close

Enter

Log in using OpenID

4η Συνεδρίαση 10/2/2014

embedDownload
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Φεβρουαρίου 2014
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡ.ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕΡΕΤΗ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α.ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Νικηφόρος Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Σερέτη Χριστίνα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5.
Ζαννιά Ευφημία, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Βιδάλης Παναγιώτης, 8.
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 10.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 11. Γιαννάκης Χρήστος, 12. Καλαρρύτης
Χρήστος, 13. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, 14. Αντζινάς Ιωάννης, 15.
Κυριακουλέας Παύλος, 16. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 17. Βασιλείου
Ανδρέας, 18. Καλούδης Κων/νος, 19. Καπίρη Ελένη, 20. Αναγνώστου
Ιωάννης, 21. Αραμπατζής Γαβριήλ, 22. Τσατσούλη Αναστασία, 23.
Λαγκαδινός Θεοφάνης, 24. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 25. Μπενάς
Γεώργιος, 26. Πούλος Ιωάννης, 27. Πατσαβός Παναγιώτης, 28. Πίκουλα
Αργυρώ, 29. Κοκοτίνης Χρήστος, 30. Σόφης Γεώργιος.
-----------------------ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Από τη συνεδρίαση απουσίασαν, αν και είχαν κληθεί νόμιμα με την
υπ’ αριθμ.Πρωτοκόλλου 5336/6-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ.Νικηφόρου Ιωάννη, οι κ.κ. 1. Γεωργάκης
Ευάγγελος, 2. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 3. Αντωνίου Ευαγγελία, 4.
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6. Γιαννόπουλος
Γεώργιος, 7. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 8. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 9.
Κωνσταντέας Αναστάσιος, 10. Πίσσας Δημήτριος, 11. Μαργαρώνης
Παναγιώτης.
-------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:
Ο κ.Πατσαβός Παναγιώτης αποχώρησε στην έναρξη συζήτησης του 8ου
τακτικού θέματος.
Ο κ.Πούλος Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου τακτικού
θέματος.
-------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 04 – (Π.Δ.Σ. 46-49)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 16 – (Π.Δ.Σ. 50-66)
ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 18.30΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19.00΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 21.15΄
2
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
1.
Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης προμήθειας
ελαστικών επισώτρων
46
20
2.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
«Διαμόρφωση οδού σε οδό ήπια κυκλοφορίας
(σχολικοί δακτύλιοι)» (Α.Μ. 28/11)
47
21
3.
Ανάληψη νομικής δέσμευσης & εγγραφή του Δήμου
ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά και
ηλεκτρονικά μέσα
48
23
4.
Έκδοση ψηφίσματος για την αποκατάσταση των
αποταμιεύσεων του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων
Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου
49
25
--------------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
1.
Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της
«Αγ.Ταβιθά»
50
27
2.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
51
49
3.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου
52
49
4.
Νομικές δεσμεύσεις
53
66
5.
Νομικές δεσμεύσεις Τεχνικής Υπηρεσίας
54
73
6.
Έγκριση τεχνικής έκθεσης και νομική δέσμευση για την
κάλυψη δαπανών οργάνωσης και υλοποίησης της
εκδήλωσης «Κούλουμα 2014»
55
78
7.
Ανάληψη νομικής δέσμευσης για την προμήθεια
εξοπλισμού του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρίες Δήμου Ηλιούπολης
56
79
8.
Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
57 -58
82
9.
Ανάληψη νομικής δέσμευσης για την «Προμήθεια για
αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά
LED»
59
102
10. Κίνηση διαδικασιών – νομική δέσμευση για την
60
104
2
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
3
υλοποίηση του υποέργου για υπηρεσίες «Δικτύωση,
Ενημέρωση Ενεργειακών Υπευθύνων και Δημοτικών
Υπαλλήλων. Δράσεις αλλαγής Ενεργειακής Συμπεριφοράς και Ευαισθητοποίησης Τοπικής κοινωνίας»
του συγχρηματοδοτούμενου έργου ‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ’’ με MIS
373663
11. Κίνηση διαδικασιών – νομική δέσμευση για την
υλοποίηση του υποέργου για τη μελέτη «Μελέτη
Αστικής Κινητικότητας και Κυκλοφοριακή Μελέτη»
61
106
12. Κίνηση διαδικασιών – νομική δέσμευση για την
υλοποίηση
του
Σχεδίου
Δράσης
του
χρηματοδοτούμενου έργου «Κοινωνική Δράση
Ηλιούπολης» από το Δήμο (ΤοπΣΑ) με MIS 457569
62
110
13. Νομική δέσμευση για μισθώματα μεταφορικών μέσων,
περισυλλογή-μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων
στον ΟΔΔΥ
63
113
14. Έγκριση επιχορηγήσεων Σχολικών Επιτροπών και
κατανομή επιχορήγησης
64-65
115
66
117
-
118
15. Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου
16. Αίτηση συνταξιοδότησης της δικηγόρου του Δήμου,
Κατσικερού Μαρίας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ): Παρακαλείται η Ειδική Γραμματέας, κα
Καλπουζάνη Αμαλία, για τις παρουσίες.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΑΜ.ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ): (Διαβάζει τον κατάλογο των κ. κ. Δημοτικών Συμβούλων για τη διαπίστωση απαρτίας)
………………………………………………………………………………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το σημερινό Συμβούλιο εκδόθηκε η
5336/6-2-2014
πρόσκληση, με την οποία προσκλήθηκαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και
οι λοιποί συμμετέχοντες.
------------------------
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
3
4
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν προχωρήσουμε, θέλω να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο
Αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Χατζηδάκης είναι δικαιολογημένος απών. Είχε
δυστυχώς μια σοβαρή απώλεια της μητέρας του και βεβαίως και απ’ αυτό
το βήμα του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.
-------------------2η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια δεύτερη ανακοίνωση που θέλω να κάνω είναι: Ήρθε
ένα αίτημα από το Σύλλογο Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων
Ελληνικού Δημοσίου για έκδοση ψηφίσματος υπέρ της αποκατάστασης των
αποταμιεύσεών τους. Θα το βάλουμε στα εκτός Ημερήσιας Διάταξης και θα
αποφασίσουμε αν θα συζητήσουμε και αν θα βγάλουμε το ψήφισμα.
Παρακαλώ, αν δεν έχει ο κ.Δήμαρχος να ανακοινώσει κάτι, να
περάσουμε στις ερωτήσεις.
-------------------3η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ζαννιά, έχετε τον λόγο.
Ε.ΖΑΝΝΙΑ: Καλησπέρα σας. Ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι αύριο
στις 11 η ώρα στο 1ο ΚΑΠΗ θα κόψουμε την πίτα και την Πέμπτη 10.30
στο 2ο, στην Αγία Μαρίνα, και 11.30 στο 3ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κα Ζαννιά.
Παρακαλώ τους επικεφαλής αν έχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις,
υποδείξεις, να τις κάνουν.
-----------------------ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, έχετε τον λόγο.
4
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
5
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ένα ερώτημα θέλω. Είχαμε κάνει μία, με αφορμή
δηλαδή, μία ας το πούμε περιοδεία στους χώρους εδώ του Δήμου. Μπήκαν
από τους εργαζόμενους ζητήματα γύρω απ’ αυτό που λέμε διοικητική
διάρθρωση, Διευθυντές, Προϊσταμένους και τα ρέστα. Πείτε μου γιατί
υπάρχουν Υπηρεσίες, και μάλιστα απ’ ό,τι φαίνεται και σοβαρές, αν
μπορείτε να μου δώσετε μια αιτιολογία, που έχουν π.χ. μία Διευθύντρια ή
υπάρχουν Υπηρεσίες χωρίς Προϊσταμένους, π.χ. το ΚΕΠ το κεντρικό, εδώ
και στην πλατεία Φλέμινγκ ή υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν όλα τα
προσόντα για να καλύψουν αντίστοιχες θέσεις και προτιμώνται να μείνουν
κενές παρά να δοθούν αντίστοιχα οι θέσεις.
Και μαζί μ’ αυτό ένα τελευταίο. Αντιλαμβάνομαι, εντάξει, τώρα σ’
αυτές τις δύσκολες εποχές, που έχουν μειωθεί μισθοί και μια σειρά άλλα,
κάποιοι άνθρωποι, ακόμη μέσα στα πλαίσια των εργαζομένων, να παίρνουν
κάποιες δουλειές δευτερεύουσες, να συμπληρώνουν εισόδημα και αυτά.
Γιατί, με ρωτάνε, και θα ήθελα και εγώ να μου απαντήσετε,
παράδειγμα αυτή την Υπηρεσία του ΟΓΑ, την αναλαμβάνουν άνθρωποι
που παίρνουν το επίδομα του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου και δεν τη
δίνει σε έναν άλλο και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια την έχουν αυτή την
υπηρεσία, που σημαίνει συμπληρωματικό εισόδημα. Γιατί λειτουργείτε
έτσι; Μια αιτιολογία τέλος πάντων, μία σκέψη, τι ακριβώς γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος ερώτηση;
Ο κ.Πατσαβός έχει τον λόγο.
-------------------2η
Π.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι σε μία ερώτηση που είχα
βάλει πριν τρία Δημοτικά Συμβούλια και στην οποία δεν είχα πάρει
απάντηση. Και θα ήθελα να πει θέμα για συζήτηση το πώς θα μπορούσε ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
5
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
6
Δήμος Ηλιούπολης να στηρίξει τους πληγέντες και όχι μόνο τους πληγέντες
σαν οικογένειες και σαν άτομα, αλλά όλο το νησί της Κεφαλονιάς και από
το δεύτερο σεισμό που χτύπησε το νησί. Και, όπως ξέρετε, το 80% της
οικονομίας του νησιού αυτού στηρίζεται στον Τουρισμό και κινδυνεύει
πράγματι να μείνει την τουριστική περίοδο εκτός αγοράς.
Νομίζω ότι οι Δήμοι της πόλης έχουν υποχρέωση να στηρίξουν,
αλληλέγγυοι, τις οικογένειες και τους πληγέντες. Τα στοιχεία είναι πλέον
καταγεγραμμένα και τραγικά, η απογραφή των ζημιών. Οι υποδομές έχουν
διαλύσει και οι οικογένειες κοιμούνται επάνω στο γκαζόν, με συνέπεια να
απαιτείται μεγάλη βοήθεια απ’ όλη την Ελλάδα να φτάσει στο νησί αυτό,
προκειμένου να στηριχθούν οι οικογένειες και να βγουν από τον κρύο
χειμώνα και από το οικονομικό χτύπημα που δέχθηκαν από τον εγκέλαδο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Πατσαβέ. Άλλος συνάδελφος;
-------------------3η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω και να επισημάνω ένα θέμα, το
οποίο είχαμε πει να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, για το Μουσείο. Από
μια περιοδεία που έκανα, υπάρχει πρόβλημα, πέρα από τη λειτουργία, με
τον εξοπλισμό του. Δηλαδή τα αρχεία του κάτω στο υπόγειο πλημμυρίζουν.
Δεν μπορείς να πιάσεις ούτε φακέλους και θα καταστραφεί το αρχείο της
πόλης.
Ξέρω ότι έχουν προσληφθεί δύο 5μηνίτισσες κοπέλες. Όμως, το
πρόβλημα είναι ότι τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, πρέπει επειγόντως να λυθεί
το θέμα επαναλαμβάνω με τα αρχεία. Είναι όλα σε κουτιά. Είναι σε μια
κατάσταση άθλια. Και επαναλαμβάνω και ο χώρος εκεί χρειάζεται τεχνική
υποστήριξη γιατί πλημμυρίζει και έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Και βέβαια
6
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
7
αυτό είπαμε, επαναλαμβάνω, πρέπει να μπει οπωσδήποτε στο Συμβούλιο,
πώς θα λειτουργήσει.
Εγώ προσωπικά έχω πρόταση σαν Παράταξη και για το κόστος
λειτουργίας του Μουσείου, το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και
είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή, πέρα από το τεχνικό πρόβλημα,
επαναλαμβάνω, των εγκαταστάσεων, να έχει γίνει ένα τρομερό έξοδο, να
έχει φτιαχτεί ένα Μουσείο, να είναι ένα αυτόνομο Νομικό Πρόσωπο και
αυτή τη στιγμή δυστυχώς να μη λειτουργεί. Και ξέρετε πολύ καλά τι ρόλο
παίζει η λειτουργία. Θα μπορούσε, πέρα από Μουσείο Αντίστασης, να είναι
και το αρχείο της πόλης, να είναι το κύτταρο της μνήμης. Ένα είναι αυτό.
Και ήθελα να βάλω και ένα δεύτερο θέμα, για το θέμα του Ωδείου.
Ξέρω ότι ήταν να πάρει άδεια και νομίζω ότι έχει αγοραστεί και ένας
εξοπλισμός 30.000. Θα ήθελα ενημέρωση αν προχώρησε η έκδοση αδείας ή
όχι. Και δεύτερον, γιατί για να πάρουμε τον εξοπλισμό υποτίθεται είχαμε
ένα σχέδιο να δουλέψει τουλάχιστον από τώρα θα ‘λεγα, τον Φλεβάρη. Θα
ήθελα μια ενημέρωση στο θέμα, λοιπόν, Ωδείου. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ.Κοκοτίνη. Άλλος συνάδελφος;
-------------------4η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σόφη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ήθελα να κάνω μία ερώτηση στην Πρόεδρο του Νομικού
Προσώπου του ΚΑΦΑΔΗΛ, την κα Ζαννιά. Στο προηγούμενο τακτικό
Συμβούλιο η κα Πάντου κατέθεσε ένα κείμενο. Στο κείμενο αυτό αναφέρει
τα εξής χαρακτηριστικά. Λέει:
«Από άγνωστο στους δημότες της Ηλιούπολης συνολικά αριθμό νέων
αιτήσεων, 407 βρέφη και νήπια μοριοδοτήθηκαν, 152 αποκλείστηκαν με
διάφορες βάσιμες ή αβάσιμες αιτιολογίες και 140 βρίσκονται στις 31/12/13
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
7
8
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ακόμα στην αναμονή». Δηλαδή 292 ήταν εκτός σταθμών.
Επειδή έχουμε καταθέσει αρκετές φορές την ερώτηση και
περιμένουμε να μας πείτε κάποια στιγμή τον αριθμό, πόσες αιτήσεις έχουν
γίνει, πόσοι δικαιούνται και πόσοι έχουν πάρει θέση, αυτά τα νούμερα είναι
σωστά; Τα δέχεστε;
Ε.ΖΑΝΝΙΑ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ζαννιά, θα απαντήσετε μετά.
-------------------5η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, έχετε τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Να μεταφέρετε και από μας –καλησπέρα στο Σώμα- τα
θερμά συλλυπητήρια για την εκλιπούσα μητέρα του κ.Χατζηδάκη. Να είναι
αιωνία η μνήμη της και αυτός και η οικογένειά του να έχουν υγεία.
Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα, το πώς προχωράει και πώς εξελίσσεται
η όλη διαδικασία πεζοδρόμησης γύρω από την περιοχή του Αγίου
Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα πίσω από τον Σκλαβενίτη. Είχαμε κάνει
κατά το πρόσφατο παρελθόν μία συζήτηση. Όμως τα έργα προχωράνε. Οι
μελέτες προχωράνε. Οι κάτοικοι έχουν καταθέσει ήδη ένα υπόμνημα.
Βέβαια, είναι θέμα του κ.Χατζηδάκη, είναι απών σήμερα, αλλά πιστεύω ότι
μπορεί να το καλύψει ο κ.Δήμαρχος πιθανόν. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
-------------------6η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλείου, έχετε τον λόγο.
Α.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Θα παρακαλούσα να έχω μία ενημέρωση από τους
Προέδρους Σχολικών Επιτροπών σχετικά με κάποιες εκκρεμότητες οι
οποίες υπάρχουν εδώ και δύο, τρία χρόνια, με κάποιους απολογισμούς οι
οποίες δεν είχαν περάσει εδώ μέσα. Μπήκαν για να ψαχτούν και να δούμε
8
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
9
τι ακριβώς θα γίνει. Επειδή η τετραετία μας τελειώνει, θα παρακαλούσα,
πριν από το κλείσιμο, να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει μ’ αυτά τα θέματα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βασιλείου. Παρακαλώ οι κ. Αντιδήμαρχοι
να δώσουν απαντήσεις ή όποιος άλλος.
-----------------------ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αναστόπουλε, έχετε τον λόγο.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Σχετικά με τα ερωτήματα που
τέθηκαν. Σε ό,τι αφορά τις κενές θέσεις Προϊσταμένων, έχουν καλυφθεί,
εκτός από μία στο Φλέμινγκ, η οποία άμεσα θα καλυφθεί και αυτή.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Με ποιες διαδικασίες γίνεται η κάλυψη;
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αναπλήρωση, όπως προβλέπεται από το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κρίσεις δεν υπάρχουν;
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι ακόμα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:
Η
αναπλήρωση
σημαίνει
ότι
παίρνουν
ξανά
οπωσδήποτε το επίδομα που ορίζεται για τη θέση και αυτά;
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι σήμερα το παίρνανε αλλά είναι ένα θέμα
ανοιχτό σε σχέση με την πορεία και την Επίτροπο. Δεν έχουμε κάποιο
νεότερο αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα γύρω απ’ αυτό το θέμα.
Σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία που παρέχεται για τον ΟΓΑ, είναι το
γνωστικό αντικείμενο λίγο σύνθετο. Δεν είναι απλό που μπορεί να το κάνει
οποιοσδήποτε. Εν τούτοις, θα το δούμε ξανά αυτό σε συνδυασμό και με τον
νέο Οργανισμό που θα έρθει.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τι ποσό παίρνει ο καθένας απ’ αυτούς;
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω ακριβώς, κα Τσατσούλη.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
9
10
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ.Γενικό.
Κυρία Ζαννιά, θέλετε να δώσετε, για να ακουστεί στο μικρόφωνο,
την απάντηση που θέλατε να δώσετε στον κ.Σόφη; Ότι θα απαντήσετε σε
επόμενο. Έχετε τον λόγο.
Ε.ΖΑΝΝΙΑ: Κύριε Πρόεδρε, είπα προηγουμένως ότι τα στοιχεία αυτά που
έχει δώσει η καΠάντου δεν τα έχω ελέγξει τα νούμερα. Δεσμεύομαι, όμως,
στο επόμενο Συμβούλιο να
φέρω αναλυτικά τα νούμερα που έχει η
Υπηρεσία για τα παιδιά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Να μεταφέρω και εγώ τα
συλλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας του Γιώργου του Χατζηδάκη.
Πριν μπω στην απάντηση των υπόλοιπων θεμάτων, να πω στον κ.
Σόφη ότι, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει χρόνο για να
ξαναέρθουμε, μπορείτε κ.Σόφη να επισκεφθείτε και την Πρόεδρο, να έχετε
πλήρη και αναλυτικά στοιχεία. Τη ρώτησα τώρα. Νομίζω ότι συμφωνεί, δεν
έχει κανένα πρόβλημα και μέσα στη βδομάδα.
Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στις ερωτήσεις. Για την Κεφαλονιά, που
είπε ο κ.Πατσαβός. Να πω καταρχήν, κ.Πατσαβέ, μίλησα εγώ με τον
Δήμαρχο της Κεφαλονιάς. Μου είπε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη
κινητοποίηση. Η ΚΕΔΕ έστειλε ήδη 2.000.000€. Μιλάω από πλευράς
Αυτοδιοίκησης. Και το μόνο που μου ζήτησε προσωπικά είναι να κάνουμε
μια κινητοποίηση όλοι μας, όλες οι Παρατάξεις, ο Δήμος, οι Σύλλογοι,
ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή μόνο
κουβέρτες, ρούχα και ξηρά τροφή. Ούτε καν νερό δεν θέλουν πια. Έχουν
καλυφθεί απ’ αυτή την κατεύθυνση. Και ήδη από προχθές έχουμε αρχίσει
σιγά-σιγά, επικοινωνούμε με όλους τους Συλλόγους, τους φορείς και
συγκεντρώνουμε, και αναλυτικότερα αν θέλετε θα σας πει και ο
κ.Γιαννάκης, συγκεντρώνουμε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στην Ηρώς
10
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
11
Κωνσταντοπούλου, μόνο αυτά που μας ζήτησε ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς.
Όσον αφορά τα άλλα που είπατε, δεν ξέρω λεπτομέρειες, για να είμαι
ειλικρινής. Ξέρω, όμως, ότι υπάρχει ήδη συντονιστικό όργανο και κλιμάκιο
και
σήμερα
γίνανε
και
κάποιες
ανακοινώσεις
σχετικά
με
την
ανασυγκρότηση του νησιού, με τους δρόμους, τις υποδομές, τις μελέτες
που χρειάζονται, την επιδότηση του ενοικίου, την επιδότηση των
επιχειρήσεων και πάει λέγοντας.
Από πλευράς δικής μας, μας ζητήθηκε να κάνουμε αυτό το πράγμα
μόνο, δηλαδή να ενισχύσουμε τον Δήμο της Κεφαλονιάς με τα προηγούμενα είδη που σας είπα. Και βέβαια, θα αναλάβουμε εμείς προσωπικά με
μια αντιπροσωπεία να πάμε όλο αυτό το υλικό με δικά μας μέσα στον Δήμο
Κεφαλονιάς.
Τώρα για το Δημοτικό Ωδείο. Λοιπόν, το Δημοτικό Ωδείο έχει
ολοκληρωθεί. Έχουμε πάρει ήδη τον εξοπλισμό. Όπως ορίζει ο Νόμος, ο
εξοπλισμός αυτός αγοράστηκε παράλληλα με την έρευνα που έγινε για το
πού βρίσκονται όλα τα όργανα της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Αυτά όλα τα
όργανα παραδόθηκαν. Έχουμε ήδη πλήρη εικόνα όλων των οργάνων, των
ρούχων και της Φιλαρμονικής αλλά και του πλήρους εξοπλισμού του
Δημοτικού Ωδείου.
Αυτό που μας μένει τώρα είναι δυο πράγματα. Το πρώτο είναι να
πάρουμε την έγκριση της Πυροσβεστικής, μετά από μελέτη που έχουμε
κάνει για την πυρασφάλεια. Αυτή τη μελέτη με την έγκρισή του να τη
στείλουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εκεί υπάρχει υπεύθυνος από το
Υπουργείο Πολιτισμού. Θα μας δώσει το ΟΚ και μετά θα φέρουμε το θέμα
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο
θα έχουμε τον πλήρη φάκελο, αυτός είναι και ο στόχος μας, για τη
λειτουργία του Ωδείου.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
11
12
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Να σας πω, όμως, γιατί εδώ θέλω να το γνωρίζετε, ότι προκηρύξαμε
και κάποιες θέσεις που μας είχαν εγκριθεί με τη λογική της
ανταποδοτικότητας από το αντίστοιχο Υπουργείο Εσωτερικών. Από τη
διερεύνηση που κάναμε, μας είπαν ότι, ουσιαστικά νομίζω ότι μέχρι τις 28
Φλεβάρη, αρχές Μάρτη έχουμε δικαίωμα στις προσλήψεις, αλλά θα το
δούμε και αυτό, θα μας σταλεί και εγκύκλιος, μας είπαν ότι είναι λάθος να
προχωρήσουμε τώρα σε προσλήψεις, γιατί οι άνθρωποι αυτοί θα
δουλέψουν μέχρι τέλος Ιουνίου, επειδή κλείνει ο κύκλος τους.
Τι κάναμε, λοιπόν; Στη νέα πρόταση που φέραμε στο έκτακτο
Δημοτικό Συμβούλιο, που ξέρετε, προτείναμε αντίστοιχους καθηγητές για
τη νέα χρονιά, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί μετά τον Ιούνιο να
δουλέψουν και να δουλέψουν βέβαια μέχρι τέλη Ιουνίου του 2015.
Άρα, λοιπόν, επί της ουσίας ετοιμάζουμε όλο τον εξοπλισμό.
Κατανέμουμε τα όργανα. Έχουμε ήδη μετατάξει δύο Μουσικούς από τον
Δήμο της Αθήνας, που θα αρχίσουν σιγά-σιγά να οργανώνουν το Ωδείο και
μετά τις εκλογές θα προχωρήσει και η διαδικασία της στελέχωσης του
Δημοτικού Ωδείου.
Για το 6ο Δημοτικό Σχολείο. Επειδή το επισκέφθηκα και πρόσφατα
και μίλησα και με τους κατοίκους, έχει ολοκληρωθεί ο σχολικός δακτύλιος.
Απομένουν να γίνουν δύο με τρεις σταγόνες επί της Αγίου Κωνσταντίνου.
Και υπάρχει ένα αίτημα των πολιτών, που φαίνεται ότι είναι δίκαιο και
σωστό, αυτό θα το συζητήσουμε όμως, ότι στην Αγησιλάου, ακριβώς
αριστερά από την Αγίου Κωνσταντίνου, θα υπάρξουν σοβαρές δυσκολίες
αν μπουν κάποιες σταγόνες.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το κατάλαβα, κα Πίκουλα. Είμαστε σε επαφή με τους
κατοίκους. Είναι εδώ ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Παρακάλεσα
και τον κ.Μπελιά τον Γιάννη σήμερα, που μας ήρθε το χαρτί. Θα κάνουμε
12
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
13
μια επαφή εκεί με τον κόσμο, να το συζητήσουν και να είστε σίγουρη ότι
θα γίνει ό,τι είναι δυνατό καλύτερο για τους κατοίκους.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Θα ήθελα, λοιπόν, να δίνουμε στον κόσμο τη δυνατότητα
και την επικοινωνία και να τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα γίνει απολύτως
κάτι εάν και εφόσον δεν ελεγχθεί το αίτημά τους. Διότι έχουν ξεσηκωθεί
και με απόλυτο δίκιο για πράγματα τα οποία δεν έχει νόημα να
ξεσηκώσουμε αυτή τη φορά την κοινωνία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Πίκουλα, ακούστε σας παρακαλώ κάτι. Ακούστε.
Γιατί εγώ είμαι πολύ ειλικρινής.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Γιατί δε χρειάζεται να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ το χαρτί που πήρα, δεν είναι χαρτί ξεσηκωμού. Να
είστε βεβαία ότι αν η Τεχνική Υπηρεσία μου εισηγηθεί ότι το έργο πρέπει
να γίνει, ας ξεσηκωθούν όποιοι θέλουν. Εγώ δεν λαϊκίζω, ούτε κάνω
λαϊκισμό σ’ αυτούς τους χώρους. Επειδή όμως πήρα ένα αίτημα
τεκμηριωμένο και σοβαρό, σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία ήταν
ατεκμηρίωτα για τον σχολικό δακτύλιο, όπως και την Αγ. Κωνσταντίνου
και επειδή οι άνθρωποι πραγματικά τεκμηριώνουν κάποια πράγματα,
παρακάλεσα την Τεχνική Υπηρεσία να πάει και να δει πώς είναι τα
πράγματα.
Εάν η Τεχνική Υπηρεσία μου εισηγηθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα,
το έργο θα συνεχιστεί και στην Αγησιλάου, έτσι όπως πρέπει. Εάν όμως
μου πει ότι πράγματι, κ.Δήμαρχε, υπάρχει θέμα και πρέπει να το
ξαναδούμε, τότε θα το ξαναδούμε πράγματι και θα δούμε ό,τι καλύτερο
μπορούμε να κάνουμε στους κατοίκους. Για να είμαι καθαρός. Γιατί δεν
θέλω, επειδή τώρα έχουμε εκλογές, δυο μήνες πριν να χαϊδεύουμε αυτιά.
Καθαρά. Αν το έργο πρέπει να γίνει, θα γίνει -τελεία και παύλα! Λοιπόν,
πάμε παρακάτω.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
13
14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.
Κύριε Κοκοτίνη, με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης από πέρσι
μέχρι σήμερα στον υπόγειο χώρο έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη
προσπάθεια με την Τεχνική Υπηρεσία. Είναι και εδώ ο κ.Γουρλής. Ήταν
και πριν η κα Βελώνα. Αν θέλει και ο κ.Γουρλής, ας προσθέσει κάτι. Να
σας πω εγώ τη δική μου εμπειρία γιατί το φρόντισα προσωπικά.
Καταρχήν, η πρώτη σκέψη μας ήταν να κλείσουμε τον χώρο που είχε
ανοίξει σαν γκαράζ. Η Τεχνική Υπηρεσία μας εισηγήθηκε ότι αυτό δεν
πρέπει να το κάνουμε γιατί δεν θα δώσει ουσιαστική λύση. Ότι χρειάζεται
να καθαρίσουν οι εσωτερικές αντλίες, να μπει και ενισχυτικό μηχάνημα,
ώστε να μπορεί να καθαρίζει τον χώρο του υπογείου.
Και βεβαίως δεν μπορεί να κρατηθούν τα αρχεία μας εκεί, γι’ αυτό
σιγά-σιγά έχουμε ένα πρόγραμμα, θα το φέρουμε και στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Μουσείου, να μεταφέρουμε τώρα τα αρχεία, τα οποία
έχουμε στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, σε άλλο χώρο.
Όσον αφορά τη λειτουργία του, το Μουσείο…
Π.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέω. Το είδαμε αυτό το πράγμα. Σωστό είναι αυτό
που λέτε. Μεταφέραμε βέβαια και ένα κομμάτι μεγάλο και το προστατεύσαμε από το αρχείο της πόλης που ήταν απέναντι, εδώ πριν που ήταν η
Επίτροπος, σε μια σοφίτα επάνω, το οποίο είναι και το κομμάτι του
Ιστορικού Αρχείου και έκαναν και δουλειά τα παιδιά που δούλεψαν εκεί.
Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο. Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης λειτουργεί κανονικά.
Έρχονται σχολεία, το επισκέπτονται. Ο κ.Κωνσταντινόπουλος δεν είναι
εδώ. Αν θα ‘ρθει, θα σας δώσει και λεπτομέρεια του προγράμματος. Το ότι
χρειάζεται να γίνουν και παραπάνω, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά λειτουργεί,
με τις δυνατότητες που έχουμε και με τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί.
14
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
15
Π.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: Δε λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας λέω ότι λειτουργεί με τα σχολεία. Υπάρχει πρόγραμμα.
Αν θέλετε, δεν ξέρω αν μιλήσατε με τον κ.Κωνσταντινόπουλο, θα σας
καταθέσει και το πρόγραμμα των σχολείων που το έχουν επισκεφθεί αυτό
το μήνα.
Τώρα, στον κ.Βασιλείου. Καταλαβαίνω την ερώτηση που λέτε, κ.
Βασιλείου. Να ζητήσουμε από τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών
να φέρουν μία αναλυτική ενημέρωση, γιατί θα φέρουν απολογισμούς τώρα,
είναι υποχρεωμένοι, να φέρουν και για τα προηγούμενα χρόνια, όπως
είχαμε δεσμευτεί, για να υπάρχει πλήρη εικόνα στο Δ.Σ.
Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση που δεν απάντησα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω όλα απαντήθηκαν, κ.Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά είναι. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Π.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: Δήμαρχε, μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ.Πατσαβέ.
Π.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: Μου δείξανε μία φωτογραφία για ένα πανό που έχει
αναρτηθεί για την Πολεοδομία. Πότε πάρθηκε η απόφαση αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θυμάστε, κ.Πατσαβέ, ότι είχαμε κάνει μια Διαπαραταξιακή
Επιτροπή και είχαμε πει ότι πρέπει να κατοχυρώσουμε τη λειτουργία και τη
συντήρηση του δικού μας δημοτικού κτηρίου στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Είχαμε πει, λοιπόν, ότι εκεί θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε τον
περιβάλλοντα χώρο. Συνεννοηθήκαμε και με την Τεχνική Υπηρεσία.
Ετοιμάζεται η μελέτη. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε όλο το κτήριο, γιατί δεν
έχουμε λεφτά. Αλλά θα διαμορφώναμε τον χώρο τον ισόγειο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
15
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
16
Είπαμε, λοιπόν, ότι εκεί θα φέρουμε, και το έχουμε ξεκινήσει ήδη, θα
σας ενημερώσω και λεπτομέρειες μπορεί να πει και ο κ.Γουρλής που έχει
την ευθύνη, το αρχείο της Πολεοδομίας του Δήμου, το οποίο βρίσκεται
στην Ελευσίνα.
Το πάμε, λοιπόν, σταδιακά. Καθαρίζουμε τον χώρο. Βάλαμε το πανό.
Ολοκληρώνεται, πιστεύω μέχρι τέλος Φλεβάρη, η μελέτη και η ανάθεση.
Διαμορφώνουμε μόνο το ισόγειο και το πατάρι. Και ήδη πήγα εγώ στην κα
Μπασιά, την Διευθύντρια Πολεοδομίας, απεδέχθη ότι έχουμε τη
δυνατότητα και πρέπει να το κάνουμε αυτό, να πάρουμε το αρχείο της
Πολεοδομίας, και μας είπε να στείλουμε και δύο μηχανικούς με κάποιους
βοηθούς να ξεχωρίσουν το αρχείο –εσείς το γνωρίζετε και καλύτερα- που
είναι στην Ελευσίνα, το αρχείο της Ηλιούπολης, για να το μεταφέρουμε
σταδιακά σ’ αυτόν τον χώρο.
Αυτή τη στιγμή αυτή η δουλειά γίνεται. Είναι επίπονη και δύσκολη
δουλειά. Πιστεύω ότι, παράλληλα με τη διαμόρφωση του ισογείου, θα
έχουμε κλείσει και τον χώρο της καταγραφής και της μεταφοράς. Εύχομαι
δηλαδή μέσα στον Μάρτη να αρχίσει να μεταφέρουμε σιγά-σιγά το αρχείο
της Πολεοδομίας του Δήμου μας από την Ελευσίνα εδώ. Γι’ αυτό το
κάναμε αυτό. Και βέβαια και για έναν άλλο λόγο. Ο λόγος είναι για να δοκιμάσουμε… (συνεχίζει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αναγνώστου, έχετε τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σχετικά με αυτά που ανέφερε ο κ.Δήμαρχος
προηγουμένως. Κύριε Δήμαρχε, είπατε συστάθηκε μια Διαπαραταξιακή
Επιτροπή σχετικά με το ακίνητο της Ηρώων Πολυτεχνείου. Συνεδρίασε
αυτή η Διαπαραταξιακή; Πάρθηκε καμιά απόφαση; Γιατί εγώ δε γνωρίζω
να συνεδρίασε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου)….Θα καθαρίσουμε τον περιβάλλοντα
χώρο.
16
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
17
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Άλλο θα καθαρίσουμε τον περιβάλλοντα. Εδώ μιλάτε
για μεταφορά αρχείου της Πολεοδομίας, που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο,
να έρθει στην Ηλιούπολη το αρχείο της Ηλιούπολης. Για να στεγαστεί το
αρχείο της Ηλιούπολης σε ένα κτήριο πρέπει να πληρούνται οι
προδιαγραφές, για να μπορεί να διατηρηθεί ένα αρχείο. Εκείνο το κτήριο δεν ξέρω αν έχετε πάει, κ.Δήμαρχε, ή αν σας έχουν εισηγηθεί οι Υπηρεσίες
σας ότι μπορεί να στεγάσει αρχείο. Εκείνο είναι ένα γιαπί, το οποίο και την
άλλη φορά που κάναμε κουβέντα εδώ, σας είπα -επειδή είχα ασχοληθεί
ενδελεχώς με το θέμα, όταν είχα την ευθύνη του Δήμου- εκείνο το κτήριο,
για να μπορέσει να ανασκευαστεί και να ανακαινιστεί, χρειάζεται ένα πολύ
σεβαστό ποσό που ξεπερνάει τις 350-400 χιλιάδες €.
Για να γίνει, λοιπόν, ένα κομμάτι αυτού του κτηρίου και να στεγάσει
το αρχείο, χρειάζεται ένα πολύ σεβαστό ποσό. Θα είστε τον Μάρτιο
έτοιμοι, φτιαγμένο το κτήριο, για να στεγάσει το αρχείο της Πολεοδομίας;
Δηλαδή, το βλέπω λίγο περίεργο!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας απαντήσω, κ.Αναγνώστου. Δεν είναι καθόλου
περίεργο. Γιατί εμείς αποφασίσαμε να μην επηρεάσουμε το κτήριο από τον
πρώτο όροφο και πάνω. Το μόνο που θα κάνουμε είναι μια ουσιαστικότατη
παρέμβαση στο ισόγειο και το υπόγειο. Είναι τόσα πολλά τα τετραγωνικά
που στεγάζουν άνετα όλο το αρχείο Πολεοδομίας του Δήμου Ηλιούπολης.
Πήγαμε με τους Μηχανικούς μας και με την κα Βελώνα, την πρώην
Διευθύντρια, που βγήκε τώρα στη σύνταξη, έχει κάνει τα χαρτιά της για τη
σύνταξη…
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μπορεί να μας πει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας;
Έχει καλύτερη γνώση. Να μας διαβεβαιώσει ότι μπορεί να γίνει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι σας διαβεβαιώνει η πολιτική ηγεσία. Έχουμε
ένα στοίχημα. Και θα ‘ρθετε μαζί να το εγκαινιάσουμε τον Μάρτη.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
17
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
18
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σοβαρολογείτε, κ.Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόλυτα.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έξι μήνες πριν τις προηγούμενες εκλογές χαλάγατε
τον κόσμο ότι κάνουμε έργα πριν τις εκλογές.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό σας πείραξε τώρα ή αν χωράει η Πολεοδομία;
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και λέτε ότι θα το εγκαινιάσουμε τον Μάρτιο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, δε θέλετε να το εγκαινιάσουμε; Να μην το
εγκαινιάσουμε.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αυτά τα λέγατε εσείς όμως. Άλλα πιστεύατε τότε,
άλλα πρεσβεύετε τώρα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω. Εγώ λέω ότι δε θα εγκαινιάσουμε τίποτα. Το
λέω και δεσμεύομαι. Λέω ότι θα λειτουργήσει στο ισόγειο το αρχείο
Πολεοδομίας. Τέλειωσε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Δήμαρχε.
Συνάδελφοι, ήταν ένας προβληματισμός και δόθηκε μια απάντηση.
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσε η διαδικασία των ερωτήσεων.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μία ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε, τέλειωσε η διαδικασία αυτή τώρα. Έπρεπε από
την αρχή να το είχες βάλει. Ο Δήμαρχος τελείωσε.
Μία ανακοίνωση ο κ.Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον
λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Απλά να ενημερώσω τους συναδέλφους όλους ότι
την Κυριακή έχουμε την εθελοντική δενδροφύτευση. Κάνει ο Δήμος σε
συνεργασία με το ΣΠΑΥ. Παρακαλούμε όσοι θέλουν να παραστούν. Είναι
στην οδό Ολυμπιονικών. Είναι μεταξύ του γκαράζ του Δήμου και του
18
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
19
οικισμού των Αστυνομικών. Όποιοι θέλουν βεβαίως μπορούν να
παρευρεθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Παπαδόπουλε.
Συνάδελφοι, περνάμε στα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
-----------------------ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τον απόντα δικαιολογημένα Αντιδήμαρχο τον κ.Χατζηδάκη, μου δόθηκαν τρία θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Το πρώτο είναι: «Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης
προμήθειας ελαστικών επισώτρων». Προφανώς θα πρέπει να γίνει αυτό
μέχρι να προκηρυχθεί ο νέος Διαγωνισμός, προκειμένου να καλυφθούν τα
αυτοκίνητα από ελαστικά.
Το δεύτερο είναι: «Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής
του έργου «Διαμόρφωση οδού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας (Σχολικοί
Δακτύλιοι)» Α.Μ. 28/11.
Και το τρίτο είναι: «Ανάληψη νομικής δέσμευσης και εγγραφή του
Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά
μέσα». Προφανώς στο ΔΗΜΟΣnet και διάφορα άλλα έντυπα που θέλουν οι
Δικηγόροι και οι Υπηρεσίες του Δήμου.
Επίσης, στη διαδικασία μπαίνει και η εξέταση του αιτήματος του
Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου,
προκειμένου να εκδώσουμε ένα ψήφισμα υπέρ της αποκαταστάσεως των
αποτελεσμάτων και μας έχουν στείλει ανάλογο ψήφισμα που έχει εκδοθεί
από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Προφανώς τους ικανοποιεί.
Όσο για το θέμα που έβαλε ο συνάδελφος ο κ.Πατσαβός,
απαντήθηκε από τον Δήμαρχο. Δε συντρέχει λόγος να το βάλουμε,
συνάδελφε Παναγιώτη, να συζητηθεί πια, αφού υπάρχει συγκεκριμένη θέση
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
19
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
20
από τον Δήμαρχο της πληγμένης Κεφαλονιάς.
Ερωτάται το Σώμα αν δέχεται να συζητήσουμε αυτά τα τέσσερα
θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Συμφωνούμε… συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει αντίρρηση. Σας ευχαριστώ. Και μπαίνουμε κατ’
ευθείαν στα θέματα αυτά, επειδή χρειάζεται και μια αυξημένη πλειοψηφία,
απόλυτη.
-----------------------1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης προμήθειας ελαστικών
επισώτρων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει η Διευθύντρια του Δήμου η κα Κοττάκη.
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Τα δύο θα τα εισηγηθώ εγώ.
«Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης προμήθειας ελαστικών
επισώτρων». Ζητάμε την παράταση για ένα 3μηνο. Έληγε στις 31/12/13 η
προηγούμενη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της προμηθεύτριας εταιρείας
«ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και ζητάμε πλέον ένα 3μηνο μέχρι
31/3/2014.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θέλω τον λόγο, κ.Πρόεδρε.
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Γιατί δεν έχει προλάβει ακόμα η Υπηρεσία να κάνει τις
διαδικασίες του Διαγωνισμού για την προμήθεια των καινούργιων, για να
υπάρχει κάποιο απόθεμα, για να μπορέσει να γίνει…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είναι η πρώτη παράταση αυτή;
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Για να κάνεις διαγωνισμό,
πρέπει να έχεις και τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός τώρα
εγκρίθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, είναι αναγκαστική η παράταση, προκειμένου να
20
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
21
έχουμε ασφάλεια στην κίνηση των οχημάτων.
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Και γίνεται μόνο με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Και το άλλο θέμα που θα εισηγηθώ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώσουμε μ’ αυτό, κα Κοττάκη.
Το θέμα περνάει, φαντάζομαι, ομόφωνα. Δεν υπάρχει κανένας
προβληματισμός.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010 και το
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος,
2. Εγκρίνει τη χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης (αρ.πρωτ.
51226/31.12.2012) λήξης 31.12.2013, μεταξύ του Δήμου και της
προμηθεύτριας εταιρίας «Θ. Πανουσάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.» για ένα επιπλέον
3μηνο και έως 31.3.2014, σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ.
πρωτ.3904/3294/29.1.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-----------------------2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση
οδού σε οδό ήπια κυκλοφορίας (σχολικοί δακτύλιοι)» (Α.Μ. 28/11)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ.Γουρλής έχει
τον λόγο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
21
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
22
I.ΓΟΥΡΛΗΣ: Είναι η οριστική παραλαβή του έργου που ανέφερε ο
Πρόεδρος. Ήρθε η Επιτροπή, είδε το έργο και το παρέλαβε με το
Πρωτόκολλο αυτό που έχει συνταχθεί. Το έργο είναι δαπάνης 12.370,69€
με το ΦΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει; Ο κ.Αναγνώστου
έχει τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είναι επείγοντα αυτά τα θέματα, τη στιγμή που
λείπει ο κ.Αντιδήμαρχος. Δεν είναι κάτι το οποίο μας καίει αύριο το πρωί.
Θα μπορούσατε να τα φέρετε στο επόμενο Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αναγνώστου, τώρα προχωρήσαμε. Αποφασίσαμε για
όλα να συζητηθούν. Να το πάρουμε τώρα πίσω; Νομίζω δε συντρέχει
λόγος.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι πάντοτε συναινώ. Σας έχω
βοηθήσει κατ’ επανάληψη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω, το ξέρω.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Νομίζω, εάν τα θέματα αυτά δεν τα κρίνετε ότι πρέπει
να ψηφιστούν σήμερα, σ’ αυτό το Συμβούλιο, μετά από 20 μέρες πιθανότατα θα ξανακάνετε Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δεν μπορούμε. Έχουμε προχωρήσει. Η διαδικασία έχει
προχωρήσει. Έχει αποφασιστεί να συζητηθεί, με ό,τι δίκιο μπορεί να έχετε
σ’ αυτό που λέτε. Δεν αμφιβάλλω.
Οπότε, υπάρχει κάποιος άλλος προβληματισμός; Το θέμα περνάει
κατά πλειοψηφία.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Να ρωτήσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για πείτε.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:
Να
ρωτήσουμε
τον
κ.Γουρλή.
Υπάρχουν
παρατηρήσεις από την Επιτροπή παραλαβής, κάτι;
I.ΓΟΥΡΛΗΣ: Όχι, δεν υπάρχουν.
22
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
23
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να περάσει ομόφωνα ή με κάποια επιφύλαξη;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Αποχή εμείς.
Π.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: Εγώ επιφυλάσσομαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την επιφύλαξη του κ.Αναγνώστου, του κ.Πατσαβού και
αποχή η Λαϊκή Συσπείρωση.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010 και το
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος,
2. Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση οδού σε οδό ήπια κυκλοφορίας (σχολικοί δακτύλιοι)» (Α.Μ.
28/11) που έγινε από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία ορίστηκε με την
47387/38888/31.10.2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Οι κ.κ.Τσατσούλη και Λαγκαδινός απέχουν.
-----------------------3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ανάληψη νομικής δέσμευσης και εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε
εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κοττάκη, έχετε τον λόγο.
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Τα περιοδικά είναι:
- Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας και
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
23
24
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
- ‘’Ο Δήμαρχος της Αττικής’’
και Ψηφιακή Υποστήριξη:
- ‘’Εφαρμογή της Νομοτέλειας’’’,
- Ψηφιακή Υποστήριξη μέσω Διαδικτύου ‘’dimosnet’’,
- Ψηφιακή Υποστήριξη μέσω Διαδικτύου Karagilanis.gr και
- Ψηφιακή Υποστήριξη μέσω Διαδικτύου «Κοινωνική Πολιτική και
Διεθνής Επικαιρότητα», είναι www.apo.gr.
Είναι κάποια site τα οποία βοηθάνε βασικά τις Υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση; Όχι. Το θέμα περνάει ομόφωνα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Το κόστος.
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Αυτή τη στιγμή είναι η νομική δέσμευση εδώ πέρα. Το
ποσό είναι 8.500 για το έτος 2014.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όλα μαζί.
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Ναι.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για τα τρία αυτά;
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Δεν είναι τρία. Είναι τέσσερα και δύο περιοδικά. Το ένα
είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι έξι στην πραγματικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα περνάει ομόφωνα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010 και το
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος,
2. Εγκρίνει την ανάληψη νομικής δέσμευσης, την ανάθεση σε τρίτους και
την εγγραφή του Δήμου ως «Συνδρομητή σε εφημερίδες περιοδικά και
ηλεκτρονικά μέσα» οικονομικών ετών 2014-2015, σύμφωνα με την
Κ.Υ.Α. 30842/2013, την
24
υπ’ αριθμ.81/59774/86
εγκύκλιο
του
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
25
Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 3 παρ. 2 περ. δ΄, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 παρ.9 του Ν.3522/2006, ως εξής:
Α. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας (Ηλεκτρονική μορφή)
 «Ο Δήμαρχος της Αττικής», Σύλλογος Δημάρχων Αττικής
Β. ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 Εφαρμογή της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ «Ελληνική Νομοθεσία» σε CD &
DVD», «Πλήρης Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νομοθεσία και
Νομολογία» και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Δήμων.
 ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) στη διεύθυνση: www.dimosnet.gr
 ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) στη διεύθυνση: www.karagilanis.gr
 ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ) στη διεύθυνση:
www.apo.gr
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6451 με τίτλο: «Συνδρομές σε
εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» με το ποσό των €8.500 για
το έτος 2014 και με το ποσό των €1.200 για το έτος 2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Οι κ.κ.Τσατσούλη και Λαγκαδινός απέχουν.
------------------------4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έκδοση ψηφίσματος για την αποκατάσταση των αποταμιεύσεων του
Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε και το ψήφισμα. Το ψήφισμα, που μας προτείνουν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
26
οι Ομολογιούχοι, φυσικά πρόσωπα επαναλαμβάνω, είναι αυτό που έλαβε
και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και λέει:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης (εν προκειμένω) ζητά
από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας την αποκατάσταση των αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων Ομολογιούχων
του Ελληνικού Δημοσίου στην τιμή κτήσης των ομολόγων τους.
Θέτει θέμα στην ΚΕΔΕ προκειμένου να υπάρξει κεντρικό
ψήφισμα, ανάλογου περιεχομένου για τους Ομολογιούχους όλης της
Ελλάδας».
Αυτό θα είναι το ψήφισμα που μας ζητάνε, που έβγαλε και ο Δήμος
Θεσσαλονίκης και τους ικανοποιεί.
Νομίζω δεν υπάρχει αντίρρηση να το εκδώσουμε και εμείς. Περνάει,
λοιπόν, ομόφωνα το ψήφισμα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΣ 10/02/2014
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης ζητά από την
Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας την αποκατάσταση των
αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων ομολογιούχων του Ελληνικού
Δημοσίου στην τιμή κτήσης των ομολόγων τους
Θέτει το θέμα στην ΚΕΔΕ προκειμένου να υπάρξει κεντρικό
ψήφισμα αναλόγου περιεχομένου για τους ομολογιούχους όλης της
Ελλάδας .
--------------------------ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγχωρήστε με, έχει έρθει μια πρόσκληση για κοπή
βασιλόπιτας.
26
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
27
«Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη, συνεργάτες και φίλοι του Συλλόγου
μας θα θεωρήσουν τιμητική την παρουσία σας στην εόρτειο
Χριστιανική εκδήλωση κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ
Ι.Ν.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
Ευχαριστούμε τον κ.Φωτόπουλο που μας καλεί. Είναι 23
Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 6.15΄.
Και μπαίνουμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
----------------------ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο
«Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αρίθμ.1 θέμα:
«Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ».
Ο Εκκαθαριστής κ.Καραμιχάλης έχει τον λόγο.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Καλησπέρα σας. Έχετε όλοι σας προφανώς ένα
έγγραφο που έχει απευθυνθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι
ουσιαστικά το έγγραφο που περιγράφει τη λήξη που αναφέρεται για τις
διαδικασίες που ακολουθήσαμε και στο τέλος ζητάμε ένα ποσόν το οποίον
δεν καλύπτεται από το προϊόν της εκκαθάρισης, δεδομένου ότι εμείς δε
ρευστοποιήσαμε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί το Νομικό Πρόσωπο που
διαδέχθηκε την ΤΑΒΙΘΑ, για να λήξει η εκκαθάριση.
Αν θέλετε, το ξαναδιαβάζω. Νομίζω ότι το έχετε όλοι σας. …Δεν το
έχετε; Να το διαβάσω.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
27
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
28
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραμιχάλη, διαβάστε το γιατί δεν ήταν και το θέμα
έγκαιρα.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, να το διαβάσω.
«Σε συνέχεια της απόφασής σας, με την οποία οριστήκαμε
εκκαθαριστές Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ηλιούπολης - Κέντρο
Φροντίδας Ηλικιωμένων ‘’ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ’’, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα
ακόλουθα.
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, διενεργήσαμε απογραφή
έναρξης εκκαθάρισης με την ημερομηνία της απόφασής σας και την 15η
Απριλίου 2011 συντάξαμε Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης με την ίδια
ημερομηνία έναρξης, όπως και η απόφασή σας, την οποία και
επισυνάπτουμε.
Στις 3 Ιουνίου 2011 δημοσιεύθηκε αρμοδίως πρόσκληση με την οποία
κλήθηκαν να αναγγελθούν τυχόν υπάρχοντες πιστωτές. Με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας αναγγελίας, οριστικοποιήθηκε ο Πίνακας Πιστωτών και
συμφωνήθηκε, με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που εμφανίζονταν στα Βιβλία
της Επιχείρησης, και στον Ισολογισμό έναρξης.
Στη συνέχεια, συντάξαμε στις 15 Απριλίου 2012 τον Ισολογισμό της α΄
περιόδου εκκαθάρισης με λήξη την 15/4/2012, καθώς και την 15/4/2013, αυτό της β΄ περιόδου εκκαθάρισης- με λήξη την 15/4/2013 και επισυνάψαμε
σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που υποβλήθηκαν αρμοδίως.
Επίσης, συντάξαμε και υποβάλλαμε όλες τις δηλώσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
που εκκρεμούσαν.
Σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήσαμε κατά την εκτέλεση του
έργου που μας ανατέθηκε, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα.
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων μου ως
Εκκαθαριστής, ένας από τους σκοπούς μου ήταν και ο εντοπισμός κατά το
28
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
29
δυνατόν όλων των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων και νομικών
δεσμεύσεων της Επιχείρησης από και προς τρίτους.
Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν
και ακολούθως να εμφανιστούν στις οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης όλες οι υποθέσεις που προέκυπταν από τα Βιβλία & Στοιχεία που
τέθηκαν υπ’ όψιν μας, εκτός από μία. Η υπόθεση αυτή αφορά σύμβαση η
οποία καταρτίσθηκε στις 5/7/2010 με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΕΠΕ, η οποία έχει
ως αντικείμενο την περιβαλλοντική διαχείριση, και εδρεύει στη Δάφνη
Αττικής.
Ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη δυνατό να ανευρεθεί η σύμβαση και
να εντοπιστούν και ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που απορρέουν
από αυτήν ήταν ότι, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας προς την εταιρεία
ΤΕΧΑΝ ΕΠΕ και επικαλούμενοι την εν λόγω σύμβαση για παροχή
πληροφοριών σχετικά με την πορεία της σύμβασης, αλλά και τη
γνωστοποίηση σε εμάς ποσών που ενδεχομένως είχαν εισπραχθεί για
λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης ‘’Η ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ’’ ή για ποσά τα
οποία ενδεχομένως οφείλονταν στη Δημοτική Επιχείρηση ‘’Η ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ’’,
η εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΕΠΕ ουδέποτε ανταποκρίθηκε στις οχλήσεις μας.
Οι Νομικοί Σύμβουλοι, στους οποίους απευθυνθήκαμε, μας δήλωσαν
ότι ο τρόπος κατάρτισης της σύμβασης εκ μέρους της προηγούμενης
Διοίκησης δεν παρείχε διασφαλίσεις οι οποίες θα μας έδιναν τη δυνατότητα
ως προς τον εξαναγκασμό του αντισυμβαλλόμενου για παροχή στοιχείων.
Μας γνώρισαν επίσης ότι αν και η διαδικασία εξαναγκασμού σε επίδειξη
εγγράφων προβλέπεται από τον Νόμο, κάτι τέτοιο θα ήταν από τη μια
χρονοβόρο, και από την άλλη η δαπάνη για την κίνηση της διαδικασίας αυτής
δε θα καλυπτόταν από το αντίστοιχο ενδεχόμενο έσοδο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
29
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
30
Με δεδομένους τους λιγοστούς πόρους εκκαθάρισης, κρίνουμε ότι δεν
μπορούμε να συνεχίσουμε τη διερεύνηση για τη σύμβαση αυτή με την
αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση και σκοπεύουμε να χωρίσουμε τις ενδεχόμενες
απαιτήσεις από την ΤΕΧΑΝ ΕΠΕ στον Δήμο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα
διερεύνησης για την ύπαρξη περισσοτέρων στοιχείων.
Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ρευστοποιήσαμε όλα τα
περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης, τα οποία ήταν δυνατόν να
ρευστοποιηθούν, γιατί με τη ρευστοποίηση καλύφθηκαν υποχρεώσεις προς
προμηθευτές της Δημοτικής Επιχείρησης. Επίσης, για τη διενέργεια
απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, των απαιτήσεων
και των υποχρεώσεων και την εν γένει διοικητική υποστήριξη, εφόσον η
Επιχείρηση τελούσε υπό εκκαθάριση και ως εκ τούτου δεν είχε προσωπικό,
χρειάστηκε να γίνουν δαπάνες εκκαθάρισης και να στηριχθούμε σε πόρους, οι
οποίοι μας χορηγήθηκαν από την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., έναντι συνολικής
αμοιβής 6.519€.
Δεδομένου ότι το ταμειακό υπόλοιπο της Επιχείρησης είναι μηδέν (0),
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάληψη της διαφοράς 4.562,42€
(περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ) ως δαπάνες εκκαθάρισης και την καταβολή του
στην υπό εκκαθάριση Επιχείρηση εκ μέρους του Δήμου, βάσει του Ν.3852,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4071, ώστε να εξοφλήσουμε την υποχρέωση
αυτή και να ολοκληρώσουμε την εκκαθάριση.
Σημειώνουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα αναγκαστούμε να
εκποιήσουμε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί το ΚΑΦΑΔΗΛ, ο οποίος με
αυτόν τον τρόπο θα παραμείνει στη χρήση του, όπως προβλέπει και το
σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του.
Εν όψει της ολοκλήρωσης εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης,
θα θέλαμε να προτείνουμε τα ακόλουθα:
30
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
31
1ον) την εξόφληση εκ μέρους του Δήμου του υπολοίπου των μη καλυπτόμενων
δαπανών 4.562€, βάσει του Νόμου Τάδε,
2ον) την ανάληψη και διερεύνηση εκ μέρους του Δήμου των ενδεχομένων
απαιτήσεων από την ΤΕΧΑΝ ΕΠΕ,
3ον)
την
ανάληψη
εκ
μέρους
του
Δήμου
των
ενδεχομένων
απαιτήσεων/υποχρεώσεων που δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν κατά το
στάδιο της εκκαθάρισης.
Με την προϋπόθεση αποδοχής των ανωτέρω, θα προχωρήσουμε στη
μεταβίβαση των παγίων περιουσιακών στοιχείων των κινητών (του
εξοπλισμού, δηλαδή) που εμφανίζονται στον Ισολογισμό έναρξης και
αναλύονται στη σχετική συνημμένη κατάσταση στο Νομικό Πρόσωπο
ΚΑΦΑΔΗΛ, τα οποία με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνουν στη χρήση του,
όπως προβλέπει και το σχετικό ΦΕΚ.
Για τον σκοπό αυτό συντάξαμε τον προτεινόμενο Ισολογισμό λήξης
εκκαθάρισης με ημερομηνία 28/1/, τον οποίο και επισυνάπτουμε,
σημειώνοντας ότι εφόσον αυτός και όλα τα ανωτέρω εγκριθούν, τόσο από
εσάς όσο και από τις Εποπτεύουσες Αρχές, θα αποτελέσει τον οριστικό
Ισολογισμό λήξης/εκκαθάρισης.
Για να γίνει η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης με τον πιο πάνω
προτεινόμενο τρόπο και για να γίνει δυνατή η μεταβίβαση των περιουσιακών
στοιχείων, πρέπει με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο να αναλάβει τις
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναφέρουμε και με ρητή του
απόφαση να αναλάβει την εξόφληση των υπολειπομένων δαπανών.
Σημειώνουμε ότι για να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, θα πρέπει επίσης να
εξοφληθεί και η αμοιβή του εκκαθαριστή, βάσει του ΦΕΚ εκκαθάρισης.
Καταλήγοντας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι εφόσον όλα όσα
αναφέρουμε ανωτέρω γίνουν αποδεκτά και επικυρωθούν με απόφαση
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
31
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
32
Δημοτικού Συμβουλίου, όσον μας αφορά, η εκκαθάριση της Δημοτικής
Επιχείρησης έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στα τυπικά για
την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του εξοπλισμού της Επιχείρησης προς το
ΚΑΦΑΔΗΛ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για όπου απαιτηθεί η παρουσία μας για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ.Καραμιχάλη.
Ο κ.Αναγνώστου έχει τον λόγο. Ερωτήσεις αν έχετε στην αρχή και
στη συνέχεια τοποθετήσεις.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Καραμιχάλη, άκουσα την εισήγησή σας. Τα 4,5
χιλιάρικα που ζητάτε, αφορούν το κόστος της απογραφής; Το κόστος των
Εκκαθαριστών ποιο είναι; Λέτε ότι πρέπει να το αναλάβει ο Δήμος. Και
τρίτον, μας αναφέρετε ότι δεν μπορέσατε να βρείτε τη σύμβαση με μια
εταιρεία περιβαλλοντική, την ΤΕΧΑΝ ΕΠΕ, και δε γνωρίζετε τι αφορά
αυτό.
Ήρθατε καθόλου σε επαφή, κ.Καραμιχάλη, με τον Λογιστή της
Επιχείρησης τον κ.Καμούτση; Ήρθατε σε επαφή με την Πρόεδρο της
Επιχείρησης να δείτε τι αφορά αυτή η σύμβαση; Γιατί γράφετε από κάτω
ότι δεν είναι δυνατόν να διερευνηθεί ποια είναι η σύμβαση. Αφήνετε να
αιωρείται ένα πέπλο περίεργο ότι κάτι έχει συμβεί με την Επιχείρηση πάλι
και αυτά δεν είναι σωστά. Εγώ επαναλαμβάνω, η Επιχείρηση είχε Λογιστή.
Μιλήσατε μαζί του; Είναι υπάλληλος του Δήμου αυτός. Με την Πρόεδρο
μιλήσατε να σας ενημερώσει τι αφορά αυτή η σύμβαση; Αυτή είναι η
ερώτησή μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Καραμιχάλη, μια ερώτηση να σας κάνω. Πόσες
χιλιάδες € ρύθμισε ο Δήμος Ηλιούπολης στο ΙΚΑ από τα χρέη της
32
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
33
ΤΑΒΙΘΑ; Γιατί αυτό δεν το αναφέρετε καθόλου στην εκκαθάρισή σας και
μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, έχετε τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ δεν καταλαβαίνω την εισήγηση ακριβώς. Η
εισήγηση έρχεται να μας δώσει μια εικόνα συνολικής εκκαθάρισης; Δε
νομίζω ότι έρχεται. Έρχεται να μας πει ότι κάτι δε μου διασφαλίζεται για να
πληρωθώ. Διασφαλίστε μου να πληρωθώ και μετά θα σας φέρω
εκκαθάριση. Κάνω λάθος σε αυτό; Ένα ζήτημα.
Δεύτερον, γιατί ακριβώς επικαλείται ο Εκκαθαριστής αυτή την
περίφημη Εταιρεία… Έτσι δε λέει εισηγητικά; Έτσι λέει, με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας εξηγήσει ο ίδιος, καΤσατσούλη. Συνεχίστε!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Λέω, δεύτερον. Έρχεται και μας λέει: δε βρήκα την
τάδε Εταιρεία… Μάλλον η τάδε Εταιρεία, απ’ ό,τι λέει, βρέθηκε και
αρνήθηκε να του δώσει στοιχεία -έτσι δε λέει; Από τη στιγμή που αρνείται
να του δώσει στοιχεία, λέει ο Εκκαθαριστής ότι πιθανόν να έχει απαιτήσεις.
Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Ένας που δε δίνει στοιχεία, μάλλον δεν έχει
και απαιτήσεις!
Π.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: Μάλλον έχει πάρει περισσότερα.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχει υποχρεώσεις.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Δεν ξέρω. Έχει πάρει περισσότερο; Ε, για να μη δίνει
στοιχεία, δε θέλω συνέχεια, τέλος πάντων μη με ενοχλείτε –ό,τι μπορεί να
σκεφτεί κανείς από αυτό.
Αλλά γιατί την επικαλείται ο Εκκαθαριστής, για να μας πει τι
ακριβώς; Ότι «ενδέχεται να έχει απαιτήσεις αργότερα, άρα μπορεί να
προκύψουν ζητήματα και να με καλύψετε;» Γιατί έρχεται; Ενώ στην ουσία
εγώ καταλαβαίνω ότι έρχεται «διασφαλίστε μου να πληρωθώ και μετά σας
δίνω τα της εκκαθάρισης». Απαντήστε μου λίγο σε αυτά, για να καταλάβω
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
33
34
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
κι εγώ σε τι τοποθετούμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, θέλετε κι εσείς να ρωτήσετε; Έχετε τον
λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Α, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Όλη την εκκαθάριση των
Δήμων η ίδια Εταιρεία την έχει πάρει. Αμάν, ρε παιδιά!
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Πρέπει να της απαντήσω ότι είμαστε η μόνη εταιρεία
ανώνυμη λαϊκής βάσης. Εγώ θα απαντήσω ότι είμαστε εταιρεία
μικρομετόχων- εργαζομένων. Δεν απολύουμε, που γενικά… Ούτε καν
απολύσεις κάνουμε -σοβαρά τώρα. Εγώ έχω πέντε ‘’παιδιά’’ αυτή τη
στιγμή -τα ξέρετε- και τα δύο δεν τα απολύω. Θα έπρεπε να τα απολύσω
και δεν τα απολύω, για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε όπως μπορέσουμε.
Λέω το εξής μόνο, κ.Καραμιχάλη Γιώργο. Απλά, αν από τα πάγια
περιμένουμε τίποτα, από την εκποίηση των παγίων –για την ΤΕΧΑΝ
πρέπει να μας ενημερώσεις, όπως είπες. Επί της ουσίας, δηλαδή,
ενημέρωση. Και το τελευταίο: αυτό που οφείλεται, το 4.500€, είναι σε
εμάς, στη ΣΟΛ; …Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραμιχάλη, απαντήστε στο μικρόφωνο.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ:
Να
ξεκινήσω
πρώτα
ιεραρχικά
από
τον
κ.Αναγνώστου, διότι είναι και αυτός που έχει το μεγαλύτερο δίκαιο, διότι
κάπου αστόχως μέσα στην Έκθεση γράφω ότι δεν ανευρέθη η σύμβαση.
Και δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα ότι δεν ανευρέθηκαν στοιχεία για τη
σύμβαση, όχι η ίδια η σύμβαση. Να σας πω.
Δεν αιωρείται τίποτα, αλλά υπάρχει όντως μια πραγματική αδυναμία
δικιά μου και να σας εξηγήσω ακριβώς. Αυτή η υπόθεση αφορά ένα
συγκρότημα, ένα σύστημα ανακύκλωσης που είχε μπει -όπως ενημερώθηκα
κι εγώ- κάπου εκεί που είναι ο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. Αυτό το σύστημα
ανακύκλωσης δούλεψε για κάποια χρόνια, το διαχειρίστηκε αυτή η
34
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
35
εταιρεία, η ΤΕΧΑΝ ΕΠΕ. Αυτό το σύστημα έκανε ανακύκλωση ο κόσμος
και του έδινε κάποια χρήματα, αλλά είχε τη δυνατότητα αντί για χρήματα –
όπως μου είπαν. Τώρα αυτά είναι πληροφοριακά, σας λέω τι έλεγε η
σύμβαση. Η σύμβαση έλεγε ότι μέσα από αυτό το σύστημα...
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Λοιπόν, υπήρχε ένα σύστημα που το είχε η ΤΕΧΑΝ
ΕΠΕ. Ήρθε και λέει ότι μπορούν οι πολίτες, αντί να πάρουν το προϊόν, όταν
κάνουν ανακύκλωση, το ποσό της ανακύκλωσης να το δωρίζουν στην
‘’ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ’’. Αυτό έλεγε η σύμβαση, αυτό ακριβώς έλεγε η σύμβαση,
ότι μπορούν να το δωρίζουν στην ‘’ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ’’.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να τα πω εγώ, που τα ξέρω λίγο καλύτερα;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Τα ξέρετε πιο καλά απ’ ό,τι λέει η σύμβαση; Πείτε
τα! Εγώ σας λέω τι λέει η σύμβαση. Η σύμβαση λέει αυτό που σας λέω.
Θέλετε να τη διαβάσουμε; Να τη φέρω, την έχω.
Η σύμβαση δεν είχε ποσόν, η σύμβαση έλεγε ότι από τα λεφτά που θ
εισπραχθούν από αυτό το σύστημα, αν και εφόσον εισπραχθούν για λογαριασμό της ‘’ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ’’, αυτά θα αποδοθούν στην ‘’ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ’’.
Δεν έλεγε ούτε ποσά ούτε διαδικασίες ούτε τίποτα. Μια γενική... Γι’ αυτό
λέω εγώ… Εγώ, όταν την πήγα σε έναν Δικηγόρο, μου λέει…
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει, κ.Αναγνώστου, και μετά θα πάρετε τον
λόγο να…
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραμιχάλη, θέλετε να προηγηθεί ο κ.Αναγνώστου;
Γιατί το χειρίστηκε το θέμα.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Ναι, ας πει κάτι, γιατί μπορεί να λέω κάτι λάθος
εγώ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
35
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
36
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η ΤΕΧΑΝ είναι η εταιρεία η οποία έχει αυτό το
σύστημα ανακύκλωσης δίπλα από τον ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, δίπλα στο
Άγαλμα της Εθνικής Αντίστασης. Αυτό το σύστημα είχε μπει από την
προηγούμενη Διοίκηση. Η σύμβαση προϋπήρχε από την προηγούμενη
Διοίκηση. Τι έλεγε; Εκεί πάει ο κόσμος και πετάει τα μπουκαλάκια, παίρνει
ένα χαρτάκι και έχει ανταποδοτικότητα αυτό. Δηλαδή πάει στον
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ και το χαρτάκι αυτό το εξαργυρώνει με πόντους κ.λπ.,
παίρνει κάποια χρήματα.
Η σύμβαση, λοιπόν, προέβλεπε ότι ένα μέρος από αυτούς τους
πόντους που ο δημότης πήγαινε και ανακύκλωνε, θα μπορούσε
ανταποδοτικά να δοθεί σε μια κοινωφελή επιχείρηση, όπως ήταν η
‘’ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ’’. Δεν εισπράχθηκε ποτέ κανένα ποσόν, δεν πλήρωσε ο
Δήμος ποτέ κανένα ποσόν, δεν ασχολήθηκε ποτέ κανένας, γιατί δεν το
ξέραμε τι ήταν, να δει αν υπάρχει ανταπόδοση. Η κυρία Καλύβα το
ανακάλυψε με τον Λογιστή το 2010 και λέει «βρε παιδιά, καθίστε εδώ.
Κάποια λεφτά πρέπει να πάρει η ‘’ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ’’» Τους φώναξε, λοιπόν,
και έκαναν μια σύμβαση στη συνέχεια της προηγούμενης σύμβασης, για να
μπορέσει η ΤΑΒΙΘΑ να πάρει τα 100-200€, γιατί για τέτοια ποσά μιλάμε.
Τελικά, δεν τα εισέπραξε ποτέ! Αυτή είναι η όλη ιστορία με τη σύμβαση
της ΤΕΧΑΝ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ.Αναγνώστου.
Συνεχίστε, κ.Καραμιχάλη.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Αυτό είναι το θέμα, όπως το λέτε, ότι οι
πληροφορίες που είχα εγώ έλεγαν ότι μπορεί να είναι 100€. Επειδή εγώ δεν
είχα αντίληψη του τι μπορεί να είναι, τι λέω…
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έτσι όπως το αναφέρετε, μιλάτε για σύμβαση με μια
εταιρεία που δεν τη βρήκατε!
36
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
37
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Όχι, τη σύμβαση σας λέω ότι τη βρήκα. Λάθος είναι!
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μπορεί να υποκρύπτει απαιτήσεις της εταιρείας
απέναντι…
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Να σας πω κάτι. Κοιτάξτε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι σπαταλάμε πολύ χρόνο για επουσιώδη θέματα.
Προχωρήστε, κ.Καραμιχάλη.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εγώ μίλησα τρεις φορές
με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Τον παρακάλεσα να μου δώσει τι στοιχεία
έχει για το τι έχει εισπραχθεί για λογαριασμό της Επιχείρησης και δε μου
έδινε. Σε καμία περίπτωση! Μίλησα με Δικηγόρο, είπαμε να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία που σας λέω. Εάν οι πληροφορίες που
ενδεχομένως προκύψουν στο μέλλον….
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν έχει υποχρεώσεις, έχει απαιτήσεις!
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Ο Δήμος έχει απαιτήσεις. Για τις υποχρεώσεις της
ΤΕΧΑΝ μιλάω, όχι του Δήμου!
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για ξαναδιαβάστε τι γράφετε! «…ενδεχόμενες
απαιτήσεις της εταιρείας ή ενδεχόμενες απαιτήσεις του Δήμου…»
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Συμφωνώ μαζί σας, κ.Αναγνώστου, πρώτη φορά!
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή δεν ξέρω τι
ακριβώς μπορεί να συμβεί, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν ξέρω τι
ακριβώς μπορεί να συμβεί. Έχω μια σύμβαση στα χέρια μου.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τη διαβάσατε τη σύμβαση;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Τη διάβασα.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τι γράφει; Ότι έχει απαιτήσεις η εταιρεία από τον
Δήμο ή ο Δήμος από την εταιρεία;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Είπα «ενδεχόμενες». Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί
στην πορεία.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
37
38
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αποκλείουμε το ενδεχόμενο να έρθει η εταιρεία αύριο και
να πει ότι «θέλω 2.000€»;
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πώς θα το πει; Αφού έχει κάνει σύμβαση με τον Δήμο!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί δεν απαντάει, λοιπόν;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Γιατί δεν απαντάει, τότε; Όταν δεν απαντάει
κάποιος… Όταν ένας αντισυμβαλλόμενος δε σου απαντάει, δεν είσαι και
σίγουρος για τίποτα. Και έβαλα και ‘’ή’’ και έβαλα και ‘’ενδεχόμενα’’.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, κ.Καραμιχάλη, για να ξεπερνάμε αυτό το σημείο.
Εσείς το σημειώνετε στην Έκθεσή σας. Επειδή δεν το εκκαθαρίσατε αυτό
το σημείο, δεν μπορέσατε να το εκκαθαρίσετε και το αφήνετε να μην έχετε
ευθύνη και λέτε «κάντε…»
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Όχι ‘’να μην έχω ευθύνη’’.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φέρνετε σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχει
το ενδεχόμενο. Όπως είπε όμως ο κ.Αναγνώστου, βεβαίως εμείς δεν
αναγνωρίζουμε καμία υποχρέωση στην εταιρεία. Απαίτηση έχουμε.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Εγώ είμαι υποχρεωμένος, τη στιγμή που τελειώνω,
να ενημερώσω τον Δήμο γιατί ο Δήμος σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτό
που ζητάω είναι να αναλάβει έτσι και αλλιώς οποιεσδήποτε ενδεχόμενες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύψουν στο μέλλον. Γι’ αυτόν τον λόγο τα
αναφέρω αυτά εδώ.
Το δεύτερο θέμα που ερωτήθηκα είναι για το κόστος, ποιο είναι το
κόστος του Εκκαθαριστή. Το κόστος του Εκκαθαριστή αναφέρεται στο
ΦΕΚ ξεκάθαρα. Λέει 10.000€ για όλη την Εκκαθάριση.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Και σας χρωστάμε πόσα ακόμη;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Αυτό είναι το κόστος της εκκαθάρισης. Πέρα από το
κόστος της εκκαθάρισης, την αμοιβή του Εκκαθαριστή, υπήρχαν και
δαπάνες εκκαθάρισης που είχαν να κάνουν με την απογραφή και τη
διοικητική υποστήριξη της εκκαθάρισης. Αυτά είναι τα υπολειπόμενα 4,5
38
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
39
[χιλιάρικα] που σας λέω και είναι και λίγα. Εγώ έτσι πιστεύω, αλλά τέλος
πάντων.
Λοιπόν, πέραν τούτου, συνεχίζουμε. Όσον αφορά τώρα τη σύμβαση
του κ.Καμούτση, σας έδωσα εγώ τις πληροφορίες. Νομίζω ότι είμαστε ΟΚ.
Κάποιος είπε εδώ ότι δεν υπάρχει τελικός Απολογισμός. Δεν είναι σωστό!
Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Ο τελικός Ισολογισμός είναι
αυτός. Ο τελικός έχει και τον τελικό Απολογισμό. Σε αυτό που είπε ο
Δήμαρχος κ.Βαλασόπουλος έχει δίκιο. Ένα πράγμα δεν αναφέρω μέσα
στην Έκθεση και αυτό δεν το αναφέρω, γιατί έχει γίνει σχετική απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι γνωστό, κακώς όμως βέβαια, έπρεπε να το
συμπληρώσω. Δεν αναφέρεται και στα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης
ομοίως, γι’ αυτό κι εγώ δεν το ανέφερα. Είναι το ποσό των 118.310,45€ το
οποίο είναι ποσό που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να πληρώσει ο
Δήμος για τη Δημοτική Επιχείρηση και να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις της
προς το Δημόσιο, προς το ΙΚΑ και να πληρώσει και αμοιβές προσωπικού.
Αυτά έχουν παρθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι γνωστά και
εκ παραδρομής δεν τα έβαλα κι εγώ. Θα έπρεπε να τα βάλω, για να γίνει
πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση. Θα το συμπληρώσω και αν θέλετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ.Καραμιχάλη.
Θέλετε να τοποθετηθεί κάποιος συνάδελφος;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Για τα πάγια υπάρχει ένα θέμα. Στα πάγια υπάρχει
ένα λεπτό σημείο. Θα μπορούσα να τα έχω εκποιήσει, για να πληρώσω τα
λεφτά αυτά που λέμε, που χρωστάει ακόμη η εκκαθάριση της ΣΟΛ. Δεν το
κάνω και τα ζητάω από τον Δήμο, γιατί στο ΦΕΚ Ίδρυσης του ΚΑΦΑΔΗΛ
που έχει βγει λέει ότι η περιουσία της ‘’ΤΑΒΙΘΑ’’ είναι περιουσία του
ΚΑΦΑΔΗΛ. Το λέει ρητά! Εκεί, βέβαια, δε θα μπορούσε να εννοεί τη
μεικτή περιουσία, αλλά την καθαρή, δηλαδή αυτή που θα απομείνει από
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
39
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
40
την εκκαθάριση.
Εγώ λέω, για να μην μπει στην εκκαθάριση ο εξοπλισμός, αφού
χρησιμοποιείται, να τον κρατήσει και απλά εσείς να μας πληρώσετε τη
διαφορά των υποχρεώσεων. Και πάει και μεταφέρεται στο ΚΑΦΑΔΗΛ,
όπως λέει και το ΦΕΚ του. Γιατί εδώ υπάρχει ένα κενό. Δεν μπορεί να το
βάζεις σε περιουσία και από την άλλη να εκκαθαρίζει! Και άμα δε φτάσει;
Κανείς δε θα το αγοράσει, θα το πάρει το ΚΑΦΑΔΗΛ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τα 118 στο ΙΚΑ πόσα χρόνια είναι; Σε πόση διάρκεια;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Δεν είναι όλα του ΙΚΑ. Είναι και Εφορία, είναι και
Προσωπικό.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ναι, λέω πόση διάρκεια περιλαμβάνει; Είναι από τότε
που στήθηκε η ‘’ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ’’; Είναι του Γεωργάκη; Είναι του
Αναγνώστου; Ποια φάση είναι;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Τελευταίες οφειλές που είχαν μπει στη ρύθμιση.
Ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα. Όταν ήρθα σε εσάς, κάναμε αυτό, ήρθα
και σας είπα «αυτές είναι οι οφειλές.» Αν πάρουμε το Πρακτικό του τότε
Δ.Σ., θα υπάρχει.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι και στη Διοίκηση Αναγνώστου, είναι και στην
επόμενη Διοίκηση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ούτε 1€ σε εμάς!
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μην αφήνετε…
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Δεν αφήνω τίποτα!
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εάν δεν έχετε στοιχεία, μη λέτε νούμερα.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Είπα ‘’τελευταίο χρονικό διάστημα’’.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μην αφήνετε νούμερα για εντυπώσεις, εάν δεν τα
έχετε τα στοιχεία.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Τα έχω τα στοιχεία. Τα έχω φέρει στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Έχουμε πάρει απόφαση, γι’ αυτό σας τα λέω. Τα ‘χω φέρει!
40
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
41
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω εγώ στον κ.Αναγνώστου, εάν δεν ενθυμείται
ο κ.Καραμιχάλης. Ρωτήστε την Πρόεδρό σας, η οποία έκανε μεγάλη
προσπάθεια για να πάρει φορολογική ενημερότητα γιατί χρώσταγε και
εμείς πήγαμε προσωπικά και ρυθμίσαμε τα χρέη προς το ΙΚΑ και τους
άλλους φορείς, για να μπορέσει να δουλέψει, γιατί είχε η ίδια Λογιστικό
Γραφείο. Ρωτήστε την!
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η Επιχείρηση δούλευε επί δικής σας Διοίκησης!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνετε λάθος! Με βάση τον Νόμο, μέχρι να αλλαχθεί…
Αλλά ρωτήστε την Πρόεδρό σας να σας το πει.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Βρε, εγώ την Πρόεδρό μου την έχω ρωτήσει, γι’ αυτό
ρωτάω και εδώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και δε σας είπε ότι ήρθε να παρακαλά να κάνουμε ρύθμιση,
για να δουλέψει; Δε σας το είπε αυτό;
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σοβαρολογείτε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως!
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είχατε υποχρέωση να το κάνετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, είχα υποχρέωση ε; Θα φορτώσω στον λαό της Ηλιούπολης τα χρέη που είχατε;
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Άσε τα λαϊκίστικα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ!
Κύριε Καραμιχάλη, ζητάτε από το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποδεχθεί την Έκθεση του Εκκαθαριστή, να αποδεχθεί την αμοιβή, να
αναλάβει την αμοιβή των Εκκαθαριστών, τα έξοδα της εκκαθάρισης και
τελειώνει η εκκαθάριση, τελειώνουμε οριστικά από ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ; Και η
περιουσία στο τέλος που λέτε, τα ακίνητα, ό,τι άλλο είναι;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Θα γίνει μια Πράξη…
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
41
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
42
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια Πράξη γίνεται, έτσι; Και δε μας απασχολεί στο μέλλον
πια, τελειώνει εδώ η ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ.
Συνάδελφοι,
αυτό
ψηφίζουμε.
Αποδεχόμαστε
την
Έκθεση,
αποδεχόμαστε την αμοιβή και λήγει οριστικά το θέμα ΑΓ.ΤΑΒΙΘΑ με την
Πράξη που θα κάνει στη συνέχεια ο Εκκαθαριστής. Υπάρχει κάποια
αντίρρηση; …Το θέμα περνάει ομόφωνα.
Π.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: Απέχω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απέχει ο κ.Πατσαβός.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εμείς ‘’λευκό’’.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ‘’Λευκό’’ και η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
ΧΡ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Λέω ‘’ναι’’ με ποια έννοια; Με την έννοια ότι αυτή τη
στιγμή η εκκαθάριση ουσιαστικά έχει τελειώσει όντως. Με τα 4,5 χιλιάδες πόσα είναι εκεί πέρα- κλείνει οριστικά και αμετάκλητα. Άρα, αυτή τη
στιγμή σαν Ισολογισμός τελικός είναι σωστός, δεν υπάρχει καμιά
αντίρρηση. Και εκ του Νόμου όντως το ΙΚΑ το ανέλαβε ο Δήμος και,
επαναλαμβάνω, ότι ως προς την εκκαθάριση εκείνο που εγώ μπορώ να πω
είναι ότι ήταν σωστή, δεν υπάρχει ότι… Η υποχρέωση 4,5 χιλιάδες είναι
και είναι σωστή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η καΠίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Απλά και από τη δική μου πλευρά να αιτιολογήσω την
ψήφο μου. Λοιπόν, για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο που λέγεται ΤΑΒΙΘΑ,
εγώ χαίρομαι που μεταφέρθηκαν και πρέπει να μεταφερθούν ό,τι
υποχρεώσεις προέκυπταν σε συγκεκριμένη λογιστική περίοδο στον Δήμο.
Ευχόμαστε να συνεχίσει αυτή την πολιτική ο Δήμος και για τις υπόλοιπες
Δημοτικές Επιχειρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, καΠίκουλα.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
42
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
43
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Την εξόφληση εκ μέρους του Δήμου του υπόλοιπου των μη καλυπτόμενων δαπανών εκκαθάρισης €4.561,42 (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
βάσει του Ν.3852/2010, αρ.109, παρ.7, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το Ν.4071, αρ.10, παρ.15.
2. Την ανάληψη και τη διερεύνηση εκ μέρους του Δήμου των ενδεχόμενων
απαιτήσεων από την ΤΕΧΑΝ ΕΠΕ.
3. Την ανάληψη εκ μέρους του Δήμου των απαιτήσεων/υποχρεώσεων που
ενδεχομένως δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν κατά το στάδιο της
εκκαθάρισης.
Με την προϋπόθεση αποδοχής των ανωτέρω οι εκκαθαριστές θα
προχωρήσουν στη μεταβίβαση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης που εμφανίζονται στον Ισολογισμό λήξης της Επιχείρησης και
αναλύονται στη σχετική συνημμένη κατάσταση, στο Νομικό Πρόσωπο του
Δήμου ΚΑΦΑΔΗΛ, τα οποία με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνουν στη
χρήση του, όπως προβλέπει και το σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του, με αριθμό
618/18.4.2011, Τεύχος Β΄ και τα οποία έχουν ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ "ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ"
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ
Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΧ
1
Κουτάλα Βαθιά
2
2
Κουτάλα ρηχή
1
3
Δίσκος σερβιρίσματος
4
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
43
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
44
44
4
Πιάτο Βαθύ
19
5
Πιάτο Μεσαίο
37
6
Πιάτο Μικρό
36
7
Πιάτο Γάλατος
30
8
Πιάτο Καφέ
30
9
Φλιτζάνι Καφέ
34
10
Κανάτα Νερού
10
11
Πιρούνια μικρά και μεγάλα
134
12
Κουτάλια μικρά και μεγάλα
106
13
Μαχαίρι κουζίνας
3
14
Μαχαίρι φαγητού
67
15
Πάγκος με συρτάρια
3
16
Ντουλάπι τοίχου
3
17
Ψυγείο
1
18
Καταψύκτης
1
19
Πλυντήριο πιάτων
1
20
Τρέιλερ
2
21
Κάδος κουζίνας
1
22
Ψύκτης νερού
1
23
Ξύλινα ντουλάπια φύλαξης τροφίμων
1
24
Ψάθινες καρέκλες
23
25
Κρεβάτια
27
26
Κομοδίνα
26
27
Ντουλάπες ξύλινες
22
28
Σκαμπό
6
29
Καναπέδες
4
30
Πολυθρόνες
2
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
45
31
Τραπέζι σαλονιού
2
32
Σύνθετα ΤV
3
33
Καρέκλες βεράντας
20
34
Τραπεζάκια βεράντας
9
35
Γραφείο εργασίας
3
36
Καρέκλες γραφείων εργασίας
3
37
Βιβλιοθήκη
2
38
Καρέκλες με ύφασμα
4
39
Ροτόντα
1
40
Τηλεόραση
3
41
Τηλέφωνο
17
42
Κάδος δωματίου
11
43
Κάδος μπάνιου
6
44
Βουρτσάκι μπάνιου
6
45
Κουρτίνα μπανιέρας
2
46
Πυροσβεστήρες
26
47
Βάζο
3
48
Ρολόι τοίχου
3
49
Αναπηρικό καροτσάκι
3
50
Πλυντήριο ρούχων
1
51
Στεγνωτήριο ρούχων
1
52
Κατσαρόλα
4
53
Ταψιά
8
54
Τηγάνι
5
55
Σουρωτήρι
4
56
Φόρμα Κέικ
3
57
Τρίφτης
1
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
45
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
46
58
Μπρίκι
3
59
Κανάτα για γάλα
3
60
Ζαχαριέρα
4
61
Σπάτουλα
1
62
Μαχαίρι ψωμιού
1
63
Μίξερ
2
64
Κεντρική μονάδα Η/Υ
1
65
Οθόνη Η/Υ
1
66
Μίξερ χειρός
1
67
Φωτιστικά ασφαλείας και εξόδου
12
68
Πυροσβεστική φωλιά
4
69
Πίνακας πυρανίχνευσης
1
70
Μπαταρία πίνακα πυρανίχνευσης
1
71
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής
5
72
Κοινή βάση πυρανιχνευτών
1
73
Ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων
1
74
Κόμβιο - Διακόπτης αναγγελίας φωτιάς
5
75
Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης
4
76
Ηλεκτροβάνα
1
77
Πόρτα πυράντοχη
1
78
Κουβέρτες
30
79
Τραπεζομάντηλα
30
80
Ανάγλυφα θέματα
6
102
46
81
Κουρτίνα
Μέτρα
82
Φωτιστικός στύλος
1
83
Λάμπα ιοδίνης
1
84
τάπα οβάλ
8
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
47
85
Φωτιστικά κρεμαστά
4
86
Λάμπες ηλεκτρ.
4
87
Φωτιστικό Οβάλ
6
88
Σύνδεσμος οβάλ
4
89
Τάπα οβάλ
4
90
Ανάρτηση κρεμαστή
6
91
Λάμπα φθορίου
12
92
Στάρτερ
12
93
Φωτιστικό Οβάλ
2
94
Ανάρτηση οροφής (σετ)
2
95
τάπα οβάλ
4
96
Λάμπα φθορίου
4
97
Στάρτερ
4
98
Κυψέλη διαφανής οβάλ
45
99
Γραφείο εργασίας μεγάλο ξύλινο
1
100 Προέκταση γραφείου για στήριξη
1
101 Ερμάριο κλειστό με πόρτες
1
102 Στεγάνωση και μόνωση ταράτσας
1
103 Πρόγραμμα antivirus Η/Υ
1
104 Πλαστικό ράφι
1
105 Κεντρική μονάδα Η/Υ
1
106 Οθόνη Η/Υ
1
107 Πληκτρολόγιο Η/Υ
1
108 Περιφερειακά Η/Υ
1
109 Εκτυπωτής ΗΡ DESKJET 5850
1
110 Ντουλάπι αρχείου
1
Ο Ισολογισμός Λήξης της εκκαθάρισης που έχει συνταχθεί με ημερομηνία
28 Ιανουαρίου 2014, θα αποτελέσει τον οριστικό Ισολογισμό Λήξης της
εκκαθάρισης και ο οποίος έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
47
48
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
48
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
49
Διαβιβάζει τον φάκελο στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, για να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Οι κ.κ. Τσατσούλη και Λαγκαδινός δηλώνουν ‘’ΛΕΥΚΟ’’.
 Ο κ.Πατσαβός απέχει της ψηφοφορίας.
------------------------ΣΗΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Ακολουθεί ενιαία συζήτηση των υπ’ αριθμ.2 & 3
θεμάτων της Η.Δ.
2ο
«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος»
& 3ο
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγονται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμ.2 θέμα:
«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος» καθώς το με αριθμ.3 θέμα:
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου».
Η κα Κοττάκη έχει τον λόγο.
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Το 2 και το 3 είναι μαζί, καθώς η αναμόρφωση
συμπεριλαμβάνει και την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Στις
30/1/2014 ήρθε η έγκριση του προϋπολογισμού μετά την τροποποίηση που
κάναμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την έγκριση
του προϋπολογισμού έπρεπε να κάνουμε κάποιες συμπληρωματικές
μειώσεις στον προϋπολογισμό μας, ύψους 227.566€. Στα πλαίσια αυτά,
έγινε και η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Μειώθηκαν κάποια
έργα, όπως μειώθηκαν και κάποιες άλλες δαπάνες, για να μπορέσει να
ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός και σύμφωνα με τις υποδείξεις και
σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν εν τω μεταξύ. Γιατί ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
49
50
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
προϋπολογισμός αυτός έγινε γύρω στον Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και τα
στοιχεία έπρεπε να επικαιροποιηθούν πλέον, γι’ αυτό ερχόμαστε τώρα και
θα έρθουμε και σε επόμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου να
κάνουμε και άλλη αναμόρφωση προϋπολογισμού, όπως και τροποποίηση.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η οποία βγαίνει πλέον για τον
προϋπολογισμό, είμαστε υποχρεωμένοι πολλά έργα και πολλές δαπάνες να
τις περνάμε με αναμόρφωση και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
Απαγορεύεται από το Παρατηρητήριο, το οποίο βρίσκεται στο Υπουργείο
Εσωτερικών, να προϋπολογίζουμε δαπάνες και έσοδα που δεν έχουν
εγκριθεί. Γι’ αυτό λέω ότι θα έρθουν και άλλες αναμορφώσεις και
τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος.
Αν θέλετε, κάντε ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κοττάκη, να συμπληρώσω και ερώτηση, αν δεν το
λέω σωστά. Ο Προϋπολογισμός είχε συνταχθεί με απολογιστικά στοιχεία
Σεπτεμβρίου 2013, ενώ τώρα συντάσσεται με πλήρη απολογιστικά στοιχεία
γιατί έχουμε όλης της χρονιάς. Είναι έτσι;
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Τώρα τροποποιείται με βάση την 31/12/2013 και από
εκεί και πέρα θα αρχίσουν να γίνονται οι αναμορφώσεις με βάση τα
καινούργια στοιχεία του ’14, την πορεία των εσόδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Στον προϋπολογισμό, που φέραμε στην προηγούμενη
φάση ξανά μειωμένο, υπάρχει και άλλη μείωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και άλλη μείωση.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Πόσο;
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: 227.000.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Πού κατανέμεται αυτό; Σε ποιες Υπηρεσίες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίως στα έργα, γι’ αυτό γίνεται η τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος.
50
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
51
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Υπάρχουν κάποια μικρά έργα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό και εν τω μεταξύ είχαν εκδοθεί τιμολόγια και
μεταφέρθηκαν σε άλλους κωδικούς, στον κωδικό των κλεισμένων
χρήσεων, στον 81 κωδικό, αλλά κυρίως χρησιμοποιήθηκαν διάφορες
δαπάνες, μικροδαπάνες γενικά δηλαδή, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, μικροδαπάνες. Έχουν γίνει και τακτοποιήσεις κάποιων λογαριασμών συγχρόνως,
γιατί είχε ζητηθεί να μεταφερθεί ένας κωδικός, να πάει σε κάποιον άλλο
κλπ.
Τώρα, συγκεκριμένα θέλετε να σας διαβάσω; Είναι πάρα πολλοί
κωδικοί.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Η εκτίμησή σας δηλαδή, κάθε 3μηνο θα έρχεται και
μείωση;
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα
έχει μεγάλο πρόβλημα να υλοποιηθεί. Οι ανελαστικές δαπάνες ίσα-ίσα που
καλύπτονται και δεν ξέρω αν καλύπτονται κιόλας. Η εκτίμησή μου σαν
υπάλληλος, σαν Οικονομολόγος, είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τον
προϋπολογισμό του 2014. Γι’ αυτό θα έχουμε συνέχεια αναμορφώσεις και
θα προσπαθούμε να τσοντάρουμε για να μπορέσει να υλοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση;
Τα δύο θέματα, 2 και 3, η αναμόρφωση και η τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος, περνάνε κατά πλειοψηφία, με αποχή της Λαϊκής
Συσπείρωσης, της κας Πίκουλα, του κ.Πατσαβού, του κ.Κοκοτίνη και του
κ.Σόφη.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνονται … εγκρίνονται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010 και το
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
51
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
52
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
( Θέμα 2ο )
Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
προκειμένου να συμπεριληφθούν τα παρακάτω:
α/α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Αρ.Μελ
ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΠΗΓΗ
2014
ΧΡ/ΣΗΣ
ΚΩΔ.
ΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Τροποποίηση
τμήματος εξωτερικής
διαμόρφωσης του
1
αύλειου χώρου
48/08
Δημαρχιακού
0,00
ΣΑΤΑ
7312.0001
0,00
ΕΣΠΑ
7321.0002
Μεγάρου για αλλαγή
ρύσης όμβριων
υδάτων
2
Πράσινα Δώματα σε
Δημοτικά κτίρια
ΣΥΝΟΛΟ
0,00
2014
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0,00
ΣΑΤΑ
0,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
0,00
0,00
52
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
5122
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
53
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΠΗΓΗ
ΚΩΔ.
ΚΑ
α/α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Αρ.Μελ.
2014
ΧΡ/ΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Κατασκευή νέου
1 τριώροφου Παιδικού
Σταθμού επί της οδού
Αγαμέμνονος
01/09
240.971,21
ΕΣΠΑ
7341.0002
1328.0003
Πρόγραμμα
δημόσιων
επενδύσεων
2012
7321.0011
1322.0011
Κατασκευή Πρότυπου
Κέντρου Ατόμων με
2 Αναπηρία Δήμου
Ηλιούπολης με
μεταρρύθμιση
υπάρχοντος κτιρίου
18/13
37.600,00
Δημιουργία γηπέδων
3 τένις έναντι
Πολυκλαδικών
51/13
0,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7326.0016
0122
4 Διαμόρφωση προαύλιων
χώρων σχολείων
22/13
28.200,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7336.0025
0122
Προσθήκη αίθουσας
5 πολλαπλών χρήσεων στο
10ο Δημοτικό σχολείο
Ηλιούπολης
41/08
259.164,00
Προγραμματική
σύμβαση με
ΟΣΚ
7321.0002
1326.0004
Υλοποίηση του Σχεδίου
6 Δράσης " Κοινωνική
Δράση Ηλιούπολης " από
το Δήμο (ΤοπΣα)
33.320,00
7341.0001
599.255,21
ΣΥΝΟΛΟ
2014
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
28.200,00
0,00
571.055,21
599.255,21
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
53
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
54
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
α/α
1
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κατασκευή συντήρηση δικτύου
ηλεκτροφωτισμού
της πόλης
(συμπεριλαμβανομέ
νων και λαμπτήρων
κλπ)
ΣΥΝΟΛΟ
Αρ.Μελ
ΠΡ/ΣΜΟΣ
2014
58/13
0,00
ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ
ΚΩΔ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ΑΝΤΑΠΟΔ
ΟΤΙΚΑ
7335.0016
KA
ΕΣΟ
ΔΩΝ
0311.00
01
0,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0,00
ΣΥΝΟΛΟ
0,00
ΥΠΗΡΕΣΙA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
α/α ΕΡΓΟΥ
1
2
3
4
54
Κατασκευή
αγωγών
όμβριων
Κατασκευή
εξωτερικών
διακλαδώσεων
σε δρόμους
περιοχής Δήμου
Ηλιούπολης
Δημιουργία
καλλι-εχνικών
εργαστηρίων
Ανάπλαση
κοινόχρηστου
χώρου και
ενίσχυση
πρασίνου Ηρώς
Κων/λου μεταξύ
των οδών Εθν.
Μακαρίου &
Παπαναστασίου
Αρ.Με
λ
ΠΡ/ΣΜΟΣ
2014
ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ
ΚΩΔ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑ
ΕΣΟΔΩΝ
28/13
54.800,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7312.0028
0461
21/09
20.000,00
ανταποδοτικά
7312.0030
3222
48/13
0,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7321.0011
00122
18/06
0,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7323.0020
0462
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
Κατασκευή
αντιολισθηρού
τάπητα σε
δρόμους με
μεγάλη κλίση
Διαμόρφωση
οδών σε οδούς
ήπιας
κυκλοφορίας
(σχολικοί
δακτύλιοι)
Κατασκευή
αντιολισθηρού
τάπητα τσιμεντοστρώσε
ις πλακοστρώσεις
σε δρόμους με
μεγάλη κλίση
Διαμόρφωση
και συντήρηση
κοινοχρήστων
χώρων
Συντήρηση και
επισκευή
σχολικών
κτιρίων 2011
ΥΠΕΣΔΔΑ
Ανάπλαση
παιδικής χαράς
πλατείας Εθν.
Αντίστασης
(ΑΜ33/08)
Συντήρηση Επισκευή Ανάπλαση
πεζοδρόμιων
στην ευρύτερη
περιοχή του
Αγίου
Κωνσταντίνου
Ασφαλτοστρώσ
εις οδών
Σημειακές
παρεμβάσεις σε
λακκούβες κ.λπ.
Έργα κυκλοφοριακών παρεμβάσεων σε διάφορους δρόμους
της πόλης
55
32/12
0,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7323.0029
0512
35/12
0,00
ΣΑΤΑ
7323.0031
05122
4/13
45.500,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7323.0033
0462
15/13
40.000,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7326.0006
0512
17/12
29.239,00
ΣΑΤΑ
7331.0033
05122
33/08
0,00
ΘΗΣΕΑΣ
7332.0016
1314
36/09
50.000,00
ΣΑΤΑ
7334.0007
05122
15/10
0,00
ΣΑΤΑ
7333.0024
05122
18/10
13.442,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7333.0029
0715
21/13
0,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7333.0056
0713
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
55
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
56
17
18
19
20
21
22
56
Συντήρηση και
αντικατάσταση
πινακίδων
ονοματοθεσίας
οδών , ΚΟΚ κλπ
Διαγράμμιση
διαβάσεων
πεζών ,
διαχωριστικών
λωρίδων κ.λπ.
Ανακατασκευή
και Συντήρηση
πεζοδρομίων πλατειών κλπ
της πόλης
Επέκταση
αγωγού
ακαθάρτων στην
οδό Τανάγρας&
Πανταζή
Διάφορες
διαμορφώσεις
στο οικόπεδο
Ο.Τ 586 έναντι
πλατείας Π.Π.
Γερμανού
Ανάπλαση και
βελτίωση
πρασίνου στις
πλ. Ανεξαρτησίας- πλ.
Αναγνωσταρά
και πάρκα επί
της οδού Ηρώς
Κων/λου και
εγκατάσταση
πράσινης στέγης
σε κοινόχρηστους χώρους
23
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ
ΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
24
Μελέτη αστικής
κινητικότητας &
κυκλοφοριακή
μελέτη
Εξοικονόμηση
ενέργειας
Ηλιούπολης
MIS 373663
30/13
0,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7333.0058
0715
34/13
0,00
ΣΑΤΑ
7333.0059
05122
24/13
16.245,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7334.0010
0718
51/13
0,00
ΑΝΤΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΑ
7336.0029
3222
52/13
0,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7336.0030
0441
438.026,00
ΠΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΗ
ΖΩΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΑΠ.
