close

Enter

Log in using OpenID

advokati regionalne advokatske komore sarajevo koji ţele zastupati

embedDownload
Advokatska-Odvjetniĉka komora Federacije Bosne i Hercegovine
REGIONALNA ADVOKATSKA – ODVJETNIĈKA KOMORA
SARAJEVO
Radićeva 2/III
Tel/fax 227-131
Tel. 553-700 i fax 553-701
e-mail: [email protected]
ADVOKATI REGIONALNE ADVOKATSKE KOMORE S A R A J E V O
KOJI ŢELE ZASTUPATI PO SLUŢBENOJ DUŢNOSTI
PRED KANTONALNIM SUDOM U SARAJEVU
rb.
PREZIME I IME
ADRESA
TELEFON
1.
Abaspahić Binasa
Branilaca Sarajeva 37/IV
2.
Abaz Fadil
Branilaca Sarajeva 15/IV
3.
Adamović Vlado
Alipašina 29
4.
Ademović Kenan
Ćobanija 8
5.
Akagić – Bavĉić Zumreta
Branilaca Sarajeva 14/I
6.
Alagić Damir
Jadranska bb
7.
Ališah Senad
Ţrtava fašizma 2
8.
Arnautović Refik
Hamdije Kreševljakovića 36
9.
Arslanagić Mirsad
Dţemala Bijedića 31
10.
Ašĉerić Minadir
Dţidţikovac 8
11.
Ašćerić Slavko
Ĉobanija 19
Tel/fax 222-812 i 061 267-068
e-mail: [email protected]
12.
Avdić Bajro
Muhameda Kantardţića 3
061 239-346
e-mail: [email protected]
Tel/fax 550-021 i 061 177-832
e-mail: [email protected]
Tel. 218-834, fax 218-626 i
061 136-002
Tel. 221-444
061 101-885, tel/fax 217-301 i
209-466
e-mail: [email protected]
[email protected]
tel/fax 212-389 i 061 890-184
e-mail: [email protected]
Tel/fax 981-163, 062 440-007, 061
136-007
e-mail: [email protected]
[email protected]
Tel/fax 664-322 i 061 145-351
e-mail: [email protected]
Tel. 559-760,fax 218-003,061 172-282
e-mail: [email protected]
061 139-323 i tel/fax 677-446
e-mail:
[email protected]
Tel/fax 226-237 i 063 892-753
13.
Bajramović Marsela - Ilidţa
Mala Aleja 6/I
14.
Baţdar Enver
Muhameda Hadţijahića 51
15.
Baţdarević Izet
Mis Irbina 26
16.
Bećirević Dţemail
Odobašina 9
17.
Beganović Handanagić Aida
Koste Hermana 11
18.
Beganović-Ţutić Mirsada
Radićeva 2
19.
Beganović - Memić Mersiha
Bajrama Zenunija 4
20.
Bibić Daut
V.Perića 2
21.
Bilić Senad
Mehmeda Spahe 4
22.
Biser Adnan
Radićeva 4a
23.
Bogilović Denis
Jadranska 1
24.
Bosto Dţenita
Josipa Vancaša 23
25.
Ceribašić Mehmed
Dţemala Bijedića 58
26.
Cero Jasmina
Koševo 15
27.
Crnalić Asim
Branilaca Sarajeva 20
28.
Cucić Rajko
Mis Irbina 6
061 803-029, tel 666-645
e-mail: [email protected]
29.
Cviko Šefik
Danijela Ozme 2A
Tel/fax 221-699 i 061 158-259
30.
Ĉampara Aida
Kotromanića 5
Tel/fax 220-593, 062 118-626
31.
Ĉelik Kerim
Jadranska bb
Tel/fax 210-504, 061 145 849
e-mail: [email protected]
www.advokatbih.com
32.
Ĉingić Tarik
Jadranska 5/I
061 172-102 I tel/fax 216-803
e-mail: [email protected]
33.
Ĉolpa Fuad
Besarina ĉikma 9
061 157-046, tel. 232-290,
tel/fax 537-877
061 213-863 i tel/fax 639-154,
tel 621-560
e-mail:
[email protected]
061 225-718, tel/fax 217-745
e.mail: [email protected]
061 190-709, tel/fax 443-496
Tel/fax 217-927, 061 199-794
e-mail:
[email protected]
061 765-618, Tel. 202-196, fax. 213990
e-mail: [email protected]
Tel/fax 219-225,061 490-399 i
e-mail: [email protected]
Tel/fax 450-010, 061 777-144
e-mail:
[email protected]
Tel/fax 226-856, 221-394 i 061 133599
061 144-775, tel/fax 556-790 i tel.
556-791
e-mail: [email protected]
061 211-838, tel.261-500 i
tel/fax 261-501
e-mail: [email protected]
Tel/fax 215-522,
066 627-391,062 877 258
e-mail: [email protected]
Tel. 222-888, fax 205-222, 061 714302
e-mail: [email protected]
Tel/fax 678-307 i 061 157-485
Tel/fax 208-824 i 061 480-107
e-mail: [email protected]
061 208-683 i tel 206-580, fax 265160
e-mail: [email protected]
34.
Ćović Lejla
Dţemala Bijedića 40
35.
Ćajić Ranko
Vrazova 4/I
e-mail: [email protected]
Tel/fax: 660-656, 062 392-657
e-mail: [email protected]
Tel. 223-886 i 061 255-885
36.
Ćosić Emin
Rizaha Štetića 9
061 158-049, fax 211-369
37.
Ćosić Rijad
Rizaha Štetića 9
066 110-024,fax 211-369
38.
Debelica Jovan
Kranjĉevića 27
39.
Delić Mersiha
Muse Ćazima Ćatića 14/pr
40.
Delić Suljo
Muse Ćazima Ćatića 14 pr
41.
Dobojlić Nedim
Šenoina 6
Tel/fax 445-371 i 061 265-413
e-mail: [email protected]
Tel/fax 447-320, 061 767-257
e-mail:
[email protected]
Tel/fax 447-320, 061155-285,
061 767-257
e-mail:
[email protected]
216-942, fax 229-261 i 061/473-008
42.
Duraković Adela
Branilaca Sarajeva 9/2
061-703-183, fax 210-594
[email protected]
43.
Dupovac Senad
Hadţići, Hadţeli bb
44.
Dţafić Enes
Koševo 13
45.
Dţandţanović Hamid
Miss Irbi 18
061 102-099, tel/fax 423-053 i e-mail:
[email protected]
061 227-355
e-mail: [email protected]
061 174-430, Tel. 213-384, 262-785
262-786i fax 262-787
e-mail: [email protected]
[email protected]
web: www.advokat.prof.ba
46.
Fejzić Ahmed
Zmaja od Bosne 26
47.
Fejzić Smail
Zmaja od Bosne 26
48.
Feraget Ifet
Branilaca Sarajeva 35/I
49.
Filipović Meliha
Ĉobanija 8
Tel/fax 217-301 i 209-466
50.
Gajević Nail
Hamdije Kreševljakovića 61
51.
Gajević Sead
Saraĉi 77
062 672-857, 061 367-311,
tel/fax 455-093
e-mail: [email protected]
061 215-459
52.
Gerin Goran
Branilaca Sarajeva 51
53.
Gligić Goran
Hamdije Ĉemerlića 35
Tel/fax 668-673, 061 219-655 I
e-mail: [email protected]
061 267-676
54.
Gluhić Nusret
Kundurdţiluk 18
062 942-940
55.
Golić Fuad
Hamdije Kreševljakovića 26/I
56.
Gratz Dennis
M. Tita 33
Tel/fax 209-961, 061 151-011
e-mail: [email protected]
web: www.advokat-golic.com
Tel. 668-372 i 061 267-302
Tel/fax 653-330 i 061 866-066
e-mail: [email protected]
522-655,tel/fax 653-330 i 061 913-914
e-mail: [email protected]
061 106-846,tel/fax 550-020 I
e-mail: [email protected]
57.
Gunjak Gavrilo
Hasana Sušića 1
668-677 i 061 190-405
58.
