close

Enter

Log in using OpenID

City Branding - Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

embedDownload
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
∆.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα
∆ιπλωµατική Εργασία
“City Branding”: ∆ιαδικτυακές Εφαρµογές και
Μελέτη της πόλης της Θεσσαλονίκης
της
Γιάντσιου Κάθυ
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βλαχοπούλου Μάρω
1
∆οµή Παρουσίασης
Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί & Εξελικτική Πορεία City Branding
Βιβλιογραφική Επισκόπηση City Branding
Στόχος Έρευνας
Μεθοδολογία Έρευνας
∆ηµιουργία Θεωρητικού Υπόβαθρου e-City Branding
Ορισµός
Εργαλεία διαδικτύου & νέες τεχνολογίες
Μοντέλο κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας
Μελέτη Περιπτώσεων Εφαρµογής City Branding και e-City Branding
Νέα Υόρκη
Παρίσι
Θεσσαλονίκη
Συµπεράσµατα
Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
2
Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί – Εξελικτική Πορεία
City Branding
Brand
Ένα όνοµα, ένα σύµβολο, ένα σχέδιο ή συνδυασµός όλων αυτών, µε σκοπό
να διαφοροποιήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, ώστε να πετύχει µεγαλύτερη
ανταγωνιστικότητα.
Προσδίδει αξία στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.
Brand image
Η αντίληψη που σχηµατίζεται στο µυαλό των ανθρώπων, του κοινού-στόχου.
Branding
Η στρατηγική διαδικασία οικοδόµησης του brand.
3
Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί – Εξελικτική Πορεία
City Branding
Place brand
Λογότυπο ή σύνθηµα που αναπαριστά την ταυτότητα ενός τόπου.
Place image
Η κυρίαρχη εικόνα που επικρατεί για τον τόπο.
Place branding
Η στρατηγική διαδικασία των τόπων για ανάπτυξη όχι µόνο σε όρους
αναψυχής και τουρισµού, αλλά και σε όρους προσέλκυσης επενδύσεων,
ενίσχυσης ανέσεων των πολιτών και καλωσορίσµατος νέων κατοίκων,
εργαζόµενων και ειδικευµένων µεταναστών.
Υποκατηγορίες
Nation branding
Country branding
Region branding
City branding
4
Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί – Εξελικτική Πορεία City
Branding
City brand
Ενσωµατώνει µία σειρά από πεποιθήσεις και φυσικά, πολιτισµικά, οικονοµικά, κοινωνικά
και ψυχολογικά γνωρίσµατα της πόλης και της ταυτότητά της.
City brand image
Αποτέλεσµα ποικίλων, διαφορετικών, συχνά αντικρουόµενων µηνυµάτων που στέλνονται
από την πόλη, και διαµορφώνονται µεµονωµένα στο µυαλό κάθε αποδέκτη.
City branding
Η
στρατηγική που λειτουργεί ως µέσο επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, µε
σκοπό την αύξηση εσωτερικών επενδύσεων και τουρισµού και την επίτευξη κοινοτικής
ανάπτυξης, ενισχύοντας τοπική ταυτότητα και ταύτιση των κατοίκων µε την πόλη.
Σταθερό πλαίσιο για διαχείριση εικόνας πόλης.
Πελάτες της πόλης
κάτοικοι,
επιχειρήσεις, επισκέπτες
επενδυτές,
µετακινούµενοι, φοιτητές, δηµιουργική τάξη ή ταλέντα
5
Βιβλιογραφική Επισκόπηση City Branding
6
Βιβλιογραφική Επισκόπηση City Branding
7
Βιβλιογραφική Επισκόπηση City Branding
8
Στόχος Έρευνας
Στόχος
∆ηµιουργία θεωρητικού υπόβαθρου για το ηλεκτρονικό city branding e-city branding &
Μελέτη περιπτώσεων Νέας Υόρκης, Παρισιού και Θεσσαλονίκης
σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή της e-city branding στρατηγικής, µε
ιδιαίτερη έµφαση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
9
Μεθοδολογία Έρευνας
Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Αναζήτηση,
συγκέντρωση και µελέτη επιστηµονικών άρθρων σχετικά µε:
city branding και διαδίκτυο
νέες τεχνολογίες
διαδικτυακές εφαρµογές
Μελέτη Περιπτώσεων
Μελέτη βιβλιογραφικών πηγών για το city branding των περιπτώσεων
∆ιερεύνηση για το e-city branding των περιπτώσεων σε:
επίσηµες ιστοσελίδες
επίσηµες σελίδες στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
επίσηµα ιστολόγια (blogs)
επίσηµες κινητές εφαρµογές
10
∆ηµιουργία Θεωρητικού Υπόβαθρου e-City Branding
Ορισµός
H εφαρµογή της διαδικασίας του city branding µε τη χρήση των
εργαλείων του διαδικτύου, όπως η ιστοσελίδα, τα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης και οι κινητές εφαρµογές.
Εργαλεία διαδικτύου & νέες τεχνολογίες
Ιστοσελίδα
2. Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης
3. Κινητές Εφαρµογές
4. City-Top-Level Domains
5. Web analytics – Social media analytics
1.
11
∆ηµιουργία Θεωρητικού Υπόβαθρου e-City Branding
Ανάλυση εργαλείων
1. Ιστοσελίδα
Χτίσιµο µιας σχέσης µε το κοινό-στόχο µέσω ήχου, κίνησης και διάδρασης.
2. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Μέσα αλληλεπίδρασης που οδηγούν στη δέσµευση των πολιτών και στην εµπιστοσύνη
του κοινού. Προωθούν τη διαδραστικότητα και τη συµµετοχή των πολιτών στα κοινά.
Facebook – Obermutten
Twitter – Bloomberg, 390.000 followers
Foursquare – Σικάγο – Ψηφιακό κυνήγι θησαυρού
3. Κινητές εφαρµογές
Πιο προσιτός, φορητός και έγκαιρος τρόπος πρόσβασης κατοίκων και τουριστών σε
πληροφορίες ή ορισµένες φορές παροχής πληροφοριών.
Ανοιχτές πλατφόρµες καινοτοµίας
Ωθούν την εµπλοκή των χρηστών στη δηµιουργία έξυπνων κινητών εφαρµογών για την
πόλη.
‘Εφαρµογές Για Τη ∆ηµοκρατία’ - Ουάσιγκτον
‘∆ώστε Ένα Λεπτό’ - ΗΠΑ
12
∆ηµιουργία Θεωρητικού Υπόβαθρου e-City Branding
4. City-Top-Level Domains
Από το 2011 η οργάνωση διοίκησης του διαδικτύου
ICANN στις ΗΠΑ εισάγει νέα ανωτάτου
επιπέδου domains.
Πιθανά οφέλη:
ενίσχυση επικοινωνίας και διαδραστικότητας
δηµιουργία µοναδικότητας και σύγχρονης εικόνας
δηµιουργία κερδοφόρων ευκαιριών από πλευράς τουριστικού προορισµού,
επιχειρηµατικής τοποθεσίας, τόπου διαµονής
στήριξη τοπικής ταυτότητας για επιχειρήσεις, ιδρύµατα και ιδιώτες
δηµιουργία θετικής στάσης για το όνοµα της πόλης σε παγκόσµιο επίπεδο,
καθώς θα χρησιµοποιηθούν για domain name ή σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου από εταιρείες, κατοίκους και διοίκηση
13
∆ηµιουργία Θεωρητικού Υπόβαθρου e-City Branding
5. Web analytics - Κατηγοριοποίηση µετρικών µέσων κοινωνικής δικτύωσης βάσει
εφαρµογών µέσων κοινωνικής δικτύωσης και στόχων χρήσης τους
14
∆ηµιουργία Θεωρητικού Υπόβαθρου e-City Branding
15
Μελέτη Περιπτώσεων City Branding και e-City Branding
Επιλογή περιπτώσεων
Νέα Υόρκη & Παρίσι
Επιτυχηµένες περιπτώσεις εφαρµογής city branding µε ισχυρό city brand:
City Brands Index (2011)
1ο Παρίσι και 4η Νέα Υόρκη
Saffron European City Brand Barometer
1ο Παρίσι
Έντονη διαδικτυακή παρουσία και δραστηριότητα
Μία αµερικάνικη και µία ευρωπαϊκή πόλη
Θεσσαλονίκη
Η πόλη µας. Η brand εικόνα της είναι δυσανάλογη των ξεχωριστών
χαρακτηριστικών της (city brand strength/city asset strength-Saffron European
City Brand Barometer).
∆οµή
City Branding
Ταυτότητα
Η πόλη ως city brand
Εκδηλώσεις
e-City Branding
Εφαρµογή του µοντέλου - Εξέταση των 7 κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας
16
Μελέτη Περιπτώσεων City Branding και e-City Branding
Παρίσι
Ταυτότητα
Πνευµατική
υπεροχή
Οµορφιά
Ροµαντισµός
Κοσµοπολιτισµός
Τέχνη
Ιστορία
Αξιοθέατα
Η πόλη ως city brand
Η ‘Πόλη του Φωτός’ διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός ισχυρού city brand
παγκοσµίως.
Εκδηλώσεις
Fête de la Musique, Paris Fashion Week, Night of museums, French Open
Tennis Championship at Roland Garros
17
Μελέτη Περιπτώσεων City Branding και e-City Branding
Παρίσι
Ιστοσελίδες
Στιγµιότυπο από την αρχική σελίδα
της ιστοσελίδας της πόλης του
Παρισιού
http://www.paris.fr/
Στιγµιότυπο από την αρχική σελίδα της
επίσηµης ιστοσελίδας του Παρισιού για
τον τουρισµό
www.parisinfo.com
18
Μελέτη Περιπτώσεων City Branding και e-City Branding
Παρίσι
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κινητές εφαρµογές
Κινητές εφαρµογές διαθέσιµες
για χρήση στην πόλη του Παρισιού
www.parisapps.paris.fr
19
Μελέτη Περιπτώσεων City Branding και e-City Branding
Νέα Υόρκη
Ταυτότητα
Μνηµειακή πόλη
Μέκκα του εµπορίου
Η πόλη ως city brand
‘Big Apple’, ‘Gotham’, ‘Κέντρο του κόσµου’, ‘Η πόλη που ποτέ δεν κοιµάται’,
‘Πρωτεύουσα όλου του κόσµου’
Ανάπτυξη branding εκστρατείας από το 1970, µε το σύνθηµα
Εκδηλώσεις
Chinese Lunar New Year, New Years Eve in Times Square, Winter Fashion
Week, NYC Wine and Food Festival, Tribeca Film Festival, Rockefeller Center
Tree Lighting, Macy’s Thanksgiving Day Parade, West Indian Day Carnival,
Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute Benefit, Martin Luther King
Jr. Day Parade
20
Μελέτη Περιπτώσεων City Branding και e-City Branding
Νέα Υόρκη
Ιστοσελίδες
Στιγµιότυπο από την αρχική
σελίδα της ιστοσελίδας της
πόλης της Νέας Υόρκης
http://www.nyc.gov/
Στιγµιότυπο από την αρχική σελίδα της
επίσηµης ιστοσελίδας της πολιτείας της
Νέας Υόρκης για τον τουρισµό
www.iloveny.com
21
Μελέτη Περιπτώσεων City Branding και e-City Branding
Νέα Υόρκη
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κινητές εφαρµογές
Επίσηµες κινητές εφαρµογές
διαθέσιµες για χρήση στην πόλη της
Νέας Υόρκης
22
Μελέτη Περιπτώσεων City Branding και e-City Branding
23
Μελέτη Περιπτώσεων City Branding και e-City Branding
Θεσσαλονίκη
e-city branding
1. Οµάδα σχεδιασµού και διαχείρισης διαδικτυακών εφαρµογών
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Τύπου
∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & ∆ικτυακού Τόπου ∆ήµου
Θεσσαλονίκης
2. Ιστοσελίδες
∆ήµος Θεσσαλονίκης – Ιστοσελίδα Τουρισµού – Ιστοσελίδες Εκδηλώσεων
3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η πόλη δεν έχει παρουσία - Visit Thessaloniki - Εκδηλώσεις
4. Κινητές εφαρµογές
Μία
5. Ενιαία πολιτική διαχείρισης e-city brand
Υφίσταται
6. Συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα
Υφίσταται σε έναν βαθµό
7. Μέτρηση της αποτελεσµατικότητας e-city branding στρατηγικής
∆εν είναι σαφές εάν πραγµατοποιείται
24
Μελέτη Περιπτώσεων City Branding και e-City Branding
Θεσσαλονίκη
Ιστοσελίδες
Στιγµιότυπο από την αρχική σελίδα της
επίσηµης ιστοσελίδας της πόλης της
Θεσσαλονίκης
http://www.thessaloniki.gr/
Στιγµιότυπο από την αρχική σελίδα της
επίσηµης ιστοσελίδας της Θεσσαλονίκης
για τον τουρισµό
www.thessaloniki.travel
25
Μελέτη Περιπτώσεων City Branding και e-City Branding
Θεσσαλονίκη
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κινητές εφαρµογές
Στιγµιότυπα οθόνης της κινητής
εφαρµογής ‘Municipality of
Thessaloniki’
26
Συµπεράσµατα
Το city branding, παρόλο που είναι ένα νέο επιστηµονικό πεδίο, κεντρίζει
όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των µελετητών και των διοικούντων των
πόλεων.
Παρατηρείται µία τάση προς το συνδυασµό του city branding µε
διαδικτυακές εφαρµογές και νέες τεχνολογίες, αλλά δεν έχει µελετηθεί ακόµα
σε βάθος από τους ερευνητές.
Το προτεινόµενο θεωρητικό υπόβαθρο e-city branding φωτίζει αυτή την
εξέλιξη του city branding προσφέροντας ένα θεωρητικό πλαίσιο
προσέγγισης.
Από τη µελέτη των περιπτώσεων των πόλεων της Νέας Υόρκης και του
Παρισιού παρατηρούµε ότι:
προβάλλουν µε µεγάλη επιτυχία την ιστορία, την πολιτισµική κληρονοµιά,
τη φυσική οµορφιά και τη βιοµηχανία τους
ισχύουν όλοι οι παράγοντες του προτεινόµενου e-city branding µοντέλου
27
Συµπεράσµατα
Από τη µελέτη της περίπτωσης της Θεσσαλονίκης παρατηρούµε:
Θετικά
θέσπιση νέας ταυτότητας (λογότυπο και σύνθηµα)
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µε ξεχωριστή παρουσία τους σε ιστοσελίδα και
µέσα κοινωνικής δικτύωσης
εµπλουτισµένο περιεχόµενο επίσηµης ιστοσελίδας
ύπαρξη επίσηµης ιστοσελίδας αποκλειστικά για τον τουρισµό
δηµιουργία πρώτης επίσηµης κινητής εφαρµογής
Αρνητικά
εστίαση της νέας city branding στρατηγικής στον τουρισµό και όχι στους
κατοίκους και το επιχειρηµατικό κοινό
δεν υφίσταται Γραφείο Συνεδρίων και Τουρισµού
µέσα κοινωνικής δικτύωσης & κινητές εφαρµογές στην ουσία δεν υφίστανται
δε γνωρίζουµε αν χρησιµοποιείται κάποιο σχετικό εργαλείο µέτρησης της
αποτελεσµατικότητας των ιστοσελίδων
οι υπόλοιποι παράγοντες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υλοποίησης
28
Συµπεράσµατα
Από τη µελέτη της περίπτωσης της Θεσσαλονίκης προτείνουµε:
περαιτέρω καλλιέργεια υπερηφάνειας των κατοίκων για την πόλη
ίδρυση Γραφείου Συνεδρίων & Τουρισµού
Βάσει των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας του e-city branding µοντέλου:
ανασύνταξη οµάδας σχεδιασµού & διαχείρισης διαδικτυακών εφαρµογών
βελτίωση χρηστικότητας της επίσηµης ιστοσελίδας του δήµου Θεσσαλονίκης
ενίσχυση της παρουσίας της πόλης στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε σκοπό
τη δηµιουργία διαδραστικότητας και αλληλεπίδρασης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
της πόλης
δηµιουργία νέων κινητών εφαρµογών που αφορούν σε διάφορους τοµείς της
πόλης
περαιτέρω στήριξη της ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του e-city brand
ενίσχυση της συνεργασίας µε τον ιδιωτικό τοµέα µέσω διοργάνωσης νέων
εκδηλώσεων µε επέκταση και σε άλλους τοµείς
χρήση των κατάλληλων εργαλείων για µέτρηση αποτελεσµατικότητας
διαδικτυακών εφαρµογών
29
Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Περαιτέρω διερεύνηση παραγόντων επιτυχίας e-city branding
Κατάταξη πόλεων µε την πιο επιτυχηµένη στρατηγική e-city branding µέσω
πολυκριτήριας ανάλυσης (µε κριτήρια τους παράγοντες του µοντέλου και
εναλλακτικές διάφορες πόλεις)
Μελέτη περιπτώσεων πόλεων µε αρνητική εικόνα λόγω:
ιστορίας π.χ. Βερολίνο
φυσικής οµορφιάς π.χ. Abu-Dhabi & Doha
κλίµατος,
γεωγραφικής θέσης κτλ
ή περιπτώσεων πόλεων που ανανέωσαν ριζικά -rebranding- τη city branding & e-city
branding στρατηγική τους π.χ. Βαρκελώνη & Άµστερνταµ.
∆ιεξαγωγή έρευνας για µελέτη αντίκτυπου τρέχουσας city branding στρατηγικής
Θεσσαλονίκης. Καταµερισµός έρευνας ανάλογα µε τα ενδιαφερόµενα µέρη της πόλης
(κάτοικοι, επιχειρήσεις, τουρίστες, δηµιουργική τάξη).
Πιλοτική εφαρµογή προτεινόµενου µοντέλου κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας e-city
branding στην πόλη της Θεσσαλονίκης, υπό το πλαίσιο της συνεργασίας του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε το δήµο Θεσσαλονίκης.
Εκ νέου διεξαγωγή έρευνας µελέτης αντίκτυπου city branding και e-city branding
στρατηγικής Θεσσαλονίκης.
30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 148 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content