close

Enter

Log in using OpenID

3-Neopitroid alfa.pdf

embedDownload
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 1 od 9
Naziv proizvoda
NEOPITROID ALFA
Datum:
27.04.2011.
Izdanje:
5
1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI
1.1. Identifikacija tvari ili pripravaka
- Naziv proizvoda:
NEOPITROID ALFA
- Sinonimi:
-
- Broj registracije:
- Šifra proizvoda:
UP/I-543-04/09-05/342; Ur.br.:534-08-01-4/2-09-2
- Namjena proizvoda:
Insekticid (biocid)
1.2. Uporaba tvari/pripravaka
- Način uporabe:
Razrijeđuje se vodom (0,5-0,1%) i primjenjuje sa prskalicama
1.3. Podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi
- Proizvođač/
GENERA d.d.
uvoznik/
distributer:
Adresa: Svetonedeljska 2, Kalinovica ,
10 436 Rakov Potok, Hrvatska
Odgovorna osoba za STL:
Darko Racan, dipl. inž
Tel.
00-385-13388888
Faks
00-385- 13388850
e-mail:
[email protected]
r
1.4. Telefon za izvanredna stanja
- Broj telefona službe za izvanredna stanja:
- Broj telefona za medicinske informacije:
112
00-385-(0)1-23-48-342
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
- Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda:
Štetno ako se proguta
na ljudsko zdravlje:
na okoliš:
fizikalno-kemijski učinci:
- Posebne opasnosti:
Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno
djelovati u vodi
Nema
- Glavni simptomi učinaka:
Kod udisanja aerosola prilikom primjene (1% preparata u vodi ) ne očekuju se
Udisanje:
simptomi iako se kod osjetljivih osoba mogu pojaviti trnci, peckanje koji nakon
prekida izloženosti nestaju za nekoliko sati.
Udisanje koncentriranog preparata – ne postoji realna mogućnost.
U kontaktu sa koncentriranim proizvodom moguće žarenje, peckanje, trnci. Nakon
Koža:
prekida izloženosti simptomi nestaju za nekoliko sati. Pri kontaktu sa suspenzijom
pripremljenom za upotrebu ne očekuju se negativni učinci osim kod vrlo osjetljivih
osoba,
Može prouzrokovati crvenilo (suspenzija u vodi).
Oči:
kod ingestije koncentriranog preparata mogu se očekivati nespecifični opći simptomi
(iritacija probavnog sustava, mučnina, povraćanje, proljev, bol u trbuhu).
- Pregled izvanrednih stanja:
Gutanje:
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-2268
29.04.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 2 od 9
Naziv proizvoda
NEOPITROID ALFA
Datum:
27.04.2011.
Izdanje:
5
3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
- Tvar:
Pripravak
X
- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
Naziv tvari
α-kipermetrin
%
6,0
CAS/ EINECS
broj
67375-30-8/
257-842-9
Znakovi
opasnosti
T, N
Oznake
upozorenja
R: 25, 37,
48/22, 50/53
Broj
registracije
4. MJERE PRVE POMOĆI
- Mjere za pružanje prve pomoći:
Ukloniti izloženog na svježi zrak.
nakon udisanja:
nakon dodira s kožom:
nakon dodira s očima:
Kontaminiranu kožu dobro oprati sapunom i vodom (15-tak
minuta).
Prstima (prvo oprati ruke) raširiti kapke, usmjeriti
vodu u oko (ne prejaki mlaz i ne suviše vruća voda) i pri tom
kružiti očima tako da voda dospije u sve dijelove oka. U slučaju
jakog crvenila, pečenja ili trajnog suzenja potražiti pomoć okuliste.
Ne izazivati povraćanje, zatražiti liječničku pomoć.
nakon gutanja:
- Napomena za osobu koja
pruža prvu pomoć/liječnika:
- Posebna sredstva za
pružanje prve pomoći
Nema specifičnog antidota, liječenje je simptomatsko. Ako
se radi o većoj progutanoj količini, provesti ispiranje želuca
uz dodatak aktivnog ugljena.
-
5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA
– Sredstva za gašenje požara:
Proizvod je suspenzija u vodi, ne gori niti podržava
gorenje.
Prikladna:
Ne smiju se upotrebljavati:- Protupožarne mjere za posebne opasnosti:
- Posebne metode za gašenje požara:
Nema
-
- Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:
- Posebne opasnosti izloženosti:
6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA
- Osobne mjere opreza:
Nositi radnu odjeću od prirodnih materijala, rukavice (HRN
EN374), čizme i zaštitne naočale.
Ne smije se bacati u drenažne sisteme, tekuće i stajaće
- Mjere zaštite okoliša:
vode.
- Metode čišćenja i skupljanja:
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-2268
29.04.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 3 od 9
Naziv proizvoda
NEOPITROID ALFA
Datum:
27.04.2011.
Izdanje:
5
U slučaju prolijevanja manje količine, proliveno posuti
jednim od adsorbensa (suha zemlja, pjesak, sintetski
SiO2), pokupiti i odložiti kao opasni otpad u za to
predviđene posude i dobro zatvoriti. Onečišćenu površinu
oprati vodom. Vodu od pranja
odložiti u spremnik sa
opasnim
otpadom. Na isti način postupiti u slučaju
prolijevanja sredstva pripremljenog za upotrebu.
- Dodatna upozorenja:
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1. Rukovanje:
Obavezno nositi osobna zaštitna
odjeljku 8).
mjere opreza
sredstva (navedena u
napuci za sigurno rukovanje
7.2. Skladištenje: tehničke mjere i uvjeti skladištenja:
Obavezno proizvod čuvati u dobro zatvorenoj izvornoj ambalaži na
Prikladni:
temperaturi ne nižoj od -5 ni višoj od 35C. Skladište mora biti bez hrane,
pića i bez stočne hrane, zaključano i izvan dohvata neovlaštenih osoba i
djece. Rok valjanosti: 3 godine
Neprikladni: Temperature ispod -5C
- Ambalažni materijali:
Izvorni spremnici proizvođača
Prikladni:
Neprikladni:
Bilo koja druga ambalaža
7.3. Posebna uporaba:
8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA
8.1. Granične vrijednosti izlaganja
Naziv opasne tvari
GVI
Granična vrijednost
izloženosti
ppm
Biološke granične
vrijednosti
-
-
α-kipermetrin
- Postupci praćenja:
8.2. Nadzor izloženosti
- Sažetak mjera upravljanja rizikom:
8.2.1. Nadzor izloženosti na radnom mjestu
- Opis radnog postupka i Prilikom primjene se proizvod razrijeđuje vodom u spremniku prskalice
tehnološkog nadzora:
prema Uputi za upotrebu.
Opće zaštitne mjere:
Mjere osobne zaštite
zaštita organa za disanje:
zaštita ruku:
Izbjegavati udisanje aerosola
polumaska sa filterom za zaštitu od aerosola kod primjene (HRN
EN 149)
Gumene zaštitne rukavice
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-2268
29.04.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 4 od 9
Naziv proizvoda
NEOPITROID ALFA
Datum:
27.04.2011.
Izdanje:
5
Zaštitne naočale (HRN EN 166)
zaštita očiju:
U normalnim okolnostima pamučna odjeća i prikladna obuća
(cipele ili čizme).
- Posebne higijenske mjere:
Za vrijeme rada se ne smije jesti, piti ni pušiti. Nakon završetka
rada treba presvući radno odijelo i kožu oprati vodom i
sapunom.
8.2.2. Nadzor nad zaštitom okoliša
zaštitu kože:
- Sažetak mjera upravljanja rizikom:
Prilkom primjene: Obavezno pročitati Uputu za
upotrebu.
9 FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA
9.1. Opće informacije
- Agregatno stanje:
Tekuće
- Boja:
- Miris:
Bijela
Slab
9.2. Podaci važni za zdravlje, sigurnost i okoliš
- pH vrijednost (navesti i konc. i temp):
5,1
- Vrelište/područje vrenja:
- Plamište:
°C
°C
- Zapaljivost (kruta tvar, plin)
°C
Iznad 100
Iznad 100
Nema podataka
- Granice eksplozivnosti:
vol. %
Nema podataka
- Oksidirajuća svojstva:
- Tlak pare:
Nema podataka
Pa
Nema podataka
- Topljivost (uz naznaku otapala):
g/L
- Topljivost u vodi:
g/L
1020
Miješa se sa
suspenziju
Nema podataka
- Koeficijent raspodjele-oktanol/voda
logPow
Nema podataka
- Relativna gustoća:
Nema podataka
- Viskoznost:
- Gustoća pare:
vodom,
kg/m
- Sadržaj hlapivog:
9.3. Ostale informacije
3
Nema podataka
Nema podataka
- Miješanje s drugim tvarima:
- Topljivost u mastima (navesti otapalo):
g/L
Nema podataka
- Provodljivost:
- Talište/područje taljenja:
S/m
°C
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
- Skupina plinova:
- Temperatura samozapaljenja:
°C
Nema podataka
- Temperatura raspada:
- Ostalo:
°C
Nema podataka
Nema podataka
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-2268
29.04.2011.
tvori
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 5 od 9
Naziv proizvoda
NEOPITROID ALFA
Datum:
27.04.2011.
Izdanje:
5
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1. Uvjeti koje treba izbjegavati:
Temperature ispod -5ºC i iznad 35 ºC
10.2. Materijali koje treba izbjegavati:
Nisu definirani
10.3. Opasni proizvodi raspada:
- Posebne opasnosti:
Nema podataka
11. PODACI O TOKSIČNOSTI
– Akutno otrovanje:
474 mg/kg štakor
na usta (LD50):
-4 sata, štakor 0,32 mg/l zraka
preko pluća (LC50)
kožom (LD50):
- Kronični unos
(štakor i kunić): >2000mgl/kg
na usta (LD50):
Nema podataka
preko pluća (LC50):
Nema podataka
kožom (LD50):
- Nadraživanje/nagrizanje
Nema podataka
kože: štakor
Nije iritans
očiju: kunić
Slabi iritans
dišnih putova:
- Preosjetljivost
kože:
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
dišnih putova:
Nema podataka
- Drugi klasični učinci: (npr. besvjesno
stanje, posebno otrovni metaboliti, itd.):
Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem
-Neprolazni učinci akutnog ili
izlaganju gutanjem
kroničnog izlaganja:
- Posebni učinci
Nema podataka
mutagenost::
Nema podataka
karcinogenost::
Nema podataka
smanjenje plodnosti:
Nema podataka
štetno djelovanje na plod:
štetno djelovanje na potomstvo:
Nema podataka
Nema podataka
drugo (npr. endokrini disruptori):
- Toksikokinetske značajke:
Nema podataka
- Zabrane i ograničenja:
- Drugo:
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
12. EKOLOŠKI PODACI
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-2268
29.04.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 6 od 9
Naziv proizvoda
NEOPITROID ALFA
Datum:
27.04.2011.
Izdanje:
5
12.1. Ekotoksičnost (alfakipermetrin, Pesticide Manual, eleventh edition))
LC50 pastrva (96 sati)
0,0028μg/l
- za organizme u vodi:
Zbog brzog gubitka alfakipermetrina iz vode, nisu primjećeni
toksični efekti na ribe u prirodnim uvjetima.
LC50 daphnije ( 48 sati )
0,1 – 0,3 μg/l
- za organizme u tlu:
Nema podataka
LD50 patka i prepelica >10 000 mg/kg
- za biljke i kopnene životinje:
LD50 (24 sata) pčele
0,059 µg/pčeli
12.2. Pokretljivost
Metoda:
- poznata ili predviđena raspodjela po segmentima okoliša:
- površinska napetost:
Razgrađuje se u tlu, nije
mobilan
-
- apsorpcija/desorpcija:
Nema podataka
- druga fizikalno-kemijska svojstva (vidi odjeljak 9):
12.3. Postojanost/razgradljivost
- biorazgradnja:
DT50: u glinastom tlu, 13 tjedana.
- drugi procesi razgradnje:
- razgradnja u otpadnim vodama:
12.4. Bioakumulacijski potencijal
- faktor biokoncentracije (BCF):
12.5. Rezultati ocjene svojstava PBT:
- podaci iz izvješća o
Nema podataka
kemijskoj sigurnosti:
-Ostali podaci:
– Učinci proizvoda na okoliš:
na vodu:
na zrak:
na tlo:
Nije bioakumulativan.
Otrovno za organizme koji žive u vodi,
može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
Nema podataka
Nema podataka
13. ZBRINJAVANJE
- Način postupanja s otpadom:
Ostaci od proizvoda:
Provodi se sakupljanje i skladištenje po važećim zakonskim
propisima za opasni otpad, te spaljuje u spalionicama opasnog
otpada.
Onečišćena ambalaža:
Provodi se sakupljanje i skladištenje po važećim zakonskim
propisima za opasni otpad, te spaljuje u spalionicama opasnog
otpada.
- Važeći propisi:
Zakon o otpadu, N.N. br. 178/04.
14. PODACI O PRIJEVOZU
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-2268
29.04.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 7 od 9
Naziv proizvoda
NEOPITROID ALFA
Datum:
27.04.2011.
Izdanje:
5
- Klasifikacijske oznake za prijevoz:
Naziv opasne kemikalije prema međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih tvari:
kopneni prijevoz (cestovni/željeznički ADR, RID):
UN broj: 3082
klasa: 9
III
skupina
pakiranja:
vodeni putovi u zemlji (ADNR):
UN broj:
klasa:
skupina
pakiranja:
pomorski prijevoz (IMDG):
UN broj:
klasa:
IMDG-Marine
skupina
pakiranja:
zračni prijevoz (ICAO/IATA):
UN broj:
klasa:
skupina
pakiranja:
- Dodatni propisi:
- Posebne mjere opreza i uvjeti prijevoza:
15. PODACI O PROPISIMA
- Primjenjivi propisi:
Zakon o kemikalijama i njegovi podzakonski akti o razvrstavanju i
obilježavanju kemikalija, Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti
opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima.
Zakon o biocidnim pripravcima i pripadajući pravilnici.
- Provedeno ocjenjivanje kemijske sigurnosti
DA
NE X
- Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti (prema naljepnici)
Znakovi opasnosti:
Xn
N
ŠTETNO
Oznake upozorenja:
R:
OPASNO ZA
OKOLIŠ
R 22 Štetno ako se proguta
R51/53 Otrovno za organizme
dugotrajno štetno djelovati u void
koji
žive
u
vodi,
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-2268
29.04.2011.
može
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 8 od 9
Naziv proizvoda
NEOPITROID ALFA
Oznake obavijesti
S:
Datum:
27.04.2011.
Izdanje:
5
S2
Cuvati izvan dohvata djece
S13 Cuvati odvojeno od hrane,pica i stocne hrane
S 20/21 Pri rukovanju ne jesti, piti ni pušiti
S 36/37/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću rukavice i
zaštitna sredstva za oči-lice
S 49 čuvati samo u originalnom pakovanju
S 61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih
uputa-sigurnosni list
16. OSTALI PODACI
- Značenje oznaka
upozorenja (R):
R 25 Otrovno ako se proguta
R 37 Nadražuje dišni sustav
R 48/22 Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju
gutanjem
50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno
djelovati u vodi
- Promjene u odnosu na prethodno izdanje:
- Ostali podaci:
- Izrađeno prema dokumentaciji:
1. The Pesticide Manual, eleventh edition
2. PAN Pesticides Database-Chemicals
3. Safety Data Sheet proizvođača aktivnih tvari
STL izradio: D. Racan
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-2268
29.04.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 9 od 9
Naziv proizvoda
NEOPITROID ALFA
Datum:
27.04.2011.
Izdanje:
5
PRILOG:
SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-2268
29.04.2011.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content