close

Вход

Log in using OpenID

1980-1989 : ΟΤΙ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

embedDownload
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔ΢ΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ
Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι
Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο
απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 80 αληίζεηα ηνπνζεηείηαη ζην πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο ηεο επηηπρίαο θαη ηεο
εζεινληηθήο δξάζεο ζε όια ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Σ’ απηό ην πλεύκα
ινηπόλ, ζπλαληάκε ηάζεηο εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο όπσο ε Μόδα παλθ θαη ην ραιαξό
look sports wear.
H Μόδα γίλεηαη ηειηθά παγθόζκηα. Η γαιιηθή πςειή ξαπηηθή δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε
κηα πιεζώξα ζηπι πνπ αλαπηύζζνληαη ζε όιεο ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ θαη ηαμηδεύνπλ
έμσ από ηα ζύλνξα ηνπο. Ζ Αγγιία, ε Ηηαιία, ε Γεξκαλία είλαη ζην εμήο
ζεκαληηθνί ηόπνη δεκηνπξγίαο Μόδαο. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζεσξνύληαη ην
βαζίιεην ηνπ ζύγρξνλνπ θιαζηθνύ sports wear, ελώ ε Ηαπσλία βαπηίδεηαη σο ε
παηξίδα ηνπ πξσηνπνξηαθνύ.
Η Μόδα γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν «παηρληδηάξηθε» θαη ην κεηακνληέξλν πνπ
ζεκαηνδνηεί όιεο ηηο κνξθέο ηεο ηέρλεο απηήο ηεο δεθαεηίαο, δελ κπνξεί παξά λα
επεξεάζεη θαη ην design: νη ζρεδηαζηέο αλαηξέρνπλ ζηε Μόδα ηνπ παξειζόληνο θαη
ςάρλνπλ ιεπηνκέξεηεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ κε δπλακηζκό θαη ιίγν θπληζκό,
πξάγκα ην νπνίν θαηαδεηθλύεη από πιεπξάο ηνπο κηα βαζηά γλώζε ηεο ηζηνξίαο ηεο
Μόδαο θαη ησλ ηερληθώλ ησλ πεξαζκέλσλ επνρώλ.
Απηή ε επηζηξνθή ζην παξειζόλ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηε λνζηαιγία ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 70. Τελ πξνεγνύκελε δεθαεηία, κπνξεί ηα δαληεισηά πνπθάκηζα θαη νη καθξηέο
θνύζηεο λα ζπκίδνπλ ηα ξνύρα ηνπ 19 νπ αηώλα, θπξίσο όκσο αληαπνθξίλνληαη ζηηο
αλάγθεο κηαο καδηθήο παξαγσγήο. ΢ην εμήο είλαη βαζηθά νη δεκηνπξγίεο ηεο
Τςειήο Ραπηηθήο θαη ηνπ πξεη-α-πνξηέ πνπ ζα αζρνιεζνύλ κε ηε ζπνπδή ηνπ
παξειζόληνο.
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
Δίλαη αιήζεηα όηη ε Μόδα πάληα αζρνιήζεθε κε ην παξειζόλ ηεο θαη ρξεζηκνπνίεζε
ζηνηρεία θαη γξακκέο πεξαζκέλσλ επνρώλ. Παξ’ όια απηά ζηε Μόδα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 80 ε αλαθνξά ζε ζηνηρεία ηνπ παξειζόληνο αιιάδεη κνξθή θαηά ηξόπν ώζηε λα
απνηειεί πβξίδην ηζηνξηθώλ επηξξνώλ. Γελ πξόθεηηαη γηα αλαπαξαγσγή ελόο λένπ
ζηπι απηνθξαηνξηθνύ (empire) ε κεζαησληθνύ, αθνύ θαλέλα από απηά ηα ζηπι δελ ην
ζπλαληάκε ζηελ νιόηεηά ηνπ. Πξόθεηηαη γηα δαλεηζκό ζηνηρείσλ από θάζε επνρή,
ζπλδπαζκέλα θαηά ηξόπν αξκνληθό ώζηε λα απνηεινύλ θάηη λέν θαη κνληέξλν.
Σ’ απηό αθξηβώο ην ζεκείν ε εμέιημε ηεο Μόδαο αθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο
αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλώλ.
Απηή ε πξνηίκεζε πνπ δείρλεη ε δεθαεηία ηνπ 80 γηα ην παξειζόλ εθδειώλεηαη
επίζεο θαη από κηα ζηξνθή ζηηο ηζηνξηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Oη πεξηζζόηεξεο
ηνπνζεηνύληαη ζην 18ν αηώλα ηειεπηαία κεγάιε επνρή Μόδαο ηόζν γηα ηνπο άλδξεο
όζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο. ( Παξάδεηγκα ην θηικ Amadeus –1984 – ηνπ Μίινο Φόξκαλ
γηα ηε δσή ηνπ Μόηζαξη, ή ε κεηαθνξά ηνπ βηβιίνπ ηνπ Λαθιόο Δπηθίλδπλεο ζρέζεηο
–1988 – ηνπ Σηήβελ Φξίαξο). Απηά ηα δύν θηικ πνπ γλσξίδνπλ κηα παγθόζκηα
επηηπρία ζα επεξεάζνπλ λένπο ζρεδηαζηέο όπσο ν Σδσλ Γθαιηάλν θαη ν Εαλ Πσι
Γθσηηέ.
Παξάιιεια, εθζέζεηο δσγξαθηθήο ζα απνηειέζνπλ πεγή έκπλεπζεο. Ο Καξι
Λάγθεξθειλη ζα εκπλεπζηεί ηελ θνιεμηόλ ηνπ από ηνπο πίλαθεο ηνπ Watteau.
Μεηαθέξνληαο ζηελ παζαξέια ηνλ ήξσα ηεο Comedia dell’Arte Pierrot ζε κηα θνκςή
γπλαηθεία ζηινπέηα κε έληνλα ηα αλδξηθά ζηνηρεία. Η Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ε νπνία
ζεκαηνδόηεζε ηε βίαηε δηαθνπή ηεο Μόδαο Λνπδνβίθνο 16 νο ,ζα αλαβηώζεη δύν
αηώλεο κεηά ζηηο παζαξέιεο: ε κέζε αλεβαίλεη ςειά, πιεζαίλνπλ ηα ληξαπέ, θαη νη
νιόζσκεο θόξκεο θαληαηδί.
Η δεθαεηία ηνπ 80 όκσο δε ζα πεξηνξηζηεί κόλν ζηελ έκπλεπζε από ην 18 ν θαη 19ν
αηώλα, αιιά ζα αλαηξέμεη ζην πην καθξηλό παξειζόλ, θαζώο θαη ζην πην θνληηλό. Τε
ζηηγκή πνπ ν Εαλ Πσι Γθσηηέ αλαλεώλεη ηα καλίθηα δηγθό θαη ηνλ θνξζέ ηνπ 16 νπ
αηώλα, ν Μνζθίλν εκπλέεηαη από ηε Μόδα ησλ ρίππο, κόιηο είθνζη ρξόληα παιηά.
