close

Enter

Log in using OpenID

"Κατεβάστε" το έγγραφο στον υπολογιστή σας

embedDownload
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Π.Ε. Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ασκληπιού & Χαρ. Τρικούπη 34
Πολύγυρος 27 – 09 - 2013
Αρ. Πρωτ.: 290
Προς : τους Διευθυντές και τις
Διευθύντριες των Δημοτικών
Σχολείων της 1ης Εκπαιδευτικής
Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής
ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Π.Ε.
Χαλκιδικής
63100 Πολύγυρος
Πληροφορίες : Μπότσας Γεώργιος
Τηλέφωνο : 23710 22530
Fax
: 23710 21967
Email
: [email protected]
URL
: http://dipe.chal.sch.gr/grss
Θέμα: «Κατ’ οίκον εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο»
Σχετ.: Φ.12/428/85241/Γ1/18-08-2003 ΥΠΕΠΘ
Φ.12/342/35602/Γ1/04-05-2005 ΥΠΕΠΘ
«Κατ’ οίκον εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο»
Η ανάθεση από τον / την εκπαιδευτικό εργασιών για το σπίτι, είναι μια αρκετά
συνηθισμένη εκπαιδευτική πρακτική σε πολλές χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα.
Έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα, έχουν δείξει πως οι «κατ’ οίκον» εργασίες
μπορεί να έχουν θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, ανάλογα με τη διδακτική τους
χρήση (Cooper, 2001˙ Forster, 2000 ˙ Δαρβούδης, 2004).
Γιατί αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί εργασίες στο σπίτι;
Οι βασικοί λόγοι ανάθεσης εργασιών στο σπίτι είναι για να βοηθήσουν τους
μαθητές τους:
 να επαναλάβουν αυτά που έμαθαν στο Σχολείο
 να ασκηθούν σε τμήματα της ύλης
 να προετοιμαστούν για την επόμενη ημέρα
 να διερευνήσουν θέματα πληρέστερα, σε μεγαλύτερο βάθος κι έκταση
(πράγμα που δεν μπορεί να γίνει στην τάξη, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος)
 να εφαρμόσουν δεξιότητες σε μαθημένα ή νέα αντικείμενα ή/και καταστάσεις
 να επεκτείνουν ή να αποκτήσουν δεξιότητες έρευνας σε πηγές, βιβλιοθήκες,
εγκυκλοπαίδειες, ιστοσελίδες κλπ.
Οι εργασίες στο σπίτι μπορούν να συμβάλλουν (Δαρβούδης, 2004)
1. Στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μαθητών.
2. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδίασης και οργάνωσης της σχολικής εργασίας
και του χρόνου μελέτης.
1
3. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας.
4. Στην ανάπτυξη καλών συνηθειών και πρακτικών μελέτης, συγκέντρωσης,
προσοχής και αυτοπειθαρχίας.
5. Στην ενθάρρυνση ανάπτυξης ανεξαρτησίας των μαθητών.
6. Στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της σχέσης Σχολείου και Οικογένειας.
Η περίπτωση των μαθητών και μαθητριών που παρουσιάζουν δυσκολίες
Πολλοί από τους μαθητές μας αντιμετωπίζουν σημαντικές ή μικρότερες,
ειδικές ή γενικές δυσκολίες στη σχολική γνώση. Οι δυσκολίες αυτές είναι κάθε τύπου
και επηρεάζουν σε πολλά επίπεδα την καθημερινή διδακτική πράξη. Πιο
συγκεκριμένα, οι δυσκολίες αυτές εμποδίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να
ολοκληρώσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις σχολικές εργασίες είτε αυτές δίνονται
στη σχολική τάξη είτε στο σπίτι.
Βασική αιτία γι’ αυτό, είναι η περιορισμένη ή/και κατακερματισμένη άσχημα οργανωμένη προηγούμενη γνώση και η αδυναμία αυτών των μαθητών και
μαθητριών να τη διαχειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο (Μπότσας, 2007).
Επιπρόσθετα, οι δυσκολίες αυτών των μαθητών και μαθητριών στη συγκέντρωση και
διατήρηση της προσοχής, στον αυτοέλεγχο, στη χρήση στρατηγικών μάθησης
επιβαρύνουν την κατάσταση.
Όλα τα παραπάνω, μαζί με την ευπάθεια κινήτρων (Μπότσας, 2012)
αναγκάζει αυτούς τους μαθητές και τις μαθήτριες (Bryan, Burstein & Bryan, 2001 ˙
Δαρβούδης, 2004):
 να έχουν λιγότερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν τις εργασίες στο σπίτι
 να έχουν και να εκφράζουν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα, κρίσεις,
ανία και να αντιδρούν στην ανάθεση εργασιών στο σπίτι
 να θεωρούν πως δεν θα τα καταφέρουν
 να έχουν δυσκολία να καταλάβουν και να θυμηθούν τις οδηγίες για τις
εργασίες στο σπίτι, όταν αυτές δίνονται προφορικά
 να ξεχνούν να κάνουν ή να φέρουν στο Σχολείο τις εργασίες
 να μην ελέγχουν τις εργασίες που έκαναν στο σπίτι και να αφήνουν πολλά
λάθη χωρίς διόρθωση
 να αναφέρουν πως κανείς δεν μπορεί να τους βοηθήσει στο σπίτι (άσχετα
εάν είναι αλήθεια ή όχι)
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως οι μαθητές και οι μαθήτριες με
δυσκολίες:
 Έχουν την τάση να αναβάλουν την εκτέλεση εργασιών στο σπίτι.
 Χρειάζεται υπενθύμιση για ν’ αρχίσουν την εργασία.
 Χρειάζονται πάντα βοήθεια ή τουλάχιστον επιτήρηση για να δουλέψουν.
 Έχουν την τάση να ονειροπολούν.
 Διασπόνται εύκολα και συχνά εγκαταλείπουν την εργασία αν τους φανεί
δύσκολη.
Τι μπορεί και πρέπει να γίνει:
2
Γενικές αρχές
Οι εργασίες που αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί στο σπίτι θα πρέπει:
1. Να έχουν συγκεκριμένους στόχους (όχι «για να συνηθίσουν τα παιδιά να….»)
2. Να είναι πρωτότυπες και όχι απλές αντιγραφές, φωτοτυπίες βιβλίων ή κείμενα
από το διαδίκτυο. Θα πρέπει να έχουν σαφή αναφορά στους συγκεκριμένους
μαθητές του τμήματος.
3. Να έχουν σταθμιστεί από τον / την εκπαιδευτικό ως προς τη δυσκολία και τον
απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει για
την τάξη του/της.
4. Να υπάρχουν στοιχεία διαφοροποίησης της εργασίας σε σχέση με τη
μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών (διαφοροποίηση δυσκολίας) και το
μαθησιακό τους στυλ (ασκήσεις με τη χρήση οπτικών και άλλων νύξεων π.χ.
εννοιολογικούς χάρτες).
i.
Οι εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι θα πρέπει να είναι σαφές ότι
μπορούν να ολοκληρωθούν από το σύνολο των μαθητών και
μαθητριών σε ένα ποσοστό 70 – 80%, δουλεύοντας με ελάχιστη
βοήθεια.
ii.
Έτσι, οι προσαρμογές και η διαφοροποίηση των εργασιών μπορεί να
γίνουν:
a. στην έκταση της εργασίας ή στον αριθμό των εργασιών που
ανατίθενται
b.
στα κριτήρια αξιολόγησης (π.χ. χαμηλότερες
απαιτήσεις, βαθμολογία με βάση την πρόοδο, τη βελτίωση ή
την προσπάθεια)
c. στην πρόσθετη βοήθεια ή διευκρινήσεις που δίνονται
d.
στη χρήση συνεργατικής διεκπεραίωσης της εργασίας
5. Να δίνονται κατάλληλες εργασίες και να παρέχονται σαφείς οδηγίες. Στις
οδηγίες ο/η εκπαιδευτικός
i.
εξηγεί το σκοπό και τη σημασία της εργασίας
ii.
παρέχει οδηγίες για τη διεκπεραίωση
iii.
αναφέρει το χρόνο που θα χρειαστεί
iv.
αναφέρει ρητά την ημερομηνία της παράδοσης
v.
διευκρινίζει τη μορφή της εργασίας
vi.
προσδιορίζει τα υλικά που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωσή της
vii.
εξηγεί πώς θα αξιολογηθεί
6. Να ενημερώνονται οι γονείς για την πολιτική ανάθεσης εργασιών στο σπίτι
(γιατί, κάθε πότε, σε τι έκταση κλπ.).
7. Οι εργασίες έχουν σύνδεση με την εμπειρία των μαθητών, την
καθημερινότητά τους και συνδέονται με τη ζωή.
8. Γίνεται πάντα συζήτηση στην τάξη για την αξία και τη σημασία των
εργασιών στο σπίτι.
9. Υπάρχει σταθερή διαδικασία ανάθεσης εργασιών.
10. Υπάρχει συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τμήμα,
έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός και όχι «παραφόρτωμα».
3
11. Όλες οι εργασίες είναι στο πνεύμα των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ.
12. Σε καμία περίπτωση δεν αναθέτουμε ως «κατ’ οίκον» εργασίες ασκήσεις
παραγωγής λόγου («Σκέφτομαι και γράφω»), ασκήσεις τεχνολόγησης και
χρονικών αντικαταστάσεων (Εγκύκλιος Υπουργείου 2003)
13. Να αποφεύγεται η ανάθεση εργασιών στο σπίτι κατά τις αργίες.
14. Διδάσκονται στρατηγικές μελέτης, διαχείρισης χρόνου κι επίλυσης
προβλημάτων (όχι απαραίτητα μαθηματικών).
15. Επιδιώκεται η εμπλοκή των γονέων. Η εμπλοκή αυτή δεν είναι η συμπλήρωση
των εργασιών από τους γονείς (πολλές φορές ακόμη και με το δικός τους
γραφικό χαρακτήρα), αλλά η βοήθεια του τύπου «τόσο… όσο). Αυτό
σημαίνει πως η βοήθεια ανάλογα με το παιδί μπορεί να περιλαμβάνει από
απλή υπενθύμιση, την επίβλεψη, μέχρι την παροχή γνωστικής βοήθειας (π.χ.
προσφορά προηγούμενης γνώσης, βοήθεια στη διαχείριση πηγών
πληροφορίας κλπ.)
16. Καλό είναι το Σχολείο να έχει μια γενική και χαλαρή πολιτική για τις «Κατ’
οίκον» εργασίες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
ακολουθούν μια συγκεκριμένη διδακτική «γραμμή».
17. Όλες οι παραπάνω οδηγίες έχουν σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής πράξης,
μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της Διδακτικής,
αλλά και της εμπειρίας.
Ενδεικτικός χρόνος απασχόλησης
Τάξεις
Χρόνος σε λεπτά*
10’ – 15’
Α’ – Β’
20’ – 30’
Γ’ – Δ’
30’ – 45’
Ε’ – Στ’
(*) Ο χρόνος σε λεπτά αναφέρεται στο σύνολο των εργασιών που ανατίθενται στο
σπίτι για μια ημέρα πέραν της μελέτης, όχι για κάθε εργασία. Π.χ. εκτός από τη
μελέτη για την επόμενη ημέρα οι μαθητές θα ασχολούνται με πιθανές εργασίες στις
τάξεις, τους παραπάνω χρόνους.
Κατ’ οίκον εργασίες ανά μάθημα
Μάθημα
Μαθηματικά
Ανάθεση εργασιών
Ιδιαίτερα φειδωλοί:
 Ανακεφαλαιώσεις ενοτήτων
 Εμπέδωση της ύλης
 Να απαιτούν ελάχιστη εξωτερική
βοήθεια
Μελέτη Περιβάλλοντος
Κατά την ανακεφαλαίωση ενοτήτων
 Σύνθεση περίληψης
4
 Σχεδιασμό πινάκων-διαγραμμάτων
 Δημιουργία αφίσας
Φυσικά
Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά
Όχι πέραν αυτών που προτείνονται στο
βιβλίο του μαθητή και του εκπαιδευτικού
 Εντοπίζουν καινούργιες έννοιες και
βρίσκουν τη σημασία τους
 Αποδίδουν το περιεχόμενο δίχως να το
αποστηθίσουν, βάσει ερωτήσεων
δομής.
 Δεν αντιγράφουν και δεν τυπώνουν
απευθείας από το Ιντερνετ.
 Συνθέτουν δική τους εργασία.
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Αισθητική Αγωγή
Γραμματική
Όχι
Όχι
 Όχι Σκέφτομαι και Γράφω
 Όχι ασκήσεις τεχνολόγησης και
χρονικών αντικαταστάσεων
Για Δ,Ε,ΣΤ να δίνονται ασκήσεις με:




Συμφραζόμενα
Ιδιωματισμούς
Συνώνυμα-Αντίθετα
Κυριολεκτική-μεταφορική χρήση
λέξεων και φράσεων
Βιβλιογραφία – Σχετικά έγγραφα
Φ.12/428/85241/Γ1/18-08-2003 ΥΠΕΠΘ
Φ.12/342/35602/Γ1/04-05-2005 ΥΠΕΠΘ
Bryan, T., Burstein, K. & Bryan, J. (2001). Students with Learning Disabilities:
Homework problems and promising practices. Educational Psychologist, 36(3),
167 – 180.
Cooper, H. (2001). The battle over homework: Common ground for administrators,
teachers & parents. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Fosters, K. (2000). Homework: A bridge too far? Educational research, 10(1), 21 –
37.
Ασωνίτης, Π. (2013). Κατ’ οίκον εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο.
http://users.sch.gr/asonitis/?p=122
Δαρβούδης, Θ. (2004). Οι εργασίες για το σπίτι αι οι μαθητές με Μαθησιακές
Δυσκολίες. Στο Σ. Παντελιάδου, Ι. Βεκύρη & Α. Πατσιοδήμου (επ.) Οι
5
Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φάκελος υλικού. (σελ.
Γ72 – Γ82). ΠΤΕΑ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Μπότσας, Γ. (2012). «Μεταγνωστικές διεργασίες στην αναγνωστική κατανόηση
μαθητών με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες: «Μεταγιγνώσκειν, κίνητρα και
συναισθήματα που εμπλέκονται». Θεσσαλονίκη.
Στη συνέχεια του εγγράφου παρατίθενται οι δύο εγκύκλιοι του Υπουργείου
Παιδείας.
Παρακαλώ να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι συνάδελφοι.
O Σχολικός Σύμβουλος
Δρ Μπότσας Γεώργιος
6
7
8
9
Φ12/342/35602/Γ1/09-05-2005 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κατ` οίκον εργασίες
Σας θέτουμε υπόψη:
α. Την αριθμ. Φ. 12/428/85241/Γ1/18-8-2003 Εγκύκλιο, με θέμα: «κατ` οίκον
εργασίες»,την οποία και σας επισυνάπτουμε.
β. Απόσπασμα της αριθμ. 9/2005 Πράξης του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με θέμα: «Οδηγίες για τη χρήση των διδακτικών
βιβλίων και τις "κατ` οίκον εργασίες" των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου»:
«...Σχετικά με τη χρήση των διδακτικών βιβλίων, υπενθυμίζεται ότι στους βασικούς
συντελεστές για την επίτευξη των σκοπών της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται και τα
διδακτικά βιβλία (Ν. 1566/85, άρθρο 1, παρ.2) τα οποία "συγγράφονται σύμφωνα με
τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Ν. 1566/85, παρ. 3 και Ν. 2525/97, παρ. 7),
εγκρίνονται από τα οικεία Τμήματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και διανέμονται
δωρεάν στις σχολικές μονάδες από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών βιβλίων (Ν.
1566/85, άρθρα 2 και 60).
Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι τα διδακτικά βιβλία δεν μπορεί να
αντικατασταθούν από άλλα βοηθήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείονται
διδακτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως πρέπει να κινούνται στη φιλοσοφία, τις
αρχές, τα περιεχόμενα και τις μεθοδολογικές υποδείξεις και προδιαγραφές των
ισχυόντων αναλυτικών προγραμμάτων. Επομένως, πρωτοβουλίες για συστηματική
διδασκαλία της Γραμματικής και επιστροφή σε παραδοσιακές αντιλήψεις και
μεθόδους και για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων γενικότερα, οι οποίες έρχονται
σε αντίθεση με τη φιλοσοφία και το πνεύμα των αναλυτικών προγραμμάτων και των
βιβλίων που γράφονται με βάση αυτά, πρέπει να αποφεύγονται, όπως πρέπει να
αποφεύγεται και η αναπαραγωγή σε φωτοαντίγραφα ασκήσεων από βοηθήματα που
κυκλοφορούν στην ελεύθερη αγορά και η διανομή τους στους μαθητές.
Διευκρινίζεται εδώ ότι οι ασκήσεις συμβατές με το πνεύμα των Αναλυτικών
Προγραμμάτων και των διδακτικών βιβλίων, που λειτουργούν συμπληρωματικά προς
αυτά και τις οποίες εκπονεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, μπορεί να δίνονται στους
μαθητές, πάντα με μέτρο και χωρίς υπερβολές. Διαφωτιστικές προς αυτή την
κατεύθυνση είναι και οι οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τις "κατ` οίκον "
εργασίες που κοινοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΕΠΘ σε όλους
τους σχολικούς συμβούλους και σε όλους τους εκπαιδευτικούς με την αρθμ. Φ.
12/428/85241/Γ1/18-8-2003 Εγκύκλιο, οι οποίες συμπληρώνονται ως εξής:
- Για το γλωσσικό μάθημα:
• Ισχύουν οι Οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διδασκαλία της
Γραμματικής στις Ε` και ΣΤ` τάξεις, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 1981, και αυτά που
επισημαίνονται στην Εγκύκλιο Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003 της Διεύθυνσης
Σπουδών του ΥΠΕΠΘ για τις "κατ` οίκον" εργασίες.
• Η ορθογραφία υπαγορεύεται στους μαθητές από τον εκπαιδευτικό γι` αυτό δεν είναι
σκόπιμο να την αποστηθίζουν τα παιδιά στο σπίτι τους.
- Για τα Μαθηματικά:
• Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα φειδωλοί με τις "κατ` οίκον" εργασίες που
αναθέτουμε στους μαθητές. Ενδείκνυται όμως σε περιπτώσεις που εξυπηρετούν
ειδικούς στόχους, όπως ανακεφαλαιώσεις ενοτήτων ή περαιτέρω εμπέδωση και
επέκταση της ύλης. Οι ανατιθέμενες εν γένει εργασίες να απαιτούν την ελάχιστη
εξωτερική βοήθεια (π.χ. από γονείς κλπ.) για να ολοκληρωθούν, να μην είναι
χρονοβόρες και να είναι σύμφωνες με τα Αναλυτικά Προγράμματα. Επί πλέον σε
10
περιπτώσεις που οι μαθητές εκπονούν στην τάξη σχέδια εργασίας να ενθαρρύνεται η
"κατ` οίκον" ομαδική εργασία για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.
- Για τη Μελέτη του Περιβάλλοντος:
• Κατά την ανακεφαλαίωση των ενοτήτων μπορεί να ανατίθενται "κατ` οίκον"
εργασίες που να βοηθούν τους μαθητές να οργανώνουν όσα έμαθαν (π.χ. σύνθεση
περίληψης, σχεδιασμό πινάκων ή διαγραμμάτων με τις βασικές έννοιες της ενότητας)
και/ή εργασίες που να οδηγούν σε δημιουργική ανασύσταση όσων έμαθαν ή σε
κάποια δράση (π.χ. πρόταση για δημιουργία αφίσας). Σε καμία περίπτωση στις "κατ`
οίκον" εργασίες δεν περιλαμβάνεται η απομνημόνευση κειμένων. Η "κατ` οίκον"
εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15-20 λεπτά.
• Επίσης, προτείνουμε να ενθαρρύνεται η συνεργασία ομάδας μαθητών "κατ` οίκον",
εφόσον συναινούν οι γονείς και το επιτρέπουν οι συνθήκες. Αυτή η "κατ` οίκον"
συνεργασία μπορεί να εφαρμόζεται κατά την εκπόνηση σχεδίων εργασίας. Κατ`
αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συνεχίσουν και εκτός σχολείου
την από κοινού εμβάθυνση και κριτική διερεύνηση ενός θέματος.
• Για τα Φυσικά δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται πρόσθετες εργασίες για το σπίτι
πέρα από αυτές που προτείνονται στο βιβλίο του μαθητή και στο βιβλίο του
εκπαιδευτικού.
• Για την Ιστορία, τη Γεωγραφία και τα Θρησκευτικά ισχύουν αυτά που
επισημαίνονται στην προαναφερθείσα Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών του
ΥΠΕΠΘ και στα βιβλία για το δάσκαλο.
• Για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται εργασίες
για το σπίτι. Ενδείκνυται όμως στα πλαίσια εκπόνησης σχεδίων εργασίας (projects) η
συνεργασία των μαθητών σε εξωσχολικό χρόνο, μετά και από συνεννόηση των
γονέων.
• Για την Αισθητική Αγωγή δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται συγκεκριμένες
εργασίες στο σπίτι. Όμως οι μαθητές είναι σημαντικό να προτρέπονται να
ασχολούνται δημιουργικά με τις καλές τέχνες, τον ελεύθερο χρόνο τους στο σπίτι.
• Για τη Φυσική Αγωγή δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται εργασίες για το σπίτι.)
α. Η παρούσα Εγκύκλιος με ευθύνη του Δ/ντή του Σχολείου θα αναπαραχθεί και θα
διανεμηθεί σε όλους τους εκπαιδευτικούς και να αποτελέσει θέμα ειδικής
συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων.
β. Παρακαλούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι να συμπεριλάβουν τις «κατ` οίκον
εργασίες», ως θέμα εισήγησης στα επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς και στις
παιδαγωγικές συναντήσεις που πραγματοποιούν.
γ. Εφιστάται η προσοχή όλων των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών
για την εφαρμογή της παρούσας Εγκυκλίου.
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content