close

Enter

Log in using OpenID

afisa 15 kongres.indd - Савез рачуновођа и ревизора Републике

embedDownload
САВ Е З РАЧ У Н О ВО ЂА И РЕ В И ЗО РА РЕПУ БЛИКЕ СРПСКЕ
РЕФЛЕКСИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ
СТАНДAРДА ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЈЕШТАВАЊА НА РАЧУНОВОДСТВО,
РЕВИЗИЈУ И ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
РЕФЛЕКСИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДAРДА
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАВАЊА НА
РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈУ И ПОСЛОВНЕ
ФИНАНСИЈЕ
(Бања Врућица 22.-24.9.2011. године)
ТЕМЕ ПРИХВАЋЕНЕ ОД СТРАНЕ КОНГРЕСНОГ ОДБОРА
1. Узрочно-посљедична међузависност пословног
и финансијског извјештавња у компанијама
- Проф др Ђоко Малешевић
2. Инвестиционе одлуке у условима рационирања капитала
- Проф. др Милорад Иванишевић
3. Очекивани ефекти и изазови примене МСФИ
за мала и средња предузећа
- Проф. др Ката Шкарић Јовановић
4. Јачање улоге професионалне етике и интензивирање
процеса изградње етичког понашања рачуновођа
- Проф. др Благоје Новићевић
5. Ревизија у ИТ окружењу – примјена међународних
стандарда и саопштења у домаћој пракси
- Проф. др Бранко Крсмановић
6. Стање (не)ликвидности привреде - Кључна
детерминанта економске политике
- Проф. др Драган Микеревић
7. Рефлексије Базела III на адекватност капитала
банака у Републици Српској
- Проф. др Ненад Вуњак и проф. др Љубо Ковачевић
8. Рефлексије интерне ревизије на успјешност предузећа
- Проф. др Новак Кондић и мр Невенка Петровић
9. Утицај примјене МСФИ за МСЕ на билансирање
ефеката пореза на добит
- Доц. др Душко Шњегота
10. Трансферне цене као фактор перформанси предузећа
и пословних сегмената у контексту МСФИ 8
- Проф. др Слободан Малинић
11. Утицај МСФИ за СМЕ на перформансе предузећа
- Доц. др Јелена Пољашевић
12. Кључне неуралгичне тачке ефективности система
буџетирања у новом пословном окружењу
- Проф. др Дејан Малинић
13. Инкорпорирање модела пословних финансија у финансијско
извештавање: Изазови примене у мерењу фер вредности
- Др Мирослав Тодоровић и мр Марија Пантелић
14. Изазови управљачко-рчуноводствене функције
у промијењеним условима пословања
- Др Предраг Гајић
15. (Не)признавање појединих начела МСФИ по пореским
прописима и утицај тих разлика на новчани ток и финансијски
положај привредних друштава
- Мр Душко Даничић и Синиша Радоњић, дипл. ек.
16. Концепт интегрисаног управљања трошковима
- Др Владе Милићевић и др Војислав Секерез
17. Како промовисати користи од интерне ревизије
- Проф. др Франц Колетник
18. Финансијско извјештавање између управе и инвеститора
- Проф. др Силвије Орсаг
19. Рефлексија примене МРС 24: Анализа финансијских извештаја
повезаних страна у Републици Српској
- Проф. др Дејан Јакшић и mр Кристина Мијић
20. Анализа финансијског извештаја и оцена перформанси
- Проф. др Мирко Андрић и mр Бојана Вуковић
21. Изазови концепцијском приступу реформи пензијско
- инвалидског осигурања у Републици Српској
- Божана Шљивар, дипл. ек.
Oбјективом
кроз 14. конгрес
USLOVI U^E[]A
KOTIZACIJA
Kotizacija za u~e{}e na 15. Kongresu iznosi 370 KM po u~esniku
(prijava u prilogu).
Uplata se vr{i unaprijed
na `.r. Saveza:
NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69
Hypo-Alpe-Adria Bank: 552-000-00006135-88
Unicredit Bank: 551-001-00025973-98
PRIJAVA U^E[]A
Ovim prijavqujem kod SRRRS u~e{}e na 15. kongresu
1. prezime i ime u~esnika (broj licence ili ~l. karte)
2. prezime i ime u~esnika (broj licence ili ~l. karte)
3. prezime i ime u~esnika (broj licence ili ~l. karte)
4. prezime i ime u~esnika (broj licence ili ~l. karte)
Iznos od 370 KM po u~esniku, odnosno ukupno
KM uplatili smo
god.
na `iro-ra~un Saveza RR RS
sa @.R. na{eg preduze}a br. ________________________
Naziv preduze}a, ustanove
Po{tanski broj i mjesto
Ulica i broj
U __________________
Dana __________ 2011.
_____________________
potpis
POPUWENU I OVJERENU PRIJAVU
DOSTAVITE NA FAKS: 051/348-795
ili e-mail: [email protected]
istog dana po uplati kotizacije,
kako bi na vrijeme potvrdili rezervaciju.
HOTELSKI SMJE[TAJ
Prijava za hotelski smje{taj (u prilogu) dostavqa se Savezu
putem faksa 051/348-795 ili na e-mail: [email protected] .
Potvrda rezervacije izvr{i}e se iskqu~ivo u~esnicima koji
su prethodno uplatili kotizaciju.
Uplata za smje{taj vr{i se na `iro ra~un ZTC Bawa
Vru}ica, otvoren kod Unicredit Bank: 551-025-00005778-46.
Potvrda rezervacije izvr{i}e se dostavqawem dokaza o
uplati.
Trodnevni hotelski aran`man obuhvata:
• tri puna pansiona
• 21.9.2011. - Ve~era dobrodo{lice i zabavni program
• 22.9.2011. - Piknik i zabavno popodne
• 23.9.2011. - Sve~ana ve~era
• Besplatno kori{}ewe bazena
• Besplatno kori{}ewe sale za fitnes
• 20% popusta na ostale usluge velnes centra
CIJENE HOTELSKIH [email protected] (u KM)
DVODNEVNI [email protected]
TRODNEVNI [email protected]
Hotel
Jednokrevetna
soba
Dvokrevetna
soba
Trokrevetna
soba
^etverokrevetna
soba
Jednokrevetna
soba
Dvokrevetna
soba
Trokrevetna
soba
^etverokrevetna
soba
Kardial
309
279
265
249
354
309
288
264
Posavina
i Srbija
229
199
185
169
264
219
198
174
SOBA
(Jednokrevetna, dvokrevetna, trokrevetna
ili ~etverokrevetna)
U praznu ku}icu upi{ite izabranu opciju
[email protected]
(dvodnevni
ili
trodnevni)
Dostaviti
predra~un
(da ili ne)
Datum
dolaska
Datum
odlaska
Cijena
rezervisanog
aran`mana
(KM)
Telefon_____________ Faks_____________ E-mail__________________ @.R. Uplatioca____________________________
Ime i prezime
* Za vi{e informacija pozovite broj 051/348-786
KONTAKTI
Ukupno:
5.
4.
3.
2.
1.
R. br
HOTEL
(Kardial,
Posavina
ili Srbija)
Kao zaposleni preduze}a ________________________, Grad ______________, vr{imo rezervaciju smje{taja za sqede}a lica:
PRIJAVA HOTELSKOG SMJE[TAJA
(Rezervacija smje{taja vr{i se preko Saveza
putem faksa: 051/348-795 ili e-mail-a: [email protected])
Janko Jankovi}
Petar Petrovi}
Mitar Mitrovi}
Pavle Pavlovi}
1.
2.
3.
4.
SOBA
(Jednokrevetna, dvokrevetna, trokrevetna
ili ~etverokrevetna)
Trodnevni
Trodnevni
Posavina i
Srbija
Posavina i
Srbija
Trokrevetna
Trokrevetna
Trokrevetna
Jednokrevetna
E-mail: [email protected]
Trodnevni
Faks: 056/ 223-223
Trodnevni
Kardial
da
da
da
da
Dostaviti
predra~un
(da ili ne)
21.09.
21.09.
21.09.
21.09.
Datum
dolaska
24.09.
24.09.
24.09.
24.09.
Datum
odlaska
@.R. uplatioca: 566-212-00005888-11
U praznu ku}icu upi{ite izabranu opciju
ARAN`MAN
(dvodnevni
ili
trodnevni)
Posavina i
Srbija
KONTAKTI, Telefon: 056/ 123-123
Ukupno:
Ime i prezime
R. br
HOTEL
(Kardijal,
Posavina
ili Srbija)
Kao zaposleni preduze}a PRIMUS, Grad BIJEQINA, vr{imo rezervaciju smje{taja za sqede}a lica
PRIMJER
popuwene prijave
948
198
198
198
354
Cijena
rezervisanog
aran`mana
(KM)
ORGANIZATOR
SAVEZ RA^UNOVO\A I REVIZORA RS
Bawa Luka, Petra Ko~i}a 59
tel. 051/348-780, faks: 051/348-795
E-mail: [email protected], www.srrrs.org
PROGRAMSKI ODBOR 15. KONGRESA
Prof. dr Dragan Mikerevi}, predsjednik
Prof. dr Novak Kondi}
Prof. dr Branko Krsmanovi}
Prof. dr Sne`ana Rakova~ki Tubi}
Doc. dr Du{ko [wegota
Jovo Raduki}, dipl. ek.
@eqko ]ulum, dipl. ek.
REDAKTOR ZBORNIKA RADOVA
Prof. dr Dragan Mikerevi}
OBAVJE[TEWA
Savez ra~unovo|a i revizora RS,
Telefon: 051/348 -786, Telefaks: 051/348-795
U~esnike
kongresa o~ekuje piknik
i zabavno popodne uz mno{tvo
atraktivnih poklona
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 016 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content