close

Вход

Log in using OpenID

"ΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

embedDownload
"ΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ Η
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ"
Ονοματεπώνυμο: Καπάτου Χριστίνα
Σειρά: 10
Επιβλέπων Καθηγητής: Ρηγοπούλου Ειρήνη
Διευθυντής ΠΜΣ: Σιώμκος Γ Ι.
Δεκέμβριος 2013
Μέρος Α. Θεωρητικό Μέρος
1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
(Corporate Social Responsibility - CSR)
Ορισμός: ΕΚΕ είναι
• «η δέσμευση των επιχειρήσεων να συμβάλουν στη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη μέσω της συνεργασίας με τους
εργαζόμενους, τις οικογένειές τους, την τοπική κοινότητα και
την κοινωνία στο σύνολό της, να βελτιώσουν τη ζωή τους με
τρόπους που είναι καλοί για τις επιχειρήσεις και την
ανάπτυξη» (Holme & Watts, 2000).
• Η εθελοντική ενσωμάτωση κοινωνικών-περιβαλλοντικών
προβληματισμών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και
στις επαφές των επιχειρήσεων με ενδιαφερόμενα μέρη,
καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί
στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία (Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 2001).
ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΕ
Λόγοι υποστήριξης της ΕΚΕ
 μείωση κόστους και κινδύνου χάρη στις δράσεις ΕΚΕ
 ενίσχυση νομιμοποίησης και φήμης της εταιρείας
 οικοδόμηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 δημιουργία συνεργατικής αξίας (Kurucz et al., 2008)
Προβληματισμοί για την ΕΚΕ (αμφισβήτηση ΕΚΕ γιατί:)
 μεταβιβάζεται η ευθύνη του κράτους για παροχή κοινωνικής
πρόνοιας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις (Karnani, 2010)
 φιλανθρωπικές δράσεις των επιχειρήσεων αποτελούν
πρόσκαιρες λύσεις στα προβλήματα
 τα κίνητρα τους δεν είναι αγνά και αποσκοπούν σε απώτερο
ίδιον συμφέρον (επικοινωνιακό τρικ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΕ
Δυσμενής οικονομική κατάσταση => περιβάλλον ρευστότητας
και κινδύνου => δυσκολία ανταπόκρισης σε υψηλό κόστος
υιοθέτησης πρακτικών ΕΚΕ => θα εγκαταλειφθεί.
Όμως: έντονη η ανάγκη για
• εκμετάλλευση των ευκαιριών,
• επιλογή της συνεργασίας
• διαμόρφωση μιας κουλτούρας υπεύθυνης συμπεριφοράς.
Επομένως: ΕΚΕ σύμμαχος, όχι απειλή, καθώς :
• ενισχύει το όνομα των επιχειρήσεων στην αγορά,
• ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ως προς αυτές
• ενισχύει τη σχέση τους με την κοινωνία γενικότερα
• δίνει ευκαιρίες διαφοροποίησης αγαθών/υπηρεσιών
• επιφέρει βιωσιμότητα (Thomé, 2009).
2. ΕΚΕ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
ΜΜΕ: πανίσχυρο εργαλείο για την επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ,
γρήγορη και εύκολη επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους
οπουδήποτε, επίδραση στην κοινωνία.
Όμως: αντιπαράθεση μεταξύ κέρδους και ποιοτικού
ενημερωτικού περιεχομένου (Shirky, 2008)
Οι Έλληνες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους απέναντι στους
δημοσιογράφους και τα Μέσα (Ινστιτούτο Επικοινωνίας για τα Μέσα
Ενημέρωσης, 2008)
Συνεπώς: ανάγκη για διαμόρφωση θετικότερης εικόνας
τηλεοπτικών καναλιών προς το κοινό
Λύση: Η ανάδειξη της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφορά τους,
αναλαμβάνοντας
περισσότερες
δράσεις
ΕΚΕ
και
χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
(Social Media)
Ορισμός: ΜΜΕ βασισμένα στο διαδίκτυο με σκοπό την
κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία.
Πλεονεκτήματα για χρήστες:
• συνεισφέρουν και μοιράζονται πληροφορίες / ιδέες με νέους
τρόπους
• άμεση διάχυση ιδεών, μηνυμάτων, προωθητικών ενεργειών
σε κοινό
• θεωρούνται πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών από
παραδοσιακά μέσα (Gomez & Chalmeta, 2013)
Οι επιχειρήσεις τα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο για
ικανοποίηση αναγκών των καταναλωτών (Fieseler et al., 2010).
πρόκληση κοινωνικών ανακατατάξεων και αλλαγών και ως
προς τη διαμόρφωση της ΕΚΕ από τα παραδοσιακά Μέσα.
ΜΜΕ - SOCIAL MEDIA - ΕΚΕ
Πλεονεκτήματα για πολίτες:
• εύκολη -άμεση πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και στα ΜΜΕ
• Συμμετοχή πολιτών σε διαδικασία παραγωγής και διάδοσης των
πληροφοριών, μετατρέποντας τη δημοσιογραφία από μονόλογο σε
δημιουργικό διάλογο (Gillmor, 2004).
• μεγαλύτερος έλεγχος των μηνυμάτων και των ΜΜΕ από τους
καταναλωτές (Kesavan et al., 2013).
Πλεονεκτήματα για παραδοσιακά Μέσα:
• διατηρήσουν τους παλαιότερους τηλεθεατές-καταναλωτές, αλλά και
να προσελκύσουν νέους.
• αναθεώρηση του ρόλου και της κοινωνικής τους αποστολής
• ανάδειξη νέων χαρακτηριστικών και νέων τρόπων οργάνωσης και
διανομής της πληροφορίας,
• Διάλογος - συνεργασία δημοσιογράφων - κοινού => ανακτάται
αξιοπιστία και ποιότητα (Lasica, 2003).
ΕΚΕ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA
Σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ στην παρότρυνση των πολιτών
πάνω σε κοινωνικά θέματα. Η συστηματική επικοινωνία και
ενημέρωση για αυτά προκαλεί ατομικές/ συλλογικές δράσεις
και ενισχύεται από social media (Yadav & Rani 2011).
Τηλεοπτικά κανάλια: διαφήμιση και προβολή δράσεων μέσω
τηλεόρασης.
Όμως:
λόγω
παραδοσιακής
μορφής
τους,
τυχαία
παρακολούθηση από τους τηλεθεατές των διαφημίσεων =>
αβέβαιη η επιτυχία των δράσεων τους.
Αντιμετώπιση: με χρήση social media, ενισχύοντας γρήγορα την
αποτελεσματικότητα των δράσεών τους.
Σύντομα: προφίλ στα social media από τα περισσότερα κανάλια
αποκλειστικά για προώθηση της ΕΚΕ γενικά ή
συγκεκριμένων δράσεων ΕΚΕ (Gomez & Chalmeta, 2013).
Μέρος Β. Ερευνητικό Μέρος
4. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Διερεύνηση επίδρασης των νέων μέσων ηλεκτρονικής
κοινωνικής δικτύωσης στην επιθυμία του κοινού να ενισχύσει
και να συμμετάσχει στις πρωτοβουλίες δράσεων ΕΚΕ των
ελληνικών τηλεοπτικών δικτύων.
Παράγοντες:
• αξιολόγηση των καταναλωτών στην ΕΚΕ γενικά
• αξιολόγηση των δράσεων ΕΚΕ των ελληνικών τηλεοπτικών
καναλιών
• χρήση των social media
• χρήση των social media των τηλεοπτικών καναλιών και
προώθηση των ΕΚΕ δράσεών τους μέσω αυτών.
5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
• περιγραφική έρευνα (ξεκάθαροι στόχοι και ερωτήσεις της
έρευνας)
• ποσοτική έρευνα (εντοπισμός γενικών τάσεων οι οποίοι θα
γενικευθούν)
• δειγματοληπτική έρευνα με τυποποιημένο ερωτηματολόγιο
(προσέγγιση μεγάλου μέρους πληθυσμού για έλεγχο
θεωρίας, υποβολή θεωρητικών υποθέσεων σε πιο αυστηρό
και έγκυρο έλεγχο)
ΔΕΙΓΜΑ
Ανταποκρινόμενοι: 300 άτομα (143 άνδρες και 157 γυναίκες)
Ηλικία
Φύλο
13,70% 3,70%
52,30
%
47,70
%
16%
Οικογενειακή
Κατάσταση
2,00%
18-24
0,30%
Άγαμος
3,00%
11,70%
Έγγαμος
25-34
Γυναίκα
Άνδρας
35-44
66,70%
83%
45 και άνω
Διαζευγμένος/η
Χήρος/α
Ελεύθερη Συμβίωση
Εκπαίδευση
1,00%
31,00%
5%
18,70%
Απόφοιτος
Λυκείου/Τεχνικής σχολής
Φοίτηση σε ΑΕΙ/ΤΕΙ χωρίς
πτυχίο
Εισόδημα
6,70% 3,00%
36,3%
18,00%
Από 501€ έως 1.000€
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
44,30%
Μεταπτυχιακό
Κάτω από 500€
Από 1001€ έως 1.500€
33,00%
Από 1.501€ έως 2.000€
Από 2.001€ και πάνω
Διδακτορικό
6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Περιγραφική Στατιστική Ερωτήσεων
Σχήμα 1. Συχνότητες % ερωτήσεων για
αξιολόγηση της ΕΚΕ γενικά
140
Σχήμα 2. Συχνότητα χρήσης Social Media
και διατήρησης προφίλ
120
95,3
100
120
95
80
100
80
όχι
40
ναι
20
60
40
20
απώλεια στα κέρδη
στρατηγικές ΕΚΕ σημαντικές σε κρίση
ΕΚΕ σε στρατηγικές ελληνικών…
σημερινή υποχρέωση επιχειρήσεων
χρηματικοί πόροι για βελτίωση…
αντιστάθμιση για προσφορά κατώτερων…
κοινωνικά υπεύθυνη και προϊόντα…
λιγότεροι πόροι για αύξηση…
λιγότερες τεχνολογικές γνώσεις
χειρότερα προϊόντα
Συγκάλυψη για κατώτερα προϊόντα
κατασπατάληση πόρων
4,7
5
διαφωνώ απολύτως
0
διαφωνώ
Σχήμα 3. Δημοτικότητα Social
Media
ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
μείωση ικανότητας παροχής καλύτερων…
0
60
συμφωνώ
συμφωνώ απολύτως
Χρήση SM
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Προφίλ SM
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
πάρα πολύ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Σχήμα 4. Συχνότητα χρήσης Social Media
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Σχήμα 5. Συχνότητα % της χρήσης των
social media των καναλιών
Χρήση SM καναλιών
Καθόλου
80
Λίγο
60
Μέτρια
Flickr
Myspace
Tumblr
Pinterest
Instagrm
Google+
Linkedin
Youtube
Twitter
30,7
40
Πολύ
Facebook
69,3
20
πάρα πολύ
0
όχι
ναι
Σχήμα 7. Συχνότητες % ερωτήσεων για την
Σχήμα 6. Συχνότητα % της χρήσης, ανάγνωσης
επίδραση στην άποψη για τις δράσεις ΕΚΕ των
και αναδημοσίευσης δράσεων ΕΚΕ των
καναλιών μέσα από τη χρήση των social media
καναλιών στα social media
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
78,7
ανάγνωση
δράσεων ΕΚΕ
καναλιών σε
SM
51,3
34,3
14,3 10,7
4,7
3,72,3
0 0
αναδημοσίευσ
η δράσεων ΕΚΕ
καναλιών σε
SM
70
60
50
40
30
20
10
0
ενεργή συμμετοχή σε
ΕΚΕ καναλιών λόγω SM
χρηματική υποστήριξη
ΕΚΕ καναλιών λόγω SM
συνεισφορά στο
κοινωνικό σύνολο
υιοθέτηση πιο
κοινωνικά υπεύθυνης
συμπεριφοράς
προσφορά στην
κοινωνία λόγω
οικονομικής κρίσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Σχήμα 8. Συχνότητες % ερωτήσεων για τις δράσεις ΕΚΕ των καναλιών
70
60
διαφωνώ
απολύτως
50
διαφωνώ
80
70
60
50
40
διαφωνώ
απολύτως
διαφωνώ
40
30
ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ
30
ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ
20
20
συμφωνώ
10
10
συμφωνώ
0
0
συμφωνώ
απολύτως
συμφωνώ
απολύτως
ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Πίνακας 1. Mann-Whitney U test - Kruskal-Wallis one-way ANOVA - διαφορές ως προς:
διαφορές ως προς το φύλο
Πίνακας 3. Επάγγελμα
Πίνακας 2. ηλικία
Αξιολόγηση_ΕΚΕ_
επιχειρήσεων
Συχνότητα_SM
ΕΚΕ_καναλιών_π
ροτάσεις
Φύλο
Γυναίκα
Άνδρας
Total
Γυναίκα
Άνδρας
Total
Γυναίκα
Άνδρας
Mean Rank
160.68
139.32
135.69
166.76
161.19
138.77
Ηλικία
Δημοτικότητ
α_SM
Mean Rank
Χρήση_SM_κ
αναλιών
Mean Rank
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
146.65
145.74
187.8
142.08
82.3
147.6
152.55
133.55
134.08
255
Δημοτικότ
ητα_SM
Επάγγελμα
Φοιτητής
Mean Rank
146.99
Δημόσιος Υπάλληλος
168.50
Ιδιωτικός Υπάλληλος
153.03
Ελεύθερος
Επαγγελματίας
Συνταξιούχος
126.70
18.25
Οικιακά
42.50
Άνεργος
180.69
Total
Πίνακας 4. Οικογενειακή Κατάσταση
Οικογενειακή
Κατάσταση
Άγαμος
Έγγαμος
Διαζευγμένος/η
Χήρος/α
Ελεύθερη
Συμβίωση
ΕΚΕ_Συγκάλυ
ψη
Mean Rank
Δημοτικότη
τα_SM
Mean Rank
Χρήση_SM_κ
αναλιών
Mean Rank
148.58
177.53
178.92
148.81
182.8
127.17
148.65
136.27
166.5
19
94.28
42.5
99.33
293
230.56
Πίνακας 5. Εισόδημα
Ranks
Δημοτικότητα_SM
Εισόδημα
Κάτω από 500€
Mean Rank
164.43
Από 501€ έως 1.000€
153.82
Από 1001€ έως 1.500€
152.83
Από 1.501€ έως 2.000€
112.88
Από 2.001€ και πάνω
Total
82.69
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Πίνακας 7. ANOVA
Πίνακας 6. Περίληψη μοντέλου
Model
R
R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
.746a
1
.557
.543
2.586
Model
Sum of
Squares
Mean
Square
df
Regression
2435.589
9
270.621
Residual
1938.608
290
6.685
Total
4374.197
299
Πίνακας 8. Συντελεστές
Unstandardized Coefficients
Model
B
Std. Error
(Constant)
-4.304
1.861
EKE_συνέπειες
.102
.070
ΕΚΕ_Συγκάλυψη
-.004
Standardized Coefficients
Beta
t
Sig.
-2.313
.021
.072
1.460
.145
.066
-.003
-.062
.950
.479
.152
.142
3.150
.002
Χρήση_SM_Total
-.441
.344
-.053
-1.283
.201
Δημοτικότητα_SM
.006
.027
.010
.220
.826
Συχνότητα_SM
.012
.030
.018
.408
.683
ΕΚΕ_καναλιών_αποτελέσματα
.285
.024
.576
11.924
.000
ΕΚΕ_καναλιών_προτάσεις
.152
.063
.113
2.389
.018
Χρήση_SM_καναλιών
.320
.138
.106
2.322
.021
Αξιολόγηση_ΕΚΕ_επιχειρήσεων
a. Dependent Variable: επίδραση_ΕΚΕ_καναλιών_από_SM
F
40.483
Sig.
.000a
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Θετική αξιολόγηση ΕΚΕ, παρόλο που θεωρούνται
κατασπατάληση των πόρων της επιχείρησης. Θετική
αξιολόγηση συνεπειών από τις δράσεις ΕΚΕ για τις
επιχειρήσεις, δεν αποτελούν ένα τρόπο συγκάλυψης των
αδυναμιών τους
2. Ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς στις απόψεις των
καταναλωτών για τις δράσεις ΕΚΕ γενικά ανάλογα με το
φύλο και την οικογενειακή κατάσταση
3. Oι Έλληνες χρήστες χρησιμοποιούν τα social media και
διατηρούν προφίλ σε αυτά σχεδόν στο σύνολο τους, ιδιαίτερα
εξοικειωμένοι με τα νέα Μέσα και τις δυνατότητες τους
4. Ύπαρξη διαφοράς στη χρήση των social media ανάλογα με το
φύλο και στη δημοτικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
ηλικίες ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και το
εισόδημα
5. α. Επιφύλαξη και δυσπιστία απέναντι στην κοινωνική
ευαισθησία των καναλιών, ιδιοτέλεια στα κίνητρα τους
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
β. Πίστη ότι οι δράσεις ΕΚΕ των τηλεοπτικών καναλιών
• μπορούν να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο
• πρέπει να είναι περισσότερες
• καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των κοινωνικών αναγκών
• είναι επιτυχημένες όταν επικοινωνούν με το κοινό,
• είναι αποτελεσματικές με τη σύμπραξη άλλων φορέων
• Δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού
γ. οι ΜΚΟ επωφελούνται από τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια,
τα οποία όντως προβαίνουν σε φιλανθρωπικές ενέργειες, όμως
τελικά, δεν επιστρέφεται όφελος στην ελληνική κοινωνία
δ. τα κανάλια δεν αντιμετωπίζουν όριο όταν ζητούν από τους
καταναλωτές να προβούν σε πρόσθετες δωρεές,
ε. μεγάλη σπουδαιότητα της συμμετοχής των δράσεων ΕΚΕ των
ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών για τους καταναλωτές
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6. διαφορά στις απόψεις για τις πρωτοβουλίες δράσεων ΕΚΕ
των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών συγκεκριμένα,
ανάλογα με φύλο
7. το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό δεν κάνει μεγάλη χρήση των
social media των καναλιών, δεν ενημερώνεται για τις
δράσεις ΕΚΕ μέσω αυτών, ούτε τις αναδημοσιεύει
8. ύπαρξη διαφοράς στη χρήση social media των καναλιών
ανάλογα με την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση
9. η επαφή με τις δράσεις ΕΚΕ των ελληνικών τηλεοπτικών
καναλιών μέσω των social media προκαλεί ανάγκη για
ενεργή συμμετοχή σε αυτές, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται
το ζήτημα της χρηματικής υποστήριξης
10. Όχι διαφορά σε απόψεις για επίδραση της προβολής των
δράσεων ΕΚΕ των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών μέσω
των Social Media, ανάλογα με δημογραφικά στοιχεία
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
11-14. Επίδραση στην άποψή για τις δράσεις ΕΚΕ των ελληνικών
τηλεοπτικών καναλιών που προβάλλονται στα Social Media από:
• άποψη για δράσεις ΕΚΕ τηλεοπτικών καναλιών
• χρήση των social media των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών
• αξιολόγηση δράσεων ΕΚΕ των επιχειρήσεων γενικά
(διαστάσεις αποτελεσμάτων και προτάσεων)
Πλέον, τα ΜΜΕ υιοθετούν όλο και περισσότερες πρακτικές
ΕΚΕ, για βελτίωση εταιρικής φήμης, η οποία έχει πληγεί
έντονα και προώθηση του κοινωνικού ρόλου τους.
Οι καταναλωτές δεν πείθονται ιδιαίτερα από αυτές τις
προσπάθειες, διατηρώντας την επιφυλακτικότητά τους
Ύπαρξη κίνητρου για προσπάθεια από τα κανάλια να
κερδίσουν την εύνοια του κόσμου, αντί να εγκαταλείψουν την
προσπάθεια
Βιβλιογραφία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fieseler, C. Fleck, M. & Meckel, M. (2010), Corporate Social Responsibility in the
blogosphere, Journal of Business Ethics, 91(4), 599-614
Gomez, L. M. & Chalmeta, R. (2013), The Importance of Corporate Social Responsibility
Communication in the Age of Social Media, Proceedings 16th International Public Relations
Research Conference, Miami, USA
Holme, L. & Watts, R. (2000), Corporate social Responsibility: Making Good Business Sense,
The World Business Council for Sustainable Development
Karnani, Α. (2010) The Case Against Corporate Social Responsibility, The Wall Street Journal
Kesavan, R. Bernacchi, M.D. & Mascarenhas, O.A.J. (2013), Word of Mouse: CSR
Communication and the Social Media, International Management Review, 9 (1), 58-66.
Kurucz, E., Colbert, B. & Wheeler, D. (2008), The business case for corporate social
responsibility. In Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J. & Siegel, D. (eds), The
Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford University Press, Oxford.
Lasica, J.D. (2003), Blogs and Journalism Need Each Other, Nieman Reports, 57(3), 70-74
Shirky, C. (2008a), What newspapers and journalism need now: Experimentation not
Nostalgia
Yadav, P. & Rani, R.J. (2011), Role of communication in climate change and sustainable
development, Global Media Journal, 2(2):1-17
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001), Πράσινη Βίβλος, Προώθηση ενός Ευρωπαϊκού
πλαισίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 171 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа