close

Enter

Log in using OpenID

Analiza - Udruzenje/udruga poslodavaca komunalne privrede u FBiH

embedDownload
UDRUŽENJE/UDRUGA POSLODAVACA
KOMUNALNE PRIVREDE U FBIH
XIV-SKUPŠTINA
ANALIZA PRIMJENE ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA U FBIH
Upravni odbor je na svojoj 125. sjednici održanoj 25.06.2014. godine u Konjicu, donio Zaključak da
se za narednu Skupštinu Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBiH pripremi
Analiza primjene Zakona o komunalnim djelatnostima po kantonima u Federaciji BiH.
Radi prikupljanja podataka sa terena, svim članicama UPKP FBiH je upućen Anketni list, kako bi
predmetna analiza obuhvatila sve kantone i sve naše članice.
Do 28.08.2014. godine u kancelariju Udruženja/Udruge zaprimljeno je ukupno 29 popunjenih
Anketnih listova iz 8 kantona/županija.
I.
STANJE ZAKONODAVSTVA U KOMUNALNOJ PRIVREDI U BIH I FBIH
1. Na nivou države Bosne i Hercegovine nema zakona o komunalnoj privredi.
2. Federacija BiH još uvijek nema zakona o komunalnoj privredi za nivo Federacije, iako je
inicijativa za donošenje ovog Zakona pokrenuta prije više godina, a na ESV FBiH ova inicijativa
je usvojena prije 15 mjeseci.
Napomena: Zakon o komunalnoj djelatnosti SRBiH donesen je 1990. godine i kako nije
zamijenjen Zakonom u FBiH, sudovi kod izvršenja presuda pozivaju se na ovaj predratni Zakon.
3. U RS-u je donesen Zakon o komunalnim djelatnostima u julu 1995. g. (Sl. gl. br.11.).
II.
STANJE ZAKONODAVSTVA U KANTONIMA/ŽUPANIJAMA F BIH
1.
Unsko-sanski kanton je donio Zakon o komunalnim djelatnostima 16.10.2013. g.;
2.
Srednjobosanski kanton je donio Zakon o komunalnim djelatnostima 22.10.2013. g.;
3.
Zeničko-dobojski kanton je donio Zakon o komunalnim djelatnostima 15.12.2008. g.;
4.
Tuzlanski kanton je donio Zakon o komunalnim djelatnostima 12.12.2005. g.;
5.
Bosansko-podrinjski kanton je donio Zakon o komunalnim djelatnostima 29.07.2013.g.;
6.
Kanton Sarajevo je donio Zakon o komunalnim djelatnostima 22.12.2004. g.;
7.
Županija Zapadnohercegovačka donijela je Zakon o komunalnom gospodarstvu 23.04.2013. g.;
8.
Županija Posavska je donijela Zakon o komunalnom gospodarstvu 03.02.1998. g.;
9.
Hercegovačko-neretvanski kanton/županija
ima usvojen
Zakon
o
komunalnim
djelatnostima/gospodarstvu 2004. godine, ali su pristupili izradi novog zakona čiji je Nacrt
objavljen u junu 2014. g. Očekuje se usvajanje ovog Zakona do kraja 2014. godine;
10. Hercegbosanski kanton/županija je donio Zakon o komunalnim djelatnostima 15.02.2006. g.;
1
III.
OBRADA ODGOVORA NA PITANJA IZ ANKETE
Na osnovu dobijenih odgovora od članica UPKP FBiH na pitanja iz Ankete o provedbi i poštivanju
Zakona o komunalnim djelatnostima, materijali su obrađeni sistematski po kantonima.
Ova analiza nema za cilj da se bavi pojedinim rješenjima u pomenutim Zakonima, kvalitetom i
nedostacima u istim, već isključivo kako i u kolikoj mjeri se ovi Zakoni poštuju i efikasno
primjenjuju.
1. UNSKO-SANSKI KANTON
Iz Unsko-sanskog kantona dostavljeni su Anketni listovi sa odgovorima iz sljedećih JKP:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.








JP „UKUS“ d.o.o.
JKP „KOMUNALNO“ d.o.o.
JKP „RAD“ d.o.o.
JP „VIK“ d.o.o.
JP „VODOVOD“
KLJUČ
BOSANSKI PETROVAC
KLJUČ
VELIKA KLADUŠA
BIHAĆ
Osnovna primjedba svih JKP je da se iz cijene komunalnih usluga ne mogu obezbijediti
sredstva za obavljanje djelatnosti individualne komunalne potrošnje.
Iako je članom 33 ovog Zakona predviđeno, da je Općina obavezna iz budžetskih sredstava
obezbijediti nedostajuća sredstva za obavljanje komunalne djelatnosti, ova se obaveza ne
provodi.
Specifičnost u Unsko-sanskom kantonu je da se jedino u ovom kantonu poštuje zakonska
obaveza, da se registracije vozila ne može obaviti dok se predhodno ne izmire svi dugovi za
pružene komunalne usluge.
Druga obaveza po članu 36 ovog Zakona je, da se ne može izvršiti promet nekretnina bez
prethodno izmirenih obaveza komunalnih usluga, uopće se ne poštuje. Ovaj član Zakona krše
i ne poštuju ni Notari, jer vrše notarsku obradu kupoprodaje bez dokaza da je vlasnik
nekretnine izmirio svoje obaveze za komunalne usluge.
Zakonska obaveza, da se između davaoca i korisnika komunalnih usluga potpiše Ugovor,
teško se realizuje jer ne postoji mogućnost da se korisnik komunalnih usuga privoli da
potpiše Ugovor.
Zakonska obaveza da korisnik komunalnih usluga prijavi promjenu, odnosno promjenu
korisnika usluga, ne provodi se potpuno, odnosno ti podaci se evidentiraju tek kod tužbi.
Obaveza ugradnje pojedinačnih mjernih uređaja nije u potpunosti realizovana, iako je istekao
zakonski rok do kada se morala ova obaveza izvršiti.
Upravljanje i održavanje mjesnih vodovoda Općine su dužne preuzeti, ali ova obaveza se
slabo ili nikako ne realizuje.
2. SREDNJEBOSANSKI KANTON
Iz Srednjobosanskog kantona dostavljeni su Anketni listovi sa odgovorima iz JKP:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
JP „VILENICA-ČISTOĆA“ d.o.o.
JP „VIK“ d.o.o.
JKP „VITKOM“ d.o.o.
JKP „BAŠBUNAR“ d.o.o.
NOVI TRAVNIK
JAJCE
VITEZ
TRAVNIK
2





Iz svih dostavljenih odgovora na Anketu, evidentno je da osnivači JKP u ovom kantonu
(Općine) ne poštuju Zakon o komunalnim djelatnostima u segmentu kalkulacije i
odobravanja primjene cijene komunalnih usluga i utvrđivanje standarda i kvaliteta koje bi
obezbijedila JKP prostu reprodukciju i sigurno i kvalitetno pružanje komunalne usluge, niti
obezbjeđuju realna sredstva do ekonomske cijene komunalnih usluga.
Općine, iako su po Zakonu obavezne, ne obezbjeđuju u budžetima neophodna interventna
sredstva u slučaju da postoji opasnost prekida redovnog obavljanja komunalnih djelatnosti.
Općine su dužne da pojedine komunalne djelatnosti, koje se finansiraju iz budžeta Općine,
povjere JKP. Ima primjera da općine krše ovaj propis.
Iako JKP dostavljaju u zakonskim rokovima Izvještaje o radu, Finansijske izvještaje i
Planove, osnivači JKP ove materijale ne razmatraju i ne usvajaju u propisanim rokovima.
Kod pojedinih osnivača JKP, imenovanje upravljačkih struktura se ne provodi na propisani
način.
3. ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Iz Zeničko-dobojskog kantona dostavljeni su Anketni listovi sa odgovorima iz JKP:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.








JP „GRIJANJE“ d.o.o.
JP „VIK“ d.o.o.
KP „RAD“ d.o.o.
JP „GRIJANJE“ d.o.o.
JKP „VISOKO“ d.o.o.
KAKANJ
ZENICA
TEŠANJ
ZENICA
VISOKO
Jedinstven stav svih JKP je da se ne poštuje član Zakona o određivanju cijena komunalne
usluge, jer osnivači ne dozvoljavaju preduzećima da kalkulacijom obuhvati sve troškove
(amortizacija, potpuno poštivanje Kolektivnog ugovora itd.), iako je istim članom Zakona
(član 19.) predviđeno da će osnivač iz budžeta podmiriti razliku između odobrene i
ekonomske cijene komunalne usluge. Osnivač još nikada nije nadoknadio razliku sredstava.
Obaveza korisnika komunalnih usluga je da JKP prijavi sve promjene (adrese, broja članova
domaćinstva itd.). Ovo se u praksi ne prijavljuje blagovremeno, zbog čega JKP dostavljaju
račune na pogrešno ime i na kraju se ti računi ne mogu naplatiti ni putem suda.
Iako je članom 14. stav 2. ovog Zakona, predviđeno da je MUP dužan registraciju svih vozila
usloviti izmirenjem komunalnih obaveza, ovo u ZE-DO kantonu nikada nije zaživjelo u
praksi, niti su pokrenute bilo kakve aktivnosti na implementaciji.
U Unsko-sanskom kantonu ova ista odredba Zakona se uspješno realizuje, a u Zeničkodobojskom kantonu ne može.
Obaveza plaćanja komunalnih usluga je vlasnik nekretnine ali se u praksi insistira da se
računi za komunalne usluge ispostavljaju zakupcima objekata koji se često mijenjaju ili se
preregistruju, tako da JKP nema pravu adresu za naplatu pružene komunalne usluge. Ovu
zakonsku obavezu ne poštuju, u pojedinim slučajevima, ni osnivači JKP.
Isključenje sa komunalne mreže potrošača odnosno uskraćivanje pružanja komunalne usluge
je gotovo nemoguće, posebno u objektima kolektivnog stanovanja.
Inspekcijski nadzor se ne provodi ni na provođenju odredbi općinske odluke niti inspekcija
postupa po prijavama JKP.
Ne postoji efikasni instrumenti da se korisnici komunalnih usluga (odvoz otpada) privole da
potpišu ugovor, što onemogućava JKP efikasniju naplatu komunalne usluge.
3
4. TUZLANSKI KANTON
Iz Tuzlanskog kantona dostavljeni su Anketni listovi sa odgovorima iz JKP:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.






JP „KOMUS“ d.o.o
JP „VIK“ d.o.o.
JP „TOPLANA“ d.o.o.
JP „VIK“ d.o.o.
GRAČANICA
TUZLA
BANOVIĆI
BANOVIĆI
Kalkulacijom cijena komunalnih usluga, koju odobrava osnivač, insistira se da ona sadrži
samo materijalne osnovne troškove, dok se izostavljaju sredstva za održavanje i izgradnju
komunalne infrastrukture čime se JKP lošije opremljena i osposobljena za kvalitetno pružanje
usluga.
Moraju se naći efikasniji instrumenti za bolju naplatu komunalnih usluga.
Uskraćivanje pružanja komunalne usluge je vrlo restruktivno odnosno gotovo neprovodivo,
posebno u objektima kolektivnog stanovanja.
Osnivači bi trebali imati mogućnost direktnog povjeravanja pojedinih poslova JKP za one
djelatnosti za koje su registrovani.
Nerad komunalne inspekcije.
Osnivači bi trebali intenzivnije da prate rad JKP i da se aktivno uključe u rješavanju
problema u komunalnoj privredi.
5. BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
Iz ovog kantona odgovor na Anketu dostavilo je:
5.1.

JKP „6 MART“ d.o.o.
GORAŽDE
Osnovna primjedba je da se ne poštuje Zakon od strane osnivača u segmentu kalkulacije i
odobravanje ekonomske cijene komunalnih usluga, kao i ne obezbijeđujući nedostajuća
sredstva JKP iz budžeta.
6. KANTON SARAJEVO
Iz Sarajevskog kantona dostavljeni su Anketni listovi sa odgovorima iz KJKP:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.


KJKP „RAD“ d.o.o.
KJKP „VIK“ d.o.o.
KJKP „TOPLANE“ d.o.o.
KJKP „SARAJEVOGAS“ d.o.o.
KJKP „PARK“ d.o.o.
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
Osnovna primjedba odnosi se na nepoštivanje člana 23 kojim je propisan način utvrđivanja
stvarne cijene koštanja komunalnih usluga i obaveza osnivača da nadoknadi razliku ukoliko
je cijena usluge utvrđena u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja.
Od početka primjene Zakona član 24, stav 2 kojim je prijenos vlasništva na nekretninama
uslovljen prethodnim izmirenjem obaveza za komunalne usluge nije dosljedno
implementiran, kako od strane notara tako i Zemljišnoknjižnog ureda.
4


Vlada Kantona Sarajevo nije ispoštovala rok u kojem je bila u obavezi donijeti podzakonske
akte (uredbe) kojim se reguliše obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti, zbog čega su
preduzeća imala poteškoće i probleme u obavljanju djelatnosti. Nakon donošenja predmetnih
uredbi izostala je provedba veoma značajnih odredbi: neprovođenje prinudnog izvršenja od
strane općina radi isključenja korisnika neplatiša, nemaran odnos inspekcije po prijavama za
neovlašteno korištenje komunalne usluge, upravitelji ne izvršavaju svoju obavezu da
prijavljuju promjene korisnika komunalne usluge.
Odredbe koje se odnose na komunalnu naknadu (član 25-36 i član 53) nisu do danas
implementirane što direktno šteti poslovanju komunalnih preduzeća čije finansiranje je
predviđeno iz ovog izvora sredstava.
KJKP redovno i u rokovima dostavljaju osnivaču izvještaje o radu, finansijske izvještaje i
planove poslovanja, ali nemaju povratne informacije da li se dostavljeni materijali razmatraju
ili komentarišu u propisanim rokovima
Imenovanje upravljačkih struktura provodi se na propisan način.
7.
ŽUPANIJA POSAVSKA


Iz županije Posavske odgovor na Anketu dostavilo je:
7.1.

JKP „KOMUNALAC“ d.o.o.
ORAŠJE
Osnovna ocjena primjene Zakona je da odobrena cijena komunalnih usluga ne pokriva
troškove JKP, ali osnivač kroz druge poslove koje dodjeljuje JKP obezbjeđuje pozitivno
poslovanje preduzeća.
8. ŽUPANIJA ZAPADNO-HERCEGOVAČKA - Nema podataka
9. HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA
Iz Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije dostavljeni su Anketni listovi sa odgovorima iz
JKP:
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

JKP „VIK“ d.o.o.
JKP „STANDARD“ d.o.o.
JP „KOMUNALNO“ d.o.o.
JP „VODOVOD“ d.o.o.
KONJIC
KONJIC
NEUM
MOSTAR
U osnovi primjedbe na primjenu Zakona su, nedovoljna finansijska sredstva za obavljanje
komunalnih usluga, jer se svi troškovi ne mogu pokriti iz cijene usluge kao ni iz pripadajućih
sredstava iz komunalne naknade.
10. HERCEGBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Nema podataka
5
IV- R E Z I M E
Evidentno je da su svi kantoni/županije donijeli odgovarajuće Zakone o komunalnoj djelatnosti,
međutim zbog toga što ne postoji krovni Zakon na nivou Federacije BiH za komunalnu privredu,
postoji šarolik pristup rješavanja različitih pitanja iz ove oblasti, a naročito u pogledu utvrđivanja
cijene koštanja komunalne usluge, metoda i načina efikasnije naplate komunalne usluge, odnosa
osnivača i JKP itd.

U svim kantonima/županijama izostala je potpuna i dosljedna primjena propisa kojim su
uređene komunalne djelatnosti što u izuzetno složenim ekonomskim i drugim okolnostima
poslovanja komunalnih preduzeća ima za posljedicu izazivanje dodatnih teškoća u radu i
ozbiljno ugrožava uspješno obavljanje povjerenih funkcija, odnosno vršenja usluga od
posebnog društvenog interesa.

Najočitiji primjer izostanka primjene važećih propisa o komunalnim djelatnostima odnosi se
na odredbe kojim su regulisani način i postupak utvrđivanja stvarne cijene komunalne usluge
i obaveze Osnivača da, u slučaju da se cijena usluge utvrdi u nižem iznosu od stvarne cijene
koštanja, nadoknadi razliku sredstava.
Ovo je karakteristično za sve kantone bez obzira da li je utvrđivanje cijene komunalne usluge
u nadležnosti Kantona, Grada ili Općine.
Izostanak primjene navedenih odredaba znači da komunalna preduzeća svoje usluge pružaju
po cijenama koje su daleko ispod stvarnih cijena i da osnivači bez obzira na svoju zakonsku
obavezu ne nadoknađuju komunalnim preduzećima razliku između stvarne cijene i cijene po
kojoj se usluga pruža.
Ovakva praksa direktno utiče na finansijsku stabilnost komunalnih preduzeća, usložnjava
njihovu ekonomsku poziciju i ozbiljno ugrožava očuvanje i spremnost infrastrukturnih
sistema kojima upravljaju ova preduzeća u obavljanju djelatnosti radi kojih su osnovana.
Izostanak primjene navedenih odredaba uz svake godine manja izdvajanja u Budžetu Kantona
ili Općine za komunalne usluge nameće pitanje da li je moguće dalji opstanak ovih
preduzeća, odnosno da li će ova preduzeća u budućnosti moći uspješno ispunjavati svoju
funkciju i pružati usluge od općeg interesa.

U tri kantona u Zakonu o komunalnim djelatnostima ugrađeni su jedan ili dva mehanizma
koji bi trebali doprinijeti efikasnijoj naplati komunalnih usluga. Međutim, samo u jednom
kantonu se primjenjuje jedan od dva ugrađena mehanizma, a u druga dva kantona se ne
primjenjuju propisani mehanizmi.
Nepotpuna primjena ovih odredaba, kao i ne donošenje propisa kojim bi se uspostavili
mehanizmi kojim bi se sistemski riješilo pitanje naplate komunalnih usluga dodatno doprinosi
teškoj finansijskoj situaciji komunalnih preduzeća što ima za rezultat poslovanje sa gubitkom.

Sva komunalna preduzeća imaju svoje osnivače koji su im povjerili da u ime njih, vrše
djelatnosti kojim se obezbjeđuju normalni uslovi života i rada fizičkih i pravnih lica.
Međutim, dešava se da dio poslova iz oblasti komunalne privrede, osnivači povjeravaju
privatnicima i na jedan krajnje nekorektan i neodgovoran način komunalno preduzeće koje je
osnovao Osnivač dovodi u nepovoljnu i tešku situaciju.
6

Komunalna preduzeća redovno i u predviđenim rokovima osnivačima dostavljaju izvještaje o
radu, finansijske izvještaje, planove i druga akta. Međutim, pojedini osnivači ih ne razmatraju
ili ih ne razmatraju u propisanim rokovima i na taj način, znači bez blagovremenog
upoznavanja sa stanjem i problemima komunalnog preduzeća, kao i pružanju adekvatne
pomoći kroz odgovarajuće odluke i zaključke, osnivači direktno utiču i doprinose teškom
stanju u komunalnoj privredi.

Nepoštivanje rokova u kojim su osnivači bili obavezni donijeti podzakonske akte kojim se
uređuju obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti, izazvalo je takođe poteškoće i ozbiljne
probleme u obavljanju komunalnih djelatnosti.
Nakon donošenja ovih podzakonskih akata za neka komunalna preduzeća izostala je
provedba važnih odredbi: neprovođenje prinudnog izvršenja od strane općina radi isključenja
korisnika neplatiša, nemaran odnos inspekcije po prijavama za neovlašteno korištenje
komunalne usluge, upravitelji ne izvršavaju svoju obavezu da prijavljuju promjene korisnika
usluga i sl.

Obaveza korisnika komunalnih usluga da se davaocu komunalne usluge prijave sve promjene
u roku 8 dana (promjena adrese, broja članova domaćinstva, površina objekta i sl.) se ne
prijavljuje blagovremeno, zbog čega je JKP dovedeno u zabludu po pitanju stvarnih korisnika
komunalnih usluga i na kojoj adresi.

Zakonom je predviđeno da su korisnici komunalnih usluga vlasnici objekata i da su oni
obavezni platiti i komunalne usluge. U mnogim sredinama se insistira da plaćanje preuzmu
zakupci objekata, što je kršenje odredbi Zakona i pruža mogućnost manipulacije i
izbjegavanje obaveze plaćanja komunalnih usluga.
Ovu zakonsku obavezu krše i pojedini osnivači JKP.

Kantonalnim Zakonima propisana je obaveza potpisivanje ugovora između davaoca i
korisnika komunalne usluge, ali Zakon nije predvidio instrumente da privoli korisnika usluge
da potpiše ugovor. Problemi sa potpisivanjem ugovora su izrazito prisutni kod komunalne
djelatnosti zbrinjavanja otpada.

Upravljanje i održavanje mjesnih vodovoda u pojedinim kantonima/županijama bili su dužni
preuzeti osnivači JKP, ali se ova obavezu skoro ili nikako ne realizuje.

Zakonska obaveza ugradnje pojedinačnih mjernih uređaja nije realizovana u mnogim
sredinama i tamo gdje je to bilo moguće, jer nema jasnih propisa kojima bi se obezbijedila
pravna, tehnička i finansijska rješenja.
7
V–ZAKLJUČCI
Na osnovu provedene analize na temu „Primjena Zakona o komunalnim djelatnostima u FBiH“
predlažemo sljedeće Zaključke:
1. Neodobravanje primjene cijene koštanja komunalne usluge i nedonošenje propisa, kojima
će se sistematski riješiti pitanje efikasne naplate komunalne usluge, direktno vodi javna
komunalna preduzeća u tešku finansijsku situaciju, poslovanje sa gubitkom i ugrožavanje
obavljanja komunalne djelatnosti.
2. Sva ostala u Rezimeu nabrojana, kršenja Zakona također znatno utiču na poslovanje JKP
njihovu finansijsku i poslovnu stabilnost, tehničku spremnost da obavljaju kvalitetno
javnu funkciju zbog koje su osnovana i da zadovolje potrebe korisnika komunalnih
usluga, kao i za očuvanje prirodnih resursa i doprinesu kvalitetu zaštite životne okoline.
3. Predmetna analiza ponovo nameće zaključak o potrebi donošenja okvirnog „Zakona o
komunalnoj privredi na nivou Federacije BiH“, kojim bi se utvrdili i izjednačili
principi obavljanja komunalnih djelatnosti, način utvrđivanja stvarne cijene koštanja,
regulator za cijene, sistemski način naplate izvršenih komunalnih usluga i na taj način
otklonili sadašnji nedostaci, a time i poboljšao položaj komunalnih preduzeća.
S obzirom da je zadatak UPKP FBiH da prati rad svojih članica, da analizira stanje u
kopmunalnoj privredi i da predlaže rješenja nadležnim organima u FBiH da bi se uslovi
rada JKP doveli na zadovoljavajući nivo, predlažemo Skupštini UPKP FBiH da donese
sljedeći Plan mjera i aktivnosti:
Putem organa UPKP FBiH pokrenuti sve dostupne mehanizme u skladu sa
zakonom, da organe Federacije Bosne i Hercegovine uvjerimo kako je donošenje
Zakona o komunalnoj privredi na nivou FBiH itekako potrebno i da je to njihova
dužnost i obaveza, radi dobrobiti svih građana u Federaciji BiH.
Tekst „Zakona o komunalnoj privredi na nivou FBiH“ kao radni materijal, usvojen je na XII
Skupštini UPKP FBiH uključujući i obrazloženja za razlog donošenja ovog Zakona.
Inicijativu za donošenje ovog Zakona, koje je UPKP FBiH pokrenulo, usvojena je na ESV-u
02.07.2013. godine, ali u nastavku sve je stalo kod Vlade FBiH.
STRUČNI TIM ZA IZRADU ANALIZE:
1. ZEČEVIĆ HAZIM, dipl.inž.maš.-Koordinator
2. OSMANAGIĆ SUBHUJA, dipl. prav.
3. BEGIĆ-ŽIGA MUBERA, dipl.prav.
Sarajevo, septembar/rujan 2014. godine
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
186 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content