Απηό ην κηθξό δηάζηεκα κεηαμύ ηεο Μόδαο πνπ παξνπζηάδεηαη θαη απηήο από ηελ
νπνία αληιεί έκπλεπζε, ην βιέπνπκε μαλά ζηε δεθαεηία ηνπ 90 πνπ αληιεί ηελ
έκπλεπζή ηεο από ηηο δεθαεηίεο ηνπ 60 θαη 70.
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί σζηόζν όηη απηέο νη ηζηνξηθέο αλαθνξέο αθνξνύλ ζην
πεδίν ησλ δεκηνπξγώλ. Η Μόδα ηνπ δξόκνπ είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή. Η ηάζε εδώ
ππαγνξεύεη κεηξηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθή θνκςόηεηα. Τν θύξην ραξαθηεξηζηηθό είλαη
βαζηθά ε ζπλύπαξμε πνιιώλ ζηπι. Σην εμήο επηβάιιεηαη απηό ην θξάκα ησλ
δηαθνξεηηθώλ επηξξνώλ ζηε Μόδα όπσο θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή, νξίδνληαο ζην εμήο
ην άηνκν κέζα ζ’ έλα ηζηνξηθό πιαίζην ζε δηαξθή θίλεζε.
Νέα κνληέια
Τν θαιύηεξν παξάδεηγκα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα ζηνηρεία ηα πην εηεξόθιηηα
ζπγθεληξώλνληαη ζε έλα ζύλνιν απνηειεί ε ζηαξ ηεο πνπ Μαληόλα. Τν κνλαδηθό
ηαιέλην ηεο ζπλίζηαηαη από ηε κνπζηθή ηεο κέρξη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα ηεο
θίλεζεο, ηεο εκθάληζεο ηεο πάλσ ζηε ζθελή, θαζώο θαη απηήο ζηα video clips. H
Mαληόλα παίδεη κε όια ηα θιηζέ θαη ηα ηακπνύ θαη δε δηζηάδεη λα εθζέζεη ην ζώκα
ηεο σο αληηθείκελν. Τν ζώκα απηό δελ είλαη ΄΄θπζηθά γπλαηθείν΄΄. Δίλαη απνηέιεζκα
πνιιώλ σξώλ αεξόκπηθ, body building, θαη θνπηαζηηθήο δίαηηαο. Καη αληί λα θξύβεη
απηέο ηηο ηαθηηθέο, ε Μαληόλα ηηο βγάδεη επί ζθελήο. Μαο απνθαιύπηεη κ’ απηόλ ηνλ
ηξόπν ην κεγάιν πηζηεύσ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 πνπ είλαη όηη κπνξνύκε λα γίλνπκε
ό,ηη ζέινπκε. Κη όιεο απηέο νη κέζνδνη πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ απνζθνπνύλ ζε
απηό.
Τν ηδεώδεο ηεο νκνξθηάο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, καθξηά από ηελ θνθαιηάξα Twiggy, ε
ηελ θαινληπκέλε θαιινλή ηνπ 50 , είλαη ε αζιεηηθή αδύλαηε γπλαίθα, κπώδεο θαη
θηιόδνμε, πνπ ζπλδπάδεη κε επηηπρία πξνζσπηθή κε επαγγεικαηηθή δσή, θαη ηεο
νπνίαο ηα ξνύρα αληαλαθινύλ ηελ επηηπρία αθήλνληαο λα ππνλνείηαη θάπνηνο
εξσηηζκόο θαη κπζηήξην. Με άιια ιόγηα ζειπθόηεηα θαη εξσηηζκόο δελ είλαη πηα
ραξίζκαηα θπζηθά , αιιά πξντόληα ελόο ζνθνύ ππνινγηζκνύ.
Αθόκε θαη ζ’
απηό
ε Μαληόλα
ελζαξθώλεη απηήλ
ηε
δηάζηαζε
ηνπ
απηνδεκηνύξγεηνπ αλζξώπνπ. Πνιύ λέα αθόκα απνθαζίδεη λα γίλεη ζηαξ θαη
πεηπραίλεη ην ζηόρν ηεο κε δπλακηζκό, επηκνλή, θηινδνμία θαη πνιιή δνπιεηά. Απηή
ηε θηινδνμία απνπλέεη θαη ζηε Μόδα πνπ ιαλζάξεη θαη πνπ ηελ θαζηζηά ην ζύκβνιν
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80.
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
Εικόνα 25 : Η Madonna ζηο ηοςπνέ ηηρ «Like A Virgin» (1984)
Η Μαληόλα επεξεάδεη ηε Μόδα απ’ ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο. Ξεθίλεζε
ιαλζάξνληαο έλα αξγνπνξεκέλν ζηπι παλθ, κε ηα όξζηα ρηεληζκέλα καιιηά ηεο θαη
ηνπο ζηαπξνύο πνπ θνξνύζε κε T-shits , ηα δεξκάηηλα κπνπθάλ θαη κπξαζειέ. Σηε
ζπλέρεηα ζα γίλεη πην ζέμπ ππνγξακκίδνληαο όιν θαη πεξηζζόηεξν ηηο γξακκέο θαη ηηο
θακπύιεο ηεο: θνξζέδεο, καύξν δέξκα, ιαηέμ, δηρηπσηά θαιζόλ, δαξηηέξεο θαη
θνιιεηά ζηξεηο. Ο θνξζέο πνπ ζρεδίαζε γη’ απηήλ ν Γθσηηέ θάλεη πάηαγν. Γηα θάπνηα
πεξίνδν ιαλζάξεη ηνλ εαπηό ηεο σο ε κεηελζάξθσζε ηεο Μαίξηιπλ Μνλξόε θαη έηζη
θέξλεη κηα λέα Μόδα κε καιιηά μαλζά πιαηηλέ. Γαλείδεηαη ζηνηρεία από ζηαξ ηνπ
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
παξειζόληνο θαη ηα ζπλδπάδεη κε ηξόπν κνλαδηθό. Σηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο απηνύ
ηνπ γπλαηθείνπ πξνηύπνπ από ηε Μαληόλα, νη άλδξεο ζηαξ ηεο δεθαεηίαο
θαιιηεξγνύλ ηελ εηθόλα ηεο ακθηζεμνπαιηθόηεηαο. O Boy George, o Prince, o
Michael Jackson, κε ηηο απαιέο θσλέο ηνπο θαη ην έληνλα καθηγηαξηζκέλν πξόζσπό
ηνπο αλαδεηθλύνπλ πεξίηξαλα ηε γπλαηθεία πιεπξά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο. Με ηα
ξνύρα πνπ θνξάλε – θαξδηέο ηπλίθ ή αληίζεηα, θνιιεηά θνζηνύκηα από δέξκα ή
κεηάμη – θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ρνξεύνπλ ζηε ζθελή, πξνβάινπλ κηα λέα εηθόλα
αλδξηθνύ εξσηηζκνύ.
Σν look ηεο ςπραγσγίαο
Η Μαληόλα ινηπόλ, κε πνιύ ρηνύκνξ θάλεη Μόδα ην εθήκεξν γθιάκνπξ ησλ
ληηζθνηέθ θαη ησλ ζηαξ ηνπ Χόιπγνπλη, αιιά ζπκβάιεη επίζεο ζηελ εμέρνπζα ζέζε
πνπ παίξλνπλ ηα ζπνξηίθ ζηνηρεία ηεο Μόδαο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980. Τα δύν απηά
ζηπι ζπλδπάδνληαη θαηά ηξόπν κνλαδηθό.
Εικόνα 26 : Σποπηίβικη ηάζη (1986)
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
Η δεθαεηία ηνπ 80 ραξαθηεξίδεηαη από κία εκκνλή ζηα ζπνξ θαη ζπγθεθξηκέλα απηά
πνπ αθνξνύλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε. Η αεξνβηθή γπκλαζηηθή γίλεηαη πάξα πνιύ ηεο
κόδαο θαη γη’ απηό βέβαηα απαηηεί κηα ηδηαίηεξε ελδπκαζία. Κνιάλ γπαιηζηεξά θαη ζε
έληνλα ρξώκαηα, θνιιεηά θνξκάθηα, ηνπ πνπ δέλνπλ ζηαπξσηά εκπξόο, θνξδέιεο γηα
ην θεθάιη, γθέηεο θαη εηδηθά παπνύηζηα είλαη όζν γίλεηαη πην ρξσκαηηζηά θαη
εληππσζηαθά. Απηή ε ζπνξηίβ Μόδα πνιύ γξήγνξα ζα πεξάζεη ζην θαζεκεξηλό
ληύζηκν, θαη ζπρλά ηε βιέπνπκε ζην δξόκν λα ζπλδπάδεηαη κε ζθαξπίληα ή κε θάπνην
ζαθάθη. Τα παπνύηζηα ηεο γπκλαζηηθήο γίλνληαη παπνύηζηα ςπραγσγίαο θαη
θνξηνύληαη θαηά πξνηίκεζε κε ηδελ παληειόλη. Τν ηδόγθηλγθ γίλεηαη ε αγαπεκέλε
αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα θπξίσο γηα ηελ εξγαδόκελε γπλαίθα ε νπνία πεγαίλεη ζην
γξαθείν πνιιέο θνξέο κε αζιεηηθά παπνύηζηα ηνπ ηδόγθηλγθ. Τν body building, απηό
ην ζπνξ πνπ κέρξη ηώξα εμαζθνύζαλ ιίγνη, ζην εμήο απνθηά πνιινύο νπαδνύο θαη
εμαζθείηαη ζηα γπκλαζηήξηα παξάιιεια κε ηελ αεξόκπηθ, κε ην όλνκα bodyshaping.
Πνιιέο γπλαίθεο ζπεύδνπλ λα ην εμαζθήζνπλ αθνύ αληαπνθξίλεηαη ζην ηδεώδεο ηεο
κπώδνπο θαιινλήο.
Σν look ηεο επηηπρίαο
Πέξα από ηελ ζπνξηίβ Μόδα γηα ηελ εκέξα θαη ην γθιάκνπξ γηα ηηο βξαδηλέο
εκθαλίζεηο, ε δεθαεηία ηνπ 80 γελλάεη θαη κηα άιιε Μόδα γηα ηε δξαζηήξηα γπλαίθα.
Η καγηθή ιέμε είλαη ην look ηεο επηηπρίαο. Οη γπλαίθεο πιένλ παξνπζηάδνληαη ην
ίδην δπλακηθέο κε ηνπο άλδξεο ζηελ επαγγεικαηηθή δσή θαη θάλνπλ θαξηέξα όπσο θαη
απηνί. Γελ έρνπλ πηα λα δώζνπλ κάρε κέζα από θεκηληζηηθά θηλήκαηα γηα ίζα
δηθαηώκαηα ηα νπνία έρνπλ θαηαθηήζεη θαη απηό ην πξνβάινπλ κε ην ληύζηκό ηνπο.
Απηό ην ηειεπηαίν ην νπνίν εκπλέεηαη από ηελ αλδξηθή Μόδα ηνλίδεη ηε
ζεμνπαιηθόηεηα ηεο γπλαίθαο αθξηβώο γηα λα ππνγξακκίζεη ηελ «αλδξηθή»
αληαγσληζηηθόηεηά ηεο. Έηζη ε γπλαίθα ζα δείμεη κηα πξνηίκεζε ζην ηαγηέξ: καθξύ
ζαθάθη κε κεγάινπο θαη εληζρπκέλνπο ώκνπο, θνύζηα ίζηα ε πιηζέ σο ην γόλαην,
παπνύηζηα κε θνκςά θαη ζνβαξά ηαθνύληα. Η θνύζηα ζπρλά αληηθαζίζηαηαη από
παληειόλη θαξδύ κε πέλζεο. Τν ηαγηέξ κε βεξκνύδα ζα γλσξίζεη ζξίακβν, δελ ζα
θαηαθέξεη λα επηβιεζεί σζηόζν σο έλδπκα γξαθείνπ. Τν ηαγηέξ ζπκπιεξώλεηαη από
έλα ρπηό πνπθάκηζν ή έλα ιεπηό πνπιόβεξ. Τα καιαθά ρπηά θνξέκαηα, πιηζέ, σο ην
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
γόλαηα, έρνπλ επίζεο εληζρπκέλνπο ώκνπο. Φνξηνύληαη κε επαλσθόξη swinger ε ην
πάληα ηεο κόδαο trench coat.
Σν ζηπι «Γπλαζηεία»
Η εηθόλα ηεο δπλακηθήο γπλαίθαο, όπσο απηή πξνβάιιεηαη από ηα πεξηνδηθά Μόδαο
εληζρύεηαη από ακεξηθάληθεο ζεηξέο ηεο ηειεόξαζεο όπσο ην Νηάιαο θαη ε
Γπλαζηεία. Απηέο αθξηβώο ζα επεξεάζνπλ ην ληύζηκν πνιιώλ γπλαηθώλ ζηε
δεθαεηία απηή. Η ζξπιηθή Αιέμηο ηελ εκέξα θνξάεη θνύζηεο πνιύ ζηελέο, ζαθάθηα
εθαξκνζηά, πνιιέο θνξέο κε κπάζθα, κε θαξδείο ώκνπο θαη κέζε ζηελή πνπ
αλαδεηθλύνπλ έλα πινύζην ζηήζνο. Σηελ εηθόλα απηή πνπ επηπιένλ ραξαθηεξίδεηαη
από έληνλα ρξώκαηα πξνζηίζεληαη ςεινηάθνπλεο γόβεο. Τα βξάδηα θνξάεη θνξζάδ
κε έληνλν ληεθνιηέ, θνύζηα εθαξκνζηή θαη ην ζύλνιν ππνζηεξίδεηαη από κία
πνκπώδε θόκκσζε από κπνύθιεο κειαρξηλέο.
Σηελ επηθίλδπλε βακπ αληηπαξαηίζεηαη ε επγεληθή μαλζηά κε ηα θαινζηδεξσκέλα
μαλζά καιιηά θαη ην ειαθξύ καθηγηάδ. Απηή ε θπξία θνξάεη ρξώκαηα πην δηαθξηηηθά,
ηα ξνύρα ηεο είλαη πνιύ πην ραιαξά θαη παξακέλεη θνκςή ζε όιεο ηηο πεξηζηάζεηο.
Παξάιιεια ε αλδξηθή Μόδα ηεο επνρήο επεξεάδεηαη από ηελ ηειενπηηθή ζεηξά ηεο
επνρήο «Οη ζθιεξνί ηνπ Ματάκη».Οη δύν ήξσεο είλαη πάληνηε άςνγα ληπκέλνη:
ζθνύξν θνζηνύκη θαη γξαβάηα γηα ηνλ έλα, ιεπθό ιηλό παληειόλη, ραιαξό ζαθάθη
ρσξίο επέλδπζε, T-shirt ηπξθνπάδ, ξνδ ή ιεβάληαο γηα ηνλ άιιν. Τα ξνύρα απηά
δαλείδνληαη ηα ρξώκαηα από ηελ αηκόζθαηξα ηεο πόιεο ηνπ Ματάκη όπνπ γπξίδεηαη ε
ζεηξά θαη ζύληνκα γίλνληαη Μόδα. Τα παζηέι ρξώκαηα πνπ ζεσξνύληαη έσο ηώξα
γπλαηθεία, ζην εμήο γίλνληαη απνδεθηά θαη γηα ηνπο άλδξεο. Τέινο ε ζεηξά απηή ζα
δηαδώζεη κηα επηλόεζε ηνπ Σδηάλη Βεξζάηζε : κέζα από ην θνζηνύκη θνξηέηαη αληί
γηα πνπθάκηζν, ην T-s hirt εκθάληζε ιηγόηεξν ζηεκέλε θαη πην ζέμπ.
Η ηάζε απηή πνπ ελζαξξύλεη ηελ αλάκημε δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ πξνζθέξεη κηα
ζεκαληηθή δπλαηόηεηα ζθελνζεζίαο ηεο εκθάληζεο ηνπ θαζελόο. Η επραξίζηεζε λα
παίδεη θαλείο κε ηελ εκθάληζή ηνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80. Η
θαηλνηνκία ζπλίζηαηαη ζην όηη απηή αθξηβώο είλαη κηα απόιαπζε πνπ ραίξνληαη όινη
θαη όρη κόλν κηα θαηεγνξία αλζξώπσλ όπσο ζπλέβαηλε παιηόηεξα. Απηό ζπκβαίλεη
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
γηαηί ηώξα πηα ε θνηλσλία δε βάιιεηαη από θνηλσληθνπνιηηηθνύο αγώλεο.
Φαηλνκεληθά κόλν ε παγθόζκηα εηξελεπηηθή θίλεζε είλαη ζεκαληηθή, αιιά ζε θακηά
πεξίπησζε δελ παίξλεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο θίλεζεο ησλ ρίππο.
Ο θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη ό,ηη επηζπκεί, λα πηνζεηήζεη ηελ εκθάληζε πνπ ηνπ
αξέζεη θαη κ’ απηό ηνλ ηξόπν εμαθαλίδεηαη νπνηαδήπνηε πηζαλόηεηα εκθάληζεο
θάπνηνπ λένπ πξσηνπνξηαθνύ ζηπι. « Τν πξσηνπνξηαθό ζήκεξα είλαη ην ζηπι ηνπ
πεξηζζόηεξνπ θόζκνπ», ιέεη ε ηζηνξηθόο Μόδαο Δύα Κάξρεξ. Γείγκα απηήο ηεο
θαηάζηαζεο απνηειεί ην γεγνλόο όηη εκπνξεπκαηνπνηείηαη εληειώο ε Μόδα παλθ.
Έηζη ινηπόλ ράλεη ην ραξαθηήξα ηεο σο κηα πξσηνπνξηαθή θίλεζε θόληξα ζην
θαηεζηεκέλν.
΢ηνλ αληίπνδα ησλ παλθ βξίζθνληαη νη BCBG, λένη άλδξεο θαη γπλαίθεο κε
θόκκσζε πεξηπνηεκέλε, κε ίζηα κνθαζίληα, κε θιαζηθά θνζηνύκηα θαη θνύζηεο πνπ
απνπλένπλ έλαλ θάπνην ζλνκπηζκό. Αλαδεηνύλ λα απνηειέζνπλ κηα ειίη
δηαρσξίδνληαο ηνλ εαπηό ηνπο από ηηο ππεξβνιέο ηεο επνρήο ηνπο παξνπζηάδνληαο
κηα εκθάληζε παξαδνζηαθή. Τν καληήιη Hermes θαη ην καξγαξηηαξέλην θνιηέ είλαη
απαξαίηεηα αμεζνπάξ ηεο γπλαηθείαο εκθάληζεο.
Παξάιιεια ε Μόδα ηεο ληίζθν πνπ μεθίλεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 κε
ηαηλίεο όπσο «Ππξεηόο ην ΢αββαηόβξαδν» θαη «Grease» ζπλερίδεη λα θάλεη
πάηαγν. Γηα λα αζηξάθηνπλ ηα ξνύρα θάησ από ηα ηερλεηά θώηα ησλ ληίζθν
ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά όπσο ην ζαηέλ θαη ην lurex. Έλα απαξάκηιιν ληίζθν ζηπι
αλαπηύζζεηαη θπξίσο γηα ηηο γπλαίθεο. Καηά έλα πεξίεξγν ιόγν νη άλδξεο κέλνπλ
εθηόο ζ’ απηήλ ηε Μόδα παξ’ όιε ηελ επηηπρία πνπ είρε ην ιεπθό θνζηνύκη κε καύξν
πνπθάκηζν ηνπ Τδσλ Τξαβόιηα.
Μηα λέα ζηινπέηηα
Οη ώκνη ησλ γπλαηθώλ γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ηεηξάγσλνη. Μέρξη ηώξα ήηαλ
ηα αλδξηθά ζαθάθηα πνπ είραλ βάηεο ώζηε λα ηνλίδνληαη νη ηεηξάγσλνη ώκνη θαη λα
θαίλεηαη πην ζηελό ην θάησ κέξνο. Ξαθληθά ηα ηαγηέξ δίλνπλ ηελ ίδηα εληύπσζε θαη
ζηηο γπλαηθείεο ζηινπέηεο, παξ’ όιν πνπ ην θαηλόκελν απηό δελ είλαη εληειώο
θαηλνύξγην. Τν 1930 ε Έιζα Σηαπαξέιιη είρε παξνπζηάζεη ζαθάθηα θνληά κε
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
εληζρπκέλνπο ώκνπο θνξεκέλα κε ίζηα θνύζηα. Η εκθάληζε είλαη αξξελσπή παξ’ όιν
πνπ ηα ζαθάθηα απηά είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζηνιηζκέλα κε πέηξεο, θεληεκέλα
θαη από πινύζηα πθάζκαηα εκπλεπζκέλα πάληα από ηα κπνιεξό ηεο Σηαπαξέιιη.
Οη ζνβαξέο γξακκέο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 80 ηειηθά απαιύλνπλ κε ηε
βνήζεηα πην ρπηώλ πθαζκάησλ θαη
πην ηζνξξνπεκέλσλ αλαινγηώλ. Τα
κπιέτδεξ κε ηνπο θαξδείο ώκνπο
ζπλδπάδνληαη ηώξα κε θνύζηεο ιίγν
πην καθξηέο, πην εβαδέ, θαη κε
παπνύηζηα πην θνκςά. ΋πσο θαη λα
’ρεη ε δεθαεηία ηνπ 80 επηηξέπεη ζην
ζώκα λα θηλείηαη ειεύζεξα. Πξνο ηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο επαλέξρνληαη
ζηε κόδα ηα θπζηθά πθάζκαηα θαη
ηόηε αθξηβώο γίλεηαη Μόδα ην
πιηζζαξηζκέλν
ηζαιαθσκέλν
–
–look
ζρεδόλ
ην
νπνίν
παξνπζηάδεη κηα πνιύ επγεληθή
εηθόλα.
Εικόνα 27 : Donna – Karan ηαγιέπ με πανηελόνι (1985)
Ζ Ακεξηθάληθε Μόδα
Η Ακεξηθάληθε Μόδα θηλείηαη αλέθαζελ ζε έλα ζηπι «ζπνξηίθ» θαη ιεηηνπξγηθό.
Ήδε από ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, δεκηνπξγίεο ηεο επξσπατθήο πςειήο ξαπηηθήο
πξνζαξκόδνληαη ζην πην πξαθηηθό γνύζην ησλ ακεξηθάλσλ. Μέζα ζην πλεύκα απηό,
νη θιαζηθέο αζιεηηθέο εκθαλίζεηο ηεο αγγιηθήο αξηζηνθξαηίαο επεξεάδνπλ ην ζηπι
ηεο λέν-εκθαληδόκελεο ακεξηθαληθήο παξάδνζεο. Ήδε από ηα 1940, ε ακεξηθάληθε
Μόδα εμειίζζεηαη θαηά ηξόπν αλεμάξηεην. Δπηηπγράλεη κία πξώηε εηζβνιή ζηα 1970
θαη ηειηθά γλσξίδεη ηελ παγθόζκηα επηηπρία ζηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαη απνηειεί ζην
εμήο έλα ζνβαξό αληίπαιν ηνπ επξσπατθνύ πξεη-α-πνξηέ. Ζ δεθαεηία ηνπ ’80
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αλακθηζβήηεηα σο ε κεγάιε ζηηγκή ηεο ακεξηθαληθήο
Μόδαο, πνπ είλαη θνξέαο ηνπ ηδεώδνπο ηεο επηηπρίαο θαη ηεο θηινδνμίαο, απόιπηα
ελαξκνληζκέλε κε ην πλεύκα ηεο δεθαεηίαο.
Donna Karan
Η παγθόζκηα επηηπρία ηεο ακεξηθαλίδαο ζρεδηάζηξηαο πξαγκαηνπνηείηαη απηήλ ηελ
επνρή. Από ην 1984, δεκηνπξγεί θάησ από ην δηθό ηεο όλνκα κία Μόδα πνπ
«θνιιάεη» ζηηο ηάζεηο ηεο επνρήο, ελώ παξάιιεια ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε γηα
εκθαλίζεηο δηαθξηηηθέο, άλεηεο θαη ηαπηόρξνλα μερσξηζηέο. Οη δεκηνπξγίεο ηεο
ζεσξνύληαη κέρξη ηα 1990 σο ε πεκπηνπζία απηνύ ηνπ ζηπι θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ.
Γελ επηρεηξεί θαλέλαλ πεηξακαηηζκό πνπ ζα κπνξνύζε λα ζίμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο
πειαηείαο ηεο : όηη θαη αλ ζπκβεί, απηέο κπνξνύλ πάληα λα ππνινγίδνπλ ζην όλνκα
«Donna Karan». Σηελά ζαθάθηα, θνύζηεο ίζηεο εθαξκνζηέο, πνπιόβεξ από θίλν
καιιί, δηαθξηηηθά θαη κνληέξλα πνπθάκηζα θαη γηα ηηο βξαδηλέο εκθαλίζεηο, ρπηά
θνξέκαηα, ηδηαίηεξα ζειπθά, όια απηά ζε ρξώκαηα ζνβαξά, απηό αθξηβώο πνπ
ρξεηάδεηαη κία γπλαίθα γηα λα είλαη θαινληπκέλε, θαζεκεξηλά ζην γξαθείν θαη έμσ
από απηό.
Kalvin Clein
Γελλεκέλνο ην 1942, ν Kalvin Clein απνηειεί θαη απηόο ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ ’70
κέινο ηεο νκάδαο ησλ ακεξηθαλώλ ζρεδηαζηώλ κε παγθόζκηα αλαγλώξηζε. Μεηά ηηο
πξώηεο επηηπρίεο ηνπ κε ηελ γξακκή sportswear θαη ηα jeans ηνπ, επεθηείλεη ηε
δξαζηεξηόηεηά ηνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ζε θνζηνύκηα θαη ηαγηέξ από ιηλό,
κεηάμη θαη θίλν καιιί, γηα ηα νπνία δηαηεξεί γξακκέο θιαζηθέο, ζπνξ θαη θνκςέο.
Ίζηα ζαθάθηα κε ηέιεηεο αλαινγίεο, κπιέεδεξ κε ηεηξάγσλνπο ώκνπο, πνπθάκηζα θαη
ηαγηέξ κε παληειόλη, θαζώο θαη παιηώ κε ζπνξηίβηθε θνκςόηεηα ραξαθηεξίδνπλ ην
ζηπι ηνπ.
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
Εικόνα 28 : Διαθημιζηική καμπάνια «Calvin Klein Jeans» (1980)
Ralph Laure n
Γελληέηαη ην 1939 θαη μεθηλά ηελ θαξηέξα ηνπ πνπιώληαο γάληηα, πξνηνύ ιαλζάξεη ηε
ζπιινγή ηνπ από γξαβάηεο θαη θνπιάξηα. Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60, δεκηνπξγεί
ηε γξακκή «polo» γηα ηνλ άλδξα, πνπ αληιεί ηελ έκπλεπζή ηεο από ηηο αγγιηθέο
αζιεηηθέο εκθαλίζεηο. Σ’ απηήλ πξνζζέηεη θαη κία γπλαηθεία ζπιινγή ην 1971. Γηα ηηο
δεκηνπξγίεο ησλ ζαθαθηώλ norfolk, ησλ πνπθακίζσλ κε θνξδέιεο θαη ηεο
ζθσηζέδηθεο θνύζηαο, ν Ralph Lauren αληιεί έκπλεπζε από ηελ παξάδνζε θαη ην
ζπληεξεηηζκό θαη ρεηξαγσγεί ην ακεξηθαληθό ζπιινγηθό ππνζπλείδεην. Απηή
αθξηβώο ε Μόδα, θαζώο θαη ηα ξνύρα ηνπ από jean, πνπ ζπκίδνπλ ηελ επνρή ησλ
ρξπζσξύρσλ θαη δείρλνπλ λα δηαηεξνύλ ηελ πνηόηεηα ηεο παξάδνζεο, ηνλ έρνπλ
αλάγεη ζην αγαπεκέλν παηδί ηνπ ακεξηθαληθνύ θνηλνύ. Απηή ηνπ ε εηθόλα
ππνζηεξίδεηαη θαη από ηε δηαθόζκεζε ησλ καγαδηώλ ηνπ : μύιν θαη δέξκα, ηδάθηα θαη
ρνληξό κέηαιιν, απνπλένπλ ηηο αέλαεο αμίεο ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη ηνπ θιαζηθνύ.
Παξαθκή ηεο πςειήο ξαπηηθήο ?
Σηα 1980, ε πςειή ξαπηηθή ράλεη ην ξόιν ηνπ πξσηαγσληζηή, θαζώο ππάξρεη
πιεζώξα από γξακκέο, ζηινπέηεο, θόξκεο θαη λέα ρξώκαηα. Δίλαη ην πξεη-α-πνξηέ
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
ζην εμήο απηό πνπ έρεη ηε δύλακε λα επεξεάδεη ηε Μόδα. Ο εηήζηνο ηδίξνο ηεο
πςειήο ξαπηηθήο πέθηεη θαηαθόξπθα, αθνύ δελ είλαη πιένλ θαζόινπ θεξδνθόξν λα
δνπιεύεη θάπνηνο γηα νξηζκέλεο πινύζηεο πειάηηζζεο θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα.
΋κσο ν Οίθνο θεξδίδεη ζην εμήο από ηηο άδεηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
εκπνξηθνπνίεζε ηνπ νλόκαηόο ηνπ ζε θαιιπληηθά, αξώκαηα θαη θάζε είδνπο
αμεζνπάξ, παπνύηζηα, θαιζόλ, ηζάληεο. Παξ’ όι’ απηά, ε πςειή ξαπηηθή παξακέλεη
έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θνξείο δηαθήκηζεο γηα έλαλ Οίθν θαη ηα ληεθηιέ
νξγαλώλνληαη γη’ απηόλ ην ζθνπό. Έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θαληαζκαγνξηθά show πνπ
πξνβάιινπλ ηε θαληαζία ηνπ δεκηνπξγνύ ρσξίο απαξαίηεηα ηα ξνύρα πνπ
παξνπζηάδνληαη λα επεξεάδνπλ ηε Μόδα. Χξεζηκεύνπλ αλακθηζβήηεηα ζηε θήκε
ηνπ Οίθνπ θαη ηεο κάξθαο πνπ ιαλζάξεη, αθνύ απηή ε ηειεπηαία είλαη πεξηζζόηεξν
ζεκαληηθή από πνηέ γηα ηελ αγνξά ελόο πξντόληνο, είηε πξόθεηηαη γηα λεαληθή Μόδα
είηε γηα πνιπηειείο δεκηνπξγίεο.
Christian Lacroix
Γελλεκέλνο ην 1951, ν Christian Lacroix είλαη έλαο από ηνπο λεόθεξηνπο ζηελ πςειή
ξαπηηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80. Δγθαηληάδεη ηνλ Οίθν ηνπ ην 1987 θαη γίλεηαη ακέζσο
γλσζηόο κε ηηο πνιύρξσκεο δεκηνπξγίεο ηνπ. Διαθξώο εθθεληξηθέο αιιά απαξάκηιια
θνκςέο, ζπρλά ζεαηξηθέο θαη θνξησκέλεο, αληινύλ έκπλεπζε από ην θνιθιόξ ηεο
γαιιηθήο επαξρίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο.
Thierry Mugler
Γελλεκέλνο ην 1948 ζην Σηξαζβνύξγν, γίλεηαη ρνξεπηήο. Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
’60, εξγάδεηαη γηα δηάθνξνπο Οίθνπο. Η πξώηε ηνπ θνιεμηόλ, ζηηο αξρέο ηνπ ’70,
εκθαλίδεηαη κε ην όλνκα «Café de Paris». Λίγν αξγόηεξα, ζα ιαλζάξεη κία ζπιινγή
πξεη-α-πνξηέ κε ην δηθό ηνπ όλνκα. Η Μόδα ηνπ είλαη πνιύ ζηπιηδαξηζκέλε : κέζε
πνιύ ζθηγκέλε, ε νπνία ηνλίδεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν κε πιατλά έγρξσκα γαδηά,
αλάγιπθα ζηήζε, παληειόληα θαη θνύζηεο ππεξβνιηθά εθαξκνζηά, πνπ αγγίδνπλ έλα
θνπηνπξηζηηθό ζηπι «ππεξ-γπλαίθαο». Με ηηο ζπρλέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζηε
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
θεηηρηζηηθή Μόδα, δίλεη ζηε γπλαίθα ηε δηάζηαζε ηεο εμνπζηάζηξηαο. Τν άξσκα ηνπ
Mugler, «Angel» βγαίλεη ζηελ αγνξά ην 1993. Η Jerry Hall, πξώελ ζύδπγνο ηνπ
Mick Jagger, πεξηδήηεην top- model ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ην πξνσζεί κε πνιύ
επηηπρεκέλν ηξόπν.
