunanih 20% od
osnovice 500 kn, ili 100 kn mjesedno po korisniku naknade, ostala je naraziniiz2Ol3.g.
AOP 244 _ UKUPNI RASHODI POSLOVAI{JA
U
izvjeStajnom razdoblju ostvareni su sveukupni rashodi poslovanja u iznosu od
12.072.659,94kn,Sto je u odnosu na istovrsne rashode 2013.g.0,302 smanjenja.
AOP 303 _ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose u obradunskom razdoblju iznose
544.377,99 kn, i to 394.896,99 kn na pozicljama nabave proizvedene imovine i 149.481,00
kn dodatnog ulaganja na imovini - zgradi za sustav solarnog grrjanja.
Osigurano je 358.018,00 kn iz sredstava proraduna, 72.500,00 kn ostvareno je ugovorenom
prodajom starog zamijenjenogvozlla sa dobavljadem novog vozila, dio od 24.378,09 kn
ostvaren je od naknada Steta . U izgradnju solarnog sustava namjenski su uloZena sredstva iz
proraduna Istarske Zupanije u iznosu od 91 .414,00 kn i Fonda zazaltitu okoliSa u iznosu od
58.007,00 kn.
Tijekom 2014.9. izvr5ene su planirane nabave: automobil Renault Kangoo, ra(unalo za
ambulantu, radunalo za recepclju sa aplikacijom, pisad iglidni za radunovodstvo, 2 klima
uredaja za hodnik suterena i 7. kata, sustav video nadzora sa 8 kamera, perilica rublja
profesionalna za praonicu Doma, perilica i su5ilica rublja za centar posebne skrbi srednji i
terminalni stadij u Maluranrcevoj, mikser i perilica posuda za kuhinju, aplikaclje za
radunalne programe: arhla, planiranje proraduna, blagajna, planiranje nabave, osobna i
socijalna skrb, zdravstvena skrb.
AOP 377,378
Sveukupni prihodi ostvareni su u iznosu 13.021.876,20knrh 4,8o/o vi$e od 2Ol3g.
Sveukupni rashodi ostvareni su u iznosu 12.617.037,93 kn ili 1,1 % vise od 2013.g.
AOP 379
Ukupan viSak prihoda nad rashodima izvje5tajno
g
razdoblja obradunan
je u
iznosu
404.839,,24kn.
AOP 382
Donosom manjka prihoda iz2013.g.u iznosu 51.702,08 kn, utvrden je i iskazan ukupni viSak
prihoda i primitaka raspoloZiv u narednom razdoblju u iznosu 353.136,19 kn.
Strukturu ovih sredstava dine 350.000,00 doznadenih namjenskih sredstava Istarske Zupanije
za pripremnu dokumentaciju dogradnje doma i vi5e ostvareni planirani vlastiti prihodi u
iznosu od 3.136,19 kn.
Voditelj raiunf vodstva
:
lt
M i rj ana
v erb4tl?f Catela
t
DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE
*ALFREDo Srrcrri,, puLA
CASA PER ANZIANI E DISABILI
"ALFREDo
,< rk :k ?k ?k r<
r! r(
Srrcrri', poLA
* rr,r rr rr rr * *
rr :k r(
*
r< r<
rr rr rr,<
r< r<
**
:k
52100 Pula, KrleZina u|.33 tel.: 0521392-570,392-448 fax.052 392-449
OIB: 92688800461
Ziroradun broj: 2360000 -1101422246 Sifra ustanove : 576
Klasa:400-0 5 I 1 5 -0 1 I 0 1
Ur.broj:2168-3 81- i 5-05
Pula, 3 1 .sijednja 201 5.
Bilje5ke uz Bilancu
za razdoblje I - XII 2014.godine
AOP
OOl _
IMOVINA
Ukupnu imovinu ustanove ukupne vrijednosti 13.282.061kn dini:
- nefinancijska imovina u vrijednosti 11 .194.949,23 kn;
- novac na Ziroradunu otvorenom kod poslovne banke i u blagajni 853.965,64 kn,
- potraZivanjazanaknade koje se refundiraju od HZZO i sudskog procesa od zaposlenika
1.065.968,62 kn,
- potraZivanja od participacija za cijenu usluga 13 1.465,78 kn i
- potraZivanlazapreostali nedospjeli dio otplate stana nad kojim je postojalo stanarsko
pravo u iznosu 34.575,25 kn
_ OBYEZE I VLASTITI IZVORI
Izvorr za imovinu ustanove ukupne vrijednosti 13.282.061kn jesu:
- obveze zamaterljalne i hnancijske rashode u iznosu 516.168,08 kn
- vlastiti izvon iz proradunazanefrnancijsku imovinu u iznosu l\.194.949,23 kn
- ostali vlastiti izvori za naknade 27 .559,31 kn
- obradunati prihodi temeljem potraZivanja od kupaca i ostalih 1 .155,673,42 kn i
AOP
-
146
obradunati prihodi temeljem potraZivanj a za obrodnu prodaju stanova 34.57 5.25 kn
viSak prihoda poslovanja 353.136,19 kn
rbanac Catela
- Juhas
DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE
,,ALFREDo Srrcrrc,, PULA
CASA PER ANZIANI E DISABILI
*ALFREDo Srrcue,, POLA
,r
* rr * * *
:k r< r< r<
*
r<
rr rr r( rk
rk
***
r!
?k
:!
r<
rr
r<
**
r< rk ?k
Pula, KrleZina ul. 33 tel.052 392-570,392-448 fax.052 392-449
OIB:92688800461
Sifra ustanove : 576
Klasa:400-05/1 5-0 1i0 1
Ur.broj:2168-3 81- 1 5-05
Pula. 3 Lsijecnja 201 5.
Predmet: Bilje5ke uz Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Obrazac -P-VRIO zarazdoblje
I - XII
2014.9.
Iznos povedanja sitnog inventara iskazan je za vrijednosti donacije Crvenog kriZa
Ukupno povedanje sitnog inventara iskazano je na AOP 007 u iznosu 2.855,00 kn.
Na teret pravne osobe izvrSen je rashod neupotrebljive opreme za koju je preostala
(sada5nja) vrijednost . Neotpisane vrijednosti u ukupnom iznosu od 10.308,70 kn na dan
31.12.2014. g., imaju sredstva po radunima i inventurnim brojevima:
- radunalna oprema za 617,22 kn, inv.br.03850
- uredski namjeStaj za ukupno 1 .904,50 kn, inv.br.03771 , 03772 i 03 810
- namje5taj za korisnike za ukupno 3.718,74 kn, inv.br.04037,04038, 04089, 04090, 0409i,
04092,04093,04094,04095,04096,04097,04099,04099,04100,04101,04102,04103,
04104,04105
u depandansi za 610,00 kn, inv.br.04595
-uredaj za dezinfekciju ruku i uredaj za sjeckanje i miksanje 1.452,45 kn, inv.br.03602,
03622,03702
- stroj za suSenje rublja 2.005,79 kn, inv.br.04032 .
- namje5taj korisnika
Ukupno smanjenje dugotrajne imovine iskazano je na AOP 005 u iznosu 10.309 kn.
Iskazano je smanjenje potraZivanja za prihode poslovanja -AOP 032, u iznosu 824,56 kn.
Na teret pravne osobe izvrSen je otpis potraZivanja temeljem Odluke Upravnog vijeia od
I 4.02.201 4.9. za zastarjela potraZivanj a u iznosu 824,5 6 kn.
Vesna
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content