close

Enter

Log in using OpenID

Biblijska bibliografija - fragmenti - Katolički bogoslovni fakultet u

embedDownload
Biblijska bibliografija.indd 1
4/15/2013 4:11:37 PM
Karlo Višaticki - Tihonija Zovko
Biblijska bibliogra ija - fragmenti
Prilozi za hrvatsku biblijsku bibliogra iju
(1945.-2010.)
© Karlo Višaticki – Tihonija Zovko
Recenzenti:
Marina Vinaj
Ante Mateljan
Lektura/korektura:
Boris Beck
Tehnički urednik:
Filip Vacek
Izdavač:
Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, Ratkajev prolaz 2, www.hbd.hr
Za izdavača:
Damir Lipovšek
Naklada: 100 primjeraka
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu pod brojem 839920
ISBN 978-953-6709-92-2
Karlo Višaticki – Tihonija Zovko
Biblijska bibliogra ija
– fragmenti
Prilozi za hrvatsku biblijsku bibliogra iju
(1945.-2010.)
HRVATSKO BIBLIJSKO DRUŠTVO
Zagreb
.
UVOD
Nastanku ove biblijske bibliogra ije na hrvatskom jeziku
prethodio je Ljetni semestar akademske godine
./ . na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, gdje su studenti
u okviru seminara pri Katedrama Starozavjetne i Novozavjetne
teologije prikupili dostupnu bibliogra iju. Studenti pete godine
Mario Paradžik i Sanja Blažević tada su je metodološki ujednačili
i revidirali.
Na simpoziju profesora ilozo ije i teologije koji je organiziran
u Lužnici kod Zagreba .- . travnja
. u okviru katedre
Starog zavjeta bio je održan referat pod naslovom: Pregled
starozavjetne biblijske bibliogra ije na hrvatskom govornom
području u posljednjih 5 godina (2006.-2010.). Neki su kolege i
kolegice na istom simpoziju sugerirali upravo taj referat dotjerati
i negdje objaviti, što je onda učinjeno u nešto ekstenzivnijoj formi
uključeno je još nekoliko časopisa i novina te isto tako ne samo
Stari nego i Novi zavjet u časopisu Crkva u svijetu
. u dva
zasebna članka.
)van Benaković student četvrte godine sistematizirao je dio
prikupljenih materijala.
Ova biblijska bibliogra ija obuhvaća vremensko razdoblje od
. do
. godine. )z vremena prije toga donose se samo
karakteristični članci, izvorna djela i prijevodi, izdana tiskom i
ciklostilom, znanstvenoga i divulgativnoga značaja. Također su
uvrštene recenzije koje obrađuju neka posebna pitanja.
Pregledani su časopisi iz Republike (rvatske i Bosne i
(ercegovine , jedan časopis na talijanskom jeziku , te zbornici
koji su u tom razdoblju objavljeni.
Biblija danas, Bogoslovska smotra, Bosna Franciscana, Crkva u svijetu,
Diacovensia, Dijete i društvo, Dobri pastir, Dobri pastir Kalendar, Effatha,
Encyclopedia moderna, Glas Evenđelja, Glas Koncila, (rvatska misao,
Jukić, Kairos, Kana, Kateheza, Katolički tjednik, Književna smotra, Kritika,
Lađa, Marulić, Mogućnosti, Napredak, Nova et vetera, Obnovljeni život,
Posvećeni život, Riječki teološki časopis, Spectrum, Služba Božja, Svesci
Kršćanske sadašnjosti, Svjetlo riječi, Upoznajmo Bibliju, Vjesnik biskupije
splitke i makarske, Vjesnik Đakovačke i Srijemke biskupije -kasnije Vjesnik
Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, Veritas, Vrijeme i
Riječ, Vrhbosnensia, Vrhbosna, Vrelo života, Živo vrelo.
Ricerche Slavistiche
U izradi ove bibliogra ije korištene su već objavljene
bibliogra ije:
BAB)Ć, M. i DOLJAN)N, F., Bibliogra ija radova objavljenih u
časopisu „Služba Božja“ od 1981. do 1991., u: SB
,
- .
Bibliogra ija – pedeset godišta Bogoslovske smotre, u: BS
- , .
Bibliographia Sacra Croatica (1982-1984), u: BS
- ,
str. .
DUGANDŽ)Ć, )., Biblijska bibliogra ija (1990-2001), u: BS
,
.
FUĆAK, J., Biblijska bibliogra ija u „Bogoslovskoj smotri“.
O 10. obljetnici ponovnog izlaženja „Bogoslovske smotre“, u: BS
,
.
Hrvatska biblijska bibliogra ija, u: Praktični rad s Biblijom
danas, KS, Zagreb,
.,
.
)VANOV)Ć, J. N., Bibliogra ija radova objavljenih u reviji „Služba
Božja“ (1960/61-1980.), u: SB
- ,
.
KNEZOV)Ć, K., Bibliogra ija Život- Obnovljeni život, u: OŽ
- ,
.
KOTUR, B., Bibliogra ija časopisa Obnovljeni život (1995-2005),
u: OŽ
,
.
M)ŠERDA, M., Bibliogra ija „Svezaka“ od 1-33, u: SKS
,
.
Š)MUNDŽA, D., Bibliogra ija Crkve u svijetu (1966-1985), u:
CuS
,
.
V)ŠAT)CK), K. i ZOVKO, T., Novozavjetna biblijska bibliogra ija
na hrvatskom jeziku (2006-2010), u: CuS
,
.
V)ŠAT)CK), K. i ZOVKO, T., Starozavjetna biblijska bibliogra ija
na hrvatskom jeziku (2006-2010), u: CuS
,
.
ZOVKO, T. i DUGAL)Ć, V., Bibliogra ija radova u Vjesniku
Đakovačke i Srijemske biskupije od 1995. do 2005. godine, u:
VĐSB
,
.
Nadamo se da će ovako prikupljena i metodološki prikazana
bibliogra ija biti na pomoć svima koji žele proučavati Sveto pismo
– knjigu nad knjigama.
Bibliogra ija će biti postavljena na web stranici Katoličkog
bogoslovnog fakulteta u Đakovu Odsjek Biblijske znanosti i
patrologija i tako će biti dostupna svima zainteresiranima.
Priređivači
KRATICE
BD – Biblija danas
BS – Bogoslovska smotra
CuS – Crkva u svijetu
DP – Dobri pastir
DP Kalendar - Dobri pastir Kalendar
FTDI – Filozofsko-teološki institut Družbe )susove
FTI – Filozofsko-teološki institut )susovci-Zagreb
GE – Glas Evanđelja
GK – Glas Koncila
HBK – (rvatska biskupska konferencija
HKDĆM – (rvatsko katoličko društvo sv. Ćirila i Metoda
Kat – Kateheza
KIZ – Karmelska izdanja Karmelićani - Zagreb
KS – Kršćanska sadašnjost
KSC – Katehetski salezijanski centar
KT – Katolički tjednik
MH – Matica hrvatska
NV – Nova et vetera
OŽ – Obnovljeni život
RS - Ricerche Slavistiche
RTČ - Riječki teološki časopis
SB – Služba Božja
SKS – Svesci Kršćanske sadašnjosti
SR – Svjetlo Riječi
UB – Upoznajmo Bibliju
UPT – U pravi trenutak
VĐB – Vjesnik Đakovačke biskupije
VĐSB – Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije
Ver – Veritas
VIR – Vrijeme i Riječ
VŽ – Vrelo života
ŽV – Živo vrelo
SADRŽAJ
UVOD .....................................................................................................................
SADRŽAJ.................................................................................................................
). RJEČN)C)/LEKS)KON) ..................................................................................
)). PR)RUČN)C) ....................................................................................................
))). B)BL)JE – PR)JEVOD) SVETOG P)SMA NA (RVATSK) JEZ)K .....
)V. PR)GODNE B)BL)JE ..................................................................................
V. KNJ)GE.............................................................................................................
V). PROPOVJED)...............................................................................................
V)). C)KLOST)LSKA )ZDANJA .....................................................................
V))). DOKUMENT) ...........................................................................................
)X. ZBORN)C).....................................................................................................
X. ČLANC) U ZBORN)C)MA .........................................................................
X). ČLANC) ČASOP)S), KNJ)GE, ENC)KLOPED)JE ..........................
ZAKLJUČAK ...................................................................................................
POJMOVNO KAZALO .................................................................................
)MENSKO KAZALO .....................................................................................
I. RJEČNICI / LEKSIKONI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
AMERL, R., Hebrejsko-hrvatski rječnik, KS, Zagreb,
.
AMERL., R., Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta,
(rvatsko ekumensko biblijsko društvo, Zagreb,
.
Biblijski leksikon (Kleines Stuttgarter Bibellexikon), KS,
Zagreb,
. [izdanje
.]
FOU)LLOUX, D. et al., Rječnik biblijske kulture, AGM,
Zagreb,
.
GRABNER-(A)DER, A. prir. , F)Š)Ć L. i LUJ)Ć B. prev. ,
Praktični biblijski leksikon, KS, Zagreb,
.
LEON-DUFOUR, X., Rječnik biblijske teologije, KS, Zagreb,
.
LEVAČ)Ć-V)DOV)Ć, Z., Biblijski leksikon i rodoslovlja,
Elohim-kultura, Čakovec,
.
Mali biblijski „leksikon“. Pripomoć biblijskim skupinama
priredio )van Zirdum , UPT, Đakovo,
.
MAND)Ć, O., Leksikon judaizma i kršćanstva, M(, Zagreb,
.
MAND)Ć, O., Rječnik biblijske teologije, KS, Zagreb,
.
Opći religijski leksikon urednik Adalbert Rebić ,
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Mali religijski rječnik, KS, Zagreb,
.[ .
dopunjeno izdanje
.]
Religijski leksikon urednik Josip Laća , Mosta, Zagreb,
.
II. PRIRUČNICI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ALEXANDER, D. i P., Biblijski priručnik. Mala
enciklopedija, Duhovna stvarnost, Zagreb,
.
Biblijski atlas, The Times, Cankarjeva založba, Ljubljana Zagreb,
.
COCAGNAC, M., Biblijski simboli: teološki pojmovnik,
Antibarabus, Zagreb,
.
DA-DON, K., Židovstvo: život, teologija i ilozo ija, Pro il
)nternational, Zagreb,
.
DOWLEY, T., Školski biblijski atlas, KSC, Zagreb,
.
Enciklopedija Biblije, Duhovna stvarnost, Zagreb,
.
prijevod Mirjana Lovrec
Enciklopedija Biblije, Duhovna stvarnost, KS, (rvatsko
ekumensko biblijsko društvo, Zagreb,
. prijevod
Mirjana Lovrec
(ORAK W)LL)AMS, N., Grčki jezik Novoga zavjeta.
Početnica, KS, Zagreb,
.
Isus: 200 godina povijesti vjere i kulture, KS, Zagreb,
.
ur. Anđelko Badurina
Ljubav je jaka kao smrt: veliki parovi u Bibliji, KS, Zagreb,
. ur. Anđelko Badurina
Priručna biblijska konkordancija, Dobra vest, Novi Sad,
.
PR)TC(ARD, J. B., Biblijski atlas, Cankarjeva založba,
Ljubljana-Zagreb,
.
REB)Ć, A. prev. , Biblijski priručnik. Mala enciklopedija,
Duhovna stvarnost, Zagreb,
.
R(YMER, J., Biblijski atlas, Dušević & Kršovnik, Rijeka,
.
STOJKOV)Ć, )., Konkordancija nepromjenjivih dijelova
Biblije: šesnaest biblijskih hermeneutskih postavki, preveo
Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.
ŠABAT Šalom [priredila i uredila Jasminka DomašNalbantić], Židovska općina, Zagreb,
.
TALMUD (izbor i prijevod tekstova s hebrejskoga i
aramejskoga, povijest Talmuda i bilješke napisao Eugen
Werber), Otokar Keršovani, Rijeka,
. [Litteris, Zagreb,
.]
.
.
.
.
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
VERBER, E., Kumranski rukopisi iz pećina kraj Mrtvog
mora, Beogradski izdavačko-gra ički zavod, Beograd,
. izd.
V)Š)Ć, M., Književnost drevnog bliskog Istoka: Enuma Eliš:
Gilgameš, Naprijed, Zagreb,
.
VOJNOV)Ć, T., Sinopsa evanđelja s rječnikom i
konkordancijom, Protektor, Zagreb,
.
VOJNOV)Ć, T., Velika biblijska konkordancija 1-2, KS,
Zagreb; Dobra vest, Novi Sad,
.
YAMAUC(), E., Svijet prvih kršćana, Duhovna stvarnost,
Zagreb,
.
III. BIBLIJE – PRIJEVODI SVETOG
PISMA NA HRVATSKI JEZIK
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Apokalipsa priredio Robert Tafra , )beria, Split,
.
Biblija - Stari i Novi zavjet Zagrebačka Biblija KS Stvarnost, Zagreb,
. [)zdanja
.,
.,
.,
.,
.,
.,
.,
.,
.,
.,
.,
.]
Biblija: Stari zavjet I (Petoknjižje i povijesne knjige , KS,
Zagreb,
. . izd.
Biblija: Stari zavjet II ( Mudrosne i proročke knjige , KS,
Zagreb,
. . izd.
Biblija: Stari i Novi zavjet: o četrdesetoj obljetnici 1.
izdanja „Zagrebačke Biblije“ i četrdesetoj obljetnici
izdavačke kuće „Kršćanska sadašnjost“ (1968-2008.), KS,
Zagreb,
. Urednici Josip Tabak et al. .
Biblija: Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta preveo
)van Evanđelist Šarić , . popravljeno izdanje, Zagreb,
(rvatsko biblijsko društvo, Glas Koncila; Sarajevo,
Vrhbosanska nadbiskupija,
. [ . popravljeno izdanje
.]
DUDA, B. prev. i prir. , Evanđelje. Život i nauka Isusa
Krista Spasitelja svijeta - riječima četvorice evanđelista,
(KDĆM, Zagreb,
. [ . )zdanje - Naklada Svetoga
Antuna, Zagreb,
.]
DUDA, B. i FUĆAK, J., Novi zavjet s uvodima i bilješkama
Ekumenskog prijevoda Biblije , KS, Zagreb,
.
Franjevačka Biblija: Stari zavjet. Preveo i popratio
razjašnjenjima Silvije Grubišić: Novi zavjet preveo i
popratio razjašnjenjima Gracijan Raspundić: priredio
)van Dugandžić, Zagreb, KS, (rvatsko biblijsko društvo,
Tomislavgrad, Naša ognjišta,
.
Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i
bilješkama iz „La Bible de Jérusalem“, KS, Zagreb,
.
[)zdanje
,
.]
LADAN, T. i JARAK, V., Evanđelje po Marku, Crkva na
kamenu, Mostar,
.
LADAN, T. i JARAK, V., Evanđelje po Luki, Slovoznak,
Plehan,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
LADAN, T. i JARAK, V., Evanđelje po Ivanu, Jukić, Sarajevo,
.
LADAN, T. i JARK, V., Apokalipsa, Slovoznak, Plehan,
.
Novi zavjet i psalmi prijevod Bonavetura Duda i Jerko
Fućak , KS, Zagreb,
.
. izdanje [ . izd.
.
Novi zavjet živim riječima. Knjiga o Kristu, Duhovna
stvarnost, Zagreb,
.,
.
Novi zavjet, KS, Zagreb,
., [)zdanja
.,
.,
.,
.,
.,
.,
.,
.,
. revidiran
.,
.,
.]
Novi zavjet s uvodima i bilješkama Ekumenskog prijevoda
Biblije (TOB), KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Psalmi i kantici: s uvodima i komentarima
priredio , KS, Zagreb,
. [ . izdanje
.]
RUPČ)Ć, LJ. prev. , Pjesma nad pjesmama, KS, Zagreb,
.
RUPČ)Ć, LJ. prev. , Sveto pismo Novi zavjet, Pastoralna
biblioteka, Sarajevo,
. [)zdanja
.,
.
prerađen ,
.]
RUPČ)Ć, LJ., Novi zavjet i Psalmi, Ziral Mostar - (EBD,
Zagreb,
.
Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta, KS, Zagreb,
.
Stari Zavjet s uvodima i bilješkama ekumenskog prijevoda
Biblije, urednik Adalbert Rebić, KS, Zagreb,
.
Joel [prijevod Daniel Berković], u: Kairos. Evanđeoski
teološki časopis
,
.
IV. PRIGODNE BIBLIJE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ALEXANDER, P., Biblija i najmanjima, KS, Zagreb,
.
ANDERSEN, G. ur. , Biblija nekoć i sad, KS, Zagreb,
.
BATC(ELOR, M., Dječja Biblija u 365. priča, Duhovna
stvarnost: KS, Zagreb,
. Prijevod Bruna Filli Terešak
BEAUMONT, E., Biblija za malene, Naša djeca, Zagreb,
.
BET(AN, J., Biblija za mališane, KS, Zagreb,
.
Biblija: Izbor (priredila Stella Tamhina), Školska knjiga:
KS, Zagreb,
.
Biblija za djecu: u riječi i slici u izlaganju Ane Tverdovske,
(rvatsko biblijsko društvo, Zagreb,
. prijevod )van
Dugandžić
Biblija prepričana za djecu [prevela Mirjana Pehar],
Forum, Zadar,
.
Biblija Starog i Novog zavjeta. u 50 slika, [tekst za hrv. izd.
prepričala Marta Essert], Naklada Zadro, Zagreb,
.
Biblija mladima: Središnje teme Starog i Novog zavjeta, KS,
Zagreb,
.
Biblija u umjetnosti, Mladinska knjiga, Ljubljana – Zagreb,
.
Biblija za djecu: najljepše priče Staroga i Novoga zavjeta
[priredila Pat Alexander], Založba Mladinska knjiga,
Ljubljana – Zagreb,
.
Biblija. 230 ilustracija Gustava Dorea s izvacima iz NZ i SZ,
Zagreb,
. )zdanje Mozaik knjiga, Zagreb,
.
DAV)D, J., Biblija za malene: igraj se i nauči: aktivnosti sa
pločom i kredom, Verbum, Split,
.
Dječja Biblija: Biblijske priče u slikama, )nstitut za
prevođenje Biblije, Stockholm - Gra ički zavod (rvatske,
Zagreb,
. prijevod Stanka Pavuna
DOBLER; M., Biblija u slikama: kroz crkvenu godinu: za
djecu, mlade, roditelje i odgojitelje, Glas Koncila, Zagreb,
.
GALB)AT), E. ur , Biblija i njezina povijest. Ilustrirana
priručna enciklopedija, KS, Zagreb,
.
GUADALUP), G., Velika ilustrirana Biblija: mjesta i
događaji iz Staroga i Novoga zavjeta, Mozaik knjiga,
Zagreb,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
GRAAF, A., Dječja Biblija, Vizura, Zagreb,
.
(A(N, S., Biblija, Verbum, Split,
.
(OT(, ). i ANDRE, B., Biblija u stripu., Duhovna stvarnost,
Zagreb,
.
(UGES, G. - TRAV)S, S., Biblija u vremenu i prostoru,
Duhovna stvarnost, Zagreb,
.
Ilustrirana Biblija za djecu [prepričala Lois Rok], KS:
(rvatsko ekumensko biblijsko društvo, Duhovna
stvarnost, Zagreb,
.
Ilustrirana Biblija [prepričala Victoria Parker], Extrade,
Rijeka,
. Sv. - Stari zavjet; Sv. - Novi zavjet
Ilustrirana Biblija mladih, KS, Zagreb,
. prijevod
Bonaventura Duda [S
. izdanja]
LE BLANC, A., Biblija u stripu, Duhovna stvarnost, Zagreb,
.
MUSSET, J. prir. , Svijet Biblije - Stari zavjet, Mladinska
knjiga, Zagreb,
.
MUSSET, J. prir. , Svijet Biblije - Novi zavjet, Mladinska
knjiga, Zagreb,
.
ROBERTS, J., Biblija: činjenice i zanimljivosti, Dušević &
Kršovnik, Rijeka,
.
SEGARRA, M., Biblija kroz igru, Naklada Slap,
Jastrebarsko,
.
S)POS, E., Biblija u slikama: Novi zavjet, Nova knjiga Rast,
Zagreb,
.
TAYLOR, K. N., Moja prva Biblija, Međunarodno Biblijsko
društvo, Osijek - Duhovna stvarnost, Zagreb,
.
prijevod Bruna Fili-Terešak
T()VOLL)ER, P., MUSQUERA, X. i BROC(ARD, P., Biblija u
stripu, KS, Zagreb,
..
Tvoja minuta Biblije priredila Stella Tamhina , KS,
Zagreb,
.
365 x Biblija, KS, Zagreb,
. izd.
VR)ES, T., Biblija za malene, KS, Zagreb,
.
WERBER, E., Biblijske priče, Cankarjeva založba Ljubljana
- Zagreb,
.
V. KNJIGE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ALBERTUS MAGNUS, Nastupno predavanje o cijeloj Bibliji
= Principium super totam Bibliam [ preveo, uvod i bilješke
napisao Augustin Pavlović, OP], KS, Zagreb,
.
AREN(OEVEL, D., Prapovijest, KS, Zagreb,
.
AREN(OEVEL, D., Uspomena na očeve: (Post 12-50), KS,
Zagreb,
.
AS(, A. L. i OSTER, R., Djela apostolska. Uvod i komentar,
Dobra vest, Novi Sad,
.
AUGUST)NOV)Ć, A., Povijest Isusova. Povijesna sinopsa
evanđelja, Teološka biblioteka Sarajevo; KS, Zagreb,
.
BAGAR)Ć, )., Kumran ili Betlehem. Rukopisi Mrtvog mora
- pokop mrtvih teorija, Naša ognjišta, Duvno, KS, Zagreb,
.
BAGAR)Ć, )., Kumranski rukopisi i Novi zavjet, Knjižnica
Naših Ognjišta, Tomislavgrad,
.
BAKOT)N, J., Kristovih osam blaženstava, Franjevački
samostan, Zadar,
.
BARRET, C. K., Druga Korinćanima. Uvod i komentar,
Dobra vest, Novi Sad,
.
BARSOTT), D., Izlazak. Na putu iz sužanjstva u slobodu
koja se zove Krist, Teovizija, Zagreb,
.
BARSOTT), D., Isus i Samarijanka: izvor koji je izmjenio
život žene i cijeloga svijeta, Teovizija, Zagreb,
.
BAUM, A., Propovjednik i Pjesma nad pjesmama, KS,
Zagreb,
.
BEA, A., Evanđelja u svjetlu povijesti i vjere. Novi
znanstveni pogledi na sinoptička evanđelja, Biskupski
ordinarijat, Zadar,
.
BEA, A., Lik i misao Pavla apostola i Drugi vatikanski
sabor, Bačka duhovna oblast, Subotica,
.
BECK, T. i DELLA CROCE, G., Isus je božanski Gospodar.
Biblijska razmatranja, Župni ured, Jelsa,
.
BODROŽ)Ć, )., Bog je ljubav. Poslanice sv. Ivana, KS,
Zagreb,
.
BONS, E., Knjiga proroka Hošee, KS, Zagreb,
.
prijevod Bruna Velčić
BORNKAMM, G., Isus iz Nazareta, Jukić, Sarajevo,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. BOT)CA, S., Biblija i hrvatska kulturna tradicija, Vlastita
naklada, Zagreb,
.
. BOT)CA, S., Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska
knjiga, Zagreb,
.
. BRATUL)Ć, J. prir. , Biblija u Hrvata, SysPrint, Zagreb,
.
. BROWN, R. E. et al., Biblijska teologija Staroga i Novoga
zavjeta, KS, Zagreb,
.
. BROWN, R. E., Biblija: 101 pitanje i odgovor, M)OB, Velika
Gorica,
.
. BROWN, R. E., Uvod u Novi zavjet, KS, Zagreb,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
prijevod Darko Tomašević .
BRUCE, F. F., Pavlova poslanica Rimljanima. Uvod i
komentar, Dobra Vest, Novi Sad,
.
BRUNOT, A., Sveti Pavao i njegova poruka, KS, Zagreb,
.
BUR)Ć, V., Sveti Pavao kao pisac, KS, Zagreb-Teologija u
Rijeci, Rijeka,
.
CARSON, (. M., Pavlove poslanice Kološanima i Filemonu.
Uvod i komentar, Dobra vest, Novi Sad,
.
CASCALES, J. G., Isus Krist - izazov svijetu, KS, Zagreb;
Župni ured Oborovo,
.
C(OURAQU), A., Židovska misao, KS, Zagreb,
.
C)FRAK, M., Početak evanđelja Isusa Krista. Hermeneutske
pretpostavke, KS, Zagreb
.
COLE, A., Marko. Uvod i komentar, Dobra vest, Novi Sad,
.
COLE, A., Pavlova poslanica Galaćanima. Uvod i komentar,
Dobra vest, Novi Sad,
.
CRVENKA, M., Starozavjetne žene: Deset vrsnih žena
staroga zavjeta, Marija, Split,
.
CRVENKA, M., Svetopisamske žene: poznatije žene u
Starom i Novom zavjetu, Marija, Split,
.
ČABRAJA, )., „ Ja sam kruh živi“. Euharistija u Ivanovu
evanđelju, KS, Zagreb,
.
DE BOOR, W., Prva poslanica Korinćanima, Zagreb,
.
DE)SS, L., Prva tri evanđelja, Zagreb,
.
DE)SSLER, A., Psalmi, KS, Zagreb
. prijevod )van
)vanda
DRANE, J., Uvod u Stari zavjet, Teološki institut „Matija
Vlačić )lirik“, Zagreb
. prijevod Giorgio Grlj .
KNJ)GE
. DUDA, B., Isusov križni put i sedam riječi na križu, KS,
Zagreb,
.
. DUDA, B., Kako vjerovati? Komentar Poslanici Hebrejima,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
gl. 11, KS, Zagreb,
.
DUDA, B., Savjest i obraćenje u Bibliji, KS, Zagreb,
.
DUDA, B., Što je za me Biblija?, KS, Zagreb,
.
DUDA, B., U svjetlu Božje riječi, KS, Zagreb,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Bog - sve u svemu. Odnos Krista i Boga u
Pavlovoj teologiji, KS, Zagreb,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Biblijska teologija novoga zavjeta, KS,
Zagreb,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Isus. Vječno pitanje i jedini odgovor,
Teovizija, Zagreb,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Kako su nastala evanđelja? Egzegetskoteološki uvod i tumačenje izabranih poglavlja, KS, Zagreb,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Kruh živi. Euharistija u životu Crkve,
Teovizija, Zagreb,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Marija, Isusova majka u Novom zavjetu,
)nformativni centar Mir, Međugorje,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Nova pravednost. Poruka Isusova Govora
na gori (Mt 5-7), KS, Zagreb; Naša ognjišta, Tomislavgrad,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Pavao: svjedok i apostol Isusa Krista, KS,
Zagreb,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Pred Biblijom i s Biblijom: odgovori i
poticaji, KS, Zagreb,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Snaga izvora: izabrane teme Novoga
zavjeta, KS, Zagreb,
.
DURRWELL, F.-X., Krist, čovjek i smrt, KS, Zagreb,
.
prijevod Adalbert Rebić
ESSERT, M. i W)LL)AMS, N., Evanđelja, KS, Zagreb,
.
ESSERT, M. i W)LL)AMS, N., Evanđelje. Život i nauka Isusa
Krista Spasitelja svijeta - riječima četvorice evanđelista,
(KDĆM, Zagreb,
.
FABR), D., Suđenje Isusu, (KDĆM, Zagreb,
.
FLAV)JE, J., Judejski rat, Prosveta, Beograd,
.
FRANCE, R. T., Matej. Uvod i komentar, Dobra vest, Novi
Sad,
.
FUĆAK, J. prev. , Bog je ljubav. Poslanice sv. Ivana, KS,
Zagreb,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. FUĆAK, J., Događaj Isusa Krist. Uvod u teologiju NZ,
Zagreb,
.i
.
. FUĆAK, J., Prepoznavatelj Riječi Božje: Biblija u našim
rukama, KS, Zagreb,
.
. GAEC(TER, P., Marija u Bibliji, KS, Zagreb,
.
. GAL)ZZ), M., Evanđelje: radosna vijest spasenja:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
očaravajuća povijest „Radosne vijesti“ koju je donio Isus
Krist i koja je postala najomiljenija knjiga na svijetu, KSC,
Zagreb,
.
GAROFALO, S., Evanđelje Očenaša: biblijska razmišljanja,
CuS, Split,
.
G)BELL)N), R., Teologija dvadesetog stoljeća, KS, Zagreb,
.
GN)LKA, J., Biblija i Ku’ran: što ih povezuje, a što razdvaja,
Zagreb, KS,
. prijevod Mato Zovkić .
GN)LKA, J., Prvi kršćani: izvor i početak Crkve, KS, Zagreb,
. prijevod Božidar Brezinšćak-Bagola
GN)LKA, J., Isus iz Nazareta: poruka i povijest, KS, Zagreb,
. prijevod Mato Balić
GN)LKA, J., Teologija Novoga zavjeta, KS, Zagreb,
.
GOLDSTE)N, D., Židovska mitologija, „Otokar Keršovani“,
Opatija,
.
GOLUB, )., Duh Sveti u Crkvi, KS, Zagreb,
.
GOLUB, )., Prijatelj Božji, Naprijed, Zagreb,
.
GOLUB, )., Prisutni: Misterij Boga u Bibliji, GK, Zagreb,
.
GRA(AM, B., Mir s Bogom, Duhovna stvarnost, Zagreb,
.
GRAVES, R. i PATA), R., Hebrejski mitovi. Knjiga Postanka,
Naprijed, Zagreb,
.
GREGOR, Ž., Prapovijest i Biblijska arheologija,
Omladinski evanđeoski centar Tri anđela, Slavonski Brod,
.
GROOT, A., Čudo u Bibliji, KS, Zagreb,
.
GRÜN, A., Boriti se i ljubiti: muškarac u biblijskoj
perspektivi, KS, Zagreb,
. prijevod Robert Vukoja
GU)TTON, J., Isus, F. Mašić, Zagreb,
.
GUT(R)E, D., Pavlove poslanice Timoteju i Titu. Uvod i
komentar, Dobra vest, Novi Sad,
.
(AAG, (., Bog i čovjek u psalmima, Družba katoličkog
apostolata, Zagreb,
.
KNJ)GE
. (ARR)NGTON, W. J. et al., Komentar evanđelja i Djela
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
apostolskih, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo,
.
(ARR)NGTON, W. J., Uvod u Novi zavjet. Spomen
ispunjenja, KS, Zagreb,
.
(ARR)NGTON, W. J., Uvod u Bibliju. Spomen objave, KS,
Zagreb,
.
(ARR)NGTON, W. J., Uvod u Stari zavjet. Spomen obećanja,
KS, Zagreb,
. [izd.
.]
(ARR)NGTON, W. J., Uvod u Stari zavjet. Spomen obećanja,
KS, Zagreb,
.
(ASEN(UETTL, G., Nepoznati Bog?, Družba Kat.
Apostolata, Zagreb,
.
(E)NZ, (., Suvremeni čovjek i Biblija, Znaci vremena,
Zagreb,
.
(EW)TT, T., Hebrejima. Uvod i komentar, Dobra vest, Novi
Sad,
.
()LSDALE, P., U Gospodinu Isusu. Pavlove poslanice u
obliku molitve, (rvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i
Metoda, Zagreb,
.
(O(NJEC N., Novo stvaranje, KS, Zagreb,
.
(O(NJEC, N., Biblija u euharistijskom slavlju. Biblijskoteološko razmišljanje o sv. misi, KSC, Zagreb,
.
(O(NJEC, N., Biblija u pastoralnom radu. Priručnik za rad
s biblijskim skupinama, KSC, Zagreb,
.
(O(NJEC, N., Bračno „biti zajedno u Kristovo ime“: znak
saveza između Boga i čovjeka, u: Novi život po Duhu, GK,
Zagreb,
.
(O(NJEC, N., Čovjek kao biće odnosa. Prilog teologiji
susreta, dijaloga, prijateljstva i poziva, GK, Zagreb,
.
(O(NJEC, N., Djela proročka. Likovi i središnje proročke
teme, KS, Zagreb,
.
(O(NJEC, N., Izabrani psalmi, U pravi trenutak, Đakovo,
.
(O(NJEC, N., Kasna i mudrosna Biblija, KS, Zagreb,
.
(O(NJEC, N., Putovima svjetovne pobožnosti. Kršćanski
pogledi na suvremenu religioznost, GK, Zagreb,
.
(O(NJEC, N., Središnje teme knjige Otkrivenja. Novost u
komunikaciji Boga i Krista, Glas Koncila, Zagreb
.
(O(NJEC, N., Ulaz u svijet Biblije. Opći uvod u Sveto pismo,
KS, Zagreb,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. (O(NJEC, N., Umijeće biblijske mudrosti. Egzegetskoteološki uvod u knjige i sadržaj, KS, Zagreb,
.
. (O(NJEC, N., Za sreću se može odlučiti. Suvremena
teološka pitanja, GK, Zagreb,
.
. (OLZNER J., Pavao. Njegov život i poslanice, Rudolf
Koprek, Zagreb,
.
. (OLZNER, J., Pavao. Život i poslanice, Verbum, Split
.
. )VANČ)Ć, T., Isus iz Nazareta povijesna osoba, Teovizija,
Zagreb,
.
. JARAK, V. B., Iz biblijske povijesti: vječne pouke Knjige nad
knjigama, Naklada Trpimir, Zagreb,
.
. JARAK, V. B., Biblijski proroci, TM), Mostar,
.
. JARAK, V. B., Rano kršćanstvo, Slovoznak, Plehan,
.
. JARAK, V. B., Smionost božje nježnosti: Isusove prispodobe,
Teovizija, Zagreb,
.
. JAROSC(, L. i GRÜN, A., Živi što jesi: biblijski ženski
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
likovi kao arhetipi, KS, Zagreb,
. prijevod s. Marija
Benedikta Matošević, OVM
JERON)M, Tumačenje Matejeva evanđelja, Služba Božja,
Makarska,
.
JUR)Č, S., Biblija: misterij Boga i čovjekova spasenja
izražen ljudskim jezikom, Dominikanska naklada )stina,
Zagreb,
.
JUR)Č, S., Biser biblijske mudrosti. Mudrost lijepa govora u
Knjizi Sirahovoj, Glas Koncila, Zagreb
.
JUR)Č, S., Što je Bog rekao o patnji? Problem patnje u
Starom zavjetu, (rvatska dominikanska provincijaNakladni zavod Globus, Zagreb,
.
KL)ESC(, K., Djela apostolska, KS, Zagreb,
.
KNEZOV)Ć, K., Zagrebačka Biblija 1968. o 40. obljetnici,
KS, Zagreb
.
KOS)DOVSK), Z., Priče evanđelista, Svjetlost, Sarajevo,
.
KOŠ, J., Alef bet židovstva: pogled u krug židovske povijesti,
religije i običaja, Vlas. naklada, Zagreb,
.
KRAMER, M., Kruh svagdanji, Makarska,
.
KREMER, J., Biblija - Riječ Božja za sve ljude. Kratki uvod u
čitanje Biblije, KS, Zagreb,
.
KRES)NA, A., (ERMAN, Z. ). i C)FRAK, M., Poslanje
egzegeze u Katoličkoj Crkvi od Drugoga vatikanskog
sabora do danas, KS, Zagreb
.
KNJ)GE
. KR)NETZK), L., Savez Božji s ljudima prema Starom i
Novom zavjetu, KS, Zagreb,
.
. KRU)JF, T. C. i VOLLEBREC(T, G. N., Spolnost i brak u
Bibliji, KS, Zagreb,
.
. KUST)Ć, Ž., Mali ključ Biblije, Nadbiskupski duhovni stol,
Glas Koncila, Zagreb,
.
. KUZM)Č, P., Vuk - Daničićevo Sveto pismo i biblijska
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
društva na južnoslavenskom tlu u 19. stoljeću, KS, Zagreb,
.
LANG, B., Protiv ludosti: Mudre izreke: Knjiga Sirahova, KS,
Zagreb,
.
LEON-DUFOUR, X., Djelovati po evanđelju, KS, Zagreb,
. prijevod Andrija Babić
L)MBECK, M., Markovo evanđelje, KS, Zagreb,
.
L)MBECK, M., Matejevo evanđelje, KS, Zagreb
.
prijevod )lija Čabraja
LO(F)NK, G., Kako čitati Bibliju, Zagreb,
.
LO(F)NK, G., Posljednji dan Isusov, KS, Zagreb,
.
LO(F)NK, G., Posljednji dan Isusov. Što se uistinu dogodilo u
muci Isusovoj?, KS, Zagreb
. prijevod Adalbert Rebić .
LOVREC, M., LOVREC, B., i GRU)Ć, Ž., Novi zavjet živim
riječima. Knjiga o Kristu, Duhovna stvarnost, Zagreb,
.,
.
LUJ)Ć, B., Biblijska promišljanja sadašnjega trenutka, KS,
Zagreb,
.
LUJ)Ć, B., Bog među nama: Isus Krist – rođen za čovjeka,
Svjetlo riječi, Sarajevo-Zagreb,
.
LUJ)Ć, B., Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka:
biblijska teologija Novog zavjeta, KS, Zagreb,
.
LUJ)Ć, B., Starozavjetni proroci, II. prerađeno i prošireno
izdanje, KS, Zagreb,
.
LUJ)Ć, B., Božji tragovi. Biblijska mjesta i događaji, Svjetlo
riječi, Livno,
.
LUJ)Ć, B., Iskre ljubavi iz Evanđelja, KS, Zagreb,
.
LUJ)Ć, B., Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi, KS,
Zagreb,
.
LUJ)Ć, B., Starozavjetni proroci, KS, Zagreb,
.
LUJ)Ć, B., Isusova otvorena antropologija, KS, Zagreb,
.
LUJ)Ć, B., Kratki uvod u novozavjetnu poruku, KS, Zagreb,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. LUJ)Ć, B., Povratak u slobodu ljubavi. Kako od nadničara
postati sin?, KS, Zagreb,
.
. LUJ)Ć, B., Drugi - mogućnost ljubavi: biblijsko poimanje
odnosa prema drugome, KS, Zagreb,
.
. LYONNET, S., Zakon ili Evanđelje, KS, Zagreb,
.
. MADR)D, P. Gdje je što u Bibliji?, Verbum, Split,
.
. MAGRASS), M., Biblija i molitva, Benediktinski samostan
Ćokovac,
.
. MANOJLOV)Ć, G., Povijest staroga orijenta. Knjiga I: Od
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
najstarijih vremena do u jedanaesto stoljeće, Matica
hrvatska, Zagreb,
.
MART)N, R., Pavlova poslanica Filipljanima. Uvod i
komentar, Dobra vest, Novi Sad,
.
MATKOV)Ć-VLAŠ)Ć, LJ., Velike žene Staroga zavjeta,
Teovizija, Zagreb,
.
McCLUNG, F., Božje očinsko srce, Biblijsko društvo u
Republici (rvatskoj, Osijek,
.
MORR)S, L., Ivan. Uvod i komentar, Dobra vest, Novi Sad,
.
MORR)S, L., Luka. Uvod i komentar, Dobra vest, Novi Sad,
.
MORR)S, L., Prva Korinćanima. Uvod i komentar, Dobra
vest, Novi Sad,
.
MORR)S, L., Solunjanima 1. i 2. Uvod i komentar, Dobra
vest, Novi Sad,
.
MOUNCE, R. (., Ivanovo Otkrivenje. Uvod i komentar,
Dobra vest, Novi Sad,
.
MUELLER, P G., Lukino evanđelje, KS, Zagreb,
.
MUGGER)DGE, M., Isus - čovjek koji živi, KS, Zagreb,
.
MUSSNER, F., Povijesni Isus i Krist vjere, Zagreb.
MUŠURA, F., Proglas zakona ljubavi. Analiza Isusova
govora na gori, Svjetlo riječi, Sarajevo,
.
NEUSNER, J., Rabin razgovara s Isusom, KS, Zagreb,
.
N)KOL)N, D., Biblija-jučer, danas i sutra, Znaci vremena,
Zagreb,
.
NOUWEN, (., Isus. Smisao mojeg života. Pisma Marku, KS,
Zagreb,
.
OBERŠK), J.i REB)Ć, A., Biblijska povijest Staroga i Novoga
zavjeta, (KDĆM, Zagreb,
.
PAP)N), G., Povijest Kristova, )zdanje časopisa „ Tavelić“,
Sinj,
.
KNJ)GE
. PEL)KAN, J., Isus kroz stoljeća. Njegovo mjesto u povijesti
kulture, Ziral, Mostar,
.
. P)NTAR)Ć, A., Biblija i književnost: interpretacije,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Filozofski fakultet, Osijek, Ogranak Matice hrvatske,
Osijek,
.
P)SEK, M., Agape. Egzegetsko-teološki exkursi u Ivanovu
poslanicu, Zagreb,
.
P)SEK, M., Pjesma nad pjesmama, KS, Zagreb,
.
P)SEK, M., Prva Ivanova poslanica: egzegetsko-teološka
promišljanja 4, 7-5, 4, Promjene, Zagreb,
.
POPOV)Ć, A., Isusova muka i smrt prema Markovu
evanđelju: egzegetsko-teološki komentar, KS, Zagreb,
.
POPOV)Ć, A., Novozavjetno vrijeme: povijesno-političko i
religiozno-kulturno okruženje, KS, Zagreb,
.
POPOV)Ć, A., Od slike Božje do Božjeg sinovstva:
povezanost Starog i Novog zavjeta na primjeru egzegetskoteološke analize odabranih svetopisamskih tekstova, KS,
Zagreb,
.
PORSC(, F., Ivanovo evanđelje, KS, Zagreb,
.
PORSC(, F., Mnogo glasova jedna vjera. Teologija Novog
zavjeta, Zagreb,
.
PRADO FLORES, J. (., Pavlova tajna, Teovizija, Zagreb
. prijevod )va Novak
REB)Ć, A., Amos, prorok socijalne pravde, KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Biblijska prapovijest (Post 1-11). Egzegetskoteološka obrada prvih jedanaest poglavlja Knjige Postanka
s uvodom u Mojsijevo Petoknjižje, KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Biblijsko-teološki pabirci o Isusu Kristu, KS,
Zagreb,
.
REB)Ć, A., Biblijski i crkveno-povijesni vidovi euharistije i
križa, KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Biblijske starine . dorađeno izdanje , KS,
Zagreb,
.
REB)Ć, A., Biblijske starine, KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Blaženstva, KS, Zagreb,
.[
].
REB)Ć, A., Isusovo Uskrsnuće. Izvješća, vjera, činjenice, KS,
Zagreb,
. [ . prerađeno izdanje
.]
REB)Ć, A., Jeruzalem 3000 godina. Ilustrirana povijest
Jeruzalema, KS, Zagreb,
. [ . izd.
.]
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. REB)Ć, A., Knjiga Postanka s uvodom u Mojsijevo
Petoknjižje, KS, Zagreb,
.
. REB)Ć, A., Knjige Postanka s uvodom u Mojsijevo
Petoknjižje, Zagreb,
.
. REB)Ć, A., Oče naš. Molitva Gospodnja, KS, Zagreb,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ . izd.
.]
REB)Ć, A., Odnos između Židova i kršćana kroz povijest, KS,
Zagreb,
.
REB)Ć, A., Prorok čovjek Božji, KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Prorok i njegova preljubnica (Hoš 1-4):
metafora braka u službi proročke poruke, KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., S Biblijom kroz misu, KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Riječi života vječnoga, KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Slovnica hebrejskog jezika (za studente teologije
i samouke), KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Slovnica hebrejskog jezika s čitankom, KS,
Zagreb,
.
REB)Ć, A., Središnje teme Staroga zavjeta, KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Stvaranje svijeta i čovjeka: egzegeza i biblijska
teologija Post 1-3 s uvodom u Petoknjižje, KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Vodič po Svetoj zemlji, KS, Zagreb,
.
REB)Ć, A., Vodič po Svetoj zemlji . prošireno izdanje , KS,
Zagreb,
. [ . izd.
.; . izd.
.]
REB)Ć, A., Uz Božić: biblijsko-teološka razmišljanja, KS,
Zagreb,
.
RENAN, E., Život Isusov, (rvatski štamparski zavod,
Zagreb,
.
ROPS, D., Život Isusa Krista, Zagreb - Luka Vincetić,
Vinkovci,
.
RUPČ)Ć, LJ., Vjerujem u Isusa Krista, KS, Zagreb,
.
SAWADOGO, J-B. i MUNGER, M. A., Kraljevstvo, moć i slava,
BT), Osijek,
.
SC(NACKENBURG, R., Osoba Isusa Krista u četiri
evanđelja, KS, Zagreb,
.
SC(ÖKEL, L. A., Današnji čovjek pred Biblijom, KS, Zagreb,
. SC(UNGEL-STRAUMANN (., Izrael i drugi. Sefanija,
Nahum, Habakuk, Obadija, Jona, KS, Zagreb,
.
KNJ)GE
. SC(ÜTZ, R., Posebni uvod u sv. knjige Staroga zavjeta,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
)zdano kao rukopis za privatnu upotrebu slušača,
Đakovo,
.
SC(ÜTZ, R., Povijest novozavjetnog vremena, Đakovo,
.
SÖD)NG, T., Božji sin iz Nazareta. Isusovo čovještvo u
Novom zavjetu, KS, Zagreb,
. prijevod )van )vanda
SÖD)NG, T., Pogled u prošlost radi budućnosti: prikaz živih
zajednica u Novome zavjetu, KS, Zagreb,
.
SÖD)NG, T., Više od knjige. Razumjeti Bibliju, KS, Zagreb,
. prijevod )van Dugandžić
STAGG, F., Teologija Novog zavjeta, Dobra vest, Novi Sad,
.
STOTT, J. R. W., Ivanove poslanice. Uvod i komentar, Dobra
vest, Novi Sad,
.
STOTT, J. R. W., Kršćanska kontra-kultura. Tumačenje
propovijedi na gori, Duhovna stvarnost, Zagreb,
.
STOTT, J. R. W., Pavlova poslanica Efežanima. Uvod i
komentar, Dobra vest, Novi Sad,
.
ŠAG)-BUN)Ć, T. J., Vrijeme suodgovornosti ), KS, Zagreb,
.
ŠAG)-BUN)Ć, T., Ali drugog puta nema, KS, Zagreb,
.
ŠKR)NJAR, A., Teologija sv. Ivana, Filozofsko-teološki
institut družbe )susove, Zagreb,
.
ŠKR)NJAR, A., Uvod u Sv. pismo Staroga i Novoga zavjeta,
Filozofsko - teološki institut Družbe )susove, Zagreb,
.
ŠTAMBUK, )., Pjesma nad pjesmama, Fra )van Štambuk i
suradnici, Šibenik,
.
ŠTAMBUK, )., Psalmi, Vlastito izdanje, Makarska,
.
TAUBES, J., Pavlova politička teologija, Ex libris, Rijeka:
Synopsis, Sarajevo
. prijevod Roman Karlović
T()VOLL)ER, P., „Živio je među nama“. Isusov život u
14 slika P. Rousseaua s objašnjenjima i dokumentarnim
fotogra ijama, Glas Koncila, Zagreb,
.
TOK)Ć, D., Govor o opraštanju u Evanđelju po Luki, K)Z,
Zagreb
.
TOMAŠEV)Ć, D., Sveta zemlja: povijesno-duhovni vodič,
Glas Koncila, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Davidovo doba (1 i 2 Sam; 1 Kr 1-9, 1 Ljet 9- 2
Ljet 9 , Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca,
Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Evanđelja djetinjstva Isusova, KS, Zagreb,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Ilijino vrijeme. Knjige: Prva i Druga o kraljevima,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Prva i Druga Ljetopisa, Amos, Hošea, Provincijalat
hrvatskih franjevaca konventualaca Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Isus iz Nazareta - Bog s nama, Provincijalat
hrvatskih franjevaca konventualaca Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Isus iz Nazareta - Gospodin slave: Isusova muka,
smrt i uskrsnuće (Mt 21,1 - 28,20; Mk 11,1 - 16,20; Lk 19,28
- 24,53; Iv 12,1 - 21,25), Provincijalat hrvatskih franjevaca
konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Isus iz Nazareta - prorok i Krist: Isusovo javno
djelovanje (Mt 3-20; Mk 1-10; Lk 3, 1-19, 27; Iv 1, 19 11,54), Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca,
Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Ivan Krstitelj. Biblijsko-povijesni prikaz,
Provincijalat franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Izlazak. Knjige: Izlazak, Levitski zakonik,
Brojevi, Ponovljeni zakon, Provincijalat hrvatskih
franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Marija Majka vjere, Provincijalat hrvatskih
franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Marija Majka, Provincijalat hrvatskih
franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Marijina poruka, Provincijalat hrvatskih
franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Otkrivenje: komentar, Provincijalat hrvatskih
franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Petar Stijena. Biblijsko-povijesni prikaz,
Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Počeci Crkve: Pavao - apostol naroda (Dj,
Rim, 1 i 2 Kor, Gal, Ef, Fil, Kol, 1 i 2 Sol, 1 i 2 Tim, Tit,
Flm), Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca,
Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Počeci Crkve: Petar - prvak apostolski,
Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Poruka spasenja Svetog pisma Starog zavjeta,
Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Praoci Izraela, Provincijalat hrvatskih
franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
KNJ)GE
. TOM)Ć, C., Prapovijest spasenja, Provincijalat hrvatskih
franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
. TOM)Ć, C., Pristup Bibliji. Opći uvod u Sveto pismo,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Psalmi. Kratak uvod i komentar, Provincijalat
hrvatskih franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Savao Pavao. Vrijeme, život i djelo apostola
Pavla, Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca,
Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Tajna vjere. Biblijska razmatranja
euharistijskog slavlja, Provincijalat hrvatskih franjevaca
konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., U zemlji obećanja. Knjige: Jošua, Suci i Ruta,
Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Uzvišena tajna. Ljubav i obitelj u biblijskoj i
liturgijskoj poruci, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Veliki proroci (2 Kr, 2 Ljet, Iz, Jr, Ez, Mih,
Nah, Sef, Hab), Provincijalat hrvatskih franjevaca
konventualaca Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Vrijeme iščekivanja (1 i 2 Mak, Tob, Jdt,
Est, Prop, Sir, Mudr, Dn, Bar), Provincijalat hrvatskih
franjevaca konventualaca Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Začeci židovstva (Ezr i Neh, Drugi i
Treći Izaija, Hag i Zah, Mal i Ob, Jl i Jon, Ps, Izr, Pj),
Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca,
Zagreb,
.
VAN)ER, J., Susrećem Isusa. On im kaže „Volim te“. Povijest
Božje ljubavi kroz Sveto pismo, KS, Zagreb,
.
V)DOV)Ć, F., Isus Krist - jučer, danas i uvijek, Teovizija,
Zagreb,
.
V)DOV)Ć, M., Kateheta pred zrcalom Božje riječi: Biblija
- izvor za katehezu, Nacionalni katehetski ured (BK,
Zagreb,
.
V)DOV)Ć, M., Od križa do uskrsnuća: temeljna poruka
Prve poslanice Korinćanima, (rvatsko biblijsko društvo,
Zagreb,
.
V)DOV)Ć, M., Pavao i njegova misao: uvod i osnove
tumačenja i teologije Pavlovih i deuteropavlovskih
poslanica, CuS , Split,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. V)DOV)Ć, M., Pavlovski spisi: uvod i osnove značenja, CuS,
Split
.
. V)ŠAT)CK), K. i PAŽ)N, Z., Živa voda – Majim hajim.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Teološko značenje vode i njezina uloga u spasenju svijeta,
(rvatsko biblijsko društvo - Teovizija, Zagreb,
.
VLAČ)Ć )L)R)K, M., O načinu razumijevanja Svetoga pisma,
(rvatska sveučilišna naklada, Zagreb,
.
VUGDEL)JA, M., Božje zapovijedi: putokaz autentičnog
življenja i danas?!, Franjevačka visoka bogoslovija, Zagreb
- Makarska,
.
VUGDEL)JA, M., Čovjek i njegovo dostojanstvo u svjetlu
Biblije i kršćanske teologije, Služba Božja, Split,
.
VUGDEL)JA, M., Očenaš - molitva Gospodnja (Mt 6, 9-13):
egzegetsko-teološka obrada, Služba Božja, Split,
.
VUGDEL)JA, M., Pastoralni aspekti Besjede u
prispodobama (Mt 13, 1-52), Franjevačka visoka
bogoslovija, Makarska,
.
VUGDEL)JA, M., Patnja i bol u svijetlu Biblije i ljudskog
iskustva, Franjevačka visoka bogoslovija, Zagreb:
Makarska,
.
VUGDEL)JA, M., Politička ili društvena dimenzija biblijske
vjere, Služba Božja, Split,
.
WALKER, P., Stopama svetoga Pavla: ilustrirani vodič po
Pavlovim putovanjima, KS, Zagreb
. prijevod Mislav
Kovačić
WATSON, D. i JENK)NS, S., Isus nekad i sad, KS, Zagreb,
.
WE)SER, A., Središnje teme Novog zavjeta, KS, Zagreb,
.
WERBER, E., Kršćanstvo prije Krista?, Liber, Zagreb,
.
W()TE, E. G., Misli s gore blagoslova, „Blago evanđelja“,
Zagreb,
.
W)LL)AMS, J. A., Povijest biblijskih predaja, Dobra vest,
Novi Sad,
.
WR)G(T, C., Vodič za čitanje Biblije, Duhovna stvarnost,
Zagreb,
.
YVES, )., Orijaš kršćanstva. Romansirani životopis sv. Pavla
apostola, (KDĆM, Zagreb,
.
ZERW)CK, M., Poslanica Efežanima, KS, Zagreb,
.
ZOVK)Ć, M., Božja riječ u riječi ljudskoj: odrasli pred
Biblijom, Biskupski ordinarijat, Mostar,
.
KNJ)GE
. ZOVK)Ć, M., Isusove paradoksalne izreke, Vrhbosanska
visoka teološka škola, Sarajevo,
.
. ZOVK)Ć, M., Isus - objavitelj Boga ljubavi, Provincijalat
(rvatske provincije Družbe )susove, Zagreb,
. ZOVK)Ć, M., Isus u Evanđelju po Luki, Vrhbosanska
katolička teologija, Sarajevo,
.
.
. ZOVK)Ć, M., Pavlove poslanice : povod i sadržaj, Crkva na
Kamenu, Mostar,
.
. ZOVK)Ć, M., Poslužitelj Krista Isusa među poganima:
Egzegetsko-teološke studije o Pavlu, Vrhbosanska
katolička teologija, Sarajevo,
.
385. Živa je riječ Božja: seminar za voditelje biblijskih skupina
uredio Mario Cifrak , (rvatsko katoličko biblijsko djelo (rvatsko biblijsko društvo, Zagreb,
.
. ŽUPAR)Ć, D., Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobiji,
Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo,
.
VI. PROPOVIJEDI
. CANTALAMESSA, R., Riječ i život. Propovijedi god. A.,
Služba Božja, Makarska,
.
Služba Božja, Makarska,
.
. CANTALAMESSA, R., Riječ i život. Propovijedi god. B.,
Služba Božja, Makarska,
.
. CANTALAMESSA, R., Riječ i život. Propovijedi god. C.,
. CANTELON, W., Krštenje u Duhu Svetom, izd. Kristova
Pentekostna crkva u SFRJ, Zagreb,
.
. CAREV, F., Govorim vama - govorim svima. Propovijedi god.
B, Makarska,
.
. CAREV, F., Othranjeni zasadama vjere. Propovijedi god. C.,
Služba Božja, Makarska,
.
Služba Božja, Makarska,
.
. CAREV, F., Prihvatite usađenu riječ. Propovijedi god. B.,
Makarska,
.
. CAREV, F., Svi su visjeli o njegovoj riječi. Propovijedi god. C,
. CAREV, F., U osvit velikog dana. Propovijedi god. A, Služba
Božja, Makarska,
.
. CAREV, F., Zrnje riječi Božjih. Propovijedi god. A, Služba
Božja, Makarska,
.
. DUDA B., Sijač je Sin Čovječji. Razmišljanja nedjeljna i
blagdanska 1. Godina A., KS, Zagreb,
.
. DUDA, B., Sjeme je riječ Božja 2. Godina B., KS, Zagreb,
.
. DUDA, B., U plemenitu srcu. 3. Godina C., KS, Zagreb,
.
. V)DOV)Ć, M., Iskustvo Božje riječi: nedjeljne i blagdanske
homilije u godini A, Verbum, Split,
.
homilije u godini C, Verbum, Split,
.
. V)DOV)Ć, M., Zrnje riječi Božje: nedjeljne i blagdanske
homilije u godini B, Verbum, Split,
.
. V)DOV)Ć, M., Živa je Božja riječ: nedjeljne i blagdanske
. ZOVK)Ć, M., Lukino evanđelje u našoj misi. Biblijski
komentar misnih čitanja u godini C, KS, Zagreb,
.
komentar misnih čitanja u godini A, KS, Zagreb,
.
. ZOVK)Ć, M., Markovo i Ivanovo evanđelje u našoj misi, KS,
Zagreb,
.
. ZOVK)Ć, M., Matejevo evanđelje u našoj misi. Biblijski
VII. CIKLOSTILSKA IZDANJA
. BAKOT)N, J., Opći uvod u Sveto pismo, Slušači Visoke
bogoslovne škole, Zadar,
.
. BAKOT)N, J., Posebni uvod u Novi zavjet, Slušači Visoke
bogoslovne škole, Zadar,
.
. BOUWMEESTER, W., Savez u Bibliji, Zagreb,
.
. C)SAR, )., Novije diskusije o povijesnosti Kristova
uskrsnuća, Zagreb,
.
. DUDA, B., Biblijska arheologija, Kumranska otkrića,
Zagreb,
.
Zagreb,
.
. DUDA, B., Iz Apokalipse, Zagreb, Nadbiskupsko
bogoslovno sjemenište, Zagreb,
.
. DUDA, B., Iz Djela apostolskih (Uvod i egzegeza Dj 1-2),
. DUDA, B., Riječ tijelom postala. Egzegeza Lukina
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Navještenja i Ivanova Proslava, Franjevački bogoslovi,
Zagreb,
.
FUĆAK, J., Evanđelje Isusova djetinjstva. Tumačenje i
aktualizacija, Zagreb,
.
FUĆAK, J., Uvod u teologiju sinoptika, Zagreb,
.
FUĆAK, J., Evanđelje ljubljenog učenika, Zagreb,
.
GARVANOV)Ć, Đ., Komparativna statistička analiza
suvremenih biblijskih prijevoda na hrvatski ili srpski jezik,
Beograd,
.
GUTZW)LLER, R., Meditacije o Lukinu evanđelju,
Nadbiskupski duhovni stol, Zagreb,
.
GUTZW)LLER, R., Meditacije o Matejevu evanđelju,
Nadbiskupski duhovni stol, Zagreb,
.
Job. Jedan prijevod. Pro manuscripto, Chicago,
.
LAC(, M., Novozavjetna introdukcija i biblijska
hermeneutika, Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište,
Zagreb,
.
LANG, A., Uskrsnuće Kristovo, Zagreb, KS,
.
MAERTENS i FR)SQUE, Nedjeljna evanđelja. Egzegetske
bilješke, Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište, Zagreb,
.
MARKEŠ)Ć, L., Izgradnja Crkve prema Prvom pismu
Korinćanima, Sarajevo,
., Doktorska disertacija
OBERŠK) J., Egzegeza knjige Exodusa (gl. 1 - 8).
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. OBERŠK), J., Egzegeza IV knjige kraljeva, Zagreb,
. OBERŠK), J., Egzegeza proroka Danijela (gl. 1-6).
. OBERŠK), J., Introdukcija u Sveto pismo, Zagreb,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.;
.
OBERŠK), J., Introdukcija u Sveto pismo Starog zavjeta,
Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište, Zagreb,
.;
.
OBERŠK), J., Judita. Prijevod i tumačenje, Zagreb,
.
OBERŠK), J., Komentar 1. Makabejske knjige, Zagreb,
.
OBERŠK), J., Komentar 2. knjige Makabejske, Zagreb,
.
OBERŠK), J., Komentar knjige Ezrine i Nehemijine, Zagreb,
.
OBERŠK), J., Komentar Knjige Mudrosti, Zagreb,
.
OBERŠK), J., Komentar Knjige Proverbija, Zagreb,
Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište,
.
OBERŠK), J., Prorok Amos. Prijevod i tumačenje, Zagreb,
.
OBERŠK), J., Skripta biblijske arheologije. I. Geogra ija i
etnologija.
REB)Ć, A., Hošea 1-9. Uvodne bilješke i egzegeza., Zagreb,
.
REB)Ć, A., Proroci. I. Historijsko-religiozna analiza
proročkog pokreta u Izraelu s egzegetskim prilogom,
Zagreb,
.
REB)Ć, A., Prorok Izaija. Egzegeza odabranih dijelova Iz,
Zagreb,
.
RUPČ)Ć, LJ., Odgovor na kritike vlč. Mate Meštrovića,
Sarajevo,
. pro manuscripto
ŠKR)NJAR, A., Evanđelje, poslanice i Otkrivenje sv. Ivana.
Uvod. Izabrana egzegetska pitanja, FT), Zagreb,
.
ŠKR)NJAR, A., Sinoptička evanđelja. Uvod. Izabrana
egzegetska pitanja, Zagreb,
.i
.
ŠKR)NJAR, A., O inspiraciji i tumačenju Svetoga pisma, FT),
Zagreb,
.
ŠKR)NJAR, A., Pavlove poslanice (Corpus Paulinum). Uvod
u Pavlove poslanice. Izabrana egzegetska pitanja, Zagreb,
.
ŠKR)NJAR, A., Petoknjižje i „Rani proroci“, FT), Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Biblijska poruka povijesti spasenja SZ, Zagreb,
.
TOM)Ć, C., Mudrosne knjige, Zagreb,
.
VIII. DOKUMENTI
. BEA, Augustin kardinal, Evanđelja u svjetlu povijesti i
.
.
.
.
.
.
vjere. Novi znanstveni pogledi na sinoptička evanđelja,
[Dokumenti: Instrukcija Papinske komisije za biblijske
nauke o povijesnoj istini evanđelja; Povijesni značaj
Evanđelja - odlomak Dogmatske konstitucije Dei Verbum)
KS, Zagreb,
. Dok.
BENED)KT XV)., Verbum Domini = Riječ Gospodnja, KS,
Zagreb,
. Dok.
KATOL)ČKA B)SKUPSKA KONFERENC)JA ENGLESKE
) WALESA i KATOL)ČKA B)SKUPSKA KONFERENC)JA
ŠKOTSKE, Sveto pismo - dar Božji. Učiteljski dokument
Biskupskih konferencija Engleske i Walesa i Škotske, KS,
Zagreb,
. Dok.
KRES)NA, A., RUPČ)Ć, Lj. i ŠKR)NJAR, A., Dogmatska
konstitucija o Božanskoj objavi, FTD), Zagreb,
.
PAP)NSKA B)BL)JSKA KOM)S)JA, Židovski narod i njegova
sveta pisma u kršćanskoj objavi, KS, Zagreb, Zagreb,
.
Dok.
PAP)NSKA B)BL)JSKA KOM)S)JA, Biblija i kristologija, KS,
Zagreb,
. Dok.
PAP)NSKA B)BL)JSKA KOM)S)JA, Biblija i moral: Biblijski
korijeni kršćanskog djelovanja, KS, Zagreb,
. Dok.
. PAP)NSKA B)BL)JSKA KOM)S)JA, Tumačenje Biblije u
Crkvi. Biblija i kristologija, KS, Zagreb,
. Dok.
. PAPA P)JO X))., Divino Af lante spiritu: enciklika o
unapređivanju studija Svetoga pisma, KS, Zagreb,
.
Dok.
. POPOV)Ć, Anto, Načela i metode za tumačenje Biblije:
Komentar Papina govora i dokumenata Biblijske komisije
Tumačenje Biblije u Crkvi, KS, Zagreb,
.
. Sveto pismo u Životu Crkve: 40 godina Dogmatske
konstitucije „Dei Verbum“ o božanskoj objavi priredio
Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.
IX. ZBORNICI
. ANČ)Ć, N. A. i B)ŽACA, N., priredili , Objava, objave i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ukazanja. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog
skupa, Split, 26. i 27. listopada 2006., CuS, Split
.
ANČ)Ć, N. A. i B)ŽACA, N. priredili), Pristupi umiranju i
smrti. Zbornik radova teološkog simpozija, CuS, Split,
.
ANČ)Ć, N. A. i B)ŽACA, N. priredili , Osobna i društvena
dimenzija grijeha. Zbornik radova znanstvenoga skupa
Split, 25.-26. listopada 2001., CuS, Split,
.
ANČ)Ć, N. A. i B)ŽACA, N. priredili , Kršćanstvo i zdravlje.
Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa Split,
20.-21. listopada 2005., CuS, Split,
.
ANČ)Ć, N. A. priredio , Na granicama riječi. Zbornik u
čast mons. Drage Šimundže, CuS, Split,
.
BAB)Ć, M. uredio , U službi Riječi: Spomenspis prigodom
75. obljetnice rođenja O. Franje Careva, ofm, Služba Božja,
Makarska,
.
BAB)Ć, M., uredio , Aktualnost predaje: zbornik radova
Međunarodnog znanstvenog skupa prigodom 100.
obljetnice rođenja Karla Balića, Split 6. IX. 1999., Služba
Božja, Makarska,
.
BAJS)Ć, V. et al. uredili , Kršćanin i Crkva u suvremenom
svijetu, KSC, Glas Koncila, Zagreb,
.
BAJS)Ć, V., et al. uredili), Kritičko-proročka uloga Crkve
u ovom povijesnom vremenu, Zagrebačka nadbiskupijaKatehetski centar-Glas Koncila, Zagreb,
.
BALOBAN, J. uredio , Kršćansko ponašanje i djelovanje
u ratnoj i poratnoj situaciji: kateheze (6. okvirna tema:
Nacrti kateheza za katehizaciju studenata i radničke
mladeži), Katehetski centar- Glas Koncila, Zagreb,
.
BENC, A. et al. priredili , Mi, Crkva i drugo. Sabrani radovi
od 1966-1971., KS, Zagreb,
.
BLAŽEV)Ć, V. priredio , Ljudska prava i Katolička Crkva:
dostojanstvo osobe i temeljna ljudska prava u naučavanju
Katoličke Crkve: Zbornik radova znanstvenog skupa
održanog u Sarajevu 27. – 29. travnja 2000., Pravni centar,
Sarajevo,
.
BLAŽEV)Ć, V., MARKEŠ)Ć, L., VRGOČ, M., uredili , Verbi
minister et omnis creati cultor: zbornik u čast fra Vitomira
ZBORN)C)
Slugića zaslužnog člana franjevačke provincije Bosne
Srebrene i profesora Franjevačke teologije u Sarajevu,
u povodu 70. obljetnice života, Franjevačka teologija,
Sarajevo,
.
. C)FRAK, M. i ĆEPUL)Ć, A. N. uredili , Regnare Dei servire
est - Božje kraljevanje je služenje. Zbornik in memoriam fra
Korneliju Zvonimiru Šojatu, OFM (1938.-2006.), (rvatska
franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb,
.
. C)FRAK, M. - (O(NJEC, (. uredili , Neka iz tame svjetlost
zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu
Rebiću povodom 70. obljetnice života u 40. obljetnice
profesorskoga rada , KS, Zagreb,
.
. C)FRAK, M. uredio , O kraljevstvu nebeskom – novo i staro:
zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75.
rođendana i 50 godina svećeništva, KS, Zagreb,
.
. ČAUŠEV)Ć, E. et al. uredili , Trava od srca: hrvatske Indije
II. , (rvatsko ilološko društvo: Filozofski fakultet, Zagreb,
.
. DEROSS), Z. et al. uredili , Bartol Kašić i Biblija: zbornik
radova s predstavljanja prvotiska Kašićeva hrvatskog
prijevoda Sv. pisma u Pagu 30. ožujka 2001., Matica
hrvatska Pag, Pag,
.
. DOD)G, R. urednik , Interpres verbi: zbornik u čast
Ljudevita Rupčića u povodu 75. obljetnice života i 50.
obljetnice svećeništva, Ziral, Mostar,
.
. DUGAL)Ć, V. uredio , Spe et labore: zbornik u čast mons.
dr. sc. Marina Srakića, biskupa đakovačkog i srijemskog,
Teologija u Đakovu, Đakovo,
.
. DŽ)N)Ć, ). i RAGUŽ, ). priredili , Iščekivati i požurivati
dolazak dana Božjega. Zbornik radova u čast prof. dr.
sc. Peri Aračiću prigodom 65. obljetnice života, Katolički
bogoslovni fakultet, Đakovo
.
. GRUB)Š)Ć, ). priredio , Konfesije i rat. Zbornik radova
međunarodnog znanstvenog skupa Split, 2.-4. prosinca
1993., Centar za religijska istraživanja: (rvatska
akademska udruga, Split,
.
. (ERMAN, Z. ). priredio , Diaconus verbi: Marijan Jerko
Fućak, 1932.-1992., KS, Zagreb,
.
. (OBLAJ, A. et al. priredili , U službi Života: problematika
suvremene kršćanske obitelji, Nadb. bogoslovno
sjemenište-Sekcija za studij obitelji, Zagreb,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. (ORAK-W)LL)AMS, N. pripremila , Blizu ti je riječ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
spomen zbornik u 75. obljetnici života Josipa Horaka,
Duhovna stvarnost, Zagreb,
.
(OŠKO, F. E. uredio , O čovjeku i Bogu: zbornik Marijana
Jurčevića u prigodi 65. obljetnice života, KS, Zagreb Teologija u Rijeci, Rijeka,
.
(OŠKO, F. E. uredio , Djelatna Crkva. Zbornik Milana
Šimunovića u prigodi 65. obljetnice života, KS, Zagreb,
Teologija u Rijeci, Rijeka,
.
)K)Ć, N. priredio , Teološke tribine 2002.-2003.,
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo,
.
)K)Ć, N. priredio , Teološke tribine 2004. godine,
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo
.
JANEŽ)Ć, S., PERKO, F., VESENJAK, J. uredili , V edinosti:
ekumenski zbornik… kraljevstvo božje…, Slovenski
ekumenski svet, Ljubljana - Maribor,
.
JOS)POV)Ć, M. - ODOBAŠ)Ć, B. – TOP)Ć, F. priredili , U
službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons.
dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina
profesorskog djelovanja, Vrhbosanska katolička teologija,
Sarajevo,
.
JOS)POV)Ć, M. i ZOVK)Ć, M. uredili , Crtajte granice ne
precrtajte ljude: zbornik radova u povodu imenovanja
vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom,
Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo – Bol Brač ,
.
JUR)Š)Ć, (. G. i LUB)NA, P. uredili , „Ancilla Domini Službenica Gospodnja“. Zbornik u čast fra Pavla Melade,
Kačić, Split .
JUR)Š)Ć, P. priredili , Ivan Šarić, vrhbosanski nadbiskup.
Zbornik radova znanstvenoga skupa o dr. Ivanu Šariću
održanog 19. siječnja 2002. Vrhbosanska katolička
teologija, Sarajevo,
.
KARAMAT)Ć, M. - S)K)R)Ć, M. - ŠARČEV)Ć, ). uredili ,
Magister interpersque legis ecclesiae. Zbornik u čast
fra Velimiru Blaževiću, zaslužnom članu franjevačke
provincije Bosne Srebrene i profesoru Franjevačke teologije
u Sarajevu, u povodu . obljetnice života, Franjevačka
teologija, Sarajevo
.
K)R)G)N, M. et al. priredili , Zbornik liturgijskih tečaja: Dio
II. Božja riječ zajednici, Dijecezanski liturgijski odbor,
.
ZBORN)C)
. KOŠ)Ć, V. uredio , Marija i Presveto Trojstvo: Zbornik
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
radova Hrvatske sekcije XX. međunarodnog mariološkomarijanskog kongresa, Rim, 15.-24. rujna 2000., KS i
(rvatski mariološki institut, Zagreb,
.
KOŠ)Ć, V. uredio , Mater Verbi incarnati = Marija iz
Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti: Zbornik
radova XXI. međunarodnog mariološko-marijanskog
kongresa Rim, 4.-8. prosinca 2004. (Hrvatska jezična
sekcija), KS i (rvatski mariološki institut, Zagreb,
.
KRPELJEV)Ć, J. i ŽULJEV)Ć, ). priredili , U služenju
Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna
Škvorčevića, prvoga požeškog biskupa prigodom 60.
obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva i 10. obljetnice
biskupstva, Biskupski ordinarijat, Požega
.
MAJ)Ć, S., uredio , Uvijek na istom putu. Zbornik biskupa
Iva Gugića, Gospa od Škrpjela, Perast,
.
MARAČ)Ć, Lj., uredio , Spe gaudentes = U nadi radosni:
zbornik u povodu 80. rođendana fra Celestina Tomića,
Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, Zagreb,
.
N)K)Ć, M., uredio , Novi religiozni pokreti: zbornik radova
sa znanstvenog simpozija Filozofskog fakulteta Družbe
Isusove o novim religioznim pokretima, FT), Zagreb,
.
PER)Ć, R., priredio), Homo imago et amicus Dei = Čovjek
slika i prijatelj Božji. Zbornik u čast Ivana Goluba, Papinski
hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim,
.
P)C(LER, A., et al. priredili , Zbornik liturgijskog tečaja.
Dio I. Zajednička žrtva, Zagreb,
.
POZA)Ć, V., uredio , Ekologija: znanstveno-etičko-teološki
upiti i obzori, FT): Centar za bioetiku, Zagreb,
.
POZA)Ć, V., uredio , Ekologija: znanstveno-etičko-teološki
upiti i obzori; drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, FT):
Centar za bioetiku,
.
PRANJ)Ć, M., priredio , Biblija u katehezi, KSC, Zagreb,
.
PRCELA, F., priredio , Dijalog. na putu do istine i
vjere. Zbornik u čast Augustina Pavlovića, OP, (rvatska
dominikanska provincija-Nakladni zavod Globus, Zagreb,
Matthias Grünewald - Verlag, Mainz,
.
PULJ)Ć, J. et al. uredili , Žena - majka, čuvarica života i
povijesti: zbornik, (rvatska Republika (erceg-Bosna i
Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji, Mostar,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. RAGUŽ, )., priredio „Multorum fratrum vehementissima
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
postulatione et maxima tua iussione compulsus: Zbornik
radova u čast prof. dr. sc. fra Marijanu Mandacu prigodom
70. obljetnice života, Služba Božja, Split,
.
RA(NER, K. i (ERMAN, Z., Siromašni poradi Kraljevstva
Božjega. Teološko - biblijski - pastoralni vidici, KS, Zagreb,
.
RAPO, V., uredila , Biblija - izvor religija i kultura,
(rvatsko društvo folklorista, Zagreb,
.
REB)Ć, A. uredio , „Ljekarnica nebeska“ (´Pharmacopaea
coelestis´) hrvatskog naroda: zbornik radova znanstvenog
simpozija Hrvatskog mariološkog instituta Katoličkog
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu“
Hrvatska marijanska svetišta u duhovnoj obnovi Hrvatske“,
Marija Bistrica, 5.-6. lipnja 1998., KS i (rvatski mariološki
institut, Zagreb,
.
REB)Ć, A. uredio , Marijin lik danas: zbornik radova XII.
međunarodnog mariološkog kongresa, Čenstohova, 18.-24.
kolovoza 1996., KS i (rvatski mariološki institut, Zagreb,
.
REB)Ć, A.-MAM)Ć, J. priredili , Blažena Djevica Marija u
Kršćanskoj duhovnosti: zbornik radova s Radnog sastanka
Hrvatskog mariološkog instituta i Instituta za kršćansku
duhovnost Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu,
KS-(rvatski mariološki institut - )nstitut za kršćansku
duhovnost KBF-a u Zagrebu, Zagreb,
.
SESAR, D. i V)DOV)Ć-BOLT, ). uredile , Drugi hrvatski
slavistički kongres. Zbornik radova I. , (rvatsko ilološko
društvo-Filozofski fakultet, Zagreb,
.
STE)NER, M. uredio , Synthesis theologica: zbornik u čast
p. Rudolfa Brajčića SJ prigodom 75. obljetnice života, FT),
Zagreb,
.
ŠANJEK, F. priredio , Misao i djelo Ivana Stojkovića
(1390/95-1443). Zbornik radova s Međunarodnog
simpozija u Dubrovniku, 26.-28. svibnja 1983., KS, Zagreb,
.
Š)MUNDŽA, D. et al. priredili , Gle ovo srce: Konferencije o
štovanju Pres. Srca Isusova, Samostan sv. Klare, Split,
.
ŠKAR)CA, M. i MATELJAN, A., U križu je spas. Zbornik
u čast nadbiskupa-metropolita mons. Ante Jurića, CuS:
Teologija u Splitu, Split,
.
ZBORN)C)
. ŠPORČ)Ć, ). uredio , Stari zavjet - vrelo vjere i kulture:
.
.
.
.
.
.
.
.
zbornik radova interdisciplinarnog međunarodnog
simpozija, Rijeka, 5. i 6. prosinca 2003., Rijeka- Teologija u
Rijeci, Zagreb- Biblijski institut,
.
TANJ)Ć, Ž. - KOVAČ, T. - MUR)Ć, B. uredili , Teologijom
svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast profesoru
emeritusu Tomislavu Ivančiću , KS, Zagreb
.
TOP)Ć, F. priredio , Teološke teme, Vrhbosanska visoka
teološka škola, Sarajevo,
.
VUGDEL)JA, M., priredio , Govor na gori (Mt 5-7).
Egzegetsko-teološka obrada. Zbornik radova
međunarodnog znanstvenog skupa Split, 12.-13. prosinca
2003., Služba Božja, Split,
.
VULETA, B. uredio , Praštanje. Zbornik radova sa
znanstvenog simpozija, Franjevački samostan Gospe od
zdravlja, Split, 27.-29. travnja 1995., Vijeće za pravdu, mir
i skrb za stvoreno-Konferencije franjevačkih provincijalaKomisija za pravdu, mir i ekologiju Vijeća franjevačkih
zajednica, Sinj,
.
VULETA i B. AN)Ć, R. uredili , Kultura solidarnosti:
u službi svijetu, u službi Spasitelju. Zbornik radova sa
znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu, 5.-7. lipnja
1997., Franjevački institut za kulturu mira, Split,
.
VULETA, B. i VUČKOV)Ć, A. uredili , Odgovornost za život:
zbornik sa znanstvenog simpozija održanog u Baškoj vodi,
1.-3. listopada 1999., Franjevački institut za kulturu mira,
Split,
.
VULETA, B.- AN)Č)Ć, R. - M)LANOV)Ć, ). uredili ,
Kršćanstvo i pamćenje: kršćansko pamćenje i oslobođenje
zlopamćenja: zbornik radova s međunarodnog simpozija,
Trogir, 15.-17. svibnja 2003., Franjevački institut za
kulturu mita, Split-(rvatski Caritas, Zagreb,
.
VULETA, B. uredio , Nasilje nad ženama. Teološkopastoralni izazov, Franjevački institut za kulturu mira,
Split,
.
X. ČLANCI U ZBORNICIMA
. ANTOLOV)Ć, M., Velikaši svijeta i velikani Božji (Mk 10,
.
.
.
.
.
.
41-45), u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova
u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života
i 35 godina profesorskog djelovanja, priredili Marko
Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić , Vrhbosanska
katolička teologija, Sarajevo,
.,
.
BADUR)NA ST)PČEV)Ć, V., Biblijske Knjige o Makabejcima
u hrvatskoj glagoljskoj književnosti, u: O kraljevstvu
nebeskom – novo i staro: zbornik radova u čast
Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i 50
godina svećeništva, uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
BANOV, E., Razmišljanja nad hrvatskim prepjevanim
božićnim evanđeljem, u: O kraljevstvu nebeskom – novo
i staro: zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u
povodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva, uredio
Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
BAR)Š)Ć, M., Pavlove polemike s protivnicima. Apologet
apostolske službe, u: U križu je spas. Zbornik u čast
nadbiskupa-metropolita mons. Ante Jurića uredili Marin
Škarica, Ante Mateljan , CuS-Teologija u Splitu, Split,
., .
BAŠ)Ć, P., Vox clamantis in deserto, u: O kraljevstvu
nebeskom – novo i staro: zbornik radova u čast
Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i 50
godina svećeništva, uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
BAŠ)Ć, P., Prijepisi i prepisivači Kašićeva prijevoda
Svetoga pisma, u: Bartol Kašić i Biblija: zbornik radova s
predstavljanja prvotiska Kašićeva hrvatskog prijevoda Sv.
pisma u Pagu 30. ožujka 2001., Derossi, Z. et al. uredili ,
Matica hrvatska, Pag,
.,
.
BAŠ)Ć, P. Tekstovi Svetoga pisma u prijevodima Bartola
Kašića, u: Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik
radova I. uredile Dubravka Sesar i )vana Vidović Bolt ,
(rvatsko ilološko društvo - Filozofski fakultet, Zagreb,
., - .
ČLANC) U ZBORN)C)MA
. BELAJ, V., Narodi nam se Kralj nebeski... Prilog povijesti
.
.
.
.
.
.
.
.
hrvatske božićne himne, u: O kraljevstvu nebeskom – novo
i staro: zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u
povodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva, uredio
Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
BELAJ, V., Plodovi neplodne smokve (Lk 13, 6-9), u:
Diaconus verbi: Marijan Jerko Fućak, 1932.-1992.,
priredio )zidor Z. (erman , KS, Zagreb,
.,
.
BERKOV)Ć, D., Elementi teološke gramatike u čitanju
proroka Izaije, u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik
radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70.
obljetnice života u 40. obljetnice profesorskoga rada.
uredili Mario Cifrak i Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
B)RV)Š, A., Podsticajna upotreba proročke poruke, u: Blizu
ti je riječ: spomen zbornik u 75. obljetnici života Josipa
Horaka, pripremila Nela (orak-Williams , Duhovna
stvarnost, Zagreb,
., - .
BOŠNJAKOV)Ć, J., Kreativnost kao izvor radosti u životu
sv. Pavla, u: Apostolu naroda. Zbornik radova svećenika
studenata Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima o sv.
Pavlu u njegovu jubileju, Papinski hrvatski zavod svetog
Jeronima, Rim
.,
.
BRAJČ)Ć, R., Ljudskost B. D. Marije, supruge i majke,
u: U službi Života: problematika suvremene kršćanske
obitelji, priredili Antun (oblaj et al. , Nadb. bogoslovno
sjemenište-Sekcija za studij obitelji, Zagreb,
., - .
BUR)Ć, J., Žene u Evanđelju, u: U križu je spas. Zbornik u
čast nadbiskupa-metropolita mons. Ante Jurića uredili
Marin Škarica, Ante Mateljan , CuS: Teologija u Splitu,
Split,
.,
.
C)FRAK, M., Vjera praotaca u Poslanici Hebrejima 11,
u: Stari zavjet - vrelo vjere i kulture: zbornik radova
interdisciplinarnog međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6.
prosinca 2003., uredio )van Šporčić , Rijeka: Teologija u
Rijeci-Zagreb, Biblijski institut,
.,
.
C)FRAK, M., A Isus spavaše (Mk 4, 38), u: O kraljevstvu
nebeskom – novo i staro: zbornik radova u čast
Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i 50
godina svećeništva, uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. C)FRAK, M., Moljenje s vjernom (Mt 7, 7-11), u: Govor na
.
.
.
.
.
.
.
gori (Mt 5-7). Egzegetsko-teološka obrada. Zbornik radova
međunarodnog znanstvenog skupa Split, 12.-13. prosinca,
2003. priredio Marijan Vugdelija , Služba Božja, Split,
.,
.
C)FRAK, M., Zagrebačka Biblija (1968.), u: „Multorum
fratrum vehementissima postulatione et maxima tua
iussione compulsus: Zbornik radova u čast prof. dr. sc.
fra Marijanu Mandacu prigodom 70. obljetnice života,
priredio )vica Raguž , Služba Božja, Split,
.,
.
C)FRAK, M., Važnost pitanja o povijesnom Isusu danas, u: U
službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons.
dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina
profesorskog djelovanja, priredili Marko Josipović, Božo
Odobašić i Franjo Topić , Vrhbosanska katolička teologija,
Sarajevo,
.,
.
C)FRAK, M., Ps 110(109) u poslanici Hebrejima, u: Neka
iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr.
sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života u 40.
obljetnice profesorskoga rada, uredili Mario Cifrak i
Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
C)FRAK, M., Osvrt na velike Ivanovske slike u knjizi Josepha
Ratzingera-Benedikta XVI. “Isus iz Nazareta“, u: Teološka
promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera/
Benedikta XVI., priredio )vica Raguž , KS, Zagreb
.,
.
C)FRAK, M., Kristovo kraljevstvo, u: Regnare Dei servire
est-Božje kraljevanje je služenje. Zbornik in memoriam
fra Korneliju Zvonimiru Šojatu, OFM (1938.-2006.),
uredili Mario Cifrak i Antica–Nada Ćubelić , (rvatska
franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb,
.,
- .
C)FRAK, M., Perikopa o takozvanom čišćenju Hrama (Mk
11, 15-19), u: Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik
radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću,
uredili Željko Tanjić, Tomislav Kovač i Branko Murić ,
Zagreb, KS,
.,
.
ČABRAJA, )., Pavao i Tôra/ Zakon, u: Stari zavjet - vrelo
vjere i kulture: zbornik radova interdisciplinarnog
međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6. prosinca 2003.,
ČLANC) U ZBORN)C)MA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
uredio )van Šporčić , Rijeka: Teologija u Rijeci- Zagreb:
Biblijski institut,
.,
.
ĆUR)Ć, T. , Božja ludost mudrija je od ljudi i Božja slabost
jača je od ljudi, u: Apostolu naroda. Zbornik radova
svećenika studenata Papinskoga hrvatskog zavoda sv.
Jeronima o sv. Pavlu u njegovu jubileju, Papinski hrvatski
zavod svetog Jeronima, Rim
.,
.
DAMJANOV)Ć, S., Job u Braći Karamazovima, u: O
kraljevstvu nebeskom – novo i staro: zbornik radova u
čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i
50 godina svećeništva, uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
DEROSS), Z., Okolnosti u kojima smo u Zadru transkribirali
Kašićev prijevod Biblije, u: Bartol Kašić i Biblija: zbornik
radova s predstvaljanja prvotiska Kašićeva hrvatskog
prijevoda Sv. pisma u Pagu 30. ožujka 2001., Derossi, Z. et
al. uredili , Matica hrvatska, Pag,
.,
.
DESPOT, L., Prevođenje Biblije u Hrvata od Kašića do
Katančića, u: Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik
radova I. uredile Dubravka Sesar i )vana Vidović Bolt ,
(rvatsko ilološko društvo: Filozofski fakultet, Zagreb,
., - .
DOGAN, N., A mi propovijedamo Krista raspetoga (1Kor
1, 23). Razmišljanje o kršćanskoj mudrosti, u: U službi
Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. dr.
Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina
profesorskog djelovanja, priredili Marko Josipović, Božo
Odobašić i Franjo Topić , Vrhbosanska katolička teologija,
Sarajevo,
.,
.
DUDA, B., Zagrebačka Biblija 1968., u: Mi Crkva i drugo.
Sabrani radovi od 1966-1971. priredili Ana Benc et al. ,
KS, Zagreb,
.,
.
DUDA, B., Biblija i liturgija, u: Zbornik liturgijskog tečaja.
Dio I. Zajednička žrtva, uredili Alfred Pichler et al. ,
Zagreb,
., .
DUDA, B., Evanđeoski motivi stjecanja imovine, u:
U službi Života: problematika suvremene kršćanske
obitelji, priredili Antun (oblaj et al. , Nadb. bogoslovno
sjemenište-Sekcija za studij obitelji, Zagreb,
., - .
DUDA, B., Biblija i liturgija u propovijedanju, u: Zbornik
liturgijskih tečaja: Dio II. Božja riječ zajednici, uredili
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
.
.
.
.
.
.
.
.
Martin Kirigin et al. , Dijecezanski liturgijski odbor,
.,
.
DUDA, B., Biblijska hermeneutika Ivana Stojkovića, u:
Misao i djelo Ivana Stojkovića (1390/95-1443). Zbornik
radova s Međunarodnog simpozija u Dubrovniku, 26.-28.
svibnja 1983., KS, Zagreb,
.,
.
DUGANDŽ)Ć, )., „Da ne izgubi snagu križ Kristov“ (1 Kor
1, 17). Stvarnost i poruka križa u životu apostola Pavla,
u: Diaconus verbi: Marijan Jerko Fućak, 1932.-1992.,
priredio )zidor Z. (erman , KS, Zagreb,
., - .
DUGANDŽ)Ć, )., „Da svi budu jedno“ (Iv 17, 21). Dimenzija
crkvenosti Ivanova evanđelja, u: Synthesis theologica:
zbornik u čast p. Rudolfa Brajčića SJ prigodom 75.
obljetnice života, uredio Marijan Steiner , FT), Zagreb,
., - .
DUGANDŽ)Ć, )., „Idite po svem svijetu i učinite sve narode
mojim učenicima“ (Mt 28, 19), u: Interpres verbi: zbornik
u čast Ljudevita Rupčića u povodu 75. obljetnice života i
50. obljetnice svećeništva, urednik Radoslav Dodig , Ziral,
Mostar,
.,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Isusov stav prema Zakonu (Mt 5, 13-16),
u: Govor na gori (Mt 5-7). Egzegetko- teološka obrada.
Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Split,
12.-13. prosinca, 2003. priredio Marijan Vugdelija ,
Služba Božja, Split,
., - .
DUGANDŽ)Ć, )., „Neopozivi su darovi i poziv Božji“ (Rim
11, 29). Teologija Saveza u svjetlu novijih egzegetskih
spoznaja, u: O kraljevstvu nebeskom – novo i staro: zbornik
radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75.
rođendana i 50 godina svećeništva, uredio Mario Cifrak ,
KS, Zagreb,
.,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Govor na gori: utopija ili ostvariv zahtjev?,
u: Zbornik Ziral 1970-2000, Mostar-Zagreb,
.,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Mukotrpno i ustrajno iščekivanje spasenja
stvorenja (Rim 8, 18-22), u:, Verbi minister et omnis creati
cultor: zbornik u čast fra Vitomira Slugića zaslužnog
člana franjevačke provincije Bosne Srebrene i profesora
Franjevačke teologije u Sarajevu, u povodu 70. obljetnice
života, uredili Velimir Blažević, Luka Markešić, Miro
Vrgoč , Franjevačka teologija, Sarajevo,
.,
.
ČLANC) U ZBORN)C)MA
. DUGANDŽ)Ć, )., Učitelju, gdje stanuješ? (Iv 1, 38).
.
.
.
.
.
.
Pojam učenika i nasljedovanja u Novom zavjetu, u:
Spe gaudentes=U nadi radosni: zbornik u povodu 80.
rođendana fra Celestina Tomića, uredio Ljudevit
Maračić , Provincijalat hrvatskih franjevaca
konventualaca, Zagreb,
.,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Žena u Bibliji, u: Žena-majka, čuvarica
života i povijesti: zbornik, uredili J. Puljić et al. , (rvatska
Republika (erceg-Bosna i Ministarstvo rada, socijalne
skrbi i obitelji, Mostar,
., - .
DUGANDŽ)Ć, )., Koliko je savjest autonomna? Pojam i
značenje savjesti (σ ι σις) u Novom zavjetu, u: U službi
Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. dr.
Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina
profesorskog djelovanja, priredili Marko Josipović, Božo
Odobašić i Franjo Topić , Vrhbosanska katolička teologija,
Sarajevo,
.,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Otajstvo od vječnosti skriveno u Bogu.
Slika Crkve u Poslanici Efežanima, u: KRPELJEV)Ć, J., ŽULJEV)Ć, )., prir. , U služenju Božjemu narodu. Zbornik
radova u čast msgr. dr. Antuna Škvorčevića, prvoga
požeškog biskupa prigodom 60. obljetnice života, 35.
obljetnice svećeništva i 10. obljetnice biskupstva, Biskupski
ordinarijat, Požega
.,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Lik i uloga kršćanskoga pismoznanca
u Matejevu evanđelju, u: Neka iz tame svjetlost
zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu
Rebiću povodom 70. obljetnice života u 40. obljetnice
profesorskoga rada, uredili Mario Cifrak i Nikola
(ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
DUGANDŽ)Ć, )., Jedinstvo poslanja, služenja i biti smisao
Isusovih tvrdnja o samom sebi u knjizi Josepha Ratzingera,
u: Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha
Ratzingera/ Benedikta XVI., priredio )vica Raguž , KS,
Zagreb
.,
.
DUGANDŽ)Ć, )., „Ne budite zabrinuti…“ (Mt 6, 25-34).
Biblijski temelj govora o Božjoj providnosti, u: Teologijom
svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast profesoru
emeritusu Tomislavu Ivančiću uredili Željko Tanjić,
Tomislav Kovač i Branko Murić , Zagreb, KS,
.,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. DUGANDŽ)Ć, )., )sus,. Sin Božji, začet po Duhu svetome i
.
.
.
.
.
.
.
Sin Marijin (na temelju Novozavjetnih svjedočanstava , u:
Marija i Presveto Trojstvo: Zbornik radova Hrvatske sekcije
XX. međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa,
Rim, 15.-24. rujna 2000., uredio Vlado Košić , KS i
(rvatski mariološki institut, Zagreb,
., - .
DUGANDŽ)Ć, )., Majka, žena, učenica-mjesto i uloga
Isusove majke u Ivanovu evanđelju, u: Mater Verbi
incarnati = Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u
povijesti: Zbornik radova XXI. međunarodnog mariološkomarijanskog kongresa Rim, 4.-8. prosinca 2004. (rvatska
jezična sekcija , uredio Vlado Košić , KS i (rvatski
mariološki institut, Zagreb,
., - .
DUGANDŽ)Ć, )., Srce u Bibliji. Pokušaj biblijske slike o
čovjeku, u: Gle ovo srce: Konferencije o štovanju Pres. Srca
Isusova, uredili Drago Šimundža et al. , Samostan sv.
Klare, Split,
., - .
F)L)Ć, A., Majčinsko lice Božje, Bog je ne samo otac, nego
nas ljubi ljubavlju majke, u: Marija i Presveto Trojstvo:
Zbornik radova Hrvatske sekcije XX. međunarodnog
mariološko-marijanskog kongresa, Rim, 15.-24. rujna
2000., uredio Vlado Košić , KS i (rvatski mariološki
institut, Zagreb,
., - .
F)L)P)Č, s. M., Pomen dvojnega naslova pesmi v Raz 15,
3a, u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u
čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života
i 35 godina profesorskog djelovanja, priredili Marko
Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić , , Vrhbosanska
katolička teologija, Sarajevo,
.,
.
F)L)POV)Ć, A. T., Život za prijatelje. Teološki dometi
terminologije prijateljstva u Ivanovim spisima, u: Homo
imago et amicus Dei= Čovjek slika i prijatelj Božji.
Zbornik u čast Ivana Goluba priredio Ratko Perić ,
Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim,
.,
- .
FUĆAK, J., Biblija u našim rukama, u: Mi Crkva i drugo.
Sabrani radovi od 1966-1971., priredili Ana Benc et al. ,
KS, Zagreb,
.,
.
GAŠPAR, N., Ruah u kršćanskoj pneumatologiji, u:
Stari zavjet - vrelo vjere i kulture: zbornik radova
interdisciplinarnog međunarodnog simpozija, Rijeka,
ČLANC) U ZBORN)C)MA
.
.
.
.
.
.
.
5. i 6. prosinca 2003., uredio )van Šporčić , Rijeka:
Teologija u Rijeci-Zagreb: Biblijski institut,
.,
.
GOLUB, )., Tko je zaustavio tiskanje hrvatske Biblije
Bartola Kašića?, u: O kraljevstvu nebeskom – novo i staro:
zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu
75. rođendana i 50 godina svećeništva, uredio Mario
Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
GOLUB, )., Sudbina Kašićeve Biblije, u: Bartol Kašić
i Biblija: zbornik radova s predstavljanja prvotiska
Kašićeva hrvatskog prijevoda Sv. pisma u Pagu 30. ožujka
2001., Derossi, Z. et al. uredili , Matica hrvatska, Pag,
., - .
(ERMAN, Z. )., Marijanski prizvuk u Poslanici Galaćanima
4, 4?, u: „ Ancilla Domini- Službenica Gospodnja“. Zbornik u
čast fra Pavla Melade, uredili (. G. Jurišić, Petar Lubina ,
Kačić, Split .,
.; Dorađeno u:
O kraljevstvu nebeskom – novo i staro: zbornik radova u
čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i
50 godina svećeništva, uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
(ERMAN, Z. )., Novi stvor u kontekstu poslanice
Galaćanima 6, 15, u: Diaconus verbi: Marijan Jerko Fućak,
1932.-1992., priredio )zidor Z. (erman , KS, Zagreb,
., - .
(ERMAN, Z. )., Žena-Marija u kontekstu dvanaestog
poglavlja Ivanova Otkrivenja, u: Blažena Djevica Marija
u kršćanskoj duhovnosti priredili Adalbert Rebić, Jakov
Mamić , KS, (rvatski mariološki institut-)nstitut za
kršćansku duhovnost KBF-a u Zagrebu, Zagreb,
.,
- .
(ERMAN, Z. )., Radino siromaštvo prvokršćanskih
misionara s posebnim osvrtom na iskustvo sv. Pavla
prema 1 - 2 Kor, u: Siromašni poradi Kraljevstva Božjega.
Teološko - biblijski - pastoralni vidici, uredili K. Rahner, Z.
(erman , KS, Zagreb,
., - .
(O(NJEC, N., Evanđelje nadvladava strah pred
budućnošću, u: Kritičko-proročka uloga Crkve u ovom
povijesnom vremenu, uredili Vjekoslav Bajsić et al. ,
Zagrebačka nadbiskupija, Katehetski centar-Glas Koncila,
Zagreb,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. (O(NJEC, N., Isus Krist Sin Božji i Veliki svećenik, u:
.
.
.
.
.
.
.
Interpres verbi: zbornik u čast Ljudevita Rupčića u povodu
75. obljetnice života i 50. obljetnice svećeništva, urednik
Radoslav Dodig , Ziral, Mostar,
.,
.
(O(NJEC, N., Isusova radost i nada temelj apsolutne
budućnosti čovjeka, u: Kršćanin i Crkva u suvremenom
svijetu, uredili Vjekoslav Bajsić et al. , KSC-Glas Koncila,
Zagreb,
.
(O(NJEC, N., Matthias Flacius Illyricus, Father
and Creator of Modern Biblical Hermeneuticsm, u:
)nterpretation of the Bible. )nterpretacija Svetega pisma,
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana Shef ield Academic Press, Shef ield,
.,
.
(O(NJEC, N., Put, dva puta kao slika za život. Biblijskoteološko izlaganje, u: O kraljevstvu nebeskom – novo i
staro: zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u
povodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva, uredio
Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
(O(NJEC, N., Strpljenjem ususret pravednom rješenju
rata, u: Kršćansko ponašanje i djelovanje u ratnoj i
poratnoj situaciji: kateheze (6. okvirna tema: Nacrti
kateheza za katehizaciju studenata i radničke mladeži),
uredio Josip Baloban , Katehetski centar- Glas Koncila,
Zagreb,
.
(O(NJEC, N., Teologija svjetlosti u proroka Izaije,
u: Spe gaudentes= U nadi radosni: zbornik u povodu
80. rođendana fra Celestina Tomića, uredio Ljudevit
Maračić , Provincijalat hrvatskih franjevaca
konventualaca, Zagreb,
.,
.
(O(NJEC, N., Zanimanje za apokaliptičku literaturu,
u: U služenju Božjemu narodu. Zbornik radova u čast
msgr. dr. Antuna Škvorčevića, prvoga požeškog biskupa
prigodom 60. obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva
i 10. obljetnice biskupstva uredili Josip Krpeljević i )vica
Žuljević , Biskupski ordinarijat, Požega
.,
.
(O(NJEC, N., Govor o Bogu u knjizi Otkrivenja, u: Neka
iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr.
sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života u 40.
obljetnice profesorskoga rada, uredili Mario Cifrak i
Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
ČLANC) U ZBORN)C)MA
. (O(NJEC, N., Zabrana suđenja i poticaj na ispravljanje
.
.
.
.
.
.
.
(Mt 7, 1-5). Govor na gori: druge ne sudi a svaki ispravak
počinje od sebe, u: Govor na gori (Mt 5-7). Egzegetkoteološka obrada. Zbornik radova međunarodnog
znanstvenog skupa Split, 12.-13. prosinca, 2003.
priredio Marijan Vugdelija , Služba Božja, Split,
.,
.
(O(NJEC, N., Vjera biblijskih mudraca, u: Stari zavjet vrelo vjere i kulture: zbornik radova interdisciplinarnog
međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6. prosinca 2003.,
uredio )van Šporčić , Rijeka: Teologija u Rijeci- Zagreb:
Biblijski institut,
., - .
(ORVAT, M., Kultni kontekst targuma Jonatana (TgJ)-Mih
3, 1-4, u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u
čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice
života i 40. obljetnice profesorskoga rada uredili Mario
Cifrak i Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
)VANDA, )., Evanđelje o kraljevstvu, u: Teološka
promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera/
Benedikta XVI., priredio )vica Raguž , KS, Zagreb
.,
.
JEL)Č)Ć, A., Petrova ispovijest i preobraženje u “Isusu
iz Nazareta“, u: „Teološka promišljanja o knjizi Isus iz
Nazareta Josepha Ratzingera/ Benedikta XVI., priredio
)vica Raguž , KS, Zagreb
.,
.
JEL)Č)Ć, A., „Slušaj Izraele! I ljubi!“ Pnz 6, 4-5 u Novom
zavjetu, u: Stari zavjet - vrelo vjere i kulture: zbornik radova
interdisciplinarnog međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6.
prosinca 2003., uredio )van Šporčić , Rijeka: Teologija u
Rijeci-Zagreb: Biblijski institut,
.,
.
JURČEV)Ć, M., Problem Abrahamovog monoteizma,
u: Stari zavjet - vrelo vjere i kulture: zbornik radova
interdisciplinarnog međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6.
prosinca 2003., uredio )van Šporčić , Rijeka: Teologija u
Rijeci-Zagreb: Biblijski institut,
.,
.
JUR)Č, S., Eshatološka perspektiva Crkve u knjizi Otkrivenja,
u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast
mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35
godina profesorskog djelovanja, priredili Marko Josipović,
Božo Odobašić i Franjo Topić , Vrhbosanska katolička
teologija, Sarajevo,
.,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. JUR)Č, S., „ Druži se s mudrim, i postat ćeš mudar, a tko se
.
.
.
.
.
.
.
drži bezumika, postaje opak“ (Izr 13, 20), u: O čovjeku i
Bogu: zbornik Marijana Jurčevića u prigodi 65. obljetnice
života uredio Franjo Emanuel (oško , KS, ZagrebTeologija u Rijeci, Rijeka,
.,
.
KALOGJERA, M., Prikazi Starozavjetnih proroka u nekim
izdanjima Biblije XVI. stoljeća, u: Stari zavjet - vrelo
vjere i kulture: zbornik radova interdisciplinarnog
međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6. prosinca 2003.,
uredio )van Šporčić , Rijeka: Teologija u Rijeci- Zagreb:
Biblijski institut,
.,
.
KARL)Ć, )., U Mariji čovječanstvo prihvaća Boga koji
postaje čovjekom, u: Mater Verbi incarnati = Marija iz
Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti: Zbornik
radova XXI. međunarodnog mariološko-marijanskog
kongresa Rim, 4.-8. prosinca 2004. (rvatska jezična
sekcija , uredio Vlado Košić , KS i (rvatski mariološki
institut, Zagreb,
., - .
K)Š, A. Z., Jezična tradicija i leksičke posebnosti Knjige
o Jobu u glagoljskom Moskovskom brevijaru, u: O
kraljevstvu nebeskom – novo i staro: zbornik radova u
čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i
50 godina svećeništva, uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
KORD)Ć, )., Vlačićevo razumijevanje Svetog pisma, u:
Interpres verbi: zbornik u čast Ljudevita Rupčića u povodu
75. obljetnice života i 50. obljetnice svećeništva, urednik
Radoslav Dodig , Ziral, Mostar,
., - .
KRAŠOVEC, J., Jožefovi bratje od krivde do spravde po
pravičnem Jožefu, u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik
radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice
života i 35 godina profesorskog djelovanja, priredili Marko
Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić ,Vrhbosanska
katolička teologija, Sarajevo,
., - .
KUŠAR, S., Čovjek patnik - slika Božja, u: Synthesis
theologica: zbornik u čast p. Rudolfa Brajčića SJ prigodom
75. obljetnice života, uredio Marijan Steiner , FT),
Zagreb,
.,
.
KUŠAR, S., Molitveno čitanje Svetoga pisma, u: Diaconus
verbi: Marijan Jerko Fućak, 1932.-1992., priredio )zidor Z.
(erman , KS, Zagreb,
., .
ČLANC) U ZBORN)C)MA
. KUZM)Č, P., Eshatologija i poimanje milenija - Neki
.
.
.
.
.
.
.
protestantski nazori i stavovi, u: Spe gaudentes=U nadi
radosni: zbornik u povodu 80. rođendana fra Celestina
Tomića, uredio Ljudevit Maračić , Provincijalat hrvatskih
franjevaca konventualaca, Zagreb,
.,
.
LAD)KA, J., Ljudskost sv. Josipa, supruga i oca, u: U službi
Života: problematika suvremene kršćanske obitelji,
priredili Alozije (oblaj et al. , Nadb. bogoslovno
sjemenište-Sekcija za studij obitelji, Zagreb,
., - .
LOTZ, D., Novozavjetni pojam crkvenog vodstva, u: Blizu
ti je riječ: spomen zbornik u 75. obljetnici života Josipa
Horaka, pripremila Nela (orak-Williams , Duhovna
stvarnost, Zagreb,
., - .
LUJ)Ć, B., Uloga vjere u prijelomnim trenucima naroda
prema Izaiji, Jeremiji i Ezekielu, u: Stari zavjet - vrelo
vjere i kulture: zbornik radova interdisciplinarnog
međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6. prosinca 2003.,
uredio )van Šporčić , Rijeka: Teologija u Rijeci; Zagreb:
Biblijski institut,
.,
.
LUJ)Ć, B., Prava čovjeka i prava naroda u Am 1, 3-2, 16,
u: Crtajte granice ne precrtajte ljude: zbornik radova
u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka
Puljića kardinalom, uredili Marko Josipović, Mato
Zovkić , Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo –
Bol Brač ,
.,
.
LUJ)Ć, B., Biblijsko poimanje odnosa spram drugoga, u:
Kultura solidarnosti: u službi svijetu, u službi Spasitelju.
Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u
Zagrebu, 5.-7. lipnja 1997., uredili Božo Vuleta i Rebeka
Anić , Franjevački institut za kulturu mira, Split,
.,
- .
LUJ)Ć, B., Bog koji daje hranu, vrijeme i slobodu.
Egzegetska interpretacija Izl 16, u: O kraljevstvu nebeskom
– novo i staro: zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi,
OFM, u povodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva,
uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
., - .
LUJ)Ć, B., Dar života i odgovornost za nj. Biblijski okvir za
poimanje smisla života, u: Odgovornost za život: zbornik
sa znanstvenog simpozija održanog u Baškoj vodi, 1.-3.
listopada 1999., uredili Božo Vuleta i Ante Vučković ,
Franjevački institut za kulturu mira, Split,
.,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. LUJ)Ć, B., Dostojanstvo i prava čovjeka u proročkoj teologiji
.
.
.
.
.
.
.
Staroga zavjeta, u: Ljudska prava i Katolička crkva.
Dostojanstvo osobe i temeljna ljudska prava u naučavanju
Katoličke crkve priredio Velimir Blažević , Pravi centar,
Sarajevo, .
LUJ)Ć, B., Jahve - darovatelj i ozdravitelj života, u: Interpres
verbi: zbornik u čast Ljudevita Rupčića u povodu 75.
obljetnice života i 50. obljetnice svećeništva, urednik
Radoslav Dodig , Ziral, Mostar,
.,
.
LUJ)Ć, B., Proročanstvo o Emanuelu (Iz 7, 14), u: „ Ancilla
Domini-Službenica Gospodnja“. Zbornik u čast fra Pavla
Melade, uredili (. G. Jurišić, Petar Lubina , Kačić, Split
., - .
LUJ)Ć, B., Značenje jezičnog i teološkog konteksta za
prijevod i razumijevanje Svetog pisma na primjeru Mk 8,
33, u: Diaconus verbi: Marijan Jerko Fućak, 1932.-1992.,
priredio )zidor Z. (erman , KS, Zagreb,
.,
.
LUJ)Ć, B., Počeci izraelskog zakonodavstva. Narativna
analiza Izl 18, 13-27, u: Magister interpersque legis
ecclesiae. Zbornik u čast fra Velimiru Blaževiću, zaslužnom
članu franjevačke provincije Bosne Srebrene i profesoru
Franjevačke teologije u Sarajevu, u povodu 70. obljetnice
života priredili Marko Karamatić, Miron Sikirić i )van
Šarčević Franjevačka teologija, Sarajevo
.,
.
LUJ)Ć, B., Amosovo suočavanje naroda s Bogom, u: U
služenju Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr.
Antuna Škvorčevića, prvoga požeškog biskupa prigodom
60. obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva i 10.
obljetnice biskupstva uredili Josip Krpeljević i )vica
Žuljević , Biskupski ordinarijat, Požega
.,
.
LUJ)Ć, B., Izraelska religija gledana očima jednog stranca.
Narativan analiza Izl 18, 1-12, u: Neka iz tame svjetlost
zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu
Rebiću povodom 70. obljetnice života u 40. obljetnice
profesorskoga rada, uredili Mario Cifrak i Nikola
(ohnjec , KS, Zagreb,
., .
LUJ)Ć, B., Ljubav prema neprijatelju: Vrhunac Isusove
poruke ( Mt 5, 43-48), u: Govor na gori (Mt 5-7). Egzegetkoteološka obrada. Zbornik radova međunarodnog
znanstvenog skupa Split, 12.-13. prosinca, 2003. priredio
Marijan Vugdelija , Služba Božja, Split,
.,
.
ČLANC) U ZBORN)C)MA
. LUJ)Ć, B., Problem Božje nazočnosti: je li Gospodin među
.
.
.
.
.
.
.
.
nama ili nije? (Izl 17, 1-7), u: U službi Riječi i Božjega naroda.
Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu
70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja,
priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić ,
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo,
., - .
LUJ)Ć, B., Katehetsko-homiletski postupak
deuteronomističkog pisca na tekstu Izl 15, 22-27, u:
Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića u prigodi 65.
obljetnice života, urednik Franjo Emanuel (oško , KS,
Zagreb, Teologija u Rijeci, Rijeka,
.,
.
LUJ)Ć, B., Govor na gori: Isusov odnos prema Tori i
prorocima, u: Teološka promišljanja o knjizi Isus iz
Nazareta Josepha Ratzingera/Benedikta XVI. priredio
)vica Raguž , KS, Zagreb
.,
.
LUJ)Ć, S., Uvod u Corpus Paulinum, u: Apostolu naroda.
Zbornik radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog
zavoda sv. Jeronima o sv. Pavlu u njegovu jubileju, Papinski
hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim
., - .
LUJ)Ć, B., Evanđelje u evanđelju, u: Verbi minister et omnis
creati cultor: zbornik u čast fra Vitomira Slugića zaslužnog
člana franjevačke provincije Bosne Srebrene i profesora
Franjevačke teologije u Sarajevu, u povodu 70. obljetnice
života, priredili Velimir Blažević, Luka Markešić, Miro
Vrgoč , Franjevačka teologija, Sarajevo,
.,
.
LUJ)Ć, B., Jona-golub ili jastreb, u: Teološke tribine 2004.
priredio Niko )kić , Vrhbosanska katolička teologija,
Sarajevo,
.,
.
LUJ)Ć, B., Od Boga ratnika do Boga sveobuhvatne ljubavi.
Biblijska interpertacija rata, u: Konfesije i rat. Zbornik
radova međunarodnog znanstvenog skupa Split, 2.-4.
prosinca, 1993., Centar za religijska istraživanja- (rvatska
akademska udruga, Split,
. .
MAM)Ć, V., The Shema. Textual Criticism and Exegetical
Notes, u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u
čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice
života u 40. obljetnice profesorskoga rad, uredili Mario
Cifrak i Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
MAM)Ć, V., Lk 10, 42 u novijoj egzegezi, u: Diaconus verbi:
Marijan Jerko Fućak, 1932.-1992., priredio )zidor Z.
(erman , KS, Zagreb,
.,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. MAN)CARD), E., Izbor istinskih dobara i briga za život
.
.
.
.
.
.
.
u Govoru na gori po Matejevu evanđelju (Mt 6, 19-34.),
u: Govor na gori (Mt 5-7). Egzegetsko- teološka obrada.
Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Split,
12.-13. prosinca, 2003. priredio Marijan Vugdelija ,
Služba Božja, Split,
.,
.
MARCEL)Ć, J., Zahvati Duha Božjega u povijesti spasenja,
u: Crtajte granice ne precrtajte ljude: zbornik radova
u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka
Puljića kardinalom, uredili Marko Josipović, Mato
Zovkić , Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo –
Bol Brač ,
.,
.
MARCEL)Ć, J., Snaga križa Kristova, u: U križu je spas.
Zbornik u čast nadbiskupa-metropolita mons. Ante Jurića
uredili Marin Škarica i Ante Mateljan , CuS-Teologija u
Splitu, Split,
., - .
MARCEL)Ć, J., Ljubav i praštanje u Bibliji i životu, u: Uvijek
na istom putu. Zbornik biskupa Iva Gugića uredio Srećko
Majić , Gospa od Škrpjela, Perast,
., - .
MAR)JANOV)Ć, L., Govor na gori i politika? (pledoaje
za „političko“ kršćanstvo), u: Govor na gori (Mt
5-7). Egzegetsko-teološka obrada. Zbornik radova
međunarodnog znanstvenog skupa Split, 12.-13. prosinca,
2003. priredio Marijan Vugdelija , Služba Božja, Split,
.,
.
MAR)JANOV)Ć, L., Psalam 137-sjećanje na progonstvo, u:
Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof.
dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života u
40. obljetnice profesorskoga rada uredili Mario Cifrak i
Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
MAR)JANOV)Ć, L., Isusov poučni razgovor s Kanaankom.
Susret Riječi s poganstvom (Mt 15, 21-28), u: U službi
Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. dr.
Mati Zovkiću, priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i
Franjo Topić , Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo
.,
.
MATELJAN, A., Bolest, pomazanje i spasenje. Temelji
sakramenta bolesničkog pomazanja, u: U križu je spas.
Zbornik u čast nadbiskupa-metropolita mons. Ante Jurića
uredili Marin Škarica, Ante Mateljan , CuS- Teologija u
Splitu, Split,
.,
.
ČLANC) U ZBORN)C)MA
. MAT)Ć, M., Kristološki kontekst Isusova govora u
.
.
.
.
.
.
.
prispodobama, u: Spe gaudentes = U nadi radosni: zbornik
u povodu 80. rođendana fra Celestina Tomića, uredio
Ljudevit Maračić , Provincijalat hrvatskih franjevaca
konventualaca, Zagreb,
.,
.
MATJAŽ, M., Isusova objava Božjeg kraljevstva i demoni,
u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast
mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života
i 35 godina profesorskog djelovanja, priredili Marko
Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić , Vrhbosanska
katolička teologija, Sarajevo,
.,
.
MERĆEP, V., Je li Matejevo evanđelje djelo apostola
Mateja?, u: Synthesis theologica: zbornik u čast p. Rudolfa
Brajčića SJ prigodom 75. obljetnice života, uredio Marijan
Steiner , FT), Zagreb,
., - .
M)RKOV)Ć, M., Marija, zaručnica ili svetohranište
(hram) Duha Svetoga. Ikono-grafska studija, u: O
kraljevstvu nebeskom – novo i staro: zbornik radova u
čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i
50 godina svećeništva, uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
MRAKOVČ)Ć, B., Pavlovo življenje apostolske slobode
kao primjer Korinćanima. Retorička analiza 1 Kor 9, u:
Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića u prigodi 65.
obljetnice života, urednik Franjo Emanuel (oško , KS,
Zagreb, Teologija u Rijeci, Rijeka,
.,
.
NAZOR, A., Još jedan glagoljski tekst Očenaša, u: O
kraljevstvu nebeskom – novo i staro: zbornik radova u
čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i
50 godina svećeništva, uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
N)K)Ć, M., „Ti znaš da te volim“ (Iv 21, 17b). Iskustvo
pada sv. Petra apostola i snaga Božjeg oproštenja.
Psihološko-teološka re leksija, u: Synthesis theologica:
zbornik u čast p. Rudolfa Brajčića SJ prigodom 75.
obljetnice života, uredio Marijan Steiner , FT), Zagreb,
.,
.
N)KOL)Ć, M., Isusov poziv učenicima u Markovu evanđelju
(Mk 1, 16-20; 2, 13-14), u: Synthesis theologica: zbornik u
čast p. Rudolfa Brajčića SJ prigodom 75. obljetnice života,
uredio Marijan Steiner , FT), Zagreb,
., - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. ODOBAŠ)Ć, B., Vjera molitelja i pokorničkim psalmima,
.
.
.
.
.
.
.
.
u: Stari zavjet - vrelo vjere i kulture: zbornik radova
interdisciplinarnog međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6.
prosinca 2003., uredio )van Šporčić , Rijeka: Teologija u
Rijeci; Zagreb: Biblijski institut,
.,
.
ODOBAŠ)Ć, B., Blagoslovljeni i u miru. Aronski blagoslov Br
6, 22-27, u: O kraljevstvu nebeskom – novo i staro: zbornik
radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75.
rođendana i 50 godina svećeništva, uredio Mario Cifrak ,
KS, Zagreb,
., - .
ODOBAŠ)Ć, B., Proučavanje Svetoga pisma na
Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu, u:
Vrhbosanska Katolička bogoslovija 1890-1990., SarajevoBol,
.,
.
ODOBAŠ)Ć, B., Radost povratka na Sion Iz 49, 1426, u: Spe gaudentes = U nadi radosni: zbornik u
povodu 80. rođendana fra Celestina Tomića, uredio
Ljudevit Maračić , Provincijalat hrvatskih franjevaca
konventualaca, Zagreb,
.,
.
ODOBAŠ)Ć, B., Jeruzalem u svjetlu misterija Objave.
Boneh jerušalim, Adonaj-Jahve gradi Jeruzalem, u: Neka
iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr.
sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života u 40.
obljetnice profesorskoga rada uredili Mario Cifrak i
Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
ODOBAŠ)Ć, B., Scriptura crescit in tradita ide tenenda (DV
10), u: Aktualnost predaje: zbornik radova Međunarodnog
znanstvenog skupa prigodom 100. obljetnice rođenja Karla
Balića, Split 6. IX. 1999., uredio Marko Babić , Služba
Božja, Makarska,
., - .
ODRLJ)N, M., „Vi ste sol zemlje i svjetlo svijeta“ (Mt 5, 1316 , u: Govor na gori (Mt 5-7). Egzegetko- teološka obrada.
Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Split,
.- . prosinca,
. priredio Marijan Vugdelija ,
Služba Božja, Split,
., - .
ODRLJ)N, M., Biblijski pogled na zdravlje, u: Kršćanstvo
i zdravlje. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog
skupa Split, 20.-21. listopada 2005., CuS, Split,
.,
.
PAVL)Ć, R., Antropologija sv. Pavla, u: Apostolu naroda.
Zbornik radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog
ČLANC) U ZBORN)C)MA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
zavoda sv. Jeronima o sv. Pavlu u njegovu jubileju, Papinski
hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim
., .
PERVAN, T., Duh Sveti i Marija u novijemu teološkom
promišljanju, u: „Ancilla Domini - Službenica Gospodnja“.
Zbornik u čast fra Pavla Melade, uredili (. G. Jurišić, Petar
Lubina , Kačić, Split .,
.
PERVAN, T., Poslužitelj riječi - liturg Isusa Krista u Crkvi,
u: Verbi minister et omnis creati cultor: zbornik u čast fra
Vitomira Slugića zaslužnog člana franjevačke provincije
Bosne Srebrene i profesora Franjevačke teologije u
Sarajevu, u povodu 70. obljetnice života, priredili Velimir
Blažević, Luka Markešić, Miro Vrgoč , Franjevačka
teologija, Sarajevo,
.,
.
PERVAN, T., Tumačenje Božje riječi i jezik navještaja,
u: Diaconus verbi: Marijan Jerko Fućak, 1932.-1992.,
priredio )zidor Z. (erman , KS, Zagreb,
.,
.
P)C(LER, J., Preljub i rastava u Govoru na gori (Mt 5,
27-32), u: Govor na gori (Mt 5-7). Egzegetsko-teološka
obrada. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog
skupa Split, 12.-13. prosinca, 2003. priredio Marijan
Vugdelija , Služba Božja, Split,
.,
.
POPOV)Ć, A., Apostol Pavao i Židovi (od 1 Sol 2, 14-16
do Rim 9-11), u: O kraljevstvu nebeskom – novo i staro:
zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu
75. rođendana i 50 godina svećeništva, uredio Mario
Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
POPOV)Ć, A., Govor na gori u suvremenom židovstvu (Mt
5, 17-48), u: Govor na gori (Mt 5-7). Egzegetsko- teološka
obrada. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog
skupa Split, 12.-13. prosinca, 2003. priredio Marijan
Vugdelija , Služba Božja, Split,
.,
.
POPOV)Ć, A., Molitve protiv neprijatelja. Analiza „osvetničkih“
psalama kroz prizmu psalma 58, u: Spe gaudentes = U nadi
radosni: zbornik u povodu 80. rođendana fra Celestina
Tomića, uredio Ljudevit Maračić , Provincijalat hrvatskih
franjevaca konventualaca, Zagreb,
.,
.
POPOV)Ć, A., Saulov grijeh u 1 Sam 13, 7b - 15a, u:
Diaconus verbi: Marijan Jerko Fućak, 1932.-1992.,
priredio )zidor Z. (erman , KS, Zagreb,
.,
.
POPOV)Ć, A., Učenici u Markovu evanđelju, u: Verbi
minister et omnis creati cultor: zbornik u čast fra Vitomira
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
.
.
.
.
.
.
Slugića zaslužnog člana franjevačke provincije Bosne
Srebrene i profesora Franjevačke teologije u Sarajevu, u
povodu 70. obljetnice života, priredili Velimir Blažević,
Luka Markešić, Miro Vrgoč , Franjevačka teologija,
Sarajevo,
.,
.
POPOV)Ć, A., Biblija kao knjiga pamćenja, u: Kršćanstvo i
pamćenje: kršćansko pamćenje i oslobođenje zlopamćenja:
zbornik radova s međunarodnog simpozija, Trogir, 15.17. svibnja 2003. uredili Božo Vuleta, Rebeka Anić, )van
Milanović Litre , Franjevački institut za kulturu mira,
Split - (rvatski Caritas, Zagreb,
., - .
POPOV)Ć, A., Pouzdanje i mir u Psalmu 46, u: Magister
interpersque legis ecclesiae. Zbornik u čast fra Velimiru
Blaževiću, zaslužnom članu franjevačke provincije Bosne
Srebrene i profesoru Franjevačke teologije u Sarajevu, u
povodu 70. obljetnice života, priredili Marko Karamatić,
Miron Sikirić i )van Šarčević , Franjevačka teologija,
Sarajevo
.,
.
POPOV)Ć, A., Sedmi dan stvaranja. Postanak 2, 1-3.
Egzegetsko-teološka analiza sedmoga dana (Post 2, 1-3)
u kontekstu opisa stvaranja (Post 1,1-2,3), u: Neka iz
tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc.
Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života u 40.
obljetnice profesorskoga rada uredili Mario Cifrak i
Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
., - .
POPOV)Ć, A., Sloboda i služenje prema 1 Kor 9, 19-23.
„ Slobodan… u zakonu Kristovu“ (
ς…
ς
Χ ισ ), u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik
radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70.
obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja,
Priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić ,
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo,
.,
.
POPOV)Ć, A., J. Ratzinger-Benedikt XVI. i „poruka
prispodoba“, u: Teološka promišljanja o knjizi Isus iz
Nazareta Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., priredio
)vica Raguž , KS, Zagreb
.,
.
POPOV)Ć, A., Spasitelj i zločinac-raspeti Isus i raspeti
zločinac ( LK 23, 33-43). Smjernice za navjestiteljsko
djelovanje Crkve u poratnom razdoblju, u: Crtajte granice
ne precrtajte ljude: zbornik radova u povodu imenovanja
vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom,
ČLANC) U ZBORN)C)MA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
uredili Marko Josipović, Mato Zovkić , Vrhbosanska visoka
teološka škola, Sarajevo–Bol Brač ,
.,
.
PROV)Ć, M., Pastoralne poslanice sv. Pavla- uređenje
crkvene discipline u Efezu i Kreti, u: Apostolu naroda.
Zbornik radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog
zavoda sv. Jeronima o sv. Pavlu u njegovu jubileju, Papinski
hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim
.,
.
PUNDA, E., Vjera kod Pavla, u: Apostolu naroda. Zbornik
radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog zavoda
sv. Jeronima o sv. Pavlu u njegovu jubileju, Papinski
hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim
., - .
RAGUŽ, )., Učenici, u: Teološka promišljanja o knjizi Isus
iz Nazareta Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., priredio
)vica Raguž , KS, Zagreb
.,
.
REB)Ć, A., „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po
riječi tvojoj!“, u: „ Ancilla Domini-Službenica Gospodnja“.
Zbornik u čast fra Pavla Melade, uredili (. G. Jurišić, Petar
Lubina , Kačić, Split .,
.
REB)Ć, A., „Križ i drugi znakovi za Isusa Krista u Judeokršćanskoj crkvi od II. do VII. stoljeća“, u: Muka kao
nepresušno nadahnuće kulture, Udruga Pasionska baština,
Zagreb,
., .
REB)Ć, A., Pamćenje i čišćenje pamćenja u Svetom pismu
i Izraelskom narodu, u: Kršćanstvo i pamćenje: kršćansko
pamćenje i oslobođenje zlopamćenja: zbornik radova s
međunarodnog simpozija, Trogir, 15.-17. svibnja 2003.
uredili Božo Vuleta, Rebeka Anić, )van Milanović Litre
Franjevački institut za kulturu mira, Split- (rvatski
Caritas, Zagreb,
., - .
REB)Ć, A., Glazba i ples u psalmima, u: Biblija - izvor
religija i kultura, (rvatsko društvo folklorista, Zagreb,
., - .
REB)Ć, A., Etiološke priče, mitski elementi i simboli u Knjizi
Postanka, u: Trava od srca: hrvatske Indije II., uredili E.
Čaušević, et al. , )zdanje Filozofskog fakulteta, Zagreb,
., - .
REB)Ć, A., Isusova nova pravednost: „Blago gladnima i
žednima pravednosti: oni će se nasititi“ (Mt 5,6), u: Govor
na gori (Mt 5-7). Egzegetsko-teološka obrada. Zbornik
radova međunarodnog znanstvenog skupa Split, 12.-13.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
.
.
.
.
.
.
.
.
prosinca, 2003. priredio Marijan Vugdelija , Služba Božja,
Split,
., - .
REB)Ć, A., Isus čudotvorac, s posebnim osvrtom na
Markovo evanđelje, u: Biblija u katehezi, priredio Marko
Pranjić , KSC, Zagreb,
., - .
REB)Ć, A., Magni icat - kao socijalni program Crkve,
u: „Ljekarnica nebeska“ (´Pharmacopaea coelestis´)
hrvatskog naroda: zbornik radova znanstvenog simpozija
Hrvatskog mariološkog instituta Katoličkog bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu “Hrvatska
marijanska svetišta u duhovnoj obnovi Hrvatske“, Marija
Bistrica, 5.-6. lipnja 1998., uredio Adalbert Rebić , KS i
(rvatski mariološki institut, Zagreb,
., - .
REB)Ć, A., Marija u odnosu na Presveto Trojstvo, osobito
prema Duhu Svetomu, u: Marijin lik danas: zbornik radova
XII. međunarodnog mariološkog kongresa, Čenstohova,
18.-24. kolovoza 1996., uredio Adalbert Rebić , KS i
(rvatski mariološki institut, Zagreb,
., - .
REB)Ć, A., Prva Jeremijina ispovijest (Jr 11, 18-12, 6), u: U
službi Riječi: Spomenspis prigodom 75. obljetnice rođenja
O. Franje Careva, ofm, uredio Marko Babić , Služba Božja,
Makarska,
., - .
REB)Ć, A., Svadba u Kani (Iv 2, 1-11) u svjetlu Staroga
zavjeta i judaizma, u: O kraljevstvu nebeskom – novo i
staro: zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u
povodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva, uredio
Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
REB)Ć, A., Sud nad Izraelom i okolnim narodima (Am 1,3
- 2,16), u: Blizu ti je riječ: spomen zbornik u 75. obljetnici
života Josipa Horaka, priredila Nela (orak-Williams ,
Duhovna stvarnost, Zagreb,
., .
REB)Ć, A., Uloga euharistije u prvoj Crkvi, u: V edinosti:
ekumenski zbornik… kraljevstvo božje…, uredili Stanko
Janežić, Franc Perko, Jože Vesenjak , Slovenski ekumenski
svet, Ljubljana-Maribor,
., - .
REB)Ć, A., Značenje hebrejskog izraza HESED VE’EMETH
u Starome zavjetu, u: Interpres verbi: zbornik u čast
Ljudevita Rupčića u povodu 75. obljetnice života i 50.
obljetnice svećeništva, urednik Radoslav Dodig , Ziral,
Mostar,
.,
.
ČLANC) U ZBORN)C)MA
. REB)Ć, A., Kajin i Abel (Post 4, 1-16), u: U službi Riječi i
.
.
.
.
.
.
Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati
Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina
profesorskog djelovanja, priredili Marko Josipović, Božo
Odobašić i Franjo Topić , Vrhbosanska katolička teologija,
Sarajevo,
., - .
REB)Ć, A., Sveta mjesta u Jeruzalemu i hodoćašća u
IV. i V. stoljeću, u: „Multorum fratrum vehementissima
postulatione et maxima tua iussione compulsus: zbornik
radova u čast prof. dr. sc. fra Marijanu Mandacu prigodom
70. obljetnice života, priredio )vica Raguž , Služba Božja,
Split,
.,
.
REB)Ć, A., Služba biskupa prema Novom zavjetu i
apostolskim ocima. Židovsko-grčka pozadina, u: U služenju
Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna
Škvorčevića, prvoga požeškog biskupa prigodom 60.
obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva i 10. obljetnice
biskupstva, priredili J. Krpeljević, )vica Žuljević ,
Biskupski ordinarijat, Požega
.,
.
REB)Ć, A., Molitva u životu Isusa iz Nazareta, u: Teološka
promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera/
Benedikta XVI., priredio )vica Raguž , KS, Zagreb
.,
.
REB)Ć, A., Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u
povijesti. Svjedočanstvo sinoptičkih evanđelja, u: Mater
Verbi incarnati = Marija iz Nazareta prihvaća Sina
Božjega u povijesti : Zbornik radova XXI. međunarodnog
mariološko-marijanskog kongresa Rim, 4.-8. prosinca
2004. _(rvatska jezična sekcija , uredio Vlado Košić ,
KS i (rvatski mariološki institut, Zagreb,
., - .
REB)Ć, A., Etiologija kao biblijski način tumačenja početka,
u: Stari zavjet - vrelo vjere i kulture: zbornik radova
interdisciplinarnog međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6.
prosinca 2003., uredio )van Šporčić , Rijeka: Teologija u
Rijeci- Zagreb: Biblijski institut,
., - .
REB)Ć, A., Mesijanizam u SZ, u: Dijalog. na putu do istine
i vjere. Zbornik u čast Augustina Pavlovića, OP priredio
Frano Prcela , (rvatska dominikanska provincija:
Nakladni zavod Globus, Zagreb - Matthias Grünewald
Verlag, Mainz,
., - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. REB)Ć, A., Nada u Starome zavjetu, u: Spe gaudentes
.
.
.
.
.
.
.
= U nadi radosni: zbornik u povodu 80. rođendana fra
Celestina Tomića, uredio Ljudevit Maračić , Provincijalat
hrvatskih franjevaca konventualaca, Zagreb,
., - .
ROKAY, Z., Viđenje proroka Zaharije i podrijetlo
Apokaliptike, u: Diaconus verbi: Marijan Jerko Fućak,
1932.-1992., priredio )zidor Z. (erman , KS, Zagreb,
.,
.
RUNJE, D., Hramski svitak i Petoknjižje, u: Neka iz
tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc.
Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života u 40.
obljetnice profesorskoga rada uredili Mario Cifrak i
Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
RUNJE, D., O rastavi braka u Mk 10, 2-12 i Mt 19, 3-9 u
svjetlu Hramskog svitka i Damašćanskog dokumenta, u: U
službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons.
dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina
profesorskog djelovanja, Priredili Marko Josipović, Božo
Odobašić i Franjo Topić , Vrhbosanska katolička teologija,
Sarajevo,
.,
.
RUPČ)Ć, LJ., Marija i obitelj, u: Verbi minister et omnis
creati cultor: zbornik u čast fra Vitomira Slugića zaslužnog
člana franjevačke provincije Bosne Srebrene i profesora
Franjevačke teologije u Sarajevu, u povodu 70. obljetnice
života, priredili Velimir Blažević, Luka Markešić, Miro
Vrgoč , Franjevačka teologija, Sarajevo,
.,
.
RUPČ)Ć, LJ., Zločin (grijeh) kazna i oproštenje, u:
Praštanje. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija,
Franjevački samostan Gospe od zdravlja, Split, 27.-29.
travnja 1995., uredio Božo Vuleta , Vijeće za pravdu, mir
i skrb za stvoreno Konferencije franjevačkih provincijala
- Komisija za pravdu, mir i ekologiju Vijeća franjevačkih
zajednica, Sinj.
., .
ŠARČEV)Ć, )., Hermeneutika. Teorija o razumijevanju i
tumačenju teksta od reformacije do Ricoeura, u: Interpres
verbi: zbornik u čast Ljudevita Rupčića u povodu 75.
obljetnice života i 50. obljetnice svećeništva, urednik
Radoslav Dodig , Ziral, Mostar,
., - .
Š)MUNDŽA, D., Otac hrvatske biblicistike - Marko Marulić,
biblicist i teološki pisac, u: Homo imago et amicus Dei =
Čovjek slika i prijatelj Božji. Zbornik u čast Ivana Goluba,
ČLANC) U ZBORN)C)MA
.
.
.
.
.
.
.
.
priredio Ratko Perić , Papinski hrvatski zavod svetog
Jeronima, Rim,
., - .
ŠPORČ)Ć, )., Pravednik živi od svoje vjere: rasprava o
semantičkom polju vjere u Starom zavjetu, u: Stari zavjet
- vrelo vjere i kulture: zbornik radova interdisciplinarnog
međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6. prosinca 2003.,
uredio )van Šporčić , Rijeka: Teologija u Rijeci-Zagreb:
Biblijski institut,
., - .
ŠPORČ)Ć, )., Biblija i novi religiozni pokreti, u: Novi
religiozni pokreti: zbornik radova sa znanstvenog
simpozija Filozofskog fakulteta Družbe Isusove o novim
religioznim pokretima, uredio Mijo Nikić , FT), Zagreb,
., - .
ŠPORČ)Ć, )., Biblijska tajna stvaranja u dijalogu sa
znanošću, u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik
radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70.
obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja,
priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić ,
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo,
., - .
ŠPORČ)Ć, ). i VELČ)Ć, B., Metaforika faune u knjizi
proroka Hošee, u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik
radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70.
obljetnice života u 40. obljetnice profesorskoga rada,
uredili Mario Cifrak i Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
TENŠEK, T. Z., Biblijski i pneumatološki kontekst „sinova
i kćeri Saveza“, u: Diaconus verbi: Marijan Jerko Fućak,
1932.-1992., priredio )zidor Z. (erman , KS, Zagreb,
.,
.
TEPERT, D., Glagol „vjerovati“ u Iv 3, 1-2 , u: O
kraljevstvu nebeskom – novo i staro: zbornik radova u
čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i
50 godina svećeništva, uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
TEPERT, D., Implicitni navodi Petoknjižja u Lk 1, u: Neka
iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr.
sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života u 40.
obljetnice profesorskoga rada, uredili Mario Cifrak i
Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
TEPERT, D., Citati Petoknjižja i aluzije na njega u Lk 2, u: U
službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina
profesorskog djelovanja, Priredili Marko Josipović, Božo
Odobašić i Franjo Topić , Vrhbosanska katolička teologija,
Sarajevo,
.,
.
TOMAŠEV)Ć, D., Božja ljubav – temelj i zalog uskrsnuća
(Lk 20, 27-40), u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik
radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70.
obljetnice života u 40. obljetnice profesorskoga rada,
uredili Mario Cifrak i Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
TOMAŠEV)Ć, D., Je li se Pavao služio tuđim „popisom
nevolja“?, u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik
radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70.
obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja,
Priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić ,
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo,
.,
.
TOM)Ć, C., Biblijski pogled na vlast, u: Diaconus verbi:
Marijan Jerko Fućak, 1932.-1992., priredio )zidor Z.
(erman , KS, Zagreb,
.,
.
TOM)Ć, C., Božje lice, u: Interpres verbi: zbornik u čast
Ljudevita Rupčića u povodu 75. obljetnice života i 50.
obljetnice svećeništva, urednik Radoslav Dodig , Ziral,
Mostar,
.,
.
TOM)Ć, M., Pojam elpis u poslanicama Efežanima i
Kološanima, u: Diaconus verbi: Marijan Jerko Fućak, 1932.1992., priredio )zidor Z. (erman , KS, Zagreb,
.,
.
TURAL)JA, D., Savao – Pavao - Apostol, u: Apostolu naroda.
Zbornik radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog
zavoda sv. Jeronima o sv. Pavlu u njegovu jubileju, Papinski
hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim
., - .
VALKOV)Ć, M., Evanđeoski motivi želje za djetetom,
u: U službi Života: problematika suvremene kršćanske
obitelji, priredili Alozije (oblaj et al. , Nadb. bogoslovno
sjemenište-Sekcija za studij obitelji, Zagreb,
., - .
VAS)LJ, K., Jezik, stil, hermeneutika, u: Interpres verbi:
zbornik u čast Ljudevita Rupčića u povodu 75. obljetnice
života i 50. obljetnice svećeništva, urednik Radoslav
Dodig , Ziral, Mostar,
., .
VEČKO, s. T. S., Daniel posreduje za svoje ljudstvo (Dan 9,
1-27), u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u
ČLANC) U ZBORN)C)MA
.
.
.
.
.
.
.
čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života
i 35 godina profesorskog djelovanja, priredili Marko
Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić , Vrhbosanska
katolička teologija, Sarajevo,
., .
V)DOV)Ć, F., „Gdje si (čovječe)?“- Post 3, 9 ‫ הכיא‬. Conditio
humana prema Post 2-3, u: Neka iz tame svjetlost
zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu
Rebiću povodom 70. obljetnice života u 40. obljetnice
profesorskoga rada, uredili Mario Cifrak i Nikola
(ohnjec , KS, Zagreb,
., - .
V)DOV)Ć, M., Antiteze: povijesno-spasenjski slijed ili lom?
(Mt 5, 21-48), u: Govor na gori (Mt 5-7).
Egzegetsko-teološka obrada. Zbornik radova
međunarodnog znanstvenog skupa Split, 12.-13. prosinca,
2003. priredio Marijan Vugdelija , Služba Božja, Split,
., .
V)DOV)Ć, M., Aktualnost i naglasci suvremene egzegetske
znanosti, u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova
u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice
života u 40. obljetnice profesorskoga rada, uredili Mario
Cifrak i Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
., - .
V)DOV)Ć, M., Biblijska i izvanbiblijska mudrost. Mudrost –
integralni dio objave, u: Objava, objave i ukazanja. Zbornik
radova teološkog simpozija, priredili Nediljko Ante Ančić
i Nikola Bižaca , CuS, Split
.,
.
V)DOV)Ć, M., Abraham u Rim 4. Svima jednako dostupno
opravdanje po vjeri, u: U službi Riječi i Božjega naroda.
Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu
70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja
priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić ,
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo,
.,
.
V)DOV)Ć, M., Pristup i uvažavanje dostignuća u knjizi
“Isus iz Nazareta“ Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., u:
Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha
Ratzingera/Benedikta XVI., priredio )vica Raguž , KS,
Zagreb
., - .
V)DOV)Ć, M., Grijeh u Poslanici Rimljanima, u: Osobna i
društvena dimenzija grijeha. Zbornik radova znanstvenoga
skupa Split, 25.-26. listopada 2001., priredili Nediljko
Ante Ančić i Nikola Bižaca , CuS, Split,
., .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. V)DOV)Ć, M., Važnost Svetoga pisma u kulturi hrvatskoga
.
.
.
.
.
.
.
.
naroda, u: Na granicama riječi. Zbornik u čast mons. Drage
Šimundže priredio Nediljko A. Ančić , CuS, Split,
.,
.
V)DOV)Ć, M., Nasilje nad ženom u Bibliji, u: Nasilje nad
ženama. Teološko-pastoralni izazov uredio Božo Vuleta ,
Franjevački institut za kulturu mira, Split,
., .
V)DOV)Ć, M., Pavlova teologija križa u 1 Kor, u: U križu
je spas. Zbornik u čast nadbiskupa-metropolita mons.
Ante Jurića uredili Marin Škarica, Ante Mateljan , CuS:
Teologija u Splitu, Split,
., - .
V)DOV)Ć, P., Ekologija na prvoj strani Biblije, u: POZA)Ć,
V. uredio , Ekologija: znanstveno-etičko–teološki upiti
i obzori,: Centar za bioetiku, Zagreb,
., - .
Dorađeno, Svijet-čovjekov dom i Božji (ram: ekologija
na početku Biblije, uredio Valentin Pozaić , Ekologija:
znanstveno-etičko-teološki upiti i obzori; drugo
izmijenjeno i dopunjeno izdanje, FT): Centar za bioetiku,
., na str.
.
V)DOV)Ć, P., Isusova Majka u Markovu i Matejevu
evanđelju, u: „Ancilla Domini- Službenica Gospodnja“.
Zbornik u čast fra Pavla Melade, uredili (. G. Jurišić, Petar
Lubina , Kačić, Split .,
., .
V)DOV)Ć, P., Krštenje bez dara Duha Svetoga (Dj 8, 2640)?, u: Synthesis theologica: zbornik u čast p. Rudolfa
Brajčića SJ prigodom 75. obljetnice života, uredio Marijan
Steiner , FT), Zagreb,
., - .
V)DOV)Ć, P., Osuđen na smrt za bogohulstvo. Isusov
odgovor Velikome svećeniku, u: U službi Riječi i Božjega
naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću
u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog
djelovanja priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i
Franjo Topić , Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo,
.,
.
V)DOV)Ć, P., Uhićenje kralja ( Iv 18, 1-12), u: Neka iz
tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc.
Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života u 40.
obljetnice profesorskoga rada, uredili Mario Cifrak i
Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
V)DOV)Ć, P., Septuaginta, Biblija Novoga zavjeta i ranoga
kršćanstva, u: Stari zavjet - vrelo vjere i kulture: zbornik
ČLANC) U ZBORN)C)MA
.
.
.
.
.
.
.
.
radova interdisciplinarnog međunarodnog simpozija,
Rijeka, 5. i 6. prosinca 2003., uredio )van Šporčić ,
Rijeka: Teologija u Rijeci; Zagreb: Biblijski institut,
.,
.
V)ŠAT)CK), K., Vjera kao vjernost Zakonu prema
Knjigama Ezra, Nehemija i Ljetopisi, u: Stari zavjet vrelo vjere i kulture: zbornik radova interdisciplinarnog
međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6. prosinca 2003.,
uredio )van Šporčić , Rijeka: Teologija u Rijeci- Zagreb:
Biblijski institut,
., .
V)ŠAT)CK), K., «Pavao (na Malti)», u: Spe et labore:
zbornik u čast mons. dr. sc. Marina Srakića, biskupa
đakovačkog i srijemskog, uredio Vladimir Dugalić ,
Teologija u Đakovu, Đakovo,
., - .
V)ŠAT)CK), K., Beer-Šeba – „Zdenac sedmorice“ ili „zdenac
zakletve?“, u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova
u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice
života u 40. obljetnice profesorskoga rada, uredili Mario
Cifrak i Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
., - .
V)ŠAT)CK), K., (Ne)poznati i manje poznati proroci u Starom
zavjetu, u: Iščekivati i požurivati dolazak dana Božjega.
Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Peri Aračiću prigodom
65. obljetnice života priredili )vo Džinić i )vica Raguž ,
Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo
.,
.
V)ŠAT)CK), K., Besora-euaggelion-evanđelje, u: Teologijom
svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast profesoru
emeritusu Tomislavu Ivančiću uredili Željko Tanjić,
Tomislav Kovač i Branko Murić , KS, Zagreb
.,
.
VOLAREV)Ć, M., Pavlov „kućni kodeks“, u: Apostolu naroda.
Zbornik radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog
zavoda sv. Jeronima o sv. Pavlu u njegovu jubileju, Papinski
hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim
.,
.
VRANČ)Ć, J., Pavlova ekleziologija. Tri slike o Crkvi ili tri
slike Crkve, u: Apostolu naroda. Zbornik radova svećenika
studenata Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima o sv.
Pavlu u njegovu jubileju, Papinski hrvatski zavod svetog
Jeronima, Rim
.,
.
VUGDEL)JA, M., Biblija i praštanje s posebnim osvrtom
na Isusa, u: Praštanje. Zbornik radova sa znanstvenog
simpozija, Franjevački samostan Gospe od zdravlja, Split,
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
.
.
.
.
.
.
.
27.-29. travnja 1995., uredio Božo Vuleta , Vijeće za
pravdu, mir i skrb za stvoreno Konferencije franjevačkih
provincijala-Komisija za pravdu, mir i ekologiju Vijeća
franjevačkih zajednica, Sinj.
.,
.
VUGDEL)JA, M., Kršćanin i državna vlast (Rim 13, 1-7),
u: O kraljevstvu nebeskom – novo i staro: zbornik radova
u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i
50 godina svećeništva, uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
VUGDEL)JA, M., Prva prošnja Očenaša (Mt 6, 9c-10).
„Sveti se ime tvoje“ u: Govor na gori (Mt 5-7).
Egzegetsko-teološka obrada. Zbornik radova
međunarodnog znanstvenog skupa Split, 12.-13. prosinca,
2003. priredio Marijan Vugdelija , Služba Božja, Split,
.,
.
VUGDEL)JA, M., Druga prošnja Očenaša: „Dođi kraljevstvo
tvoje!“ ( Mt 6, 10a), u: Govor na gori (Mt 5-7).
Egzegetsko-teološka obrada. Zbornik radova
međunarodnog znanstvenog skupa Split, 12.-13. prosinca,
2003. priredio Marijan Vugdelija , Služba Božja, Split,
.,
.
VUGDEL)JA, M., Treća prošnja Očenaša: „Budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji“ (Mt 6, 10b), u: Govor na
gori (Mt 5-7). Egzegetsko-teološka obrada. Zbornik radova
međunarodnog znanstvenog skupa Split, 12.-13. prosinca,
2003. priredio Marijan Vugdelija , Služba Božja, Split,
.,
.
VUGDEL)JA, M., Trajna izazovnost navještaja o Kraljevstvu
Božjem, u: Interpres verbi: zbornik u čast Ljudevita
Rupčića u povodu 75. obljetnice života i 50. obljetnice
svećeništva, urednik Radoslav Dodig , Ziral, Mostar,
.,
.
VUGDEL)JA, M., Uskrsnuće i nada (1 Pt 1, 3-5,
21), u: Spe gaudentes = U nadi radosni: zbornik u
povodu 80. rođendana fra Celestina Tomića, uredio
Ljudevit Maračić , Provincijalat hrvatskih franjevaca
konventualaca, Zagreb,
.,
.
VUGDEL)JA, M., Blaženstvo čistih srcem ( Mt 5, 8 ), u:
Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof.
dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života u
ČLANC) U ZBORN)C)MA
.
.
.
.
.
.
.
.
40. obljetnice profesorskoga rada, uredili Mario Cifrak i
Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
VUGDEL)JA, M., Upozorenja na zaštitu od zloga oka (Mt 6,
22-23), u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova
u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života
i 35 godina profesorskog djelovanja priredili Marko
Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić , Vrhbosanska
katolička teologija, Sarajevo,
.,
.
VUGDEL)JA, M., Sedmo blaženstvo: „Blago mirotvorcima:
oni će se sinovima Božjim zvati!“ (Mt 5,9), u: „Multorum
fratrum vehementissima postulatione et maxima tua
iussione compulsus: zbornik radova u čast prof. dr. sc.
fra Marijanu Mandacu prigodom 70. obljetnice života,
priredio )vica Raguž , Služba Božja, Split,
.,
.
VUGDEL)JA, M., Job i problem patnje, u: Diaconus verbi:
Marijan Jerko Fućak, 1932.-1992., priredio )zidor Z.
(erman , KS, Zagreb,
.,
.
VUGDEL)JA, M., Najizvrsniji put (1 Kor 13), u: U službi
Riječi: Spomenspis prigodom 75. obljetnice rođenja O.
Franje Careva, ofm uredio Marko Babić , Služba Božja,
Makarska,
.,
.
VUK, T., Povijesno-kritička metoda u biblijskoj egzegezi,
u: Diaconus verbi: Marijan Jerko Fućak, 1932.-1992.,
priredio )zidor Z. (erman , KS, Zagreb,
.,
.
VUK, T., Sveta zemlja - peto evanđelje. Razmišljanje o
hodočašću u Svetu zemlju u povodu Velikog jubileja, u:
O kraljevstvu nebeskom – novo i staro: zbornik radova u
čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i
50 godina svećeništva, uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
VUK, T., Doprinos komparativnog jezikoslovlja za
proučavanje Hebrejske Biblije. Neke metodološke postavke
i primjeri, naročito na imenima Jeruzalema i Betlehema, u:
Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof.
dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života u
40. obljetnice profesorskoga rada uredili Mario Cifrak i
Nikola (ohnjec , KS, Zagreb,
.,
.
ZOVK)Ć, M., Mir s Bogom i s ljudima prema poslanici
Efežanima, u: Crtajte granice ne precrtajte ljude: zbornik
radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
.
.
.
.
.
.
.
.
Vinka Puljića kardinalom, uredili Marko Josipović, Mato
Zovkić , Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo–Bol
Brač ,
.,
.
ZOVK)Ć, M., „Ne budite zabrinuti za sutra“ (Mt 6, 34), u:
Synthesis theologica: zbornik u čast p. Rudolfa Brajčića SJ
prigodom 75. obljetnice života, uredio Marijan Steiner ,
FT), Zagreb,
., .
ZOVK)Ć, M., Crkva i siromasi prema Jakovljevoj poslanici,
u: O kraljevstvu nebeskom – novo i staro: zbornik radova
u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i
50 godina svećeništva, uredio Mario Cifrak , KS, Zagreb,
.,
.
ZOVK)Ć, M., Dan Gospodnji u Svetom pismu i prvoj Crkvi,
u: Nedjelja dan Gospodnji. Duhovno sidrište i središte
hrvatskih katolika prir. Bernardin Škunca , (rvatski
institut za liturgijski pastoral, Zadar, - .
ZOVK)Ć, M., Deset Božjih zapovijedi i ljudska prava, u:
Ljudska prava i Katolička Crkva: dostojanstvo osobe i
temeljna ljudska prava u naučavanju Katoličke Crkve:
Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Sarajevu
27. – 29. travnja 2000., priredio Velimir Blažević , Pravni
centar, Sarajevo,
., - .
ZOVK)Ć, M., Elementi globalne etike u Novom zavjetu, u:
Interpres verbi: zbornik u čast Ljudevita Rupčića u povodu
75. obljetnice života i 50. obljetnice svećeništva, urednik
Radoslav Dodig , Ziral, Mostar,
.,
.
ZOVK)Ć, M., Kršćanska prošnja za kruh naš i zalaganje
religija za okoliš, u: Odgovornost za život: zbornik sa
znanstvenog simpozija održanog u Baškoj vodi, 1.-3.
listopada 1999., uredili Božo Vuleta, Ante Vučković ,
Franjevački institut za kulturu mira, Split,
.,
.
ZOVK)Ć, M., Majka Isusova među učenicima Isusovim
prema četvrtom evanđelju, u: Blažena Djevica Marija u
kršćanskoj duhovnosti, priredili Adalbert Rebić, Jakov
Mamić , KS, Zagreb,
., .
ZOVK)Ć, M., Majka Isusova u Ivanovu Evanđelju i
Otkrivenju, u: „ Ancilla Domini- Službenica Gospodnja“.
Zbornik u čast fra Pavla Melade, uredili (. G. Jurišić, Petar
Lubina , Kačić, Split .,
.,
.
ČLANC) U ZBORN)C)MA
. ZOVK)Ć, M., Pavlova teologija tjelesne smrti, u: Pristupi
.
.
.
.
.
.
.
.
umiranju i smrti. Zbornik radova teološkog simpozija,
priredili Nedjeljko Ante Ančić, Nikola Bižaca , Cus, Split,
., - .
ZOVK)Ć, M., Proslavljeni Isus - izvor žive vode, u: Gle ovo
srce: Konferencije o štovanju Pres. Srca Isusova, priredili
Drago Šimundža et al. , Samostan sv. Klare, Split,
.,
- .
ZOVK)Ć, M., Rast Crkve kao građevine i tijela u Ef 2, 19-22;
4, 11-16, u: Diaconus verbi: Marijan Jerko Fućak, 1932.1992., priredio )zidor Z. (erman , KS, Zagreb,
.,
.
ZOVK)Ć, M., Svjetlost u Gospodinu (Ef 5, 8-14), u: Spe
gaudentes = U nadi radosni: zbornik u povodu 80.
rođendana fra Celestina Tomića, uredio Ljudevit
Maračić , Provincijalat hrvatskih franjevaca
konventualaca, Zagreb,
.,
.
ZOVK)Ć, M., Žene u kršćanskoj zajednici prema Luki, u:
Teološke teme, priredio Franjo Topić , VVTŠ, Sarajevo,
.,
.
ZOVK)Ć, M., Nastanak i tri izdanja Šarićeva prijevoda
Svetoga pisma, u: Ivan Šarić, vrhbosanski nadbiskup.
Zbornik radova znanstvenoga skupa o dr. Ivanu Šariću
održanog 19. siječnja 2002. priredio Pavo Jurišić ,
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo,
.,
.
ZOVK)Ć, M., Kršćani i država prema Prvoj Petrovoj
poslanici, u: Magister interpersque legis ecclesiae. Zbornik
u čast fra Velimiru Blaževiću, zaslužnom članu franjevačke
provincije Bosne Srebrene i profesoru Franjevačke teologije
u Sarajevu, u povodu 70. obljetnice života, uredili
Karamatić, M., Sikirić, M., Šarčević, ). , Franjevačka
teologija, Sarajevo
.,
.
ZOVK)Ć, M., Kršćanska molitva prema Jakovljevoj
poslanici, u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova
u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice
života u 40. obljetnice profesorskoga rada, uredili Mario
Cifrak i Nikola (ohnjec KS, Zagreb,
.,
.
ZOVK)Ć, M., Isusovo djetinjstvo i mesijansko djelovanje
prema Ku’ranu i kanonskim evanđeljima, u: Teologijom
svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast profesoru
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
.
.
.
.
emeritusu Tomislavu Ivančiću uredili Željko Tanjić,
Tomislav Kovač i Branko Murić , Zagreb, KS,
.,
.
ZOVK)Ć, M., Spomen na Pavla u Novozavjetnim
poslanicama, u: Kršćanstvo i pamćenje: kršćansko
pamćenje i oslobođenje zlopamćenja: zbornik radova s
međunarodnog simpozija, Trogir, 15.-17. svibnja 2003.
uredili Božo Vuleta, Rebeka Anić, )van Milanović Litre
Franjevački institut za kulturu mita, Split- (rvatski
Caritas, Zagreb,
., - .
ZOVK)Ć, M., Grijeh prema Pavlu kao otuđenje od Boga i
bližnjih, u: Osobna i društvena dimenzija grijeha. Zbornik
radova znanstvenoga skupa Split, 25.-26. listopada 2001.,
priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca , CuS, Split,
., - .
ZOVK)Ć, M., Zlatno pravilo u kanonskim evanđeljima (
Mt 7,12; Lk 6, 31), u: Govor na gori (Mt 5-7). Egzegetskoteološka obrada. Zbornik radova međunarodnog
znanstvenog skupa Split, 12.-13. prosinca, 2003. priredio
Marijan Vugdelija , Služba Božja, Split,
.,
.
ZOVK)Ć, M., Pavlova multikulturalnost. Impuls kršćanima
u BiH, u: Teološke tribine 2002.-2003. priredio Niko )kić ,
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo,
., .
XI. ČLANCI (ČASOPISI, KNJIGE,
ENCIKLOPEDIJE)
. ABRAMOV)Ć, M., Biblija i život. Prijedlog vjeronaučnog
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
modela aktualizacije biblijskih tekstova, u: Kat
,
.
ALEXANDER, Z., Gozba zasluga. Razmatranje temeljnih
načela zasluge u Jobu, u: Kairos. Evanđeoski teološki
časopis
, - .
ANČ)Ć, N. A., Krunica Djevice Marije, u: CuS
,
.
AN)Ć, R., Žena u Starom zavjetu, u: Kat
, - .
AN)Ć, R., Marija i žene u Lukinom evanđelju, u: Kat
,
.
AN)Č)Ć, M., Ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji
vas progone, u: VĐSB
,
.
AN)Č)Ć, M., Moralni život-izraz kršćanske slobode prema 1
i 2 Kor, u: Kat
, - .
AN)Š)Ć, A., O obraćenju, u: Spectrum
, - .
ANT)Ć, V., Gospodine, zar ćeš ti meni prati noge?, u: VĐSB
, - .
ARDELEAN, B.-O., Biblija i vjerska sloboda, u: Kairos.
Evanđeoski teološki časopis
,
.
AR)AS, J., Autoritet prema Kristu, u: SKS
, - .
AUGUST)NOV)Ć, A ., Duh Sveti u Starome zavjetu, u: Kana
, - .
AUGUST)NOV)Ć, A ., Ljubav je jaka kao smrt. Veliki parovi
u Bibliji, u: Kana
, - .
AUGUST)NOV)Ć, A., Duh Sveti i klice istine u ljudskoj misli,
u: Kana
, - .
AUGUST)NOV)Ć, A., O starim hebrejskim rukopisima
nađenim blizu Mrtvog mora, u: DP
- ,
.
B. F., Što je Sveto pismo?, u: Ver
, .
B. F., Isus je iznova uskrsnuo, u: Ver
, .
BAB)Ć, S., O priređivanju svetopisamskih i liturgijskih
tekstova na hrvatskom jeziku, u: SB
,
.
BAB)Ć, S., „Jezik hrvatskog Očenaša“, u: BS
- ,
.
BADUR)NA, V., Bibliodrama u službi naviještanja, u:
Diacovensia
,
-
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. BADUR)NA, V., Neki psihološki pristupi biblijskim
tekstovima, u: Kat
,
-
.
. BADUR)NA ST)PČEV)Ć, V., Tobija, Judita i Estera u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hrvatskoglagoljskim brevijarima, u: Književna smotra
,
.
BAG)Ć, D., Kuda s evanđeljem, u: Kana
- , .
BAG)Ć, D., Mistično tijelo Kristovo u poslanicama
sužanjstva, u: UB
, - .
BAG)Ć, D., Čovjekove temeljne težnje i Evanđelje, u: Kat
, - .
BAG)Ć, D., Pilat, Isus i Baraba, u: UB
, , - .
BAG)Ć, D., Suđenje Isusu, u: Kana
, - .
BALOBAN, J., Biblija kao kriterij kršćaninovog mišljenja i
djelovanja, u: VĐSB
,
; ,
.
BALOBAN, J., Isusovi susreti u Ivanovom evanđelju - prvi
učenici, Nikodem, Samarijanka, u: Kat
. - .
BALT(ASAR, (. U., Isusovo mladenaštvo, u: SKS
, - .
BALT(ASAR, (. U., Obraćenje u Novom zavjetu, u: SKS
, - .
BALT(ASAR, K. prev. GRU)Ć F. , Tekstovno-analitička
metoda, u: VĐSB
,
.
BALT(ASAR, S. prev. MAR)JANOV)Ć L. , Sinoptičko
čitanje Biblije, u: VĐSB
,
.
BALUKČ)Ć, )., Evanđelje i etape kršćanskog sazrijevanja u
prvoj Crkvi, u: Kat
, - .
BAR)ČEV)Ć, J., Katehetsko-komunikacijski pristupi u
susretu s biblijskim tekstovima. O nekim uvjetima za
kvalitetnu i što cjelovitiju komunikaciju s biblijskim
tekstovima u religioznom odgoju i Katehezi, u: Diacovensia
,
.
BARUN, B., Blago blagovjesnicima. Marija-nositeljica
Radosne Vijesti, u: Ver
, - .
BARUN, B., Slušanje i poslušnost. Što god vam rekne,
učinite!, u: Ver
- , - .
BAŠ)Ć, A., Darovi Duha u 1 Kor 12-14, u: VĐSB
, .
BAŠ)Ć, P., Biti glas riječi, u: GK
, .
BAŠ)Ć, P., Duh svijeta i moć Kristove ljubavi, u: GK
, .
BAŠ)Ć, P., Glas riječi, u: GK
, .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. BAŠ)Ć, P., O Kašićevu prevođenju Svetoga pisma, u: BS
- ,
-
.
. BAUER, D., Sanjati sne... San u Matejevom evanđelju, u: BD
,
-
.
. BAUER, D., San o Sinu čovječjem. Vizija Sina čovječjeg u
Danielovoj knjizi, u: BD
,
-
.
. BAUMANN, R., „Svjetlo istinsko“ (Iv 1, 9). Novozavjetne ranokršćanske perspektive, u: BD
,
. BEAUCAMP, E., Biblija i problem pravde, u: SKS
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
,
- .
BEERNAERT, P. M., Isus, slobodan čovjek, u: SKS
,
- .
BEGOV)Ć, M., Staroslavenska liturgija u biskupijama
Senjskoj i Modruškoj u 19. stoljeću i Parčićev misal, u: RTČ
,
.
BELJAN, J., Ne opirite se zlotvoru, u: VĐSB
- ,
.i - .
BEN)GAR, A., Nazaretska Djevica u Bibliji, u: Marijin Trsat
, - ; , - ; , - ; , - . ; , - ; , - , ;
- ;
. ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
; / ,
- ; .
BENO)T, P., Biblija u svijetu, u: Ver
, - .
BENO)T, P., Biblija. Mala Kanina enciklopedija, u: Kana
, - ; , - ; - , - ; , - .
BENO)T, P., Istina o Bibliji, u: SKS
, - .
BENV)N, A., Grijeh Kajinov kao znak vremena, u: Kana
- , - .
BERKOV)Ć, D., „Merahefet“ (Post 1,2): Dinamika Duha u
Starom zavjetu, u: Kairos. Evanđeoski teološki časopis
,
.
BERKOV)Ć, D., Aspekti i modaliteti Božje prisutnosti u
Starom Zavjetu, u: Kairos. Evanđeoski teološki časopis
, - .
BERKOV)Ć, D., Biblija je umjetnina! A gdje je umjetnik?, u:
Kairos. Evanđeoski teološki časopis
,
.
BERKOV)Ć, D., Crkva i Biblija u kontekstu korelativnih
odnosa vlasti i autoriteta, u: Kairos. Evanđeoski teološki
časopis
, .
BERKOV)Ć, D., Od literalizma do interpretatizma, u:
Kairos. Evanđeoski teološki časopis
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. BERKOV)Ć, D., Od mizoginije do kulta. Etiološko čitanje
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Postanka 3, u: Kairos. Evanđeoski teološki časopis
,
.
BEZ)Ć, Ž., Novi Duhovi?, u: CuS
,
.
Biblijska korizma. Što nam danas znači Sveto Pismo, u:
Kana
, - .
B)GO, J., Glasnici Gospodnji, u: GK
, .
B)GO, J., Bio je satrt zbog naših zlodjela, u: Ver
,
- .
B)GO, J., Isus i politika, u: Kana
, - .
B)GO, J., Kraljica koja moli, u: GK
, .
B)GO, J., Svetost rođenja, u: GK
, .
B)GO, J., Svjetiljke za zaručnika, u: GK
, .
B)GO, J., Velika nam djela učini svesilni, u: GK
, .
B)L)Ć, N., Mojsije u Starom zavjetu, u: BD
, - .
B)SKUPSKA KONFERENC)JA )TAL)JE prev. TOM)Ć M. ,
Biblija u životu Crkve, u: VĐSB
,
.
B)SSOL), C., Biblija i interkulturalna perspektiva, u: Kat
, - .
B)SSOL), C., Biblija i ljudska prava. Razmišljanje u
perspektivi pastorala mladih, u: Kat
,
.
B)SSOL), C., Mladi u susretu s Biblijom: „Koja je zapovijed
prva od sviju?“ Mk 12, 28), u: Kat
,
.
B)ŽACA, N., Značenje evangelizacije i nove evangelizacije u
govoru crkvenog Učiteljstva, u: CuS
,
.
BODROŽ)Ć, )., Euharistija i pashalna večera, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Euharistija kao utjelovljenje i uskrsnuće, u:
GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Euharistija u Pavlovoj tradiciji, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Euharistijska žrtva izvor zajedništva, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Jaganjac Božji i kruh nebeski, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Lomljenje kruha, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Posljednja večera, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., S mačem u ruci, u: Lađa
, - .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (1).
Između Tarza i Jeruzalema, u: GK
, .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (10).
Vjerom protiv magije, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (11).
Propovijed u Antiohiji Pizidijskoj, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (12). Od
povijesti do sadašnjosti spasenja, u: GK
,
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (13).
Pavlovo evanđelje Židovima, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (14).
Zidovi, kamenje i prašina, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (15).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kroz mnoge nevolje do kraljevstva, u: GK
XLV)),
.
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (16).
Rasprave u Antiohiji, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (17).
Saborska rasprava u Jeruzalemu, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (18).
Sukob s judaizantima, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (19).
Saborske odredbe, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (2).
Protivnik nauka „ribara“, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (20).
Provedba odredaba, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (21).
Drugo misijsko putovanje, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (22). Na
europskom tlu, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (23).
Tamničarovo krštenje, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (24).
Lekcija iz rimskoga prava, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (25). Od
Soluna do Atene, u: GK
- , .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (26).
Atensko sučeljavanje, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (27).
Dokazivanje na Areopagu, u: GK
, .
BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (28).
Odlazak iz Atene, u: GK
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (29).
Dolazak u Korint, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (3).
Progonitelj Crkve, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (30).
S perom u ruci, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (31).
Solunska sjećanja, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (32).
Na svetost pozvani, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (33).
Budni s Gospodinom i u Gospodinu, u: GK
,
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (34).
Na povijesnoj vjetrometini, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (35).
Odnos prema radu, u: GK
,
.
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (36).
Pred sudom u Korintu, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (37).
Ponovno na putovanju, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (38).
Spor oko evanđelja, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (39).
Rušiti i graditi s Raspetim, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (4).
Kristom obasjan, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (40).
Između spasenja i prokletstva, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (41).
Obećanje i ispunjenje Saveza, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (42).
Posinstvo tijela i posinstvo Duha, u: GK
,
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (43).
Evanđelje slobode, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (44).
Jači od magije, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (45).
Navještaj mudrosti križa, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (46).
Između odbacivanja i prihvaćanja, u: GK
,
.
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (47).
Moralne preporuke, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (48).
Život između braka i beženstva, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (49).
Duhovni savjeti, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (5). U
školi Duha, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (50).
Između dužnosti i sebedarja, u: GK
,
.
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (6).
Povratak u javnost, u: GK
,
.
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (7). Na
tragu proročkog djelovanja, u: GK
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (8).
Blagovjesnik u Antiohiji, u: GK
-
,
.
,
-
. BODROŽ)Ć, )., Tragom djela i misli apostola Pavla (9).
Spreman za poslanje, u: GK
,
.
. BOGEŠ)Ć, R., Krist između države, nacije i pojedinca, u:
Kairos. Evanđeoski teološki časopis
.
. BOT)CA, S., Biblijski izvori hrvatske tradicijske kulture, u:
Književna smotra
-
.
. BRACKET, K., Jasnoća Pisma: pretpostavka, načelo ili
.
.
.
.
.
.
.
.
iluzija, u: Kairos. Evanđeoski teološki časopis
,
- .
BRAD)CA, M., Isus Krist ili učitelj pravednosti, u: Spectrum
, - .
BRAJČ)Ć, R., Milost u Novom zavjetu, u: VŽ
,
.
BRAJČ)Ć, R., Prisutnost mita u Bibliji, u: OŽ
,
.
BRAJČ)Ć, R., Milost u Starom zavjetu, u: VŽ
,
- .
BRATUL)Ć, J. prir. , Ćirilometodska Biblija i njena sudbina
među Hrvatima, u: BS
- , - .
BRECK, J., Pravoslavna načela tumačenja Biblije, u: SKS
- , - .
BRNČ)Ć, J., Biblijski tekst i metanoia u: OŽ
,
.
BRUSKE, M., Kristologija i tumačenje pisma, u: SKS
, - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. BUBALO, )., Biblijski sat - pomoć u prevladavanju
poteškoća, u: Kana
- ,
.
. BUD)SEL)Ć, E., Kritički osvrt na parabole o kvascu i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
gorušičinom sjemenu kao temelju za postmilenijalističku
eshatologiju, u: Kairos. Evanđeoski teološki časopis
, - .
BULAT, K. prir. , Biblija u Crkvi, u: VĐSB
,
.
BULAT, K. prir. , Biblija u kršćanstvu i židovstvu, u: VĐSB
,
.
BULAT, K. prir. , Biblija u životu pojedinca, u: VĐSB
,
.
BULAT, K. prir. , Biblija u životu zajednice, u: VĐSB
,
.
BULAT, K. prir. , Opći uvod u Sveto pismo, u: VĐSB
,
.
BULAT, K. prir. , Rad u biblijskim skupinama, u: VĐSB
,
.
BULAT, K. prir. , Sveto pismo u životu pojedinca i
zajednice, u: VĐSB
,
.
BULAT, K. prir. , Uvod u Novi zavjet, u: VĐSB
, - .
BULAT, K. prir. , Uvod u Stari zavjet, u: VĐSB
,
.
BULJAN, S., Žetva je velika a radnika malo, u: Kana
, .
BULJAN, S., Sveti Josip – povjerenik, u: Kana
,
.
BULJAN, S., Učitelju moj, daj da progledam, u: Kana
, .
BUTURAC, L., O Mariji Magdaleni, u: Kana
, .
BUZZETT), C., Božja riječ, u: Kat
,
.
CALAV)A, M. A., Pitanje o smislu kao otvorenost
transcendenciji, u: Kat
,
.
CALSTER, S., Biblijska izvješća o čudesima, u: SKS
, - .
CALVERT, N. L., Abraham vjernik. Opravdanje Abrahama
vjerom u poslanici Galaćanima, u: BD
, - .
CAREV, F., Putokaz Biblije, u: SB
,
.
CAREV, F., Biblijski temelji apostolske pobudnice
„Recontiliatio et poenitentia“, u: SB
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. CAREV, F., Daje li Evanđelje odgovor na sva naša pitanja, u:
V)R
, - .
. CAREV, F., Ekumenska Biblija na francuskom jeziku, u: SB
,
-
.
. CAREV, F., Novija arheološka istraživanja u Palestini, u: SB
- ,
-
.
. CAREV, F., Svećenikovo služenje u Novom zavjetu, u: SB
,
-
.
. CAREV, F., Začet po Duhu Svetom - rođen od Marije Djevice,
u: SB
, 7 -
.
. C(ANTRA)NE, G., Bog Otac, u: SKS
, - .
. C(ETCUTT), P., Siromaštvo - porok ili vrlina, u: Kana
,
.
. C)CCONE, L. prir. SRAK)Ć, M. , Ne ubij, u: VĐSB
,
-
.
. C)FRAK, M., „Pattera“: Juda Galilejac - Kvirinijev popis, bez
Kvirinija u Dj 5, 37, u: BS
,
-
.
. C)FRAK, M., Biblija i moral. Biblijski korijeni kršćanskog
djelovanja, u: BD
,
-
.
. C)FRAK, M., Biblijski korijeni kršćanskog djelovanja (Uz
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dokument „Biblija i moral“ Papinske biblijske komisije), u:
GK
, .
C)FRAK, M., Biblijski korijeni kršćanskog djelovanja (Uz
dokument „Biblija i moral“ Papinske biblijske komisije) ,
u: GK
, .
C)FRAK, M., Bog slave je i Bog Abrahamov: Abraham u
Djelima apostolskim, u: BS
,
.
C)FRAK, M., Dometi katoličke egzegeze danas, u: GK
, .
C)FRAK, M., Lukin Pavao, u: BD
, - .
C)FRAK, M., Načelo supsidijarnosti u Novom zavjetu, u: BS
,
.
C)FRAK, M., Nova evangelizacija i Biblija, u: VĐSB
,
.
C)FRAK, M., Nova pravednost ili pravednost u obilju više
(Mt 5,20)!?, u: BS
,
.
C)FRAK, M., Pavlov govor u Ateni ( Dj 17, 23-31): sjecište
evanđelja i helenizma, u: BS
,
.
C)FRAK, M., Pavlova putovanja, u: BD
, - .
C)FRAK, M., Savez u izvještajima Posljednje večere, u: BS
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. C)FRAK, M., Godina milosti Gospodnje (Iz 61, 2), u: BD
, - .
. C)FRAK, M., Spolnost u Tori. Biblijsko-teološki vid i
kodi ikacija, u: BD
,
-
.
. C)FRAK, M., Vjera u Starom zavjetu. Biblijsko-egzegetsko
razmišljanje, u: BD
, - .
. C)MOZA, M., Biblija u pastoralu mladih, u: Kat
,
-
.
. COCE, F., Sveti Pavao svjetski misionar, u: VĐB
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
- .
CONGOURDEAU, M-(., Goldorak protiv Bultmanna, u: SKS
, - .
CONSTANT)NEANU, C., Autoritet Svetog pisma kao Riječi
Božje, u: Kairos. Evanđeoski teološki časopis
,
- .
CONSTANT)NEANU, C., Biblija i javnost: Pavlov model za
kršćanski angažman u društvu s upućivanjem na Poslanicu
Rimljanima 13, u: Kairos. Evanđeoski teološki časopis
,
.
CONSTANT)NEANU, C., Činiti djela istinske ljubavi:
Konkretna očitovanja trajnoga utjelovljenja Evanđelja, u:
Kairos. Evanđeoski teološki časopis
, - .
CONSTANT)NEANU, C., Kraljevstvo Božje i kršćansko
jedinstvo i zajedništvo: Rimljanima 14,17 u kontekstu, u:
Kairos. Evanđeoski teološki časopis
, - .
CORDES, P. J., Dalaj-Lama govori o Isusu, u: Kana
, .
CORDES, P. J., Koju Bibliju kupiti, čitati ili drugome
darovati, u: Kana
, .
CORDES, P. J., Krist ne poznaje duhovnih starosjedilaca, u:
Kana
, .
CORDES, P. J., Obitelj-institucija prošlosti. Novozavjetna
poruka, u: Kana
- , .
CORDES, P. J., Sretni trenutak za Bibliju, u: Kana
, .
CORDES, P. J., Suvremeno shvaćanje Božjega govora, u:
Kana
, .
CORPET, V., Izobrazba pomoću Biblije, u: SKS
,
- .
COSTA, G., Biblijska ikona Joba. Od strpljivog prihvaćanja,
preko praktičnog i istraživačkog krika o zanosnog i
ČLANC) U ČASOP)S)MA
.
.
.
.
.
.
preoblikujućeg traženja Boga, u: Kat
,
.
COSTACURTA, B., Molitveno čitanje i vjernička egzegeza.
O odnosu lectio divina i biblijskih znanosti, u: BD
, - .
CREVENCOEUR, P., Žena i Riječ Božja, u: SKS
,
- .
CVEKAN, P., Čovjek bola, u: Ver
.
CVEKAN, P., Zašto se Isus rodio kao muškarac, u: VĐB
/ ,
.
CV)TKUŠ)Ć, M., Biblija nekad i sad, u: GK
, .
ČABRAJA, )., Duh Božji u Bibliji, u: RTČ
, - .
. ČABRAJA, )., Istina i snaga Pisma, u: BS
- ,
.
. ČABRAJA, )., Slika o Bogu Ocu u Bibliji, u: RTČ
, - .
. ČABRAJA, )., Što znamo o izvorima sinoptičkih evanđelja?,
u: OŽ
,
.
. ČAT)Ć, )., Psalam 1. - Osamljenost pravednika pred zborom
opakih, u: ŽV
, - .
. ČAT)Ć, )., Modeli i antimodeli učeništva u Mt 2,1-12, u: BS
,
.
. ČAT)Ć, )., Betlehem u Novom zavjetu, u: BD
,
- .
. ČAT)Ć, )., Ivan Krstitelj u Evanđelju po Ivanu, u: CuS
, - .
. ČAT)Ć, )., Neoženjen – radi privrženosti i ugađanja
Gospodinu, u: VĐSB
- ,
.
. ČAT)Ć, )., Propovjedništvo u sv. Pavla, u: Diacovensia
,
.
. ČAT)Ć, )., Psalam 1.-Vjernički put blaženstva, u: ŽV
, - .
. ČAT)Ć, )., Psalam 1: Problemi i mogućnost interpretacije, u:
Diacovensia
,
.
. ČAT)Ć, )., Psalam 51. - Grijeh svoj tebi, Bože, priznajem, u:
ŽV
, - .
. ČAT)Ć, )., Psalam 51.- Milost nadvisuje grijeh, u: ŽV
, - .
. ČOR)Ć, J., Umjesto da vode oni zavode moj narod (Usp. Iz 9,
15), u: CuS
,
.
. ĆUK, )., Besmrtni pisci, u: Ver
, - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. ĆUK, )., Dalaj-Lama govori o Isusu, u: Kana
. DE ROSA, G., Biblija, riječ Božja u ljudskom jeziku.
Nadahnuće Svetog pisma, u: BD
, - .
,
. DE VAUX, R., Znanost i vjera u proučavanju Biblije, u: SKS
,
-
.
.
. DEL)Ć, V., Žena koja ga je ljubila, u: Ver
, - .
. DESBONNETS, T., Franjevačko čitanje Pisma, u: Jukić
-
.
. DESCAMPS, A-L., Historijski Isus i vjerski Krist, u: CuS
,
-
.
. DESCAMPS, A-L., Isusova čovječja svijest, u: CuS
,
-
.
. DEVČ)Ć, )., Problem Boga kao polazište međureligijskog
dijaloga, u: RTČ
,
-
.
. DEVČ)Ć, )., Značenje suvremenog religioznog gibanja, u:
RTČ
,
-
.
. DOGAN, N., Isus Krist, jedini spasitelj svijeta, jučer, danas i
uvijek, u: VĐSB
, - .
. DOGAN, N., Biblija u Katehezi, u: Kat
, - .
. DOGAN, N., Samoobjava trojstvenog Boga u umiranju i
smrti, u: RTČ
,
-
.
. DOGAN, N., Tajna uskrsnuća u životu suvremenog čovjeka,
u: VĐSB
,
-
.
. DOGAN, N., Uskrsnuće i eshatologija u 1. i 2. poslanici
Korinćanima, u: Kat
,
-
.
. DOGAN, N., Utjelovljenje - slika novog čovjeka, u: Kat
,
-
.
. DOKUMENT, Biblija i kristologija, u: SKS
- ,
.
. DOKUMENT, Euharistija i sloboda, u: SKS
- ,
- .
. DOMAZET, A., Sakrament potvrde između vjeronaučnog
znanja i vjerskog iskustva, u: CuS
, - .
. DRVODER)Ć, S., Proročka eshatologija, u: Spectrum
- .
. DUBARLE, A. M., Biblija o ljubavi i plodnosti, u: SKS
, - .
. DUBARLE, D., Uskrsnuće i božansko sinovstvo, u: SKS
, - .
. DUDA, B., Gradovi našeg spasenja (3) - Jeruzalem, u: GK
, - ; , - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. DUDA, B., Gradovi našega spasenja (2) - Nazaret, u: GK
, - .
. DUDA, B., „A ti, Betleheme“, u: BD
, - .
. DUDA, B., „Blagoslovljen“ - hvalospjev Zaharijin Bogu
Savezniku, u: BS
- ,
-
.
. DUDA, B., „Nepisane“ Isusove izreke, u: BS
,
.
. DUDA, B., „Šalom Jerušalim“ - Pozdrav Jeruzalemu (Ps
122), u: BD
, - .
. DUDA, B., „Stari se zavjet u Novom otkriva“. Biblijska
tipologija u poslanici Hebrejima, u: BD
, - .
. DUDA, B., „Veliča“ - hvalospjev Dj. Bogorodice, u: BS
, - .
. DUDA, B., 365 x Biblija, u: Kana
, .
. DUDA, B., Apostoli – moji uzori, bar u malom, u: VĐSB
,
.
. DUDA, B., Apostolsko djelo kao bogosluženje, u: BS
, - .
. DUDA, B., Biblija - knjiga Božjeg naroda, u: UB
,
.
. DUDA, B., Biblija na izložbi A. T. Mimane, u: Kana
, .
. DUDA, B., Biblijski temelji katehizacije, u: VĐB
, - ; , - ; , - ; ,
.
. DUDA, B., Biblijski temelji Katehizacije, u: VĐB
, - .; , - .; , - .; ,
.
. DUDA, B., Crkva kao zajedništvo koinonia, u: BS
,
.
. DUDA, B., Djelo blagovjesništva u prvo doba Crkve (Dj 1 do
15), u: BS
- ,
.
. DUDA, B., Događaji prema predaji očevidaca (Lk 1, 1-4), u:
UB
, - .
. DUDA, B., Dvoje staraca - Šimun i Ana - ljudi nade, u: BD
, - .
. DUDA, B., Egzegetske bilješke uz uskrsna evanđelja, u: UB
, - .
. DUDA, B., Evanđelisti - nedostiživi umjetnici, u: VĐB
- ,
.
. DUDA, B., Fiziopatologija raspeća, u: UB
,
.
. DUDA, B., Gradovi našega spasenja - Betlehem, u: GK
, - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. DUDA, B., Igra brojeva u apokalipsi, u: V)R
. DUDA, B., Imprekativni psalmi, u: BS
,
. DUDA, B., Isus - „mlado sunce“ (Lk 1, 78), u: BD
-
,
.
.
,
.
. DUDA, B., Isus Krist - prvi na listi popularnosti, u :
„Kovčeg“ , GK, Zagreb,
.,
.
. DUDA, B., Isus Markova evanđelja, u: BD
, - .
. DUDA, B., Isus se ne bi mogao roditi ni u našem gradu, u:
„Kovčeg , GK, Zagreb, - .
. DUDA, B., Još malo o psalmima, u: Effatha
, - .
. DUDA, B., Kako čitati Sveto pismo?, u: UB
, - .
. DUDA, B., Kako se navode knjige sv. Pisma?, u: BS
,
.
. DUDA, B., Konačno o psalmima, u: GK
, .
. DUDA, B., Konstitucija II Vatikanskog koncila o božanskoj
objavi, u: UB
, - .
. DUDA, B., Kratak pregled Ivanova Evanđelja, u: UB
, - .
. DUDA, B., Kristovo svećeništvo prema Poslanici Hebrejima,
u: BS
, - .
. DUDA, B., Kruh naš ‘svagdanji’. O molitvi za kruh koja
otvara stranice Biblije, u: BD
, - .
. DUDA, B., Muka Isusova s apostolima, u: VĐSB
,
.
. DUDA, B., Nacrt teologije Djela apostolskih, u: UB
, - .
. DUDA, B., Nauka sv. Tome o bogočovječnosti Biblije, u: BS
,
.
. DUDA, B., Nepoznate riječi Isusove (u muslimanskoj
predaji), u: V)R
, ; , ; , .
. DUDA, B., O metanoji, u: BS
, - .
. DUDA, B., Oče naš - Isusova molitva, u: UB
, - .
. DUDA, B., Oko problema biblijske teologije, u: UB
,
- , - .
. DUDA, B., Opći uvod u Bibliju, u: Biblija, Stari i Novi zavjet,
KS, Zagreb,
.,
.
. DUDA, B., Otkriće Biblije u duhovnosti Male Terezije, u: BS
,
.
. DUDA, B., Pavao molitelj, u: BS
, - .
. DUDA, B., Petar i Ivan, moji uzori, u: VĐSB
- ,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. DUDA, B., Psalmi - Kantici čovječanstva, u: BD
,
.
. DUDA, B., Psalmi u Časoslovu, u: UB ,
. DUDA, B., Psalterium meum gaudium meum, u: Effatha
,
-
.
. DUDA, B., Raspričanost nad psalmima, u: BD
,
-
.
,
-
.
. DUDA, B., Shematski prikaz Poslanice Hebrejima, u: UB
, ,
-
.
. DUDA, B., Stopama Hrvata po Isusovoj domovini, u: GK
,
;
.
. DUDA, B., Zagrebačka Biblija 1968: Mi, Crkva i drugi.
Povodom novog izdanja Biblije, u: BS
,
.
. DUDA, B., Žeđ za Riječju, u: V)R
, - , .
. DUFOUR, X. L., Put jednog obećanja. Povijest jedne velike
poruke. Evanđelja Isusova djetinjstva, u: BD
,
- .
. DUGAL)Ć, V., Ispuniti zakon Kristov, u: VĐSB
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Ne)logičnost Isusove smrti, u: Kana
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Ne)zainteresiranost mladeži za Bibliju, u:
BS
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., „... ti da k meni dolaziš?“ (Mt 3,15) u: BD
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., „Proglasiti godinu milosti Gospodnje“ (Lk
4, 19), u: BD
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., „Što tražite Živoga među mrtvima?“ (Lk
24, 5), u: BD
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Betlehem - grad Isusova rođenja, u: BD
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Biblija uvijek nova i živa riječ Božja, u: Kat
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Božja objava u Sinu (Heb 1, 1-4), u: BD
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Crkva u Djelima apostolskim,u: BD
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Duh Sveti i klice istine u ljudskoj misli, u:
Kana
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Duh Sveti u Ivanovskim spisima, u: BD
, - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. DUGANDŽ)Ć, )., Duh Sveti u Starome zavjetu, u: Kana
,
-
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Euharistija u Novom zavjetu, u: CuS
,
-
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Govor na gori kao socijalno-politički
proglas?, u: VĐSB
,
-
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Istina će vas osloboditi (Iv 8, 32), u: Kat
,
-
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Isus Krist: Sin Božji ili Sin čovječji?
Moderne kristološke stranputice u svjetlu Novog zavjeta, u:
SKS
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Isus propovjednik i učitelj, u: Diacovensia
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Isusov stav prema zakonu (Mt5,17-19), u:
OŽ
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Jeremija. Uvodno razmišljanje, u: BD
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Kakvu je zajednicu vjernika Isus želio?, u:
BS
- .
. DUGANDŽ)Ć, )., Karizmatički pokret i novozavjetna
pneumatologija, u: NV
- , - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Koliko kršćani poznaju Bibliju?, u: Kat
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Mir u Pavlovskim poslanicama, u:
BD
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Mjesto i uloga znaka (čuda) u Ivanovom
evanđelju, u: Kat
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Mt 19-28 - Analiza teksta i glavne teološke
smjernice, u: Kat
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Navještaj i navjestitelj - uz 25. obljetnicu
„Dei Verbum“, u: BS
- ,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Obraćenje sv. Pavla, 1. Misijsko putovanje i
Apostolski sabor, u: Kat
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Opći uvod u poslanice Korinćanima, u: Kat
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Opravdani u Kristu. Opravdanje po vjeri u
Isusa Krista prema poslanici Rimljanima, u: BD
,
- .
. DUGANDŽ)Ć, )., Otkupljeni u službi otkupljenja i
pravednosti. Mjesto kršćana u stvaranju boljeg i pravednijeg
svijeta prema Bibliji, u: NV
- , - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. DUGANDŽ)Ć, )., Pavao i Stari zavjet, u: NV
,
- .
. DUGANDŽ)Ć, )., Pavlova teologija opravdanja, u: BD
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Pomirenje - sinovski odnos s Bogom, u: Kat
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Poslanice Solunjanima o dolasku Dana
Gospodnjeg, u: BD
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Savjest – nepotkupljivi glas u čovjekovu
srcu, u: VĐSB
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Savjest (σύ ι σις) – nepotkupljivi glas u
čovjekovu srcu, u: VĐSB
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Starost i starci u Bibliji. Razmišljanje
koje je više od biološke ili socijalne dimenzije, u: BD
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Što Pavao kaže o sebi?, u: Kršni zavičaj
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Strukturalna analiza biblijskog teksta, u:
VĐSB
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Svećenik kao liturg i predvoditelj vjerničke
zajednice prema Novom zavjetu, u: NV
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Abraham – čovjek za
novi početak, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. (Ne)dovršeni izlazak,
u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Abraham – izlazak i
put u nepoznato, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Abraham – obećanje i
Savez, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Apostolski sabor, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Babilonska kula, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Biblija - Duhom Svetim
nadahnuta knjiga, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Biblija – knjiga Božje
pedagogije, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Biblija kao književno
djelo, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Biblija o stvaranju
svijeta, u: GK
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Biblijska priča o
potopu, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Crkva u prostoru i
vremenu, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Davidovo vrijeme, u:
GK
-
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Deset zapovijedi i
ljudska sloboda, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Djela apostolska –
povijest Crkve u prostoru i vremenu, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Događaji u Jeruzalemu,
u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Druga Petrova
poslanica, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Druga poslanica
Korinćanima (II), u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Druga poslanica
Korinćanima, u: GK
- , .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Druga poslanica
Solunjanima, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Evanđelje ljubljenog
učenika, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Evanđelje na pozornici
svijeta, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Evanđelje o kraljevstvu
Božjemu, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Ezekijel, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Ezra i Nehemija, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Glavni obrisi Markove
teologije, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Ideal naroda Božjega,
u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Isus i njegova Crkva, u:
GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Isus Krist središte
Biblije, u: GK
, .
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Isus potiče vjeru i
razotkriva nevjeru, u: GK
, .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Isusova muka kao
proslava, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Ivanove poslanice, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Izak – sin obećanja, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Izraelovo vrednovanje
povijesti, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Jakov – Izrael, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Jakovljeva poslanica, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Jeremija, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Job ili kriza mudrosti,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Josip Egipatski, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Judita i Estera, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Kain i Abel. Prvo
bratoubojstvo, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Knjiga Otkrivenja 2, u:
GK
,
.
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Knjiga Otkrivenja 3, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Knjiga Otkrivenja 4, u:
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Knjiga Otkrivenja, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Knjige o Makabejcima,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Kristologija u svijetlu
Pisma, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Luka – povjesničar i/ili
teolog, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Lukina Kristologija, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Mariologija u službi
Kristologije, u: GK
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Marko III. - od
navještaja do učenja, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Marko: pripovijedanje
u službi navještaja, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Matej: Nastanak Crkve
iz Židova i pogana, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Mojsije i njegov narod,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Mudrost u Izraelu, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Mudrost u susretu sa
svijetom, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Na putu prema Sinaju,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Na putu propadanja, u:
GK
,
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Na putu u Jeruzalem,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Objava na Horebu, u:
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Od Cezareje do Rima,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Od iskustva smrti do
nade u uskrsnuće, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Od Jeruzalema do
Antiohije, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Od žive do pisane riječi,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Odjek u Jeruzalemu, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Pastoralne poslanice II,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Pastoralne poslanice,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Pavlova uloga, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Pavlove poslanice, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Pavlovi uspjesi i kušnje,
u: GK
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Pjesma nad pjesmama,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Počeci Crkve u
Jeruzalemu, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Ponovljeni zakon, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poruka govora na gori,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Posebnost Ivanova
evanđelja, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Efežanima II,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Efežanima,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Filemonu, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Filipljanima,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Galaćanima
II, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Galaćanima,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Hebrejima II,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Hebrejima,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Jude
apostola, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Kološanima
(2), u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Kološanima,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Rimljanima
4, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Rimljanima
5, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Rimljanima
6, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Rimljanima
II, u: GK
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Rimljanima
III, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanica Rimljanima,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Poslanice Korinćanima,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Povijesni okvir Crkve,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Prijelaz preko Crvenog
mora, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Prilagođen navještaj
evanđelja, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Pro il ivanovske
zajednice, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Propisi o kultu, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Propovjednik, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Prorok Ilija, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Prorok Izaija, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Prva Petrova
poslanica, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Prva poslanica
Korinćanima (II), u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Prva poslanica
Korinćanima (III), u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Prva poslanica
Korinćanima, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Prva poslanica
Solunjanima, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Raspad kraljevstva, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Revolucionarno
značenje šabata, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Sadržaj i poruka
Psalama, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Salomonova veličina i
bijeda, u: GK
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Samuel i Šaul, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Samuelovo vrijeme, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Savez na Sinaju, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Sinoptičko pitanje, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Slojevitost Matejeva
evanđelja, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Stvaranje čovjeka
prema Bibliji, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Svijet Ivanova
evanđelja, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Tobija – izazov
dijaspore, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. U obećanoj zemlji, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Uloga čuda kao znaka,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Uloga evanđelista, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Uloga helenista, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Vjernost baštini i
otvorenost poslanju, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Vrijeme sudaca, u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Zaštita ugroženih, u:
GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Upoznajmo Bibliju. Zlatno doba proroka,
u: GK
,
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Vjera u Ivanovom evanđelju, u: BD
,
-
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Za slobodu nas Krist oslobodi (Gal 5, 1), u:
BS
- ,
-
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Ženidba i ženidbena nerazrješivost u
Bibliji, u: NV
,
-
.
. DUGANDŽ)Ć, )., Biblijska dimenzija sakramenta pokore i
euharistije u Katehezi prvopričesnika, u: Kat
- .
,
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
, - .
. DUGANDŽ)Ć, )., Božji govor o Sinu, u: BD
. ĐUR)Ć, M. P., Od teološke dogme do crkvenog dijaloga, u:
CuS
,
-
.
. ĐUR)Ć, M. P., Pravoslavlje i Islam, u: CuS
,
.
. ED)SON, J., Enciklika „Humani generis“ i Sveto pismo, u:
VĐB
- .
. ED)SON, J., Najvrednija knjiga, u: GE
, - .
. ELTROP, B., „I nadjenut će mu ime Emanuel...“ Povijest
Isusova djetinjstva u Matejevom evanđelju, u: BD
, - .
. ESL)N, J-C., Religiozno i estetsko iskustvo s Biblijom, u: SKS
, - .
. ESSERT, M. i W)LL)AMS, N., Biblijski susreti „Život-Biblijaživot“, u: VĐSB
- ,
.
. ESSERT, M., Metoda „Život-Biblija-život“, u: VĐSB
- ,
.
. F. Š., Isus - prvi feminist i Marija Magdalena prema Danu
Brownu, u: Kana
, - .
. FEU)LLET, A., Muž „slava Božja“ a žena „slava muževa“ (1
Kor 11, 7b), u: SKS
, - .
. FEU)LLET, A., Vrijeme Crkve prema četvrtom evanđelju, u:
SKS
, - .
. F)L)N)Ć, B., Apostolska crkva. Pođite po svem svijetu, u: Ver
, - .
. F)L)N)Ć, B., Farizeji i saduceji, u: Ver
,
- .
. F)L)N)Ć, B., Otajstvo Krista. Pravi Bog i pravi čovjek, u: Ver
, - .
. F)L)POV)Ć, A. T., Biblija u vjeronauku i Katehezi. Jedno
iskustvo biblijskog rada pomoću lutaka, u: Kat
, - .
. F)L)POV)Ć, A. T., Navještaj Isusa Krista u Katehezi
srednjoškolaca, u: VĐSB
,
.
. F)L)POV)Ć, A. T., Prijateljstvo u četvrtom evanđelju i
njegovo značenje za Katehezu, u: Kat
, - .
. F)S)C(ELLA, R., O Pismu i Predaji kao izvoru Božje riječi,
u: SKS
, - .
. FRAN)Ć, F., Isusova čovječja svijest u članku A. - L.
Descampsa Cus 4 (1972), 318-325), u: CuS
,
- .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. FUĆAK, J. i (ERMAN, ). Z., Biblija u Hrvata. Kronološki
prikaz, u: SKS
-
,
-
.
. FUĆAK, J., „Ako ne vidite znakova i čudesa“, u: V)R
,
; ,
-
.
. FUĆAK, J., „Effatha - to će reći: otvori se!“, u: Effatha
- , - .
. FUĆAK, J., „Plodonosno pružiti narodu Božjemu hranu
Pisma“, u: BS
,
-
.
. FUĆAK, J., Biblija - trajni „Katekizam“, u: Kat
,
- .
. FUĆAK, J., Biblija kao književno djelo, u: Effatha
, - .
. FUĆAK, J., Biblijski kongres u Lillu 1973, u: BS
,
.
. FUĆAK, J., Bogoduha riječ sama o sebi, u: UB
,
- .
. FUĆAK, J., Colloquim biblicum Lovaniense 1973, u: BS
,
.
. FUĆAK, J., Crkva pred Biblijom kroz vjekove, u: BS
- ,
.
. FUĆAK, J., Gdje ćete naći Krista?, u: Ver
, - .
. FUĆAK, J., Govor na gori. Biblijski razgovori, u: V)R
, - .
. FUĆAK, J., Gozba siromaha. Uz Evanđelje po Marku 10, 1727, u: V)R
, - .
. FUĆAK, J., Istina Svetoga pisma, u: BS
- , - .
. FUĆAK, J., Isus o uzvišenosti djevičanskog zvanja, u: VĐSB
- ,
.
. FUĆAK, J., Isusova ozdravljenja. Biblijski razgovori, u: V)R
, - .
. FUĆAK, J., Isusovo djetinjstvo po Mt: povijest i teologija, u:
Kat
, - .
. FUĆAK, J., Je li pronađeno peto evanđelje?, u: VĐB
, - .
. FUĆAK, J., Kako pisati biblijska imena?, u: BS
,
.
. FUĆAK, J., Koncilska konstitucija o božanskoj objavi.
Nastanak, sadržaj i značenje Konstitucije i tumačenje prvih
dvaju poglavlja, u: UB
- , - .
. FUĆAK, J., Kraljevstvo Božje u današnjoj egzegezi, u: BS
- , - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. FUĆAK, J., Krist – osobna, konkretna norma, u: VĐSB
,
-
.
. FUĆAK, J., Kristološki himan Fil 2, 6-11, u: BS
,
.
. FUĆAK, J., Neki problemi i načela prevođenja Novoga
zavjeta, u: BS
- , - .
. FUĆAK, J., Neki stilistički problemi prijevoda Novoga
zavjeta. Blizu ti je riječ, u: BS
,
.
. FUĆAK, J., Oberški-Rebić, Biblijska povijest Staroga
i Novoga Zavjeta. Treće, prepravljeno izdanje, u: BS
- ,
.
. FUĆAK, J., Ovogodišnji biblijski skupovi u Italiji, u: BS
,
.
. FUĆAK, J., Prijevodi Biblije na hrvatski jezik, u: BS
- , - .
. FUĆAK, J., Prorok Isus i proročki narod, u: BS
,
;
, - .
. FUĆAK, J., Psihologija Duha Svetoga, u: UB
,
- .
. FUĆAK, J., Psihologija inspiracije, u: UB
- ,
.
. FUĆAK, J., Sklapam Savez s vama, u: SKS
, - .
. FUĆAK, J., Spasenje čovjeka u NZ s osobitim osvrtom na sv.
Pavla, u: BS
,
.
. FUĆAK, J., Što znamo o Isusu, u: V)R
, ; , ;
, ; , ; , .
. FUĆAK, J., Susret i riječ, u: V)R
, - .
. FUĆAK, J., Sveto pismo - „duša teologije“, u: BS
,
.
. FUĆAK, J., Uvodni hvalospjev Poslanice Efežanima, u: SKS
, - .
. FUĆAK, J., Zavjet ili Savez?, u: BS
- ,
.
. FUĆAK, M. J., Biblijska korizma, u:VĐSB
,
- .
. FUĆAK, M. J., Uz biblijsku korizmu, u: Kana
,
- .
. FUČEK, )., Istina o današnjem Kristu, u: VŽ
,
.
. FUČ)Ć, B., Biblija u umjetnosti hrvatskih krajeva, u: SKS
, - .
. GABR)Ć, J., Duh Sveti i Crkva, u: Kana
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. GARMAZ, J., Biblijska didaktika u osnovnoškolskom
vjeronauku, u: CuS
,
-
.
. GARVANOV)Ć, Đ., Iz korijena Objave hrvatske baštine.
Okrugli stol: Najnoviji Novi zavjet, u: GK
,
- ; , .
. GARVANOV)Ć-POROB)JA, Đ., Koegzistentne razine
značenja u Marijinu Magni icatu, u: Kairos. Evanđeoski
teološki časopis
,
.
. GASS, F. prev. , Biblija o Djevici, u: UB
, - .
. GASS, F. prev. , Komentari psalama Ps . i . , u: UB .
. GAŠPAR, V. N., ‘Dođi Kraljevstvo tvoje’ ))) u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Bog ima ime – Otac, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Bog Otac u svojoj providnosti, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Bog prilazi čovjeku, objavljuje se i dariva, u:
GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Bog se naziva Ocem jer je stvoritelj svijeta,
u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Bogu, Ocu milosrđa u susret, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., ‘Budi volja tvoja kako na nebu tako i na
zemlji’, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Budući da smo djeca Božja – braća smo i
sestre, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., ‘Dođi Kraljevstvo tvoje’ )) u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., ‘Dođi Kraljevstvo tvoje’, u: GK
,
.
. GAŠPAR, V. N., Drama izgubljenog dostojanstva, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Dva obrasca molitve Očenaša, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Govor o Bogu, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Humanistički model kristologije, u: RTČ
,
.
. GAŠPAR, V. N., ‘I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od
zloga’, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., ‘I otpusti nam duge naše kako i mi
otpuštamo dužnicima našim’, u: GK
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. GAŠPAR, V. N., ‘Kruh naš svagdašnji daj nam danas’, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Marija obznanjuje Očevo milosrđe ‘od
koljena do koljena’, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Moj Otac i vaš Otac, u: GK
. GAŠPAR, V. N., Molitva Bogu Ocu, u: GK
. GAŠPAR, V. N., Novozavjetni Bog Otac, u: GK
, .
, .
,
.
. GAŠPAR, V. N., Objava Boga kao trojstva, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Objava Boga Oca ‘bogata milosrđem’, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Očenaš i židovska molitva, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Oči Božje ljubavi, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Od ‘Oca naroda’ do božanske osobe ‘Otac’, u:
GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Otac je ‘uskrisio svoga Sina’, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Otac uzor savršenstva Sinu, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Otac, izvor i cilj liturgije, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Poruka triju mudraca, u: GK
,
.
. GAŠPAR, V. N., Poznavanje Boga i poznavanje Oca, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Proslava Oca i Sina, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., S Isusom poslani Ocu, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Smisao križa, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., ‘Sveti se ime tvoje’, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Sveto Trojstvo u nauku vjere, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Uosobljenje očeva milosrđa u Sinu, u: GK
, .
. GAŠPAR, V. N., Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, u: GK
, .
. GAŠPAROV)Ć, D., Tema Job, u: Kana
, - .
. GAVRAN, Z., Bogati siromasi, u: GK
, .
. GELEMANOV)Ć, R., Neke značajke Ivanova Evanđelja, u:
UB
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. GLASER, G., Jakovljev san. Marc Chagall interpretira
Bibliju, u: BD
,
-
.
. GN)LKA, J., „Blago mirotvorcima“, u: SKS
,
- .
. GOLDSTE)N, S., Potomstvo naroda izabranog. Biblija i
opstanak židovskog naroda, u: Kritika
,
.
. GOLEN)Ć, J. S., Biblija u hrvatskoj glazbi, u: BS
- ,
.
. GOLLW)TZER, (., Isus danas nije bijelac, u: Jukić
, - .
. GOLUB, )., Iz lica izbija svjetlost, u: GK
, .
. GOLUB, )., Gospodin je, u: GK
, .
. GOLUB, )., „Vi ste sol zemlje“, u: CuS
- ,
.
. GOLUB, )., A ja vam kažem, u: GK
, .
. GOLUB, )., Božji govor - čovjekov odgovor, u: CuS
, - .
. GOLUB, )., Čovječe, ne ljuti se, u: GK
, .
. GOLUB, )., Čovjek - slika Božja (Post 1, 26). Novi pristup
satarom problemu, u: BS
,
.
. GOLUB, )., Dug život, u: GK
, .
. GOLUB, )., Duh Tješitelj uvodi u svu istinu. Prinos
razumijevanju pneumatologije konstitucije „Dei Verbum“,
u: BS
- ,
.
. GOLUB, )., Egzegeza i dogmatika u katehetskoj
problematici, u: BS
,
.
. GOLUB, )., Gdje smo, u: GK
, .
. GOLUB, )., Ideja „saveza“ u konstituciji „Lumen gentium“,
u: BS
,
.
. GOLUB, )., Ipak, svaki je čovjek Job, u: GK
, .
. GOLUB, )., Kako razlikovati...?, u: GK
, .
. GOLUB, )., Korijen sviju zala, u: GK
, .
. GOLUB, )., Lice i naličje, u: GK
, .
. GOLUB, )., Na Božjoj strani, u: GK
, .
. GOLUB, )., Onda je došlo vrijeme da se knjige napišu, u: GK
, .
. GOLUB, )., Osuđivati Sveto pismo za neznanstvenost jest
neznanstveno, u: GK
, .
. GOLUB, )., Pogled koji spasava, u: GK
, .
. GOLUB, )., Pozivi, u: GK
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. GOLUB, )., Primjerak Ostroške Biblije u Rimu. O 400.
godišnjici Ostroške Biblije, u: Richerche Slavistiche, ,
.
. GOLUB, )., Prva hrvatska Biblija, u: Kana
, .
. GOLUB, )., Taj Pavao, u: GK
, .
. GOLUB, )., Tajna Božjeg imena, u: GK
, .
. GOLUB, )., Ti ćeš za Bogom popravljati, u: GK
,
. GOLUB, )., Uz pneumatologiju sv. Luke, u: BS
,
.
. GOLUB, )., Vani je mrak - unutra svijetlo, u: GK
, .
. GOLUB, )., Veliki Četvrtak, u: GK
, .
. GOLUB, )., Zašto trčimo, u: GK
, .
. GONZALEZ MONZON, J., Na putu prema Božjem otajstvu.
Tri znakovita lika: Zaharija, Marija i Elizabeta Lk 1, 5-56),
u: Kat
,
.
. GORALCZYK, P., Isus Krist norma kršćanskog morala, u:
SKS
, - .
. GOZZEL)NO, G., Eshatologija, u: Kat
, - .
. GRA(AM, B., Čovjek imenom Isus, u: Kana
,
- .
. GRAVES, R. i PATA), R., Jeruzalem, u: Kana
, .
. GRBAC, J., Ante Kresina, u: Kana
, - .
. GRBAC, J., Biblija i moralna teologija, u: RTČ
,
.
. GRBAC ,J., Čovjek suradnik Božje imanencije u svijetu, u:
RTČ
,
.
. GRBAC, J., Okultizam – spiritizam – sotonizam, u: VĐSB
,
.
. GRČ)Ć, M., Biblija i hrvatski jezik, u: Kana
, .
. GRČ)Ć, M., Biblija u hrvatskoj književnosti, u: BS
- , - .
. GRELOT, P., Novi zavjet, u: Uvod u teologiju )), KS, Zagreb,
., - .
. GRELOT, P., Pavlova homilija o krštenju u Rim 6, 1-23, u:
SB
, - .
. GRGEC, R., Prvo blaženstvo, u: BS
,
.
. GR)LL), M., Čitati znači voditi dijalog. Znanstvena egzegeza
i pastoral čitanja Svetog pisma, u: BD
,
- .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. GRUB)Š)Ć, J., Markovo evanđelje u (ne)suglasju s
Matejevim i Lukinim, u: SKS
-
,
-
.
. GU)C(ARD, J., „Materijalistički“ pristup biblijskom opisu
pada (Post 3), u: SKS
, -
.
. GU)LLET, J., Čovjek pred Bogom, u: SKS
, - .
. GUNJEV)Ć, B., Triplex modus corporis Christi – u
rekonstrukciji radikalne ortodoksije, u: Kairos. Evanđeoski
teološki časopis
, .
. GUNJEV)Ć, L., Suprotnost tijelo/Duh u poslanici
Galaćanima, u: SB
,
.
. (AMEL, E., Biblijsko-teološke re leksije o ljudskim
pravima, u: OŽ
,
.
. (ARN), S., Značenje novozavjetnog govora o Isusu kao
proroku, u: Jukić
, - .
. (EER, J. i (EC(T, A., Završetak Mateja - ključ za Mateja.
Nalog Uskrsloga (Mt 28, 16-20), u: BD
, - .
. (EER, J., Tko izgubi svoj život, spasit će ga... Duhovno
čitanje prema Mk 8, u: BD
, - .
. (ELLER, B., „Jahve će biti tvoje vječno svjetlo, i tvoj će Bog
biti tvoj sjaj“, u: BD
, - .
. (ELLER, B., „Kad izađeš posred neba blistajući...“ Sunce
kao simbol za Boga, u: BD
, - .
. (ENRY, A. M., Imamo li litogra iju Isusa iz Nazareta?, u:
„Kovčeg“ , Zagreb, prosinac
., - .
. (ENRY, A. M., Isus Nazarećanin, u: Kana
,
- .
. (ENRY, A. M., Vazmeno otajstvo, u: Uvod u teologiju )), KS,
Zagreb,
., [
].
. (ERCEG, A., Biblijski motivi u romanima I. N. Tolstoja i F.
M. Dostojevskog, u: Književna smotra,
.
. (ERMAN, Z. )., Jeruzalemska Biblija u Hrvatskoj, u: BS
,
.
. (ERMAN, Z. )., Jeruzalemska Biblija u Hrvatskoj, u:
Encyclopaedia Moderna
, - .
. (ERMAN, Z. )., Apostol Pavao, u: ŽV
, - .
. (ERMAN, Z. )., Apostol Pavao: teolog Božjega srca, u: ŽV
, - .
. (ERMAN, Z. )., Biblija u Hrvata. Kronološki prikaz, u: SKS
, - .
. (ERMAN, Z. )., Bibliogra ija dr. M. J. Fućaka, u: BS
- , - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. (ERMAN, Z. )., Biogra ija i znanstveni curriculum dr. M. J.
Fućaka, u: BS
- , -
.
- ,
-
. (ERMAN, Z. )., Inkulturacija ranokršćanske kerigme, u: BS
-
.
. (ERMAN, Z. )., Isus pred socijalnim upitnostima svoga
vremena, u: BS
.
. (ERMAN, Z. )., Mojsijev lik u Svetom pismu, u: UB
-
,
-
.
. (ERMAN, Z. )., Poimanje tijela i tjelesnosti u teološkoj
antropologiji apostola Pavla, u: SKS
- , .
. (ERMAN, Z. )., Povodom 160. obljetnice prvoga tiskanog
hrvatskog prijevoda Biblije u Budimu 1831. Ulomci uz
predgovora Matije Petra Katančića. Pridgovor Prinašaca
Ilirskog, u: SKS
- , - . priredio
. (ERMAN, Z. )., Suvremena egzegeza u Crkvi, u: BS
- ,
.
. (ERMAN, Z. )., Tri ulomka Poslanice Rimljanima (5, 1; 8,
2-4, 23), u: BS
- , - .
. (ERMAN, Z. )., Žena - Marija u kontekstu Dvanaestog
poglavlja Ivanova Otkrivenja, u: BS
- ,
.
. (OBLAJ, M. (., Mali tečaj za liturgijske čitače, u: VĐSB
, - .
. (OBLAJ, M. (., Služba Riječi Vazmenog bdijenja, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., „Istina će vas osloboditi“, u: V)R
,
- .
. (O(NJEC, N., Abraham u Evanđeljima Isusova djetinjstva:
Abraham u rodoslovljima ( Mt 1, 1-2; Lk 3, 34) i Zaharijin
hvalospjev (Lj 1, 73), u: BS
,
.
. (O(NJEC, N., Amos - prorok Božjih i čovjekovih prava, u:
VĐSB
, .
. (O(NJEC, N., Biblija i biblijske karte u Katehezi, u: Kat
,
.
. (O(NJEC, N., Biblija u Crkvama. Kako razni kršćani
tumače Sveto pismo? Priopćenje u radnoj skupini: Biblija i
ekumenski dijalog, u: BS
- ,
.
. (O(NJEC, N., Biblijsko-teološki pristup radu, u: Kat
, - .
. (O(NJEC, N., Bog je pastir svoga naroda, u: VĐSB
, .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
,
. (O(NJEC, N., Bog vodi povijest, u: VĐSB
. (O(NJEC, N., Crkva pred Biblijom kroz vjekove, u: BS
- ,
-
.
. (O(NJEC, N., Današnja iskušenja novozavjetne vizije
braka i obitelji, u: BS
- ,
-
.
.
. (O(NJEC, N., Daniel - najmudriji medu prorocima, u:
VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Die biblisch-liturgische Bewegung in
Kroatien, u: Bibel und Liturgie,
-
.
. (O(NJEC, N., Dijalog kao pristup Ivanovu evanđelju, u:
Kat
,
-
.
. (O(NJEC, N., Dolazak u Knjizi Otkrivenja, u: BD
,
-
.
. (O(NJEC, N., Emanuel - s nama Bog, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Euharistija, solidarnost i zajedništvo.
Biblijsko-teološki i socijalni pristup, u: BS
- ,
.
. (O(NJEC, N., Evanđelje nadvladava strah pred
budućnošću, u: VĐSB
, - .
. (O(NJEC, N., Ezekiel - prorok viđenja, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Habakuk - prorok vjere i pouzdanja, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Hošea - supatnik Božje ljubavi, u: VĐSB
, .
. (O(NJEC, N., Jeremija - raspeti prorok, u: VĐSB
, .
. (O(NJEC, N., Joel - prorok pokajanja i duhovske obnove, u:
VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Jona, u: Kana
, . .
. (O(NJEC, N., Knjiga mudrih izreka, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Knjiga Mudrosti-najmlađi starozavjetni spis,
u: VĐSB
- ,
.
. (O(NJEC, N., Knjiga Sirahova-židovska mudrost, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Kristologija u Knjizi Otkrivenja, u: BS
- ,
.
. (O(NJEC, N., Malahija - posljednji Božji glasnik, u: VĐSB
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. (O(NJEC, N., Matija Vlačić Ilirik - Matthias Flacius
Illyricus (1520-1575), u: Suvremena Katolička
enciklopedija, Laus, Split,
.,
.
. (O(NJEC, N., Matija Vlačić Ilirik, kontroverzist i bibličar,
u: BS
- ,
.
. (O(NJEC, N., Međugeneracijski odnosi u Objavi, u: OŽ
,
.
. (O(NJEC, N., Metaforika svjetlosti u Knjizi proroka Izaije i
u staroistočnoj literaturi, u: CuS
,
.
. (O(NJEC, N., Mihej - prorok jednostavnih i poniznih, u:
VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Mudrost i Isus Krist, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Narativni mudrosni spisi: Rut, Tob, Jdt, Est,
u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Nedužni patnik Job, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., O Joni ili najvećoj kritici židovskog proroštva,
u: VĐSB
- ,
.
. (O(NJEC, N., O proročkoj novosti, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Obitelj i njezine generacije (1), u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Obitelj i njezine generacije (2), u: VĐSB
, - .
. (O(NJEC, N., Obitelj i njezine generacije (3), u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Obitelj i njezine generacije (4), u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Obitelj i njezine generacije (5), u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Obitelj i njezine generacije (6), u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Obitelj i njezine generacije (7), u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Obitelj i njezine generacije (8), u: VĐSB
- ,
.
. (O(NJEC, N., Obitelj i odgoj u vjeri u Starom zavjetu, u:
Kat
,
.
. (O(NJEC, N., Obnova, život i uskrsnuće, u: VĐSB
, .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. (O(NJEC, N., Odmor, protuteža radu i prostor čovjekovog
uzdignuća, u: VĐSB
- ,
-
.
. (O(NJEC, N., Parabola o suhim kostima: obnova i
uskrsnuće (Ez 37), u: BD
,
-
.
. (O(NJEC, N., Pastoralni rad s Biblijom, u: VĐSB
,
-
.
. (O(NJEC, N., Pavlova poruka, u: BD
, - .
. (O(NJEC, N., Pjesma nad pjesmama – o ljubavi, u: VĐSB
,
-
.
. (O(NJEC, N., Poosobljenje mudrosti, u: VĐSB
,
-
.
. (O(NJEC, N., Poziv i nasljedovanje, u: VĐSB
- .
. (O(NJEC, N., Poziv na proroštvo, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Propovjednik (Kohlet) kao veliko pitanje, u:
VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Proroci mudrosti: Jona, Dn, (Josip Egipatski)
i Bar, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Proročki govor u znakovima, u: VĐSB
- ,
.
. (O(NJEC, N., Proročko uputstvo na osobnu odgovornost,
u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Prožetost Biblije i bogoštovlja, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Psalam 1: Blago čovjeku, u: VĐSB
, .
. (O(NJEC, N., Psalam 118: Ovo je dan što ga učini Jahve:
kličimo…, u: VĐSB
, .
. (O(NJEC, N., Psalam 121: Jahve, vjernikov čuvar 2. dio, u:
VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Psalam 126: Hodočasnička pjesma 1. dio, u:
VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Psalam 126: Hodočasnička pjesma 2. dio., u:
VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Psalam 22: Bože moj, Bože moj, zašto si me
ostavio?, u:VĐSB
, .
. (O(NJEC, N., Psalam 23: Gospodin je pastir moj, u: VĐSB
, .
. (O(NJEC, N., Psalam 46: Bog nam je zaklon i utvrda, u:
VĐŠSB
,
.
,
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. (O(NJEC, N., Psalam 73: Božja konačna pravda, u: VĐSB
- ,
.
. (O(NJEC, N., Psalmi kao mudrosna knjiga, u: VĐSB
,
-
.
. (O(NJEC, N., Savez u Otkrivenju, u: CuS
,
.
. (O(NJEC, N., Što je čovjek, da ga se spominješ?, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Teologija novosti u Knjizi Otkrivenja, u: OŽ
,
.
. (O(NJEC, N., Teologija svjetlosti u Starom i Novom
zavjetu, u: Kat
,
.
. (O(NJEC, N., Tri biblijske ilozo ije života:život kao
ispraznost (Prop), trpljenje (Job) i ljubav (Pj), u: OŽ
,
.
. (O(NJEC, N., Uosobljeno služenje, u: VĐSB
, .
. (O(NJEC, N., Usporedbe u djelima proročkim, u: BD
, - .
. (O(NJEC, N., Vjera biblijskih mudraca (2), u: GK
, .
. (O(NJEC, N., Vjera biblijskih mudraca (3), u: GK
, .
. (O(NJEC, N., Vjera biblijskih mudraca (4), u: GK
, .
. (O(NJEC, N., Vjera biblijskih mudraca, u: GK
, .
. (O(NJEC, N., Vjera i socijalna pravednost, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Vjera u budućnost, u: VĐSB
,
.
. (O(NJEC, N., Zabrana suđenja i vlastito ispravljanje ,
u: GK
, .
. (O(NJEC, N., Zabrana suđenja i vlastito ispravljanje ,
u: GK
, .
. (O(NJEC, N., Zabrana suđenja i vlastito ispravljanje ,
u: GK
, .
. (O(NJEC, N., Zabrana suđenja i vlastito ispravljanje ,
u: GK
, .
. (O(NJEC, N., Zaharija - glasnik optimizma, u: VĐSB
, .
. (ÖR)NG, (., ‘Nije sagriješio ni on ni njegovi roditelji’, u:
Jukić - ,
/ , - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. (ORVAT, M., Božji govori u knjizi o Jobu, u: BD
,
-
.
. (ORVAT, M., Kada Josip postaje sposoban spasiti vlastitu
braću?, u: BD
, - .
. (ORVAT, V., Mladost Savla Taržanina, u: Kana
,
- .
. (ORVATEK, M., Dobro upravljanje kućom i odgoj djece u
poslušnosti kao preduvjet za kršćansku službu (1 Tim 3,4),
u: Kairos. Evanđeoski teološki časopis
,
.
. (RAN)Ć, Đ., Biblijski pastoral, u: VĐSB
,
.
. (RAN)Ć, Đ., Jubilej utjelovljenja. Povijest spasenja u svjetlu
otajstva Isusa Krista, u: Kat
, - .
. (RAN)Ć, Đ., Prava slika Božja i savršen čovjek – Isus Krist,
u: VĐSB
, - .
. (RAN)Ć, Đ., Prva misijska Crkva u Antiohiji (I), u: Kat
, - .
. (RAN)Ć, Đ., Prva misijska Crkva u Antiohiji (II), u: Kat
,
.
. (RAN)Ć, Đ., Sakramenti Crkve - izvorište i cilj Kateheze, u:
Kat
,
.
. (RST)Ć, R., Oprošteni su joj grijesi jer ljubljaše mnogo, u:
Kana
, - .
. (RVATSK) B)SKUP), Krist je utjelovljenjem posvetio ljudski
život, zato ga treba poštivati i braniti, u: GK
, .
. (UN)NG, R., U procjepu između teksta, životne stvarnosti
i vjere. Biblijska znanost i biblijski pastoral, u: BD
- , - .
. )K)Ć, N., Prozelitizam u Svetom pismu i njegovo shvaćanje
u svjetlu ekumenskih odnosa, u: OŽ
, - .
. )VAN PAVAO ))., Što god učiniste jednome od ove moje
najmanje braće, meni učiniste, u: GK
, .
. )VANČ)Ć, T., Duh Sveti i povijest spasenja, u: VĐSB
, - .
. )VANČ)Ć, T., Duhovne patnje, u: GK
, .
. )VANČ)Ć, T., Duhovnost svećeničkog celibata, u: VĐSB
,
.
. )VANČ)Ć, T., Isusov oproštajni govor, u: Kat
,
- .
. )VANČ)Ć, T., Lukin Isus - molitelj i učitelj molitve, u: Kat
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. )VANČ)Ć, T., Naviještati Isusa Krista, u: VĐSB
,
-
.
. )VANČ)Ć, T., Osloniti se na Duha Svetoga, u: GK
, .
. )VANČ)Ć, T., Pitanje dodatka Ivanova Evanđelja. Literarna
i povijesna problematika 21. poglavlja četvrtog Evanđelja,
u: BS
,
.
. )VANČ)Ć, T., Stvarnost bez Krista je apstraktna, u: „Kovčeg“
, GK, Zagreb,
., - .
. )VANČ)Ć, T., U Pismima susresti Isusa, u: VĐSB
,
.
. )VANČ)Ć, T., Univerzalnost Kristova spasenja, u: BS
,
.
. )VANDA, )., Križ i uskrsnuće, u: Kana
, - .
. )VANJEK, M., Priča staroga pastira, u: Kana
,
- .
. )VANJEK, M., Prispodoba o stablu, u: Kana
,
- .
. )VANJEK, M., Ribarska mreža, u: Kana
, .
. JABLANOV)Ć, T., Marijini privilegiji prema islamskim
izvorima vjere, u: OŽ
,
.
. JAKŠ)Ć, J., Župe prenositeljice Riječi Božje, u: Kat
, - .
. JAKUB)N, M., Biblijski sadržaji u dječjem likovnom
izražavanju, u: VĐSB
,
.
. JAMBREK, LJ., Odgoj djece u evanđeoskom obiteljskom
ozračju: Biblijska načela primijenjena u obitelji, u: Kairos.
Evanđeoski teološki časopis
,
.
. JAMBREK, S., Biblija u Hrvata: Prevođenje, tiskanje i
distribucija Biblije u kontekstu navještanja Evanđelja, u:
Kairos. Evanđeoski teološki časopis
, - .
. JAMBREK, S., Biblija u vrijeme reformacije, u: Kairos.
Evanđeoski teološki časopis
, .
. JAMBREK, S., i KNEŽEV)Ć, R., Kronološki pregled
objavljenih potpunih i djelomičnih prijevoda Biblije na
hrvatski jezik, u: Kairos. Evanđeoski teološki časopis
,
.
. JAMBREK, S. i JAMBREK, LJ., Uloga Biblije u
svakodnevnom življenju, u: Kairos. Evanđeoski teološki
časopis
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. JARAK, V. B., Isusov susret sa ženama u Lukinu evanđelju,
u: Jukić
-
-
, -
.
. JARAK, V. B., Luka iz Antiohije - medicus carissimus..., u:
VĐB
,
-
.
. JARAK, V., Dr. fra Ljudevit Rupčič, u: VĐSB
,
.
. JARAK, V., Sadašnje stanje biblijske znanosti, u: DP - ,
.
. JARM, A., Teme o Duhu Svetom, u: VĐSB
,
.
. JARM, A., Teme o Duhu Svetom, u: VĐSB
,
.
. JARM, A., Teme o Duhu Svetom, u: VĐSB
- ,
.
. JELEN)Ć, M., Slavni Istranin u Betlehemu, u: GK
, .
. JEL)Č)Ć, A., Riječ Božja – izvor pomirenja, pravde i mira, u:
BD
, - .
. JEL)Č)Ć, A., Svetopisamska osnova opcije za siromašne, u:
RTČ
,
.
. JEROT)Ć, V., Jedan suvremeni način pristupanja „Knjizi o
Jovu“, u: Encyclopaedia moderna
, - .
1594. Job (VII, 1-21), u: Vjesnik biskupije splitske i makarske
, - .
1595. Jobovi govori, u: Mogućnosti
, - .
. JOUGLAR, J., Duhovni život prema Novom zavjetu, u: Uvod
u teologiju )., KS, Zagreb,
.,
.
. JOZ)Ć, B., Henohov lik u interpretaciji Filona
Aleksandrijskog, u: CuS
,
.
. JURČEV)Ć, M., Antropologija spasenja danas, u: RTČ
,
.
. JURČEV)Ć, M., Biblijsko-dogmatski nauk o braku, u: RTČ
, - .
. JURČEV)Ć, M., Caritas: strateško opredjeljenje crkve, u:
RTČ
,
.
. JURČEV)Ć, M., Jedinstvo humaniteta-ljudskosti i zlo, u: RTČ
,
.
. JURČEV)Ć, M., Ljubav-temeljni kriterij u prepoznavanju
darova Duha (Himna ljubavi: 1 Kor 13), u: Kat
, - .
. JURČEV)Ć, M., Nada i eshaton, u: RTČ
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. JURČEV)Ć, M., Osoba i zajedništvo, u: RTČ
,
.
. JURČEV)Ć, M., Povratak pentekostalnog vremena, u: RTČ
, - .
. JURČEV)Ć, M., Pravda i oprost, u: RTČ
,
.
. JURČEV)Ć, M., Praznovjerje i vjera, u: RTČ
,
.
. JURČEV)Ć, M., Reevangelizacija redovničkih zajednica, u:
RTČ
,
.
. JURČEV)Ć, M., Socijalna pravda u biblijskoj i povijesnoj
perspektivi, u: RTČ
, - .
. JURČEV)Ć, M., U susret trećem tisućljeću – apokalipsa ili
nove nade?, u: VĐSB
, - .
. JURČEV)Ć, M., Živa žrtva - kršćanstvo i žrtva, u: RTČ
,
.
. JUR)Ć, D., „Desetodnevna“ kušnja Crkve u Smirni (Otk 2,
8-11), u: CuS
,
.
. JUR)Č, S., Asocijacioni aspekt kristološkog naslova
„prvorođenac od mrtvih“ (Otk 1, 5a), u: CuS
,
.
. JUR)Č, S., Dominikanci i Biblija, u: BS
.
. JUR)Č, S., Idealne i stvarne granice Izraela u biblijsko
vrijeme. Monarhijska ideologija i mesijanska teologija, u:
OŽ
,
.
. JUR)Č, S., Isus pred Herodom Antipom. Povijesnost ulomka
i njegove teološke implikacije, u: BS
- ,
.
. JUR)Č, S., Isusov pogreb u svjetlu povijesnih podataka, u:
CuS
,
.
. JUR)Č, S., Isusova molitva prije i poslije jela. Biblijski
kontekst i hvaljenje iz zahvalnosti, u: CuS
- ,
.
. JUR)Č, S., Kain rađao djecu? (ili: U začaranom krugu od
Darwina do Vase Pelagića), u: GK
, .
. JUR)Č, S., Kako je Biblija sveta?, u: GK
, .
. JUR)Č, S., Postaje Izraelaca što ih prođoše kad iziđoše iz
zemlje Egipatske, u: OŽ
, - .
. JUR)Č, S., Povijesne teškoće i zakonske nepravilnosti
sudskog postupka protiv Isusa, u: BS
- , - .
. JUR)Č, S., Prvo međunarodno priznanje Izraela (2 Sam 5,
11), u: BS
- ,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. JUR)Č, S., Sedmoglava zvijer (Otk 13,1-10). Apokaliptička
vizija ili nadvremensko gledanje povijesti, u: CuS
,
.
. JUR)Č, S., Surovo razaranje hrvatskih zemalja u svjetlu
eshatološkog procesa uništenja zemlje, u: OŽ
,
.
. JUR)Č, S., Toga istog dana Herod i Pilat postadoše prijatelji
jedan drugome, a prije su bili neprijatelji (Lk 23, 12), u: BS
- ,
.
. JUR)Č, S., Tragovi prakršćanske Kateheze i kristijanizirane
židovske pareneze u Otk 22, 14-15, u: OŽ
,
.
. JUR)Č, S., Veliko teološko iskustvo učinkovitosti molitve (Ps
13), u: CuS
,
.
. JUR)Š)Ć, G., Apostoli, u: Kana
, - ; , - ;
, - ; , ; , .
. JUŠ)Ć, N., Sakrament pomirenja Boga i čovjeka, u: VĐSB
, .
. Kako čitati Sveto pismo, u: Effatha
- .; Kana
, - .
. KARL)Ć, )., Isus Krist i suvremeni čovjek: značenje i
aktualizacija, u: VĐSB
,
.
. KARL)Ć, )., Neizravna kristologija u evanđeljima. U ime…
Sina, u: Ver
, - .
. KARL)Ć, )., Nisu vidjeli, a vjeruju. Povijesno-dogmatski
razvoj kristologije, u: Ver
- , - .
. KARL)Ć, )., Novozavjetna kristologija. U ime… Sina, u: Ver
, - .
. KARL)Ć, )., Pred puninu vremena. U ime… Sina, u: Ver
, - .
. KARL)Ć, )., Punina vremenâ: utjelovljenje Sina Božjega, u:
Ver
, - .
. KARL)Ć, )., Sukob osuda i smrt. U ime… Sina, u: Ver
, - .
. KARL)Ć, )., U helenističkom kontekstu. U ime… Sina, u: Ver
, - .
. KARL)Ć, )., Uskrsnuće-proslava Isusa Krista. U ime… Sina,
u: Ver
, - .
. KARLOV)Ć, R., Je li Biblija doista Sveto Pismo, u: Kana
, .- .
. KATOL)ČKA B)BL)JSKA FEDERAC)JA . PLENARNA
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
SKUPŠT)NA DAR ES SALAAM, . .- . .
.,
ZAKLJUČN) DOKUMENT, Božja riječ – izvor pomirenja,
pravde i mira, u: BD
, - .
. KEEL, O., Otkriveno novo svetište gradskih vratiju, u: BD
, - .
. KEM)VEŠ, M., Sinoptici, u: Effatha
, - .
. KERAV)N, ). prir. , Isusovo siromaštvo, u: VŽ
,
.
. KERESZTY, R., Teološka meditacija o liturgiji Euharistije,
u: SKS
- , - .
. KEROVEC, R., Hermeneutičko poimanje Božje riječi u
kontekstu teologije stvaranja, u: Kairos. Evanđeoski
teološki časopis
, - .
. KEROVEC, R., Kristovo uskrsnuće i eshatološka vizija
Božjeg kraljevstva kao platforma evangelizacijske prakse:
izazovi i mogućnosti evanđeoskog poslanja, u: Kairos.
Evanđeoski teološki časopis
,
.
. KEROVEC, R., Zagrljaj pravde i mira. O napetosti
retributivne i eshatološke pravde, u: Kairos. Evanđeoski
teološki časopis
, - .
. KERTELGE, K., Adamov grijeh u svjetlu Kristova
otkupiteljskog čina prema Rim 5,12-21, u: SKS
- , - .
. K(AL)L-KRPELJEV)Ć, N., Oprost i pomirenje – Božja
zapovijed, u: VĐSB
,
.
. K)R)G)N, M., Biblijski satovi, u: SB
,
.
. K)R)G)N, M., Biblijsko i liturgijsko značenje krvi i vina, u:
VŽ
,
.
. K)R)G)N, M., Isus i žena, u: GK
, .
. K)R)G)N, M., Krivci smrti Kristove, u: GK
, .
. K)R)G)N, M., Sa Kristom smo uskrsnuli, u: GK
, .
. K)Š, A. Z., Hrvatskoglagoljska knjiga o Jobu. Poema
Mudrosti, u: BS
- ,
.
. KLA)Ć, B., Sintaksa Biblije, u: Kritika
,
.
. KLANAC, M., Bog je ljubav, u: VĐSB
,
.
. KLAR)Ć, J., Kako do mudrosti, kako do osmijeha?, u: GK
, .
. KLAR)Ć, J., Znak mudrosti – biti strpljiv!, u: GK
, .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. KL)ČAN, N., O biblijskim izvorima sekularizacije, u: SKS
,
-
.
. KNEŽEV)Ć, R., O revizijama Šarićevih biblijskih prijevoda
s analizom postupka revizije prijevoda Judine poslanice, u:
Kairos. Evanđeoski teološki časopis
, - .
. KNEŽEV)Ć, R., Pretisak hrvatskog biblijskog prvotiska.
Nakon 445 godina ponovno dostupan Konzul-Dalmatinov
Novi testament, u: BD
- , - .
. KNOC(, W., Svijet - dobro Božje stvaranje?, u: SKS
- , - .
. KOLANOV)Ć, J., Djelotvornost Božje riječi, u: BS
- ,
.
. KOMAD)NA, A., Što je Bog rekao o patnji, u: CuS
,
.
. KOMAR)CA, F., Prva i druga poslanica svetog Pavla
apostola Korinćanima. Pavlovo evanđelje kao govor o
križu, u: Kat
,
.
. KOPREK, )., Filozofsko razmišljanje o Knjizi propovjednika,
u: OŽ
,
.
. KOPREK, J., Blagdan susreta, u: GK
, .
. KOPREK, J., Bog za nas, u: GK
, .
. KOPREK, J., Cjelovito ozdravljenje, u: GK
, .
. KOPREK, J., Da svi budu jedno, u: GK
, .
. KOPREK, J., Djelatno iščekivanje, u: GK
, .
. KOPREK, J., Dobri Pastir, u: GK
, .
. KOPREK, J., Dobro nam je s tobom biti, u: GK
, .
. KOPREK, J., Emanuel – s nama Bog, u: GK
, .
. KOPREK, J., Gospodin je, u: GK
, .
. KOPREK, J., Gospodin moj i Bog moj, u: GK,
, .
. KOPREK, J., Iskustvo Božjega bića, u: GK
, .
. KOPREK, J., Iskustvo s Tabora, u: GK
, .
. KOPREK, J., Istinska poniznost, u: GK
, .
. KOPREK, J., Isusov dodir, u: GK
, .
. KOPREK, J., Isusov i naš vapaj, u: GK
, .
. KOPREK, J., Isusovo kraljevstvo, u: GK
, .
. KOPREK, J., Ivan Krstitelj – znak nadolazećeg spasenja, u:
GK
, .
. KOPREK, J., K svojima dođe, u: GK
, .
. KOPREK, J., Kako nemate vjere, u: GK
, .
. KOPREK, J., Ljubav Očeva, u: GK
, .
. KOPREK, J., Ljubomorni Bog, u: GK
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. KOPREK, J., Mesija kakvog se nije očekivalo, u: GK
,
.
. KOPREK, J., Mesija na križu, u: GK
, .
. KOPREK, J., Nebeska Marija, u: GK
- , .
. KOPREK, J., Obratite se, u: GK
, .
. KOPREK, J., Očekivanje Branitelja, u: GK
, .
. KOPREK, J., Otvorena nebesa, u: GK
, .
. KOPREK, J., Ozdraviteljska snaga, u: GK
, .
. KOPREK, J., Po Duhu Svetom, u: GK
, .
. KOPREK, J., Po križu k uskrsnuću, u: GK
, .
. KOPREK, J., Priznanje grešnosti, u: GK
, .
. KOPREK, J., Proroci, u: GK
, .
. KOPREK, J., Restauracija bogolikosti, u: GK
, .
. KOPREK, J., Rušenje Hrama, u: GK
, .
. KOPREK, J., Spoznati i djelovati, u: GK
, .
. KOPREK, J., Stupovi Crkve, u: GK
, .
. KOPREK, J., Suuskrsli s Kristom, u: GK
, .
. KOPREK, J., Tko je moj bližnji, u: GK
, .
. KOPREK, J., Tko je uistinu bogat, u: GK
, .
. KOPREK, J., Tko više ljubi, u: GK
, .
. KOPREK, J., Trs i loze, u: GK
, .
. KOPREK, J., U križu je život, u: GK
, .
. KOPREK, J., U onaj dan, u: GK
, .
. KOPREK, J., Utjelovljena riječ, u: GK
, .
. KOPREK, J., Vinograd Božji, u: GK
, .
. KOPREK, J., Vrijeme je kratko, u: GK
, .
. KOPREK, J., Zaručnik, u: GK
, .
. KOPREK, J., Življenje blaženstava, u: GK
, .
. KORD)Ć, A., „I Riječ je tijelom postala…“ Isus Krist - Bog i
čovjek, u: Ver
,
.
. KORD)Ć, A., „Ti si Krist, Sin Boga Živoga!“ Nadilaziš naša
shvaćanja, ali vjerujemo, u: Ver
,
.
. KORD)Ć, A., Anđeo. Dobri i zli duhovi, u: Ver
, .
. KORD)Ć, A., Isusov grob. Mjesto pobjede života nad smrću,
u: Ver
, .
. KORD)Ć, A., Pravedni patnici. Je li bolest kazna za grijeh?,
u: Ver
, .
. KOSOR, K., Kolebanja u jeziku nove hrvatske Biblije, u:
Kritika
,
-
.
. KOSOR, K., Nešto o jeziku hrvatske Biblije, u: SKS
,
,
-
;
,
-
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. KOŠ, J., Židovstvo: Blagdani tijekom godine i proljetni
blagdan Pesah, u: Ver
,
-
.
. KOŠ, J., Židovstvo: Bog, u: Ver
, - .
. KOŠ, J., Židovstvo: Mistični nauk i kabala, u: Ver
- ,
-
.
. KOŠ, J., Židovstvo: Molitva u židovstvu, u: Ver
,
- .
. KOŠ, J., Židovstvo: Narod svećenika, u: Ver
, .
. KOŠ, J., Židovstvo: Smrt i život, u: Ver
, - .
. KOŠ, J., Židovstvo: Tora - Božji nacrt za stvaranje svijeta, u:
Ver
, - .
. KOŠ, J., Židovstvo: Žena u židovstvu, u: Ver
,
- .
. KOŠ, J., Židovstvo: Židovi i kršćani, u: Ver
,
- .
. KOŠ, J., Židovstvo: Židovstvo i nastanak vremena, u: Ver
, - .
. KOŠ, J., Židovstvo: Živjeti židovski, u: Ver
,
- .
. KOŠ)Ć, V., Pokušaj egzegeze Iv 19, 25, u: Spectrum
, - .
. KOŠ)Ć, V., Stanje i perspektive marijanskih pobožnosti, u:
RTČ
,
.
. KOŠ)Ć, V., Utjelovljenje - Božje „da“ čovjeku, u: Kat
, - .
. KOŠUT)Ć, )., Kako i zašto smo se odlučili tiskati
„Zagrebačku Bibliju“?, u: BS
- ,
.
. KOVAČ, T., priredio , Biblija mladima i danas govori, u:
Kana
, - .; - .
. KRALJEV)Ć, V., Isus Krist - jedini suvremeni spasitelj
čovječanstva i svijeta, u: Kat
,
.
. KRALJEV)Ć, V., Sveobuhvatno djelovanje Duha Svetoga, u:
Kat
, .
. KRALJ)K, D., Večera Gospodnja u misli Jeana Calvina, u:
Kairos. Evanđeoski teološki časopis
,
.
. KRAMER, M., Isus naviješta i brani svoje evanđelje, u: Kat
, - ; , - ; , - ; , - .
. KRAŠOVEC, J., Inkulturacija Božje riječi u Svetom Pismu, u:
BS
- ,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. KRAŠOVEC, J., Krist ne poznaje duhovnih starosjedilaca, u:
Kana
, .
. KREMER, J., Vjera u Isusa Krista i novija historijskokritička egzegeza, u: SKS
, - .
. KREMER, J., Vjerno tekstu - ne doslovno, u: SKS
-
,
-
.
. KRES)NA, A., Biblija - knjiga neprestanog kultiviranja, u:
Kana
, - ;
, - .
. KRES)NA, A., Biblijski korijeni hagiologije i hagiodulije, u:
BS
,
-
.
. KRES)NA, A., Biblijsko-teološki pristup društvenoj
problematici, u: BS
- ,
-
. KRES)NA, A., Božić u svjetlu Uskrsa, u: V)R
.
,
- .
. KRES)NA, A., Diskusija o Bibliji, u: SKS
, - .
. KRES)NA, A., Isusovo rođenje. Uz novi prijevod Biblije, u:
SKS
, - .
. KRES)NA, A., Kako čitati Bibliju?, u: Kana
,
; , ; , - ; - , ; , ; , ; , ; , ;
, ; , - ; , ; , - ; , ; - , , ,
; , ; , ; SKS
, - .
. KRES)NA, A., Krist u Kuranu, u: Ver
,
.
. KRES)NA, A., Mladost u Bibliji i teologija mladih, u: BS
- ,
.
. KRES)NA, A., Pjesma nad pjesmama, parenetska parabola,
u: BS
- , - .
. KRES)NA, A., Pojam obnove i zrelosti kršćanskoga života
po sv. Pavlu, u: BS
,
.
. KRES)NA, A., Povijesna istinitost Evanđelja, u: GK
, - .
. KRES)NA, A., Povijesnost evanđelja, u: BS
- ,
- .
. KRES)NA, A., Stanje biblijskih znanosti poslije Drugoga
vatikanskog sabora, u: BS
- ,
.
. KRP)Ć, J., Poslanica Diogenetu i nauk spasenja u njoj.
Primjer Božje dobrote za sve ljude, u: Kat
,
.
. KU(AR)Ć, F., „Pa što je čovjek da ga se spominješ...?“, u: GK
, .
. KU(AR)Ć, F., „Pa što je čovjek da ga se spominješ...?“, u: GK
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. KU(AR)Ć, F., „Pa što je čovjek da ga se spominješ...?“, u: GK
, - .
. KU(AR)Ć, F., Biti ćete mi svjedoci, u: GK
, .
. KU(AR)Ć, F., Krivo optuženi Bog, u: GK
, .
. KU(AR)Ć, F., Mir vama, u: GK
, .
. KU(AR)Ć, F., Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, u: GK
, -
.
. KU(AR)Ć, F., Narod koji je u tmini hodio, vidje svijetlost
veliku, u: GK
, .
. KU(AR)Ć, F., Ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo,
u: GK
, .
. KU(AR)Ć, F., Obratite se i vjerujte Evanđelju, u: GK
, -
.
. KU(AR)Ć, F., Pravda će slaviti pobjedu, u: GK
, .
. KU(AR)Ć, F., Što govore ljudi, tko sam ja?, u: GK
,
-
.
. KU(AR)Ć, F., U molitvi ustrajte, u: GK
, - .
. KU(AR)Ć, F., U Tebe se, Gospodine, uzdam, u: GK
, .
. KU(AR)Ć, F., Uskrsnu kako reče, u: GK
, .
. KU(AR)Ć, F., Uz križ Isusov stajaše majka njegova, u: GK
, -
.
. KU(AR)Ć, F., Za slobodu nas Krist oslobodi, u: GK
,
-
.
. KU(LMANN, J., Duh Sveti - jedinstvo u različitosti.
Kako danas govoriti o Duhu Svetom: nove slike, u: BD
, - .
. KU(N, ( W., O najnovijem stanju u iskapanjima et-tela
(Betsaida/Julia), u: BD
, - .
. KÜ(NER, G., Savez berit – δ α
u Knjizi Sirahovoj, u:
BS
, .
. KÜNG, (., Biblija i prirodna znanost o početku svijeta, u:
Jukić
- .
. KUST)Ć, Ž., Adam vegetarijanac?, u: GK
, .
. KUST)Ć, Ž., Astronautsko iskustvo proroka Ezekiela, u:
„Kovčeg“ , GK, Zagreb,
., - .
. KUST)Ć, Ž., Bludnost i stidljivost, u: GK
, .
. KUST)Ć, Ž., Druženje s još živim Adamom, u: GK
, .
. KUST)Ć, Ž., Kletva prolivene krvi, u: GK
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. KUST)Ć, Ž., Ne ubijajte Kajina, u: GK
. KUST)Ć, Ž., Nismo govorili istim jezikom; u: GK
,
.
. KUST)Ć, Ž., Prokletstvo rada i braka, u: GK
,
.
,
.
. KUST)Ć, Ž., Rad i ljubav u raju, u: GK
, .
. KUST)Ć, Ž., Razgolićeni roditelji, u: GK
, .
. KUST)Ć, Ž., Što se krije iza zmije, u: GK
, .
. KUST)Ć, Ž., Žene li se anđeli?, u: GK
, .
. KUŠAR, S., Čemu se smijem nadati, u: GK
, .
. KUŠAR, S., Đavolji interes, u: Kana
, .
. KUŠEN, D., Da svi budu jedno, u: VĐSB
, .
. KUŠEN, D., Stojim na vratima i kucam, u: VĐSB
,
.
. KUŠNER, M., Uporaba Biblije u kršćanskom savjetovanju, u:
Kairos. Evanđeoski teološki časopis
,
.
. LAC(, M., Apokalipsa i kerigma, u: BS
, - .
. LAC(, M., Biblijske bilješke. Tko su 24 starješine u
Apokalipsi (4, 4)?, u: BS
- ,
.
. LAC(, M., Kerigmatičko tumačenje važnijih tekstova
Apokalipse (Glava VI.-XII.), u: BS
,
.
. LAC(, M., Kerigmatičko tumačenje važnijih tekstova
Apokalipse (Glava XIII-XXII), u: BS
, - .
. LAC(, M., Kerigmatičko tumačenje važnijih tekstova
Apokalipse, u: BS
,
.
. LAJE, F., Biblijska slika tijela, u: SKS
, - .
. LANCELLOTT), A. i DA SP)NETOL), O., Besjeda na gori (Mt
5-7), u: UB
- .
. LANCELLOTT), A. i DA SP)NETOL), O., Evanđelje po
Mateju. Evanđelje Djetinjstva, u: UB
- .
. LANDUCC), P. C., Povijesni Isus i vjerski Krist, u: CuS
, - .
. LEON-DUFOUR, X., Posljednji Isusov krik, u: SKS
- .
. L)BBY, L., Tamo negdje anđeli, u: Kana
, - .
. L)BBY, L., Tamo negdje anđeli, u: Kana
- , .
. L)BBY, L., Tamo negdje anđeli, u: Kana
, .
. L)BBY, L., Tamo negdje anđeli. Anđeli su snažni prijatelji, u:
Kana
, .
. L)BBY, L., Tamo negdje anđeli. Zašto ne možemo vidjeti
anđele, u: Kana
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
, .
. L)CE, S., Babilonska kula, u: GK
. L)CE, S., Blažena knjiga, u: GK
, .
. L)CE, S., Da, gospodine, ti znaš da te volim, u: GK
, .
. L)CE, S., Dvojica ili trojica, u: GK
, .
. L)CE, S., Glas gasa koji viče u pustinji, u: GK
, .
. L)CE, S., Kultura evanđelja, u: Kana
, - .
. L)CE, S., Oporost Božje nježnosti, u: GK
, .
. L)CE, S., Otvoreno evanđelje, u: Kana
, .
. L)CE, S., Posluživati svijet ljubavlju, u: GK
, .
. L)CE, S., Slika Očeva, u: GK
, .
. L)CE, S., Zrcalo novčića, u: GK
, .
. L)MBECK, M., Mali put veće pravednosti, u: SKS
,
-
.
. L)N)Ć, Z., Amen, u: SR
, - .
. LOFFREDA, S., Kuća Šimuna Petra kuća u Kafarnaumu (1),
u: BD
,
-
.
. LOFFREDA, S., Kuća Šimuna Petra u Kafarnaumu (2), u:
BD
,
-
.
. LO(F)NK, N., „Onaj koji ratove u šabat promeće“, u: SKS
,
-
.
. LO(F)NK, N., „Sveti rat“ i „zator“ u Bibliji, u: SKS
, -
.
. LÖN)NG, K., Raspeti Isus - Božja posljednja „žrtva“. Prilog
razjašnjenju kultnih metafora u odnosu na prakršćansku
soteriologiju, u: BD
, - .
. LOPAŠ)Ć, V., EPI in Revelation of John, u: BS
- ,
- .
. LOUF, A., Psalam kao odgovor na riječ, u: Effatha
, - .
. LUC)AN), D., Pavao i Zakon, u: SKS
- ,
.
. LUJ)Ć, B., „Berit“ - njegova teološka funkcija u izražavanju
i oblikovanju odnosa Jahve - narod u SZ, u: BS
,
.
. LUJ)Ć, B., Abraham unutar „oblaka svjedoka“ vjere (Heb
11, 8-19), u: BS
,
.
. LUJ)Ć, B., Amos ili Bog koji susreće, u: Bosna Franciscana
, - .
. LUJ)Ć, B., Biblija knjiga nad knjigama, u: Kana
,
- .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. LUJ)Ć, B., Bijeg od oca – ubojstvo sina, u: BD
,
-
.
. LUJ)Ć, B., Blagoslov ili prokletstvo. Biblijski pogled na
starost, u: BD
, - .
. LUJ)Ć, B., Dolazak Dana Gospodnjega kod Joela, u: BD
, - .
. LUJ)Ć, B., Drugi, kao bližnji – mogućnost ljubavi, u: VĐSB
,
-
.
. LUJ)Ć, B., Elizej ili odgovor na pitanje kakav je Bog?, u:
Bosna Franciscana
,
-
.
. LUJ)Ć, B., Isus - novi Veliki Svećenik. Odnos Isusa i
Melkisedeka u Heb 7, 1-28, u: BD
. LUJ)Ć, B., Isus Krist - 2000 godina poslije, u: BD
,
-
.
, - .
. LUJ)Ć, B., Isus - graditelj mostova mira i pomirenja između
ljudi, kultura i religija, u: Jukić
-
,
,
-
.
. LUJ)Ć, B., Isusov učenik u svjetlu „gubiti - dobiti“. Biblijska
interpretacija Mk 8, 34-35, u: Bosna Franciscana
, - .
. LUJ)Ć, B., Ivan Krstitelj- čovjek između vremena, u: SKS
- ,
.
. LUJ)Ć, B., Je li Isus liječio bolest ili čovjeka?, u: VĐSB
- ,
.
. LUJ)Ć, B., Je li Isusovo djelovanje bilo i političko?
Razmišljanje o odnosu Isusove poruke i politike, u: Jukić
- .
. LUJ)Ć, B., Kathisma ili crkva Marijina odmora. Novo
arheološko otkriće na putu prema Betlehemu, u: BD
. LUJ)Ć, B., Krikovi i patnja Joba patnika, u: Jukić - .
. LUJ)Ć, B., Lingvističke teorije prevođenja i novi hrvatski
prijevod Biblije, u: BS
, .
. LUJ)Ć, B., Mihej - prorok i za naše vrijeme, u: Bosna
Franciscana
, - .
. LUJ)Ć, B., Nova budućnost omeđena uredbama i ispunjena
duhom (Ez 40-48), u: BD
,, - .
. LUJ)Ć, B., Novi čovjek u svjetlu Isusove poruke (Mk 8, 3135), u: Jukić - .
. LUJ)Ć, B., Obilježje i značenje novoga Saveza (berit
hadašah) u Jr 31,31-34, u: BS
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. LUJ)Ć, B., Od Boga ratnika do Boga sveobuhvatne ljubavi.
Biblijska interpretacija rata, u: Bosna Franciscana
, - .
. LUJ)Ć, B., Odmicanje od odmazde i ljubav prema
neprijatelju – vrhunac tolerancije, u: Jukić - ,
- .
. LUJ)Ć, B., Odvajanje zakonodavstva od karizme u Izraelu:
narativna analiza Izl 18, 13-27, u: BS
,
.
. LUJ)Ć, B., Povijesni trenutak našeg naroda u zrcalu
biblijske vjere, u: Jukić - .
. LUJ)Ć, B., Povijesno-teološko obzorje djelovanja Prvoga
Izaije, u: Bosna Franciscana
, - .
. LUJ)Ć, B., Praštanje, božanska moć dana čovjeku, u: VĐSB
,
.
. LUJ)Ć, B., Proročka etika i politički interes, u: Jukić - - - .
. LUJ)Ć, B., Proročki i Isusov govor. Sličnosti i razlike, u:
Bosna Franciscana
, - .
. LUJ)Ć, B., Prorok Ilija ili otvoreno pitanje: Tko je moj Bog?,
u: Jukić - .
. LUJ)Ć, B., Svjedočanstvo otpora zla, u: (rvatska misao, ,
.
. LUJ)Ć, B., Takav nam veliki svećenik i bijaše potreban.
Kristovo otkupljenje u poslanici Hebrejima, u: BD
, - .
. LUJ)Ć, B., Teološka funkcija „berit“ u izražavanju
i oblikovanju odnosa između Jahve i naroda u
starozavjetnim spisima, u: BS
- ,
..
. LUJ)Ć, B., Teološka poruka proroka Jeremije, u: BD
, - .
. LUJ)Ć, B., Teološki studij kao trajan dijalog, u: Bosna
Franciscana
,
.
. LUJ)Ć, B., Uskrsnuće u Matejevu evanđelju, u: BD
, - .
. LUJ)Ć, B., Veličanstvena pjesma istinskoj ljubavi. Pjesma
nad pjesmama i njezina poruka, u: BD
, - .
. LUJ)Ć, B., Veličina u malenosti. Prihvat Božjega kraljevstva
poput djeteta, u: BD
, - .
. LUJ)Ć, B., Životna mudrost kao iskustvo granice i granica
iskustva, u: Bosna Franciscana
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. LUJ)Ć, B., Zlo kao dinamična povijesno-antropološka
veličina i njegovo prevladavanje u okvirima iskustva
Jeremijina vremena, u: Bosna Franciscana
, .
. LUJ)Ć, B., Znakovitost krize u proročkom životu, u: Jukić
., - .
. LYONNET, S., Ljubav je jaka kao smrt. Veliki parovi u Bibliji,
u: Kana
, - .
. LJUMANOV)Ć, A., Nježnost u Lukinom evanđelju, u: Kat
, - .
. MACC)SE, C., Moliti s Biblijom u ruci, u: VŽ
,
.- .
. MAGDA, K., Jedinstvo kao preduvjet kršćanskog poslanja:
misiološko čitanje Rim 15,1-12, u: Kairos. Evanđeoski
teološki časopis
, - .
. MAGDA, K., Uloga Duha Svetoga u Rimljanima 8, u: Kairos.
Evanđeoski teološki časopis
,
.
. MAJCEN, N., Prva Ivanova, u: Spectrum
, .
. MAJSTOROV)Ć, M., Ekološka poruka Svetoga Pisma, u:
Kana
, .
. MAJSTOROV)Ć, M., Sveto Pismo pisano rukom, u: Kana
, .
. MAL)NSK), M., Isusa je branila samo Pilatova žena, u:
Kana
, - .
. MAM)Ć, J., Obraćenje ili povratak Ocu, u: RTČ
,
.
. MANDAC, M., Isus - Veliki svećenik prema poslanici
Hebrejima, u: SB
,
.
. MANDAC, M., Isus prvog Matejeva poglavlja, u: BS
, - .
. MANDAC, M., Krist u Pavlovim spisima, u: BS
,
.;
, - .;
- ,
.
. MANDAC, M., Naputak za razrokost. Uz Evanđelje po
Mateju 6, 1-18., u: V)R
, .
. MANDAC, M., Očenaš u novijim tumačenjima, u: SB
, - ; ,
.
. MANDAC, M., Prva objava Isusova uskrsnuća (II.), u: SB
, - .
. MANDAC, M., Prva objava Isusova uskrsnuća, u: SB
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. MANDAC, M., Tumačenje Ivanova proslova (Iv 1, 1-18), u:
SB
, -
.
. MANDAC, M., Tumačenje Rim 6. 1-14 s posebnim osvrtom
na krsni nauk, u: BS
- ,
.;
,
.
. MANDAR)Ć, V., Izazovi i poteškoće navjestitelja u
poslanicama Korinćanima, u: Kat
, - .
. MANDAR)Ć, V., ‘Vikar Božje ljubavi’, u: GK
,
.
. MAN)CARD), E., Pluralizam u Svetom Pismu, u: CuS
, - .
. MAN)CARD), E., Zakon, savjest i milost u naučavanju sv.
Pavla (I), u: CuS
, - .
. MAN)CARD), E., Zakon, savjest i milost u naučavanju sv.
Pavla (II), u: CuS
,
.
. MANNS, F., Osvrt na Sinodu, u: BD
, - .
. MANNS, F., Židovske sekte u Isusovo vrijeme, u: SKS
- , - .
. MANJGOT)Ć, J., Mješovite ženidbe i ekumenizam, u: RTČ
,
.
. MARASOV)Ć, Š., Utjelovljenje Crkve u novo tisućljeće, u: Kat
, - .
. MARASOV)Ć, Š., Vrijednost posvećenog života prema 1 i 2
Kor, u: Kat
, - .
. MARC, G., Evanđelje i inancijsko ulaganje novca, u: SKS
, - .
. MARC, G., Može li još Evanđelje govoriti suvremenom
svijetu?, u: GK
, .
. MARCEL)Ć, J., Isusov pokop prema turinskom platnu i
rupcu iz Ovieda prema Evanđelju, u: CuS
,
.
. MARCEL)Ć, J., Objava Boga u Bibliji, u: CuS
,
- .
. MAR)E-MON)QUE S., Epifanija Boga, u: Uvod u teologiju ),
KS, Zagreb,
.,
.
. MAR)JANOV)Ć, L. priredio , Biblija u liturgiji Crkve, u:
VĐSB
,
. MAR)JANOV)Ć, L., Psalam 34 - Blagoslivljat ću Gospodina
u svako doba, u: ŽV
, - .
. MAR)JANOV)Ć, L., Biblijska dimenzija obnove sakramenta
pomirenja, u: VĐSB
, - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. MAR)JANOV)Ć, L., Govor na gori i politika? Pledoaje za
„političko“ kršćanstvo, u: Diacovensia
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Isus i novac, u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Ja sam posred vas kao onaj koji
poslužuje (Lk 22,27), u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Josip egipatski u Psalmima, u:BD
, - .
. MAR)JANOV)Ć, L., Kraljevska svadbena gozba, u: VĐSB
- ,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Krunica – biblijska molitva, u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Milosrdni Samarijanac, u: VĐSB
, .
. MAR)JANOV)Ć, L., Narodni običaji i religiozni izričaj u
Bibliji, u: VĐSB
, - .
. MAR)JANOV)Ć, L., Navjestitelji radosne vijesti o vječnome
životu, u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Ne cvilite udovice i siročeta! (Izl 22, 21),
u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Neplodna smokva, u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Novi i životonosni put u Poslanici
Hebrejima,u: BS
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Pismoznanac poučen o Kraljevstvu, u:
VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Posljednji sud, u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Povod govora u prispodobama, u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Prispodoba o dva različita sina, u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Prispodoba o kukolju, u: VĐSB
- , - .
. MAR)JANOV)Ć, L., Prispodoba o okrutnom dužniku, u:
VĐSB
, - .
. MAR)JANOV)Ć, L., Psalam 103. - Bog je ljubav, u: ŽV
, - .
. MAR)JANOV)Ć, L., Psalam 118. - Pjesma o Životu, u: ŽV
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. MAR)JANOV)Ć, L., Psalam 146. - Hvali, dušo moja,
Gospodina!, u: ŽV
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Psalam 22. - Patnje i nade pravednika,
u: ŽV
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Psalam 24. - Gospodinu koji dolazi, u: ŽV
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Psalam 33. - Puna je zemlja dobrote
Gospodnje!, u: ŽV
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Psalam 47. - Uzlazi Bog uz klicanje, u:
ŽV
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Psalam 85. - Molitva za mir, u: ŽV
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Psalam 90 - Nauči nas, Gospodine, dane
naše brojiti, u: ŽV
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Psalam 95. - Dođite, kličimo Gospodinu,
u: ŽV
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Škrti bogataš i siromašni Lazar, u:
VĐSB
-
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Služba žene u Prvoj Crkvi i misijsko
djelovanje, u: VĐBS
-
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Služba žene u prvoj Crkvi i misijsko
djelovanje, u: VĐSB
-
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Snalažljivi upravitelj, u: VĐSB
- ,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Stvaralačko djelovanje Duha Svetoga, u:
BD
, - .
. MAR)JANOV)Ć, L., Suobličavanje Kristu, u: VĐSB
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Tolerancija – Isusov osobni primjer, u:
VĐSB
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Tradicija odijevanja u Svetom pismu:
znak vjerskog i narodnog identiteta, u: VĐSB
, - .
. MAR)JANOV)Ć, L., Vino „razvedruje“ srce čovječje, u: VĐSB
- ,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Vjera žene Kananejke, u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Zahvaljivanje u Svetom pismu i kod nas,
u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Žena u Svetom pismu, u: VĐSB
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. MAR)JANOV)Ć, L., Zgrtanje varava bogatstva, u: VĐSB
- ,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Biblijski aspekti hodočašća, u: VĐSB
- ,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Blago i dragocjeni biser, u: VĐSB
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Blagoslivljati danas, u: VĐSB
,
-
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Dobri Pastir, u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Prispodoba o deset djevica, u: VĐSB
,
.
. MAR)JANOV)Ć, L., Radnici posljednjega sata, u: VĐSB
, - .
. MARJANOV)Ć, )., Marija u Katehezi i životu Crkve, u: Kat
, - .
. MARL)Ć, R., Demitizacija Novoga zavjeta, u: SKS
,
- .
. MARTA, S., Moj psalam, u: Effatha , .
. MART)N, L., URUK - tisućljetna civilizacija, u: BD
, - .
. MART)N)Ć, )., „Put, istina i život“, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., „Ne bojte se„, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Bog se raduje, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Djelovanje Duha Božjega, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Duh oživljuje, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Glad za duhovima, u: GK
- ,
.
. MART)N)Ć, )., Gospodnja su vremena, u: GK
,
.
. MART)N)Ć, )., Zajedništvo muža i i žene, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Iskušenja, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Kad ponestane, u: GK
- , .
. MART)N)Ć, )., Kamo idemo?, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Kroz smrt u život, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Krštenje novo usmjerenje, u: GK
,
.
. MART)N)Ć, )., Ljubiti i biti ljubljen, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Mesija je došao, u: GK
, .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. MART)N)Ć, )., Mesijin povratak, u: GK
. MART)N)Ć, )., Misliti i djelovati bogoliko, u: GK
,
.
,
. MART)N)Ć, )., Molitva nije „blebetanje“, u: GK
,
.
. MART)N)Ć, )., Molitva za novi svijet, u: GK
. MART)N)Ć, )., Nadahnuće Božje, u: GK
. MART)N)Ć, )., Neiskorištene mogućnosti, u: GK
,
.
. MART)N)Ć, )., Novo bogoštovlje, u: GK
,
. MART)N)Ć, )., Obznana humanog svijeta, u: GK
,
.
. MART)N)Ć, )., Odnos prema Božjoj riječi, u: GK
,
.
. MART)N)Ć, )., Oluje života, u: GK
,
. MART)N)Ć, )., Otrpjeti za novi svijet, u: GK
. MART)N)Ć, )., Otvorenost Duhu života, u: GK
.
.
,
,
.
.
,
. MART)N)Ć, )., Patnja mrvi umišljenost, u: GK
.
. MART)N)Ć, )., Posrednici svjetla i spasenja, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Pravednici kao službenici, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Prema cjelovitoj preobrazbi, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Preporoditelji svijeta, u: GK
. MART)N)Ć, )., Prisutnost dobra i zla, u: GK
.
. MART)N)Ć, )., Put do luke spasa, u: GK
. MART)N)Ć, )., Put do uskrsnuća, u: GK
. MART)N)Ć, )., Rađanje uvjet preporađanja, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Razveselitelj svijeta, u: GK
. MART)N)Ć, )., Riječi i djela, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., Savez života, u: GK
, .
. MART)N)Ć, )., U stolnom došašću, u: GK
. MART)N)Ć, )., Vjera i politika, u: GK
,
. MART)N)Ć, )., Vjera u jednog Boga, u: GK
. MART)N)Ć, )., Vjera u zagrobni život, u: GK
.
,
,
,
,
,
.
,
.
.
,
.
,
.
.
.
,
.
.
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. MART)N)Ć, )., Za odgovornu slobodu, u: GK
,
.
. MART)N)Ć, )., Zašto je bio likvidiran, u: GK
,
.
. MART)N)Ć, )., Zloupotreba bogatstva, u: GK
,
.
. MART)NOV)Ć, A., Postoji li trag Noine lađe, u: Kana
.
. MARUŠ)Ć, J. B., Molba (usrdno-kritička) A-L. Descampsu, u:
CuS
,
.
. MASAROV)Ć, Š., Vrijednost posvećenog života prema 1. i 2.
poslanici Korinćanima, u: Kat
, - .
. MASSARD, M., Čemu križ Isusa Krista, u: Effatha , .
. MASSET, P., Filozofska upotreba Biblije, u: SKS
,
- .
. MATELJAN, A., Aktualnost Isusa Krista, u: BS
,
.
. MATELJAN, A., Božja nemoć. Stari zavjet. Novi zavjet., u:
CuS
, - .
. MATELJAN, A., Sakramenti u srednjoškolskom vjeronauku,
u: Kat
,
.
. MATELJAN, A., Soteriološka misao Jürgena Moltmanna, u:
CuS
,
.
. MATELJAN, )., A duša čezne za mirom..., u: GK
, .
. MATELJAN, )., Biti glas Učiteljev, u: GK
, .
. MATELJAN, )., Isusovski mir, u: GK
, .
. MATELJAN, )., Nasrtljiva napast, u: GK
, .
. MATELJAN, )., Očeva radost, u: GK
, .
. MATELJAN, )., Okvir za ljubav, u: GK
, .
. MATELJAN, )., Princip božanskog djelovanja, u: GK
, .
. MATELJAN, )., Smiraj duše u Bogu, u: GK
, .
. MATELJAN, )., Više ljubavi manje pohlepe, u: GK
, .
. MATELJAN, )., Vlasništvo Boga našega, u: GK
, .
. MAT()EU, L., Univerzalni primat Isusa Krista prema bl.
Ivanu Duns Škotu, u: Jukić - - ,
/ / , .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. MAT)Ć, M., Evanđelje djetinjstva u Lukinom djelu, u: Kat
,
-
.
. MAT)Ć, M., Poimanje braka u Starom zavjetu, u: OŽ
,
-
.
. MAT)Ć, M., Prispodobe u Novom zavjetu, u: BD
, -
.
. MAT)Ć, M., Problemi oko historijskog Isusa, u: OŽ
,
-
.
. MAT)Ć, M., Teologija Očenaša, u: OŽ
,
.
. MATKOV)Ć-VLAŠ)Ć, LJ., Evanđelje kao životni program, u:
Kana
,
.
. MATKOV)Ć-VLAŠ)Ć, LJ., Velike žene Staroga zavjeta, u:
Kana
: Debora: - , - ; Estera: , - , - ;
Eva: , - ; Hagara: , - ; Ruta: , - ; Rahela: , - ;
Rebeka: , - ; Sara: , - ; Suzana: , - ; Mirjam;
; Ana , - ; Abigajila , - ; Kraljica od Sabe: ,
- ; Delila: , - ; Izabela: , - ; Tamara: - , - ; Majka
Makabejaca: , - ; Bat Šeba: , ; Tobijina Sara: , - ,
Judita: , - .
. MATUZOV)Ć, E., Život i djelo M. P. Katančića. Prevoditelj
prvoga hrvatskoga cjelovitog izdanja Svetog pisma
(1831.), u: VĐSB
,
.
. McN)COLE, A. J., Važnost sinoptičkog problema za
tumačenje Evanđelja, u: Kairos. Evanđeoski teološki
časopis
, - .
. MEESTER, P., „Filip i etiopski eunuh“ ili „Krštenje
hodočasnika iz Nubije“, u: SKS
, - .
. METGE, J., „Od bogataša postao siromah“, u: Effatha
, - .
. M)(ALJ, M., Bez Boga nema čovjeka, u: GK
, .
. M)(ALJ, M., Ima li danas na svijetu vladara poput
Salomona?, u: GK
, .
. M)(ALJ, M., Što je Isus zapisao?, u: GK
, .
. M)KULEK, M. S., Kreposti u Bibliji, u: Spectrum
- , - .
. M)KULEK, M. S., Progonstvo Izraela u Egiptu i rođenje
Mojsija, u: Spectrum
, - .
. M)LANOV)Ć, J., Pjesma Jaganjčeva, u: VĐSB
,
.
. M)LAVEC, D., Biblija, Duh Sveti i čovjek, u: Jukić , - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
, .
. M)LOVAN, V., Gospi u pohode, u: V)R
. M)LOVAN, V., Najveće otkriće egipatskih rukopisa, u: DP
- ,
-
.
. M)NNERAT(, R., Petrov primat, povijest upravljene riječi,
u: SKS
,
-
.
. M)RANDA, J. P., Od žalosti do radosti. Put u Emaus (Lk 24,
13-35), u: BD
,
-
.
. M)RANDA, J. P., Podajte im vi jesti. Obje pripovijesti o
umnažanju kruha u Markovu Evanđelju (Mk 6, 30-45; 8,
1-10), u: BD
, - .
. M)RD)TA, Z., Stvoritelju svega, u: Kana
, - .
. M)RKOV)Ć, M., Biblija u hrvatskoj likovnoj umjetnosti, u:
BS
- , .
. M)ŠERDA, M., Iskustvo vjere u četvrtom evanđelju, u:
Spectrum
- , - .
. M)Š)Ć, A., Apokaliptika (paruzija) u ranom kršćanstvu, u:
VĐSB
,
.
. MOLTMANN, J., Najprije kraljevstvo Božje, u: CuS
,
.
. MORES, A., Praktični rad s Biblijom, u: VĐSB
,
.
. MRAKOVČ)Ć, B., „Što govore ljudi, tko sam ja?“ (Mk 8,27),
u: BD
, - .
. MRAKOVČ)Ć, B., Dan Gospodnji u 2 Pt, u: BD
, - .
. MRAKOVČ)Ć, B., Isus – veliki svećenik u Poslanici
Hebrejima, u: BD
, - .
. MRAKOVČ)Ć, B., Isus i nasilje: problem tumačenja nekih
Isusovih djela i riječi, u: RTČ
,
.
. MRAKOVČ)Ć, B., Mk 8,33: Odbacivanje napasnika ili poziv
na nasljedovanje, u: RTČ
,
.
. MRAKOVČ)Ć, B., Nada u globalizacijskom svijetu u svijetlu
biblijskih pojmova Babel i Babilon, u: RTČ
,
- .
. MRAKOVČ)Ć, B., Problem i poruka otvorenog završetka
Markova evanđelja, u: CuS
, - .
. MRAKOVČ)Ć, B., Savez u Poslanici Galaćanima, u: BS
,
.
. MRAKOVČ)Ć, B., Širenje riječi „sve do kraja zemlje“, u: BD
, - .
. N. N., Biblija se malo čita, u: Kana
, .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. N.N, Razmišljanje nad prijevodom citata Iv 20, 29, u: Kana
,
-
.
. NEUSC(, M., Istočni grijeh, u: SKS
, - .
. NEYRAND, G., Značenje „Logosa“ u Ivanovu Proslovu, u:
SKS
,
-
.
. N)EMANN, (. M., Salomon u Megidu?, u: BD
,
-
.
. N)P, Žestoki Saul - apostol Pavao, u: VŽ
,
.
. NJEMAČK) B)SKUP), Caritas kao životno poslanje Crkve
i kao udruženi angažman u Crkvi i društvu, u: VĐSB
,
.
. NOS)Ć, S., Smrtna kazna i pravo na život, u: RTČ
,
.
. OBERŠK), J., Biblija u svjetlu arheoloških nalaza, u: BS
- ,
.
. OBERŠK), J., Divino af lante Spiritu. Encikličko pismo sv.
oca pape Pija XII. od 30. IX. 1943. o načinu kako da se
unapriedi proučavanje svetoga Pisma, u: BS
- ,
.
. OBERŠK), J., Neke suvremene misli iz proroka Amosa, u: BS
- , .
. OBERŠK), J., O parusiji Ilije i Henoha, u: BS
,
- .
. OBERŠK), J., Oni govore Isusovim jezikom, u: Kana
, - .
. OBERŠK), J., Prorok Malahija, u: BS
,
.
. OBERŠK), J., Starozavjetni biblijski tipovi, u: BS
,
.
. OBERŠK), J., Sv. Pismo o stvaranju čovjeka i enc. „Humani
Generis“, u: BS
, - .
. OBERŠK), J., Važnost kumranskih otkrića za tekstualnu
kritiku sv. Pisma Staroga zavjeta, u: BS
, .
. OBERŠK), J., Životni poziv proroka Jeremije, u: BS
,
.
. O’COLL)NS, G., Je li apostolsko nasljedništvo ikada
započelo?, u: CuS
,
.
. O’COLL)NS, G., Uskrsnuće Isusa Krista kao objava Božje
ljubavi, u: OŽ
- ,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Biblija i ekumenizam s Katoličkog gledišta,
u: BS
- ,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. ODOBAŠ)Ć, B., Biblija u životu vjernika (II), u: KT
,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Biblija u životu vjernika (III), u: KT
,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Biblija u životu vjernika (IV), u: KT
,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Biblija u životu vjernika (IX), u: KT
,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Biblija u životu vjernika (V), u: KT
,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Biblija u životu vjernika (VI), u: KT
,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Biblija u životu vjernika (VII), u: KT
,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Biblija u životu vjernika (VIII), u: KT
,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Biblija u životu vjernika, u: KT
,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Božji savez s Davidom (2 Sam 7,1-17; Ps
89,20-38; 1 Ljet 17,1-15), u: BD
, - .
. ODOBAŠ)Ć, B., Dijalog pomirenja i obraćenja, u:
Vrhbosnensia
,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Djelovanje Duha Božjeg u prorocima Mesije
i Isusovim učenicima, u: Vrhbosnensia
, - .
. ODOBAŠ)Ć, B., Duh Sveti i službe u crkvi, u: Vrhbosnensia
,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Neiscrpivo bogatstvo Biblije. 50. obljetnica
prijevoda Svetog pisma I. Ev. Šarić, u: Napredak
,
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Pomazanik u knjizi Izaije proroka, u: BD
, - .
. ODOBAŠ)Ć, B., Povijesne prilike u vrijeme djelovanja
proroka Jeremije, u: BD
, . ODOBAŠ)Ć, B., Prilog biblijskoj bibliogra iji u Hrvata, u:
Vrhbosnensia
,
–
.
. ODOBAŠ)Ć, B., Psalmi - objavljena molitva, u: VŽ
, - .
. ODOBAŠ)Ć, B., Šālôm - mir u starozavjetnim knjigama,
u:BD
, - .
. ODOBAŠ)Ć, B., Savez na Sinaju – objava Božjeg milosrđa.
Teologija Saveza u Knjizi Izlaska, u: BS
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. ODOBAŠ)Ć, B., Šoah u svjetlu novijih Katoličkih
dokumenata o Crkvi i Židovima, u: Vrhbosnensia
, . ODOBAŠ)Ć, B., Vrijednost života i grijeh bratoubojstva, u:
VĐSB
, .
. ODOBAŠ)Ć, B., Vrijednost života i grijeh bratoubojstva, u:
VĐSB
, .
. ODOBAŠ)Ć, B., Vrijednost života i grijeh bratoubojstva, u:
VĐSB
, - .
. ODOBAŠ)Ć, B., Vrijednost života i grijeh bratoubojstva, u:
VĐSB
, - .
. OEM)NG, M., Kanonsko tumačenje Svetog pisma, u: SKS
, - .
. OKURE, T. prev. BUR)Ć, A. , Od Postanka do Otkrivenja, u:
VĐSB
,
.
. ORČ)Ć, S., Ostvarenje proroštva o Emanuelu, u: BD
, - .
. OSBORNE, P. T., Svećenici i proroci, u: SKS
, - .
. P. A., Neugodno Evanđelje, u: Kana
, - .
. P. F., U betlehemskoj spilji, u: VĐB
, - .
. PALUNKO, V., Odgovor na kritiku „Malta ili Mljet“ o mojoj
Meliti, u: BS
,
; ,
; ,
.
. PARLOV, M., Euharistija - središte povijesti spasenja, u: CuS
,
.
. PARLOV, M., Kristocentrizam u teologiji i duhovnosti, u:
VĐSB
,
.
. PARLOV, M., Prisutnost Pjesme nad pjesmama u pismima
sv. Klare Asiške, u: CuS
,
.
. PARLOV, M., Teologija karizmatskog pokreta, u: VĐSB
,
.
. PAUL, A., Apokalipsa nije kraj svijeta, u: SKS
,
- .
. PAV)Č)Ć, N., Akcija i kontemplacija u svjetlu evanđelja, u:
VŽ
, - .
. PAV)Č)Ć, N., Biblija - knjiga Crkve, u: VŽ
,
.
. PAV)Č)Ć, N., Politika i Biblija, u: Kana
, - .
. PAŽ)N, )., Vjernost Bogu i vjernost čovjeku u dinamici
utjelovljenja, u: Kat
, - .
. PAŽ)N, Z., Kristocentričnost u liturgiji, u: VĐSB
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. PAŽ)N, Z., Motiviranje za nedjeljnu euharistiju, u: RTČ
,
-
.
. PAŽ)N, Z., Različiti su dari, a isti Duh, u: VĐSB
,
.
. PAŽ)N, Z., Židovska molitva hvale u kršćanskom
bogoslužju, u: VĐSB
,
-
.
. PEGUY, C., Parabole nade, u: V)R
, .
. PELC, J., „Jesi li se rastao sa ženom“ ili „Jesi li slobodan od
žene?“, u: VĐSB
,
.
. PELC, J., Borba Jakovljeva s Bogom (Post 32, 23-33), u: BS
,
-
.
. PELC, J., Značenje riječi „genea“ u Mt 24, 34 (Mk 13, 30 i Lk
21, 32), u: BS
,
-
.
. PELC, J., Žrtvovanje Izaka (Post 22, 1-19), u: BS
,
-
.
. PERAN, )., Razmišljanja o glazbi, u: RTČ
,
. PERAN)Ć, A., Duh jakosti, u: RTČ
,
.
. PERAN)Ć, A., Medij komuniciranja u Katehezi, u: RTČ
,
-
.
. PERCAN, J., Ignac Kristijanović (1796-1884) i njegov
pokušaj prevođenja Svetoga pisma, u: BS
,
.
. PER)Ć, R., Doprinos hrvatskih biskupa mariologiji na
Drugome vatikanskom sabora, u: BS
- , - .
. PER)Ć, R., Isus molitelj (prema Evanđelju sv. Luke), u: VŽ
, - .
. PER)Ć, R., Isusov promašeni nastup (Lk 4, 16-30), u: VŽ
, - .
. PER)Ć, R., Kateheza - Djelo Duha Svetoga i u Duhu Svetom,
u: Kat
, - .
. PER)Ć, R., Mojsije, u: VŽ
,
.
. PER)Ć, R., Pavlov poraz na atenskom areopagu, u: VŽ
, - .
. PER)Ć, R., Sv. Petar u Djelima apostolskim, u: Kat
, - .
. PERROT, E., Između Boga i Mamona: novac u Evanđeljima,
u: SKS
- ,
.
. PERVAN, T., Biblija – Sveto pismo. Božja palača (2), u: KT
, - .
. PERVAN, T., Biblija – Sveto pismo. Božja palača, u: KT
, - .
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. PERVAN, T., Biblijska teologija pomirenja u suvremenom
kontekstu, u: Kat
, -
.
. PERVAN, T., O značenju i tumačenju leksema leg- i logos
kod svetog Pavla, u: NV
,
-
.
. PERVAN, T., Senzacionalistički mjehuri od sapunice, u: KT
,
-
.
. PESC(, W., Prilog antropologiji Novog zavjeta, u: SKS
- ,
-
.
, .,
.
. PETERL)N, D., Propovjednik o prolaznosti rata i mira
(Prop 3, 1-8), u: CuS
,
-
.
. PETERL)N, D., Uz: Je li Biblija doista Sveto Pismo, u: Kana
. PETERL)N, D., Vjernost Kranjčevićevog Mojsija njegovom
biblijskom uzoru, u: RTČ
,
-
.
. PETRAĆ, B., Biblija i hrvatska književnost, u: Književna
smotra,
-
.
. PETROV, S., „Prije nego se sastaše“, u: BS
,
.
. PETROV, S., Protublaženstva. Govori lažni prorok, u: V)R
, .
. PF)STER, (. i JARM, A., Lotova žena – zarobljenica
prošlosti, u: VĐSB
, .
. PF)STER, (. i JARM, A., Marija – žena povjerenja i
ispunjenja, u: VĐSB
- ,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Mikali je poniznost bila ludost, u:
VĐSB
- , .
. PF)STER, (. i JARM, A., Mirjamina veličina i pad, u: VĐSB
- ,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Naamanova sluškinja – žena koja
pokazuje put, u: VĐSB
, .
. PF)STER (. i JARM A., Lea i Rahela, sestre suparnice, u:
VĐSB
, .
. PF)STER, (. i JARM, A., Abigajila – mudra, u: VĐSB
, .
. PF)STER, (. i JARM, A., Bat-Šeba – pomilovana grešnica, u:
VĐSB
- ,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Debora – pozvana, u: VĐSB
- , .
. PF)STER, (. i JARM, A., Estera – žena odvažna i vjerna, u:
VĐSB
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. PF)STER, (. i JARM, A., Eva – praslika žene, u: VĐSB
,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Jokebed – Mojsijeva majka, u:
VĐSB
- ,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Judita – ponizna i odvažna, u:
VĐSB
,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Kraljica od Sabe – na tragu Božjih
djela, u: VĐSB
- ,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Rahaba – vjerna poganka, u: VĐSB
-
,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Rebekina odlučnost, u: VĐSB
,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Rispa se odlučila za čovječnost, u:
VĐSB
-
,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Ruta – žena srca, u: VĐSB
- ,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Sara i njezin smijeh, u: VĐSB
,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Sukob dviju majki, u: VĐSB
,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Tamara je znala izboriti svoje
pravo, u: VĐSB
,
.
. PF)STER, (. i JARM, A., Udovica iz Sarefte – oslobođena za
nadu, u: VĐSB
,
.
. P)LSEL, D., Porođajno uskrsnuće, u: Kana
. P)SEK, M., Poema o Jobu, u: Marulić
,
. POLEGUB)Ć, A., Okupljeni oko Biblije, u: Kana
,
-
.
. POLEGUB)Ć, A., Suvremeni pristup Bibliji, u: CuS
,
-
-
.
.
,
.
. POPOV)Ć, A., Mir u Psalmu 46, u:BD
, - .
. POPOV)Ć, A., „Slušaj, narode moj, ja ću govoriti...“ Božja
parnica s Izraelom (Ps 50, 1-23), u: BD
. POPOV)Ć, A., Apostol Pavao i židovstvo, u: BD
, -
. POPOV)Ć, A., Betlehem - grad svjedok. Grad svjedok
starozavjetnih događaja, u: BD
, - .
. POPOV)Ć, A., Betlehem u Starom zavjetu, u:BD
, -
.
, - .
. POPOV)Ć, A., Biblija i moral - prema dokumentu Papinske
biblijske komisije, u: BS
,
-
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. POPOV)Ć, A., Biblijski kanon u židovstvu i kršćanstvu, u:
Bosna Franciscana
, -
.
. POPOV)Ć, A., Davidov uspon i Šaulov pad (1 Sam 16,1-2
Sam 8,18) u: BD
,
-
.
. POPOV)Ć, A., Duh Božji i Duh Sveti. Od starozavjetne
najave do novozavjetnog ispunjenja, u: BD
,
- .
. POPOV)Ć, A., Elihuovi govori Job , - , , u:
BD
, - .
. POPOV)Ć, A., Isus i Abraham u kontekstu Lukine
genealogije (Lk 3, 23-38), u: BS
,
.
. POPOV)Ć, A., Ivan i sinoptici: Ivan kao „duhovno
evanđelje“, u: Kat
, - .
. POPOV)Ć, A., Načela za tumačenje Biblije u Crkvi, u: VĐSB
,
.
. POPOV)Ć, A., Novo hrvatsko izdanje Novog Zavjeta i dug
prema budućnosti, u: SKS
- ,
.
. POPOV)Ć, A., Početak opisa stvaranja u Knjizi Postanka
1, 1-2: egzegetsko teološka analiza Post 1, 1-2, u: BS
,
.
. POPOV)Ć, A., Riječ Božja - dvosjekli mač (Heb 4, 12-13), u:
BD
- .
. POPOV)Ć, A., Znakovite radnje u Ezekielovoj knjizi, u: BD
, - .
. POPOV)Ć, A., Znakovite radnje u knjizi proroka Ezekiela;
najave propasti (Ez 4-5; 12, 1-20; 24, 15-27) i obnove (Ez
37, 15-28), u: Bosna Franciscana
, - .
. PORRO, C. prev. GRDEN D. , Razmatranja o vazmenoj
teologiji, u: VĐSB
,
.
. Poruka narodu Božjemu s 12. redovne opće skupštine
Biskupske sinode, u: BD
, - . s
talijanskoga preveo Darko Tepert
. POZA)Ć, V., Ovisnost o drogi kao moralno pitanje, u: CuS
- ,
.
. PRANJ)Ć, M., Biblijska kateheza, u: Kat
, .
. PRANJ)Ć, M., Krist Otkupitelj u nekim našim
prvopričesničkim Katekizmima, u: Kat
, - ;
, - .
. PRANJ)Ć, P., Svećenici i vremenita dobra prema Bibliji, u:
CuS
, - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. PRANJ)Ć, P., Svećenička oporuka. Biblijski tekstovi, u: CuS
,
-
.
. PRZYREMBEL, E., Intervju s evanđelistom Markom, u: OŽ
,
-
.
. PULJ)Ć, V., Isusov učeniče: „Evo ti majke“, u: VĐSB
,
.
. PUTTKAMMER, A., I nikomu ništa ne rekoše jer se
bojahu. Svršetak Markova evanđelja (Mk 16, 1-8), u: BD
- .
. QUESNEL, J. B. M., Kruh u Bibliji. Kruh i njegovo
pripremanje, u: BD
, - .
. R. R., Moderna istraživanja o Isusu iz Nazareta, u: Kana
, - .
. RABAR, J. S., Zlo iz neznanja. Zašto je Isus pustio da ga
ubiju?, u: Ver
- , .
. RABAR, J. S., Houstonova Biblija i Olmijev postanak, u:
Kana
, .
. RABAR, J. S., Kamo je nestao vrt? Gdje je vrt it kojega su
istjerani prvi ljudi?, u: Ver
, .
. RABAR, J. S., Što je Bog rekao o patnji? Problem patnje u
Starom zavjetu, u: Ver
,
.
. RABAR, J. S., Zdenac života. Božja blizina, u: Kana
, .
. RAD)Š)Ć, J., „Opasna“ Biblija, u: GK
, - .
. RADOŠ, B., Isus iz Nazareta – trajni izazov i konkretno
nadahnuće svećenikove osobne molitve i pastoralnog
djelovanja, u: VĐSB
- ,
.
. RADOŠ, B., Pozivati na obraćenje i istovremeno obratiti se,
u: VĐSB
,
.
. RADOŠ, B., Trajni đakonat: Biblijska polazišta i smjernice
crkvenih dokumenata, u: VĐSB
,
.
. RADOŠEV)Ć, )., Biblija – knjiga života (pedagoški pristup),
u: Kat
, - .
. RADOŠEV)Ć, LJ., Presjek Matejeva evanđelja - glavne
teološke teme, u: Kat
, - .
. RAGUŽ, )., Susreti sa sv. Pavlom, u: Lađa
, - .
. RAJ)Ć, Z. A., Evangelizacijska, katehetska i sakramentalna
dimenzija „prispodobe o dobrom pastiru“ u pripravi
prvopričesnika, u: Kat
, - .
. RASPUD)Ć, G., Tri izdanja Novoga zavjeta, u: CuS
,
; ,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. RAVAS), G., Zasjenjeni drvetom spoznaje, u: SKS
-
,
-
.
. RAZUM, R., Pregledni vodič: Isusove prispodobe i čudesa,
u: Lađa
,
-
.
. RAŽOV, E., Emotivna stabilnost u Isusovom životu i životu
njegovih svećenika, u: VĐSB
,
-
. REB)Ć, A., - Dei Verbum - Riječ Božja, u: Effatha
.
,
- ;
, - ; - , - .
. REB)Ć, A., Povijest spasenja prije Krista DV , u: Effatha
- , - .
. REB)Ć, A., „Prošao zemljom čineći dobro, ozdravljajući sve
kojima bijaše ovladao đavao“, u: Kana
- , .
. REB)Ć, A., „Mojim putem hodi i neporočan budi“ (Post 17),
u: Kana
- , - .
. REB)Ć, A., „Blaženstva“, u: Kat
- .
. REB)Ć, A., „Čovjek neki imao dva sina“ (Lk 15, 11-32), u: BS
, - .
. REB)Ć, A., „Izak miljenik Božji“ (Post 25, 19-34; 26,1-35;
27, 1-46), u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., 2000. godina-jubilej Isusa Krista, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., A kada dođe punina vremena odasla Bog Sina
svoga, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Abraham - povijest i vjera u biblijskim
izvještajima o Abrahamu, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Abraham naš otac u vjeri: povijest, vjera i
teologija, u: BS
,
.
. REB)Ć, A., Abraham prema židovskoj rabinskoj egzegezi, u:
BS
,
.
. REB)Ć, A., Abraham, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Abrahamov poziv i odlazak u nepoznato (Post
12), u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Abrahamov poziv i odlazak u nepoznato, u:
Kana
, - .
. REB)Ć, A., Abrahamova povijest – anticipacija povijesti
Izraela, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Abrahamova vjera i njegova pravednost (Post
15), u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Abrahamu Bog obećava rođenje sina Izaka, u:
Kana
, - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. REB)Ć, A., Aktualnost i mjerodavnost Biblije na pragu
trećeg tisućljeća, u: BS
- ,
-
.
. REB)Ć, A., Ante Sović - prevoditelj Biblije na hrvatski jezik,
u: Kana
,
.
. REB)Ć, A., Antun Sović. O 110. obljetnici rođenja i 50.
obljetnici smrti, u: BS
- ,
-
. REB)Ć, A., Arheologija i evanđelja, u: Kana
.
,
- .
. REB)Ć, A., Arheološka iskapanja u Palestini i njihov prinos
boljem poznavanju Biblije, u: BS
,
.
. REB)Ć, A., Babilonska kula (Post 11, 1-9), u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Babilonska kula, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Betlehem - kuća kruha, u: Kana
,
- .
. REB)Ć, A., Betlehem u arheološkim istraživanjima, u: BD
, - .
. REB)Ć, A., Biblija kao mjesto susreta i dijaloga vjeronauka
i drugih predmeta, u: Kat
, - .
. REB)Ć, A., Biblija mladima, u: Kana
, .
. REB)Ć, A., Biblija u vjeronaučnoj nastavi, u: Kat
,
.
. REB)Ć, A., Biblijska hodočašća kao sredstvo evangelizacije,
u: BS
- ,
.
. REB)Ć, A., Biblijski lik Mojsija, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo
nebesko, u: Kana
, .
. REB)Ć, A., Blaženstva (Mt 5, 1-12), u: Kat
, - .
. REB)Ć, A., Bog Isusa od mrtvih uzdignu, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Bog Otac u SZ. Bog odgaja svoj narod, u:
Posvećeni život. Prinosi redovničkoj obnovi
,
- .
. REB)Ć, A., Bogorodica u suvremenoj hrvatskoj teologiji, u:
BS
, - .
. REB)Ć, A., Bogoštovlje, službe i službenici u novozavjetno
vrijeme, u: BS
,
.
. REB)Ć, A., Bolest i zdravlje u Bibliji, u: Kana
,
- .
. REB)Ć, A., Četiri evanđelista. Četiri vida iste stvarnosti, u:
Kana
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. REB)Ć, A., Četvrta zapovijed Božja „Poštuj oca svoga i
majku svoju!“, u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Čovjek današnjice pred Biblijom u: Effatha
- ,, -
.
. REB)Ć, A., Čovjek gospodar svijeta, u: Kana
,
- .
. REB)Ć, A., Čovjek kao tijelo, u: VĐSB
, - .
. REB)Ć, A., Čovjek molitve (molitva) u Bibliji Staroga i
Novoga Saveza, u: BS
, - .
. REB)Ć, A., Čovjek stvoren na sliku Božju, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Čudesno umnožavanje kruha, u: Kana
, .
. REB)Ć, A., Ćudoredna situacija čovjeka u Starome zavjetu,
u: BS
,
.
. REB)Ć, A., Dan Gospodnji u Novom zavjetu i novozavjetno
vrijeme, u: BS
, - .
. REB)Ć, A., Deset zapovijedi (Dekalog). Značenje Deset
zapovijedi, odnosno Dekaloga u Bibliji, u: Kana
,
- .
. REB)Ć, A., Deset zapovijedi Božjih - nastavak, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Dovršenje stvaranja - počinak, u: Kana
- .
. REB)Ć, A., Druga Jeremijina ispovijest (Jr 15, 10-21), u: BS
- , - .
. REB)Ć, A., Druga zapovijed Božja „Ne izusti imena
Gospodina Boga svoga uzalud“, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Duh Sveti i Crkva, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Duh Sveti u Novome zavjetu, u: Kana
- , - .
. REB)Ć, A., Duhovi, u: Kana
, .
. REB)Ć, A., Dva opisa stvaranja svijeta i čovjeka, u: Kana
- , - .
. REB)Ć, A., Edenski vrt - raj zemaljski, u: Kana
,
- .
. REB)Ć, A., Egipat - zemlja utočišta i zemlja
idolopoklonstva, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Ezav prodaje prvorodstvo Jakovu, u: Kana
, - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. REB)Ć, A., Fenomen hodočašćenja u Bibliji i Islamu, u: BS
,
-
.
. REB)Ć, A., Gozba u Starome zavjetu, u: SKS
-
,
-
.
-
.
. REB)Ć, A., Grad na jezeru. Nova arheološka otkrića u
Kafarnaumu, u: V)R
,
.
. REB)Ć, A., Grijeh - okretanje leđa Bogu, u: Kana
,
. REB)Ć, A., Grijeh, Zakon i oslobođenje u SZ i židovstvu, u:
BS
- ,
-
.
-
,
-
. REB)Ć, A., Hagara. Sarina sluškinja s kojom je Abraham
imao sina Jišmaela, u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Hebrejski način razmišljanja i izražavanja, u:
SKS
.
. REB)Ć, A., Herod Veliki, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Hošeina ženidba i njezino simboličko značenje
(Hoš 1, 2-9), u: BD
, - ;
, - ;
, ;
, - ;
, - ;
;
, ;
, - ;
, - .
. REB)Ć, A., Isus Krist - tko je on, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Isus Krist - tko je on, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Isus liječi bolesti, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Isus molitelj, u: VĐB
- ,
.
. REB)Ć, A., Isus na kušnjama, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Isus obećava poslati branitelja, u: Kana
- .
. REB)Ć, A., Isus siromah i prijatelj siromaha, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Isus u zrcalu starozavjetnog Pisma, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Isusov prazan grob i Isusovo uskrsnuće, u: Kana
(
, - .
. REB)Ć, A., Isusov stav prema bolesnima i vjeri kao snazi
koja ozdravlja, u: VĐSB
,
.
. REB)Ć, A., Isusova čudesa, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Isusova vijest o kraljevstvu, u: Kana
- ., - .
. REB)Ć, A., Isusovo krštenje u rijeci Jordanu i napastovanje
u pustinji, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Isusovo uskrsnuće, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Izak miljenik Božji, u: Kana
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. REB)Ć, A., Izvješće Poncija Pilata o Isusu Kristu, u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Jahve i Izrael u poruci proroka Hošee, u: CuS
,
-
.
. REB)Ć, A., Jahvino obećanje zemlje Abrahamu i sklapanje
Saveza, u: BS
,
-
.
. REB)Ć, A., Jakov na prijevaru prima blagoslov od svojega
oca Izaka (Post 27, 1-45), u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Jakov posvaja Josipove sinove (Post 48), u: Kana
,
-
.
.
. REB)Ć, A., Jakov se pomiruje s Ezavom (Post 33), u: Kana
- ,
-
.
. REB)Ć, A., Jakovljev bijeg k Labanu u Haran, u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Jakovljev san o Betelu ( Post 28, 10-22), u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Jakovljeva borba s Bogom (Post 32, 23-33), u:
Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Je li Isus bio oženjen, u: Kana
. REB)Ć, A., Je li Isus činio čudesa, u: Kana
. REB)Ć, A., Je li Isus imao braće i sestara, u: Kana
,
.
. REB)Ć, A., Je li Isus znao da je Sin Božji, u: Kana
- ,
.
,
.
,
.
. REB)Ć, A., Je li Metuzalem doista star 969 godina, u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Jeruzalem - 3000 godina. Duhovno značenje
grada, u: BD
,
-
.
. REB)Ć, A., Jeruzalem - grad susretanja triju monoteističkih
religija, u: Vrhbosnensia
,
-
.
. REB)Ć, A., Job i problem zla, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Jobov zavičaj, u: BD
, - .
. REB)Ć, A., Josip i njegova braća, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Josip Misirski u svjetlu povijesti, u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Josip u kršćanskoj interpretaciji, u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Jubilej - blagdan oslobođenja, u: SKS
,
-
.
. REB)Ć, A., Juda i Tamara (Post 38), u: Kana
-
.
,
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. REB)Ć, A., Judino evanđelje – mašta iz drugog stoljeća, u:
GK
,
.
. REB)Ć, A., Kain i Abel (Post 4, 1-16), u: Kana
,
- .
. REB)Ć, A., Kajin i Abel - bratoubilački rat, u: Kana
- , - .
. REB)Ć, A., Kakva je bila Isusova izobrazba, koje je jezike
govorio, u: Kana
, .
. REB)Ć, A., Koji je dokaz Isusova uskrsnuća, u: Kana
, .
. REB)Ć, A., Krist - objavitelj Božjeg milosrđa u Lukinom
evanđelju, u: Kat
,
.
. REB)Ć, A., Krist posrednik i punina objave (DV 4), u:
Effatha
, - .
. REB)Ć, A., Kristovo Uzašašće, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Kršćanska sadašnjost i Biblija među Hrvatima,
u: Kana
, .
. REB)Ć, A., Krštenje, u: Kana
, .
. REB)Ć, A., Luka - Marijin slikar i teolog, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Marija prva kršćanka. Što Novi zavjet govori o
Mariji, u: V)R
, - .
. REB)Ć, A., Marija u Starome zavjetu, u: Marija u Bibliji, KS,
Zagreb,
., - .
. REB)Ć, A., Markovo evanđelje, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Martin Buber. Uz 25. obljetnicu smrti, u: BS
- ,
.
. REB)Ć, A., Metode tumačenja (egzegetiranja) Biblije od
starine do danas, u: Kritika
,
.
. REB)Ć, A., Milosrdni Samarijanac, u: Kana
,
- .
. REB)Ć, A., Miru neće biti kraja. Mesijansko iščekivanje, u:
V)R
, - .
. REB)Ć, A., Mojim putem hodi i neporočan budi, u: Kana
- , - .
. REB)Ć, A., Mojsije u židovstvu, u: BD
, .
. REB)Ć, A., Mojsije, osloboditelj, objavitelj i zakonodavac, u:
Kana
, - .
. REB)Ć, A., Muško i žensko stvori ih, u: Kana
- .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. REB)Ć, A., Najstariji izvještaj o Isusovu uskrsnuću, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., O uskrsnuću, u: Kana
, .
. REB)Ć, A., Oblikovanje biblijskih imena u hrvatskim
prijevodima, u: Normizacija osobnih imena u
knjižničarstvu i leksikogra iji, (rvatsko bibliotekarsko
društvo, Zagreb,
., - .
. REB)Ć, A., Odgajanik u vjeri i Biblija, u: Kat
,
- .
. REB)Ć, A., Odgovor dra Adalberta Rebića na recenziju oca
Albina Škrinjara o knjizi „Isusovo uskrsnuće“ (OŽ 3 (1973)
286-300), u: OŽ
,
.
. REB)Ć, A., Odnos starozavjetnih proroka prema izraelskim
ustanovama, u: CuS
,
.
. REB)Ć, A., Opći potop, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Osma zapovijed Božja: Ne svjedoči lažno protiv
bližnjega svoga! ( Izl 20, 16), u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Pasha i pashalna večera kao pralik euharistije,
u: BS
, - .
. REB)Ć, A., Pashalni misterij u životu redovnice, u: Effatha
- , - .
. REB)Ć, A., Perspektive hrvatske teološke misli, u: BS
- ,
.
. REB)Ć, A., Peta zapovijed Božja „Ne ubij!“ (Izl 20, 13; Pnz 5,
17), u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Petrova služba u Crkvi, u: Kana
,
- .
. REB)Ć, A., Pitanje azilanata u Europi i u Hrvatskoj, u: BS
- ,
.
. REB)Ć, A., Pojam i služba svećenika u Svetom pismu
Staroga i Novoga zavjeta, u: BS
, - .
. REB)Ć, A., Pojam i uloga zakona u Bibliji, u: BS
- ,
.
. REB)Ć, A., Povratak prognanika u njihov zavičaj i uloga
Crkve, u: BS
- ,
.
. REB)Ć, A., Poziv proroka Jeremije, u: BD
,
- .
. REB)Ć, A., Pravedni rat u Bibliji, u: Kana
- ,
- .
. REB)Ć, A., Pravednost u Starome zavjetu, u: BS
- , - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. REB)Ć, A., Preobraženje Gospodnje, u: Kana
- ,
.
. REB)Ć, A., Prorok Hošeja, u: BD
, - .
. REB)Ć, A., Prorok Jona u utrobi ribe, u: V)R
,
- .
. REB)Ć, A., Protoevanđelje – prva radosna vijest (Post 3,
15), u: Kana
- , - .
. REB)Ć, A., Protoevanđelje - prva radosna vijest, u: Kana
- , - .
. REB)Ć, A., Psalmi kao molitva, u: BS
- ,
.
. REB)Ć, A., Putujući po Svetoj zemlji, u: Kana
,
- ; , - ; , - ; - , - ; , - ; , - .
. REB)Ć, A., Rasprava o đavlu, u: BS
,
.
. REB)Ć, A., Rebeka i Izak, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Religiozno iskustvo duha u Crkvi, u: BS
- , - .
. REB)Ć, A., Ribari ljudi. Razgovor o Evanđelju. Odgovori
suvremene egzegeze, u: V)R
, .
. REB)Ć, A., Rivalstvo muževa, plemena i vjerskih zajednica,
u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Ruta, pobožna „Zavodnica“, u: Kana
,
- .
. REB)Ć, A., S uskrslim Kristom na putu u Emaus, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Sara – žena koja se usudila smijati Bogu „u brk“,
u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Sara, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Sedma zapovijed: „Ne ukradi“, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Šesta zapovijed: „Ne čini preljuba“ ( Izl 20, 14;
Pnz 5,18), u: Kana
- , - .
. REB)Ć, A., Simpozij o Bibliji, u: Kana
, .
. REB)Ć, A., Sinaj - brdo bogojavljenja, u: Kana
,
- .
. REB)Ć, A., Sjećanje i pomirenje u Svetom pismu i
izraelskom narodu, u: SKS
, - .
. REB)Ć, A., Smrt - granica života? Novija izlaganja Ps 49, u:
BS
- , - .
. REB)Ć, A., Stablo života i rijeke u Raju zemaljskom, u: Kana
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. REB)Ć, A., Stari zavjet u službi Božića, u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Starozavjetni pojam Saveza s posebnim osvrtom
na Ponovljeni zakon, u: BS
,
-
.
. REB)Ć, A., Što je Biblija, u: Kana
, .
. REB)Ć, A., Što znači riječ Biblija, u: Kana
,
. REB)Ć, A., Stvaranje svijeta u šest dana ili…, u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Stvaranje svijeta, u: Kana
. REB)Ć, A., Subota ili nedjelja, u: Kana
. REB)Ć, A., Sud i kazna ( Post 3, 7-5), u: Kana
-
.
.
- , - .
, - .
,
. REB)Ć, A., Sv. Luka: pisac trećeg evanđelja, u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., Svadba u Kani, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Svećeništvo u Novome zavjetu, u: Kat
,
-
.
. REB)Ć, A., Sveti Pavao, progonjeni sužanj Kristov, u: CuS
,
-
;
,
-
.
. REB)Ć, A., Sveti Petar – čovjek vjere, u: VĐSB
- ,
-
.
,
-
. REB)Ć, A., Svjedočanstvo Biblije o Mariji, u: BS
- ,
-
.
. REB)Ć, A., Teološki pogledi na stvaranje čovjeka, u: BS
.
. REB)Ć, A., Tko je bližnji. Razgovori o Evanđelju. Odgovori
suvremene egzegeze, u: V)R
, - .
. REB)Ć, A., Tko su „jaki“ u Starome zavjetu, u: SKS
,
-
.
. REB)Ć, A., Treća zapovijed Božja “Spomeni se da svetkuješ
dan Gospodnji“, u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., U čemu je bit istočnoga grijeha?, u: Kana
,
-
.
. REB)Ć, A., U čemu je Josipov uspjeh?, u: Kana
- .
. REB)Ć, A., Ukazanje uskrsloga Isusa učenicima, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Uz „Biblijski fragment“ Ljudevita Rupčića, u:
SKS
, .
. REB)Ć, A., Uz Bibliju, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Vazmeno otajstvo, u: V)R
, - .
,
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. REB)Ć, A., Vjera u prekogrobni život u SZ i kasnom
židovstvu. Starozavjetna (individualna) eshatologija, u: BS
,
.
. REB)Ć, A., Vjera u uskrsnuće u SZ, u: SKS, ,
- .
. REB)Ć, A., Vjerujem, u: Kana
, - .
. REB)Ć, A., Vrijeme i riječ, u: Kana
, ; ; , ;
, ; , ; , ; - , ; , ; , ; , ;
, ; ,
; , ; , ; , ; - , ; , ; , ; , ; ,
, ; , .
. REB)Ć, A., Zadaća i uloga proroka u Izraelu, u: CuS
,
.
. REB)Ć, A., Zaručnički i bračni odnos u službi novozavjetne
biblijske poruke, u: CuS
,
.
. REB)Ć, A., Zašto je Sin Božji postao čovjekom, u: Kana
, .
. REB)Ć, A., Značenje arheološkog otkrića Eble i Ugarita za
Bibliju, u: BS
,
.
. REBSTOCK, B., Isusov euharistijski govor, u: DP
, - .
. REBSTOCK, B., Nikodem kod Isusa, u: DP
- , - .
. REBSTOCK, B., Prolog Ivanova Evanđelja, u: DP - , - .
. REGAMEY, P. R., Prvo blaženstvo, u: SKS
, - .
. REMMERT, (. J., „Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!“.
Muka Kristova po Marku, u: BD
, - .
. REND)Ć, S., Biblija - knjiga Božjeg naroda, u: GK
, .
. REND)Ć, S., Je li Malahijino proroštvo apokaliptičko?, u: GK
, .
. R)ESNER, R., Arheološke novosti iz Qumrana, u: BD
, - .
. R)ESNER, R., Golgota i arheologija, u: BD
,
- .
. R)ESNER, R., Zid iz vremena prije progonstva otkopan na
Sionu, u: BD
, - .
. R)M)Ć, R., Tko je Isus iz Nazareta, u: Kana
,
- .
. ROG)Ć, T., Dar mudrosti, u: RTČ
,
.
. ROG)Ć, T., Prispodoba o milosrdnom ocu, u: RTČ
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. ROMER, R., Isusovo djetinjstvo, u: VĐB
- .
- .
. ROM)Ć, J. R., Bit ćete kao bogovi, u: SKS
,
.
. ROZMAN, F., Biblične ure v župniji, u: SB
, - .
. ROZMAN, F., Kako naj uporabljam Sveto pismo v pridigi?,
u: SB
, - .
. ROZMAN, F., Sveto pismo v bogoslužju, u: SB
- ,
- .
. ROZMAN, F. i JARM, A. prev. Nedjelja Svetog pisma u
Sloveniji, u: VĐSB
, - .
. RUNJE, D., Eshatološko obećanje Duha, u: BD
, - .
. RUNJE, D., Mojsije u intertestamentarnoj literaturi, u: BD
, - .
. RUPČ)Ć, LJ., Biblija, Kuran i nauka - ili nešto drugo?..., u:
NV
,
.
. RUPČ)Ć, LJ., Biblijska i crkveno-ljudska uvjetovanost
religioznog indiferentizma, u: OŽ
- ,
.
. RUPČ)Ć, LJ., Biblijski fragmenat, u: SKS
, - .
. RUPČ)Ć, LJ., Blažena Djevica Marija u otajstvu Krista (LG
VIII), u: CuS
,
.
. RUPČ)Ć, LJ., Bultmannovo tumačenje Novog zavjeta
Entmythologisierung), u: Jukić
- ; OŽ
,
.
. RUPČ)Ć, LJ., Čitanje Svetog pisma, u: DP
- ,
- .
. RUPČ)Ć, LJ., Fenomen Božje riječi, u: BS
,
.
. RUPČ)Ć, LJ., Marija i obitelj, u: BS
- ,
.
. RUPČ)Ć, LJ., Načela „Dei Verbum“ o prijevodima Sv. pisma,
u: BS
- ,
.
. RUPČ)Ć, LJ., Obitelj u Bibliji, u: BS
, - .
. RUPČ)Ć, LJ., Pjesma nad pjesmama, u: Encyclopaedia
moderna
, - .
. RUPČ)Ć, LJ., Riječ Božja i suvremeni čovjek, u: CuS
,
.
. RUPČ)Ć, LJ., Samoubojstvo jedne kritike ili „Grčka
ilozofska kritika Biblije“, u: DP sv. )-)V,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. RUPČ)Ć, LJ., Starozavjetni proročki pojam spasenja, u: BS
,
-
.
. RUPČ)Ć, LJ., Sveto pismo u životu Crkve: Konstitucija o
božanskoj objavi Dei Verbum, FT), Zagreb,
.,
.
. RUPČ)Ć, LJ., Zavjet ili Savez, u: BS
,
.
. RUPČ)Ć, LJ., Ženidbena nerazrješivost, u: Kat
,
- .
. RUSS, R., „Paljenice ni okajnice ne tražiš“ (Ps 40, 7).
Govoriti danas o žrtvi i pomirenju?, u: BD
, .
. SABOL, J., Apostol Pavao: središnja ličnost kršćanstva od
početka do danas, u: VĐSB
,
.
. SABOUR)N, L., Biblija i Krist - Jedinstvo dvaju Saveza, u: OŽ
, .
. SABOUR)N, L., Sumnje nad Svetim Pismom. Isus - potomak
varalice Jakova i grešnika Davida, u: GK
, .
. SEGOV)A, F., Biblijska znanost i biblijski pastoral u svjetlu
Drugoga vatikanskog sabora i u kontekstu današnjega
svijeta, u: BD
- , - .
. SEST)ER), L., Što je hebrejsko?, u: SB
, .
. S)BLEY, T., „Da budu jedno“: Poziv da budemo pozitivan
odgovor na Isusovu molitvu kako je zapisana u Ivanovu
evanđelju (Iv 17), u: Kairos. Evanđeoski teološki časopis
, - .
. S)BLEY, T., Krist u vama, nada slave u:Kairos. Evanđeoski
teološki časopis
,
.
. S)BLEY, T., Obećanje i zadatak, u: Kairos. Evanđeoski
teološki časopis
,
.
. S)MOENS, Y., Gospodin Izraela i Otac Isusa Krista, u:
SKS
, - .
. S)NT, J. prev. S)NT, F. , Dramska i psihodramska sredstva u
radu s Biblijom, u: VĐSB
,
. SKA, J.-L., Bog Uskrsa, u: Kana
, - .
. SKA, J.-L., Grad i kula ( (Post 11, 1-9), u: SB
,
.
. SKA, J.-L., Kako čitati Stari zavjet?, u: SB
,
.
. SKA, J.-L., Svećenik u Starom i Novom zavjetu, u: SB
,
.
. SKA, J.-L., U znaku duge. Biblijski izvještaj o potopu (Post
6-9), u: SB
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. SLADOLJEV, M., GRGEC, M. i (REN, M., Biblija - knjiga za
treće tisućljeće, u: Kana
,
.
. SLADOLJEV, M. i MEŠTR)Ć, (., Biblija - knjiga susreta s
Bogom, u: Kana
,
-
.
. SM)Č)KLAS, )., Nije li Evanđelje u pustinjožiteljstvu, u:
Effatha
.
. SORČ, C., Inkarnacijska i eklezijalna dimenzija perihoreze,
u: BS
,
-
.
. SÖD)NG, T., Biskupi o riječi Božjoj. Dojmovi sa Sinode 2008,
u: BD
,
-
.
. SRAK)Ć, M., „Dom Izraelov pun je vračeva s istoka i gatara“
(usp. Iz 2, 6), u: VĐSB
,
.
. SRAK)Ć, M., „Gospodin je stajao uza me, on me krijepio“ (2
Tim 4, 17), u: VĐSB
,
.
. SRAK)Ć, M., „Udovice poštuj – one koje su doista udovice“,
u: VĐSB
,
-
.
. SRAK)Ć, M., Biblija u svećeničkim i vjerničkim rukama, u:
VĐSB
,
.
. SRAK)Ć, M., Bol (est) – znak prokletstva ili nešto drugo?, u:
VĐSB
, .
. SRAK)Ć, M., Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, u:
VĐSB
,
.
. STAN)Ć, J., Kršćanska nada u tekstovima Pavlovih
poslanica, u: Kat
,
-
.
. STAPS, D., Gospodin je!, u: SKS
- ,
.
. STE)NER, T., Gihon - izvor Jeruzalema. Razmišljanje na
izvoru Gihona, u: BD
, - .
. STE)NS, G., Riječ Božja raste sa čitateljima. Retrospektiva
današnjeg tumačenja Svetog pisma i njegovih posljedica, u:
BD
- , - .
. STENGL, )., Mk 9, 14-29, u: Spectrum
, - .
. STEYMANS, (. U., Žrtva u Knjizi ponovljenog zakona.
Njena funkcija u životu Božjega naroda, u: BD
,
- .
. STRUS, A., Pučka Kateheza o Abrahamu (Post 12 - 25), u:
Kat
, - .
. ŠAB)Ć, A. G., Književni interesi - važan kriterij u izboru
književnoumjetničkih i biblijskih tekstova u katehezi, u: BS
- ,
.
. ŠAB)Ć, A. G., Komunikacija s Biblijom kao
književnoumjetničkim djelom: BS
- ,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. ŠAG), B. Z., Evanđeosko siromaštvo i solidarnost ovdje i
sada, u: VĐSB
,
-
.
. ŠAG), B. Z., Evanđeosko siromaštvo, u: Kana
,
- .
. ŠAG), B. Z., Muka Isusova na našem uskrsnom putu, u:
Kana
, - .
. ŠAG), B. Z., Obnovljeno propovijedanje evanđelja - glavni
zadatak, u: Kana
, - .
. ŠAG), J., Sablazan i ludost uskrsnuća, u: OŽ
,
- .
. ŠAG)-BUN)Ć, T. J., Evangelizacija danas. Problemi
evangelizacije u našim uvjetima, u: V)R
, - ;
, - .
. ŠAG)-BUN)Ć, T. J., Uskrsni kršćanin u povijesnim zadacima,
u: GK
, - .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., „Očekujemo Sina njegova s neba kojega je
uskrisio od mrtvih“ (I Solunjanima 1, 10), u: GK
, .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Bog Otac svevladar, u: GK
, .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Da, Oče dobri, u: GK
, .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Da, Oče dobri, u: GK
, .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Darivatelj svih dobara, u: GK
, .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Darivatelj svih dobara, u: GK
,
.
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Drugovanje s Bogom. Otajstvo Kristova
uskrsnuća , u: GK
, .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Duh Sveti u Isusu Kristu, u: Kana
, - .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Duh Sveti u Isusu Kristu, u: Kana
, - .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Isus Krist kao rekapitulacija čovječanstva i
kozmosa, u: Kana
, - .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Isusov silazak u carstvo mrtvih, u: Kana
- , - .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Kad počinje Isusova proslava? Uskrsna
rekapitulacija, u: Kana
, - .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Kako konačno izići iz sumnja o
razumijevanju Svetog Pisma?, u: GK
, .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Očeva svetost, u: GK
, .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Otac bogat milosrđem, u: GK
, .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Otac svevladar, u: GK
, .
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Sadržaj vjere u Isusovo uskrsnuće, u: Kana
,
-
. ŠAG)-BUN)Ć, T., Teologija u učeničkom dijalogu s Kristom,
u: VĐSB
,
.
. ŠAMADAN, D. prir. , Praktični rad s Biblijom u zajednici,
u: VĐSB
,
-
.
. ŠANT)Ć, J., Ivan Matija Škarić prevoditelj Svetoga pisma, u:
Put
,
-
.
. ŠARČEV)Ć, )., Isus Krist - osobni susret dviju sloboda.
Kristocentričnost kao temeljno načelo u katehezi, u: Kat
, - .
. ŠARČEV)Ć, )., Povratak oca, lice i naličje (anti)
paternalizma, u: VĐSB
,
.
. ŠARČEV)Ć, )., Susret s ocem, u: VĐSB
,
.
. ŠARČEV)Ć, )., Utjelovljenje kao izazov humanizmu, u: Kat
, - .
. ŠAR)Ć, A., Dogmatska teologija prema Optatam totius 16,
u: CuS
,
.
. ŠAR)Ć, A., Gogartenov pristup Isusu iz Nazareta. Povijesne
osnove novozavjetne kristologije, u: Cus
,
.
. ŠAR)Ć, A., Isus kao Riječ Božja u teologiji F. Gogartena, u:
CuS
,
.
. ŠAR)Ć, A., Isus Krist Riječ Božja u vremenu, u: CuS
,
.
. ŠAR)Ć, A., Kristološki temelji saborske nauke o Crkvi, u:
CuS
, - .
. ŠAŠKO, )., Cvijeće u liturgiji, u: GK
, .
. ŠAŠKO, )., Euharistija i trojstvena dinamika utjelovljenja
na temelju ustroja euharistijske molitve, u: Kat
,
.
. ŠAŠKO, )., Krist – utjelovljen po Duhu; Crkva – (pr)
oduhovljena utjelovljenjem, u: VĐSB
, - .
. ŠAŠKO, )., Kruh, u: GK
, .
. ŠAŠKO, )., Nedjelja, u: GK
, .
. ŠAŠKO, )., Nedjelja, u: GK
, .
. ŠAŠKO, )., Pepeo, u: GK
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
, .
. ŠAŠKO, )., Ulje, u: GK
. ŠAŠKO, )., Vazam – govor ispunjenje praznine, u: GK
,
.
. ŠAŠKO, )., Vazam – govor ispunjenje praznine, u: GK
, .
. SC(ARBERT, J., Drugi vatikanski sabor i Stari zavjet, u:
SKS
(
-
,
-
.
. SC(ENKER, A., Molitva u svjetlu psalama. Skica teologije o
psalmima, u: BD
, - .
. SC(ELKLE, K. (., Pavao i njegovo djelo, u: SKS
,
- .
. SC(L)ER, (., Biblijski pogled na Crkvu i njezino poslanje, u:
CuS
,
.
. SC(NACKENBURG, R., „Dei Verbum“ i novozavjetna
egzegeza, u: SKS (
- , - .
. SC(NACKENBURG, R., Živjeti iz nade. Kršćanska
egzistencija prema Rim 8, u: SKS
, - .
. SC(NE)DER, A., Evanđelje – Božje ili ljudsko djelo?, u: OŽ
- ,
.
. SC(NE)DER, A., Krist - pomazanik Duhom Svetim, u: BS
- , .
. SC(NE)DER, A., Otajstvo Crkve u Poslanici Efežanima, u:
BS
, - .
. SC(NE)DER, A., Sin čovječji, u: Novi Katekizam, Stvarnost,
Zagreb,
., .
. SC(NE)DER, A., Susreti i sudari s Kristom, u: Ver
,
.
. SC(ÖNBORN, C(., „Dominus Jesus“ i međureligijski
dijalog, u: CuS
,
.
. SC(ROER, S., Novi život iz odsječena stabla, u: SKS
, - .
. SC(ÜTZ, R., Rukopisi iz Judejske pustinje, u: VĐB
, - ; ,
; ,
; ,
.
. SC(ÜTZ, R., Strašni ratovi Jahvini, u: GK
, .
. SC(WANK, B., Povijesna potvrda Augustove naredbe, u:
BD
, .
. SC(WOBEL, C., Tolerancija iz vjere, u: Jukić , .
. ŠER)Ć, (., „I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše dobro“, u:
VĐSB
- ,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. ŠETKA, J., Kršćanski termini u novome prijevodu Biblije, u:
Kritika
,
-
.
. Š)L)Ć, R., Krist i njegovi vjernici, u: DP Kalendar
,
.
. Š)L)Ć, R., Krist i rad, u: DP
- , - .
. Š)L)Ć, R., Krist i radnik, u: DP
- , - .
. Š)L)Ć, R., Krist i njegovi vjernici, u: DP Kalendar
,
.
. Š)L)Ć, R., Naša Biblija., u: DP Kalendar
, .
. Š)MAC, N., Pomirenje ili oproštenje ili nešto treće, u: RTČ
,
.
. Š)M)Ć, K., Inkarnacija i umjetnost, u: Kairos. Evanđeoski
teološki časopis
,
.
. Š)MUNDŽA, D., Marko Marulić bibličar - otac hrvatske
biblicistike, u: CuS
- ,
.
. Š)MUNDŽA, D., Pjesnička i duhovna obzorja Ivana
Martinca, u: CuS
, - .
. Š)MUNOV)Ć, M., Siromasi u navještaju i praksi mjesne
Crkve, u: RTČ
,
.
. Š)NCEK, M., Osporavani. Isusovo prikazanje u Hramu, u:
Ver
, .
. ŠKAR)CA, M., „Šimune Ivanov, ljubiš li me?“, u: VĐSB
,
.
. ŠKAR)CA, M., Bogoslužne građevine u Zakoniku
kanonskoga prava, u: CuS
,
.
. ŠKAR)CA, M., Potvrda – punina dara Duha Svetoga, u:
VĐSB
,
.
. ŠKAR)CA, M., Uskrsnu Isus doista – idite i navješćujte, u:
VĐSB
,
.
. ŠKR)NJAR, A., „Gnosis“ u NZ, osobito kod sv. Pavla, u: OŽ
,
.
. ŠKR)NJAR, A., „Sve je moguće onome koji vjeruje“ (Mt 9,
23), u: OŽ
,
.
. ŠKR)NJAR, A., „U istini i ljubavi“ (2 Iv 3), u: OŽ
,
- .
. ŠKR)NJAR, A., „Utjelovio se po Duhu Svetome od Marije
djevice“, u: OŽ
,
.
. ŠKR)NJAR, A., Adalbert Rebić, Isusovo uskrsnuće. Izvješća,
vjera, činjenice, KS, Zagreb,
., u: OŽ
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. ŠKR)NJAR, A., Biblijsko shvaćanje čudesa, napose Isusovih,
u: OŽ
,
-
.
. ŠKR)NJAR, A., Branko Bošnjak, Grčka ilozofska kritika
Biblije. Kelsos contra Apologeticos, u: OŽ
,
.
. ŠKR)NJAR, A., Da li je Isus liječio gubavce?, u: CuS
,
.
. ŠKR)NJAR, A., Dopušta li sv. Pavao drugu ženidbu
rastavljenima (1 Kor 7, 27sl)?, u: OŽ
,
.
. ŠKR)NJAR, A., Eugen Werber, Kršćanstvo prije Krista?, u:
OŽ
, .
. ŠKR)NJAR, A., Isus - „istiniti Bog i život vječni“ (1 Iv 5, 20
u: CuS
, - .
. ŠKR)NJAR, A., Isus Sin Božji jednak Ocu u Ivanovu
Otkrivenju, u: CuS
, - .
. ŠKR)NJAR, A., Kada i kako je Isus predvidio svoju nasilnu
smrt, koje joj je značenje pridavao?, u: VĐSB
,
- .
. ŠKR)NJAR, A., Liturgija u Otkrivenju Ivanovu, u: SB
, - .
. ŠKR)NJAR, A., Molitva, agonija i kušnja Bogočovjeka
(prema Heb), u: OŽ
, - .
. ŠKR)NJAR, A., Nereligiozna tumačenja biblijskih pojmova,
u: CuS
,
.
. ŠKR)NJAR, A., Novi hrvatski prijevod Svetoga pisma
Novoga zavjeta, u: CuS
, - .
. ŠKR)NJAR, A., Novi zavjet, u: Dogmatska konstitucija o
božanskoj Objavi, FT), Zagreb,
.,
.
. ŠKR)NJAR, A., Novozavjetna biblijska teologija s posebnim
obzirom na sv. Ivana, u: BS
,
.
. ŠKR)NJAR, A., O anđelima Crkava u Ivanovu Otkrivenju (1,
10; pogl. 2-3), u: VĐSB
,
.
. ŠKR)NJAR, A., O prorocima od Pavla do Ivana i dalje, u: OŽ
,
.
. ŠKR)NJAR, A., Oberški–Rebić, Biblijska povijest Staroga
i Novoga zavjeta: Treće, prepravljeno izdanje, u: OŽ
,
.
. ŠKR)NJAR, A., Odgovor prof. A. Rebiću glede moje recenzije
njegove knjige o Isusovu uskrsnuću, u: OŽ
, - .
. ŠKR)NJAR, A., Povijesnost Isusove evanđeoske nauke kod
sinoptika, u: OŽ
- ,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. ŠKR)NJAR, A., Povratak teologije k izvoru - Svetom pismu,
u: BS
,
-
.
. ŠKR)NJAR, A., Proslov u Konstituciju o božanskoj objavi
(1 Iv 1, 2-3, DV 1), u: BS
- ,
-
.
. ŠKR)NJAR, A., Sadašnje stanje biblijske znanosti u
Katoličkoj Crkvi, u: OŽ
,
-
.
. ŠKR)NJAR, A., Što znači Kristov križ?, u: Kana
,
- .
. ŠKR)NJAR, A., Susret s Bogom u biblijskoj molitvi, u: OŽ
,
.
. ŠKR)NJAR, A., Tituli Kristovi u Evanđelju i poslanicama sv.
Ivana, u: BS
- ,
.
. ŠKR)NJAR, A., Treća Ivanova poslanica, u: BS
,
.
. ŠKR)NJAR, A., Velika zapovijed prema Bogu i bližnjemu
(Mt 22, 34-40), u: OŽ
,
.
. ŠKR)NJAR, A., Zajedničko svećeništvo svih Kristovih
vjernika, u: OŽ
,
.
. ŠKR)NJAR, A., Židovi i Novi zavjet, u: GK
, .
. ŠKR)NJAR, A., Značajne ideje poslanica sv. Ivana, u: SB
, - .
. ŠKVORČEV)Ć, A., Sakramenti kršćanske inicijacije i Djela
apostolska, u: Kat
, - .
. ŠOLJ)Ć, A., Smisao i aktualnost proročke funkcije, u: Jukić
- .
. ŠPE(AR, M., „Euharistija“ poslije euharistije, u: RTČ
,
.
. ŠPE(AR, M., Bog malo govori, u: GK
, .
. ŠPE(AR, M., Božja iznenađenja, u: GK
, .
. ŠPE(AR, M., Iskušenje Božje šutnje, u: RTČ
, - .
. ŠPE(AR, M., Isusova ponuda, u: GK
, .
. ŠPE(AR, M., Križ – ludost ili stvarnost?, u: GK
, .
. ŠPE(AR, M., Ne-korisni Bog, u: GK
, .
. ŠPE(AR, M., Odmor i Bog, u: GK
, .
. ŠPE(AR, M., Svećenička duhovnost, u: RTČ
,
- .
. ŠPE(AR, M., Treba li nam Caritas kao institucija, u: RTČ
,
.
. ŠPE(AR, M., Triptihon duše Antona Šuljića, u: RTČ
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
, .
. ŠPE(AR, M., Uslišana molitva, u: GK
. ŠPORČ)Ć, )., „Skupljene vode prozva Bog more“, u: RTČ
,
-
.
. ŠPORČ)Ć, )., „Ovo činite meni na spomen“. Spomen-čin na
Krista - znak identiteta Crkve, u: RTČ
, -
. ŠPORČ)Ć, )., „U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti...“ (Post
3, 19), u: BD
, - .
. ŠPORČ)Ć, )., Biblija u životu župske zajednice, u: BS
- ,
-
.
.
. ŠPORČ)Ć, )., Biblija u životu župske zajednice, u: VĐSB
,
-
.
. ŠPORČ)Ć, )., Dar razuma, u: RTČ
,
. ŠPORČ)Ć, )., ‘Eshaton’ u Starom zavjetu. Skica za
.
starozavjetnu biblijsku eshatologiju, u: RTČ
,
- .
. ŠPORČ)Ć, )., Euharistija - spomen čin „u vremenu bez“
spomena, u: RTČ
, - .
. ŠPORČ)Ć, )., Isus i subota u Markovu evanđelju (Mk 2, 23-3,
6), u: RTČ
,
.
. ŠPORČ)Ć, )., Jom kippur - Dan pomirenja, u: BD
, - .
. ŠPORČ)Ć, )., Konj u Bibliji - njegova upotreba i simboličko
značenje, u: RTČ
,
.
. ŠPORČ)Ć, )., Krštenje - rođenje u duhu, u: RTČ
,
.
. ŠPORČ)Ć, )., Očenaš: program evanđeoskog stila života, u:
RTČ
, - .
. ŠPORČ)Ć, )., Praznovjerje i proroštvo iz biblijske
perspektive, u: RTČ
,
.
. ŠPORČ)Ć, )., Skupljene vode prozva Bog more, u: RTČ
,
.
. ŠPORČ)Ć, )., Svjedoci Uskrsnuća, u: GK
, .
. ŠPORČ)Ć, )., Tko je kršćanin. Novozavjetni vidici, u: BS
- ,
.
. ŠPORČ)Ć, )., Vjeroučitelj i Biblija, u: VĐSB
,
.
. ŠPORČ)Ć, )., Vjeroučitelj i Biblija. Biblijski temelji
katehizacije, u: VĐSB
,
; VĐB
- ,
.
. ŠPORČ)Ć, )., Značenje i teološki smisao riječi ας, u Rim
1-3, u: RTČ
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
,
.
. ŠTAMBUK )., Psalam 65 (66), u: SB
. ŠTAMBUK, )., Biblija u službi dušobrižnika. Priređeno po
Knochu, u: VĐB
, - .; , - .; , - .; ,
- .; ,
.
. ŠTAMBUK, )., Čudesno ozdravljenje uzetoga (Iv 5, 1-9), u:
OŽ
, - .
. ŠTAMBUK, )., Psalam 113 (114 i 115), u: SB
- ,
.
. ŠTAMBUK, )., Psalam 135 (136), u: SB
,
.
. ŠTAMBUK, )., Psalam 149, u: SB
,
.
. ŠTAMBUK, )., Psalam 23 (24), u: SB
, - .
. ŠTAMBUK, )., Psalam 28 (29), u: SB
,
.
. ŠTAMBUK, )., Psalam 46 (47), u: SB
, - .
. ŠTAMBUK, )., Psalam
, u: SB
, - .
. ŠTAMBUK, )., Psalam
, u: SB
, - .
. ŠTAMBUK, )., Psalam
, u: SB
,
.
. ŠTAMBUK, )., Psalam
, u: SB
- , - .
. ŠTAMBUK, )., Psalam 97 (98), u: SB
, - .
. ŠTAMBUK, )., Psalam 98 (99), u: SB
, - .
. ŠTAMBUK, )., Psalam 99 (100), u: SB
,
.
. ŠTAMBUK, )., Psalam posvećenja hrama, u: BS
,
- .
. ŠTAMBUK, )., Psalmi u molitvi svećenika, u: SB
,
.
. ŠT)MAC, N., Oproštenje i pomirenje, istina i pravda, u: CuS
,
.
. TAL)JA, U., Ivanovo Evanđelje XIX, 13, u: BS
,
.
. TAMARUT, A., Njemu ćemo otvoriti vrata svojega
osamljenoga srca, u: GK
, .
. TAMARUT, )., Bog - Otac i Majka, u: RTČ
,
.
. TAMARUT, )., Euharistija-vizija budućnosti, u: RTČ
,
.
. TAMARUT, )., Evangelizacija politike ili politizacija
evanđelja, u: RTČ
,
.
. TAMARUT, )., Kršćanski pogled na brak i obitelj, u: RTČ
, - .
. TAMARUT, )., Novo lice posljednjih stvari, u: RTČ
, - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TAMARUT, )., Pastoralni radnik pred religioznim
traganjima suvremenog čovjeka, u: RTČ
,
.
. TAMARUT, )., Ponizna i samozatajna Crkva, u: VĐSB
, - .
. TAMARUT, )., Radosni Bog, u: RTČ
,
.
. TAMARUT, )., Slika Božja kao teološko mjesto nauka o
milosti, u: RTČ
,
.
. TAMARUT, )., Vizualna dimenzija Euharistije, u: RTČ
,
.
. TENŠEK, T. Z., Deseta homilija o Duhu Svetom, u: Kana
, - .
. TENŠEK, T. Z., Gnoza, milenarizam i novo proroštvo, u:
Kana
, - .
. TENŠEK, T. Z., Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek, u:
Vrhbosnensia
,
.
. TENŠEK, T. Z., Marija – od obične šutnje do prihvaćanja
riječi. Put vjere Marijine, u: Kat
, - .
. TEPERT, D., Bolji/uzvišeniji Savez: kvalitativna, vremenska
ili prostorna promjena? (Heb 7,22), u: BS
,
.
. TEPERT, D., Judejskom pustinjom, u: BD
,
- .
. TEPERT, D., Mojsijeva svetišta u Svetoj zemlji, u: BD
, - .
. TEPERT, D., Na putu prema Damasku, u: Ver
,
- .
. TEPERT, D., Od Jeruzalema do Rima, u: Ver
,
- .
. TEPERT, D., Pavao i punina vremena, u: Ver
- ,
- .
. TEPERT, D., Pavao iz Tarza. Punina Zakona, ljubav,
pokrenula je Pavla, u: Ver
, - .
. TEPERT, D., Pavlov život, u: Lađa
, - .
. TEPERT, D., Pavlova propovijed, u: Ver
, - .
. TEPERT, D., Pavlove poslanice, u: Ver
, - .
. TEPERT, D., Pismo i Božja obećanja u Djelima apostolskim,
u: BD
, - .
. TEPERT, D., Posljednje godine Pavlova života, u: Ver
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TEPERT, D., Povijesne okolnosti Davidova kraljevstva, u:
BD
, - .
. TEPERT, D., Sin je došao mijenjati svijet, u: GK
-
,
.
. TEPERT, D., Sluga Isusa Krista, u: Ver
. TEPERT, D., Svi ste vi Jedan u Kristu, u: Ver
,
-
. TEPERT, D., Živjeti kršćanski, u: Ver
. TEPERT, D:, Kad ljubavi ne bih imao…, u: Ver
,
-
-
.
. TEPERT, D., Uskrsnuće od mrtvih kod Pavla, u: Ver
,
-
.
,
.
.
,
- .
. T()VOLL)ER, P., Tko je za vas Isus Krist?, u: OŽ
, - .
. T)PPELSK)RC(, D., O Božanskoj strpljivosti i zapovijeđenoj
toleranciji, u: Jukić - ,
.
. TO)Ć, D., Plač Novorođenoga, u: GK
, .
. TO)Ć, D., Tiha noć, u: GK
, .
. TOK)Ć, D., Betlehem, u: BD
, .
. TOK)Ć, D., Biblija u vrijednosno orijentiranom društvu, u:
Dijete i društvo
,
.
. TOK)Ć, D., David na izborima, u: BD
, .
. TOK)Ć, D., Isus – Knez mira, u: BD
, .
. TOK)Ć, D., Isus prispodobljen dobrom pastiru, u: BD
, .
. TOK)Ć, D., Ivan Krstitelj, u: BD
, - .
. TOK)Ć, D., Jobov slučaj, u: BD
, .
. TOK)Ć, D., Josipovi sni, u: BD
, .
. TOK)Ć, D., Mojsijeva molitva, u: BD
, - .
. TOK)Ć, D., Mora li Kristov učenik baš uvijek opraštati?, u:
BS
,
.
. TOK)Ć, D., Na putu vjere, nade i ljubavi (Heb 10,19-13,21),
u: BD
, - .
. TOK)Ć, D., Propovijedanje u Samariji, u: BD
,
- .
. TOMAŠEV)Ć, D., Mojsije u Novom zavjetu, u: BD
, - .
. TOMAŠEV)Ć, D., „Bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj
Judeji…“, u: BD
, - .
. TOMAŠEV)Ć, D., Čekamo li dolazak, u: GK
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOMAŠEV)Ć, D., Je li došašće bilo plodno, u: GK
-
,
.
. TOMAŠEV)Ć, D., Književna vrsta spisa Hebrejima? Je li Heb
„poslanica“ ili „homilija“, u: BD
, - .
. TOMAŠEV)Ć, D., Mir u Lukinom evanđelju i u Djelima
apostolskim, u: BD
,
-
.
. TOMAŠEV)Ć, D., Postojanost i utjeha, u: GK
,
.
. TOMAŠEV)Ć, D., Savez u Lukinu evanđelju i Djelima
apostolskim, u: BS
,
.
. TOMAŠEV)Ć, D., Sinoptičke apokalipse i dolazak Dana
Gospodnjeg, u: BD
, - .
. TOMAŠEV)Ć, L., Novi savez u Jeremiji, u: SB
,
- .
. TOM)Ć, C., Život – dar i milost, u: OŽ
, - .
. TOM)Ć, C. Istinska veličina, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C. Godina Svetog Pavla. „Kolovođa nazaretske
sljedbe“ (7). Pavlovo misijsko lutanje, u: Kana
,
- .
. TOM)Ć, C., Bog života. Pravo lice našeg Boga, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Boli i slabosti. Jedna tema u tri varijacije, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., I posla ih Gospodin. Misijsko poslanje u Novom
zavjetu, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., (Ne) Vjera. Kristov izgon nijemog zloduha, u:
Ver
- , .
. TOM)Ć, C., „Bijaše veoma dobro“. Tajne Svetog pisma, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., „Istina Evanđelja“. Sve je milost, pa i djela
učinjena u vjeri…, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., „Narod svećenika“. Kršćaninov život je
bogoslužje!, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., A ja vam kažem! Punina zakona je ljubav, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Adame, gdje si?, u: OŽ
- ,
.
. TOM)Ć, C., Agape i objava Božje ljubavi, u: BS
,
.
. TOM)Ć, C., Anatolska ravan. Apostol naroda (12), u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Apostol naroda, u: Ver
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Apostol Pavao i žena, u: OŽ
. TOM)Ć, C., Betlehem - grad naroda, u: V)R
.
. TOM)Ć, C., Betlehem - vječna poruka, u: Effatha
,
,
-
.
,
- .
. TOM)Ć, C., Betlehem i Jeruzalem. Mjesta Isusova
djetinjstva, u: Ver
,
- .
. TOM)Ć, C., Biblija – Euharistija, u: Ver
br. - ;
- .
. TOM)Ć, C., Biblijska poruka mira, u: CuS
, .
. TOM)Ć, C., Biblijska verzija ljubavi i braka, u: OŽ
,
.
. TOM)Ć, C., Biblijsko poimanje čovjeka, u: CuS
,
.
. TOM)Ć, C., Blago onima koji umiru u Gospodinu! Smrti više
neće biti, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Blagovalište na katu. Godina euharistije, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Blagovijest. Neka mi bude!, u: Ver
,
- .
. TOM)Ć, C., Bog bogat milosrđem. „Milosrđe je drugo ime za
ljubav!“, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Bog i stvorenja. Sveto pismo pred izazovom
vremena (6), u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Bog je ljubav. Razmišljanja o kršćanskoj vjeri, u:
Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Bog je ljubav. Tamne slike Boga u Bibliji, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Bog je Otac. Problemi stari i novi, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Bog ljubavi u Starom zavjetu. Bitna značajka
objave, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Bog ljubi sva bića. Sveto pismo pred izazovom
vremena, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Bog milosrdan i milostiv. Djelima ljubavi stvara
se civilizacija ljubavi, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Bog oprašta! A čovjek?. Prispodoba o okrutnom
dužniku, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Bog supatnik. Problemi stari i novi, u: Ver
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Bog u srcu pakla. Izazovi naših dana, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Bog-dobri Otac. Jedna od najljepših poruka
Evanđelja, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Bogorodica puna milosti. Uz blagdan Marijina
Bezgrešnog začeća, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Bolesničko pomazanje. Briga za bolesnike-čin
ljubavi, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio!, u: OŽ
,
-
.
. TOM)Ć, C., Bože moj, Bože moj… Otajstvo križa i trpljenja,
u: Ver
- ,
.
-
.
. TOM)Ć, C., Božićne iskrice. Evanđeosko podanašnjenje
Božića, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Božićne misli. Utjelovljenje i rođenje Isusovo, u:
Ver
,
. TOM)Ć, C., Božja dozivanja:
Adame, gdje si?, u: Ver
,
. TOM)Ć, C., Božja dozivanja:
Gdje ti je brat Abel, u: Ver
. TOM)Ć, C., Božja dozivanja:
,
Grijeh, zvijer na pragu, u: Ver
. TOM)Ć, C., Božja dozivanja:
Pogrešan uspon, u: Ver
. TOM)Ć, C., Božja dozivanja:
Posrednička molitva, u: ver
. TOM)Ć, C., Božja dozivanja:
Potopne vode, u: Ver
. TOM)Ć, C., Božja dozivanja:
Toranj s vrhom do neba, u: Ver
. TOM)Ć, C., Božja dozivanja:
,
,
.
Grijeh jednog kralja, u: Ver
. TOM)Ć, C., Božja dozivanja:
Grijeh u svetištu, u: Ver
. TOM)Ć, C., Božja dozivanja:
Razbijene ploče, u: Ver
.
,
,
.
,
.
,
,
.
.
.
,
.
.
.
. TOM)Ć, C., Božja patnja. Otajstvo križa i trpljenja, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Božja šutnja. Sveto pismo i problem patnje, u:
Ver
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Božje Kraljevstvo. Isus razočarava, ali ispravlja i
poučava, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Božji instrumenti. Sveti propovjednici Radosne
Vijesti, u: Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Bračna čistoća. Kako Evanđelje gleda na
ćudoredne odnose?, u: Ver
- ,
-
.
. TOM)Ć, C., Bratstvo u prirodi. Sveto pismo pred izazovom
vremena (11), u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Brdo Sion, u: V)R
, - .
. TOM)Ć, C., Čas pohođenja. Spasenje u vremenu, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Čas žene. I one zauzimaju važno mjesto u
Evanđelju, u: Ver
- ,
-
.
. TOM)Ć, C., Čemu patnja? Vječni upitnici, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Činjenice i vjera. Povijesnost Kristova uskrsnuća,
u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Čistilište. Život budućega vijeka, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Čovjek bezakonja. Vjera i postojanje Sotone, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Čovjek i kozmos u biblijskoj perspektivi, u: CuS
,
-
.
. TOM)Ć, C., Čovjekoubojica od početka. Vjera i postojanje
Sotone, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Čovjek-slika Božja. Sveto pismo pred izazovom
vremena, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Crkva i svaki kršćanin Hram su Božji! Kršćanski
život je bogoslužje, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Crkva ljubavi. Bitna značajka objave, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Crkva u Korintu. Drugo misijsko putovanje sv.
Pavla, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Čvrsta stijena. Petar: ključar, nadglednik i
Kristov povjerenik, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Dan Gospodnji. Godina euharistije, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Darežljivost i zahvalnost. Isusov nauk vrijedi za
sva vremena, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Dekalog i Besjeda na Gori ( Mt 5-7),u: OŽ
- ,
-
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Deset zapovijedi - Dekalog, u: OŽ
- ,
.
. TOM)Ć, C., Djelo i umjetnik. Religija nije ilozo ija, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Djelovanje u Efezu. Treće putovanje sv. Pavla, u:
Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Djevica Pohođenja, u: Effatha
, - .
. TOM)Ć, C., Djevom zače, djevom osta! Iščekujući blagdan
Gospodinova rođenja, u: Ver
, str, - .
. TOM)Ć, C., Do slave po trnju. Očev plan našeg spasenja, u:
Ver
- , - .
. TOM)Ć, C., Do srca Grčke. Drugo misijsko putovanje (1), u:
Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Dođi, Duše Presveti, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Doista, uskrsnu! Žene i apostoli svjedoci Isusova
uskrsnuća, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Donosili mu dječicu, a učenici im branili!, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Doslovni smisao Svetog pisma, u: BS
- ,
.
. TOM)Ć, C., Duh istine, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Duh istine. Vrijednost privatnih objava, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Duh na djelu u povijesti, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Duh novoga života. Duh životvorac, u: Ver
.
. TOM)Ć, C., Duh proročkog poslanja. Duh životvorac, u: Ver
.
. TOM)Ć, C., Duh Sveti. „Silazi kao golub i spušta se na
njega…“, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Duhovi. Duh Sveti. Duh je ljubavi, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Duhovska sila. Duhovi kao očitovanje Crkve
Božje okupljene oko Marije, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Duhovsko čudo, u: OŽ
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Luki: Eshatološko spasenje, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Luki: Gospin slikar, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Luki: Evanđelje siromaha, u: Ver
, .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Luki: Život učenika, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje ljubavi. Djelima ljubavi stvara se
civilizacija ljubavi, u: Ver
. TOM)Ć, C., Evanđelje milosrđa, u: OŽ
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu, u: Ver
.
,
.
,
;
-
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu: Duhovno Evanđelje, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu: Ivanov proslov, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu: Muka- Put slave, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu: Uskrsna ukazanja, u: Ver
,
.
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu: Duh Sveti i Isus, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu: Crkva u Ivanu, u: Ver
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu: Ja sam, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu: Novo ukazanje, u: Ver
- , .
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu: Uskrisenje Lazarovo, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu: Samarijanka, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu: Duh Sveti u Crkvi, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Ivanu: Isus Krist, Sin Božji, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Luki: „ Ne zovite nikog ocem“, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Luki: Gospodar Duha, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Luki: Ljubav Boga i bližnjega, u:
Ver
- , .
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Luki: Put k slavi, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Luki: Radosna vijest, u: Ver
, .
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Luki: Spasitelj svijeta, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Luki: Teolog povijesti, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Luki: Uskrsnu, u: Ver
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Marku: Evanđelje tajnih
bogojavljenja, u: Ver
- ,
.
,
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Marku: Isusove rasprave, u: Ver
,
.
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Marku: Kraljevstvo Božje, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Marku: Markov proslov, u: Ver
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Marku: Mesijanska tajna, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Marku: Novi Božji narod, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Marku: Osamljeni Isus, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Marku: Početak evanđelja, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Marku: Slijediti Krista, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Marku: Tko je Isus?, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Marku: Uskrsnu! Nije ovdje, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Mateju: Crkva u svojoj biti, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Mateju: Eshatološka besjeda , u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Mateju: Evanđelje Crkve, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Mateju: Istiniti Božji narod, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Mateju: Ja sam s vama , u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Mateju: Mesija i Sin Božji, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Mateju: Milosrdni Spasitelj, u: Ver
,
.
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Mateju: Novi Mojsije, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Mateju: Odbačeni Mesija, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Mateju: Stari i Novi zavjet, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evanđelje po Mateju: Učenik u Matejevu
evanđelju, u: Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Evanđeosko siromaštvo. Ekonomska oskudica i
duhovno bogatstvo, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Evangelizacija. Središte Novoga zavjeta, u: Ver
,
.
,
.
. TOM)Ć, C., Gledajte kako se međusobno ljube. Bitna
značajka Crkve (7), u: Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Godina milosti. Bitna značajka Crkve (6), u: Ver
. TOM)Ć, C., Godina Svetog Pavla “Kolovođa nazaretske
sljedbe“, u: Kana
,
-
.
. TOM)Ć, C., Godina Svetog Pavla. “Kolovođa nazaretske
sljedbe“ (10). Kad je odobreno Pavlovo evanđelje?, u: Kana
, - .
. TOM)Ć, C., Godina Svetog Pavla. “Kolovođa nazaretske
sljedbe“ (11). Nemoguće vezivanje Gal 2 i Dj 15, u: Kana
, - .
. TOM)Ć, C., Godina Svetog Pavla. “Kolovođa nazaretske
sljedbe“ (12). Pavao kori Petra 54. godine, u: Kana
, - .
. TOM)Ć, C., Godina Svetog Pavla. “Kolovođa nazaretske
sljedbe“ (13). Patim, dakle vjerujem, u: Kana
- ,
- .
. TOM)Ć, C., Godina Svetog Pavla. “Kolovođa nazaretske
sljedbe“ (4). Pavao u Barnabinoj sjeni., u: Kana
, - .
. TOM)Ć, C., Godina Svetog Pavla. „Kolovođa nazaretske sljedbe“
(5). Ciparska paradigma, u: Kana
, - .
. TOM)Ć, C., Godina Svetog Pavla. „Kolovođa nazaretske
sljedbe“ (8). Zaokret između Bereje i Atene, u: Kana
, - .
. TOM)Ć, C., Godina Svetog Pavla. „Kolovođa nazaretske
sljedbe“(6). Pavlovo buđenje na Saboru, u: Kana
, - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Godina Svetog Pavla. „Kolovođa nazaretske
sljedbe“ (9). Razdioba misionarskih područja, u: Kana
, - .
. TOM)Ć, C., Godina Svetog Pavla. „Kolovođa nazaretske
sljedbe“(3). Zaokret pred Damaskom), u: Kana
,
- .
. TOM)Ć, C., Godina Svetog Pavla. Kolovođa nazaretske
sljedbe“ . Kako teče život svetaca?, u: Kana
, - .
. TOM)Ć, C., Gora kao znak. Preobraženje Isusovo kao
najava muke, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Gostoprimstvo. Farizejeva i grešničina ljubav, u:
Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Govor o đavlu. Vjera i postojanje Sotone, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Hebrejac, u: V)R
, - .
. TOM)Ć, C., Hvala Bogu za sve! Isus je svojim slušateljima
govorio u prispodobama, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Hvalospjev životu. Sveto pismo pred izazovom
vremena (2), u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., I Isus radi! Rad kao blagoslov, ili kao
prokletstvo, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Idemo u Jeruzalem. Misli uz Veliki Tjedan, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Iskustvo Duha u Starom zavjetu. Duh
životvorac, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Iskustvo grijeha. Tko je Isus iz Nazareta?, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Iskustvo helenizma, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Iskustvo ljubavi u povijesti spasenja. Djelima
ljubavi stvara se civilizacija ljubavi, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Iskustvo prognanika i povratnika, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Ispovijed prve Crkve. Isus-sluga Jahvin, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Istinita bogoljubnost. Vršenje Očeve volje, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Istinita pobožnost. Iskreno obraćenje i prava
molitva, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Istiniti i lažni sinovi. 1999-Godina Boga Oca, u:
Ver
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Istinitost Svetog pisma, u: VĐB
, .; ,
.; / ,
.
. TOM)Ć, C., Istinska veličina. Slavno se o tebi zbori, o
Marijo!, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Isus hrani svoj narod. 2000 - godina euharistije,
u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i čovjekov svijet: Kobno razdvajanje, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i čovjekov svijet: Dođe na svijet, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i čovjekov svijet: Njegovi ga ne primiše, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i čovjekov svijet: Jahve Spasitelj, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i čovjekov svijet: Bog Izlaska, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i čovjekov svijet: Jahve Bog konačnog
spasenja, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i čovjekov svijet: Spasitelj i spasenje, u: Ver
- , .
. TOM)Ć, C., Isus i čovjekov svijet: Jaganjac Božji, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i čovjekov svijet: Spasenje siromasima, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i žena: Žena u današnjem društvu, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i žena: Žena u Evanđelju, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i žena: Žena pred Isusom, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i žena: Isus oslobađa ženu od inferiornosti,
u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i žena: Isus ruši dvostruki moral, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i žena: Isus oslobađa od predrasuda, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i žena: Blažena utroba, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus i žena: Žene - uzor vjere, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Isus i žena: Uzor ljubavi i predanja, u: Ver
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Isus i žena: Žene učenice, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Isus i žena: Isus i Marija, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Isus i žena: Nema više: muško-žensko, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isus Krist - slika Boga nevidljivoga, u: OŽ
,
.
. TOM)Ć, C., Isus naviješta i živi milosrđe. Djelima ljubavi
stvara se civilizacija ljubavi, u: Ver
.
. TOM)Ć, C., Isus-pobjednik svoje i naše smrti, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Isus se objavljuje kao sluga Jahvin. Isus - sluga
Jahvin, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isusov proces, u: OŽ
,
.
. TOM)Ć, C., Isusova kušnja. Borba je život ljudski…, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Isusova znamenja. Čudesa otkrivaju otajstvo
Isusove osobe, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Isusovi pozivi. Godina euharistije, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Isusovi svjedoci. Vršiti volju Oca Nebeskoga, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., Isusovo proslavljeno tijelo. Godina euharistije,
u: Ver
- , - .
. TOM)Ć, C., Ivan mu je ime! U pustinji čovjek susreće Boga,
u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Ivanovo evanđelje i gnoza. Znaci vremena, u:
Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Izlazak izabranog naroda: Izlazak i povijest, u:
Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Izlazak izabranog naroda: Vrijeme izlaska, u:
Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Izlazak izabranog naroda: Mojsijeva pojava, u:
Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Izlazak izabranog naroda: Pred Jahvom,
prisutnim Bogom, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Izlazak izabranog naroda: Znamenja nad
Egiptom, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Izlazak izabranog naroda: U noći Pashe, u: Ver
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Izlazak izabranog naroda: Čudesni prijelaz
preko Crvenog mora, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Izlazak izabranog naroda: Putovanje prema
Sinaju, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Izlazak izabranog naroda: Sklapanje Saveza na
Sinaju, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Izlazak izabranog naroda: Zlatno tele i obnova
Saveza, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Izlazak izabranog naroda: Od Sinaja do
Moapskih poljana, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Izlazak izabranog naroda: Zadnja djela velikog
vođe, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Izvor spasenja. Tajnu Biblije u punini otkriva
Isus Krist, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Jahve-ratnik. Tamne slike Boga u Bibliji, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Jaram i breme malenih. Bog skriven mudrima i
umnima, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Jaslice. Je li se Isus rodio i u tebi?, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Jeka s Jordanskih obala: Čovjek poslan od Boga,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Jeka s Jordanskih obala: Ivan mu je ime, u: Ver
,
.
,
.
. TOM)Ć, C., Jeka s Jordanskih obala: Dijete milosti, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Jeka s Jordanskih obala: Sin pustinje, u: Ver
. TOM)Ć, C., Jeka s Jordanskih obala: Preteča, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Jeka s Jordanskih obala: Prorok Svevišnjega, u:
Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Jeka s Jordanskih obala: Krstitelj, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Jeka s Jordanskih obala: Otajstvo Kristova
krštenja, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Jeka s Jordanskih obala: Zaručnikov prijatelj, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Jeka s Jordanskih obala: Kušnja ljubavi, u: Ver
-
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Jeka s Jordanskih obala: Ljubav nikad ne
prestaje, u: Ver
-
,
-
.
. TOM)Ć, C., Jeruzalemski sabor. Apostol naroda (13), u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Jobova pitanja. Problemi stari i novi, u: Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Karakteristične biblijske ličnosti i njihova
relevantnost za rast u vjeri, u: Kat
, -
. TOM)Ć, C., Karizme - radost i briga Crkve, u: Ver
,
.
.
. TOM)Ć, C., Klice sablazni. Tko je Isus Nazarećanin?, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Ključni pojmovi. Isusove životne poruke, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Komentar Navještenja: I Riječ je tijelom postala,
, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentar Navještenja: Povijesni okvir, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentar Navještenja: Marija - Kći Sionska, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentar Navještenja: Milosti puna, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentar Navještenja: Gospodin s tobom, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentar Navještenja: Majka Mesije kralja, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentar Navještenja: Djevica i Majka, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentar Navještenja: Marija - Zaručnica Duha
Svetoga, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentar Navještenja: Marija - Škrinja
zavjetna, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentar Navještenja: Marija - Majka Božja, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentar Navještenja: Službenica Gospodnja,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentar Navještenja: Marija vjernica, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentari molitve Gospodnje: Očenaš, molitva
svih kršćana, u: Ver
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Komentari molitve Gospodnje: Isuov očenaš-moj
očenaš, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentari molitve Gospodnje: Abba-Oče, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentari molitve Gospodnje: Otac i djeca, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentari molitve Gospodnje: Koji jesi na
nebesima, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentari molitve Gospodnje: Sveti se ime
tvoje, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentari molitve Gospodnje: Dođi, kraljevstvo
tvoje, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentari molitve Gospodnje: Budi volja tvoja,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentari molitve Gospodnje: Kruh naš
svagdanji daj nam danas, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentari molitve Gospodnje: I otpusti nam
duge naše, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentari molitve Gospodnje:I ne uvedi nas u
napast, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Komentari molitve Gospodnje: Oslobodi nas od
Zla, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Korizma. Obratite se i vjerujte Evanđelju!, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Kraljevstvo Božje. Srce i jezgra Isusova
navještaja, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Krist - pobjednik smrti. Značenje obreda smrti i
ukopa, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Kristova Pasha. Nije ovdje - Uskrsnuo je, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Kristovo spasenje. Razmišljanja nakon Uskrsa,
u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Kriza mudrosti, u: BS
- , - .
. TOM)Ć, C., Kršćanski osmijeh. Jedno od Lukinih posebnih
blaženstva, u: Ver
- ,
-
.
. TOM)Ć, C., Kuća-crkva u Kafarnaumu, u: OŽ
,
.
. TOM)Ć, C., Kult i život. Kršćaninov život je bogoslužje!, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., Kultski izričaji. Kršćaninov život je bogoslužje!,
u: Ver
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Kumranska zajednica i kršćanstvo, u: BS
,
-
.
. TOM)Ć, C., Kušnja u pustinji. Vjera i postojanje Sotone, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Ljubav do kraja. Djelima ljubavi stvara se
civilizacija ljubavi, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Ludost križa. Istina začinjena ljubavlju, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Lutanje morem. Vrijeme Pavlova sužanjstva, u:
Ver
- ,
-
.
. TOM)Ć, C., Magni icat - Veliča, u: OŽ
,
. TOM)Ć, C., Marija u ekumenskom dijalogu, u: OŽ
,
-
.
-
. TOM)Ć, C., Meni na spomen. Kršćaninov život je
bogoslužje!, u: Ver
,
.
.
. TOM)Ć, C., Miljenici Božji. Božić - objava Radosne Vijesti, u:
Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Milosrdni i pravedni. Djelotvorna ljubav, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Milosrdni Samarijanac. Testiranje ljubavi u
praksi, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Mir i radost. Već se približilo vrijeme drago:
božićne poruke, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Mirotvorstvo. Proročki glasnik mira, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Misije u Makedoniji. Drugo misijsko putovanje
sv. Pavla, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Misionari Riječi. Teškoće koje prate one koji idu
za Isusom, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Misionarsko naviještanje i mučeništvo.
Kršćaninov život je bogoslužje!, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Mit i religija, u: CuS
- ,
.
. TOM)Ć, C., Mjesto Isusova groba. Mjesta našeg spasenja, u:
V)R
,
-
.
. TOM)Ć, C., Mjesto zvano Lubanja, u: V)R
,
- .
. TOM)Ć, C., Moj bližnji. Ljubiti i ne suditi nikoga, u: Ver
,
- .
. TOM)Ć, C., Mučni i životvorni rad. „U znoju lica svojega
jesti ćeš kruh svoj!“, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Mudrost u Bibliji, u: OŽ
- ,
-
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Na pragu vječnosti. Život budućega vijeka, u:
Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Nagovještaji muke. Pred ovogodišnju korizmu,
u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Najveća zapovijed. Srž zakona: ljubav prema
Bogu i bližnjima, u: Ver
,
-
-
.
.
. TOM)Ć, C., Nakon priziva. Vrijeme Pavlova sužanjstva, u:
Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Nakon uskrsnuća. Vrijeme do uzašašća
Gospodinova, u: Ver
,
. TOM)Ć, C., Naš Otac. Crkva - zajednica natjecatelja u
služenju, u: Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Naš Uskrs - Pasha. Kako postati dionicima
pashalnih otajstava, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Navještaj u Ateni. Drugo misijsko putovanje sv.
Pavla, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Navještaj u Solunu. Drugo misijsko putovanje sv.
Pavla, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Ne ubij! Biblijsko-povijesno razmatranje, u: OŽ
,
-
.
. TOM)Ć, C., Nebeski grad Jeruzalem. Život budućega vijeka,
u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Nedjeljno slavlje. Kršćaninov život je
bogoslužje!, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., New age i Biblija. Znaci vremena, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Ni Isus ne zna!? Svršetak svijeta i Gospodinov
ponovni dolazak, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Nositi svoj križ. Varijacije na slične teme, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Nova zapovijed. Razmišljanja o kršćanskoj vjeri,
u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Novi Izrael. Isus-sluga Jahvin, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Novi zavjet i državne vlasti, u: OŽ
.
. TOM)Ć, C., Novo stvaranje. Sveto pismo pred izazovom
vremena, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Novozavjetna objava o braku, u: CuS
.
,
,
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Novozavjetni izazovi: Milenarizam, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Novozavjetni izazovi: Svršetak svijeta, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Novozavjetni izazovi: Zaratustrin nauk, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Novozavjetni izazovi: Židovska apokalipsa, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Novozavjetni izazovi: Proroštvo i apokalipsa, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Novozavjetni izazovi: Izvanbiblijska apokalipsa,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Novozavjetni izazovi: Kumranska zajednica, u:
Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Novozavjetni izazovi: Kraljevstvo Božje u
Isusovoj poruci, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Novozavjetni izazovi: Apokalipsa i sljedbe,u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Novozavjetni izazovi: Laička „apokalipsa“, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Novozavjetni izazovi: Kršćanska nada, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Obitelj u središtu. Zajedništvo u prvoj Crkvi, u:
Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Objava Gospodinova. Iz smrti u život, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Objava ljubavi. Bitne značajke objave, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Objava ljubavi. Problemi stari i novi, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Objava u ljubavi. Brojna iznenađenja vezana uz
Isusovo uskrsnuće, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Očenaš. Bog - Ljubav uči nas moliti, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Od ljubavi do nade, pravde i mira. Bez toga
nema prave vjere, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Od mrtvih ustati. Uskrsnuće budi vjeru i nadu!,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Odgovor ljubavi. Odjeci božićnih blagdana, u:
Ver
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Odricanje. Tri skice za odgovor, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Oprošteni grijesi. Evanđelje ljubavi i praštanja.,
u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Opsjednuće. Vjera i postojanje Sotone, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Osoba Isusa Krista. Tko je Isus iz Nazareta?, u:
Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Osporavatelji. Crkva kao znak protivljenja, u:
Ver
- ,
-
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo božićne noći. Kristovim rođenjem
budućnost je već sadašnjost, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo milosti i grijeha: Čovjekova veličina i
tragika, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo milosti i grijeha: Stvaranje čovjeka, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo milosti i grijeha: Stvaranje žene, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo milosti i grijeha: Vrt u Edenu, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo milosti i grijeha: Stablo života, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo milosti i grijeha: Stablo spoznaje
dobra i zla, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo milosti i grijeha: Zmija-napasnik, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo milosti i grijeha: Drama čovječanstva,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo milosti i grijeha: Sud i kazna, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo milosti i grijeha: Prva blaga vijest, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo milosti i grijeha: Izgon iz raja, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo subote u Novom zavjetu, u: V)R
-
.
. TOM)Ć, C., Otajstvo Uskrsa. Presudni trenuci povijesti
spasenja, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Otvoreno evanđelje: Gospodinova Pasha, u: Ver
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Otvoreno evanđelje: Riječi posvete, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otvoreno evanđelje: „Meni na spomen“, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otvoreno evanđelje: „Ostani s nama“, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otvoreno evanđelje: Stol Gospodnji, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otvoreno evanđelje: Euharistija - radosno
slavlje, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otvoreno evanđelje: Žrtvovana Pasha naša,
Krist, u: Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Otvoreno evanđelje: Euharistija „čini Crkvu“, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otvoreno evanđelje: Sveza ljubavi, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Otvoreno evanđelje: Dok ne dođe…, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Pakao. Život budućega vijeka, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Patnja Presvete Trojice. Otajstvo križa i
trpljenja, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Pavao napušta Efez. Treće misijsko putovanje
sv. Pavla (3), u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Pavao u Efezu. Treće putovanje sv. Pavla (1), u:
Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Pavao u Korintu. Drugo misijsko putovanje sv.
Pavla (5), u: Ver
- ,
-
.
. TOM)Ć, C., Pavao uhićen. Vrijeme Pavlova sužanjstva (2),
u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Pavlova oporuka. Vrijeme Pavlova sužanjstva
(8), u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Pesah-Uskrs. Godina euharistije, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Petrov plač. Gorčina nevjere, u: Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Plod vjere. Isus je gladan i žedan prihvaćanja!,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Početak novog dana. Što smo proslavili
blagdanom Božića?, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Pogansko shvaćanje. Bitna značajka objave, u:
Ver
ČLANC) U ČASOP)S)MA
,
.
. TOM)Ć, C., Pokaži svoje lice! Tajne Svetog pisma, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Poruka duge. Sveto pismo pred izazovom
vremena, u: Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Poslanje sluge Jahvina. Isus, sluga Jahvin, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Poslanje. „Žetva je velika, a radnika malo…“, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Posljednje svjedočenje. Pavlova smrt i slava, u:
Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Posljednji sud. Ljubav je jedini kriterij, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Posljednji sud. Primisli na kraju liturgijske
godine, u: Ver
,
-
.
,
-
.
. TOM)Ć, C., Povijest patrijarha (Post 12-50): Početak
povijesti spasenja, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Povijest patrijarha (Post 12-50): Aramejski
lutalac , u: Ver
. TOM)Ć, C., Povijest patrijarha (Post 12-50): Susret s
nevidljivim, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Povijest patrijarha (Post 12-50): U zemlji
obećanja, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Povijest patrijarha (Post 12-50): U zemlji
faraona, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Povijest patrijarha (Post 12-50): El Elion. Bog
Svevišnji, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Povijest patrijarha (Post 12-50): Savez Boga s
Abrahamom, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Povijest patrijarha (Post 12-50): Vrhunac
Abrahamove vjere, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Povijest patrijarha (Post 12-50): Blagoslovljen
od Jahve, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Povijest patrijarha (Post 12-50): Jakov - borac
Božji, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Povijest patrijarha (Post 12-50): Josip -
izbavitelj Izraela i spasitelj svijeta, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Povijest patrijarha (Post 12-50): Jakovljev
blagoslov, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Povijest spasenja, u: Ver
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Poziv i (ne)odaziv. „Oči u oči“ s Isusom, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Poziv i dostojanstvo žene u Svetom pismu, u:
CuS
,
-
.
. TOM)Ć, C., Poziv sluge. Isus, sluga Jahvin, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Pranje nogu. Godina euharistije, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Pravednik. Poslanje i uloga sv. Josipa, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Pravi ključ. I zablude pronalaze svoju potvrdu u
Bibliji, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Pravo zdravlje. Hod prema vječnoj domovini, u:
Ver
- ,
-
.
. TOM)Ć, C., Predanje Bogu, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Predanje Bogu. Malovjeran - onaj koji nema
povjerenja, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Prema Jeruzalemu. Treće putovanje sv. Pavla, u:
Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Preobraženje. Navještaj Muke i predokus slave,
u: Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Prijatelj carinika i grešnika. Svi ljudi su sinovi
Nebeskoga Oca…, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Proglašava i ostvaruje spasenje. Isusova objava
u Nazaretskoj sinagogi, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Protivnik čovjeka. Vjera i postojanje Sotone, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Puni smisao Svetoga pisma. Isus - začetnik i
dovršitelj spasenja, u: Ver
,
. TOM)Ć, C., Putopisi: Tajna hrama, u: Ver
.
, .
. TOM)Ć, C., Putopisi: Ružičasti zidovi Jeruzalemski, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Putopisi: Getsemani, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Putopisi: Emaus, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Putopisi: Jeruzalem grad molitve, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Putopisi: Stazama patrijarha, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Putopisi: Samarija - gizdav vijenac, u: Ver
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Putopisi: Sveta gora - Tabor, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Putopisi: U najvećem kršćanskom svetištu, u:
Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Putopisi: U krajevima genezaretskog proljeća,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Putopisi: Karmel-voćnjak Božji, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Putopisi: Posljednji koraci na Svetom tlu, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Putovi ljubavi. Djelima ljubavi stvara se
civilizacija ljubavi, u: Ver
- , .
. TOM)Ć, C., Rad i odmor. Čovjek nasljeđuje svoga
Stvoritelja…, u: Ver
- , .
. TOM)Ć, C., Radosna vijest. Uz blagdane - bitno i nebitno, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., Rana smrt. Smrti više neće biti, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Rano kršćanstvo (Dj 1-12), u: Ver
- .
. TOM)Ć, C., Rat svjetova (Isus i Sotona), u: Ver
- .
. TOM)Ć, C., Razna tumačenja. Isus - sluga Jahvin, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Religija i sloboda. Tri različite teme čekaju
odgovore…, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Riječi koje zanose. Čudesa otkrivaju osobu Isusa
Krista, u: Ver
,
- .
. TOM)Ć, C., Rječnik ljubavi u Bibliji. Djelima ljubavi stvara
se civilizacija ljubavi, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Rođen od Marije Djevice (Natus de Maria
Virgine), u: BS
- ,
.
. TOM)Ć, C., Rođenje Crkve. Duh životvorac, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., S Kristom zauvijek. Smrti više neće biti, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., S nadom u novu evangelizaciju, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Samoodricanje. Od posta do molitve, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Sinovsko pouzdanje. Providnost - Bog Otac
brine se o svojoj djeci…, u: Ver
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Siromasi u Bibliji. Bitna značajka objave, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Slava Kristova križa, u: OŽ
- , .
. TOM)Ć, C., Slijediti i nasljedovati. Isusovi pozivi onima koji
idu za njim, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Sluga i služenje. Isus - sluga Jahvin, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Sluga Jahvin. Časni naslov. Isus, sluga Jahvin, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., Sluga Kristov. Isus - sluga Jahvin, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Smisao i cilj pokore. Vegetarijanstvo, estetske ili
zdravstvene dijete, ili…, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Smisao patnje. Otajstvo križa i trpljenja, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Smisao zakona. Tajne Kraljevstva Isusa Krista,
u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Smisao života. Varijacije na sličnu temu, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Smrt i život. Živjeti u prisutnosti smrti i umrijeti
u prisutnosti života, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Snaga dolazi od Križa, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Sotona-demon-zli duhovi. Vjera i postojanje
Sotone, u: Ver
- , .
. TOM)Ć, C., Spašeni Kristovom patnjom. Znaci vremena, u:
Ver
- , .
. TOM)Ć, C., Spasiteljska žrtva. Isus - sluga Jahvin, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Srce mi je uznemireno. Je li Bog ravnodušan na
naše boli?, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Stalna obnova, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Stari zavjet. Smrti više neće biti, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Starozavjetna mudrost. Smrti više neće biti, u:
Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Što ugrožava Evanđelje ljubavi? Djelima ljubavi
stvara se civilizacija ljubavi, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Što za kršćanina znači Stari zavjet: Utjeha
Pisma, u: Ver
, .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Što za kršćanina znači Stari zavjet: Najveća
vrijednost modernog svijeta, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Što za kršćanina znači Stari zavjet: Živa svijest
o Bogu, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Što za kršćanina znači Stari zavjet: Uzvišena
nauka o Bogu, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Što za kršćanina znači Stari zavjet: Spasonosna
mudrost o životu čovjekovu, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Što za kršćanina znači Stari zavjet: Čudesno
blago molitve, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Što za kršćanina znači Stari zavjet: Tajne
spasenja, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Što za kršćanina znači Stari zavjet: Nesavršeno
i privremeno u Starom zavjetu, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Što za kršćanina znači Stari zavjet: Kult i Zakon,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Što za kršćanina znači Stari zavjet:
Nerazrješivost ženidbe i mnogoženstvo, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Što za kršćanina znači Stari zavjet: Zapovijed
ljubavi, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Stvarnost ili simbol? Vjera i postojanje Sotone,
u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Subotnji počinak. Ljubav prema čovjeku prije
svega, u: Ver
- , - .
. TOM)Ć, C., Sužanj u Cezareji. Vrijeme Pavlova sužanjstva
(4), u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Sužanj u Rimu. Bitna značajka Crkve (8), u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Sv. Marija Magdalena. Evanđelistica nove
evangelizacije, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Sv. Marko, evanđelist. Radosna vijest Isusa
Krista, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Sve bliže Rimu. Vrijeme Pavlova sužanjstva, u:
Ver
- , - .
. TOM)Ć, C., Sveti Tjedan. Čas tame i čas nepobjedive
svjetlosti, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Svetiti ime. Problemi stari i novi, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Sveto pismo knjiga nad knjigama: Susret s živim
Bogom, u: Ver
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Sveto pismo knjiga nad knjigama: Ljudi nošeni
duhom, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Sveto pismo knjiga nad knjigama: Koji je
govorio po prorocima, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Sveto pismo knjiga nad knjigama: Knjiga
Božjega naroda, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Sveto pismo knjiga nad knjigama: Knjiga
zavjeta, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Sveto pismo knjiga nad knjigama: Stari zavjet Knjiga priprave, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Sveto pismo knjiga nad knjigama: Novi zavjet Knjiga potpune objave, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Sveto pismo knjiga nad knjigama: Knjiga Isusa
Krista, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Sveto pismo knjiga nad knjigama: Sveto pismo
knjiga Božjega djelovanja, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Sveto pismo knjiga nad knjigama: Knjiga
povijesti spasenja, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Sveto pismo knjiga nad knjigama: Knjiga
molitve, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Sveto pismo knjiga nad knjigama: Knjiga utjehe,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Svijet-bolesnik. Sveto pismo pred izazovom
vremena (1), u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Svjedoci Uskrslog. Uskrsna pitanja, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Tajna njegova nastupa: A vi, za koga me držite,
u: Ver
,
.
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna njegova nastupa: Obratite se: Blizu je
Kraljevstvo nebesko, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna njegova nastupa: Mesijansko ustoličenje,
u: Ver
. TOM)Ć, C., Tajna njegova nastupa: Isus i sotona, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna njegova nastupa: Povijest Isusove kušnje,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna njegova nastupa: Smisao Isusove kušnje,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna njegova nastupa: Ne živi čovjek samo o
kruhu, u: Ver
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Tajna njegova nastupa: Ne kušaj Gospoda, Boga
svoga, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna njegova nastupa: Odlazi Sotono, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna njegova nastupa: Gospodaru, Bogu
svome, klanjaj se i njemu jedinom služi, u: Ver
,
.
. T TOM)Ć, C., Tajna njegova nastupa: Pristupiše anđeli te
mu služili, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna njegova nastupa: Isus iz Nazareta, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna smrti. Život budućega vijeka, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Tajna stvaranja: Svemir u očima vjernika, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Tajna stvaranja: Biblijski pojam stvaranja, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., Tajna stvaranja: Književni oblik prikaza
stvaranja, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Tajna stvaranja: Istina vjere, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Tajna stvaranja: Apologetska stranica, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Tajna stvaranja: U početku stvori Bog nebo i
zemlju, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna stvaranja: Duh i Riječ, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna stvaranja: Misterij ljudskog bića, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna stvaranja: Vrijednost Božjih djela, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tajna stvaranja: I počinu Bog sedmi dan, u: Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Ti si Krist. Tko je Isus Krist?, u: Ver
,
- .
. TOM)Ć, C., Tihi sveci. Savršenost svjedočiti svetkovanjem,
u: Ver
- , - .
. TOM)Ć, C., Tragom uspomena iz Svete zemlje: U zavičaju
svetog Ivana Krstitelja, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tragom uspomena iz Svete zemlje: Bazilika
Svetog Groba. Najslavnije mjesto svijeta, u: Ver
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Tragom uspomena iz Svete zemlje: Betanija
kuća prijateljstva, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Tragom uspomena iz Svete zemlje: Betlehem
Davidov grad, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Tragom uspomena iz Svete zemlje: Kuća
Josipova u Nazaretu, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Tragom uspomena iz Svete zemlje: Marijin grob
u Jeruzalemu, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Tragom uspomena iz Svete zemlje: Sveti Sion,
majka svih crkava, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Tragom uspomena iz Svete zemlje: Sveto
Maslinsko brdo, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Tragom uspomena iz Svete zemlje: U gradu
palmi i ruža, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Tragom uspomena iz Svete zemlje: Zajednica
„Sinova svjetla“, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Tragom uspomena iz Svete zemlje: Zov pustinje,
u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Tragom uspomena iz Svete zemlje: Nazaret,
cvijet Galileje, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Traženje Boga. Nemirno je ljudsko srce, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Tumačenje kultskoga jezika. Kršćaninov život je
bogoslužje, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., U Kristu novi stvor. Sveto pismo pred izazovom
vremena, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., U zemlji faraona, Nilom od Asuana do
Aleksandrije, u: Kana
,
-
.
. TOM)Ć, C., Uloga žene u duhovskoj Crkvi, u: OŽ
,
-
.
. TOM)Ć, C., Urota protiv Pavla. Vrijeme Pavlova sužanjstva,
u: Ver
,
-
,
.
.
. TOM)Ć, C., Uskrs - sve novo. Prazan grob i vjera u
uskrsnuće, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Uskrsli je Prisutni! Poziv na zajedništvo u Kristu,
u: Ver
. TOM)Ć, C., Uskrsnu Isus doista! „Bližio se blagdan
beskvasnih kruhova“, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Uskrsnuće mrtvih. Bog daje život, a čovjek ga
prima, u: Ver
,
-
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Uskrsnuće tijela. Život budućega vijeka, u: Ver
-
.
. TOM)Ć, C., Ustoličenje sluge Jahvina. Isus, sluga Jahvin, u:
Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Utjelovljena Riječ. Već se bliži vrijeme blago…, u:
Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Utopija bez nasilja. Sveto pismo pred izazovom
vremena, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Uvod u muku. „Bližio se blagdan beskvasnih
kruhova…“, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Uvođenje u Muku, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Uvodi i napomene uz psalme i mudrosne knjige
Staroga zavjeta, u: Biblija Stari i Novi zavjet, KS, Zagreb,
.,
.
. TOM)Ć, C., Uzdignuće svetog križa. Izazovi Velikog Tjedna,
u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Uzor slugu Božjih. Isus-sluga Jahvin, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Večera Gospodnja. To više nisu kruh i vino, u:
Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Veličina Marijina. Adventske poruke Nazaretske
Djevice, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Veliki prorok: Mojsije: oličenje proroka, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Veliki prorok: Dar proroštva u Crkvi, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Veliki prorok: Ilija - uosobljenje proroka, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Veliki prorok: Jeremija - glasnik Novoga saveza,
u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Veliki prorok: Lažni proroci, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Veliki prorok: Proročka karizma, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Veliki prorok: Prorok koji ima doći, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Veliki prorok: Prorok silan na djelu i na riječi, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., Veliki prorok: Prorok Svevišnjega, u: Ver
- , .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, C., Veliki prorok: Prorok Veliki ustade, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Veliki prorok: Značajke proročke službe, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Veoma značajno biblijsko otkriće. Starost
Evanđelja po Marku, u: GK
, .
. TOM)Ć, C., Više od Salomona, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Vječni život i vječni pokoj. Život budućega
vijeka, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Vječno hodočašće. Hod prema nebeskom
Jeruzalemu, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Vjera i djela. Milostinja, molitva i post, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Vrijeme obraćenja. Pojam i (be)smisao grijeha,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Zagrobni život. Život budućega vijeka, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Zajedništvo života. Sveto pismo pred izazovom
vremena, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Žao mi je naroda. Sveto pismo i problem patnje,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Zaplet u Jeruzalemu. Vrijeme Pavlova
sužanjstva, u: Ver
,
-
.
. TOM)Ć, C., Zdravo Marijo! Blagoslovljen plod, u: Ver
,
.
,
.
. TOM)Ć, C., Zdravo Marijo! Blagoslovljena Ti među ženama,
u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Zdravo Marijo! Gospodin s Tobom, u: Ver
. TOM)Ć, C., Zdravo Marijo! Ime Isus u: Ver
. TOM)Ć, C., Zdravo Marijo! Ime Marija, u: Ver
.
. TOM)Ć, C., Zdravo Marijo! Majko Božja!, u: Ver
,
.
. TOM)Ć, C., Zdravo Marijo! Marijina godina, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Zdravo Marijo! Milosti puna, u: Ver
,
. TOM)Ć, C., Zdravo Marijo! Moli za nas grešnike, u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Zdravo Marijo! Na času smrti, u: Ver
, .
.
,
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, C., Zdravo Marijo! Raduj se!, u: Ver
. TOM)Ć, C., Zdravo Marijo! Sveta Marijo!, u: Ver
- ,
.
. TOM)Ć, C., Žena - djevica i majka. Božanskom očinstvu
odgovara žensko majčinstvo, u: Ver
. TOM)Ć, C., Žena od muža (1 Kor 11,8 ), u: OŽ
,
.
,
,
.
. TOM)Ć, C., Živi Bog! Otajstvo Isusova uskrsnuća, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Živi Bog!, u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Život i uskrsnuće. Krist je pobijedio i samu smrt,
u: Ver
, .
. TOM)Ć, C., Životni hvalospjev, u: Ver
- , - .
. TOM)Ć, C., Životni hvalospjev. Marija među siromasima, u:
Ver
- , - .
. TOM)Ć, C., Zlatno pravilo. Nova zapovijed Kristove ljubavi,
u: Ver
, - .
. TOM)Ć, C., Značenje riječi „Kat alyma“, u: BS
,
.
. TOM)Ć, C., Žrtva ljubavi. Kršćaninov život je bogoslužje!, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., Žrtveni kult. Kršćaninov život je bogoslužje!, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., Zvijezda. Simbol kraljevske i božanske osobe, u:
Ver
, .
. TOM)Ć, C., “I ne uvedi nas u napast”, u: OŽ
,
.
. TOM)Ć, M. prir. , Knjiga Otkrivenja, u: VĐSB
, - .
. TOM)Ć, M. prir. , Pavao – sluga i svjedok Isusa Krista, u:
VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M. prir. , Pisma maloazijskim Crkvama, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M. prir. , Pismo Crkvi u Laodiceji, u: VĐSB
- ,
.
. TOM)Ć, M. prir. , Pavao – sluga i svjedok Isusa Krista, u:
VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., „Evo, javljam vam blagovijest...“, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., „...Muško i žensko stvori ih“, u: VĐSB
,
.
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TOM)Ć, M., „Da budu jedno kao i mi“, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., „Jesi li ti onaj koji ima doći...?“, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., „ Neka mi bude po tvojoj riječi“, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., „Gospodine, onaj koga ljubiš, bolestan je“, u:
VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., „Hajdete za mnom, i učinit ću vas ribarima
ljudi“, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., „Oče moj! Ako je moguće neka me mimoiđe ova
čaša“, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., „One su ga pratile i služile mu“, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., „Šimune, imam ti nešto reći“, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., „Tko hoće da među vama bude najveći“, u:
VĐSB
- ,
.
. TOM)Ć, M., Abraham – praotac vjere – u biblijskim
predajama. Povijesno-kritičke pretpostavke za
proučavanje Abrahamova lika u Post 12-25, u: Diacovensia
,
.
. TOM)Ć, M., Abraham – praotac vjere, u: VĐSB
, .
. TOM)Ć, M., Abraham – praotac vjere, u: VĐSB
, .
. TOM)Ć, M., Apokaliptika i njezino značenje, u: VĐSB
, - .
. TOM)Ć, M., Biblija danas, u: VĐSB
, - .
. TOM)Ć, M., Biblija u Hrvata, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., Biblijski govor o demonima, opsjednutosti i
izlječenjima, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., Čovjek molitelj u Bibliji, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., Euharistija – gozba zajedništva, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., Genealogije – rodoslovlja, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., Gradovi Isusova djetinjstva, u: VĐSB
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TOM)Ć, M., Isusov odnos prema bolesti i bolesnima, u:
VĐSB
,
-
.
. TOM)Ć, M., Kako unaprijediti praktični rad s Biblijom?, u:
VĐSB
,
-
.
. TOM)Ć, M., Književne vrste u Bibliji, u: VĐSB
,
- .
. TOM)Ć, M., Odgoj i obrazovanje u Bibliji, u: VĐSB
,
.
. TOM)Ć, M., Pojam ‘elpis’ u Poslanicama Efežanima i
Kološanima, u: Diacovensia
,
.
. TOM)Ć, M., Proslov Ivanova evanđelja (Iv 1, 1-18), u:
Diacovensia,
,
.
. TOM)Ć, S., Franjo Iveković, u: Kana
, - .
. TOM)Ć, S., Prispodoba, u: Kana
, .
. TOM)Ć, S., Spomenik zamrloj Bibliji, u: Kana
,
- .
. TOP)Ć, F., Sveti Pavao u očima ljevičara, u: Vrhbosnensia
,
.
. TORELLO, J. B., Inkarnacija i psihosomatika, u: SKS
- , - .
. TORK)NGTON, D., Očenaš, u: Ver
- .
. TOTT, J. R. W., Sveti Pavao protiv žena, u: Kana
, - .
. TRENT), Z., U početku stvori Bog. Legitimnost vjerničkog
govora, u: Kat
,
.
. TROPPER, V., Apostol Pavao-prijatelj ili neprijatelj žena?,
u: Lađa
, - .
. TRUNK, D., Isus - egzorcist, u: SKS
, - .
. TUM)R, V., Praktični rad s Biblijom, u: VĐSB
,
.
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Bartimej –
učenik koji hodi za/s Isusom, u: KT
, .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Filipljani
poručuju: Pavle, nisi zaludu trčao niti se zaludu trudio, u:
KT
, .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Galaćanska
kriza, u: KT
, .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Izliječeni
gubavac – primjer predanja volji Božjoj, u: KT
, .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Izvorno-Pavlove
i tobožnje-Pavlove poslanice, u: KT
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Jesu li prerušeni
apostoli u Korintu Pavlov trn?, u: KT
,
.
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Korinćani: Velika
zajednica s velikim problemima, u: KT
,
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Ljubav prema
.
Ocu je zakon Isusova bitka kao Sina, u: KT
,
.
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Najraniji
spomen Isusova uskrsnuća (1 Sol 4,14), u: KT
- , .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Nakon dvanaest
godina bolesti s vjerom do ozdravljenja, u: KT
, .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Pastoralne
poslanice: Pastir pastirima, u: KT
, .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Pavlova misijska
putovanja. Prvo misijsko putovanje, u: KT
,
. .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Petrova punica –
uzor služenja, u: KT
, .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Poslanica
Efežanima: odnos teologije i etike, u: KT
,
.
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Poslanica
Filemonu: najraniji kršćanski manifest protiv
robovlasništva, u: KT
, .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Poslanica
Kološanima: Evanđelje koje teži postati otajstvom i
nezasluženim darom, u: KT
, .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Poslanica
Rimljanima: Pavlovo teološko remek djelo, u: KT
, .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Putovanje i
govor Atenjanima (Dj 17). Drugo misijsko putovanje, u: KT
, - .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Što sve znamo o
Pavlu, u: KT
, - .
. TURAL)JA, D., Tragom biblijskih tekstova. Taršiš – Tarz, u:
KT
, .
. TURČ)NOV)Ć, A., Evanđelje na ilmu. Isusov celuloidni lik,
u: Kana
, - .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. TURČ)NOV)Ć, J., „U ranu zoru uskrsnu“, u: V)R
,
.
. TURČ)NOV)Ć, J., Božić - nezaobilazni dio identiteta. Nije se
rodila ideja nego Emanuel, u: Kana
, - .
. TURČ)NOV)Ć, J., Ne-viđeno Evanđelje, u: GK
,
- .
. VALENT)NČ)Ć, Ž., Blago siromasima jer u njima je
Kraljevstvo Božje, u: Kana
, .
. VALENT)NČ)Ć, Ž., Liječnik o Isusovu razapinjanju, u: Kana
, - .
. VALKOV)Ć, M., Isus i siromaštvo, u: Kana
,
. VALJAN, V., Duh Sveti kao norma života, u: BS
, - .
. VEAU DE, R., Znanost i vjera u proučavanju Biblije, u: SKS
, - .
. VECC(), J. E., Otkriće Krista-spasitelja i evangelizatora, u:
Kat
,
.
. VEČKO, S., Božja riječ - uzlet duhovnosti, u: Kat
, - .
. VEČKO, S., Pojam vjernosti u Starom zavjetu, u: VĐSB
- ,
.
. VEK)Ć, M. M., Tomislav Šagi-Bunić, u: Kana
,
- .
. VEK)Ć, M. M., Trideset i peta obljetnica zagrebačke Biblije,
u: Kana
, - .
. VELČ)Ć, B., Božja obećanja Abrahamu (Post 17) i pitanje
završetka svećeničkog spisa, u: BS
, - .
. VELČ)Ć, B., David – čovjek po Božjem srcu.
Deuteronomistička povijest o Davidu, u: BD
,
- .
. VELČ)Ć, B., Isus, rano kršćanstvo i kumranska zajednica, u:
RTČ
,
.
. VENARD, O.-T., Proslov Ivana i srce Mateja (Ivan 1,1-18
i Matej 12,46-13,58): Kaže li Isus sinoptičkih evanđelja
stvarno išta različito od onoga u Ivanovu Proslovu?, u:
Jukić , . S engleskog preveo
Rusmir Mahmutćehajić .
. V)DOV)Ć, F., Ivan Krstitelj – židovski prorok, u: BD
, - .
. V)DOV)Ć, M., Brak i obitelj u Pavlovskim spisima, u: VĐSB
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. V)DOV)Ć, M., „Punina vremena“ (Gal 4, 4) - iskaz
prisutnosti eshatona u povijesti (II.), u: CuS
,
.
. V)DOV)Ć, M., „Punina vremena“ (Gal 4, 4) - iskaz
prisutnosti eshatona u povijesti (I.), u: CuS
,
- .
. V)DOV)Ć, M., Abraham u Rim 9-11: Božja dosljednost u
ponudi i modalitetima spašavanja svega čovječanstva, u:
BS
,
.
. V)DOV)Ć, M., Biblija u životu Crkve, u: CuS
,
- .
. V)DOV)Ć, M., Biblijski likovi u vjeronaučnoj nastavi s
osvrtom na temu praštanja i pomirenja, u: Kat
,
.
. V)DOV)Ć, M., Brak i obitelj u pavlovskim spisima, u: VĐSB
,
.
. V)DOV)Ć, M., Evanđelje djetinjstva - Isusovo podrijetlo, u:
CuS
,
.
. V)DOV)Ć, M., Homoseksualnost u Bibliji, u: VĐSB
,
.
. V)DOV)Ć, M., Isus Krist - središnji sadržaj apostolske
kerigme (I), u: Kat
, - .
. V)DOV)Ć, M., Isus Krist - središnji sadržaj apostolske
kerigme (II), u: Kat
,
.
. V)DOV)Ć, M., Isusova molitva na križu, Mk 15, 34, u: CuS
,
.
. V)DOV)Ć, M., Isusova molitva u Getsemaniju, Mk 14, 32-42
(II), u: CuS
,
.
. V)DOV)Ć, M., Isusova molitva u Getsemaniju; Mk 14, 32-42
(I), u: CuS
,
.
. V)DOV)Ć, M., Isusovo preobraženje Mk , - , u: OŽ
,
.
. V)DOV)Ć, M., Ivanovo krštenje i krštenje kršćana, u: BD
, - .
. V)DOV)Ć, M., Ljubav - praktična norma savjesti i vjere kod
Pavla, u: OŽ
,
.
. V)DOV)Ć, M., Parabola kao književna vrsta, u: BD
, - .
. V)DOV)Ć, M., Pavao – apostol naroda, u: BD
,
- .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. V)DOV)Ć, M., Pavlov govor „po ljudsku“, u: BS
,
.
. V)DOV)Ć, M., Pavlov govor o Uskrsnuću u 1 Kor 15, u: CuS
,
.
. V)DOV)Ć, M., Pavlovo gledanje na krštenje, u: VĐSB
,
.
. V)DOV)Ć, M., Pavlovo korigiranje korintskog shvaćanja
karizmi (1 Kor 12-14), u: CuS
,
.
. V)DOV)Ć, M., Poganokršćani: okosnica poslanice
Efežanima, u: CuS
, - .
. V)DOV)Ć, M., Savezno poimanje Crkve u Ef 1-2, u: BS
,
.
. V)DOV)Ć, M., Škarićevo Sveto Pismo, u: CuS
,
.
. V)DOV)Ć, M., Sveto pismo - duša teologije, u: CuS
, - .
. V)DOV)Ć, M., Tumačenje Biblije u Crkvi, u: CuS
,
.
. V)DOV)Ć, M., Tumačenje Biblije u Crkvi. Značenje
dokumenta Papinske biblijske komisije, u: CuS
,
.
. V)DOV)Ć, M., Uloga Biblije u oblikovanju duhovnoprofesionalnog identiteta vjeroučitelja, u: Kat
,
- .
. V)DOV)Ć, M., Upotreba SZ-a u NZ-u, posebice Pavlova, u:
CuS
,
.
. V)DOV)Ć, P., Dostojanstvo siromaha: siromasi u Bibliji, u:
OŽ
,
.
. V)DOV)Ć, P., Duh Sveti u Isusovu javnom djelovanju, u: BD
, - .
. V)DOV)Ć, P., Galaćanski sindrom, u: OŽ
,
.
. V)DOV)Ć, P., Isus proklinje smokvu ili...?, u: BS
,
.
. V)DOV)Ć, P., Josip egipatski u Novome zavjetu. Kristološko
čitanje povijesti o Josipu Egipatskom,u: BD
,
- .
. V)DOV)Ć, P., Kumran u Novom Zavjetu, u: OŽ
,
.
. V)DOV)Ć, P., Prorok – čovjek Božje riječi – u stradanju
svoga naroda, u: OŽ
- ,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. V)DOV)Ć, P., Samostojni - ja jesam - u 4. Evanđelju, u: Kat
,
-
.
. V)DOV)Ć, P., Uspostavom novoga Saveza dokida se stari
Savez. Novi Savez prema poslanici Hebrejima,u: BD
, - .
. V)L)Ć, G., Vječni Galilejac: Dobrota očarava, u: Ver
, .
. V)L)Ć, G., Vječni Galilejac: Isus-čovjek koji zapanjuje, u: Ver
, .
. V)L)Ć, G., Vječni Galilejac: Kažite mi kako je izgledao Isus,
u: Ver
, .
. V)MER, R., Malta ili Mljet?, u: BS
,
; ,
.
. V)MER, R., Ne Mljet već Malta, u: BS
,
.;
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Predložak Šarićeva prijevoda Svetog pisma,
u: CuS
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Ne)službena vjerska praksa u Starom
zavjetu; gatanje…, u: VĐSB
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Betlehem u proroka, u: BD
,
- .
. V)ŠAT)CK), K., Biblijski pristup vremenu i budućnosti, u:
VĐSB
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Biblijsko – kršćansko poimanje društvenosti
i demokracija, u: Diacovensia
, - .
. V)ŠAT)CK), K., Dabar – Logos – Riječ, u: VĐSB
, - .
. V)ŠAT)CK), K., Karizma – milosni dar, u: VĐSB
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Kibuc i Mošav, u: VĐSB
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Knjiga o Jobu i lik Joba, u: BD
, - .
. V)ŠAT)CK), K., Komplementarnost židovskih sakralnih i
civilnih institucija, u: VĐSB
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Lectio divina, u: VĐSB
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Ljudi Duha u Starom zavjetu, u: BD
, - .
. V)ŠAT)CK), K., Mistagogija u Djelima apostolskim, u: VĐSB
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. V)ŠAT)CK), K., Mk1,1-45 u prijevodima dvojice sarajevskih
nadbiskupa, u: BS
, -
.
. V)ŠAT)CK), K., Neki Pavlovi soteriološki pojmovi u
Šarićevom prijevodu Novog Zavjeta, u: OŽ
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Post u životu biblijskog čovjeka, u: VĐSB
, - .
. V)ŠAT)CK), K., Prijevod knjige proroka Amosa u Šarićevu
sarajevskom i madridskom izdanju u: BS
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Propovjednici u Starom zavjetu, u:
Diacovensia
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Različita značenja hebrejskog pojma berit i
njegova dvoznačnost u 2Kr, u: BS
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Šarićev prijevod Svetog pisma i njegova
izdanja (I. dio), u: OŽ
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Šarićev prijevod Svetog pisma i njegova
izdanja (II. dio), u: OŽ
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Sport u Bibliji, u: VĐSB
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Strani narodi pred Jahvinim sudom (Ez 2532), u: BD
, - .
. V)ŠAT)CK), K., Svjedok – mučenik, u: VĐSB
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Umiranje i smrt – biblijski vid, u: VĐSB
, - .
. V)ŠAT)CK), K., Vlast ili služenje, u: OŽ
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Voda – stvorenje Božje, u: VĐSB
,
.
. V)ŠAT)CK), K., Vrednovanje života u starozavjetnim
tekstovima, u: VĐSB
, - .
. VLAŠ)Ć, P., Osvrt na najnoviji prijevod Svetog pisma, u: DP
- ,
.
. VOJNOV)Ć T., Kao drvo pokraj voda tekućica (Ps 1), u: BD
, .
. VOJNOV)Ć, T., Crkva u Hrvata pred Biblijom u naše vrijeme,
u: BS
- ,
.
. VOJNOV)Ć, T., Do hrvatskog prvotiska Biblije. Biblija
hrvatskih protestanata, u: BD
/ , .
. VOJNOV)Ć, T., Simbolika boje i broja u Bibliji, u: SKS
- ,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. VOLF, M., Crkva kao proročka zajednica i znak nade (I), u:
CuS
, -
.
. VOLF, M., Crkva kao proročka zajednica i znak nade (II), u:
CuS
- ,
-
.
. VOLGGER, E., Božićna simbolika svjetla. O sadržaju i obliku
simbola prve božićne mise, u: BD
,
-
.
. VRANA, J., Jesu li logiji Tomina evanđelja preuzeti iz kojega
kanonskog evanđelja, u: BS
,
-
.
. VRANA, J., Kompozicija i struktura Besjede na gori u
Matejevu evanđelju, u: CuS
,
-
.
. VRANA, J., Tomino evanđelje i kanonska evanđelja, u: BS
,
-
.
. VR(OVSK), S., Biblija je apsolutni rekorder, u: Kana
, .
. VR(OVSK), S., Evanđeljem protiv gladi i droge, u: Kana
- ,
.
. VR(OVSK), S., Jeruzalemska Biblija-dar Zagrebu, u: Kana
,
-
.
. VUČKOV)Ć, A., Esej o opozvanom oprostu, u: VĐSB
,
-
.
. VUGDEL)JA, M., „Blago siromasima Duhom: njihovo je
Kraljevstvo nebesko!“ (Mt 5, 3), u: Cus
,
-
. VUGDEL)JA, M., Antropologija spolnosti u Bibliji, u: BD
,
-
.
. VUGDEL)JA, M., Blaženstvo siromaha (Mt 5, 3; Lk 6, 20), u:
CuS
, -
.
. VUGDEL)JA, M., Dekalog: Putokaz autentičnog življenja
danas, u: SB
,
, ,
;
, - ; ,
.; ,
.;
/ ,
- .; ,
.; ,
.
. VUGDEL)JA, M., Milosrdni gospodar i okrutni dužnik Mt
18, 23-34, u: SB
, - .
. VUGDEL)JA, M., Najveći medu rođenima od žene (Mt 11,
11-13), u: BS
- , - .
. VUGDEL)JA, M., Neka važnija područja djelovanja Duha
Božjega u Bibliji, u: SB
,
.
. VUGDEL)JA, M., Odgoj za ljudsko dostojanstvo kroz
vjernost Kristu i Evanđelju, u: SB
, - .; ,
.
. VUGDEL)JA, M., Opraštanje - srce molitve Gospodnje (Mt
6,12), u: SB
, - .
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. VUGDEL)JA, M., Osmo blaženstvo: „Blago progonjenima
zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!“ (Mt
5,10), u: SB
,
.
. VUGDEL)JA, M., Radnici u vinogradu, Mt 20, 1-16, u: SB
, .
. VUGDEL)JA, M., Svadbena gozba, Mt 22, 1-14, u: SB
,
.
. VUGDEL)JA, M., Svjedočanstvo pisma za Abrahamovo
opravdanje vjerom (Rim 4, 13-25), u: SB
,
.
. VUGDEL)JA, M., Zli vinogradari, Mt 21, 33-46, u: SB
,
.
. VUK, T., Hrvati u Svetoj zemlji, u: Kana
, .
. VUK, T., Isusovim stopama, u: Kana
, - .
. VUK, T., Mogranj od bjelokosti - jedina „relikvija“ iz
Salomonova hrama, u: BS
- , - .
. VUK, T., Na biblijskom tragu. Klinopisom ispisana pločica
iz Hebrona, u: Kana
, - .
. VUK, T., Novija iskapanja u Jeruzalemu, Kat ef Hinnom, u:
BS
- , - .
. VUK, T., Religija, narod i država na starome Istoku i u
Bibliji, u: BS
- ,
.
. VUK, T., Tko je „Nabukodonozor“ u knjizi Danielovoj?, u: BS
- , - .
. VUKOJA, N., Prednjačiti dobrim djelima, u: GK
, .
. VUL)Ć, B., Mesijanska tajna i ozdravljenja u Markovu
evanđelju, u: VĐSB
- ,
.
. WE)SSGERBER, J., Sukob sv. Petra i sv. Pavla, u: VĐB
, .
. WEN)S(, B., Svjedočanstvo Biblije o zlim dusima, u: VĐB
,
.
. WERBER, E., Židov, u: V)R
, .
. WERBER, E., Židovi i Novi zavjet, u: GK
, .
. WESTERMANN, C., San u Starom zavjetu, u: BD
,
- .
. WESTERMANN, C., Snovi u pripovijesti o Josipu. San kao
literarni motiv, u: BD
, - .
. W)LL)AMS, N. (., Jerko Fućak, u: Kana
, .
. YVES, )., 24 sata koja su promijenila tok svjetske povijesti,
u: Ver
, - .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
, - .
. YVES, )., Besmrtni pisci, u: Ver
. YVES, )., Evo čovjeka! Po Kristu do Čovjeka i Boga, u: Ver
, - .; , - .; , - .; , - .; ,
.; ,
.; ,
.
. YVES, )., Potraga za Marijom listajući sveta Evanđelja, u:
Ver
,
.
. YVES, )., Sveti Pavao orijaš kršćanstva, u: Ver
,
- .; , - .; , - .; , - .; , - .; ,
.;
,
.; ,
.; ,
.; ,
.;
,
- .; , - .; , - .; , .; ,
.; ,
.; ,
.; ,
., ,
.; ,
.
. ZAGODA, F., Besjeda na gori i oprosni govor Spasitelja
(Paralela , u: BS
,
.
. ZAGODA, F., Nikolaj Morozov: Objavljenje Ivanovo, u: BS
,
.
. ZAGODA, F., Značajna crta Lukina evanđelja, u: BS
, - .
. ZAJEC, (., Apostol Pavao. Neumorni propovjednik Radosne
Vijesti, u: Ver
, .
. ZAJEC, (., Duh ljubavi i istine. Vazmeni blagdani u svibnju,
u: Ver
, .
. ZAJEC, (., Isus ozdravlja. Krist suosjeća sa svakim
patnikom, u: Ver
, .
. ZAJEC, (., Josip i Marija povjerovali su! Ispuniti će se ono
što je rečeno od Gospodina, u: Ver
.
. ZAJEC, (., Kao Isusov post. Gospodin je sama nježnost i
milosrđe, u: Ver
, .
. ZAJEC, (., Kristov križ. Božji Sin nas uči da drugog puta
nema, u: Ver
, .
. ZAJEC, (., Krštenje Gospodinovo. Onaj koji krsti Duhom
Svetim daruje nam život, u: Ver
, .
. ZAJEC, (., Ljubav je zalog uskrsnuća. Uskrsli Isus objavljuje
učenicima Božju slavu, u: Ver
, .
. ZAJEC, (., Mesija, Krist, Pomazanik. Isusovo krštenje na
Jordanu, u: Ver
, .
. ZAJEC, (., Mihael, Gabrijel i Rafael. Božji anđeli naši su
tješitelji!, u: Ver
, .
. ZAJEC, (., Najbolji dio. Izaberimo kao Marija Magdalena,
u: Ver
- , .
. ZAJEC, (., Poočim Sina Božjega. Sveti Josip - Gospin
zaručnik, u: Ver
, .
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. ZAJEC, (., Potpuno ozdravljenje. Muka, spasenje i ljubav
Božjeg Sina, u: Ver
,
.
. ZAJEC, (., Savao pa Pavao. Progonitelj kršćana, postaje
vatreni navjestitelj Krista, u: Ver
,
.
. ZAJEC, (., Susret s Uskrslim. Krist - život što pobijedi smrt,
u: Ver
,
.
. ZAJEC, (., Uskrsnuće. Život što pobijedi smrt, u: Ver
,
.
. ZAJEC, (., Vladar svih vladara. Krist - Kralj sveg stvorenja,
u: Ver
,
.
. ZAMUDA, A., Uskrsna poruka u Katehezi, u: UB
,
-
.
. ZEČEV)Ć, J., Biblijski i teološko-duhovni rad, u: CuS
,
-
.
. ZEČEV)Ć, J., Ekumenizam međureligijskog dijaloga i
mirotvorstvo, u: RTČ
,
-
.
. ZEČEV)Ć, J., Kako prići evanđelju, u: Spectrum
,
-
.
. ZEČEV)Ć, J., Pomirenje kao izazov, u: GK
, .
. ZENGER, E., Stvaranje čovjeka kao muškarca i žene (Post
2, 4b-25), u: BD
, - .
. ZEREMSK), Đ., Čovjek stvoren najprije kao nevidljivo Biće?,
u: GK
,
.
. ZERW)CK, M., Historijska istina u Evanđeljima, u: GK
, .
. Z)MMERL), W., Jeremija navjestitelj pun bola, u: SKS
,
-
.
. Z)RDUM, )., Pokora – sakrament Božjeg milosrđa, u: VĐSB
, - .
. Z)RDUM, )., Svećeništvo Novoga saveza, u: VĐSB
- ,
-
;
,
-
.
. ZLOD), Z., Dužnost opraštanja. Skrušena grešnica i ljubav
bez granica, u: Ver
,
.
. ZLOD), Z., Krštenje u Jordanu. Pred Spasiteljev nastup, u:
Ver
,
.
Ver
,
.
. ZLOD), Z., Obraćenje sv. Pavla. Isus - trajno prisutan među
nama, u: Ver
,
.
. ZLOD), Z., Očevo milosrđe. Izgubljena ovca i rasipni sin, u:
. ZLOD), Z., Ozdravljenje uzetoga. Milosrđe na djelu, u: Ver
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. ZLOD), Z., Quo vadis? Boravak sv. Petra u Rimu, u: Ver
,
.
. ZLOD), Z., Tragedija u Edenu. Kerubin s mačem i izgon iz
raja, u: Ver
,
.
. ZLOD), Z., Tri izvora. Mjesto u Rimu gdje je smaknut sv.
Pavao, u: Ver
,
.
. ZLOD), Z., Uskrsnuo je! Nevjerni Toma i poslanje apostola,
u: Ver
,
.
. ZOVK)Ć, M., „Zlatno pravilo“ kao jedan od biblijskih
temelja za ljudska prava, u: VĐSB
,
.
. ZOVK)Ć, M., Abraham - prijatelj Božji, čovjek vjere i djela
prema Jakovljevoj poslanici, u: BS
,
.
. ZOVK)Ć, M., Adalbert Rebić, Isusovo uskrsnuće. Izvješća,
vjera i činjenice. Raščlamba novozavjetnih izvještaja o
uskrsnuću Isusa Krista, u: BS
,
.
. ZOVK)Ć, M., Aktivna ‘suvremenost na evanđelje mira’ (Ef
6, 15), u: Đakovački bogoslovi, Tražeći svjetla obnove,
Bogoslovno sjemenište Đakovo,
., - .
. ZOVK)Ć, M., Autoritet pisca u Prvoj poslanici Timoteju, u:
CuS
,
.
. ZOVK)Ć, M., Biblija u našoj Katehezi, u: Kat
,
- .
. ZOVK)Ć, M., Biblijska duhovnost molitelja „Zdravo Marije“
(II), u: KT
, .
. ZOVK)Ć, M., Biblijska duhovnost molitelja „Zdravo Marije“
(III), u: KT
, .
. ZOVK)Ć, M., Biblijska duhovnost molitelja „Zdravo Marije“
(IV), u: KT
, .
. ZOVK)Ć, M., Biblijska duhovnost molitelja „Zdravo Marije“,
u: KT
- , .
. ZOVK)Ć, M., Biblijski satovi s mladima i odraslima, u: Kat
, - .
. ZOVK)Ć, M., Biblijsko razmatranje o božićnom otajstvu, u:
VŽ
,
.
. ZOVK)Ć, M., Četiri verzije uskrsnog mandata, u: VĐSB
, .
. ZOVK)Ć, M., Crkva – znak Krista u vremenu, u: VĐSB
,
.
. ZOVK)Ć, M., Dekalog kao most među židovima, kršćanima i
muslimanima, u: VĐSB
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. ZOVK)Ć, M., Deset zapovijedi - religiozna sankcija etičkih
vrijednosti i obveza, u: Vrhbosnensia
,
-
. ZOVK)Ć, M., Doktrinalne perspektive Lukina evanđelja, u:
SR
, -
.
. ZOVK)Ć, M., Duh Sveti u krštenicima, u: BD
.
,
- .
. ZOVK)Ć, M., Duh životvorac Crkve, u: BS
- , - .
. ZOVK)Ć, M., Dva dužnika milosrdnog vjerovnika, u: VĐSB
- , .
. ZOVK)Ć, M., Egzegetska studija parabole o molitvi u Lk 18,
1-8, u: Vrhbosnensia
,
.
. ZOVK)Ć, M., Isus i Marija u povijesti kulture, u:
Vrhbosnensia
,
.
. ZOVK)Ć, M., Isus i strankinja, u: VĐSB
- ,
.
. ZOVK)Ć, M., Isus kod Marte i Marije (Lk 10, 38-42), u: CuS
,
.
. ZOVK)Ć, M., Isus patnik i čovjekova patnja u Novome
zavjetu, u: BS
- ,
.
. ZOVK)Ć, M., Isus prepoznaje i pomaže prihvaćati Boga u
patnji, u: VŽ
, .
. ZOVK)Ć, M., Isus privlači i obraća strpljivom patnjom, u:
Kat
, - .
. ZOVK)Ć, M., Isusovo poslanje siromasima, bolesnima i
potlačenima (Lk 4, 16-30), u: CuS
,
.
. ZOVK)Ć, M., Iz Biblije. S Marijom slušati i vršiti riječ Božju,
u: KT , - .
. ZOVK)Ć, M., Još jedna ilustrirana Biblija za djecu, u: CuS
,
.
. ZOVK)Ć, M., Knjiga o Abrahamu kao inspiraciji za suradnju
Židova, kršćana i muslimana, u: Vrhbosnensia
,
.
. ZOVK)Ć, M., Komentiram Novi zavjet iz god. 1992. u radu
skupina, u: VĐSB
, - .
. ZOVK)Ć, M., Korijeni prava pojedinaca i zajednica u
Svetome pismu, u: OŽ
,
.
. ZOVK)Ć, M., Majka Isusova i Riječ Božja u trećem
evanđelju, u: VŽ
, .
. ZOVK)Ć, M., Matejeva parabola o talentima i Lukina o
minama, u: VĐSB
- ,
.
. ZOVK)Ć, M., Matejevih osam „blago“ i Lukinih četiri „jao“,
u: VĐSB
, .
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. ZOVK)Ć, M., Multikulturalnost apostola Pavla, u:
Vrhbosnensia
,
-
.
. ZOVK)Ć, M., Navještenje Josipu (Mt 1, 18-25), u: VŽ
,
-
.
. ZOVK)Ć, M., Nezasluženo milosrđe Božje u odabiranju
‘Izraela’ od Židova i pogana (Rim 9, 14-29), u: NV
- , - .
. ZOVK)Ć, M., Novi komentar Biblije za Židove vjernike, u:
Vrhbosnensia
,
.
. ZOVK)Ć, M., Novo izdanje američkog Katoličkog
komentara Svetog Pisma, u: CuS
, - .
. ZOVK)Ć, M., Novozavjetni izvještaji o Isusovu uskrsnuću
kao egzegetski i hermeneutski problem, u: CuS
,
.
. ZOVK)Ć, M., Novozavjetni tekstovi s prividnim
protužidovstvom, u: Vrhbosnensia
,
.
. ZOVK)Ć, M., Obitelj - slika Božja prema Katekizmu
Katoličke Crkve, u: CuS
,
.
. ZOVK)Ć, M., Obitelj Tobije i Sare u knjizi o Tobiji, u: CuS
,
.
. ZOVK)Ć, M., Osmišljavanje ljudskog vremena slavljenjem
Dana Gospodnjeg. Apostolsko pismo Ivana Pavla II. Dies
Domini, u: Vrhbosnensia
,
.
. ZOVK)Ć, M., Parabola o glini i lončaru u Rimu 9, 19-24, u:
VŽ
,
.
. ZOVK)Ć, M., Parabola o ludom bogatašu (Lk 12, 13-21), u:
OŽ
,
.
. ZOVK)Ć, M., Parabola o vinogradarima ubojicama, u:
VĐSB
- ,
.
. ZOVK)Ć, M., Pavlov doživljaj pred Damaskom, izvor osobne
vjere u Krista i apostolske službe, u: Vrhbosnensia
,
.
. ZOVK)Ć, M., Pavlova kristocentričnost u duhovnosti i
apostolatu, u: VĐSB
,
.
. ZOVK)Ć, M., Pavlovo kršćansko rodoljublje i gledanje na
državu, u: (rvatska obzorja
,
.
. ZOVK)Ć, M., Peta zapovijed u Starom i Novom zavjetu, u:
Kat
, - .
. ZOVK)Ć, M., Pohvala i ukor Petru, u: VĐSB
,
.
ČLANC) U ČASOP)S)MA
. ZOVK)Ć, M., Povod i sadržaj Pavlovih zahvalnih molitava,
u: NV
,
-
.
. ZOVK)Ć, M., Poziv proroka u sužanjstvu (Iz 40, 1-11), u:
CuS
,
-
.
. ZOVK)Ć, M., Protkanost Katekizma Svetim pismom, u: BS
,
-
.
. ZOVK)Ć, M., Rast u vjeri uz roditeljsko „urazumjevanje
Gospodnje“ (Ef 6, 1-4), u: Kat
, -
.
. ZOVK)Ć, M., Različite teologije a jedna vjera u Novom
zavjetu, u: BS
,
-
.
. ZOVK)Ć, M., Riječ Božja u enciklici Fides et ratio, u:
Vrhbosnensia
,
-
.
. ZOVK)Ć, M., Riječi s neba na krštenju Isusovu, u: VĐSB
,
.
. ZOVK)Ć, M., Saborska nauka o nadahnuću i istini Sv. pisma,
u: SKS
,
-
.
. ZOVK)Ć, M., Savez Božji s Izraelom u Rim 9-11 i dijalog sa
Židovima, u: BS
,
-
.
. ZOVK)Ć, M., Solidarnost u obitelji, u: Kana
,
- .
. ZOVK)Ć, M., Spomen Božjih djela - zalog nade u sigurnu
budućnost, u: BS
- ,
.
. ZOVK)Ć, M., Stadlerov komentar Matejeva evanđelja iz
1895. god., u: (rvatska misao
, .
. ZOVK)Ć, M., Stadlerovo širenje Svetog pisma, u: Vrhbosna,
- .
. ZOVK)Ć, M., Starozavjetni i novozavjetni sadržaj IV.
zapovijedi, u: BS
- , - .
. ZOVK)Ć, M., Sveto pismo kao predmet studija u nas, u: SKS
, - .
. ZOVK)Ć, M., Sveto pismo u spisima utemeljiteljice
karmelićanki, u: BS
- ,
.
. ZOVK)Ć, M., Teologija muke u sinoptičkoj i ivanovskoj
zadnjoj večeri, u: VĐSB
, .
. ZOVK)Ć, M., U jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni,
bilo Židovi, bilo Grci. Pavlova vjera i učenje o Crkvi, u: BD
, - .
. ZOVK)Ć, M., Uskrsli Krist u svojoj Crkvi, u: VĐSB
, - .
. ZOVK)Ć, M., Usporedba Šarićeve i Zagrebačke Biblije, u: BS
,
.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
. ZOVK)Ć, M., Vjerska i kulturna poruka Izaijine knjige, u:
CuS
,
-
.
. ZOVK)Ć, M., Zajednica novoga čovjeka u Kristu (Ef 2, 1418; 4, 20-24 i paral.), u: BS
,
-
.
. ZOVK)Ć, M., Žene kršćanke u Prvoj poslanici Timoteju, u:
CuS
,
-
.
. ZOVK)Ć, M., Židovski savez s Bogom
, u: Kana
, - .
. ZOVK)Ć, M., Židovski savez s Bogom, u: Kana
,
- .
. ZOVK)Ć, M., Zlouporaba religije kod sljedbenika Zvijeri u
Ivanovu Otkrivenju, u: OŽ
- , .
. ZOVK)Ć, M., Zove li Isus bogatog mladića ili odraslog
bogataša, u: VĐSB
,
.
. Ž. V., Godina 2003 - godina Biblije, u: Kana
, .
. Ž. V., Isus u svakom siromahu, u: Kana
, .
. Ž. V., Biblija i na japanskome, u: Kana
, .
. Ž)VKOV)Ć, )., Darovi Duha u 1 Kor 12, u: Spectrum
, - .
. ŽUPAR)Ć, D., Dijalozi u knjizi o Tobiji, u: Vrhbosnensia
,
.
. ŽUV)Ć, N., Iv. I. 29 na sarkofagu iz Solina, u: BS
, - .
. ŽUV)Ć, N., Kritičko-egzegetski tumač Iv 21, 25, u: BS
,
.
. ŽUV)Ć, N., Novija vrela kritičara Apokalipse, u: BS
,
.
. ŽUV)Ć, N., Otkrivenje je proročka sv. knjiga, u: BS
,
.
. ŽUV)Ć, N., Otkrivenje sv. Ivana i apokri i, u: BS
,
- .
. ŽUV)Ć, N., Sastav Otkrivenja sv. Ivana, u: BS
,
; ,
.
. ŽUV)Ć, N., Tumačenje Otkrivenja sv. Ivana, u: BS
, - .
. ŽUV)Ć, N., Život Isusov u novijoj literaturi, u: BS
,
.
. ŽUV)Ć, N., Preporođenje u poslanicama sv. Petra i Pavla, u:
BS
,
.
ZAKLJUČAK
Započinjući, odnosno nastavljajući rad koji su započeli naši
studenti, priređivači ove bibliogra ije našli su se pred dva
problema: ostaviti onako kako su to napravili studenti ili pokušati
dati novo lice prikupljenim bibliografskim jedinicama. Odlučili
smo se za ovo drugo: dati novo lice.
Ova bibliogra ija podijeljena je u jedanaest zasebnih cjelina, a
unutar svake cjeline bibliografske jedinice složene su abecednim
redom.
Kao dodatak ovoj bibliogra iji napravljeno je malo Pojmovno
kazalo s pojmovima koji su se sami nametnuli prilikom pisanja
bibliografskih jedinica. Pojmovi poput Evanđelja sva četiri ,
psalmi, proroci, Marija, )van Krstitelj, Betlehem, Korint i sl.
stavljeni su ovdje radi lakšeg pronalaženja potrebnih podataka.
Pojam )sus ovdje naveden je u samo jednom slučaju – brojkom, a
odnosi se na knjigu Isus.
Autorsko kazalo donosi popis svih autora zastupljenih u ovoj
bibliogra iji.
Svjesni smo da svako ljudsko djelo, unatoč uloženom trudu,
uvijek ostaje nesavršeno.
Nadamo se da će i ovako posloženo biti od koristi svima koji
se ovim malim djelom budu koristili u svojem radu i studiranju,
a nadasve proučavanju Svetoga pisma. Ostaje nam nastaviti tamo
gdje smo stali.
POJMOVNO KAZALO
Apokalipsa ,
Betlehem
,
,
,
,
,
Biblija - , , ,
Biblija za mlade - , , - , - , - , ,
Biblije za djecu - , , - , , - , - , Biblijski atlas , ,
Biblijski leksikon , ,
Biskupska konferencija Italije
Dei Verbum
Dokumenti
,
,
Enciklopedija Biblije Evanđelja (općenito) ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Evanđelje po Marku
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Evanđelje po Mateju
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Evanđelje po Luki ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Evanđelje po Ivanu (+ poslanice i Otkrivenje
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Franjevačka Biblija
Hrvatski biskupi
Isus
Ivan Krstitelj
,
,
,
,
,
,
,
,
Jeruzalemska Biblija
Job
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
POJMOVNO KAZALO
Joel ,
,
Katolička biblijska federacija
Katolička biskupska konferencija Engleske i Walesa
Katolička biskupska konferencija Škotske
Korint
,
,
,
,
,
Korizma
,
,
Mali biblijski leksikon
Marija
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Novi zavjet - , - ,
Njemački biskupi
Opći religijski leksikon
Papinska biblijska komisija
Pjesma nad pjesmama ,
,
,
,
,
,
,
Prigodne Biblije Priručna biblijska korespondencija
Proroci
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Psalmi , , ,
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Religijski leksikon
Stari zavjet , , ,
Sveti Pavao
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Sveti Petar
,
,
,
,
,
Sveto pismo , ,
Talmud
Veliki parovi u Bibliji
Živa riječ
12. redovna Opća skupština Biskupske sinode
,
,
,
,
,
,
,
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
IMENSKO KAZALO
A
ABRAMOV)Ć, M.
ALBERTUS MAGNUS
ALEXANDER, D. i P.
ALEXANDER, P. ,
ALEXANDER, Z.
AMERL. R. ,
ANČ)Ć, N. A.
,
ANDERSEN, G.
ANDRE, B.
AN)Č)Ć, M.
AN)Č)Ć, R.
AN)Ć, s. R.
,
AN)Š)Ć, A.,
ANT)Ć, V.
ANTOLOV)Ć, M.
ARDELEAN, B.-O.
AREN(OEVEL, D. AR)AS, J.
AS(, A.
AUGUST)NOV)Ć, A.
,
-
B
B. F.
BAB)Ć, M.
BAB)Ć, S.
BADUR)NA, A. BADUR)NA, V.
BADUR)NA-ST)PČEV)Ć, V.
BAGAR)Ć, ).
BAG)Ć, D.
BAJS)Ć, V.
BAKOT)N, J.
,
BALOBAN, J.
,
BALT(ASAR, (. Urs V.
BALT(ASAR, K.
BALT(ASAR, S.
BALUKČ)Ć, ).
BANOV, E.
,
-
BAR)ČEV)Ć, J.
BAR)Š)Ć, M.
BARRET, C. K.
BARSOTT), D.
BARUN, B.
BAŠ)Ć, A.
BAŠ)Ć, P.
,
BATC(ELOR, M.
BAUER, D.
BAUM, A.
BAUMAN, R.
BEA, A.
,
BEAUCAMP, E.
BECK, T.
BEERNAERT, P. M.
BEGOV)Ć, M.
BELAJ, V.
BELJAN, J.
BENC, A.
BENED)KT XV).
BEN)NGAR, A.
BENO)T, P.
BENV)N, A.
BERKOV)Ć, D. ,
,
BEZ)Ć, Ž.
B)GO, J.
B)L)Ć, N.
B)RV)Š, A.
B)SSOL), C.
B)ŽACA, N.
,
BLAŽEV)Ć, V.
BODROŽ)Ć, ).
,
BOGEŠ)Ć, R.
BONS, E.
BORKMAN, G.
BOŠNJAKOV)Ć, J.
BOT)CA, S.
,
BOUWMEESTER, W.
BRACKET, K.
BRAD)CA, M.
-
BRAJČ)Ć, R.
,
BRATUL)Ć, J.
,
BRECK, J.
BRNČ)Ć, J.
BROC(ARD, P.
BROWN, R. E.
BRUCE, F. F.
BRUNOT, A.
BRUSKE, M.
BUBALO, ).
BUD)SEL)Ć, E.
BULAT, K.
BULJAN, S.
BUR)Ć, J.
BUR)Ć, V.
BUTURAC, L.
BUZZETT), C.
)MENSKO KAZALO
C
CALAV)A, M. A.
CALSTER, S.
CALVERT, N. L.
CANTALAMESSA, R.
CANTELON, W.
CAREV, F.
,
CARSON, (. M.
CASCALES, J.
C(ANTRA)NE, G.
C(ETCUTT), P.
C(OURAQU), A.
C)CONE, L.
C)FRAK, M.
,
,
,
,
,
C)MOZA, M.
C)SAR, ).
COCAGNAC, M.
COCE, F.
COLE, A.
CONGEURSDEAU, M.-(.
CONSTANT)NEANU, C.
CORDES, P. J.
CORPET, V.
COSTA, G.
COSTACURTA, B.
CRENCOEUR, P.
CRVENKA, M.
CVEKAN, P.
CV)TKUŠ)Ć, M.
Č
ČABRAJA, ).
,
ČAT)Ć, ).
ČAUŠEV)Ć, E.
ČOR)Ć, J.
Ć
ĆEPUL)Ć, A. N.
ĆUK, ).
ĆUR)Ć, T.
,
,
D
DA-DON, K.
DAMJANOV)Ć, S.
DAV)D, J.
DE BOOR,
DE ROSA, G.
DE VAUX, R.
DE)SS, L.
DE)SSLER, A.
DEL)Ć, V.
DELLA CROCE, G.
DEROSS), Z.
,
DESBONNETS, T.
DESCAMPS, A.-L.
DESPOT, L.
DEVČ)Ć, ).
DOD)G. R.
DOGAN, N.
,
DOMAŠ-NALBANT)Ć, J.
DOMAZET, A.
DOWLEY, T.
DRANE, J.
DRVODER)Ć, S.
,
DUBARLE, A. M.
DUBARLE, D.
DUDA, B. - , ,
,
,
DUFOUR, X. L.
DUGAL)Ć, V.
,
DUGANDŽ)Ć, ). , ,
,
,
DURWELL, F-X.
Dž
DŽ)N)Ć, ).
Đ
ĐUR)Ć, M. P.
E
ED)SON, J.
ELTROP, B.
ESL)N, J.-C.
ESSERT, M.
-
,
-
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
-
-
-
,
-
-
F
F. Š.
FABR), D.
FEU)LLET, A.
F)L)Ć, A.
F)L)N)Ć, B.
F)L)P)Č, s. M.
F)L)POV)Ć, A. T.
,
F)S)C(ELLA, R. B
F)Š)Ć, L.
FLAV)JE, J.
FOU)LLOUX, D.
FRANCE, R. T.
FRAN)Ć, F.
FUČEK, ).
FUČ)Ć, B.
FUĆAK, J.
,
,
-
,
-
-
,
,
,
G
GABR)Ć, J.
GAEC(TER, P.
GALB)AT), E.
GAL)ZZ), M.
GARMAZ, J.
GAROFALO, S.
GARVANOV)Ć, Đ.
,
GARVANOV)Ć-POROB)JA, Đ.
GASS, F.
GAŠPAR, V. N.
,
GAŠPAROV)Ć, D.
GAVRAN, Z.
GELEMANOV)Ć, R.
G)BELL)N), R.
GLASER, G.
GN)LKA, J.
,
GOLDSTE)N, D.
GOLDSTE)N, S.
GOLEN)Ć, J. S.
GOLLW)TZER, (.
GOLUB, ).
,
GONZALES MONZON, J.
GORAZCZYK, P.
GOZZEL)NO, G.
GRABNER-(A)DER, A.
GRA(AM, B.
,
GRAVES, R.
,
GRBAC, J.
GRČ)Ć, M.
GREGOR, Ž.
GRELOT, P.
GRDEN, D.
GRGEC, M.
GRGEC, R.
GR)LL), M.
GROOT, A.
GRUB)Š)Ć, ).
GRUB)Š)Ć, J.
GRU)Ć, Ž.
,
GRÜN, A.
,
GUADALUP), G.
GU)C(ARD, J.
GU)LLET, J.
GU)TTON, J.
GUNJEV)Ć, B.
GUNJEV)Ć, L.
GUT(R)E, D.
GUTZW)LLER, R.
)MENSKO KAZALO
(UGES, G.
(UN)NG, R.
-
H
(AAG, (.
(A(N, S.
(AMEL, E.
(ARN), S.
(ARR)NGTON, W.
(ASEN(UETTL, G.
(EC(T, A.
(EER, J.
(E)NZ, (.
(ELLER, B.
(ENRY, A. M.
(ERCEG, A.
(ERMAN, ). Z.
,
,
,
,
,
(EW)TT, A.
()LSDALE, P.
(OBLAJ, A.
(OBLAJ, M. (
(O(NJEC, N.
,
,
,
(OLZNER, J.
(ORAK-W)LL)AMS, N. ,
(ÖR)NG, (.
(ORVAT, M.
,
(ORVAT, V.
(ORVATEK, M.
(OŠKO, F. E.
(OT(, ).
(RAN)Ć, Đ.
(REN, M.
(RST)Ć, R.
I
)K)Ć, N.
,
)VAN PAVAO )).
)VANČ)Ć, T.
,
)VANDA, ).
,
,
)VANJEK, M.
J
JABLANOV)Ć, T.
JAKŠ)Ć, J.
JAKUB)N, M.
JAMBERK, LJ.
JAMBREK, S.
JANEZ)Ć, S.
JARAK, V. B.
,
-
JARM, A.
,
,
JAROSC(, L.
JELEN)Ć, M.
JEL)Č)Ć, A.
,
JENK)NS, S.
JERON)M
JEROT)Ć, V.
JOS)POV)Ć, M.
JOUGLAR, J.
JOZ)Ć, B.
JURČEV)Ć, M.
,
JUR)Ć, D.
JUR)Ć, S.
,
,
JUR)Š)Ć, (. G.
,
JUR)Š)Ć, P.
JUŠ)Ć, N.
K
KALOGJERA, M.
KARAMAT)Ć, M.
KARL)Ć, ).
,
-
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
KARLOV)Ć, R.
KEEL, O.
KEM)VEŠ, M.
KERAV)N, ).
KERESZTY, R.
KEROVEC, R.
KERTELGE, K.
K(AL)L-KRPELJEV)Ć, N.
K)R)G)N, M.
,
K)Š, A. Z.
,
KLA)Ć, B.
KLANAC, M.
KLAR)Ć, J.
KL)ČAN, N.
KL)ESC(, K.
KNEZOV)Ć, K.
KNEŽEV)Ć, R.
,
KNOC(, W.
KOLANOV)Ć, J.
KOMAD)NA, A.
KOMAR)CA, F.
KOPREK, ).
KOPREK, J.
.
KORD)Ć, A.
KORD)Ć, ).
KOS)DOVSK), Z.
KOSOR, K.
KOŠ, J.
,
KOŠ)Ć, V.
,
KOŠUT)Ć, ).
KOVAČ, T.
,
KRALJEV)Ć, V.
KRALJ)K, D.
KRAMER, M.
,
KRAŠOVEC, J.
,
KREMER, J.
,
KRES)NA, A.
,
,
KR)NETZSK), L.
KRPELJEV)Ć, J.
KRP)Ć, J.
KRU)JF, T. C.
KU(AR)Ć, F.
KU(LMANN, J.
KU(N, (-W.
KÜ(NER, G.
KÜNG. (.
KUST)Ć, Ž.
,
KUŠAR, S.
,
KUŠEN, D.
KUŠNER, M.
KUZM)Ć, P.
,
-
L
LAC(, M.
,
LADAN, T. LAD)KA, J.
LAJE, F.
LANCELLOTT), A.
LANDUCC), P. C.
LANG, A.
LANG, B.
LE BLANC, A.
LEON-DUFOUR, X. Vidi
DUFOUR, (. L. ,
,
LEVAČ)Ć-V)DAKOV)Ć, Z.
L)BBY, L.
L)CE, S.
L)MBECK, M.
,
L)N)Ć, Z.
LOFFREDA, S.
LO(F)NK, G.
LO(F)NK, N.
LÖN)NG, K.
LOPAŠ)Ć, V.
LOTZ, P.
LOUF, A.
LOVREC, B.
LOVREC, M.
LUB)NA, P.
LUC)AN), D.
LUJ)Ć, B. ,
,
LYONNET, S.
,
,
LJ
LJUMANOV)Ć, A.
M
MACC)SE, C.
MADR)D, P.
MAERTENS i FR)SQUE
MAGDA, K.
MAGRASS), M.
MAJCEN, N.
MAJ)Ć, S.
MAJSTOROV)Ć, M.
MAL)NSK), M.
MAM)Ć, J.
,
MAM)Ć, V.
MANDAC, M.
MAND)Ć, O. MANDUR)Ć, V.
MAN)CARD), E.
,
MANNS, F.
MANOJLOV)Ć, G.
MANJGOT)Ć, J.
MARAČ)Ć, LJ.
MARASOV)Ć, Š.
MARC, G.
MARCEL)Ć, J.
,
MAR)E-MON)QUE, S.
MAR)JANOV)Ć, L.
MARJANOV)Ć, ).
MARKEŠ)Ć, L.
,
MARL)Ć, R.
MARTA, S.
MART)N, L.
MART)N, R.
MART)N)Ć, ).
MART)NOV)Ć, A.
MARUŠ)Ć, J.
MASAROV)Ć, Š.
MASSARD, M.
)MENSKO KAZALO
,
-
,
MASSET, P.
MATELJAN, A.
,
,
MAT()EU, L.
MAT)Ć, M.
,
MATJAŽ, M.
MATKOV)Ć-VLAŠ)Ć, LJ.
MATUZOV)Ć, E.
McCLUNG, F.
McN)COLE, A. J.
MEESTER, P.
MERĆEP, V.
MEŠTR)Ć, (.
METGE, J.
M)(ALJ, M.
M)KULEK, M. S.
M)LANOV)Ć, J.
M)LANOV)Ć. ).
M)LAVEC, D.
M)LOVAN, V.
M)NNERAT(, R.
M)RANDA, J. P.
M)RD)TA, Z.
M)RKOV)Ć, M.
,
M)ŠERDA, M.
M)Š)Ć, A.
MOLTMANN, J.
MORES, A.
MORR)S, L.
MOUNCE, R.
MRAKOVČ)Ć, B.
,
MUELLER, P.-G.
MUGGER)DGE, M.
MUSQUERA, X.
MUNGER, M. A.
MUR)Ć, B.
MUSSET, J. MUSSNER, F.
MUŠURA, F.
,
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
N
N. N.
NAZOR, A.
NEUSC(, M.
NEUSNER, J.
NEYRAND, G.
N)EMANN, (. M.
N)K)Ć, M.
,
N)KOL)Ć, M.
N)KOL)N, D.
N)P
NOS)Ć, S.
NOUWEN, (.
NOVAK, ).
O
O´COLL)NS, G.
OBERŠK), J.
,
,
ODOBAŠ)Ć, B.
,
,
ODRLJ)N, M.
OEM)NG, M.
OKURE, T.
ORČ)Ć, S.
ORTENS)O DA SP)NELOT)
OSBORNE, P. T.
OSTER, R.
P
P. A.
P. F.
PALUNKO, V.
PAP)N), G.
PARLOV, M.
PATA), R.
PAUL, A.
PAV)Č)Ć, N.
PAVL)Ć, R.
-
-
-
PAŽ)N, ).
PAŽ)N, Z.
,
PEGUY, C.
PELC, J.
PEL)KAN, J.
PERAN, ).
PERAN)Ć, A.
PERCAN, J.
PER)Ć, R.
,
PERKO, F.
PERROT, E.
PERVAN, T.
,
PESC(, W.
PETERL)N, D.
PETRAĆ, B.
PETROV, S.
PF)STER, (.
P)C(LER, A.
,
P)JO X)).
P)LSEL, D.
P)NTAR)Ć, A.
P)SEK, M.
,
POLEGUB)Ć, A.
POPOV)Ć, A.
,
,
PORRO, C.
PORSC(, F.
POZA)Ć, V.
,
PRADO FLORES, J. (.
PRANJ)Ć, M.
,
PRANJ)Ć, P.
PRCELA, F.
PR)TC(ARD, J. B .
PROV)Ć, M.
PRZYREMBEL, E.
PULJ)Ć, J.
PULJ)Ć, V.
PUNDA, E.
PUTTKAMMER, A.
Q
QUESNEL, J. B. M.
-
,
)MENSKO KAZALO
R
R. R.
RABAR, J. S.
RAD)Š)Ć, J.
RADOŠ, B.
RADOŠEV)Ć, ).
RADOŠEV)Ć, LJ.
RAGUŽ, ).
,
,
,
RA(NER, K.
RAJ)Ć, Z. A.
RAPO, V.
RASPUD)Ć, G.
RAVAS), G.
RAZUM, R.
RAŽOV, E.
REB)Ć, A. , ,
,
,
,
REBSTOCK, B.
REGAMEY, P. R.
REMMERT, (. J.
RENAN, E.
REND)Ć, S.
R(YMER, J.
R)ESNER, R.
R)M)Ć, R.
ROBERTS, J.
ROG)Ć, T.
ROKAY, Z.
ROMER, R.
ROM)Ć, J.
ROPS, D.
ROZMAN, F.
RUNJE, D.
,
RUPČ)Ć, LJ. - ,
,
,
,
,
RUSS, R.
S
SABOL, J.
SABOUR)N, L.
SAWADOGO, M. A.
SC(ARBERT, J.
SC(ENKER, A.
SC(ENKLE, K. (.
SC(L)ER, (.
SC(NACKENBURG, R.
,
SC(NE)DER, A.
SC(ÖKEL, A.
SC(ÖNBORN, C(.
SC(ROER, S.
SC(UNGEL-STRAUMANN, (.
,
,
SC(ÜTZ, R.
,
SC(WANK, B.
SC(WOBEL, C.
SEGARRA, M.
SEGOV)A, F.
SESAR, D.
SEST)ER), L.
S)BLEY, T.
S)K)R)Ć, M.
S)MOENS, Y.
S)NT, J.
SKA, J-L.
SLADOJEV, M.
SM)Č)KLAS, ).
SORČ, C.
SÖD)NG, T.
,
SRAK)Ć, M.
STAGG, F.
STAN)Ć, J.
STAPS, D.
STE)NER, M.
STE)NER, T.
STE)NS, G.
STENGL, ).
STEYMANS, (.
STOJKOV)Ć, ).
STOTT, J. R. W.
STRUS, A.
B)BL)JSKA B)BL)OGRAF)JA
Š
ŠAB)Ć, A. G.
ŠAG), B. Z.
ŠAG), J.
ŠAG)-BUN)Ć, T. J.
,
ŠAMADAN, D.
ŠANT)Ć, J.
ŠANJEK, F.
ŠARČEV)Ć, ).
,
,
ŠAR)Ć, A.
ŠAŠKO, ).
ŠER)Ć, (.
ŠETKA, J.
Š)L)Ć, R.
Š)MAC, N.
Š)M)Ć, K.
Š)MUNDŽA, D.
,
,
Š)MUNOV)Ć, M.
Š)NCEK, M.
ŠKAR)CA, M.
,
ŠKR)NJAR, A.
,
,
ŠKVORČEV)Ć, A.
ŠOLJ)Ć, A.
ŠPE(AR, M.
ŠPORČ)Ć, ).
,
,
ŠTAMBUK, ).
ŠT)MAC, N.
T.
TAFRA, R.
TAL)JA, U.
TAMARUT, A.
TAMARUT, ).
TANJ)Ć, Ž.
TAUBES, J.
TAYLOR, K. N.
-
,
-
-
,
-
TENŠEK, T. Z.
,
TEPERT, D.
,
T()VO)LL)ER, P. ,
T)PPELSK)RC(, D.
TO)Ć, D.
TOK)Ć, D.
,
TOMAŠEV)Ć, D.
,
TOMAŠEV)Ć, L.
TOM)Ć, C.
,
,
TOM)Ć, M.
,
TOM)Ć, S.
TOP)Ć, F.
,
,
TORRELO, J. B.
TORK)NGTON, D.
TOTT, J. R. W.
TRAV)S, S.
TRENT), Z.
TROPPER, V.
TRUNK, D.
TUM)R, V.
TURAL)JA, D.
,
TURČ)NOV)Ć, A.
TURČ)NOV)Ć, J.
-
,
-
-
-
V
VALENT)NČ)Ć, Ž.
VALKOV)Ć, M.
,
VALJAN, V.
VAN)ER, J.
VAS)LJ, K.
VEAU DE, R.
VEC((), J. E.
VEČKO, s. T. S.
,
VEK)Ć, M. M.
VELČ)Ć, B.
,
VENARD, O-T.
VERBER, E.
VESENJAK, J.
V)DOV)Ć, F.
,
,
-
,
,
V)DOV)Ć, M.
,
V)DOV)Ć, P.
-
-
-
,
)MENSKO KAZALO
,
-
-
V)DOV)Ć-BOLT, ).
V)L)Ć, G.
V)MER, R.
V)ŠAT)CK), K.
,
,
V)Š)Ć, M.
VLAČ)Ć-)L)R)K, M.
VLAŠ)Ć, P.
VOJNOV)Ć, T. - ,
VOLAREV)Ć, M.
VOLLEBREC(T, G. N.
VOLF, M.
VOLGGER, E.
VRANA, J.
VRANČ)Ć, J.
VRGOČ, M.
VR(OVSK), S.
VUČKOV)Ć, A.
,
VUGDEL)JA, M.
,
,
,
VUK, T.
,
VUKOJA, N.
VULETA, B.
VUL)Ć, B.
W
WALKER, P.
WATSON, D.
WE)SER, A.
WE)SSGERBER, J.
WEN)SC(, B.
WERBER, E.
,
WESTERMANN, C.
W()TE, E. G.
W)LL)AMS, J. A.
W)LL)AMS, N.
W)LL)AMS, N. (.
WR)G(T, C.
,
-
,
Y
YAMAUC(), E.
YVES, ).
,
-
Z
ZAGODA, F.
ZAJEC, (.
ZAMUDA, A.
ZEČEV)Ć, J.
ZENGER, E.
ZEREMSK), Đ.
ZERW)CK, M.
,
Z)MMERL), W.
Z)RDUM, ).
ZLOD), Z.
ZOVK)Ć, M.
,
,
,
Ž
Ž. V.
Ž)VKOV)Ć, ).
ŽULJEV)Ć, ).
ŽUPAR)Ć, D.
ŽUV)Ć, N.
-
,
,
,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
7 003 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content