Gurda Amra
Merhemića Trg 3/pr
Tel./fax 222-050, 663-291 I
061 198-988
e-mail: [email protected]
59.
Hadţiomeragić Dţemo
Sutjeska 18
60.
Hafizović Abidin
Kevrin potok 6
Tel. 218-121, fax 218-122,062 190097
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
061 100-209 i tel/fax 215-744
e-mail: [email protected]
61.
Hajdarević Emina
Telali 15
62.
Halilagić Suada
Branilaca Sarajeva 9/II
63.
Hasanagić-Milaimi Dţema
Saraĉi 77
Tel/fax 236-843 i 061 199-341
64.
Hasanović Emina
Mula M. Bašeskije 6
65.
Hasić Dijana
Mis Irbina 22
66.
Hasić Emir
La Benovolencije 12
67.
Herenda Bahrudin
Alipašina 28
68.
Hodţić Dino
Mehmeda Spahe 6
69.
Hota Hajro
Dţemala Bjedića 287 Ilidţa
Tel/fax 216-385, 061 188-225 I
tel 213-583
e-mail:
[email protected]
062 758-998, tel/fax 213-433
e-mail: [email protected]
061 537-008
e-mail: [email protected]
063 284-293 I 062 127-183
e-mail:
[email protected]
061 702-865
e-mail:
[email protected]
061 161-754
70.
Hota Sadik
Šenoina 14/pr
71.
Husić Aida
Bulevar Meše Selimovića bb
Poslovni Centar BMC
Tel. 215-804,Tel/fax 213-879,
061 136-505
e-mail: [email protected]
061 911-231 i
tel/fax 070244092
72.
Ibrahimović Sakib
Jezero 3
062 170-594 i tel/fax 211-810
73.
Ibrišimović Fahrudin
Koševo 15
74.
Ibrišimović Zlatko
Koševo 151
Tel 205-299,208-824 fax 208-824
e-mail: [email protected]
061 268 214
Tel 208 824 Fax 208 824
e-mail:
[email protected]
75.
Jahić Adis
Radićeva 2
76.
Jusić Asim
Sutjeska 18
77.
Jajagić Muzafer, Ilidţa
E. Bogunića –Ĉarlija 22
061 144-936, 239-573 I
e-mail:
[email protected]
061 156-890 i fax 210-594
e-mail: [email protected]
Tel/fax 210-158, 061 180-266
e-mail: [email protected]
Tel/fax 062 130 938, fax 218-121
e-mail: [email protected]
Tel/fax 636-073 i 061 138-069
e-mail:
[email protected]
78.
Jerlagić Jadranka
Branislava ĐurĊeva 8
Tel. 555-195, 061 229-947 i
e-mail: [email protected]
79.
Kadić Sedad, Ilidţa
Ibrahima Ljubovića 22
Tel/fax 638-918, 061 199-566 I
e-mail: [email protected]
80.
Kadić Sulejman
Jadranska 1
81.
Kadić Vahidin
Jadranska 1/pr
Tel/fax 215-121 i 061 142-901
e-mail: [email protected]
Tel/fax 222-986 i 061-101 098
82.
Kaknjašević Emir
Radićeva 2
83.
Kamenica Idriz
Branilaca Sarajeva 19 b/I
Tel. 550-015, 550-017, fax 550-016,
061 148-333
e-mail: [email protected]
061 184-748
84.
Kantardţić Dţemal
Ĉemaluša 2
062 127-128
85.
Kapetanović Hajrudin
Branilaca Sarajeva 21/pr
86.
87.
Kapetanović Nedţad
Kapetanović Tarik
Paromlinska 53 E
Šenoina 12
061 134 222; tel/fax 209-759
e-mail:
[email protected]
web: www.advokati-sk.com
061 482-736, tel. 610-026
061 192-232, tel 263-026, fax 263-025
e-mail:
[email protected]
88.
Kapidţić Emir
Koševo 36
Tel. 551-570, fax 551-571
061 144-848 i
e-mail: [email protected]
89.
Kapo Muhidin
Ĉobanija 2
061 132-320 i tel/fax 215-655
90.
Kapur Kemo
Edhema Mulabdića 1
061 818-819 i fax 232-312
e-mail: [email protected]
91.
Karahodţić Indira
Ćemaluša 6/II
063 919-111 i tel/fax 213-901
92.
Karkin Rusmir
Magribija 7
061 184-728
93.
Karović Mustafa
Sime Milutinovića 15
Tel 206-330 i tel/fax 219-606
94.
Katica Damir
Jadranska bb/pr
95.
Kljuĉo Vesna
Miss Irbina 8
96.
Koĉo Midhat
Zmaja od Bosne bb/V
97.
Kolašinac Nusret
Soukbunar 7
98.
Kolić Kadrija, Ilidţa
Mala Aleja 6/1
99.
Kosovac Emir
Mula M. Bašeskije 49
Tel/fax 258-860 fax 258-861,
061 225-606
e-mail: [email protected]
061 225-108 tel/fax 208-669
e-mail: [email protected]
061 131-742, tel/fax 614-747 i
e-mail: [email protected]
061 267-218
e-mail:
[email protected]
061 214-010 i tel/fax 639-154
e-mail: [email protected]
061 529-461 i tel. 239-568
100.
Kovaĉ Mirza
Kaptol 2
101.
Kramar Dragan, Ilidţa
Tvorniĉka 2
102.
Kreho Senad
Hamdije Kreševljakovića 61
103.
Kreso Aida
Alipašina 13
104.
Krdţalić Adi
Maršala Tita 30/IV
105.
Kukrika Mićan
M.Tita 50
106.
Kulenović Hamdo
Jezero 3
107.
Laliĉić Izet
Kralja Tvrtka 17/sut
Tel/fax 204-611 i 061 150-553
e-mail: [email protected]
108.
Lejlić Aldin
Branilaca Sarajeva 12
109.
Loga Anja
Obala Kulina Bana 5
110.
Ljubović-Aganović Behija
Radićeva 10
061 349-925
e-mail: [email protected]
Tel/fax838-331, 063 911-988
e-mail: [email protected]
Tel. 204-648, fax 922-560,
061 377-305 i
e-mail: [email protected]
111.
Medošević Safet
Hamdije Ĉemerlića 1/a
112.
Mehić Ismet
Jadranska bb
113.
Mehić Sabina
Dţemala Bijedića 40
114.
Mehmedbašić Omar
Mis Irbina 22
Tel/fax 213-433, 061 135-002
e-mail: [email protected]
115.
Mehonić Azem
Hasana Kikića 7
Tel/fax 205-981 i tel 208-647
116.
Mešanović Mersija
Terezija bb (plato Skenderije)
062 382-117, 063 555-301, te/fax 218062
e-mail:[email protected]
117.
Mešić Nefiza
Nusreta Šišića-Dede 6
118.
Mešić Nusret
Nusreta Šišića-Dede 6
061 733-159, tel/fax 201-692
e-mail: [email protected]
061 143-122, tel/fax 201-692
e-mail: [email protected]
119.
Mirojević Senada
Grbaviĉka 44
120.
Muharemović Fikret
Radićeva 2/I
Tel 666-900,fax 209-853 i 061 211478
e-mail: [email protected]
623-199, 061 211-537 i fax 621-275
e-mail:
[email protected]
m
063 892-303, fax 445-869
e-mail: [email protected]
061 212-230
e-mail: [email protected]
061 357-106,tel 206-562,fax 218-347
e-mail:[email protected]
522-392 i 061 172-066
e-mail: [email protected]
553-165, fax 553-166 i 061 201-838
061 564-566, fax 203-485
e-mail:
[email protected]
Tel/fax 215-522, 221-230 i
061 134-211
e-mail: [email protected]
[email protected]
Tel 718-850, fax 660-656; 061 823614
e-mail: [email protected]
061 259-873 i
e-mail
[email protected]
532-741 i 061 158-822
121.
Muhić Nedim
Radićeva 1/II
122.
Mujĉinović Amila
Hamdije Kreševljakovića 18
123.
Mulalić Nermin
Josipa Vancaša 23
124.
Muminović Hasan
Hiseta 21/3
125.
Muratović Jasmir
Branilaca Sarajeva 14
126.
Mustafić Edis
Hamdije Kreševljakovića 40
127.
Mušija Armin
Gimnazijska 9
128.
Nakić Alen
Sutjeska 18
129.
Nezirić Sanel
Obala Kulina bana 6
130.
Novo Adnan
Ferhadija 17/II
131.
Omahić Nadira
Niţe Banje 6/I
132.
Oprašić Adis
Hamdije Kreševljakovića 40
133.
Orahovac-Kazić Rudenka
Branilaca Sarajeva 34
134.
Oruĉ Alija
Radićeva 2
135.
Pećanin Senad
Skenderpašina 4
136.
Plavšić Zoran
Buka 8
Tel.586-799, fax 550-016,
061 891-429
e-mail: [email protected]
Tel/fax 668-655, 061 135-620
e-mail: [email protected]
061 939-373
137.
Plećan Elmin
Porodice Ribar 6
061 797-878
138.
Pizović Senad
Alipašina 29
139.
Podrug Sanel
Put ţivota br.12
061 252-925, tel/fax 226-336,
tel. 221-444
e-mail: [email protected]
061 229-219, tel/fax 653-710
e-mail: [email protected]
140.
Poropat Senija
Zaima Šarca 104
Tel 430-129, 061 221-309 i
e-mail [email protected]
141.
Potogija Emir
Telali 10
Tel/fax 232-263 i 061 268-948
e-mail: [email protected]
061 217-765 i tel/fax 667-894
e-mail: [email protected]
061 226-257, tel/fax 223-253
e-mail:
[email protected]
061 204-858, 222-777, fax 222-888
i e-mail: [email protected]
tel/fax 214-230 i 061 136-236
261-470, 261-471, fax 261 472,
061 177-577 i
e-mail:
[email protected]
061 744-149, tel. 265-050,
fax. 265-051
e-mail:[email protected]
Tel/fax 667-238, i 061 701-338
e-mail: [email protected]
Tel. 218-121,fax 218-122 i
061 723-844
e-mail: [email protected]
[email protected]
061 240-976,tel/fax: 213-697
e-mail: [email protected]
web: www.advokat-neziric.ba
061 564-582 i
e-mail: [email protected]
Tel/fax 213-733, 061 788-950,
e-mail: [email protected]
stan:618-185
Tel/fax 206-501 i 061 147-406
e-mail: [email protected]
061 108-206, tel/fax 223-356
e-mail: [email protected]
142.
Potogija Muhamed
Telali 10
Tel/fax 232-263 I 061 160-961
e-mail: [email protected]
143.
Potogija Tarik
Telali 10
144.
Poturović Zaim
Mis Irbina 11
145.
Purišević Taiba
Branilaca Sarajeva 11
146.
Radovović Rasim
Trg Sarajevske olimpijade 27
Tel/fax 232-263 i 061 221-590
e-mail: [email protected]
061 131-803, Tel/fax 470-798
e-mail:
[email protected]
061 200-216, tel/fax 222-532
e-mail: [email protected]
061 203-462
147.
Rašević Milorad
Branilaca Sarajeva 51
Tel/fax 210-666, 061 157-347
148.
Rešić Meliha
Dr.Fetaha Bećirbegovića 31
149.
Rešidović Jesenka
Koste Hermana 11
061 199-623, tel. 677-483, fax209-091
e-mail: [email protected]
061 460-809, Tel. 202-196, fax. 213990
e-mail: [email protected]
150.
Rešidović Edina
Koste Hermana 11
061-219-828, tel 202-196, fax 213-990
151.
Ristanović Tihomir
Vreoca 88
152.
Sabljić Velija
Aleja Lipa 5
Tel 636-390, fax 627-245,
061 371-938
061 490-195
e-mail [email protected]
153.
Salihbegović Avdo
Branilaca Sarajeva 21/pr
154.
Saller-Osenk Danijela
Danijela Ozme 13
155.
Saraĉević Sejfo
Nerkeza Smailagića 17
156.
Selimović Almir
Maršala Tita 29/II
157.
Serdarević Elmedin
Petrakijina 3/I
158.
Sijerĉić Lejla
Josipa Vancaša 23
159.
Silajdţić Ermin
Plato Skenderija
160.
Silajdţić Namik
Titova 30/IV
Tel/fax 218-600 i 061 131-189
e-mail: [email protected]
161.
Sipović Mirsad
Šenoina 6/IV
162.
Skopak Samina
Ĉemaluša 4
163.
Smailbašić Dţenana
Kundurdţiluk 18
Tel 225-811,555-595, fax 555-596,
062 789-304
e-mail: [email protected]
[email protected]
061 237-832 tel 210-257
e-mail: [email protected]
061 310-575, tel/fax 237-656
e-mail: [email protected]
061 219 464; tel/fax 209-759
e-mail:
[email protected]
web: www.advokati-sk.com
Tel/fax 203-678, 061 722-508 i e-mail
[email protected]
061 170-304 i 467-890
e-mail: [email protected]
Tel/fax 553-370, 061 143-630 I
e-mail: [email protected]
web:
www.advokat-almir-selimovic.co.ba
061 144-607, fax 553-910 i
e-mail: [email protected]net.ba
222-777, fax 222-888 i 061 139-507
e-mail: [email protected]
062 340-001, 061 160-442,
fax 668-140
e-mail: [email protected]
164.
Smajović Azra
Obala Kulina Bana 2/I
Tel/fax 218-372, 061 545-460,
e-mail: [email protected]
165.
Smajović Namik
Obala Kulina Bana 2/I
166.
Šabanović Edin
Tabašnica 6
Tel/fax 218-372, 061 745-515
e-mail: [email protected]
061 109 167 i tel/fax 211-447
e-mail: [email protected]
167.
Šabić Sejad
Antuna Branka Šimića 10A
168.
Šapĉanin Amir
Hiseta 21/III
169.
Šehić Nedţla
Hiseta 15
170.
Šehović Enver
M. Tita 54
171.
Šehović Jasmina
M. Tita 54
172.
Tahirović Damir
Gorica 14
173.
Tefterdarija Fahrudin
V. Ĉurĉiluk 15
174.
Temin Šemso
Vladislava Skarlića 8/I
175.
Tihić Fedţa
Zelenih beretki 18
176.
Tirić Zlatko
Branilaca Sarajeva 9
177.
Tutundţić Muenes
Geteova broj 2A
178.
Vila Nermin
Titova 11A
179.
Vuković Bojan
Hadţi Idrizova 2
180.
Zahirović Zlatica
Danijela Ozme 13/I
181.
Zijadić Selman
Skenderija 33/Pr
182.
Zubak Draţen
Jadranska bb
061 102-356,tel: 258-880, fax 258-881
e-mail: [email protected]
183.
Zulkić Armin
Obala Kulina Bana 25/IV
061 142-946
Z
e-mail: [email protected]
Tel/fax 651 166 061 274 297
e-mail: [email protected]
061 795-449 i tel 616-509
061 208-725, tel/fax 214-174
e-mail:
[email protected]
Fax/tel. 556-520 i 061 160-627
e-mail: [email protected]
Fax/tel. 556-520 i 061 356-697
e-mail: [email protected]
Tel/fax 217-070, 061 312-218 i
e-mail: [email protected]
446-108 i 061 132-798
e-mail: [email protected]
Tel/fax 211-951,061 211-555 i e-mail:
[email protected]
Tel/fax 219-405 061 865 974
e-mail: [email protected]
Tel/fax 225-212 i 061 140-465
061 131-517 i tel/fax 465-686
e-mail:
[email protected]
Tel. 266-500,tax 266-501,
061 491-497
e-mail: [email protected]
[email protected]
web. www.advokat-vila.ba
tel/fax 204-493 061 227-345
e-mail: [email protected]
Tel/fax 217-745,
2
061 218-073 i
e-mail: [email protected]
061 219-889
2 i tel/fax 442-403
Sarajevo,30.10.2014 godine
Sekretar,
Nina Kafedžić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
331 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content