close

Вход

Log in using OpenID

advokati regionalne advokatske komore sarajevo koji ţele zastupati

embedDownload
Advokatska-Odvjetniĉka komora Federacije Bosne i Hercegovine
REGIONALNA ADVOKATSKA – ODVJETNIĈKA KOMORA
SARAJEVO
Radićeva 2/III
Tel/fax 227-131
Tel. 553-700 i fax 553-701
e-mail: rak.sa@bih.net.ba
ADVOKATI REGIONALNE ADVOKATSKE KOMORE S A R A J E V O
KOJI ŢELE ZASTUPATI PO SLUŢBENOJ DUŢNOSTI
PRED KANTONALNIM SUDOM U SARAJEVU
rb.
PREZIME I IME
ADRESA
TELEFON
1.
Abaspahić Binasa
Branilaca Sarajeva 37/IV
2.
Abaz Fadil
Branilaca Sarajeva 15/IV
3.
Adamović Vlado
Alipašina 29
4.
Ademović Kenan
Ćobanija 8
5.
Akagić – Bavĉić Zumreta
Branilaca Sarajeva 14/I
6.
Alagić Damir
Jadranska bb
7.
Ališah Senad
Ţrtava fašizma 2
8.
Arnautović Refik
Hamdije Kreševljakovića 36
9.
Arslanagić Mirsad
Dţemala Bijedića 31
10.
Ašĉerić Minadir
Dţidţikovac 8
11.
Ašćerić Slavko
Ĉobanija 19
Tel/fax 222-812 i 061 267-068
e-mail: advslavkoasc@yahoo.com
12.
Avdić Bajro
Muhameda Kantardţića 3
061 239-346
e-mail: bajroavdic@hotmail.com
Tel/fax 550-021 i 061 177-832
e-mail: binasa@lol.ba
Tel. 218-834, fax 218-626 i
061 136-002
Tel. 221-444
061 101-885, tel/fax 217-301 i
209-466
e-mail: kenan.ademovic@gmail.com
ademovic.kenan@gmail.com
tel/fax 212-389 i 061 890-184
e-mail: zumretabavcic@hotmail.com
Tel/fax 981-163, 062 440-007, 061
136-007
e-mail: advokatalagic@gmail.com
dalagic@vip.hr
Tel/fax 664-322 i 061 145-351
e-mail: sanelasenad@gmail.com
Tel. 559-760,fax 218-003,061 172-282
e-mail: anautovici@gmail.com
061 139-323 i tel/fax 677-446
e-mail:
advokat.arslanagic@bih.net.ba
Tel/fax 226-237 i 063 892-753
13.
Bajramović Marsela - Ilidţa
Mala Aleja 6/I
14.
Baţdar Enver
Muhameda Hadţijahića 51
15.
Baţdarević Izet
Mis Irbina 26
16.
Bećirević Dţemail
Odobašina 9
17.
Beganović Handanagić Aida
Koste Hermana 11
18.
Beganović-Ţutić Mirsada
Radićeva 2
19.
Beganović - Memić Mersiha
Bajrama Zenunija 4
20.
Bibić Daut
V.Perića 2
21.
Bilić Senad
Mehmeda Spahe 4
22.
Biser Adnan
Radićeva 4a
23.
Bogilović Denis
Jadranska 1
24.
Bosto Dţenita
Josipa Vancaša 23
25.
Ceribašić Mehmed
Dţemala Bijedića 58
26.
Cero Jasmina
Koševo 15
27.
Crnalić Asim
Branilaca Sarajeva 20
28.
Cucić Rajko
Mis Irbina 6
061 803-029, tel 666-645
e-mail: rajko_cucic@yahoo.com
29.
Cviko Šefik
Danijela Ozme 2A
Tel/fax 221-699 i 061 158-259
30.
Ĉampara Aida
Kotromanića 5
Tel/fax 220-593, 062 118-626
31.
Ĉelik Kerim
Jadranska bb
Tel/fax 210-504, 061 145 849
e-mail: advokat.celik@gmail.com
www.advokatbih.com
32.
Ĉingić Tarik
Jadranska 5/I
061 172-102 I tel/fax 216-803
e-mail: cingic.t@bih.net.ba
33.
Ĉolpa Fuad
Besarina ĉikma 9
061 157-046, tel. 232-290,
tel/fax 537-877
061 213-863 i tel/fax 639-154,
tel 621-560
e-mail:
advokat.marsela@hotmail.com
061 225-718, tel/fax 217-745
e.mail: enverbazdar@gmail.com
061 190-709, tel/fax 443-496
Tel/fax 217-927, 061 199-794
e-mail:
becirovic.dzemail@gmail.com
061 765-618, Tel. 202-196, fax. 213990
e-mail: aida6377@gmail.com
Tel/fax 219-225,061 490-399 i
e-mail: h_zutic@bih.net.ba
Tel/fax 450-010, 061 777-144
e-mail:
mersiha.advokat@yahoo.com
Tel/fax 226-856, 221-394 i 061 133599
061 144-775, tel/fax 556-790 i tel.
556-791
e-mail: adv.bilic@gmail.com
061 211-838, tel.261-500 i
tel/fax 261-501
e-mail: biser@bih.net.ba
Tel/fax 215-522,
066 627-391,062 877 258
e-mail: denisbogilovic@gmail.com
Tel. 222-888, fax 205-222, 061 714302
e-mail: dzenita.bosto@gmail.com
Tel/fax 678-307 i 061 157-485
Tel/fax 208-824 i 061 480-107
e-mail: cero@bih.net.ba
061 208-683 i tel 206-580, fax 265160
e-mail: asimcrn@bih.net.ba
34.
Ćović Lejla
Dţemala Bijedića 40
35.
Ćajić Ranko
Vrazova 4/I
e-mail: ermincolpa@gmail.com
Tel/fax: 660-656, 062 392-657
e-mail: lejlagluhic@gmail.com
Tel. 223-886 i 061 255-885
36.
Ćosić Emin
Rizaha Štetića 9
061 158-049, fax 211-369
37.
Ćosić Rijad
Rizaha Štetića 9
066 110-024,fax 211-369
38.
Debelica Jovan
Kranjĉevića 27
39.
Delić Mersiha
Muse Ćazima Ćatića 14/pr
40.
Delić Suljo
Muse Ćazima Ćatića 14 pr
41.
Dobojlić Nedim
Šenoina 6
Tel/fax 445-371 i 061 265-413
e-mail: jovandebelica@hotmail.com
Tel/fax 447-320, 061 767-257
e-mail:
advokatski.ured.delic@gmail.com
Tel/fax 447-320, 061155-285,
061 767-257
e-mail:
advokatski.ured.delic@gmail.com
216-942, fax 229-261 i 061/473-008
42.
Duraković Adela
Branilaca Sarajeva 9/2
061-703-183, fax 210-594
adelamd@hotmail.com
43.
Dupovac Senad
Hadţići, Hadţeli bb
44.
Dţafić Enes
Koševo 13
45.
Dţandţanović Hamid
Miss Irbi 18
061 102-099, tel/fax 423-053 i e-mail:
senaerna@bih.net.ba
061 227-355
e-mail: enesdzafic@yahoo.com
061 174-430, Tel. 213-384, 262-785
262-786i fax 262-787
e-mail: advokat@bih.net.ba
advdzandz@bih.net.ba
web: www.advokat.prof.ba
46.
Fejzić Ahmed
Zmaja od Bosne 26
47.
Fejzić Smail
Zmaja od Bosne 26
48.
Feraget Ifet
Branilaca Sarajeva 35/I
49.
Filipović Meliha
Ĉobanija 8
Tel/fax 217-301 i 209-466
50.
Gajević Nail
Hamdije Kreševljakovića 61
51.
Gajević Sead
Saraĉi 77
062 672-857, 061 367-311,
tel/fax 455-093
e-mail: nail.g_advokat@hotmail.com
061 215-459
52.
Gerin Goran
Branilaca Sarajeva 51
53.
Gligić Goran
Hamdije Ĉemerlića 35
Tel/fax 668-673, 061 219-655 I
e-mail: advgerin@bih.net.ba
061 267-676
54.
Gluhić Nusret
Kundurdţiluk 18
062 942-940
55.
Golić Fuad
Hamdije Kreševljakovića 26/I
56.
Gratz Dennis
M. Tita 33
Tel/fax 209-961, 061 151-011
e-mail: fuad.golic@bih.net.ba
web: www.advokat-golic.com
Tel. 668-372 i 061 267-302
Tel/fax 653-330 i 061 866-066
e-mail: ahmed_fejzic@yahoo.com
522-655,tel/fax 653-330 i 061 913-914
e-mail: advokat.fejzic@bih.net.ba
061 106-846,tel/fax 550-020 I
e-mail: ifet.feraget@bih.net.ba
57.
Gunjak Gavrilo
Hasana Sušića 1
668-677 i 061 190-405
58.
Gurda Amra
Merhemića Trg 3/pr
Tel./fax 222-050, 663-291 I
061 198-988
e-mail: amragurda@gmail.com
59.
Hadţiomeragić Dţemo
Sutjeska 18
60.
Hafizović Abidin
Kevrin potok 6
Tel. 218-121, fax 218-122,062 190097
e-mail: alanno12@hotmail.com
e-mail: demoh@bih.net.ba
061 100-209 i tel/fax 215-744
e-mail: abiding.hafizovic@bih.net.ba
61.
Hajdarević Emina
Telali 15
62.
Halilagić Suada
Branilaca Sarajeva 9/II
63.
Hasanagić-Milaimi Dţema
Saraĉi 77
Tel/fax 236-843 i 061 199-341
64.
Hasanović Emina
Mula M. Bašeskije 6
65.
Hasić Dijana
Mis Irbina 22
66.
Hasić Emir
La Benovolencije 12
67.
Herenda Bahrudin
Alipašina 28
68.
Hodţić Dino
Mehmeda Spahe 6
69.
Hota Hajro
Dţemala Bjedića 287 Ilidţa
Tel/fax 216-385, 061 188-225 I
tel 213-583
e-mail:
advokatehasanovic@hotmail.com
062 758-998, tel/fax 213-433
e-mail: dijanahasic@yahoo.com
061 537-008
e-mail: advhasic@hotmail.com
063 284-293 I 062 127-183
e-mail:
adv.bahrudin.herenda@gmail.com
061 702-865
e-mail:
advokatdinohodzic@bih.net.ba
061 161-754
70.
Hota Sadik
Šenoina 14/pr
71.
Husić Aida
Bulevar Meše Selimovića bb
Poslovni Centar BMC
Tel. 215-804,Tel/fax 213-879,
061 136-505
e-mail: adv.hota@hotmail.com
061 911-231 i
tel/fax 070244092
72.
Ibrahimović Sakib
Jezero 3
062 170-594 i tel/fax 211-810
73.
Ibrišimović Fahrudin
Koševo 15
74.
Ibrišimović Zlatko
Koševo 151
Tel 205-299,208-824 fax 208-824
e-mail: lawfirm@bih.net.ba
061 268 214
Tel 208 824 Fax 208 824
e-mail:
zlatko.ibrisimovic@gmail.com
75.
Jahić Adis
Radićeva 2
76.
Jusić Asim
Sutjeska 18
77.
Jajagić Muzafer, Ilidţa
E. Bogunića –Ĉarlija 22
061 144-936, 239-573 I
e-mail:
emina_hajdarevic@bih.net.ba
061 156-890 i fax 210-594
e-mail: hsuada@bih.net.ba
Tel/fax 210-158, 061 180-266
e-mail: jahic.adis@gmail.com
Tel/fax 062 130 938, fax 218-121
e-mail: advokat.asim.jusic@gmail.com
Tel/fax 636-073 i 061 138-069
e-mail:
advokat_jajagic@hotmail.com
78.
Jerlagić Jadranka
Branislava ĐurĊeva 8
Tel. 555-195, 061 229-947 i
e-mail: jerlagic.jadranka@gmail.com
79.
Kadić Sedad, Ilidţa
Ibrahima Ljubovića 22
Tel/fax 638-918, 061 199-566 I
e-mail: kadics@yahoo.com
80.
Kadić Sulejman
Jadranska 1
81.
Kadić Vahidin
Jadranska 1/pr
Tel/fax 215-121 i 061 142-901
e-mail: memos@bih.net.ba
Tel/fax 222-986 i 061-101 098
82.
Kaknjašević Emir
Radićeva 2
83.
Kamenica Idriz
Branilaca Sarajeva 19 b/I
Tel. 550-015, 550-017, fax 550-016,
061 148-333
e-mail: ekaknjasevic@yahoo.com
061 184-748
84.
Kantardţić Dţemal
Ĉemaluša 2
062 127-128
85.
Kapetanović Hajrudin
Branilaca Sarajeva 21/pr
86.
87.
Kapetanović Nedţad
Kapetanović Tarik
Paromlinska 53 E
Šenoina 12
061 134 222; tel/fax 209-759
e-mail:
hajrudin.kapetanovic@advokatisk.com.
web: www.advokati-sk.com
061 482-736, tel. 610-026
061 192-232, tel 263-026, fax 263-025
e-mail:
tarik.kapetanovic@curtlaw.ba
88.
Kapidţić Emir
Koševo 36
Tel. 551-570, fax 551-571
061 144-848 i
e-mail: adv.kap@bih.net.ba
89.
Kapo Muhidin
Ĉobanija 2
061 132-320 i tel/fax 215-655
90.
Kapur Kemo
Edhema Mulabdića 1
061 818-819 i fax 232-312
e-mail: kemokapur@gmail.com
91.
Karahodţić Indira
Ćemaluša 6/II
063 919-111 i tel/fax 213-901
92.
Karkin Rusmir
Magribija 7
061 184-728
93.
Karović Mustafa
Sime Milutinovića 15
Tel 206-330 i tel/fax 219-606
94.
Katica Damir
Jadranska bb/pr
95.
Kljuĉo Vesna
Miss Irbina 8
96.
Koĉo Midhat
Zmaja od Bosne bb/V
97.
Kolašinac Nusret
Soukbunar 7
98.
Kolić Kadrija, Ilidţa
Mala Aleja 6/1
99.
Kosovac Emir
Mula M. Bašeskije 49
Tel/fax 258-860 fax 258-861,
061 225-606
e-mail: damir.katica@bih.net.ba
061 225-108 tel/fax 208-669
e-mail: vesna.kljuco@hotmail.com
061 131-742, tel/fax 614-747 i
e-mail: advokat.koco@bih.net.ba
061 267-218
e-mail:
nusret.kolasinac@yahoo.com
061 214-010 i tel/fax 639-154
e-mail: advokatkolic@hotmail.com
061 529-461 i tel. 239-568
100.
Kovaĉ Mirza
Kaptol 2
101.
Kramar Dragan, Ilidţa
Tvorniĉka 2
102.
Kreho Senad
Hamdije Kreševljakovića 61
103.
Kreso Aida
Alipašina 13
104.
Krdţalić Adi
Maršala Tita 30/IV
105.
Kukrika Mićan
M.Tita 50
106.
Kulenović Hamdo
Jezero 3
107.
Laliĉić Izet
Kralja Tvrtka 17/sut
Tel/fax 204-611 i 061 150-553
e-mail: advokatlalic@yahoo.de
108.
Lejlić Aldin
Branilaca Sarajeva 12
109.
Loga Anja
Obala Kulina Bana 5
110.
Ljubović-Aganović Behija
Radićeva 10
061 349-925
e-mail: aldin.lejlic@hotmail.com
Tel/fax838-331, 063 911-988
e-mail: anjaloga@gmail.com
Tel. 204-648, fax 922-560,
061 377-305 i
e-mail: aganzlat@bih.net.ba
111.
Medošević Safet
Hamdije Ĉemerlića 1/a
112.
Mehić Ismet
Jadranska bb
113.
Mehić Sabina
Dţemala Bijedića 40
114.
Mehmedbašić Omar
Mis Irbina 22
Tel/fax 213-433, 061 135-002
e-mail: uzus@bih.net.ba
115.
Mehonić Azem
Hasana Kikića 7
Tel/fax 205-981 i tel 208-647
116.
Mešanović Mersija
Terezija bb (plato Skenderije)
062 382-117, 063 555-301, te/fax 218062
e-mail:mersija.mesanovic@gmail.com
117.
Mešić Nefiza
Nusreta Šišića-Dede 6
118.
Mešić Nusret
Nusreta Šišića-Dede 6
061 733-159, tel/fax 201-692
e-mail: n.mesic@bih.net.ba
061 143-122, tel/fax 201-692
e-mail: mesic.n@bih.net.ba
119.
Mirojević Senada
Grbaviĉka 44
120.
Muharemović Fikret
Radićeva 2/I
Tel 666-900,fax 209-853 i 061 211478
e-mail: kovac.mirza@bih.net.ba
623-199, 061 211-537 i fax 621-275
e-mail:
advokat.dragankramar@hotmail.co
m
063 892-303, fax 445-869
e-mail: senad.kreho@yahoo.com
061 212-230
e-mail: advkreso@hotmail.com
061 357-106,tel 206-562,fax 218-347
e-mail:adikrdzalic@gmail.com
522-392 i 061 172-066
e-mail: micank@gmail.com
553-165, fax 553-166 i 061 201-838
061 564-566, fax 203-485
e-mail:
advokat.medosevic@bih.net.ba
Tel/fax 215-522, 221-230 i
061 134-211
e-mail: advokatmehic@hotmail.com
advokatmehicismet@gmail.com
Tel 718-850, fax 660-656; 061 823614
e-mail: advokat.mehic@gmail.com
061 259-873 i
e-mail
senadamirojevic@hotmail.com
532-741 i 061 158-822
121.
Muhić Nedim
Radićeva 1/II
122.
Mujĉinović Amila
Hamdije Kreševljakovića 18
123.
Mulalić Nermin
Josipa Vancaša 23
124.
Muminović Hasan
Hiseta 21/3
125.
Muratović Jasmir
Branilaca Sarajeva 14
126.
Mustafić Edis
Hamdije Kreševljakovića 40
127.
Mušija Armin
Gimnazijska 9
128.
Nakić Alen
Sutjeska 18
129.
Nezirić Sanel
Obala Kulina bana 6
130.
Novo Adnan
Ferhadija 17/II
131.
Omahić Nadira
Niţe Banje 6/I
132.
Oprašić Adis
Hamdije Kreševljakovića 40
133.
Orahovac-Kazić Rudenka
Branilaca Sarajeva 34
134.
Oruĉ Alija
Radićeva 2
135.
Pećanin Senad
Skenderpašina 4
136.
Plavšić Zoran
Buka 8
Tel.586-799, fax 550-016,
061 891-429
e-mail: alija_oruc@yahoo.com
Tel/fax 668-655, 061 135-620
e-mail: senadpecanin@gmail.com
061 939-373
137.
Plećan Elmin
Porodice Ribar 6
061 797-878
138.
Pizović Senad
Alipašina 29
139.
Podrug Sanel
Put ţivota br.12
061 252-925, tel/fax 226-336,
tel. 221-444
e-mail: pizovicsenad@hotmail.com
061 229-219, tel/fax 653-710
e-mail: sanel.podrug@gmail.com
140.
Poropat Senija
Zaima Šarca 104
Tel 430-129, 061 221-309 i
e-mail senijaporopat@yahoo.com
141.
Potogija Emir
Telali 10
Tel/fax 232-263 i 061 268-948
e-mail: mpotogija@yahoo.com
061 217-765 i tel/fax 667-894
e-mail: nedim.muhic@yahoo.co.uk
061 226-257, tel/fax 223-253
e-mail:
amila.mujcinovic@gmail.com
061 204-858, 222-777, fax 222-888
i e-mail: nmulalic@bih.net.ba
tel/fax 214-230 i 061 136-236
261-470, 261-471, fax 261 472,
061 177-577 i
e-mail:
jasmir.muratovic@yahoo.com
061 744-149, tel. 265-050,
fax. 265-051
e-mail:mustaficedis@hotmail.com
Tel/fax 667-238, i 061 701-338
e-mail: ahmac@bih.net.ba
Tel. 218-121,fax 218-122 i
061 723-844
e-mail: alanno12@hotmail.com
alen_nakic@yahoo.com
061 240-976,tel/fax: 213-697
e-mail: nezirica@bih.net.ba
web: www.advokat-neziric.ba
061 564-582 i
e-mail: adnan.novo@lol.ba
Tel/fax 213-733, 061 788-950,
e-mail: advokat_omahic@bih.net.ba
stan:618-185
Tel/fax 206-501 i 061 147-406
e-mail: advokk@hotmail.com
061 108-206, tel/fax 223-356
e-mail: enicae@yahoo.com
142.
Potogija Muhamed
Telali 10
Tel/fax 232-263 I 061 160-961
e-mail: mpotogija@yahoo.com
143.
Potogija Tarik
Telali 10
144.
Poturović Zaim
Mis Irbina 11
145.
Purišević Taiba
Branilaca Sarajeva 11
146.
Radovović Rasim
Trg Sarajevske olimpijade 27
Tel/fax 232-263 i 061 221-590
e-mail: tarikpotogija@gmail.com
061 131-803, Tel/fax 470-798
e-mail:
zaim.poturovic@hotmail.com
061 200-216, tel/fax 222-532
e-mail: taiba.purisevic@bih.net.ba
061 203-462
147.
Rašević Milorad
Branilaca Sarajeva 51
Tel/fax 210-666, 061 157-347
148.
Rešić Meliha
Dr.Fetaha Bećirbegovića 31
149.
Rešidović Jesenka
Koste Hermana 11
061 199-623, tel. 677-483, fax209-091
e-mail: adv.meliharesic@gmail.com
061 460-809, Tel. 202-196, fax. 213990
e-mail: jesenka78@gmail.com
150.
Rešidović Edina
Koste Hermana 11
061-219-828, tel 202-196, fax 213-990
151.
Ristanović Tihomir
Vreoca 88
152.
Sabljić Velija
Aleja Lipa 5
Tel 636-390, fax 627-245,
061 371-938
061 490-195
e-mail velija_sabljic@yahoo.com
153.
Salihbegović Avdo
Branilaca Sarajeva 21/pr
154.
Saller-Osenk Danijela
Danijela Ozme 13
155.
Saraĉević Sejfo
Nerkeza Smailagića 17
156.
Selimović Almir
Maršala Tita 29/II
157.
Serdarević Elmedin
Petrakijina 3/I
158.
Sijerĉić Lejla
Josipa Vancaša 23
159.
Silajdţić Ermin
Plato Skenderija
160.
Silajdţić Namik
Titova 30/IV
Tel/fax 218-600 i 061 131-189
e-mail: adnamik@bih.net.ba
161.
Sipović Mirsad
Šenoina 6/IV
162.
Skopak Samina
Ĉemaluša 4
163.
Smailbašić Dţenana
Kundurdţiluk 18
Tel 225-811,555-595, fax 555-596,
062 789-304
e-mail: mirsad.sipovic@gmail.com
advokat.sipovic.mirsad@live.com
061 237-832 tel 210-257
e-mail: advokat.samina@bih.net.ba
061 310-575, tel/fax 237-656
e-mail: sdzenana@hotmail.com
061 219 464; tel/fax 209-759
e-mail:
avdo.salihbegovic@advokatisk.com
web: www.advokati-sk.com
Tel/fax 203-678, 061 722-508 i e-mail
advokatsallerosenk@hotmail.com
061 170-304 i 467-890
e-mail: sejfosaracevic@hotmail.com
Tel/fax 553-370, 061 143-630 I
e-mail: almirs@bih.net.ba
web:
www.advokat-almir-selimovic.co.ba
061 144-607, fax 553-910 i
e-mail: eliserdar@bih.net.ba
222-777, fax 222-888 i 061 139-507
e-mail: slejla@bih.net.ba
062 340-001, 061 160-442,
fax 668-140
e-mail: silermin@bih.net.ba
164.
Smajović Azra
Obala Kulina Bana 2/I
Tel/fax 218-372, 061 545-460,
e-mail: n.smajovic@yahoo.com.
165.
Smajović Namik
Obala Kulina Bana 2/I
166.
Šabanović Edin
Tabašnica 6
Tel/fax 218-372, 061 745-515
e-mail: n.smajovic@yahoo.com
061 109 167 i tel/fax 211-447
e-mail: edosaban@hotmail.com
167.
Šabić Sejad
Antuna Branka Šimića 10A
168.
Šapĉanin Amir
Hiseta 21/III
169.
Šehić Nedţla
Hiseta 15
170.
Šehović Enver
M. Tita 54
171.
Šehović Jasmina
M. Tita 54
172.
Tahirović Damir
Gorica 14
173.
Tefterdarija Fahrudin
V. Ĉurĉiluk 15
174.
Temin Šemso
Vladislava Skarlića 8/I
175.
Tihić Fedţa
Zelenih beretki 18
176.
Tirić Zlatko
Branilaca Sarajeva 9
177.
Tutundţić Muenes
Geteova broj 2A
178.
Vila Nermin
Titova 11A
179.
Vuković Bojan
Hadţi Idrizova 2
180.
Zahirović Zlatica
Danijela Ozme 13/I
181.
Zijadić Selman
Skenderija 33/Pr
182.
Zubak Draţen
Jadranska bb
061 102-356,tel: 258-880, fax 258-881
e-mail: drazenzubak@yahoo.com
183.
Zulkić Armin
Obala Kulina Bana 25/IV
061 142-946
Z
e-mail: azulkic@gmail.com
Tel/fax 651 166 061 274 297
e-mail: sabic@lol.ba
061 795-449 i tel 616-509
061 208-725, tel/fax 214-174
e-mail:
advokat_nedzlasehic@bih.net.ba
Fax/tel. 556-520 i 061 160-627
e-mail: advokatsehovic@bih.net.ba
Fax/tel. 556-520 i 061 356-697
e-mail: advokatsehovic@bih.net.ba
Tel/fax 217-070, 061 312-218 i
e-mail: dado0105@yahoo.com
446-108 i 061 132-798
e-mail: tefterdarija@yahoo.com
Tel/fax 211-951,061 211-555 i e-mail:
adv_temin_semso@bih.net.ba
Tel/fax 219-405 061 865 974
e-mail: advokattihic@gmail.com
Tel/fax 225-212 i 061 140-465
061 131-517 i tel/fax 465-686
e-mail:
advokattutundzic@yahoo.com
Tel. 266-500,tax 266-501,
061 491-497
e-mail: info@advokat-vila.ba
nermin@advokat-vila.ba
web. www.advokat-vila.ba
tel/fax 204-493 061 227-345
e-mail: bojan.vukovic@bih.net.ba
Tel/fax 217-745,
2
061 218-073 i
e-mail: zlaticaz@bih.net.ba
061 219-889
2 i tel/fax 442-403
Sarajevo,30.10.2014 godine
Sekretar,
Nina Kafedžić
Author
Document
Category
Без категории
Views
13
File Size
331 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа