close

Enter

Log in using OpenID

2 MB 6th Nov 2013 službene novine općine Doboj Istok broj 6-13

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federation of Bosnia and Herzegovina
TUZLANSKI KANTON
Općina Doboj Istok
OPĆINSKO VIJEĆE
TUZLA CANTON
The Municipalitiy of Doboj East
MUNICIPAL COUNCIL
Adresa: 74207 Klokotnica, Doboj Istok, tel/fax 035/722-097
www.opcinadobojistok.ba e-mail: [email protected]ćinadobojistok.ba
I - AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Odluka o službenom glasilu općine Doboj Istok,
Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima na području općine Doboj Istok,
Odluka o bezbjednosti saobraćaja na putevima i ulicama u općini Doboj Istok,
Odluka o utvrđivanju koeficijenata za plaće nosioca javnih funkcija u općini Doboj Istok,
Odluka o dodjeli mandata novom članu Savjeta MZ Stanić Rijeka,
Odluka o zimskom održavanju puteva na području općine Doboj Istok,
Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava,
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Doboj Istok,
Odluka o davanju na upravljanje poslovnih prostora u Zanatskom centru Brijesnica Velika (JU Centar za
socijalni rad Doboj Istok),
Odluka o davanju na upravljanje poslovnih prostora u Zanatskom centru Brijesnica Velika (JKP „ČISTO“
Doboj Istok),
Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Zajedničkog općinskog pravobranioca za općine Doboj Istok
i Čelić,
Rezolucija o značaju i načinu izjašnjavnja prilikom popisa stanovništva 2013.godine,
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. Doboj Istok za 2012.godinu,
Zaključak o prihvatanju Informacija o higijenskoj ispravnosti vode za piće i stanju vodoprivrednih
objekata,
Zaključak o prihvatanju Informacije o upotrebi narkotičkih sredstava sa prijedlogom mjera za suzbijanje
istih na području općine Doboj Istok,
Zaključak o prihvatanju Informacije o rasporedu održanih vijećničkih sati, metodologiji rada i efektima
primjene Odluke o uvođenju vijećničkog sata,
Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća Doboj Istok za
period APRIL – JUNI 2013.godine,
Zaključak o prihvatanju Inicijative predsjednika kluba vijećnika SBB Merseda Omerovića za očuvanje i
zaštitu hrasta u Klokotnici, zaseok Babići,
Zaključak o prihvatanju Inicijative predsjednika kluba vijećnika SDA Hasana Hasančevića za proglašenje
javnog interesa za javni put Klokotnica – Lukavica, odnosno Sjenina Rijeka,
Zaključak o prihvatanju Inicijative predsjednika kluba vijećnika NS – LDS Halila Mujića za proglašenje
puta k.č. Klokotnica relacija Debelo brdo – Duja općinskim putem,
Zaključak o prihvatanju Inicijative predsjedavajućeg Općinskog vijeća Doboj Istok dr Ferida Konjića za
dostavljanje informacije o uticaju suše na proljetnu sjetvu,
Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o dekorisanju javnih površina i prostora na posručju općine Doboj
Istok,
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju budžeta općine Doboj Istok za period januar-juni
2013.godinu,
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o utrošku sredstava budžetske rezerve za period januar-juni
2013.godinu,
Zaključak o prihvatanju Inicijative kluba vijećnika SBiH i BPS za usvajanje rezolucije kojom bi se ukazalo i
preporučilo građanima općine Doboj Istok o značaju i načinu izjašnjavanja i davanju odgovora
popisivačima,
Zaključak o prihvatanju Inicijative za dostavljanje svih značajnih datuma koji se obilježavaju na području
općine Doboj Istok,
Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji godišnjeg programa rada JU Osnovna škola „Brijesnica“ i
uspjeha učenika na kraju školske 2012/2013.godine
Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU Mješovita srednja škola Doboj Istok u toku školske
2012/2013.godine,
Zaključak o prihvatanju Informacije o organizaciji i radu JU Osnovna škola „Klokotnica“,
Zaključak kojim se traži realizacija Zaključka Općinskog vijeća broj: 02-05-1504/13 od 31.08.2013.godine
vezano za analizu potpunog stanja u JP Veterinarska stanica Doboj Istok,
31. Zaključak o podržavanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na
području Tuzlanskog kantona,
32. Zaključak o prihvatanju Inicijative kluba vijećnika SDA da pravovremeno neodgovaranje na vijećnička
pitanja, vijećničke inicijative i zaključke povlači sankcije,
33. Zaključak o prihvatanju Inicijative kluba vijećnika SBB za pokretanje postupka usmjerenog na rješavanje
čišćenja dionice puta Suho Polje – Klokotnica,
34. Zaključak o prihvatanju Inicijative kluba vijećnika NS – LDS da direktori škola iznađu mogućnost da se
sportskim klubovima ne naplaćuju naknade za iznajmljivanje sportskih dvorana.
II - AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o pomoći MZ Lukavica Rijeka u organizovanju 17-tog tradicionalnog turnira u malom nogometu
„Avgustovski dani otpora“
2. Odluka o pomoći MZ Mala Brijesnica za plaćanje troškova tehničkog pregleda Doma kulture u Brijesnici
Maloj,
3. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći Kajak Kanu klubu „Doboj Istok“,
4. Odluka o odbijanju zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći,
5. Odluka o neradnim danima u općini Doboj Istok,
6. Odluka o pomoći BZK „Preporod“ Doboj Istok za organizaciju sedmih knjižebnih susreta „Kasim
Deraković“ u Doboj Istoku,
7. Odluka o jednokratnoj pomoći Nadžaković Rašidu iz Klokotnice,
8. Odluka o jednokratnoj pomoći Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH „Galerija mak“
9. Odluka o formiranju Konsultativnog komiteta općine Doboj Istok,
10. Odluka o pomoći MZ Brijesnica Velika u realizaciji akcije uređenja i nasipanja poljskih puteva na
području MZ Brijesnica Velika,
11. Odluka o jednokratnoj pomoći Dubravac Muhamedu iz Stanić Rijeke,
12. Odluka o formiranju Komisije za podsticaj poljoprivrede,
13. Odluka o sponzorstvu Četvrte izložbe stočarstva Gračanica i Doboj Istok 2013
14. Odluka o jednokratnoj pomoći Babić Hazimu iz Klokotnice,
15. Odluka o neradnim danima u općini Doboj Istok,
16. Odluka o pomoći BZK „Preporod“ Doboj,
17. Odluka o jednokratnoj pomoći Bećirović Sejfudinu iz Brijesnice Velike,
18. Odluka o sponzorstvu 13. Memorijalnog nogometnog turnira „Jedanaest šehida – nogometnih asova
Doboj Istoka“,
19. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne nabavke,
20. Rješenje o dozvoli upisa promjena podataka u registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok,
21. Rješenje o dozvoli upisa promjena podataka u registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok,
22. Rješenje o dozvoli upisa promjena podataka u registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok,
23. Rješenje o dozvoli upisa promjena podataka u registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok,
24. Rješenje o dozvoli upisa promjena podataka u registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok,
25. Rješenje o ovlaštenju pečatoreznice za izradu pečata općine Doboj Istok,
26. Rješenje o odobrenju izrade pečata za potrebe općine Doboj Istok,
27. Rješenje o imenovanju odgovorne osobe za energetski menadžment i energetsku efikasnost u općini
Doboj Istok,
28. Naredba o obaveznom spovođenju Pravilnika o načinu postupanja sa računarskom opremom.
III - AKTI RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Poslovnik o radu Komisije za jednakopravnost spolova Općinskog vijeća Doboj Istok.
Na osnovu člana 17. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) i člana 135. Poslovnika o radu Općinskog vijeća ( “Službene novine općine Doboj Istok”, broj
07/09), Općinsko vijeće Doboj Istok na 10. redovnoj sjednici održanoj dana 28.09.2013. godine
donosi
ODLUKU
O SLUŽBENOM GLASILU OPĆINE DOBOJ ISTOK
Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se način objavljivanja općinskih propisa i drugih akata općine Doboj
Istok ( u daljem tekstu: Općina).
Član 2.
Naziv službenog glasila općine Doboj Istok je: “Službene novine općine Doboj Istok”.
Član 3.
“Službene novine općine Doboj Istok”izlaze na bosanskom jeziku, latiničnim pismom.
Član 4.
Naslovna strana “Službenih novina općine Doboj Istok”sadrži: naziv “Službene novine općine
Doboj Istok”, grb općine, redni broj i godina izdavanja, dan, mjesec, godina i mjesto izlaženja novina.
Član 5.
U „Službenim novinama Općine Doboj Istok“ objavljuju se odluke i drugi opći i pojedinačni
akti koje donosi Općinsko vijeće Doboj Istok i općinski načelnik Općine Doboj Istok i njihova radna
tijela čije je objavljivanje određeno tim aktima u skladu sa Statutom Općine i Poslovnikom o radu
Općinskog vijeća .
Općinski propisi, opći akti kao i drugi pojedinačni akti objavljuju se u “Službenim novinama
općine Doboj Istok” u tekstu koji je utvrdio organ koji je donio taj propis odnosno akt.
Član 6.
“Službene novine općine Doboj Istok” izdaje Općinsko vijeće Doboj Istok i izlaze po potrebi.
Sekretar općinskog vijeća uređuje “Službene novine općine Doboj Istok” a administrativne i tehničke
poslove oko objavljivanja i izdavanja obavlja viši referent za poslove Općinskog vijeća.
Član 7.
Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju „Službenih
novina“.
Član 8.
„Službene novine“ se objavljuju u digitalnom obliku na web stranici općine Doboj Istok i u
pisanoj formi.
„Službene novine“ se obavezno u pisanom obliku dostavljaju sljedećim korisnicima:
Općinskom načelniku, sekretaru općine, sekretaru Općinskog vijeća, šefovima službi,
predsjedavajućem Općinskog vijeća, zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća i predsjednicima
klubova .
Član 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u « Službenim novinama općine
Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1655 /13
Datum: 30.09.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
________________
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 2. i 4. stav 2. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH
(“Službeni glasnik BiH“ broj: 6/06,75/06,44/07, 84/09 i 48/10), člana 13. Zakona o cestama Federacije
BiH („Službene novine F BiH“, broj 12/10 i 16/10) i člana 17. Statuta općine Doboj Istok („Službene
novine općine Doboj Istok“, broj 5/08), Općinsko vijeće općine Doboj Istok na 11. redovnoj sjednici
održanoj dana 26.10.2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
O ULICAMA, LOKALNIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
NA PODRUČJU OPĆINE DOBOJ ISTOK
I Opće odredbe
Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se: upravljanje, održavanje, zaštita i razvoj ulica, lokalnih i
nekategorisanih puteva na području Općine Doboj Istok.
Član 2.
Lokalne ceste povezuju naselja u općini sa naseljima iz susjednih općina, ili povezuju važnija
naselja unutar općine, te povezuju saobraćaj na druge javne ceste iste ili više kategorije.
Član 3.
Nekategorisani/nekategorizirani put/cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj
osnovi i koji je dostupan većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putevi/ceste,
putevi/ceste na nasipima za odbranu/obranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi/crpki,
parkirališta i sl.).
Član 4.
Ulica je dio puta/ceste u naseljenom mjestu, (s trotoarom/nogostupom i ivičnjakom), pored
koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada.
Član 5.
Ulice, lokalne i nekategorisane puteve na području mjesnih zajednica Klokotnica, Velika
Brijesnica, Mala Brijesnica, Stanić Rijeka F BiH i Lukavica Rijeka utvrđuje Općinsko vijeće Doboj Istok.
II Upravljanje
Član 6.
Poslove upravljanja, održavanja, zaštite i razvoja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na
području mjesnih zajednica iz člana 5. obavlja općina Doboj Istok putem nadležnih službi.
III Izgradnja i rekonstrukcija
Član 7.
Nadležna općinska služba izdaje saglasnost na tehničku dokumentaciju za izgradnju ili
rekonstrukciju ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva i putnih objekata, koja se predaje nadležnom
organu za održavanje.
Izgrađene ili rekonstruisane ulice, lokalne i nekategorisane puteve i putne objekte, investitor
je dužan da, sa odgovarajućom tehničkom dokumentacijom, preda nadležnom općinskom organu koji
održava puteve, u roku od 8 dana od dana dobijanja upotrebne dozvole.
IV Održavanje
Član 8.
Održavanje ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva obuhvata radove kojima se obezbeđuje
nesmetan i bezbjedan saobraćaj vozila i kretanje pješaka i čuva upotrebna i realna vrijednost ulica,
puteva i putnih objekata.
Član 9.
Održavanje ulica i puteva, u smislu ove Odluke, obuhvata izvođenje radova kojima se
osigurava nesmetan i siguran saobraćaj i očuvanje projektovanog stanja ulica, lokalnih i
nekategorisanih puteva.
Radovi održavanja ulica i puteva mogu biti:
- radovi redovnog održavanja ulica i puteva,
- radovi vanrednog održavanja ulica i puteva.
Radovi redovnog održavanja ulica i puteva su:
- popravka kolovoza, trupa puta, potpornih i obloženih zidova,
- uklanjanje odronjenog materijala i čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju,
- održavanje bankina, kosina, nasipa, usjeka i zasjeka,
- održavanje objekata na ulicama i putevima, izrada i postavljanje horizontalne i vertikalne
signalizacije, svjetlosno-sigurnosnih uređaja, zamjena, popravka i uklanjanje oštećene i nepotrebne
saobraćajne signalizacije i opreme,
- košenje trave i održavanje zelenih površina i zasada u putnom pojasu,
- održavanje potrebne preglednosti ulica i puteva kao i saobraćajnih oznaka,
- čišćenje snijega i leda sa kolovoza i posipanje kolnika s ciljem sprečavanja poledice,
- manji zahvati na obnavljanju, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza,
- manji zahvati na ojačanju i zamjeni propusta, potpornih i obloženih zidova i zaštita čeličnih
konstrukcija od korozije,
- manji zahvati na ugrađivanju ivičnjaka i izradi pješačkih staza,
- manji zahvati na saniranju klizišta i odrona,
- vođenje podataka o ulicama i javnim putevima,
-obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava stalan, nesmetan i siguran saobraćaj.
Radovi vanrednog održavanja ulica i javnih puteva su obimniji radovi: obnavljanja, zamjene i
ojačanja dotrajalih kolovoza, ojačanja i zamjene propusta i mostova dužine do deset metara, obnove
potpornih i obloženih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije, ugrađivanja ivičnjaka i izrada
pješačkih staza, saniranja klizišta i odrona.
Radovi vanrednog održavanja su radovi koji se izvode u putnom pojasu, mogu se izvoditi samo
na osnovu tehničke dokumentacije, bez pribavljanja saglasnosti i druge dokumentacije prema Zakonu
o prostornom uređenju.
Član 10.
Održavanje, zaštita i razvoj ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području mjesnih
zajednica iz člana 5. ove Odluke, obavlja se na osnovu programa razvoja i godišnjih programa radova,
koje na prijedlog nadležne općinske službe, donosi općinski načelnik, a usvaja općinsko vijeće.
Član 11.
Održavanje ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva nadležna općinska služba povjerava
preduzeću koje je osnovala Općina Doboj Istok za obavljanje ovih poslova ili drugom preduzeću u
skladu sa zakonom i drugim općim aktima.
Član 12.
Lice kome su povjereni poslovi održavanja, je dužno da obezbijedi trajno, neprekidno i
kvalitetno održavanje ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva i odgovara za štetu koja nastane zbog
neblagovremenog izvršenja pojedinih potrebnih radova i mjera na njihovom održavanju.
Član 13.
Vlasnici, odnosno pravna i fizička lica koja se staraju o objektima postavljenim ili sagrađenim
uz lokalne i nekategorisane puteve dužni su o svom trošku izmjestiti te objekte, odnosno prilagoditi
nastalim promjenama ako od njih zatraži nadležni općinski organ.
Izgradnja novih građevina u putnom pojasu lokalnih nekategorisanih puteva može se samo
vršiti uz prethodno pribavljeno odobrenje izdato od nadležne općinske službe općine Doboj Istok.
Član 14.
Vlasnici, odnosno pravna i fizička lica čije se zemljište graniči sa ulicama, lokalnim
nekategorisanim putevima dužni su da uklanjaju grane sa stabala koje su nad kolovozom i putnim
pojasom u visini manjoj od sedam metara, računajući od najviše tačke kolovoza.
Lica navedena u stavu 1. ovog člana dužna su čistiti kanale pored svojih parcela i uredno
održavati površine uz ulice i javne puteve.
Član 15.
Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na ulici, javnom putu i putnom pojasu,
ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti ulicu ili javni put, povećati troškove održavanja, odnosno
ugrožavati ili ometati saobraćaj na njoj, a naročito:
- iznositi blato na površinu ili bilo čime prljati ulicu ili put,
- na ulicu ili put i u odvodna tijela dovoditi vodu i druge tekućine i ometati njihovo otjecanje,
- direktno ispuštati fekalije, fekalne vode i ostale vode iz objekata u vlasništvu pravnih i fizičkih lica na
ulicu ili put,
- istresati u putne jarke materijal ili tekućine,
- napajati i pasti životinje u putnim jarcima i u putnom pojasu, puštati ih da prelaze ili ih zadržavati u
putnom pojasu,
- u zaštitnom pojasu izgrađivati pojilišta za životinje,
- po ulici ili putu vući grede, balvane i druge predmete čime bi se put mogao oštetiti,
- prosipati po ulici ili putu maziva ili druge masne tvari,
- bez odgovarajuće zaštite na zemljištu ili zgradama pored ulice ili puta izvoditi radove koji bi moglo
napraviti oštećenja ili ugroziti sigurnost saobraćaja,
- spuštati kamenje, drvo, druge predmete i materijal niz kosine putnih nasipa i usjeka,
- ostavljati na ulici ili putu i u putnom pojasu pokvarena, oštećena ili trajno napuštena vozila,
- posipati ili bacati materijal ili predmete na ulicu ili putu i u odvodna tijela puta ili ga deponovati uz
put,
- vršiti bilo koje druge radove na kosinama nasipa, zasjeka i usjeka,
- iscrtavati i brisati horizontalne i vertikalne signalizacije te premještati, otuđivati i izmjeniti vertikalnu
signalizaciju i putnu opremu,
- sjeći šume u zaštitnom pojasu puta ukoliko ona narušava stabilnost kosina,
- postavljati reklamne znakove uz put bez odobrenja nadležnog organa.
Ako se na ulici ili javnom putu izvode ili su izvedeni radovi ili radnje od kojih mogu nastupiti
oštećenja, povećanje troškova održavanja ili ugroziti sigurnost saobraćaja na njoj, nadležna inspekcija
puteva i upravitelj puta dužni su poduzeti sve potrebne mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje
ulice
ili
puta
i
sigurnost
saobraćaja.
U slučaju iz stava 2. ovog člana nadležna inspekcija kao i upravitelj puta ovlašteni su obustaviti
radove ili radnje iz stava 2. ovog člana i naložiti otklanjanje nedostataka u kratkom roku.
Ukoliko investitor i izvođač radova ne otklone nedostatke u ostavljenom roku, upravitelj puta
otklanjanje nedostataka naložit će licu koje održava ulicu ili put o trošku investitora ili izvođača
radova koji nije otklonio nedostatke ili podnijeti prijavu nadležnoj inspekciji.
Član 16.
Zauzeće dijelova ulice, lokalnih ili nekategorisanih puteva, a naročito raskopavanje, može se
obavljati samo na osnovu dozvole sa određenim tehničkim uslovima, koju izdaje nadležni općinski
organ, uz prethodno pribavljenu saglasnost organizacione jedinice općinske uprave nadležne za
poslove saobraćaja.
Na putevima se ne mogu sticati imovinska prava, izuzetno se mogu sticati prava kao što su:
prava postavljanja cjevovoda, vodovoda, kablova i drugih građevina infrastrukture uz prethodno
pribavljeno odobrenje nadležnog općinskog organa.
Član 17.
Uz zahtjev za izdavanje dozvole za raskopavanje ulice, lokalnog ili nekategorisanog puta mora
se priložiti:
- odobrenje za gradnju;
- ovjereni projekat sa izvodom iz plana podzemnih instalacija;
- dokaz o obezbjeđenju sredstava za popravku ulice, lokalnog ili nekategorisanog puta.
Član 18.
Raskopavanje ulice, lokalnog ili nekategorisanog puta zbog hitne popravke podzemnih
instalacija, može započeti i prije dobijanja dozvole, s tim da se prije početka radova mora obavijestiti
upravitelja za puteve.
Član 19.
Popravku oštećenog dijela ulice, nekategorisanog ili lokalnog puta, usljed zauzeća ili
raskopavanja, obavlja investitor radova, prema tehničkim uslovima i uz nadzor upravitelja za puteve,
odnosno preduzeća koje je Općina Doboj Istok ovlastila.
Garantni rok za radove iz stava 1. ovog člana je tri godine od dana prijema radova.
Član 20.
Postavljanje saobraćajnih znakova, svjetlosnih saobraćajnih znakova, svjetlosnih oznaka i
oznaka na kolovozu, na ulicama i putevima, može se obaviti samo na osnovu dozvole sa tehničkim
uslovima propisane od strane nadležne općinske službe.
Član 21.
Natpisi i reklame u okviru javnog puta postavljaju se na osnovu dozvole sa tehničkim uslovima
koju izdaje nadležni općinski organ za poslove prostornog uređenja.
Član 22.
Mjesne zajednice na području općine Doboj Istok dužne su osim lica navedenih u Odluci da
takođe vrše poslove oko održavanje i uređenja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva putem
izvođenja akcija kao i obavljanje saradnje sa nadležnim općinskim organima i nadležnim inspekcijama
koje vrše kontrolu na osnovu Zakona i ove Odluke.
Mjesna zajednica će na osnovu ove odluke formirati stalne komisije za održavanje ulica,
lokalnih i nekategorisanih puteva koje će imati zadatak da brinu i ukazuju na problem rješavanja.
Komisija se sastoji od predsjednika i najmanje tri člana.
Član 23.
Nadležni općinski organ za poslove saobraćaja vodi evidenciju ulica, lokalnih i nekategorisanih
puteva, putnih objekata i saobraćajne signalizacije.
V Finansiranje
Član 24.
Sredstva za finansiranje upravljanja, održavanja, zaštite i razvoja ulica, lokalnih i
nekategorisanih puteva, obezbeđuju se iz:
1. naknade za korišćenje građevinskog zemljišta;
2. naknade za upotrebu, zakup ili zauzeće ulice, lokalnog puta ili putnog objekta;
3. naknade za postavljanje vodova i instalacija na i u ulici, lokalnom i nekategorisanom putu;
4. naknade za raskopavanje ulice, lokalnog i nekategorisanog puta;
5. naknade za postavljanje reklama i natpisa na lokalnom putu;
6. iz budžeta općine ili drugih sredstava u skladu sa zakonom.
Visinu naknade iz stava 1. ovog člana tač. 2,3,4,5, posebnom Odlukom određuje Općinsko
vijeće Doboj Istok na prijedlog općinskog načelnika.
VI Nadzor
Član 25.
Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke u okviru propisanih nadležnosti vrši, putna,
komunalna, građevinska inspekcija i ostale inspekcije kao i općinski organ nadležan za poslove
saobraćaja.
Pravna i fizička lica su dužna nadležnoj inspekciji i nadležnoj općinskoj službi omogućiti
nesmetano obavljanje nadzora nad primjenom ove Odluke.
VII Kaznene odredbe
Član 26.
Novčanom kaznom u iznosu od 300 – 2.000,00 KM kaznit će se pravno lice, a u iznosu od 100
– 500,00 KM odgovorno lice u pravnom licu za prekršaje kako slijedi:
1. Ako investitor odgovarajuću tehničku dokumentaciju ne preda nadležnom općinskom
organu koji održava puteve, u roku od 8 dana od dana dobijanja upotrebne dozvole (član 7.),
2. Ako se ne pridržava odredbi člana 12. ove Odluke,
3. Ako postupi suprotno članu 13. ove Odluke,
4. Ako ne uklanja grane sa stabala koje su nad kolovozom i putnim pojasom u visini manjoj od
sedam metara, računajući od najviše tačke kolovoza i ako ne čisti kanale pored svojih parcela i uredno
održava površine uz ulice i javne puteve (član 14.),
5. Ako postupi suprotno odredbama člana 15. ove Odluke,
6. Ako zauzima dijelova ulice, lokalnih ili nekategorisanih puteva, i ako vrši raskopavanje
površina bez prethodno pribavljene saglasnosti nadležnog organa (član 16.),
7. Ako prije početka izvođenja radova ne obavijesti upravitelja puteva (član 18.),
8. Ako postupi suprotno članu 20. ove Odluke,
9. Ako postavlja natpise i reklame u okviru javnog puta bez predhodno pribavljenog odobrenja
(član 21.),
10. Ako onemogući nadležnoj inspekciji ili nadležnom općinskom organu nadzor nad
primjenom ove odluke (član 25. ).
Za prekršaje utvrdene u stavu 1. ovog člana kaznit će se i pojedinac koji samostalno obavlja
djelatnost ličnim radom /samostalni privrednik/ novčanom kaznom od 200 do 1.000,00 KM.
Član 27.
Novčanom kaznom u iznosu od 100 – 300,00 KM kaznit će se građanin:
1. Ako postupi suprotno članu 13. ove Odluke,
2. Ako ne uklanja grane sa stabala koje su nad kolovozom i putnim pojasom u visini manjoj od
sedam metara, računajući od najviše tačke kolovoza i ako ne čistiti kanale pored svojih parcela i
uredno održava površine uz ulice i javne puteve (član 14.),
3. Ako postupi suprotno odredbama člana 15. ove Odluke,
4. Ako zauzima dijelova ulice, lokalnih ili nekategorisanih puteva i ako vrši raskopavanje
površina bez prethodno pribavljene saglasnosti nadležnog organa (član 16.).
7
5. Ako onemogući nadležnoj inspekciji ili nadležnom općinskom organu nadzor nad primjenom
ove Odluke (član 25. ).
VIII Prelazne i završne odredbe
Član 28.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o lokalnim i nekategorisanim
putevima u općini Doboj Istok („Službeni glasnik općine Doboj Istok“, broj 01/02).
Član 29.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama općine
Doboj Istok''.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dr. Ferid Konjić, s.r.
Broj: 02-05-1769/13
Datum, 28.10. 2013. godine
Na osnovu člana 2. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH (“Službeni
glasnik BiH“ broj: 6/06,75/06,44/07, 84/09 i 48/10), člana 13.st.4. Zakona o cestama Federacije BiH
(„Službene novine F BiH“, broj 12/10 i 16/10) i člana 17. Statuta općine Doboj Istok („Službene novine
općine Doboj Istok“, broj 5/08), Općinsko vijeće općine Doboj Istok na 11. redovnoj sjednici održanoj
dana 26.10.2013. godine, d o n o s i :
ODLUKU
o bezbjednosti saobraćaja na putevima i ulicama
u općini Doboj Istok
I OPĆE ODREDBE
Član 1.
Ovom Odlukom u skladu sa zakonom utvrđuje se: određene mjere bezbjednosti saobraćaja,
uslovi i osnovni principi i pravila ponašanja učesnika u saobraćaju i drugih subjekata u saobraćaju na
putevima i ulicama u općini Doboj Istok, koja nisu regulisana Zakonom i drugim propisima.
II SAOBRAĆAJ
POSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
Član 2.
Regulisanje saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama područja općine Doboj Istok utvrđuje
se katastrom saobraćajne signalizacije za područje Općine usvojene od strane Općinskog vijeća.
Poslove realizacije katastra saobraćajne signalizacije, kao i njegove izmjene i dopune priprema
i vrši općinska služba nadležna za poslove saobraćaja.
Član 3.
Na lokalnim putevima i ulicama u naselju na kojima ne postoji katastar saobraćajne
signalizacije, regulisanje saobraćaja i postavljanje saobraćajne signalizacije i određivanje autobuskih
stajališta vrši komisija / savjet za bezbjednost saobraćaja.
Komisiju /savjet za bezbjednost saobraćaja imenuje Općinsko vijeće na prijedlog načelnika
Općine.
Savjet za bezbjednost saobraćaja čini (5) pet članova i to: predstavnik uprave iz oblasti
bezbjednosti saobraćaja, predstavnik policijske stanice, predstavnik iz reda vijećnika, predstavnik
struke i sekretar.
Mandat Savjeta traje 4 (četiri) godine.
Član 4.
Sredstva za održavanje sobraćajne signalizacije obezbjeđuju se u budžetu općine Doboj Istok.
Sredstva za finansiranje Komisije obezbjeđuju se na način kako je to regulisano finansiranje
drugih stručnih komisija.
ODRŽAVANJE I ZAŠTITA PUTEVA I ULICA
Član 5.
Obezbjeđivanje trajnog, neprekidnog i kvalitetnog održavanja i zaštite puteva i nesmetanog
odvijanja saobraćaja na putevima i ulicama vrši organ nadležan za poslove saobraćaja dok se ne
steknu uslovi da se to obezbijedi putem ugovora sa odgovarajućim i kvalifikovanim izvođačem.
Općinski načelnik provest će postupak za zaključivanje ugovora (okvirnog sporazuma) sa
preduzećem koje ispunjava uslove da može održavati putnu mrežu, vertikalnu i horizontalnu
signalizaciju.
Član 6.
Preduzeće sa kojim se zaključi ugovor o održavanju lokalnih puteva i ulica , dužno je da putnu
mrežu i saobraćajnu signalizaciju održava u ispravnom stanju, u skladu sa Zakonom o cestama FBiH
(„Službene novine FBiH'', broj 12/10 i 16/10 ) i važećim pravilnicima koji regulišu ovu oblast.
Član 7.
Organ nadležan za poslove saobraćaja, dužan je da donese godišnji plan i program rada za
održavanje i zaštitu puteva i ulica i kao minimalnog tekućeg održavanja putne mreže i saobraćajne
signalizacije.
Član 8.
Radi ispunjavanja obaveza iz člana 7. ove Odluke, organ nadležan za poslove saobraćaja dužan
je da organizuje svakodnevne poslove na redovnom održavanju putne mreže radi sprječavanja većeg
obima oštećenja, angažovanjem drugih subjekata koji su osposobljeni za takvu vrstu poslova.
OGRANIČENJE SAOBRAĆAJA
Član 9.
Policijska stanica Doboj Istok uz saglasnost nadležne općinske službe, na određenom putu ili
dijelu puta ili ulici, u određene dane, ili u određeni vremenski period, može da zabrani ili ograniči
saobraćaj za sve ili pojedine vrste vozila, ograniči brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili
ograničenja neophodna radi sprječavanja ili uklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, ili ako su u
pitanju razlozi za nesmetan saobraćaj, odnosno ako se može opravdano očekivati da će saobraćaj biti
otežan.
Član 10.
Preduzeće koje je nadležno za održavanje putne mreže i saobraćajne signalizacije, u slučaju
ograničenja ili zabrane saobraćaja iz člana 9. ove Odluke, dužno je da postavlja i uklanja saobraćajnu
signalizaciju, uz saglasnost nadležne općinske službe.
Član 11.
Zabranjuje se saobraćaj vozilima čije osovinsko opterećenje prelazi šest tona, na svim
kategorisanim lokalnim putevima i ulicama u naselju.
Načelnik općine će posebnom odlukom, u odnosu na prethodni stav utvrditi visinu naknade za
vanredni prijevoz.
Član 12.
Zabranjena je vožnja bicikla, mopeda, lakog motocikla, lakog tricikla i četverocikla, tricikla i
motocikla pješačkim zonama, pješačkim stazama, trotoarima, parkovima i ulicama kojima je
zabranjen saobraćaj za sva vozila.
Član 13.
Zabranjeno je kretanje, zaustavljanje i parkiranje vozila u naselju na travnatim i uređenim
zelenim površinama koje se održavaju i njeguju.
Član 14.
Na kolovozu, trotoarima, pješačkim zonama, pješačkim stazama, javnim parking prostorima i
drugim javnim površinama zabranjeno je pranje, čišćenje, opravak vozila, kao i duže zadržavanje
neispravnih, havarisanih i neregistrovanih vozila, osim ako su u pitanju sitne nužne opravke kod
kvarova koji su nastali u toku vožnje i zbog kojih vozilo nije sposobno da se kreće.
Član 15.
U naseljenim mjestima općine Doboj Istok, osim na dijelu magistralnog puta koji prolazi kroz
područje Općine, vozila se ne smiju kretati brzinom većom od 40 km/h, što se reguliše
odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.
Na saobraćajnicama u blizini škola vozila se naročito ne smiju kretati brzinom većom od 40
km/h, što se reguliše odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.
Član 16.
Na saobraćajnicama gdje često borave djeca, često prelaze kolovoz pješaci, postavljaju se
posebni objekti na putu radi smanjenja brzine kretanja vozila (u daljem tekstu posebni objekti) u
skladu sa katastrom saobraćajne signalizacije ili odluke Savjeta za bezbjednost saobraćaja, a u skladu
sa Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti/putu radi smanjenja brzine kretanja vozila
(„Službeni glasnik BiH“ broj: 17/07).
Odobrenje za postavljanje posebnih objekata izdaje nadležna služba općine Doboj Istok .
Član 17.
U ulicama i putevima u kojima je zabranjen saobraćaj za sva ili pojedine vrste vozila, mogu se
kretati:
1. vozila policijskih agencija, vozila službe hitne pomoći, vatrogasna vozila, vozila inspekcija i
vozila oružanih snaga kada sa njima izvršavaju službene zadatke, vozila pod pratnjom,
2. vozila invalida koja su označena odgovarajućim saobraćajnim znakom ako vozilima
upravljaju lica na koja se inavliditet odnosi ili se ta lica nalaze u takvim vozilima,
3. vozila koja prevoze ogrjev,
4. vozila za prijevoz posmrtnih ostataka,
5. vozila preduzeća koja služe za održavanje čistoće, kanalizacije, vodovoda, električnih i PTT
instalacija, zelenih ulica, trgova i kućanskih aparata, kao i druga vozila koja vrše radnje za koje su
namijenjena,
6. taksi vozila kada prevoze bolesna lica i invalide,
7. dostavna vozila do 3,5 tone ukupne mase, u cilju snabdijevanja građana, trgovina, i drugih
ustanova i službi u vremenu od 20:00 - 06:00 sati i od 12:00 - 14:00 sati.
Vozila preduzeća iz člana 17. stav 1 . ove Odluke moraju posjedovati žuto rotaciono svjetlo ili
na vratima bočnih strana odgovarajući znak sa natpisom službe kojoj pripadaju.
Član 18.
Na osnovu podnesenog zahtjeva može se odobriti kretanje vozila u ulicama i putevima u
kojima je zabranjen saobraćaj za sva ili pojedina vozila, vozilima koja prevoze građevinski i drugi
materijal na gradilište, vozilima čiji vlasnici stanuju ili imaju garaže, poslovne objekte, radionice ili
skladišta u tim ulicama i putevima.
Zahtjev za kretanje vozila iz člana 17. ove Odluke podnosi se nadležnoj službi u općini Doboj
Istok.
U odobrenju se mogu navesti i posebni uslovi kretanja u ulicu ili putu u kojoj je zabranjen
saobraćaj za sve ili pojedine vrste vozila (smjera ulaska-izlaska, kružno kretanje, zadržavanje, obaveza
čišćenja kolovoza i sl.).
Član 19.
Kroz naseljena mjesta općine Doboj Istok zabranjuje se kretanje vozila koja prevoze opasne
materije, osim regionalnim i magistralnim putevima.
Motorna vozila koja prevoze opasne materije mogu se zadržavati na dijelu puta, ulice koji će
se odrediti posebnom odlukom.
Odluku iz prethodnog stava donosi načenik općine, na prijedlog savjeta za bezbjednost
saobraćaja.
OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA IZ
UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM
Član 20.
Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila obavljaju auto-škole kao pravna ili
fizička lica koje imaju važeća odobrenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona.
Član 21.
Početni dio obuke u upravljanju motornim vozilima se vrši na dijelu puta sa smanjenim
intenzitetom saobraćaja, koju odredi općinski načelnik na prijedlog Savjeta za saobraćaja.
Osposobljavanje kandidata za upravljanje motornim vozilom ograničava se na putevima i
ulicama sa povećanim intenzitetom saobraćaja, kako bi se smanjile saobraćajne gužve.
Odluku iz stava 1. ovog člana donosi općinski načelnik na prijedlog Savjeta za sigurnost
saobraćaja.
Član 22.
Zaustavljanje i parkiranje vozila u pojedinim ulicama i na pojedinim mjestima može se
zabraniti i ograničiti samo ako to iziskuju razlozi bezbjednosti saobraćaja i njegovog nesmetanog
odvijanja, uz obavezno postavljanje odgovarajućeg saobraćajnog znaka.
Član 23.
Zabranjeno je parkiranje autobusa, radnih mašina i zaprežnih vozila i priključnih vozila na
javnim putevima i ulicama u naselju, osim na prostorima označenim za parkiranje ovih vozila.
Prostor za parkiranje vozila iz stava 1. ovog člana može se, uz posebno odobrenje koje izdaje
nadležni organ općine Doboj Istok rezervisati samo na posebno izgrađenoj površini van kolovoza.
Član 24.
Uslovi, način korištenja, organizacija i način naplate parkiranja motornih vozila na javnim
parkiralištima na područiju naseljenog mjesta regulisat će se posebnim pravilnikom Općinskog
načelnika.
III POSEBNE MJERE ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA
Član 25.
Ukoliko se dio trotoara ili kolovoza ne može koristiti za pješake, odnosno saobraćaj, zbog
privremene opasnosti nastale zbog izvođenja radova na objektima, odnosno kolovozu (uređivanje
fasada, opravka kolovoza, skidanje snijega i sl.), izvođač radova, odnosno vlasnik ili korisnik
objekta, dužan je da na trotoaru, odnosno kolovozu, postavi branike i odgovarajuće saobraćajne
znakove u skladu sa odobrenjem nadležne službe, kojim će se zatvoriti opasna zona i omogućiti
bezbjedno kretanje, odnosno odvijanje saobraćaja u granicama u kojima je to izvodljivo.
Član 26.
Kvarove vodovodnih, kanalizacionih i drugih podzemnih instalacija i uređaja koji se pojave na
saobraćajnim površinama, a koji predstavljaju opasnost po bezbjedno odvijanje saobraćaja, dužno
je odmah otkloniti preduzeće koje ih održava uz nadzor nadležne općinske službe.
Za vrijeme otklanjanja kvarova i izvođenja radova preduzeće je dužno postaviti odgovarajuće
saobraćajne znakove kako bi se omogućilo bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja, i o tome
obavijestiti policijsku stanicu.
Član 27.
Ako se dio kolovoza, ili trotoara koristi za izvođenje radova na objektima pored trotoara
odnosno puta, izvođač radova je dužan da izvrši obilježavanje i obezbjeđivanje ovih mjesta na
propisan način i o tome obavijesti policijsku stanicu.
Ako se radovi izvode na kolovozu ili trotoaru izvođač radova je dužan da predhodno dobije
odobrenje za izvođenje radova i izvrši obilježavanje i obezbjeđivanje ovih mjesta na propisan
način uz prethodno odobrenje nadležnog općinskog organa i obavještavanje policijske stanice.
Član 28.
Na trotoarima, površinama određenim za parkiranje vozila i drugim javnim površinama
zabranjeno je vršiti utovar, pretovar i istovar materijala, prodaja proizvoda i robe, postavljanje
stolica i drugih predmeta radi vršenja usluga, sjedenje, ležanje i korištenja ovih površina u druge
svrhe suprotno odredbama ove odluke.
Izuzetno je dozvoljeno vršiti utovar, istovar ili pretovar ogrevnog i drugog materijala ukoliko nema
drugog pogodnog mjesta s tim da se isti mora ukloniti u roku od 12 sati.
Član 29.
Na objektima i stubovima neposredno pored kolovoza zabranjeno je isticati svjetlosne
reklame na visini manjoj od četiri metra, ako je intezitet svjetlosti jači od javne rasvjete bez
prethodno pribavljenog odobrenja od nadležne službe.
Zabranjeno je pored raskrsnica na visini manjoj od šest metara isticanje crvene i zelene boje.
Svjetlo istaknuto na vanjskim dijelovima zgrade koje je okrenuto prema kolovozu ili stubovima
pored kolovoza mora biti na odgovarajući način prigušeno i postavljanjo tako da ne dovodi u
zabludu učesnike u saobraćaja, niti da ih zasljepljuje.
Na raskrsicama ili uglovima ulica i na trotoarima nije dozvoljeno postavljanje objekata ili
zasada u trouglu preglednosti, koji bi umanjili preglednost, odnosno bezbjednost odvijanja
saobraćaja.
Član 30.
Stajališta vozila javnog gradskog prijevoza putnika odredit će organ nadležan za saobraćaj na
prijedlog Savjeta bezbjednosti saobraćaja.
Zahtjev za uspostavljanje stajališta za vozila javnog gradskog prijevoza putnika mogu
podnositi: Mjesne zajednice, pravna i fizička lica koji imaju odobrenje za obavljanje prijevoza
putnika uz priloženo mišljenje nadležne općinske službe.
Troškove za izgradnju stajališta snosi podnosilac zahtjeva.
Prilikom određivanja stajališta za vozila javnog gradskog prijevoza putnika Savjet za
bezbjednost saobraćaja vodit će računa o uslovima bezbjednosti saobraćaja.
Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana stajališta za taxi vozila odredit će nadležna općinska
služba uz mišljenje Savjeta za bezbjednost saobraćaja.
Za taxi vozila iz stava 5. ovog člana općinski organ nadležan za saobraćaj izvršit će raspored
vozila i vozača na stajalištima uz mišljenje Savjeta za bezbjednost saobraćaja.
Član 31.
Zabranjuje u naseljenom mjestu vršiti proba ispravnosti uređaja za kočenje i rada motora na
motornim vozilima.
IV KAZNENE ODREDBE
Član 32.
(1) Novčanom kaznom od 300,00 do 1000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:
1. Ako ne postavi ili ne održava saobraćajnu signalizaciju i putnu mrežu u ispravnom stanju (član
6.ove Odluke),
2. Ako postupi suprotno odredbi člana 10. ove Odluke,
3. Ako postupi suprotno odredbi član 11. ove Odluke,
4. Ako dozvoli ili naredi da se na ulici i drugim javnim površinama na kojima se odvija saobraćaj
vrše čišćenje, pranje, ili opravka vozila (Član 14.),
5. Ako postupi suprotno odredbi člana 18.ove Odluke,
6. Ako postupi suprotno odredbi člana 19.ove Odluke,
7. Ako naredi ili dozvoli instruktoru vožnje da vrši obuku kandidata u vrijeme i u ulicama u kojima
je zabranjeno obučavanje (Član 21.),
8. Ako bez odobrenja nadležnog organa rezerviše prostor za parkiranje i parkira svoja vozila (Član
23.),
9. Ako dio kolovoza ili trotoara ne obilježi i ne obezbjedi na način kako stoji u odobrenju (Član 27.
Stav 1),
10. Ako izvodi radove na kolovozu ili trotoaru, prethodno nije pribavio odobrenje za izvođenje
radova od nadležnog organa (Član 27. stav 2),
11. Ako kolovoz ili trotoar ili drugu javnu površinu koristi suprotno odredbama člana 28.,
12. Ako postupa suprotno odredbama člana 29.ove Odluke,
13. Ako bez odobrenja nadležnog organa uspostavi stajalište za vozila sa kojima se vrši javni
prijevoz putnika (Član 30.),
(2) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM i
odgovorno lice u preduzeću, drugom pravnom licu ili drugom organu.
(3) Za prekršaje iz stava (1) kaznit će se novčanom kaznom od 150,00 KM do 500,00 KM i
fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnosti vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatskih
djelatnosti.
Član 33.
Novčanom kaznom od 150,00 KM do 300,00KM kaznit će se za prekršaj:
1. Lice koje ne obilježi i ne obezbjedi prostor kolovoza ili trotoara (član 27. ),
2. Vozači Taxi vozila koji se ne pridržavaju odredbi iz člana 30. stav 6 .ove Odluke,
3. Vozač koji vrši probu ispravnosti uređaja za zaustavljanje i rada motora u vrijeme
opravke (član 33.)
Član 34.
Novčanom kaznom od 50,00 KM do 150,00 KM kaznit će se za prekršaj:
1. Vozač bicikla, mopeda, motocikla, lakog motocikla, tricikla i lakog četverocikla ako vozi
pješačkim stazama, parkovima, trotoarima, ili ulicama u kojima ja zabranjen saobraćaj
vozilima (član 12),
2. Vozač koji zaustavi ili parkira vozilo na travnatoj površini ili se vozilom kreće po
travnatoj površini (član 13),
3. Vozač koji postupa suprotno odredbama člana 17. ove Odluke,
4. Vozač koji postupi suprotno odredbama člana 23.ove Odluke,
5. Lice koje postupi suprotno odredbama člana 29.ove Odluke
Član 35.
Novčanom kaznom od 50,00 KM kaznit će se za prekršaj:
1. Lice koje pere, čisti ili opravlja vozilo kao i vlasnik vozila koji duže vrijeme zadržava
neispravno, neregistrovano ili havarisano vozilo na kolovozu, trotoaru, parking
prostoru i drugim javnim površinama (član 14),
2. Vozač-instruktor koji vrši obuku kandidata u ulicama u kojima je zabranjeno
obučavanje (član 21. stav 2.),
V NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE
Član 36.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Policijska stanica Doboj Istok, saobraćajna
inspekcija , komunalna policija kao i druge inspekcije u okviru svojih nadležnosti.
VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 37.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o uređenju saobraćaja na području
općine Doboj Istok („Službeni glasnik općine Doboj Istok'', broj: 2/98, 8/07 i 3/12).
Član 38.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama općine
Doboj Istok“.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dr. Ferid Konjić, s.r.
Broj: 02-05-1770/13
Datum: 28.10. 2013. godine
Na osnovu člana 60. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
(„Sl. novine F BiH“, broj 45/10 i 111/012), i člana 17. Statuta općine Doboj Istok („Sl. novine općine Doboj
Istok“, broj 05/08), Općinsko vijeće Doboj Istok na 11. redovnoj redovnoj sjednici održanoj dana 26.10. 2013.
godine, d o n o s i
ODLUKU
za utvrdjivanje koeficijenata za plaće
nosioca javnih funkcija u općini Doboj Istok
Član 1.
Ovom Odlukom utvrdjuju se koeficijenti za plaće nosioca javnih funkcija u općini Doboj Istok.
Član 2.
Koeficijenti za utvrdjivanje plaće se odredjuju se u sljedećim vrijednostima i to:
Naziv funkcije
Koeficijenti
1. Općinski načelnik................................... 9,00
2. Općinski pravobranilac......................... 7,00
3. Savjetnik općinskog načelnika ..........
5,50
Član 3.
Osnovicu za obračun plaće utvrđuje Općinski načelnik u dogovoru sa sindikatom u skladu sa
Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH.
Osnovna plaća u općini Doboj Istok za puno radno vrijeme ne može biti manja od 70% prosječne neto
plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.
Član 4.
Za pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, a koja se odnose na radno-pravni status nosioca javne
funkcije u općini Doboj Istok primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona, drugih propisa i normativnih
akata koje važe za zaposlenike općine Doboj Istok.
Član 5.
Na dan primjene ove Odluke prestaje da važi Odluka za utvrdjivanje koeficijenata za plaće
nosioca javnih funkcija u općini Doboj Istok broj 02-14-2295/08 od 29.12.2008. godine.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama općine Doboj Istok“,
primjenjivat će se od 01.01.2014. godine, a objavit će se u „Službenim novinama općine Doboj Istok“.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1768/13
Datum, 26.10.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dr. Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 62.stav 2. Statuta općine Doboj Istok («Službeni novine općine Doboj Istok»
broj 05/08), Općinsko vijeće Doboj Istok na 11. redovnoj sjednici održanoj dana 26.10.2013. godine
donosi
O D L U K U
o dodjeli mandata novom članu Savjeta MZ Stanić Rijeka
I
Dodjeljuje se mandat novom članu Savjeta Mjesne zajednice Stanić Rijeka Rifetu Junuzoviću iz
Stanić Rijeke.
II
Mandat novom članu Savjeta Mjesne zajednice Stanić Rijeka traje do isteka mandata
postojećim članovima Savjeta Mjesne zajednice Stanić Rijeka.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama općine
Doboj Istok.»
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02 - 05 - 1772 /13
Datum, 28. 10.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
_________________
dr. Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 17. stav 7. Statuta općine Doboj Istok (”Službene novine općine Doboj Istok”,
broj 05/08), Općinsko vijeće općine Doboj Istok na sjednici održanoj dana 26.10.2013. godine,
donosi
O D L U K U
o zimskom održavanju puteva na području općine Doboj Istok
Član 1.
Ovom odlukom se utvrđuju putni pravci na području općine Doboj Istok koji će se održavati u
zimskom periodu, kao i način održavanja.
Član 2.
RB
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2..
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8
3.9.
Putni pravci koji će se održavati u zimskom periodu su :
MJESNA ZAJEDNICA
Dužina puta u m
BRIJESNICA MALA
Magistralni put-mezarje Grič
2.720
Raskrsnica Grabik-Škola-Naplavci-Magistralni put
950
Raskrnica Škrebe-mezarje Njiverak
590
Krug Ambulanta
Put između Male i Velike Brijesnice od mosta kod mlina do izlaza na put
530
kroz Narke (raskrsnica),
Magistralni put – d.o.o. „Maniko“- Brijesnica Mala,
650
Od trafostanice Grabik do kuće Osmić Džemala – Mala Brijesnica
UKUPNO
500
5.940
BRIJESNICA VELIKA
Magistalni put-Raskrsnica Ćil-mezarje Brdo- Raskrnica Gaj
1.150
Raskrsnica Ćil- mezarje Konjići-Magistralni put
1.070
Magistralni put-Narci- Buzekara (raskrnica kod Jusufa K.)
1.020
Magistralni put- Češljug – Bunar Brijesnica Velika
1.100
Konjići – Velika Voda - Ćil
300
Krug Ambulante
UKUPNO:
4.640
KLOKOTNICA
Lipe-Samarić-Ahinbašići-mezarje Debelo brdo
2.260
Samarić- Babići-Dizdari (prva raskrsnica )
1.680
Raskrsnica u Babićima-Salkići (zadnja kuća)
1.060
Mag. put-Kapak-Habibovići (Pliza)-Gnječe- Kružno niz Gnječe
2.320
Škola Kapak- Brđani (igralište) – Mezarje - Pliza
2.670
Stara prodavnica Frkati-Mrkani- prodavnica Suhopoljka
1.450
Mez. Babići –Put Frkati – Nadbare – Put Habibovići
1.230
Dječija ulica
350
Prilazni put i krug zgrade općine
3.10.
3.11
3.12.
3.13.
Prilazni put i krug Doma kulture i Doma zdravlja
Frkati – od kuće Mujić Ešefa pa do čitaonice – izlaz na put za Lukavicu
Brđani - od širikog puta kroz Junuze do Plize
Gnječe – produžiti od kuće Saliha Šišića do kuće Batalević Nusreta
Bradare – od raskrsnice kuća Fadila Dizdara do kuće Bradarić Sakiba
UKUPNO:
3.14.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
570
540
350
300
14.780
STANIĆ RIJEKA
Magistralni put- škola – raskrsnica Haskići
Magistralni put- Mezarje Komarevac
UKUPNO:
LUKAVICA RIJEKA
Most- Sofići-Hasanagići
Most-Džamija-Varoš ( do kuće Mulalić Vahida)
UKUPNO:
SVEUKUPNO ( 1-5 )
1.990
1.360
3.350
1.550
350
1.900
30.610
Član 3.
Puteve će održavati Javno komunalno preduzeće “Čisto” d.o.o. Doboj Istok.
Način održavanja puteva regulisat će se Ugovorom između općine Doboj Istok i Javnog
komunalnog preduzeća “Čisto” d.o.o. Doboj Istok.
Član 4.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1771/13
Datum, 28.10.013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dr. Ferid Konjić,s.r.
Na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava («Službene
novine TK» broj 11/01, 13/01 i 13/03) i člana 17. Statuta općine Doboj Istok («Službene novine općine
Doboj istok», broj 05/08) Općinsko vijeće Doboj Istok na 10. redovnoj sjednici održanoj dana
28.09.2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
o obrazovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti
nepokretnosti i prava
I
U Komisiju za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava imenuje se:
1. Hrnjičić Abdulah iz Brijesnice Male, predsjednika Komisije
- Mulahusejnović Mehmed, zamjenik predsjednika Komisije
2. Šišić Admir iz Klokotnice, za člana komisije
- Šišić Salih iz Klokotnice , zamjenik člana
3. Čamdžić Reuf iz Stjepan Polja, član i
- Hadžić Halid iz Brijesnice Velike, zamjenik člana.
II
Mandat Komisije je dvije godine.
III
Zadatak Komisije je da utvrdi prometnu vrijednost nepokretnosti i prava.
Bliže odredbe o načinu sazivanja sjednica komisija, način rada, uključujući i rad na terenu,
način odlučivanja i kriterije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava i druga pitanja
od značaja za rad Komisije regulist će se Poslovnikom o radu koju donosi Komisija.
IV
Komisija za svoj rad odgovara Općinskom vijeću i dužna je najmanje jednom godišnje
podnijeti izvještaj o svom radu, a na zahtjev Općinskog vijeća dužna je dostaviti i druge informacije i
izvještaje vezano za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina i prava.
V
Stranka za izlazak Komisije uplaćuje 100,00 KM na žiro račun Općine Doboj Istok.
Ako se radi samo o poljoprivednom zemljištu (zemljište koje po Prostornom planu nije
predviđeno za gradnju), stranka za izlazak Komisije uplaćuje 50,00 KM na žiro račun Općine Doboj
Istok.
Rad Komisije je besplatan.
VI
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđivanje
prometne vrijednosti nepokretnosti i prava («Službene novine općine Doboj istok», broj 04/11, 05/11 i
03/13) .
VII
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenim novinama općine
Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1656/13
Datum, 30.09.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 96. Statuta JP “VETERINARSKA STANICA” d.o.o. Doboj Istok („Službene
novine općine Doboj Istok“, broj 01/11) i člana 17. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine
općine Doboj Istok”, broj 05/08) Općinsko vijeće Doboj Istok na 11. redovnoj sjednici održanoj dana
26.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni
Statuta JP “VETERINARSKA STANICA” d.o.o. Doboj Istok
I
Daje se saglasnost na Odluku o izmjeni Statuta JP “VETERINARSKA STANICA” d.o.o. Doboj
Istok broj 164/13 od 25.10.2013. godine.
II
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05- 1773 /13
Datum, 28.10.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
______________
Dr. Ferid Konjić
Na osnovu člana 17. stav 7. Statuta općine Doboj Istok ( “Službene novine općine Doboj Istok”,
broj 05/08) Općinsko vijeće Doboj Istok na sjednici održanoj dana 31.08.2013. godine, donosi
O D L U K U
o davanju na upravljanje poslovnih prostora
u Zanatskom centru Brijesnica Velika
I
Ovom odlukom se prenosi pravo upravljanja nad poslovnim prostorom u Zanatskom centru
Brijesnica Velika ( prostorije bivše Općinske službe za branilačko-invalidsku zaštitu) - imovina općine
Doboj Istok, na Javno komunalno preduzeće «Čisto» d.o.o. Doboj Istok na period od četiri godine, a
Javno komunalno preduzeće «Čisto» d.o.o. Doboj Istok je dužno da upravlja u skladu sa njenom
namjenom i zakonom i obavezno je izmirivati obaveze po osnovu grijanja, utroška vode, struje i
ostalih komunalnih i drugih nakanada vezanih za korišćenje poslovnih prostorija.
II
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju na privremeno korišćenje
poslovnih kancelarija u Brijesnice Velikoj broj 02-05-725/05 od 10.05.2005. godine.
II
Ova odluka stupa na snagu na dan objavljivanja u “Službenim novinama općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1553 /13
Datum, 02.09.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 17. stav 7. Statuta općine Doboj Istok ( “Službene novine općine Doboj Istok”,
broj 05/08) Općinsko vijeće Doboj Istok na sjednici održanoj dana 31.08.2013. godine, donosi
O D L U K U
o davanju na upravljanje poslovnih prostora
u Zanatskom centru Brijesnica Velika
I
Ovom odlukom se prenosi pravo upravljanja nad poslovnim prostorom u Zanatskom centru
Brijesnica Velika ( prostorije koje koristi Javna ustanova Centar za socijalni rad Doboj Istok) - imovina
općine Doboj Istok, na Javnu ustanovu Centar za socijalni rad Doboj Istok na period od četiri godine,
a Javna ustanova Centar za socijalni rad Doboj Istok je dužno da upravlja u skladu sa njenom
namjenom i zakonom i obavezno je izmirivati obaveze po osnovu grijanja, utroška vode, struje i
ostalih komunalnih i drugih nakanada vezanih za korišćenje poslovnih prostorija.
II
Ova odluka stupa na snagu na dan objavljivanja u “Službenim novinama općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1554 /13
Datum, 02.09.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 11. Odluke o osnivanju zajedničkog pravobranilaštva za općine Doboj Istok i
Čelić (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj 4/09) i člana 17. stav 18. Statuta općine Doboj Istok
(“Službene novine općine Doboj Istok”, broj 05/08 ) Općinsko vijeće Doboj Istok na sjednici održanoj
dana 31.08.2013. godine, donosi
R J E Š E NJ E
o davanju saglasnosti za imenovanje
Zajedničkog općinskog pravobranioca za općine Doboj Istok i Čelić
I
Daje se saglasnost Općinskom vijeću Čelić da imenuje gospođu Hasanović Lejlu, diplomiranu
pravnicu iz Tuzle za Zajedničkog općinskog pravobranioca za općine Doboj Istok i Čelić.
II
Saglasnost je data imenovanoj na mandatni period od četiri godine.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1552 /13
Datum, 02.09.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 90. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon prihvatanja Inicijative predsjednika kluba
SBiH i BPS Sajiba Mešića za usvajanje rezolucije o značaju i načinu izjašnjavanja prilikom popisa
stanovništva 2013.godine
, Općinsko vijeće Doboj Istok na 10. redovnoj sjednici održanoj dana
28.09.2013.godine donijelo je:
REZOLUCIJU
I
Predstojeći popis stanovništva je istorijski i jako bitan za sve građane BiH a posebno za Bošnjake.
Zbog te činjenice građani Doboj Istoka budite to što ste oduvijek bili, a bili ste, jeste i bit ćete Bošnjaci.
Bošnjak je istorijsko, tradicionalno , narodno i nacionalno ime naroda koji žive u BiH i u dijaspori po
cijeloj Evropii u brojnoj emigraciji u svijetu. Naše ime nas povezuje i ujedno veže za jedinu nam
domovinu BiH. Naše ime, kao i opstanak naše zemlje, bili su potvrđeni mnogobrojnim žrtvama u
odbrani zemlje i naroda od raznih agresija i genocida. Trenutno postoje određeni krugovi koji nam
nastoje nametnuti lažnu identifiksciju nacionalne pripadnosti i ime jezika te da se izjašnjavamo kao
Muslimani ili Bosanci a što su ustvari imena vjere i lokaliteta, a ne nacije. Poltički najvažniji razlog
zašto se trebamo izjasniti kao Bošnjaci je Dejtonski sporazum koji je definisao BiH kao državu
konstitutivnih naroda Bošnjaka, Srba , Hrvata, dakle Bošnjaci su ustavna kategorija a ne Muslimani ili
Bosanci. I zbog svega navedenog svi mi koji smo građani ove Općine za koju je veliki broj Bošnjaka
dao svoj život trebamo biti ponosni i dosljedni i izjasniti se prema istorijskoj istini i našem pravu na
sljedeći način:
O pitanju naše etničke i nacionalne pripadnosti kao BOŠNJACI;
O pitanju naše vjeroispovijesti kao pripadnici islamske vjere;
O pitanju maternjeg jezika koji nam je svima zajednički Bosanski jezik.
Građani Doboj Istoka, Bošnjaci ne smiju se zbuniti u pogledu identiteta, jer mi jesmo Bošnjaci ponosan
narod na svoje ime i domovinu.
II
Rezolucija će se dostaviti na: oglasne table, internet stranicu Općine, mjesnim zajednicama, političkim
partijama i strankama, sportskim klubovima i udruženjima građana.
III
Rezolucija će se objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1597/13
Datum,30.09.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj
Istok («Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Izvještaja o radu JP
Veterinarska stanica d.o.o. Doboj Istok za 2012.godinu, Općinsko vijeće Doboj Istok na 9. redovnoj
sjednici održanoj dana 31.08.2013. godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. Doboj
Istok za 2012.godinu s tim da menadžment, Nadzorni odbor i Skupština JP Veterinarska stanica
d.o.o. Doboj Istok i Općinski načelnik sa odgovarajućom službom koja je zadužena za Veterinarsku
stanicu pripreme za oktobarsku sjednicu Općinskog vijeća analizu potpunog stanja u Veterinarskoj
stanici sa konkretnim mjerama razrješenja i planom za budućnost.
II
Zaključak će se dostaviti Općinskom načelniku, Skupštini, Nadzornom odboru i direktoru JP
Veterinarska stanica d.o.o. Doboj Istok, te objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1504/13
Datum, 31.08.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Informacije o higijenskoj
ispravnosti vode za piće i stanju vodoprivrednih objekata, Općinsko vijeće Doboj Istok na 9.
redovnoj sjednici održanoj dana 31.08.2013. godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Informaciju o higijenskoj ispravnosti vode za piće i
stanju vodoprivrednih objekata dostavljene od strane JZU Dom zdravlja Doboj Istok. i
II
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Informaciju o higijenskoj ispravnosti vode za piće i
stanju vodoprivrednih objekata dostavljene od strane „Mustovod“ d.o.o. Brijesnica Mala a traži da
se ispita zakonitost ugovora upravljanja vodovodom između MZ Brijesnica Mala i Mustovoda i da
općinski pravobranilac da mišljenje i da se za to zaduži nadležna služba.
III
Zaključak će se dostaviti Općinskom načelniku, JZU Dom zdravlja Doboj Istok i „Mustovod“
d.o.o. Brijesnica Mala a objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1504/13
Datum, 31.08.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Informacije o upotrebi
narkotičkih sredstava sa prijedlogom mjera za suzbijanje istih na području općine Doboj Istok,
Općinsko vijeće Doboj Istok na 9. redovnoj sjednici održanoj dana 31.08.2013.godine donijelo je
sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Informaciju o upotrebi narkotičkih sredstava sa
prijedlogom mjera za suzbijanje istih na području općine Doboj Istok.
II
Zaključak će se dostaviti Policijskoj stanici Doboj Istok i objaviti u «Službenim novinama
općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1504/13
Datum, 31.08.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić,s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Informacije o rasporedu
održanih vijećničkih sati, metodologiji rada i efektima primjene Odluke o uvođenju vijećničkog sata,
Općinsko vijeće Doboj Istok na 9. redovnoj sjednici održanoj dana 31.08.2013.godine donijelo je
sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Informaciju o rasporedu održanih vijećničkih sati,
metodologiji rada i efektima primjene Odluke o uvođenju vijećničkog sata.
II
Zaključak će se objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1504/13
Datum, 31.08.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Informacije o realizaciji
odluka i zaključaka Općinskog vijeća Doboj Istok za period APRIL – JUNI 2013.godine, Općinsko vijeće
Doboj Istok na 9. redovnoj sjednici održanoj dana 31.08.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Informaciju o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog
vijeća Doboj Istok za period APRIL – JUNI 2013.godine.
II
Zaključak će se objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1504/13
Datum, 31.08.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Inicijative za očuvanje i
zaštitu hrasta u Klokotnici, zaseok Babići, Općinsko vijeće Doboj Istok na 8. redovnoj sjednici održanoj
dana 29.06.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Inicijativu predsjednika kluba vijećnika SBB Merseda
Omerovića za očuvanje i zaštitu hrasta u Klokotnici, zaseok Babići, te pokretanju aktivnosti kako bi se
taj hrast sanirao i održavao na odgovarajućem nivou.
II
Zaključak će se objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1161/13
Datum, 29.06.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Inicijative za proglašenje
javnog interesa za javni put Klokotnica – Lukavica, odnosno Sjenina Rijeka, Općinsko vijeće Doboj
Istok na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 29.06.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Inicijativu predsjednika kluba vijećnika SDA Hasana
Hasančevića da Općinska služba za prostorno uređenje pripremi prijedlog odluke o proglašenju
javnog interesa za javni put Klokotnica – Lukavica, odnosno Sjenina Rijeka, a u vezi proglašenja puta
regionalnim i upućivanja istog kantonalnim organima na proglašenje.
II
Zaključak će se objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1161/13
Datum, 29.06.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Inicijative za proglašenje
puta k.č. Klokotnica, relacija Debelo brdo – Duja općinskim putem, Općinsko vijeće Doboj Istok na 8.
redovnoj sjednici održanoj dana 29.06.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Inicijativu predsjednika kluba vijećnika Naša stranka –
LDS Halila Mujića za proglašenje puta k.č. Klokotnica, relacija Debelo brdo – Duja općinskim putem.
II
Zaključak će se objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1161/13
Datum, 29.06.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Inicijative za dostavljanje
informacije o uticaju suše na proljetnu sjetvu, Općinsko vijeće Doboj Istok na 9. redovnoj sjednici
održanoj dana 31.08.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Inicijativu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Doboj Istok
dr Ferida Konjića da se do sljedeće sjednice Općinskog vijeća pripremi informacija o uticaju suše na
proljetnu sjetvu, te koje se aktivnosti vode za pripremu jesenje sjetve na našoj općini.
II
Zaključak će se dostaviti Općinskoj službi za poduzetništvo i finansije i objaviti u «Službenim
novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1504/13
Datum, 31.08.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja nacrta Odluke o dekorisanju
javnih površina i prostora na području općine Doboj Istok, Općinsko vijeće Doboj Istok na 10.redovnoj
sjednici održanoj dana 28.09.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Nacrt Odluke o dekorisanju javnih površina i prostora na
području općine Doboj Istok.
II
Javna rasprava će se obaviti u skladu sa Odlukom o javnim raspravama u općini Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 3/06). Pismeni prijedlozi, sugestije i primjedbe na
navedeni nacrt dostavit će se Općinskoj službi za prostorno uređenje.
III
Zaključak će se dostaviti Općinskoj službi za prostorno uređenje, Općinskoj službi za društvene
djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu i objaviti u «Službenim novinama općine Doboj
Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1597/13
Datum, 28.09.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Izvještaja o izvršenju budžeta
općine Doboj Istok za period januar – juni 2013.godinu, Općinsko vijeće Doboj Istok na 10. redovnoj
sjednici održanoj dana 28.09.2013. godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Izvještaj o izvršenju budžeta općine Doboj Istok za period
januar – juni za 2013.godinu uz prijedlog Općinskog načelnika za promjenu knjiženja jednog konta,
odnosno da se stavke 614411 Osnovna škola „Klokotnica“ grijanje Područne škole Dolić prebacuje na
stavku budžetska rezerva.
II
Zaključak će se dostaviti Općinskoj službi za poduzetništvo i finansije i objaviti u «Službenim
novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1597/13
Datum,28.09.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Izvještaja o utrošku sredstava
budžetske rezerve za period januar – juni 2013.godinu , Općinsko vijeće Doboj Istok na 10. redovnoj
sjednici održanoj dana 28.09.2013. godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period
januar – juni 2013.godinu.
II
Zaključak će se dostaviti Općinskoj službi za poduzetništvo i finansije i objaviti u «Službenim
novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1597/13
Datum, 28.09.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Inicijative kluba vijećnika
SBiH i BPS-a, Općinsko vijeće Doboj Istok na 10.redovnoj sjednici održanoj dana 28.09.2013.godine
donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Inicijativu kluba vijećnika SBiH i BPS-a za usvajanje
rezolucije kojom bi se ukazalo i preporučilo građanima općine Doboj Istok o značaju i načinu
izjašnjavanja i davanja odgovora popisivačima.
II
Zaključak će se objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1597/13
Datum, 28.09.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja inicijative predsjednika kluba
vijećnika SDA Hasana Hasančevića, Općinsko vijeće Doboj Istok na 10.redovnoj sjednici održanoj
dana 28.09.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Inicijativu za dostavljanje svih značajnih datuma,
odnosno dana kada se održavaju praznici, sportski i kulturni događaji koji se obilježavaju na području
općine Doboj Istok, a imaju značaj za Općinu.
II
Zaključak će se objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1597/13
Datum, 28.09.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09 i 2/13), a nakon razmatranja Informacije o realizaciji
godišnjeg programa rada JU Osnovna škola „Brijesnica“ i uspjeha učenika na kraju školske
2012/2013.godine, Općinsko vijeće Doboj Istok na 11. redovnoj sjednici održanoj dana 26.10.2013.
godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Informacija o realizaciji godišnjeg programa rada JU
Osnovna škola „Brijesnica“ i uspjeha učenika na kraju školske 2012/2013.godine.
II
Zaključak će se dostaviti JU Osnovna škola „Brijesnica“ Brijesnica Velika
«Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1722/13
Datum, 26.10.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
i objaviti u
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09 i 2/13), a nakon razmatranja Informacije o radu JU
Mješovita srednja škola Doboj Istok u toku školske 2012/2013.godine, Općinsko vijeće Doboj Istok na
11.redovnoj sjednici održanoj dana 26.10.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Informaciju o radu JU Mješovita srednja škola Doboj Istok
u toku školske 2012/2013.godine.
II
Zaključak će se dostaviti JU Mješovita srednja škola Doboj Istok i objaviti u «Službenim
novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1722/13
Datum, 26.10.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09 i 2/13), a nakon razmatranja Informacije o
organizaciji i radu JU Osnovna škola „Klokotnica“ , Općinsko vijeće Doboj Istok na 11. redovnoj
sjednici održanoj dana 26.10.2013. godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok odgađa razmatranje Informacije o organizaciji i radu JU Osnovna
škola „Klokotnica“ jer je stav Općinskog vijeća da ne razmatra materijale ako na sjednici Općinskog
vijeća nije prisutna ovlaštena osoba.
II
Zaključak će se dostaviti JU Osnovna škola „Klokotnica“ i objaviti u «Službenim novinama
općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1722/13
Datum, 26.10.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09 i 2/13), a nakon razmatranja Informacija o realizaciji
Zaključka Općinskog vijeća broj: 02-05-1504/13 od 31.08.2013.godine vezano za analizu potpunog
stanja u JP Veterinarska stanica Doboj Istok, Općinsko vijeće Doboj Istok na 11.redovnoj sjednici
održanoj dana 26.10.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok traži da se realizuje Zaključak Općinskog vijeća broj: 02-051504/13 od 31.08.2013.godine, odnosno da do decembarske sjednice Općinskog vijeća menadžment,
Nadzorni odbor i Skupština JP Veterinarska stanica d.o.o. Doboj Istok i Općinski načelnik sa
odgovarajućom službom koja je zadužena za Veterinarsku stanicu pripreme analizu potpunog stanja
u Veterinarskoj stanici sa konkretnim mjerama razrješenja i planom za budućnost.
II
Zaključak će se dostaviti Općinskom načelniku, Skupštini, Nadzornom odboru i direktoru JP
Veterinarska stanica d.o.o. Doboj Istok, te objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1722/13
Datum, 26.10.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09 i 2/13), a nakon razmatranja Nacrta Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona, Općinsko
vijeće Doboj Istok na 11.redovnoj sjednici održanoj dana 26.10.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok podržava Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona.
II
Zaključak će se dostaviti Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzla i objaviti u
«Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1722/13
Datum, 26.10.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09 i 2/13), a nakon razmatranja Inicijative kluba
vijećnika SDA, Općinsko vijeće Doboj Istok na 11. redovnoj sjednici održanoj dana 26.10.2013.godine
donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Inicijativu kluba vijećnika SDA da nepravovremeno
neodgovaranje na vijećnička pitanja, vijećničke inicijative i zaključke Općinskog vijeća od strane
nadležnih službi povlači sankcije u vidu smanjenja plaća od 10% za odgovornog zaposlenika, kao i da
do naredne sjednice Općinskog vijeća budu dostavljeni svi odgovori na vijećnička pitanja, kao na i
inicijative i zaključke.
II
Zaključak će se dostaviti Općinskom načelniku i objaviti u «Službenim novinama općine Doboj
Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1722/13
Datum, 26.10.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09 i 2/13), a nakon razmatranja Inicijative kluba
vijećnika SBB BiH,
Općinsko vijeće Doboj Istok na 11. redovnoj sjednici održanoj dana
26.10.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Inicijativu kluba vijećnika SBB za pokretanje postupka
usmjerenog na rješavanje čišćenja dionice puta Suho Polje – Klokotnica i obavljanje neophodnih
razgovora sa gradonačelnikom Doboja i njegovim saradnicima kako bi se ovaj problem riješio počev
od održavanja ovog puta za koji trenutno niko nije nadležan.
II
Zaključak će se dostaviti Općinskom načelniku i objaviti u «Službenim novinama općine Doboj
Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1722/13
Datum, 26.10.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09 i 2/13), a nakon razmatranja Inicijative kluba
vijećnika Naša stranka - LDS, Općinsko vijeće Doboj Istok na 11. redovnoj sjednici održanoj dana
26.10.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Inicijativu kluba vijećnika Naša stranka – LDS da direktori
škola iznađu mogućnost da se sportskim klubovima koji su prijavljeni u općini Doboj Istok ne naplaćuju
naknade za iznajmljivanje sportskih dvorana.
II
Zaključak će se dostaviti direktorima škola i objaviti u «Službenim novinama općine Doboj
Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-1722/13
Datum, 26.10.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr Ferid Konjić, s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok, na zahtjev MZ Lukavica Rijeka broj 85/13 od
15.07.2013. godine, donosi
O D L U K U
o pomoći Mjesnoj zajednici Lukavica Rijeka u organizovanju 17-og tradicionalnog turnira u malom
nogometu “ Avgustovski dani otpora “.
I
Mjesnoj zajednici Lukavica Rijeka dodjeljuju se sredstva u visini od 200,00 KM u svrhu pomoći
za organizovanje sedamnaestog tradicionalnog turnira u malom nogometu.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Općinska služba poduzetništvo i finansije, a sredstva će
se isplatiti iz budžetske pozicije broj 614.239.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-1463/13
Datum: 14.08. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev MZ Brijesnica Mala broj 190/13 od
02.08.2013 godine, donosi
O D L U K U
o pomoći Mjesnoj zajednici Brijesnica Mala
u plaćanju troškova tehničkog pregleda Doma kulture u Brijesnici Maloj
I
Mjesnoj zajednici Brijesnica Mala odobravaju se sredstva u visini od 2.056,08 KM u svrhu
pomoći za plaćanje troškova tehničkog pregleda Doma kulture u Brijesnici Maloj.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba za poduzetništvo i finansije, a sredstva će
se isplatiti iz budžetske pozicije 614.117 – kapitalni grantovi mjesnim zajednicama.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-1558/13
Datum: 03.09. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok, na zahtjev Kajak Kanu kluba “Doboj Istok” od
03.09.2013 godine , donosi
O D L U K U
o dodjeli jednokratne pomoći Kajak Kanu klubu” Doboj Istok “
I
Kajak Kanu klubu “Doboj Istok” iz Klokotnice dodjeljuje se jednokratna pomoć u visini od
200,00 KM u svrhu pomoći za odlazak njihovih članova na državno prvenstvo BiH, koje će se održati u
mjestu Zvornik-jezero Divič u periodu od 06.09-08.09.2013 godine.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Općinska služba poduzetništvo i finansije, a sredstva će
se isplatiti iz budžetske pozicije broj 614.239.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14- 1565/13
Datum: 05.09. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na prijedlog Općinske službe za društvene djelatnosti,
branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu, donosi
O D L U K U
o odbijanju zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći
I
Zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći koji su podneseni do 31.12.2012. godine, a na
dan donošenja ove Odluke nisu riješeni, odbijaju se zbog nedostatka financijskih sredstava.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačkoinvalidsku zaštitu i opću upravu.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-1679/13
Datum: 02.10. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 47. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 43/99,32/00 i 29/03) i člana
33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj 05/08), Općinski načelnik
općine Doboj Istok donosi
O D L U K U
o neradnim danima u općini Doboj Istok
I
Općina Doboj Istok neće raditi dana 15.10.2013.godine i dana 16.10.2013.godine zbog toga
što će svi uposlenici općine Doboj Istok koristiti svoje zakonsko pravo za zadovoljenje svojih vjerskih
potreba.
II
Svim uposlenicima općine Doboj Istok priznaje se pravo na plaćeno odsustvo – prvi dan
kurban bajrama, a drugi dan kurban bajrama uposlenici mogu da koriste dan godišnjeg odmora ili
neplaćeno odsustvo.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-34-1712/13
Datum: 11.10. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev BZK “Preporod” Doboj Istok, donosi
O D L U K U
o pomoći BZK “Preporod” BiH – Općinskom društvu Doboj Istok
za organizaciju sedmih književnih susreta “Kasim Deraković” u Doboj Istoku
I
Općina Doboj Istok će BZK “Preporod” Općinskom društvu Doboj Istok uplatiti 200,00 KM u
svrhu pomoći za snošenje dijela troškova nastalih povodom održavanja sedmih književnih susreta
“ Kasim Deraković” u Doboj Istoku.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Općinska služba za poduzetništvo i finansije, a sredstva
će se isplatiti iz budžetske pozicije broj 614121 – transfer za kulturu.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-¸1706/13
Datum: 09.10. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev Nadžaković Rešida iz Klokotnice, donosi
O D L U K U
o jednokratnoj pomoći Nadžaković Rešidu iz Klokotnice
I
Nadžaković Rešidu iz Klokotnice dodjeljuje se jednokratna pomoć u visini od 150,00 KM u
svrhu pomoći za za prevazilaženje teškog materijalnog stanja.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba poduzetništvo i finansije, a sredstva će se
isplatiti iz budžetske pozicije budžetske pozicije 614232.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-41-150/13
Datum: 18.10. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH
GALERIJA “MAK” iz Sarajeva, broj 0102 208/13 od 28.10.2013. godine, donosi
O D L U K U
o jednokratnoj pomoći Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH
“GALERIJA “MAK”
I
Općina Doboj Istok će Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine
GALERIJA “MAK” uplatiti 200,00 KM u svrhu pomoći za pokrivanje osnovnih troškova rada Muzeja.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Općinska služba za poduzetništvo i finansije, a sredstva
će se isplatiti iz budžetske pozicije broj 614121 – transfer za kulturu.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14- 1786/13
Datum: 29.10. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok, donosi
O D L U K U
o formiranju Konsultativnog komiteta općine Doboj Istok
I
U Konsultativni komitet općine Doboj Istok imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hasib Hadžić , komandir policijske stanice
Dizdarević Razim, službenik policije za “rad policije u zajednici”
Ferid Konjić, predsjedavajući općinskog vijeća - iz reda građana
Mirsad Džebić iz Klokotnice – iz reda građana
Nermin Buljić iz Brijesnice Velike– iz reda građana
Izet Škrebo iz Brijesnice Male– iz reda građana
Emina Džanić iz Stanić Rijeke– iz reda građana i
Sead Suljkanović iz Lukavice Rijeke – iz reda građanina
II
Zadatak konsultativnog komiteta je da kontinuirano radi na analiziranju bezbjedonosne
situacije na području općine, posebno u oblasti praćenja stope kriminaliteta i stepena otkrivanja
kriminaliteta, njegovim uzročnicima, analizi ljudskih resursa u oblasti policijskih snaga, budžeta,
materijalno-tehničke opremljenosti i slično, kao i unapređenje saradnje i razmjene informacija između
policijskih organa, općinskih vijeća i građana, te da nadležnim organima prezentira uočene probleme i
svoje mišljenje o načinu njegovog rješavanja.
III
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Konsultativnog
komiteta općine Doboj Istok broj 01-05-759/12 od 18.04.2012. godine.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-05- 490/13
Datum: 07.03. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev MZ Brijesnica Velika broj 43/2013 od
15.08.2013 godine, donosi
O D L U K U
o pomoći Mjesnoj zajednici Brijesnica Velika u realizaciji akcije
uređenja i nasipanja poljskih puteva na području MZ Brijesnici Velika
I
Mjesnoj zajednici Brijesnica Velika odobravaju se sredstva u visini od 300 KM u svrhu
pomoći za realizaciju akcije uređenja i nasipanja poljskih puteva na području MZ Brijesnici Velika .
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba za poduzetništvo i finansije, a sredstva će
se isplatiti iz budžetske pozicije 614.117 – kapitalni grantovi mjesnim zajednicama.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-1667/13
Datum: 01.10. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić,s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev Organizacije ratnih vojnih invalida Doboj Istok
broj 01-30/13 od 09.09.2013. godine, donosi
O D L U K U
o jednokratnoj pomoći Dubravac Muhamedu iz Stanić Rijeke
I
Dubravac Muhamedu iz Stanić Rijeke dodjeljuje se jednokratna pomoć u visini od 150,00 KM
u svrhu pomoći za za prevazilaženje teškog materijalnog stanja.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba poduzetništvo i finansije, a sredstva će se
isplatiti iz budžetske pozicije budžetske pozicije 614232.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-1679/13
Datum: 03.10. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08), Općinski načelnik općine Doboj Istok donosi
O D L U K U
o formiranju Komisije za podsticaj poljoprivrede
I
U Komisiju za podsticaj poljoprivrede imenuju se:
1. Avdaković Damir, predsjednik,
2. Šišić Admir, član i zamjenik predsjednika i
3. Karić Zaim, član.
II
Zadatak Komisije je da obavi poslove koji su njenoj nadležnosti u vezi raspodjele kantonalnih i
federalnih budžetskih sredstava namijenjenih za podsticaj poljoprivrede za 2013.godinu.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-05-1749/13
Datum: 22.10. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok, na zahtjev ZZ “Gračanka” iz Gračanice broj 118/13 od
16.09.2012. godine, donosi
O D L U K U
o sponzorstvu Četvrte izložbe stočarstva Gračanica i Doboj Istok 2013
I
Zemljoradničkoj zadruzi “Gračanka” iz Gračanice dodjeljuju se sredstva u visini od 300,00 KM
u svrhu pomoći za organizovanje četvtre izložbe stočarstva Gračanica i Doboj Istok 2013 koja će se
održati 05.10.2013. godine u Stjepan Polju, u krugu firme Kokaprodukt.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba poduzetništvo i finansije, a sredstva će se
isplatiti iz budžetske pozicije broj 614.239.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14- 1705/13
Datum: 04 .10. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev Babić Hazima iz Klokotnice, donosi
O D L U K U
o jednokratnoj pomoći Babić Hazimu iz Klokotnice
I
Babić Hazimu iz Klokotnice dodjeljuje se jednokratna pomoć u visini od 100,00 KM u svrhu
pomoći za liječenje.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba poduzetništvo i finansije, a sredstva će se
isplatiti iz budžetske pozicije budžetske pozicije 614232.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-1445/13
Datum: 05.08. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 47. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 43/99,32/00 i 29/03) i člana
33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj 05/08), Općinski načelnik
općine Doboj Istok donosi
O D L U K U
o neradnim danima u općini Doboj Istok
I
Općina Doboj Istok neće raditi 08.08.2013.godine i 09.08.2013.godine zbog toga što će svi
uposlenici općine Doboj Istok koristiti svoje zakonsko pravo za zadovoljenje svojih vjerskih potreba.
II
Svim uposlenicima općine Doboj Istok priznaje se pravo na plaćeno odsustvo – prvi dan
ramazanskog bajrama, a drugi dan ramazanskog bajrama uposlenici mogu da koriste dan godišnjeg
odmora ili neplaćeno odsustvo.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-34-1444/13
Datum: 02.08. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev BZK “Preporod” Doboj Istok, donosi
O D L U K U
o pomoći BZK “Preporod” Doboj
I
BZK “Preporod” Doboj Istok iz Klokotnice dodjeljuju se sredstva u visini od 200,00 KM u svrhu
pomoći za finansiranje troškova puta u Makedoniju za učešće na IX međunarodnom dječijem
festivalu folkora – “Kičevo 2013”.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Općinska služba za poduzetništvo i finansije, a sredstva
će se isplatiti iz budžetske pozicije broj 614121 – transfer za kulturu.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-1443/13
Datum: 07.08. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev Bećirović Sejfudina iz Brijesnice Velike, donosi
O D L U K U
o jednokratnoj pomoći Bećirović Sejfudinu iz Brijesnice Velike
I
Bećirović Sejfudinu iz Brijesnice Velike dodjeljuje se jednokratna pomoć u visini od 100,00
KM u svrhu pomoći za liječenje – operaciju oka u Beograda.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba poduzetništvo i finansije, a sredstva će se
isplatiti iz budžetske pozicije budžetske pozicije 614232.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-1347/13
Datum: 17.07. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok, na zahtjev Nogometnog kluba “Doboj Istok” iz
Klokotnice broj 07/13 od 10.07.2013. godine, donosi
O D L U K U
o sponzorstvu trinaestog memorijalnog nogometnog turnira
“Jedanaest šehida- nogometnih asova Doboj Istoka”
I
Nogometnom klubu “Doboj Istok” iz Klokotnice dodjeljuju se sredstva u visini od 1.000,00
KM u svrhu pomoći za organizovanje petnaestog memorijalnog turnira “Jedanaest šehida nogometnih asova Doboj Istoka”.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba poduzetništvo i finansije, a sredstva će se
isplatiti iz budžetske pozicije broj 614.239.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14- 1346/13
Datum: 16 .07. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH»,
broj 49/04, 12/05,19/05, 52/05, 08/06 i 24/06) i člana 33. Statuta općine Doboj Istok («Službene
novine općine Doboj Istok», broj 05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok,
donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne nabavke
po konkurenskom zahtjevu za dostavu ponude za rekonstrukciju puta Kapak – raskrsnica trgovina
Mjesna zajednica Klokotnica - općina Doboj Istok
I
Imenuje se Komisija za provođenje postupka javne nabavke po ponovljenom konkurenskom
zahtjevu za rekonstrukciju puta Kapak – raskrsnica trgovina Mjesna zajednica Klokotnica - općina
Doboj Istok u sastavu:
1. Halilović Adil iz Klokotnice, predsjedavajući
2. Bećirović Enes iz Lukavca, član
3. Hadžić Omer iz Grapske Gornje, član
II
Kao sekretar Komisije, bez prava glasa, koji će obavljati administrativne poslove za potrebe
Komisije, imenuje se Avdaković Damir iz Klokotnice.
III
U svom radu Komisija iz tačke 1. ovog rješenja dužna je postupati po odredbama Zakona o
javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BIH», broj 49/04, 12/05, 19/05, 52/05,
08/06 i 24/06 ), Upustvu o primjeni Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine Hercegovine
(«Službeni glasnik BIH», broj 03/05 ), kao i drugim normativnim aktima općine Doboj Istok.
IV
Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada, otvori prispjele ponude, sačini zapisnik o otvaranju
ponuda, ocjeni prispjele ponude, sačini izvještaj o radu i da preporuku za dodjelu ugovora.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu na dan objavljivanja, a objavit će se u «Službenim novinama
općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-27 -1223/13
Datum, 30.10.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Kemal Bratić s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-05-404/13
Klokotnica, 25.07. 2013. godine
Općinski načelnik općine Doboj Istok, na osnovu člana 49. Statuta Općine Doboj Istok (“Službene
novine općine Doboj Istok”, broj: 5/08 ) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine
FBiH”, broj: 2/98 i 48/99), na zahtjev Mjesne zajednice Stanić Rijeka za upis promjena podataka u
Registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok, donosi
R J E Š E NJ E
O DOZVOLI UPISA PROMJENA PODATKA U
REGISTAR MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE DOBOJ ISTOK
Ovim Rješenjem dozvoljava se da se u Registru mjesnih zajednica općine Doboj Istok, kod Mjesne
zajednice Stanić Rijeka, koja je registrovana rješenjem Općinske službe za društvene djelatnosti i
opće upravne poslove Općine Doboj Istok broj: 07/1-05-6- 54 /00 od 24.05.2000. godine, izvrši
promjena podataka i to:
a) Podataka o članovima Savjeta Mjesne zajednice:
-
Brišu se dosadašnji članovi Vijeća Mjesne zajednice: Džanić Husein, Durmić Sejad, Džanić Senad,
Junuzović Senad, Delić Nezir, Husaković Nedžad i Džanić Selmir , zbog isteka mandata
Upisuju se novi članovi Savjeta Mjesne zajednice: Husaković Mirsad, Spahić Osman, Džanić
Selmir, Sinanović Haris, Humić Selim, Letić Damir, Humić Muhibija, sa mandatom od četiri godine
koji teče od 01.07.2013. godine.
b) Podataka o predsjedniku Savjeta Mjesne zajednice
-
Briše se dosadašnji predsjednik Vijeća Mjesne zajednice: Džanić Husein zbog isteka mandata
Upisuje se novi predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Husaković Mirsad.
c) Podataka o zamjeniku predsjednika Savjeta Mjesne zajednice:
-
Briše se dosadašnji zamjenik predsjednika Vijeća Mjesne zajednice: Džanić Husein , zbog isteka
mandata.
Upisuje se novi zamjenik predsjednika Savjeta Mjesne zajednice: Humić Selim.
d) Podataka o osobama za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice:
- Brišu se dosadašnje osobe za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice: Džanić Husein , a
u slučaju njegove odsutnosti Durmić Sejad.
- Upisuju se nove osobe za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice:. Husaković Mirsad, a u
slučaju njegove odsutnosti Humić Selim,
e) Podataka o osobama za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice čiji su potpisi
deponovani:
-
Brišu se dosadašnje osobe za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice čiji su
potpisi bili deponovani: Džanić Husejin i Durmić Sejad.
Upisuju se nove osobe za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice:.Husaković
Mirsad i Humić Selim.
2. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, izvršit će se upis nastalih promjena u Registar Mjesnih
zajednica općine Doboj Istok.
3. Ovo rješenje će se objaviti u “Službenim novinama općine Doboj Istok”.
O b r a z l o ž e nj e
Mjesna zajednica Stanić Rijeka podnijela je dana 01.07.2013. godine zahtjev za upis promjena
podataka u Registar Mjesnih zajednica općine Doboj Istok, te je priložila slijedeća dokumenta:
- Statut Mjesne zajednice Stanić Rijeka, broj: 28-01-2000 od 10.05.2000.godine;
- Rješenje o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica u općini Doboj Istok
od 29.06.2013. godine, broj: 02-05-1284/13;
- Odluku o konstituisanju Savjeta Mjesne zajednice Stanić Rijeka broj: 38/13-40-13 od
01.07.2013.godine;
- Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Mjesne zajednice Stanić Rijeka broj:
38/13 od 01.07.2013. godine;
- Odluku o imenovanju potpisnika financijske dokumentacije broj: 38/13 od 01.07.2013. godine
- Odluka o zastupanju i predstavljanju Mjesne zajednice Stanić Rijeka, broj: 38/13-41-13 od
01.07.2013. godine
U toku postupka utvđeno je da je Mjesna zajednica Stanić Rijeka provela izbore za članove Savjeta
Mjesne zajednice, izvršila konstituiranje Savjeta Mjesne zajednice, izabrala predsjednika odnosno
zamjenika predsjednika Savjeta Mjesne zajednice, te izabrala osobe za zastupanje i predstavljanje
Mjesne zajednice i osobe ovlašćene za potpisivanje financijske dokumentacije.
Pošto su ispunjeni uslovi za upis promjena podataka u Registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok,
valjalo je odlučiti kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Općinskom vijeće u roku od 15 dana od dana prijema
Rješenja.
Žalba se predaje općinskom načelniku općine Doboj Istok.
DOSTAVLJENO:
1. MZ Stanić Rijeka;
2. Službene novine općine Doboj Istok;
3. Općinskoj službi za društvene djelatnosti,
branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu;
4. Općinskoj službi nadležnoj za financije;
5. U Registar MZ;
6. a/a.
OPĆINSKI NAČELNIK
________________
Kemal Bratić, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-05-405/13
Klokotnica, 25.07.2013. godine
Općinski načelnik općine Doboj Istok, na osnovu člana 49. Statuta Općine Doboj Istok
(“Službene novine općine Doboj Istok”, broj: 5/08 ) i člana 200. Zakona o upravnom postupku
(“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99), na zahtjev Mjesne zajednice Lukavica Rijeka za upis
promjena podataka u Registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok, donosi
R J E Š E NJ E
O DOZVOLI UPISA PROMJENA PODATKA U
REGISTAR MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE DOBOJ ISTOK
Ovim Rješenjem dozvoljava se da se u Registru mjesnih zajednica općine Doboj Istok, kod Mjesne
zajednice Lukavica Rijeka koja je registrovana rješenjem Općinske službe za društvene djelatnosti i
opće upravne poslove Općine Doboj Istok broj: 07/1-05-6-208/00 od 05.04.2000. godine, izvrši
promjena podataka i to:
a) Podataka o članovima Savjeta Mjesne zajednice:
-
Brišu se dosadašnji članovi Vijeća Mjesne zajednice: Hodžić Husein, Šiljić I. Sabahudin, Subašić
Sulejman, Suljkanović Sead, Suljkanović Halid, Sofić Aziz i Sofić Rasim, zbog isteka mandata
Upisuju se novi članovi Savjeta Mjesne zajednice: Alihodžić Mirsad, Šičjić Sabahudin, Sofić Kemal,
Hodžić Semir, Suljkanović A. Edin, Mulalić Sabahudin, Subašić Sulejman sa mandatom od 4 godine
koji teče od 01.07.2013. godine.
b) Podataka o predsjedniku Savjeta Mjesne zajednice
-
Briše se dosadašnji predsjednik Vijeća Mjesne zajednice: Suljkanović Sead zbog isteka mandata
Upisuje se novi ( ponovno izabrani ) predsjednik Savjeta Mjesne zajednice: Subašić Sulejman.
c) Podataka o zamjeniku predsjednika Savjeta Mjesne zajednice:
-
Briše se dosadašnji zamjenik predsjednika Vijeća Mjesne zajednice:, Sofić Rasim zbog isteka
mandata.
Upisuje se novi zamjenik predsjednika Savjeta Mjesne zajednice:.Sofić Kemal
d) Podataka o osobama za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice:
- Brišu se dosadašnje osobe za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice: Suljkanović Sead
i Sofić Rasim
- Upisuju se nove osobe za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice: Subašić Sulejman, a u
slučaju njegove odsutnosti, Sofić Kemal.
e) Podataka o osobama za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice čiji su potpisi
deponovani:
-
Brišu se dosadašnje osobe za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice čiji su
potpisi bili deponovani: Suljkanović Sead i Sofić Rasim
Upisuju se nove osobe za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice: Subašić
Sulejman i Sofić Kemal .
4. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, izvršit će se upis nastalih promjena u Registar Mjesnih
zajednica općine Doboj Istok.
5. Ovo rješenje će se objaviti u “Službenim novinama općine Doboj Istok”.
O b r a z l o ž e nj e
Mjesna zajednica Lukavica Rijeka podnijela je dana 18.07.2013. godine zahtjev za upis promjena
podataka u Registar Mjesnih zajednica općine Doboj Istok, te je priložila slijedeća dokumenta:
- Statut Mjesne zajednice Lukavica Rijeka, broj: 06/09 od 21.01.2009.godine;
- Rješenje o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica u općini Doboj Istok
od 29.06.2013. godine, broj: 02-05-1284/13;
- Odluku o konstituisanju Savjeta
Mjesne zajednice Lukavica Rijeka broj: 88/13 od
05.07.2013.godine;
- Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Mjesne zajednice Lukavica Rijeka
broj: 73/13 i 74/13 od 05.07.2013.godine;
- Odluku o imenovanju potpisnika financijske dokumentacije broj: 77/13 od 05.07.2013.godine;
- Odluka o zastupanju i predstavljanju Mjesne zajednice Lukavica Rijeka, broj: 76/13 od
05.07.2013.godine;
U toku postupka utvđeno je da je Mjesna zajednica Lukavica Rijeka provela izbore za članove Savjeta
Mjesne zajednice, izvršila konstituiranje Savjeta Mjesne zajednice, izabrala predsjednika odnosno
zamjenika predsjednika Savjeta Mjesne zajednice, te izabrala osobe za zastupanje i predstavljanje
Mjesne zajednice i osobe ovlašćene za potpisivanje financijske dokumentacije.
Pošto su ispunjeni uslovi za upis promjena podataka u Registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok,
valjalo je odlučiti kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Općinskom vijeće u roku od 15 dana od dana prijema
Rješenja.
Žalba se predaje općinskom načelniku općine Doboj Istok.
DOSTAVLJENO:
1. MZ Lukavica Rijeka;
2. Službene novine općine Doboj Istok;
3. Općinskoj službi za društvene djelatnosti,
branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu;
4. Općinskoj službi nadležnoj za financije;
5. U Registar MZ;
6. a/a.
OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Kemal Bratić, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-05-406/13
Klokotnica, 25.07 2013. godine
Općinski načelnik općine Doboj Istok, na osnovu člana 49. Statuta Općine Doboj Istok (“Službene
novine općine Doboj Istok”, broj: 5/08 ) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine
FBiH”, broj: 2/98 i 48/99), na zahtjev Mjesne zajednice Brijesnica Velika za upis promjena podataka u
Registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok, donosi
R J E Š E NJ E
O DOZVOLI UPISA PROMJENA PODATKA U
REGISTAR MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE DOBOJ ISTOK
Ovim Rješenjem dozvoljava se da se u Registru mjesnih zajednica općine Doboj Istok, kod Mjesne
zajednice Brijesnica Velika, koja je registrovana rješenjem Općinske službe za društvene djelatnosti i
opće upravne poslove Općine Doboj Istok broj: 07/1-05-6-58/00 od 24.05.2000. godine, izvrši
promjena podataka i to:
a) Podataka o članovima Savjeta Mjesne zajednice:
-
Brišu se dosadašnji članovi Vijeća Mjesne zajednice: Buljić Nermin Mehinović Mehmed, Hrnjičić
Ferid, Kuprić Osman, Hadžić Ismet, Vehabović Hamid i Skopljak Muhamed zbog isteka mandata.
Upisuju se novi članovi Savjeta Mjesne zajednice: Mehinović Mehmed, Hrnjičić Ferid, Vehabović
Kemal, Sejdinović Ferid, Buljić Nermin, Hadžić ( Bećira) Sulejman, Hadžić ( Ibrahima) Sulejman sa
mandatom od 4 godine koji teče od 01.07.2013. godine.
b) Podataka o predsjedniku Savjeta Mjesne zajednice
-
Briše se dosadašnji predsjednik Vijeća Mjesne zajednice: Buljić Nermin , zbog isteka mandata
Upisuje se novi predsjednik Savjeta Mjesne zajednice:.Mehinović Mehmed.
c) Podataka o zamjeniku predsjednika Savjeta Mjesne zajednice:
-
Briše se dosadašnji zamjenik predsjednika Vijeća Mjesne zajednice: Mehinović Mehmed zbog
isteka mandata.
Upisuje se novi zamjenik predsjednika Savjeta Mjesne zajednice:.Hadžić ( Bećira) Sulejman.
d) Podataka o osobama za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice:
- Brišu se dosadašnje osobe za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice: Buljić Nermin i
Mehinović Mehmed. .
- Upisuju se nove osobe za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice: Mehinović Mehmed, a u
slučaju njegove odsutnosti Hadžić ( Bećira) Sulejman.
e) Podataka o osobama za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice čiji su potpisi
deponovani:
-
Brišu se dosadašnje osobe za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice čiji su
potpisi bili deponovani: Buljić Nermin, Mehinović Mehmed i Hadžić Ismet.
Upisuju se nove osobe za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice:Mehinović
Mehmed, Hadžić ( Bećira) Sulejman i Hrnjičić Ferid .
6. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, izvršit će se upis nastalih promjena u Registar Mjesnih
zajednica općine Doboj Istok.
7. Ovo rješenje će se objaviti u “Službenim novinama općine Doboj Istok”.
O b r a z l o ž e nj e
Mjesna zajednica Brijesnica Velika podnijela je dana 16.07.2013. godine zahtjev za upis promjena
podataka u Registar Mjesnih zajednica općine Doboj Istok, te je priložila slijedeća dokumenta:
- Statut Mjesne zajednice Brijesnica Velika, broj: 18/09 od 17.03.2009.godine;
- Rješenje o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica u općini Doboj Istok
od 29.06.2013. godine, broj: 02-05-1284/13;
- Odluku o konstituisanju Savjeta Mjesne zajednice Brijesnica Velika broj: 0-7/2013 od
02.07.2013.godine;
- Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Mjesne zajednice Brijesnica Velika
broj: 0-8/2013 od 02.07.2013.godine;
- Odluku o imenovanju potpisnika financijske dokumentacije broj: 0-9/2013 od 02.07.2013.godine;
- Odluka o zastupanju i predstavljanju Mjesne zajednice Brijesnica Velika, bro: 0-10/2013 od
02.07.2013.godine;
U toku postupka utvđeno je da je Mjesna zajednica Brijesnica Velika provela izbore za članove Savjeta
Mjesne zajednice, izvršila konstituiranje Savjeta Mjesne zajednice, izabrala predsjednika odnosno
zamjenika predsjednika Savjeta Mjesne zajednice, te izabrala osobe za zastupanje i predstavljanje
Mjesne zajednice i osobe ovlašćene za potpisivanje financijske dokumentacije.
Pošto su ispunjeni uslovi za upis promjena podataka u Registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok,
valjalo je odlučiti kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Općinskom vijeće u roku od 15 dana od dana prijema
Rješenja.
Žalba se predaje općinskom načelniku općine Doboj Istok.
DOSTAVLJENO:
1. MZ Brijesnica Velika;
2. Službene novine općine Doboj Istok;
3. Općinskoj službi za društvene djelatnosti,
branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu;
4. Općinskoj službi nadležnoj za financije;
5. U Registar MZ;
6. a/a.
OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Kemal Bratić, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-05-407/13
Klokotnica, 25.07. 2013. godine
Općinski načelnik općine Doboj Istok, na osnovu člana 49. Statuta Općine Doboj Istok (“Službene
novine općine Doboj Istok”, broj: 5/08 ) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine
FBiH”, broj: 2/98 i 48/99), na zahtjev Mjesne zajednice Brijesnica Mala za upis promjena podataka u
Registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok, donosi
R J E Š E NJ E
O DOZVOLI UPISA PROMJENA PODATKA U
REGISTAR MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE DOBOJ ISTOK
Ovim Rješenjem dozvoljava se da se u Registru mjesnih zajednica općine Doboj Istok, kod Mjesne
zajednice Brijesnica Mala, koja je registrovana rješenjem Općinske službe za društvene djelatnosti i
opće upravne poslove Općine Doboj Istok broj: 07/1-05-6-226/00 od 17.05.2000. godine, izvrši
promjena podataka i to:
a) Podataka o članovima Savjeta Mjesne zajednice:
-
Brišu se dosadašnji članovi Vijeća Mjesne zajednice:, Ibrahim Mešić, Alen Karić, Mustafa
Mehmedović, Zaim Karić, Reuf Osmić, Omer Habibović i Hasib Mrkobvić zbog isteka mandata.
Upisuju se novi članovi Savjeta Mjesne zajednice: Hajrudin Škrebo, Sajib Mešić, Alen Karić,
Mevludin Mehić, Amir Maleškić, Hrnjičić Salim, Mustafa Mehmedović sa mandatom od 4 godine
koji teče od 01.07.2013. godine.
b) Podataka o predsjedniku Savjeta Mjesne zajednice
-
Briše se dosadašnji predsjednik Vijeća Mjesne zajednice: Selmin Karić, zbog isteka mandata
Upisuje se novi predsjednik Savjeta Mjesne zajednice: Hajrudin Škrebo.
c) Podataka o zamjeniku predsjednika Savjeta Mjesne zajednice:
-
Briše se dosadašnji zamjenik predsjednika Vijeća Mjesne zajednice: Alen Ksrić, zbog isteka
mandata.
Upisuje se novi zamjenik predsjednika Savjeta Mjesne zajednice:. Sajib Mešić
d) Podataka o osobama za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice:
- Brišu se dosadašnje osobe za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice: Selmin Karić i
Alen Karić.
- Upisuju se nove osobe za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice: Hajrudin Škrebo, a u
slučaju njegove odsutnosti Mešić Sajib .
e) Podataka o osobama za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice čiji su potpisi
deponovani:
-
Brišu se dosadašnje osobe za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice čiji su
potpisi bili deponovani Selmin Karić i Karić Zajim.
Upisuju se nove osobe za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice: Hajrudin
škrebo i Mešić Sajib .
8. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, izvršit će se upis nastalih promjena u Registar Mjesnih
zajednica općine Doboj Istok.
9. Ovo rješenje će se objaviti u “Službenim novinama općine Doboj Istok”.
O b r a z l o ž e nj e
Mjesna zajednica Brijesnica Mala podnijela je dana 25.07.2013. godine zahtjev za upis promjena
podataka u Registar Mjesnih zajednica općine Doboj Istok, te je priložila slijedeća dokumenta:
- Statut Mjesne zajednice Brijesnica Mala, broj: 35/09 od 20.03.2009.godine;
- Rješenje o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica u općini Doboj Istok
od 29.06.2013. godine, broj: 02-05-1284/13;
- Odluku o konstituisanju Savjeta
Mjesne zajednice Brijesnica Mala broj: 161/13 od
09.07.2013.godine;
- Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Mjesne zajednice Brijesnica Mala
broj: broj: 162/13 od 09.07.2013.godine
- Odluku o imenovanju potpisnika financijske dokumentacije broj: broj: 165/13 od
09.07.2013.godine
- Odluka o zastupanju i predstavljanju Mjesne zajednice Brijesnica Malaa, broj: broj: 176/13 od
24.07.2013.godine
U toku postupka utvđeno je da je Mjesna zajednica Brijesnica Mala provela izbore za članove Savjeta
Mjesne zajednice, izvršila konstituiranje Savjeta Mjesne zajednice, izabrala predsjednika odnosno
zamjenika predsjednika Savjeta Mjesne zajednice, te izabrala osobe za zastupanje i predstavljanje
Mjesne zajednice i osobe ovlašćene za potpisivanje financijske dokumentacije.
Pošto su ispunjeni uslovi za upis promjena podataka u Registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok,
valjalo je odlučiti kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Općinskom vijeće u roku od 15 dana od dana prijema
Rješenja.
Žalba se predaje općinskom načelniku općine Doboj Istok.
DOSTAVLJENO:
1. MZ Brijesnica Mala;
2. Službene novine općine Doboj Istok;
3. Općinskoj službi za društvene djelatnosti,
branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu;
4. Općinskoj službi nadležnoj za financije;
5. U Registar MZ;
6. a/a.
OPĆINSKI NAČELNIK
__________________
Kemal Bratić, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-05-408/13
Klokotnica, 25.07.2013. godine
Općinski načelnik općine Doboj Istok, na osnovu člana 49. Statuta Općine Doboj Istok (“Službene
novine općine Doboj Istok”, broj: 5/08 ) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine
FBiH”, broj: 2/98 i 48/99), na zahtjev Mjesne zajednice Klokotnica za upis promjena podataka u
Registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok, donosi
R J E Š E NJ E
O DOZVOLI UPISA PROMJENA PODATKA U
REGISTAR MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE DOBOJ ISTOK
Ovim Rješenjem dozvoljava se da se u Registru mjesnih zajednica općine Doboj Istok, kod Mjesne
zajednice Klokotnica, koja je registrovana rješenjem Općinske službe za društvene djelatnosti i opće
upravne poslove Općine Doboj Istok broj: 07/1-05-6-87/00 od 01.06.2000. godine, izvrši promjena
podataka i to:
a) Podataka o članovima Savjeta Mjesne zajednice:
-
-
Brišu se dosadašnji članovi Vijeća Mjesne zajednice: Smajilbašić Muhibija, Hasančević Sulejman,
Bratić Samir, Puškarević Rusmir, Karić Mirsad, Hasančević Hasan, Mustafić Mustafa, Mustafić
Huso i Mujkić Sejfudin, zbog isteka mandata.
Upisuju se novi članovi Savjeta Mjesne zajednice: Nurkanović Refik, Hasančević Sulejman, Biščić
Mustafa, Karić Sedin, Šišić Adnan, Bratić Samir, Smajilbašić Almir, Babić Elmir i Hodžić Nesib sa
mandatom od 4 godine koji teče od 01.07.2013. godine.
b) Podataka o predsjedniku Savjeta Mjesne zajednice
-
Briše se dosadašnji predsjednik Vijeća Mjesne zajednice: Hasan Hasančević, zbog isteka mandata
Upisuje se novi predsjednik Savjeta Mjesne zajednice: Nurkanović Refik.
c) Podataka o zamjeniku predsjednika Savjeta Mjesne zajednice:
-
Briše se dosadašnji zamjenik predsjednika Vijeća Mjesne zajednice: Sejfudin Mujkić, zbog isteka
mandata.
Upisuje se novi zamjenik predsjednika Savjeta Mjesne zajednice: Hasančević Sulejman.
d) Podataka o osobama za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice:
- Brišu se dosadašnje osobe za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice: Hasan Hasančević
, a u slučaju njegove odsutnosti Sejfudin Mujkić .
- Upisuju se nove osobe za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice: Nurkanović Refik, a u
slučaju njegove odsutnosti Hasančević Sulejman .
e) Podataka o osobama za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice čiji su potpisi
deponovani:
-
Brišu se dosadašnje osobe za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice čiji su
potpisi bili deponovani: Hasančević Hasan i Mujkić Sejfudin
Upisuju se nove osobe za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice: Nurkanović
Refik i Hasančević Sulejman .
10. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, izvršit će se upis nastalih promjena u Registar Mjesnih
zajednica općine Doboj Istok.
11. Ovo rješenje će se objaviti u “Službenim novinama općine Doboj Istok”.
O b r a z l o ž e nj e
Mjesna zajednica Klokotnica podnijela je dana 17.07.2013. godine zahtjev za upis promjena podataka
u Registar Mjesnih zajednica općine Doboj Istok, te je priložila slijedeća dokumenta:
- Statut Mjesne zajednice Klokotnica, broj: 04-4/09 od 01.04.2009.godine;
- Rješenje o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica u
općini Doboj Istok od 29.06.2013. godine, broj: 02-05-1284/13;
- Odluku o konstituisanju Savjeta
Mjesne zajednice Klokotnica broj: 02-07/13 od
04.07.2013.godine;
- Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Mjesne zajednice Klokotnica broj: 0307/13 od 04.07.2013. godine;
- Odluku o imenovanju potpisnika financijske dokumentacije broj: 04-07/13 od 04.07.2013.godine.
- Odluka o zastupanju i predstavljanju Mjesne zajednice Klokotnica, broj: 03-07/13 od 04.07.2013.
godine;
U toku postupka utvđeno je da je Mjesna zajednica Klokotnica provela izbore za članove Savjeta
Mjesne zajednice, izvršila konstituiranje Savjeta Mjesne zajednice, izabrala predsjednika odnosno
zamjenika predsjednika Savjeta Mjesne zajednice, te izabrala osobe za zastupanje i predstavljanje
Mjesne zajednice i osobe ovlašćene za potpisivanje financijske dokumentacije.
Pošto su ispunjeni uslovi za upis promjena podataka u Registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok,
valjalo je odlučiti kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Općinskom vijeće u roku od 15 dana od dana prijema
Rješenja.
Žalba se predaje općinskom načelniku općine Doboj Istok.
DOSTAVLJENO:
1. MZ Klokotnica;
2. Službene novine općine Doboj Istok;
3. Općinskoj službi za društvene djelatnosti,
branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu;
4. Općinskoj službi nadležnoj za financije;
5. U Registar MZ;
6. a/a.
OPĆINSKI NAČELNIK
__________________
Kemal Bratić, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-05-409/13
Klokotnica, 05.11. 2013. godine
Općinski načelnik općine Doboj Istok, na osnovu člana 49. Statuta Općine Doboj Istok
(“Službene novine općine Doboj Istok”, broj: 5/08 ) i člana 200. Zakona o upravnom postupku
(“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99), na zahtjev Mjesne zajednice Stanić Rijeka za upis
promjena podataka u Registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok, donosi
R J E Š E NJ E
O DOZVOLI UPISA PROMJENA PODATKA U
REGISTAR MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE DOBOJ ISTOK
Ovim Rješenjem dozvoljava se da se u Registru mjesnih zajednica općine Doboj Istok, kod
Mjesne zajednice Stanić Rijeka, koja je registrovana rješenjem Općinske službe za društvene
djelatnosti i opće upravne poslove Općine Doboj Istok broj: 07/1-05-6- 54 /00 od 24.05.2000. godine,
izvrši promjena podataka i to:
a) Podataka o članovima Savjeta Mjesne zajednice:
-
Brišu se dosadašnji članovi Vijeća Mjesne zajednice: Džanić Husein, Durmić Sejad, Džanić Senad,
Junuzović Senad, Delić Nezir, Husaković Nedžad i Džanić Selmir , zbog isteka mandata
Upisuju se novi članovi Savjeta Mjesne zajednice: Husaković Mirsad, Rifet Junuzović, Džanić
Selmir, Sinanović Haris, Humić Selim, Letić Damir, Humić Muhibija, sa mandatom od četiri godine
koji teče od 01.07.2013. godine.
b) Podataka o predsjedniku Savjeta Mjesne zajednice
-
Briše se dosadašnji predsjednik Vijeća Mjesne zajednice: Džanić Husein zbog isteka mandata
Upisuje se novi predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Husaković Mirsad.
c) Podataka o zamjeniku predsjednika Savjeta Mjesne zajednice:
-
Briše se dosadašnji zamjenik predsjednika Vijeća Mjesne zajednice: Džanić Husein , zbog isteka
mandata.
Upisuje se novi zamjenik predsjednika Savjeta Mjesne zajednice: Humić Selim.
d) Podataka o osobama za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice:
- Brišu se dosadašnje osobe za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice: Džanić Husein , a
u slučaju njegove odsutnosti Durmić Sejad.
- Upisuju se nove osobe za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice:. Husaković Mirsad, a u
slučaju njegove odsutnosti Humić Selim,
e) Podataka o osobama za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice čiji su potpisi
deponovani:
-
Brišu se dosadašnje osobe za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice čiji su
potpisi bili deponovani: Džanić Husejin i Durmić Sejad.
Upisuju se nove osobe za potpisivanje financijske dokumentacije Mjesne zajednice:.Husaković
Mirsad i Humić Selim.
12. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, izvršit će se upis nastalih promjena u Registar Mjesnih
zajednica općine Doboj Istok.
13. Ovo rješenje će se objaviti u “Službenim novinama općine Doboj Istok”.
O b r a z l o ž e nj e
Mjesna zajednica Stanić Rijeka podnijela je dana 01.07.2013. godine zahtjev za upis promjena
podataka u Registar Mjesnih zajednica općine Doboj Istok, te je priložila slijedeća dokumenta:
- Statut Mjesne zajednice Stanić Rijeka, broj: 28-01-2000 od 10.05.2000.godine;
- Rješenje o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica u općini Doboj Istok
od 29.06.2013. godine, broj: 02-05-1284/13;
- Odluku o konstituisanju Savjeta Mjesne zajednice Stanić Rijeka broj: 38/13-40-13 od
01.07.2013.godine;
- Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Mjesne zajednice Stanić Rijeka broj:
38/13 od 01.07.2013. godine;
- Odluku o imenovanju potpisnika financijske dokumentacije broj: 38/13 od 01.07.2013. godine
- Odluka o zastupanju i predstavljanju Mjesne zajednice Stanić Rijeka, broj: 38/13-41-13 od
01.07.2013. godine
U toku postupka utvđeno je da je Mjesna zajednica Stanić Rijeka provela izbore za članove Savjeta
Mjesne zajednice, izvršila konstituiranje Savjeta Mjesne zajednice, izabrala predsjednika odnosno
zamjenika predsjednika Savjeta Mjesne zajednice, te izabrala osobe za zastupanje i predstavljanje
Mjesne zajednice i osobe ovlašćene za potpisivanje financijske dokumentacije.
Pošto su ispunjeni uslovi za upis promjena podataka u Registar mjesnih zajednica općine Doboj Istok,
valjalo je odlučiti kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Općinskom vijeće u roku od 15 dana od dana prijema
Rješenja.
Žalba se predaje općinskom načelniku općine Doboj Istok.
DOSTAVLJENO:
1. MZ Stanić Rijeka;
2. Službene novine općine Doboj Istok;
3. Općinskoj službi za društvene djelatnosti,
branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu;
4. Općinskoj službi nadležnoj za financije;
5. U Registar MZ;
6. a/a.
OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) i člana 7. Odluke o pečatu općine Doboj Istok („Službene novine općine Doboj Istok”, broj
04/99), Općinski načelnik općine Doboj Istok kao rukovodilac Općinske službe za društvene djelatnosti,
branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu donosi
RJEŠENJE
o ovlaštenju pečatoreznice za izradu pečata općine Doboj Istok
I
Daje se ovlaštenje ZR „Eskoton“ Klokotnica za izradu pečata općine Doboj Istok.
II
Odobrenje se daje od 18.07.2013.godine pa do opoziva.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-05-1304/13
Datum: 18.07.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj
05/08) i člana 7. Odluke o pečatu općine Doboj Istok („Službene novine općine Doboj Istok”, broj
04/99), Općinski načelnik općine Doboj Istok kao rukovodilac Općinske službe za društvene djelatnosti,
branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu donosi
RJEŠENJE
o odobrenju izrade pečata za potrebe općine Doboj Istok
I
Odobrava se izrada pečata za potrebe katastra nekretnina koji se nalazi u Općinskoj službi za
prostorno uređenje Doboj Istok isti kao što koristi Općinska služba za prostorno uređenje Doboj Istok
samo što nosi oznaku 2 i izrada pečata za Općinsko vijeće Doboj Istok pošto je postojeći pečat usljed
dugogodišnje upotrebe nije u zadovoljavajućem stanju.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-05-1304/13
Datum: 18.07.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-40 - 1700/13
Datum, 02.10. 2013. godine
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok («Službene novine općine Doboj istok», broj 05/08)
Općinski načelnik općine Doboj Istok, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju odgovorne osobe za energetski menadžment
i energetsku efikasnost u općini Doboj Istok
I
Za odgovornu osobu za energetski menadžment i energetsku efikasnost u općini Doboj Istok imenuje
se Bećirović Enes iz Lukavca.
II
Zadatak odgovorne osobe za energetski menadžment i energetsku efikasnost u općini Doboj Istok je
da:
1. Formira tim za energetski menadžment koji će obuhvatiti osobe zadužene za održavanje objekata i
javne rasvjete u nadležnosti općine
2. Radni kontak je za USAID Ekonomija energetske efikasnosti 3E za sve aktivnosti koje uključuju:
- Sastavljanje prijedloga za Izjavu energetske politike Općine koje treba usvojiti Općinsko vijeće
Doboj Istok
- Obezbjeđenje učešća odgovarajućih članova tima i službenika općine na radionicama koje će
organizovati USAID 3E
- Pomoć u organizovanju radionice u u našoj općini na kojoj će se prezentirati studije vezane za
javnu rasvjetu
3. Provođenje projekta tehničke saradnje koja se sastoji od izrade studije – Ušteda energije kroz
upravljanje uličnom rasvjetom i instalacija LED rasvjete na dijelu glavnog trga ili ulice
4. Postavljanje EE Info tačke u šalter Sali općine gdje bi informacije o energetskoj efikasnosti bile
vidljive i dostupne posjetiocima.
III
Rad odgovorne osobe je besplatan.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama općine Doboj
Istok».
DOSTAVITI:
1. Bećirović Enesu iz Lukavca
2. USAID Ekonomija energetske efikasnosti 3E
3. a/a.
OPĆINSKI NAČELNIK
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana 33. i 103. Statuta općine Doboj Istok („Službene novine općine Doboj Istok“ broj
05/08, Općinski načelnik, donosi
NAREDBU
o obaveznom sprovođenjenju Pravilnika o načinu postupanja sa računarskom opremom, zapisima i
internetom te Procedura i Pravila korištenja, sigurnosti i zaštite podataka informacionog sistema u
prostorijama općine Doboj Istok
1. U cilju zaštite informacionog sistema Općine doboj Istok naređuje se svim uposlenicima STROGO
provođenje Pravilnika o načinu postupanja sa računarskom opremom, zapisima i internetom te
Procedura i Pravila korištenja, sigurnosti i zaštite podataka informacionog sistema u prostorijama
općine Doboj Istok, broj: 01-05-3282/07 od dana 13.07.2007 godine.
2 Izričito se zabranjuje pristupanje stranicama sa neželjenim sadržajem (pornografija, kockanje,
terorizam, zabavni sadržaj itd.).
3. Zbog smanjenja mogućeg zagušenja Interneta (i usporavanja računarske mreže) svi korisnici su
dužni da Internetu pristupaju samo po potrebi, te da nakon toga zatvaraju svoj internetski preglednik
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itd.)
4. Bez dozvole Općinskog IT administratora zabranjena je upotreba softvera kojima se pristupa na
daljinu (Team Viwer, LogMein, AA itd.)
5. Postupanje suprotno ovoj naredbi, smatrat će se povredom službene dužnosti i za sobom povlači
disciplinsku odgovornsot.
6. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a ista će se dostaviti svim licima na koje se odnosi
i objavit će se u „Službenim novinama općine Doboj Istok“.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-05-1570/13
Dana: 06.09/13
OPĆINSKI NAČELNIK
_______________
Kemal Bratić, s.r.
Na osnovu člana. 39. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Istok („Službene novine općine Doboj
Istok“, broj 07/09), Komisija za jednakopravnost spolova Općinskog vijeća Doboj Istok, na sjednici
održanoj 08.07.2013. godine, donosi
POSLOVNIK
o radu Komisije za jednakopravnost spolova
Općinskog vijeća Doboj Istok
I OPĆE ODREDBE
Član 1.
Poslovnikom o radu Komisije za jednakopravnost spolova Općinskog vijeća Doboj Istok (u daljem
tekstu: Poslovnik) uređuje se organizacija rada Komisije za jednakopravnost spolova Općinskog vijeća
Doboj Istok (u daljem tekstu: Komisija), način rada Komisije, funkcioniranje i djelokrug Komisije, prava
i obaveze članova i predsjednika Komisije, akti Komisije i druga pitanja koja se odnose na rad i
funkcioniranje Komisije.
Član 2.
Komisija se organizira i radi po odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok (u daljem
tekstu: Poslovnik o radu Općinskog vijeća) i odredbama ovog Poslovnika.
Član 3.
Komisija je nadležna da:
a) promoviše jednakopravnost spolova;
b) razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem jednakosti među spolovima u Općini posebno u
vezi sa unapređenjem statusa žena u Općini;
c) razmatra predložene odluke i druge akte sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja
diskriminacije žena;
d) razmatra prijedloge dokumenata i izvještaje institucija Općine koji se odnose na
ostvarivanje jednakosti spolova i provođenje platforme za akciju Pekinške deklaracije u
cjelini, odnosno po pojedinim oblastima;
e) razmatra pripreme za učešće delegacije Općine na skupovima unutar Kantona i Države
kada se razmatra provođenje Pekinške deklaracije;
f) prati izbor i utiče na sastav radnih tijela Općinskog vijeća – komisija, kako bi se osigurala
ravnopravnost spolova;
g) zalaže se da Općinsko vijeće donese Program mjera radi postizanja jednakosti spolova na
općinskom nivou;
h) predlaže mjere i aktivnosti Vijeću za otklanjanje eventualno utvrđenih povreda
ravnopravnosti spolova;
i) surađuje sa mjesnim zajednicama na pitanjima aktivnog učešća žena u javnom životu;
j) obavlja i druge poslove određene propisima Općinskog vijeća.
Član 4.
Komisija radi u sjednicama.
Član 5.
Rad komisije je javan.
Komisija može, izuzetno, odlučiti da se pojedina pitanja raspravljaju bez prisustva javnosti.
Član 6.
Pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom, Komisija će urediti posebnim zaključkom.
II ORGANIZACIJA RADA KOMISIJE
Član 7.
Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
Član 8.
Predsjednik Komisije organizuje rad Komisije.
Komisije:
a) predstavlja Komisiju;
b) saziva sjednice i presjedava im;
c) stara se o primjeni ovog Poslovnika kao i odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća koje se
odnose na rad ove Komisije;
d) pokreće incijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada Komisije;
e) stara se o obavještavanju članova Komisije o pitanjima iz djelokruga rada Komisije;
f) sarađuje sa predsjednicima drugih radnih tijela Općinskog vijeća, sa predsjedavajućim i
sekretarom Općinskog vijeća;
g) sarađuje sa funkcionerima koji rukovode općinskim organima uprave I sa predstavnicima
odgvorajućih organizacija i ustanova;
h) stara se o provođenju akata Komisije, potpisuje akte koje donosi Komisija;
i) vrši druge poslove određene ovim Poslovnikom.
Član 9.
Predsjednika Komisije, u slučaju njegove odsutnosti, zamjenjuje zamjenik predsjednika Komisije.
III NAČIN RADA KOMISIJE
1. Sazivanje sjednice
Član 10.
Sjednicu Komisije saziva predsjednik Komisije na osnovu vlastite inicijative ili kada to zatraži
predsjedavajući Općinskog vijeća ili najmanje dva člana Komisije.
Član 11.
Poziv za sjednicu Komisije upućuje se članovima najkasnije tri dana prije dana određenog za
održavanje sjednice.
Uz poziv za sjednicu, sa prijedlogom dnevnog reda, članovima se dostavljaju odgovarajući materijali
za raspravljanje i odlučivanje o pitanjima koja su predložena za dnevni red sjednice i zapisnik s
predhodne sjednice, ukoliko ranije nije dostavljen.
Izuzetno u hitnim slučajevima, predsjednik Komisije može sazvati sjednicu Komisije u roku kraćem od
tri dana, a dnevni red za tu sjednicu predložiti na samoj sjednici.
Predsjednik Komisije će obavijestiti Komisiju o razlozima hitnosti zakazivanja sjednice.
2. Predlaganje dnevnog reda
Član 12.
Dnevni red sjednice Komisije predlaže predsjednik Komisije.
Izuzetno, na sjednici se prijedlog dnevnog reda Komisije može proširiti ili smanjiti na prijedlog članova
Komisije, koji su dužni obrazložiti prijedlog.
3. Predsjedavanje
Član 13.
Sjednicom Komisije predsjedava predsjednik Komisije ili njegov zamjenik.
4. Prisustvo i učešće u radu Komisije
Član 14.
Pravo i dužnost da učestvuju u radu na sjednici Komisije imaju članovi komisije.
U radu na sjednici Komisije mogu učestvovati, bez prava odlučivanja:
- predsjedavajući Općinskog vijeća
- sekretar Općinskog vijeća.
Radi potpunijeg sagledavanja pojedinih pitanja, na sjednicu Komisije mogu biti pozvani bez prava
odlučivanja predstavnici odgovarajućih organa i organizacija, pojedini naučni, stručni i javni radnici,
kao i građani, podnosioci inicijative.
Član 15.
Član Komisije, odnosno učesnik na sjednici može govoriti kada dobije riječ od predsjednika Komisije.
Predsjednik daje riječ učesnicima na sjednici po redu prijavljivanja.
Članovi Komisije i drugi učesnici na sjednici treba da svoja izlaganja prilagode sadržini i značaju
pitanja o kojima se vodi rasprava po utvrđenom dnevnom redu.
Predsjednik se stara da govornik ne bude ometan u govoru.
U slučaju da se član Komisije ili drugi učesnik na sjednici udalji od dnevnog reda, predsjednik će ga
upozoriti da se drži dnevnog reda.
Član 16.
Predsjednik Komisije osigurava red na sjednici.
5. Tok sjednice
Član 17.
Predsjednik utvrđuje da li postoji kvorum za rad na sjednici Komisije.
Pošto otvori sjednicu Komisije, predsjednik obavještava Komisiju koji su ga članovi obavijestili da su
spriječeni da prisustvuju sjednici.
Član 18.
Komisija može da radi ako sjednici prisustvuje većina članova, a zaključke donosi većinom glasova
ukupnog broja članova Komisije.
Član 19.
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda sjednice, Komisija usvaja zapisnik sa predhodne sjednice a
zatim usvaja dnevni red sjednice Komisije.
Član 20.
Poslije usvajanja dnevnog reda prelazi se na raspravljanje o pojedinim pitanjima po redoslijedu
utvrđenom u dnevnom redu, prije nego što se o njima odluči, ili da mišljenje.
Član Komisije ima pravo da se po završenoj raspravi, prije glasanja, izjasni o svom stavu u pogledu
glasanja i da ga obrazloži.
Po završenoj raspravi na sjednici, Komisija sastavlja i podnosi mišljenje, izvještaj ili prijedlog
Općinskom vijeću.
Član 21.
Glasanje je javno.
Članovi glasaju tako što se izjašnjavaju za prijedlog, protiv prijedloga ili se uzdržavaju od glasanja.
Glasanje se vrši dizanjem ruke.
Predsjednik Komisije vrši prebrojavanje glasova, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.
6. Zapisnik
Član 22.
O radu na sjednici Komisije vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, a naročito o prijedlozima iznesenim na sjednici,
stavove i zaključke koje je Komisija donijela.
U zapisnik se unose i rezultati glasanja povodom pojedinih pitanja.
Član 23.
Svaki član ima pravo da na narednoj sjednici stavi primjedbu na zapisnik.
O osnovanosti primjedbe odlučuje Komisija.
Ako se primjedba usvoji, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuće izmjene.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Komisije.
IV ZAVRŠNE ODREDBE
Član 24.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenim novinama općine Doboj
Istok.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Općinsko vijeće
-Komisija za jednakopravnost spolovaBroj:02-05-1294/13
Dana: 08.07.2013.g.
PREDSJEDNIK
----------------------------Admira Šišić, s.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 737 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content