close

Enter

Log in using OpenID

(PDF, 2.43MB)

embedDownload
περιεχόμενα
­10
Το γράμμα της σύνταξης
­16
Γ.Γ.Π.Σ.: Τεχνικές οδηγίες για το σύστημα εισροών-εκροών
20
ΟΒΕ: Ζητάμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση των συστημάτων
για τα επαρχιακά πρατήρια
22
ΔΙΕΠΠΥ: Η σφράγιση μέτρων και σταθμών στα πρατήρια
26
Η αξιοπιστία της Πολιτείας και τα συστήματα
28
Εγκρίθηκε η αναλογιστική μελέτη Ταμείου Βενζινοπωλών
­32
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΟΒΕ
­44
Χ. Σκουρλάς: Η κρίση επιβάλει την ενότητα στον κλάδο
­46
Τι ισχύει για τους Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης
50
Επιπλέον κόστος για ανανέωση συστημάτων έκδοσης
φορολογικών στοιχείων
52
OAEE: Ειδικές διευκρινήσεις για τη χορήγηση
προσωρινής σύνταξης
53
Διευκολύνσεις ληξιπρόθεσμων χρεών στα ταμεία
54
Το σπίτι είναι το τελευταίο οχυρό του πολίτη
­55
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ:
Αποζημίωση μη νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης
56
8
Διευκρινίσεις για τζάκια & ξυλόσομπες
Νοέμβριος 2013
ÌÇÍÉÁÉÏ­ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ­ÔÙÍ­ÂÅÍÆÉÍÏÐÙËÙÍ­
ôï ãñÜììá ôçò óýíôáîçò
Τα προβλήματα οξύνονται
3*/ 79-9& 94 9. 1!3* - 0>'!73-8- 0&. 4. >54>7,4# ,.& 9-3 4.04342#&
9-3 454#& 5&74>8. ?4>3 $9. )":*3 ',&#3*. &5$ 94 94%3*1 *2*#< /!74>2*
&5$ 57694 =!7. 9. 97&' 3* 4. '*3?.34561*< 0&. 4. *5&,,*12&9#*<
,*3.0$9*7&
& =&7 98.& 0&. 4. +$74. 5 3* 8%33*+4 0&. )*3 !=*. 0&2#& 8-2&8#&
,.& *2 < &3 4342 ?439&. 3!& " 5&1.
& &0#3-9& >5*7+47963439&.
+$74>< - 5769- 0&94.0#& &5*.1*#9&. 2* 2*8- 0&9 8=*8- ,.& =7!89-3 *+47#& 0&. 2*11439.0 ,.& ) 3*.& 4. 8>39 /*.< */&0414>:4%3 3&
5*7.0$59439&. 0&. - &,47 89*,363*. 0&. >54+!7*.
!8& 8* &>9 5&7&2!34>3 $1& 9& ' 7- 9;3 +$7;3 89& 0&%8.2& 54> 9&
0 34>3 &5&,47*>9.0 ,.& 94>< 0&9&3&1;9!< 54> +9;=&#34>3 8>3*=6<
*36 - 0>'!73-8- 0$397& 8* 0 :* 14,.0" &0$2- 0&. 9;3 )-248#;3
*8$);3 07&9 *. 89& %(- 943
94> 5*97*1&#4> :!72&38-< <
*15#84>2* $9. )*3 :& !=4>2* 9& 5*78.3 97&,.0 &549*1!82&9& &11
)*3 *#2&89* 0&:$14> '!'&.4.
57694< : 3&94< 2&:"97.&< 89*88&143#0- &5$ 2&,0 1. )*3 2547*# 3& 2- =7*;:*# 89-3 &07#'*.&
94> 5*97*1&#4> 8* 8>3)>&82$ '!'&.& 2* 9- 2*#;8- 9;3 *.84)-2 9;3
0>'!73-8- 9& !=*. 0 3*. : 1&88& 2* 94 8%89-2& *.87463 *07463
,.& 2.& &0$2- +47
. 0&:>89*7"8*.< 89-3 1*.94>7,#& 94> 0*397.04%
8>89"2&94< >54)4="< )*)42!3;3 898* 8>3)>&82$ 2* !3& 9!7&<
,7&+*.407&9#&< 54> 94 4342 ?4>3 -9764 8>89-2 9;3 *.87463
*07463 2* 9.<
0&9&=;7"8*.< ,.& 57&9"7.4 &391.63 9& 1!3* $1&
*1.0 &5$ $9. +&#3*9&. 2*9 &5$ =7$3.& :& 1*.94>7,"8*. 51"7;< 94
0*397.0$ 8%89-2& 549#:*9&. $2;< $9. 894 2*9&/% 57!5*. 3& *,0&9&89&:4%3
9& 8>89"2&9& 89& ).>1.89"7.& 0&. 89.< *9&.7*#*< *2547#&< ;< :& ,#34>3
=;7#< 51"7*< 0*397.0$ 8%89-2& *1!,=4> 9;3 )*)42!3;3 *9 +9&#3*
4. '*3?.34561*< $9&3 *5.8-2&#34>3 $9. $14. >549#:*9&. $9. 541*2 3*
94 1&:7*25$7.4 &11 2*7.04# 0>'*73-9.04# = 34>3 94 )7$24 574<
9-3 5 9&/" 94>
57&,2&9454#-8* 89.<
4*2'7#4> 9-3 *014,4&5414,.89.0"
9-< *3.0" >3!1*>8- 0&. */!1*/* 3!4 .4.0-9.0$ >2'4%1.4 7$*)74<
*5&3*/*1!,- 4 .= 1-< .4>8-< 0&.
4 ,,*14< 4%39&<
*5.'7 '*>8* 9.< 57485 :*.!< 94>< ,.& 9-3 >5*7 85.8- 94> 01 )4>
94 ("+.82& 9-< ,.& 9-3 0&9 89&8- 94> 01 )4> 8-2*.63439&3 2*9&/%
11;3
01 )4< ).&3%*. 2.& &5$ 9.< =*.7$9*7*< 07#8*.< 89-3 .8947#& 94>
0&9439 )*< 57&9"7.& !=4>3 01*#8*. 0&. 5411 *#3&. 89& 57$:>7&
01*.8#2&94< . '*3?.34561*< */63439&. &5$ 9& 57&9"7.& 0&. &>9 0&
9&1&2' 3439&. &5$ 2*, 1*< *9&.7*#*< 2* &1>8#)*< 57&9-7#;3 0&. 8*
47.82!3*< 5*7.5968*.< )>89>=6< &5$ 942& 54> 4. 57&09.0!< 94>< )*3
!=4>3 0&2#& 8=!8- 2* 94 *5 ,,*12& 11 ?*. 89&).&0 94 945#4 9-<
&,47 < 0&. &3 8>3*=.89*# &>9$ 8* 1#,4 :& ,#3*. 2.& ,3;89- ,.& *2 <
0&. ,.& 94>< +#14>< 0&9&3&1;9!< &,47
80*#9&. 2.& 541.9.0" 9$84 8*
' 74< 9;3 '*3?.345;163 $84 0&. 8* ' 74< 9;3 0&9&3&1;963
41.,4561-8- *#3&. 574 9;3 5>163
12
Νοέμβριος 2013
­Éäéïêôçóßá:
¸íùóç­Âåíæéíïðùëþí­Íïìïý­ÁôôéêÞò­
Ëüíôïõ­8,­106­81­-­ÁÈÇÍÁ
Ôçë.­210.38.20.870,­210.38.30.713,­Fax:­210.33.01.977
email­ÅÂÍÁ:­[email protected]­•www.ebna.gr
email­ÏÂÅ:­[email protected]­•www.obe.gr
Åêäüôçò:
Zάγκα­Μαρία
ÓõíôáêôéêÞ­ÅðéôñïðÞ:
Ζάγκα Μαρία
ÌåóóÞíçò­Ãåþñãéïò­
Ôïýíôáò­¢ããåëïò
­
Επιμέλεια ýëçò:
Άρης Âáóéëåßïõ­
69467-260014­● email:­[email protected]
ÄçìïóéïãñáöéêÞ­óõíåñãáóßá Στέργιος Âáóéëåßïõ
6977-639420­
email:­[email protected]
­ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ­ÓÕÌÂÏÕËÉÏ­ÅÂÍÁ
ÐÑÏÅÄÑÏÓ:­
ÆÁÃÊÁ­ÌÁÑÉÁ,­2109416624
ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ:
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,­210­5616764
Ã.­ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ:
ÊÁËÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ­ÁÐÏÓÔÏËÏÓ,­2109935636
ÔÁÌÉÁÓ:
ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ­ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ÌÅËÇ:­
ÊÉÏÕÓÇÓ­ÌÉ×ÁËÇÓ,2291038274
ÔÏÕÍÔÁÓ­ÁÃÃÅËÏÓ,­2102628900
ÌÅÓÓÇÍÇÓ­ÃÅÙÑÃÉÏÓ,­2102758260
ÃÅÙÑÃÁÊÁÊÇÓ­ÅÌÌÁÍÏÕÇË,­2109623551
ΚΡΗΤΙΚΟΣ­ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,­2102833100
­ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ­ÓÕÌÂÏÕËÉÏ­ÏÂÅ
ÐÑÏÅÄÑÏÓ:­
ÊÉÏÕÓÇÓ­ÌÉ×ÁËÇÓ,­22910-40880
ΑΝΤΙÐÑÏÅÄÑÏÓ:­
ÌÅÔÁÎÁÓ­ÌÉ×ÁËÇÓ,­2510-391191
Ã.­ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ:
ÔÏÕÍÔÁÓ­ÁÃÃÅËÏÓ,­210-2628900­
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ:
ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ­ÓÔÁÕÑÏÓ,­23510-37650­
ÌÅËÇ:­
ÆÁÃÊÁ­ÌÁÑÉÁ,­2109416624
ÊÁËÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ­ÁÐÏÓÔÏËÏÓ,­2109935636
ÊÏËÏÊÁÓ­ÐÁÍÔÅËÇÓ,­26510-81248
ÌÉÓÔÉËÉÄÇÓ­ÇËÉÁÓ,­23740-91174
ÔÓÁÊÁËÇÓ­ÍÉÊÏÓ,­26430-42000
×ñõóïóðÜèçò Ãåþñãéïò
Äáíáþí­75,­ºëéïí­Ô.Ê.­131­22
ÔÇË.:­210­5155930-1,­FAX:­210­5155971
e-mail:­[email protected]
Õðåýèõíïò­ÄéáöÞìéóçò:
Åõèýìéïò­Ëõìðåñüðïõëïò
Äéáöçìçóôéêü­ÔìÞìá:
ÃêÝñãêç­Åýç
Õðåýèõíç­Óåëéäïðïßçóçò:
Áíáóôáóßá­×ñõóïóðÜèç
Óåëéäïðïßçóç:
ÂáóéëéêÞ­ÊåöáëÜ
Åýç­ÊÝêêïõ
êëáäéêÜ íÝá
Γ.Γ.Π.Σ.
Τεχνικές οδηγίες για το
Απο τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοινώθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος μητρώου και υποδοχής δεδομένων ΕισροώνΕκροών στις ψηφιακές υποδομές της ΓΓΠΣ.
Η
πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την υπηρεσία υποδοχής των δεδομένων από τα πρατήρια υγρών
καυσίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ.1009/4.1.2012 και Φ2-1617/0712-2010. Σε δεύτερη φάση η οποία ξεκινά πιλοτικά άμεσα και παραγωγικά από την 1/1/2014 και θα περιλαμβάνει
τα υπόλοιπα πρατήρια υγρών καυσίμων στην ελληνική επικράτεια.
Για να διασυνδεθεί ένα πρατήριο θα πρέπει:
● να οριστικοποιήσει την εγγραφή του στο μητρώο.
Προσωρινές αποθηκεύσεις δεδομένων δεν επιτρέπουν
τη διασύνδεση με το σύστημα υποδοχής δεδομένων.
● να προσαρμόσει το σύστημα του πρατηρίου στην
αποστολή δεδομένων σε μορφή αρχείου XML όπως
αυτό ορίζεται στη ενημερωμένη έκδοση v1.1 του
fuelflows.xsd
● να ενσωματώσει τη αντίστοιχη βιβλιοθήκη eToken
για την ασφαλή απόκτηση κλειδιών από τη ΓΓΠΣ με
τα οποία θα αποστέλλει σε πραγματικό χρόνο.
● να δημιουργήσει ψηφιακό αποτύπωμα της εγκατεστημένης
εφαρμογής εισροών-εκροων στο πρατήριο, το οποίο
αποστέλλεται αυτόματα στη ΓΓΠΣ μετά τη δημιουργία
του, για λογούς ασφάλειας στην αποστολή δεδομένων
από την εφαρμογή στην εγκατάσταση του πρατηρίου.
● να ρυθμίσει το σύστημα εισροών-εκροων του
πρατηρίου στη διεύθυνση https:// www1.gsis.gr/ fuelservice/achilleas-fuelflow.asmx για να αποστέλλει
δεδομένα στο σύστημα υποβολής στοιχείων της ΓΓΠΣ.
Πρόσβαση στην υπηρεσία μητρώου μπορούν
να έχουν οι υπόχρεοι στη διεύθυνση:
https://www1.gsis.gr/fuelmgt/ μέσω
πιστοποίησης TAXISNET.
H ενημερωμένη έκδοση του αρχείου fuelflows.xsd επισυνάπτεται στο σχετικό
αρχείο εδώ
Η βιβλιοθήκη eΤoken, μαζί με αντίστοιχες
οδηγίες για την ενσωμάτωση της στην εφαρμογή
του συστήματος Εισροών-Εκροών καθώς και
την απόκτηση ψηφιακού αποτυπώματος για την
εφαρμογή που εγκαθίσταται στα πρατήρια υγρών
καύσιμων, βρίσκεται εδώ
Οι κατασκευαστές συστημάτων Eισροών-Eκροών
ενημερώνονται ότι μπορούν να εκτελέσουν δοκιμαστικές
διασυνδέσεις στη διεύθυνση http://eisrek.mygsi.gr/achilleas-fuelflow.asmx , προτού διασυνδεθούν στο παραπάνω
παραγωγικό σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να
υποβάλουν αίτηση και να πάρουν δοκιμαστικό ΑΜΔΙΚΑ και eToken
για την περίοδο των δοκιμών.
16
Νοέμβριος 2013
êëáäéêÜ íÝá
σύστημα εισροών-εκροών
Επίσης για οποιαδήποτε μεταβολή στην εφαρμογή λογισμικού εισροών-εκροών στα
πρατήρια, για οποιοδήποτε λόγο, ο εγκαταστάτης υποχρεούται για λογούς ασφάλειας
μεταφοράς δεδομένων να δηλώνει στο μητρώο εγκαταστατών την πρόθεση του για
αναβάθμιση, με αίτημα και αντίστοιχη αιτιολόγηση.Κατά την αναβάθμιση θα πρέπει
μέσω τη βιβλιοθήκης eΤoken να αποκτήσει τα αντίστοιχα κλειδιά, καθώς επίσης και
να δημιουργήσει νέο ψηφιακό αποτύπωμα (το οποίο αποστέλλεται αυτόματα στη ΓΓΠΣ).
Τονίζεται ότι χωρίς την επιτυχή περάτωση των παραπάνω βημάτων δε γίνεται αποδεκτή
οποιαδήποτε αποστολή δεδομένων από το σύστημα υποδοχής στοιχείων εισροώνεκροων της ΓΓΠΣ.
Μετά το πέρας της διασύνδεσης των συστημάτων εισροών εκροών των πρατήριων
υγρών καυσίμων με την ΓΓΠΣ, τα πρατήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα,
υποχρεούνται να αποστέλλουν αδιάλειπτα τα προβλεπόμενα δεδομένα που έχουν
καταγράφει τοπικά στα συστήματα τους από 27/8, συμπεριλαμβανόμενου και των
στοιχείων ισοζυγίων για τις πρώτες 30 ημέρες λειτουργίας όπως προβλέπεται από
την ΠΟΛ.1009/4.1.2012.
Για υποστήριξη σχετικά με τη διασύνδεση των συστημάτων στη ΓΓΠΣ, οι κατασκευαστές
μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση [email protected]
Νοέμβριος 2013
17
êëáäéêÜ íÝá
omoσπονδια βενζινοπωλων ελλαδασ
Ζητάμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση
των συστημάτων για τα επαρχιακά πρατήρια
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Η ΟΒΕ από την αρχή του νέου διαλόγου για την επιδότηση της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών, τον Δεκέμβριο του 2012, όταν η κυβέρνηση αθέτησε προηγούμενες
υποσχέσεις και αρνήθηκε κάθε χρηματοδότηση, έδωσε μάχη για να τηρηθούν οι δεσμεύσεις
των υπουργών Ανάπτυξης. Οι δεσμεύσεις έλεγαν ότι τα συστήματα θα χρηματοδοτηθούν με
ποσοστά που θα αγγίζουν το 100% του κόστους.
Μετά από πολλούς αγώνες καταφέραμε να
πετύχουμε τη χρηματοδότηση μόνο μέρους
της εγκατάστασης. Συνεχίσαμε τη μάχη για
βελτίωση του ποσοστού για όλα τα πρατήρια.
Στην τελευταία συνάντηση με τον ΓΓ Εμπορίου
κ. Στέφανο Κομνηνό θέσαμε ξανά το θέμα,
τουλάχιστον για τα πρατήρια της επαρχίας
που περνάνε πολύ δύσκολες στιγμές μετά
την κάθετη πτώση των πωλήσεων πετρελαίου
θέρμανσης.
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΓΓ Εμπορίου, μετά
από τη συζήτηση αυτή, υιοθέτησε το αίτημα
20
Νοέμβριος 2013
και απέστειλε σχετικό ερώτημα στην ηγεσία
του υπουργείου Ανάπτυξης, για τις δυνατότητες
να διευρυνθεί το ποσοστό της χρηματοδότησης
για τα πρατήρια του τρίτου κύκλου εγκατάστασης
των συστημάτων, δηλαδή των πρατηρίων
εκτός της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών
Ενοτήτων Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου,
Μαγνησίας και Ιωαννίνων.
Δεν γνωρίζουμε τι θα απαντήσει το υπουργείο
αλλά σε κάθε περίπτωση οι προσπάθειες θα
συνεχίζονται μέχρι δικαίωσης του αιτήματος.
êëáäéêÜ íÝá
ΔΙΕΠΠΥ
Η σφράγιση μέτρων και σταθμών στα πρατήρια
Μόνο για τις νέες σφραγίσεις των μέτρων και σταθμών των πρατηρίων υγρών καυσίμων, που
θα γίνονται από 1/9/2013, ισχύουν οι κανόνες ευθύνης του νέου αγορανομικού κώδικα
ΔΙΕΠΠΥ. Αυτό διευκρινίζεται σε σχετική εγκύκλιο της ΓΓ Εμπορίου.
Ό
πως αναφέρεται, οι σφραγίδες θα πρέπει να φέρουν τα διακριτικά του εξουσιοδοτημένου
συνεργείου που διενήργησε τη σφράγιση καθώς και μοναδικό διακριτό αριθμό
σειράς.
Σε περίπτωση απουσίας ή παραβίασης της σφράγισης, ευθύνη φέρει ο πρατηριούχος
ή ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου και σε περίπτωση πλημμελούς σφράγισης ή
σφράγισης με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, ευθύνη φέρει το συνεργείο
που διενήργησε τη σφράγιση από κοινού με τον πρατηριούχο ή τον εκμεταλλευτή του
βυτιοφόρου.
22
Νοέμβριος 2013
êëáäéêÜ íÝá
Η εγκύκλιος
Αριθ. πρωτ.: Φ2-2757/26.11.2013
Διευκρινίσεις επί των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ
Αθήνα, 26/11/2013
Α.Π. : Φ2-2757
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Προς:
ΤΜΗΜΑ Δ'
Θέμα: Διευκρινίσεις επί των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.
Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με τους «Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ» (ΥΑ Α2 –861/14.8.2013, ΦΕΚ 2044/Β/2013), σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων
υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, στα λοιπά
σημεία σφράγισης, εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου (άρθρο 106), διευκρινίζουμε
ότι:
i. Οι Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ δεν έχουν αναδρομική ισχύ και ισχύουν μετά τη δημοσίευσή τους.
ii. Για όλα τα όργανα που εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ισχύος των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ,
τα λοιπά σημεία σφράγισης, πέραν των σημείων ρύθμισης του όγκου, σφραγίζονται με
μέριμνα του πρατηριούχου ή του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου από τα εξουσιοδοτημένα
συνεργεία.
iii. Σε κάθε περίπτωση οι σφραγίδες για την ως άνω σφράγιση θα πρέπει να φέρουν τα
διακριτικά του εξουσιοδοτημένου συνεργείου που διενήργησε τη σφράγιση καθώς και
μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς. Δείγματα των σφραγίδων καθώς και οι αριθμοί σειράς
που χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να κατατίθενται στη Δ/νση Μετρολογίας,
από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που διενεργούν τις εν λόγω σφραγίσεις.
iv. Οι υπεύθυνες δηλώσεις προς τις ελεγκτικές αρχές, των παρ. 3γ και 3δ του άρθρου
107 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ «Τεκμηρίωση αντλιών υγρών…» γίνονται από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που διενήργησαν τη σχετική σφράγιση.
v. Σε περίπτωση απουσίας ή παραβίασης της σφράγισης, ευθύνη φέρει ο πρατηριούχος
ή ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου.
vi. Σε περίπτωση πλημμελούς σφράγισης ή σφράγισης με άλλες από τις προβλεπόμενες
σφραγίδες, ευθύνη φέρει το συνεργείο που διενήργησε τη σφράγιση από κοινού με τον
πρατηριούχο ή τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου.
Ο Γεν. Γραμ. Εμπορίου
Στέφ. Κομνηνός
24
Νοέμβριος 2013
φορολογικά íÝá
Η αξιοπιστία της Πολιτείας και τα συστήματα
● Πότε θα λειτουργήσει το κεντρικό σύστημα;
Με την απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.: Δ5Β 1167229 ΕΞ 2013/ 1 – 11 – 2013 και θέμα τη «Διενέργεια
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υποσυστήματος Μητρώου και Υποδοχής
Στοιχείων Εισροών Εκροών για Πρατήρια Υγρών Καυσίμων» το υπουργείο Οικονομικών έδειξε για μια
ακόμη φορά την αναξιοπιστία της Πολιτείας ως προς τις υποχρεώσεις της προς τους σκληρά
φορολογούμενους βενζινοπώλες
Το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι σε πλήρη λειτουργία
μετά από 2 χρόνια. Την ίδια ώρα τα πρατήρια θα είναι τα
μόνα που θα λειτουργούν τα συστήματα εισροών – εκροών
και θα υπόκεινται επιλεκτικά και εκ των υστέρων σε έλεγχο
εισροών – εκροών με άπειρους κινδύνους επιβολής κυρώσεων
από ασυμφωνίες ποσοτήτων τις οποίες θα έπρεπε να κάνει
και να επισημαίνει το υπό εγκατάσταση Υποσύστημα Μητρώου
μετά από 2 χρόνια!
Μετά από σωρεία παραβιάσεων όλων των εκ του νόμου,
χρονικών ορίων υποχρέωσης έκδοσης αποφάσεων ως προς
την εγκατάσταση των συστημάτων, η τελευταία αυτή πράξη
μας εξοργίζει γιατί για μια ακόμη φορά εμπαιζόμεθα.
Όταν για τους βενζινοπώλες επιβάλλονται βαριά πρόστιμα
και αφαιρούνται οι άδειες λειτουργίας από εκπρόθεσμη
λειτουργία των συστημάτων εισροών - εκροών, όταν εφαρμόζετε
με «θρησκευτική ευλάβεια» τις επιταγές της τρόικας για τον
κλάδο μας πώς να χαρακτηρίσουμε εμείς
τις δικές σας καθυστερήσεις που μας
εκθέτουν σε άπειρους κινδύνους; Πως
θα προστατευθούμε εμείς από ένα
σύστημα που δεν θα ελέγχει και εκ
των υστέρων μπορεί να μας επιβληθούν
βαρύτατα πρόστιμα για ασυμφωνία
ποσο-
26
Νοέμβριος 2013
τήτων καυσίμων;
Δυστυχώς έχουμε πικρή πείρα από την πλημμελή, και με
ευθύνη της Πολιτείας, λειτουργία του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ
το οποίο αντί να μας ενημερώνει άμεσα για τις ασυμφωνίες
και τα λάθη, καθώς και για την αδυναμία του να δεχτεί τις
διορθώσεις μας, μας ενημέρωνε ύστερα από μήνες ότι είμαστε… λαθρέμποροι επιβάλλοντας εξοντωτικά πρόστιμα!
Η κυβέρνηση μιλάει για τη σύλληψη του λαθρεμπορίου
αλλά κάνει ότι δεν ξέρει πως η καθυστέρηση κατά 2 χρόνια
της εγκατάστασης του Υποσυστήματος Μητρώου και Υποδοχής
Στοιχείων Εισροών Εκροών είναι στην πραγματικότητα δώρο
στους λαθρεμπόρους. Δεν θέλουμε να υποθέσουμε ότι η
Πολιτεία εμμέσως υπέκυψε σε πιέσεις μεγάλων συμφερόντων
αλλά με τις πρακτικές της δίνει αφορμή για τέτοιες υποθέσεις.
Ενώ καθυστερεί εμμέσως και την εγκατάσταση των συστημάτων
εισροών εκροών σε όλα τα άλλα στάδια και
αφήνετε ελεύθερο το έδαφος για τους λαθρεμπόρους την ίδια ώρα εμείς θα
ελεγχόμαστε πλήρως εκ των υστέρων
και θα αγωνιούμε μήπως μας επιβληθούν
βαριά πρόστιμα από ασυμφωνία
ποσοτήτων εισροών – εκροών. Αυτή
είναι η αξιοπιστία
της Πολιτείας!
êëáäéêÜ íÝá
Εγκρίθηκε η αναλογιστική μελέτη
του Ταμείου Βενζινοπωλών
Σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας με την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών
Υπό εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΟΑΕΕ η αναλογιστική μελέτη του Επικουρικού Ταμείου Βενζινοπωλών (ΤΕΑΠΥΚ). Σε ειδική συνεδρίαση έγινε παρουσίαση της μελέτης και μετά την έγκριση
πήρε το δρόμο για την υλοποίησή της με υπουργική απόφαση.
Προηγουμένως πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου με
αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος και συζητήθηκαν διάφορες λεπτομέρειες
που αφορούσαν στην εφαρμογή της μελέτης.
Από πλευράς Ομοσπονδίας, αφού έγινε αναφορά στην θέση της υπέρ του προηγούμενου τρόπου
καταβολής των εισφορών του Ταμείου, ζητήθηκαν διευκρινήσεις για το περιεχόμενο, τις προβλέψεις
της αναλογιστικής μελέτης και τις δεσμεύσεις του υπουργείου.
Στο τέλος της σύσκεψης έγινε συνάντηση και με τον υπουργό Εργασίας κ. Γ. Βρούτση ο οποίος
ενημερώθηκε και επιβεβαίωσε τις δεσμεύσεις του υπουργείου στη βάση της αναλογιστικής μελέτης
και σε όσα ανακοινωθήκαν στη σύσκεψη.
Από την ανάλυση της μελέτης και από τις δεσμεύσεις του υπουργείου εξάγονται τα παρακάτω κύρια στοιχεία:
1. Το 80% των ασφαλισμένων θα καταταχθεί στην 10η
κλάση με βάση τον μέσο όρο των εισφορών των 3
τελευταίων ετών.
2. Η ατομική εισφορά της 10ης κλάσης προσδιορίζεται
στα 124 ευρώ το μήνα. Σημειώνουμε ότι η εισφορά
των 124 ευρώ είναι το 10% ή το 1/10 της προηγούμενης
μέσης εισφοράς των βενζινοπωλών (μείωση εισφοράς
90%).
3. Οι καθυστερούμενες εισφορές θα αποπληρωθούν
σε 24 μηνιαίες δόσεις μαζί με τις τρέχουσες εισφορές.
28
Νοέμβριος 2013
4. Η σύνταξη των παλιών, πριν το 1993 ασφαλισμένων
με 40 χρόνια ασφάλιση, θα ανέρχεται ονομαστικά και
πριν τις περικοπές που έχουν επιβληθεί με τα μνημόνια,
στα 1.600 ευρώ.
5. Η σύνταξη των νέων ασφαλισμένων, μετά το 1992,
θα ανέρχεται ονομαστικά με 40 χρόνια ασφάλισης,
περίπου στα 900 ευρώ.
6. Η σύνταξη για όσους ασφαλίζονται σήμερα, με 40
χρόνια ασφάλισης θα ανέρχεται περίπου στα 350 ευρώ
ή το ανώτερο στο 20% της κύριας σύνταξης όπως
προβλέπει ο νόμος 2084/92
êëáäéêÜ íÝá
Άλλα στοιχεία της αναλογιστικής μελέτης
• Το ταμείο είναι μακροχρόνια βιώσιμο και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα.
• Το σύνολο των σφαλισμένων προσώπων (εγγεγραμμένων) φασικών και νομικών
προσώπων, είναι 10.061. Από αυτούς στην Αττική είναι 1.828. Οι ατομικές επιχειρήσεις
που ασφαλίζονται είναι 6.719. Οι μέσες (μέσος όρος) ασφαλιστικές εισφορές από το
2008 μέχρι το 2012 ξεπερνούσαν τις 14.000 ευρώ το χρόνο.
• Διατηρείται ο κοινωνικός του χαρακτήρας (διανεμητικός και όχι νοητής κεφαλαιοποίησης).
• Οι εισφορές παραμένουν υποχρεωτικές.
• Οι νέες συντάξεις θα υπολογίζονται από δω 1.12.2012 και μετά.
• Οι παλιές εισφορές θα παραμείνουν στους ατομικούς λογαριασμούς των βενζινοπωλών.
• Οι εισφορές θα καταβάλλονται με ταχυπληρωμή.
• Προτείνεται ο υπολογισμός των συντάξεων των «νέων ασφαλισμένων» για το διάστημα
από 1.1.1993 μέχρι και 30/11/2012 να γίνεται με ευνοϊκό τρόπο.
• Προτείνεται να διευθετηθούν ευνοϊκά τα θέματα της προσαύξησης των συντάξεων
από τις επί πλέον εισφορές που έχουν καταβληθεί. Οι συντάξεις θα προσαυξάνονται
στη βάση των ατομικών λογαριασμών.
• Προτείνεται η προσαύξησης των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων από τις επί πλέον
εισφορές που έχουν καταβάλει και με καταβολή τόκων μέχρι το διάστημα της πραγματικής
απόδοσής τους.
• Επιλύονται θέματα δικαιούχων σύνταξης από πολλά πρατήρια και συνδικαιούχων
από ένα πρατήριο.
30
Νοέμβριος 2013
êëáäéêÜ íÝá
Εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση της ΟΒΕ
Την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των
Αντιπροσώπων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναλύθηκε η τραγική κατάσταση που επικρατεί
στον κλάδο και εκλέχθηκαν νέα όργανα διοίκησης.
Προηγουμένως πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπηρεσιακών
παραγόντων του υπουργείου με αντιπροσωπεία της
Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος και συζητήθηκαν
διάφορες λεπτομέρειες που αφορούσαν στην εφαρμογή
της μελέτης.
Από πλευράς Ομοσπονδίας, αφού έγινε αναφορά στην θέση
της υπέρ του προηγούμενου τρόπου καταβολής των εισφορών
Ιδιότητα
του Ταμείου, ζητήθηκαν διευκρινήσεις για το περιεχόμενο,
τις προβλέψεις της αναλογιστικής μελέτης και τις δεσμεύσεις
του υπουργείου.
Στο τέλος της σύσκεψης έγινε συνάντηση και με τον υπουργό
Εργασίας κ. Γ. Βρούτση ο οποίος ενημερώθηκε και επιβεβαίωσε
τις δεσμεύσεις του υπουργείου στη βάση της αναλογιστικής
μελέτης και σε όσα ανακοινωθήκαν στη σύσκεψη.
Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος ........................................................Μιχάλης Κιούσης
Αντιπρόεδρος..................................................Μιχάλης Μεταξάς
Γενικός Γραμματέας .........................................Άγγελος Τούντας
Οργανωτικός Γραμματέας ..........................Σταύρος Ανανιάδης
Μέλος ......................................................................Μαρία Ζάγκα
Μέλος ..............................................Απόστολος Καλατζόπουλος
Μέλος ............................................................Παντελής Κολόκας
Μέλος................................................................Ηλίας Μιστιλίδης
Μέλος.................................................................Νίκος Τσακάλης
Εκπρόσωπος στο ΔΣ του ΟΑΕΕ εκλέχτηκε η Ζάγκα Μαρία
32
Νοέμβριος 2013
Επιλαχόντα μέλη του ΔΣ
Γκέκας Θεόδωρος
Σιουτας Ιωάννης
Δελής Σταύρος
Ζώης Πέτρος
Κεσκίνογλου Ιωάννης
Χριστοδούλου Αλέξανδρος
Καραμούτζος Γεώργιος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Σίδερης Βασίλειος
Ελεγκτική Επιτροπή
ΚεσουδάκηςΝικόλαος
Καλαϊτζή Βασιλική
Πολύζος Βασίλειος
Επιλαχών ο Κακάνης Κων/νος
êëáäéêÜ íÝá
Απολογισμός δράσης του ΔΣ της ΟΒΕ
Τον απολογισμό δράσης τοη ΔΣ της ΟΒΕ ανέγνωσε ο ΓΓ της απελθούσης
Διοίκησης Άγγελος Τουντας
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζουμε στην εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση της ΟΒΕ. Φτάσαμε μετά από
πολλούς αγώνες στο τέλος μιας ακόμη θητείας των οργάνων διοίκησης της ΟΒΕ. Η κατάσταση στον κλάδο δεν είναι καθόλου καλή
και η νέα διοίκηση καλείται να φέρει σε πέρας
ένα τεράστιο έργο υπεράσπισης της βιωσιμότητας του κλάδου.
Πράγματι σήμερα όπως είναι τα πράγματα τίθεται θέμα βιωσιμότητας του κλάδου. Τα πρατήρια κλείνουν συνεχώς και τα παίρνουν
μεγάλες εταιρείες εκτοπίζοντας τους επαγγελματίες βενζινοπώλες από την αγορά.
Είναι μια εξέλιξη που η σημερινή διοίκηση
πρόβλεψε έγκαιρα προειδοποιώντας ότι το
σχέδιό τους ήταν να μας εξώσουν από την
αγορά και να τη παραδώσουν σε μεγάλα συμφέροντα. Αυτό και κάνουν. Με πρόσχημα την
κρίση παίρνουν τέτοια μέτρα που ισοδυναμούν με εξόντωση. Το ξέρουν πολύ καλά οι
συνάδελφοι των επαρχιών που είδαν τις καταναλώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης να καταρρέουν με το απαράδεκτο μέτρο της
εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στα πετρέλαια δήθεν για να κτυπηθεί το λαθρεμπόριο και να εισπραχθούν έσοδα. Το λαθρεμπόριο δεν κτυπήθηκε, τα δημόσια έσοδα
δεν αυξήθηκαν αλλά το μέτρο παραμένει και
μας εξοντώνει. Το γιατί είναι εύκολο να το ερμηνεύσει κανείς.
Στην τρίχρονη πορεία αυτού το ΔΣ τα «είδαμε
όλα» όπως λένε. Κτυπηθήκαμε από παντού.
Από την κυβέρνηση, από τις εταιρείες και από
την τρόικα που εμφανίστηκε ως μακρύ χέρι
μεγάλων εταιρειών, ακόμη και από μέσα ενημέρωσης. Συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας έγιναν κουρελόχαρτα σε βάρος μας στο
όνομα της κρίσης κερδών των εταιρειών. Είδαμε την εκτίναξη των ειδικών φόρων, τα
εξοντωτικά πρόστιμα για τον ΗΦΑΙΣΤΟ, τις επιβαρύνσεις με το σύστημα εισροών – εκροών,
την κατάργηση των αποστάσεων, του ωραρίου, των τιμών πώλησης κάτω του κόστους,
και την επιβολή
σκληρής φορολογίας στα πρατήρια. Είδαμε να
ληστεύουν το Ταμείο μας. Είδαμε
και τις συνεχείς
και εντεταλμένες
συκοφαντίες του
κλάδου από μέσα
μαζικής ενημέρωσης με σκοπό
να μας διασπούν
και να περνάνε τα μέτρα. Είδαμε ακόμη να
προβάλλεται εργολαβικά η διασπαστική ομοσπονδία για να παραπληροφορείται ο κλάδος.
Δυστυχώς σε αυτή την σκληρή και δύσκολη
πορεία δεν είχαμε δυνάμεις να αντιτάξουμε
για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Όσες κινητοποιήσεις κάναμε ήταν μικρές με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η κυβέρνηση να
λαμβάνει και άλλα μέτρα.
Η εκτίμησή μας είναι ότι περνάμε μια πολύ
δύσκολη περίοδο. Από το 1979 που ιδρύθηκε
η Ομοσπονδία ποτέ δεν βρέθηκε σε δυσκολότερη κατάσταση. Το αύριο είναι άδηλο. Τεράστιες δυνάμεις επιβουλεύονται την αγορά και
θέλουν την εξόντωσή μας. Είμαστε σε μια
καμπή εξέλιξης για πολλά ζητήματα που αφορούν το άμεσο μέλλον μας. Από το τι θα πράξουμε, θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό οι
εξελίξεις.
Η τρίχρονη θητεία το απερχόμενου ΔΣ ήταν
ένας αγώνας δρόμου, ένας αγώνας επιβίωσης. Δώσαμε μάχες σε πολλά επίπεδα με τη
κυβέρνηση και τους υπουργούς. Πραγματοποιήσαμε πολλές συναντήσεις και κάναμε
άπειρες συσκέψεις για τα θέματα του κλάδου.
Ορισμένες φορές καταφέραμε να μειώσουμε
τις συνέπειες των μέτρων, άλλες να επιλύσουμε κάποια θέματα αλλά τα μεγάλα θέματα
που αντιμετωπίζουμε η κυβέρνηση ήταν αμετάπειστη.
Πέρα από τα μέτρα που πάρθηκαν σε βάρος
μας σαν κλάδο, δεχτήκαμε και το μπαράζ των
Νοέμβριος 2013
33
êëáäéêÜ íÝá
γενικών μέτρων κατά των μικρομεσαίων και
των εργαζομένων. Φόροι, χαράτσια, μειώσεις
μισθών και συντάξεων, κατασχέσεις, φόροι
στα ακίνητα, μείωση χρηματοδότησης κλπ
επιδείνωσαν τη γενική κατάσταση.
Το τελευταίο διάστημα, μετά την Γ.Σ του Απριλίου φέτος, η διοίκηση αναλώθηκε στην προσπάθεια να γίνει σωστά η εγκατάσταση των
συστημάτων εισροών – εκροών όπως τελικά
νομοθετήθηκαν με την μικρή χρηματοδότηση.
Η κυβέρνηση καθυστερούσε συνεχώς τις
αναγκαίες αποφάσεις με αποτέλεσμα πολλές
φορές να χρειαστεί άμεση παρέμβαση για να
λυθούν μικρά και μεγάλα προβλήματα. Ακόμη
και αυτή τη στιγμή δεν έχουν τελειώσει τα
προβλήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ούτε
καν τον χρόνο πλήρους ενιαίας λειτουργίας
των συστημάτων στο πετρέλαιο θέρμανσης
δεν έχουν επιλύσει με αποτέλεσμα να οργιάζει
ο αθέμιτος ανταγωνισμός.
Παρότι τα συστήματα αυτά τα προτείναμε εμείς
αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά ότι όταν προτείνεις κάτι καλό σε μια κυβέρνηση αυτή θα
πάρει ό,τι της συμφέρει και το άλλο θα το αφήσει. Έτσι μια καλή πρόταση μπορεί να τη μετατρέψει από υπέρ σου σε βάρος σου. Αυτό
φοβόμαστε ότι γίνεται και μετά συστήματα εισροών – εκροών.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στο διάστημα που πέρασε από την τελευταία
Γενική Συνέλευση του Απριλίου φέτος η διοίκηση ανέπτυξε συνεχή δράση σε πολλά επίπεδα. Αναφερόμαστε επιγραμματικά σε
μερικές δράσεις και γεγονότα.
34
Νοέμβριος 2013
Απαλλαγή τοποθέτησης ABS σε παλιά
βυτιοφόρα!
Μετά από συνεχείς πιέσεις και υπομνήματα
της Ομοσπονδίας επιτέλους το υπουργείο Μεταφορών πείστηκε και έδωσε ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΛΥΣΗ στο σοβαρό πρόβλημα των παλιών βυτίων τα οποία φέρουν αμιγώς υδραυλικό σύστημα ή μεικτό σύστημα πέδησης και
απειλούνταν με απόσυρση αν δεν τοποθετήσουν σύστημα αντιεμπλοκής πέδησης ABS.
Σημειώνουμε ότι με ενέργειες της ΟΒΕ η υποχρέωση αυτή είχε λάβει από το υπουργείο
Μεταφορών τριετή αναβολή που έληγε στις
31/12/2013. Εκατοντάδες συνάδελφοι έλυσαν
ένα σοβαρό πρόβλημα. Παραμένει το πρόβλημα του ορίου ζωής των 20 χρόνων που το
παλεύουμε και αυτό.
Καμία μείωση στον ΕΦΚ Π.Θ.
Συνεχείς ήταν οι προσπάθειες να αλλάξει ο
ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 3 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών
Ελλάδος με τον υφυπουργό Οικονομικών
Γιώργο Μαυραγάνη στον οποίο θέσαμε τη μείωση του Εδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ)
στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καμία αποδοχή
από την κυβέρνηση.
Διαμαρτυρηθήκαμε στον υφυπουργό Ανάπτυξης Σκορδά για την απίστευτη γραφειοκρατία
της ΓΓΠΣ με το Μητρώο εγγραφής των συστημάτων εισροών – εκροών. Για ένα απλό πρατήριο με 6 αντλίες απαιτείται να περάσουν
περίπου 144 διαφορετικά στοιχεία. Δεν έγινε
καμία αλλαγή.
êëáäéêÜ íÝá
Καταγγείλαμε τις κρυφές αυξήσεις στα καύσιμα από τις εταιρείες με πρόφαση το κόστος
κοπής τιμολογίου!
Η ΟΒΕ διαμαρτυρήθηκε έντονα για την συνεχή
κωλυσιεργία από τις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας στην παράδοση στον αναλογιστή των στατιστικών και άλλων στοιχείων για
την αναλογιστική μελέτη του ΤΕΑΠΥΚ. Τελικά
τα στοιχεία παραδόθηκαν και η μελέτη τέλειωσε λίγες μέρες μετά!
Καταφέραμε την κατάργηση του βιβλίου
καυσίμων
Απαιτήσαμε πολλές φορές την κατάργηση του
συστήματος καταχώρησης συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
Ζητήσαμε παράλληλα την απόσυρση της απαίτησης αναγγελίας της απογραφής αποθεμάτων
πετρελαίου θέρμανσης μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.
Πολεμήσαμε έντονα τα πρόστιμα χωρίς όμως
να καταφέρουμε νέα μείωσή τους.
Δηλώσαμε την αντίθεση μας στις απειλές πολέμου κατά της Συρίας και καταγγείλαμε την
διεθνή κερδοσκοπία που ετοιμαζόταν στα καύσιμα με πρόσχημα τον πόλεμο.
Συμμετείχαμε στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας κατά των πολιτικών για τις μικρομεσαίες
που ανακοίνωσαν η ΓΣΕΒΕΕ, η ΠΑΣΕΒΕ και
άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις των μικρομεσαίων την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013.
Όλο τον Αύγουστο η Διοίκηση ήταν σε επιφυλακή και σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια
υπουργεία και τις υπηρεσίες ώστε να επιλυθούν πολλά και σοβαρά πρακτικά προβλήματα
για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστη-
36
Νοέμβριος 2013
μάτων εισροών – εκροών. Αποτέλεσμα ήταν
να επιλυθούν τα περισσότερα μεταξύ των
οποίων η παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η τροποποίηση της προκήρυξης
χρηματοδότησης ώστε να χρηματοδοτηθούν
όλες οι δαπάνες από την 7η Μαρτίου, η σιωπηρή παράταση περατώσεως της εγκατάστασης και μετά την 27η Αυγούστου με επίδειξη
της σύμβασης εγκατάστασης με δέσμια ημερομηνία, η κατάργηση του Βιβλίου Διακίνησης
Καυσίμων και του βιβλίου διακίνησης πετρελαίου κ.α.
Καταγγείλαμε τις πωλήσεις κάτω του κόστους
και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργούν.
Εκδόθηκε ο νέος αγορανομικός κώδικας στον
οποίο συμβάλαμε όσο μπορούσαμε.
Μετά από πολύχρονες πιέσεις νομοθετήθηκε
το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων
αποκλειστικής συνεργασίας. Οι νέες διατάξεις
είναι αρκετά προχωρημένες και δικαιώνουν
πολλούς βενζινοπώλες που διαμαρτύρονταν
για καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις που
επέβαλαν οι εταιρείες σε βάρος των πρατηρίων.
Με το νέο καθεστώς διαχωρίζονται οι εμπορικές συμφωνίες και πράξεις μεταξύ πρατηρίου
και εταιρείας από την προμήθεια καυσίμων
και τις τιμές τους, γίνονται ξεκάθαρες οι τιμές
προμήθειας, μειώνεται ο χρόνος συμβάσεων
συνεργασίας, γίνεται εύκολη η καταγγελία των
συμβάσεων από τους πρατηριούχους που δεν
έχουν οικονομικές υποχρεώσει στην εταιρεία
και ρυθμίζονται οι τυχόν εκκρεμότητες των
συμβάσεων.
Καταφέραμε και πήραμε έξι μήνες παράταση
êëáäéêÜ íÝá
της εγκατάστασης GPS στα βυτία μας
Μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΟΒΕ
εκδόθηκε εγκύκλιος με την οποία είναι ελεύθερη η μεταβίβαση βυτιοφόρων παλιάς τεχνολογίας πριν του τύπου EURO IV.
Ζητήσαμε να αλλάξει ο Χρόνος ενημέρωσης
του Παρατηρητηρίου Τιμών και η αλλαγή της
τιμής να γίνεται μόνο όταν αυτή αλλάζει δεδομένου ότι η ευθύνη του βενζινοπώλη παραμένει ακεραία οσοδήποτε χρόνο και να
παραμένει η ίδια τιμή αναρτημένη.
Με επιστολή μας προς τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα η ΟΒΕ απαιτήσαμε τη
ρύθμιση καταβολής προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΥ με
δόσεις γιατί οι βενζινοπώλες είναι αδύνατο να
σηκώσουν τόσα βάρη που τους έχει ρίξει η
κυβέρνηση. Δεν πήραμε καμία απάντηση.
Οι ληστείες και οι φόνοι βενζινοπωλών συνεχίζονται. Ο κλάδος θρηνεί έναν ακόμη συνάδελφο από φόνο που έγινε στις 31 Μαΐου στην
Κάτω Παναγιά Κυλλήνης. Διατηρηθήκαμε έντονα και ζητήσαμε μέτρα προστασίας.
Σε όλο αυτό το διάστημα της θητείας μας είχαμε συνεχείς φανερές και αφανείς επιθέσεις
από τη διασπαστική ομοσπονδία ΠΟΠΕΚ. Θέλησαν να διευρύνουν τη διάσπαση αλλά δεν τα
κατάφεραν. Σε μια περίπτωση κάναμε κοινή
δράση με τα πρόστιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ και το
πετρέλαιο θέρμανσης αλλά μετά παραδόθηκε
η ηγεσία της σε πρόσωπο που ηγείται της υπονόμευσης του κλάδου και σταματήσαμε κάθε
επαφή.
Το ΤΕΑΠΥΚ
Όπως προαναφέραμε η αναλογιστική μελέτη
του ΤΕΑΠΥΚ έχει ολοκληρωθεί. Από πληροφορίες που έχουμε περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
1. Το ταμείο είναι μακροχρόνια βιώσιμο.
2. Το σύνολο των σφαλισμένων προσώπων
(εγγεγραμμένων) φασικών και νομικών προσώπων, είναι 10.061. από αυτούς στην Αττική
είναι 1.828. οι ατομικές επιχειρήσεις που
ασφαλίζονται είναι 6.719. Οι μέσες (μέσος
όρος) ασφαλιστικές εισφορές από το 2008
μέχρι το 2012 ξεπερνούσαν τις 14.000 ευρώ το
χρόνο.
3. Διατηρείται ο κοινωνικός του χαρακτήρας
(διανεμητικός και όχι νοητής κεφαλαιοποίησης).
4. Οι εισφορές παραμένουν υποχρεωτικές.
5. Οι εισφορά στη μεσαία κλάση θα είναι περίπου 100-120 ευρώ.
6. Η μέση σύνταξη με 35 χρόνια ασφάλιση θα
είναι 340-350 ευρώ.
7. Οι νέες συντάξεις θα υπολογίζονται από δω
1.12.2012 και μετά.
8. Οι νέες εισφορές δεν γνωρίζουμε αν θα καταβληθούν αναδρομικά από 1.12.2012.
9. Οι παλιές εισφορές θα παραμείνουν στους
λογαριασμούς των βενζινοπωλών.
10. Οι εισφορές θα καταβάλλονται με ταχυπληρωμή.
11. Οι βενζινοπώλες κατατάσσονται σε κλάσεις
με βάση τη μέση εισφορά τους στα 3 τελευταία
χρόνια.
12. Ο κλάδος κοινής διανομής καταργείται.
13. Προτείνεται ο υπολογισμός των συντάξεων
Νοέμβριος 2013
37
êëáäéêÜ íÝá
των «νέων ασφαλισμένων» για το διάστημα
από 1.1.1993 μέχρι και 30/11/2012 να γίνεται
με ευνοϊκό τρόπο.
14. Προτείνεται να διευθετηθούν ευνοϊκά τα
θέματα της προσαύξησης των συντάξεων από
τις επί πλέον εισφορές που έχουν καταβληθεί.
15. Προτείνεται η προσαύξησης των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων από τις επί πλέον
εισφορές που έχουν καταβάλει.
16. Επιλύονται θέματα δικαιούχων συντάξεων.
Με τις πολιτικές που ασκούνται τίθενται ζητήματα ύπαρξης για χιλιάδες πρατήρια. Από τότε
που ξέσπασε η κρίση κάθε χρόνο είμαστε χειρότερα. Οι όροι βιωσιμότητας των πρατηρίων
ανατρέπονται. Ανατρέπονται όχι μόνο από την
κρίση αλλά και από τα μέτρα που λαμβάνουν
σε βάρος μας. Το θεσμικό πλαίσιο ανατρέπεται.
Η φορολογία ανατρέπεται. Οι πελάτες μας
έχουν διαρκώς και λιγότερα χρήματα για να
αγοράσουν καύσιμα.
Σημείωση. Εμείς παλεύουμε να γίνει δυνατό
να εισπράξουν οι ενώσεις τις συνδικαλιστικές
συνδρομές δια μέσου της εισφοράς.
Το ερώτημα για εμάς είναι: θα καθήσουμε με
σταυρωμένα χέρια; Θα τα αφήσουμε όλα σε
μια διοίκηση ή θα συμμετάσχουμε όλοι σε
αυτόν τον αγώνα ζωής και θανάτου για τον
κλάδο μας; εδ’ω πρέπει να απαντήσουμε όλοι
με την πραγματικη συμμετοχή μας στους αγώνες του κλαδου τόσο κεντρικά όσο και τοπικά.
Το μέλλον μας θα εξαρτηθεί από τους αγώνες
μας. Ο κλάδος πρέπει να ζήση και θα ζήσει.
Η νέα διοίκηση θα αναλάβει το δυσκοοτερο
έργο από κάθε προηγουμενη.
Συνάδελφοι, πιστεύουμε το ΔΣ εκτελεσε το καθήκον του όπως επιτάσουν το καταστατικό και
οι αποφάσεις των γενικών συνελέυσεων. Η
κριτικη είναι δική σας και οι αποφάσεις αφορούν τη νέα διοίκηση.
Συνάδελφοι,
Όπως διαπιστώσαμε και στην προηγούμενη
γενική μας συνέλευση, διανύουμε μια από τις
χειρότερες κρίσεις στην ιστορία του κλάδου
μας. Εκατοντάδες πρατήρια έχουν κλείσει και
πολλά είναι στα πρόθυρα κλεισίματος. Οι βενζινοπώλες εξώνονται από τα πρατήρια και
αυτά καταλαμβάνονται από μεγάλες εταιρείες
με αλυσίδες πρατηρίων και σε ορισμένες περιπτώσεις, δυστυχώς, από άτομα που οι πρακτικές τους δεν έχουν καμία σχέση με το
επάγγελμα και απλώς υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των νομίμων πρατηρίων. Αλλάζει σταδιακά το τοπίο της αγοράς και αν συνεχιστεί
αυτό σε λίγο θα γίνει μια άγνωστη για εμάς και
για τους φίλους καταναλωτές αγορά . Η ολιγοπώληση είναι προ των πυλών.
38
Νοέμβριος 2013
Ζητάμε την έγκριση του απολογισμού δράσης»
Ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα.
êëáäéêÜ íÝá
Παρέμβαση του Μ. Κιούση
Ο πρόεδρος της ΟΒΕ Μιχάλης Κιούσης στην
παρέμβασή του έκανε γενική αποτίμηση της
κρίσιμης κατάστασης του διέρχεται το συνδικαλιστικό κίνημα των βενζινοπωλών και στάθηκε ιδιαίτερα στην τακτική της έξωσης των
βενζινοπωλών από την αγορά και την κατάληψη του κλάδου από τις εταιρείες και συμφέροντα αγνώστου προελεύσεως.
Επισημάνσεις
Αν γυρίσουμε και ρίξουμε μια ματιά στα χρόνια
που πέρασαν θα δούμε ότι ο κλάδος μας δέχτηκε ένα τεράστιο όγκο επιθέσεων σε όλα τα
επίπεδα και από κάθε πλευρά. Σήμερα βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας
μας. Η ύπαρξή μας κρέμεται από μια κλωστή.
Ή αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε ή χάνουμε
το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
Όταν αυτά τα λέγαμε από εδώ πριν λίγα χρόνια
κάποιοι νόμιζαν ότι ήμασταν γραφικοί συνδικαλιστές. Σήμερα που τα βλέπουν μπροστά
τους δεν πιστεύουν πως φτάσαμε εδώ. Και
όμως φτάσαμε δυστυχώς και οι δουλειές μας
κινδυνεύουν όχι απλώς ατομικά αλλά μαζικά,
όλων των βενζινοπωλών. Ολόκληρος ο κλάδος μπήκε σε μια διαδικασία έξωσης των βενζινοπωλών.
Θέλω να εκφράσω την λύπη μου που πολλοί
συνάδελφοι δεν κατανόησαν την κρισιμότητα
της περιόδου και νόμισαν ότι εμείς, στην ΟΒΕ,
έχουμε μαγικό ραβδί να λύσουμε τα προβλήματά τους ενώ εκείνοι ασχολούνταν αμέριμνοι
με τη δουλειά τους. Το αποτέλεσμα το βλέπετε.
Θα μας πάρουν στο τέλος και τα σπίτια μας.
Πρέπει να γίνει μάθημα σε όλους μας. Σ αυτόν
τον κόσμο τίποτα δεν χαρίζεται και ό,τι έχουμε
θα μας το πάρουν αν δεν μπορούμε να το υπερασπίσουμε. Μεγαλύτερη αλήθεια από αυτή
που είναι το απαύγασμα της συνδικαλιστικής
μας πείρας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν μάγοι
και σωτήρες που λύνουν τα προβλήματά μας.
Ή είμαστε στον αγώνα όλοι ή όλοι μαζί πατώνουμε.
Είδατε πως χάνουμε το Ταμείο μας; Είδατε
πως χάνομε τη δουλειά μας, είδατε πως μας
εξοντώνουν με τα πρόστιμα; Ε, μη ψάχνετε
μόνο στους άλλους την αιτία, ψάξτε την και
40
Νοέμβριος 2013
στον εαυτό σας. Θα είμαστε άξιοι της μοίρας
μας αν συνεχίσουμε
έτσι. Αυτό έχω να σας
πω.
Από την περασμένη ΓΣ
τον Απρίλιο έτρεξε πολύ νερό στο αυλάκι. Όλο
αυτό το διάστημα δεν ησυχάσαμε με τα συστήματα εισροών – εκροών και τα χίλια πρακτικά
προβλήματα, με το Ταμείο που έκανε 11 μήνες
για μια αναλογιστική μελέτη, με τα απαράδεκτα
πρόστιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ που εξακολουθεί να
απειλεί την ύπαρξή μας, και φυσικά με το φορολογικό και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν
πετύχαμε μερικά πράγματα είναι γιατί ξημεροραδιάζαμε στα υπουργεία αλλά σας εγγυώμαι
ότι, αν είχαμε δύναμη, στην πραγματικότητα
όλα αυτά ήταν υπόθεση ωρών. Να γιατί μένουν άλυτα τα κύρια παραβλήματά μας.
Επιγραμματικά θα αναφερθώ σε μερικά γεγονότα και δράσεις που είχαμε, απολογούμενος
για την τρίχρονη θητεία του ΔΣ αλλά και ως
πρόεδρος .
➢ Συστήματα εισροών εκροών.
Ατέλειωτες ώρες και μέρες για να πετύχουμε
ελάχιστες λύσεις την τελευταία στιγμή. Η κυβέρνηση το μόνο στόχο που είχε ήταν να τον
μετατρέψει σε θηλιά στο λαιμό μας και να μας
φορτώσει και το κόστος καρπωνόμενη τα
οφέλη. Καταφέραμε να χρηματοδοτηθούν και
οι πριν τις 21/6 εγκαταστάσεις από τον Μάρτιο
του 2013. Δώσαμε μικρές και μεγάλες μάχες.
Ακόμη δίνουμε όπως για τη μη άνιση μεταχείριση στο πετρέλαιο θέρμανσης με τους μεταπωλητές. Πετύχαμε επί τέλους να γίνει κάποιο
βήμα για την εγκατάστασή τους στα άλλα επίπεδα και αναμένουμε την συνέπεια της κυβέρνησης σε αυτό.
➢ Το Ταμείο
Το Ταμείο μας βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα.
Το έχουν βάλεις στόχο αλλά δεν θ τους αφήσουμε. Καθυστέρησαν την αναλογιστική μελέτη και μόνο μετά από οργισμένες
διαμαρτυρίες μας επιτέλους έγινε, 11 μήνες
êëáäéêÜ íÝá
μετά! Η βασική πρόβλεψη είναι πως το Ταμείο
είναι βιώσιμο και πρέπει αν συνεχιστεί η λειτουργία του. Πολλά πράγματα τα χάσαμε όπως
τον κλάδο κοινής διανομής και τον σίγουρο
τρόπο είσπραξης των εισφορών κάποια άλλα
λύθηκαν. Γενικά όμως το Ταμείο μας δεν θα
είναι όπως ήταν. Μικρότερες θα είναι οι εισφορές και πολύ μικρότερες οι συντάξεις. Η μεσαία εισφορά προβλέπεται να κινηθεί γύρω
στα 100 - 120 ευρώ το μήνα και η σύνταξη
γύρω στα 340 - 350 ευρώ μετά από 35 ολόκληρα χρόνια. Πάνω από τη μέση εισφορά
υπάρχουν άλλες 7 κλάσεις και κάτω από αυτή
άλλες 6. Πάντως οι περισσότεροι θα καταταγούν πάνω από τη μέση γιατί η κατάταξη γίνεται με βάση τις μέσες εισφορές της τελευταίας
τριετίας. Οι πληρωμές θα γίνεται με ταχυπληρωμή. Εμείς παλεύουμε και το θέμα να μπορούμε να εισπράξουν οι ενώσεις τις
συνδικαλιστικές συνδρομές μαζί με την εισφορά.
➢ Για τη διασπαστική ομοσπονδία
Δυστυχώς, ενώ υπήρχαν από την πλευρά της
παλιάς ηγεσίας της διασπαστικής ομοσπονδίας
μηνύματα ότι συζητά την περίπτωση της ενότητας, μετά μάλιστα αι την κοινή κινητοποίηση
το Οκτώβριο του 2012, ξαφνικά και μέσα από
αδιευκρίνιστες διαδικασίες παρέδωσαν την
ηγεσία της σε πρόσωπο που δεν είναι δυνατόν
να υπάρξει κοινό έδαφος για διάλογο
και δράση, όλοι
γνωρίζετε γιατί. Η
διασπαστική τους τακτική
εντάθηκε και χρησιμοποιούν
άγνωστο πως, τα μέσα ενημέρωσης για να παγιδέψουν τους συναδέλφους.
➢ Δώσαμε νέες μάχες για μείωση
στον ΕΦΚ στο Π.Θ. χωρίς αποτέλεσμα.
Συνεχίζουμε τη μάχη για κατάργηση του
ΗΦΑΙΣΤΟΥ.
Εκδώσαμε (αναρτήσαμε στις ιστοσελίδες) νέο
φορολογικό οδηγό με βάση το νέο φορολογικό
τοπίο στην αγορά καυσίμων και την πρόβλεψη
για τα συστήματα εισροών – εκροών.
Κάναμε σειρά από ημερίδες σε πολλές περι-
φέρειες για την ενημέρωση των βενζινοπωλών κυρίως με τα συστήματα εισροών –
εκροών όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα,
Ιωάννινα, Πάτρα, κ.α.
➢ Καταφέραμε την απαλλαγή τοποθέτησης ABS σε παλιά βυτιοφόρα!
Πετύχαμε την παράταση της εγκατάστασης του
GPS στα βυτία μας και επιδιώκουμε την ματαίωση της εγκατάστασης αφού δεν υπάρχει
λόγος.
Καταφέραμε την κατάργηση του βιβλίου καυσίμων
➢ -Δίνουμε τιτάνιο αγώνα για να μην
ισχύσει από 1.1.2014 η υποχρεωτική
ογκομέτρηση των δεξαμενών μας.
➢ Πωλήσεις κάτω του κόστους
Καταγγείλαμε επανειλημμένως τις πωλήσεις
κάτω του κόστους και όλα όσα σημαίνουν. Δυστυχώς το πάρτι αυτών των αθέμιτων πρακτικών σε βάρος των νομίμων βενζινοπωλών
συνεχίζεται.
➢ Νομοθετήθηκε με πίεσή μας το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας
➢ Εκδόθηκε εγκύκλιος για ελεύθερη με-
ταβίβαση βυτιοφόρων παλιάς τεχνολογίας πριν του τύπου EURO IV
Ο αγώνας μας πολλές φορές ήταν άνισος. Θα
ήθελα να πω ότι είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση και εργασία των συνεργατών μας
και του προσωπικού για
τη δράση μας. Ευχαριστώ τον κ. Χριστόπουλο ,τον κ. Σαμαρά,
τον κ. Βασιλείου, τον κ.
Χρυσοσπάθη και την
κα Τζόγια Γρουζή
για τη συνεργασία
τους.
Νοέμβριος 2013
41
êëáäéêÜ íÝá
Το Ψήφισμα της ΓΣ
«Εμείς οι αντιπρόσωποι των Ενώσεων Βενζινοπωλών - μελών της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, που συνήλθαμε σε Γενική
Συνέλευση στις 21Μαρτίου 2010, διαπιστώνουμε
ότι:
Η κυβέρνηση αύξησε κατακόρυφα τους φόρους
καυσίμων επιβαρύνοντας δυσβάστακτα καταναλωτές και βενζινοπώλες. Έχουμε τον 6ο υψηλότερο φόρο καυσίμων στην ΕΕ και τη 3η
υψηλότερη τιμή στην ΕΕ!
Σήμερα ο καταναλωτής πληρώνει πάνω από το
61% της τιμής σε φόρους για το κράτος με ταυτόχρονη μείωση του εισοδήματός του. Εν τούτοις συκοφαντούνται οι βενζινοπώλες για την
ακρίβεια και για τα δεινά των καταναλωτών.
Στο όνομα της κρίσης, για την οποία ο λαός δεν
φέρει καμία ευθύνη, λαμβάνει τα σκληρότερα
αντιλαϊκά μέτρα των τελευταίων δεκαετιών. Επιβάλλονται φόροι, μειώνονται οι μισθοί, παγώνουν οι συντάξεις, καρατομούνται οι κοινωνικές
δαπάνες, διογκώνεται η ανεργία.
Μέσα σε αυτή τη κατάσταση η κυβέρνηση:
• Λαμβάνει σκληρά μέτρα αφανισμού των πρατηρίων και παράδοσης της αγοράς σε μονοπώλια και αλυσίδες μεγάλων επιχειρήσεων.
• Οδηγεί τους καταναλωτές σε ομηρία.
• Επιβάλει αυξήσεις φόρων και συκοφαντεί
τους βενζινοπώλες.
• Επέβαλε αναδρομικό ειδικό φόρο που δεν εισπράξαμε.
• Έστρεψε εναντίον μας τους καταναλωτές για
το θέμα των αποδείξεων ενώ φέρει ακέραια την
ευθύνη.
• Επιβάλει μεμονωμένα ταμειακές μηχανές
χωρίς τα ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων, κατά παράβαση του ισχύοντος νόμου,
αφήνοντας το λαθρεμπόριο στο απυρόβλητο και
ξεπουλώντας τα δημόσια έσοδα.
• Ανατρέπει το φορολογικό καθεστώς καυσίμων
σε βάρος μας και σε βάρος των καταναλωτών.
• Μας διατηρεί άμισθους και αναγκαστικούς φοροεισπράκτορες για τη μεταβίβαση 6 δισεκατομμυρίων ευρώ φόρων στο κράτος!
Μπροστά σ’ αυτή τη κατάσταση αφανισμού των
πρατηρίων μας δεν μπορούμε να μείνουμε
αδρανείς.
Ζητάμε την άμεση λύση των προβλημάτων μας.
Το σταμάτημα της αύξησης των φόρων. Το σταμάτημα της συκοφάντησης των βενζινοπωλών
42
Νοέμβριος 2013
για την ακρίβεια στα καύσιμα. Εφαρμογή του
νόμου για τα ολοκληρωμένα συστήματα. Την
απόσυρση κάθε σχεδίου ανατροπής του φορολογικού καθεστώτος των καυσίμων.
Ζητάμε την συμπαράσταση των καταναλωτών.
Τους καλούμε μαζί μας για να αντισταθούμε στη
πολιτική που φορτώνει φόρους σε όλους μας.
Είμαστε μαζί στην ίδια πλευρά. Αγωνιζόμαστε
για φθηνά καύσιμα, αγωνιζόμαστε για να έχουμε
δουλειά εμείς και οι πελάτες μας.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό
Συμβούλιο να καλέσει το υπουργείο Οικονομικών σε άμεση συνάντηση για την επίλυση των
προβλημάτων.
Εξουσιοδοτεί επίσης το Δ.Σ. όπως κηρύξει νέες
κινητοποιήσεις ακόμη και απεργιακές σε χρόνο
που θα κρίνει κατάλληλο προκειμένου να αποσυρθούν τα νέα μέτρα.
Καλούμε όλους τους βενζινοπώλες σε συσπείρωση γύρω από την Ομοσπονδία τους. Να καταδικάσουν κάθε διασπαστική και διχαστική –
απεργοσπαστική κίνηση που προκαλεί ανυπολόγιστη ζημιά στον κλάδο. Ο δρόμος της ενότητας είναι ανοιχτός για όλους πάνω στον κοινό
αγώνα.
Καλούμε τις τοπικές Ενώσεις βενζινοπωλών σε
όλη την Ελλάδα, να ενεργοποιηθούν και να
απευθυνθούν με ψηφίσματα στις τοπικές αρχές,
τα κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να προβάλλουν τα αιτήματα του κλάδου».
Στη Γενική Συνέλευση παρεμβάσεις έκαναν
ακόμη οι συνάδελφοι:
Κούκουζας Ευάγγελος
Ζάγκα Μαρία
Μεσσήνης Γιώργος
Ανανιάδης Σταύρος
Καλατζόπουλος Απ.
Γεωργακάκης Μανώλης
Κολόκας Παντελής
Μεταξάς Μιχάλης
Μιστιλίδης Ηλίας
Καλαϊτζή Βασιλική
êëáäéêÜ íÝá
Χ. Σκουρλάς:
Η κρίση επιβάλει
την ενότητα στον κλάδο
Σε δήλωσή του προς «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ» ο παλαίμαχος
συνδικαλιστής του κλάδου, Χρήστος Σκουρλάς ανέφερε τα εξής:
«Η κρίση που διέρχεται ο κλάδος
δεν αντιμετωπίζεται ούτε με διάσπαση ούτε με εφησυχασμό.
Από καιρό έχουμε διαπιστώσει
ότι οι μεγάλες εταιρίες, τα σούπερ μάρκετ και διάφορα αγνώστου προελεύσεως συμφέροντα,
έβαλαν στο μάτι την αγορά λιανικής των καυσίμων. Από κοντά η
κυβέρνηση και η τρόικα λαμβάνουν συνεχώς μέτρα σε βάρος
μας για να εξοντώσουν τους βενζινοπώλες και να «καθαρίσουν»
το έδαφος για την άλωση του
κλάδου.
Στην επίθεση αυτή αντικειμενικά
συμβάλουν και αυτοί που διέσπασαν τον κλάδο με την ίδρυση
διασπαστικής
ομοσπονδίας,
δήθεν για να υπηρετήσουν την
ηθική του συνδικαλισμού στον
κλάδο. Το ποια ηθική υπηρετούν,
όλοι το ξέρουμε πια. Εκείνο
όμως που έχει σημασία είναι ότι
κάνουν ζημιά γιατί μας βρίσκουν
διασπασμένους και κατακερματισμένους και περνάνε όποια
44
Νοέμβριος 2013
μέτρα θέλουν.
Αυτό που έχω να πω είναι, άλλο
διαφωνία και άλλο διάσπαση.
Δεν είναι δυνατόν όποιος διαφωνεί να καταργεί τις δημοκρατικές
διαδικασίες και να κάνει διάσπαση παίρνοντας μερικές ενώσεις σαν αν είναι τσιφλίκι του. Η
ΟΒΕ με τις 44 ενώσεις και επιτροπές βενζινοπωλών σε όλη τη
χώρα είναι η αντιπροσωπευτική,
σύμφωνα και με τη ομολογία,
ομοσπονδία που αντιπροσωπεύει τον κλάδο και δεν μπορεί
αυτό να ακυρωθεί από ορισμένους που παριστάνουν τους τηλεοπτικούς αστέρες και χάριν
των καναλιών κάνουν συνεχώς
δηλώσεις σαν να είναι εκπρόσωποι του κλάδου και παραπλανώντας
καταναλωτές
και
βενζινοπώλες.
Ο κλάδος μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Αν δεν συσπειρωθούμε
όλοι γύρω από την ΟΒΕ το μέλλον μας είναι προδιαγεγραμμένο
τέλος».
êëáäéêÜ íÝá
Τι ισχύει
για τους Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης
Με την απόφαση Αριθμ. Δ2/Α/19843/11 (ΦΕΚ 2191 Β/30-9-2011) : Τροποποίηση της Υπουργικής
απόφασης με αριθ. πρωτ. Δ2/16570/7.9.2005 (ΦΕΚ 1306/Β΄/16.9.2005) «Κανονισμός Αδειών»
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ επανακαθορίστηκαν οι
ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το άρθρο 21 της απόφασης Δ2/Α/Φ.8/16570/2005
(ΦΕΚ 1306/Β΄/16.09.2005) αντικαθίσταται ως εξήςπαρακάτω κύρια στοιχεία:
«Άρθρο 21»
Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης
1.α. Θεωρούνται πωλητές πετρελαίου
θέρμανσης φυσι¬κά ή νομικά πρόσωπα
με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, που
προμηθεύονται και διακινούν πετρέλαιο
θέρμανσης εφόσον κατέχουν άδεια λιανικής
εμπορίας για πε¬τρέλαιο θέρμανσης (GAS
- OIL ,DIESEL – OIL που δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρα
εσωτερικής καύσης).
46
Νοέμβριος 2013
Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης διακρίνονται:
α) Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
κατέχουν αποθη¬κευτικούς χώρους –
δεξαμενές (υπόγειες ή υπέργειες) με άδεια
λειτουργίας χωρητικότητας τουλάχιστον
80Μ3, οι οποίοι δύνανται να πωλούν χονδρικώς και λιανικώς (πωλητές χονδρικής
– λιανικής).
êëáäéêÜ íÝá
β) Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που
δεν έχουν αποθηκευτικούς χώρους (ή
διαθέτουν χώρους μικρότερης χωρητικότητας)
και δύνανται να πωλούν μόνο λιανικώς
(πωλητές λιανικής).
1.β. Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης
που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους
με άδεια λειτουργίας τουλάχιστον 80Μ3,
δύνανται να προμηθεύονται το πετρέλαιο
θέρμανσης από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που κατέχουν την άδεια
εμπορίας κατηγορίας Α του Ν.3054/2002,
προκειμένου δε να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και το φωτιστικό
πετρέλαιο οφείλουν να καταθέτουν
αντίγραφο της αδείας τους στην προμηθεύτρια
εταιρεία εμπορίας. Δύνανται να πωλούν
πετρέλαιο θέρμανσης είτε χονδρικώς σε
πωλητές πετρελαίου θέρμανσης που δεν
διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους 80Μ3
είτε λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές.
Σε κάθε περίπτωση, οι πωλητές χονδρικής
– λιανικής δεν μπορούν να αρνηθούν τη
σύναψη ή να καταγγείλουν τη σύμβαση
προμήθειας με πωλητή πετρελαίου
θέρμανσης λιανικής χωρίς σπουδαίο λόγο.
Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς
χώρους, μπορούν να πωλούν μόνο λιανικώς
σε τελικούς καταναλωτές. Υποχρεούνται
να συνάπτουν αποκλειστική σύμβαση
προμήθειας με πωλητή πετρελαίου
θέρμανσης που διαθέτει αποθηκευτικούς
χώρους τουλάχιστον 80Μ3 με άδεια λειτουργίας. Η σύμβαση αυτή υποβάλλεται
και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα
Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ημερών
από την σύναψή της και στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι πωλητές λιανικής υποχρεούνται να συνάπτουν άμεσα νέα σύμβαση
με άλλο πωλητή χονδρικής – λιανικής
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Η
τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων
αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση
Νοέμβριος 2013
47
êëáäéêÜ íÝá
ή την ανανέωση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
1.γ. Όλοι οι κάτοχοι άδειας πωλητή
πετρελαίου θέρμανσης και για όσο χρόνο
διατηρούν την άδειά τους, υποχρεούνται
να κατέχουν τουλάχιστον ένα Ι.Χ.- Β/Φ
όχημα ή να έχουν μισθώσει τουλάχιστον
ένα Δ.Χ. - Β/Φ για την εξυπηρέτηση των
αναγκών τροφοδοσίας για την πώληση
πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο υποχρεούνται
να αντικαθιστούν σε περίπτωση απώλειας,
καταστρο¬φής, παλαιότητας άνω των
είκοσι ετών ή λήξεως της μισθωτικής
σύμβασης.
1.δ. Όλοι οι κάτοχοι άδειας πωλητή
πετρελαίου θέρμανσης ή όσοι διαθέτουν
άδεια πρατηρίου υγρών καυ¬σίμων
(κατέχουν άδεια λιανικής εμπορίας σύμφωνα
με την παρ. 3 του Ν. 3054/2002), μπορούν
να διακινούν και φωτιστικό πετρέλαιο
χύμα ή σε συσκευασία. Για την ομαλή και
απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς,
ειδικά το συσκευασμένο σε δοχεία φωτιστικό
48
Νοέμβριος 2013
πετρέλαιο διατίθεται είτε σε τελικούς καταναλωτές ή σε άλλα καταστήματα χονδρικής
ή λιανικής πώλησης.
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3
του παραρτήματος 4 της ως άνω
Δ2/Α/Φ.8/16570/2005 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Στοιχεία σχετικά με
την διαθεσιμότητα των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων για την χορήγηση της
άδειας πωλητή με αποθηκευτικούς χώρους
(πωλητής χονδρικής – λιανικής), η ελάχιστη
χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από 80Μ3 ανά εγκατάσταση».
3. Από την ισχύ της Απόφασης αυτής
παύει να ισχύει το άρθρο 28 της απόφασης
Δ2/16570/07.09.2005 (ΦΕΚ 1306 Β΄),
κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η
Από¬φαση αυτή.
4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει
από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
φορολογικά íÝá
Επιπλέον κόστος για ανανέωση συστημάτων
έκδοσης φορολογικών στοιχείων
Η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία συστήθηκε με Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
Γεωργίου Μαυραγάνη, έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την απλούστευση των
ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα σε ότι αφορά την τεκμηρίωση των συναλλαγών, την ενημέρωση
των λογιστικών αρχείων και τον εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων.
Το σχέδιο αυτό με τις απαραίτητες
νομοτεχνικές βελτιώσεις θα τεθεί
πολύ σύντομα σε διαβούλευση και
έχει δομηθεί με βάση τις προβλέψεις
των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τις βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές, προκειμένου να αποτελέσει
το νέο Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών και να
εκσυγχρονίσει το λογιστικό μας
δίκαιο.
Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες
ρυθμίσεις σηματοδοτούν τη μετάβαση
από ένα λεπτομερέστατο τυπολατρικό
νομοθετικό πλαίσιο σε ένα φιλικότερο
φορολογικό περιβάλλον, το οποίο
βασίζεται στην εμπιστοσύνη του
κράτους προς τον πολίτη και δίνει
έμφαση στη διευκόλυνση της
επιχειρηματικότητας. Ως βασική αρχή
εισάγεται η απαίτηση ο φορολογούμενος
να τεκμηριώνει τις συναλλαγές και
τα γεγονότα που τον αφορούν, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η διενέργεια
ελέγχου.
Σε αυτό το πλαίσιο, καταργούνται
οι σχετικές λεπτομερείς ρυθμίσεις
για τη διακίνηση αγαθών (δελτία
αποστολής), αλλά και πολλές άλλες
ειδικές διατάξεις τήρησης ειδικών
βιβλίων και έκδοσης στοιχείων. Ο
έλεγχος της διακίνησης αλλάζει
μορφή και μπορεί να γίνει διαμέσου
απλής καταγραφής των πραγματικών
50
Νοέμβριος 2013
περιστατικών σε συνδυασμό με τη διασταύρωση
των στοιχείων που υποχρεωτικά καταγράφουν οι
συναλλασσόμενοι. Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις
γίνονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα προβλεπόμενα
από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Επιπλέον, καταργείται η σήμανση (με φυσικά ή
ηλεκτρονικά μέσα) βιβλίων και στοιχείων διακίνησης
ή πώλησης με εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής για
ένα μεταβατικό στάδιο.
Στη λιανική πώληση, διατηρείται το σημερινό
σύστημα ρυθμίσεων (φορολογικές ταμειακές μηχανές
ή σήμανση εκδιδόμενων αποδείξεων) για να γίνει
δυνατή η ασφαλής μετάβαση σε ένα νέο πιο λειτουργικό
σύστημα ρυθμίσεων. Κατά τα λοιπά το καθεστώς
έκδοσης αποδείξεων μένει κατά βάση ως έχει. Οι
ρυθμίσεις εκείνες που καθίστανται απαραίτητες για
τη μετάβαση θα προκύψουν μέσα από μελέτη της
διεθνούς πρακτικής και με δεδομένη την ελληνική
εμπειρία σε επόμενο στάδιο.
Στη χονδρική πώληση απλοποιούνται οι ρυθμίσεις
περί έκδοσης τιμολογίων. Τα τιμολόγια μπορεί να
εκδίδονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή
και είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των
συναλλασσόμενων να επιλέξουν τον τρόπο που θα
συναλλάσσονται μεταξύ τους. Είναι ευθύνη του
φορολογούμενου η διασφάλιση της αυθεντικότητας
και της ακεραιότητας των τιμολογίων, επιλέγοντας
τις κατάλληλες δικλίδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις
της Οδηγίας 2006/112 της ΕΕ. Ως προς το ηλεκτρονικό
τιμολόγιο, ενδεικτικά παραδείγματα δικλίδων
ασφαλείας είναι η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, ή άλλος
πρόσφορος τρόπος που θα επιλέξουν οι
συναλλασσόμενοι.
Τέλος, η αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών
(φορολογικών ταμειακών μηχανών και ΕΑΦΔΣΣ)
διατηρείται και καθίσταται προαιρετική. Η υποχρέωση
αποστολής online αναλυτικών στοιχείων ανά
συναλλαγή δεν θα υλοποιηθεί προς το παρόν.
Χ. Θεοχάρης - Λανθασμένα τα δημοσιεύματα με
αναφορές στην κατάργηση ψηφιακής διασύνδεσης
των ταμειακών μηχανών με την Γ.Γ.Π.Σ.
"Λανθασμένα, γραμμένα από στενή οπτική που δεν
στηρίζονται πουθενά" χαρακτηρίζει ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κος Θεοχάρης, τα
άρθρα που αναφέρονται στην ανακοίνωση του
Υπ.Οικονομικών σχετικά με την διασύνδεση των
φορολογικών ταμειακών μηχανών και των ΕΑΦΔΣΣ.
Συγκεκριμένα, ο Κος Θεοχάρης, σε σχετική ανάρτησή
του στο twitter , αναφέρεται σε άρθρα που
δημοσιεύθηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης με
τίτλους όπως "Off line για πάντα - λόγω αντιδράσεων
- οι ταμειακές μηχανές με την εφορία" ή "Στο
καλάθι των αχρήστων η πρόταση ψηφιακής διασύνδεσης
των ταμειακών μηχανών με την ΓΓΠΣ" και τα οποία
αναφέρουν ότι μένει στα χαρτιά για μία ακόμη φορά
το φιλόδοξο σχέδιο διασύνδεσης των ταμειακών
μηχανών όλων των καταστημάτων με τη Γ.Γ.Π.Σ.,
λόγω ισχυρών αντιδράσεων κύκλων που χάνουν
είτε την αγορά των απλών ταμειακών είτε θίγονται
απο την απόκτηση πλήρους εικόνας εσόδων από
την Γ.Γ.Δ.Ε. και την Γ.Γ.Π.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας υπεραμύνεται της σχετικής
ανακοίνωσης του ΥΠ.ΟΙΚ λέγοντας ότι ο σημερινός
σχεδιασμός (αυτός που προωθείται με τον Νέο
ΚΦΑΣ) είναι ο καλύτερος όσων έχει ακούσει τα
τελευταία χρόνια.
Νοέμβριος 2013
51
ασφαλιστικά νέα
OAEE
Ειδικές διευκρινήσεις για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης
Ο ΟΑΕΕ με την εγκύκλιο 42/22.11.2013 δίνει διευκρινήσεις για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε
περιπτώσεις: Α) Θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων
Β) Διακοπής του επαγγέλματος μεταγενέστερα της αίτησης συνταξιοδότησης». Η προσωρινή σύνταξη θα
χορηγείται κάτω από ορισμένους όρους και σε αυτές τις περιπτώσεις που εξαιρούνταν.
Όπως αναφέρει ο ΟΑΕΕ, με την αρ. 49/2011 εγκύκλιο
ορίζεται ότι οι διατάξεις περί χορήγησης προσωρινής
σύνταξης δεν έχουν εφαρμογή, εκτός άλλων, όταν είναι
απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων για
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όταν δεν
έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή δεν έχει
διακοπεί η απασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής
του συνταξιοδοτικού αιτήματος, σύμφωνα με τη γραμματική
διατύπωση των διατάξεων αρθρ. 38 ν. 3996/2011.
Ωστόσο, από την εφαρμογή της διάταξης ως σήμερα
διαπιστώνεται ότι σημαντικός αριθμός υποψήφιων
συνταξιούχων αποκλείεται της προσωρινής σύνταξης διότι
έχει υποβάλει αίτημα αναγνώρισης χρόνων ταυτόχρονα
με το συνταξιοδοτικό αίτημα ή μικρό διάστημα πριν, με
αποτέλεσμα να μην έχει εκδοθεί η σχετική Πράξη
αναγνώρισης ως την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού
αιτήματος. Το κώλυμα γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στις
περιπτώσεις της συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση,
λόγω της χρονικής διάρκειας της συνταξιοδοτικής
52
Νοέμβριος 2013
διαδικασίας, όπως επισημαίνεται και στο αρ.
Φ10035/10812/329/9-8-2013 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.
Διαπιστώνεται επίσης ότι υποψήφιοι συνταξιούχοι δεν
λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη διότι κατά την υποβολή
του αιτήματος δεν καταθέτουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
και δεν έχουν προβεί σε διακοπή επαγγέλματος (ενδεχόμενα
για λόγους διαδικαστικούς), διακόπτουν όμως και
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά σε εύλογο χρόνο μετά
την υποβολή της αίτησης, τεκμαιρόμενης έτσι της πρόθεσής
τους για διακοπή κατά την αίτηση.
Για την αντιμετώπιση του θέματος και προκειμένου να
πραγματωθεί ο σκοπός της νομοθετικής πρόβλεψης για
επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, θα
απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους ασφαλισμένους
που δικαιούνται, ακόμη κι αν απαιτείται αναγνώριση
χρόνων για θεμελίωση ή ακόμη κι αν διακόπτουν το
ασκούμενο επάγγελμα και υποβάλουν τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά μεταγενέστερα της υποβολής συνταξιοδοτικού
αιτήματος.
ασφαλιστικά νέα
Διευκολύνσεις
ληξιπρόθεσμων χρεών στα ταμεία
Με τη δήλωση ότι σύντομα θα ψηφιστούν από τη Βουλή διευκολύνσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη
στα Ταμεία τα οποία φτάνουν μέχρι 10.000 ευρώ, ο υπουργός Εργασίας κ. Γ. Βρούτσης έδωσε
μια διέξοδο στο τεράστιο πρόβλημα των καθυστερούμενων εισφορών. Επίσης ο κ. υπουργός δήλωσε ότι ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ θα μπορεί να επιλέγει την κλάση ασφάλισης αρκεί να είναι
συνεπής. Απομένει να δούμε την πράξη.
Οι αλλαγές για όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με την «Ημερησία», είναι:
1
Για οφειλές μέχρι 10.000 ευρώ, η υπαγωγή στη
ρύθμιση θα γίνεται χωρίς την προσκόμιση ιδιαιτέρων
δικαιολογητικών, την απόδειξη από τον οφειλέτη της
αδυναμίας εξόφλησης του χρέους, λεπτομερών
πληροφοριών σχετικά με το εισόδημα, τα χρηματικά
διαθέσιμα, την ακίνητη περιουσία ή και το σύνολο
των οφειλών του σε άλλους φορείς.
Σε ρύθμιση θα μπορούν να μπουν και οφειλέτες
εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη
για φοροδιαφυγή και δεν έχουν καταδικαστεί (η
διάταξη του ν. 4152/13 τους είχε αποκλείσει). Η
τροποποίηση γίνεται με την επίκληση του «τεκμηρίου
της αθωότητας του κατηγορούμενου για τον οποίο
δεν έχει ακόμη αποφανθεί το αρμόδιο δικαστήριο»
και θα ισχύει για όλους τους οφειλέτες, ανεξαρτήτως
ύψους οφειλής.
Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης, ως
δικαιολογητικού για την υπαγωγή στη ρύθμιση,
φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής (σε
περίπτωση ύπαρξης οφειλών).
2
3
Διευκρινίσεις
«Η υπαγωγή στη ρύθμιση για οφειλές άνω των 10.000
ευρώ γίνεται μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι
αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο
ύψος της μηνιαίας δόσης και εφόσον προσκομίσουν
τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία
εξόφλησης των οφειλών τους τη δεδομένη χρονική
στιγμή περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών
σχετικά με το εισόδημά τους, τα χρηματικά διαθέσιμά
τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύνολο των
οφειλών τους» (δηλαδή οι υποχρεώσεις που ίσχυαν
για τους οφειλέτες με χρέος έως 5.000 ευρώ επεκτείνονται
σε όσους χρωστούν έως 10.000 ευρώ).
Η νέα ρύθμιση υπολογίζεται ότι «ευνοεί» περίπου
465.000 οφειλέτες του ΙΚΑ (263.540) και του ΟΑΕΕ
(201.000) που χρωστούν έως 10.000 ευρώ ο καθένας.
Ειδικά στον ΟΑΕΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες με χρέη
από εισφορές έως 10.000 ευρώ φτάνουν το 53% του
συνολικού αριθμού των οφειλετών.
«Για οφειλές από 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ
κρίνεται από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης
η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη
χρονική στιγμή καθώς και η βιωσιμότητα του
διακανονισμού».
«Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές
που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για
φοροδιαφυγή».
Νοέμβριος 2013
53
ενημέρωση
τη
λί
ο
π
υ
το
ό
ρ
χυ
ο
ίο
τα
υ
λε
τε
το
ι
Το σπίτι είνα
Μ
όνο ως ψυχαναγκαστική εμμονή
και έλλειψη κάθε επαφής με
την ελληνική πραγματικότητα μπορεί
να εξηγηθεί πλέον η στάση που τηρεί
η τρόικα στο ζήτημα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Και είναι
απορίας άξιον πως αυτοί οι άνθρωποι,
που υποτίθεται ότι προτείνουν μέτρα
για την έξοδο της Ελλάδας από την
κρίση, δεν γνωρίζουν ότι το μόνο
ίσως που έχει απομείνει σε χιλιάδες
πολίτες είναι η κατοικία που έχτισαν
με χίλιους κόπους και θυσίες.
● Η κατοικία για την οποία πήραν
στεγαστικό δάνειο, όταν οι τράπεζες
είχαν ανοίξει τους κρουνούς και
τα χορηγούσαν αφειδώς για να
εγκλωβίσουν τους δανειολήπτες.
● Η κατοικία για την οποία πήραν
στεγαστικό δάνειο, όταν οι ίδιοι
είχαν εργασία και αξιοπρεπή μισθό
για να μπορέσουν να πληρώνουν
τη δόση τους.
● Η κατοικία για την οποία πήραν
στεγαστικό δάνειο, όταν οι διεθνείς
πιστωτές της χώρας απέκρυπταν
την επερχόμενη χρεωκοπία για να
κερδοσκοπήσουν σε βάρος της.
Και φθάνουν τώρα να ζητούν χωρίς
να αισχύνονται, οι – δήθεν – εμπειρογνώμονες της τρόικας, την πλήρη
άρση των πλειστηριασμών πρώτης
κατοικίας, μέτρο που δεν θα έχει
κανένα σοβαρό δημοσιονομικό
αποτέλεσμα, αλλά ως «συμβολική»
κίνηση, επειδή λένε «έχει δεσμευθεί
η κυβέρνηση»!
Εχει φθάσει, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, όλη η
διαπραγμάτευση σε οριακό σημείο,
για ένα μέτρο που δεν έχει άμεσο
ούτε καν έμμεσο δημοσιονομικό
αποτέλεσμα και οι κύριοι αυτοί εμφανίζονται απτόητοι ακόμη και από
το ενδεχόμενο να πέσει αυτή η κυβέρνηση, παρότι εφαρμόζει τα σκληρά
μέτρα που έχουν συμφωνήσει μεταξύ
τους!
54
Νοέμβριος 2013
Εχει φθάσει, σύμφωνα με τις
δημοσιογραφικές πληροφορίες, όλη
η διαπραγμάτευση σε οριακό σημείο,
για ένα μέτρο που δεν έχει άμεσο
ούτε καν έμμεσο δημοσιονομικό
αποτέλεσμα και οι κύριοι αυτοί
εμφανίζονται απτόητοι ακόμη και από
το ενδεχόμενο να πέσει αυτή η
κυβέρνηση, παρότι εφαρμόζει τα
σκληρά μέτρα που έχουν συμφωνήσει
μεταξύ τους!
Ούτε το επιχείρημα ότι θα οδηγηθεί
σε κατάρρευση η κτηματαγορά, όταν
μετά την άρση των πλειστηριασμών
θα «κατεδαφιστούν» οι τιμές των
ακινήτων στάθηκε ικανό να τους
συνετίσει!
Συμπεριφέρονται λες και η χώρα
βγήκε από την ύφεση, λες και λύθηκαν
όλα τα μεγάλα προβλήματα της και
τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε ένα
μάθημα στους «κακούς έλληνες που
παίρνουν δάνεια και δεν τα
πληρώνουν»…
Αν υπάρχουν «μπαταχτσήδες
δανειολήπτες» που εκμεταλλεύονται
τους νόμους για τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά για να μην πληρώνουν
τη δόση τους, ας αποφασίσει η
κυβέρνηση να τους αποστερήσει
αυτή τη δυνατότητα και ας
κληθούν να πληρώσουν
αναδρομικά όσα
γλίτωσαν
παριστάνοντας
τους αναξιοπαθούντες. Πρώτα όμως
θα πρέπει το οικονομικό επιτελείο
να σιγουρευτεί με προσεκτικές
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να
σιγουρευτεί για το ποιοι και πόσοι
είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση των
πλειστηριασμών εκφεύγει των
αρμοδιοτήτων της τρόικας καθώς δεν
σχετίζεται ούτε με τη σταθερότητα
των τραπεζικών ιδρυμάτων, ούτε με
την γενικότερη πορεία της οικονομίας.
Με άλλα λόγια το τι θα αποφασίσει
η ελληνική κυβέρνηση για τους
πλειστηριασμούς είναι δικό της θέμα
και των ελλήνων πολιτών και όχι της
τρόικας!
Ανάμεσα στους χιλιάδες δανειολήπτες
που αγωνιούν για την τύχη της κατοικίας
τους είναι μέλη του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών, έμποροι και
ελεύθεροι επαγγελματίες , άλλοι από
αυτούς άνεργοι πια και άλλοι «υποψήφιοι
άνεργοι» εξ αιτίας ακριβώς αυτής της
αμετροέπειας και αλαζονείας που
επιδεικνύει η τρόικα τα τελευταία
τρία χρόνια! Στον βομβαρδισμό
μέτρων που υφίστανται βρίσκουν
μοναδικό καταφύγιο στην οικογένεια
τους και στο σπίτι τους – έστω
και υπερχρεωμένο. Δώστε
τους την ευκαιρία να το
αποπληρώσουν, και
αφήστε τους ήσυχους
επιτέλους!
Από το ΕΕΑ
ενημέρωση
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Αποζημίωση μη νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης
Ο Άρειος Πάγος με την με αρ. 166/2013 απόφασή του καθόρισε ότι αποζημίωση μη νόμιμης υπερωριακής απασχολήσεως δικαιούνται όχι μόνο οι μισθωτοί οι απασχολούμενοι σε κάποιον εργοδότη με έγκυρη σύμβαση εργασίας αλλά και οι απασχολούμενοι με απλή σχέση εργασίας
Σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρα 648, 649
και 653 του ΑΚ), ο μισθός διακρίνεται σε
συμβατικό, που είναι αυτός που συμφωνείται
με τη σύμβαση, νόμιμο που είναι αυτός που
καθορίζεται από το νόμο ή από κανονιστική
διάταξη ΣΣΕ ή ΔΑ ή Κανονισμού νομοθετικής
ισχύος ή Υπουργικής αποφάσεως κατ' εξουσιοδότηση νόμου, και συνηθισμένο, που
οφείλεται όταν δεν έχει συμφωνηθεί με τη
σύμβαση εργασίας και δεν προβλέπεται νόμιμος
από ισχύουσα κανονιστική ή νομοθετική διάταξη
και είναι αυτός που συνήθως καταβάλλουν
άλλοι εργοδότες για την ίδια εργασία σε εργαζόμενους με την ίδια ειδικότητα, τα ίδια
προσόντα και ηλικία, στον ίδιο τόπο και με
τις ίδιες συνθήκες.
Για την καταβολή διαφοράς αποδοχών για
εργασία κατά τις Κυριακές και για παράνομη
πέραν του νομίμου ωραρίου υπερωριακή απα-
σχόληση αρκεί να αναφέρεται στο δικόγραφο,
πλην των άλλων απαραιτήτων στοιχείων και
το ύψος του μισθού, στην περίπτωση δε που
συμφωνήθηκε ο ενάγων να λαμβάνει το νόμιμο
μισθό που προβλέπεται από τις οικείες ΣΣΕ,
αρκεί να αναφέρεται το ύψος του εν λόγω
ποσού, δεν είναι δε απαραίτητο να αναφέρονται
και οι ΣΣΕ ή ΔΑ που τον προβλέπουν.
Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης υπερωριακής
απασχολήσεως ο μισθωτός δικαιούται από
της πρώτης ώρας, πέραν των εκ των αρχών
του αδικαιολογήτου πλουτισμού απαιτήσεών
του και προσαύξηση ίση προς 100% επί του
καταβαλλομένου ωρομισθίου του πρόσθετη
αποζημίωση. Αυτό θεωρείται ως κύρωση κατά
της παρανομίας και καταβάλλεται ανεξάρτητα
από την από την εγκυρότητα της σύμβασης
που αφορά την παροχή εργασίας μέσα στο
κανονικό ωράριο.
Νοέμβριος 2013
55
ενημέρωση
Διευκρινίσεις για τζάκια & ξυλόσομπες
Με αφορμή δημοσιεύματα και ερωτήματα δημοσιογράφων που αφορούν στα έκτακτα μέτρα
αντιμετώπισης επεισοδίων από αιωρούμενα σωματίδια (επεισόδια «αιθαλομίχλης»), τα
οποία προβλέπονται σε σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, διευκρινίστηκαν τα εξής:
1
Η έκδοση της Κοινής Υπουργικής απόφασης
εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων και
της προσπάθειας για την έγκαιρη πρόληψη
και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την
αιθαλομίχλη ενόψει της χειμερινής περιόδου.
έντασή του.
Τα επίπεδα για τη λήψη μέτρων σε σχέση με
την υγεία των πολιτών βασίζονται σε
επιστημονικό πόρισμα της Επιτροπής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Υπουργείου Υγείας.
4
Με την έκδοση της απόφασης επιτυγχάνονται:
α) ο καθορισμός των επιπέδων συγκέντρωσης
αιωρούμενων σωματιδίων, πάνω από τα
οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την
προστασία της υγείας των πολιτών,
β) ο προσδιορισμός των μέτρων που δύνανται
να αποφασίζονται κατά περίπτωση (σύμφωνα
με όσα περιγράφονται στα σχετικά άρθρα
της ΚΥΑ),
γ) η ενημέρωση και η προστασία του πληθυσμού
Η προωθούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα επίπεδα συγκεντρώσεων αιωρούμενων
πηγάζει από την ανάγκη ύπαρξης ενός σωματιδίων, αλλά και για τα μέτρα που
εργαλείου λήψης μέτρων για την προστασία πρέπει να λαμβάνονται από τους ίδιους τους
του πληθυσμού και αποτελεί τη δεξαμενή πολίτες για την προστασία της υγείας όλων,
των μέτρων τα οποία, επιλεκτικά και όχι γ) ο συντονισμός του κρατικού μηχανισμού
απαραίτητα σωρευτικά, μπορεί να ληφθούν σε περιπτώσεις επεισοδίων.
σε ένα έκτακτο επεισόδιο, ανάλογα με την 5Τα μέτρα που προβλέπονται διαχωρίζονται
2
Η επεξεργασία των μέτρων πραγματοποιείται
από ειδικούς επιστημονικούς φορείς και
τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων,
ενώ η παρακολούθηση των δράσεων γίνεται
από τη Συντονιστική Διϋπουργική Ομάδα
που έχει συσταθεί για την καλύτερη και πιο
αποτελεσματική ενεργοποίηση του κρατικού
μηχανισμού και την έγκαιρη αντιμετώπιση
πιθανών επεισοδίων.
3
56
Νοέμβριος 2013
ενημέρωση
σε συστάσεις προφύλαξης του πληθυσμού
και σε μέτρα που οδηγούν σε μείωση των
εκπεμπόμενων σωματιδίων.
Οι συστάσεις για τον πληθυσμό διακρίνονται
σε δύο κατηγορίες, για άτομα αυξημένου
κινδύνου και για το γενικό πληθυσμό. Τα
άτομα αυξημένου κινδύνου σε ενδεχόμενο
επεισόδιο είναι άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς, παιδιά, άτομα άνω
των 65 ετών κλπ. Οι συστάσεις αφορούν
διαβαθμίσεις περιορισμού της άσκησης και
της παραμονής σε εξωτερικούς χώρους
ανάλογα με τα επίπεδα συγκέντρωσης (50,
75, 100, πάνω από 150 μg/m3). Στην κατηγορία
μέτρων προστασίας του πληθυσμού, εντάσσεται
και η δυνατότητα διακοπής λειτουργίας των
βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών, των κτιρίων εκπαίδευσης, όπως
τα δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, τα
κτίρια της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας υποχρεωτικής, εκπαίδευσης
(από 150 μg/m3).
εξαίρεση τα κτίρια περίθαλψης και κοινωνικής
πρόνοιας.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ωριμότητα και την υπευθυνότητα
των πολιτών και η αποτύπωση του συγκεκριμένου
μέτρου έχει προληπτικό χαρακτήρα και σε
καμία περίπτωση δεν αφορά στην εφαρμογή
αστυνομικών μέτρων.
Άλλωστε, εκτός από τη θέσπιση της εν λόγω
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι περαιτέρω
προσπάθειες εστιάζονται σε στοχευμένες
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
του κοινού, αλλά και στην εντατικοποίηση
των ελέγχων, καθώς ο έλεγχος και η εποπτεία
της αγοράς σε όλα τα στάδια αποτελεί
σημαντικό προληπτικό μέτρο για την αποφυγή
επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Υπενθυμίζεται ότι για τις εναλλακτικές
συσκευές θέρμανσης (μικροί οικιακοί
Τα περαιτέρω μέτρα που δύναται να επιανεξάρτητοι λέβητες, θερμαντήρες χώρου
βληθούν, επιλέγονται ανάλογα με την
πηγή εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων – σόμπες, εντιθέμενα και ενεργειακά τζάκια),
υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις
και αφορούν σε:
απαιτήσεις
εναρμονισμένων ευρωπαϊκών
α) συστάσεις περιορισμού των εκπομπών
προτύπων
σύμφωνα
με την ΚΥΑ 6690/15.6.2012
από εστίες καύσης, ιδίως με την ορθή χρήση
(ΦΕΚ 1914/Β/2012). Κατά το τελευταίο έτος,
των συστημάτων θέρμανσης,
β) περιορισμό των βιομηχανικών εκπομπών, έχουν διενεργηθεί και συνεχίζουν να διεμε μείωση της δραστηριότητας μόνο των ρυ- νεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε
πογόνων εγκαταστάσεων (πάνω από 100 προϊόντα εναλλακτικών συσκευών θέρμανσης,
μg/m3) και
ενώ για τον έλεγχο των αθέμιτων εμπορικών
γ) περιορισμό των κυκλοφοριακών εκπομπών, πρακτικών και παραπλανητικών ισχυρισμών
μέσω συστάσεων προς τους οδηγούς, αλλά σε εναλλακτικές συσκευές θέρμανσης, έχει
και απαγόρευση της κυκλοφορίας συγκεκριμένων
ήδη συσταθεί Επιτροπή στη Γενική Γραμματεία
τύπων οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές
Καταναλωτή.
(πάνω από 100 μg/m3).
6
7
Ειδικότερα σχετικά με τον περιορισμό της
χρήσης των τζακιών, διευκρινίζεται ότι
η πρόβλεψη για διακοπή της χρήσης τους
και η σύσταση για χρήση εναλλακτικών
καυσίμων και πηγών θέρμανσης, αφορά σε
ακραίες περιπτώσεις εμφάνισης ιδιαίτερων
υψηλών συγκεντρώσεων (με βάση την περσινή
εμπειρία 1-2 φορές) και αφού έχουν εξαντληθεί
όλα τα άλλα προληπτικά μέτρα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι προβλέπεται και πρωτίστως
θα εφαρμόζεται, σε όλες τις δημόσιες
υπηρεσίες, η διακοπή της λειτουργίας των
εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, με
Επίσης, για τα καύσιμα στερεής βιομάζας
(pellets, μπριγκέτες ξύλου, καυσόξυλα κ.α),
έχει εκδοθεί Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού
Συμβουλίου (198/30.9.2013) για τη θέσπιση
προδιαγραφών, ενώ η λιανική πώληση καυσόξυλων ελέγχεται από την Υπηρεσία Ελέγχου
Αγοράς (ΥΠΕΑ) της Γεν. Γραμ. Καταναλωτή
και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ανάπτυξης
(Τμήματα Εμπορίου) και πραγματοποιούνται
αναλύσεις επί των δειγμάτων που λαμβάνονται
κατά τους ελέγχους, από το Γενικό Χημείο
του Κράτους.
Νοέμβριος 2013
57
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 487 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content