close

Enter

Log in using OpenID

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2013).

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-05/14-01/4
URBROJ: 2109/14-02-14-1
Prelog, 10. ožujak 2014. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA PRELOGA
n/p predsjednika Vijeća
Temeljem članka 50. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske
županije“ br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.) podnosim
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA
za razdoblje od 01. srpnja 2013. godine
do 31. prosinca 2013. godine
GRADONAČELNIK
Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.
Prelog, veljača 2014. godine
Uvodna riječ gradonačelnika
Prema Statutu Grada Preloga, a u skladu sa zakonom, obveza gradonačelnika je
podnošenje detaljnog izvješća o svom radu Gradskom vijeću, dva puta godišnje.
Cilj ovog Izvješća je obuhvaćanje svih aktivnosti u razdoblju od 01. srpnja – 31. prosinca
2013. godine. Aktivnosti proizlaze iz predizbornog programa koalicije HDZ-a i HSS-a, a
obveza gradonačelnika i njegovog zamjenika je njihova realizacija. Izvješće sadrži i
aktivnosti koje proizlaze iz zakona, podzakonskih akata i odluka Gradskog vijeća, kao i
važećih strateških dokumenata razvoja grada, zakonske nadležnosti rada
gradonačelnika i njegovog zamjenika.
Iz Izvješća je vidljivo kako je zadnje polugodište prošle godine bilo sadržajno i radno
intenzivno s namjerom da se u što kraćem roku realiziraju sva predizborna obećanja
dana građanima Grada Preloga te da nijedan segment našeg društva ne ostane zakinut.
Za sve građane, a i naše goste, osigurali smo jedan sat besplatnog parkinga u samom
centru Grada Preloga čime smo uspjeli stvoriti kontinuiranu cirkulaciju ljudi.
Troškove legalizacije smo smanjili na minimalne, a sam proces se znatno ubrzao.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za gospodarske građevine poljoprivredne
namjene unutar građevinske zone naselja i za pomoćne samostojeće građevine (ljetne
kuhinje, garaže, spremišta, nadstrešnice, sjenici, štaglji, pčelinjaci i sl.) u postupku
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, iznosi 1,00 kn/m3.
Od 01. listopada 2013. godine građanima Grada Preloga osigurana je usluga
laboratorijskih pretraga te mogu vaditi krv u Preloškoj ambulanti. Vađenje krvi za
laboratorijske pretrage je dogovoreno između Grada Preloga, Županijske bolnice
Čakovec i Doma zdravlja Čakovec.
S obzirom da bi povećanje ekonomske cijene smještaja djece u dječjem vrtiću Fijolica
Prelog, uz dosadašnji omjer financiranja bilo dodatno opterećenje za roditelje, promijenili
smo omjer financiranja i to na način da Grad Prelog sudjeluje sa 60 %, a 40 % roditelji.
Time se za roditelje smanjila ekonomska cijena za 99,00 kn. Za 10-satni boravak djece
u vrtiću, cijena iznosi 550,00 kn umjesto dosadašnjih 649,00 kn.
Ekonomska cijena za djecu u jaslicama (do 3 godine starosti) je ostala ista, no
promjenom omjera financiranja ona se također za roditelje smanjila i to za 193,90 kn te
sada iznosi 775,60 kn umjesto dosadašnjih 969,50 kn. Dječji vrtić je zaposlio logopeda
dana 18. studenog 2013. godine na puno radno vrijeme. Troškovi plaće su uključeni u
ekonomsku cijenu.
Osnovna ideja vladajuće koalicije vezano uz daljnji razvoj Grada Preloga je proširenje
Gospodarske zone u Prelogu - Sjever i privlačenje stranih investitora, kao i razvoj
turizma.
U tu svrhu je podnijet zahtjev za izdavanje tabularne isprave Državnom uredu za
upravljanje državnom imovinom za dodjelu zemljišta za proširenje Gospodarske zone za
još 16 ha.
Grad Prelog je prijavio nekoliko projekata. Prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske
učinkovitosti, „Projekt modernizacije javne rasvjete svih naselja Grada Preloga“.
Predana je projektna dokumentacija vezana uz natječaj za projekte energetski
učinkovite i ekološke javne rasvjete. Vrijednost ukupne investicije je 5.407.562,50 kuna,
a tražena sredstva fonda iznose 1.400.000,00 dok je trajanje projekta 24 mjeseci.
Prema Ministarstvu turizma prijavljen je projekt „Izgradnja i uređenje biciklističke staze
Prelog – Donja Dubrava s izgradnjom odmorišta za bicikliste u naselju Oporovec i
očuvanje kulturne baštine“. Ukupna vrijednost prve faze projekta iznosi 2.930.000,00
kuna. Također, prema Ministarstvu turizma je prijavljen i projekt „Uređenje sportskorekreacijske zone Marina Prelog“. Procjena ukupnog iznosa sredstava potrebnih za
realizaciju cijelog projekta iznosi 30.000.000,00.
U Gospodarskoj zoni Sjever svoj novi proizvodno-poslovni prostor otvorila je Bravarija
Štampar i tako stvorila nova radna mjesta. Isto tako, u Gospodarskoj zoni Sjever tvrtka
Kaspar papir je postavila kamen temeljac i započela s izgradnjom hale. Tvrtka Kaspar
papir će također otvoriti nova radna mjesta i to za 20 do 30 osoba.
S obzirom na tešku gospodarsku situaciju u čitavoj zemlji protiv koje se Grad Prelog
uspješno bori, najveći problem u našem Gradu i dalje predstavlja nezaposlenost.
Neprekidno surađujemo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, korisnicima našeg
proračuna, poduzetnicima, sve sa ciljem što kvalitetnijeg rješenja postojećeg problema.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Čakovec u
drugom polugodištu 2013. godine zbog zaposlenja je evidenciju napustilo 179 osoba.
Postotak nezaposlenih osoba u odnosu na ukupni broj stanovnika u 2013. godini iznosi
5,09 %.
I.
KOLEGIJ GRADONAČELNIKA
Kolegij gradonačelnika Grada Preloga uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, čini
njegov zamjenik Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Goran Gotal, njegovi
zamjenici Ignac Belić i Nenad Igrec, te pročelnici upravnih odjela Grada Preloga,
Miljenka Radović pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti i Željko
Poredoš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.
Prva sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga održana je dana 21.
studenog 2013. godine.
U okviru ovlaštenja gradonačelnika donijeto je nekoliko odluka. Imenovani su članovi
Upravnog i Nadzornog odbora Pjevačkog zbora Grada Preloga. U Upravni odbor
Pjevačkog zbora Grada Preloga imenovani su:
Ivan Gradečak, predstavnik Doma kulture Grada Preloga, Željko Poredoš, predstavnik
Grada Preloga i Đuro Ujlaki, Prelog, predstavnik iz redova gospodarstvenika s područja
Grada Preloga.
U Nadzorni odbor Pjevačkog zbora Grada Preloga imenovan je Ljubomir Kolarek,
predstavnik Grada Preloga.
Imenovani su i članovi Upravnog i Nadzornog odbora Puhačkog orkestra Grada Preloga.
U Upravni odbor Puhačkog orkestra Grada Preloga imenovani su:
Jasminka Pervan, predstavnik Doma kulture Grada Preloga, Miljenka Radović,
predstavnik Grada Preloga i Petar Novak, predstavnik iz redova gospodarstvenika s
područja Grada Preloga.
U Nadzorni odbor Puhačkog orkestra Grada Preloga imenovan je Zdravko Kvakan,
predstavnik Grada Preloga.
Donijeta je odluka o imenovanju predstavnika Grada Preloga u Povjerenstvo za
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga. U Povjerenstvo za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske imenovan
je Nino Marđetko. Uz to je donijeta odluka i o imenovanju predstavnika Grada Preloga u
Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje
poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo
višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvene mase. U Povjerenstvo za procjenu troškova
stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u
funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne
mase imenovana je Jelena Glavina.
Druga sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga održana je dana 18.
prosinca 2013. godine.
U okviru ovlaštenja gradonačelnika donijete su odluke o dodjeli subvencije u
poljoprivredi za 2013. godinu. Odobrena je isplata subvencija u poljoprivredi na području
Grada Preloga za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 31.173,16 kuna.
Donijeta je i Odluka o visini članarine Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2014.
godinu.
Donijeta je i Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći i to u iznosu od 200,00 kuna
umirovljenicima čija mirovina ne prelazi iznos minimalne mirovine kao i osobama starijim
od 70 godina bez redovitih prihoda u skladu s uvjetima određenim u Socijalnom planu
Grada Preloga za 2013. godinu.
Zatim u iznosu od 300,00 kuna osobama koje primaju pomoć za uzdržavanje,
nezaposlenim osobama te jednočlanim domaćinstvima u skladu s uvjetima
određenim u Socijalnom planu Grada Preloga za 2013. godinu.
Isto tako je odobrena dodjela jednokratnih novčanih pomoći u iznosu od 1.000,00
kuna mnogočlanim obiteljima slabijeg materijalnog statusa.
Donijet je Zaključak je o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju ekonomske
cijene dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. Odluku o povećanju ekonomske cijene
Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog donijelo je Upravno vijeće. Ekonomska cijena je
povećana s iznosa od 1.298,00 kn na iznos od 1.375,00 kuna.
Treća sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga održana je dana 27.
prosinca 2013. godine.
Donijeta je odluka o dodjeli nagrada naj studentima Grada Preloga za akademsku
2012/2013. godinu. Na području Grada Preloga novčanim nagradama od 300,00 do
1.250,00 kuna nagrađeno je devetnaest studenata. Za ostvarivanje izvanrednih rezultata
na državnim i županijskim natjecanjima, novčanim nagradama od 200,00 do 500,00
kuna, nagrađeno je dvadeset i dvoje učenika srednjih škola sa područja Grada Preloga.
Ukupno je od strane Grada Preloga za uspješne učenike srednjih škola i studente
izdvojeno 18.910,00 kuna.
II. PRIPREMA PRIJEDLOGA OPĆIH AKATA
U okviru svojih ovlasti gradonačelnik je pripremio prijedloge općih akata u suradnji s
upravnim odjelima Grada Preloga i predlagao njihovo donošenje Gradskom vijeću
Grada Preloga. Za period podnošenje izvješća održane su tri sjednice Gradskog vijeća.
Na sjednicama Gradskog vijeća raspravljalo se i donosilo Odluke o sljedećim točkama
dnevnog reda:
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje
01.01. – 30.06.2013. godine.
2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2013. godini.
3. Odluka o I. izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.
godinu
4. Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2013.
godinu.
5. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2013.
godinu.
6. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Preloga za 2013. godinu.
7. Odluka o zaduženju Grada Preloga.
8. Odluka o dopuni Odluke o naknadi za razvoj.
9. Odluka o osnivanju Muzeja CROATA INSULANUS Grada Preloga.
10. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Muzeja CROATA INSULANUS
Grada Preloga.
1.
11. Odluka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.
12. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica
Prelog.
13. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Gospodarske zone Prelog
d.o.o. Prelog i o imenovanju članova Nadzornog odbora GKP PRE-KOM d.o.o.
Prelog
14. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Puconci i Grada Preloga.
15. Proračun Grada Preloga za 2014. godinu, sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu.
16. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
17. Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini.
18. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
19. Socijalni plan Grada Preloga za 2014. godini.
20. Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2014. godini.
21. Program javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2014. godini.
22. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu.
23. Akt o osnivanju trgovačkog društva MARINA PRELOG d.o.o.
24. Odluka o imenovanju Uprave društva MARINA PRELOG d.o.o.
25. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora društva MARINA PRELOG
d.o.o.
26. Odluka o istupanju iz Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Čakovca.
27. Odluka o davanju suglasnosti na povećanje temeljnog kapitala društva GKP PRE
– KOM d.o.o. Prelog.
28. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i
biorazgradivog komunalnog otpada.
29. Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
30. Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja groblja na području Grada Preloga.
31. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
aktivnosti u 2013. godini.
32. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Preloga u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivredoim zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.
33. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Prelog.
34. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja
lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec.
35. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone
u Prelogu – Sjever.
36. III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu.
37. III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2013. godini.
38. II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.
godini na području Grada Preloga.
39. II. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2013. godini.
40. III. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2013. godini.
41. Odluka o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2013. godinu.
42. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Preloga.
43. Odluka o pristupanju Sporazumu gradonačelnika europskih gradova o smanjenju
emisije CO2 povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora
energije.
44. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
mjerilima upisa, načinu i kriterijima financiranja odgoja i skrbi o djeci predškolske
dobi.
45. Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu.
46. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga u 2013. godini.
47. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Preloga u 2014. godini.
Od gore pobrojanih odluka koje je donijelo Gradsko vijeće treba prokomentirati
najvažnije.
Između ostalih, donijeta je Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada
Preloga za razdoblje 01.01 – 30.06.2013. godine.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 7.059.431,56 kuna, a ukupni rashodi i
izdaci u iznosu od 9.060.065,55 kuna. Uključivši višak poslovanja iz prethodne godine
ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 1.951.628,09 kuna.
Donijete su 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu, ukupni plan
proračuna ostaje isti i iznosi 19.520.000,00 kuna. Druge Izmjene i dopune proračuna
rađene su isključivo radi potrebe većeg zaduživanja Grada nego je to bilo planirano, a u
cilju realizacije planiranih investicija.
Prihod od zaduživanja povećava se za 1.000.000,00 kuna, istovremeno se smanjuje
prihod od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za 1.000.000,00 kuna radi
nemogućnosti realizacije.
Donijeta je i Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Gospodarske zone Prelog
d.o.o. Prelog. Za članove Nadzornog odbora Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog
imenovani su: Josip Novak, Vladimir Hunjak, Neven Hercigonja, Aleksandar Kramar i
Branko Martinec.
Imenovani su i članovi Nadzornog odbora GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog i to: Damir
Dominić, Emilija Kovačić, Petar Novak i Matija Strahija.
Peti član Nadzornog odbora GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog je predstavnik radnika,
imenovan od strane skupa radnika i to Božidar Golomboš.
Donesene su i odluke o osnivanju Muzeja CROATA INSULANUS Grada Preloga i o
imenovanju privremenog ravnatelja Muzeja CROATA INSULANUS Grada Preloga.
Muzej se ustrojava radi obavljanja muzejskih djelatnosti kao što je skupljanje, čuvanje i
istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu
obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske
dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno
predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i
spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i
drugih obavijesnih sredstava. Osnivač Muzeja je Grad Prelog. U ime Grada Preloga
osnivačka prava ostvaruje gradonačelnik Grada Preloga.
Privremenim ravnateljem Muzeja CROATA INSULANUS Grada Preloga imenovana je
Iva Kožnjak, mag.hist.art. iz Preloga.
Donijeta je Odluka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu, i to
Marija Radiković i Josip Turek.
Donijeta je i odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Fijolica“ Prelog. Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ imenovani su
Matija Strahija, Jasminka Fleten i Silvija Crnković.
Donesena je Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Puconci i Grada
Preloga. Radi daljnjeg razvoja prijateljskih veza, a na temelju obostranog razumijevanja,
Gradsko vijeće Grada Preloga je prihvatilo uspostavljanje suradnje između Općine
Puconci u Republici Sloveniji i Grada Preloga u Republici Hrvatskoj.
Donesen je Proračun Grada Preloga za 2014. godinu u iznosu od 19.950.000,00.
Proračun za 2014. godinu planiran je na slijedeći način:
PRORAČUN 2014. GODINA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
17.315.000,00
2.635.000,00
13.441.500,00
5.508.500,00
1.000.000,00
Donesen je i Akt o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za
turizam i ugostiteljstvo, MARINA PRELOG d.o.o. Djelatnost društva je: pripremanje
hrane i pružanje usluge prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje
usluga smještaja, catering, kupnja i prodaja robe, turističke usluge u nautičkom turizmu,
seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom,
lovnom, športskom, golf – turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru,
ronilačkom turizmu, ostale turističke usluge, poslovanje nekretninama.
Donijeta je Odluka o imenovanju člana Uprave društva MARINA PRELOG d.o.o. i
članova Nadzornog odbora društva MARINA PRELOG d.o.o.
Upravnim odborom trgovačkog društva MARINA PRELOG d.o.o. imenovan je Neven
Hercigonja.
Za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva MARINA PRELOG d.o.o. imenovani
su: Davor Sokač, Ignac Belić i Emilija Kovačić.
Donijeta je Odluka o istupanju iz Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Čakovca. Grad Prelog istupa iz Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec zbog povećanih financijskih obveza Grada Preloga kao i neizvršenih
dogovorenih obveza Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.
Odlukom o davanju suglasnosti na povećanje temeljnog kapitala društva GKP PRE –
KOM d.o.o. Prelog, Grad Prelog dao je suglasnost na povećanje temeljnog kapitala
društva GKP PRE – KOM d.o.o. Prelog od strane općina Donja Dubrava, Donji
Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija i to u sljedećim omjerima:
OPĆINA
Donji Vidovec
Donja Dubrava
Sveta Marija
Donji Kraljevec
Goričan
Kotoriba
IZNOS UPLATE U
TEMELJNI KAPITAL
DRUŠTVA
8.000,00
11.800,00
11.800,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
POSTOTAK
VLASNIŠTVA
1,0127
1.4937
1,4937
2,0000
2,0000
2,0000
IZNOS UPLATE
U REZERVE
DRUŠTVA
4.546,10
6.819,15
6.819,15
9.092,20
9.092,20
9.092,20
Odlukom o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i
biorazgradivog komunalnog otpada dodjeljuju se poslovi obavljanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada Gradskom
komunalnom poduzeću PRE-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti, Prelog.
Odlukom o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom utvrđuje se potreba
zajedničke provedbe gospodarenja otpadom u okviru obveza jedinica lokalne
samouprave. Opseg zajedničkih mjera gospodarenja otpadom određen je Sporazumom
o zajedničkom provođenju mjera gospodarenja otpad.
Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja sportsko-rekracijske zone Prelog
utvrđuje se detaljna namjena površina, uvjeti uređenja zemljišta, način opremanja
zemljišta prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti
formiranja i korištenja građevnih čestica, uvjeti izgradnje građevina, uvjeti za
sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš i drugi elementi od važnosti za uređenje prostora
unutar područja obuhvata plana. Područje obuhvata nalazi se u jugozapadno od Preloga
i obuhvaća prostor nekoliko izdvojenih područja namijenjenih sportsko- rekreacijskim i
turističkim sadržajima, odnosno područje visoke obale unutar inundacije AH Dubrava
namijenjen rekreacijskim i turističkim sadržajima – tzv. „Preloška marina“, nasip s
vodenim površinama drenažnog kanala uz akumulaciju, područje rekreacijsko turističkih servisa izvan inundacije, sjeverno od „Marine“, dio vodne površine namijenjen
uređenju ribnjaka i rekreacijsko područje uz ribnjak, lokacija Drežnjak. Površina
obuhvata iznosi cca 68,0 ha.
Donesene su i III. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu kojima
se predlaže usklađivanje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda kao i planiranih
prihoda i rashoda do kraja proračunske godine. Proračun je umanjen za 1.250.000,00
kuna, tako da je novi plan Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu iznosio
18.270.000,00 kuna.
Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga izvršilo se usklađenje
dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda te usklađenje sa očekivanim prihodima i
ugovorenim obvezama do kraja proračunske godine.
Povećani su porezni prihodi za 1.244.005,90 kuna i to na ime dosadašnje realizacije i
realno očekivane realizacije do kraja proračunske godine; prihodi od pomoći iz
državnog, županijskog i općeg proračuna smanjeni su za 1.619.000,00 kuna radi
nemogućnosti realizacije istih; prihodi od imovine povećavaju se za 303.604,10 kuna na
ime povećanja prihoda od naknade za korištenje prostora elektrana; prihodi od pristojbi
po posebnim propisima i naknadama povećali su se za 281.390,00 kuna; prihodi od
kazni i ostali prihodi umanjili su se za 10.000,00 kuna radi manje realizacije; prihodi od
prodaje nefinancijske imovine umanjili su se za 1.450.000,00 kuna radi ne realizacije.
Rashodi proračuna u skladu sa prihodovnom stranom planirali su se također u iznosu od
18.270.000,00 kuna.
Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Preloga uređuje se korištenje,
održavanje, izgradnja, rekonstrukcija, zaštita, uređenje prometa, financiranje, upravljanje
nerazvrstanim cestama, gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste i
nadzor nad cestama na području Grada Preloga, a koje nisu razvrstane kao javne ceste
u smislu Zakona o cestama, te postaju nerazvrstane ceste na području Grada Preloga.
III. GRADONAČELNIK U FUNKCIJI SKUPŠTINE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U
VLASNIŠTVU GRADA PRELOGA
Grad Prelog u svom 100% - tnom vlasništvu ima tri trgovačka društva i to:
Gradsko komunalno poduzeće „PRE-KOM“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti,
Prelog, „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. za obavljanje djelatnosti u vezi s
izgradnjom, organizacijom i upravljanjem gospodarskim zonama, Prelog i trgovačko
društvo „MARINA PRELOG“ d.o.o za obavljanje ugostiteljskih i turističkih djelatnosti.
Kao Skupština društva u navedenim trgovačkim društvima pojavljuje se gradonačelnik.
Skupština društva GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelogu u periodu za koji se podnosi izvješće
održala je četiri sjednice.
Na sjednici održanoj dana 01. srpnja 2013. godine donesene su sljedeće odluke:
- odluka o opozivu članova Nadzornog odbora GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog
- odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.
Na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013. godine donijeta je odluka o davanju
suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj posebnoj
reviziji Ekonomske opravdanosti razlika u cijeni skupljanja i odvoza komunalnog otpada
na području Međimurske županije za 2012. godinu u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog od
strane Državnog ureda za reviziju, Ispostava Čakovec.
Na sjednici održanoj dana 09. rujna 2013. godine donesene su sljedeće odluke:
- suglasnost na Odluku Nadzornog odbora o izvršenju prihoda i rashoda GKP
PRE-KOM d.o.o. Prelog za I-VI 2013. godine
- suglasnost na Odluku Nadzornog odbora GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za
financijski leasing za nabavu specijalnog komunalnog vozila za skupljanje bio
otpada
- donošenje Odluke o davanju suglasnosti na povećanje temeljnog kapitala društva
GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.
Na sjednici održanoj dana 25. studenog 2013. godine donesene su sljedeće odluke:
- suglasnost na Odluku o izvršenju prihoda i rashoda GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog
za I-IX 2013. godine
-
suglasnost na Odluku o Planu poslovanja za 2014. godinu donesenim od strane
Nadzornog odbora GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog
Odluka o imenovanju ovlaštenog revizora temeljnih financijskih izvještaja GKP
PRE-KOM d.o.o. Prelog za 2013. godinu.
Skupština Društva – gradonačelnik prisustvovao je jednoj sjednici Nadzornog odbora
GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, održanoj dana 9. srpnja 2013 godine.
Skupština društva GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. Prelog u periodu za koji se
podnosi izvješće održala je dvije sjednice.
Na sjednici održanoj dana 01. srpnja 2013. godine donesene su sljedeće odluke:
- Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Gospodarske
zone Prelog d.o.o. Prelog
- Odluka o izboru članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Gospodarske
zone Prelog d.o.o. Prelog
- Odluka o opozivu i imenovanju Uprave Društva Gospodarske zone Prelog d.o.o.
Prelog.
Na sjednici održanoj dana 10. rujna 2013. godine donesene su sljedeće odluke:
- suglasnost na Odluku Nadzornog odbora Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog
o izvršenju prihoda i rashoda za 2013. godinu sa danom 30. lipanj 2013. godine
- suglasnost na Odluku Nadzornog odbora Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog
o izvršenju prihoda i rashoda na dan 30. rujan 2013. godine
- suglasnost na Odluku Nadzornog odbora Gospodarske zone Prelog d.o.o. o
prihvaćanju ponude za obavljanje revizije poslovanja trgovačkog društva
Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog za 2013. godinu
- suglasnost na Odluku Nadzornog odbora Gospodarske zone Prelog d.o.o. o
Planu prihoda i rashoda za 2014. godinu.
Skupština društva – gradonačelnik je u tom periodu prisustvovao jednoj sjednici
Nadzornog odbora Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog, održanoj dana 9. srpnja
2013. godine.
IV.
GRADONAČELNIK U FUNKCIJI PREDSJEDNIKA TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA PRELOGA
U periodu od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine u organizaciji Turističke zajednice
Grada Preloga održano je nekoliko manifestacija. Svrha manifestacija je predstavljanje
turističke i kulturne ponude Grada Preloga i prigradskih naselja. Uvidom u evidenciju
boravišnih pristojbi je vidljivo kako se u Gradu Prelogu povećao broj turista. Povećao se
broj noćenja na što je utjecalo otvorenje Hotela „Panorama“ i proširenje kapaciteta
„Prepelica“ u Otoku. U 2013. godini je bilo ostvareno 5.800 noćenja.
Na Trgu slobode u Prelogu 1. srpnja održana je glazbena svečanost „Opera pod
zvijezdama“. Grad Prelog uključio se u proslavu ulaska Hrvatske u Europsku uniju
koncertom „Opera pod zvijezdama“.
U Prelogu je u četvrtak 25. srpnja svečano obilježen blagdan svetog Jakoba st.
apostola, zaštitnika župe. Središnja misa službena je nakon procesije od župnog dvora
do crkve. Prečasni Josip Ružman, rodom iz preloške župe, proslavio je 30 godina
svećeničke službe.
Na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture u Prelogu 25. srpnja održan je koncert Adama
Končića i TS Savski valovi.
U Cirkovljanu su 3., 4., i 5. kolovoza održane Seoske igre, zanimljiva i dobre osmišljena
manifestacija koja je okupila velik broj natjecatelja i posjetitelja.
U Donjem Kraljevcu održan je trodnevni Međunarodni voćarski sajam na kojem su se
predstavili i izlagači s područja Grada Preloga.
U Prelogu je obilježena tužna obljetnica, 60 godina od velike tragedije na rijeci Dravi. U
nedjelju 15. rujna obilježena je obljetnica velike tragedije, jedne od najvećih riječkih
nesreća u Europi.
U Osnovnoj školi u nedjelju 29. rujna obilježen je Svjetski dan srca.
Grad Prelog i ove je godine bio dio Varaždinskih baroknih večeri. U sklopu 43. po redu
Varaždinskih baroknih večeri u župnoj crkvi sv. Jakoba u Preloga koncert je odžao
ansambl Musica Antiqua iz Rusije.
Dana 05. listopada 2013. godine na Trgu slobode održana je već tradicionalna
manifestacija „Dani kruha i zahvale“ u organizaciji Turističke zajednice Grada Preloga.
03. studenog 2013. godine u Prelogu je, već tradicionalno, obilježen blagdan sv.
Huberta, koji je, uz ostalo i zaštitnik lovaca.
Pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski iz Čakovca preloškoj publici poklonio je lijep
koncert, isprepleten harmonijom i toplinom božičnog ugođaja.
Božićni koncert u crkvi sv. Jakoba u Prelogu održao je Ansambl narodnih pjesama i
plesova Lado.
Građani Grada Preloga i njihovi gosti veselo su ušli u 2014. godinu. Na trgu ispred
Doma kulture, gdje je i ove godine organiziran doček Nove godine, bilo je vrlo veselo.
Nakon glazbe po izboru DJ-a, na pozornici je stupila grupa Vulkan, koja je rasplesala i
raspjevala posjetitelje.
V.
ODLUKE GRADONAČELNIKA
U obavljanju izvršnih ovlasti gradonačelnik je donosio brojne odluke vezano uz
izvršavanje i osiguravanje izvršavanja akata koje je donijelo Gradsko vijeće te odluke
kojima samostalno odlučuje u pojedinačnim stvarima. Gradonačelnik usmjerava i
nadzire rad upravnih odjela Grada Preloga i mjesnih odbora Grada Preloga.
Donesene su Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u postupcima javne nabave i
to:
1. Radovi na rekonstrukciji i uređenju Ulice Konopljišće i Prvomajske ulice u Prelogu
– odabrana ponuda ponuditelja: TEGRA d.o.o. Čakovec, za iznos od 976.848,53
kn + PDV = 1.221.060,66 kn. Odluka o odabiru donijeta je 13. lipnja 2013.
godine, ugovor je potpisan 14. kolovoza 2013. godine.
2. Radovi na izvedbi javne rasvjete na dionici Prelog – Cirkovljan - odabrana
ponuda ponuditelja KABEL-MONT d.o.o. Domašinec, za iznos od 206.808,55 kn
+ PDV = 258.510,69 kn. Odluka o odabiru donijeta je 24.lipnja 2013. godine,
ugovor je potpisan 24. srpnja 2013. godine.
3. Opskrba električnom energijom - odabrana ponuda ponuditelja PRO-ENERGY
d.o.o. Zagreb, za iznos od 231.029,60 kn + PDV = 288.787,00 kn. Odluka o
odabiru donijeta je 20. rujna 2013. godine, ugovor je potpisan 28. listopada 2013.
godine.
4. Opskrba plinom - odabrana ponuda ponuditelja MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Čakovec, za iznos od 61.565,91 kn + PDV 76.957,39 kn. Odluka o odabiru
donijeta je 18. rujna 2013. godine, ugovor je potpisan 07. listopada 2013. godine.
5. Nabava dugoročnog kredita za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture na
području Grada Preloga u iznosu od 1.500.000,00 kn - odabrana ponuda
ponuditelja Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka, za iznos od 121.599,80
kuna bez PDV-a. Odluka o odabiru donijeta je 28. studenog 2013. godine, ugovor
je potpisan 16. prosinca 2013. godine.
U postupcima tzv. bagatelne nabave donesene su odluke o odabiru najpovoljnijih
ponuđača i to:
1. Izrada idejnog i glavnog projekta prometnice širine 6,00 m u Prelogu, Industrijska
zona istok, UK8, UK5, spoj UK4 i Ulica Vladimira Nazora, spoj UK5 – šljunčara
Eurobeton - odabrana ponuda ponuditelja „URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
GRAĐEVINARSTVA BOŽICA MAGDALENIĆ“, Čakovec, za iznos od 41.000,00
kn + PDV = 51.250,00 kn. Odluka o odabiru donešena je 02. kolovoza 2013.
godine.
2. Radovi na izgradnji pješačko biciklističke staze u naselju Hemuševec – nastavak
- odabrana ponuda ponuditelja PAVLIC-ASFALT-BETON, Goričan za iznos od
65.721,21 kn + PDV = 82.151,51 kn. Odluka o odabiru donešena je 08. kolovoza
2013. godine.
3. Izrada posebne geodetske podloge za projekt oborinske i fekalne kanalizacije te
prometnica za naselje Čehovec sa spojem na kanalizacijski sustav općine Donji
Kraljevec - odabrana ponuda ponuditelja GEO-M, d.o.o., Prelog za iznos od
35.697,70 kn (bez PDV-a). Odluka o odabiru donešena je 09. kolovoza 2013.
godine.
Izrada idejnog i glavnog projekta dijela prometnice ŽC 2033 sa pješačkom i
biciklističkim stazama između Grada Preloga i naselja Čehovec - odabrana
ponuda ponuditelja „AT CONSULT“ d.o.o., Varaždin, za iznos od 64.000,00 kn +
PDV = 80.000,00 kn. Odluka o odabiru donešena je 27. rujna 2013. godine.
5. Nabava, postava i demontaža ukrasne božićne i novogodišnje rasvjete za sva
mjesta na području Grada Preloga - odabrana ponuda ponuditelja D.G.
COMMERCE d.o.o. Prelog, za iznos od 64.695,00 kn + PDV = 80.868,75 kn.
Odluka o odabiru donešena je 12. studenog 2013. godine.
6. Čišćenje poslovnih prostorija u zgradi Gradske uprave u Prelogu, Glavna 35 i 2X
godišnje generalno čišćenje Doma kulture i zgrade - Glavna 33 u Prelogu odabrana ponuda ponuditelja GKP PRE-KOM d.o.o., Prelog, za iznos od
54.840,00 kn + PDV = 68.550,00 kn. Odluka o odabiru donešena je 14. studenog
2013. godine.
7. Radovi na rekonstrukciji i proširenju dijela Cvjetne ulice u Cirkovljanu - odabrana
ponuda ponuditelja PAVLIC-ASFALT-BETON, Goričan za iznos od 67.511,00 kn
+ PDV = 84.388,75 kn. Odluka o odabiru donešena je 03. listopada 2013. godine.
8. Radovi na uređenju parkirališta uz groblje u Cirkovljanu - odabrana ponuda
ponuditelja PAVLIC-ASFALT-BETON, Goričan za iznos od 32.760,00 kn + PDV =
40.950,00 kn. Odluka o odabiru donešena je 03. listopada 2013. godine.
9. Nabava stolnog računala, prijenosnog računala, laserskog printera i MS Office
paketa za potrebe Grada Preloga - odabrana ponuda ponuditelja PERPETUUM
MOBILE d. o. o. Prelog za iznos od 14.111,56 kn + PDV = 17.639,48 kn. Odluka
o odabiru donešena je 20. studenog 2013. godine.
10. Provođenje poslova stručnog nadzora praćenja cijelog tijeka izvođenja radova
izgradnje nogometnih terena u Prelogu - odabrana ponuda ponuditelja TEDING
d.o.o., Sveta Marija, za iznos od 38.000,00 kn + PDV = 47.500,00 kn. Odluka o
odabiru donešena je 02. kolovoza 2013. godine.
4.
U postupcima vezano uz raspolaganje nekretninama donijeta je odluka o kupnji
zemljišta od prodavatelja
- Jančec Borisa iz Donjeg Pustakovca. Kupljena je nekretnina upisana u z.k.ul. br.
3567 k.o. Prelog, čest. br. 3712/359/59 od 608 m2, identična s kat. čest. br.
8105/59 od 608 m2 za iznos od 76.000,00 kuna. Ugovor o prijenosu prava
vlasništva sklopljen 27. kolovoza 2013. godine.
- Vlahek Renate iz Donjeg Kraljevca i Pokrivač Davora iz Čakovca. Kupljena je
nekretnina upisana u z.k.ul. br. 3567 k.o. Prelog, čest. br. 3712/359/58 od 608
m2, identična s kat. čest. br. 8105/58 od 608 m2 za iznos od 76.000,00 kuna.
Službena bilješka sastavljena dana 22.07.2013. godine, plaćanje na rate.
- Sobočanec Andrije iz Preloga. Kupljena je nekretnina upisana u z.k.ul. br. 3567
k.o. Prelog, čest. br. 3712/359/45 od 640 m2, identična s kat. čest. br. 8105/45 od
640 m2 za iznos od 80.000,00 kuna. Službena bilješka sastavljena dana
19.09.2013. godine, plaćanje na rate.
- Višnjić Lidije iz Dunjkovca. Grad Prelog kupio je suvlasnički dio nekretnine od
5/12 dijela, upisane u z.k.ul.br. 2066 k.o. Prelog, z.k.čest.br. 4109 oranica Hrast
Poredje od 1 jutra i 839 čhv (kat.čest.br. 1989 i 1990 D), nakon što je prodavatelj
uredio zemljišnoknjižno stanje predmetne nekretnine, a vezano uz ugovor
sklopljen 14. kolovoza 2008. godine, za 1.690,00 eura u protuvrijednosti kuna na
dan plaćanja.
- Mlinarić Danice iz Preloga, Grad Prelog kupio je cijele nekretnine upisane u
z.k.ul.br. 1193 u k.o. Prelog: z.k.čest.br. 1088/2/1 oranica od 591 čhv i z.k.čest.br.
1088/2/2 oranica od 16 čhv (identične sa k.č.br. 3762/2, oranica Črnilec od 2183
m2) za iznos od 27.315,00 kuna.
- Božek Marije iz Preloga, Grad Prelog kupio je cijelu nekretninu upisanu u
z.k.ul.br. 2068 u k.o. Prelog: čest.br. 1089/1 oranica Podvrtnica od 300 čhv
(identična sa k.č.br. 3760, oranica Črnilec od 1079 m2) za iznos od 18.000,00
kuna.
Donijeta je odluka o prodaji zemljišta suvlasniku kupcu Petković Zlatku iz Preloga. Grad
Prelog prodao je svoj suvlasnički udio od 3500/19200 dijela nekretnine upisane u z.k.ul.
br. 68 k.o. Prelog: čest. br. 555, kuća, dvorište od 602 čhv-a (identična s kat.čest.br. 51D
od 259 m2, kat.čest.br. 52D od 287 m2, kat.čest.br. 53 od 58 m2 i kat.čest.br. 55 od 22
m2) Petković Zlatku, za iznos od 5.000,00 eura u protuvrijednosti kuna prema srednjem
tečaju HNB-a na dan plaćanja. Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen je 23.
srpnja 2013. godine.
Ugovorom o zamjeni nekretnina sklopljenim 23. prosinca 2013. godine između Grada
Preloga i Pintarić Matije, Prelog, ugovorne strane zamijenile su nekretnine na način da
Grad Prelog postaje vlasnik nekretnine upisane u z.k.ul.br. 6190 k.o. Prelog, čest.br.
1016 oranica pri groblju od 625 čhv-a (identična sa kat.čest.br. 3719 oranica Željeznica
od 2151 m2) u 1/1 dijela, a Pintarić Matija postaje vlasnik nekretnine upisane u z.k.ul.br.
7487 k.o. Prelog, čest.br. 4185/A/2 oranica Poredje od 651 čhv-a (identična sa
kat.čest.br. 1921 oranica Štuk Moljve od 4069 m2) u 1/1 dijela.
Ugovorom o diobi nekretnina sklopljenim 23. listopada 2013. godine između Grada
Preloga i Bradač Ane r. Kralj iz Preloga, ugovorne strane su ugovorile da Gradu Prelogu
pripada u cijelosti vlasništvo nekretnine upisane u z.k.ul.br. 402 u k.o. Prelog,
z.k.čest.br. 552/1, voćnjak od 1423 m2 (identična s kat.čest.br. 62 od 1423 m2) u 1/1
dijela, a Bradač Ani pripada u cijelosti vlasništvo nekretnina upisanih u z.k.ul.br. 402 u
k.o. Prelog, z.k.čest.br. 552/2, kuća, dvorište, izgrađeno zemljište od 958 m2 (identična s
kat.čest.br. 63 od 958 m2) i z.k.čest.br. 552/3, dvorište od 446 m2 (identična s
kat.čest.br. 64 od 446 m2) u 1/1 dijela.
Gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju donio odluke o pomoći udrugama,
pojedincima, aktivnostima i manifestacijama u sljedećim iznosima:
RB:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NAMJENA
KU „Seljačka sloga“ Prelog
LUDM-a Prelog
Pjevački zbor udruge umirovljenika Prelog
Književni krug Prelog
Priločka amaterska scena
Dječji pjevački zbor „Maleni“
Društvo Naša djeca
Udruga Prijatelji sv. Roka
Folklorni susreti
IZNOS (kn)
22.000,00
3.500,00
8.500,00
2.500,00
3.150,00
9.605,00
10.000,00
5.000,00
4.000,00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Večer uz tamburicu
Ljeto u Prelogu
Barokne večeri
Prosinac u Prelogu
Rokovo u Draškovcu
Seoske Igre
Obilježavanje ulaska RH
Festival tamburaške glazbe „Kre Mure i
Drave“
Prosinac u Prelogu
Hrvatski crveni križ
Međimurska zaklada solidarnosti Katruža
Udruga slijepih Međimurske županije
Udruga oboljelih od leukemije i limfoma
Donacija društvu DICDP Čakovec
Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec
Udruga dijabetičara Međimurja
Udruga Hrabri telefon
Kalista film Zagreb
Atletski klub Čakovec
NK ČSK Čehovec
NK Čukovec 77
NK Draškovec
NK Galeb Oporovec
NK Mladost Prelog
NK Naprijed Cirkovljan
NK Otok
RK Prelog
STK Prelog
STK Cirkovljan
STK Hemuševec Draškovec
Tenis klub Prelog
ŽRK Prelog
Judo klub Jocker Prelog
Karate klub Mihovil Prelog
Nogometna škola Prelog
KK Prelog
ŠRD Glavatica Prelog
ŠRD Ostriž Cirkovljan
ŠRD Smuđ Draškovec
ŠRD Sloga Oporovec
Streličarski klub Prelog
Biciklistički klub Prelog
Društvo sportske rekreacije „Sportikus“
Prelog
4.000,00
30.000,00
10.000,00
48.255,17
10.000,00
4.000,00
34.299,68
15.000,00
1.700,00
15.000,00
4.000,00
300,00
1.100,00
2.100,00
2.600,00
300,00
800,00
5.600,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
43.461,14
8.000,00
5.000,00
40.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
10.000,00
17.000,00
5.000,00
1.500,00
5.000,00
10.000,00
7.350,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.800,00
1.250,00
500,00
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Planinarsko društvo Prelog
Zmajarski klub „Rode“ Prelog
Grappling klub „Maximus“ Prelog
Zajednica sportskih udruga Grada Preloga
Moto klub Ren-Ban
Udruge proizašle iz Domovinskog rata
Udruga umirovljenika Grada Preloga
Udruga studenata Grada Preloga
Udruga mladih Grada Preloga
Udruga mladih Čukovec
Zrinska garda Čakovec
Ostale udruge građana
1.525,00
2.000,00
6.000,00
5.000,00
2.000,00
8.000,00
4.000,00
800,00
200,00
5.000,00
2.500,00
9.557,00
Za izvještajno razdoblje dodijeljena je 41 novčana pomoć za opremu novorođenog
djeteta i to za prvo dijete 22.000,00 kuna, za drugo dijete 21.000,00 kuna te za treće i
četvrto dijete 10.000,00 pomoći, u sveukupnom iznosu od 53.000,00 kuna.
Sukladno Socijalnom planu Grada Preloga za 2013. godinu ukupno je isplaćeno
87.000,57 kuna što znači da je realizirano 31,07% plana. Za troškove stanovanja
utrošeno je 11.066,97 kuna od toga za troškove komunalne naknade 7.526,60 kuna a
za troškove podmirenja električne energije, plina, vode, odvoza smeća i drugih troškova
3.540,37. Pomoć je primilo 19 korisnika.
Za troškove jednokratne pomoći utrošeno je 34.400,00 kuna. Od toga za Božićne
blagdane prema Odluci o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći i za:
- jednokratne novčane pomoći umirovljenicima utrošeno je 10.800,00 kuna
za 72 osobe.
- jednokratne novčane pomoći za osobe koje primaju pomoć za uzdržavanje i
nezaposlene utrošeno je 13.750,00 kuna za 55 osoba.
- jednokratne novčane pomoći za mnogočlane obitelji slabijeg materijalnog statusa
utrošeno je 5.400,00 kuna, a koristilo je 9 obitelji.
Za jednokratne novčane pomoći prema odlukama Savjeta za socijalnu politiku Grada
Preloga utrošeno je 2.450,00 kuna, a pomoć je koristilo 6 osoba.
Za troškove liječenja prema odlukama Savjeta za socijalnu politiku Grada Preloga
utrošeno je 2.000,00 kuna.
Za potpore u obrazovanju 41.533,60 kuna. Od toga za pomoć za troškove školovanja
iznos od 3.372,00 kuna, za pomoć u školskim kuhinjama iznos od 16.105,00 kuna, za
potporu u dijelu ekonomske cijene dječjeg vrtića u iznosu od 22.056,60 kuna.
VI.
PROJEKTI GRADA PRELOGA
Popis radova realiziranih u okviru Programa gradnje komunalne infrastrukture,
Programa održavanja komunalne infrastrukture te drugih programa:
1.
Kanalizacija i prometnice s pješačko biciklističkim stazama u Industrijskoj zoni
Istok
Završeni su radovi na izvedbi razdjelnog kanalizacijskog sustava Kolektora III – ulice UK
1 te razdjelnog sustava kanalizacije ulice UK2 u Industrijskoj zoni „Istok“ sa
kanalizacijskim priključcima. Također izvršena je i kompletna rekonstrukcija kolničke
konstrukcije, te je izvedena pješačko biciklistička staza sa horizontalnom i vertikalnom
signalizacijom.
Nositelj projekta kanalizacija i prometnice s pješačko biciklističkim stazama u
Industrijskoj zoni Istok su Međimurske vode d.o.o. Čakovec.
Izvođač radova: Međimurska hidrogradnja d.o.o. i tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Goričana
Nadzor provodio: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić iz
Čakovca
Radove financiraju: Hrvatske vode, Međimurske vode d.o.o., Grad Prelog, a također
radove je sufinanciralo i Ministarstvo poduzetništva i obrta.
Pokrenut je postupak ishođenja rješenja za građenje za izgradnju prometnica
Industrijske zone Istok: UK8, UK5, spoj UK4 i ulice Vladimira Nazora i rekonstrukciju i
poboljšanje spoja UK5 i šljunčare Eurobeton d.d. Projektno tehničku dokumentaciju za
spomenuti zahvat izrađuje Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić
iz Čakovca.
Također, izvedena je pristupna cesta ulice UK6 za novu poslovnu građevinu Centra za
vozila Hrvatske i novu poslovnu građevinu Međimurke BS.
2.
Kanalizacija u Dravskoj ulici, Ulici Matije Gupca i Ulici Dragutina Tadijanovića u
Prelogu
Završeni su radovi na izvedbi kanalizacijske mreže s kućnim priključcima u Dravskoj
ulici, Ulici Matije Gupca i Ulici Dragutina Tadijanovića u Prelogu. Po izvedbi kanalizacije
izvedena je temeljita rekonstrukcija kolničke konstrukcije, izvedene su pješačko
biciklističke staze te je izvedeno hortikulturno uređenje zelenih površina.
Radovi su izvedeni u okviru projekta pod nazivom "Razvoj sustava za pročišćavanje
otpadnih voda u Gradu Letenyu i sustava kanalizacije u jugozapadnom dijelu Grada
Preloga" u koji su uključeni Grad Letenye, Međimurske vode d.o.o. te Grad Prelog kao
pridruženi partner. Realizacija projekta trajala je dvije godine.
Nositelj cjelokupnog projekta su Međimurske vode d.o.o. Čakovec.
Radove je izvodila tvrtka TEGRA d.o.o iz Čakovca
Nadzor je provodila tvrtka Rescon d.o.o. iz Čakovca.
Radove su financirali: EU – IPA HUHR, Međimurske vode d.o.o., Hrvatske vode i Grad
Prelog.
Ukupna vrijednost radova: 5.500.000,00 kn, od čega 4.200.000,00 kn financiraju EU –
IPA HUHR, Međimurske vode d.o.o. i Hrvatske vode, dok preostali dio u iznosu
1.300.000,00 kn financira Grad Prelog.
3.
Izvedba javne rasvjete na dionici Prelog – Cirkovljan uz državnu cestu D20
U okviru te nakon izvedbe radova na rekonstrukciji prometnice sa izvedbom pješačko
biciklističkih staza na dionici državne ceste D20 Prelog – Cirkovljan, koje su izvodile
Hrvatske ceste početkom godine, Grad Prelog izveo je javnu rasvjetu. Izvedba javne
rasvjete odvijala se u dvije faze.
U prvoj fazi izveden je produžetak javne rasvjete ulice Kralja Zvonimira u Prelogu.
Izvedeni radovi obuhvaćaju izvedbu 8 stupova javne rasvjete. U drugoj fazi izvedeno je
18 stupova javne rasvjete od Preloga do naselja Cirkovljan.
Radove prve i druge faze zajednički su izveli tvrtka D.G.Commerce d.o.o. iz Preloga,
Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o. i tvrtka Kabel-mont d.o.o.
Na cijeloj dionici javne rasvjete instaliran je novi tip rasvjetnih tijela, tzv. LED
RASVJETA.
Nadzor kompletnih radova provodio je Stanislav Petrac iz tvrtke Bitel d.o.o.
Sveukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 337.634,89 kn.
Radove je sufinanciralo Ministarstvo gospodarstva u iznosu od 46.022,45 kn.
4.
Produžetak javne rasvjete u Otoku
Završeni su radovi na izvedbi produžetka javne rasvjete u Otoku. Izvedeni radovi
obuhvaćaju izvedbu 13 stupova javne rasvjete na dionici županijske ceste LC 20037 od
raskršća sa cestom prema mostu do izlaza iz naselja Otok prema naselju Podbrest. Na
spomenutoj dionici također je instaliran novi tip rasvjetnih tijela tzv. LED RASVJETA.
Izvođač radova je tvrtka D.G.Commerce d.o.o. iz Preloga
Nadzor je provodio Stanislav Petrac iz tvrtke Bitel d.o.o.
Vrijednost izvedenih radova iznosi 183.290,54 kn.
5.
Program primjene mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete
Grada Preloga
U okviru Programa primjene mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete
Grada Preloga, sa ciljem smanjenja troškova potrošnje električne energije, smanjenja
troškova održavanja kao i modernizacije javne rasvjete te poboljšanja energetske
učinkovitosti i stvaranja boljih uvjeta za građane, Grad Prelog krenuo je sa postavom
novog tipa rasvjetnih tijela, tzv. LED RASVJETE. Osim trenutno izvedenih dionica (Ul.
Kralja Zvonimira, cesta D20 Prelog – Cirkovljan, Ludbreška ulica i dionica uz županijsku
cestu u naselju Otok), postava LED rasvjete izvršit će se postepeno, na cijelom području
Grada.
Projekt modernizacije sustava javne rasvjete na cijelom području Grada Preloga
kandidiran je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za
sufinanciranje projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete. Ovih dana
očekuje se odgovor Fonda vezano uz provedbu i rezultate natječaja.
6.
Rekonstrukcija ulice Konopljišće i Prvomajske s izgradnjom pješačkih staza u
Prelogu
Započeli su radovi na rekonstrukciji ulica Konopljišće i Prvomajske sa izvedbom
pješačko biciklističkih staza. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju i proširenje kolnika
prometnice s izvedbom oborinske odvodnje i kućnih kanalizacijskih priključaka, izvedbu
pješačko biciklističkih staza, uređenje kolnih ulaza, izvedbu parkirališta, uređenje zelenih
površina i uređenje priključka na državnu cestu D20 i javnu županijsku cestu.
Izvođač radova: Tegra d.o.o. iz Čakovca
Nadzor provodi: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić iz
Čakovca
Vrijednost dosadašnjih izvedenih radova: 161.765,64 kn
Radove sufinancira Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sa iznosom od
100.000,00 kn.
7.
Rekonstrukcija raskršća županijskih cesta ŽC20038 i ŽC20039 (raskršće kod
trgovačkog centra „KTC“) u Prelogu
Završeni su radovi na rekonstrukciji raskršća županijskih cesta LC 20038 i LC 20039.
Sukladno sporazumu o zajedničkom financiranju radova, obveza Grada Preloga odnosi
se na 50% vrijednosti uređenja pješačko biciklističkih staza na LC 20038 i LC 20039.
Zbog potrebe rekonstrukcije raskršća i izvedbe pješačko biciklističkih staza bilo je
potrebno izmjestiti dva stupa javne rasvjete. Premještanje stupova izvela je tvrtka D.G.
Commerce d.o.o. za iznos od 8.000,00 kn.
Radove na rekonstrukciji raskršća izvela je tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Goričana
Nadzor je provodila tvrtka Rescon d.o.o. iz Čakovca, dok su kontrolu također vršili
Županijska uprava za ceste i Grad Prelog.
Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 953.851,16 kn.
Radove su financirali Županijska uprava za ceste i Grad Prelog.
Iznos sufinanciranja od strane Grada Preloga: 123.714,05 kn.
8.
Uređenje pješačkih staza na groblju u Prelogu
Izvedeni su radovi 1. faze uređenja groblja u Prelogu.
Radovi obuhvaćaju:
- uređenje pješačkih staza
- izvedbu vodovodne mreže sa fontanama
- izvedbu javne rasvjete.
Izvođač radova: GKP PRE-KOM d.o.o. sa kooperantima
Vrijednost dosadašnjih izvedenih radova: 214.786,12 kn.
9.
Produžetak pješačko biciklističke staze Ulice Kralja Tomislava u Hemuševcu
Završeni su radovi na izvedbi nastavka pješačko biciklističke staze Ulice Kralja
Tomislava u Hemuševcu. Izvedena je dionica duljine cca. 135 m, do izlaza iz naselja
Hemuševec u smjeru naselja Donji Kraljevec. Radove su zajednički financirali
Županijska uprava za ceste i Grad Prelog.
Izvođač radova: Pavlic-asfalt-beton iz Goričana.
Sveukupna vrijednost radova: 82.151,51 kn.
Iznos sufinanciranja od strane Grada Preloga: 23.317,50 kn.
10. Izvedba pomoćne prostorije u sklopu Doma kulture u Otoku
Za potrebe spremanja opreme Nogometnog kluba Otok, izvedena je pomoćna prostorija
uz Dom kulture. Radove je izvelo Gradsko komunalno poduzeće GKP PRE-KOM d.o.o. i
tvrtka KLIMA LS d.o.o. Ukupna vrijednost radova iznosi 27.151,33 kn.
11. Uređenje i sanacija Cvjetne ulice u Cirkovljanu i uređenje parkirališta kod groblja
u Cirkovljanu
Izvedeni su radovi na sanaciji i uređenju Cvjetne ulice u Cirkovljanu. Radovi
podrazumijevaju sanaciju oštećenih dijelova ceste, proširenje dionice ceste od mjesnog
groblja do raskršća Cvjetne ulice i ulice Brestek te uređenje bankina.
U sklopu navedenih radova izvedeni su i radovi 1. faze uređenja parkirališta uz mjesno
groblje. Radovi podrazumijevaju izvedbu šljunčane podloge kompletnog parkirališnog
prostora.
Izvođač radova: Pavlic-asfalt-beton iz Goričana.
Vrijednost radova: 145.826,23 kn.
12. Uređenje parka u centru naselja Čehovec
Izvedeni su radovi na uređenju parka u centru naselja. U okviru radova položeni su
betonski opločnici (tlakovci) na pješačkim stazama, izvršena je nabava i postava novih
dječjih igrala kao i popravak i obnova postojećih igrala, izvedeno je hortikulturno
uređenje. Radove je izvelo Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o.
Vrijednost izvedenih radova: 86.128,75 kn.
Vrijednost novih dječjih igrala: 11.833,15 kn.
13. Sportski park "Mladost" u Prelogu
Realizacija radova na uređenju Sportskog parka „Mladost“ u Prelogu podrazumijeva
slijedeće radove:
- razgradnju i izvedbu zaštitne ograde (radovi su izvedeni)
- izgradnju glavnog i pomoćnog igrališta sa navodnjavanjem i odvodnjom te
izvedbom rasvjete pomoćnog igrališta (građevinski radovi su pri završetku, na
proljeće 2014. izvest će se polaganje travnatog tepiha na glavno igralište, dok će
se pomoćno igralište i okolne površine zasijati travnom smjesom)
- ozakonjenje (legalizacija) svih postojećih objekata u Parku „Mladosti“ (u tijeku je
postupak legalizacije).
Izvođač radova: Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić Grada.
Nadzor provodi: TEDING d.o.o. iz Svete Marije.
Ugovorena vrijednost radova: 1.869.892,91 kn.
Vrijednost dosadašnjih izvedenih radova: 606.379,84 kn.
14. Sportski park Čehovec
Pokrenut je postupak legalizacije objekta NK ČSK Čehovec, te je u tu svrhu izrađena
posebna geodetska podloga, dok je u tijeku izrada arhitektonskog snimka izvedenog
stanja objekta. Vrijednost izrade dokumentacije: 10.000,00 kn.
15. Sportski park Čukovec
U Sportskom parku u Čukovcu izvedena je sanacija ograde igrališta, izveden je dio nove
ograde Sportskog parka te su izvršeni soboslikarski radovi prostorija NK Čukovec.
Vrijednost izvedenih radova iznosi 20.355,14 kn. Također, u pripremi su radovi na
izvedbi javne rasvjete sportskog parka.
U tijeku je postupak legalizacije objekta NK Čukovec.
16. Uređenje sportskog parka u Oporovcu
U naselju Oporovec izvedeni su radovi na uređenju sportskog parka. U okviru zahvata
izvršeno je:
- uređenje prostora uz odbojkaško igralište (krčenje šikare sa sjeverne strane
odbojkaškog igrališta, izravnanje nasipa i izravnanje kompletnog okolnog terena
igrališta)
- proširenje za formiranje malonogometnog, rukometnog i košarkaškog igrališta
(izvedeno je proširenje sa zapadne i južne strane postojećeg igrališta). U okviru
radova izvedeni su kompletni zemljani radovi (iskop, uređenje temeljnog tla,
navoz tampona i zbijanje).
Radove je izvelo Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM.
Vrijednost izvedenih radova iznosi 18.167,11 kn.
17. Rekonstrukcija građevine društvene namjene – Kulturni centar
U okviru projekta rekonstrukcije građevine društvene namjene – Kulturni centar na
lokaciji Glavna 33 u Prelogu, za potrebe gradske knjižnice, galerije i muzeja izvršena je
nabava opreme i opremanje prostora Kulturnog centra. Projekat su sufinancirali
Ministarstvo kulture i Grad Prelog. Nabavu opreme i opremanje prostora izvršio je
Školski servis d.o.o. iz Zagreba za iznos od 572.206,25 kn.
Također, u okviru projekta rekonstrukcije građevine društvene namjene – Kulturni
centar, izvršena je temeljita rekonstrukcija prizemnog (dvorišnog) dijela zgrade Glavna
33 – koji koriste članovi Udruge hrvatskih veterana i invalida Domovinskog rata te
Udruge umirovljenika. Radove je izvela tvrtka Team d.d. iz Čakovca. Vrijednost
izvedenih radova je cca. 220.000,00 kn, dok će se opremanje objekta realizirati kroz
projekt „Centar za pomoć u kući“ Međimurske županije u iznosu od cca. 26.000,00 kn.
18. Sanacija kuće u ulici Vladimira Nazora 48, Prelog
Iz razloga dotrajalosti objekta, izvedeni su radovi na rekonstrukciji stambenog objekta u
vlasništvu Grada Preloga u ulici Vladimira Nazora 48 u Prelogu. Radovi podrazumijevaju
izvedbu novog krovišta, zidova, podova, elektroinstalacija, betoniranje betonske ploče.
Radove je izvelo Gradsko komunalno poduzeće GKP PRE-KOM d.o.o.
Vrijednost izvedenih radova: 93.866,09 kn.
U tijeku je provedba projekta koji je započeo početkom 2012. godine (09.01.2012. –
08.07.2014.), a projekt traje dvije i pol godine. Partneri: Grad Letenye, Međimurske
Vode d.o.o. te Grad Prelog kao pridruženi partner.
Ukupni planirani proračun operacije 1.833.568,00 € - od toga na hrvatske projektne
partnere otpada 804.484,00 €. Cilj projekta je zaštita krajolika uz rijeku Muru i njezine
prirodne i ruralne okoline, te očuvanje održivih i prirodnih vrijednosti okoliša, zaštita i
poboljšanje kakvoće vode i okoliša.
Sve planirane aktivnosti s hrvatske strane završene su do kraja 2013. godine, dok se
aktivnost partnera iz Mađarske još odvijaju.
Početak implementacije projekta u okviru IPA IV Operativnog programa za razvoj
ljudskih potencijala – Jačanje mreže socijalnih usluga u zajednici pod nazivom Project
Center for home care and assistance in Međimurje County (Centar za pomoć i njegu u
kući Međimurske županije) započeo je 15. svibnja 2013. godine, a traje 15 mjeseci.
Partneri: Autonomni centar – ACT – kao vodeći partner, te Centar za socijalnu skrb u
Međimurskoj županiji, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Čakovec,
Međimurska županija, gradovi Prelog i Mursko Središće, te Općina Nedelišće. Ukupni
planirani iznos proračuna operacije je 158.865,84 €, a ukupni zatraženi iznos IPA
sredstava iznosi 130.474,73 €.
Cilj predloženog projekta je povećanje pristupačnosti i kvalitete socijalnih usluga vezanih
za pomoć i njegu u kući pomoću javno-privatnog partnerstva, te pridonijeti prevenciji
institucionalizacije socijalnih usluga u Međimurskoj županiji.
Tokom proteklog razdoblja provedene su aktivnosti vezane uz edukaciju
gerontodomaćica, izrađeni su strateški dokumenti, osnovan je Centar za pomoć u kući
Međimurske županije, te je pripremljen i dijelom opremljen prostor za rad Kluba za
starije osobe.
Krajem 2013. godine je od strane Zajedničkog odbora za praćenje projekata iz IPA
programa Slovenija – Hrvatska dobivena informacija da je od 3 prijavljena projekta,
jedan od predloženih projektnih prijedloga odobren te će biti sufinanciran iz IPA
programa.
Radi se o projektu „Jačanje međugeneracijske pomoći u lokalnoj zajednici” - akronima
MEDGEN BORZA – u sklopu 1. prioriteta Gospodarski i društveni razvoj - mjera 3.
Društvena integracija.
Najznačajniji učinci projekta će biti poticanje volonterstva i organizacijskih sposobnosti
mreža volontera, osposobljavanje volontera za rad sa starijim osobama i djecom,
uključivanje socijalno ugroženih ljudi u društvo, osvještavanje stanovništva i vodstva
lokalnih
zajednica
o
problematici
demografskih promjena te o značenju
međugeneracijske solidarnosti za razvoj društva, osiguravanje aktivnog i kvalitetnog
provođenja slobodnog vremena za sve starosne grupe, prijenos znanja i iskustva među
generacijama pomoću neformalnih oblika učenja te jačanje raspoloživog ljudskog i
socijalnog kapitala na programskom području. Ukupna vrijednost projekta iznosi
952.060,76 € od toga se na Grad Prelog odnosi iznos od 125.884,91 € (85% će biti
sufinancirano od strane IPA programa). Partneri na projektu su Općina Loška Dolina
(kao vodeći partner), Općina Rečica ob Savinji, Institut Antona Trstenjaka iz Slovenije, te
gradovi Ludbreg i Prelog s hrvatske strane.
Iz razloga dotrajalosti i velikih troškova održavanja postojećeg objekta Dječjeg vrtića
Fijolica u Prelogu, Grad Prelog krenuo je sa projektom realizacije novog
niskoenergetskog objekta za Dječji vrtić lociranog na novoj lokaciji – parceli u
neposrednoj blizini OŠ Prelog.
U tu svrhu po provedenom postupku javne nabave za izradu projektne dokumentacije,
krenulo se u izradu iste. Projektant, zajednica ponuditelja AKTIS PROJEKT d.o.o. iz
Zagreba i EKSPERTERM d.o.o. iz Zagreba u završnoj je fazi izrade projektne
dokumentacije.
Ugovoreni iznos radova: 130.000,00 kn.
Pored svih navedenih radova, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu, obavljeni su radovi na:
- održavanju i uređenju javnih površina,
- sadnji cvijeća,
- održavanju drvoreda,
- održavanju nerazvrstanih cesta,
- održavanju javne rasvjete,
- održavanju tržnice,
- odlaganju komunalnog otpada te
- održavanju oborinske odvodnje.
Navedeni radovi izvedeni su u ukupnom iznosu od 2.377.529,38 kn.
Na području Grada Preloga i dalje se uspješno provodi veliki projekt, Javni radovi u
suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područna služba Čakovec. Program
javnih radova obuhvaća poslove revitalizacije javnih površina, pomoć starijim i
nemoćnim osobama te gospodarenje okolišom. Većina poslova se obavlja tokom cijele
godine, radnici se mijenjaju svakih šest mjeseci ili ovisno o periodu trajanja radnog
odnosa. Ciljane skupine ovog Programa su dugotrajno nezaposlene starije osobe i
dugotrajno nezaposlene mlade osobe, koje nisu nastavile školovanje nakon osnovne
škole ili nisu završile srednju školu, dok se posebna briga vodi o zapošljavanju osoba s
invaliditetom. Revitalizaciju javnih površina obuhvaćaju poslovi uređenja parkova i
zelenih površina, dok pomoć starijim i nemoćnim osobama čine poslovi pomoći
osobama s invaliditetom te staračkim domaćinstvima. Gospodarenje okolišem
podrazumijevaju poslovi skupljanja odbačenog smeća, komunalnog ili glomaznog
otpada te njihovo odlaganje na predviđena odlagališta. Za provođenje programa Javni
radovi, osiguralo se obučavanje radnika u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Radnici
su opremljeni radnom uniformom, osiguran im je alat te prijevozna i druga sredstva za
provođenje Programa. Do 31. prosinca 2013. godine zaposleno je ukupno 7 osoba na
javnim radovima i to: 01. srpnja 2013. godine - 3 osobe, 01. kolovoza 2013. godine – 3
osobe i 27.12. 2013. godine – 1 osoba.
VII. DRUGE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA
Gradonačelnik Grada Preloga je kao predstavnik Grada Preloga sudjelovao u brojnim
društvenim događajima i događajima humanitarnog karaktera, svečanim sjednicama
gradova i općina. Bio je sudionik i niza skupština raznih udruga kao i svečanim
obilježavanjima važnih datuma. Gradonačelnik potiče i održava prijateljsku suradnju sa
gradovima prijateljima u svrhu što uspješnijih odnosa i provedbu međunarodnih
projekata.
Na kraju želim istaknuti da su donijete odluke kao i započeti ili dovršeni radovi, rezultat
zajedničkog rada mene kao gradonačelnika i mog zamjenika. Uspjeh svakog projekta
dugujem kvalitetnoj i profesionalnoj suradnji sa Gradskim vijećem, njegovim
predsjednikom i potpredsjednicima, članovima Stručnog kolegija gradonačelnika,
mjesnim odborima s područja Grada Preloga, Gradskoj upravi i svim udrugama Grada
Preloga. Svi mi zajedničkim snagama nastojimo dogovarati sve radne obveze i realizirati
svaku ideju o poboljšanju života u Gradu Prelogu i njegovom razvoju.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content