close

Enter

Log in using OpenID

5. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa 4. struÀni sastanak

embedDownload
ODBORI / COMMITTEES
Organizacijski odbor / Organizing Committee
Predsjednica / President: Ana Planinc-Peraica
Tajnica / Secretary: Ana HeÊimoviÊ
»lanovi / Members:
Igor Aurer
Barbara BaËiÊ Melita Balija Marijan BarišiÊ
Ernest BiliÊ
Snježana »ukljek
Vesna DružiniÊ
Antica DuletiÊ NaËinoviÊ Petar GaÊina Branka GolubiÊ
Ana HeÊimoviÊ
Ruža Jakovac
Irena JukiÊ
Zrinka Kruhonja
Ivana Leskovar
Gordana MamiÊ
Jela Mikulandra MratinoviÊ Slobodanka OstojiÊ KoloniÊ
Vlatko Pejša Marija PetranoviÊ
Ana Planinc-Peraica Damir Poljak
Ljiljana Pomper
Delfa RadiÊ-Krišto
Dalibor RatiÊ
Dubravka SertiÊ
Jasminka SinËiÊ-PetriËeviÊ
Marija Skuliber
Dragica SoviÊ
Vesna StužiÊ
Dorotea Šarlija
Ljubica Škare-Librenjak Zoran ŽivkoviÊ
Ostali sponzori
Imunološki
zavod
4. struËni sastanak
medicinskih sestara i tehniËara
s meunarodnim sudjelovanjem
5th croatian congress of
hematologists and transfusiologists
4th meeting of medical nurses and
medical technicians
CELGENE
with international participation
TAJNIŠTVO KONGRESA / CONGRESS SECRETARY
Gospoða Nada Aweja
e-mail: [email protected]
Online predaja sažetaka:
www.penta-pco.com/hematologija2012
Sve detaljne informacije o kongresu, obrazac za prijavu
sudjelovanja možete naÊi na:
www.penta-pco.com/hematologija2012
GA OBAVIJEST / SE
CO N
DRU
DA
NN
OU
T
EN
Pozvani predavaËi / Invited Speakers
Gunther Auerswald (NjemaËka) Antonio Bedalov (SAD)
Paula Bolton-Maggs (V. Britanija) Joan Bladé (Španjolska)
Anneke Brand (Nizozemska) Maura Brugiatelli (Italija)
Eva Bystricka (»eška) Geoff Daniels (V. Britanija) Stefan DojËinov (V. Britanija) Gilles Follea (Francuska)
Snežna LeviËnik Stezinar (Slovenija) Liz Pirie (V. Britanija)
W.L.A.M. de Kort (Nizozemska)
Joyce Polle (V. Britanija)
Zlatni sponzor
5. hrvatski kongres
hematologa i transfuziologa
M
CE
Lokalni izvršni odbor / Local Executive Board
Martina BogeljiÊ-Patekar Dunja Fiala
NjetoËka Gredelj
Inga Mandac Rogulj
Alen OstojiÊ
Glavni sponzor
N
Znanstevni odbor / Scientific Committee
Predsjednica / President: Branko JakšiÊ
Sanja Balen
Sandra BašiÊ-Kinda
Drago BatiniÊ
Ines BojaniÊ Vesna ĐogiÊ Slavko Gašparov
Branimir JakšiÊ Ika Kardum-Skelin Željka HundriÊ-Hašpl Josip Konja Rajko Kušec Boris Labar
Ivanka MihaljeviÊ Damir Nemet Vladimir StanËiÊ Marina Samardžija Maja Strauss Patko Deana Šturm
Toni ValkoviÊ Radovan Vrhovac Tomislav Vuk
Silva ZupanËiÊ Šalek
Pokrovitelj / Under the auspices of
Predsjednik Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Ivo JosipoviÊ
President of the Republic of Croatia, Professor Ivo JosipoviÊ, PhD
TEHNI»KI ORGANIZATOR KONGRESA / TECHNICAL ORGANIZER
(sponzorstva, izložba, oglasi, registracija, smještaj, avio karte)
PENTA - PutniËka agencija
Kongresi, sajmovi, strukovna i poslovna putovanja
adresa: Izidora Kršnjavoga 25, 10000 ZAGREB
e-mail: [email protected]
http://www.penta-zagreb.hr
telefon (01) 46 28 609, fax (01)45 53 284
mob 091 20 15 928
Zagreb / hotel Westin
15-18.3.2012.
Poštovani kolegice i kolege,
Drago mi je da mogu najaviti 5. hrvatski kongres hematologa
i transfuziologa koji Êe se od 15. do 18. ožujka 2012. održati
u Zagrebu.
KliniËka hematologija i transfuzijska medicina blisko surauju u
dijagnosticiranju i lijeËe­nju hematoloških bolesnika. Spoznaje u
kliniËkoj medicini stalno su podložne novim sazna­njima o Êemu
se informiramo u Ëlancima objavljenim u struËnim Ëasopisima
ili internetu, izvješÊima sa struËnih sastanaka ili prisustvovanjem
samim kongresima. Ovaj je nacionalan kongres, meutim, poseban. Osim što Êemo od vrhunskih struËnjaka slušati o suvremenim pogledima na pojedine hematološke i transfuziološke teme,
iznositi Êemo vlastita iskustva u radu s hematološkim bolesnicima i u transfuziološkoj službi. Zbog toga Êe na kongresu biti
zastupljene sve teme iz podruËja kojima se bavimo.
Istovremeno uz 5. kongres hematologa i transfuziologa održat
Êe se StruËni sastanak medicinskih sestara i tehniËara koji
rade s hematološkim bolesnicima i u transfuziološkim službama.
Pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže.
Prof. dr. Ana Planinc-Peraica
Predsjednica Organizacijskog odbora
Dear colleagues,
It gives me great pleasure to announce the 5th Croatian Congress of Hematologists and Transfusiologists that will take
place in March, from 15th till 18th 2012 in Zagreb.
Clinical hematological and transfusiological medicine are closely connected respective of diagnostics and treatment of hematological patients. The understanding of clinical medicine is
constantly subject to new perceptions that are well reported
in articles written on that subject and published in specialized
magazines or on internet, reports from specialized meetings or
simply by attending congresses themselves. Still, this particular
congress is of special significance. Apart from the fact that highly specialized experts will present modern aspects on particular
hematological and transfusiological subjects, the congress will
cover themes from the area of expertise we are dealing with.
At the same time, along with the 5th Congress of Hematologists
and Transfusiologists, Professional meeting of medical nurses and technicians, working with hematological and transfusiological patients, as well as in transfusiological services will
take place.
Herewith I am inviting all interested parties to join us.
Organizing Committee President
Ana Planinc-Peraica, MD, Professor
Pokrovitelj / Under the auspices of
PROGRAM
Predsjednik Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Ivo JosipoviÊ
President of the Republic of Croatia, Professor Ivo JosipoviÊ, PhD
15.3.2012. »etvrtak
08.00-20.00 Registracija
13.30-14.30 SIMPOZIJ - PHARMASWISS
14.30-15.30 SIMPOZIJ - NOVARTIS
16.15-17.15 SIMPOZIJ - GLAXOSMITHKLINE / ABBOTT
17.30-18.30 SIMPOZIJ - ROCHE
19.00
OTVARANJE KONGRESA
19.15-20.15 PREDSJEDNI»KI SIMPOZIJ
20.15
DOMJENAK DOBRODOŠLICE
TEME KONGRESA
• Limfomi
• Druge limfoproliferativne bolesti
• Mijeloproliferativne bolesti
• Akutne leukemije i mijelodisplazije
• Anemije
• Bolesti trombocita
• Nasljedne i steËene koagulopatije
• Imunodeficijencije i infekcije
• Transplantacija matiËnih stanica i banka tkiva
• Potporno lijeËenje
• Dobrovoljno davalaštvo i uzimanje krvi
• Proizvodnja krvnih pripravaka
• Imunohematologija u transfuzijskoj medicini
• Krvlju prenosive bolesti
• Molekularna dijagnostika u transfuzijskoj medicini
• Upravljanje kvalitetom u transfuzijskoj medicini
• Transfuzijsko lijeËenje
• Slobodne teme
TEME STRU»NOG SASTANKA
MEDICINSKIH SESTARA I TEHNI»ARA
HEMATOLOGIJE I TRANSFUZIJSKE MEDICINE
• Edukacija i informiranje hematoloških bolesnika / obitelji
• Uloga medicinske sestre u prevenciji, ranom otkrivanju i
lijeËenju infekcija hematoloških bolesnika
• Zdravstvena njega bolesnika lijeËenih kemoterapijom i
transplantacijom krvotvornih matiËnih stanica
• Kvaliteta života hematoloških bolesnika
• Sestrinska dokumentacija
• Osiguranje i kontrola kvalitete u transfuzijskoj medicini
i hematologiji
• Dobrovoljno davalaštvo krvi
• Proizvodnja krvnih pripravaka
• Hemovigilancija
• KliniËka transfuzija i telemedicina
BODOVANJE
Skup je bodovan prema Pravilniku HLK o bodovanju.
Medicinske sestre bit Êe bodovane prema Pravilniku HKMS-a
uz obavezno predoËenje Ëlanske iskaznice.
16.3.2012. Petak
08.00-20.00 Registracija
08.00-19.00 StruËni sastanak medicinskih sestara i tehniËara
Hematologije i transfuzijske medicine
08.15-9.45
STRU»NI SIMPOZIJI - A+B
10.00-10.50 Plenarna predavanja
11.00-13.00 STRU»NI SIMPOZIJI - A, B
13.00-14.30 SIMPOZIJ I RU»AK - DIAHEM
14.30-15.45 Plenarna predavanja
16.00-17.30 STRU»NI SIMPOZIJI - A, B
17.45-19.00 SIMPOZIJ - NOVARTIS
19.00-20.00 SIMPOZIJ - GENZYME / JASIKA
17.3.2012. Subota
08.00-20.00 Registracija
08.00-12.00 StruËni sastanak medicinskih sestara i tehniËara
Hematologije i transfuzijske medicine
08.15-9.45
STRU»NI SIMPOZIJI - A, B
10.00-10.50 Plenarna predavanja
11.00-13.00 STRU»NI SIMPOZIJI - A, B
13.15-15.00 SIMPOZIJ I RU»AK - NOVONORDISK
15.00-16.15 Plenarna predavanja
16.30-18.00 STRU»NI SIMPOZIJI - A, B
18.15-19.15 SIMPOZIJ - CELLGENE
20.30
ZAJEDNI»KA VE»ERA (sponzor NOVARTIS)
18.3.2012. Nedjelja
08.00-12.00 Registracija
08.15-9.45
STRU»NI SIMPOZIJI - A, B
10.00-10.50 Plenarna predavanja
11.00-13.00 STRU»NI SIMPOZIJI - A+B
13.45-15.45 STRU»NI SIMPOZIJI - A+B
15.00-16.00 SIMPOZIJ - JANSEN CILAG
16.00-17.00 OKRUGLI STOL
17.00
Zatvaranje kongresa
REGISTRACIJA I SMJEŠTAJ
REGISTRACIJA
Svaki sudionik mora biti registriran. Sudionici se umoljavaju da
nose bedževe tijekom Kongresa i društvenih programa radi identifikacije i slobodnog pristupa.
OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA
Otkaz sudjelovanja mora biti u pisanom obliku i upuÊen
tehniËkom organizatoru PENTA d.o.o.
Za otkaze do 15. sijeËnja 2012. vraÊa se depozit za smještaj i
50% kotizacije, a nakon 15. sijeËnja 2012. povrat uplaÊenog
iznosa nije moguÊ.
LijeËnici specijalisti i ostali
Medicinske sestre
i tehniËari
JEZIK
Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski jezik bez simultanog prevoðenja.
Do 31.1.2012. Od 1.2.2012.
1.700 kn
2.100 kn
1.100 kn 1.200 kn
Umirovljenici, specijalizanti, novaci i studenti osloboðeni su plaÊa­
nja registra­cije uz obaveznu prijavu na Kongres i predoËenje dokaza
o statusu.
Kotizacija ukljuËuje: nazoËnost struËnom programu Kongresa,
satelitskim simpozijima i izložbi, kongresne materijale (konaËni
program, knjigu sažetaka, kongresnu torbu, potvrdu o
sudjelovanju), kavu u stankama, nazoËnost na domjenku
dobrodošlice i sveËanoj veËeri.
HOTELSKI SMJEŠTAJ
(hotel Westin 5*)
Cijene po sobi dnevno na osnovi noÊenja s doruËkom.
Boravišna pristojba je ukljuËena u cijenu.
Jednokrevetna Deluxe soba
Dvokrevetna Deluxe soba
990 kn
1.112 kn
OP∆E NAPOMENE
PRIJAVA SUDJELOVANJA I BORAVKA
Sudionici se prijavljuju na Kongres pojedinaËno putem obrasca
Prijava za sudjelovanje. Popunjenu Prijavu za sudjelovanje poslati
ili faksirati TehniËkom organizatoru Kongresa.
Online prijave moguÊe na adresi
www.penta-pco.com/hematologija2012
Prijava Êe biti valjana tek nakon što Organizator primi potvrdu o uplati.
PLA∆ANJE KOTIZACIJA I TROŠKA SMJEŠTAJA
Uplata kotizacija i hotelskog smještaja može se izvršiti online
(VISA, Master Card) ili na raËun TehniËkog organizatora na
osnovu predraËuna ili raËuna kojeg izdaje TehniËki organizator
PENTA d.o.o.
SAŽETCI
Rok za primitak sažetaka je 15.1.2012. Sudionici koji bi željeli
održati usmeno izlaganje ili prezentaciju postera moraju
poslati sažetak koji Êe pregledati Znanstveni odbor.
Upute za pisanje sažetaka
- sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
- opseg sažetka: max 1800 znakova
- ime autora koji Êe izložiti rad pisati velikim slovima
- prezime i inicijal imena autora i koautora bez titula
- naziv institucije, grada i države autora i koautora
- e-mail adresa autora
- tekst sažetka može sadržavati: cilj, metode,
rezultate, zakljuËak
- originalni sažetci neÊe biti lektorirani
- za jeziËnu i sadržajnu ispravnost odgo­vara autor
Upute za slanje sažetaka
Sažetak molimo poslati ovdje:
www.penta-pco.com/hematologija2012
Rok za primitak sažetaka: 15. sijeËnja 2012.
POSTERI
Posteri do 90 cm širine i 100 cm visine bit Êe izloženi u
kongresnom prostoru tijekom trajanja Kongresa. Organizator Êe
osigurati obostrano ljepljivu traku za postavljenje postera.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
306 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content