close

Вход

Log in using OpenID

1_Alterenergy_06 02 2014_Križ Šelendić_MGIPU - REA

embedDownload
PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE
VIŠESTAMBENIH ZGRADA
I OBITELJSKIH KUĆA
UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U GRADITELJSTVU,
STRATEŠKO PLANIRANJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
IRENA KRIŽ ŠELENDIĆ, dipl.ing.građ
06. veljače 2014. Rijeka
Zakonska osnova Programa
Temelj: 2. NAPEnU - EPBD 2010/31/EU
Zakon o učinkovitom
korištenju energije u
neposrednoj potrošnji
2. Nacionalni akcijski
plan energetske
učinkovitosti
ZUKE
EU
smjernice
energetske
politike
EPBD
države članice
RH
2
Stambene zgrade - potencijal za velike energetske uštede
ukupna potrošnja
energije u zgradama
20%
stambene zgrade
6%
33%
43%
74%
nestambene zgrade
javnog sektora
građevinarstvo
18%
2% 4%
nestambene zgrade
komercijalnog sektora
Izvor: 2. Nacionalni akcijski plan EnU - Fond zgrada u Hrvatskoj
poljoprivreda
industrija
promet
Izvor: Energija u Hrvatskoj 2011, EIHP
3
U ukupnoj potrošnji energije u Hrvatskoj čak 42,3% se troši u zgradama.
Stambene zgrade - potencijal za velike energetske uštede
Udio nastanjenih stanova u odnosu na godinu izgradnje
4%
5%
4%
9%
Godina izgradnje
Godišnja
izgradnja
(%)
Prije 1919.
1919. - 1945.
1946. - 1960.
1961. - 1970.
1971. - 1980.
1981. - 1990.
1991. - 1995.
1996. - 2001.
nepoznato i nedovršeno
9,14
7,34
10,88
20,08
23,14
17,23
3,37
4,98
3,84
do 1919
7%
1919-1945
1946-1960
17%
11%
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-1995
1996-2001
20%
nepoznato i nedovršeno
23%
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku
Nom. normativ
grijanja stanova
do 1945.
1945.-1970.
1970.-1980.
1980. –1990.
1990.-2006.
2007.-2010.
kWh/m²
270-300
200-320
190-300
180-290
150-240
80-130
Izračunate i procijenjene jedinične vrijednosti god.ukupne energije za grijanje stambenih zgrada u
kontinentalnoj klimi za višestambene i obiteljske kuće prema godinama izgradnje.
4
Osnovne karakteristike stambenog fonda RH
• Korisna površina stambenog fonda cca 150 milijuna m2
• Obiteljske kuće čine 65%, višestambene zgrade oko 35% ukupnog
stambenog fonda
• U kontinentalnom dijelu oko 65% zgrada, u obalnom dijelu oko 35%
• Za grijanje, hlađenje i PTV u prosječnom kućanstvu koristi se 70%
energije
• Toplinska energija za zagrijavanje prostora najvećim se dijelom
osigurava iz ogrjevnog drva (45%), a potom iz prirodnog plina (25%),
loživog ulja (9%) te električnom energijom (13%)
5
Prioriteti programa
→ Zgrade izrađene od 1945. do 1980. godine
→ Najveći udio u ukupnom stambenom fondu
→ Najveća potrošnja En (minimalna ili nikakva toplinska
izolacija)
→ Mjere energetske učinkovitosti usmjerene na:
→Smanjenje toplinskih potreba zgrada
→ Poboljšanja učinkovitosti sustava grijanja i PTV
→Zamjena energenata
→Upotreba OIE
Glavni cilj: smanjiti potrošnju energije za grijanje i PTV,
smanjenje emisija stakleničkih plinova.
6
PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA
Dionici u provedbi Programa
1.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
• nositelj Programa
• izrada i donošenje Programa
2.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
• provođenje Programa
• osiguravanje subvencija, kontrola namjenskog korištenja sredstava
• promidžba i osvješćivanje građana o koristi energetske obnove
3.
Stambene štedionice
• kreditno financiranje građana
• posrednici između FZOEU i građana, obavljanje administrativnih poslova
• dodatna promidžba energetske obnove
7
4.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
• osiguranje dodatnog sufinanciranja za obiteljske kuće
Mjere za povećanje en. učinkovitosti za obiteljske kuće
Obnova vanjske ovojnice
Poboljšanje en. svojstava
zgrade:
Zamjena sustava grijanja
Zamjena postojećih
sustava grijanja:
el. energija, loživo ulje,
ugljen
- toplinska izolacija zidova,
krova, podova
- zamjena vanjske stolarije
prirodni plin ili ukapljeni
naftni plin
kondezacijski kotlovi
40% FZOEU
+ JLP(R)S 10% za
integralnu obnovu
30% FZOEU
Korištenje OIE
Zamjena postojećih
sustava grijanja i/ili PTV
novim sustavima koji
koriste OIE:
- sustav sunčanih
toplinskih kolektora
- sustav kotlova na
pelete
- sustav pirolitičkih
kotlova
- sustav geotermalnih
dizalica topline
30% FZOEU
8
Ciljani obuhvat : 100 obiteljskih kuća po županiji tj. 2 000 obiteljskih kuća na razini RH godišnje
Podjela aktivnosti u energetskoj obnovi obiteljskih kuća
Nadležna ministarstva
informacije
i podaci
informacije
promocija
novac
FZOEU
i
novac
Štedionice
Građani
• osigurava nacionalno
sufinanciranje programa
• kreditno financiranje
građana
• javljaju se na natječaje
za dodjelu sredstava
• povlači sredstva iz EU
strukturnih fondova
• administrativni poslovi
oko dodjele kredita
• osiguravaju:
• surađuje sa stambenim
štedionicama
• administrativni poslovi
oko dodjele subvencija
• raspisuje natječaje za
građane
• promidžba o koristi
energetske obnove
obiteljskih kuća
• promovira natječaje
• osigurava i financira
stručni nadzor
- izradu projekta
- nabavu opreme
- izvođenje radova
• dostavlja račune za
izvedene radove
• dostavlja
dokumentaciju koja
dokazuje povećanje
energetske učinkovitosti
9
Aktivnosti provedbe mjera za postojeće obiteljske kuće
1. Priprema natječaja
MGIPU, FZOEU i STAMBENE ŠTEDIONICE - promotivne kampanje
FZOEU - izrađuje tipske natječaje za dodjelu sredstava građanima
STAMBENE ŠTEDIONICE - pripremaju dokumentaciju za odobrenje kredita, za odobrenje subvencija
2. Natječajni postupak za dodjelu sredstava
FZOEU - provodi javni natječaj
Građani - prijavljuju se na natječaj - predaju dokumentaciju štedionicama -->prosljeđuju FZOEU
3. Provedba natječajnog postupka za dodjelu sredstava građanima
FZOEU - raspisuju natječaje za građane
Građani - prijava na natječaj ( prilaganje projekta i predračuna sa specifikacijom radova i materijala)
- sklapanje ugovornog odnosa između građana i štedionica te između štedionica i FZOEU
FZOEU - verifikacija dokumentacije
- izdavanje preliminarne suglasnosti za subvenciju
STAMBENE ŠTEDIONICE - odobrenje kredita i sukcesivna isplata
4. Izvođenje radova i plaćanja
FZOEU - osigurava i financira stručni nadzor kod izvođenja radova
Građani - dostavljaju račune za izvedene radove
- dostavlja dokumentaciju o dokazu povećanja energetske učinkovitosti
FZOEU - isplata subvencija
5. Izvješćivanje
Građani - izvještavaju FZOEU o provedenim mjerama
- dostavljaju podatke nužne za izračun ušteda energije prema PPMVUENP
FZOEU – prosljeđuje podatke MINGO-u i CEI-u
10
Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća
Načini i izvori sufinanciranja:
1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
2. Strukturni fondovi EU
3. Stambene štedionice - kredit
Integralna
obnova
50%
OIE 30%
Ovojnica
40%
Sustav
grijanja
30%
11
PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA
Dionici u provedbi Programa
1. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
•
nositelj Programa
•
izrada i donošenje Programa
2. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
• provođenje Programa
• osiguravanje subvencija, kontrola namjenskog korištenja sredstava
3. Upravitelji zgrada
• ugovorna strana za ostvarenje subvencija u ime suvlasnika
4. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
• osiguranje dodatnog sufinanciranja za višestambene zgrade
12
Mjere za povećanje en. učin. za višestambene zgrade
Energetski pregledi i
energetsko
certificiranje zgrada
500 EC i pregleda
zgrada godišnje
Potpore za izradu
projektne dokumentacije
za obnovu zgrade
Projektna
dokumentacija za
500 zgrada
godišnje
Poticanje integralne
obnove višestambenih
zgrada
Zgrade građene
prije 1987. g.
Uvođenje sustava
individualnog mjerenja
potrošnje toplinske E
25 000 kućanstava
godišnje
obnova i postizanje
energetskog
razreda B, A ili A+
40 % FZOEU
90 % FZOEU
40 (50) % FZOEU
40 % FZOEU
+ 10% JLP(R)S
13
Ciljani obuhvat: 500 000 m² tj. 1% površine stambenih zgrada godišnje
Podjela aktivnosti u sklopu provedbe mjera za
višestambene zgrade
FZOEU
• izrađuje tipske natječaje za upravitelje zgrada
• za sufinanciranje energetskih pregleda i certificiranja
• za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade
• za obnovu zgrada
• objavljuje natječaje prema upraviteljima
Upravitelji zgrada
• dogovaraju sa suvlasnicima odabir mjera
• odabiru mjere koje će se provesti:
• za koje je dobivena suglasnost suvlasnika
• izrađena projektna dokumentacija
• promoviraju rezultate energetskog pregleda
• osiguravaju nadzor provedbe projekta
• izvještavaju MGIPU i FZOEU o provedenim mjerama i dostavljaju podatke za izračun
ušteda energije
14
Aktivnosti provedbe mjera za višestambene zgrade
1. Priprema natječaja
MGIPU+FZOEU – promotivne kampanje
FZOEU – priručnik za upravitelje zgrada
- tipske natječaje za dodjelu sredstava prema upraviteljima zgrada
(mjere, kriteriji-sveobuhvatnost tehničkih mjera i ušteda)
2. Provedba natječajnog postupka za dodjelu sredstava upraviteljima zgrada
FZOEU - natječaj za energ.preglede i certificiranje zgrada
3. Provedba natječajnog postupka za dodjelu sredstava upraviteljima zgrada
FZOEU - natječaj za projektnu dokumentaciju, sufinanciranje se odobrava uz obvezu provedbe
projektiranih mjera u roku 2 godine
4. Izvođenje radova energetske obnove zgrada
FZOEU – natječaj za provedbu mjera – izvođenje radova prema projektnoj dokumentaciji
Upravitelji - nadzor kod provedbe projekta
5. Izvješćivanje
Upravitelji - izvještavaju MGIPU i FZOEU o provedenim mjerama
- dostavljaju podatke nužne za izračun ušteda energije prema PoPMiVUuNP
MGIPU – prosljeđuje podatke MINGO-u
15
Sufinanciranje obnove obiteljskih kuća i višestambenih
zgrada
Načini i izvori sufinanciranja korisnika :
1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
osigurava subvencije u iznosu do 40% ukupne investicije
2. Strukturni fondovi EU
3. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
4. Hrvatski investicijski okvir
Preduvjet provedbe programa - povlačenje i alokacija EU sredstava
• definiranje Operativnih Programa (MRRFEU) - međusobna suradnja MRRFEU i MGIPU
• financiranje pripreme i provedbe projekata energetske učinkovitosti i energetske obnove
stambenih zgrada - jedan od investicijskih prioriteta
JLP(R)S
20%
FZOEU
40%
KORISNIK
40%
16
Procjena troškova provedbe Programa 2013.-2020.
Procijenjeni trošak provedbe
Programa godišnje
817.5 milijuna kn
FZOEU
382,5 mil/godišnje
Procjena troška do kraja 2016.
2.5 mld kn
FZOEU
1 mld kn
Procjena troška do kraja 2020.
5 mld kn
FZOEU
2 mld kn
• Država osigurava sredstva putem FZOEU i strukturnih fondova EU prosječno oko 47%
potrebnih sredstava
• + JLP(R)S iz proračuna daje doprinos od prosječno 6%.
• Novčana ušteda:
• razdoblje povrata investicija u obnove vanjskih ovojnica (OK.1 i VZ.3): 11-13 godina
• prosječno sve mjere: razdoblje financijskog povrata oko 7 godina
17
Koristi i dobiti provedbe Programa, pozitivni učinci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Smanjenje izdataka građana za energiju u iznosu od 116 milijuna kn godišnje
Smanjenje emisija CO2 od oko 72 000 tona godišnje
Osiguran posao za 3 000 ljudi godišnje
Povećanje vrijednosti nekretnine (manji režijski troškovi, bolja toplinska ugodnost,
manji prodor vanjske buke, manji troškovi održavanja)
Smanjenje potrošnje fosilnih goriva i električne energije za toplinske potrebe
Poticanje domaćih industrija toplinskih izolacijskih materijala
Poticanje biomase - povećano zapošljavanje u šumarstvu i razvoj prateće industrije
proizvodnje drvnih peleta i briketa
Ušteda od oko 270 GWh energije u neposrednoj potrošnji
Ostvarenje 14,8% ukupnog nacionalnog cilja za 2016. godinu
Ove uštede energije = novi izvor energije; održivo i pametno gospodarenje energijom
18
Cilj: doprinos ciljevima 20x20x20
Sumarni prikaz:
• Procjena obuhvata energetske obnove godišnje:
• 100 obiteljskih kuća po županiji tj. 2 000 obiteljskih kuća u RH
• 500 000 m² u višestambenim zgradama tj. 1% površine
• Procjena ukupnog troška provedbe Programa:
• 817.5 mil kn godišnje
• cca 5 mld kn do kraja 2020.g.
• Problemi za provedbu:
• Osiguranje 100% - tne suglasnosti suvlasnika za energetsku obnovu
višestambenih zgrada (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
19
Hvala na pažnji!
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
www.mgipu.hr
Uprava za energetsku učinkovitost, strateško planiranje
i međunarodnu suradnju
[email protected]
Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ.
Voditeljica Službe za energetsku učinkovitost u graditeljstvu
i obnovljive izvore energije
[email protected]
20
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 466 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа