close

Вход

Log in using OpenID

APRILIA EXHAUST.indd

embedDownload
Aprilia by Akrapovic
Exhaust Systems
¢√∫πª∏
∏ Aprilia Î∙È Ë Akrapovic ‰›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ‹ ÛËÌ∙Û›∙ ÛÙË ‰ÔÎÈÌ‹
ÛÙ∙ ÂÚÁ∙ÛÙ‹ÚÈ∙ ∙ÏÏ¿ Î∙È ÛÙÈ̃ ›ÛÙẪ ̂̃ ̤ÛÔ ÂÍ∙ÛÊ¿ÏÈÛË̃,
ÙÈ ÔÈ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ÙÔ˘̃ ‰ËÏ∙‰‹ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ∙Î∙Ù∙Ó›ÎËÙË
∙Ô‰ÔÙÈÎÙËÙ∙. ∫∙Ù∙ÍÈ̤̂ÓÔÈ ÌËˉ∙ÓÈÎÔ› Ô˘ ÂȉÈ·ÔÓÙ∙È
ÛÙË ÌËˉ∙ÓÈ΋, ÙË Ûˉ‰›∙ÛË ÌËˉ∙ÓÒÓ Î∙È ÙË ‰˘Ó∙ÌÈ΋ Ù̂Ó
Ú¢ÛÙÒÓ ÂÁÎ∙ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÈ̃ Ú̂ÙÙ˘Ẫ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ÛÙÈ̃
ÂÈÏÂÁ̤ÓẪ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙẪ Î∙È Ó∙ Ú∙ÁÌ∙ÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙ∙ÙÈΤ̃
‰ÔÎÈ̤̃ Û ÌËˉ∙ÓÈΤ̃ ÂÁÎ∙Ù∙ÛÙ¿ÛÂÈ̃ Ô˘ ÂÍÔÌÔÈÒÓÔ˘Ó
ÙÈ̃ Î∙ÓÔÓÈΤ̃ Û˘Óı‹ÎẪ, ›ÂÛË̃, ‰ÓËÛË̃, ıÂÚÌÔÎÚ∙Û›∙̃,
¤̂̃ ÙÔ˘ ›Ó∙È ‚¤‚∙ÈÔÈ ÙÈ Ù∙ Û˘ÛÙ‹Ì∙Ù∙ ›Ó∙È ‰ÔÌÈο Î∙È
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ù¤ÏÂÈ∙. ∞˘Ù ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË̃ ‰ÔÎÈÌ‹̃ ÂÁÁ˘¿Ù∙È
ÙÈ ÔÈ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ÂÈÙ˘Áˉ¿ÓÔ˘Ó ˉÈ ÌÓÔ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ∙ÏÏ¿
Î∙È ÙË Ì∙ÎÚ¿̃ ‰È∙ÚΛ∙̃ ∙‰ÔÛË. √È ‰˘Ó∙ÌÈΤ̃ ‰ÔÎÈ̤̃
ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ∙È ¤ÂÈÙ∙ ∙ ÙÔ˘̃ ∙Ó∙‚¿ÙẪ ‰ÔÎÈÌÒÓ ÙË̃ Aprilia
(ÌÂ ÙËÓ ÚÛıÂÙË ‚Ô‹ıÂÈ∙ ∙ ÙÔ˘̃ ÌËˉ∙ÓÈÎÔ‡̃ ÙË̃ Rotax),
ÛÙËÓ ›ÛÙ∙ ÙÔ˘ Nardò, ÙËÓ ÔÔ›∙ ˉÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù∙ÎÙÈο
ÎÔÚ˘Ê∙›ÔÈ Î∙Ù∙Û΢∙ÛÙ¤̃ ∙˘ÙÔÎÈÓ‹Ù̂Ó Î∙È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ
ÁÈ∙ ‰ÔÎÈ̤̃ Ú̂ÙÙ˘̂Ó. ∏ ›ÛÙ∙ ÙÔ˘ Nardò ›Ó∙È ‰È¿ÛËÌË
ÁÈ∙ Ù∙ ÌÔÓ∙‰Èο ˉ∙Ú∙ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙË̃: Ë Î˘ÎÏÈ΋ Ûˉ‰›∙Û‹
ÙË̃ Î∙È ÙÔ Î‡ÚÙ̂Ì¿ ÙË̃ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘̃ ∙Ó∙‚¿ÙẪ Ó∙
∙ÓÙÈÛÙ∙ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙË Ê˘ÁÔÎÂÓÙÚÈ΋ ‰‡Ó∙ÌË Û Ù∙ˉ‡ÙËÙẪ ∙
90 ¤̂̃ 240 ˉÏÌ/ÒÚ∙. ∏ ‰È∙‰ÚÔÌ‹ Á›ÓÂÙ∙È ¤ÙÛÈ ¤Ó∙̃ “¿ÂÈÚỖ
¢ı‡̃ ‰ÚÌỖ” ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ‰ÔÎÈÌ∙ÛÙ¤̃ ÌÔÚÔ‡Ó Ó∙ ȤÛÔ˘Ó
ÙÈ̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙẪ ÛÙ∙ Ê˘ÛÈο ÚÈ¿ ÙÔ˘̃, ∙∙ÈÙÒÓÙ∙̃ ÙË
̤ÁÈÛÙË ÚÔ‹ Î∙È ‰‡Ó∙ÌË ∙ÎÌË Î∙È ÁÈ∙ ÂÎÙÂÙ∙̤ÓẪ ˉÚÔÓÈΤ̃
ÂÚÈ‰Ô˘̃. ∞˘Ù ÙÔ Â›‰Ỗ Ù̂Ó ∙ÎÚ∙›̂Ó ‰ÔÎÈÌÒÓ ÂÁÁ˘¿Ù∙È ÙÈ
Ù∙Ó ÂÈϤÁÂÈ̃ ÌÈ∙ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Aprilia by Akrapovic ∙›ÚÓÂÈ̃ Ùo
∙Ï˘ÙÔ Î∙χÙÂÚÔ ÚÔ˚Ó ÛÙË Î∙χÙÂÚË ÙÈÌ‹.
www.aprilia.com
RSV 1000 R FACTORY
Aprilia by Akrapovic
Exhaust Systems
RACING MOTORCYCLE EXHAUST SYSTEMS
∏ Aprilia Î∙È Ë Akrapovic Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ∙ ∙ÏËıÈÓ‹ ÔÌ¿‰∙ ÓÈÎËÙÒÓ. ∏ Aprilia Racing Î∙È Ë Akrapovic,
Ì›∙ ∙ ÙÈ̃ ÎÔÚ˘Ê∙›Ẫ ÛÙÔÓ ÎÛÌÔ ÂÙ∙ÈÚ›Ẫ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓẪ ÛÙÈ̃ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃, ¤Ó̂Û∙Ó ÙÈ̃ ‰˘Ó¿ÌÂÈ̃
ÙÔ˘̃ ÛÙÈ̃ ›ÛÙẪ ÙÔ˘ ∙ÁÎÛÌÈÔ˘ Ú̂Ù∙ıÏ‹Ì∙ÙỖ SB∫. ∆ÒÚ∙ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ›̃ Ó∙ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ̃ Ù∙
Û‡ÓÔÚ∙ ÙË̃ ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙̃, ÙË̃ ∙‰ÔÛË̃ Î∙È ÙÔ˘ ¿ıỖ, ÌÂ ÌÈ∙ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Aprilia by Akrapovic.
ªÂÙ¿ ∙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú∙ Î∙È ÙÔ Ï∙›ÛÈÔ, Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË Â›Ó∙È ›Û̂̃ ÙÔ ÛËÌ∙ÓÙÈÎÙÂÚÔ Û˘ÛÙ∙ÙÈÎ Û ÌÈ∙
∙Á̂ÓÈÛÙÈ΋ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙. ∏ ¤Ú¢Ó∙ ÛÙËÓ ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙ Ù̂Ó ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂ̂Ó ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ∙È Û ‰‡Ô ·ÚÈÔ˘̃
ÙÔÌ›̃: ÌÂÈ̤̂ÓÔ ‚¿ÚỖ Î∙È ÌÂÁ∙χÙÂÚË ‰‡Ó∙ÌË. °È ∙˘Ù ÔÈ racing ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ˉÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¿ÓÙ∙
Ù∙ ÈÔ ÚÛÊ∙Ù∙ ÂȉÈο ˘ÏÈο. ∆∙ ÔʤÏË ÙË̃ ‚ÂÏÙÈ̤̂ÓË̃ ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙̃ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂ̂Ó ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ∙È
ÌÓÔ ÛÙÔ Î∙χÙÂÚÔ ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ∙ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú∙ Î∙È ÙËÓ ÂÈÙ¿ˉ˘ÓÛË. √È ÂÏ∙ÊÚ‡ÙÂÚẪ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃
‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÛËÌ∙ÓÙÈο ÙË ‰˘Ó∙ÙÙËÙ∙ ÂÏÈÁÌÒÓ ÌÈ∙̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃, ÂȉÈο ÛÙÈ̃ ÁÚ‹ÁÔÚẪ ∙ÏÏ∙Á¤̃
Î∙Ù‡ı˘ÓÛË̃. ∆¤ÏỖ, ÛÙÈ̃ ÌÂÛ∙›Ẫ Î∙È ˘„ËϤ̃ ÛÙÚÔʤ̃, ÔÈ racing ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ∙˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰È∙ı¤ÛÈÌË
‰‡Ó∙ÌË Ì ÌÈ∙ ÈÔ ÔÌ∙Ï‹ ∙‰ÔÛË, ÁÈ∙ Ôχ Î∙χÙÂÚẪ ÂȉÛÂÈ̃. √È ‰ÔÌÈΤ̃ ‰È∙ÊÔÚ¤̃ ÌÂÙ∙͇ ÌÈ∙̃
ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃ Î∙È ÌÈ∙̃ racing ‚Ú›ÛÎÂÙ∙È Î˘Ú›̂̃ ÛÙÔ Ò̃ Î∙Ù∙Û΢¿˙ÔÓÙ∙È Ù∙ ÂÛ̂ÙÂÚÈο Ù̂Ó
ÙÂÏÈÎÒÓ ∙ÏÏ¿ Â›ÛË̃ ÔÈ Ï∙ÈÌÔ› Î∙È ÔÈ Û̂Ï‹ÓẪ.
A
B
RSV 1000 R
aprilia ÛıÌÈÛÙ‹:
∫∞∆∂ƒ°∞™π∞
ÕÏÏ∙ Û˘ÛÙ∙ÙÈο ÛÙÈ̃ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ Aprilia by Akrapovic
ÂÚÈÏ∙Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ûˉ‰Ó ÙË Ê∙Ó∙ÙÈ΋ ÚÔÛÔˉ‹ ÛÙË
ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ∙ Î∙È ÙÔÓ Î∙Ù∙ÏËÎÙÈÎ Û˘Ó‰˘∙ÛÌ ·ÚÈ∙̃
ˉÂÈÚÔÙÂˉÓÈ΋̃ ÂÚÁ∙Û›∙̃ Î∙È ÚÔËÁ̤ÓË̃ ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙̃ ÛÙË
‰È∙‰ÈÎ∙Û›∙ Î∙Ù∙Û΢‹̃. ∆Ô Ê‡ÏÏÔ ÙÈÙ∙Ó›Ô˘, ∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙ÙỖ
ˉ¿ÚÈÓ, ΢ÏȤÙ∙È ∙ÚˉÈο ∙ ÂÏÂÁˉÌÂÓÔ˘̃ ∙ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡̃ ̇ÏÔ˘̃ ÁÈ∙ Ó∙ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÈ̃ ∙ÚÂÎÎÏ›ÛÂÈ̃
ÛÙÔ ¿ˉỖ ÙÔ˘ ÛÂ ÏÈÁÙÂÚÔ ∙ ¤Ó∙Ó ÂÎ∙ÙÔÛÙ ÙÔ˘
ˉÈÏÈÔÛÙÔ‡. ∞˘Ù ÂÍ∙ÛÊ∙Ï›˙ÂÈ ÙÈ ÔÈ Û̂ÏËÓÒÛÂÈ̃ ÙÈÙ∙Ó›Ô˘
›Ó∙È ∙ÔχÙ̂̃ Ù¤ÏÂÈẪ Î∙È ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ Ó∙
ÚÔÛ∙ÚÌ˙ÂÙ∙È ∙ÎÚÈ‚Ò̃ ̂̃ ∙∙ÈÙ›Ù∙È. ∏ Û˘ÁÎÏÏËÛË
Ù̂Ó ÌÔÓÒÓ ÎÔÌÌ∙ÙÈÒÓ Á›ÓÂÙ∙È Ì ÙÔ ˉ¤ÚÈ ∙ ¤ÌÂÈÚÔ˘̃
Ô͢ÁÔÓÔÎÔÏÏËÙ¤̃ ÁÈ∙ Ó∙ ÂÍ∙ÛÊ∙ÏÈÛÙ› Ë ‚¤ÏÙÈÛÙË ÚÔ‹ Ù̂Ó
∙ÂÚ›̂Ó Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Ì¤Û∙ ∙ ÙÔ˘̃ Û̂Ï‹ÓẪ Î∙È Ù∙ ÙÂÏÈο,
∙ÏÏ¿ Î∙È ÁÈ∙ Ó∙ ‰È∙ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Û̂ÛÙ¤̃ ıÂÚÌÔÎÚ∙Û›Ẫ. ŒÓ∙ÓÙÈ
ÛÙË ÌËˉ∙ÓÈ΋ Û˘ÁÎÏÏËÛË, Ë Û˘ÁÎÏÏËÛË Ì ÙÔ ˉ¤ÚÈ ÌÔÚ›
Ó∙ ∙ÔʤÚÂÈ Ì¤ˉÚÈ 3 HP ÂÚÈÛÛÙÂÚË ‰‡Ó∙ÌË!
™ÙËÓ ∙Ó∙˙‹ÙËÛË ÁÈ∙ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ∙ ÚÔ‹ Ù̂Ó ∙ÂÚ›̂Ó, ÌÂÚÈο
̤ÚË Û̂ÏËÓÒÛÂ̂Ó ‰È∙ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ∙È Ì ›ÂÛË ÓÂÚÔ‡. ∞˘Ù‹
Ë ÚÔËÁ̤ÓË ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙ ‰È∙ÌÚÊ̂ÛË̃ Û̂Ï‹Ó̂Ó Î∙È Ë
ˉÚ‹ÛË ›ÂÛË̃ ¿Ó̂ ∙ 4.000 bar ˉÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ∙È ÁÈ∙
Ó∙ ÂÈÙ¢ˉı› Ì ‚‚∙ÈÙËÙ∙ Ë ∙Ï˘ÙË ∙Ô‰ÔÙÈÎÙËÙ∙
ÙË̃ ‚¤ÏÙÈÛÙË̃ ÚÔ‹̃ Ù̂Ó ∙ÂÚ›̂Ó. ∂›ÛË̃ οı ÛÙ¿‰ÈÔ
ÙË̃ ‰È∙‰ÈÎ∙Û›∙̃ Î∙Ù∙Û΢‹̃ ÂϤÁˉÂÙ∙È ˉ̂ÚÈÛÙ¿ ÁÈ∙
Ó∙ ÂÍ∙ÛÊ∙ÏÈÛÙ› ÙÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎ ÚÔ˚Ó ÂÈÙ˘Áˉ¿ÓÂÈ ÙËÓ
ÙÂÏÂÈÙËÙ∙ Î∙È ¤ˉÂÈ ÙËÓ ∙‰ÔÛË ›‰È∙ Ì ∙˘Ù‹Ó Ô˘ ›Ó∙È
‰È∙ı¤ÛÈÌË ÛÙÔ˘̃ Â∙ÁÁÂÏÌ∙Ù›Ẫ ∙Ó∙‚¿ÙẪ ∙ÁÒÓ̂Ó.
APRILIA HELLAS Rizareiou 4 152 33 Halandri TÁÎ.: 0030-210-6898290 Fax: 0030-210-6898056
À§π∫∞
√È ÚÒÙẪ ‡ÏẪ, Û˘ÌÂÚÈÏ∙Ì‚∙ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÈÙ∙Ó›Ô˘, ÙÔ˘
ˉ¿Ï˘‚∙ Î∙È ∙ÓıÚ∙ÎÔÓËÌ¿Ù̂Ó, ÂÈϤÁÔÓÙ∙È Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË
ÚÔÛÔˉ‹. ∆Ô ËˉÔÌÔÓ̂ÙÈÎ ˘ÏÈÎ Ô˘ ˉÚËÛÈÌÔÔÈ›Ù∙È ÛÙ∙
ÙÂÏÈο Aprilia by Akrapovic, Î∙ÙÔˉ˘ÚÒÓÂÙ∙È Ì ‰›Ï̂Ì∙
¢ÚÂÛÈÙÂˉÓ›∙̃ ∙ÎÌË Î∙È ∙ ÙË NASA! ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ï∙Ì‚¿ÓÂÈ
˘„Ë ˉÈ ÌÓÔ ÙÔÓ Ù‡Ô ˘ÏÈÎÔ‡ ∙ÏÏ¿ Â›ÛË̃ Î∙È ÙË
Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘. ¶∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙ÙỖ ˉ¿ÚÈÓ, ÛÙÈ̃ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ Aprilia
by Akrapovic ˉÚËÛÈÌÔÔÈ›Ù∙È ÙÈÙ¿ÓÈÔ ÌÓÔ 97% Î∙ı∙Ú,
Ì ∙ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ 1,5% Î∙È 0,5% ¿ÏÏ∙ ˘ÏÈο. ∞˘Ù ÂÂȉ‹ ÙÔ
100%Î∙ı∙Ú ÙÈÙ¿ÓÈÔ, ̂̃ ˉÚËÛÈÌÔÔÈ›Ù∙È ∙ ¿ÏÏÔ˘̃
Î∙Ù∙Û΢∙ÛÙ¤̃, ›Ó∙È ¿Ú∙ Ôχ ‡ıÚ∙˘ÛÙÔ Î∙È ∙Ï¿ ‰ÂÓ
‰È∙ÚΛ ÛÙÔ Â›‰Ỗ Ù̂Ó ıÂÚÌÔÎÚ∙ÛÈÒÓ Ô˘ ∙Ó∙Ù‡ÛÛÔÓÙ∙È ÛÙÈ̃
ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃.
RACING MOTORCYCLE EXHAUST SYSTEMS
√È ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ Aprilia by Akrapovic ÂÓÛ̂Ì∙ÙÒÓÔ˘Ó Ù∙ ÈÔ
˘„ËÏ¿ Â›‰∙ ÂÊ∙ÚÌÔṲ̂ÓË̃ ÌËˉ∙ÓÈ΋̃ Î∙È Ûˉ‰›Ô˘,
ÚÔËÁ̤ÓË ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙ Î∙È ˘ÏÈο, ˉÂÈÚÔÙÂˉÓ›∙ ∙ÎÚ›‚ÂÈ∙̃ Î∙È
ÌÈ∙ ∙¤Ú∙ÓÙË ÂÌÂÈÚ›∙ ÛÂ ÂÚÁ∙ÛÙ‹ÚÈ∙ Î∙È ›ÛÙẪ.
TUONO 1000 R
FACTORY
TUONO 1000 R
RSV MILLE ’99-’03
A
™∆∞¡∆∞ƒ∆ ∆∂§π∫∞
T∙ ÛÙ∙ÓÙ∙ÚÙ ÙÂÏÈÎ∙ ˉÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ∙Úˉ‹ "ı∙Ï¿Ì̂Ó
∙ÓÙ∙Ó¿ÎÏ∙ÛË̃" ÁÈ∙ Ó∙ ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ıÚ˘‚Ô ÛÙ∙ Â›‰∙ Ô˘
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ∙ÎÌ∙ ÙËÓ Â∙Ú΋ ∙‰ÔÛË. √ ıÚ˘‚Ỗ Î∙χÙÂÙ∙È
ÛÙ∙ ÂÛ̂ÙÂÚÈο Ù̂Ó ÙÂÏÈÎÒÓ, Ù∙ ÔÔ›∙ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ì ‰‡Ó∙ÌË, ̤Û̂
ÂÓ̃ Ï∙‚‡ÚÈÓıÔ˘, Ù∙ ∙¤ÚÈ∙ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Ì∙˙› Ì Ù∙ ∙ÎÔ˘ÛÙÈο
·Ì∙Ù∙. √È ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ‰›ÓÔ˘Ó ÁÂÓÈο ÌÈ∙ ÈÎ∙ÓÔÔÈËÙÈ΋
ÈÛÔÚÚÔ›∙ ÌÂÙ∙͇ Ù̂Ó ÂÎÔÌÒÓ ıÔÚ‡‚Ô˘ Î∙È ÙË̃ ∙‰ÔÛË̃ ÛÙÔ
‰ÚÌÔ.
B
RACING ∆∂§π∫∞ Û˘ÌÂÚÈÏ∙Ì‚∙ÓÔ̤Ó̂Ó Î∙È Ù̂Ó ÂΉÛÂ̂Ó
“street legal”
T∙ racing ÙÂÏÈÎ∙ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ∙Úˉ‹ ÙË̃ "∙ÔÚÚÊËÛË̃ ıÔÚ‡‚Ô˘"
ÁÈ∙ Ó∙ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ∙‰ÔÛË Ì¤Û∙ ÛÙ∙ ÂÈÙÚÂÌÂÓ∙ ÚÈ∙ ÁÈ∙
ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ıÔÚ‡‚Ô˘. ∆∙ ÂÛ̂ÙÂÚÈο Ù̂Ó ÙÂÏÈÎÒÓ ‰È∙ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó
ÌÈ∙ ¢ı›∙, ÂχıÂÚË ÔÚ›∙, ÛÙËÓ ÔÔ›∙ Ù∙ ∙¤ÚÈ∙ ÙË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃
Î∙È Ù∙ ∙ÎÔ˘ÛÙÈο ·Ì∙Ù∙ ‰ÂÓ ∙ÚÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ∙È ∙ÏÏ¿
∙ÔÚÚÔÊÔ‡ÓÙ∙È ∙ ÙÔ ÂȉÈÎ ËˉÔÌÔÓ̂ÙÈÎ ˘ÏÈÎ Ô˘ ÚÔ‹ÏıÂ
∙ ÙËÓ ∙ÂÚÔ‰È∙ÛÙËÌÈ΋ ‚ÈÔÌËˉ∙Ó›∙. ™ÙÈ̃ ÓÌÈÌẪ ÂΉÛÂÈ̃ ‘street
legal’, ÔÈ racing ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ÂÓÛ̂Ì∙ÙÒÓÔ˘Ó ÌÈ∙ ÚÛıÂÙË Ù¿∙,
∙ÔÎ∙ÏÔ‡ÌÂÓË Î∙È ̂̃ "dB killer".
ªÔÓÙ¤ÏÔ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃ + Î̂‰ÈÎ̃
Full Racing EVO 6
Aprilia by Akrapovic
(Ï‹ÚË̃)
ªÔÓÙ¤ÏÔ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃ + Î̂‰ÈÎ̃
Street-legal
Aprilia by Akrapovic
(Ï‹ÚË̃)
Slip-on 2x2 Street-legal
Aprilia by Akrapovic
RSV 1000 R + R FACTORY ’04-’05
8796999
RSV MILLE ’01>’03
8797006
ªÔÓÙ¤ÏÔ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃ + Î̂‰ÈÎ̃
Titanium Mono
Aprilia by Akrapovic
RSV 1000 R + R FACTORY ’04-’05
8797221
RSV MILLE ’99-’00
8797218
RSV MILLE ’01-’03
8797219
TUONO 1000 (ÏẪ ÔÈ ÂΉÛÂÈ̃)
8796942
TUONO 1000 (ÏẪ ÔÈ ÂΉÛÂÈ̃)
8797220
4000
5000
6000
7000
8000
EngSpd RPM (Sorted)
À§π∫∞
∆ÂÏÈο ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ∙ ÙÈÙ¿ÓÈÔ
™̂Ï‹ÓẪ ∙ ÙÈÙ¿ÓÈÔ
™ÂÙ Ï∙ÈÌÒÓ Î∙È Û̂Ï‹Ó̂Ó ∙ ∙ÓÔÍ›‰̂ÙÔ ∙ÙÛ¿ÏÈ
™ÙËÚ›ÁÌ∙Ù∙ ∙ ∙ÓıÚ∙ÎÔÓ‹Ì∙Ù∙
∞¡∆∞§§∞∫∆π∫∞
¡∞π
¡∞π
¡∞π
¡∞π
∫ÈÙ ÂÈÛ΢‹̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃
∫ÈÙ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
∞˘Ù‹ Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË ¤ˉÂÈ Ûˉ‰È∙ÛÙ› ∙ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ∙ ∙Á̂ÓÈÛÙÈ΋ ˉÚ‹ÛË Û ›ÛÙ∙.
∆∙ ÙÂÏÈο ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ∙È ÁÈ∙ ÙÈ̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙẪ Ô˘ ˉÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ∙È ÁÈ∙ ∙ÁÒÓẪ
ÌÓÔ Û ÎÏÂÈÛÙ¤̃ ›ÛÙẪ, ÂÎÙ̃ ‰ËÌÛÈÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó∙
ˉÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ∙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÛÎÔ. ∞˘Ù¤̃ ÔÈ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ
Ó∙ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ∙È Û ÌÔÙÔÛÈÎϤÙẪ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ∙È ÁÈ∙ ˉÚ‹ÛË Û ‰ËÌÛÈÔ˘̃
‰ÚÌÔ˘̃. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ∙˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ Û ̛∙ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙, Î∙ıÈÛÙ¿ ∙Ú¿ÓÔÌË
ÙË ˉÚ‹ÛË ÙË̃ Û ‰ËÌÛÈÔ˘̃ ‰ÚÌÔ˘̃ Î∙È Ô ˉÚ‹ÛÙË̃ ÌÔÚ› Ó∙ ‰È̂ˉı› ÔÈÓÈο.
9000
10000
11000
∂¶π¢√™∂π™
µ¿ÚỖ
ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ
∞‡ÍËÛË ÈÔ‰‡Ó∙ÌË̃ (kW)
∞‡ÍËÛË ÈÔ‰‡Ó∙ÌË̃ (HP)
7.043 kg
-42.48%
+ 8.2 kW ÂÚ›Ô˘
+ 11 HP ÂÚ›Ô˘
™. ™. ŸÙ∙Ó ÛÙËÓ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙ ›Ó∙È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ∙˘Ù ÙÔ ÎÈÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó∙
ÙÔÔıÂÙËı› Î∙È Ï∙˚Ó ÛÙ∙ÓÙ.
Ã∞ƒ∆√°ƒ∞º∏™∏ ∫∞π ¢π∞ª√ƒºø™∏ (∞¶√ APRILIA DEALER):
√ ‚¤ÏÙÈÛÙỖ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃ ∙∙ÈÙ› ÙËÓ ∙ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ˉ∙ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË
ÙË̃ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋̃ ÌÔÓ¿‰∙̃ ÂϤÁˉÔ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú∙, Ë ÔÈ∙ ÌÔÚ› ÌÓÔ Ó∙ Á›ÓÂÈ
ˉÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ∙̃ ÙÔ ‰È∙ÁÓ̂ÛÙÈÎ ÚÁ∙ÓÔ Ô˘ ∙Ú¤ˉÂÙ∙È ∙ ÙÔ Aprilia Service
Network.
√ Î∙Ù∙Û΢∙ÛÙ‹̃ ‰È∙ÙËÚ› ÙÔ ‰ÈÎ∙›̂Ì∙ Ó∙ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù∙ ÚÔ˚ÓÙ∙ Aprilia by Akrapovic Î∙È ÙÈ̃ ÙÂˉÓÈΤ̃ ÚÔ‰È∙ÁÚ∙ʤ̃ ÙÔ˘̃ ˉ̂Ú›̃ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂȉÔÔ›ËÛË.
����������������������
����
����
����
����
����
����
����������������������
À§π∫∞
∆ÂÏÈο ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ∙ ∆ÈÙ¿ÓÈÔ
§∙ÈÌÔ› Î∙È Û̂Ï‹ÓẪ ∙ ∙ÙÛ¿ÏÈ
™ÙËÚ›ÁÌ∙Ù∙ Î∙È ÎÔÏ¿Ú∙ ∙ ∙ÓıÚ∙ÎÔÓ‹Ì∙Ù∙
∞¡∆∞§§∞∫∆π∫∞
¡∞π
¡∞π
¡∞π
∫ÈÙ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
* ™ÙËÓ ¿ÎÚË Î¿ı ÙÂÏÈÎÔ‡ ˘¿ÚˉÂÈ ¤Ó∙ ÛËÌ¿‰È ∙ laser, Ô˘ ∙Ó∙ʤÚÂÈ ÙÔÓ ∙ÚÈıÌ
¤ÁÎÚÈÛË̃ E1 0489. ∞˘Ù¤̃ ÔÈ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ∙È ÁÈ∙ ÙË ˉÚ‹ÛË Û ÏẪ ÙÈ̃
ˉÒÚẪ Ô˘ ÈÛˉ‡Ô˘Ó Ù∙ ÚÙ˘∙ ÙË̃ ∂∂ Î∙È Û ÏẪ ÙÈ̃ ˉÒÚẪ Ô˘ ∙Ô‰¤ˉÔÓÙ∙È
ÙÈ̃ Ô‰ËÁ›Ẫ ¤ÁÎÚÈÛË̃ ÙË̃ ∂∂, ̂̃ ‰ËÏÒÓÂÙ∙È ÛÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ
¤ÁÎÚÈÛË̃. ∫¿ı ÎÈÙ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃ ¤ÚˉÂÙ∙È Ì ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ ¤ÁÎÚÈÛË̃ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈ›
ÙË Û˘ÌÌÚÊ̂ÛË ÛÙ∙ ÚÙ˘∙ Î∙È Ô˘ ∙∙ÚÈıÌ› ÙÈ̃ ÚÔ‰È∙ÁÚ∙ʤ̃ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ.
����
�����
�����
∂¶π¢√™∂π™ (Ì ٿẪ db killer ∙ÔÛÒÌÂÓẪ)
µ¿ÚỖ
7.60 kg
ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ (RSV 1000 ’01-’03)
-25.6%
ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ (Tuono 1000 ’02-’05) -25.6%
ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ (RSV 1000 ’04-’05) -37.9%
∞‡ÍËÛË ÈÔ‰‡Ó∙ÌË̃
(kW) + 4.5 kW ÂÚ›Ô˘
∞‡ÍËÛË ÈÔ‰‡Ó∙ÌË̃
(HP) + 6.5 HP ÂÚ›Ô˘
** ∏ ∙Ê∙›ÚÂÛË ∙˘Ù‹̃ ÙË̃ ‚›‰∙̃ ∙΢ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË. ∏ Ù¿∙ ÌÔÚ› ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ̃ Ó∙
Â∙Ó∙ÙÔÔıÂÙËı› ˉÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ∙̃ ÙËÓ ›‰È∙ ‚›‰∙ ÁÈ∙ Ó∙ Â∙Ó∙ʤÚÂÈ ÙÈ̃ ÂÎÔÌ¤̃
ıÔÚ‡‚Ô˘ ̤Û∙ ÛÙ∙ ÓÌÈÌ∙ ÚÈ∙.
***∂ÎÙ̃ ÙË̃ RSV 1000 M.Y. 2004-2005. √ ‚¤ÏÙÈÛÙỖ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃
∙∙ÈÙ› ÙËÓ ∙ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ˉ∙ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙË̃ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋̃ ÌÔÓ¿‰∙̃ ÂϤÁˉÔ˘ ÙÔ˘
ÎÈÓËÙ‹Ú∙, Ë ÔÈ∙ ÌÔÚ› ÌÓÔ Ó∙ Á›ÓÂÈ ˉÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ∙̃ ÙÔ ‰È∙ÁÓ̂ÛÙÈÎ
ÚÁ∙ÓÔ Ô˘ ∙Ú¤ˉÂÙ∙È ∙ ÙÔ Aprilia Service Network.
√ Î∙Ù∙Û΢∙ÛÙ‹̃ ‰È∙ÙËÚ› ÙÔ ‰ÈÎ∙›̂Ì∙ Ó∙ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù∙ ÚÔ˚ÓÙ∙ Aprilia by Akrapovic Î∙È ÙÈ̃ ÙÂˉÓÈΤ̃ ÚÔ‰È∙ÁÚ∙ʤ̃ ÙÔ˘̃ ˉ̂Ú›̃ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂȉÔÔ›ËÛË.
TUONO 1000
RSV MILLE ’99 > ’03
����������������
����������������������
����������������������
����
����
����
����
����
����
����
�����
∏ ¢ÎÔÏ›∙ ÙË̃ ÂÁÎ∙Ù¿ÛÙ∙ÛË̃ ∙˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÙ
Û˘Óԉ‡ÂÙ∙È Î∙È ∙ ÙËÓ ∙ÔÙÂÏÂÛÌ∙ÙÈ΋ ∙‡ÍËÛË
ÛÙËÓ ∙‰ÔÛË, ÂȉÈο Û ˉ∙ÌËϤ̃ Î∙È ÌÂÛ∙›Ẫ
ÛÙÚÔʤ̃. ∏ ̤ÁÈÛÙË ∙‡ÍËÛË ÂÈÙ˘Áˉ¿ÓÂÙ∙È Á‡Ú̂
ÛÙÈ̃ 6.200 Û.∙.Ï. ∙ÏÏ¿ Î∙È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ∙Ú∙ÁÌÂÓË
‰‡Ó∙ÌË ¤Ú∙ ∙ ÙÈ̃ 9.000 Û.∙.Ï. ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ∙È
Â›ÛË̃. ∂‡ÎÔÏ∙ ÛÙËÓ ÂÁÎ∙Ù¿ÛÙ∙ÛË ∙˘Ù¿ Ù∙ slip-on
ÙÂÏÈο ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ÎÈÓËÛ›∙ Î∙È ÙËÓ Ù∙ˉ‡ÙËÙ∙
ÙË̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃ ÛÔ˘, ÂȉÈο ∙ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙË̃
ÂÈÙ¿ˉ˘ÓÛË̃.
WhlPwr
RSV 1000 R + R FACTORY ’04 > ’05
∆∙ ∙Ó∙ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ∙ ÔʤÏË ÙË̃ ¤ÁÎÚÈÛË̃ ÁÈ∙ ÙÔ
‰ÚÌÔ ÂÓÈÛˉ‡ÔÓÙ∙È ∙ ÌÈ∙ ÛËÌ∙ÓÙÈ΋ ∙‡ÍËÛË ÛÙËÓ
∙‰ÔÛË ÛÙË racing ‰È∙ÌÚÊ̂ÛË (ˉ̂Ú›̃ ÙËÓ Ù¿∙).
∏ ÁÚ∙ÊÈ΋ ∙Ú¿ÛÙ∙ÛË ∙ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÈ̃ ∙˘Í‹ÛÂÈ̃
Ô˘ ÂÈÙ˘Áˉ¿ÓÔÓÙ∙È ÛÙË ÚÔ‹ Î∙È ÙË ‰‡Ó∙ÌË, ÂȉÈο
ÛÙÈ̃ 6.400 Û.∙.Ï ÂÚ›Ô˘. ªÔÚ›Ù Â›ÛË̃ Ó∙ ‰Â›ÙÂ
ÙÈ Ë ‰‡Ó∙ÌË ∙˘Í¿ÓÂÙ∙È ¿ÏÈ ÛÙÈ̃ 10.200 Û.∙Ï.
∏ ∙Ú∙Á̂Á‹ ‰‡Ó∙ÌË̃ ›Ó∙È ÂÓÙ˘̂ÛÈ∙΋ ∙ÎÌË
Î∙È ÛÙÈ̃ ˉ∙ÌËϤ̃ ÛÙÚÔʤ̃ Î∙È Î¿ÓÂÈ Â‡ÎÔÏË ÙËÓ
ÛÔÚ Ô‰‹ÁËÛË ÛÙÔ˘̃ ‰ÚÌÔ˘̃ Ì ÔÏϤ̃ ÛÙÚÔʤ̃.
∏ ÂÈÙ¿ˉ˘ÓÛË ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙË̃ ÛÙÚÔÊÒÓ Î∙È Ë
∙ԉȉÌÂÓË ‰‡Ó∙ÌË Á›ÓÂÙ∙È Ôχ ¢ÎÔÏÙÂÚË.
������
������
����������������
��������������
Ã∞ƒ∆√°ƒ∞º∏™∏: ∏ ∙ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ˉ∙ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÌÔÚ› Ó∙ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›
ˉÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ∙̃ ÙÔ ‰È∙ÁÓ̂ÛÙÈÎ ÚÁ∙ÓÔ Ô˘ ∙Ú¤ˉÂÙ∙È ∙ ÙÔ Aprilia Service Network.
∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ˉ∙ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÂȉÈο ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ∙ ÙÔ Aprilia Racing Team.
™ˉ‰È∙Ṳ̂ÓË ÁÈ∙ ∙ÁÒÓẪ Î∙È Î∙Ù∙Û΢∙Ṳ̂ÓË ÁÈ∙ ÙËÓ ›ÛÙ∙, Ë Ó¤∙ racing ÂÍ¿ÙÌÈÛË Titanium Mono ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË
ÚÔ‹ Î∙È ÙË ‰‡Ó∙ÌË ÙË̃ ‰È΋̃ ÛÔ˘ RSV 1000 “99-’03 ‹ Tuono Î∙È ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈ› ÙÔÓ ∙Á̂ÓÈÛÙÈÎ ˉÂÈÚÈÛÌ ÙÔ˘.
∆Ô Ì˘ÛÙÈÎ ‚Ú›ÛÎÂÙ∙È ÛÙÔ ∙ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ EPROM Ô˘ ‰È∙Ù›ıÂÙ∙È Ì∙˙› Ì ÙÔ ÎÈÙ, ÙÔ ÔÈÔ Â›Ó∙È ÌÓÔ ‰È∙ı¤ÛÈÌÔ
∙ ÙÔ˘̃ Â›ÛËÌÔ˘̃ ÂÌÚÔ˘̃ ÙË̃ Aprilia. ∞˘Ù ÙÔ ÙÛÈ ‰È∙ÌÔÚÊÒÓÂÙ∙È ÂȉÈο ÁÈ∙ ÙË Û˘Ì‚∙ÙÙËÙ∙ Ì Ï∙ Ù∙
ÌÔÓÙ¤Ï∙ Ô˘ Î∙χÙÔÓÙ∙È ∙ ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Titanium Mono, ÂÍ∙ÛÊ∙Ï›˙ÔÓÙ∙̃ ¤Ó∙ Ù¤ÏÂÈÔ Ù∙›ÚÈ∙ÛÌ∙ ÌÂÙ∙͇ ÙË̃
ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃ Î∙È ÙË̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃, ÂÓ∙ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ∙̃ ÙË ÁÂÓÈ΋ ∙‰ÔÛË. ∂‚‰ÔÌ¿‰Ẫ ÂÍ∙ÓÙÏËÙÈÎÒÓ ‰ÔÎÈÌÒÓ, ÚÒÙ∙
ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ‰ÔÎÈÌÒÓ Î∙È ¤ÂÈÙ∙ ÛÙË ›ÛÙ∙, ‚Ô‹ıËÛ∙Ó ÛÙËÓ ∙Ó¿Ù˘ÍË ÙË̃ Î∙χÙÂÚË̃ ‰˘Ó∙Ù‹̃ ˉ∙ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË̃.
∆Ô ∙ÔÙ¤ÏÂÛÌ∙ ›Ó∙È Ë Ù¤ÏÂÈ∙ ÈÛÔÚÚÔ›∙ ÌÂÙ∙͇ ÙË̃ ∙‰ÔÛË̃ Î∙È ÙË̃ ∙ÍÈÔÈÛÙ›∙̃. ∏ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Titanium Mono
ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ∙ ∙›ÛÙ¢ÙË Ì›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Î∙È ÌÈ∙ ÂÎÏËÎÙÈο Î∙ı∙Ú‹ ‰‡Ó∙ÌË ¤Ú∙ Î∙È ∙ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ∙ÚÈıÌ
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹̃. ŒÍ˘ÓË Ûˉ‰›∙ÛË Î∙È ÂÍ∙ÈÚÂÙÈο ˘ÏÈο ÛËÌ∙›ÓÔ˘Ó Â›ÛË̃ ÙÔÓ Â˘ÎÔÏÙÂÚÔ ¤ÏÂÁˉÔ Î∙È ÙÔÓ ÈÔ
¿ÌÂÛÔ ˉÂÈÚÈÛÌ ÁÈ∙ ÙËÓ ∙Ï¿ ∙ÓÒÙÂÚË Â˘ÎÈÓËÛ›∙.
standard exhaust
titanium mono
�����
3000
����������������������
À§π∫∞
∆ÂÏÈο ∙ ÙÈÙ¿ÓÈÔ
™̂Ï‹ÓẪ ∙ ∙ÓÔÍ›‰̂ÙÔ ∙ÙÛ¿ÏÈ
™ÙËÚ›ÁÌ∙Ù∙ Î∙È ÎÔÏ¿Ú∙ ∙ ∙ÓıÚ∙ÎÔÓ‹Ì∙Ù∙
∞¡∆∞§§∞∫∆π∫∞
¡∞π
¡∞π
¡∞π
∫ÈÙ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
* ™ÙËÓ ¿ÎÚË Î¿ı ÙÂÏÈÎÔ‡ ˘¿ÚˉÂÈ ¤Ó∙ ÛËÌ¿‰È ∙ laser, Ô˘ ∙Ó∙ʤÚÂÈ ÙÔÓ ∙ÚÈıÌ
¤ÁÎÚÈÛË̃ E1 0492. ∞˘Ù¤̃ ÔÈ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ∙È ÁÈ∙ ÙË ˉÚ‹ÛË Û ÏẪ ÙÈ̃
ˉÒÚẪ Ô˘ ÈÛˉ‡Ô˘Ó Ù∙ ÚÙ˘∙ ÙË̃ ∂∂ Î∙È Û ÏẪ ÙÈ̃ ˉÒÚẪ Ô˘ ∙Ô‰¤ˉÔÓÙ∙È
ÙÈ̃ Ô‰ËÁ›Ẫ ¤ÁÎÚÈÛË̃ ÙË̃ ∂∂, ̂̃ ‰ËÏÒÓÂÙ∙È ÛÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ
¤ÁÎÚÈÛË̃. ∫¿ı ÎÈÙ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃ ¤ÚˉÂÙ∙È Ì ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ ¤ÁÎÚÈÛË̃ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈ›
ÙË Û˘ÌÌÚÊ̂ÛË ÛÙ∙ ÚÙ˘∙ Î∙È Ô˘ ∙∙ÚÈıÌ› ÙÈ̃ ÚÔ‰È∙ÁÚ∙ʤ̃ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ.
∂¶π¢√™∂π™ (Ì ٿẪ db killer ∙ÔÛÒÌÂÓẪ)
µ¿ÚỖ
ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ
∞‡ÍËÛË ÈÔ‰‡Ó∙ÌË̃ (kW)
∞‡ÍËÛË ÈÔ‰‡Ó∙ÌË̃ (HP)
EngTrq
3000
∏ ÁÚ∙ÊÈ΋ ∙Ú¿ÛÙ∙ÛË ∙ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÓÙ˘̂ÛÈ∙΋
∙‡ÍËÛË ÛÙË ÚÔ‹ Û ÏẪ ÙÈ̃ ÛÙÚÔʤ̃ ÙÔ˘
ÎÈÓËÙ‹Ú∙, ȉÈ∙›ÙÂÚ∙ ÛÙË ˙ÒÓË ÌÂÙ∙͇ 5500 Î∙È 7000
Û.∙.Ï., Ì ÎÔÚ‡Ê̂ÛË ÛÙÈ̃ 6000 Û.∙.Ï. ∏ ‰‡Ó∙ÌË
∙˘Í¿ÓÂÙ∙È ÙÚÔÌÂÚ¿ Î∙È ∙Ô‰›‰ÂÙ∙È Ì ¤Ó∙Ó Û˘ÓÂˉ‹,
ÁÚ∙ÌÌÈÎ ÙÚÔ ∙ ÙÈ̃ ˉ∙ÌËϤ̃ ÎÈÏ∙̃ ÛÙÚÔʤ̃.
∏ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙ Î∙Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ∙ ›Ó∙È ÂÎÏËÎÙÈο
ÔÌ∙Ï‹, Ì ∙Û˘Ó∙ÁÒÓÈÛÙË ÂÈÙ¿ˉ˘ÓÛË ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô
Ù̂Ó ÛÙÚÔÊÒÓ, ∙ ÙÈ̃ 5.500 ¤̂̃ Î∙È ¿Ó̂ ∙ ÙÈ̃
10.000 Û.∙.Ï. ∫∙È ÏÔ ∙˘Ù ÂÈÙ˘Áˉ¿ÓÂÙ∙È ˉ̂Ú›̃
Ó∙ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ∙È Ë ÊËÌÈṲ̂ÓË Â˘ÎÈÓËÛ›∙ Î∙È Ô
ˉÂÈÚÈÛÌ̃ ÙË̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃.
µÂÏÙÈ̤̂ÓË Â˘ÎÈÓËÛ›∙ Î∙È ∙ÓÙ∙ÎÚÈÛË ÛÙÔ ‰ÚÌÔ Î∙È ÛÙË ›ÛÙ∙.
∞˘Ù¿ Ù∙ slip-on ÙÂÏÈο ›Ó∙È Ë ÈÔ ÚÛÊ∙ÙË ÚÔÛı‹ÎË ÛÙË ÁοÌ∙ ÙË̃ Aprilia
by Akrapovic “Street-Legal” Î∙È Ûˉ‰ȿ˙ÂÙ∙È ÂȉÈο ÁÈ∙ Ó∙ ÂÈÙ‡ˉÂÈ ÙËÓ Î∙χÙÂÚË
‰˘Ó∙Ù‹ ÈÛÔÚÚÔ›∙ ÌÂÙ∙͇ ÙË̃ ÙÈÌ‹̃, ∙ÍÈÔÈÛÙ›∙̃, ∙‰ÔÛË̃ Î∙È ÛÙ˘Ï ÁÈ∙ ÙÔ ‰ÈÎ
ÛÔ˘ RSV 1000. ∆Ô ÂÍ∙ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚ ÙÔ˘̃ ‚¿ÚỖ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ Â˘ÎÈÓËÛ›∙ Î∙È Â›ÛË̃
ÙËÓ ÈÎ∙ÓÔÔ›ËÛË Î∙Ù¿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË. °Ú‹ÁÔÚË Î∙È Â‡ÎÔÏË ÂÁÎ∙Ù¿ÛÙ∙ÛË, Ï‹Ú̂̃
ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó∙ *, Ì ÁÓ‹ÛÈÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ Û˘ÌÌÚÊ̂ÛË̃, ∙˘Ù¿ Ù∙ slip-on ÙÂÏÈο ÛÔ˘
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó∙ Ô‰ËÁ¿̃ ÓÌÈÌ∙ ÛÙÔ˘̃ ‰ËÌÛÈÔ˘̃ ‰ÚÌÔ˘̃ Î∙È ÂÈÙ˘Áˉ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ
Î∙Ù∙ÏËÎÙÈ΋ ∙‰ÔÛË ÛÙËÓ ›ÛÙ∙, ∙Ï¿ Ì ÙËÓ ∙Ê∙›ÚÂÛË ÙË̃ Ù¿∙̃ Ì ÌÓÔ ÌÈ∙ ‚›‰∙ **.
������
full racing titanium evo 06
∏ ∙˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Aprilia “Street-Legal”.
¶Ï‹Ú̂̃ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË * Ì ÁÓ‹ÛÈÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ Û˘ÌÌÚÊ̂ÛË̃, ∙˘Ù‹ Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó∙ Ô‰ËÁ¿̃ ÓÌÈÌ∙
ÛÙÔ˘̃ ‰ËÌÛÈÔ˘̃ ‰ÚÌÔ˘̃ Î∙È Ó∙ ÂÈÙ˘Áˉ¿ÓÂÈ̃ ÙËÓ Î∙Ù∙ÏËÎÙÈ΋ ∙‰ÔÛË ÙË̃ ›ÛÙ∙̃ , ∙Ï¿ Ì ÙËÓ ∙Ê∙›ÚÂÛË
ÙË̃ Ù¿∙̃ Ì ÌÓÔ ÌÈ∙ ‚›‰∙ **. ∆∙ ÙÂÏÈο ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ∙È ÙÔ Ûˉ¤‰ÈÔ Î∙È ÂÔ̤Ó̂̃ ÙËÓ ∙‰ÔÛË Ù̂Ó racing ÙÂÏÈÎÒÓ
ÙÔ˘ 2003. ∏ Ï‹ÚË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÚÔÛ∙ÚÌ˙ÂÙ∙È Ù¤ÏÂÈ∙ Û Ï∙ Ù∙ ÌÔÓÙ¤Ï∙ ÙË̃ Aprilia, ˉ¿ÚË ÛÙËÓ ÂȉÈο ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË
∙ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ˉ∙ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ***. ∆Ô RSV TITANIUM super-EPROM ÙÛÈ ›Ó∙È ÌÈ∙ EPROM (Erasable Programmable
Read-Only Memory) Ì ÂȉÈÎ ÚÔÛÙ∙Ù¢ÙÈÎ Î¿Ï˘ÌÌ∙, Ì 32.000 bytes ÌÓ‹ÌË Ô˘ ÂϤÁˉÂÈ ÙÔÓ „ÂÎ∙ÛÌ Î∙È ÙËÓ
∙Ó¿ÊÏÂÍË.
������
EngTrq
standard exhaust
RSV 1000 R + R FACTORY ’04 >’05
∆Ô ÈÔ ÚÛÊ∙ÙÔ ÚÔ˚Ó ÛÙËÓ ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙ Ù̂Ó ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂ̂Ó!
∂ÍÂÏÈÁ̤ÓË ∙ ÙÔ˘̃ ÌËˉ∙ÓÈÎÔ‡̃ ÙË̃ Aprilia Racing Team Î∙È ÙË̃ Akrapovic, Î∙Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ∙ ÙÔ˘ ÈÙ∙ÏÈÎÔ‡
Ú̂Ù∙ıÏ‹Ì∙ÙỖ Superstock ÙÔ˘ 2004, ∙˘Ù‹ Ë ÔÏÔÎ∙›ÓÔ˘ÚÁÈ∙ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Ûˉ‰ȿÛÙËΠ∙ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ∙ ÙË RSV 1000
ÚÔÛʤÚÔÓÙ∙̃ ¤Ó∙ Û˘ÓÔÏÈο ∙Û˘Ó∙ÁÒÓÈÛÙÔ Â›Â‰Ô ∙‰ÔÛË̃ Î∙ıÒ̃ Â›ÛË̃ Î∙È ∙›ÛÙ¢ÙÔ ÛÙ˘Ï. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ
Î∙È Î∙Ù∙Û΢¿ÛÙËΠÁÈ∙ ÙÔ˘̃ ‰È∙ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘̃ ∙Ó∙‚¿ÙẪ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË Î∙Ù∙Û΢¿˙ÂÙ∙È Î˘Ú›̂̃ ∙ ÙÔ ÙÈÙ¿ÓÈÔ,
Ì ÙÔ˘̃ Ï∙ÈÌÔ‡̃ Î∙È ÙÔ˘̃ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡̃ Û̂Ï‹ÓẪ ∙ ˉ¿Ï˘‚∙ ÁÈ∙ Ó∙ ÂÍ∙ÛÊ∙ÏÈÛÙ› Ë ÂÎÙÂÙ∙̤ÓË ÂÓÂÚÁ‹ ˙̂‹, Ë
∙ÓÙÔˉ‹ Î∙È Ë ∙ÓÙ›ÛÙ∙ÛË ÛÙË ıÂÚÌÙËÙ∙ Ô˘ Ô ‰˘Ó∙Ù̃ ‰È·ÏÈÓ‰ÚỖ 60° V ÙË̃ Aprilia ÌÔÚ› Ó∙ ÂÎχÛÂÈ Î¿Ù̂ ∙
∙ÎÚ∙›∙ ˉÚ‹ÛË. √È Û̂ÏËÓÒÛÂÈ̃ ∙ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ∙È ∙ Î̂ÓÈο ÙÌ‹Ì∙Ù∙ Û̂Ï‹Ó̂Ó ÁÈ∙ ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ÚÔ‹ Ù̂Ó
∙¤ÚÈ̂Ó, Î∙Ù∙Û΢∙Ṳ̂ÓẪ ÛÙÔ ˉ¤ÚÈ ∙ ¤ÌÂÈÚÔ˘̃ Ô͢ÁÔÓÔÎÔÏÏËÙ¤̃. ∆∙ ˉ̂ÚÈÛÙ¿ ÙÌ‹Ì∙Ù∙ ‰È∙ÙËÚÔ‡ÓÙ∙È ÂÓ̤̂Ó∙
Ì ÂÏ∙Ù‹ÚÈ∙ ÎÔÚ˘Ê∙›∙̃ ÔÈÙËÙ∙̃ Ì ÚÔÛÙ∙Û›∙ ÛÈÏÈÎÓË̃. ∏ ÂÍ¿ÙÌÈÛË EVO 6 ›Ó∙È ‰È∙ı¤ÛÈÌË ÌÓÔ Ì¤Û̂ Ù̂Ó
Â›ÛËÌ̂Ó dealer ÙË̃ Aprilia.
WhlPwr
RSV 1000 R + R FACTORY ’04 > ’05
RSV MILLE ’01>’03
TUONO 1000
RSV 1000 R + R FACTORY ’04-’05
8797232
ªÔÓÙ¤ÏÔ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃ + Î̂‰ÈÎ̃
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
∞˘Ù‹ Ë racing ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÈÛÙÔÔÈ› Â∙ÚÎÒ̃
Î∙È ÛÙËÓ ›ÛÙ∙ ÙË ‚ÂÏÙÈ̤̂ÓË ‰‡Ó∙ÌË Ô˘
∙ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ∙È ÛÙË ÁÚ∙ÊÈ΋ ∙Ú¿ÛÙ∙ÛË. ∏ ‰‡Ó∙ÌË
∙˘Í¿ÓÂÙ∙È ∙ ÙÈ̃ ÌÂÛ∙›Ẫ ¤̂̃ ÙÈ̃ „ËϤ̃ ÛÙÚÔʤ̃,
Ì ÌÈ∙ ÛËÌ∙ÓÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙÈ̃ 6.000 Û.∙.Ï., ÁÈ∙ Ó∙
Á›ÓÂÈ ∙ÎÌ∙ ÂÓÙ˘̂ÛÈ∙ÎÙÂÚË ÛÙÈ̃ 7.600 Û.∙.Ï.
∞ÔÊ∙ÛÈÛÙÈ΋ “Ì˘˚΋“ ∙Ú∙Á̂Á‹ ‰‡Ó∙ÌË̃ Ô˘
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ∙È Ì ÌÈ∙ ÛËÌ∙ÓÙÈ΋ Ì›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃,
‰›ÓÂÈ ÙËÓ Î∙Ù∙ÏËÎÙÈ΋ ¢ÎÈÓËÛ›∙ ÛÙËÓ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙
ÛÔ˘ Î∙È Û ÂÌÓ¤ÂÈ ÁÈ∙ ÌÈ∙ ∙ÏËıÈÓ‹ ¢ˉ∙Ú›ÛÙËÛË
ÙË̃ ÛÔÚ Ô‰‹ÁËÛË̃.
11000
EngSpd RPM (Sorted)
4.687 kg
-33%
+ 4 kW ÂÚ›Ô˘
+ 5.5 HP ÂÚ›Ô˘
** ∏ ∙Ê∙›ÚÂÛË ∙˘Ù‹̃ ÙË̃ ‚›‰∙̃ ∙΢ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË. ∏ Ù¿∙ ÌÔÚ› ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ̃ Ó∙
Â∙Ó∙ÙÔÔıÂÙËı› ˉÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ∙̃ ÙËÓ ›‰È∙ ‚›‰∙ ÁÈ∙ Ó∙ Â∙Ó∙ʤÚÂÈ ÙÈ̃ ÂÎÔÌ¤̃
ıÔÚ‡‚Ô˘ ̤Û∙ ÛÙ∙ ÓÌÈÌ∙ ÚÈ∙.
√ Î∙Ù∙Û΢∙ÛÙ‹̃ ‰È∙ÙËÚ› ÙÔ ‰ÈÎ∙›̂Ì∙ Ó∙ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù∙ ÚÔ˚ÓÙ∙ Aprilia by Akrapovic Î∙È ÙÈ̃ ÙÂˉÓÈΤ̃ ÚÔ‰È∙ÁÚ∙ʤ̃ ÙÔ˘̃ ˉ̂Ú›̃ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂȉÔÔ›ËÛË.
À§π∫∞
∆ÂÏÈο ∙ ÙÈÙ¿ÓÈÔ
™̂Ï‹ÓẪ ∙ ∙ÓÔÍ›‰̂ÙÔ ∙ÙÛ¿ÏÈ
™ÙËÚ›ÁÌ∙Ù∙ ∙ ∙ÓıÚ∙ÎÓËÌ∙Ù∙
∞¡∆∞§§∞∫∆π∫∞
¡∞π
¡∞π
¡∞π
∫ÈÙ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃
∂¶π¢√™∂π™
µ¿ÚỖ
2.300 kg
ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ (RSV 1000 ’99-’01) -47%
ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ (RSV 1000 ’01-’03) -48%
ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ (TUONO ’02-’05)
-48%
∞‡ÍËÛË ÈÔ‰‡Ó∙ÌË̃ (kW)
+ 4 kW ÂÚ›Ô˘
∞‡ÍËÛË ÈÔ‰‡Ó∙ÌË̃ (HP)
+ 5.5 HP ÂÚ›Ô˘
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
∞˘Ù‹ Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË ¤ˉÂÈ Ûˉ‰È∙ÛÙ› ∙ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ∙ ∙Á̂ÓÈÛÙÈ΋ ˉÚ‹ÛË Û ›ÛÙ∙.
∆∙ ÙÂÏÈο ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ∙È ÁÈ∙ ÙÈ̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙẪ Ô˘
ˉÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ∙È ÁÈ∙ ∙ÁÒÓẪ ÌÓÔ Û ÎÏÂÈÛÙ¤̃ ›ÛÙẪ, ÂÎÙ̃ ‰ËÌÛÈÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡
‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó∙ ˉÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ∙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÛÎÔ.
∆∙ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó∙ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ∙È Û ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ∙È ÁÈ∙ ˉÚ‹ÛË
Û ‰ËÌÛÈÔ˘̃ ‰ÚÌÔ˘̃.
∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ∙˘Ù‹̃ ÙË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃ Û ̛∙ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙, Î∙ıÈÛÙ¿ ∙Ú¿ÓÔÌË ÙË
ˉÚ‹ÛË ÙË̃ Û ‰ËÌÛÈÔ˘̃ ‰ÚÌÔ˘̃ Î∙È Ô ˉÚ‹ÛÙË̃ ÌÔÚ› Ó∙ ‰È̂ˉı› ÔÈÓÈο.
√ Î∙Ù∙Û΢∙ÛÙ‹̃ ‰È∙ÙËÚ› ÙÔ ‰ÈÎ∙›̂Ì∙ Ó∙ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù∙ ÚÔ˚ÓÙ∙ Aprilia by Akrapovic Î∙È ÙÈ̃ ÙÂˉÓÈΤ̃ ÚÔ‰È∙ÁÚ∙ʤ̃ ÙÔ˘̃ ˉ̂Ú›̃ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂȉÔÔ›ËÛË.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 458 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа