close

Enter

Log in using OpenID

Clara 3-240.indd

embedDownload
ACO Clara
Uređaj za tretman otpadnih voda
Nazivne veličine 3 - 240 ES
ACO Clara
Karakteristike i primjena:
Proces prerade:
ACO Clara uređaji za preradu fekalnih
voda su projektovani za kompletno
prečišćavanje otpadnih voda iz:
• Mehanički predtretman
• Biološki tretman pomoću aktivnog mulja
• Gravitaciona sedimentacija
•
•
•
•
•
Kvalitet prečišćavanja:
kuća
manjih naselja
hotela
pansiona
preduzeća, itd
ACO Clara uređaji za preradu
fekalnih voda su u skladu sa svim
zahtjevima BAS EN 12566-3, što
dokazuje
certifikat.
Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
Predtretman
Kompenzacioni prostor
Taložni prostor
Aktivacijski tank
Tank za finalnu sedimentaciju
Prednosti:
Prosječni rezultati koji su dobijeni
testiranjem uređaja u akreditiranoj
labaratoriji u skladu sa BAS EN 12566-3:
BOD5
6.7
COD
59.6
TSS.........................................6.1
N-NH4......................................2.0
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
• Odlična statika
• Jednostavna ugradnja bez dodatnog
betoniranja
• Stabilan i visok kvalitet prečišćavanja
tokom neujednačenih hidrauličkih i
bioloških opterećenja
• Prvoklasne elektro komponente
• Efikasno prečišćavanje
• Nizak nivo održavanja
• Mala potrošnja električne energije
• Gasno nepropustni pristupni poklopci
• Veliki kapacitet taložnika
ACO Clara
Opis tehnologije
ACO Clara, uređaj za tretman fekalnih
voda, sastoji se od mehaničkog
predtretmana ibiološkog dijela.
Biološki dio ACO Clara se sastoji od
aktivacijskog tanka i integrisanog tanka
za finalnu sedimentaciju.
Mehanički predtretman se vrši u
sedimentacionom tanku koji sadrži
kompenzacionu zonu velike zapremine.
Aktivacijski tank je aerisan sa mikro
mjehurićima.
Otpadne vode ulaze u ACO Clara uređaj
preko ulazne cijevi u kompenzacioni
prostor koji je dio prihvatnog tanka.
Taložne materije padaju na dno tanka, a
plivajuće materije su uhvaćene od
strane pregrade za pjenu. Na ovaj način
se sprječava blokada vazdušne pumpe.
Najveće hidrauličke vrijednosti na ulazu
ACO Clara uređaja za tretman otpadnih
voda se apsorbuju u kompenzacionom
prostoru. Voda poslije predtretmana se
pumpa jednolikim protokom iz kompenzacionog prostora u biološki dio
uređaja. Na ovaj način hidrauličke
vrijednosti ne utiču na stabilnost
kvaliteta prečišćavanja.
Voda prelazi iz aktivacijskog tanka u tank
za finalnu sedimentaciju gdje se vrši gravitaciona separacija od aktivnog mulja.
Prečišćena voda odatle ističe iz uređaja
preko izlivnog priključka. Aktivni mulj pada na dno tanka za finalnu sedimentaciju,
odakle se ponovo prepumpava u aktivacijski tank a dijelom u prihvatni tank kao
višak aktivnog mulja gdje kolonije bakterija izumiru usled nedostatka kiseonika.
Tank za sedimentaciju može biti
opremljen skupljačem plutajućeg mulja sa
površine vode. Na ovaj način se olakšava
održavanje samog uređaja.
Vazdušna potisna
pumpa
Vazdušni razdjelnik
Višak aktivnog mulja se odlaže u
taložnom dijelu čiji je maksimalni kapacitet, potpuno opterećenog uređaja, bez
pražnjenja od 100 do 150 dana.
U ACO Clara postrojenju prepumpavanje
otpadnih voda i povrat aktivnog mulja
postiže se vazdušnim pumpama. Ove
vazdušne pumpe ne zahtijevaju održavanje i otporne su na začepljenje. Hidraulički kapacitet vazdušnih pumpi posjeduje
stalan protok čak i pri malom prilivu
otpadne vode. Na ovaj način dobija se
ujednačen proces prečišćavanja a samim
tim i stabilan kvalitet prečišćavanja.
Jedini električni uređaj u ACO Clara
postrojenju je kompresor koji snabdijeva
vazduhom aeracione elemente u aktivacijskom tanku i vazdušne pumpe.
Tank za finalnu
sedimentaciju
Priključak kompresovanog
vazduha
Ventilaciona cijev
Izlivni element
Ulivna cijev
Izlivni element
Aeracioni element
(mikro mjehurići)
Tank za predtretman
ACO Clara Standard/Light
ACO Clara Standard:
ACO Clara Standard
Težina (kg)
Artikl broj
3-6
5 - 10
7 - 14
11 - 22
15 - 29
19 - 38
24 - 48
30 - 60
38 - 76
48 - 96
60 - 120
215
411001
350
411002
475
411003
630
411004
865
411005
1165
411006
1365
411007
1580
411008
1840
411009
2150
411010
2580
411011
3-6
5 - 10
7 - 14
11 - 22
15 - 29
19 - 38
24 - 48
30 - 60
38 - 76
48 - 96
60 - 120
176
411121
286
411122
404
411123
520
411124
740
411125
1030
411126
1220
411127
1400
411128
1620
411129
1875
411130
2240
411131
ACO Clara Light:
ACO Clara Light
Težina (kg)
Artikl broj
3-6
5 - 10
7 - 14
11 - 22
15 - 29
5
0.75
0.30
8
1.20
0.48
12
1.80
0.72
18
2.70
1.08
24
3.60
1.44
3-6
0.45 - 0.90
0.18 - 0.36
5 - 10
0.75 - 1.50
0.30 - 0.60
7 - 14
1.05 - 2.10
0.42 - 0.84
11 - 22
1.65 - 3.30
0.66 - 1.32
15 - 29
2.25 - 4.35
0.90 - 1.74
Opseg upotrebe
Broj osoba
Hidrauličko opterećenje [m3/dan]
Biološko opterećenje BPK5 [kg/dan]
H3
ACO Clara
Nominalna veličina u ES
Nom. hidrauličko opterećenje [m3/dan]
Nom. biološko opterećenje BPK5 [kg/dan]
H
H2
ACO Clara 3 -29:
Dimenzioniranje, hidraulički i biološki kapacitet
H4
H1
ACO Clara Standard/Light
Cijev za kompresovani vazduh
Ven
t
H2
H
ilac
ija
DN
10
0
Izliv DN150
Uliv DN150
H3
W
H1
H4
D
L
D
Tehnički
podaci:
Ve
atio
nD
Air supply pipe
N1
ACO Clara
00
Diametar D [mm]
Dužina
L [mm]
Inlet
DN150
Širina W [mm]
Visina H [mm]
Visina ulivne cijevi H1 [mm]
Visina izlivne cijevi H2 [mm]
Nivo vode H3 [mm]
L
Visina ventilacione cijevi H4 [mm]
Napajanje strujom [V/Hz]
Potrošnja struje [kW]
3-6
1200
1470
Outlet DN150
1220
2180
780
880
1380
580
230/50
0.06
W
ntil
5 - 10
7 - 14
11 - 22
15 - 29
1500
1840
1540
2380
880
980
1490
590
230/50
0.11
1800
2150
1830
2480
880
980
1590
590
230/50
0.13
2100
2510
2140
2580
880
980
1690
590
230/50
0.22
2350
2870
2440
2640
880
980
1740
590
230/50
0.24
ACO Clara Standard/Light
ACO Clara 19 -120:
Dimenzioniranje, hidraulički i biološki kapacitet
Opseg upotrebe
Broj osoba
Hidrauličko opterećenje [m3/dan]
Biološko opterećenje BPK5 [kg/dan]
30 - 60
38 - 76
48 - 96
60 - 120
32
4.8
1.9
40
6.0
2.4
50
7.5
3.0
63
9.45
3.7
80
12.0
4.8
100
15.0
6.0
19 - 38
2.8 - 5.7
1.14 - 2.28
24 - 48
3.6 - 7.2
1.44 - 2.28
30 - 60
4.5 - 9.0
1.80 - 3.60
38 - 76
5.7 - 11.4
2.28 - 4.56
48 - 96
7.2 - 14.4
2.88 - 5.76
60 - 120
9.0 - 18.0
3.60 - 7.20
H
24 - 48
H2
19 - 38
H3
Nominalna veličina u ES
Nom. hidrauličko opterećenje [m3/dan]
Nom. biološko opterećenje BPK5 [kg/dan]
H1
H4
ACO Clara
Cijev za kompresovani vazduh
LxW
H3
H
H2
H1
H4
Cijev za kompresovani vazduh
Uliv
DN200
Izliv
DN 200
Ventilacija
DN100
LxW
Tehnički podaci:
ACO Clara
Uliv
DN200
Dužina L [mm]
Ventilacija
Širina W [mm]
DN100
Visina H [mm]
Visina ulivne cijevi H1 [mm]
Visina izlivne cijevi H2 [mm]
Nivo vode H3 [mm]
Visina ventilacione cijevi H4 [mm]
Napajanje strujom [V/Hz]
Potrošnja struje [kW]
19 - 38
3740
1740
2940
880
980
1950
610
230/50
0.43
24 - 48
Izliv
DN 200
4140
1890
2940
880
980
1950
610
230/50
0.43
30 - 60
38 - 76
48 - 96
60 - 120
4636
2036
2940
880
980
1950
610
400/50
0.75
5240
2190
2940
880
980
1950
610
400/50
0.75
5890
2390
2940
880
980
1950
610
400/50
0.98
7290
2390
2940
880
980
1950
610
400/50
1.30
ACO Clara Standard/Light
Adapteri za ACO Clara
Moguće je povećanje dubine postavljanja ovog postrojenja bez skupih
građevinskih radova. Osnovni tank ACO
Clara može biti povišen pomoću
odgovarajućih adaptera brzo i jednostavno. Pristupni poklopci su identični
kod svih uređaja.
Adapteri se osiguravaju vijcima.
Mogućnost kombinovanja različitih adaptera omogućava preciznost dobijene
visine u 100mm.
Tip adaptera
L 100
L 250
L 500
Visina H [mm]
Težina [kg]
Broj artikla
100
11
411019
250
13
414020
500
16
411012
L 100
L 250
L 500
ACO Clara betonska
Dimenzioniranje, hidraulički kapacitet i tehnički podaci
ACO Clara
3-6
5 - 10
15 - 29
30 - 60
48 - 96
60 - 120
96 - 192
120 - 240
Nominalna veličina u ES
Nom. hidrauličko opterećenje [m3/dan]
Nom. biološko opterećenje BPK5 [kg/dan]
5
0,75
0,3
8
1,2
0,48
24
3,6
1,44
50
7,5
3
80
12
4,8
100
15
6
160
24
9,6
200
30
12
3-6
0,45-0,90
0,18-0,36
5 - 10
0,75-1,50
0,30-0,60
15 - 29
2,25-4,35
0,90-1,74
30 - 60
4,5-9,0
1,80-3,60
48 - 96
7,2-14,4
2,88-5,76
60 - 120
9,0-18,0
3,60-7,20
96 - 192
14,4-28,8
5,76-11,52
120 - 240
18,0-36,0
7,20-14,4
1470
1960
1
4,2
230/50
ne
0,06
411071
411081
411101
411111
1800
2080
1
6,0
230/50
ne
0,11
411072
411082
411102
411112
2440
2830
1
10,5
230/50
ne
0,24
411074
411084
411104
411114
2440
2830
2
21,0
400/50
ne
0,75
411076
411086
411106
411116
2440
2830
3
32,0
400/50
da
0,98
411077
411087
2440
2830
4
43,0
400/50
da
1,30
411078
411088
2440
2830
6
64,0
400/50
da
1,96
411079
411089
2440
2830
7
74,0
400/50
da
2,60
41080
411090
Opseg upotrebe
Broj osoba
Hidrauličko opterećenje [m3/dan]
Biološko opterećenje BPK5 [kg/dan]
ACO Clara C
Dijametar D [mm]
Visina [mm]
Broj tankova
Težina [tona]
Napajanje strujom [V/Hz]
Automatsko uklanjanje mulja
Potrošnja struje [kW]
Br.artikla standardnog poklopca
Br.artikla nadvisiva izvedbe
Br.artikla standardnog autom. poklopca
Br.artikla nadvisive autom. izvedbe
Vazdušna potisna
pumpa
Vazdušni razdjelnik
Tank za finalnu
sedimentaciju
Tank za predtretman
Aktivacijski tank
Aeracioni element
(mikro mjehurići)
ACO Clara betonska
Dimenzioniranje - instalacija
30 - 60
48 - 96
3-6
5 - 10
15 - 29
60 - 120
96 - 192
120 - 240
Legenda:
sabirnik/buffer tank
denitrifikacija
aktivacijski tank
tank za finalnu sedimentaciju
ACO Clara betonska
Dim.
Težina
Br. artikla
Slika
Dim.
Težina
Br. artikla
Slika
Podložni i prstenovi
za nadvišenje DN 600
prema
DIN 4034 T1
Prstenovi za
nadvišenje DN 800
prema
DIN 4034 T1
Prstenovi za
nadvišenje DN 1000
prema DIN 4034 T1
AB redukcijska
ploča
Pokrovna ploča
Donji dio/ tijelo
AB redukcijska ploča
Visina:
Prstenovi za nadvišenje
Visina:
Pokrovna ploča
Podložni i prstenovi
za nadvišenje
Poklopci BEGU
ACO Clara betonska
ACO Clara Home / Home betonska
ACO Clara Home
Dimenzioniranje, hidraulički i biološki kapacitet
ACO Clara Home
Nominalna veličina u ES
Nom. hidrauličko opterećenje [m3/dan]
Nom. biološko opterećenje BPK5 [kg/dan]
Opseg upotrebe
Broj osoba
Hidrauličko opterećenje [m3/dan]
Biološko opterećenje BPK5 [kg/dan]
Tehnički podaci
Dijametar D [mm]
Visina [mm]
Težina [tona]
Napajanje strujom [V/Hz]
Potrošnja struje [kW]
Broj artikla
ACO Clara Home betonska
4
0,6
0,24
2-5
0,30 - 0,75
0,12 - 0,30
1310
1860
140
230/50
0,06
411097
Dimenzioniranje, hidraulički i biološki kapacitet
ACO Clara Home
Nominalna veličina u ES
Nom. hidrauličko opterećenje [m3/dan]
Nom. biološko opterećenje BPK5 [kg/dan]
Opseg upotrebe
Broj osoba
Hidrauličko opterećenje [m3/dan]
Biološko opterećenje BPK5 [kg/dan]
Tehnički podaci
Dijametar D [mm]
Visina [mm]
Težina [tona]
Napajanje strujom [V/Hz]
Potrošnja struje [kW]
Broj artikla
4
0,6
0,24
2-5
0,30 - 0,75
0,12 - 0,30
1240
2060
4200
230/50
0,06
411099
ACO Clara Season
ACO Clara Season je baziran na istoj
tehnologiji kao i plastični/ betonski
uređaj samo što je projektovan za
ugradnju u objektima sa velikim
razlikama u opterećenju tokom godine,
kada je biološko opterećenje suviše
malo da bi bilo u mogućnosti da hrani
aktivni mulj u uređaju u periodu izvan
sezone.
Najčešća primjena je u hotelima na
turističkim destinacijama (more, planine),
školama, vikend naseljima i ljetnim
kampovima.
Svaka ACO Clara Season će biti individualno projektovana od strane ACO Clara
tima u skladu sa:
• Maksimalnim hidrauličkim i biološkim
opterećenjem u punom jeku sezone
• Minimalnim hidrauličkim i biološkim
opterećenjem van sezone.
• Karakteristikama u vremenu između dva
perioda.
Uređaj za tretman otpadnih voda ACO Clara Season može funkcionisati u nekoliko kapaciteta rada.
1. ACO Clara 16 - 96 S
>> puni kapaciet, svi tankovi aktivacije
su u upotrebi, opterećenje 48 – 96 ES
2. ACO Clara 16 - 96 S
3. ACO Clara 16 - 96 S
>> jedan tank je van upotrebe,
opterećenje 32 – 64 ES
>> samo jedan tank je u upotrebi,
opterećenje 16 – 32 ES
ACO Clara
Dodatna oprema
Automatsko otklanjanje viška aktivnog mulja
Radi smanjenja održavanja ACO Clara se mulja i plutajućeg mulja iz tanka za finalnu
može opremiti sa kontrolnom jedinicom sedimentaciju.
koja omogućuje automatsko
odstranjivanje viška aktivnog
ACO Clara Standard
automatska
Broj artikla
3-6
5 - 10
7 - 14
11 - 22
15 - 29
19 - 38
24 - 48
30 - 60
38 - 76
48 - 96
60 - 120
411021
411022
411023
411024
411025
411026
411027
411028
411029
411030
411031
ACO Clara betonska automatska
Br. artikla za standardni poklopac autom.
Br. artikla za prilagođeni poklopac autom.
3-6
5 - 10
15 - 29
30 - 60
48 - 96
60 - 120
96 - 192
120 - 240
411101
411111
411102
411112
411104
411114
411106
411116
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
Kutija za vanjsku ugadnju kompresora.
ACO Clara
Težina [kg]
Broj artikla
AC 3-6
AC 5-10
AC 7-14
AC 11-22
AC 15-29
AC 19-38
AC 24-48
AC 30-60
AC 38-76
AC 48-96
AC 60-120
7
411014
10
411015
16
411016
26
411017
31
411018
AC 96-192 B
AC 120-240 B
411069
411070
Filtracija pijeskom –
završni tretman
Za primjenu u objektima gdje se stavlja
poseban naglasak na kvalitet tretirane
vode, tehnološka linija može se opremiti
potpuno automatskom filtracijom
pijeskom.
START Pack
Ukoliko ne postoji mogućnost za
punjenje uređaja aktivnim muljem za
vrijeme puštanja u rad, preporučujemo
upotrebu START Pack-a koji sadrži
supstance koje pospješuju brzo
formiranje organskih komponenti u
uređaju koje značajno ubrzavaju
otpočinjanje procesa prečišćavanja.
ACO Clara
Ugradbena dubina
Uređaji za tretman otpadnih voda ACO
Clara su projektovani kao samoodrživi
plastični/betonski tankovi za ugradnju
u tlo bez bilo kakvog betoskog plašta
do dubine uljevne cijevi od 4 m.
Statička otpornost od pritiska tla zavisi
od tipa i veličine ACO Clara uređaja.
Betonski plašt je neophodan u
slučajevima kada je dubina uljevne cijevi
veća od Hmax.
ACO Clara Standard
ACO Clara
Standard
Light
Betonska
Ulivna cijev
ACO Clara Light
ACO Clara betonska
Hmax [m]
3-6
5-10
7-14
11-22
15-29
19-38
1,5
0,9
24-48
30-60
38-76
48-96
1,0
uvijek koristi betonsku
60-120 96-192 120-240
N/A
N/A
N/A
N/A
4,0
Izlivna cijev
Ismeta Alajbegovića Šerbe 12
71210 Sarajevo - Ilidža
Tel.: +387 33 76 89 10
Fax: +387 33 76 89 11
[email protected]
www.aco.ba
ACO grupa - u jaku familiju se možete pouzdati.
EJ_10/10_www.aco.ba_clara_2010
ACO d.o.o.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 614 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content