Jean-Paul Gaultier
Χαξαθηεξηζκέλνο σο ην ηξνκεξό παηδί ηεο γαιιηθήο Μόδαο, ν Jean-Paul Gaultier
καζαίλεη ην επάγγεικα ζηνπο Οίθνπο ηνπ Cardin θαη ηνπ Patou θαη παξνπζηάδεη ηελ
πξώηε θνιεμηόλ ηνπ θαη ηα ειεθηξνληθά θνζκήκαηά ηνπ ην 1976. Η αλδξηθή ηνπ
θνιεμηόλ εκθαλίδεηαη ην 1984. Η πξώηε, πνπ ηηηινθνξείηαη «ν άληξαο – αληηθείκελν»
δηαθσκσδεί ηελ ηδέα ηεο γπλαίθαο – αληηθείκελν, εξσηηθό ή απιά αληηθείκελν ησλ
ζρεδηαζηώλ ηεο Μόδαο. Η θνιεμηόλ «…θαη ν Θεόο έπιαζε ηνλ άλδξα», παξάθξαζε
ηνπ ηίηινπ ηνπ δηάζεκνπ θηικ ηνπ Vadim πνπ αλέδεημε ηελ Brigitte Bardot,
παξνπζηάδεη κε θπληζκό ηηο πξώηεο θνύζηεο γηα ηνλ άλδξα. Οη πξώηεο θνιεμηόλ ηνπ
Gaultier γηα ηνλ άλδξα παίδνπλ ζπζηεκαηηθά κε ηα θιηζέ γηα ηε ζειπθόηεηα. Λίγνη
ζρεδηαζηέο είλαη ηθαλνί λα θηάζνπλ ηόζν καθξηά ζ’ απηό πνπ νλνκάζηεθε
θαθόγνπζην θαη θηηο. Καλέλαο δελ παίδεη ηόζν ειεύζεξα κε ηα θύια, γηα λα
δεκηνπξγήζεη ηειηθά θάηη εληειώο
θαηλνηόκν
θαη δξνζηζηηθό.
«Σπιιέγσ,
κεηακνξθώλσ, αλακηγλύσ» είλαη ε ζπληαγή ηνπ Gaultier ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπ. Η
δνπιεηά ηνπ ζπγθεληξώλεη επηξξνέο από ηελ πςειή ξαπηηθή, από ην δξόκν θαη από
ηηο ιατθέο αγνξέο. Σε θάπνηεο επηδείμεηο ηνπ, ηα ξνύρα κνηάδνπλ λα είλαη κεγαιύηεξα
από ηα καλεθέλ πνπ ηα θνξνύλ θαη ζπγθξαηνύληαη από κπξεηέιεο.
Οη άλδξεο ζηηο επηδείμεηο ηνπ θνξνύλ θαπέια κε βνπάι, ή αθόκε ηνπ από ηνύιη
δηαθνζκεκέλα κε ζηξαο. Οη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ ζαθάθηα εκπλεπζκέλα από ηηο
αληξηθέο ξεληηλγθόηεο ηνπ 19νπ αηώλα, ή παιηώ πνπ ζπκίδνπλ ιεπηνκέξεηεο από
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Τν πξώην γπλαηθείν άξσκα ηνπ Gaultier εκθαλίδεηαη ην
1993, ζε κπνπθάιη πνπ έρεη ην ζρήκα γπλαηθείνπ κπνύζηνπ. Αλαθνξά θαη ηηκή ζην
θηαιίδην «Shocking Pink» ηεο Elsa Schiaparelli. Σπλερίδεη κε έλα αληξηθό άξσκα,
κέζα ζε κπνπθάιη πνπ κνηάδεη κε αληξηθό κπνύζην, ζπζθεπαζκέλν ζε θνπηί από
ιεπθνζίδεξν.
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
Έλαο λένο θιαζηθόο : Karl Lage rfeld
Γελλεκέλνο ην 1938, ν Karl Lagerfeld θεξδίδεη ζηα 16 ηνπ ρξόληα έλα δηαγσληζκό
Μόδαο κε έλα ζρέδην γπλαηθείνπ παιηώ. Ο εθθεληξηθόο Lagerfeld, πνπ ζπκπιεξώλεη
ηα θνκςά θνζηνύκηα ηνπ κε έλα catogan θαη κηα βεληάιηα, απνθαιύθζεθε ζηε
δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ σο κία πξαγκαηηθή δηεζλήο ηδηνθπΐα. Θα δνπιέςεη γη
πεξηζζόηεξνπο Οίθνπο : Chloe, Chanel, Fendi θαη από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80
γηα ηε δηθή ηνπ θίξκα. Απηόο ν πξώελ θαζεγεηήο ηεο Αλώηαηεο Σρνιήο
Δθαξκνζκέλσλ Τερλώλ ηεο Βηέλλεο είλαη παξάιιεια θσηνγξάθνο θαη ηαιαληνύρνο
δεκηνπξγόο. Σπιιέγεη βεληάιηεο θαη παίδεη ζηηο άθξεο ησλ δαρηύισλ ηνπ ηελ
επξσπατθή Ιζηνξία ηεο Τέρλεο.
Ο Οίθνο Chanel, πνπ έσο ηόηε είρε απνθηήζεη ηε θήκε λα δεκηνπξγεί ξνύρα ρσξίο
έκπλεπζε γηα γπλαίθεο – αθεληηθά, ηνπ νθείιεη ηελ αλαλέσζή ηνπ ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’80. Σεβόκελνο ηα παξαδνζηαθά ζηνηρεία ηνπ ζηπι Chanel, θνληαίλεη
ηηο θνύζηεο, ρξεζηκνπνηεί ην δέξκα, ζπλδπάδεη ηα θαληαρηεξά κπνύζηα κε θνληά
ζαθάθηα θαη δηαθνζκεί ηηο δεκηνπξγίεο ηνπ κε θεληήκαηα θαη αμεζνπάξ πνπ
παξαπέκπνπλ πεξηζζόηεξν ζηελ Elsa Schiaparelli παξά ζηελ Coco Chanel. Τν ίδην
θαη ηα θαπέια ηνπ, πνπ κνηάδνπλ κε κηθξά έπηπια κε θξνύηα ή κε θνκκάηηα ηνύξηαο.
Οη δεκηνπξγίεο ηνπ Karl Lagerfeld γηα ηνπο δηαθνξεηηθνύο Οίθνπο πνπ έρεη εξγαζηεί
ραξαθηεξίδνληαη από κία έμππλε θνκςόηεηα, πεξθεμηνληζκό παξά ηε θαηλνκεληθή
ειαθξόηεηα, κία ζηαζεξή αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ θαη έλα βέβαην έλζηηθην ηνπ
πλεύκαηνο ηεο επνρήο.
Giorgio Armani
Γηα πεξηζζόηεξν από 20 ρξόληα, ν Armani δεκηνπξγεί κε ην πξνζσπηθό ηνπ ζηπι κία
Μόδα κνλαδηθή γηα ηε ζύγρξνλε θαη δξαζηήξηα γπλαίθα, αθνύ μεθίλεζε ηηο
δεκηνπξγίεο ηνπ κε αλδξηθά ξνύρα ζηνλ Οίθν Cerruti. Τν ζηπι ηνπ Armani έρεη ξίμεη
άγθπξα ζηε δεθαεηία ηνπ ’80. Καηάθεξε λα γεθπξώζεη ην ράζκα αλάκεζα ζην
έλδπκα ηνπ γξαθείνπ θαη ηα ξνύρα ηεο ςπραγσγίαο. Τα κπιέεδεξ ηνπ, ρσξίο
επέλδπζε, ράλνπλ ηε ζθιεξόηεηα θαη γίλνληαη ακίκεηα θνκςά. Φνξηνύληαη κε
καιαθέο θνύζηεο ή παληειόληα από πξώηεο ύιεο όπσο ην καιιί θαη ην κεηάμη. Οη
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
δεκηνπξγίεο είλαη άλεηεο θαη θαιόγνπζηεο. Αδηάθνξνο γηα ηηο ηάζεηο ηεο Μόδαο, ν
Armani πξνηείλεη ξνύρα πνηόηεηαο, ζην πλεύκα ηνπ άςνγνπ θιαζηθνύ ηηαιηθνύ ζηπι.
Gianni Versace
Γελλεκέλνο ην 1946, ν λεαξόο Gianni καζαίλεη ηε Μόδα θαη ην επάγγεικα ηνπ ξάθηε
κε ηε κεηέξα ηνπ πνπ ήηαλ κνδίζηξα. Σηα 1975, παξνπζηάδεη ηελ πξώηε ηνπ ζπιινγή
πξεη-α-πνξηέ γηα γπλαίθα θαη γηα άλδξα κε ην όλνκά ηνπ.
Σηε δεθαεηία ηνπ ’80 ν Versace γίλεηαη κία από ηηο πξσηνπνξηαθέο θηγνύξεο ηεο
δηεζλνύο Μόδαο. Με ηε βνήζεηα ηνπ αδεξθνύ ηνπ Santo θαη ηεο αδεξθήο ηνπ
Donatella, ρηίδεη κία πξαγκαηηθά παγθόζκηα απηνθξαηνξία. Σηγά-ζηγά ε Donatella ζα
αλαιάβεη ηελ επζύλε γηα μερσξηζηέο ζεηξέο ησλ θνιεμηόλ ηνπ, πξάγκα ην νπνίν ζα
ηελ νδεγήζεη κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Gianni, ην 1997, λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ.
Ο Versace ηζρπξίδνληαλ όηη πνιιέο από ηηο ηδέεο ηνπ πξνέξρνληαλ από ηελ
παξαηήξεζε ησλ γπλαηθώλ ελόο γεηηνληθνύ ηνπ κπνξληέινπ. Τα ξνύρα ηνπ, θνιιεηά
ζην ζώκα αιιά θαη γελλαηόδσξα, είλαη μεθσλεκέλα, ζρεδόλ ρπδαία θαη δελ κπνξνύλ
λα θνξεζνύλ παξά κόλν από πνιύ λέεο γπλαίθεο κε ηέιεηα ζηινπέηα. Η εζνπνηόο
Elizabeth Harley έθαλε ζξαύζε κέζα ζε έλα κνληέιν Versace από καύξν δέξκα, πνπ
ζηεξεώλνληαλ ζην πιάη κε παξακάλεο θαη άθελε λα θαλεί πνιύ γπκλό δέξκα. Τν
ζηπι Versace νξίδεηαη επίζεο από ηεξάζηηα ληεθνιηέ, θνύζηεο κε ζθίζηκν πνπ θηάλεη
σο ηε κέζε θαη κνηίβα κπαξόθ. Πνξηξέηα πνπ-ζηαξ, απνκηκήζεηο γνύλαο leopard,
αγγειάθηα, θνρύιηα θαη όιε ε εηθνλνγξαθία κπαξόθ ζηνιίδεη ηα θνξέκαηα ηνπ
Versace. Απηά είλαη ρπηά θαη θίλα, όπσο άιισζηε θαη ηα πνπθάκηζά ηνπ γηα ηνλ
άλδξα. Τα ηππώκαηά ηνπ, πνπ γίλνληαη πξσηνζέιηδν ζην πεξηνδηθό Vogue, είλαη ν
θαζξέθηεο ησλ δεκηνπξγηώλ ηνπ. Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ν Versace ξίρλεη
ζηελ αγνξά έλα κεηαιιηθό πιηθό πνπ κνηάδεη κε δέξκα δσληαλνύ θηδηνύ θαη
δεκηνπξγεί κ’ απηό βξαδηλά θνξέκαηα.
Τν ζηπι Versace είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ηελ επνρή ηνπ. Αλακηγλύεη επηξξνέο από
δηάθνξεο επνρέο, ρσξίο λα μέξνπκε πνηέ αλ απηή ε Μόδα απηνζαξθάδεηαη ή αλ
παξαπιαλεί ηηο πειάηηζζέο ηνπ, πνπ έρνπλ εκπηζηνζύλε, ιόγσ ηεο δηαζεκόηεηαο ηνπ
δεκηνπξγνύ, ζην γεγνλόο όηη είλαη θαινληπκέλεο ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη ηειηθά
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
πσο κπαίλνπλ ζην παηρλίδη ηνπ θαθόγνπζηνπ. Κηηο θαη εηξσληθή ηαπηόρξνλα, ε Μόδα
απνδεηθλύεη ζην εμήο πσο είλαη αδύλαην λα ραξάμεη θαλείο έλα όξην αλάκεζα ζην
θαιόγνπζην θαη ζε όηη ππάξρεη πέξα από απηό. Ο κεηακνληεξληζκόο ηξέθεηαη από ην
δηαξθέο παηρλίδη αλάκεζα ζην ινγηθό θαη ην παξάινγν, ζην θηηο θαη ηελ ηέρλε, ζην
επίπιαζην θαη ην γλήζην. Η Μόδα ηνπ Versace δελ επηιύεη ηελ αληηθαηηθόηεηά ηεο.
Αληίζεηα ηελ θαιιηεξγεί πξνθεηκέλνπ λα ηελ νδεγήζεη επί ζθελήο.
Εικόνα 29 : Ο Gianni Versace με δύο μονηέλα ηος (Άνοιξη 1984)
Ο Versace αλαηαξάδεη ηελ αλδξηθή Μόδα, αθνύ «θαηαιαβαίλεη ην αλδξηθό glamour
πεξηζζόηεξν από ηνλ θαζέλα», όπσο έγξαςε κία δεκνζηνγξάθνο κεηά ην ζάλαηό ηνπ.
Έηζη, παξαθηλεί ηνπο άλδξεο λα θνξέζνπλ θξαπγαιέα ξνύρα, θνιιεηά ζην ζώκα θαη
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1980 – 1989 : Όηι απέζει επιηπέπεηαι
μαλαδίλεη ζηελ αλδξηθή Μόδα ηελ επραξίζηεζε ηεο ππεξβνιήο πνπ είρε πξηλ ηε
Γαιιηθή επαλάζηαζε. Τα πνπθάκηζά ηνπ θηηάρλνληαη από πθάζκαηα κε έληνλα
ηππώκαηα, θαληαρηεξά, δηαθνζκεκέλα κε κπαξόθ κνηίβα. Τα παληειόληα, ζπλήζσο
θνιιεηά, είλαη ζπρλά δηαθαλή. Οη άληξεο ηνπ Versace ληύλνληαη κε δέξκα θαη κεηάμη,
θνξνύλ ξνύρα γπαιηζηεξά θαη κεηαιηδέ θαη δείρλνπλ πνιύ γπκλό δέξκα.
Βενετία Κουτσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 181 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа