close

Enter

Log in using OpenID

Anderson Greenwood Safety and Relief Valves, Safety Selector Valve

embedDownload
Οδηγίες Λειτουργίας και Ασφάλειας
Βαλβίδες-Επιλογείς Ασφαλείας
Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει οι οδηγίες αυτές να
διαβαστούν και να κατανοηθούν πλήρως
ANDERSON GREENWOOD
Εγκατάσταση
Γενικά
Ο σκοπός των οδηγιών αυτών είναι να
πληροφορήσει το χρήστη σχετικά με τη
φύλαξη, εγκατάσταση και λειτουργία του
προïόντος αυτού.
Αυτή η Βαλβίδα-Επιλογέας Ασφαλείας (SSV)
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με
τις ισχύουσες οδηγίες λειτουργίας και εντός
των προδιαγραφών της εφαρμογής σύμφωνα
με την εντολή αγοράς.
Φύλαξη και χειρισμός
Καθώς η καθαριότητα είναι απαραίτητη
για την ικανοποιητική λειτουργία και
στεγανότητα μιας SSV, πρέπει να
λαμβάνονται προφυλάξεις κατά τη διάρκεια
της αποθήκευσης για την προστασία από
ξένα σώματα. Τα προστατευτικά εισόδου
και εξόδου πρέπει να παραμείνουν στη θέση
τους μέχρις ότου η βαλβίδα να είναι έτοιμη
να τοποθετηθεί στο σύστημα. Συνίσταται
η αποθήκευση της βαλβίδας σε εσωτερικό
χώρο στην αρχική συσκευασία μεταφοράς
και μακριά από βρωμιά και άλλες μορφές
μόλυνσης.
Δεν πρέπει ποτέ να ανασηκώνετε ή να
χειρίζεστε την SSV από τον άξονα χειρισμού.
Όταν είναι απαραίτητη η χρήση ανυψωτικής
διάταξης, η αλυσίδα ή ο ιμάντας πρέπει να
τοποθετηθεί γύρω από το σώμα της βαλβίδας
ή μέσα από τις τρύπες των μπουλονιών της
φλάντζας με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει
ότι η βαλβίδα παραμένει κάθετη για να
διευκολύνει την εγκατάσταση. Για διπλές
εν σειρά μονάδες παρέχονται υποδοχές
ανύψωσης.
Πολλές βαλβίδες χαλάνε μόλις τεθούν για πρώτη φορά σε λειτουργία εξαιτίας του μη
αποτελεσματικού καθαρισμού της σύνδεσης τους όταν τοποθετήθηκαν. Πριν από την
εγκατάσταση, οι επιφάνειες επαφής των φλαντζών ή οι κοχλιωτές συνδέσεις και στις δύο SSV και
των εξαρτημάτων που συνδέονται σε αυτές (δοχείο, σωλήνας η ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης)
πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά από βρωμιές και ξένα σώματα.
Επειδή τα ξένα σώματα που περνούν μέσα από τη βαλβίδα-επιλογέα ασφαλείας μπορεί να
προξενήσουν ζημιά στην έδρα, πρέπει τα συστήματα στα οποία οι βαλβίδες δοκιμάζονται και
τοποθετούνται τελικά επίσης να ελέγχονται και να καθαρίζονται. Ειδικά τα καινούργια συστήματα
είναι πιο πιθανό να περιέχουν ξένα αντικείμενα τα οποία παγιδεύονται κατά λάθος κατά τη
διάρκεια της κατασκευής και τα οποία καταστρέφουν την επιφάνεια έδρασης όταν ανοίγει η
βαλβίδα. Το σύστημα πρέπει να καθαριστεί προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση της βαλβίδαςεπιλογέα ασφαλείας.
Τα παρεμβύσματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν τη σωστή διάσταση για τις
συγκεκριμένες φλάντζες. Οι εσωτερικές διάμετροι πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να παραμένουν
τελείως ελεύθερα τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου της βαλβίδας έτσι ώστε το παρέμβυσμα να
μην περιορίζει τη ροή.
Στις βαλβίδες με φλάντζες, βιδώστε ομοιόμορφα όλα τα μπουζόνια ή μπουλόνια σύνδεσης για να
αποφύγετε πιθανή παραμόρφωση του σώματος της βαλβίδας.
ΟΙ SSV αποστέλλονται από το εργοστάσιο με μία πλευρά τελείως “απομονωμένη” και μία πλευρά
“ενεργή.” Ο ενδείκτης θέσης είναι γυρισμένος προς την “ενεργή” πλευρά. Ελέγξτε ότι η “ενεργή”
πλευρά είναι η σωστή για την αρχική εγκατάσταση και τη λειτουργία εκκίνησης. Δείτε το
κεφάλαιο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ παρακάτω σχετικά με οδηγίες αλλαγής.
Η SSV είναι σχεδιασμένη να ελαχιστοποιεί την πτώση πίεσης εισόδου σε μια ανακουφιστική
βαλβίδα πίεσης. Για να βεβαιωθείτε ότι αυτό επιτυγχάνεται, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:
• Συνδέστε την SSV όσο το δυνατόν πιο ευθεία και πιο κοντά στο προστατευόμενο δοχείο.
• Η SSV πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα σε όρθια θέση είτε απευθείας σε ένα ακροφύσιο του
πιεστικού δοχείου είτε μετά από ένα κοντό εξάρτημα σύνδεσης που θα παρέχει άμεση και
ανεμπόδιστη ροή μεταξύ του δοχείου και της βαλβίδας.
• Η SSV δεν πρέπει να τοποθετείται σε εξάρτημα που έχει μικρότερη εσωτερική διάμετρο σε
σχέση με τη σύνδεση εισόδου της SSV.
Το βάρος της σωλήνωσης εκροής πρέπει να φέρεται από ανεξάρτητη στήριξη και η στήριξη αυτή
πρέπει να είναι κατάλληλη να αντέξει και τις ωστικές δυνάμεις αντίδρασης κατά την ανακούφιση
της βαλβίδας ανακούφισης πίεσης. Η SSV πρέπει επίσης να είναι κατάλληλα στηριγμένη ώστε να
αντέχει τυχόν ταλαντώσεις ή κραδασμούς του συστήματος.
Διπλή εν σειρά εγκατάσταση
Η διπλή εν σειρά διάταξη SSV αποτελείται από μια SSV εισόδου, δύο ανακουφιστικές βαλβίδες
πίεσης, μία SSV εξόδου και μια μηχανικά συζευγμένη σύνδεση για εναλλαγή. Οι διπλές εν
σειρά μονάδες μπορούν να συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο ή επί τόπου από τον πελάτη.
Για συναρμολόγηση επί τόπου συμβουλευτείτε τα σχέδια που συνοδεύουν τις SSV σχετικά με
τον ορθό προσανατολισμό των ανακουφιστικών βαλβίδων πίεσης, των βαλβίδων-επιλογέων
ασφαλείας εισόδου και εξόδου και τη σύνδεση του συνόλου της εν σειρά εγκατάστασης. Η
πινακίδα ταυτότητας της SSV εισόδου πρέπει να βλέπει ανάποδα από την SSV εξόδου και η
πινακίδα ταυτότητας της SSV εξόδου πρέπει να βλέπει προς τα πάνω.
Προτού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση διασφαλίστε ότι οι ενδείκτες θέσης και των δύο SSV
εισόδου και εξόδου δείχνουν προς την ίδια ανακουφιστική βαλβίδα.
Λειτουργία
Μονής δράσης
Η SSV Μονής Δράσης είναι μια διάταξη
εκτροπής της σύνδεσης της διεργασίας
από μία ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης
σε μια άλλη σε στατικές συνθήκες. Μην
προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε
την εναλλαγή κατά τη διάρκεια που είναι
ενεργοποιημένη η ανακουφιστική βαλβίδα
πίεσης.
Ανατρέξτε στις Εικόνες 1 και 2 και
ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Αφαιρέστε την ασφάλεια.
2.Βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστές και οι δύο
θυρίδες εξαέρωσης.
3.Περιστρέψτε δεξιόστροφα τον εξαγωνικό
δακτύλιο ανάκλησης 1½” (προς τα κάτω)
μέχρι το τέρμα.
4.Περιστρέψτε τον κόκκινο εξαγωνικό
δακτύλιο 1½” ένδειξης θέσης κατά 180°
μέχρι το τέρμα. Η μέγιστη ροπή δεν
πρέπει να ξεπερνά τα 25 Ft-Lb (34 N.m).
Ανατρέξτε στην Όψη “A-A” των Εικόνων 1
και 2.
5.Περιστρέψτε αριστερόστροφα τον
εξαγωνικό δακτύλιο ανάκλησης 1½”
www.pentair.com/valves
(προς τα πάνω) μέχρι το τέρμα. Η μέγιστη
ροπή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80 ft lb (108
N.m).
6.Ανοίξτε τη θυρίδα εξαέρωσης στο λαιμό
απέναντι στον κόκκινο ενδείκτη θέσης για
να εξαερίσετε την απομονωμένη πλευρά.
7.Αφήστε ανοικτή τη θυρίδα εξαέρωσης στην
απομονωμένη πλευρά.
8.Τοποθετήστε ξανά την ασφάλεια.
Διπλής δράσης
Η SSV Διπλής Δράσης επιτρέπει την
ταυτόχρονη σύνδεση δύο ανακουφιστικών
βαλβίδων πίεσης στη διεργασία. Μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση
μίας από τις δύο ανακουφιστικές βαλβίδες
πίεσης όταν είναι απαραίτητο. Μην
προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε
την εναλλαγή κατά τη διάρκεια που είναι
ενεργοποιημένη η ανακουφιστική βαλβίδα
πίεσης.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 3 και ακολουθήστε τα
εξής βήματα:
1. Αφαιρέστε την ασφάλεια
2.Βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστές και οι δύο
θυρίδες εξαέρωσης
3.Περιστρέψτε δεξιόστροφα τον εξαγωνικό
δακτύλιο ανάκλησης 1 1/2” (προς τα κάτω)
μέχρι το τέρμα.
4.Τραβήξτε το ελατήριο συγκράτησης
για να ελευθερώσετε τον ενδείκτη και
περιστρέψτε τον εξαγωνικό δακτύλιο των
9/16” στην επιθυμητή θέση. Μέγιστη ροπή
25ft/lb (34 N.m). Ανατρέξτε στην Όψη
“A-A” της Εικόνας 3.
5.Περιστρέψτε αριστερόστροφα τον
εξαγωνικό δακτύλιο ανάκλησης 1 1/2” (προς
τα πάνω) μέχρι το τέρμα. Η μέγιστη ροπή
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80 ft/lb (10b
N.m).
6.Εάν είστε στη θέση Μονής Δράσης, ανοίξτε
τη θυρίδα εξαέρωσης στο λαιμό απέναντι
στον ενδείκτη θέσης για να εξαερίσετε την
απομονωμένη πλευρά.
7.Αφήστε ανοικτή τη θυρίδα εξαέρωσης στην
απομονωμένη πλευρά.
8.Τοποθετήστε ξανά την ασφάλεια.
Η Pentair διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα περιεχόμενα χωρίς προειδοποίηση
AGCDR-0054-EL-1306
Οδηγίες Λειτουργίας και Ασφάλειας
Βαλβίδες-Επιλογείς Ασφαλείας
Λειτουργία: διπλή εν σειρά διάταξη για μονή ή διπλή δράση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η διπλή σε σειρά διάταξη SSV αποτελείται από μια SSV εισόδου, δύο PRV (ανακουφιστικές
βαλβίδες πίεσης), μία SSV εξόδου και μια μηχανικά συζευγμένη σύνδεση για εναλλαγή. Η
λειτουργία είναι παρόμοια με αυτήν της μονής SSV εκτός του ότι πρέπει να εναλλαγούν και οι
SSV εισόδου και οι SSV εξόδου. Εκτελέστε τα βήματα 1, 2 και 3 πρώτα στην SSV εισόδου και
στη συνέχεια στην SSV εξόδου. Εκτελέστε το βήμα 4 μόνο σε μία βαλβίδα (στην SSV εισόδου ή
εξόδου). Η μορφή της σύνδεσης πρέπει να εναλλάσσει ταυτόχρονα και τις δύο βαλβίδες. Εάν
απαιτείται, βοηθήστε χειροκίνητα την άλλη βαλβίδα να ολοκληρώσει την επιθυμητή περιστροφή
(180° για Μονής Δράσης και 90° ή 180° για Διπλής Δράσης). Εκτελέστε τα βήματα 5 έως 8 πρώτα
στην SSV εισόδου και στη συνέχεια στην SSV εξόδου
• Η απόπειρα ρύθμισης και/ή επισκευής
του προïόντος αυτού από μη
εξουσιοδοτημένα ή μη εξειδικευμένα
άτομα, ακυρώνει την εγγύηση του
προïόντος και μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στον εξοπλισμό και σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο σε άτομα.
•Το προïόν αυτό είναι ένα εξάρτημα
ασφαλείας που προορίζεται για
χρήση σε επικίνδυνες εφαρμογές. Η
ακατάλληλη εφαρμογή, εγκατάσταση
ή συντήρηση της βαλβίδας ή η χρήση
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που
δεν είναι κατασκευασμένα από την
Pentair Valves & Controls μπορεί να
προκαλέσει αστοχία της βαλβίδας.
• Οποιαδήποτε τοποθέτηση, συντήρηση,
ρύθμιση, επισκευή ή δοκιμή εκτελεστεί
στη βαλβίδα-επιλογέα ασφαλείας
πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα
με τις απαιτήσεις όλων των ισχυόντων
Διαδικασιών και Οδηγιών της Pentair
Valves & Controls καθώς και των
ισχυόντων Εθνικών και Διεθνών Κωδίκων
και Προτύπων.
• Οι πληροφορίες, οι προδιαγραφές
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά (οι
“Προδιαγραφές”) που περιέχονται στο
έγγραφο αυτό ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.
Η Pentair Valves & Controls δεν εγγυάται
ότι οι Προδιαγραφές είναι οι ισχύουσες
και συνεπώς δεν αποδέχεται καμία
ευθύνη από την ορθή ή λανθασμένη
χρήση τους.
Ο Αγοραστής οφείλει πριν από τη
χρήση να επιβεβαιώσει ότι δεν έχουν
πραγματοποιηθεί αλλαγές στις
Προδιαγραφές.
• Για διπλές εν σειρά μονάδες, οι
ενδείκτες θέσης και των δύο SSV
εισόδου και εξόδου πρέπει να δείχνουν
προς την ίδια ανακουφιστική βαλβίδα.
Προφυλάξεις ασφαλείας
• Μην προσπαθήσετε ποτέ να λειτουργήσετε την SSV κατά τη διάρκεια που είναι
ενεργοποιημένη η ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης.
• Η βαλβίδα εξαέρωσης πρέπει να συνδέεται σε σωλήνωση ή εξαερισμό ασφαλούς τοποθεσίας.
• Φοράτε πάντα κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό ασφαλείας για την προστασία των χεριών, του
κεφαλιού, των αυτιών, κλπ. κάθε φορά που είστε κοντά σε βαλβίδες υπό πίεση.
• Μην προσπαθήσετε ποτέ να αφαιρέσετε την SSV από ένα σύστημα που βρίσκεται υπό πίεση.
• Η συντήρηση πρέπει να εκτελείται σε τακτική βάση. Το χρονικό διάστημα μεταξύ επιθεώρησης
και συντήρησης εξαρτάται από τις συνθήκες συντήρησης και τη συχνότητα λειτουργίας.
• Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση, τη συντήρηση, τον καθαρισμό, καθώς και
αναλυτικές εικόνες, προμηθευτείτε το κατάλληλο Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης από
τον ακόλουθο πίνακα. Τα εγχειρίδια αυτά μπορούν να ζητηθούν από το εργοστάσιο και είναι
επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.pentair.com/valves.
Μοντέλο Βαλβίδας
Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης
SSV Μονής Δράσης
SSV Διπλής Δράσης
05.9040.159
05.9040.152
Υπάρχουν διαθέσιμοι Τεχνίτες Συντήρησης για να σας βοηθήσουν με την τοποθέτηση ή άλλα
προβλήματα της εγκατάστασης. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Pentair
Valves and Controls.
Όψη A - A
(κίνηση ενδείκτη)
Διάταξη
ανακούφισης
Εξαγωνικός δακτύλιος ενδείκτη θέσης 1 1/2
(25 FT-LB, 34 N.m μέγιστο)
Εξαγωνικός δακτύλιος ανάκλησης 1 1/2
(80 FT-LBS, 108 N.m μέγιστο)
Ασφάλεια
Θυρίδα εξαέρωσης
Παξιμάδια στυπειοθλίπτη
Πινακίδα ταυτότητας
Βαλβίδα-επιλογέας
ασφαλείας
Σύνδεση
διεργασίας
Εικόνα 1
1” 150# έως 600#
Όψη A - A
(κίνηση ενδείκτη)
Εξαγωνικός
δακτύλιος ενδείκτη
θέσης 1 1/2
(25 FT-LB
34 N.m μέγιστο)
Οι τρύπες στον ενδείκτη
θέσης αντιστοιχούν στον
ενεργό λαιμό στην SSV
Διπλής δράσης
Αριστερή πλευρά
Όψη A - A
ενεργή
(κίνηση ενδείκτη)
Δεξιά πλευρά
ενεργή
Ενδείκτης θέσης
Διάταξη
ανακούφισης
Διάταξη
ανακούφισης
Εξαγωνικός
δακτύλιος
ανάκλησης 1 1/2
(80 FT-LBS, 108 N.m
μέγιστο)
Εξαγωνικός δακτύλιος 9/16
(25 FT-LB, 34 N.m μέγιστο)
Ασφάλεια
Θυρίδα
εξαέρωσης
Παξιμάδια
στυπειοθλίπτη
Lock
Εξαγωνικός δακτύλιος ανάκλησης 1 1/2
(80 FT-LBS, 108 N.m μέγιστο)
Θυρίδα
εξαέρωσης
Βραχίονας ελατηρίου συγκράτησης
Πινακίδα ταυτότητας
Βαλβίδα-επιλογέας
ασφαλείας
Πινακίδα ταυτότητας
Βαλβίδα-επιλογέας
ασφαλείας
Σύνδεση διεργασίαςn
Εικόνα 2
1” 900# - 2500# & 1,5” - 8” όλες
Η Pentair διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα περιεχόμενα χωρίς προειδοποίηση
Σύνδεση διεργασίας
Εικόνα 3
Διπλής δράσης 1,5” - 10” όλες
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
290 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content