close

Enter

Log in using OpenID

4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2013.

embedDownload
KOMUNALNO DRUSTVO VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
IZVJESCE O OBAVLJENOJ REVIZIJI
GoDISNJIH FINANCIJSKIH IZVJESTAJA I GODTSN.INC IZVJESCA
ZA2OI3. GODINU
RTJEKA, TRAVANJ 2014. GODINE
SADRZAJ
Iz.java o odgovomosti Uprave
IzvjeSde neovisnog revizora dlanovima Komunalnog dru5tva Vodovod i
kanalizacija, d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
Nestandardni godiSnj i fi nancijski izvjeStaji
Bilanca
Radun dobiti i gubitka s izvje3tajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
IzvjeStaj o novdanom tijeku
IzvjeStaj o promjenama kapitala
BiljeSke
GodiSn je izvje56e
6
9
ll
l3
14
35
Izjava o odgovornosti Uprave
Sukladno Zakonu o radunovodstvu Republike Hrvatske, Uprava.ie duZna pobrinuti se da za
svaku financijsku godinu budu sastavljeni financijski izvje5taji u skladu s Medunarodnim standardima
financijskog izvjeStavanja koji su utvrdeni od Europske komisije i objavljeni u sluZbenom listu
Europske unije, koji pruZaju istinit i objektivan prikaz stanja u Dru5tvu, kao i njegove rezultate
poslovanja za navedeno razdoblje.
Nakon provedbe ispitivanja, Uprava opravdano odekuje da 6e Dru5tvo u dogledno vrijeme
raspolagati odgovarajuiim resursima, te stoga pri sastavljanju financijskih izvjeStala i dalje usvaja
nadelo vremenske neogranidenosti poslovanja.
Odgovomosti Uprave pri izradi financijskih izvje5taja obuhva6aju sliede6e:
'odabir i dosljednu primjenu prikladnih radunovodstvenih politika
'davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
.postupanje u skladu s vaZeiim radunovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloZenje
svih materijalno znadajnih odstupanja u financijskim izvjeStajima te
.sastavljanje financiiskih izvjeStaja pod pretpostavkom vremenske neogranidenosti poslovanja,
osim ako pretpostavka da 6e Drustvo nastaviti poslovati nije primjerena.
Uprava je odgovorna za vodenje odgovaraju6ih radunovodstvenih evidencija, koje u svakom
trenutku s opravdanom todnoSiu prikazuju financijski poloZaj DruStva. 'fakoder. Uprava ie duZna
pobrinuti se da financijski izvje5taji budu u skladu sa Zakonom o radunovodstvu. Pored toga. Upravaje
odgovorna za duvanje imovine Dru5tva te za poduzimanje opravdanih koraka za sprjedavanje i
otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.
Za i u ime Uprave 16. travnja 2014. sodine:
.1:,.11ft,:,1,."
.^,
"t:.,_:,
ii;'
Andrej Marochini, dipl.ing.gratl.direktor
K.D- VODOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o. Rijeka
Dolac l4
51000 Rijeka
Republika Hrvatska
rzvJEScE NEovrsNoG REvrzoRA
ir,axovrMA KoMUNALNoG oRuSrv.r
VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O. ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU RIJEKA
Izvje5de o fi nancijskim izvjeltajima
Obavili smo reviziju priloZenih financijskih izvjeStaja Komunalnog dru5tva Vodovod i kanalizaciia,
d.o.o. za vodoopskrbu iodvodnju Rijeka koji obuhvaiaju bilancu na dan 31. prosinca 2013. godine,
radun dobiti i gubitka, izvje5taj o novdanom toku i izvjeStaj o promjenama kapitala zatada zavr5enu
godinu, te saZetak znadajnih radunovodstvenih politika i drugih obja5njavajudih infbrmacija (ko.ii su
priloZeni na stranicama od 6 do 34).
Odgovornost uprave za.financij ske inj eitaj e
Uprava je odgovorna za sastavljanje financijskih izvje5taja koji pruZaju istinit i ob.iektivan prikaz u
skladu sa Zakonom o radunovodstvu i Medunarodnim standardima financijskog izvje5tavanja koji su
utvrdeni od Europske komisije i objavljeni u sluZbenom listu Europske unije i za one interne kontrole
za koje uprava odredi da su potrebne za omogudavanje sastavljanja financi-iskih izvjeStaja koji su bez
znadajnog pogre5nog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreSke.
Revizorova odgovorno st
je
odgovornost izraziti mi5ljenje o tim financijskim izvje5tajima temeljeno na na5oj reviziji.
Reviziju smo obavili u skladu s Medunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju da
postupamo u skladu s etidkim zahtjevima i planiramo te obavimo reviziju kako bismo stekli razumno
uvjerenf e o tome jesu li financijski izvje5taji bez zna(ajnog pogre5nog prikazivanja.
Revizija ukljuduje obavljanje postupaka radi dobivanja revizijskih dokaza o iznosima i ob.iavama u
financijskim izvje5tajima. Odabrani postupci ovise o revizorovoj prosudbi, kao i o procjeni rizika
zna(ajnog pogre5nog prikazivanja financijskih izvje5taja uslijed prijevare ili pogre5ke. U stvaranju tih
procjena rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje financijskih
izvje5taja koji pruZaju istinit i objektivni prikaz kako bi se oblikovali revizijski postupci koji su
primjereni u okolnostima, ali ne i za namjenu izraiavanja miSljenja o udinkovitosti internih kontrola
poslovnog subjekta. Revizija takoder ukljuduje ocjenjivanje primjerenosti primijenjenih
radunovodstvenih politika i razumnosti radunovodstvenih proc.iena koje je stvorio menadZment. kao i
Na5a
ocj enj i vanj e cj el okupn e pr ezentacij e fi nanc ij ski h i zvj e Staj a.
Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osigura.iu osnovu za
revizijsko mi5ljenje.
na5e
Osim toga, proditali smo priloZeno godi5nje izvje5ie Komunalnog druStva Vodovod i kanalizacija,
d.o.o. za vodoopskrbu iodvodnju Rijeka 2a2013. godinu kako bi mogli izraziti miSljenje o sukladnosti
godiSnjeg izvje5da s priloZenim financijskim izvje5tajima Komunalnog dru5tva Vodovod i kanalizacija,
d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka za2013. godinu.
Miiljenje
Prema na5em mi5ljenu, financijski izvjeStaji istinito i objektivno prikazuju financijski poloZaj
Komunalnog druStva vodovod i kanalizacija, d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Ri.ieka na dan 31.
prosinca 2013. godine, njegovu financijsku uspjeinost i njegove novdane tokove za tada zavr5enu
godinu u skladu sa Zakonom o radunovodstvu i Medunarodnim standardima financijskog izvje5tavanja
koji su utvrdeni od Europske komisije iobjavljeni u sluZbenom listu Europske uni.ie.
Isticanje pitanja
Bez utjecaja na izraLeno miSljenje istidemo sljedeie:
lil
Kao Sto je navedeno u BiljeSci 5.a), usporedbom zemljiSnih destica iskazanih u knj igovodstvenoj
evidenciji Dru5tva po pojedinim lokacijama sa desticama u vlasni5tvu Dru5tva evidentiranim u
zemlji5nim knjigama, utvrdeno je da postoje razlike u evidencijama, odnosno da neke destice nisu
uknjiZene u imovinu Dru5tva. Dru5tvo kontinuirano provodi intenzivne aktivnosti na uskladivanju
svojih knj igovodstvenih evidencija sa zemljiSnim knjigama.
/iil
U Bilje5kama 4.b), 8., 12. i 13. navedeno je daje Dru5tvo u 2013. godini ujednadilo vijek trajanja
cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe. Efekt navedenog uskladenja oditovao se u maniem tro3ku
amoartizacije za 2.519.302 kune. Budu6i da se dio obradunate amortizaci.ie temeljem drZavnih
potpora sudeljava s prihodima, neto udinak ovog uskladenja oditovao se u boljem rezultatu
poslovne godine za I .017.407 kuna.
/iii/
Skreiemo pozornost na Bilje5ku 20., u kojoj je objavljeno da se na dan 3l.prosinca 2013. godine
protiv Drustva vodi vi5e sudskih sporova, no prema mi5ljenju Pravne sluZbe i Uprave Druitva ti
sudski sporovi, koji sujo5 u tijeku, ne bi trebali naruSiti poslovanje l)ruStva u narednom razdoblju.
/ivl Nadalje. u BiljeSci 22. navode se znadajni
dogadaji nakon datuma Bilance,
ato
su:
-
Jedinice lokalne samouprave pokrenule su aktivnosti za dokapitalizaciju DruStva prijenosom
komunalnih vodnih gradevina u vlasni5fvo DruStva, a sukladno dlanku 146. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o vodama.
-
U prosincu 2013. godine donesena je Odluka o izmjenama idopunama Odluke o cijeni vodnih
usluga, koju je Dru5tvo podelo primjenj ivati od I .veljade 2014.
Izvje56e o drugim zakonskim zahtjevima
Miilienje o sukladnosti s propisima koji ureduju poslovanie
Prema na5em mi5tjenju priloZeni financijski izvje5taji su u skladu s onim propisima ko.li ureduju
poslovanje Komunalnog dru5tva Vodovod i kanalizacija, d.o.o. za vodoopskrbu iodvodnju Rijeka za
koje je, prema todki 6.a MRevS-u 250 Revizorovo razmatranje sukladnosti sa zakonima i regulativama,
opie prihvaieno da imaju izravni udinak na odredivanje znadajnih iznosa iobiava u financijskim
izvjeltajima i ni5ta nas nije upozoravalo na mogudnost da povjerujemo kako priloZeni tinancijski
izvje5taji nisu sukladni ostalim propisima koji ureduju poslovanje Komunalnog dru5tva Vodovod i
kanalizacija, d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Rijeka .
Miilienje o sukladnosti godiinjeg imjeita s financiskim inieitajima
Prema naSem mi3ljenju informacije sadrZane u priloZenom godi5njem izvje5iu za 2013. godinu za koje
se sastavljaju financijski izvje5taji su u skladu s priloZenim financijskim izvje5tajima Komunalnog
dru5tva Vodovod i kanalizacija, d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka za 2013. godinu.
LI Rijeci.l6. travanj 2014. godine
i
VeY-ar, dipl. oec.
BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2013. GODINE
ffi
AKTIVA
A) PO'r'RAZTVANJA ZA UPTSANT A NEUPLACENT KAPTTAL
B) DUGOTRAJNA TMOVINA
5
l. NLIUAI I]RIJAINA IMOVINA
5a
t.052.506.609
1.124.092.678
2.499.600
2.220.773
l.lzdaci zarvyoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluZne marke, softver i ostala
Drava
3. Goodwill
4. I)retlujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Ncnraterijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovrna
Il. NlAl EItl.lAI-NA II\4OVINA
5a,b
l. Zemlji5te
2.499.600
2.220.773
1.049.359.809
1.121.224.705
48.680.4n6
11.967.06,1
2. Gradevinski objekti
765.141.694
3. Postrojenja i oprema
68.024.882
73.t22.85()
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
20.751.880
26.335.761
{t r
7.545.404
5. Biolo5ka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
5b
7. Materijalna imovina u pripremi
906.436
152.499.252
8. Ostala materiialna imovina
68.60
3. I
46.844
152.324.758
68.602
r
9. Ulaganje u nekretnine
III.
DT
l.
IGO'LRAJNA
I. I
NANCIJSK,,\ IMOVINA
5c
647.200
647.200
5c
614.090
614.090
5c
33.1 t 0
33.1t0
0
0
tJdjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujudi interesi (udjeli)
4. Z,ajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju6i interesi
5. tJlaganja u vri.jcdnosne papire
6. Dani zajmovi. depoziti i slidno
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8.
Lllaganja koja se obradunavaju metodom udjela
tV. Pol]TAZIVAN.IA
l.
PotraZivanja od povezanih poduzetnika
2. PotraZivanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala
potritivanja
V. ODGODENA POI(EZNA II\{OVINA
O
I.
KR{TKOTRAJNA IMOVINA
ZAI,IFIL,
l. Sirovine i materiial
6
6a
r
r0.372.458
r
09.663.286
53.396
4.970.484
5.153.396
4.970.484
5. I
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovadka roba
5. Predujmovi zazalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaii
7. IlioloSka imovina
o
II, PONUZIVAN.IA
l.
6b
54.422.745
40.603.149
39.474.208
35. 1 70.373
PotraZivanja od povezanih poduzetnika
2. Potraiivanja od kupaca
3. PotraZivanja od sudjelujudih poduzetnika
4. PotraZivanja od zaposlenika i dlanova poduzetnika
669
5. PotraZivanja od drZave i drugih institucija
6. Ostala potraZivanja
.646.86 t
r.056.452
3.772.90A
3.78'.1.052
3.772.900
3.'.187.052
r
III, KRA'I-I.I.OIITAJNA FINANCIJSKA I]VIOVINA
l. Udjeli (dionice)
.676
4.37s.655
I 3.30 t
6c
kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjeluiuii interesi (udjeli)
4. Z,ajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujudi interesi
5. Ulaganja u vrijcdnosne papire
6. Dani zajmovi. depoziti i slidno
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVA(] IJ BANCI I BI,AGAJNI
D) PI,ACENI'IROSKOVI BT]DIiCEG RAZDOBLJA I
OBRA.TINATI PRIHODI
E) UKT]PNO AKTIVA
I,') ZV,A,NBILAN.NI ZAPISI
6d
7
47.023.4t7
60.302.601
516.796
473.41I
L r 63.395.863
1.234.229.375
T}ASIYA
A) KAPITAI,I
RE,ZERVE
8
L 1 [lvll1t..lNI ((iPISAn-l) KAPII'AI,
II, KAPI I'AI,NIi I{EZEI{VTJ
III. REZERVE,IZ DOBITI
l.
758.006.822
'158.537 .426
771.758.700
'77 t .7
58.700
11.852.017
II.852.0t7
0
0
-28.228.697
-25.603.895
28.228.697
25.603.{r95
Zakonske rczerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne tc.zerve
5. Ostale rezerve
IV. REVAI,ORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRZANA DOBIT II-I PRENESENI CTIBITAK
l.
ZadrLana dobit
2. Preneseni gubitak
VI, DOBIT II,I CiLIBITAK POSLOVNl,] CODINE
l. Dobit
poslovne godine
2.624.802
530.604
2.624.8Q2
530.604
0
0
52.807.0't2
56. r 14.385
52.807.072
;ar
2. Gubilak poslovne godine
VII. N,IANJINSKI IN IERES
B) REZERVIRANJA
l.
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slidne obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja
cr) DUGORO.Nrc OnVsZE
9
1. Obvezc prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze zazajmove, depozite
i slidno
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
,1.
r4-l8s
Obveze za predujmove
7
5. Obveze prema dobavljadima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7 . ()bveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju6i
interesi
8. Ostale dugorodne obveze
9. Odgotlena po rczna obv eza
l0
95.378.820
105.816.999
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
l0a
6.653.5 r 8
12.023.764
4. Obveze za predujmove
l0b
t.667.198
l.l6t.796
5. Obveze prema dobavljadima
l0c
5.56 I .845
22.386.t36
8. Obveze prema zaposlenicima
1.778.176
r.800.919
9. Obveze zaporeze, doprinose i slidnadavanja
l.008.700
1.032.362
t0d
68.709.383
67.411.992
ll
2s'1.203.149
D) KR{TKOROaNEOBVEZE
l.
Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze zazajmove, depozite i slidno
I
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujuii
interesi
I
0. Obveze
I
l.
s
osnove udjela u rezultatu
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkorodne obveze
E) ODGODI.]NO PI,ACANJE TROSKOVA I PRIHOD
BTIDTICEGA RAZDOBLJA
trKtrPNo- PASTVA
G) IZVANBILANCNI ZAPISI
| . r 63.395.863
F)
3
r3.760.565
1.234.229.375
+-^^^--0-L.
osoba ovlaitena za zastupanje
MP
KD
V0D0V0D I I(,{I'IALIZACIJA
til
lrl{A
Flnl:rnl,1
ooo
naiuN DoBITI I GUBTTKA zlzlt3.coDrNu
t2
I. POSLOVNI PRIHODI
l. Prihodi
od prodaje
|
t23.787.902
ll3.365.921
107.282.665
96.t86.756
16.505.237
t7.179.165
22.008.768
I 13.520.r62
Materijalni troSkovi
39.085.804
33.917.932
a) Tro5kovi sirovina i materijala
t7 .555.64'7
t 4 .941
2. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI)
IJ
r
l.
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih
proizvoda
2.
b) Tro5kovi prodane robe
43 194
c) Ostali vanjski tro5kovi
21.486.963
I
Trolkovi osoblja
3.
plaie i nadnice
a) Neto
b; Tro5kovi poreza i doprinosa izplafa
o) Doprinosi na
plaie
t
32.483.M0
32.883.393
20.62'1.870
7.773.194
7.916.431
35.069.894
5. Ostali troSkovi
38.57
8.937.5 r 4
20.266.478
4.443.768
4. Amortizacija
.847
7
6. Vrijednosno usklatlivanje
4.339.092
36.566.529
1
7.686.6 r8
767.885
725.145
767.885
725 t45
.583.17
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerviranja
8. Ostali poslovni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI
l1
l. Kamate, teiajne razlike, dividende i slilni prihodi iz odnosa
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, telajne razlike, dividende, sliini prihodi iz odnosa
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
7.018.574
1.740.545
1.862.926
1.830.736
1.862.926
t.830.736
s
s
J. Dio prihoda od pridruienih poduzetnika i sudjelujudih
interesa
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
-1.
5. Ostali financijski
prihodi
IV. FINANCIJSKI RASIIODI
l. Kamate, teiajne razlike i drugi rashodi s povezanim
l5
r
.0r 7.258
I.
145.89 I
poduzetnicima
2. Kamate, telajne razlike i drugi rashodi iz odnosa
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
s
7.258
I . 145.89 t
25.650.828
I I 5. t96.657
123.A26.026
I14.666.053
2.624.802
530.604
2.624.802
530.604
I .01
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
4. Ostali
financijski rashodi
V.
TIDIO T] DOBITI OD PRIDRTIZENIH PODT]ZETNIKA
VI.
UDIO TI GUBITKTIOD PRIDRUZENIH PODTIZE,TNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
\.III. IZ\'.{NREDNI - OS'I'ALI RASHODI
IX. TIKT]PNI PRIHODI
X.
T
KI.
XI. DOBIT ILI GTIBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
1.
r
P\I R,\SII0DI
Dobit prije oporezivanja
8
9
2. Gubitak priie oporezivania
XII. POREZ NA DOBI'I'
XIII. DOBIT II,I GTIBITAK RAZDOBLJA
l. Dobit razdoblja
0
0
2.621.802
530.604
2.624.802
530.604
0
0
2.624.802
530.604
0
0
0
0
2.624.802
530.60,1
l6
8
2. Gubitak razdoblja
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOSIJI{VATNOJ DOBITI
I. DOBIT ILI GIIBITAK RAZDOBLJA
II. OSTALA SVEOBTIHVATNA DOBIT/GTIBITAK PRIJE
PORE,ZA
l.'l'eiaj ne razlike iz preradu
na inozemnog poslovanja
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja linancijske
imovine raspoloZive za prodaju
4. Dobit
ili gubitak
s osnove
udinkovite zaltite novlanog toka
5. Dobit ili gubitak s osnove ulinkovite za5tite neto ulaganja u
inozemstvu
6. ttdio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruienih
ooduzetnika
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
III. POREZ NA OSTAI,I.I SVEOBTIHVATNTI DOBI't
R{ZDOBLJA
I}" NETO OSTAI,A SVEOBITHVATNA DOBIT ILI GTIBITAK
RAZDOBLJA
\,. S\'EOBTIII\"\l'N,T I)OBI'I'
IL
I CT'BI'tAK R,\ZDOBLJ.I
MI)
8
osoba ovl a5t ena za zastupanj e
t0
IZVJESTAJ O NOVEANOM TIJEKU ZA2OI3. GODINU
\ot ('A\t rtJEK
NAZIV POZICIJE
oD post,ovt\n I .rKTIvNosrt
BILJf,SKA
l. Novdani primici od kupaca
2012.
r
32.939.508
2. Novdani rrrimici od tantiiema. naknada. proviziia i sl.
3. Novdani
primici od osigurtuija za naknadu
4. Novdani primici
s
Steta
osnove povrata poreza
l. Novdani izdaci dobavliadima
izdaci zazaposlene
3. Novdan
izdaci za osiguranie za naknade Steta
567.248
772.644
t
s.802.03e
4.581.847
151.752.679
162.0s6.822
.364
41.551.966
23.093.486
23.2'72.826
0
0
53.80
r
4. Novdan izdaci za kamate
ll.
40.333.044
1.347 .687
6.228.025
Ilkupno novlani primici od poslovnih aktivnosti
2. Novdan
r
7l 9.513
10.517.946
5. Ostali novdani primici
l.
2013.
0
0
5. Novdan iz.daci z.aporeze
I
3.450. 166
t3.547 .677
6. Ostali novdani izdaci
22.56t.229
32.304.773
112.906.245
il3.677.242
38.846.434
48.379.580
tlkupno novtani izdaci od poslovnih aktivnosti
AI) NETO
POVECANJE, NOVEANOG TIJE,KA OD
POSLOVNIH AK'IIVNOSTI
A2) NETO SMAN.TENJE NOVCANOG TTJEKA OD
POSLOVNIH AKTIVNOSTI
t1
0
0
2.153.297
251.899
NO}'TAT{I'II.IE,K OD INVES'I'I(]IJSKIH AKI'IVNOS'I'I
l. Novdani primici od prodaje dugotrajne materijalne i
rateriialne imovine
2. Novdan
primici od prodaje vlasnidkih i duZniikih instrumenata
0
0
3. Nor'ean
primici od kamata*
0
0
0
0
36.863.075
38.769.484
39.016.372
3e.021.383
58.089.282
66.332.905
4. Noviani prinrici od dividendi*
5. Ostali novdani primici od investicijskih aktivnosti
lll. tlkupno novtani primici od investicijskih aktivnosti
l. Novdani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine
2. Novdani izdaci za stjecanje vlasnidkih i duZnidkih financijskih
3. Ostali novdani izdaci od investicijskih aktivnosti
2.882.540
lV. Irkupno novlani izdaci od investicijskih aktivnosti
Br) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEKA OD
INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
60.911.822
82) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD
INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
0
0
instrumenata
2.254.761
68.587.666
0
0
l7
2
r.955.450
29.566.283
NOV.AI{I 1I.'I'K OD IIINAIICI.'SKIH AK'TIVNOS I'I
l. Novdani primici od izdavan ja vlasnidkih i duZnidkih financijskih
instrumenata
2. Novdani primici od glavnice kredita, zaduLnic4 pozajmica i drugih
:sudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V, Ukupno novCani primici od financijskih aktivnosti
0
0
0
0
0
0
0
0
3.660.829
4.972.300
2. Novdani izdac za isplatu dividendi
0
0
3. Novdani izdac za financijski najam
()
0
4. Novdani izdaci za otkup vlastitih dionica
0
0
t.725
561.8t3
l. Novdani izdac za otplatu glavnice kredita i obveznica
5. Ostali noviani izdaci od llnanciiskih aktivnosti
VI. Ukupno novlani izdaci od financijskih aktivnosti
6',7
4.332.554
5.534.1
r
3
lr
NE'r'o povEeANJE NOVTANOG TTJEKA OD
FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
cl)
C2) NETO SMANJI]NJE NOVEANOG TIJEKA OD
F'INANCI.ISKIH AKTIVNOSTI
t7
l7
likupno povedanje novdanog tijeka
I
Ukupno smanjenje novEanog tijeka
0
0
4.332.s54
5.534. I t 3
2.558.430
13.279.184
0
Novac i novlani ekvivalenti na poletku razdoblja
l1
Pove6anje novca i novlanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novianih ekvivalenata
Novac i novlani ekvivalenti na kraju razdoblja
0
34.464.987
47.023.417
2.558.430
t3.279.184
0
0
r
47.023.417
60.302.601
Novac i novdane ekvivalente dine novdana sredstva na Ziro radunima i deviznim radunima te orodena
sredstva.
MP
osoba ovla5tenaza zastupanje
mV0D0\00 I l(A}'lALlilClJAo o,
E)
| ,, r l( ir: )"i-i
l2
IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITAL AZA2OI3. GODINU
NAZIV POZICUE
BIUESKA
2012.
POVECATTJE
SMANJENJE
2013.
L. Upisani kapital
18
771.758.700
771.758.700
2. Kapitalne rezerve
18
u.852.O17
11.852.017
3. Rezerve iz dobiti
4.Zadriana dobit ili preneseni gubitak
18
5. Dobit ili gubitak tekuie godine
18
-28.228.697
2.624.802
-2s.603.895
2.624.802
530.604
2.624.802
530.604
[email protected]
3.155.406
2.624.802
758.537.426
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne
imovine
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine
raspoloiive za orodaiu
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve
11. Teiajne razlike s naslova neto ulaganja u
inozemno poslovanie
12.
Tekuii i odgocleni porezi (dio)
13.
Zaitita novdanog tijeka
14. Promjene raiunovodstvenih politika
15. lspravak znatajnih pogreiaka
prethodnos razdoblia
16. Ostale promjene kapitala
3.402.343
530.604
17. Ukupno povedanje ili smanjenje kapitala
3.402343
530.604
Mp
A*^^" r!r);
osoba ovla5tena
z,a
zastupanie
l3
BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
1.
DJELATNOST
U svrhu usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93) izvršen je upis u Sudski
registar Trgovačkog suda u Rijeci dana 05. siječnja 1996. godine kojim je Društvo upisano kao
Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za
vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Rijeci, ulica Dolac 14.
Djelatnost Društva je skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode, tehničko ispitivanje i analiza
vode, uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti, uporaba opasnih kemikalija i
skladištenje opasnih kemikalija. Društvo obavlja i druge djelatnosti koje služe navedenoj
djelatnosti, a obavljaju se uobičajeno i u manjem opsegu uz opisane djelatnosti.
Prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u, Društvo je razvrstano pod
djelatnost s brojčanom oznakom razreda 3600– skupljanje, pročišćavanje i opskrba vode.
Matični broj poslovnog subjekta je 3331903 i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u
obavljanju svoje djelatnosti koristi OIB 80805858278.
Članovi Društva i udjeli u kapitalu:
Osnivač
Grad Rijeka
Grad Bakar
Općina Čavle
Općina Jelenje
Grad Kastav
Općina Klana
Općina Viškovo
Općina Kostrena
Grad Kraljevica
Ukupno
2.
Vrijednost uloga
u kn
655.128.200
28.174.000
13.161.000
7.933.200
17.092.200
5.424.400
14.339.100
17.917.000
12.589.600
771.758.700
Učešće
%
84,89
3,65
1,71
1,03
2,21
0,70
1,86
2,32
1,63
100,00
OKVIR IZVJEŠTAVANJA
Financijski izvještaji Društva sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Nar.nov.
br.109/07 i 54/13) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od
Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije.
Društvo je obveznik revizije za 2013. godinu. Reviziju je obavilo Društvo Rev-RI d.o.o. Rijeka,
a svota te usluge je 65.000 kuna (bez PDV-a).
14
3.
SUSTAV UPRAVLJANJA DRUŠTVOM
Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Upravu Društva čini direktor koji
samostalno i pojedinačno zastupa Društvo. Direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Rijeka je Andrej Marochini.
Nadzorni odbor Društva bira i razrješava Glavna skupština. Funkciju članova Nadzornog odbora
obnašali su u 2013. godini:
1.
2.
3.
4.
5.
4.
Vladimir Benac
Ivica Rubeša
Nedeljko Tomić
Stanislav Valić do 18.11.2013.godine, a od navedenog datuma Adriana Klemen
Vladimir Bolf do 18.11.2013.godine, a od navedenog datuma Tomislav Vukelić.
SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA PRIMIJENJENIH U IZRADI
TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013. GODINU
Osnovne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja temeljnih financijskih izvještaja
za 2013. godinu su sljedeće:
a)
Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina
/i/
Nekretnine, postrojenja i oprema (dugotrajna materijalna imovina) obuhvaćaju
zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, alate, pogonski i uredski inventar,
namještaj i prijevozna sredstva;
/ii/
Dugotrajnu nematerijalnu imovinu čine izdaci za razvoj, te patenti, licencije, i ostala
prava;
/iii/
Nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine tijekom godine evidentiraju se
po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljenih
sredstava povećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u uporabu;
/iv/
Stvari i oprema se iskazuju kao dugotrajna materijalna imovina ako im je u vrijeme
nabave vijek uporabe duži od jedne godine.
b)
Amortizacija
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine obračunava se prema stopama ne
višim od porezno dopustivih stopa u smislu odredbi Zakona o porezu na dobit, a koje su
određene tako da se nabavna ili revalorizirana vrijednost osnovnih sredstava amortizira u
jednakim godišnjim iznosima tijekom predviđenog vijeka uporabe osnovnog sredstva.
Amortizacija se obračunava po pojedinačnim osnovnim sredstvima do njihovog potpunog otpisa.
Stope amortizacije, koje su u primjeni, su:
15
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Nematerijalna imovina
2012.
2013.
1,00 – 9,00 %
4,00 – 25,00 %
20,00 %
1,00 – 9,00 %
4,00 – 25,00 %
20,00 %
U 2013. godini izjednačen je vijek trajanja, a time i stope amortizacije cjevovoda vodovoda i
odvodnje.
Zemljišta i imovina u pripremi se ne amortizira.
c)
Ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu
Društvo svoja ulaganja u osiguravajuće društvo i druga nepovezana društva razvrstava prema
Međunarodnom računovodstvenom standardu 39. – Financijski instrumenti, priznavanje i
mjerenje, kao ulaganja raspoloživa za prodaju i iskazuje ih u poslovnim knjigama i financijskim
izvještajima po fer vrijednosti ili po trošku stjecanja.
d)
Zalihe
/i/
Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, radne i zaštitne odjeće i
autoguma iskazuju se po cijeni koštanja / nabave ili neto očekivanoj prodajnoj
vrijednosti u ovisnosti od toga koja je niža, dok se utrošak iskazuje po prosječnim
cijenama;
/ii/
U svim slučajevima kada je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto očekivanu
prodajnu vrijednost obavlja se ispravak vrijednosti zaliha na teret Računa dobiti i
gubitka;
/iii/
Sitan inventar, radna i zaštitna odjeća te autogume terete troškove razdoblja u
cjelokupnoj vrijednosti prilikom stavljanja u upotrebu.
e)
Potraživanja temeljem prodaje (potraživanja od kupaca)
/i/
Potraživanja temeljem prodaje obuhvaćaju sva potraživanja za obavljene usluge u
zemlji;
/ii/
Na teret Računa dobiti i gubitka, sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. godine, obavljen
je ispravak vrijednosti za sva utužena potraživanja temeljem prodaje.
f)
Prihodi
Prihod je bruto povećanje ekonomskih koristi tijekom razdoblja koje proizlazi iz redovne
aktivnosti društva, kada to povećanje ima za posljedicu povećanje glavnice, osim povećanja koja
se odnose na ulaganje vlasnika. Sukladno propisima, poslovni prihodi priznaju se po isporuci
proizvoda, odnosno izvršenju usluga po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za dane popuste i
poreze.
16
g)
Rashodi
Rashod je smanjenje ekonomske koristi tijekom razdoblja u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine
ili povećanja obveza koji za posljedicu imaju smanjenje glavnice, osim smanjenja koja se odnose
na raspodjele glavnice sudionicima u glavnici. Troškove poslovanja sadržane u realiziranim
uslugama, odnosno isporučenim dobrima čine svi troškovi nastali u odnosu na fakturiranu
realizaciju.
h)
Tekuće i investicijsko održavanje
Troškovi tekućeg održavanja i troškovi investicijskog održavanja materijalnih sredstava
nadoknađuju se iz prihoda tekućeg obračunskog razdoblja. Rekonstrukcije i adaptacije kojima se
mijenja kapacitet ili namjena osnovnih sredstava, knjiži se, odnosno iskazuje kao povećanje
vrijednosti materijalnih sredstava.
i)
Prihodi od kamata
Kamate nastale temeljem potraživanja iz poslovnih odnosa, iskazuju se u Računu dobiti i gubitka
kao financijski prihodi.
j)
Kamate kao rashod
Kamate nastale iz obveza, obračunati do datuma Bilance, iskazuju se u Računu dobiti i gubitka
kao financijski rashodi.
k)
Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman tečajnih razlika
/i/ Sva sredstva i obveze u stranim sredstvima plaćanja preračunata su prema srednjem
tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan Bilance;
/ii/ Negativne tečajne razlike odnosno pozitivne tečajne razlike nastale preračunom svih
obveza i potraživanja u stranim sredstvima plaćanja na protuvrijednost u kunama
iskazuju se u Računu dobiti i gubitka unutar financijskih rashoda i prihoda.
l)
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
Odgođeni prihodi budućeg razdoblja odnose se na namjenska sredstva iz cijene komunalne
usluge namijenjene za investicijske aktivnosti – nabavku dugotrajne imovine i na sredstva
Hrvatskih voda primljena temeljem Ugovora o sufinanciranju i Ugovora o financiranju.
Odgođeni prihodi priznat će se kao prihod za iznos obračunane amortizacije na dugotrajnu
imovinu nabavljenu iz tih sredstava.
17
I
BILJEŠKE UZ BILANCU
5.
DUGOTRAJNA IMOVINA
a)
DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA
(OSNOVNASREDSTVA)
Dugotrajna materijalna imovina prikazana je kako slijedi:
Zemljište
Građevinski
objekti
u kn
Nabavna ili
revalorizirana vrijednost
Stanje 1. siječnja 2013.
Direktna povećanja i
viškovi
Prijenos sa sredstava u
pripremi
Prijenos na druge grupe
imovine ili konta
Otuđivanje i rashodovanje
Stanje 31. prosinca 2013.
Otpis
Stanje 1. siječnja 2013.
Amortizacija za 2013.
godinu
Otuđivanje i rashodovanje
Stanje 31. prosinca 2013.
Sadašnja vrijednost
sredstava
31. prosinca 2013.
Sadašnja vrijednost
sredstava
31. prosinca 2012.
Postrojenja
i
oprema
Alati,pogonsk
i i uredski
inv.,namještaj
i transportna
imovina
Ostala
materijalna
imovina
Sredstva
u
pripremi
Ukupno
materijalna
imovina
u kn
u kn
u kn
u kn
u kn
41.967.064
1.498.823.443
176.251.993
77.690.034
68.601
152.499.252
1.947.300.387
4.308.852
139.870
-
-
-
102.191.172
106.639.894
2.409.455
72.259.495
13.691.711
12.302.082
-
-100.662.743
-
-4.885
48.680.486
-25.304
1.571.197.504
-2.607.780
187.335.924
-2.442.865
87.549.251
68.601
-1.640.873
-62.050
152.324.758
-1.640.873
5.142.884
2.047.156.524
-
733.681.749
108.227.111
56.938.154
-
-
898.847.014
-
19.990.524
-20.173
753.652.100
8.330.357
-2.344.394
114.213.074
6.534.572
-2.259.236
61.213.490
-
-
34.855.453
-4.623.803
929.078.664
48.680.486.
817.545.404
73.122.850
26.335.761
68.601
152.324.758
1.118.077.860
41.967.064
765.141.694
68.024.882
20.751.880
68.601
152.499.252
1.048.453.373
18
Nematerijalna imovina prikazana je kako slijedi:
Osnivački
izdaci
u kn
Izdaci za
istraživanje i
razvoj
Patenti,
licencije,
koncesije,
zaštitni znaci
Goodwill
Nematerijalna imov. u
pripremi
Ukupno
nematerijalna
imovina
u kn
u kn
u kn
u kn
u kn
Nabavna ili
revalorizirana vrijednost
Stanje 1. siječnja 2013.
Direktna povećanja i viškovi
Prijenos sa sredstava u
pripremi
Prijenos na druge grupe
imovine (nematerij. imovina)
Otuđivanje i rashodovanje
Stanje 31. prosinca 2013.
-
12.362.933
-
9.013.233
1.432.250
-
-
21.376.166
1.432.250
-
-
-
-
-
-
-
12.362.933
10.445.483
-
-
22.808.416
Otpis
Stanje 1. siječnja 2013.
Amortizacija za 2013. godinu
Otuđivanje i rashodovanje
Stanje 31. prosinca 2012.
-
12.362.933
12.362.933
6.513.633
1.711.077
8.224.710
-
-
18.876.566
1.711.077
20.587.643
Sadašnja vrijednost sredstava
31. prosinca 2013.
-
-
2.220.773
-
-
2.220.773
Sadašnja vrijednost sredstava
31. prosinca 2012.
-
-
2.499.600
-
-
2.499.600
Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina (bez predujmova) na dan 31.12.2013. godine
iznosi 1.120.298.633 kune. U odnosu na 31.12.2012. godine ( 1.050.952.973 kuna) povećala se
je, a nakon provedenog ispravka vrijednosti (amortizacije), za 6,6 %, odnosno za 69.345.661
kuna.
Materijalna imovina (bez predujmova) iznosi 1.118.077.860 kuna i u ukupnoj dugotrajnoj
imovini učestvuje sa 99,5%. Povećanje vrijednosti materijalne imovine od 6,6% rezultat je
ulaganja u izgradnju novih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i ulaganja na
postojećim objektima kojima se produžava vijek trajanja ili povećava postojeći kapacitet.
Usporedbom zemljišnih čestica iskazanih u knjigovodstvenoj evidenciji Društva po pojedinim
lokacijama sa česticama u vlasništvu Društva u zemljišnim knjigama, utvrđeno je da postoje
razlike u evidencijama, te činjenice da neke čestice nisu uknjižene u imovini Društva.
Usklađivanje je otežano činjenicom da je kroz razdoblje došlo do preoblikovanja (spajanja i
razdvajanja čestica) kao i preimenovanja čestica u zemljišnim knjigama.
Društvo kontinuirano provodi intenzivne aktivnosti na usklađivanju svojih knjigovodstvenih
evidencija sa zemljišnim knjigama, te ukoliko utvrdi da neke čestice nema u svojoj
knjigovodstvenoj evidenciji, iste uknjižava po vrijednosti utvrđenim procjenama od strane
ovlaštenih sudskih vještaka.
Na dan 31.12.2013. godine stanje materijalne imovine u pripremi iznosi 152.324.758 kuna i u
odnosu na stanje 31.12.2012. godine manja je za 174.494 kuna.
19
Direktno povećanje sredstava u pripremi u 2013. godini odnosi se najvećim dijelom na ulaganja
u sljedeće investicije:
-
Izrada studijske i projektne dokumentacije za EU fondove (3.546.428 kuna)
izgradnja Kanalizacijskog sustava Rijeka-Grobnik u sklopu „Projekt Jadran“ (33.266.126
kuna)
izgradnja vodovoda Podbreg (2.505.673 kuna)
izgradnja vodovodnog ogranka Saršoni-Skvažići (2.077.439 kuna)
Kanaliz. RZ Žegoti-Šp. jama-Jurčići-Jurjenići (1.707.135 kuna)
Izgradnja fekal. kanalizacije Glavani u Kostreni, kolektori FK2, FK3, FK4 i Glavani kbr.
26-35 (2.928.113 kuna)
Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac- VS Dražice (2.136.684 kuna)
Vodovod ul. Petorice streljanih (1.250.680 kuna)
Kanalizacija ul. Petorice streljanih (936.436 kuna)
Rekonstrukcija CS Dobrica (2.009.765 kuna)
Rekonstrukcija VS/CS Glavani (492.553 kuna)
Rekonstr. Radionice i stare trafost.kompleksa Zvir (2.411.816 kuna)
Zaštita usisne košare cjev. Izvor Rječine Zoretići (3.716.591 kuna)
Vodovod ul. Pehlin i Mihovilići-Marinići (650.081 kuna)
Kanalizacija ul. Pehlin i Mihovilići-Marinići (1.320.749 kuna)
Vodovod M. Jadranić, Tići, Brigača (1.014.729 kuna)
Kanalizacija M. Jadranić, Tići, Brigača (1.540.827 kuna)
Izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet -Sjever 1, ul. F. Pavina i
Plješevička (802.893kuna)
Izgradnja kanalizacije područja Zamet Sjever 1, ul. F. Pavina i Plješevička (1.142.103
kuna)
Vodovod ul. Internac. brigada i Drenovski put (501.005 kuna)
Kanalizacija ul. Internac. brigada i Drenovski put (1.173.008 kuna)
Vodovod Primorska , Sušačka i Kastavskog odreda (751.938 kuna)
Kanalizacija Primorska i, Sušačka i kastavskog odreda (1.121.569)
nabavu opreme (3.307.475 kuna )
nabavu materijala za investicije (5.538.203 kuna) itd.
Od većih investicija aktivirano je tijekom 2013. godine sljedeće:
-
Vodovod naselja Melnice – Bakar I faza (12.585.942 kuna)
Rekonstrukcija CS Dobrica (5.711.697 kuna)
Rekonstrukcija kompleksa Zvir (5.135.907 kuna)
Izgradnja NUS-a vodoopskrbe implementacijom mjerila kem. param. kvalitete vode
na kontrolnim točkama vodoopskrbnog sustava (3.540.605 kuna)
Rekonstrukcija VS/CS Glavani (3.140.487 kuna)
Sanacija usisnog bazena CS Zvir 1 (2.777.146 kuna)
Rekonstrukcija CS/TS Strmica (2.616.874 kuna)
Kanal. RZ Žegoti-Špor.jama, Jurčići, Jurjenići (2.377.583 kuna)
Zemljište za VS Dražice-Vodoopskrba stamb. područja Martinkovac (2.126.424 kuna)
Odvodnja otpadnih voda poslovne zone Šoići (1.983.357 kuna)
Rekonstrukcija CS Hreljin 2 (1.748.666 kuna)
Rekonstrukcija TS Škrljevo (1.406.365 kuna)
Vodovodni ogranak Martinkovac (1.340.279 kuna)
Modernizacija dispečerskog centra (1.243.960 kuna)
Kanalizacija ul. Gorica, Brozovo i Jurčićeva (1.172.659 kuna)
Rekonstrukcija CS Streljana (1.154.818 kuna)
20
-
Kanalizacija O. Valića 40-46 (1.110.362 kuna)
Rekonstrukcija VS Solin (1.097.793 kuna)
Zamjena v.o. Strossmayerova Kraljevica (1.040.284 kuna)
Kanalizacija ul. Plasi (988.107 kuna)
Vodovod ul. Plasi (814.465 kuna)
Kanalizacija prolaz Marč. draga i Kastavska ul. (982.954 kuna)
Kanalizacijska CS Turan (958.472 kuna)
Kanalizacija CS Sušačka Draga I (941.794 kuna)
Kanalizacija goranska ul. (885.514 kuna)
Vodovod Goranska ul. (430.032 kuna)
Vodovodni ogranak Tonžino (769.028 kuna)
Kolektor ul. Tenčićevo (682.187 kuna) itd.
Tijekom 2013. godine na dijelu investicija u tijeku, a koje su iskazane u ukupnom iznosu od
18.801.130 kuna, nije bilo novih ulaganja. Najvećim dijelom te investicije odnose se na
projektnu dokumentaciju sustava kanalizacije i vodovoda čija će se izgradnja realizirati u
narednim godinama , te investicije vodoopskrbe i odvodnje koje zbog imovinsko-pravnih odnosa
nisu preuzete u vlasništvo Društva.
b)
PREDUJMOVI ZA DUGOTRAJNU MATERIJALNU IMOVINU
Predujmovi za dugotrajnu materijalnu imovinu na dan 31. prosinca 2013. godine iznose
3.146.844 kuna (2012. godine 906.436 kuna ) i odnose se na predujam za radove II faze
kanalizacije Grobnik.
c)
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
Dugotrajna financijska imovina odnosi se na sudjelujuće interese i ostalu dugotrajnu financijsku
imovinu.
Dugotrajna financijska imovina u iznosu od 647.200 kuna odnosi se na ulaganja u vrijednosne
papire, i to:
2012.
2013.
u kn
u kn
Kvarner osiguranje, Rijeka
Konstruktor
Pevec d.d.
Sredstva Udruge hrvatske grupacije
vodovoda i kanalizacije
Stanje 31. prosinca
383.250
221.440
9.400
383.250
221.440
9.400
33.110
647.200
33.110
647.200
Sudjelujući interesi iskazani su po trošku ulaganja u trenutku stjecanja ili po fer vrijednosti u
skladu sa izvješćem Središnjeg klirinško depozitarnog društva.
6.
KRATKOTRAJNA IMOVINA
a)
ZALIHE
21
Na dan 31.12.2013. godine vrijednost zaliha na skladištu iznosi 4.970.484 kuna i manje su u
odnosu na 31.12.2012. godine za 3,5%.
Zalihe sačinjavaju:
2012.
u kn
Sirovine i materijal
Materijal u doradi
Rezervni dijelovi
Stanje 31. prosinca
b)
4.846.821
211.217
95.358
5.153.396
2013.
u kn
4.747.510
133.320
89.654
4.970.484
POTRAŽIVANJA
Potraživanja na dan 31.12.2013. godine iznose 40.603.149 kuna i čine ih potraživanja od kupaca,
potraživanja od države i drugih institucija i ostala potraživanja.
Potraživanja od kupaca odnose se na:
2012.
u kn
Ukupno potraživanje od kupaca
Ispravak vrijednosti
Stanje 31. prosinca
49.576.974
-10.102.766
39.474.208
2013.
u kn
44.626.244
-9.455.871
35.170.373
Potraživanja od države i drugih institucija prikazana su u iznosu od 4.375.655 kuna (2012. godine
u iznosu od 13.301.676 kuna), a najvećim dijelom odnose se na potraživanje s osnova zahtjeva od
Hrvatskih voda.
Ostala potraživanja u iznosu od 1.056.452 kune (2012. godine u iznosu od 1.646.861 kunu)
najvećim dijelom odnose se na potraživanja od Brodogradilišta Viktor Lenac temeljem prodaje
parkirališta (zemljišta) Martinščica u iznosu od 753.557 kuna i potraživanja od odštetnih zahtjeva
od osiguranja u iznosu od 254.603 kune.
22
c)
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
Kratkotrajnu financijsku imovinu čine:
Pozajmice
Predujmovi
Stanje 31. prosinca
2012.
u kn
2013.
u kn
3.765.805
7.095
3.772.900
3.779.826
7.226
3.787.052
U 2013. godini kratkoročna pozajmica odobrena je trgovačkom društvu KD Autrolej u iznosu od
2.500.000 kuna, koja je u tijeku godine vraćena.
d)
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
2012.
u kn
Žiro račun
Žiro račun sredstava naknade za razvoj
Devizni račun
Oročena sredstva
Blagajna
Stanje 31. prosinca
16.161.700
9.892.374
1.290.354
19.678.989
47.023.417
2013.
u kn
25.836.527
9.507.992
1.306.546
23.649.536
2.000
60.302.601
Društvo ima otvorne redovne žiro račune kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka,
Privredna banka d.d. Rijeka, Zagrebačka banka d.d. Rijeka, BSK Bank d.d.( Kvarner banka d.d.
Rijeka) i razvojni žiro račun otvoren kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, te pričuvni
račun otvoren kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka za potrebe kredita od EBRD.
Od ukupno oročenih sredstava na dan 31.12.2013. godine na sredstva naknade za razvoj
komunalne djelatnosti odnosi se 22.060.790 kuna.
7.
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA
I OBRAČUNATI PRIHODI
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja u iznosu od 473.411 kuna (u 2012. godini 516.796 kuna)
odnose se na unaprijed plaćene troškove osiguranja, naknade za uporabu radijske frekvencije i sl.
23
8.
KAPITAL I REZERVE
Kapital KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka prema Rješenju o upisu u sudski
registar kod Trgovačkog suda u Rijeci od 11. kolovoza 2010. godine iznosi 771.758.700 kuna.
Stanje rezervi na dan 31.12.2013. godine u iznosu od 11.852.017 kuna odnosi se na uplate
osnivača Društva do 31.12.2012. godine. U 2013. godini nije bilo uplaćenih sredstava.
Preneseni gubitak na dan 31.12. 2013. godine iskazan je u iznosu od 25.603.895 kuna, a čini ga
gubitak iz 2010. godine u iznosu od 15. 475.317 kuna i gubitak iz 2011. godine u iznosu od
12.753.380 kuna umanjen za dobitak 2012. godine u iznosu od 2.624.802 kune.
Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja je dobitak u iznosu od 530.604 kune. Ostvareni
ukupni prihodi za razdoblje 01-12/2013. godine iznose 115.196.657 kuna, a ostvareni ukupni
rashodi iznose 114.666.053 kune.
U 2013. godini ujednačene su stope amortizacije cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe (grupa 20 B
je s 2% smanjena na 1,43%). Efekt smanjene stope amortizacije je smanjenje ukupnih rashoda u
iznosu od 2.519.302 kune.
Efekt smanjene stope na prihode državnih potpora (sučeljavanje s troškovima amortizacije) je
smanjenje ukupnih prihoda u iznosu od 1.501.895 kuna, te efekt na rezultat poslovanja iznosi
1.017.407 kuna.
U izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti nema dodatnih iznosa koji mijenjaju rezultat, tako da
je sveobuhvatni dobitak u 2013. godini 530.604 kune.
9.
DUGOROČNE OBVEZE
Obveze za dugoročne kredite u iznosu od 56.114.384 kune (2012. godine u iznosu od 52.807.072
kune) odnose se na obveze prema:
2012.
„Mediocredito Centrale“, Italija
Hrvatske vode-Jadranski projekt-I faza
Hrvatske vode-Jadranski projekt-II faza
Erste banka-Marišćina
Erste banka-infrastruktura
Stanje 31. prosinca
Tekuće dospijeće
Dugoročni dio
571.652
10.771.971
5.419.210
12.424.370
30.273.387
59.460.590
-6.653.518
52.807.072
2013.
9.030.274
20.310.163
9.431.914
29.365.798
68.138.149
-12.023.764
56.114.385
Po kreditu Svjetske banke u sustavu Jadranskog projekta-Podsustava Grobnik za I fazu Projekta
u 2013. godini uplaćene su dvije rate kredita u ukupnom iznosu od 1.741.697 kuna od kojih je
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz sredstva cijene za razvoj osiguralo 1.149.520 kuna.
Kredit Svjetske banke za II fazu Projekta Grobnik koji je u korištenju, povučen je u 2013. godini
u iznosu od 14.890.954 kune, pa je stanje iskorištenog zajma 20.310.163 kune. Otplata kredita
ugovorena je u 24 rate, a dvije rate dospijevaju u 2014. godini u iznosu od 2.031.000 kuna, te je
taj iznos iskazan u kratkoročnim obvezama.
24
Prema otplatnom planu po kreditu Erste& Steiermarkische Bank d.d. za izgradnju CZGO
Marišćina u 2013. godini uplaćene su iz sredstava naknade za razvoj 4 rate u ukupnom iznosu od
3.116.878 kuna. Za osiguranje povrata kredita Banka je pri sklapanju Ugovora 2008. godine
upisala založno pravo na zgradi Društva, Dolac 14.
Ugovor o dugoročnom kreditu sa Erste& Steiermarkische Bank d.d. koji je korišten za izgradnju
vodovodne i kanalizacijske mreže Grada Rijeke realiziran je u cjelosti. Ukupan iznos kredita u
iznosu od 30.000.000 kuna realiziran je u 15. tranši. Otplata kredita ugovorena je u 24 rate, a
prva je uplaćena u 2013. godini u iznosu od 1.276.998 kuna. Za osiguranje povrata kredita Banka
je pri sklapanju Ugovora upisala založno pravo drugog reda na zgradi Društva, Dolac 14.
Ugovor o dugoročnom kreditu sa EBRD sklopljen je u svibnju 2013. godine za financiranje
izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na području Grada Rijeke i Grada Kastva u iznosu
od 13.000.000 EUR. Realizacija i povlačenje kredita trebalo bi započeti u drugoj polovici 2014.
godine. U 2013. godini uplaćena je jednokratna naknada u iznosu od 1% ugovorene vrijednosti
kredita.
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita iskazano je u Bilanci u okviru tekućih obveza.
Tijekom 2013. godine Društvo je uredno podmirivalo dospjele kreditne obveze po ugovorima o
kreditu iz ranijih razdoblja.
Po navedenim kreditima upisano je založno pravo na nekretnini Društva: upravna zgrada u ulici
Dolac 14 z.k.ul. 1241, k.o. Rijeka, k.č. 940, osim po kreditu Hrvatske vode – Jadranski projekt,
kod kojeg su primijenjeni financijski instrumenti osiguranja otplate kredita.
Kredit od „Mediocredito Centrale”, Italija za uvoz opreme za pročišćavanje otpadnih voda grada
Rijeke (II faza podmorskog ispusta Delta) u cijelosti je otplaćen.
10.
KRATKOROČNE OBVEZE
a)
OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM
FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan 31. prosinca 2013. godine
iznose 12.023.764 kune (2012. godine 6.653.518 kuna), a odnose se na tekuće dospijeće po
dugoročnim financijskim kreditima.
25
b)
OBVEZE ZA PREDUJMOVE
Obveze za predujmove odnose se na:
2012.
u kn
Kupci u zemlji
Stanje 31. prosinca
2013.
u kn
1.667.198
1.667.198
1.161.796
1.161.796
U okviru obveza za predujmove iskazani su i primljeni predujmovi u iznosu od 987.717 kuna
temeljem primljenih sredstava od KD ČISTOĆA d.o.o. i TD ENERGO d.o.o. koja su primljena
još 1997. i 1998. godine za radove na Upravnoj zgradi KD VODOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o. Ova sredstva sukcesivno se zatvaraju s računima za najamnine za korištenje poslovnog
prostora koji se mjesečno ispostavljaju navedenim komunalnim društvima.
U 2013. godini temeljem izdanih računa za najam zatvorena su avansna sredstva u iznosu od
340.355 kuna.
c)
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Obveze prema dobavljačima odnose se na:
2012.
u kn
Dobavljači u zemlji
Stanje 31. prosinca
2012.
u kn
15.561.845
15.561.845
22.386.136
22.386.136
Obveze prema dobavljačima povećala su se za 43,8% i podmiruju se u ugovorenim rokovima.
d) OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE
Ostale kratkoročne obveze odnose se na:
2012.
u kn
Obveze za naknadu za korištenje voda
Obveze za naknadu za zaštitu voda
Naknada za razvoj vodovoda i kanalizacije
Obveze prema Državnoj upravi za vode
temeljem koncesije
Ostale obveze
Stanje 31. prosinca
2013.
u kn
4.097.911
6.362.522
5.055.795
6.892.201
54.971.254
51.225.123
442.814
1.137.704
2.834.882
3.101.169
68.709.383
67.411.992
Od 2007. godine sukladno Zakonu o komunalnoj djelatnosti i Odluci Skupštine Društva te
Sporazumu i Dodatku Sporazuma, Pravilniku o financiranju komunalne djelatnosti evidencija
namjenskog dijela cijene za razvoj iskazana je u knjigovodstvenim evidencijama po jedinicama
26
lokalne samouprave i prema namjeni sredstava za razvoj. Pravilnikom o financiranju razvoja
komunalne djelatnosti za 2010. godinu sredstva iz cijene komunalne usluge za razvoj
vodoopskrbe i odvodnje ,izuzev sredstava za izgradnju kanalizacijskog sustava Grobnik i Klana,
predstavljaju jedinstvena sredstva namijenjena razvoju vodoopskrbe i odvodnje. Sukladno
odredbi Pravilnika i cjenika koji su u primjeni od 01.srpnja 2009. godine objedinjena su sredstva
za razvoj vodoopskrbe i odvodnje po jedinicama lokalne samouprave.
U obvezama namjenskog dijela za razvoj vodovoda i kanalizacije iskazana su naplaćena i
neutrošena sredstva u iznosu od 38.240.105 kuna i obračunata ,a nenaplaćena sredstva u iznosu
od 12.985.018 kuna.
U okviru ostalih obveza iskazana je i obveza prema osnivačima za kamate obračunate i pripisane
od strane banaka na oročena namjenska sredstva u iznosu od 3.088.241 kuna.
11.
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja u iznosu od 313.760.565 kuna (2012.
godine u iznosu od 257.203.149 kuna) odnose se na obračunati prihod budućeg razdoblja, a po
osnovi namjenskih sredstava za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda iz 1998.i
1999. godine (7.902.537 kuna), odgođenih prihoda po osnovi namjenskih sredstava za razvoj
objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koja su uložena tijekom 2007., 2008., 2009.,
2010. ,2011, 2012 i 2013 godine (178.549.342 kuna), po osnovi sufinanciranja uređenja upravne
zgrade (1.535.284 kune), na sufinanciranje od strane Hrvatskih voda investicije Vodoopskrbe
otoka Krka (14.068.083 kuna), sufinanciranje od strane Hrvatskih voda investicije CS/TS Kozala
1 (1.875.697 kuna), sufinanciranje od strane Hrvatskih voda i Ministarstva financija investicije
Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka Grobnik (27.773.298 kuna), sufinanciranje Hrvatskih
voda Izvor Rječine – Zoretići (7.785.576 kuna), sufinanciranje od strane Hrvatskih voda
investicije izgradnja vodovoda Gornji Pulac( 1.511.797 kuna) izgradnja vodovoda Marišćina
(2.762.558 kuna) izgradnja vodovoda Melnice – visinska zona Bakar (5.431.375 kuna),
sufinanciranje Hrvatskih voda vodovoda i VS Kantrida (2.104.160 kuna), financiranje projektne
dokumentacije za sustav odvodnje-IPA fondove (14.889.454 kuna), na sufinanciranje od strane
Hrvatskih voda investicije na području Grada Rijeke- vodoopskrba (24.897.312 kuna),
sufinanciranje od strane Hrvatskih voda u Općini Kostrena (1.302.819 kuna ), sufinanciranje od
strane Hrvatskih voda- aglomeracija područja Grada Rijeke i općine Kostrena (19.740.931)
sufinanciranje od strane Hrvatskih voda opreme za otklanjanje gubitaka i NUS-a (398.749 kuna),
sufinanciranje od strane Hrvatskih voda za troškove EBRD-a (950.143 kune) i dr. (281.450
kuna).
Sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sukladno
Pravilniku o financiranju komunalne djelatnosti te od 01.01.2012. godine i Odluci o cijeni
naknade za razvoj ova sredstva su bespovratna i predstavljaju prihode komunalnog društva koji
se priznaju u prihode društva u razdobljima uporabe objekata, uređaja i opreme i to na iznos
obračunate amortizacije.
Iz sredstava naknade tijekom 2012. godine (sukladno Odluci o cijeni) isplaćeni su troškovi s
osnova kredita korištenih za izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje (kamate, bankarske
naknade i provizije) u iznosu od 609.342 kune. U istom iznosu priznati su prihodi društva.
Na temelju Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i Ugovora o podzajmu za potprojekat
Jadran ulaganja Hrvatskih voda i ulaganja iz Državnog Proračuna u razvojne zahvate su
27
bespovratna i predstavljaju odgođene prihode komunalnog društva koji se priznaju u prihode
društva u razdobljima uporabe objekata,uređaja i opreme na iznos obračunate amortizacije.
Sa odgođenih prihoda po osnovi naknada za razvoj i ulaganja Hrvatskih voda u 2013. godini u
prihode Društva prenijeto je ukupno 9.247.066 kuna , a za pokriće troškova obračunate
amortizacije.
II
BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA
12.
POSLOVNI PRIHODI
Poslovni prihodi odnose se na:
2012.
u kn
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu
Prihodi od državnih potpora, refundacija,
dotacija, subvencija
Ostali poslovni prihodi (prihodi od napl.
potraž. iz preth. godina, prodaje
osnovnih sredstava, penala,
nagrada i sl. i ostali nespomenuti
poslovni prihodi)
Ukupno
2013.
u kn
107.282.665
96.186.756
7.396.633
9.856.408
9.108.604
123.787.902
7.322.757
113.365.921
U strukturi ostvarenih poslovnih prihoda, prodaja vode i otpadne vode, kao osnovne djelatnosti,
te vanjske usluge kao sporedne djelatnosti, sudjeluju sa 84,8%, prihodi od državnih potpora sa
8,7 % i ostali prihodi sa 6,5%.
Prihodi od prodaje u zemlji čine prihodi od osnovne i sporedne djelatnosti.
Prihod od osnovne djelatnosti- prodaje vode i zbrinjavanja otpadne vode u 2013. godini ostvaren
je u iznosu od 90.392.618 kuna (u 2012. godini 102.302.689 kuna) i sporedne djelatnosti u
iznosu od 5.794.138 kuna ( u 2012. godini 4.979.976 kuna ) što ukupno iznosi 96.186.756 kuna (
u 2012. godini 107.282.665 kuna) .
Prihodi od prodaje u zemlji manji su za 10,4% ,odnosno za 11.095.909 kuna u odnosu na
prethodnu godinu.
Cijena vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje usklađena je sa Zakonom o vodama i Uredbom o
najnižoj cijeni vodnih usluga i u primjeni je od 01. kolovoza 2011. godine.
Prihodi od državnih potpora u iznosu od 9.856.408 kuna (u 2012. godini 7.396.633 kune)
proizlaze iz primjene Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i Pravilnika o financiranju
komunalne djelatnosti.
U 2013. godini ujednačene su stope amortizacije cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe (grupa 20B
je s 2% smanjena na 1,43%). Efekt smanjene stope na prihode državnih potpora je 1.501.895
kuna (prema starim stopama 5.269.806 kuna a prema novim stopama 3.767.911 kuna).
Prihodi od ostvarenih internih usluga, odnosno od usluga za investicije u 2013. godini iznose
18.209 kuna (u 2012. godini 749.927 kuna).
28
Ostali poslovni prihodi u 2013. godini odnose na prihode od naplaćenih potraživanja iz
prethodnih godina u iznosu od 329.743 kune (u 2012. godini 1.714.019 kuna), prihodi po
procjeni vrijednosti zemljišta i objekata Drenova i Dražice u iznosu od 4.453.652 kune, prodaji
materijalne imovine (garaža)u iznosu od 108.192 kuna, prihode od naknada šteta u iznosu od
712.375 kuna(u 2012. godini 958.165 kuna), prihode od najma poslovnog prostora u iznosu od
340.355 kuna (u 2012. godini 338.184 kune), prihodi po sudskim troškovima i kamatama koje
naplaćuje RI-stan u iznosu od 173.361 kunu (u 2012. godini 230.784 kune), prihodi od
naplaćenih garancija u iznosu 54.257 kuna( u 2012. godini 309.221 kunu) te ostale nespomenute
prihode u iznosu od 1.132.613 kuna.
13.
POSLOVNI RASHODI
Poslovne rashode čine:
2012.
u kn
Troškovi materijala, energije, rez.dijelova,
sitnog inv. i dr.
Troškovi prodane robe
Troškovi vanjskih usluga
Troškovi osoblja (nadnice i plaće)
Amortizacija
Ostali troškovi
Vrijednosno usklađenje dugotrajne i
kratkotrajne imovine
Ostali poslovni rashodi (otpisi kratkoročnih
potraživanja, neotpisana vrijednost rashodovane
imovine, rashodi iz prošlih godina i ostali
nespomenuti troškovi poslovanja)
Ukupno
2013.
u kn
17.555.647
43.194
21.486.963
32.483.440
35.069.894
7.583.171
14.941.847
38.571
18.937.514
32.883.393
36.566.529
7.686.618
767.885
725.145
7.018.574
122.008.768
1.740.545
113.520.162
29
Troškovi materijala, energije, rez. dijelova, sitnog inv.
Utrošene sirovine i materijal iznose 5.490.090 kuna (u 2012. godini 6.935.384 kune), troškovi
energije iznose 8.952.440 kuna (u 2012.godini 10.149.354 kune) i troškovi sitnog inventara
iznose 499.317 kuna (u 2012.godini 470.909 kuna).
Troškovi vanjskih usluga
Troškovi vanjski usluga sastoje se od sljedećih troškova:
troškovi usluga održavanja u iznosu od 10.815.949 kuna (u 2012. godini 12.380.234 kune),
troškovi objedinjene naplate u iznosu od 1.997.622 kune (u 2012. godini 1.968.057 kuna) ,
usluge za treća lica u iznosu od 936.753 kune (u 2012. godini 862.890 kuna), troškovi
poštanskog prometa u iznosu od 1.439.965 kuna (u 2012. godini 1.534.050 kuna), usluge revizije
69.500 kuna (u 2012. godini 82.750 kuna) , geodetske usluge 135.564 kune (u 2012. godini
499.590 kuna) , ostale intelektualne usluge u iznosu od 493.997 kuna (u 2012. godini 607.329
kuna), troškovi zakupa u iznosu od 388.537 kuna ( u 2012. godini 401.798 kuna) , troškovi
komunalne usluge u iznosu od 1.185.130 kuna ( u 2012. godini 1.468.165 kuna) , troškovi
prijenosa računa 143.711 kuna (u 2012. godini 241.374 kune) , usluge student servisa 420.738
kuna (u 2012. godini 331.790 kuna) troškovi registracije vozila 133.228 kuna (u 2012. godini
136.746 kuna), troškovi analize vode 183.444 kune (u 2012. godini 165.439 kuna) te ostali
materijalni troškovi u iznosu od 593.376 kuna.
Troškovi osoblja
Troškovi osoblja u iznosu od 32.883.393 kune (u 2012. godini 32.483.440 kuna) učestvuju u
poslovnim rashodima Društva sa 29,0 % i veći su od ostvarenih troškova u 2012. godini za 1,2
%.
Plaće se obračunavaju sukladno odredbama Pravilnika o radu i Kolektivnog ugovora.
Amortizacija
Obračunata amortizacija u iznosu 36.566.529 kuna(u 2012. godini 35.069.894 kune) veća je u
odnosu na prošlu godinu za 1.496.635 kuna, odnosno za 4,3 %.
U 2013. godini ujednačen je vijek trajanja, time i stope amortizacije cjevovoda odvodnje i
vodoopskrbe (grupa 20B je s 2% smanjena na 1,43%). Efekt smanjenja stope je manji trošak
amortizacije za 2.519.302 kune.
Ostali troškovi
Među ostalim troškovima najznačajniji su troškovi naknada zaposlenima kao što su prijevoz na
posao i s posla, primanja u naravi i sl. u ukupnom iznosu od 2.063.972 kune (u 2012. godini
2.005.685 kuna), regres za godišnji odmor u iznosu od 483.208 kuna (u 2012. godini 819.091
kunu), zatim rashodi temeljem premija osiguranja u iznosu od 1.177.045 kuna (u 2012. godini
753.930 kuna) koncesije u iznosu od 1.886.443 kune (u 2011. godini 1.209.739 kuna),
komunalna naknada u iznosu od 687.877 kuna (u 2012. godini 688.967 kuna), bankovne usluge i
trošak pl. prometa u iznosu od 389.334 kune (u 2012. godini 385.619 kuna), doprinosi , članarine
, porezi i druga davanja u iznosu od 270.586 kuna (u 2012. godini 228.413 kuna) te ostali
troškovi u iznosu od 728.153 kuna (u 2012. godini 1.491.727 kuna).
30
Vrijednosno usklađenje
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine odnosi se na sudske postupke koje je Društvo
pokrenulo tijekom godine za naplatu potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 725.145
kuna. U odnosu na prethodnu godinu manje je za 5,6%.
Ostali poslovni rashodi
Među poslovnim rashodima najznačajniji su rashodi materijalne i nematerijalne imovine u
iznosu od 452.146 kuna (u 2012. godini 486.586 kuna), naknadno utvrđeni rashodi prošlih
godina u iznosu od 326.173 kune, otpisi nenaplaćenih potraživanja 131.128 kuna (u 2012. godini
229.836 kuna), subvencionirana voda u iznosu od 785.296 kuna (u 2012. godini 1.227.232
kune), te ostali troškovi u iznosu od 45.802 kune (u 2012. godini 20.166 kuna).
14.
FINANCIJSKI PRIHODI
Financijske prihode čine:
Prihodi od kamata
Prihodi od tečajnih razlika
Prihodi od dividendi
Stanje 31. prosinca
2012.
u kn
2013.
u kn
1.673.431
189.495
1.862.926
1.778.650
50.772
1.314
1.830.736
Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike u iznosu od 1.830.736 kuna. U odnosu na
proteklu godinu manji su za 1,7%, odnosno za 32.190 kuna.
Prihodi od obračunatih redovnih i zateznih kamata iznose 1.778.650 kuna dok su u 2012. godini
iznosili 1.673.431 kunu.
Prihodi nastali temeljem obračuna pozitivnih tečajnih razlika iznose 50.772 kune, a posljedica su
promjene tečaja kune u odnosu na EUR u kojem su iskazane kreditne obveze Društva.
15.
FINANCIJSKI RASHODI
Financijske rashode čine:
2012.
u kn
2013.
u kn
Rashodi od kamata
817.127
629.284
Rashodi od tečajnih razlika
200.131
516.607
Stanje 31. prosinca
1.017.258
1.145.891
Financijske rashode čine kamate i tečajne razlike u iznosu od 1.145.891 kunu. U odnosu na
proteklu godinu veći su za 12,6 %, odnosno za 128.633 kune.
31
Troškovi kamata po dugotrajnim kreditnim obvezama iznose 599.178 kuna, a troškovi zateznih
kamata iznose 30.106 kuna.
Troškovi nastali temeljem obračuna negativnih tečajnih razlika iznose 516.607 kuna, a posljedica
su promjene tečaja kune u odnosu na EUR u kojem su iskazane kreditne obveze Društva.
16.
POREZ NA DOBIT
Porez na dobit obračunava se prema propisima Republike Hrvatske na osnovicu koju čini dobit
kao razlika između prihoda i rashoda, uvećana, odnosno umanjena prema odredbama Zakona o
porezu na dobit.
U 2013. godini KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka nije ostvarilo poreznu
osnovicu poreza na dobit.
17.
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
Izvještaj o novčanom tijeku prezentiran je sukladno Međunarodnom računovodstvenom
standardu br. 7 primjenom izravne metode i prikazuje priljeve i odljeve novca tijekom
obračunskog razdoblja. Sastoji se od tri dijela:
- novčani tijek od poslovne aktivnosti
- novčani tijek od investicijske aktivnosti
- novčani tijek od financijske aktivnosti.
Neto novčani tijek od poslovne aktivnosti je pozitivan i iznosi 48.379.580 kuna.
Neto novčani tijek od investicijske aktivnosti je negativan i iznosi 29.566.283 kune.
Neto novčani tijek od financijske aktivnosti je negativan i iznosi 5.534.113 kuna.
Rezultat navedenih aktivnosti je povećanje novca i novčanih ekvivalenata za 13.279.184 kune.
Primici iz poslovnih aktivnosti tekuće godine i salda primitaka iz prethodnih godine korišteni su
za namirenje nedostatka financijskih sredstava u kategoriji investicijskih i financijskih aktivnosti.
18.
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost kapitala veća je za 530.604 kune, odnosno za 0,1
%.
Vrijednost kapitala upisanog na Trgovačkom sudu iznosi 771.758.700 kuna.
Rezerve Društva na dan 31.12.2013. iznose 11.852.017 kuna i u odnosu na dan 31.12.2012.
godine nisu se promijenile jer nije bilo uplata osnivača Društva tijekom 2013. godine.
Preneseni gubitak na dan 31.12.2013. godine iskazan je u iznosu od 25.603.895 kuna a čini ga
gubitak iz 2010. godine u iznosu od 15.475.317 kuna i gubitak iz 2011. godine u iznosu od
12.753.380 kuna, umanjen za dobitak 2012. godine za 2.624.802 kune.
Dobitak u poslovanju za 2013. godinu iznosi 530.604 kune.
32
19.
UPRAVLJANJE RIZICIMA
VALUTNI RIZIK
Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene
tečaja. Društvo je izloženo promjenama vrijednosti EUR-a, jer su obveze za financijske kredite
denominirane u EUR-e, što Društvo izlaže valutnom riziku. Upravljanje ovim rizikom svodi se
na usklađivanje priljeva iz naknade za razvoj komunalne djelatnosti, obzirom da su financijski
krediti korišteni za razvoj komunalne djelatnosti.
KAMATNI RIZIK
Kamatni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene
tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente.
Društvo ima dugoročne obveze po financijskim kreditima uz promjenjivu kamatnu stopu, te kao
posljedicu toga izloženost riziku promjene kamatne stope. Upravljanje ovim rizikom svodi se na
usklađenje priljeva sredstava iz naknade za razvoj komunalne djelatnosti, obzirom da su
financijski krediti i korišteni za razvoj komunalne djelatnosti.
KREDITNI RIZIK
Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze, te
da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Kreditni rizik vezan je za
kreditne obveze Društva, koje na dan 31. prosinca 2013. godine iznose 68.138.149 kuna.
Financijske institucije uz koje je vezan kreditni rizik su Erste banka i Svjetska banka.
Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklađenje priljeva sredstava od strane naknade za razvoj
komunalne djelatnosti.
RIZIK LIKVIDNOSTI
Rizik likvidnosti, koji se također naziva rizikom financiranja, je rizik suočavanja Društva s
teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima.
Zbog pada fizičkog obima usluge očekuje se smanjenje priljeva sredstava i teškoće u likvidnosti
Društva.
33
20.
SUDSKI SPOROVI
Protiv Društva vode se sudski sporovi radi naplate po odštetnim zahtjevima i radni sporovi u
procijenjenom iznosu od 2.900.000 kuna. Za navedene sporove Društvo na dan 31.12.2013.
godine nije izvršilo rezervaciju troškova jer prema procjeni pravne službe i Uprave Društva,
navedeni sudski sporovi ne bi trebali narušiti poslovanje Društva u narednom razdoblju.
21.
AKTIVNOSTI U SKLADU SA ZAKONOM O VODAMA
U skladu sa Zakonom o vodama, Društvo ispunjava obvezu objave Odluke o cijeni vodnih
usluga te obvezu izvještavanja o pokazateljima uspješnosti.
22.
ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE
Od kraja poslovne godine do dana sastavljanja ovog izvješća:
-
Jedinice lokalne samouprave pokrenule su aktivnosti za dokapitalizaciju Društva
prijenosom komunalnih vodnih građevina u vlasništvo Društva, a sukladno članku 146.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama.
-
U prosincu 2013. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni
vodnih usluga, koju je Društvo počelo primjenjivati od 1. veljače 2014.
34
GODIIŠNJE IIZVJEŠŠĆE za 2
2013. Rijekka, travanj 2
2014. 1. UVOD Sukladno zakonskim propisima KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo ) sastavilo je godišnje izvješće za period 01.01.2013. do 31.12.2013. godine. U izradi financijskih izvještaja Društvo primjenjuje Računovodstvene politike Društva koje su u skladu sa odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. U svrhu usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93) izvršen je upis u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci dana 05. siječnja 1996. godine kojim je Društvo upisano kao Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju sa sjedištem u Rijeci, ulica Dolac 14. Djelatnost Društva je skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode, tehničko ispitivanje i analiza , uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti , uporaba opasnih kemikalija i skladištenje opasnih kemikalija. Društvo obavlja i druge djelatnosti koje služe navedenoj djelatnosti , a obavljaju se uobičajeno i u manjem opsegu uz upisanu djelatnost. Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Društvo ima brojčanu oznaku razreda 3600‐djelatnost skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom, matični broj poslovnog subjekta je 3331903 i OIB 80805858278. Temeljni kapital Društva iznosi 771.758.700,00 kn. Tablica br 1: ČLANOVI DRUŠTVA I UDJELI U KAPITALU Osnivač 1 Grad Rijeka Grad Bakar Općina Čavle Općina Jelenje Grad Kastav Općina Klana Općina Viškovo Općina Kostrena Grad Kraljevica U k u p n o Vrijednost
uloga 31.12.2010. 3 655.128.200,00
28.174.000,00
13.161.000,00
7.933.200,00
17.092.200,00
5.424.400,00
14.339.100,00
17.917.000,00
12.589.600,00
771.758.700,00
Učešće 4
84,89%
3,65%
1,71%
1,03%
2,21%
0,70%
1,86%
2,32%
1,63%
100,00%
Temeljem Zakona o trgovačkim društvima usvojen je dana 05.prosinca 1995. godine na Skupštini Društva Društveni ugovor kao temeljni akt Društva. Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. 2 Društvo obavlja svoju djelatnost preko organizacijsko obračunskih jedinica: uslužna jedinica , pomoćno uslužna jedinica i režijska jedinica. Na dan 31.12.2013. godine bilo je 320 zaposlenih i 7 osoba na osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Društvo je prema Zakonu o računovodstvu svrstano u velike poduzetnike i to po osnovi računovodstvenih kriterija: ukupne aktive i broja zaposlenih. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. je u 2013. godini iskazalo je imovinu u vrijednosti od 1.234.229.375,00 kn te ostvarilo slijedeće rezultate: • ukupan prihod 115.196.657,00 kn • ukupne rashode 114.666.053,00 kn • dobitak razdoblja 530.604,00 kn 2. BILJEŠKE UZ BILANCU 2.1. POJAŠNJENJA UZ POZICIJU AKTIVE Tablica br. 2: AKTIVA Opis 2012. 2013. Indeks 3/2 1 2
3
4
DUGOTRAJNA IMOVINA 1.052.506.609,00 1.124.092.678,00 106,8 Nematerijalna imovina Materijalna imovina Financijska imovina 2.499.600,00
1.049.359.809,00
647.200,00
2.220.773,00 1.121.224.705,00 647.200,00 88,8
106,8
100,0
110.372.458,00 109.663.286,00 99,4 5.153.396,00
54.422.745,00
3.772.900,00
47.023.417,00
4.970.484,00 40.603.149,00 3.787.052,00 60.302.601,00 96,5
74,6
100,4
128,2
516.796,00 473.411,00 91,6 1.163.395.863,00 1.234.229.375,00 106,1 KRATKOTRAJNA IMOVINA Zalihe materijala Potraživanja Kratkotrajna financijska imovina Novac u banci i blagajni PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI UKUPNO 3 2.1.1. DUGOTRAJNA IMOVINA U strukturi aktive najznačajniju stavku predstavlja dugotrajna imovina sa učešćem u ukupnoj aktivi od 91,1%. Dugotrajnom nematerijalnom i materijalnom imovinom Društvo se koristi više godina, a unosi se u poslovne knjige prema trošku nabave (MSFI 16). Otpisuje se tijekom svoga vijeka trajanja pojedinačno u okviru skupine i dijelova skupine po pravocrtnoj metodi. Za obračun amortizacije primjenjuju se stope koje su niže od porezno dopuštenih. Unutar materijalne imovine najznačajnija stavka su građevinski objekti u iznosu od 817.545.403,00 kn ili 72,9 % ukupne materijalne imovine. Usporedbom zemljišnih čestica iskazanih u knjigovodstvenoj evidenciji Društva po pojedinim lokacijama sa česticama u vlasništvu Društva u zemljišnim knjigama, utvrđeno je da postoje razlike u evidencijama, te činjenice da neke čestice nisu uknjižene u imovini Društva. Usklađivanje je otežano činjenicom da je kroz razdoblje došlo do preoblikovanja (spajanja i razdvajanja čestica) kao i preimenovanja čestica u zemljišnim knjigama. Društvo kontinuirano provodi intenzivne aktivnosti na usklađivanju svojih knjigovodstvenih evidencija sa zemljišnim knjigama, te ukoliko utvrdi da neke čestice nema u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji, iste uknjižava po vrijednosti utvrđenim procjenama od strane ovlaštenih sudskih vještaka. Materijalna imovina u pripremi (investicije u tijeku) iznose 152.324.758,00 kn ili 13,6% ukupne materijalne imovine. Od značajnijih investicijskih aktivnosti u 2013. godini završena je izgradnja fekalne kanalizacije u RZ Žegoti, u ul. Gorica, Brozovo i Jurčići u Kastvu, fekalna kanalizacija u naselju Glavani u općini Kostrena, rekonstrukcija Crpnih stanica Dobrica, Glavani, Strmica, Hreljin 2 i Streljana, a nastavljena izgradnja kanalizacije Grobnik u sklopu Projekta Jadran , izgradnja kapitalnih objekata Hrvatskih voda po programu vlade RH i priprema studijske i projektne dokumentacije za EU fondove. Vrijednost dugotrajne financijske imovine na dan 31.12.2013. godine iznosi 647.200,00 kn ili 0,05% dugotrajne imovine. 2.1.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA U strukturi aktive kratkotrajna imovina iznosi 109.663.286,00 kn ili 8,9 % ukupne aktive. •
ZALIHE Zalihe obuhvaćaju sirovine i materijal u skladištu, materijal u doradi, obradi i manipulaciji, rezervne dijelove u skladištu, sitan inventar u skladištu i uporabi, radnu i zaštitnu odjeću u uporabi te auto‐gume u uporabi. Vrednovanje i prezentiranje zaliha u skladu je sa MRS‐2‐zalihe. Praćenje sirovina, materijala i rezervnih dijelova vrši se po metodi prosječnih cijena. Razvrstavanje nabavljenih sredstava u sitni inventar vrši se prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/2004, 90/05., 57/06, 14/08, 80/10, 22/12, 148/13).Takvi predmeti uključuju se u troškove u cijelosti prilikom stavljanja u uporabu. Sitni inventar i auto‐gume vode se u evidenciji tako dugo dok su u uporabi. Na dan 31.12.2013. godine vrijednost robe na skladištu iznosila je 4.970.484 ,00 kn. 4 •
POTRAŽIVANJA Potraživanja ukupno iznose 40.603.149,00 kn i čine 37,0 % kratkotrajne imovine Društva. Na potraživanja od kupaca odnosi se 86,6%, potraživanja od države i drugih institucija 10,8% te ostala kratkotrajna potraživanja 2,6 %. •
FINANCIJSKA IMOVINA I NOVAC U BANCI I BLAGAJNI U ukupnoj kratkotrajnoj imovini financijska imovina i novčana sredstva sudjeluju sa 58,4%. Vrijednost novčanih sredstava depozita u banci , na žiro računima za redovno poslovanje te žiro računu za posebne namjene (naknada za razvoj) i u blagajni iznosi 60.302.601,00 kn i veća je za 28,2 % u odnosu na 31.12.2012. godine. 2.2. POJAŠNJENJA UZ POZICIJU PASIVE Tablica br.3: PASIVA Opis 2012. 2013. Indeks 3/2 1 2
3
4
KAPITAL I REZERVE 758.006.822,00 758.537.426,00 100,1 Upisani kapital Kapitalne rezerve Zadržana dobit Preneseni gubitak Gubitak poslovne godine Dobitak poslovne godine 771.758.700,00
11.852.017,00
2.624.802
771.758.700,00 11.852.017,00 25.603.895,00 530.604,00 100,0
100,0
‐
‐
‐
‐
52.807.072,00 56.114.385,00 106,3 95.378.820,00 105.816.999,00 110,9 6.653.518,00
1.667.198,00
15.561.845,00
1.778.176,00
1.008.700,00
68.709.383,00
12.023.764,00 1.161.796,00 22.386.136,00 1.800.949,00 1.032.362,00 67.411.992,00 180,7
69,7
143,8
101,3
102,3
98,1
257.203.149,00 313.760.565,00 121,9 1.163.395.863,00 1.234.229.375,00 106,1 DUGOROČNE OBVEZE KRATKOROČNE OBVEZE Obveze prema bankama Obveze za predujmove Obveze prema dobavljačima Obveze prema zaposlenima
Obveze za poreze ,doprinose Ostale kratkoročne obveze
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA UKUPNO 28.228.697,00
5 2.2.1. KAPITAL I REZERVE •
UPISANI KAPITAL Temeljni ( upisani ) kapital Društva iznosi 771.758.700,00 kn ili 62,5% ukupne pasive. •
KAPITALNE REZERVE Rezerve Društva iznose na dan 31.12.2013. godine 11.852.017,00 kn i u odnosu na dan 31.12. 2012. godine nisu se promijenile jer nije bilo uplata osnivača Društva tijekom 2013. godine. •
PRENESENI GUBITAK I GUBITAK TEKUĆE GODINE Preneseni gubitak na dan 31.12.2013. godine iskazan je u iznosu od 25.603.895,00 kn a čini ga gubitak iz 2010. godine u iznosu od 15.475.317,00 kn i gubitak iz 2011. godine u iznosu od 12.753.380,00 kn, umanjen za dobitak 2012. godine za 2.624.802,00 kn. Dobitak u poslovanju za 2013. godinu iznosi 530.604,00 kn. 2.2.2. OBVEZE •
DUGOROČNE OBVEZE Tablica br. 4: DUGOROČNE OBVEZE Opis 2012. 2013. Indeks 3/2 1 2
3 4
Mediocredito Centrale Svjetska banka Erste banka (za objekat Marišćina ) Erste banka(za infrastrukturu Grada Rijeke Ukupno 0,00
14.476.798,00
9.318.278,00
29.011.996,00
52.807.072,00
0,00 25.567.739,00 6.287.943,00 24.258.703,00 56.114.385,00 ‐
176,6
67,5
83,6
106,3
Temeljem Računovodstvenih politika Društva, dio dugoročnih obveza u iznosu od 12.023.764,00 kn, koje se trebaju podmiriti u slijedećih 12 mjeseci, iskazan je u kratkoročnim obvezama. Kratkoročni dio dugoročne obveze i dugoročna obveza na dan 31.12.2013. godine iznose 68.138.149,00 kn. Po kreditu Svjetske banke u sustavu Jadranskog projekta –Podsustava Grobnik za I fazu Projekta u 2013. godini uplaćene su dvije rate kredita u ukupnom iznosu od 1.741.697,00 kn od kojih je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz sredstva cijene za razvoj osigurao 1.149.520,00 kn. Kredit Svjetske banke za II fazu Projekta Grobnik koji je u korištenju, povučen je u 2013. godini u iznosu od 14.890.954,00 kn, pa je stanje iskorištenog zajma 20.310.163,00 kn. 6 Otplata kredita ugovorena je u 24 rate, a dvije rate dospijevaju u 2014. godini u iznosu od 2.031.000,00 kn, te je taj iznos iskazan u kratkoročnim obvezama. Prema otplatnom planu po kreditu Erste& Steiermarkische Bank d.d. za izgradnju CZGO Marišćina u 2013. godini uplaćene su iz sredstava naknade za razvoj 4 rate u ukupnom iznosu od 3.116.878,00 kn. Za osiguranje povrata kredita Banka je pri sklapanju Ugovora 2008. godine upisala založno pravo na zgradi Društva, Dolac 14. Ugovor o dugoročnom kreditu sa Erste& Steiermarkische Bank d.d. koji je korišten za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže Grada Rijeke realiziran je u cjelosti. Ukupan iznos kredita u iznosu od 30.000.000,00 kn realiziran je u 15. tranši. Otplata kredita ugovorena je u 24 rate, a prva je uplaćena u 2013. godini u iznosu od 1.276.998,00 kn. Za osiguranje povrata kredita Banka je pri sklapanju Ugovora upisala založno pravo drugog reda na zgradi Društva, Dolac 14. Ugovor o dugoročnom kreditu sa EBRD sklopljen je u svibnju 2013. godine za financiranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na području Grada Rijeke i Grada Kastva u iznosu od 13.000.000 eura. Realizacija i povlačenje kredita trebalo bi započeti u drugoj polovici 2014. godine. U 2013. godini uplaćena je jednokratna naknada u iznosu od 1% ugovorene vrijednosti kredita. ZALOŽNO PRAVO Za kreditne obveze upisano je založno pravo na slijedećoj dugotrajnoj imovini : • Upravna zgrada u ulici Dolac 14 z.k.ul. 1241,k.o. Rijeka,k.č. 940 •
KRATKOROČNE OBVEZE Kratkoročne obveze iznose 105.816.999,00 kn i čine 8,6 % pasive. Obveze prema dobavljačima iznose 22.386.136,00 kn i veće su u odnosu na 2012. godinu za 43,8%. Društvo ih podmiruje u ugovorenim rokovima. Obveze za primljene predujmove smanjile su se za 30,3% i iznose 1.161.796,00 kn, a odnose se najvećim dijelom na primljene predujmove KD ČISTOĆA d.o.o. i TD ENERGA d.o.o. za adaptaciju poslovne zgrade u ulici Dolac 14. Izdavanjem mjesečnih računa ovi predujmovi umanjivati će se kroz duži niz godina za koje vrijeme KD ČISTOĆA d.o.o. i TD ENERGO d.o.o.nemaju obveze plaćanja najamnine. Obveze prema zaposlenima i obveze za poreze doprinose i slična davanja u ukupnom iznosu od 2.833.311,00 dio je kratkoročnih obveza po osnovi obračunate plaće za prosinac 2013. godine. Ostale kratkoročne obveze iznose 67.411.992,00 kn i manje su za 1,9% u odnosu na 2012. godinu. Ovaj iznos obuhvaća obveze prema Državnom proračunu ‐ koncesijske naknade za 7 zahvaćanje vode iz vlastitih izvorišta; obveze prema Hrvatskim vodama‐naknada za korištenje i zaštitu voda; naknade za razvoj vodnih građevina. Stanje obračunate, a nenaplaćene naknade za razvoj na dan 31.12.2013. godine iznosi 12.985.018,00 kn kojem iznosu kada dodamo ukupan iznos naplaćenih neutrošenih sredstava od 38.240.105,00 kn iskazana ukupna naknada za razvoj iznosi 51.225.123,00 kn. U iznosu neutrošenih sredstava evidentirana su i sredstva ostvarena po osnovi kamata na oročena sredstva od 3.088.241,00 kn. 2.2.3. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 313.760.565,00 kn ili 25,4 % ukupne pasive. Odnosi se na: ‐ sredstva dobivena za adaptaciju upravne zgrade Dolac 14 od KD ČISTOĆE d.o.o. i TD ENERGA d.o.o. tijekom 1997. godine, a koja na dan 31.12. 2013. godine iznose 1.535.284,00 kn. ‐ sredstva dobivena od Županijske uprave za ceste za sanaciju kolnika na cesti 5017 koja na dan 31.12.2013. iznose 574.362,00 kn ‐ odgođeni prihod po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda iz 1998. i 1999. godine u iznosu od 7.902.537,00 kn. ‐ odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koja su uložena tijekom 2007. do 2013. godine u iznosu od 178.549.342,00 kn. ‐ odgođeni prihod po osnovi ulaganja Hrvatskih voda u izgradnju kapitalnih objekata sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva te sredstava Državnog Proračuna u ukupnom iznosu od 124.089.376,00 kn ‐ ostali odgođeni prihodi u iznosu od 950.143,00 kn. 2.3. UPRAVLJANJE RIZICIMA VALUTNI RIZIK Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo je izloženo promjenama vrijednosti EUR‐a, jer su obveze za financijske kredite denominirane u EUR‐e, što Društvo izlaže valutnom riziku. Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklađivanje priljeva iz naknade za razvoj s odljevima za podmirenje obveza po financijskom kreditu budući da su financijski krediti korišteni za investicijske aktivnosti te da se sredstva osiguravaju iz naknade za razvoj . KAMATNI RIZIK Kamatni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente. Društvo ima dugoročne obveze po financijskim kreditima uz promjenjivu kamatnu stopu, te kao posljedicu toga izloženost riziku promjene kamatne stope. 8 Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklađenje priljeva sredstava iz naknade za razvoj obzirom da su financijski krediti i korišteni za gradnju komunalnih vodnih građevina. KREDITNI RIZIK Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Kreditni rizik vezan je za dugoročne obveze Društva koje na dan 31. prosinca 2013. godine iznose 68.138.149,00 kuna. Financijske institucije uz koje je vezan kreditni rizik su Erste banka i Svjetska banka. Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklađenje priljeva sredstava iz naknade za razvoj budući da se sredstva za povrat kreditnih obveza osiguravaju iz naknade za razvoj. RIZIK LIKVIDNOSTI Rizik likvidnosti, koji se također naziva rizikom financiranja, je rizik suočavanja Društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Zbog pada fizičkog obima usluge očekuje se smanjenje priljeva sredstava i teškoće u likvidnosti Društva. FER VRIJEDNOST Fer vrijednost financijske imovine te financijskih obveza se na dan 31.12.2013. nije značajnije razlikovala od njihove knjigovodstvene vrijednosti. Iskazane vrijednosti povijesnog troška potraživanja i obveza približne su njihovim fer vrijednostima. 3. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA Tablica br.5: RAČUN DOBITI I GUBITKA Opis 2012. 2013. Indeks 3/2 1 2
3
4 POSLOVNI PRIHODI 123.787.902,00 113.365.921,00 91,6 POSLOVNI RASHODI 122.008.768,00 113.520.162,00 93,0 FINANCIJSKI PRIHODI 1.862.926,00 1.830.736,00 98,3 FINANCIJSKI RASHODI 1.017.258,00 1.145.891,00 112,6 UKUPNI PRIHODI 125.650.828,00 115.196.657,00 91,7 UKUPNI RASHODI 123.026.026,00 114.666.053,00 93,2 GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA GUBITAK RAZDOBLJA DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 2.624.802,00 530.604,00 DOBITAK RAZDOBLJA 2.624.802,00 530.604,00 9 3.1. POJAŠNJENJA UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA •
PRIHODI U strukturi ukupnih prihoda prodaja vode i otpadne vode, kao osnovne djelatnosti, te vanjske usluge kao sporedne djelatnosti, sudjeluju sa 83,5 %, ostali prihodi sa 14,9% i financijski prihodi sa 1,6 %. Ostale poslovne prihode predstavljaju prihodi od državnih potpora, prihod od poslovnog najma, prihodi od procjene zemljišta, prihodi od prodaje materijalne imovine, prihodi od naplaćenih potraživanja iz prethodnog razdoblja, prihodi od naknade šteta i naplaćenih penala, prihodi od ostvarenih internih usluga. U 2013. godini ujednačen je vijek trajanja, time i stope amortizacije cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe (grupa 20B je s 2% smanjena na 1,43%). Efekat smanjene stope je manji prihod od državnih potpora za 1.501.895,00 kn (prema starim stopama 5.269.806,00 kn a prema novim stopama 3.767.911,00 kn). Financijske prihode predstavljaju prihodi od kamata na deponirana i oročena sredstva, obračunate zatezne kamate i pozitivne tečajne razlike, te prihodi od dividende od Kvarner Vienna Insurance Group d.d. •
RASHODI Ukupni rashodi sastoje se od slijedećih grupa troškova: ‐
Materijalnih troškova poslovanja u iznosu od 33.917.932,00 kn i učestvuju u ukupnim rashodima sa 29,6%. Najznačajnija stavka unutar ovih troškova poslovanja je trošak električne energije i troškovi redovnog i investicijskog održavanja opreme i objekata vodoopskrbe i odvodnje. ‐
‐
Troškovi osoblja iznose 32.883.393,00 kn ili 28,7 % ukupnih rashoda. Obračunata amortizacija za 2013. godinu iznosi 35.566.529,00 kn ili 31,9% ukupnih rashoda. Obračun amortizacije obavlja se pojedinačno za svako sredstvo razvrstano po amortizacionim grupama po linearnoj metodi po stopama koje su utvrđene temeljem procijenjenog vijeka trajanja imovine. Amortizacija opterećuje troškove poslovanja, a koristi se za ulaganja u rekonstrukcije i zamjene u cilju osiguravanja nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti. U 2013. godini ujednačene je vijek trajanja, a time i stope amortizacije cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe.(grupa 20B je s 2% smanjena na 1,43%). Efekat smanjene stope je manji trošak amortizacije za 2.519.302,00 kn. Efekat promjene stopa amortizacije obračunate na materijalnu i nematerijalnu imovinu po radnim jedinicama: 10 Tablica br.6: EFEKAT PROMJENE STOPE AMORTIZACIJE Opis 1 Obračun amortizacije stare stope 2 Obračun amortizacije nove stope Efekat promjene stopa amortizacije 3 4 PRJ Vodovod PRJ Kanalizacija RJ Zajednički poslovi 25.002.418,00
13.767.478,00
315.935,00
25.002.418,00 11.248.176,00 315.935,00 0,00
2.519.302,00
0,00
Ukupno Društvo 39.085.831,00 36.566.529,00 2.519.302,00
‐
Ostali troškovi iznose 7.686.618,00 kn ili 6,7% ukupnih rashoda, sastoje se od troškova koncesijske naknade za 7 izvorišta, premija osiguranja imovine, naknade troškova zaposlenima,usluga platnog prometa,raznih doprinosa i članarina. ‐
‐
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine iznosi 725.145,00 ili 0,6% ukupnih rashoda i odnosi se na otpis potraživanja od kupaca i na ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca za koje su pokrenuti ovršni postupci. Ostali poslovni rashodi iznose 1.740.545,00 ili 1,5 % ukupnih rashoda. Odnose se na troškove rashoda imovine , rashode po otpisu projekata koji nisu realizirani, troškove subvencionirane vode i otpadne vode. Financijski rashodi iznose 1.145.891,00 kn ili 1,0% ukupnih rashoda. U strukturi financijskih rashoda troškovi kamata po dugotrajnim kreditnim obvezama iznose 599.178,00 kn. Ovi troškovi pokriveni su prihodima iz naknade za razvoj komunalne djelatnosti. U ovu grupu troškova uključene su i obračunate negativne tečajne razlike u iznosu od 516.607,00 kn po dugoročnim kreditima te obračunate zatezne kamate u iznosu od 30.106,00 kn. •
REZULTAT POSLOVANJA Račun dobiti i gubitka pokazuje rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja. Društvo je ostvarilo u razdoblju 01‐12/2013. godine 115.196.657,00 kn ukupnog prihoda, što je za 8,3 % manje od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine. Također je ostvareno 114.666.053,00 kn ukupnih rashoda što je za 6,8 % manje nego u istom razdoblju prošle godine. Ostvareni prihodi veći su od ostvarenih rashoda, pa je iskazan dobitak u poslovanju u iznosu od 530.604,00 kn. 11 U 2013. godini izjednačen je vijek trajanja, a time i stope amortizacije cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe (grupa 20 B je s 2% smanjena na 1,43%). Efekat smanjene stope amortizacije je smanjenje ukupnih rashoda u iznosu od 2.519.302,00 kn. Efekat ujednačavanja vijeka trajanja, a time i stope amortizacije cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe utjecao je i na prihode državnih potpora (sučeljavanje s troškovima amortizacije), te je smanjen ukupan prihod u iznosu od 1.501.895,00 kn. Efekat na rezultat poslovanja iznosi 1.017.407,00 kn. U izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti nema dodatnih iznosa koji mijenjaju rezultat tako da je sveobuhvatna dobit u 2013. godini 530.604,00 kn. 4. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA Izvještaj o novčanom tijeku pruža informaciju o priljevima i odljevima novca tijekom obračunskog razdoblja. U izradi izvješća korištena je direktna metoda. Izvještaj o novčanom tijeku za 2013. godinu iskazuje slijedeće: • Ukupni novčani primici poslovnih aktivnosti iznose 162.056.822,00 kn • Ukupni novčani izdaci od poslovnih aktivnosti iznose 113.677.242,00 kn • Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti iznosi 48.379.580,00 kn • Ukupni novčani primici iz ulagateljskih aktivnosti iznose 39.021.383,00 kn • Ukupni novčani izdaci od ulagateljskih aktivnosti iznose 68.587.666,00 kn • Neto novčani tijek iz ulagateljskih aktivnosti iznosi – 29.566.283,00 kn • Ukupni novčani primici iz financijskih aktivnosti iznose 0,00 kn • Ukupni novčani izdaci iz financijskih aktivnosti iznosi 5.534.113,00 kn • Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti iznosi ‐5.534.113,00 kn Rezultat navedenih aktivnosti je povećanje novca i novčanih ekvivalenata za 13.279.184,00kn. Primici iz poslovnih aktivnosti tekuće godine i salda primitaka iz prethodne godine korišteni su za namirenje nedostatka financijskih sredstava u kategoriji investicijskih aktivnosti, kao i za namirenje kreditnih obveza. 5. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE Iz Izvješća o promjenama glavnice vide se promjene na glavnici‐kapitalu u obračunskom razdoblju. U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost kapitala veća je za 530.604,00 kn, odnosno za 0,1 %. Vrijednost kapitala upisanog na Trgovačkom sudu iznosi 771.758.700,00 kn. 12 Rezerve Društva na dan 31.12.2013. iznose 11.852.017,00 kn i u odnosu na dan 31.12.2012. godine nisu se promijenile jer nije bilo uplata osnivača Društva tijekom 2013. godine. Preneseni gubitak na dan 31.12.2013. godine iskazan je u iznosu od 25.603.895,00 kn a čini ga gubitak iz 2010. godine u iznosu od 15.475.317,00 kn i gubitak iz 2011. godine u iznosu od 12.753.380,00 kn, umanjen za dobitak 2012. godine za 2.624.802,00 kn. Dobitak u poslovanju za 2013. godinu iznosi 530.604,00 kn. Kapital KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na dan 31.12.2013. godine iznosi 758.537.426,00 kn. 6. ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON SASTAVLJANJA BILANCE Od kraja poslovne godine do dana sastavljanja ovog izvješća : ‐ Jedinice lokalne samouprave pokrenule su aktivnosti za dokapitalizaciju Društva prijenosom komunalnih vodnih građevina u vlasništvo Društva, a sukladno članku 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama. ‐ U prosincu 2013. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga, koju je Društvo počelo primjenjivati od 1.veljače 2014. 7. PLAN RAZVOJA Tijekom 2014. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ulagat će u komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju u skladu s Planovima gradnje komunalnih vodnih građevina suvlasnika Društva sa posebnim naglaskom na intenzivniju pripremu projekata za EU fondove. 8. ZAŠTITA OKOLIŠA Društvo provodi zaštitu okoliša sustavom upravljanja zaštitom okoliša prema zahtjevima međunarodne norme ISO 14001:2004 (uveden i certificiran 2011.). Kontinuirano se obavljaju ispitivanja uzoraka otpadnih voda kojima je utvrđeno da zadovoljavaju zadanim parametrima. Rijeka, travanj 2014. DIREKTOR DRUŠTVA: Andrej Marochini, dipl.ing.građ. 13 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
7 022 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content