close

Вход

Log in using OpenID

Civilna zaštita u lokalnoj samoupravi

embedDownload
CIVILNA ZAŠTITA U
LOKALNOJ SAMOUPRAVI
Split, 19. - 21. ožujka 2014. godine
Izlaže: Slavko Đapić, prof.
Pojam i zadaće civilne zaštite
Civilna zaštita , kao sustav je :
•oblik organiziranja za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od ratnih razaranja, elementarnih nepogoda,
velikih nesreća i katastrofa
•Civilna zaštita obavlja humanitarne aktivnosti da bi se zaštitilo
civilno stanovništvo od opasnosti, ili nesreća i da mu se pomogne
da savlada njihova neposredna djelovanja,te da se osiguraju uvjeti
potrebni za njegov opstanak.
DOPRINOSI CZ
Sustav CZ dao je značajan doprinos tijekom Domovinskog rata u
zaštiti i spašavanju imovine i života u pripremi i provođenju
preventivnih mjera zaštite:
• za sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanju stanovništva,
sudjelovanju u organiziranju skrbi prognanika i izbjeglica,
• u provođenju i nadziranju zamračivanja,
•zaštiti i spašavanju od požara, raščišćavanju ruševina i
prometnica,
•opskrbi stanovništva pitkom vodom,
•zbrinjavanju domaćih životinja te humana i animalna asanacija,
• razminiranju te uklanjanju i dezaktiviranju neeksplodiranih
ubojnih sredstava i drugo.
Normativno uređenje civilne
zaštite
Zakon o zaštiti i spašavanju
Pravilnici koji reguliraju:
•Ustrojstvo, popunu i opremanje postrojbi civilne
zaštite;
•Odore i oznake pripadnika operativnih snaga
zaštite i spašavanja;
•Mobilizaciju i djelovanje operativnih snaga zaštite
i spašavanja
NAJAVLJENO JE DONOŠENJA ZAKONA O CZ !!!??
Pretpostavka za djelovanje
civilne zaštite u JLS
• Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša
• Prostorno planiranje i gradnja (zadaće za urbaniste)
• Plan zaštite i spašavanja – Plan civilne zaštite
• Stožeri za zaštitu i spašavanje (svi) i Zapovjedništva
civilne zaštite ( Županija i gradovi)
• Operativne snage civilne zaštite (postrojbe CZ,
povjerenici CZ i voditelji skloništa )
• Financiranje sustava za zaštitu i spašavanje
(civilne zaštite)
PROCJENA UGROŽENOSTI
Obveza je svih jedinica lokalne samouprave
(JLS).
Procjenom ugroženosti se razrađuju moguća ugrožavanja
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća
te od ratnih razaranja i terorizma, potrebne snage i
sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za
djelovanje u zaštiti i spašavanju.
Procjena je polazni dokument za izradu planova,
operativnih planova i planova CZ, a izrađuju se i donose za
područje općina i gradova.
STOŽERI ZIS I ZAPOVJENIŠTVA
CZ U JLS
• Stožeri ZIS su stručno-operativno i koordinativno
tijelo – pruža stručnu pomoć i priprema akcije
ZIS kojima rukovodi općinski načelnik i
gradonačelnik; Imenuju se u svim JLS;
Obveza imenovanja je 60 dana nakon provedenih
lokalnih izbora
• Zapovjedništva civilne zaštite su tijela koja
zapovijedaju snagama i sredstvima CZ u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće
na području grada; Imenuju se u gradovima;
OPERATIVNE SNAGE CZ U
JLS
Operativne snage CIVILNE ZAŠTE :
STOŽERI ZiS (imenovani i ažurirani)
ZAPOVJEDNIŠTVA CZ (imenovana i ažurirana)
POSTOJBE CZ (opće namjene i specijalističke postrojbe civilne
zaštite u gradovima)
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
VODITELJI SKLONIŠTA
SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZiS BAVE
KROZ SVOJU REDOVITU DJELATNOST
Operativne snage civilne zaštite su pričuvne snage koje se
Sa određenim materijalnim i ljudskim resursima.
BrojčanI pokazateljI i operativnost ?
PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
JLS
• Planovi JLS sastoje se od planova djelovanja po
mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog
nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno
djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i
spašavanja.
Planovi JLS sadrže i razradu operativnih mjera zaštite i
spašavanja na temelju vanjskog plana županije.
• Pravnim osobama, redovnim službama i djelatnostima
koje su nositelji posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju dostavljaju se izvodi iz Planova određene razine.
• Plan civilne zaštite JLS je sastavni dio Plana zaštite i
spašavanja
POPUNA, OPREMANJE CZ U JLS
• Postrojbe CZ, povjerenici CZ i voditelji skloništa osnivaju
se odlukom JLS, na temelju vlastite Procjene
ugroženosti.
• Osobno i materijalno ustrojstvo uređeno je Pravilnikom o
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi CZ.
• Popuna postrojbi civilne zaštite opće namjene gradova i
općina provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i
drugih građana s mjestom prebivališta u gradovima i
općinama u koje se raspoređuju.
• Popunu i raspoređivanje pripadnika postrojbi CZ
provode nadležni PUZS u suradnji s nadležnom
upravom za obranu, na temelju zahtjeva JLS.
• Iskaznice pripadnicima CZ izdaje nadležni PUZS.
OSPOSOBLJAVANJE I VJEŽBE CZ U JLS
• Osposobljavanje pripadnika CZ JLS
provodi DUZS - Učilište vatrogastva i
zaštite i spašavanja u suradnji sa
nadležnim PUZS-om i JLS.
• Osposobljavanje se provodi sukladno
utvrđenim Programima osposobljavanja.
• Vježbe tijekom godine i manifestacije
povodom Dana CZ su obvezujuće za sve
JLS
FINANCIRANJE CIVILNE
ZAŠTITE
Svake godine u Proračunu JLS radi se analiza stanja
sustava ZIS te iskazuju planirana i utrošena financijska
sredstva;
Stavka ZiS u Proračunu sa stavkama:
CIVILNA ZAŠTITA (obuka, opremanje, uvježbavanje, ažuriranje
planskih dokumenata, osiguranje uvjeta za
sklanjanje,evakuaciju i zbrinjavanje);
VATROGASTVO
SKLONIŠTA
UDRUGE GRAĐANA
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZiS REDOVITA
DJELATNOST
Utvrđuju se smjernice za narednu godinu
MJERE ZAŠTITE U PROSTORNOM
PLANIRANJU
• U prostornom planiranju sukladno odredbama
Zakona o prostornom planiranju i gradnji utvrđuje se
mogućnost provedbe mjera zaštite i spašavanja
utvrđenih procjenom ugroženosti;
• Izrađivači PPU, DPU, LOKACIJSKE DOZVOLE –dužni
su ugraditi mjere zaštite i spašavanja (npr. zaštita od
bujica i poplava, zaštita od potresa, požara, opasnih
tvari, zaraznih bolesti, vremenskih nepogoda i slično)
• DUZS/PUZS, daje suglasnost samo na dokumente
prostornog uređenja koji su sukladni parametrima u
Procjeni ugroženosti tj. Izvatku pod nazivom:
„Zadaće urbanistima”
Tko je dužan provoditi mjere
zaštite i spašavanja?
U slučaju nastanka elementarnih nepogoda poduzimaju
se mjere zaštite i spašavanja koje se temelje na načelima
samozaštite, međusobne suradnje i solidarnosti
građana, a ostvaruje se pravodobnim i usklađenim djelovanjem
svih sudionika zaštitite, i to:
■ građana,
■ pravnih osoba,
■ tijela državne uprave,
■ jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
POZIVNI BROJEVI ZA ŽURNE
SLUŽBE
• Za sve žurne pozive
112
• Policija
192
• Vatrogasci
193
• Hitna medicinska pomoć
194
• Središnjica za traganje i
spašavanje na moru
195
Procjena rizika od katastrofa i velikih
nesreća na JLS
Poplave
Potresi
SPLIT
POTRES U MAKARSKOM
PRIMORJU 1962. G.
6,3 po Richteru
9 stupanj prema
Mercalijevoj ljestvici
17
Procjena rizika od katastrofa i velikih
nesreća na JLS
POŽARI
OPASNE TVARI
VREMENSKE NEPOGODE
Snijeg i poledica
Snažni vjetrovi
INTEGRIRANI SUSTAV ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Stožeri za zaštitu i
spašavanje
21
HVALA NA PAŽNJI
PITANJA ?
22
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 736 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа