close

Enter

Log in using OpenID

1. dan – petak, 11.4.2014 9:00 - Međunarodni kongres studenata

embedDownload
1. dan – petak, 11.4.2014
9:00 – 10:00
Prijava sudionika
10:00 – 11:00
Svečano otvorenje (velika dvorana, Ekonomski fakultet)
11:00 – 12:00
Plenarno predavanje (velika dvorana, Ekonomski fakultet)
 Dr. sc. Natalija Lisak, Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - Životne priče roditelja djece s
intelektualnim teškoćama kao doprinos ostvarivanju poželjne kvalitete
života ovih obitelji u Hrvatskoj
Studentska izlaganja
Dvorana PLITVICE, Centar za rehabilitaciju:
 Vuk Mladenović: Značaj muzike i intuicije u specijalnoj edukaciji i
rehabilitaciji
 Ivona Glavaš: Glazboterapija i maligna oboljenja
 Mirjana Milanovic, Marija Vasojevic: Terapija plesom kod osoba sa
oštećenim sluhom
 Danijela Dragić: Ples Pisanja
 Vesna Pausic: Uticaj terapijskog jahanja na neke psihološke funkcije kod
obolelih od cerebralne paralize
12:15 – 13:30
Dvorana MLJET, Centar za rehabilitaciju:
 Brankica Cvijetić, Stefana Mladenović: Učenje Brajevog pisma kroz igru
 Ana Kostadinovska, Lina Miloševska: Brajevo pismo kao sredstvo
komunikacije slepih lica
 Jovana Čanadović, Ivona Dujmenović: Praksičke sposobnosti dece
oštećenog vida predškolskog uzrasta
 Sara Češarek, Eva Škrlec, Sara Lakota: Inkluzivno šolanje učencev s slepoto
in slabovidnostjo – strahovi, dileme in vprašanja bodičih vzgojiteljev in
učiteljev
 Renata Jerković, Ana Ujdur: Stavovi studenata edukacijske rehabilitacije o
profesionalnim sposobnostima edukacijskih rehabilitatora s oštećenjem
vida
13:30 – 14:30
Ručak
14:30 – 15:30
Studentska izlaganja
Dvorana PLITVICE, Centar za rehabilitaciju:
 Katarina Bakračević, Sanja Džanić: Spremnost učenika redovnih škola za
prihvatanje vršnjaka sa smetnjama u razvoju
 Adriana Borić i Marina Meić: Osposobljenost predmetnih nastavnika za rad
s djecom s teškoćama u razvoju
 Matea Cvitanović, Valentina Protić: Didaktičko metodičke poteškoće u
razrednoj nastavi TZK s učenicima s motoričkim oštećenjima i kroničnim
bolestima
 Ivana Grubišić, Laura Karjalainen: Inkluzija u Finskoj: teorijske i praktične
pretpostavke
Dvorana MLJET, Centar za rehabilitaciju:
 Petra Horvat, Dora Cvelbar: Prikaz slučaja: Komunikacija osobe s Wolf Hirschhornovim sindromom
 Lidija Perović: Razvijenost hvata i vizuomotorne koordinacije kod dece s
dislalijom
 Ivana Jandroković, Renata Jerković, Ana Ujdur: Roditelji u edukacijsko
rehabilitacijskom procesu
15:30 – 16:45
17:00 – 18:00
21:30 -
Interaktivne aktivnosti
 Nataša Barolin Belić- Gestalt psihoterapeutkinja, EAGT, ECP, Centar Korak
dalje - Seksualna terapija – Senasete Focus
(predavaonica P7, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Sanja Jelić, prof. socijalni pedagog, Lucija Sabljić, prof. socijalni pedagog Želim pomoći, ali…
(predavaonica P9, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Dr.sc. Ana Bonetti, Odsjek za logopediju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
- Prevencija poremećaja glasa
(predavaonica P8, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Prof.dr.sc. Draženka Blaži, Odsjek za logopediju, Edukacijsko-rehabilitacijski
fakultet - Analiza slučaja
(predavaonica P6, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Dr. sc. Damir Miholić, Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i
art-terapije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - Psihodrama
(predavaonica P10, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Doc. dr. sc. Renata Martinec, Odsjek za motoričke poremećaje, kronične
bolesti i art-terapije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - Primjena
aromaterapije u podržavanju somatoemocionalnog iskustva
(predavaonica P1, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Dr. sc. Miranda Novak, prof. psiholog, Odsjek za poremećaje u ponašanju,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – Zelena učionica: vrt Edukacijskorehabilitacijskog fakulteta
(predavaonica D6, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
Plenarno predavanje (dvorana PLITVICE, Centar za rehabilitaciju)
 mr.sc. Ana Dembitz, KBC Zagreb (Rebro) - Uloga logopeda u stručnom timu i
ranoj intervenciji kod rascjepa nepca
Organizirana zabava
2. dan – subota, 12.4.2014
10:00 – 11:00
11:15 – 12:15
Plenarno predavanje (dvorana ZAGREB, Hrvatski studiji)
 doc.dr.sc. Neven Ricijaš, Odsjek za poremećaje u ponašanju, Edukacijskorehabilitacijski fakultet – Kockanje
Studentska izlaganja
Dvorana PLITVICE, Centar za rehabilitaciju:
 Stanojević Mario, Radović Ana: Razvojno – preventivni centar – Iskustvo iz
Srbije
 Anić Tena, Lazički Lea: Prikaz projektnog aktivizma skupine mladih Bellbook
 Ena Šifner: Učestalost vršnjačkog nasilja kod učenika s ADHD-om
 Klara Matejčić, Ana Majić: Stilovi učenja
Dvorana MLJET, Centar za rehabilitaciju:
 Matea Đaković, Lea Gruičić, Ana Josić, Svea Kučinić, Mateja Marinić, Tea
Zovko: Poremećaji iz autističnog spektra i neurološki fenomen sinestezije
 Nermin Rašitović, Marija Dimovska: Rane intervencije kod djece s autizmom
 Patricija Kezić, Dora Vukušić: Mogućnosti upotrebe informacijskih
tehnologija u ranoj intervenciji u djetinjstvu
 Magdalena Jančec: Video modeliranje u poučavanju djece s poremećajem
iz autističnog spektra
12:15 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30
Interaktivne aktivnosti
 Dubravka Marušić, prof. socijalni pedagog, načelnica Sektora za socijalnu
politiku i politike za djecu, mlade i obitelj, Ministarstvo socijalne politike i
mladih, prof.dr.sc. Ljiljana Igrić, predsjednica Centra inkluzivne potpore
IDEM - Izazovi deinstitucionalizacije  tribina
(dvorana MLJET, Centar za rehabilitaciju)
 Prim. Damir De Zan, dr. Aran Tomac, prof. Ivana Maček i dr. Lena Santrić –
Psihodrama
(predavaonica P10, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Alma Čakmazović, Najlon Kreativna korporacija, dr.sc. Josipa Mihić i dr.sc.
Miranda Novak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - Medijska igraonica
(predavaonica P8, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Lana Kologranić Belić, prof. logoped, Polin - laboratorij za psiholingvistička
istraživanja - Jezično poticanje predškolske djece
(predavaonica P7, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Dr.sc. Sanja Šimleša, prof. psiholog, Odsjek za logopediju, Edukacijskorehabilitacijski fakultet - Socijalne priče
(predavaonica P6, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Ana Barišić, prof def., Martina Pavić, mag. ed. reh., Centar za rehabilitaciju
Zagreb - Osobno usmjereno planiranje - simulacija tehnike MAPS
(predavaonica P9, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
Ručak
Studentska izlaganja
Dvorana PLITVICE, Centar za rehabilitaciju:
 Maša Jovanović i Jelena Gajić: Poremećaji ponašanja kod dece mlađeg
osnovnoškolskog uzrasta
 Kruno Topolski: Jake strane mladih odraslih u alternativnoj skrbi
 Karolina Gajić, Tanja Todorović: Informisanost roditelja i njihovi stavovi o
bolestima zavisnosti
 Kristina Palić, Dunja Prole, Teodora Delić: Sudskomedicinske karakteristike
smrtno stradalih vozača na teritoriji AP Vojvodine u periodu od 2009. –
2013. godine
Dvorana MLJET, Centar za rehabilitaciju:
 Blaž Povše: Didactic game for integration of learning and movement
 Bojana Starčević, Bojana Kašterović, doc.dr. Slobodanka Lemajić – Komazec:
Kvalitet života dece oštećenog sluha
 Aleksandra Vojvodić, Peter Šoti: Nezainteresovanost - najveća opasnost po
sluh
 Gordana Blagojevska, Lazar Trifunović: Psihološka osnova znakova religije u
američkom znakovnom jeziku i makedonskom znakovnom jeziku
15:30 – 16:30
Poster prezentacije (dvorana MLJET, Centar za rehabilitaciju)
 Milica Batričević, Milan Milin, Nenad Teofilović: Više od umetnosti
 Vesna Klačar: Odgovor 1
 Boris Blagojević: Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovne škole:
sukob teorije i prakse
 Vanja Vajagić, Vojislava Bugarski: Uticaj boravka u verskoj terapijskoj
zajednici na razvoj asertivnosti i psihopatska obeležja zavisnika
 Dijana Đapić: Disfunkcionalna uvjerenja o intimnim vezama s obzirom na
stil privrženosti i percipiranu kvalitetu roditeljskih odnosa
16:30 – 17:30
Plenarno predavanje (dvorana ZAGREB, Hrvatski studiji)
doc.dr.sc. Maja Cepanec, dr.sc. Sanja Šimleša, Odsjek za logopediju, dr.sc. Jasmina
Stošić, Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, Edukacijsko-rehabilitacijski
fakultet, dr.sc. Damjan Miklić, mag. ing. Fran Petric, Fakultet elektrotehnike i
računarstva - Uloga robota u dijagnostici i terapiji autizma
Organizirana zabava
21:30 -
3. dan – nedjelja, 13.4.2014
10:00 – 11:00
11:15 – 12:15
Plenarno predavanje (dvorana ZAGREB, Hrvatski studiji)
 Izv. prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić, Odsjek za inkluzivnu edukaciju i
rehabilitaciju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - Suradnja
Studentska izlaganja
Dvorana PLITVICE, Centar za rehabilitaciju:
 Stefani Nakova, Simona Taneska: Neverbalna komunikacija kod osoba s
cerebralnom paralizom
 Vesna Jedvaj: Reumatološko - rehabilitacijski aspekt rada medicinske
sestre ili stacionarna sestrinska skrb - DA ILI NE?
 Marija Marković, Aleksandra Ranđelović: Dostupnost usluga beogradskih
pozorišta osobama sa invaliditetom
 Vesna Pausic: Radno mesto iz perspektive osoba sa invaliditetom
Dvorana MLJET, Centar za rehabilitaciju:
 Karmela Jelčić: Usvajanje prvog jezika
 Mateja Mihaljević, Rafaela Plentaj: Poticanje ranog psihomotoričkog
razvoja
 Ivana Đorđievski, Jelena Nikolić: Stavovi učenika redovnih škola o osobama
koje mucaju
 Ema Donevska, Andrijana Kudranovik: Inkluzije djece s Down sindromom u
redovnoj nastavi
12:15 – 13:30
14:30 – 15:00
Interaktivne aktivnosti
 Asja Dubravčić, mag. edukacijske rehabilitacije i studentica diplomskog
studija Logopedije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - Pristup dječjem
crtežu
(predavaonica P6, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Magda Grubišić Čabo, studentica diplomskog studija Logopedije, Božena
Silić, studentica diplomskog studija Edukacijske rehabilitacije, Edukacijskorehabilitacijski fakultet - Komunikacija putem slika
(predavaonica P1, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Margarita Draganić, Iva Ratkovski, Marta Slamić, studentice diplomskog
studija Logopedije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - Jezik i kultura
gluhih – JA IME …
(predavaonice P10, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
 Tena Ormuž, Josipa Brčić, studentice diplomskog studija Edukacijske
rehabilitacije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - Od Baby handlinga do
transfera
(predavaonica P8, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
Plenarno predavanje (dvorana ZAGREB, Hrvatski studiji)
 Dr.sc. Krunoslav Borovec, pomoćnik glavnog ravnatelja policije, načelnik
Uprave policije - Prevencija organiziranog kriminala
Zatvaranje
15:00 – 16:00
Domjenak
13:30 – 14:30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
133 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content