ΕΝΤΑΞΗΣ
9238/09
ΠΟΣΟ
2.000.000
7341.0003
1328.0002
180.849,98€
ίδιοι πόροι
2014
602.833,26
421.983,28
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ
Ω 2014
7341.0006
0441 &
13280004
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ
Ω (0,01)
50.000,00
& ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
7341.0008
6/09
1328.0004
η
ης
4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
22
25
26
27
28
Προμήθεια
καλύμματος
πισίνας για το
κολυμβητήριο
του Δ. Ηλιούπολης στα πλαίσια
του έργου
Μελέτη οριοθέτησης ρέματος
Πικροδάφνης
Περιβαντολλογι
κή μελέτη ρέματος πικροδάφνης
Υδραυλική
μελέτη ρέματος
Πικροδάφνης
Στατική μελέτη
μεταλλικής γέφυρας στο ρέμα
πικροδάφνης
ΣΥΝΟΛΟ
57
67.650,00
χρηματοδότησ
η εξοικονομώ
73.410.012
31/11
15.100,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7412.0023
0441
32/11
2.355,02
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7412.0026
0713
33/11
4.559,55
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7412.0027
0441
34/12
4.550,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
7412.030
0512
1.454.299,83
2014
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΕΙΣ
ΣΑΤΑ
977.659,28
79.239,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
377.401,55
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
397.401,55
20.000,00
1.454.299,83
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
α/α
1
2
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ
Διενέργεια
ψεκασμών για
την καταπολέμηση του
εντόμου
Marchalina
Hellenica σε
πευκώνες
Ανάπλαση
πλατείας
Φλέμινγκ
ΣΥΝΟΛΟ
Αρ.Μελ
ΠΡ/ΣΜΟΣ
2014
ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ
ΚΩΔ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑ
ΕΣΟΔΩΝ
21/06
0,00
ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
7322.0001
0441
44/12
14.000,00
ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
7332.0061
0441
14.000,00
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
57
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
58
2014
ΣΑΤΑ
0,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
14.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
α/α
1
2
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ
Αρ.Μελ
Κατασκευή νέων
οστεοφυλακίων
36/12
στο Δημοτικό
Κοιμητήριο
Επισκευή
τμηματος στέγης
της εκκλησιας
26/13
και διαμόρφωση
εισοδου του
νεκροταφείου
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡ/ΣΜΟΣ
2014
ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ
ΚΩΔ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑ
ΕΣΟΔΩΝ
2.952,00
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
7326.0011
0412.0001
0,00
ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
7331.0008
0412.0001
2.952,00
2014
ΣΑΤΑ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ
0,00
2.952,00
2.952,00
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Οι κ.κ Πίκουλα, Τσατσούλη, Λαγκαδινός, Κοκοτίνης και Σόφης απέχουν.
-------------------------------( Θέμα 3ο )
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, για τους
κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες
του Δήμου Ηλιούπολης, ως εξής :
58
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
59
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
59
60
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
60
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
61
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
61
62
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
62
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
63
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
63
64
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
64
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
65
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
65
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
66
Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ
16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές
των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο
23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των
Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση.
1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α, 245 αφορούν στην το έγγραφο με αρ.
πρωτ. 13/04-05/124/6 του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής
2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 107 & 242 αφορούν το έγγραφο του Τ.Π.&
Δανείων & ΓΡΠ 10/2014 της Ταμειακής Υπηρεσίας.
3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 243 αφορούν το ΓΡΠ 17/2014 της
Ταμειακής Υπηρεσίας.
4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 29-41 αφορούν το ΔΥ/5-2-14 του Τμ.
Μισθοδοσίας λόγω καταβολής του εκλογικού επιδόματος.
5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 2-28, 42-106, 108-147, 149-241, 244-247
αφορούν το με αρ. Πρωτ. 5492/4583/30-1-14 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1 & 148 αφορούν το Δ.Υ./6-2-14 του
Αντιδημάρχου Κ.Χατζηδάκη.
Αρχικό Αποθεματικό : 68.600,00€
Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 1.091.227,43€
Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) :
671.407,96€
Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 2.067.880,15€
Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 1.581.460,68€
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 68.600,00 € + 419.819,47€ - 486.419,47€ = 2.000,00€
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Οι κ.κ.Πίκουλα, Τσατσούλη, Λαγκαδινός, Κοκοτίνης και Σόφης απέχουν.
-------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, μοιράζεται ένα γλυκό. Είναι για την ονομαστική
γιορτή του Αντιπροέδρου, του κ.Χαράλαμπου Κολιοφώτη. Του ευχόμαστε
Χρόνια Πολλά.
Χ.ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ όλους.
---------------------------4ο
«Νομικές δεσμεύσεις»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 4 θέμα:
«Νομικές δεσμεύσεις».
Η κα Κοττάκη έχει τον λόγο.
66
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
67
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Νομικές δεσμεύσεις γενικώς. Είναι οι νομικές δεσμεύσεις
που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε στην αρχή του χρόνου και
αναφέρονται κυρίως σε υποχρεωτικές δαπάνες, για να μπορέσουμε να
προχωρήσουμε στη διαδικασία της υλοποίησης.
Η νομική δέσμευση προηγείται έναντι όλων των άλλων. Έπεται η
ψήφιση πίστωσης. Θα γίνει στα κατάλληλα όργανα. Οι νομικές δεσμεύσεις
όλες περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω εδώ τους διάφορους
κωδικούς. Αν θέλετε να ρωτήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια ερώτηση;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ποιες είναι αυτές οι νομικές δεσμεύσεις;
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: (Διαβάζει)
- Έξοδα Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών.
- Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών.
- Εισφορά
για
την
εξασφάλιση
μέσων
προστασίας
αμάχου
πληθυσμού.
- Κράτηση 0,5 …
Είναι υποχρεωτικές αυτές, οι οποίες δεν θέλουν και ψήφιση πίστωσης, με
βάση τον Νόμο.
- Παράβολα Δημοσίου,
- Αποζημίωση Δημοσίου για χορήγηση στοιχείων οχημάτων κλπ.
- Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κα Κοττάκη, σας ευχαριστούμε.
Το θέμα περνάει ομόφωνα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
67
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
68
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου,
συνεχιζόμενων
προμηθειών,
υπηρεσιών
–
εργασιών
καθώς
και
υποχρεωτικών δαπανών και συγκεκριμένα ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ
ΤΟ 2014
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΤΕΧ.& ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ.ΕΡΓΟ
ΕΞΟΙΚΟΝ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛ.
ΑΜ. ΤΠΕΠ01/12
ΠΡΟΜ.ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΤΥ 24/13
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΑΜ.ΤΥ
15/2013
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ
ΑΠΟΚΑΤ.ΖΗΜΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
& ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ - 8ο Γυμν.
ΕΡΓ.ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΑΤΕΣΤ.
ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ .32/2013
68
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΕ
Π.ΣΑΙΚΑΣ & ΣΥΝ.
ΕΕ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑ
Ε.ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ
- Π. ΣΑΙΚΑΣ ΟΕ
ΦΕΡΔΕΡΙΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΞΙΑ
ΛΗΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
35.097,30
20.6662.0005
24.542,11
31/12/2015
10.6112.0004
18.671,4
2014
20.7135.0001
15.436,50
2014
30.7334.0010
72.462,38
20/12/2014
28.634,40
20.335,00
ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ-Ι.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ
Κ.Α 2013
11.070,00
30.7326.0006
31/7/2014
15.6474.0012
2014
15.6262.00013
2014
35.6162.0027
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΕΡΓ.ΑΠΟΚΑΤ.ΖΗΜΙΩΝ Κ
ΣΥΝΤ. 2 ΓΗΠΕΔΩΝ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΕ
ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥΣ
ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ
ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΑΠΌ
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Κ29/13
ΕΡΓ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
Ε.
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ Π. ΣΑΙΚΑΣ ΟΕ
69
21.926,09
2014
15.6262.0012
Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ-Ι.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ
ΤΣΙΡΚΑ ΒΑΣ.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
11.761,26
2014
20.6262.0010
20.065,60
2014
15.6262.0014
Ε.
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ Π. ΣΑΙΚΑΣ ΟΕ
Γ. ΖΑΙΜΗΣ - Ι
ΖΑΙΜΗΣ ΟΕ
11.446,38
2014
30.6162.0005
16.616,08
26/4/2014
20.6279.0003
ΠΑΤΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22.804,20
2014
30.6162.0020
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
94.710,00
16/1/2015
00.6736.0003
ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
00.6224.0002
Τέλη TETRA - GIS
00.6494
Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών
100,00 €
00.6525
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
500,00 €
1.200,00 €
Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου
00.6722
πληθυσμού (0,1% επι των τακτικών εσόδων του 2011)
00.6723
Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54
00.6821
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης
10.000,00 €
5.000,00 €
70.000,00 €
Αμοιβές λογιστών (αφορά έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του
10.6115.0001
Δήμου, από τους ελεκτές - λογιστές)
10.6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
13.500,00 €
2.000,00 €
69
70
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Παράβολα Δημοσίου πάσης φύσεως για τα οχήματα (τέλη
10.6331.0001
ταξινόμισης, τέλη τελωνείων, κλπ)
1.000,00 €
Αποζημίωση Δημοσίου για χορήγηση στοιχείων οχημάτων από
10.6331.0002
την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
10.6461
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
1.500,00 €
10.6462
Έξοδα Δημοσιεύσεων προκηρύξεων
3.000,00 €
10.6463
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
2.000,00 €
500,00 €
Καταβολή για κάλυψη δαπανών μισθωμάτων σχολ. Μονάδων
15.6236.0002
Ν3852/10 (νηπιαγωγεία)
15.6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
18.000,00 €
3.000,00 €
Παράβολα Δημοσίου πάσης φύσεως για τα οχήματα (τέλη
15.6331.0001
ταξινόμισης, τέλη τελωνείων, κλπ)
3.000,00 €
Παροχές στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για την επιστροφή
20.6162.0002
τελών (ΑΜΕΑ, πολύτεκνους- Δημότες, τρίτεκνους-Δημότες, κλπ)
20.6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
3.500,00 €
20.6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
4.000,00 €
20.6323
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
4.200,00 €
83.496,92 €
Παράβολα Δημοσίου πάσης φύσεως για τα οχήματα (τέλη
20.6331.0001
ταξινόμισης, τέλη τελωνείων, κλπ)
2.000,00 €
20.6462
Δημοσίευση προκηρύξεων
1.000,00 €
30.6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
3.000,00 €
30.6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
2.000,00 €
30.6323
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
1.500,00 €
Παράβολα Δημοσίου πάσης φύσεως για τα οχήματα (τέλη
30.6331.0001
ταξινόμισης, τέλη τελωνείων, κλπ)
2.000,00 €
30.6463
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
1.500,00 €
30.6615.0003
Εκτυπώσεις, φωτοτυπίες πολεοδομικών σχεδίων
2.747,57 €
35.6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
1.000,00 €
35.6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
5.000,00 €
35.6323
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
2.000,00 €
Παράβολα Δημοσίου πάσης φύσεως για τα οχήματα (τέλη
35.6331.0001
70
ταξινόμισης, τέλη τελωνείων, κλπ)
1.000,00 €
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
71
2. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση των ακόλουθων πολυετών υποχρεώσεων
προμήθειας και παροχής υπηρεσιών εργασιών.
α) σε συνέχεια της 512/13 απόφασης του Δ.Σ, για τη νομική δέσμευση, του
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και
των νομικών του προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 329.288,22 €,
στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια γάλακτος, ως μέσο ατομικής
προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου, η συνολική
δαπάνη της προμήθειας γάλακτος που θα βαρύνει το Δήμο, ανέρχεται στο
ποσό (€ 87.010,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, για το διάστημα
από1/4/2014 έως 31/12/2014 προϋπολογίζεται στο ποσό των 65.257,50 €,
και θα καλυφθεί από τους σχετικούς ΚΑΕ από τον προϋπολογισμό του
έτους 2014. Για το υπόλοιπο διάστημα το ποσό που υπολείπεται της
σύμβασης, θα καλυφθεί, στους αντίστοιχους ΚΑΕ, από τον προϋπολογισμό
του έτους 2015 ως εξής:
Κ.Α ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
1-4-14 ΕΩΣ
1-4-14 ΕΩΣ
1-1-15 ΕΩΣ
1-4-15
31-12-14
1-4-15
10,6063.0001
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
2.436,28
1.827,21
609,07
15.6063.0001.
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
10.093,16
75.69,87
2.523,29
20,6063.0001
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
43.156,96
32.367.72
10.789,24
30,6063.0001
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
6.612,72
4.959,57
1.653,19
35,6063.0001
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
20.186,32
15.139,74
50.46,58
45,6063.0001
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
4.524,52
3.393,39
1.131,13
87.010,00
65.257,50
21.752,50
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
71
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
72
β) σε συνέχεια της 505/13 απόφασης του Δ.Σ, για τη νομική δέσμευση, του
ανοικτού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Δήμου» ετήσιας διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού (€
174.000,00), που θα βαρύνει τους σχετικούς ΚΑΕ, για το διάστημα από
1/4/2014 έως 31/12/2014 έως το ποσό των 130.500,00 € προϋπολογισμού
του έτους 2014. Για το υπόλοιπο ποσό που υπολείπεται της σύμβασης, θα
καλυφθεί από τους αντίστοιχους ΚΑΕ από τον προϋπολογισμού του έτους
2015, ως εξής:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΚΑ
1-4-14 ΕΩΣ
1-4-14 ΕΩΣ
1-1-15 ΕΩΣ
1-4-15
31-12-14
1-4-15
20000
15000,00
5000,00
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ -ΠΥΡΟΣ +
10.6251.
ρομποτικών κάδων
ΜΗΧ/ΤΩΝ -ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤ.
10.6252.
(Ηλ. Εξοπλισμού)
1000
750,00
250,00
10.6253.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
15000
11250,00
3750,00
15.6253.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
30000
22500,00
7500,00
20.6253.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
44000
33000,00
11000,00
30.6253.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
10000
7500,00
2500,00
35.6253.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
35000
26250,00
8750,00
19000
14250,00
4750,00
174000
130500,00
43500,00
ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 35.6255.0002.
Αστικής Ευθύνης
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΛΟΛΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
4. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση και ψηφίζει πίστωση στους κάτωθι
κωδικούς του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου Ηλιούπολης, έτους
2014 και ειδικότερα που έχουν ως εξής:
72
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
00.6731.0001 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας για την ενίσχυση
73
5.000,00 €
των συσσιτίων
00.6731.0002 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Αγίας Μαύρας για την ενίσχυση
3.000,00 €
των συσσιτίων
00.6731.0003 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου για
10.000,00
την ενίσχυση των συσσιτίων
00.6731.0004 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων για την
€
4.000,00 €
ενίσχυση των συσσιτίων
00.6731.0005 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής για την
5.000,00 €
ενίσχυση των συσσιτίων
00.6731.0006 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου για την
3.000,00 €
ενίσχυση των συσσιτίων
00.6731.0007 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου για την
5.000,00 €
ενίσχυση των συσσιτίων
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-------------------------5ο
«Νομικές δεσμεύσεις Τεχνικής Υπηρεσίας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμ.5 θέμα:
«Νομικές δεσμεύσεις Τεχνικής Υπηρεσίας».
Κύριε Γουρλή, έχετε τον λόγο.
ΓΟΥΡΛΗΣ: Το 5ο θέμα είναι σχεδόν ίδιο με το προηγούμενο. Είναι νομική
δέσμευση για τα θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας. Συνήθως, η μεγάλη
πλειοψηφία είναι συνεχιζόμενα έργα, τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι συνεχιζόμενα έργα και γίνονται υποχρεωτικά κατά
προτεραιότητα οι νομικές δεσμεύσεις στην αρχή του χρόνου. Κάποιος
συνάδελφος να ρωτήσει κάτι; Όχι.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
73
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
74
Το θέμα περνάει ομόφωνα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη νομική δέσμευση σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου και
καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης έργων, εργασιών κλπ. της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, και συγκεκριμένα ως εξής:
1. Έγκριση νομικής δέσμευσης για την παροχή υπηρεσίας ‘’Αμοιβή
Τεχνικού Ασφαλείας’’ και ανάθεση σε τρίτους με απ’ ευθείας
ανάθεση ποσού 8.118,00 € που θα βαρύνει τον ΚΑ10.6112.0003 του
προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους
2. Έγκριση
νομικής
δέσμευσης
για
το
συνεχιζόμενο
‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ, Α.Μ.28/13’’
έργο
ποσού
54.800,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7312.0028 του προϋπολογισμού
του Δήμου. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
3. Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο έργο ‘’Κατασκευή
Αντιολισθηρού τάπητα - τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους με μεγάλη
κλίση, Α.Μ.04/13’’ ποσού 45.500,00€
που θα βαρύνει τον ΚΑ
30.7323.0033 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από
ιδίους πόρους.
4. Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο ‘’Διαμόρφωση και
συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, Α.Μ.15/13’’ ποσού 40.000,00€
που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7326.0006 του προϋπολογισμού
του
Δήμου. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
5. Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο ‘’Συντήρηση και
επισκευή σχολικών κτιρίων 2011 ΥΠΕΣΔΔΑ, Α.Μ.17/12’’ ποσού
74
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
75
29.239,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7331.0033 του προϋπολογισμού
του Δήμου. Χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ
6. Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο έργο ‘’Συντήρηση
- επισκευή - Ανάπλαση πεζοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή του
Αγ. Κων/νου, Α.Μ.36/09’’ ποσού 50.000,00 € που θα βαρύνει τον
ΚΑ 30.7334.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση
από ΣΑΤΑ
7. Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο έργο ‘’Κατασκευή
εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους της περιοχής Δήμου
Ηλιούπολης, Α.Μ.21/09’’ ποσού 20.000,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ
30.7312.0030 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από
ανταποδοτικά .
8. Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο έργο ‘’Ανάπλαση
πλατείας Φλέμινγκ, Α.Μ. 44/12’’ ποσού 14.000,00 € που θα βαρύνει
τον ΚΑ 35.7332.0061 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
9. Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο έργο ‘’Σημειακές
παρεμβάσεις σε λακκούβες κ.λπ., Α.Μ. 18/10’’ ποσού 13.442,00 €
που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7333.0029 του προϋπολογισμού του
Δήμου. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
10.Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο ‘’Κατασκευή νέων
οστεοφυλακίων στο Δημοτικό Κοιμητήριο, Α.Μ. 36/12’’ ποσού
2.952,00 € που θα βαρύνει τον ΚΑ 45.7326.0011 του προϋπολογισμού
του Δήμου. Χρηματοδότηση από ανταποδοτικά.
11.Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο έργο ‘’Κατασκευή
νέου τριώροφου Παιδικού Σταθμού επί της οδού Αγαμέμνονος,
Α.Μ.01/09’’ ποσού 240.971,21 € που θα βαρύνει τον
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑ
75
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
76
15.7341.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από
ΕΣΠΑ
12.Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο έργο ‘’Κατασκευή
Πρότυπου Κέντρου Ατόμων με Αναπηρία Δήμου Ηλιούπολης με
μεταρρύθμιση υπάρχοντος κτηρίου, Α.Μ. 18/13’’ ποσού 37.600,00 €
που θα βαρύνει τον
ΚΑ 15.7321.0011 του προϋπολογισμού
του
Δήμου. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων.
13.Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο έργο ‘’Διαμόρφωση
προαύλιων χώρων σχολείων, Α.Μ.22/13’’ ποσού 28.200,00 € που θα
βαρύνει τον
ΚΑ 15.7336.0025 του προϋπολογισμού
του Δήμου.
Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
14.Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο έργο ‘’Προσθήκη
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 10ο Δημοτικό Σχολείο
Ηλιούπολης , Α.Μ. 41/08’’ ποσού 259.164,00 € που θα βαρύνει τον
ΚΑ 15.7321.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση
από ΟΣΚ
15.Έγκριση νομικής δέσμευσης για τη Συνεχιζόμενη προμήθεια
‘’Προμήθεια καλύμματος πισίνας για το κολυμβητήριο του
Δ.Ηλιούπολης στα πλαίσια του έργου’’ ποσού 67.650,00 € που θα
βαρύνει τον
ΚΑ 30.7341.0012 του προϋπολογισμού
του Δήμου.
Χρηματοδότηση από ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
16.Έγκριση νομικής δέσμευσης για τη Συνεχιζόμενη μελέτη ‘’Μελέτη
οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης, Α.Μ.31/11’’ ποσού 15.100,00 €
που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7412.0023 του προϋπολογισμού
του
Δήμου. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
17.Έγκριση
νομικής
δέσμευσης
για
‘’Περιβαντολλογική μελέτη ρέματος
τη
Συνεχιζόμενη
μελέτη
πικροδάφνης, Α.Μ.32/11’’
ποσού 2.355,02 € που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7412.0026 του
18.
76
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
77
προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
19.Έγκριση νομικής δέσμευσης για τη Συνεχιζόμενη μελέτη ‘’Υδραυλική
μελέτη ρέματος Πικροδάφνης, Α.Μ.33/11’’ ποσού 4.559,55 € που θα
βαρύνει τον ΚΑ 30.7412.0027 του προϋπολογισμού
του Δήμου.
Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
20.Έγκριση νομικής δέσμευσης για τη Συνεχιζόμενη μελέτη ‘’Στατική
μελέτη μεταλλικής γέφυρας στο ρέμα πικροδάφνης, (Α.Μ.34/12)’’
ποσού 4.550,00 € που θα βαρύνει τον
ΚΑ 30.7412.0030 του
προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
21.Έγκριση νομικής δέσμευσης για το Συνεχιζόμενο έργο ‘’Ανακατασκευή και Συντήρηση πεζοδρομίων - πλατειών κ.λπ. της πόλης,
(Α.Μ.24/13)’’ ποσού 16.245,00 €
που θα βαρύνει τον
ΚΑ
30.7334.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από
ιδίους πόρους.
22.Έγκριση νομικής δέσμευσης και ανάθεση σε τρίτους με απευθείας
ανάθεση ‘’Εκτίμηση – Αξιολόγηση υλοποίησης του Σχεδίου
Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Ηλιούπολης για την
περίοδο εφαρμογής 2012-2014 και προτάσεις για ποσού 8.000,00€
που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6117.0018
του προϋπολογισμού
του
Δήμου. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
23.Έγκριση νομικής δέσμευσης και ανάθεση σε τρίτους με απ’ ευθείας
ανάθεση ‘’Παροχή υπηρεσίας φωτοτεχνικών μετρήσεων και
φωτορεαλιστικών αποδόσεων για την διαμόρφωση της περιοχής
Χαλικάκι’’ ποσού 5.000,00€ που θα βαρύνει τον Κ.Α.30.6112.0011
του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
------------------------ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
77
78
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
6ο
«Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και νομική δέσμευση για την κάλυψη
δαπανών οργάνωσης και υλοποίησης της εκδήλωσης ‘’Κούλουμα
2014’’»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμ.6 θέμα
«Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και νομική δέσμευση για την κάλυψη
δαπανών οργάνωσης και υλοποίησης της εκδήλωσης ‘’Κούλουμα 2014’’»
Κύριε Αναστόπουλε, έχετε τον λόγο.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σύμφωνα με την εισήγηση:
«Παρακαλούμε το Συμβούλιο όπως εγκρίνετε την κάλυψη δαπανών
οργάνωσης και υλοποίησης εκδήλωσης «Κούλουμα 2014» του Δήμου
και ειδικότερα την ανάληψη της νομικής δέσμευσης, την έγκριση του
τρόπου ανάθεσης των εργασιών προμηθειών με απευθείας ανάθεση,
την έγκριση της μελέτης, την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.952€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.15/6471.0001 με τίτλο
«Δαπάνες οργάνωσης διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων» του
ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για το 2014 και τον ορισμό
Επιτροπής Παρακολούθησης του παραπάνω έργου, αποτελούμενη από
τον κ.Γιάννη Αντζινά, τον Δημοτικό Σύμβουλο, και τα στελέχη της
Υπηρεσίας κα Ψυροπούλου και κα Σχοινά».
Αφορά την προμήθεια και διάθεση της παραδοσιακής φασολάδας
στις εκδηλώσεις που θα γίνουν την Καθαρά Δευτέρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; …Το θέμα περνάει ομόφωνα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
78
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
79
1. Εγκρίνει τη νόμιμα συνταγμένη και θεωρημένη 2/2014 Τεχνική Έκθεση
των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 2.952,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
σε
βάρος
των
Κ.Α.
00.6434.0001
και
Κ.Α.00.6443.0001 που αφορά στη κάλυψη δαπανών οργάνωσης και
υλοποίησης της εκδήλωσης «Κούλουμα 2014»
2. Εγκρίνει την ανάληψη της νομικής δέσμευσης ποσού 2.952,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη δαπανών οργάνωσης και
υλοποίησης της εκδήλωσης «Κούλουμα 2014»
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.952,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε
βάρος των Κ.Α. 00.6434.0001 και Κ.Α.006443.0001 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου 2014 για την κάλυψη των ανωτέρω
δαπανών
4. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω εκδήλωσης με την
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
5. Ορίζει Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου αποτελούμενη από τους
παρακάτω
• Κυριακουλέας Παύλος, Δημοτικός Σύμβουλος, τακτικό μέλος
• Γιαννακοπούλου Αικατερίνη, υπάλληλος, τακτικό μέλος
• Αντζινάς Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό
μέλος και
• Ψυροπούλου Κλεοπάτρα, υπάλληλος, αναπληρωματικό μέλος
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
------------------------7ο
«Ανάληψη νομικής δέσμευσης για την προμήθεια εξοπλισμού του
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες Δήμου
Ηλιούπολης»
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
79
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
80
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμ.7 θέμα:
«Ανάληψη νομικής δέσμευσης για την προμήθεια εξοπλισμού του Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες Δήμου Ηλιούπολης».
Κυρία Κοττάκη, έχετε τον λόγο.
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Αναφέρεται σε ένα ποσό νομικής δέσμευσης ύψους
14.091,50 ευρώ και αναφέρεται στην προμήθεια εξοπλισμού του Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-μεΑ) του
Δήμου Ηλιούπολης. Είναι το ΚΔΑΠ-μεΑ που φτιάχτηκε και έχουμε πάρει
απόφαση και τώρα το εξοπλίζουμε για να μπορέσει να λειτουργήσει.
Αναλυτικά ο φάκελος έχει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Τα είδη είναι
αυτά που χρειάζονται, σύμφωνα με ειδικές προδιαγράφες για ένα ΚΔΑΠμεΑ και το συνολικό ποσό μαζί με το ΦΠΑ είναι 14.091,50.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Κυρία Πίκουλα, έχετε τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ:
Προϊσταμένη
μου,
να
ρωτήσω.
Ακούσαμε
τον
προϋπολογισμό. Εγώ έχω ξανακάνω μία ερώτηση. Θα επανέλθω. Η
μετακίνηση των παιδιών θα τη χρεωθεί ο Δήμος; Θα την εκτελέσει ο
Δήμος; Θα είναι ο υπεύθυνος ο Δήμος; Και αν είναι, με τι τρόπο θα γίνει;
Η μετακίνηση των παιδιών, θα αναληφθεί από τον Δήμο η υποχρέωση
αυτή;
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Όχι.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Δηλαδή οι ίδιοι οι γονείς θα αναλάβουν την υποχρέωση.
Και
αυτό
το
έχουμε
διασφαλίσει;
Δηλαδή
έχουμε
κατάλογο
ενδιαφερομένων να ενταχθούν;
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Έχουν αρχίσει και γίνονται αιτήσεις.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Και έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τα μετακινούν οι
ίδιοι οι γονείς, η ίδια η οικογένεια.
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Ναι. Αναφέρεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα περνάει ομόφωνα.
80
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
81
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Μια ερώτηση να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ.Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Το προσωπικό στο ΚΔΑΠ, πότε αρχίζει το πρόγραμμα
και το προσωπικό που θα απασχοληθεί και η σχέση εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτό που μπορούμε
να κάνουμε εμείς τώρα, σ’ αυτή τη χρονική φάση, είναι να ετοιμάσουμε το
ΚΔΑΠ, να δημιουργήσουμε όλο τον εξοπλισμό, να αξιολογήσουμε τις
αιτήσεις και προετοιμαζόμαστε, επειδή δεν υπήρχε δομή ΚΔΑΠ στον Δήμο
Ηλιούπολης, είναι πρώτη φορά που δημιουργείται, να προτείνουμε, γιατί
μας έρχεται τώρα από το ΕΣΠΑ η πρόταση, να μας χρηματοδοτήσει για την
πρόσληψη του προσωπικού, αφού βεβαίως πάμε στην άδεια λειτουργίας
του. Γιατί θα τα εξοπλίσουμε αυτά με βάση τις προδιαγραφές του
Υπουργείου Υγείας, θα έρθει η Επιτροπή, θα αξιολογήσει τον χώρο, θα μας
δώσει άδεια λειτουργίας και με βάση αυτή εμείς θα κινηθούμε, αφού
δεσμευτούμε ότι θα έχει και το αντίστοιχο προσωπικό. Δηλαδή κοινωνικό
λειτουργό, φυσιοθεραπευτή, γυμναστή, οδηγό. Υπάρχουν συγκεκριμένες
προδιαγραφές από το Υπουργείο.
Άρα, λοιπόν, αυτό που μας νοιάζει εμάς τώρα είναι να κάνουμε όλη
την επεξεργασία, να δεχθούμε τις αιτήσεις και να προχωρήσουμε
παράλληλα στην υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο για να μας
εξασφαλίσει το προσωπικό μέσω του ΕΣΠΑ, όπως γίνεται δηλαδή σ’ όλα
τα ΚΔΑΠ, όχι μόνο στο δικό μας.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Λέω αν ξέρουμε τις εργασιακές σχέσεις, γιατί θα
χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ όλο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μόνο το προσωπικό. Τίποτα άλλο. Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί
τις δομές του, όπως είναι και το υπόλοιπο. Οι σχέσεις αυτές, κ.Κοκοτίνη,
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
81
82
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
θα είναι ενός χρόνου, όπως ακριβώς προβλέπει το ΕΣΠΑ, ενάμιση χρόνο,
ανάλογα με τις επιλογές της χρηματοδότησης που κάνει. Πάντως, δεν θα
είναι λιγότερες, απ’ ό,τι γνωρίζω, από την περίοδο που θα κλείσει ένα
χρόνο τη λειτουργία του ΚΔΑΠ. Αυτό μπορεί να είναι 8 μήνες, 10 μήνες,
ένα χρόνο; Αυτό θα το δούμε από τους όρους και τις προδιαγραφές που θα
βγάλει η προκήρυξη. Επαναλαμβάνω, βέβαια, ότι οι προσλήψεις είναι όλες
με ΑΣΕΠ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα περνάει ομόφωνα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ανάληψη της νομικής δέσμευσης για την προμήθεια εξοπλισμού του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες
ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Ηλιούπολης (τάπητα γυμναστηρίου, δίζυγο βάδισης,
πολύζυγο τοίχου ξύλινο, στατικό ποδήλατο, πολυόργανο γυμναστικής,
κλίνες, ψυγείο κ.λπ.) συνολικού ποσού δεκατέσσερις χιλιάδες ενενήντα ένα
ευρώ και πενήντα λεπτά (14.091,50€) .
Το ποσό της δαπάνης των 14.091,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα
βαρύνει τον Κ.Α.15.7133.0006, του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
------------------------8ο
«Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 8 θέμα:
«Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».
82
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
83
Κυρία Κοττάκη έχετε τον λόγο.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Πατσαβός
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Είναι το σύνηθες θέμα που έρχεται τώρα τελευταία.
Αφορά άπορους δημότες, κατοίκους, οι οποίοι έρχονται και μας ζητάνε
οικονομικές ενισχύσεις. Αναφερόμαστε σε ποσά ύψους 450€, 900€, για
άτομα τα οποία έχουν απόλυτη ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης λόγω
αρρώστιας. Δεν αναφέρομαι σε ονόματα τώρα, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα
εδώ πέρα, για τους λόγους τους γνωστούς. Και μία οικονομική ενίσχυση
για τακτοποίηση κάποιων άλλων κατοίκων δημοτών, που έχουν πρόβλημα
ακόμα και σίτισης.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Να ρωτήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Έχει, λοιπόν, τα ονόματα, έχει ποσό και μερίδες. Είναι
αποτίμηση των μερίδων σε ποσό ή είναι και τα δύο; Γιατί μετά εισηγείστε
και λέτε –απαντήστε και σ’ αυτό- «είναι αναγκαίο να ενταχθούν στα δωρεάν
γεύματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των
ίδιων και των οικογενειών τους». Πείτε μου ποια είναι τα δωρεάν γεύματα
της Κοινωνικής Υπηρεσίας; Η περίφημη ‘’Κοινωνική Κουζίνα’’; Ποια
είναι ακριβώς αυτά τα γεύματα; Και αληθεύει ότι εκεί στο αναψυκτήριο
έχει συγκροτηθεί μία κουζίνα, ο Γκογκορόσης; Κάτι κυκλοφορεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το απαντήσω εγώ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Βέβαια, να το απαντήσετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κυκλοφορεί τίποτα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ δεν το έχω δει, το άκουσα. Αυτό εννοώ
«κυκλοφορεί».
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Τα ονόματα που υπάρχουν στον φάκελο, η κατάσταση,
αναφέρεται σε ονόματα που έχουν κάνει αιτήσεις. Οι αιτήσεις οι
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
83
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
84
πρωτότυπες κιόλας βρίσκονται εδώ πέρα. Είναι άτομα τα οποία έχουν
πρόβλημα ακόμα και στο ημερήσιο, στο φαγητό δηλαδή το καθημερινό.
Και μ’ αυτή τη λογική είπαμε, επειδή δεν έχουμε συσσίτιο οργανωμένο,
θέλει ειδικές διατάξεις, να συνεισφέρουμε δίνοντας ένα ποσό, ενάμιση
ευρώ την ημέρα, για να μπορέσουν να τρώνε, με ενάμιση ευρώ να παίρνουν
μία μερίδα για κάθε μέλος της οικογένειάς τους. Και η κατάσταση που
υπάρχει μέσα αναφέρεται σε όνομα και σε μερίδες.
Αυτό σημαίνει ότι η κυρία τάδε, που λέει 4 δίπλα, έχει 4 άτομα να
συντηρήσει, με 1,5€ η μερίδα. Και αυτό για ένα εξάμηνο, άμα δείτε το
εισηγητικό σημείωμα μέσα, κοστολογείται, μέχρι 11/7/ ουσιαστικά είναι,
για ένα 6μηνο, κοστολογείται, αν ήταν ένα άτομο, θα ήταν 195€ το 6μηνο.
Δηλαδή εμείς θα τους δώσουμε τα χρήματα για να μπορέσουν, δηλαδή με
βάση την οικονομική ενίσχυση θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ήταν ο
πιο ανώδυνος, θα έλεγα, τρόπος να αντιμετωπίσουν κάπως το …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν να πω ότι υπάρχει -όπως ξέρετε πολύ καλά, αλλά
δυστυχώς κάθε μέρα αρχίζει και ανοίγει αυτή η ιστορία και η ψαλίδα- ένας
μεγάλος αριθμός δημοτών στην Ηλιούπολη που με την πιστοποίηση που
μας κάνει η Κοινωνική Υπηρεσία με τα κριτήρια, έχει πρόβλημα άμεσης
επιβίωσης.
Εμείς κάναμε μία σημαντική προσπάθεια με το Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που έχουμε, ώστε να συμπληρώνει η μία δράση την άλλη και
να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο κόσμο που
μας εισηγείται η Κοινωνική Υπηρεσία, με το λιγότερο δυνατό οικονομικό
κόστος και με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.
Τι κάναμε, λοιπόν;
Πρώτον, από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα
από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, από το κίνημα των φθηνών προϊόντων και
84
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
85
από τα τρόφιμα που παίρνουμε από σούπερ μάρκετ και από τους δημότες
μας, έχουμε, και βέβαια και από φούρνους που μας δίνουν δωρεάν ψωμί
κλπ., έχουμε στήσει, γιατί ανακαλύψαμε ότι σιγά-σιγά αυτός ο κόσμος
αρχίζει και αυξάνεται, ότι πέρα από τα συσσίτια της Εκκλησίας, η
Κοινωνική Υπηρεσία μας είπε ότι υπάρχουν περίπου, πόσοι είναι, 120, που
παίρνουν…
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: 109.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 109 άτομα, τα οποία δεν καλύπτονται ούτε από την
Εκκλησία, ούτε από άλλο τρόπο.
Έτσι, λοιπόν, εμείς αποφασίσαμε μέσω του κωδικού των απόρων να
τους ενισχύσουμε μ’ αυτό το ποσό αλλά να μην το πάρουν στην τσέπη
τους, γιατί ποτέ δεν πρόκειται να πάρουν με ενάμιση ευρώ να φάνε μία
μερίδα πουθενά, αλλά εμείς οι ίδιοι με το δίκτυο που έχουμε, το
Παντοπωλείο, την «Κουζίνα για όλους», τους
φούρνους, τα σούπερ
μάρκετ, να μαγειρεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο φαγητό για να
μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στον κόσμο φαγητό.
Αυτό πώς το κάναμε; Αξιοποιώντας τον υφιστάμενο εξοπλισμό που
έχουμε στο Άλσος. Έχουμε δηλαδή έναν άνθρωπο που του παρέχουμε
ουσιαστικά τα βασικά υλικά, που δουλεύει εκεί ως μάγειρας και μας
βοηθάει. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Θα σας πω και το όνομά του.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ποιος τον προσέλαβε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κανείς δεν τον έχει προσλάβει. Βοηθάει εμάς αυτός ο
άνθρωπος εθελοντικά. Μας βοηθάει. Και μαγειρεύει ώστε να μπορεί να
εξασφαλίζει στον κόσμο φαγητό. Το κάναμε ακριβώς έτσι, όπως κάναμε,
αν θυμάστε, και στις κατασκηνώσεις, όπου δεν δώσαμε στα άπορα παιδιά
κατευθείαν χρήματα, γιατί δεν ήμαστε σίγουροι ότι αυτά θα πάνε στην
κατασκήνωση αλλά θα πάνε κάπου αλλού.Τους δώσαμε, λοιπόν, το
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
85
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
86
δικαίωμα της επιχορήγησης μέσω του κωδικού των απόρων και τα
στείλαμε τα παιδιά αυτά στις κατασκηνώσεις του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού.
Ακριβώς το ίδιο πράγμα τώρα κάνουμε με τους απόρους και
στηρίζουμε 150 απόρους που λέει η καΚοττάκη. Αυτή η διαδικασία γίνεται
απόλυτα διακριτικά. Γίνεται σε έναν χώρο όπου οι άνθρωποι αυτοί
έρχονται, παίρνουν το φαγητό τους και φεύγουν, χωρίς να είναι ένας χώρος
προβολής. Και είναι, βέβαια, και απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί δεν τους
έχουμε δεσμεύσει σε ένα πακέτο να τους δίνουμε φαγητό, φέρνουν αυτοί
όσα μπολ θέλουν, δικά τους μπολ, και εκεί τους γεμίζουμε τη μερίδα τους.
Αυτό κάνουμε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Αυτός που μαγειρεύει εθελοντικά αναλαμβάνει το να
αγοράσει τα τρόφιμα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, όχι. Ο Αντιδήμαρχος, ο κ.Γιαννάκης, έχει την απόλυτη
ευθύνη για την τροφοδοσία όλων αυτών των υλικών.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Οι 23.000, που φαίνεται εδώ σαν ποσό από τον
συγκεκριμένο κωδικό…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ψήφιση πίστωσης. Αυτό μπορεί να φτάσει και 10.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ναι, την πίστωση ποιος θα τη διαχειριστεί;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Κοινωνική Υπηρεσία.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Η Κοινωνική Υπηρεσία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κοττάκη, συμπληρώστε.
Στ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε σύνολο όλων των ημερών
του 6μήνου, αν πάνε όλες τις μέρες. Εάν οι άνθρωποι αυτοί δεν πάνε όλες
τις μέρες, ανάλογα θα πάρουν. Κάθε μήνα δηλαδή θα τους δίνουμε το
ποσό.
86
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
87
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ο εθελοντής, αυτός ο άνθρωπος, τι είναι, συνταξιούχος,
είναι άνεργος;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι από τους ανθρώπους που είχαν φύγει από την
εταιρεία «ΕΥΩΝΥΜΟΣ», ο μάγειρας είναι αυτός και ο οποίος μας βοηθάει
πάρα πολύ σ’ αυτή την κατεύθυνση και αυτός παίρνει το αντίστοιχο φαγητό
από εκεί…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τα 21 χιλιάρικα πού πάνε, Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι απαντήσαμε. Δεν καταλάβατε; Να σας
απαντήσω και πάλι;
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Τι να μου απαντήσετε; Εγώ πήγα σήμερα, κ.Δήμαρχε, και
ντράπηκα μ’ αυτό που είδα. Λοιπόν, αυτό άμα είναι σοσιαλιστική
κοινωνική πολιτική, να τη χαιρόσαστε. Πραγματικά ντράπηκα μ’ αυτό που
είδα σήμερα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στον αγαπητό συνάδελφο ότι
εγώ δεν διεκδικώ κανέναν τίτλο σοσιαλιστή. Ίσως να τον διεκδικεί αυτός.
Εγώ τέτοιο δε διεκδικώ. Ίσως διεκδικούν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι νομίζουν
ότι είναι σοσιαλιστές ή είναι πραγματικά. Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι
Δήμαρχος της Ηλιούπολης. Εάν, λοιπόν, εσείς θέλετε να βγείτε ως
σοσιαλιστές στην πόλη, βγείτε και ζητήστε την ψήφο του Ηλιουπολίτικου
λαού.
Δεύτερον, αυτό να το πείτε στους ανθρώπους, στους 105 ανθρώπους
που είναι όχι απλά ευτυχισμένοι που έχουν μια μερίδα φαί, αλλά που
καταλαβαίνουν την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος, με το λιγότερο δυνατό
κόστος να τους εξασφαλίσει μία μερίδα.
Και εάν, κ. Σύμβουλε, έχετε να προτείνετε κάτι διαφορετικό στον
Δήμο, είμαστε εδώ να το ακούσουμε, να το κάνουμε καλύτερο, αλλά δεν
ακούω τίποτα εκτός από κριτική και καμία πρόταση. Παρακαλώ πείτε πώς
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
87
88
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
θα λύνατε εσείς αυτό το θέμα στο Συμβούλιο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Πρώτα……και μετά ζητάτε τη γνώμη μας. Τι να κάνουμε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πείτε μας τη δική σας πρόταση. Δεν την έχω ακούσει ποτέ.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχετε δίκιο σ’ αυτό που λέτε. Εμείς ξεκινήσαμε να
εξασφαλίσουμε τους ανθρώπους στο 5ήμερο και σιγά-σιγά, ανάλογα με τις
δυνατότητες τις οικονομικές που έχουμε, θα δώσουμε και Σάββατο και
Κυριακή.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απαντώ και σ’ αυτό, κ.Πούλε. Στις Ενορίες εμείς έχουμε
κάνει το καθήκον μας. Έχουμε ψηφίσει ως Δημοτικό Συμβούλιο
συγκεκριμένο ποσό σε κάθε Ενορία, που εδώ δίνει τρία συσσίτια, εμείς την
ενισχύουμε για άλλα δύο, συν πέντε δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πανταζόπουλε, θέλετε ερώτηση; Να προηγηθεί η
ερώτηση και μετά τοποθέτηση ή έχετε ερώτηση;
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ό,τι θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση έχετε;
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, έχετε τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Πότε ξεκίνησε αυτή η δράση; Και πείτε μου, το
διαιτολόγιο πώς κανονίζεται τέλος πάντων ότι σήμερα θα μαγειρευτεί αυτό;
Ό,τι έχουμε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Έχει ξεκινήσει, μου είπατε, γι’ αυτό μπήκα σε τέτοιες
λεπτομέρειες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το διαιτολόγιο, όπως λέει η Κοινωνική Υπηρεσία που έχει
εμπειρία.
88
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
89
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τώρα θα σου έλεγα τι έχει η Κοινωνική Υπηρεσία
εμπειρία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο μάγειρας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από τους Παιδικούς Σταθμούς …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση ο κ.Πανταζόπουλος. Κύριε Πανταζόπουλε,
έχετε τον λόγο.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, την
προσοχή σας.
Άκουσα με προσοχή όλη την κουβέντα που έγινε γύρω απ’ αυτό το
θέμα. Καταρχήν νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι, εφόσον ο Δήμος
διαπιστώνει ότι υπάρχουν καθημερινά άνθρωποι που δεν καλύπτονται από
την Εκκλησία ή από άλλους φορείς, οφείλει και πρέπει να πάρει αυτή την
πρωτοβουλία και καλώς την παίρνει.
Το ερώτημά μας είναι πώς εκτελείται αυτό που μας είπε η κα
Κοττάκη. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, μας είπε όλες τις δράσεις, χωρίς να μας πει
ακριβώς τι γίνεται. Και εμείς, λοιπόν, Δήμαρχε, έχουμε την εξής
πληροφόρηση. Μία απάντηση μπορείς να μας δώσεις. Εμείς έχουμε,
λοιπόν, την πληροφόρηση ότι εκεί ο άνθρωπος αυτός, που εμείς δεν
πιστεύουμε ότι είναι εθελοντής, ότι τα χρήματα αυτά, τα οποία περνάμε
σήμερα, θα δοθούν στον άνθρωπο που βρίσκεται στο αναψυκτήριο,
προκειμένου να καλύψει τη δαπάνη μέχρι τον Ιούλιο. Εσείς μας είπατε κάτι
άλλο.
Εδώ δεν μπορεί να είναι τα πράγματα δύο, κ.Γιαννάκη. Ένα από τα
δύο ισχύει. Ή εσείς έχετε τιμολόγια που προμηθεύεστε τα τρόφιμα αυτά, τα
στέλνετε σ’ αυτόν τον άνθρωπο τον εθελοντή και τα μαγειρεύει, αν έχετε
κάτι τέτοιο, ή προφανώς, το πιο σίγουρο είναι ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε
σ’ αυτόν.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
89
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
90
Ρωτάω, λοιπόν, αν τελικά τα πράγματα είναι έτσι, εάν αυτά τα
χρήματα κατευθύνονται σ’ αυτόν τον άνθρωπο που βρίσκεται στο
αναψυκτήριο, ο οποίος θα καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες μέχρι τον Ιούλιο
και επειδή ο Δήμαρχος είπε ότι σας ενδιαφέρει και καλώς σας ενδιαφέρει,
να κατεβάσετε και το κόστος, γιατί κάνατε όλη αυτή τη δουλειά η οποία με
το 1,7 το άτομο, με το κόστος των εγκαταστάσεων του αναψυκτηρίου και
με τον εθελοντή που δεν μπορεί να είναι τόσο εθελοντής, γιατί δεν δίνετε
μέσα από την Σπιτική Κουζίνα ένα πιάτο φαγητό σ’ αυτούς τους
ανθρώπους, αυτό που είναι 2,5€;
Αφού, δηλαδή, υπάρχει Σπιτική Κουζίνα εκεί, μπροστά, και έχετε
109 ανθρώπους, γιατί δεν το κάνετε αυτό με τα 2,5 ευρώ και γιατί κάνατε
όλο αυτό το υπόλοιπο, το οποίο βεβαίως ενέχει και άλλα θέματα. Διότι σ’
αυτές τις εγκαταστάσεις εκεί πέρα, εμείς εδώ ο Δήμος έχουμε δηλώσει και
αφού δεν μπορούσαμε, ότι δεν μπορούμε να τις λειτουργήσουμε εμείς εκεί,
καμία δραστηριότητα δεν μπορούμε να ‘χουμε εμείς εκεί και γι’ αυτό
έχουμε βάλει άνθρωπο εκεί και έχει δραστηριότητα. Αντιφάσκουμε δηλαδή
και μ’ αυτό.
Αλλά επειδή ο Δήμαρχος είπε πρόταση, λέω γιατί κάνατε όλο αυτό
το αδιευκρίνιστο και δε δίνατε μέσα από τη Σπιτική Κουζίνα 109 γεύματα
και μέσα από την πίστωση της κας Κοττάκη να πληρωθούν και αυτά τα
χρήματα; Αυτή είναι η απορία η δικιά μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντήστε, κ.Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η απάντηση είναι πολύ απλή. Πρώτον, γιατί η Σπιτική
Κουζίνα εφαρμόζει μία συγκεκριμένη πολιτική, 2,5€ όχι για τους άπορους,
αλλά για όλους τους δημότες της πόλης. Άρα, ο πληθυσμός στόχος είναι
τελείως διαφορετικός. Η Σπιτική Κουζίνα δεν έχει να κάνει με τους
άπορους δημότες μας. Έχει να κάνει με μία λειτουργική δομή σε όλους
τους Δήμους της Αθήνας. Υπενθυμίζω ότι εμείς το ξεκινήσαμε και εδώ
90
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
91
δεχθήκαμε πυρά από τους περισσότερους. Αλλά έχει ξεκινήσει και στην
Αργυρούπολη και στην Καλλιθέα, και στο Μενίδι, και παντού. Όλοι οι
Δήμαρχοι αυτή τη στιγμή έχουν τη Σπιτική Κουζίνα. Ενώ αυτό που
κάνουμε εμείς έχει διαφορετικό πληθυσμό στόχο για τους άπορους.
Δηλαδή, δε θα μπορούσαμε να επιχορηγήσουμε με τίποτα ως Δήμος
-για να το κάνω πολύ πρακτικά- τη ‘’Σπιτική Κουζίνα’’ μ’ αυτά τα χρήματα
γιατί αναφέρεται στον ιδιωτικό τομέα και δεν αναφέρεται στον Δήμο.
Οφείλαμε να κάνουμε άλλες διαδικασίες και άλλες συμβάσεις που δεν θα
ταυτίζονταν μ’ αυτή τη λειτουργία.
Εμείς τι είπαμε; Ξέρετε πολύ καλά ότι πάνω από το κεφάλι μας είναι
η Επίτροπος. Πήγαμε, λοιπόν, στην Επίτροπο και είπαμε ότι ανακαλύψαμε
ότι από την προσπάθεια που έχει γίνει δεν καλύπτονται 100 άνθρωποι. Και
μάλιστα είναι 105 οικογένειες, κ.Πανταζόπουλε.. Πώς μπορούμε να
λύσουμε το πρόβλημα; Και τι μας είπε; «Μπορείτε μέσα από τον κωδικό
των απόρων», αυτό ακριβώς που είπε η κα Κοττάκη, «να κινηθείτε και να
εξασφαλίσετε σ’ αυτό φαγητό».
Κάναμε την έρευνά μας με τις εκκλησίες. Μας είπαν οι εκκλησίες ότι
«κ.Δήμαρχε, εμείς έχουμε τα τρία γεύματά μας, μας δίνετε και τα χρήματα
εσείς τα πρόσθετα, έχουμε και τη συμπαράσταση του Ταμείου Πτωχών
(που έχουν εκεί), δεν μπορούμε να σηκώσουμε άλλο βάρος».
Κινηθήκαμε, λοιπόν, σ’ αυτή τη λογική, όπως κάνουμε και σε άλλες
περιπτώσεις, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτρόπου.
Άρα, λοιπόν, αυτή η δομή ήταν δομή ανάγκης από τον Δήμο.
Πιστεύω και μακάρι και το εύχομαι, να μη συνεχιστεί από τον Σεπτέμβρη
και μετά αλλά τώρα πρέπει να την προχωρήσουμε και πρέπει να τη
στηρίξουμε. Γιατί 105 άτομα έχουν ανάγκη. Και επαναλαμβάνω, για να μην
υπάρχουν και παρεξηγήσεις, είναι 105 άτομα που με αυστηρές διαδικασίες
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
91
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
92
τα επέλεξε η Κοινωνική Υπηρεσία. Ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ.Δήμαρχε. Ευχαριστούμε.
Κύριε Βιδάλη, ερώτηση έχετε;
Π.ΒΙΔΑΛΗΣ: Ναι, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βιδάλης έχει τον λόγο.
Π.ΒΙΔΑΛΗΣ: Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που
ακούμε γενικά με την κρίση που περνάμε, έχουμε πάρα πολλές δομές για
όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην κρίση. Η ερώτησή μου
είναι η εξής: Επειδή έχουμε μία βάση δεδομένων που σιτίζει ανθρώπους η
Εκκλησία, μία βάση δεδομένων που σιτίζει ο Δήμος, έχουμε το Κοινωνικό
Παντοπωλείο, η ερώτησή μου είναι η εξής: Αν αυτά τα δεδομένα όλα μαζί
συγκρίνονται και με την άποψη ότι μη τυχόν υπάρχουν άνθρωποι που
παίρνουν από παντού, με αποτέλεσμα να μη μπορούν κάποιοι να πάνε να
σιτιστούν και να έχει πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Βιδάλη. Πολύ εύστοχο το ερώτημα.
Κύριε Γιαννάκη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Συνάδελφε, είναι μία πάρα πολύ σωστή ερώτηση αυτή.
Θα ήθελα να σου πω το εξής: Ότι γίνεται διασταύρωση και οι Κοινωνικοί
Λειτουργοί το ψάχνουν το θέμα. Και αυτοί οι οποίοι είναι επωφελούμενοι
δεν είναι σε τρεις, τέσσερις δομές ταυτόχρονα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν φάει και κανένας κανένα πιάτο παραπάνω, δεν χάλασε ο
κόσμος.
Ερώτηση; Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Η χρηματοδότηση αφορά το κόστος πρώτης ύλης;
Δηλαδή η πίστωση που ανοίχτηκε μπορείτε να μου πείτε τι κόστος
αντιπροσωπεύει;
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: Πού κατανέμεται το 23.000.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Πώς κατανέμεται. Το κόστος δηλαδή.
92
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
93
ΣΤ.ΚΟΤΤΑΚΗ: 1,5€ την ημέρα έτοιμο πιάτο ανά μερίδα. Έτοιμο φαγητό.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Πείτε μας λοιπόν αυτό ακριβώς πού πάει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, γιατί πάει και εξυπηρετεί; Δε φτάνει αυτή η
αιτιολόγηση;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη, αυτό που είπε η
Διευθύντρια, 1,5€.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε άλλη απάντηση, κα Πίκουλα. Θέλετε να το
διερευνήσετε; Πηγαίνετε αύριο στην Υπηρεσία την Κοινωνική να το
μάθετε.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Πούλος
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: 1,5€ κάποιος το εισπράττει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κανείς δεν το εισπράττει. Σας λέω ότι αυτό είναι ένας
κωδικός που μέσω των απόρων αγοράζουμε τρόφιμα, τους μαγειρεύουμε…
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να τοποθετηθεί κανένας συνάδελφος; Η κα
Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Επειδή ο άνεργος, ο φτωχός δε θέλουμε να χάσει την
αξιοπρέπειά του και ο ίδιος δε θέλει να χάσει την αξιοπρέπειά του, που
σημαίνει πρέπει να φροντίζουμε και οι δομές που ακουμπάει, καταρχήν να
είναι σχετικά στέρεες, αξιοπρεπείς, να μη χρωστάει σε κανέναν, εντός
εισαγωγικών, να μη του δημιουργείται αυτή η αίσθηση και κατά τη γνώμη
μου να είναι στη βάση των αναγκών που έχει ένας άνθρωπος.
Τώρα, εμένα ξέρετε τι με εντυπωσιάζει; Όχι η πρόταση της
Δημοτικής Αρχής. Έρχεται τώρα η Κοινωνική Υπηρεσία και εισηγείται ένα
θέμα, ένα θέμα πολύ σοβαρό, στο θέμα μάλιστα στο φάκελο δεν εισηγείται
ολοκληρωμένα. Γιατί ξέρετε, όταν λέω εγώ ότι θα μαγειρεύω και
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
93
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
94
διαμορφώνω μία κουζίνα, σημαίνει ότι διαμορφώνω και μία ανάλογη
Έκθεση, Τεχνική έκθεση, σαν Υπηρεσία. Το κοστολογώ έτσι γιατί έχω
έναν εργαζόμενο, γιατί χρησιμοποιώ αυτά τα υλικά ή θα χρησιμοποιώ αυτό
το διαιτολόγιο.
Αυτό που φέρνει η κα Κοττάκη, επιτρέψτε μου, δεν τιμά την
Κοινωνική Υπηρεσία και κατά τη γνώμη μου δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι
έτσι. Έχετε σοβαρή ευθύνη. Και το λέω μετά λόγου γνώσεως που
απευθύνομαι σε σας, γιατί είστε και χρόνια εδώ πέρα και γνωριζόμαστε.
Δεν το περίμενα ότι θα δεχθείτε να εισηγηθείτε ένα τέτοιο θέμα, εσείς
τουλάχιστον. Από τη Δημοτική Αρχή, δική της πολιτική, καλά κάνει. Αλλά
από τη στιγμή που το παίρνετε στην ευθύνη σας, πρέπει να το
τεκμηριώσετε και να το στηρίξετε.
Ένα ζήτημα ουσίας. Δε μου απαντάτε πότε ξεκίνησε. Δε μου
απαντάτε τι διαιτολόγιο στηρίζει, πώς το κοστολογείτε 1,5€. Γιατί, ξέρετε,
ο άλλος που απευθύνεται, τις είδα τις αιτήσεις και ξέρω και κάποιους
ανθρώπους από εκεί, που ξέρω ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα και ήρθαν
για μία ενίσχυση. Δεν ξέρω κιόλας αν τους έχετε ενημερώσει ότι δεν θα
πάρουν χρηματική ενίσχυση όπως παίρνανε μέχρι τώρα αλλά θα πάρουν
μερίδα φαγητού.
Χ.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαννάκη, σας παρακαλώ, θα απαντήσετε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Όταν μιλάμε για τον κατάλογο, κ.Γιαννάκη, και το
ρώτησα πολλές φορές, έχει δύο σειρές: Ποσό και μερίδες. Και μου
απάντησε η κα Κοττάκη ότι κοστολογούνται οι μερίδες και το ποσό.
Άρα, λοιπόν, πάμε στο δια ταύτα. Έρχεται ένα παιδί, που έχει και
αυτό ανάγκες, απ’ ό,τι αποδεικνύεται, και σηκώνει ένα βάρος μεγάλο. Για
109 άτομα δεν είναι λίγο. Δεν μπορεί να σηκώνεται από ένα άτομο αυτό.
109 άτομα και μάλιστα ενήλικες είναι πολύ μεγάλης έκτασης δουλειά για
94
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
95
να σηκώνεται από ένα άνθρωπο. Από ποιον στηρίζεται; Πώς πλένουν; Πώς
διασφαλίζεται αυτό που λέμε υγιεινή αυτής της δουλειάς;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν έχεις πάει φαντάρος.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Με συγχωρείτε τώρα. Εντάξει, αλλά πριν πας φαντάρος
σου κάνουν πολλά εμβόλια.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θα τελειώσω, Δήμαρχε. Για περίμενε λίγο. Θα
ολοκληρώσω. Ακούστε λίγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ μιλάω έτσι σε σας; Μιλάω έτσι, «τελείωνε»;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Λέω, λοιπόν, το εξής: Μπορεί κάλλιστα να οργανωθεί,
και πρέπει να οργανωθεί, κοινωνική κουζίνα. Αλλά να οργανωθεί. Αυτό δεν
είναι οργάνωση. Ναι, και να απαιτήσετε, σας παρακαλώ. Δεν κατάλαβα.
Να τα 5μηνα που μπορεί να αξιοποιήσετε, λέω ένα παράδειγμα. Δεν
υπάρχουν δυνατότητες να απαιτήσετε από την Κυβέρνηση;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, όχι διάλογος. Ολοκληρώστε, κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:
Δεν
υπάρχουν
δυνατότητες;
Υπάρχουν
και
παραϋπάρχουν. Με συγχωρείτε, αυτό είναι ανεπίτρεπτο που λέτε. Και πώς
τους νομίζετε τελικά τους άνεργους και τους φτωχούς; Πάρετε ένα κομμάτι
και ό,τι σας ανήκει από εκεί και πέρα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, δεν είστε ο προστάτης εσείς των
ανέργων και των πτωχών.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Να σας πω, δεν είμαι, αλλά ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει
να μην έχεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σοβαρά μιλάς;
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
95
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
96
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ναι, ξέρω πολύ καλύτερα από σένα. Από σένα
καλύτερα, για να μιλήσουμε και έτσι τελικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, να ανοίξω το μικρόφωνο; Δέχεστε τον
διάλογο;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Έχουμε ξεχάσει μάλλον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τελειών με το ζήτημα της περίφημης Σπιτικής
Κουζίνας. Γιατί άραγε δεν μπορούσε να δώσει μία μερίδα με 1,5 ευρώ,
όταν τόσο καιρό αξιοποιεί δημόσιες υποδομές και λειτουργίες και στήριξη
μία ιδιωτική εταιρεία με 2,5 ευρώ; Γιατί δεν μπορεί να το κάνει;
Τουλάχιστον για 6 μήνες εγώ λέω με άνεση μπορούσε, με τη στήριξη που
είχε το προηγούμενο διάστημα. Δεν κατάλαβα. Ο Σάλας δηλαδή παίρνει
από μας. Τι ακριβώς προσφέρει με την περίφημη Κοινωνική Κουζίνα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Με 500 Ηλιουπολίτες. Αυτοί που έχουν πάνε με 2,5€
και δεν μπορούν να μαγειρέψουν. Κανένας άνεργος δεν πάει να πληρώσει
για την οικογένεια 2,5€ για το κάθε κεφάλι και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί
με 4€ παίρνει φασόλια και κάνει κατσαρόλα. Πολύ απλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κα Τσατσούλη; Ευχαριστώ.
Άλλος συνάδελφος, τοποθέτηση; Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Κάθε φορά μπαίνουν ορισμένα ζητήματα με έναν εκβιαστικό
τρόπο, «θα αφήσουμε τους ανθρώπους να πεθάνουν»; Πρώτα απ’ όλα δεν
απαντάει κανείς στο ερώτημα ποιος τους πήγε στο θάνατο. Τώρα όμως που
τους στείλαμε στο θάνατο, τώρα λέμε να τους σώσουμε. Αυτό βέβαια είναι
μια γνωστή διαδικασία.
Θέλω πρώτα απ’ όλα να σας θυμίσω κάτι. Στη δεκαετία του ’90, που
δεν υπήρχε αυτή η οικονομική κρίση, εν μια νυκτί έκλεισαν όλα τα
εργοστάσια στο Λαύριο. Ήταν επιλογές του κεφαλαίου, βέβαια. Η
96
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
97
απάντηση του εργατικού κινήματος, δυστυχώς, ήταν μία από τις χειρότερες
επιλογές. Αντί να παλέψει για να μην κλείσουν τα εργοστάσια, βγήκε να
μαζεύει τρόφιμα και ρούχα για τους απολυμένους. Ουσιαστικά τους έβαλε
στη λογική της ελεημοσύνης και της επαιτείας. Τα εργοστάσια δεν
ξανανοίξανε βέβαια στο Λαύριο. Οι εργάτες πείνασαν, έμειναν άνεργοι.
Βέβαια, οι εργοδότες δεν έπαθανα τίποτα.
Νομίζω ότι επαναλαμβάνεται αυτή η διαδικασία μέσα από τη
φτωχοποίηση. Καταρχάς, πόσοι είναι οι φτωχοί στην Ηλιούπολη, οι άποροι
στην πραγματικότητα; Είναι πάρα πολλοί. Είναι όλοι αυτοί που πηγαίνουν
στην εκκλησία. Είναι όλοι αυτοί που πηγαίνουν στη Σπιτική Κουζίνα με τα
2,5€. Είναι οι 100 που είπατε τελικά, που θέλουν να σιτιστούν με το 1,5€
κ.λπ.
Άρα, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και το μεγάλο κομμάτι
αυτό της κοινωνίας εμείς πού το οδηγούμε; Το οδηγούμε στο περιθώριο.
Του λέμε «έμπα στην ουρά, πάρε την καραβάνα σου και έλα να φας». Αυτό
δεν είναι απάντηση. Δεν είναι καμία απολύτως απάντηση. Είμαστε συνεχώς
σε μία λογική οπισθοχώρησης, που τα πράγματα τα πάει από το κακό στο
χειρότερο.
Έχουμε βάλει τους ανθρώπους να υποτάσσονται και στο τέλος, το
δικαίωμα να φάνε, όχι τίποτα άλλο, να το θεωρούν ότι τους προσφέρουμε
κιόλας και τους κάνουμε και μεγάλη χάρη.
Εγώ, αγαπητοί μου συνάδελφοι, σ’ όλα αυτά τα ζητήματα είμαι
εντελώς αντίθετος. Είναι πολύ βάρβαρο να πεις σε κάποιον που δεν έχει να
φάει ότι δεν μπορείς να του προσφέρεις αυτή τη διαδικασία. Άρα, αυτή η
διαδικασία της ελεημοσύνης είναι διαδικασία που το μόνο που κάνει είναι
να ρουσφετολογεί και τίποτα παραπέρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Σόφη.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
97
98
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Κυρία Πίκουλα, έχετε τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Πολύ σύντομα. Δυστυχώς, ζούμε μία περίοδο που
δημιουργεί τερατώδεις καταστάσεις. Δυστυχώς, λοιπόν, λέμε ότι εμείς σαν
Δήμος πρωτοστατούμε να σπάσουμε ό,τι δομή έχει δημιουργηθεί μέχρι
τώρα. Ό,τι δομή που στηρίζεται σ’ αυτό που λέγεται αγορά, σε αυτό που
λέγεται εμπόριο, σε αυτό που λέγεται προμήθεια, σε αυτό που λέγεται
ασφάλεια, σε αυτό που λέγεται υγιεινή, ερχόμαστε και το καταρρίπτουμε
στο όνομα της φτώχειας. Μέχρι πού αλλού θα οδηγηθούμε; Με το 1,5 ευρώ
και με την υποτιθέμενη διαδικασία ότι ο Δήμος θα γίνει ο προμηθευτής, θα
αγοράζει επ’ ονόματί του τρόφιμα, θα στήσει κουζίνα, με οποιονδήποτε
εθελοντή μάγειρα στη σημερινή εποχή του 2014. Από εκεί και πέρα, τα
συμπεράσματα στον πολίτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εγώ θα σημειώσω….
Διαλογική συζήτηση μεταξύ κ.κ.Δημάρχου- Πίκουλα εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εγώ θα πω το εξής: Θυμάστε ότι σας είχα κάνει μία
πρόταση για διαπαραταξιακή αλλά να κάνουμε Κοινωνικό Παντοπωλείο
χωρίς Μ.Κ.Ο. και χωρίς άλλες τέτοιες ιστορίες. Θα πω ότι η αλληλεγγύη
και η φιλανθρωπία είναι δυο σχετικά. Δεν είναι τα ίδια πράγματα. Και
προσωπικά εγώ είμαι υπέρ της αλληλεγγύης.
Προσέξτε κάτι τώρα. Το να δώσεις σε έναν ένα πιάτο φαί που λέμε ή
να τον βάλεις να κοιμηθεί ένα βράδυ μέσα στο χιόνι, μπορεί να του σώσεις
και τη ζωή. Δεν θα πω ότι είναι αρνητικό εξ αρχής. Θα πω, όμως, ότι είναι
ασπιρίνη. Και είναι σίγουρο. Να πάμε λίγο παρακάτω τώρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη. Έξω από το γραφείο μου κάθε μέρα, σε
παρακαλώ πολύ, έλα ένα πρωί να δεις, είναι πάνω από τρεις με πέντε
οικογένειες. Πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσουμε γιατί πεινάνε.
98
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
99
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Δήμαρχε, θα σου πω το εξής και το λέω με πάσα
ειλικρίνεια και χωρίς λαϊκισμό. Αυτή τη στιγμή εκείνο που μπορεί να κάνει
ο Δήμος είναι το εξής: Πιστεύω ότι καταρχάς δεν έχουμε καν στοιχεία
ποιες οικογένειες έχουν δύο ανέργους. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν έχουμε
στοιχεία ποιοι έχουν κομμένο το ρεύμα τους, το νερό. Αμφιβάλλω και γι’
αυτό. Δηλαδή, αμφιβάλλω; Με τα κόκκινα δάνεια που, εντάξει, υποτίθεται
δεν έχει έρθει ακόμα, θα ‘ρθει.
Η αλληλεγγύη η πραγματική είναι να οργανώσουμε την άμυνα των
ανθρώπων, ξεκινώντας απ’ αυτές τις καταστάσεις τις δύσκολες. Και, καμιά
αντίρρηση, και η διατροφή και όλα αυτά τα πράγματα, οι ασπιρίνες και
αυτές χρειάζονται.
Και θα βάλω και ένα θέμα εδώ πέρα. Υπάρχει ένα θέμα, Δήμαρχε,
επικάλυψης. Δηλαδή υπάρχουν Δίκτυα Αλληλεγγύης, σας πληροφορώ
ακόμα και προσωπικά. Δηλαδή ξέρω δυο, τρεις περιπτώσεις που έχουν 8
οικογένειες ο ένας, 10 ο άλλος και δεν το λένε και σε κανένα και καλά
κάνουν.
Τώρα, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Ξέρετε ότι έχουμε δύο Δίκτυα
Αλληλεγγύης, τουλάχιστον εμείς τα στηρίζουμε, και όχι μόνο. Υπάρχει
δηλαδή ένα διάσπαρτο πράγμα, οι εκκλησίες, οι οποίες εκκλησίες, θα πω
και το εξής και το λέω μετά λόγου γνώσεως, από μια επίσκεψη που έκανα,
στην πλειοψηφία τους είναι λίγο «το μαγαζί είναι δικό μας και αν θέλετε
βοηθάτε αλλά το μαγαζί είναι δικό μας». Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά.
Μόνο σε μια εκκλησία είδα, να το πω κιόλας, στην Αγία Παρασκευή, ένα
παπά, ίσως ήταν πρώην σύντροφος, γι ‘αυτό, είχε καλά χαρακτηριστικά, ο
οποίος είπε «ό,τι θέλετε εδώ, ΔΕΗ, νερό, αυτά είναι τα προβλήματα».
Άνοιξε την καρδιά του, που λέμε.
Υπάρχει ένα θέμα. Και δεν χρειάζεται να τα κρύβουμε, γιατί κάποια
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
99
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
100
ώρα εδώ θα χρειαστεί ένας συντονισμός όλων των δράσεων που να τείνουν
προς την αλληλεγγύη, επαναλαμβάνω, και κυρίως στα πιο σοβαρά θέματα,
που είναι ανεργίες, δύο άνεργοι, ΔΕΗ, νερά και χίλια δυο άλλα πράγματα.
Αυτά για μένα είναι τα πιο ουσιαστικά. Και δεν θα πω όχι σε μία διατροφή
ή σε οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι το κρίσιμο αυτό και δεν χρειάζεται ούτε να
καμαρώνουμε γι’ αυτά ούτε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Κοκοτίνη.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, έχετε δίκιο. Εγώ θα σας παρακαλέσω και
συμφωνώ σ’ αυτό, εντάξει με την Εκκλησία ξέρετε ότι έχει τη δική της
αυτονομία και έχουμε μία σχέση αυτονομίας Δήμου και Εκκλησίας. Όμως,
και με τα δύο Δίκτυα που λέτε, εγώ είμαι εδώ, να καθίσουμε και να
συζητήσουμε, ώστε να οικοδομήσουμε ένα πραγματικό Δίκτυο Αλληλεγγύης γι’ αυτούς τους ανθρώπους και για το θέμα της διακίνησης των
φθηνών προϊόντων και για το θέμα των ανθρώπων που και εσείς γνωρίζετε
ότι πραγματικά έχουν ανάγκη, ώστε πραγματικά ενιαία να βγούμε προς τα
έξω ως Δήμος, ως Δήμος επαναλαμβάνω και ως Δημοτική Αρχή και να
βοηθήσουμε και τα Δίκτυα αυτά και αυτά να βοηθήσουν τον Δήμο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Στον ΟΑΕΔ είχα στείλει μια αντιπροσωπεία, όχι εγώ,
και δεν δίνουν καν στοιχεία για ανέργους. Θα μου πεις τώρα μπορεί να
είναι τα προσωπικά δεδομένα. Έχετε σκεφθεί κάτι τέτοιο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, κ.Κοκοτίνη, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω
σκεφθεί.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ή δύο ανέργους, να το πω καλύτερα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα επιχειρήσουμε να δούμε. Εμείς έχουμε μια πρώτη
στατιστική ανάλυση για το επίπεδο της ανεργίας και στην πόλη. Όμως,
πράγματι είναι δύσκολο να βρούμε τα στοιχεία από τον ΟΑΕΔ. Θα το
κοιτάξουμε όμως και θα το προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ.
100
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
101
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Δήμαρχε.
Ψηφίζουμε. Το θέμα της ενίσχυσης των απόρων περνάει ομόφωνα;
…Όχι. Κατά πλειοψηφία, λευκό η Λαϊκή Συσπείρωση, η κα Πίκουλα, ο
κ.Σόφης και ο κ.Κοκοτίνης.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού
τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€) στην κα Στατήρη Σοφία, η οποία
κατόπιν κοινωνικής έρευνας χρήζει βοήθειας.
2. Εγκρίνει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού
εννιακοσίων ευρώ (900,00 €) στον κ.Μπερσίμη Αριστείδη, ο οποίος
κατόπιν κοινωνικής έρευνας χρήζει βοήθειας.
3. Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την ψήφιση πίστωσης ποσού χιλίων
τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.350) σε βάρος του Κ.Α. 00.6733 του
ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, για την οικονομική ενίσχυση των
ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2014.
 Οι κ.κ.Πίκουλα, Τσατσούλη, Λαγκαδινός, Σόφης και Κοκοτίνης
ψηφίζουν ‘’ΛΕΥΚΟ’’.
 Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ.Πούλος και Πατσαβός.
-------------------8.α.
«Νομική δέσμευση για δωρεάν γεύματα σε απόρους»
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
101
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
102
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται…εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010 και το
Ν.3463/2006 (άρθρο 202 - Δ.Κ.Κ.)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ύψους είκοσι
μίας χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (21.255€) σε σαράντα
πέντε (45) οικογένειες κατοίκων του Δήμου Ηλιούπολης, που
αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα καθώς και
προβλήματα διαβίωσης, σύμφωνα με το από 6/2/2014 Δ.Υ γνωμοδοτικό
σημείωμα της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών
2. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση και ψηφίζει πίστωση ποσού είκοσι μίας
χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ (21.255€) σε βάρος του Κ.Α. 00.6733
του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορά στο πρόγραμμα
δωρεάν παροχής γευμάτων και θα διαρκέσει μέχρι τις 11/7/2014
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Οι κ.κ.Πίκουλα, Τσατσούλη, Λαγκαδινός, Σόφης και Κοκοτίνης
ψηφίζουν ‘’ΛΕΥΚΟ’’.
 Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ.Πούλος και Πατσαβός.
-------------------------9ο
«Ανάληψη νομικής δέσμευσης για την ‘’Προμήθεια για αντικατάσταση
φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED’’»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμ.9 θέμα
«Ανάληψη νομικής δέσμευσης για την ‘’Προμήθεια για αντικατάσταση
102
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
103
φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED’’».
Κύριε Παπαγεωργίου, έχετε τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Παρακαλούμε, σύμφωνα με την εισήγηση, να
εγκρίνετε την ανάληψη νομικής δέσμευσης για την προμήθεια για
αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED, στο πλαίσιο του
προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ». Είναι
το γνωστό «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», όπως το λέμε.
Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση 136 φωτιστικών σωμάτων
νέας τεχνολογίας LED, σε αντικατάσταση υφισταμένων φωτιστικών
βραχιόνων και παλιών ενεργοβόρων σωμάτων φωτιστικών σε δρόμους
στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, πέριξ της οδού Αγίου
Κωνσταντίνου. Θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και
βεβαίως σημαντική βελτίωση, επίσης, του φωτισμού των δρόμων όπου θα
εγκατασταθούν τα νέα φωτιστικά σώματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπαγεωργίου, έχει παρουσιαστεί το έργο. Τώρα
κάνουμε τη νομική δέσμευση, έτσι;
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Έχει παρουσιαστεί. Θέλω μόνο να ενημερώσω το
Σώμα για κάτι πολύ σημαντικό, που αφορά αυτό το έργο και τα άλλα δύο
τα οποία θα αναφέρω στη συνέχεια, ότι με σχετική απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του
κ.Μαθιουδάκη, η χρηματοδότηση, η συγχρηματοδότηση από πόρους του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους γι’
αυτά τα έργα είναι 100%. Ήταν αρχικά το σχήμα χρηματοδότησης 70%
πόροι από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και τους εθνικούς πόρους και 30% πόροι
από τον Δήμο Ηλιούπολης. Ο Δήμος πλέον δε θα βάλει ούτε ένα ευρώ.
Είναι 100% συγχρηματοδοτούμενα αυτά τα έργα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Παπαγεωργίου. Κάποια ερώτηση; Κάποια
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
103
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
104
τοποθέτηση; Το καινούργιο είναι ότι όλη η χρηματοδότηση έρχεται απ’
έξω. Δε βάζει ο Δήμος χρήματα καθόλου. Το θέμα περνάει ομόφωνα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010 και το
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ανάληψη της νομικής δέσμευσης για την «Προμήθεια και
αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED» στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου
έργου
‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ’’ με MIS 373663, συνολικού ποσού 169.803,43 € που θα
βαρύνει τον ΚΑ 30.7341.0007
Ο τρόπος εκτέλεσης και όροι του Διαγωνισμού θα καθοριστούν με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 της
11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ.Πατσαβός και Πούλος.
-------------------------10 ο
«Κίνηση διαδικασιών – νομική δέσμευση για την υλοποίηση του
υποέργου για υπηρεσίες «Δικτύωση, Ενημέρωση Ενεργειακών
Υπευθύνων και Δημοτικών Υπαλλήλων. Δράσεις αλλαγής Ενεργειακής
Συμπεριφοράς και Ευαισθητοποίησης Τοπικής κοινωνίας» του
συγχρηματοδοτούμενου έργου ‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ’’με MIS 373663»
104
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
105
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμ.10 θέμα:
«Κίνηση διαδικασιών – νομική δέσμευση για την υλοποίηση του υποέργου
για υπηρεσίες «Δικτύωση, Ενημέρωση Ενεργειακών Υπευθύνων και
Δημοτικών Υπαλλήλων. Δράσεις αλλαγής Ενεργειακής Συμπεριφοράς και
Ευαισθητοποίησης Τοπικής κοινωνίας» του συγχρηματοδοτούμενου έργου
‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ’’ με MIS 373663».
Κύριε Παπαγεωργίου, έχετε τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Είναι όπως στην εισήγηση. Παρακαλούμε όπως
εγκρίνετε, επίσης, την κίνηση διαδικασιών και τη νομική δέσμευση για την
υλοποίηση αυτού του συγκεκριμένου υποέργου, που αφορά ουσιαστικά την
προβολή
των
στόχων
του
προγράμματος
‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ’’, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών και αλλαγή συμπεριφοράς για την εξοικονόμηση ενέργειας στην
πόλη. Είναι ένα από τα υποέργα του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Παπαγεωργίου.
Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Κατά η Λαϊκή Συσπείρωση.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών – νομική δέσμευση προκειμένου να
προχωρήσουν οι διαδικασίες για την
υπηρεσίες
«Δικτύωση,
Ενημέρωση
υλοποίηση του υποέργου για
Ενεργειακών
Υπευθύνων
και
Δημοτικών Υπαλλήλων. Δράσεις αλλαγής Ενεργειακής Συμπεριφοράς και
Ευαισθητοποίησης Τοπικής κοινωνίας» του συγχρηματοδοτούμενου έργου
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με MIS 373663,
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
105
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
106
συνολικού ποσού 50.000,00 € που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7341.0009 και
την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτους για την παροχή υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Οι κ.κ.Τσατσούλη και Λαγκαδινός μειοψηφούν.
 Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Πατσαβός και Πούλος.
-------------------------11 ο
«Κίνηση διαδικασιών – νομική δέσμευση για την υλοποίηση του
υποέργου για τη μελέτη ‘’Μελέτη Αστικής Κινητικότητας και
Κυκλοφοριακή Μελέτη’’»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμ.11 θέμα:
«Κίνηση διαδικασιών – νομική δέσμευση για την υλοποίηση του υποέργου
για τη μελέτη ‘’Μελέτη Αστικής Κινητικότητας και Κυκλοφοριακή
Μελέτη’’».
Κύριε Παπαγεωργίου, έχετε τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Παρακαλούμε, επίσης, όπως εγκρίνετε και γι’ αυτό
το υποέργο την κίνηση διαδικασιών και τη νομική δέσμευση για την
υλοποίηση του υποέργου. Αφορά κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη
βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο κύριο οδικό δίκτυο της πόλης. Θα
επιχειρήσουμε να διευρύνουμε το αντικείμενο κατά το δυνατό, ώστε να
έχουμε την ευρύτερη δυνατή κυκλοφοριακή μελέτη, παρεμβάσεις και
βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο της πόλης για βελτίωση της κυκλοφορίας και
εξοικονόμηση ενέργειας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμιά ερώτηση δεν υπάρχει. Το θέμα περνάει ομόφωνα.
Ναι, κ.Λαγκαδινέ.
Θ.ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ: Και αυτό και το προηγούμενο θέμα δεν το ψηφίζουμε.
106
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
107
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, ο κ.Λαγκαδινός λέει ότι και το 11 θέμα και το 10 θέμα
δεν το ψηφίζει η Λαϊκή Συσπείρωση.
Σ’ αυτό, κ.Κοκοτίνη, στο 11ο θέμα; Ναι, έχετε τον λόγο, κ.Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Απλώς, όπως το βλέπω το θέμα, μία παραπάνω έτσι
τεκμηρίωση, να το πω αλλιώς, πληροφόρηση καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπαγεωργίου, έχετε τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αφορά την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και
μελέτης βελτίωσης της κινητικότητας, με παράλληλη μείωση της
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος στο κύριο οδικό δίκτυο της πόλης. Με την
εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης της αστικής κινητικότητας
προβλέπεται
να
υπάρξει
σημαντική
εξοικονόμηση
καυσίμου
και
περιορισμός χρήσης των Ι.Χ., επίσης μελέτη για εισαγωγή ποδηλάτων στην
κίνηση σε ορισμένα σημεία της πόλης.
Επίσης, με τη μελέτη αστικής κινητικότητας στο κύριο οδικό δίκτυο
του Δήμου θα γίνουν προτάσεις με στόχο την αναβάθμιση του
πολεοδομικού κέντρου. Δηλαδή θα συμπεριληφθεί σε μία κυκλοφοριακή
μελέτη το πολεοδομικό κέντρο της πόλης.
Όπως είπα πριν, η περιγραφή της μελέτης που θα εκπονηθεί, αφορά
ευρύτερη περιοχή της πόλης και όχι μόνο το οδικό δίκτυο, επειδή
εκτιμήσαμε, πήραμε την έγκριση από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης που
είναι το ΚΑΠΕ, επειδή εκτιμήσαμε ότι το ποσό το οποίο διατίθεται είναι
50.000 ευρώ, το οποίο είναι 100% πλέον πόροι εκτός Δήμου, μπορούν να
καλύψουν πολύ μεγαλύτερη δουλειά στη μελέτη την κυκλοφοριακή και όχι
μόνο στο βασικό οδικό δίκτυο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, έχετε τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Επειδή είναι παλιό το πρόγραμμα και ίσως και οι
προηγούμενοι αλλά ακόμα και εγώ, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει σχέση με
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
107
108
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
την ήδη υπάρχουσα μελέτη κυκλοφοριακή, μ’ αυτό, τη συγκεκριμένη; Και
πόσο μπορεί να…
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Θα ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα κυκλοφοριακή
μελέτη και βεβαίως θα επικαιροποιηθούν τα δεδομένα με βάση τις σημερινές συνθήκες.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Γιατί εκεί είχα και τις ενστάσεις μου το 2008.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Και βάσει αυτών θα υπάρξουν οι προτάσεις
βελτιώσεων που θα γίνουν από την εκπόνηση της μελέτης.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Και να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Εάν σε περίπτωση γίνει
η συγκεκριμένη μελέτη, η εφαρμογή της τι κόστος και πώς θα
χρηματοδοτηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα το βγάλει η μελέτη, κα Πίκουλα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Η μελέτη θα προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις
και κοστολόγηση των βελτιώσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι ακριβώς.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο Δήμος θα πρέπει να
αποφασίσει με ποιον τρόπο θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα και με
ποιους πόρους.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Εμείς έχουμε σαν Δήμος μία άποψη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα πει η μελέτη. Κυρία Πίκουλα, η μελέτη θα γίνει για
να δείξει τι θα γίνει και πόσο θα στοιχίσει.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Το βλέπω ότι είναι νομική δέσμευση. Δίνουμε κάποια
χρήματα. Καλά, δεν τα δίνουμε εμείς, τα δίνουν κάποιοι άλλοι.
Δεσμευόμαστε να την υλοποιήσουμε ή όχι; Να το θέσω αλλιώς.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Δεσμευόμαστε να την υλοποιήσουμε. Έχουμε
υποχρέωση να την υλοποιήσουμε.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Άρα, έχουμε υποχρέωση δηλαδή να την εκτελέσουμε.
108
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
109
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Τι παρεμβάσεις θα προκύψουν και πόσο θα
κοστολογηθούν από τη μελέτη δεν μπορούμε εκ των προτέρων να το
πούμε. Θα είναι αποτέλεσμα της μελέτης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, και αυτό περνάει κατά πλειοψηφία. Λευκό η ‘’Λαϊκή
Συσπείρωση’’.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απέχει και η κα Πίκουλα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010 και το
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών – νομική δέσμευση προκειμένου να
προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του υποέργου 5 «Μελέτη
Αστικής Κινητικότητας και Κυκλοφοριακή Μελέτη» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου: ‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ’’ με MIS 373663, συνολικού ποσού 50.000,00 € που θα βαρύνει
τον ΚΑ 30.7341.0008
Η εν λόγω μελέτη χρηματοδοτείται 100% από το ΕΠ Αττικής σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ.13/04-05/124/6/30.1.2014 2η Τροποποίηση της Πράξης
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» με MIS 373663 στο
ΕΠ Αττικής
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 61/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Η κα Πίκουλα απέχει της ψηφοφορίας.
 Οι κ.κ. Τσατσούλη και Λαγκαδινός ψηφίζουν ‘’ΛΕΥΚΟ’’.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
109
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
110
 Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Πατσαβός, Πούλος και Αραμπατζής.
-------------------------12 ο
«Κίνηση διαδικασιών – νομική δέσμευση για την υλοποίηση του Σχεδίου
Δράσης του χρηματοδοτούμενου έργου ‘’Κοινωνική Δράση Ηλιούπολης’’
από το Δήμο (ΤοπΣΑ) με MIS 457569»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμ.12 θέμα:
«Κίνηση διαδικασιών – νομική δέσμευση για την υλοποίηση του Σχεδίου
Δράσης του χρηματοδοτούμενου έργου ‘’Κοινωνική Δράση Ηλιούπολης’’
από τον Δήμο (ΤοπΣΑ) με MIS 457569».
Κύριε Αναστόπουλε, έχετε τον λόγο.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλούμε, σύμφωνα με την εισήγηση, να
εγκρίνετε την κίνηση διαδικασιών, δηλαδή τη νομική δέσμευση
προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υλοποίηση από τον
Δήμο του Σχεδίου Δράσης του χρηματοδοτούμενου έργου «Κοινωνική
Δράση Ηλιούπολης».
Αναφέρομαι στο ΤοπΣΑ, το οποίο είχε εγκριθεί παλιότερα από το
Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στο
έργο αυτό, ως γνωστό, ο Δήμος συμμετέχει σαν εταίρος και υλοποιεί
δράσεις
συνολικής δαπάνης 33.320 ευρώ και θα βαρύνει τον κωδικό
15/7341.002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για το 2014.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση; Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Απλά, λίγο κάτι παραπάνω εδώ πέρα, γιατί εγώ, ίσως
μίλαγα κιόλας, να πω και την αλήθεια.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Περιλαμβάνει δράσεις κατάρτισης, περίπου 125
ώρες, εκπαίδευση σε συγκεκριμένα πεδία. Έχει τη δυνατότητα, έχει
συμβουλευτική. Έχει business plan γι’ αυτούς που θα θελήσουν να κάνουν
110
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
111
ατομική επιχείρηση, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και έχει
υποστήριξη γι’ αυτούς που θα στήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.
Αυτό, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και με βάση τις προϋποθέσεις, είναι συμπράξεις στις οποίες
συμμετέχουν το ΚΕΚ «Integration», ο Δήμος Ηλιούπολης, το ΚΕΚ
«ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ», η EUROPEAN PROFILES και η «ΑΘΗΝΑ
ΑΣΤΙΚΗ», μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν είχε τη δυνατότητα να
συμμετάσχει ο Δήμος μόνος του, να υποβάλλει προτάσεις.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να μιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ.Κοκοτίνη. Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Είχαμε ξαναδεί μια τέτοια ιστορία με το ΤΟΠΕΚΟ, αν
θυμάμαι καλά. Εδώ θα μου επιτρέψετε, το είχα πει και την άλλη φορά, εγώ
είχα κάνει ένα πρόχειρο υπολογισμό, το 65 με 70% πάνε τα λεφτά εκεί που
δεν πρέπει. Αν πηγαίνανε σε νέες επιχειρήσεις ή σε απασχολούμενους, θα
το συζητούσα. Αυτοαπασχολούμενους λέω. Αν πάει να βρει μια δουλειά ο
άλλος και του δώσεις όλα τα αυτά, δεν είναι κακό να κάνει μια επιχείρηση
ατομική. Μιλάμε για ανέργους. Δεν μιλάμε για τίποτα επιχειρήσεις
υφιστάμενες.
Λέω, λοιπόν, ότι αυτό, η γνώμη μου είναι, επειδή από το ΤΟΠΕΚΟ
που θυμάμαι είναι μια ανάλογη τέτοια περίπτωση, διαφωνώ κάθετα βέβαια,
γιατί επαναλαμβάνω πάει στους διάφορους συμβουλάτορες, στα ΚΕΚ, στις
Ευρωτέτοιες κ.λπ. Νομίζω ότι δεν πιάνουν τόπο. Και, ανεξάρτητα από πού
χρηματοδοτούνται, εγώ λέω όχι κάθετα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει η κα Πίκουλα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Στο σκεπτικό του κ.Κοκοτίνη να συμπληρώσω ότι και η
δική μου άποψη και της Παράταξης είναι: Τέλος πάντων, αυτό θα πρέπει να
μπει σε ένα τέρμα, αυτή η διαδικασία που είναι τροφοδότης βέβαια το
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
111
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
112
αντίστοιχο Υπουργείο και προσπαθούμε να λύσουμε με ασπιρίνες αυτό που
λέγεται ανεργία. Δε λύνεται. Η συμβουλευτική, θα μου επιτρέψετε,
κ.Αναστόπουλε, την είχαμε εν έτη 2004, την είχαμε εν έτη 2008, την
έχουμε εν έτη 2014. Συμβουλευτική πια, αυτά τα προγράμματα τα είδαμε
στην πράξη και είδαμε ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Δεν βοηθήσανε τον
άνεργο. Το αντίθετο, φούντωσαν την ανεργία. Σε κανένα λοιπόν δεν
βοηθάνε. Πού βοηθάνε; Είναι γνωστό πλέον πού τροφοδοτούνται αυτού
του είδους προγράμματα.
Νομίζω ο Δήμος δε θα έπρεπε, οι Δήμοι μάλλον, γιατί δεν είναι μόνο
ο συγκεκριμένος Δήμος που εκπορεύει αυτή την πολιτική, είναι γενικότερο
αυτό που έχει περάσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πια. Γίνεται μοχλός και
μπαίνει μέσα και γίνεται σύμπραξη σε μια τέτοια διαδικασία που δεν
βοηθάει την ανεργία. Δεν τη μειώνει. Επιτέλους, λοιπόν! Και εμείς μαζί μ’
αυτούς; Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κα Πίκουλα.
Ο κ.Λαγκαδινός έχει τον λόγο.
Θ.ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ: Και εμείς καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο θέμα.
Πρόκειται
για
διαδικασίες
που
διοχετεύουν
τα
ψίχουλα
που
προϋπολογίζονται για τους ανέργους, στους συμβαλλόμενους (ΚΕΚ,
ιδιωτικά κλπ.). Είναι μία διαδικασία δηλαδή που δεν μπορούμε να
συμφωνήσουμε και νομίζω ότι δεν θα ‘πρεπε να συμμετέχουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Λαγκαδινέ.
Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Καταψηφίζει η Λαϊκή
Συσπείρωση, επίσης και ο κ.Κοκοτίνης και ο κ.Σόφης.
Κυρία Πίκουλα, ψηφίζετε εσείς ναι για το ΤοπΣΑ;
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ψηφίζει.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
112
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
113
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών – νομική δέσμευση προκειμένου να
προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του
χρηματοδοτούμενου έργου «Κοινωνική Δράση Ηλιούπολης» από το Δήμο
(ΤοπΣΑ) με MIS 457569.
Στον εν λόγω έργο ο Δήμος συμμετέχει ως εταίρος και υλοποιεί δράσεις
συνολικής δαπάνης 33.320,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15.7341.0002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου
, οικονομικού έτους 2014
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Οι κ.κ. Τσατσούλη, Λαγκαδινός, Πίκουλα, Κοκοτίνης και Σόφης
μειοψηφούν.
 Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ.Πατσαβός, Πούλος και Αραμπατζής.
-------------------------13 ο
«Νομική δέσμευση για μισθώματα μεταφορικών μέσων, περισυλλογή –
μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων στον ΟΔΔΥ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμ.13 θέμα:
«Νομική δέσμευση για μισθώματα μεταφορικών μέσων, περισυλλογή –
μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων στον ΟΔΔΥ».
Ο κ.Σεφτελής, ο Αντιδήμαρχος, έχει τον λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητάω, σύμφωνα με την εισήγηση, να
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
113
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
114
αποφασίσουμε για την ανάληψη της νομικής δέσμευσης για μισθώματα
μεταφορικών μέσων, περισυλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμμένων
οχημάτων στον ΟΔΔΥ. Έχουμε προβλέψει σχετικό κωδικό στον
προϋπολογισμό μας του έτους 2014, ύψους 10.000 ευρώ. Και επίσης, να πω
ότι η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση.
Εδώ να διευκρινίσω ότι αυτή η διαδικασία αφορά στα οχήματα τα
οποία είναι χαρακτηρισμένα ως στερεά απόβλητα και αφορούν τα δίκυκλα,
τα σκάφη αναψυχής, τα τρέϊλερ και τα μικρά φορτηγά.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Τα Ι.Χ.;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Τα Ι.Χ. είναι άλλη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί μας πληρώνουν, κ.Σόφη, για να τα πάρουμε.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Εκεί μας πληρώνουν για να τα πάρουμε. Εδώ δυστυχώς
πληρώνουμε εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το θέμα περνάει ομόφωνα και ως προς τη νομική
δέσμευση και ως προς τον τρόπο ανάθεσης.
Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Καταψηφίζει η Λαϊκή
Συσπείρωση.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την ανάληψη της νομικής δέσμευσης για μισθώματα μεταφορικών
μέσων, περισυλλογή-μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων στον ΟΔΔΥ,
ποσού 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.10.6234.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.
Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση.
114
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
115
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Οι κ.κ.Τσατσούλη και Λαγκαδινός μειοψηφούν.
 Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ.Πατσαβός, Πούλος και Αραμπατζής.
-------------------------14.α.
«Έγκριση επιχορηγήσεων Σχολικών Επιτροπών και κατανομή
επιχορήγησης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμ.14α θέμα:
«Έγκριση
επιχορηγήσεων
Σχολικών
Επιτροπών
και
κατανομή
επιχορήγησης».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Αντιδήμαρχος κα Μαρκουλάκη έχει τον λόγο.
ΑΙΚ.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα.
Ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση του
χρηματικού ποσού των 110.915,87€ για τις λειτουργικές ανάγκες των
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης να
εγκρίνει την επιχορήγηση του ποσού των 35.859,49 για την κάλυψη των
δαπανών θέρμανσης πάλι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επίσης την κατανομή κατά 50% σε
έκαστη Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με την πρόταση που έκανε η ΔΕΠ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει καμιά ερώτηση; … Κύριε Λαγκαδινέ, έχετε τον
λόγο.
Θ.ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ: Απλά θα ήθελα να αναφέρω ότι στο προηγούμενο
θέμα δεν ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο θέμα του ΟΔΔΥ, της μεταφοράς.
Θ.ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
115
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
116
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία άλλη ερώτηση στην κα Μαρκουλάκη; Είναι, νομίζω,
θέμα ρουτίνας η διανομή των επιχορηγήσεων. Γίνεται ύστερα από τις
διαδικασίες τις προβλεπόμενες. Οπότε το θέμα αυτό περνάει ομόφωνα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αποδοχή του επιχορηγούμενου ποσού 110.915,87 € (αρχικό
ποσό 111.082,49 € - κρατήσεις 166,62 €) με αριθμ. χρηματικής εντολής
1678/14, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας
και Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και την κατανομή του ανωτέρω
επιχορηγούμενου ποσού σύμφωνα με την πρόταση της ΔΕΠ (2/6-2-2014
απόφ. ΔΕΠ) σε ποσοστό 50% έκαστη Σχολική Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Πατσαβός, Πούλος και Αραμπατζής.
-------------------14.β.
«Έγκριση επιχορηγήσεων Σχολικών Επιτροπών και κατανομή
επιχορήγησης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται….εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
116
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
117
Εγκρίνει την αποδοχή του επιχορηγούμενου ποσού 35.859,49 € (αρχικό
ποσό 35.913,36 € - κρατήσεις 53,87 €) με αριθμ. χρηματικής εντολής
1324/14, για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και την κατανομή του ανωτέρω
επιχορηγούμενου ποσού σύμφωνα με την πρόταση της ΔΕΠ (1/6-2-2014
απόφ. ΔΕΠ) σε ποσοστό 50% έκαστη Σχολική Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Πατσαβός, Πούλος και Αραμπατζής.
-------------------------15 ο
«Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμ.15 θέμα:
«Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου».
Ο κ.Αναστόπουλος έχει τον λόγο.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλούμε, σύμφωνα με την εισήγηση, να
εγκρίνετε τον αποχαρακτηρισμό του οικογενειακού τάφου Π20Δ, σύμφωνα
με το άρθρο 12 του Κανονισμού του Δημοτικού Κοιμητηρίου και τον
χαρακτηρισμό του ως τάφο τριετούς χρήσεως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αναστόπουλε, προφανώς πρόκειται για ένα τάφο που
δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση σύμφωνα με το Νόμο και περιέρχεται,
σύμφωνα με το Νόμο, στον Δήμο.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να χρησιμοποιείτε όπως και τους άλλους. Υπάρχει καμιά
ερώτηση; … Όχι. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα να
επανέλθει στον Δήμο και να διατίθεται όπως τους άλλους.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
117
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
118
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον αποχαρακτηρισμό του οικογενειακού τάφου Π/20/10 ,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού του Δημοτικού Κοιμητηρίου και
τον χαρακτηρισμό του ως τάφο 3ετούς χρήσεως.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2014 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ.Πατσαβός, Πούλος και Αραμπατζής.
--------------------------16 ο
«Αίτηση συνταξιοδότησης της δικηγόρου του Δήμου, Κατσικερού
Μαρίας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμ.16 θέμα:
«Αίτηση συνταξιοδότησης της δικηγόρου του Δήμου, Κατσικερού
Μαρίας».
Κύριε Αναστόπουλε, νομίζω δεν είναι έτοιμο αυτό το θέμα. Για
πάρετε τον λόγο και πείτε μας.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να το αποσύρουμε για το άλλο Συμβούλιο,
προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη διαχείρισή του, δεδομένου ότι δεν
είναι σαφής η αίτηση με τα δεδομένα που ισχύουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τι ακριβώς ζητάει η κα Κατσικερού.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Η γνώμη μου είναι ότι, επειδή κρατάει πολλά πράγματα
στα χέρια της, απ’ ό,τι έχω συζητήσει με την ίδια πριν έναν μήνα, πιστεύω
118
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
119
ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος, αν δε μείνει -γιατί δεν μπορεί να την
υποχρεώσεις- τουλάχιστον να βρεθεί μια σχέση, πάγια αντιμισθία θα
λέγεται, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, πάντως πρέπει ή έστω για ένα μεγάλο
διάστημα, έχει αρκετά πράγματα στα χέρια της, πιστεύω, που διαχειρίζεται
που μάλλον η διάδοχη κατάσταση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μας απασχολήσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο
προφανώς.
--------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 21.15΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ
ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
119
120
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
120
ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
121
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
121
122
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ):………....…3,4,19,20,21,22,25,26,27,42,49,50,66,73,78,
80,82,89,92,96,102,105,106,107,110,115,116,117,118.ΔΗΜΑΡΧΟΣ:……………………..……10,12,13,14,15,17,18,32,38,40,41,81,83,84,85,86,
87,88,90,93,95,96,98,100.Α.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: ……………………….……………16,17,18,22,32,33,35,36,37,38,40,41.Αναστόπουλος (Γεν.Γραμ/ας): ……………………………………………9,78,110,117,118.AΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:…………………….…………………………………………..……..…22,23.Β.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: …………………………………………………………………………………..8.ΒΙΔΑΛΗΣ: …………………..…………………………...…………………………………..92.Γ.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: ………………………………………………………….………………….92,94.Γουρλής (Πρ/μενος Τεχν. Υπηρεσιών):…………………………...……………………22,73.Δ.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ………………………………..
Ε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ:………………………………………………………………………………………
…..
Ζ.
ΖΑΝΝΙΑ: ………………………………………………………………………………..……4,10.Κ.
ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: …………………………………6,34,42,81,92,98,99,100,107,110,111,118.Κοττάκη (Δ/ντρια): ………………….………20,21,23,24,49,50,51,67,80,83,85,86,92,93.Καραμιχάλης (Εκκαθαριστής) :………………………………27,28,34,35,36,37,38,40,41.Λ.
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ: ……….…………………………………………………………..……112,115.122
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
123
Μ.
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: ……………………………………………………………………………115.Π.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ:…………………………………………………………………88,89,93.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ……………………………………………………………..…………..18.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: …………………………………………………………….………………5,15,33.ΠΙΚΟΥΛΑ: ……………………………………………………8,13,42,80,93,98,107,108,111.ΠΟΥΛΟΣ: …………………………………………………………….……………………87,88.Παπαγεωργίου (Ειδικός Συνεργάτης):……………….………..103,105,106,107,108,109.Σ.
ΣΟΦΗΣ: ……………………………………………………………………………….7,96,114.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: ……………………………………………………………………………113,114.Τ.
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:…………5,9,24,33,34,38,39,40,50,51,67,83,85,86,87,88,89,93,94,95,96.-
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
123
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 777 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content