close

Enter

Log in using OpenID

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and

embedDownload
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okoliša
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Physical Planning and
Environmental Protection
Broj: 05-14-12471-4/14 III
Sarajevo, 24.12.2014. godine
Na osnovu tačke V Odluke o usvajanju Programa utroška raspoloživih sredstava utvrđenih u
Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite
okoliša ''Projekti – programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša'' sa
kriterijima raspodjele, broj: 02-05-25262-7/14 od 25.09.2014. godine, tačke II Odluke o
preraspodjeli neraspoređenih sredstava između pojedinih programskih aktivnosti iz oblasti zaštite
okoliša, broj: 05-14-12471-3/14 III od 08.12.2014. godine, člana 14. Pravilnika o utvrđivanju
bližih uslova za provođenje Javnog poziva, odlučivanje o izboru korisnika sredstava i praćenje
namjenskog korištenja sredstava od 30.09.2014. godine i provedenog Javnog poziva za odabir
korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu objavljenog
02.10.2014.godine, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša donosi
ODLUKU
o odabiru korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu na
poziciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša ''Projekti – programi iz
namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša''
I
Pravo na korištenje sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu na poziciji
Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša ''Projekti – programi iz namjenskih sredstava
Federalnog fonda za zaštitu okoliša'', na osnovu provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava za
realizaciju programa/projekata iz područja zaštite okoliša, ostvaruje slijedećih 28 podnosilaca
prijava:
a) Sufinansiranje projekata i programa na zaštiti zraka ostvaruje 7 podnosilaca prijava u
ukupnom iznosu od 438.657,50 KM.
1. Općina Trnovo za Projekat: ''Utopljavanje zgrade općine Trnovo i zamjena postojećeg kotla
na EL – LU sa kotlom koji će kao energent koristiti drveni pelet'', u ukupnom iznosu od
73.030,80 KM;
2. Općina Novo Sarajevo za Projekat: ''Poboljšanje energetske efikasnosti administrativne
zgrade Općine Novo Sarajevo'', u ukupnom iznosu od 125.760,00 KM;
3. Općina Ilijaš za Projekat: ''Utopljavanje zgrade općine Ilijaš'', u ukupnom iznosu od
50.000,00 KM;
4. JU Osnovna škola ''9 maj'' Pazarić za Projekat: ''Rekonstrukcija kotlovnice'', u ukupnom
iznosu od 38.100,00 KM;
5. Kamerni teatar 55 za Projekat: ''Rekonstrukcija kotlovnice'', u ukupnom iznosu od
47.929,07 KM;
web: http://mpz.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
6. JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo za Projekat: ''Utopljavanje radionice
za praktičnu nastavu'', u ukupnom iznosu od 44.968,66 KM;
7. Enova d.o.o Sarajevo za Projekat: ''Studija stanja potrošnje energije u centralnim objektima
domova zdravlja u Kantonu Sarajevo sa izračunavanjem mogućih ušteda energije
provođenjem mjera energetske efikasnosti'', u ukupnom iznosu od 58.868,97 KM.
b) Sufinansiranje projekata i programa upravljanja otpadom ostvaruje 4 podnosioca
prijava u ukupnom iznosu od 407.250,00 KM.
8. Općina Vogošća za Projekat: ''Izgradnja niša za hajfiše sa nadstrešnicom (III faza)'',
ukupnom iznosu od 100.000,00 KM;
9. Općina Novi Grad Sarajevo za Projekat: ''Zbrinjavanje opasnog otpada iz preduzeća ''Zrak''
d.d. Sarajevo na području Općine Novi Grad'', u ukupnom iznosu od 49.250,00 KM;
10. Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, d.d. Sarajevo za Projekat:
''Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo'', u ukupnom iznosu od
18.000,00 KM;
11. JU Opća bolnica ''Prim. dr. Abdulah Nakaš'' za Projekat: ''Upravljanje otpadom i
sprječavanje nastanka opasnih i otrovnih tvari na području Kantona Sarajevo adekvatnim
zbrinjavanjem infektivnog otpada'', u ukupnom iznosu od 240.000,00 KM.
c) Sufinansiranje projekata i programa zaštite prirode ostvaruje 5 podnosilaca prijava u
ukupnom iznosu od 170.190,00 KM.
12. Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja za Projekat: ''Unaprjeđenje
zaštite hidroloških vrijednosti Zaštićeni pejzaž ''Bijambare'', u ukupnom iznosu od
70.400,00 KM;
13. JP ''Bosanskohercegovačke šume'' za Projekat: ''Izrada digitalnog katastra staništa
ambrozije u Kantonu Sarajevo'', u ukupnom iznosu od 54.190,00 KM;
14. Planinarsko smučarsko društvo ''CENTAR'' Sarajevo za Projekat: ''Zaštita okoliša i
očuvanje lokaliteta ''Čavljak'', u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM;
15. Fondacija pro BITR-a za Projekat: ''Zaštita vrela ''Zbišće'' – izrada projektne dokumentacije
za separatnu kanalizaciju u selu Ledići'', u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM;
16. JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za Projekat: ''Edukacija i rad na poboljšanju
efikasnosti sistema upravljanja kontrole higijenske ispravnosti vode za piće'', u ukupnom
iznosu od 5.600,00 KM.
d) Sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša naučno –
istraživačkih organizacija, visokoškolskih institucija i nevladinih organizacija ostvaruje
12 podnosilaca prijava u ukupnom iznosu od 177.397,79 KM.
17. Bosanskohercegovački auto – moto klub BIHAMK (Udruženje građana) za Projekat:
''Analiza uticaja cestovnog saobraćaja na kvalitet životne sredine u Kantonu Sarajevo sa
prijedlogom mjera za poboljšanje'', u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM;
18. Orjentiring savez u Federaciji BiH za Projekat: ''Izrada i distribucija Ekološkog dnevnika u
dvadeset planinarskih koraka ''EKO JUNIOR'', u ukupnom iznosu od 5.600,00 KM;
web: http://mpz.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
19. Udruženje Centar za krš i speleologiju Sarajevo za Projekat: ''Biodiverzitet faune podzemlja
visokih planina Kantona Sarajevo'', u ukupnom iznosu od 2.400,00 KM;
20. Centar za okolišno održivi razvoj za Projekt: ''Akcija za prikupljanje elektroničkog i
električnog otpada ''Pokreni se – opameti se'', u ukupnom iznosu 13.750,00 KM;
21. Centar za ekologiju i prirodne resurse Akademik Sulejman Redžić Prirodno –
matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za Projekat: ''Polenski kalendar Kantona
Sarajevo'', u ukupnom iznosu od 20.124,00 KM;
22. Udruženje za genetičko očuvanje bosanskohercegovačkih endemičnih i autohtonih resursa
''Genofond'' za Projekat: ''Živim svoj okoliš'', u ukupnom iznosu od 2.510,00 KM;
23. Veterinarski fakultet Sarajevo – Katedra za parazitologiju i invazione bolesti životinja za
Projekat: ''Istraživanje kontaminiranosti tla i biljne vegetacije parazitima i razvojnim
oblicima parazita na području Kantona Sarajevo i mjere sanacije'', u ukupnom iznosu od
27.000,00 KM;
24. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu za Projekat:
''Molekularno – genetički pokazatelji ugroženosti bosanskohercegovačke vrste Silene
sendtneri Boiss. u Kantonu Sarajevo'', u ukupnom iznosu od 9.910,00 KM;
25. Udruženje građana Planinarsko društvo ''Planinar'' Vogošća za Projekat: ''Podizanje
ekološke svijesti javnosti o zaštiti prirode i očuvanje prirodnih resursa'', u ukupnom iznosu
od 18.140,00 KM;
26. Planinarski savez Kantona Sarajevo za Projekat: ''Osnovna škola planinarstva u funkciji
unaprjeđenja ekološke svijesti o zaštiti okoliša u osnovnim školama Kantona Sarajevo'', u
ukupnom iznosu od 8.080,00 KM;
27. Geografsko društvo u Federaciji BiH za Projekat: ''Edukacija srednjoškolske i
osnovnoškolske populacije u cilju podizanja svijesti u oblasti prirodnog naslijeđa Kantona
Sarajevo'', u ukupnom iznosu od 39.680,00 KM;
28. Udruženje studenata i inžinjera elektrotehnike IEEE BS za Projekat: ''Solarno drvo'', u
ukupnom iznosu od 18.203,79 KM.
II
Ukupno raspoređena sredstva za sufinansiranje odabranih projekata – programa iz tačke I ove
Odluke iznose 1.193.495,29 KM.
Posebnom Odlukom ministra prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a u skladu sa
tačkom III Odluke o usvajanju Programa utroška raspoloživih sredstava utvrđenih u Budžetu
Kantona Sarajevo za 2014. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša
''Projekti – programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša'', uzimajući u
obzir kvalitet i značaj prijavljenih projekata – programa za Kanton Sarajevo, izvršena je
preraspodjela neraspoređenih sredstava između pojedinih programskih aktivnosti, tako što su
sredstva namijenjena za Programsku oblast upravljanje otpadom uvećana sa 300.000,00 KM na
413.754,71 KM.
III
Na osnovu ove Odluke ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša sklopiće ugovore sa
odabranim korisnicima u kojima će se utvrditi iznos odobrenih sredstava, uslovi i način korištenja
web: http://mpz.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekata – programa, način plaćanja i kontrole
namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze.
IV
Ugovori će se sklopiti u skladu sa odredbama Pravilnika o utvrđivanju bližih uslova za provođenje
Javnog poziva, odlučivanja o izboru korisnika sredstava i praćenju namjenskog korištenja
sredstava, koji je donio ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša 30.09.2014.godine.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
MINISTAR
Zlatko Petrović, dipl. pravnik
web: http://mpz.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content