close

Enter

Log in using OpenID

"Δε χρεıάζομαı ζώνη ασφαλεíας óταν κıνούμαı με μıκρές ταχύτητες ή δ

embedDownload
ΟΙ ΖΩΝΕ΢ Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ
"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή
δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."
Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο…!
Η αιήζεηα είλαη όηη θάζε ηξόπνο νδήγεζεο κπνξεί λα απνβεί
ζαλαηεθόξνο.
Πεξηζζόηεξα από 80% ησλ αηπρεκάησλ ζπκβαίλνπλ ζε
ηαρύηεηεο κηθξόηεξεο από 64 ρικ/σ. Έρνπλ επίζεο θαηαγξαθεί
ζπρλά ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα ζε επηβάηεο απηνθηλήηνπ ζε
ηαρύηεηεο κηθξόηεξεο ησλ 20 ρικ/σ. Σόζε είλαη πεξίπνπ ε
ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλνύληαη ηα νρήκαηα ζε έλα ρώξν
ζηάζκεπζεο.
Σξία ζηα ηέζζεξα ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ ζε
απόζηαζε πνπ δελ μεπεξλά ηα 40 ρικ από ην ζπίηη. Γηα λα κελ
θνπξάδεζηε ινηπόλ κε αξηζκνύο θαη ππνινγηζκνύο, ζπκεζείηε: ηε
δώλε ηε θνξάκε ΠΑΝΣΑ, αλεμαξηήησο ηεο απόζηαζεο πνπ
ζέινπκε λα δηαλύζνπκε!
"Mπνξεί λα ζωζώ αλ πεηαρηώ έμω από ην απηνθίλεην ζε πεξίπηωζε
αηπρήκαηνο."
ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ!
Οη πηζαλόηεηεο λα ζθνησζείο είλαη 10 θνξέο κεγαιύηεξεο αλ πεηαρηείο
έμσ από ην απηνθίλεην. Οη δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο κπνξεί λα είλαη αξθεηά κεγάιεο γηα λα ζε
εθζθελδνλίζνπλ 45 κέηξα καθξηά (δειαδή όζν θαη ην κήθνο 15
απηνθηλήησλ
ζηε
ζεηξά
!!!)
Οη δώλε αζθαιείαο κπνξεί λα ζε πξνθπιάμνπλ από ην:
o λα θαξθσζείο κέζα ζην παξκπξίδ
o λα πεηαρηείο έμσ από ηελ πόξηα θαη λα
εθζθελδνληζηείο ζηνλ αέξα
o λα πέζεηο ζην έδαθνο θαη λα γδαξζείο άζρεκα
o λα ρηππήζεηο πάλσ ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ
απηνθηλήηνπ ζνπ.
΢ε θάζε ζύγθξνπζε, επνκέλσο, είλαη θαιύηεξν λα θξαηεζείο ΜΔ΢Α ζην
απηνθίλεην, κε ηε βνήζεηα ηεο δώλεο αζθαιείαο.
"Φνξώληαο ηε δώλε αζθαιείαο κπνξεί λα παγηδεπηώ ζε έλα
απηνθίλεην πνπ πηάλεη θωηηά ή βπζίδεηαη ζην λεξό."
Αλνεζίεο!
Ληγόηεξν από 0.5% ησλ ζπγθξνύζεσλ απηνθηλήησλ πεξηιακβάλνπλ
θσηηά ή εκβύζηλζε. Όκσο, αθόκα θη αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην, ε δώλε
αζθαιείαο κπνξεί λα ζώζεη ηε δσή ζνπ. ΢ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο,
αλ δε θνξάο ηε δώλε αζθαιείαο, κπνξεί λα ράζεηο ηηο αηζζήζεηο ζνπ
ρηππώληαο ζην ηαβάλη ηνπ απηνθηλήηνπ. Σόηε νη πηζαλόηεηεο λα βγεηο
έμσ από ην θιεγόκελν ή βπζηδόκελν απηνθίλεην είλαη ακειεηέεο. Δίλαη
πξνηηκόηεξν λα θνξάο ηε δώλε αζθαιείαο θάζε θνξά πνπ κπαίλεηο ζην
απηνθίλεην. Έηζη, έρεηο πνιύ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα βξίζθεζαη ζε
εγξήγνξζε, ρσξίο ηξαπκαηηζκνύο θαη ηθαλόο λα δηαθύγεηο ζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο.
"Μνπ παίξλεη πνιύ ώξα λα πξνζδέζω ηε δώλε κνπ, θαη επηπιένλ
δπζθνιεύνκαη."
Η πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη γηα λα πξνζδεζείο ζσζηά κπνξεί ζηελ αξρή
λα πάξεη θάπνην ρξόλν, αιιά αο κελ ππεξβάιινπκε…!
Όια εμαξηώληαη από ηα εμήο:
o πόζν πεξίπινθε είλαη ε δώλε αζθαιείαο ηνπ
απηνθηλήηνπ ζνπ
o πόζν θαιά μέξεηο λα ηε ρξεζηκνπνηείο
o πόζν δύζθνιν είλαη λα βξεηο ηελ άθξε ηεο δώλεο.
Αλ ζεο όκσο λα επηδήζεηο, πξέπεη λα μεπεξάζεηο απηέο
ηηο "ζνβαξέο" δπζθνιίεο!
"Δελ αηζζάλνκαη άλεηα θαη είκαη πνιύ πεξηνξηζκέλνο όηαλ θνξάω
δώλε αζθαιείαο."
Οη δώλεο αζθαιείαο είλαη ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα ζνπ επηηξέπνπλ λα θηάζεηο
ν,ηηδήπνηε είλαη απαξαίηεην όηαλ νδεγείο. Οη θαηλνύξγηεο δώλεο κάιηζηα, είλαη
ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα ζνπ δίλνπλ αθόκε κεγαιύηεξε ειεπζεξία. Αλ ρξεηαζηείο
λα θηάζεηο πξάγκαηα πνπ είλαη ηόζν καθξηά ζνπ ώζηε λα κε κπνξείο λα ηα
θηάζεηο ελώ θνξάο ηε δώλε ζνπ, είλαη πξνηηκόηεξν λα ζηακαηήζεηο θάπνπ ή
λα δεηήζεηο ηε βνήζεηα ηνπ ζπλνδεγνύ ζνπ.
Σν πηζαλόηεξν είλαη όηη ζα αλαθαιύςεηο όηη νη κηθξέο δπζθνιίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο δώλεο αζθαιείαο μεπεξληνύληαη εύθνια. Οη πεξηζζόηεξνη
άλζξσπνη πνπ ζπζηεκαηηθά ηε ρξεζηκνπνηνύλ ληώζνπλ κάιηζηα άβνια αλ δε
ηε θνξνύλ ζην απηνθίλεην!
Έλα παξακύζη όπσο απηά πνπ δηαδίδνληαη γηα ηηο δώλεο αζθαιείαο κπνξεί λα
δήζεη
γηα
πάληα.
Δζύ όκσο ΓΔ κπνξείο.
Απηό πνπ ΜΠΟΡΔΙ΢ όκσο, είλαη λα θάλεηο ό,ηη είλαη δπλαηό γηα λα
δήζεηο όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν. Γη’ απηό μέρλα ηα παξακύζηα θαη
ΠΡΟ΢ΓΔ΢ΟΤ!
ΟΘ ΖΩΝΕ΢ Α΢ΦΑΛΕΘΑ΢ ΚΑΘ Η ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ
Οη αξηζκνί είλαη ελαληίνλ καο:
o
΢ρεδόλ όινη καο, ζα δήζνπκε ηελ εκπεηξία ελόο ζνβαξνύ
ηξνραίνπ αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο.
o
7 άλζξσπνη ζθνηώλνληαη ζε απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα θάζε
κέξα ζηε ρώξα καο. Άιινη 66 ηξαπκαηίδνληαη θάζε κέξα.
o
Σν θόζηνο γηα ην θξάηνο είλαη πνιύ πςειό. Υξεηάδνληαη
ππεξεζίεο
άκεζεο
βνήζεηαο,
λνζνθνκεία,
θέληξα
απνθαηάζηαζεο, δνκέο θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη λνκηθήο
πξνζηαζίαο. Η παξαγσγηθόηεηα είλαη κεησκέλε θαη ηα
αζθάιηζηξα ζε αζθάιεηεο δσήο θαη απηνθηλήηνπ αλεβαίλνπλ.
o
Αλ θνξνύζακε ηε δώλε αζθαιείαο ζε πνζνζηό 95%, ζα
ζώδνληαλ ζηελ Διιάδα 256 άλζξσπνη ην ρξόλν.
Η αζθαιήο νδήγεζε εμαξηάηαη από Δ΢ΔΝΑ:
o
Δζύ, ν απιόο νδεγόο, παίδεηο ηνλ πην ζεκαληηθό ξόιν ζηε
κείσζε ησλ ζαλάησλ θαη ζνβαξώλ ηξαπκαηηζκώλ από ηξνραία
αηπρήκαηα. Με έλα απιό θιηθ, πνπ αθνύο όηαλ βάδεηο ηε δώλε
ζνπ, έρεηο ήδε κεηώζεη ηνλ θίλδπλν ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ θαηά
50-60%! Όηαλ θνξάο ηε δώλε ζνπ, κπνξείο λα δηαηεξήζεηο ηνλ
έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ πνιύ θαιύηεξα, αθόκα θη όηαλ ζπκβεί ην
αηύρεκα, απμάλνληαο έηζη ηηο πηζαλόηεηεο λα ζσζνύλ εζύ θαη νη
ζπλεπηβάηεο ζνπ.
o
Αλ δε θνξάο ηε δώλε αζθαιείαο, είλαη ΣΡΔΙ΢ θνξέο πηζαλόηεξν
λα ζθνησζείο ή θαη λα ηξαπκαηηζηείο ζε κηα ζύγθξνπζε.
o
Πεξίπνπ 80% ησλ ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηζκώλ ζπκβαίλνπλ ζε
ηαρύηεηεο θάησ ησλ 64 ρικ/σ θαη ζε απόζηαζε 40 ρικ από ην
ζπίηη. Οη άλζξσπνη απηνί πέζαλαλ ή ηξαπκαηίζηεθαλ γηαηί
μέραζαλ πσο ηε δώλε ηε θνξάκε ΠΑΝΣΑ!
Οη λόκνη γηα ηηο δώλεο αζθαιείαο ζώδνπλ δσέο:
o
Δίλαη αιήζεηα, θαη κάιηζηα απνδεηθλύεηαη μαλά θάζε θνξά. Όηαλ
ε πνιηηεία πηνζεηεί ππνρξεσηηθά κέηξα ζρεηηθά κε ηηο δώλεο
αζθαιείαο, ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη
αξρίδνπλ λα κεηώλνληαη νη ζάλαηνη θαη νη ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί
από ηξνραία αηπρήκαηα
o
΢ε 29 ρώξεο όπνπ νη δώλεο αζθαιείαο είλαη ππνρξεσηηθέο, θαη
ζηηο νπνίεο γίλεηαη απζηεξή επηηήξεζε γηα ηε ζπκκόξθσζε κε
ην λόκν, νη ζάλαηνη από ηξνραία αηπρήκαηα έρνπλ κεησζεί θαηά
25%.
Οη δώλεο αζθαιείαο επίζεο βνεζνύλ λα πξνιεθζνύλ ηξαπκαηηζκνί
πνπ απνβαίλνπλ ζε αλαπεξία:
o
Σα ηξνραία αηπρήκαηα είλαη ε πξώηε αηηία ζαλάηνπ κεηαμύ
αηόκσλ θάησ ησλ 45 εηώλ. Δίλαη επίζεο ε πξώηε αηηία
πξόθιεζεο κόληκσλ αλαπεξηώλ όπσο είλαη ε παξαπιεγία θαη ε
επηιεςία
o
Η δύλακε ζύγθξνπζεο ζε ηαρύηεηα ησλ 50 ρικ/σ ζπγθξίλεηαη κε
ηελ πηώζε (κε ην θεθάιη κπξνζηά) από ηνλ ηξίην όξνθν ελόο
θηηξίνπ. Η ηαρύηεηα θαη ε δύλακε είλαη ηόζν κεγάιε γηα ηνπο
επηβάηεο, ώζηε δε κπνξνύλ λα θξαηεζνύλ από κόλνη ηνπο θαη λα
παξακείλνπλ ζηε ζέζε ηνπο αθόκα θαη ζηε ζύγθξνπζε κε
ηαρύηεηα 50 ρικ/σ.
Κάλε ην ζπλήζεηα λα θνξάο ηε δώλε αζθαιείαο ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ πνπ
κπαίλεηο ζ’ έλα απηνθίλεην.
ΔΛΛΑΓΑ πξνζδέζνπ!!!
Δίλαη θάηη πεξηζζόηεξν από έλαο λόκνο:
είλαη κηα ζπλήζεηα
ρακόγειν...
δσήο
έλαο
θίινο
έλα
Κίνδυνος θανάηου ζε
οδικό δυζηύχημα και
απουζία ζώνης αζθάλειας ζηο πίζω κάθιζμα
Οη επηβάηεο ησλ απηνθηλήησλ ζην πίζσ θάζηζκα, εάλ δελ
έρνπλ ηε δώλε αζθάιεηαο, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο
θηλδπλεύνπλ όρη κόλν λα ηξαπκαηηζηνύλ νη
ίδηνη ζνβαξά αιιά θαη λα ζθνηώζνπλ θαη
ηνλ νδεγό ηνπ απηνθηλήηνπ ή έλα άιιν
επηβάηε ηεο κπξνζηηλήο ζέζεο.
΢ε πεξίπησζε δπζηπρήκαηνο, ν θίλδπλνο
ζαλάηνπ ηνπ νδεγνύ απηνθηλήηνπ ή
θάπνηνπ άιινπ επηβάηε ηεο κπξνζηηλήο ζέζεο ιόγσ ηνπ
όηη ππάξρνπλ επηβάηεο ζην πίζσ θάζηζκα πνπ δελ έρνπλ
βάιεη ηε δώλε αζθάιεηάο ηνπο, απμάλεηαη δξακαηηθά.
Οη επηβάηεο ησλ κπξνζηηλώλ ζέζεσλ
θαη ν νδεγόο, έζησ θαη εάλ αθόκε
έρνπλ βάιεη ηε δώλε αζθάιεηαο ηνπο,
έρνπλ 5 θνξέο κεγαιύηεξν θίλδπλν
ζαλάηνπ θαη κέρξη 3 θνξέο ςειόηεξν
θίλδπλν ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ εάλ νη
επηβάηεο ησλ πίζσ ζέζεσλ δελ βάινπλ
ηε δώλε αζθάιεηάο ηνπο.
Οη επηβάηεο ησλ πίζσ ζέζεσλ ηνπ απηνθηλήηνπ ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα βάδνπλ ηε δώλε αζθάιεηάο ηνπο.
΢ε πεξίπησζε δπζηπρήκαηνο ζε ρακειή ηαρύηεηα ησλ 30
ρκ/ώξα, έλαο ελήιηθαο κέηξηνπ βάξνπο ζην πίζσ
θάζηζκα, ρσξίο δώλε αζθάιεηαο, πξνσζείηαη πξνο ηα
κπξνζηά, θέξνληαο κηα ζεκαληηθή δύλακε 3,5 ηόλσλ.
Με κηα ηέηνηα δύλακε πνπ δεκηνπξγείηαη αθόκε θαη ζε
ρακειέο ηαρύηεηεο, ν επηβάηεο πνπ ζπξώρλεηαη πξνο ηα
κπξνζηά κπνξεί λα ζθνηώζεη άκεζα ηνλ νδεγό ή έλα
άιιν επηβάηε ηεο κπξνζηηλήο ζέζεο.
Σα πνιύ ζνβαξά απηά επξήκαηα πξνθύπηνπλ από
έξεπλα πνπ έθαλαλ Ιάπσλεο εξεπλεηέο ζηε ρώξα ηνπο.
΢ηελ Ιαπσλία ε ηνπνζέηεζε δώλεο αζθάιεηαο γηα ηνπο
επηβάηεο ησλ πηζηλώλ ζέζεσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη
εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηα ζηνηρεία από δπζηπρήκαηα από
ην 1995 έσο ην 1999.
Δπηπξόζζεηα από ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνπκε πην
πάλσ, ππνιόγηζαλ όηη 80% ησλ ζαλάησλ πνπ ζπλέβεζαλ
ζε επηβαίλνληεο ησλ κπξνζηηλώλ ζέζεσλ ζα κπνξνύζαλ
λα απνθεπρζνύλ εάλ νη επηβάηεο ησλ πίζσ ζέζεσλ
έβαδαλ ηε δώλε αζθάιεηάο ηνπο.
Παξάιιεια βξήθαλ όηη νη πεξηζζόηεξνη ζνβαξνί
ηξαπκαηηζκνί ησλ επηβαηλόλησλ ζηηο κπξνζηηλέο ζέζεηο
ζα απνθεύγνληαλ εάλ νη επηβάηεο ησλ πίζσ ζέζεσλ
έβαδαλ ηηο δώλεο αζθάιεηάο ηνπο.
΢ε αξθεηέο ρώξεο έρεη γίλεη ππνρξεσηηθό νη επηβάηεο ησλ
πίζσ ζέζεσλ λα βάδνπλ δώλεο αζθάιεηαο. Οη ζηαηηζηηθέο
δείρλνπλ όκσο όηη ην πξνζηαηεπηηθό απηό κέηξν γηα όινπο
δελ εθαξκόδεηαη.
Γηα παξάδεηγκα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, νη αξηζκνί
δείρλνπλ όηη κόλν 56% ησλ ελειίθσλ θαη 90% ησλ
παηδηώλ ηνπνζεηνύλ ηε δώλε αζθάιεηαο ηνπο όηαλ
βξίζθνληαη ζην πίζσ θάζηζκα.
Θα θιείζνπκε ηνλίδνληαο όηη απηνί πνπ
θάζνληαη ζηα πίζσ θαζίζκαηα, ζα
πξέπεη λα θαηαιάβνπλ όηη ε δώλε
αζθάιεηαο πνπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα
λα βάδνπλ, πξνζηαηεύεη ηνπο ίδηνπο
πξνζσπηθά αιιά θαη ηνπο επηβάηεο ησλ
κπξνζηηλώλ ζέζεσλ θαη ηνλ νδεγό.
Δάλ δελ βάδνπλ ηε δώλε ηνπο, ηόηε
θηλδπλεύνπλ
ζε
πεξίπησζε
δπζηπρήκαηνο,
όρη
κόλν
λα
ηξαπκαηηζηνύλ νη ίδηνη ζνβαξά αιιά θαη
λα ζθνηώζνπλ θάπνην πνπ ζα θάζεηαη
κπξνζηά.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content