close

Enter

Log in using OpenID

160 godina brige o obrtništvu - 1852.

embedDownload
1
HRVATSKA
OBRTNIČKA
KOMORA
160 godina brige o obrtništvu - 1852.-2012.
INFORMACIJA
o Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
(NN 108/12) stupio je na snagu 1. listopada 2012. godine
Hrvatska obrtnička komora godinama upozoravala državne institucije na čestu
zlouporabu slobode ugovaranja rokova plaćanja od strane velikih poduzetnika koja je
generirala nelikvidnost onih slabijih, u prvom redu obrtnika.
Stoga je inzistirala na propisivanju rokova ispunjenja novčanih obveza.
Slijede rokovi ispunjenja novčanih obveza kako je propisano Zakonom:
1. Meñu poduzetnicima se može ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana
Iznimno se može ugovoriti i duži rok, ali pod uvjetom da je dužnik novčane obveze izdao
vjerovniku sredstvo osiguranja sa snagom ovršne isprave, rok ne može biti duži od 360
dana. ( ovdje je predviñena iznimka zbog okolnosti u kojima su ugovornim stranama
nužni duži rokovi ispunjenja novčane obveze, kao što je primjerice slučaj kada
poduzetnik želi drugoj ugovornoj strani odobriti duže razdoblje trgovačkog kreditiranja
odnosno odgode plaćanja).
Ako meñu poduzetnicima nije ugovoren rok za ispunjenje novčane tražbine, dužnik je
dužan, bez da ga vjerovnik pozove, ispuniti novčanu tražbinu u roku od 30 dana.
2. Ugovorom izmeñu poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba javnog prava
dužnik novčane obveze, može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30
dana.
Iznimno može se ugovoriti rok najviše od 60 dana.
Ukoliko rok nije ugovoren, dužnik je dužan ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.
Zakon je propisao ništetnost odredbi ugovora koje ugovaraju duže rokove ispunjenja
novčanih obveza.
Za Komoru je posebno važno što je Zakon je predvidio ovlaštenje Komore da Tužbom
na utvrñenje ništetnosti zaštiti kolektivne interesa svojih članova ako su kao vjerovnici
novčanih tražbina dovedeni u neravnopravan položaj u pravima i obvezama utvrñenih
ugovorom.
U Zakonu je takoñer predviñeno da je dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane
obveze dužan platiti paušalna naknada vjerovniku od 300 kuna bez obzira da li je
vjerovnik pretrpio kakvu štetu. ( ovo ne isključuje vjerovnikovo pravo na naknadu štete.
Nadalje u Zakonu je propisan postupak predstečajne nagodbe.
Postupak predstečajne nagodbe provodi se s ciljem da se dužniku koji je postao
insolventan ili nelikvidan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati
10002 Zagreb - Hrvatska, Ilica 49/II, p.p. 166; Tel. 01 480 66 66, Fax: 01 484 66 10,
E-mail: [email protected], WEB: http://www.hok.hr
CH05/0461
2
likvidan i solventan i vjerovnicima omogućiti povoljnije uvjete namirenja njihovih tražbina
od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv njega pokrenut stečajni postupak.
Nelikvidnost se definira kada poduzetnik više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više
obveza čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih obveza objavljenih u godišnjem izvješću za
proteklu financijsku godinu i kada više od 30 dana kasni s isplatom plaće i pripadajućih
poreza i doprinosa
Insolventnost se definira kada je poduzetnik nesposoban za plaćanje i kad je
prezadužen.
Smatra se da je poduzetnik nesposoban za plaćanje ako u Očevidniku redoslijeda
osnova za plaćanje koji vodi FINA ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u
razdoblju dužem od 60 dana, a koje je trebalo na temelju valjanih osnova za plaćanje,
bez daljnjeg pristanka poduzetnika naplatiti s bilo kojeg njegovog računa.
Smatra se da je poduzetnik prezadužen ako vrijednost njegove imovine ne pokriva
postojeće obveze. Neće se smatrati da je poduzetnik prezadužen, ako se prema
okolnostima slučaja može osnovano pretpostaviti da će nastavkom poslovanja uredno
ispunjavati svoje obveze po dospijeću.
Dužnik koji je u stanju nelikvidnosti ili insolventnosti dužan je predložiti otvaranje
postupka predstečajne nagodbe.
Postupak predstečajne nagodbe provodit će se u centrima FINE, a predstečajna
nagodba sklapat će se pred trgovačkim sudom.
Tijela u postupku prestečajne nagodbe su nagodbeno vijeće i povjerenik predstečajne
nagodbe koje imenuje ministar financija.
Ovo tijelo po prijedlogu dužnika odlučuje da li su ispunjeni uvjeti za otvaranje postupka
predstečajne nagodbe, pa ako jesu postupak se pokreće i ide se u pregovore s
vjerovnicima.
Ono što je u Zakonu dobro je predviñeni skraćeni postupak predstečajne nagodbe za
dužnike koji su dužni manje od 1.000.000,00 kuna i koji imaju manje od 10 radnika i koji
za razliku od redovnog postupka nemaju obvezu i trošak izrade plana financijskog
restrukturiranja, plana operativnog restrukturiranja i revizorskog izviješća.
Zakonom je takoñer propisano da dužnik koji nema imovine ili je njegova imovina male ili
neznatne vrijednosti i nema zaposlenih, a u stanju je nelikvidnosti i insolventnosti, može (
ali ne mora) predložiti postupak predstečajne nagodbe.
Da bi dužnik kroz postupak predstečajne nagodbe postao solventan i likvidan potrebno je
provesti financijsko restrukturiranje što uključuje smanjenje i odgodu dospjelosti
dužnikovih obveza, otpust duga, otpis kamata, izmjenu kamatne stope, davanje dodatnih
sredstava osiguranja, pretvaranje tražbine u kapital itd.
Ukoliko se ne postigne predstečajna nagodba slijedi redovni stečajni postupak.
Prekršajna kazna za neispunjenje novčane obveze u roku i za nepokretanje
predstečajne nagodbe je od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna.
I na kraju bitno je napomenuti da dužnici koji u trenutku stupanja na snagu ovog Zakona
ispunjavaju uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe , dužni su u roku od 90
dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, pokrenuti postupak predstečajne
nagodbe, dakle do kraja prosinca.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
96 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content