close

Enter

Log in using OpenID

22. svibnja 2013. Dan laičkih pokreta, novih zajednica, udruga

embedDownload
21/2013
22. svibnja 2013.
Dan laièkih pokreta, novih zajednica, udruga i
udruženja
Na duhovskom bdjenju više od 200 tisuæa uglavnom
mladih katolika iz više od 50 zemalja papa Franjo
pozvao na hrabrost i strpljenje u prenošenju vjere, ali i
na novu "kulturu susreta"
"Sentire cum Ecclesia"
Tema "Osjeæati s Crkvom", izabrana zbog aktualnosti
sadašnjih dogaðanja u Crkvi te ponovnog promišljanja
kako biti u Crkvi i za Crkvu, bitna je oznaka
isusovaèkog Reda, istaknuo provincijal Ante Tustonjiæ
na godišnjem simpoziju na kojem su se u Zagrebu
okupili èlanovi Hrvatske pokrajine Družbe Isusove
"(Ne)ugodni razgovori na suvremenom areopagu"
Plenarna rasprava sudionika VIII. "Dies theologicus"
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u
Zagrebu, izmeðu ostaloga, pokazala da razum ima
svoje granice, primjerice ideja napretka kao neèeg "a
priori" pozitivnog i nièim ogranièenog, ili pojava
totalitarnih sustava kao derivat racionalnosti zatvorene
u imanenciju, i da mu je potrebno ono što bi teolog
nazvao otkupljenjem i obnovom
Hrvatsko marijansko hodoèašæe u Neviges
Biskup Pero Sudar predvodio slavlje s hodoèasnicima,
koji su prikupili više od 3200 eura za obnovu i gradnju
Gospina svetišta Vrhbosanske nadbiskupije KomušinaKondžilo
Domovinske vijesti
Sjednica biskupa Zagrebaèke crkvene pokrajine
Predstavljena knjiga "Crkva i svijet medija"
10. dani franjevaèke kulture u Našicama
Dan Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u Splitu
"(Ne)ugodni razgovori na suvremenom areopagu"
Koncert duhovne staroslavenske glazbe
Austrijska veleposlanica kod nadbiskupa Barišiæa
Sjeæanje na trogirskog velikana – biskupa i bana Petra Berislaviæa
Upoznavanje s palijativnom skrbi
Osma smotra crkvenih zborova Hrvatske franjevaèke provincije sv.
Æirila i Metoda
Marijanski klapski festival "Èuj nas Majko, nado naša" u Puèišæima
Biblijsko bdjenje u Puli
Deseti Marijin put u Klenovniku
Isusovci hodoèastili Majci Božjoj Bistrièkoj
Družba Duha Svetoga proslavila 310. obljetnicu utemeljenja
154. obljetnica smrti bana Josipa Jelaèiæa
Crkva u Hrvata
Dubrovèani na grobu Stjepana Gradiæa u Rimu
Misa za sudionike 2. sabora hrvatske kulture u Mariboru
Susret mladih Srijemske biskupije
Inozemne vijesti
O. Adolfo Nicolas novi predsjednik Unije generalnih poglavara
Schönborn: Benediktovo priznanje slabosti omoguæilo obnovu Crkve
Jezik pape Franje idealan je za Twitter
Fra Michael Anthony Perry - novi generalni ministar OFM
Prilog dokumenti
Duh Sveti pomaže spoznati Istinu
Crkveni pokreti i udruge – dar i bogatstvo za Crkvu
Domovinske vijesti
ika
Domovinske vijesti
Vlè. Slavo Grgiæ doktorirao komunikologiju
Zadar, 10.5.2013.
(IKA/KTA) - Sveæenik Banjoluèke
biskupije vlè. Slavo Grgiæ, ravnatelj Katolièkog školskog
centra "Ivan Pavao II." u Bihaæu, 10. svibnja na Sveuèilištu u
Zadru obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom:
"Naèini komuniciranja u vremenu od 1882. g. do 1906.
godine na primjeru službene i neslužbene korespondencije
izmeðu župe Bosansko Grahovo i Banjoluèke biskupije".
Slavo Grgiæ roðen je 24. svibnja 1974. u Kotor Varoši u
Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu završio u Zabrðu kod
Kotor Varoši. Klasiènu gimnaziju zapoèinje u Zadru, a
završava, zbog rata, takoðer klasiènu gimnaziju, u Pazinu.
Studij filozofije i teologije zapoèinje 1993. godine na
Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi Sarajevu u mjestu Bol,
na otoku Braèu, gdje završava dvije godine filozofskoteološkog studija, a studij filozofije nastavlja na Filozofskom
fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Studij teologije
zapoèinje na Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove
u Zagrebu gdje diplomira 2000. godine, a iste je godine
zareðen za sveæenika Banjoluèke biskupije. Nakon reðenja
bio je godinu dana urednik službenog èasopisa "Vrhbosna" i
tajnik banjoluèkog biskupa, pet godina župni vikar u župi
Drvar i tri godine župnik u župi Bosansko Grahovo, od
2001. do 2006. godine. U isto vrijeme predavao je vjeronauk
u Srednjoj strukovnoj školi u Drvaru, Osnovnoj školi u
Drvaru i Osnovnoj školi u Bosanskom Grahovu. Od 2006.
godine ravnatelj je Katolièkog školskog centra "Ivan Pavao
II.". Godine 2002. u jesen upisuje poslijediplomski studij na
Sveuèilištu u Zadru, odsjek za informatologiju i
komunikologiju, smjer novinarstvo i odnosi s javnošæu.
Godine 2008. godine obranio je kvalifikacijski rad pod
naslovom "Komunikacijski znaèaj arhivske graðe u župi
Bosansko Grahovo od 1882. do 1906. godine".
Osijek: Predstavljena Molitvena mreža mladih
Osijek, 11.5.2013. (IKA) - Na molitveno-edukacijskom
skupu 11. svibnja u župnoj crkvi Sv. Æirila i Metoda u
Osijeku predstavljena je nova Molitvena mreža mladih.
Rijeè je o inicijativi koja okuplja mlade katolike želeæi ih
potaknuti na molitvu, ali i educirati za angažman u društvu.
Kako bi posvjedoèili spremnost za konkretan rad, Mreža
mladih veæ u startu je volontirajuæi poduprla graðansku
inicijativu "Uime obitelji" prikupljanja potpisa za
raspisivanje referenduma, kako bi se i u hrvatski Ustav uvela
odredba da je brak životna zajednica jedne žene i jednoga
muškarca.
Vlè. Mato Gašparoviæ, novogradski župnik, prikljuèio se
prigodnom katehezom "Brak i obitelj kao dar i kao
odgovornost", a o svojim iskustvima i stavovima govorili su
braèni par Šperanda i buduæi braèni par Sanja Martinoviæ i
Marko Dugandžiæ.
Molitvena mreža mladih želi promovirati ideju o
društvenome angažmanu katolika, otvoriti mrežu molitelja,
pomagati i podupirati sve akcije koje su od iznimne važnosti
u društvu. Želi se postiæi da se mladi katolici što kvalitetnije
osposobe i oslobode od straha govoriti pred javnošæu, jer
èesto se dogaða da zbog iznošenja svojih stavova dožive
odbacivanje, podsmjeh èak i diskriminaciju. Pozvali su
mlade, koji im se žele prikljuèiti u dnevni boravak novoga
osjeèkoga Studentskoga doma Ivana Gorana Kovaèiæa 4 na
molitvu èetvrtkom u 20 sati.
2
22. svibnja 2013. broj 21/2013
Sjednica biskupa Zagrebaèke crkvene pokrajine
Križevci, 14.5.2013. (IKA) - Biskupi Zagrebaèke crkvene
pokrajine pod predsjedanjem zagrebaèkog nadbiskupa i
metropolita kardinala Josipa Bozaniæa održali su svoju
petnaestu sjednicu u utorak 14. svibnja u Konzistorijalnoj
dvorani Biskupskoga ordinarijata Križevaèke eparhije u
Križevcima. Razmotrili su pitanja o liturgijskome
direktoriju, o važnosti župne kateheze, o predstojeæim
nad/biskupijskim slavljima u metropoliji te o aktualnim
prilikama u hrvatskome društvu.
Buduæi da je u tijeku prikupljanje potpisa za raspisivanje
referenduma o tome da definicija braka kao životne
zajednice žene i muškarca bude ustavna kategorija u Ustavu
Republike Hrvatske, biskupi su i ovom prigodom pozvali
vjernike da se u svojoj vjernièkoj i graðanskoj odgovornosti
odazovu toj važnoj graðanskoj inicijativi.
Jednako su tako istaknuli da su vjernici i na predstojeæim
izborima èlanova predstavnièkih tijela jedinica lokalne i
podruène
samouprave
te
opæinskih
naèelnika,
gradonaèelnika i župana (19. svibnja 2013.) pozvani
oèitovati svoju odgovornost i izaæi na izbore, dajuæi svoj glas
onim politièkim kandidatima, èiji programi i nastojanja
odražavaju kršæanske vrijednosti i nesebièno teže prema
dobrobiti hrvatske domovine, izvijestio je Tiskovni ured
Zagrebaèke nadbiskupije.
Molitvena bdjenja i katehetski susreti na temu braka i
obitelji
Susrete organiziraju mladi katolici okupljeni u "Molitvenu
mrežu mladih za obitelj"
Zagreb, 15.5.2013. (IKA) - Diljem Hrvatske ovih dana
vjernici se okupljaju na molitvena bdjenja i katehetske
susrete na temu braka i obitelji. Susrete organiziraju mladi
katolici okupljeni u "Molitvenu mrežu mladih za obitelj".
Rijeè je o inicijativi putem koje mladi žele potaknuti mlade
da se molitvom i konkretnim angažmanom zauzmu za
promicanje kršæanskih vrijednosti u društvu. U današnje su
vrijeme naroèito veliki izazovi stavljeni pred obitelj, stoga su
se mladi, ukljuèeni u Molitvenu mrežu, usmjerili na obranu
braka i obitelji pred valovima "kulturalne revolucije" koji
žele potkopati njene temelje.
Putem molitveno-katehetskih susreta, kojima se prije svega
želi izmoliti milost obnove obitelji i izmjena Ustava radi
zaštite dostojanstva braka i obitelji, nastoji se mlade
senzibilizirati za potrebu društvenog angažmana radi
oèuvanja temeljnih ljudskih i kršæanskih vrijednosti. Želi se
osvijestiti realna opasnost od raznih manipulacija kojima se
nastoji razgraditi brak kao iskljuèivo zajednicu izmeðu
jednog muškarca i jedne žene. Kao model mladog èovjeka
angažiranog u borbi za istinske vrijednosti i ideale,
Molitvena mreža mladih promièe lik blaženog Ivana Merza,
kojega je papa Benedikt XVI. prilikom susreta s hrvatskom
mladeži opisao sljedeæim rijeèima: "Ovdje u Hrvatskoj, vi i
ja upravimo misli na blaženoga Ivana Merza. Sjajan mladiæ,
u potpunosti ukljuèen u društveni život...". Merz je živio
poèetkom 20. stoljeæa koje je imalo svoje izazove (radikalni
liberalizam, fašizam, komunizam), ali nije ostao sjediti, veæ
se angažirao. U društvu se borio protiv nemorala i laži,
uvijek imajuæi pred oèima Gospodinov poziv: da u
vremenitu stvarnost unese svjetlo Evanðelja i tako pridonese
obnovi svega u Kristu". Više informacija može se pronaæi na
https://www.facebook.com/mmmzaobitelj.
Domovinske vijesti
ika
Predstavljena knjiga "Crkva i svijet medija"
Knjiga dr. Jerka Valkoviæa sadrži dvije cjeline: "Crkva i
sredstva društvenih komunikacija: od pergamene do
virtualnih prostora" i "Radijski i televizijski prijenos mise"
Zagreb, 15.5.2013. (IKA) – U povodu 47. svjetskog dana
sredstava društvene komunikacije, koji Crkva slavi 7.
uskrsne nedjelje (ove godine 12. svibnja), u izdanju Glasa
Koncila objavljena je knjiga "Crkva i svijet medija.
Moguænost susreta i razlièitost perspektiva", autora teologa i
komunikologa dr. Jerka Valkoviæa. Knjigu su 15. svibnja u
prostorijama Glasa Koncila u Zagrebu predstavili viši
asistent na Hrvatskome katolièkom sveuèilištu dr. Krunoslav
Novak, v. d. ravnatelja Glasa Koncila Stjepan Pogaèiæ i
autor.
Rijeè je o djelu podijeljenu u dvije cjeline, koje na više od
200 stranica predstavlja poseban vid komunikacije Crkve –
komunikacije koja se odvija putem sredstava društvenog
priopæavanja.
Prva cjelina, "Crkva i sredstva društvenih komunikacija: od
pergamene do virtualnih prostora", u sedam dijelova govori
o odnosu Crkve i medija: od poèetaka kršæanstva do tiskanih
knjiga, pojave tiska, susreta Crkve s elektronièkim medijima,
Drugoga vatikanskog koncila te pojave novih medija. Prema
rijeèima dr. Novaka, autor je odluèio dotaknuti i posljednje
dogaðaje u životu Crkve iz perspektive komunikacije. Uz
pontifikate iz 20. stoljeæa pa do pape Benedikta XVI. knjiga
dotièe i prve korake aktualnog pape Franje koji je u trenutku
kad je knjiga bila zakljuèena zapoèeo svoj pontifikat.
"Zanimljivo je uoèiti kako su èitave epohe, gotovo do
poèetka 20. stoljeæa opisane na relativno malom broju
stranica, dok je 20. stoljeæe, u kojemu središnji dio
zauzimaju Drugi vatikanski sabor te postkoncilska nastojanja
u prepoznavanju moguænosti susreta Crkve i medija, s
posebnim naglaskom na medije kao evangelizacijska
sredstva puno opsežnije sadržajem. Spomenuta disproporcija
veæ æe i površnome èitatelju dati do znanja koliko su 20. i
21. stoljeæe uistinu stoljeæa medija èije se moguænosti
neprestano šire i umnožavaju, te kako Crkva nastoji u
konkretnom kontekstu odgovarati na pitanja i potrebe
prepoznavanja njihovih vrijednosti, potencijala, ali i
opasnosti i rizika", rekao je dr. Novak.
Druga cjelina "Radijski i televizijski prijenos mise", u pet
dijelova predoèuje problematiku radijskog i televizijskog
prijenosa misnog slavlja. Taj za mnoge samorazumljiv èin
otvara brojna pitanja teološke, pastoralne i ekleziološke
prirode. Autor predstavlja problematiku iz povijesnog
aspekta, ali i rasprave koje su uslijedile, kako u crkvenoj
hijerarhiji, tako i meðu teolozima i pastoralcima. Usto dr.
Valkoviæ predstavlja medijsku i liturgijsku problematiku
prijenosa mise prikazujuæi mišljenja nekih najvažnijih autora
te objašnjava kako prijenos mise svjedoèi o moguænosti
susreta Crkve i medija, štoviše liturgije i medija.
Autor donosi sve relevantne crkvene dokumente o
problematici kojom se u knjizi bavi, ali koristi i obilnu
sekundarnu literaturu, na raznim jezicima. Rijeè je o
sustavnom djelu, koje prvi put kod nas na znanstven, ali
istodobno i jezgrovit naèin, jednostavnim i razumljivom
jezikom, donosi svu složenost odnosa Crkve i svijeta medija,
napisali su recenzenti dr. Josip Grbac i dr. Ivica Šola.
Jerko Valkoviæ je roðen 1965., u Krku. Osnovnu školu
završio je u Vrbniku, a Nadbiskupsku klasiènu gimnaziju
"Zmajeviæ" u Zadru. Teologiju je studirao na Visokoj
bogoslovskoj školi u Rijeci. Za sveæenika Krèke biskupije
zareðen je 1992. Nakon prve pastoralne službe (kapelan u
Cresu, 1992. – 1994.) poèinje specijalizaciju iz znanosti
društvenih komunikacija na Papinskom uèilištu "Salesiana"
u
Rimu,
koju
zakljuèuje
magisterijem
1998.
Poslijediplomski studij iz moralne teologije zapoèinje na
Visokom institutu za moralnu teologiju "Academia
Alphonsiana", Papinskoga lateranskog sveuèilišta u Rimu,
na kojem 1999. magistrira i 2003. doktorira. U
meðuvremenu je (2000. – 2003.) obnašao službu biskupskog
tajnika u Krku. Ujesen 2003. poèinje predavati na Teologiji
u Rijeci Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, a u
isto vrijeme obnaša službu kapelana u Cresu (2003. – 2005.).
Predaje i na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru, a od
akad. god. 2012./2013. i na Hrvatskome katolièkom
sveuèilištu u Zagrebu. Predaje kolegije iz moralne teologije,
socijalnog nauka Crkve i komunikacijskih znanosti.
Susreti struènih vijeæa vjerouèitelja Požeške biskupije
Požega, 15.5.2013. (IKA) - Tijekom mjeseca svibnja
struèna vijeæa vjerouèitelja Požeške biksupije održavaju
svoje susrete na arhiðakonatskim razinama. Struèno vijeæe
vjerouèitelja osnovnih škola Katedralnog arhiðakonata
održano je 14. svibnja u OŠ "Vladimir Nazor" u Trenkovu.
Prije poèetka rada vijeæa vjerouèitelje je pozdravio ravnatelj
škole Josip Prološèiæ èijoj su se dobrodošlici svojim
izvedbama pridružili uèenici školskih tamburaških sastava
predvoðeni uèiteljem glazbene kulture Zvjezdanom
Marjanoviæem.
Nakon meditativno-molitvenog poèetka koji je pripremila
Žanet Èulo, vjerouèitelje je pozdravila i u struèni skup uvela
voditeljica struènog vijeæa Ana-Marija Biršiæ Glibo, nakon
èega je pozdravnu rijeè uputio i predstojnik Katehetskog
ureda Požeške biskupije Žarko Turuk.
Prvo predavanje "Primjena Bloomove taksonomije" i s tim
povezanu pedagošku radionicu održao je Tomislav
Pavlièeviæ.
Zatim
je
predavanje
"Kultura
(samo)vrednovanja: vrijednosti i djelovanje" imao Mario
Nikoliæ.
Nato se nadovezala voditeljica vijeæa Ana-Marija Biršiæ
Glibo bitnim naglascima iz teme "Samoprocjena kao važna
kompetencija profesionalnog razvoja" o kojoj æe i sljedeæe
školske godine biti govora. Potom je primjer dobroga
vjeronauènog sata dao Krunoslav Peèur.
Na vijeæu su razmatrana razna aktualna i praktièna pitanja, a
taj susret u Godini vjere završio je Molitvom za dar vjere.
Pod nazivom "Izazovi i perspektive (samo)vrednovanja u
nastavi vjeronauka" održano je 15. svibnja treæe struèno
vijeæe vjerouèitelja osnovnih škola Posavskog arhiðakonata
u OŠ Ante Starèeviæa u Rešetarima.
Nakon poèetne molitve, pozdravnu rijeè uputila je i uvod u
struèni skup naèinila voditeljica struènog vijeæa Vesna
Vlaoviæ, a sudionike je pozdravio i predstojnik Katehetskog
ureda Požeške biskupije Žarko Turuk.
Predavanje "Izazovi i perspektive (samo)vrednovanja u
nastavi vjeronauka" s radionicama održale su Martina Videc
i Vesna Vlaoviæ. Program za cjeloživotno uèenje, predstavila
je Jasna Terziæ, uèitelj mentor i županijski diseminator za
europske teme.
Potom je europski Comenius projekt predstavila Ksenija
Savi koja je u jednom projektu unutar spomenutoga
sudjelovala sa svojim uèenicima.
U završnom dijelu skupa raspravljalo se o nekim aktualnim
pitanjima, dane su obavijesti, izvršeno vrednovanje skupa, a
sve je završilo prigodnom molitvom Zaziva Duha Svetoga.
.
22. svibnja 2013. broj 21/2013
3
Domovinske vijesti
Potpisan sporazum o suradnji HKS-a s FFDI iz Zagreba
Zagreb, 15.5.2013. (IKA) – Rektor prof. dr. Željko Tanjiæ
zajedno s prorektorima prof. dr. Gordanom Èrpiæem, prof.
dr. Emilijom Marinom i prof. dr. Hrvojem Štefanèiæem
primio je 14. svibnja u posjet Hrvatskome katolièkom
sveuèilištu provincijala Hrvatske pokrajine Družbe Isusove
o. Antu Tustonjiæa i dekana Filozofskog fakulteta Družbe
Isusove u Zagrebu prof. dr. Ivana Šestaka. Povod posjeta
bilo je potpisivanje Sporazuma o suradnji Hrvatskoga
katolièkog sveuèilišta i Filozofskog fakulteta Družbe Isusove
u Zagrebu. Rektor Tanjiæ i prorektori HKS-a izvijestili su
isusovaèkog provincijala i dekana FFDI o radu HKS-a te su
s gostima razgovarali o naèinima buduæe suradnje. Rektor
HKS-a zahvalio je provincijalu isusovaca i dekanu FFDI na
dosadašnjoj suradnji i pomoæi u razvoju HKS-a kao i u
izvoðenju nastave izrazivši nadu da æe ta suradnja nakon
potpisivanja ovog sporazuma biti još plodonosnija. Gosti su
potom zajedno s domaæinima razgledali Sveuèilište.
Osijek: Tribina o bl. s. Ulriki Nisch
Blažena sestra Ulrika Nisch prva je proglašena blaženica
Milosrdnih sestara svetoga Križa
Osijek, 15.5.2013. (IKA/TU) - U župi sv. Josipa Radnika u
Osijeku, u Godini vjere, a u sklopu projekta Svjedoci vjere,
15. svibnja održana je tribina o bl. sestri Ulriki Nisch, èlanici
Družbe milosrdnih sestara sv. Križa u povodu stote
obljetnice smrti.
Pojedinaèna predavanja nastala su prema knjizi "Tajna sestre
Ništice" novinara Angela Montonatija, a bila su popraæena
slikokazom vezanim uz blaženièin život. Nastupile su
prosvjetne djelatnice župe sv. Josipa Radnika, koje kao
skupina djeluju u župi od godine 2008. Blaženka Budimèiæ,
Nada Kneževiæ, Marija Mudri, Vesna Podhorski i Biserka
Soriæ. Skupinu vodi i tribinu je moderirala s. Marija Stela
Filipoviæ.
Nakon poslušane snimke pjesme "Tihi glas" (tekst i glazba s.
Mihovila Tenžera, pjeva zbor sestara), slijedila su
predavanja, a zatim su sestre otpjevale himan blaženoj sestri
Ulriki "O zdravo sestro Ulrika" (tekst s. Mariangela Žigriæ,
glaza s. M. Svjetlana Paljuševiæ). Tekst himna bio je i na
slikokazu te su se u pjevanje ukljuèili i svi prisutni, uz
orguljašku pratnju Domagoja Èošiæa, profesora glazbe.
Prosvjetne djelatnice, nadahnute radom blaženice, ispekle su
kolaèiæe, školjkice sestre Ulrike, kojima su poèastile
prisutne. Dio školjkica, spakiranih, uz prigodnu Ulrikinu
poruku koja je stavljena u latice miomirisnih cvjetiæa,
podijelile su kao uspomenu. Kako bi zagovor blažene sestre
Ulrike pratio sve one koji su pozvani da joj se utjeèu, za tu
priliku izraðene su slièice s likom blaženice i tekstom
molitve koju je molila svakoga sata u danu: "Zahvaljujem ti,
o Bože, za sve sate svojega života. Udijeli mi milost da
živim puninom života i da vedro umrem. U srce Marijino i u
Isusove rane preporuèujemo se sada i u sve dane. Amen."
Blažena sestra Ulrika Nisch prva je proglašena blaženica
Milosrdnih sestara svetoga Križa. Proces proglašenja
blaženom bio je najbrži u 20. stoljeæu: trajao je samo šest
godina. Blaženom ju je proglasio papa Ivan Pavao II. u Rimu
1. studenoga 1987. godine.
ika
Napadi na volontere Graðanske inicijative "Uime
obitelji"
Zagreb, 15.5.2013. (IKA) - Tijekom tri dana volonteri
Graðanske inicijative "Uime obitelji" na više su lokacija bili
izloženi napadima, vrijeðanjima i trganjima plakata koji su
prijavljeni policiji i za koje se oèekuje izvješæe policijskih
postaja, istaknuto je u priopæenju iz te graðanske inicijative.
Prema izjavama graðana 14. svibnja oko 17 sati, nekoliko
sati nakon što je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
Igor Štimac potpisao zahtjev za raspisivanje referenduma o
braku, baèen je zapaljiv materijal pod stol na potpisnom
mjestu na Cvjetnom trgu u Zagrebu, prilikom èega je lakše
ozlijeðena jedna volonterka. Na više mjesta izjašnjavanja
graðana napadaèi su potrgali ispunjene potpisne knjige. Na
Fakultetu elektrotehnike i raèunarstva muškarac je napao
studentice koje su tamo volontirale, vrijeðao ih te trgao
plakate. Graðanska inicijativa "Uime obitelji" podnijela je,
kako su priopæili, kaznenu prijavu zbog napada i širenja
mržnje na nekoliko internetskih stranica.
Susret za mlade u Splitu
Na tribini o sportu u Nadbiskupskom sjemeništu gostovali
Blanka Vlašiæ, Nikola Vujèiæ i Mijo Caktaš
Split, 15.5.2013.
(IKA) - Atletièarka Blanka Vlašiæ,
košarkaš Nikola Vujèiæ i nogometaš Mijo Caktaš gostovali
su na susretu mladih o temi "Sport - zdravo tijelo… a duh?"
održanom 15. svibnja u velikoj dvorani Nadbiskupskog
sjemeništa u Splitu u organizaciji Ureda za pastoral mladih
Splitsko–makarske nadbiskupije i Hrvatskog nadzemlja. Na
poèetku susreta gosti su na duhovit naèin prikazali ono što je
u sportu najvažnije – cilj, disciplina i zajedništvo.
Iduæi dio susreta bio je osmišljen u obliku studija s gostima
iznenaðenja i gostom predavaèem don Mihovilom
Kurkutom. Blanka je na temelju vlastitog iskustva govorila o
disciplini, o njenoj važnosti u životu sportaša, istaknuvši
kako disciplina zahtijeva volju i upornost i mora odlikovati
svakog èovjeka, neovisno o talentu. Mijo Caktaš govorio je
o važnosti cilja u sportskom životu – cilj je ono što motivira
da se da najbolje od sebe. Nikola Vujèiæ govorio je o
zajedništvu i timskoj igri. Istaknuo je da sportaš ništa ne
može sam napraviti veæ samo timski, u suradnji s drugima.
Da bi ekipa mogla dati sve od sebe potrebno je da suraðuje
kao obitelj, što zahtijeva od svakog èlana umiranje samome
sebi. Potom su gosti govorili o ulozi vjere u njihovom
sportskom životu. Svaki je od njih kroz svoje pobjede i još
više kroz svoje poteškoæe i padove iskusio Božju prisutnost
u svom životu, Njegov mir i radost. Istaknuli su kako im je
odnos s Bogom kroz svakodnevnu molitvu, življenje
zapovijedi i kroz misu dao istinski cilj u životu, istinski
smisao i njihovoj karijeri.
Don Mihovil govorio je o sportu kroz prizmu vjere. Sport je
dobar ako mu je cilj èovjek, tj. njegova dobrobit. Ako èovjek
postane sredstvo, tada sport gubi svoj smisao, rekao je.
Uslijedio je video klip Hrvatskog nadzemlja "Adriatic vs.
Nadzemlje" u kojem su mladi na duhovit naèin istaknuli
važnost timskog zajedništva i uživanja u sportu.
Susret su glazbom i pjesmom popratili mladi iz VIS-a Gloria
s Kmana.
.
.
4
22. svibnja 2013. broj 21/2013
ika
10. dani franjevaèke kulture u Našicama
Našice, 15.5.2013. (IKA) - U ozraèju Godine vjere i 800.
obljetnice franjevaštva u Hrvatskoj održani su našièki 10.
dani franjevaèke kulture, tijekom kojih je 7. svibnja nakon
veèernje mise u franjevaèkom samostanu i pastoralnom
centru Emaus postavljena izložba medalja iz Numizmatièke
zbirke fra Matija Petar Katanèiæ Hrvatske franjevaèke
provincije sv. Æirila i Metoda u autorstvu fra Ilije Vrdoljaka,
a 8. svibnja predstavljen je Zbornik radova o znamenitom
slavonskom prosvjetitelju, teologu, piscu, prevoditelju,
glazbeniku i gospodarstveniku fra Antunu Baèiæu.
O suživotu s franjevcima u prigodnoj emisiji Radija Našice
govorili su vjernici laici i suradnici franjevaèkog samostana i
župe sv. Antuna Padovanskog u Našicama, a predavanje o
samostanskom arhivu u Našicama – izvoru za istraživanje
zavièajne prošlosti pripremio je Mato Batoroviæ u suradnji s
mr. Blažom Pavloviæ Radmanoviæ.
Višednevna kulturno-znanstvena i vjerska manifestacija
DFK u Našicama ostvarena je u suorganizaciji Franjevaèkog
samostana, Zavièajnog muzeja, Ogranka Matice hrvatske i
Hrvatske narodne knjižnice i èitaonice u Našicama. Prvi
Dani franjevaèke kulture održani su godine 2004. u povodu
50. obljetnice profesionalnog istraživanja Klarina brda
nedaleko franjevaèkog samostana u Našicama. Na mjestu
nekadašnjeg samostana i kapelice klarisa (Drugoga
franjevaèkog reda) danas se nalazi križ uz veæ tradicionalni
korizmeni križni put koji oživljava stoljetnu duhovnost
franjevaca i franjevki u samom središtu grada Našica.
Tijekom desetljeæa postojanja DFK objavljeno je više
vrijednih publikacija, uz prigodna likovna, glazbena,
književna i scenska ostvarenja umjetnika i znanstvenika
nadahnutih franjevaštvom, istaknula je u uvodnim rijeèima
prof. Silvija Luèevnjak. Predstavljajuæi izložbu medalja
poznatih hrvatskih medaljara, fra Ilija je ukratko prikazao
život i rad slavonskog prosvjetitelja, franjevca, pjesnika,
znanstvenika, prevoditelja Svetoga pisma, arheologa i
numizmatièara fra Matije Petra Katanèiæa èijom zaslugom
nastaje Numizmatièka zbirka u Požeškom franjevaèkom
samostanu, èuvana u izuzetno vrijednom numizmatièkom
stolu s bogatim secesionistièkim intarzijama te mnogim
ladicama i tajnim pretincima, koja je nažalost pokradena.
Prikupljajuæi i objedinjujuæi numizmatièki materijal po
samostanima Hrvatske franjevaèke provincije sv. Æirila i
Metoda, fra Ilija je godine 2004. pri obilasku i razgledavanju
vrijednog požeškog samostanskog izloška u nedostupnim
pretincima otkrio preko 500 razlièitih kovanica ponajviše
rimskog novca koji povjerava požeškom franjevcu Miljenku
Holzleitneru radi obrade, katalogizacije i èuvanja. Djelomice
oèuvana požeška numizmatièka zbirka novca obogaæena je
fra Ilijinim zalaganjem u domovini i kroz 22-godišnji
boravak u Austriji znaèajnim primjercima novca, medalja i
odlièja, s usmjerenjem prema hrvatskoj kulturno-povijesnoj
baštini, znaèajnim osobama i dogaðajima. Našièka izložba
medalja iz te bogate numizmatièke zbirke zapravo je projekt
u nastajanju – popisivanju i katalogiziranju, a prikazuje izbor
iz medaljarstva hrvatskih umjetnika Vanje Radauša, Ive
Kerdiæa, Rudolfa Valdeca, Roberta Frangeša-Mihanoviæa,
Brane Crljenjaka i Želimira Janeša.
Uz glazbeni nastup uèenica OGŠ "Kontesa Dora" Našice
predstavljen je Zbornik radova sa znanstvenog skupa
održanog 2010. godine o fra Antunu Baèiæu (Vrba kod
Broda, oko 1690. - Našice, 1758.), ostvaren u suizdanju
Hrvatskog instituta za povijest - Podružnice za povijest
Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskog Broda i
Zavièajnog muzeja Našice, Franjevaèkog samostana sv.
Antuna Padovanskog u Našicama, Franjevaèkog samostana
Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu i Grada Našica. O
Domovinske vijesti
znaèenju Zbornika i znamenitom gvardijanu Franjevaèkog
samostana u Našicama, provincijalu Franjevaèke provincije
Bosne Srebrene, teologu, povjesnièaru, piscu, životopiscu
franjevaca Bosne Srebrene i autoru Istine katolièanske
posveæene ostrogonskom nadbiskupu Emeriku Estherhazyju,
koja resi naslovnicu Zbornika od tristotinjak stranica o tom
slavonskom prosvjetitelju, prevoditelju, glazbeniku i
gospodarstveniku, nadahnutom, radosnom i plodonosnom
pronositelju mira i dobra duboko ukorijenjenom u hrvatsku i
franjevaèku duhovnost, kulturu
i znanost govorili su
gvardijani našièkoga i brodskog franjevaèkog samostana fra
Dragutin Bedenièiæ i fra Sebastijan Goleniæ, našièki
gradonaèelnik mr. Krešimir Žagar, prof. Silvija Luèevnjak,
dr. Stanko Andriæ, urednica Tatjana Melnik i fra Vatroslav
Frkin. U Zborniku tiskanom u našièkom Tisku d.o.o.
objavljeno je 18 znanstvenih radova u tri tematska podruèja
(Gospodarske, crkvene i kulturne prilike u Slavoniji u
vrijeme fra Antuna Baèiæa; Život, djelovanje i ostavština fra
Antuna Baèiæa te Istina katolièanska fra Antuna Baèiæa u
prosudbi jezikoslovaca i povjesnièara književnosti). Kako je
istaknuto, izloženi su radovi izazvali pozornost veæ u
sažecima tijekom znanstvenoga skupa u Slavonskom Brodu i
Našicama jer svjedoèe o životu i radu franjevca koji je znak
prepoznavanja koliko smo spremni obogatiti mjesto života i
rada, koje nam je povjereno milošæu Božjom.
Slavlje sv. Ivana Nepomuka i Dan grada Omiša
Danas bi se željelo i u zakonodavstvo unijeti da ispovjedna
tajna u nekim sluèajevima bude otkrivena, ali to nije nikako
moguæe
Omiš, 16.5.2013. (IKA) - U Omišu je u èetvrtak 16. svibnja,
proslavljen blagdan sv. Ivana Nepomuka te Dan grada.
Sveèano misno slavlje i procesiju gradskim ulicama
predvodio je bjelovarsko-križevaèki biskup Vjekoslav
Huzjak. Slavlje je poèelo procesijom s kipom sv. Ivana
Nepomuka i moæima sveca, u kojoj su sudjelovali èlanovi
pokreta i udruga, vjernici u narodnim nošnjama, ministranti,
pjevaèi te sveæenici i biskup. Misnom slavlju nazoèili su i
predstavnici gradske i županijske vlasti, predstavnici iz
kulture, gospodarstva, obrazovanja i ostalih javnih službi.
Biskup je u propovijedi istaknuo hrabro svjedoèanstvo sv.
Ivana Nepomuka, muèenika ispovjedne tajne i potaknuo
vjernike na razmišljanje o vlastitom životu. "Oduševljava
nas život onih koje nam Crkva stavlja za uzor, onih koji su
znali u svom životu opredijeliti se i prihvatiti za one
vrijednosti koje je Krist po Crkvi svojoj stavio pred nas.
Zato se ne boji onaj èovjek koji ima sigurnost, ali sigurnost u
Kristu, i ne da se pokolebati od nikoga i od nièega. Sv. Ivan
Nepomuk bio je èvrst i siguran u sebe i zato danas ulicama
ovog grada nosimo moæi sveca, sveca koji je Krista stavio u
središte svoga života. On nije htio pred kraljem izdati
ispovjednu tajnu jer je ona najveæa svetinja, Božji dodir i
susret s èovjekom. Danas bi se željelo i u zakonodavstvo
unijeti da ispovjedna tajna u nekim sluèajevima bude
otkrivena, ali to nije nikako moguæe jer u ispovijedi Bog
svojim milosrðem dodiruje èovjeka koji se kaje. U svijetu
relativizma sve je dopušteno i sve se može, ali u njemu nema
sigurnosti i u tom svijetu kršæanstvo nema mjesta jer
kršæanstvo, vjerno Kristu, uvijek upozorava i govori o
jedinoj istini, o Bogu i èovjeku", rekao je biskup, potaknuvši
na molitvu Gospodinu "da znamo biti Njegovi svjedoci u
svakidašnjem životu, kad je teško i kad je lako". "Neka nam
on dade onu vjeru kojom su se naši roditelji, naši preci i
cijela Crkva dièili i koju su ispovijedali", zakljuèio je
bjelovarsko-križevaèki biskup.
22. svibnja 2013. broj 21/2013
5
Domovinske vijesti
Dan Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u
Splitu
Split, 16.5.2013. (IKA) - Katolièki bogoslovni fakultet
Sveuèilišta u Splitu sveèano je 16. svibnja proslavio svoj dan
i èetrnaestu godinu pripadanja splitskoj sveuèilišnoj
zajednici. Tom je prigodom Fakultet dodijelio svjedodžbe,
diplome, licencijate i nagrade studentima te povelje
zahvalnosti umirovljenom nastavniku i istaknutim
djelatnicima Fakulteta. Sveèanost je poèela euharistijskim
slavljem koje je u kapeli Nadbiskupskoga sjemeništa
predvodio splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišiæ u
koncelebraciji s dekanom KBF-a, profesorima i
odgojiteljima.
Nadbiskup je u propovijedi govorio o iskustvu dijeljenja
meðu ljudima i dubokoj potrebi za jedinstvom. Podsjetio je
da jedinstvo koje Gospodin nama želi i za koje moli, svoj
izvor ima u Presvetom Trojstvu. Jedinstvo Oca i Sina koje
veže Duh Sveti kojega Otac kao svoju slavu i ljubav šalje u
naša srca da nas poveže meðusobno i da nas sjedini s
Bogom, izvorom ljubavi i jedinstva. O tom jedinstvu prièa se
iz iskustva naše osamljenosti, zabrinutosti, rana i nastojanja
da se samopotvrdimo. U tom nadbiskup vidi i poslanje
teologa. Teologija je prouèavanje Boga koji je u sebi
zajedništvo i jedinstvo, ali ona ne bi smjela dati samo znanje
o Bogu nego dovesti do zajedništva i jedinstva s Bogom.
Stoga se teologija mora pretoèiti u molitvu, jer tek u molitvi
imamo iskustvo Božje blizine, njegova milosrða, ali i
osjeæamo blizinu brata èovjeka. Dakle, teologija se treba
pretoèiti u molitvu i tek tada postaje ono što treba biti, a to je
otkrivanje Božjega lica, lica zajedništva i jedinstva.
Uslijedio je akademski èin u velikoj sjemenišnoj dvorani.
Dekan Fakulteta prof. dr. Ante Vuèkoviæ izrazio je
dobrodošlicu svima nazoènima, osobito velikom kancelaru
nadbiskupu Barišiæu, dubrovaèkom biskupu Mati Uziniæu,
rektoru Sveuèilišta u Splitu prof. dr. Ivanu Paviæu,
prorektorici prof. dr. Branki Ramljak, vicekancelaru
Fakulteta provincijalu Franjevaèke provincije Presvetog
Otkupitelja Jošku Kodžomanu, nazoènim brojnim dekanima
splitskih fakulteta, prodekanima i drugim predstavnicima
fakulteta i ostalih visokih uèilišta, predstavnicima
znanstvenih udruga i kulturnih ustanova te nastavnicima,
studentima i osoblju Fakulteta. Zahvalio je na brojnim
pisanim èestitkama. "U vježbanju kako biti domaæin u
prostorima koji pripadaju drugome, u trajnom vježbanju
zahvalnosti, zrcali se i trud teologije kao takve. I ona se trudi
istodobno biti domaæin u svijetu koji nije njezino vlasništvo i
stvoriti ozraèje gostoljubivosti utjelovljenoj Rijeèi i ljudima
koji tragaju za temeljnim pitanjima smisla. Taj krhki status
teologije, kako teologije kao znanosti tako i teologije kao
institucije, uz brojna pitanja, nosi sa sobom i trenutke
duboke radosti. Zahvaljujuæi Vama, dragi gosti i dragi
studenti, nama je današnji dan takav dan! Pun radosti!"
istaknuo je dekan Vuèkoviæ.
"Svijet pripada onome koji ga ljubi i koji na najbolji moguæi
naèin to i posvjedoèi, netko tako reèe. Mislim da je u tomu
izreèena prava istina jer ovaj naš svijet još uvijek osjeæa
potrebu za pravom ljubavlju", kazao je nadbiskup Barišiæ. U
nastakvu se osvrnuo na ljudska dostignuæa kroz povijest na
razlièitim poljima znanosti, tehnike te na veliku odgovornost
koja ona sa sobom nose te je u tom vidu istaknuo: "Èovjek
kao da osjeæa da se ne može sam nositi s tom odgovornošæu
za buduænost svog života i sudbinu ovoga svijeta. Èovjek je
èovjek istraživanja, znanosti, tehnike ali i religioznosti. Sve
te komponente važno je utkati u život. U tomu vidim ulogu i
teologije koja ljubi ovaj svijet i kojoj je stalo do njegovog
ostvarenja, do njegove znanosti, politike, ekonomije, i kako
to sve skupa oèovjeèiti u jednu skladnu cjelinu rasta života i
6
22. svibnja 2013. broj 21/2013
ika
suživota". Nadbiskup je KBF nazvao labaratorijem
ljudskosti i ljubavi, vjere i nade iz kojega izrastaju osobe
koje idu u svijet s tim posebnim poslanjem kao sveæenici,
redovnici i redovnice, vjerouèitelji te vjernici laici.
Rektor Sveuèilišta u Splitu prof. Paviæ istaknuo je
višestoljetnu tradiciju teološkog obrazovanja u hrvatskom
narodu i Katolièkoj Crkvi. "Djelujuæi prije osnivanja bilo
kojeg fakulteta koji danas djeluju u sastavu splitskog
sveuèilišta, Katolièki bogoslovni fakultet bio je na neki
naèin isto što i Sveuèilište. Kada bismo našu tradiciju
uzimali ozbiljnije, slièno kao što je to uèinilo Zagrebaèko i
Zadarsko sveuèilište, bilo bi dobrih razloga da i formalne
poèetke visokoškolstva u Splitu pomaknemo za više od 150
godina unatrag, sve do godine 1810. kada je u splitskome
Nadbiskupskom sjemeništu otvoren Licej kojega bi, po
mjerodavnim istraživanjima Slavka Kovaèiæa, profesora
ovoga fakulteta, s pravom trebalo smatrati zaèetkom
modernoga splitskog sveuèilišta", istaknuo je rektor Paviæ te
nastavio: "Godine su važne, ali još je važnije bilo djelovanje
KBF i institucija iz kojih je nastao (Franjevaèke visoke
bogoslovije u Makarskoj i Teologije u Splitu) u oèuvanju
vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta." O tomu
svjedoèe brojne knjige i studije profesora KBF-a, ali i
rasprave, predavanja, tribine koje je organizirao. Izrazio je
nadu da æe sve sastavnice Sveuèilišta raditi na zajednièkim
programima koji æe biti usmjereni izuèavanju i snaženju
naših tradicionalnih vrijednosti, koje su nas održale tijekom
duge povijesti i brojnih iskušenja. U tomu ima veliku
odgovornost i priliku KBF kao èlanica Sveuèilišta, koje æe i
dalje poticati otvaranje prostora za pokretanje studijskih
programa koje æe KBF zajednièki izvoditi s ostalim
sastavnicama splitskog sveuèilišta.
Vicekancelar Kodžoman u pozdravnom je govoru naglasio
da se "u današnjem tehnokratskom društvenom modelu,
kada neke praktiène znanstvene discipline i institucije koje
ih promièu uživaju privilegirani društveni status, dok druge
tzv. humanistièke znanosti žive na periferiji relevantnoga
društvenog dogaðanja, dobro upitati: je li i kako
opravdavamo svrhu svoga postojanja? Jesmo li u stanju
proniknuti u dubine i pukotine suvremene i društvene
egzistencije i iz perspektive vjere ponuditi neophodne
odgovore na sve glasnije pitanje smisla ljudskoga života i
sveukupnoga èovjekovog nastojanja i stvaranja koje
odzvanja iz naše otužne društvene stvarnosti?" U tom je
surjeèju profesore i studente potaknuo da budu svjesni svoje
društvene znanstvene relevantnosti i da iz te svijesti crpe
snagu i nadahnuæe za znanstvenu ljudsku odgovornost kao i
energiju za izgradnju harmoniènih meðuljudskih i
kolegijalnih odnosa.
Dekan Vuèkoviæ iznio je izvješæe o radu fakulteta od
prošlogodišnje proslave. Fakultet izvodi pet programa:
Integrirani filozofsko-teološki, Preddiplomski teološkokatehetski,
Diplomski
teološko-katehetski
i
dva
poslijediplomska studija: "Kršæanstvo i suvremena kultura"
te "Povijest teologije i crkvenih institucija". Ove ak. godine
završen je informacijski sustav visokih uèilišta RH (ISVU),
a uneseni su podaci Congregatio de Istitutione Catholica
Sistema degli Studi Superiori della Santa Sede. Govoreæi o
znanstvenom i struènom radu i sudjelovanju u znanstvenim
skupovima, tribinama, okruglim stolovima, znanstvenoistraživaèkim projektima, dekan je istaknuo da su kroz
proteklu godinu nastavnici objavili 6 samostalnih knjiga, 3
zbornika radova, 70-ak radova (A1 i A2) 50-ak radova u
drugim èasopisima i zbornicima. Veæina nastavnika svoje
radove objavljuju u èasopisima Fakulteta: "Crkva u svijetu"
(A1) i "Služba Božja" (A2). Nastavnici su ukljuèeni u rad
raznih vijeæa i tijela na lokalnoj i nacionalnoj razini. Fakultet
ika
ostvaruje akademsku suradnju s drugim sastavnicama
Sveuèilišta u Splitu ali i drugim fakultetima u hrvatskoj i
inozemstvu. Napravljeni su pravilnici o zaštiti na radu, o
nagradama i priznanjima i priruènik za kvalitetu te je
završen
program
struènoga
teološko-katehetskog
usavršavanja odgojiteljica u predškolskim ustanovama za
potrebe Dubrovaèke biskupije. Fakultet je organizirao dva
znanstvena simpozija, dobrovoljno darivanje krvi te teèaj
ikonopisa u ovoj ak. godini. U zgradi B uvedeno je grijanje,
ureðeno je više prostorija te je uveden novi operater mobilne
mreže. Meðu studentskim aktivnostima istièu se fakultetski
mješoviti zbor na èelu s mo. Šimom Maroviæem,
sudjelovanje u raznim humanitarnim akcijama te izdavanje
studentskoga èasopisa "Odraz" i informativnoga listiæa
"List". Prof. Vuèkoviæ èestitao je studentima na zauzetosti i
zaželio im daljnji uspjeh. Na studijske programe u ovoj
akademskoj godini, 2012./2013., upisano je sveukupno 231
student (integrirani FTS: 115, preddiplomski TKS: 59,
diplomski TKS: 32 i poslijediplomski: 25). Od toga je 174
laika, 50 bogoslova (dijecezanskih je 35, a franjevaèkih 15),
4 sveæenika i 3 redovnice. Na fakultetu su zaposlena 32
profesora, 16 nenastavnog osoblja i 5 vanjskih suradnika.
Potom je uslijedila dodjela licencijata teologije, diploma i
svjedodžbi za 42 studenata/studenticu. Prigodom Dana
Fakulteta, prema Pravilniku KBF-a u Splitu, Fakultet
dodjeljuje tri nagrade najboljim studentima. Prvu je nagradu
dobio Franjo Frankopan Veliæ, koji je u prošloj ak. god.
2011./2012. odslušao cjeloviti program Preddiplomskoga i
diplomskog filozofsko-teološkog studija i položio sve ispite i
ostvario 303 ECTS boda s prosjeènom ocjenom izvrstan
(4,87). Druga se nagrada dodjeljuje studentu koji je u
protekloj akademskoj godini položio sve predmete iz godine
koju je pohaðao i ima najbolji prosjek ocjena, koji ne smije
biti ispod 4,0. Ove godine nagraðuje se Jure Matkoviæ,
student treæe godine Preddiplomskog teološko-katehetskog
studija. U prošloj je akademskoj godini ostvario 60 ECTS
bodova s prosjeènom ocjenom (4,93). Treæa nagrada
dodjeljuje se studentu koji ima najbolji seminarski rad u
protekloj godini, èija ocjena ne smije biti ispod 4,0. Ove
godine nagraðuje se seminarski rad Ante Novakoviæa,
student pete godine Integriranoga filozofsko-teološkog
studija. Seminarski je rad izradio pod vodstvom prof. dr.
Ivice Žižiæa pod naslovom "Kiè u liturgiji". Rad je ocijenjen
ocjenom izvrstan. Prigodne povelje zahvalnosti dodijeljene
su umirovljenom profesoru mr. Marku Babiæu, voditelju
fakultetske Raèunalne službe Željku Matasu, domaru
Vedranu Skenderu i vanjskoj suradnici fakulteta Dini
Vuletin-Borèiæ. Akademski èin uzvelièao je pjevanjem
mješoviti zbor fakulteta uz glasovirsku pratnju s. Lidije
Bernardice Matijeviæ i pod ravnanjem mo Šime Maroviæa.
Blagoslovljena obnovljena kapelica Sv. Ivana Nepomuka
kod jezera Bukovnik
Ogulin, 16.5.2013. (IKA) - Na blagdan sv. Ivana Nepomuka
u ogulinskom naselju Bukovnik pored istoimenog jezera
održana je sveèana misa i blagoslovljena obnovljena kapela
Sv. Ivana, sagraðena pred 134 godine. Misno slavlje i
blagoslov predvodio je vlè. Robert Zuboviæ koji je u
propovijedi govorio o svetom Ivanu Nepomuku i važnosti
odvažnoga svjedoèenja vjere. Dragutin Muèek kapelicu je
podignuo 1879. godine na mjestu snažnog izvora pored
rijeke Dobre, da bi ju ove godine obnovio Zvonko Sušanj uz
pomoæ sumještana i grada Ogulina.
Domovinske vijesti
Dan Katolièke klasiène gimnazije u Virovitici
Virovitica, 16.5.2013. (IKA) - Katolièka klasièna gimnazija
u Virovitici sveèano je 16. svibnja obilježila Dan škole.
Proslava je poèela euharistijskim slavljem koje je u crkvi Sv.
Roka predvodio Ivica Žuljeviæ, upravitelj Odgojnoobrazovnog centra Požeške biskupije. Na liturgijskom
slavlju okupili su se ravnatelji, profesori i djelatnici
Katolièkih gimnazija Požeške biskupije i Katolièke osnovne
škole u Požegi, uèenici i njihovi roditelji te ostali uzvanici.
Sveèani program nastavljen je u Kazalištu Virovitica gdje su
uèenici izveli komediju Lud, zbunjen, Neron, nastupili sa
školskim zborom pod vodstvom prof. Perice Mihaljeviæa te
primili nagrade za ovogodišnje uspjehe. Katolièka klasièna
gimnazija u Virovitici ove školske godine ostvarila je
iznimne rezultate, kako na županijskim, tako i na državnim
natjecanjima. Osobito je ponosna na dva državna prvaka,
Marina Kutnjaka (1. r.) koji je osvojio prvo mjesto na
državnome natjecanju iz hrvatskoga jezika te na Luku
Tripala (4. r.), državnoga prvaka iz grèkoga jezika. Navedeni
uèenici, osim što su državni prvaci, sudjelovali su i na više
državnih natjecanja. Tako je uèenik Marin Kutnjak osvojio i
šesto mjesto na državnome natjecanju iz matematike te osmo
mjesto na državnome natjecanju iz geografije, dok je
maturant Luka Tripalo osvojio dva treæa mjesta i to iz
hrvatskoga jezika te latinskoga jezika. Uspjehom na
državnim natjecanjima istaknuli su se i uèenici Leo Fel (2.
r.) te Zrinka Slamiæ (1. r.). Leo Fel sudjelovao je na
državnome natjecanju iz povijesti, dok je Zrinka Slamiæ
sudjelovala na državnome natjecanju iz hrvatskoga jezika.
Novinarska se skupina, pod vodstvom prof. Sunèane
Voronjecki, predstavila svojom radijskom emisijom Sedam
velièanstvenih na ovogodišnjoj državnoj smotri LiDraNo.
Svima spomenutima nagrade je uruèio ravnatelj Ivica Šoh i
upravitelj Centra Ivica Žuljeviæ. Program je nastavljen u
prostorima Gimnazije na prigodnome domjenku.
Edukativna radionica za volontere
Zagreb, 16.5.2013. (IKA) - Prva edukativna radionica za
volontere koji su ukljuèeni u rad Caritasa Zagrebaèke
nadbiskupije održana je 16. svibnja u župi Marije Pomoænice
na zagrebaèkoj Knežiji. Organizirana je s ciljem pružanja
podrške volonterima u njihovu radu kao i upoznavanja s
dopunama i izmjenama Zakona o volontiranju, te pravima i
obvezama organizatora volontiranja i volontera. Sudjelovalo
je jedanaest volontera koji su tijekom godine ukljuèeni u rad
na projektima "Socijalna košarica - podjela pomoæi u
naravi"; "Podjela materijalnih donacija" i "Karitativna skrb
za starije, nemoæne i bolesne osobe u njihovoj kuæi".
Volontere je pozdravila voditeljica Sektora karitativnog rada
i projekata Elza Parlov, zahvalivši im na neprocjenjivu
doprinosu radu Caritasa. Sa zadovoljstvom je primijetila da
Caritas ima sve više kvalitetnih volontera te je kolegici Ivani
Reiæ odala priznanje za profesionalno koordiniranje njihova
rada u skladu sa zakonskom regulativom. Nakon uvodnog
predavanja na temu "Struktura djelovanja Caritasa u
Republici Hrvatskoj", koje je održao voditelj Službe za
župne caritase Robert Futaè, koordinatorica volontera i
volonterskih aktivnosti Ivana Reiæ kroz radionice je obradila
teme: "Usporedba volonterskog rada u nadbiskupijskom i
župnom caritasu"; "Izmjene i dopune Zakona o
volontiranju"; Zašto volontiram?"; "Što je to Caritas i kome
pomaže?"; "Meðusobni odnosi organizatora volontiranja i
volontera"; "Komunikacija s korisnicima; Kako reæi: 'Ne'".
22. svibnja 2013. broj 21/2013
7
Domovinske vijesti
Gospiæ: Spomen muèeništva s. Žarke Ivasiæ
Gospiæ, 16.5.2013. (IKA) - Na blagdan muèenika Ivana
Nepomuka, suzaštitnika grada Gospiæa, obilježen je i
spomen muèenièke smrti sestre Žarke Ivasiæ, milosrdnice.
Ona je 16. svibnja 1946. bila strijeljana na gospiækome
groblju svete Marije Magdalene, nakon namještenog
komunistièkog suðenja, i 275 dana provedenih u zatvorima
OZNE u Osijeku, Zagrebu i Gospiæu, gdje je bila i suðena u
veljaèi 1946. godine. I ove godine na njezinu su se grobu u
molitvi i zahvali za svjedoèanstvo njezina života, okupili
župljani gospiæke župe, predvoðeni župnikom mons. Milom
Èanèarom, i milosrdnice iz Zagreba i Rijeke. Onim istim
putem kojim je s. Žarka hodala na dan svog pogubljenja, od
zatvora do groblja, prošla je procesija okupljenih vjernika,
sve do gospiæke katedrale gdje je euharistijsko slavlje
predvodio gospiæko-senjski biskup Mile Bogoviæ. On je u
propovijedi istaknuo: "Na današnji dan 1946. godine na
našem groblju je strijeljana sestra milosrdnica Žarka Julijana
Ivasiæ. Na prvi pogled može se èovjek sablazniti nad
tragikom jednoga života. No, njezine susestre danas su
obišle njezin grob i pjevale hvale Bogu za dar što su je
imale. U onom križu na groblju gledale su ne znak poraza,
nego znak pobjede. Nad svakim pokojnikom je isti znak
pobjede, ali Žarkina pobjeda je posebno vrijedna i posebno
je cijenimo. Ali što ja to govorim? Pa ona je bila na strani
onih koji su bili poraženi, bar to su joj pobjednici ubrojili u
krivnju i zato su joj tako okrutno sudili. No kada gledamo
kršæanskim oèima, poražavajuæe èinjenice su se oèitovale
nakon tzv. pobjede. Pobijedila je mržnja i osveta,
neprijateljstvo i bahatost. Što može imati pobjednièkoga za
èovjeka brutalno ubijanje ljudi, nemoænih i èesto nevinih?
Nije nikada prava pobjeda gdje je poražena ljubav; nema
prave pobjede za èovjeka gdje se pobjeda traži bez križa.
Gospiæ dobro znade što znaèi osloboðenje kada se oslobode i
razulare niske strasti i mržnja. Kako je izgledalo tada
iznakaženo lice pobjede i slobode!" Biskup je podsjetio i na
obljetnicu Milanskog edikta, kao i na muèenièko svjedoèenje
vlè. Miroslava Bulešiæa, koji æe u rujnu biti proglašen
blaženim. "Kršæani su u vrijeme progona vjerno bilježili
mjesta i vremena gdje su i kada njihova braæa dali svoj život
za vjeru, za Boga i za spasenje ljudi. Posjeæivali su ta mjesta,
ondje se molili. Nikada se nisu okupljali zato da se rote
protiv nekoga, nisu se sastajali na mjestu gdje se dogodio
poraz nego pobjeda ljubavi prema Bogu i èovjeku. Sestra
Žarka vjerovala je da neæe biti poražena ako vjeruje u Krista
raspetoga i uskrsloga. Zato je mogla pjevati i uoèi
strijeljanja. Neka njezin grob bude mjesto što èešæeg
okupljanja a njezin križ poruka svima što znaèi prava
sloboda i prava pobjeda. Ona je neodvojiva od križa i od
Krista", zakljuèio je biskup Bogoviæ u propovijedi na misi
zadušnici za s. Žarku Ivasiæ.
Sjednica Prezbiterskog vijeæa Sisaèke biskupije
Tema "Nova evangelizacija i župna kateheza"
Sisak, 16.5.2013. (IKA) - Peta sjednica Prezbiterskog vijeæa
Sisaèke biskupije održana je u èetvrtak 16. svibnja u
Velikom Kaptolu, Biskupijskom ordinarijatu u Sisku, pod
predsjedanjem biskupa Vlade Košiæa.
Glavna tema sjednice bila je "Nova evangelizacija i župna
kateheza", a sveæenike je u temu uveo povjerenik
novoosnovanog Povjerenstva za novu evangelizaciju i župnu
katehezu Mato Draganoviæ. U kasnijoj raspravi èlanovi
Prezbiterskog vijeæa tražili su najbolja rješenja o
unaprjeðenju župne kateheze, a u drugom dijelu sjednice
raspravljalo se i o brojnim aktualnim pitanjima vezanima uz
pastoralno djelovanje.
8
22. svibnja 2013. broj 21/2013
ika
"(Ne)ugodni razgovori na suvremenom areopagu"
Osmi "Dies theologicus" Katolièkoga bogoslovnog fakulteta
Sveuèilišta u Zagrebu
Zagreb, 16.5.2013. (IKA) - Osmi "Dies theologicus"
(Teološki dan) Katolièkoga bogoslovnog fakulteta
Sveuèilišta u Zagrebu održan je u èetvrtak 16. svibnja u
dvorani Vijenac na zagrebaèkom Kaptolu. Tema
ovogodišnjega
dana,
održanog
pod
medijskim
pokroviteljstvom Glasa Koncila, bila je "(Ne)ugodni
razgovori na suvremenom areopagu".
"Nalazimo se u Godini vjere i naša je dužnost kao teološkog
fakulteta promišljati zbilju vjere", rekao je pozdravljajuæi
prisutne dekan KBF-a dr. Tonèi Matuliæ. Pritom je naveo
onaj središnji dio apostolske konstitucije pape Benedikta
XVI. "Porta fidei", u kojemu se kaže da se vjernici moraju
usredotoèiti na samu vjeru (što podrazumijeva kako njezin
sadržaj, tako i sam èin vjere), u svijetu èija je matrica
prožeta "dubokom krizom vjere kojom su pogoðene mnoge
osobe". Poželio je, kako prenosi protal Glasa Koncila, da
skup pripomogne kako bi vjernike "zahvatila ona stvarnost
koju zovemo Bogom", a koju kršæani prepoznaju "u objavi
na licu Isusa Krista" te da ta stvarnost "ne da mira" onima
koji je ne prepoznaju ili je odrièu.
Poticaje za promišljanje okupljenim studentima KBF-a,
njihovim profesorima i gostima, meðu kojima je bio i rektor
Hrvatskoga katolièkog sveuèilišta dr. Željko Tanjiæ, dala su
dva gosta - zagrebaèki sociolog i filozof sa Studija modnog
dizajna Tekstilno-tehnološkog fakulteta dr. Žarko Paiæ i
filozof i bivši veleposlanik pri Svetoj Stolici dr. Franjo
Zenko te dva predavaèa s KBF-a filozof dr. Danijel
Tolvajèiæ i teolog dr. Antun Tamarut.
Analizirajuæi radove filozofa Martina Heideggera i Gillesa
Deleuzea, u predavanju naslovljenom "Zagonetka
nadolazeæeg dogaðaja. Izmeðu vjere i tehno-znanosti" dr.
Paiæ je, izmeðu ostaloga, upozorio na problem uzmicanja
ljudskog pred neljudskim (tehnikom koja odreðuje èovjeka,
a ne obrnuto) kao kljuèni problem èovjekove egzistencije
uopæe. Tu zajednièku brigu i vjernika i onih koji ne vjeruju
filozof vidi kao polazište za dijalog izmeðu ta dva životna
stava.
Veæ sama èinjenica da je, usprkos svoj sekularizaciji, veæina
ljudi na svijetu još uvijek religiozna, dovoljan je razlog
svakoj ozbiljnoj filozofiji da ozbiljno razmotri religioznost
kao autentièno ljudsko iskustvo, rekao je u svojemu
izlaganju dr. Tolvajèiæ. U svojem se izlaganju osvrnuo na
sveto kao predmet religije, a iznio je i neka naèela za
filozofiju religije.
Dr. Zenko iznio je nekoliko primjera pomoæu kojih je
nastojao pokazati kako je razum pridonio proèišæenju vjere.
Izmeðu ostaloga spomenuo je zaokret u katolièkom
uèiteljstvu koje u novije vrijeme ne daje povlašteno mjesto
jednoj filozofiji (neotomizam), nego naèelno prihvaæa sve;
glasoviti regensburški govor pape Benedikta XVI. o potrebi
proèišæavanja vjere razumom; odmak od antisemitizma koji
je plod prosvjetiteljstva. Neke su tvrdnje dr. Zenka u
raspravi naišle na kritiku, primjerice ona o neprihvaæanju
naèela demokracije u Crkvi, èiji je odraz prema predavaèu
èinjenica da ona ne redi žene za biskupe i sveæenike.
O odnosu vjere i razuma u svjetlu kršæanske antropologije
progovorio je dr. Tamarut. Odgovor na kljuèno pitanje "što
je èovjek", odnosno "tko je èovjek", kršæanstvo daje
promatrajuæi èovjeka, kako pojedinca, tako i zajednicu
(kategorije saveza, komplementarnosti muškog i ženskog
kao slike zasveza), u svjetlu njegova odnosa s Bogom:
èovjek je Božja slika. U tom kontekstu vjera i znanost nisu
protivnice, nego dvije èovjekove dimenzije, odvojene ali
komplementarne. Razdor izmeðu te dvije dimenzije plod je
ika
otajstva zla. No, kršæanstvo poznaje i drugo otajstvo:
otajstvo otkupljenja, obnove èovjeka u Kristu.
Plenarna je rasprava, izmeðu ostaloga, pokazala da razum
ima svoje granice (primjerice ideja napretka kao neèeg "a
priori" pozitivnog i nièim ogranièenog, ili pojava totalitarnih
sustava kao derivat racionalnosti zatvorene u imanenciju) i
da mu je potrebno ono što bi teolog nazvao otkupljenjem i
obnovom.
Koncert duhovne staroslavenske glazbe
U Godini vjere i u povodu 1150. obljetnice misijskoga
djelovanja prosvjetitelja slavenskih naroda svete braæe
Æirila i Metoda
Zagreb, 16.5.2013. (IKA) - U Godini vjere i u povodu 1150.
obljetnice misijskoga djelovanja prosvjetitelja slavenskih
naroda, svete braæe Æirila i Metoda, u èetvrtak 16. svibnja
održan je koncert duhovne staroslavenske glazbe u
akademskoj crkvi Sv. Katarine na zagrebaèkom Gornjem
gradu. Nastupili su Æirilo-Metodov kor u muškom sastavu
pod ravnanjem prof. Igora Kosa, Katedralni zbor
grkokatolièke katedrale pod ravnanjem prof. Ozrena
Bogdanoviæa, Æirilo-Metodov kor u mješovitom sastavu pod
ravnanjem dirigentice Darjane Blaæe-Šojat te Muški vokalni
ansambl "Ivan Goran Kovaèiæ" pod dirigentskom palicom
Ozrena Bogdanoviæa. Koncert, èiji je suorganizator i
Križevaèka eparhija, poveznica je s tradicionalnim susretom
pjevaèkih zborova u križevaèkoj katedrali koji se veæ èetvrtu
godinu održava na samu svetkovinu Duhova, a uoèi
svetkovine Presvete Trojice kojima je posveæena
grkokatolièka katedrala. U prepunoj crkvi Svete Katarine
zborovi su izveli sljedeæe kompozicije: Nikolaj A. RimskiKorsakov "Otèe naš"; Mihajlo M. Verbicki "Svjat"; Dmitrij
S. Bortnjanski "Da ispolnjatsja"; Dmitrij S. Bortnjanski
"Budi imja"; Boris Komarevski "Tebe pojem"; Stevan S.
Mokranjac "Aliluja"; Dmitrij S. Bortnjanski "Dostojno jest";
"Heruvimska pjesn" prema ruskom napjevu; Krsto Odak
"Hvali duše moja Gospoda"; Krsto Odak "Svrši stopi moje";
napjev otoka Visa "Klanjajem se Tebi, Hriste"; Franjo S.
Vilhar Kalski "Velièaj"; "Otèe naš" i "O tebje radujetsja"
prema žumberaèkom napjevu; Mirko Kolariæ "Iže
heruvimi"; Mihajlo M. Verbicki "Hvalite".
Na koncertu je bio i križevaèki biskup Nikola Kekiæ.
Posjet rektora Salesiane HKS-u
Zagreb, 17.5.2013. (IKA) - Hrvatsko katolièko sveuèilište je
17. svibnja posjetio rektor Papinskog salezijanskog
sveuèilišta (Universita Pontificia Salesiana) prof. dr. Carlo
Nanni. Rektor Nanni je u Akademiji odgojno obrazovnih
znanosti Hrvatske održao predavanje "Filozofija odgoja".
Tijekom boravka u Zagrebu posjetio je Hrvatsko katolièko
sveuèilište u pratnji don Ivana Marijanoviæa i susreo se s
rektorom prof. dr. Željkom Tanjiæem, prorektorom za
znanost prof. dr. Hrvojem Štefanèiæem, proèelnicom
Studijskog odjela povijesti doc. dr. Ines Sabotiè i dvoje
bivših studenata Salesiane, dr. Irenom Sever i dr.
Krunoslavom Novakom. U ugodnom i srdaènom razgovoru
dvojica rektora podijelila su svoja iskustva voðenja
Sveuèilišta, spomenuvši bitne razlike i sliènosti naših
sveuèilišta kao i sustava visokog obrazovanja u Italiji i
Hrvatskoj. Najavili su takoðer intenzivniju konkretnu
suradnju Salesiane i HKS-a na razlièitim znanstvenim i
odgojnim podruèjima. Gosti su potom zajedno s domaæinima
razgledali Sveuèilište. Hrvatsko katolièko sveuèilište i
Papinsko salezijansko sveuèilište potpisali su 26. studenoga
2012. Sporazum o suradnji.
Domovinske vijesti
Biskup Košiæ posjetio gradilište crkve u Gori
Sisaèka biskupija nedavno po svojim župama pokrenula
akciju "Gradimo zajedno Crkvu u Gori"
Sisak, 17.5.2013. (IKA) - Sisaèki biskup Vlado Košiæ s
kancelarom mons. Markom Cvitkušiæem, domaæim
župnikom Paškom Glasnoviæem i akademskim kiparom
Tomislavom Kršnjavijem posjetio je u petak 17. svibnja
gradilište crkve Uznesenja BDM u Gori da bi se upoznao s
dosada izvedenim radovima te se uvjerio da sve napreduje
prema planu i da æe se rokovi za završetak radova poštovati.
Tom prilikom biskup se susreo s voditeljem gradilišta
Ljubomirom Pomperom iz tvrtke "Meðimurje graditeljstvo
d.o.o." iz Èakovca, koji je gostima pokazao uèinjeno i iznio
ovogodišnji plan gradnje.
Sisaèka biskupija nedavno je po svojim župama pokrenula
akciju "Gradimo zajedno Crkvu u Gori" kojoj je cilj
potaknuti vjernike da svojim darovima pomognu u gradnji u
Domovinskom ratu srušene župne crkve Uznesenja BDM u
Gori, buduæeg biskupijskog svetišta i središta marijanskog
štovanja.
Austrijska veleposlanica kod nadbiskupa Barišiæa
Split, 17.5.2013. (IKA) - Splitsko-makarski nadbiskup
Marin Barišiæ primio je u petak 17. svibnja u Ordinarijatu u
Splitu veleposlanicu Republike Austrije mag. Andreju IkiæBöhm u pratnji predstavnice Generalnoga konzulata. Susretu
je nazoèio i generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije
mons. Ivan Æubeliæ. Veleposlanica je zahvalila nadbiskupu
za moguænost susreta i boljeg upoznavanja crkvene i
društvene situacije u gradu Splitu i nadbiskupiji. Nadbiskup
je ponovno istaknuo nezaboravnu pomoæ koju su graðani
Austrije pružali tijekom agresije na Hrvatsku – poznata
inicijativa "Nachbarn in Not" – kao i potporu austrijske
vlade koja se na politièko-diplomatskom polju iskreno i
snažno zauzimala za meðunarodno priznanje Hrvatske. U
razgovoru su spomenute povijesne i kulturne veze Austrije i
Hrvatske u perspektivi unapreðenja i buduæe suradnje
osobito na polju kulturnih i društvenih odnosa, imajuæi u
vidu da uskoro Hrvatska postaje èlanica Europske unije.
Most suradnje su nam Gradišæanski Hrvati i tolike izbjeglice
koje su našle svoj novi dom u Austriji. Nadbiskup je
spomenuo višegodišnju suradnju i dobre odnose na crkvenoj
razini izmeðu Beèa i Splita. Poznato je da mnogi Austrijanci
rado dolaze na ljetovanje u Hrvatsku, osobito u Dalmaciju, a
Hrvate vide kao svoje poželjne i dobre susjede.
Sjeæanje na trogirskog velikana – biskupa i bana Petra
Berislaviæa
Trogir, 17.5.2013. (IKA) - Uèenici i nastavnici osnovne
škole Petar Berislaviæ sveèano su obilježili 104. obljetnicu
postojanja škole. Ovogodišnja školska sveèanost poèela je
poèetkom tjedna raznim manifestacijama, edukativnorekreativnim programom u sklopu kojeg su uèenici sa svojim
nastavnicima sudjelovali na manifestaciji Dica i Èakavica u
Kaštel Lukšiæu, u humanitarnoj prodaji školskih radova,
odlazili u posjet otvorenom Parku Garagnin Fanfogna, koji
se ove godine revitalizirao i uz vodièa bit æe otvoren za
turiste.
Slavlje se nastavilo u petak 17. svibnja sveèanom
euharistijom koju je u katedrali Sv. Lovre predvodio dekan
Trogirskoga dekanata i katedralni župnik don Pavao Piplica,
a pjevanje je predvodio školski zbor.
.
22. svibnja 2013. broj 21/2013
9
Domovinske vijesti
Upoznavanje s palijativnom skrbi
Zagreb, 17.5.2013. (IKA) - U cilju izobrazbe djelatnica i
volontera projekta "Karitativna skrb za starije, nemoæne i
bolesne osobe u njihovoj kuæi", Caritas Zagrebaèke
nadbiskupije organizirao je 17. svibnja predavanje na temu
skrbi za oboljele od teških, neizljeèivih bolesti i èlanova
njihovih obitelji. Na tu temu govorili su volonteri Hrvatskog
centra za palijativnu skrb vlè. Igor Grahovac-Fedešin i
medicinska sestra Ljiljana Hoiæ. Na poèetku susreta
sudionike izobrazbe pozdravila je voditeljica Sektora
karitativnog rada i projekata Elza Parlov, koja je podsjetila
na petnaestgodišnji rad toga projekta koji godišnje skrbi za
sto dvadeset do sto pedeset korisnika. "U dogledno vrijeme
željeli bismo našu uslugu starijim i nemoænim osobama
uèiniti još potpunijom, nudeæi struènu pomoæ osoba koje
pružaju palijativnu skrb", istaknula je voditeljica Parlov.
Vlè. Grahovac-Fedešin objasnio je što je to palijativna
medicina, koliko je razvijena u Hrvatskoj, posebice na
podruèju Grada Zagreba, te koji su planovi za buduænost.
Podijelio je praktiène savjete duhovno-psihološke naravi što
i kako svako od njih može napraviti u susretu s teško
bolesnim osobama i èlanovima njihovih obitelji. Zatim je
predstavio struèni tim Hrvatskog centra za palijativnu skrb te
opisao rad njegovog Savjetovališta. Sabiruæi smisao svih
aktivnosti u skrbi za oboljele od neizljeèivih bolesti, vlè.
Grahovac-Fedešin zakljuèio je: "Cilj je da se pacijent bez
obzira na težinu svoga zdravstvenog stanja u potpunosti
osjeti kao èovjek". Medicinska sestra Hoiæ, koja je ujedno
èlan Palijativnog mobilnog tima Doma zdravlja ZagrebCentar, odgovarala je sudionicima izobrazbe na praktièna
pitanja s terena - što, kada i kako napraviti u susretu s
palijativnim pacijentom.
Dan Biskupijske klasiène gimnazije "Ruðera Boškoviæa"
Dubrovnik, 17.5.2013.
(IKA) - Biskupijska klasièna
gimnazija "Ruðera Boškoviæa" s pravom javnosti proslavila
je u èetvrtak 16. svibnja Dan škole. Proslava je poèela
tradicionalnim kvizom znanja i sportskim natjecanjima, a
nastavljena euharistijskim slavljem koje je u crkvi Sv.
Ignacija predvodio dubrovaèki biskup Mate Uziniæ. U
propovijedi je rekao da Isus osim što moli za sve nas, on
nam ostavlja svoje zajedništvo s Ocem kao uzor i izvor
našega meðusobnog jedinstva koje ide u dva smjera: "Prvi i
osnovni smjer je onaj vertikalni, a rijeè je o odnosu s Isusom
i s Ocem. Drugi je onaj horizontalni, a rijeè je o odnosu s
drugim vjernicima. Ta dva smjera meðusobno su tako
isprepletena tako da jedan ne funkcionira bez drugoga.
Makar je u Isusu Kristu napasnik pobijeðen i ponovno
uspostavljen onaj poèetni red i jedinstvo, mi i dalje živimo u
nesavršenom svijetu u kojemu napasnik nije izgubio svoju
moæ, a što znaèio da i dalje unosi nemir i nejedinstvo izmeðu
ljudi i Boga, a što onda ima za posljedicu i druge oblike
nemira i nejedinstva". Govorio je i o sukobu dviju logika
jedinstva: one logike jedinstva Isusa Krista i one logike
jedinstva koju, odbacujuæi Kristovu logiku, želi nametnuti
suvremeni svijet. "Logika svijeta smatra da je za ureðenje
svijeta dovoljna horizontalna dimenzija, dapaèe da je
vertikalna ne samo nepotrebna nego i štetna. Njezina
posljedica je moralni relativizam koji pred oèima ima samo
ovozemaljsku stvarnost, a s njom i pretpostavku o moralu
kojemu je gospodar sam èovjek. Logika jedinstva koju je
Bog obnovio u Isusu Kristu je ona koja zna da pravog
ureðenja svijeta, a onda i postizanje njegove prave svrhe,
nema i ne može biti bez vertikalne dimenzije, odnosa s
Bogom, a što znaèi i bez postojanja neotuðivoga moralnog
zakona što ga je Bog upisao u stvorenu stvarnost i u savjest
10
22. svibnja 2013. broj 21/2013
ika
svakog èovjeka". Sukob tih dviju suprotstavljenih logika se u
prošlosti vodio na planu zaštite svih ljudi kao Božjih
stvorenja s jednakim dostojanstvom i jednakim pravima pred
rasnim i klasnim ideologijama – nažalost ponekad su im i
neki kršæani bili sljedbenici – a danas se vodi na planu
zaštite života od zaèeæa do prirodne smrti, kojoj se
suprotstavlja pravo na abortus i eutanaziju, kao i na planu
zaštite prirodne strukture braka kao zajednice jednog
muškaraca i jedne žene, kojoj se suprotstavljaju pokušaji da
se s njom pravno izjednaèi ostale vrste zajednica koje se od
nje razlikuju i koje joj štete i pridonose njezinoj
destabilizaciji, rekao je biskup. Osvrnuvši se na prikupljanje
potpisa za referendum kako bi se zaštitila institucija braka
kao zajednice jednog muškarca i jedne žene koje se ovih
dana provodi u Hrvatskoj, biskup Uziniæ rekao je kako se tu
meðu kršæane želi unijeti pomutnju. Èini se to izjavama "da
je to inicirao vrh Katolièke Crkve, premda je istina da su to
inicirale graðanske udruge, ali èine to i otvorenim
prijetnjama i nasiljem", rekao je biskup te istaknuo: "No, nije
to ono što najviše pogaða. Najviše pogaða nejedinstvo koje
po tom pitanju, kao i drugim moralnim pitanjima postoji
meðu onima koji za sebe kažu da su katolici, a to nisu ako ne
prihvaæaju polog vjere i moralno nauèavanje koje na
autentièan naèin nauèava katolièko uèiteljstvo". "Za koga
hodi ova Klasièna gimnazija 'Ruðera Boškoviæa', njezini
profesori, djelatnici, ðaci? Hodimo li za Isusa Krista i
njegovu logiku ili nas je zarazila logika svijeta? O odgovoru
na to pitanje ovisi i smisao našeg postojanja, a s njom i naša
sadašnjost i, što je najvažnije, naša ovozemaljska, ali i ona
nebeska buduænost. Nije lako s Bogom hoditi. Zato Isus i za
nas moli da budemo savršeno jedno i tim ga posvjedoèimo u
ovoj gimnaziji, Gradu i biskupiji i gdje god nas on pošalje",
rekao je biskup. Nakon mise uslijedila je priredba uèenika
predvoðenih vjerouèiteljicom s. Vianejom Kusturom.
Nastupili su školski zbor i školska klapa, kao i uèenici koji
su recitirali pjesme. Središnji dio priredbe bio je scenski
prikaz života bl. Marije Propetog Isusa Petkoviæ u režiji s.
Vianeje. Okupljenima se obratio i ravnatelj škole don
Bernardo Pleše te pozvao da svi uèenici, roditelji i djelatnici
sudjeluju u "zajednièkom tkanju" škole.
Creski maturanti pomogli potrebitima
Maturanti prikupili hranu za potrebne i novac za školovanje
jednog djeteta u Treæem svijetu
Cres, 18.5.2013. (IKA) - Maturanti creske gimnazije, koja
djeluje kao podruèni odjel Srednje škole Ambroza Haraèiæa
iz Malog Lošinja, potaknuti svojom razrednicom Sonjom
Pokupec Salkoviæ, ove su godine odluèili posljednji dan
svoga srednjoškolskog obrazovanja obilježiti humanom
gestom. Umjesto da brašnom posipaju ulice i prolaznike, kao
što je obièaj u drugim gradovima, Cresani su to brašno i
druge namirnice prikupili kako bi ih donirali za pomoæ
najpotrebnijima. Pridružili su im se i polaznici ostalih
razreda Gimnazije u Cresu pa su zajednièkim snagama
prikupili desetak kutija ispunjenih brašnom, tjesteninom,
uljem, slatkišima, ali i raznim higijenskim potrepštinama
koje su donirane Socijalnoj samoposluzi u Rijeci.
"Željeli smo pomoæi onima koji nemaju, umjesto da se u ova
krizna vremena razbacujemo hranom", jednodušno su
zakljuèili Ema Bravdica, Toni Brniæ, Ivana Damijanjeviæ,
Dragana Ivanoviæ, Sonja Jakiæ, Valentina Mokoriæ, Ana
Sabliæ, Matko Unkoviæ i Patrik Velèiæ.
Osim prikupljene hrane, sredstavima koja su im preostala od
maturalne zabave prikljuèili su se projektu "Zdenac znanja" i
uplatili 120 eura kako bi osigurali školarinu za jedno dijete
iz zemalja Treæeg svijeta i tako se oprostili od školskih klupa.
ika
Godišnji simpozij Hrvatske pokrajine Družbe Isusove
Zagreb, 18.5.2013. (IKA) - Godišnji simpozij èlanova
Hrvatske pokrajine Družbe Isusove na temu "Sentire cum
Ecclesia" (Osjeæati s Crkvom) održan je 18. svibnja u
Zagrebu. Nakon uvodne molitve koju su pripremili
skolastici, provincijal o. Ante Tustonjiæ istaknuo je, kako
prenosi portal isusovci.hr, da je tema izabrana zbog
aktualnosti sadašnjih dogaðanja u Crkvi (poput izbora pape
Franje) te ponovnog promišljanja kako možemo biti u Crkvi
i za Crkvu, naglašavajuæi kako je osjeæati s Crkvom bitna
oznaka isusovaèkog Reda.
O. Franjo Pšeniènjak izlagao je na temu Sentire cum
Ecclesia u Družbi, ponajviše kroz pravila koja je sv. Ignacije
ostavio u Duhovnim vježbama i nekim novijim
dokumentima Reda, ali i obraæanjima Crkve Družbi.
Istaknuo je kako je "crvena nit" koja se provlaèi kroz sva
Ignacijeva pravila temeljan stav pohvale, a ne kritizerstva.
Buduæi da je Družba za Crkvu i postoji da bude u Crkvi, ona
mora osjeæati s Crkvom, zakljuèio je Pšeniènjak.
Drugo izlaganje, "Sentire cum Ecclesia in Croatia" biskupa
Ivana Šaška, bilo je na simpoziju proèitano. U njemu je
biskup istaknuo nekoliko elemenata djelovanja isusovaca
kroz povijest i povezao ih s aspektima identiteta i rada koja
bi Družba danas trebala imati, a koje bitno obilježava
osjeæanje s Crkvom.
Misu u podne predslavio je isusovaèki provincijal, ohrabrivši
u homiliji isusovce na predan rad, ali ih i potaknuo da
primijete i mnoge pozitivne i dobre elemente u njemu veæ
prisutne – drugim rijeèima, na temeljni stav pohvale
nasuprot negativnosti. Nakon objeda simpozij je nastavljen
radom u skupinama, u kojima se raspravljalo o nekoliko
tema u svezi s apostolskom perspektivom Družbe – što
èinimo i što možemo još èiniti? Prije nego su zakljuèci
rasprave izneseni na plenumu, o. Sebastijan Šujeviæ,
promotor zvanja u Hrvatskoj pokrajini Družbe Isusove,
izložio je nešto od svojega rada – koje su perspektive, koji
izazovi, koja prikladna sredstva promocije zvanja? Svaki
isusovac je, na svoj naèin, istaknuo je o. Šujeviæ, promotor
zvanja tamo gdje živi i djeluje.
Duhovsko bdjenje u Valpovu
Valpovo, 18.5.2013. (IKA/TU) – Uoèi svetkovine Duhova,
18. svibnja, u valpovaèkoj župi Bezgrešnog zaèeæa BDM
duhovsko bdjenje predvodio je župnik Zvonko Mrak, a
sudjelovao je i župni vikar Pavo Martiæ, suradnici i brojni
ministranti. U propovijedi župnik je rekao: "Prošlo je dosta
vremena od kada je Duh Sveti u buri i ognju sišao s neba i
zaplašene apostole Raspetoga prikljuèio mladoj Crkvi. Ali
dolazak Duha nije dovršen. Još uvijek uskrsli Gospodin ulazi
kroz zakljuèana vrata da bi svoje apostole nadahnuo. On im
govori: 'Primite Duha Svetoga!' (Iv 20, 22). Olujni vjetar
Božji nije prestao i nisu se ugasile vatre, a Gospodinovo
obeæanje: 'Ja æu moliti Oca i dat æe vam drugoga Branitelja,
Duha istine' (Iv 14, 16) vrijedi do kraja svijeta". "Što nam je
èiniti?" pitao je vlè. Mrak okupljene, a tako je pitalo i
mnoštvo, okupljeno iz èitava svijeta, èuvši prvu Petrovu
duhovsku propovijed. "Papa Ivan Pavao II. rekao je:
'Otvorite prozore i vrata za Krista!' za onoga Krista koji nam
je poslao svoga Duha", poruèio je propovjednik i zakljuèio:
"Možda nikada tako kao u naše vrijeme nismo osjetili kako
nam je taj darovani Duh Božji jedini i posljednji kojemu
možemo povjeriti sve tjeskobe èovjeèanstva, onoga
èovjeèanstva koje može razoriti lice zemlje, ali koje ujedno
posjeduje i moguænost da ga obnovi u snazi darovanoga mu
Duha Božjega. Zato ne prestanimo vapiti i moliti: 'Pošalji
Duha svojega i obnovit æeš lice zemlje!'"
Domovinske vijesti
Osma smotra crkvenih zborova Hrvatske franjevaèke
provincije sv. Æirila i Metoda
Kloštar Ivaniæ, 18.5.2013. (IKA) - U povodu 920. obljetnice
prvoga pisanog spomena Ivaniæa u crkvi Marijina uznesenja
na nebo, koja se slavi kao "Majka milosrða", održana je 18.
svbinja osma smotra crkvenih zborova Hrvatske franjevaèke
provincije sv. Æirila i Metoda. Smotru je organizirao fra
Antun Jasenoviæ, povjerenik te provincije za kulturu i
sakralnu glazbu. Nastupio je rekordan broj zborova sveukupno 27, od Trsata preko Vukovara, Iloka, Baèa,
Zemuna sve do Subotice. Prema rijeèima fra Antuna
Jasenoviæa, na zborovanju se okupilo 750 sudionika.
Zborovanje je zapoèelo revijalnim nastupima. Sve je
pozdravio domaæin fra Tomislav Božièek, župnik i
gvardijan. Potom je govorio naèelnik opæine Kloštar Ivaniæ
Zlatko Golubiæ. Uime organizatora skup je pozdravio fra
Antun Jasenoviæ. Posebu pozornost svojim nastupima
pobudili su mladi iz župe sv. Nikole, biskupa, iz Hrvatske
Kostajnice i zbor franjevaèkih juniora s Kaptola u Zagrebu.
Nakon revijalnih nastupa uslijedila je misa koju je predvodio
i propovijedao provincijalni ministar fra Željko Železnjak, a
suslavilo je dvadesetak sveæenika franjevaca. U propovijedi
provincijal je podsjetio da je pjevanje dvostruka molitva.
Okupili smo se u predveèerje svetkovine Duhova pa neka
nas sve Duh Sveti ispuni svojim darovima da možemo u
svom svakidašnjem životu svjedoèiti svoju vjeru, rekao je
Železnjak. Nakon mise nastavljeno je druženje svih zboraša
s njihovim domaæinima.
Bdjenje uoèi svetkovine Duhova u bjelovarskoj katedrali
Bjelovar, 18.5.2013. (IKA) - U predveèerje svetkovine
Duhova, 18. svibnja, bdjenje u bjelovarskoj katedrali Sv.
Terezije Avilske predvodio je ðakon Mijo Posavec. Bdjenje
je okupilo vjernike iz župa grada Bjelovara; mlade,
krizmanike, pokrete i molitvene skupine koje djeluju u
župama kao i vjernike koji su se rado odazvali na molitvu i
sabranost kako bi se što bolje pripravili za svetkovinu
Duhova i zamolili Gospodina da darove svoga Duha uvijek
obnavlja i raspiruje.
Bdjenje je poèelo službom svjetla (lucenarijem) u kojoj su
vjernici prinijeli sedam svijeæa kao simbol sedam darova
Duha Svetoga koje su upaljene na uskrsnoj svijeæi te je uz
svaku proèitan prigodni tekst koji objašnjava znaèenje
pojedinoga dara te završava prikladnim molitvenim
zazivom.
Drugi dio bdjenja bila je Služba rijeèi u kojoj su navješteni
tekstovi iz Starog i Novog zavjeta koji oslikavaju djelovanje
Duha Svetoga kroz povijest spasenja. Prigodnu homiliju
izrekao je biskupijski povjerenik za redovnice i redovnike
Andrija Owca. U homiliji potaknuo je na razmišljanje o
trostrukom djelovanju Duha Svetoga te pitanjima i
promišljanjem izazvao na poniranje u vlastito srce da bi se
vjernici susreli sami sa sobom i uvidjeli dopuštaju li da ih
Duh vodi i preobražava.
Treæi dio bdjenja bio je euharistijsko klanjanje prožeto
molitvom, pjesmom i šutnjom, a u tom dijelu ðakon je prinio
pred oltar molitve okupljenih vjernika koje su zapisali na
papiriæe te tako na simbolièan naèin prinio sve molitve
okupljenih pred samoga Isusa prisutnog u Oltarskom
Sakramentu.
Bdjenje je završeno uz pjevanje zbora koji se okupio za tu
prigodu iz razlièitih župa. Nakon bdjenja okupljeni su
nastavili druženje i pjesmu u prostorijama pastoralnog centra
gdje su, od svega što su donijeli, uprilièene "agape" - gozba
bratske ljubavi.
22. svibnja 2013. broj 21/2013
11
Domovinske vijesti
Marijanski klapski festival "Èuj nas Majko, nado naša"
u Puèišæima
Gosti veèeri bili su klapa "Mareta" iz Dubrovnika i gospel
sastav "The Messengers" iz zagrebaèke župe Špansko
Puèišæa, 18.5.2013.
(IKA) – Na uoènicu svetkovine
Duhova, u subotu 18. svibnja, pod nazivom "Èuj nas Majko,
nado naša" održan je Marijanski klapski festival, peti po
redu, u župi sv. Jeronima u Puèišæima na Braèu koji okuplja
klape koje žive i rade na hrvatskim otocima. U organizaciji
puèiške Opæine, tamošnje župe i domaæe klape "Volat",
ovogodišnji marijanski klapski festival okupio je uglavnom
braèke klapske sastave, dok su gosti marijanskoga klapskog
pjevanja bili klapa "Mareta" iz Dubrovnika i gospel sastav
"The Messengers" iz Zagreba.
Na poèetku glazbene veèeri koju je moderirao Josip Bauk
nastupila je ženska klapa "Pupe" iz Supetra, redoviti
sudionik marijanskoga festivala, s pjesmom "Majko našeg
Braèa", koju je skladao puèiški župnik Andro Ursiæ, a koja
je postala svojevrsna braèka marijanska himna. Supetarska
klapa "Alegrija" takoðer je na marijanskomu festivalu veæ
petu godinu za redom. Iznenaðenje braèkoj glazbenoj publici
bila je mješovita klapa "Mareta" iz Dubrovnika koja je veæ
izdala 3 CD, osvojila 15 nagrada, od kojih 6 na Festivalu
dalmatinskih klapa u Omišu. Muška klapa "Petrada" iz
Zagreba, èiji su èlanovi podrijetlom s otoka, izvela je pjesmu
"Majko našeg Braèa" u obradi Joška Æalete. Puèiška
mješovita klapa "Volat" s novim èlanom Josipom Nižetiæem,
predstavila se publici skladbom "Veèernji zvon".
Publiku je oduševio gospel sastav "The Messengers" iz
zagrebaèke župe Špansko koji je pod vodstvom Matije
Škvorca izveo nekoliko crnaèkih duhovnih pjesama.
Glazbeni sastav djeluje od 2002. godine, njeguje duhovnu
glazbu i "a cappella" pjevanje, te s 11 zaljubljenika duhovne
glazbe redovito nastupa na festivalima i humanitarnim
koncertima. Na kraju koncertne veèeri zahvala je upuæena
puèiškoj župi, opæini na aktivnoj podršci svih pet godina,
klapi "Volat", puèiškoj Klesarskoj školi, obiteljima koje su
gostujuæim klapama omoguæile smještaj i Mirjani Bauk,
voditeljici projekta Marijanskoga klapskoga bodulskoga
festivala. U zahvalnoj rijeèi puèiški župnik Andro Ursiæ
izrazio je radost što se kroz pjesmu i zajedništvo ostvaruje
povezanost izmeðu sjevera i juga Domovine, uruèivši pritom
sudionicima prigodne zahvalnice.
Duhovsko bdjenje u znaku obljetnice župe i ekumenizma
Slavonski Brod, 18.5.2013. (IKA) - Duhovsko bdjenje po
šesti je puta u subotu, 18. svibnja, na uoènicu svetkovine
Duhova, u župi Duha Svetoga u Malom Parizu u
Slavonskom Brodu, ove godine u duhu zlatnog jubileja, 50.
obljetnice župe, održano u duhu ekumenizma. Uz domaæe
rimokatolièke sveæenike, na èelu s domaæim župnikom
mons. Stjepanom Belobrajdiæem, prisutan je bio župnik
Evangelièke Crkve Josip Iviæ sa svojim vjernicima.
Susret je poèeo ispred crkve kod ognja gdje se odvijao prvi
dio programa u kojem su vjernici sabrano promišljali o
znaèenju bdjenja, molili litanije Duhu Svetom po sv. Pavlu,
te pjevali himan Duhu Svetom. Nakon što su na ognju
zapalili sedam baklji, kao znak sedam darova Duha Svetoga,
vjernici te župe unijeli su ih u crkvu gdje je nastavljen drugi
dio programa koji je bio molitveno-meditativan. Službu
rijeèi predvodio je mons. Belobrajdiæ. Prigodnu homiliju
održao je domaæi župni vikar Ivan Živiæ koji je posvjestio
ljepotu i snagu darova Duha Svetoga koje primamo u
sakramentima. Bdjenje su animirali èlanovi župnog zbora
mladih i bogoslovi.
12
22. svibnja 2013. broj 21/2013
ika
Biblijsko bdjenje u Puli
246 èitaèa iz Pulskog i okolnih dekanata kroz pet dana i noæi
i ove godine u neprekinutom slijedu proèitalo Sveto pismo u
cijelosti
Pula, 18.5.2013. (IKA) - U pulskom samostanu Sv. Franje
od nedjelje 12. do subote 18. svibnja održano je šesto
biblijsko bdjenje, koje se uobièajeno održava tijekom tjedna
uoèi svetkovine Duhova. 246 èitaèa iz Pulskog i okolnih
dekanata je kroz pet dana i noæi i ove godine u neprekinutom
slijedu proèitalo Sveto pismo u cijelosti.
U Puli je tradicija biblijskog bdjenja poèela godine 2008.
kada je prvi put održano prema primjeru iz Velike Gorice
gdje je prva takva inicijativa provedena 2001. Od samog
poèetka organizatori bdjenja u Puli su na poziv upuæen
pripadnicima drugih kršæanskih Crkava dobili otvorenost na
suradnju pa stoga biblijsko bdjenje u Puli tijekom godina
njeguje svoj ekumenski karakter. Tako su i ove godine uz
katolièke vjernike grada Pule i šire okolice, sudjelovali i
pojedini pripadnici Srpske pravoslavne Crkve, Makedonske
pravoslavne Crkve i Baptistièke Crkve.
Kada se prije šest godina u Puli krenulo s tom inicijativom
nakana je bila, uz èašæenje Božje Rijeèi, tim projektom
pridonijeti još boljem zajedništvu vjernika pulskih župa te
pripadnika desetak zajednica i duhovnih pokreta koji djeluju
na podruèju južne Istre. Kao mjesto održavanja od poèetka
odabrana je samostanska crkva Sv. Franje koja nije župna
crkva, a jurisdikcijski pripada pulskoj prvostolnici. U duhu
zajedništva i meðužupne suradnje veèernja misna slavlja
tijekom bdjenja animiraju razlièiti župni zborovi gradskih i
prigradskih župa, a i župnici se, prema moguænostima,
uobièajeno izmjenjuju u predvoðenju misnih slavlja. Ove je
godine prvi put organizirano sudjelovala i župa sv. Flora
biskupa iz Loborike sjeveroistoèno od Pule sa župnikom
Jeronimom Jokiæem. Veæ više godina se u bdjenje ukljuèuje
i Biskupijsko misijsko sjemenište Redemptoris Mater. U
utorak 14. svibnja, treæeg dana bdjenja, misu je predvodio
prefekt studija preè. Nikola Mladineo, a tog je dana tijekom
mise nastupio bogoslovski zbor.
Pojedini vjerouèitelji su u bdjenje ukljuèili i djecu pa su kroz
sate školskog vjeronauka dovodili uèenike da sudjeluju u
èitanju Biblije.
Misno slavlje zahvale za biblijsko bdjenje održano je u
subotu 18. svibnja pod predsjedanjem umirovljenoga
biskupa Ivana Milovana. Predslavitelj je u homiliji istaknuo
temeljnu važnost Svetoga pisma u životu Crkve ali napose i
u životu svakoga kršæanina. Propovjednik je posebice
spomenuo mnogobrojne plodove èitanja Svetoga pisma.
"Rijeè Božja donosi život duše, prepustiti se kroz Rijeè u
Oèinske ruke daje slobodu srca, Rijeè Božja vodi na putu
obraæenja, ona po Božjem milosrðu proèišæuje, otvara duše
za sva zvanja, daje utjehu, donosi radost, pomaže vidjeti
Istinu, vodi na putu k svetosti i sjedinjuje èovjeka s Bogom",
istaknuo je mons. Milovan.
Tijekom mise simbolièno je u trenutku prikaza darova jedan
braèni par donio do oltara Bibliju iz koje se èitalo tijekom
bdjenja i knjigu dojmova.
Po završetku misnog slavlja održan je tradicionalni
pojedinaèni blagoslov vjernika s Biblijama. Završnu rijeè o
ovogodišnjem bdjenju izrekla je èlanica organizacijskog
odbora Sanja Božac, a sve je zakljuèeno iznošenjem
nekoliko osobnih svjedoèanstava èitaèa te èitanjem nekoliko
zapisa iz knjige dojmova.
.
ika
Duhovsko bdjenje u dubrovaèkoj katedrali
Dubrovnik, 18.5.2013. (IKA) - U organizaciji Vijeæa za
mlade Dubrovaèke biskupije u subotu 18. svibnja održano je
u dubrovaèkoj katedrali bdjenje uoèi svetkovine Duhova
(Pedesetnice) koje je poèelo euharistijskim klanjanjem pred
Presvetim Oltarskim Sakramentom, a nastavljeno misnim
slavljem. U programu su sudjelovali i duhovni pokreti, kao i
molitvene zajednice s gradskog podruèja.
Tijekom klanjanja èitani su razlièiti meditativni tekstovi, a
klanjanje je animirao, kao i misno slavlje kasnije,
Biskupijski zbor mladih pod vodstvom prof. Luce Èatiæ.
Dubrovaèki biskup Mate Uziniæ je tijekom klanjanja uputio
molbu Gospodinu da ono što se dogodilo s uèenicima na dan
Pedesetnice, dogodi se i s okupljenima u katedrali i svim
vjernicima biskupije. Molio je za "svježu 'infuziju' Duha
Svetoga" kako bi nakon toga bili poslani na ulice Grada i bili
djelotvorni svjedoci Njegove ljubavi. I drugi vjernici uputili
su molitve Gospodinu, a izmeðu ostalog èitani su i tekstovi
Blaise Pascala koji svjedoèe o njegovu obraæenju i susretu sa
živim Bogom, tj. kako je on to izrazio "Bogom Abrahama,
Izaka i Jakova, a ne Bogom filozofa i znanstvenika". Na
kraju euharistijskog klanjanja biskup je prošao katedralom
noseæi Presveti Oltarski Sakrament i blagoslivljajuæi narod.
Uslijedilo je misno slavlje koje je predvodio dubrovaèki
biskup. Održao je kratku propovijed u kojoj je kazao da Duh
Božji djeluje u svakom na njegov naèin: "Bilo bi loše kada
bi u svakome djelovao na isti naèin. To nas poziva na
uvažavanje razlièitosti. Ne bi bilo u redu kada bi svakog
pozivao da bude biskup. Gdje bi bila buduænost naše mjesne
Crkve kada bi sve Duh Sveti potaknuo da budu redovnici i
redovnice? No, zvanja nam trebaju, neæemo imati buduænost
niti ako ne budemo imali zvanja, ona su posebno potrebna
ovoj mjesnoj Crkvi." Zatim je biskup pozvao sve koji žele, i
sveæenika i laike, da otvoreni Duhu Svetom pristupe i kažu
nekoliko rijeèi.
Duhovsko bdjenje za studente osjeèkog Sveuèilišta
Osijek, 18.5.2013. (IKA/TU) - U osjeèkoj župi sv. Æirila i
Metoda, uoèi svetkovine Duhova, 18. svibnja, održano je
duhovsko bdjenje za studente Sveuèilišta J. J. Strossmayera,
a na kojemu su sudjelovali i brojni župljani. Susret je
predvodio sveuèilišni kapelan o. Arkadiusz Krasicki, CSSp.
Bdjenje je poèelo katehezom o Duhu Svetom o. Krasickog, u
kojoj je govorio o novom stvaranju po Duhu Svetom i
kršæanskom životu nadahnutom silom Duha Svetoga.
Studentima je poruèio da su svi pozvani živjeti u Božjem
svjetlu, jer se tek tada plodovi Duha Svetoga mogu
oživotvoriti. "Èesto tražimo darove, a zaboravljamo na
najveæi dar, koji nam daruje Duh Sveti – ljubav. Pozvani
smo za ljubav i molimo za ljubav. To æe biti plodno tlo. Tek
æe onda Duh Sveti moæi po nama djelovati a darovi èudesno
razvijati. Ljubimo jedni druge i ispovijedajmo s kajanjem
svoje grijehe. Neka nas Duh Sveti vodi na putu vjere i rasta."
Svoje svjedoèanstvo s prisutnima je podijelila studentica
Lidija Baliæ i njezin suprug Josip Baliæ s dvoje male djece.
Govorili su o pozivu na brak i ljepoti braènog života. Rekli
su kako nema pravog vremena za stupanje u brak, niti
materijalnih uvjeta koji trebaju postojati da bi bilo najbolje
vrijeme za stupanje u taj sakrament, veæ da se Bog za sve
pobrine, ukoliko je On na prvom mjestu. Studenti Marko
Šteko i Ivan Šimiæ isprièali su svoja životna svjedoèanstva,
govoreæi kako Bog po Duhu Svetom djeluje u njihovim
životima. Bdjenje je nastavljeno misom i klanjanjem, nakon
kojeg se gotovo do ponoæi nastavilo molitveno slavlje.
Glazbom je susret animirao DUHOS band, koji redovito
animira studentska klanjanja i molitvene susrete.
Domovinske vijesti
U zadarskoj katedrali proslavljena svetkovina Duhova
Potrebno je pokazati da nam je vjera u životu bitna, kako bez
Isusa ne možemo, poruèio krizmanicima nadbiskup Puljiæ
Zadar, 19.5.2013. (IKA) - Svetkovina Duhova sveèano je
proslavljena u katedrali Sv. Stošije u Zadru misnim slavljem
koje je u nedjelju 19. svibnja predvodio zadarski nadbiskup
Želimir Puljiæ. U tijeku mise podijelio je sakrament potvrde
krizmanicima zadarskih gradskih župa sv. Stošije, sv. Šime i
sv. Šimuna i Jude Tadeja. "Nije dovoljno znati što
vjerujemo. Potrebno je pokazati da nam je vjera u životu
bitna, kako bez Isusa ne možemo", rekao je mons. Puljiæ,
dodavši da je sakrament potvrde prigoda zahvaliti Bogu za
duhovske darove: roditelje, kumove, vjerouèitelje koji su ih
za taj dan pripremali i za sve ljude koji osobu podržavaju na
putu vjere. "Zahvalnost je znak kulture i odgoja. Ali, ona je
naša obveza i naša dužnost", istaknuo je nadbiskup. Na
pitanje kako prepoznati tragove Božjeg Duha u sebi i
okruženju, mons. Puljiæ je upozorio da nema Duha Svetoga
gdje se Bogu ne moli, gdje ga se prezire, psuje, ne sudjeluje
u sakramentalnom životu, ne poštuje nedjelju i blagdane,
nego se rade teški poslovi. "Tamo gdje je nedjeljom važnija
birtija nego euharistija, kupanje i more, gradnja kuæe i
plastenik, nego molitvenik, tamo se Duh Sveti neæe
zadržavati. Neæe biti nazoèan ako se zbog toga ne
ispovijedamo ili to èinimo nevaljano i svetogrdno", upozorio
je nadbiskup. Manifestacija Duha su posluh i poštovanje
roditelja, uèitelja i starijih. Ne mogu se oèekivati darovi
Duha ako èovjek zavidi ili se svaða, govori bezobrazne
rijeèi, èini besramne stvari, druge na to navodi ili zavodi,
kad se krade ili se druge tome pouèava i na to nagovara,
pojasnio je nadbiskup.
Mons. Puljiæ upitao je i koliko je Božjeg duha u gestama
mladih koji su slavili završetak srednje škole. "Neæete mi
zamjeriti, draga mladosti, ako kažem kako je puno znakova
govorilo o suprotnom dojmu. Kako æu zakljuèiti da je
prisutan Božji duh u rasipanju brašna po ulicama i ljudima
od koga se sprema kruh, kruh naš svagdanji? To je
perverzija duha koja ne usreæuje one koji se time zabavljaju
ni one koji poslije tog neprikladnog ceremonijala imaju pune
ruke posla da oèiste ulice i trgove koje su naši maturanti
ukaljali. Ne krivim mlade maturante, nego starije: roditelje,
uèitelje, sveæenike i vjerouèitelje, što šutimo i ne
upozoravamo. Što im barem ne kažemo da se osjeæamo
tužno što tim nesmotrenim gestama gaze po našim
svetinjama: po brašnu od kojeg èinimo kruh svagdanji. Onaj
kruh koji je i Isus uzeo na posljednjoj veèeri, blagoslovio ga
i pretvorio u svoje tijelo, dao nam ga za hranu. Nemam ništa
protiv slavlja i obilježavanja mature. Ali ima i lijepih i manje
lijepih naèina", upozorio je mons. Puljiæ, èestitavši mladima
Slavonije, Osijeka, Ðakova i Našica, koji su pokazali i
alternativni naèin slavlja. Nadbiskup je upozorio i da je malo
Božjeg Duha u obredu krizme ako se taj sveti èin pretvori u
nezdravo natjecanje tko æe se ljepše obuæi i skupiti više
darova. Ili tko æe više potrošiti i imati gostiju na raskošnom
ruèku. "Slažem se da je potrebno nešto pripremiti, kupiti
mali dar kao znak pažnje. Ali, zar nismo pretjerali u tome?
Umjerenost i skromnost su ljudska i kršæanska vrednota koju
smo iskljuèili iz našeg života. Crkva se ne slaže s
pretjeranom potrošnjom, nego zagovara skromnost slavlja.
Premda je èesto nemoæna da nešto promijeni, ona ne
odobrava nerazumne troškove i provode koji se èine u
prigodi krštenja, krizme, prièesti, reðenja, zavjetovanja i
sprovoda. Pretjeranost odvodi od bitnih stvari o kojima nas
je Isus pouèavao", poruèio je mons. Puljiæ, poželjevši
mladima da njihove rijeèi budu istinite i dobronamjerne, da
vole i slušaju Boga i Crkvu, jer tada Duh Gospodnji pomaže
i šalje biti svojim vjerovjesnikom i svjedokom.
22. svibnja 2013. broj 21/2013
13
Domovinske vijesti
Biskup Mrzljak potpisao zahtjev za raspisivanje
referenduma o braku
Varaždin, 19.5.2013. (IKA) - Varaždinski biskup Josip
Mrzljak sa svojim suradnicima u nedjelju 19. svibnja, prije
misnog slavlja proslave nedjelje Duhova, ispred katedrale u
Varaždinu na štandu graðanske inicijative "Uime obitelji"
potpisao je zahtjev za raspisivanje referenduma o braku i
time podržao tu graðansku inicijativu. Prigodom
potpisivanja zahtjeva varaždinski biskup izjavio je
predstavnicima medija kako je "važno èuvati tradicijske i
opæe ljudske, a posebno kršæanske vrijednosti, kao što je
brak izmeðu muškarca i žene". "To je važno naglasiti u ovo
vrijeme kada se ta temeljna institucija želi obezvrijediti i
omalovažiti, a ona nam je zapravo jedini spas ako
pogledamo sasvim naravno po demografskom pitanju. U
Hrvatskoj je sve manje stanovnika. Gdje æe se oni raðati ako
ne u obitelji izmeðu muškarca i žene?" upitao se na kraju
biskup Mrzljak.
Svetkovina Duhova u Ðakovu
Doista, našem društvu, narodu i Crkvi potrebna je
sveobuhvatna, smišljena, sustavna i solidarna duhovna i
materijalna obnova, poruèio je nadbiskup Srakiæ
Ðakovo, 19.5.2013.
(IKA/TU) - Ðakovaèko-osjeèki
nadbiskup Marin Srakiæ predvodio je na svetkovinu Duhova
sveèano misno slavlje u ðakovaèkoj prvostolnici te podijelio
sakrament potvrde 192 krizmanika ðakovaèke župe Svih
svetih. Na poèetku misnog slavlja nadbiskupa su pozdravili
predstavnici ovogodišnjih krizmanika, koji su istaknuli kako
su bili suoèeni s brojnim poteškoæama suvremenog svijeta,
ali su se ipak tijekom dvije godine uspjeli dostojanstveno
okupljati i pripremati za sakrament potvrde. Nadbiskupu su
zahvalili te mu uruèili novèani prilog za zakladu školovanja
studenata slabijeg imovnog stanja.
Nadbiskup je u homiliji govorio o Godini vjere kao prilici za
èitavu crkvenu zajednicu da ponovno otkrije vjeru te bude
vjerodostojan svjedok Krista Gospodina. "Doista, našem
društvu, narodu i Crkvi potrebna je sveobuhvatna, smišljena,
sustavna i solidarna duhovna i materijalna obnova koju ne
može ostvariti nekolicina entuzijasta. Pitamo se, jesmo li
sposobni izvršiti tu zadaæu? Tko æe nas osvježiti na ovom
sumornom putovanju kroz pustinju svakidašnjice i
sadašnjice? Tko æe nam dati snagu da se borimo za dobro
Crkve i društva? Mi vjerujemo da je nositelj i jamac svake
obnove i djelitelj snage Duh Sveti", rekao je nadbiskup,
istièuæi kako je Duh Sveti glavni djelatnik nove
evangelizacije te je važno otkriti Duha kao onoga koji
izgraðuje kraljevstvo Božje.
"Snaga Duha Svetoga napose dolazi do izražaja u plodovima
koje izvodi u našoj duši. Meðu njima iznimno mjesto
zauzima ljubav. Želimo li, dragi mladi, pripraviti se i
prionuti na veliko djelo obnove osobnog, obiteljskog,
narodnog i crkvenog života, moramo se prepustiti vodstvu
Duha, da nas on odgoji u ljubavi, toj najveæoj snazi koja
potvrðuje, pojaèava, snaži i uzdiže, ljubavi koja nadilazi
mržnju i podvojenost, ogranièenost i usamljenost, sebiènost i
gramzivost, koja povezuje ne samo èovjeka s èovjekom, veæ
èovjeka sa živim svijetom uopæe, s prirodom i svemirom,
ljubavi s Bogom jer Bog je ljubav, ljubavi koja je glavna
kohezivna snaga društva, koja je osnovni izvor vrijednosti i
smisao i vrijednost ljudskoga rada, ljudskog života i ljudske
sreæe. Ljubavi koja pobjeðuje mržnju, tu mraènu i razornu
silu koja usamljuje i otuðuje i razara svako ljudsko
postojanje, mržnju koja je uz strah i patnju glavni sadržaj
nesreæe, mržnju koja razara i samog mrzitelja", govorio je
nadbiskup.
14
22. svibnja 2013. broj 21/2013
ika
Naglasivši kako se upravo iz ljubavi raða sloboda koja je
preduvjet obnove, nadbiskup je upitao: "Što to znaèi biti
slobodan? Na putu slobode èovjek, osobito mlad, lako
skrene s puta. Nije najveæa opasnost za slobodu da nam je
otmu, nego da je više ne razumijemo, da ne znamo što s
njom. Biste li, dragi mladi prijatelji, nazvali slobodnog
nekoga nadutog i surovog, neukog i neobuzdanog, okrutnog
i buntovnog, nediscipliniranog i nepristojnog, neposlušnoga i
lijenoga, tvrdoglavog, sadistièkog i drogeraškog tipa?
Sigurno ne. Ali nešto od toga olako proglašavamo
slobodnim. Duh Božji i njegova snaga èuvaju nas da ne
skrenemo s toga puta. Snagom Dua Svetoga postajemo
svjesni da je sloboda dar, zadaæa, milost ljudska i božanska
ali isto tako odgovornost i zauzetost."
Mlade krizmanike i sve okupljene vjernike nadbiskup je
pozvao da ne budu mraèna pogleda i mraèna srca jer nas
Duh Sveti nije ostavio. "Otvorimo oèi! Otvorimo oèi i
priznajmo da Duh i danas djeluje. Gdje ima ljudi koji
zajedno žive zadovoljni i sretni, ondje je Duh Božji! Gdje
ima ljudi koji se zalažu da žive u miru s drugima i spremni
su uèiniti sve kako bi smanjili napetosti, gdje ima ljudi koji
savjesno izvršavaju svoje obveze, koji se brinu za
obespravljene i prezrene, gdje ima braènih drugova koji
èuvaju vrijednost kršæanskoga braka, ondje djeluje Duh
Božji, gdje se u društvu poštuje svetost obitelji kao osnovne,
najprirodnije stanice, u kojoj se djeca mogu razviti u zrele
liènosti, ondje djeluje Duh Božji, gdje se èovjek zalaže za
onoga koji trpi zbog nepravde, ondje je Duh Božji. Zar nema
takvih? Ima, ima ih, samo su u veæini manjina, ušutkana
manjina koja nema pravo glasa", rekao je nadbiskup
zakljuèujuæi homiliju.
Svetkovina Duhova u Sisku
Sisak, 19.5.2013. (IKA) - Sisaèki biskup Vlado Košiæ
predvodio je na blagdan Duhova, u nedjelju 19. svibnja,
sveèano misno slavlje u sisaèkoj katedrali i tom prigodom
podijelio sakrament potvrde devedeset i petero kandidata
katedralne župe. U koncelebraciji bili su kancelar mons.
Marko Cvitkušiæ, katedralni župnik Ivica Maðer i supsidijar
katedralne župe Mario Stjepan Šikiæ.
U homiliji, obraæajuæi se kandidatima za krizmu, biskup je
izmeðu ostalog istaknuo da se oni koji vjeruju u Krista
ukljuèuju u Crkvu, zajednicu Isusovih uèenika, po svetim
sakramentima, a kojima je kruna upravo sakrament potvrde.
"Evo, vi ste veæ primili krštenje, ispovijed i prièest, ali tek
sveta potvrda, sakrament Duha Svetoga, uvodi vas u puninu
zajedništva vjere. Sada æete zapoèeti svoj kršæanski život, a
ne završiti. Zato vas hrabrim, dragi mladi, da izberete put
Isusa Krista za èitav život. Sve više osjeæam da nije lako biti
kršæanin. Èak bih mogao reæi da je to vrlo teška zadaæa koju
vi danas zapoèinjete. Ali, trebate plivati protiv struje, trebate
biti hrabri, imati svoj stav kada æe vam se drugi možda
podsmjehivati i imati drugaèije stavove, kada æe se opirati
važem razmišljanju. Morat æete izdržati da budete svoji, da
budete drugaèiji, da budete hrabri u svom životu kojega vam
pokazuje Isus Krist", poruèio je kandidatima biskup i na
kraju pozvao na molitvu za mudrost, prvi dar Duha Svetoga.
Na kraju slavlja, koje je animirao župni zbor mladih,
predstavnici krizmanika zahvalili su biskupu Košiæu
prigodnim rijeèima i cvijeæem.
.
ika
Svetkovina Duhova u Bjelovaru
Biskup Huzjak potpisao zahtjev za raspisivanje referenduma
Bjelovar, 19.5.2013. (IKA) - Na svetkovinu Duhova, 19.
svibnja, u katedrali Svete Terezije Avilske u Bjelovaru
bjelovarsko-križevaèki biskup Vjekoslav Huzjak predvodio
je sveèano misno slavlje i podijelio krizmu 150-ero
krizmanika katedralne župe. U koncelebraciji su bili
generalni vikar i katedralni župnik mons. Stjepan Ptièek,
biskupijski ekonom preè. Josip Stipanèeviæ, biskupijski
povjerenik za redovnice i redovnike Andrija Owca te župni
vikar Marko Ocvirek koji je i pripremao krizmanike kroz
katehezu i sudjelovanje u župnim aktivnostima.
Biskup je potaknuo na molitvu za krizmanike da radosna
srca i vedra lica pokazuju temeljnu kršæansku istinu da Bog
ljubi èovjeka.
Misno slavlje pjevanjem je animirao katedralni mješoviti
zbor kojim je ravnala voditeljica i orguljašica Valentina
Vedriš.
Prije mise biskup Huzjak je ispred katedrale potpisao zahtjev
za raspisivanje referenduma graðanske inicijative "Uime
obitelji", kojim se u Ustav Republike Hrvatske želi unijeti
odredba da je brak zajednica muškarca i žene.
Svetkovina Duhova u požeškoj katedrali
Požega, 19.5.2013. (IKA) - Na svetkovinu Duhova, 19.
svibnja, središnje euharistijsko slavlje u požeškoj katedrali
predvodio je požeški biskup Antun Škvorèeviæ u zajedništvu
sa sveæenicima iz biskupijskih ustanova, župe sv. Terezije
Avilske te drugih gradskih župa. U slavlju je sudjelovalo i
stotinjak mladih iz katedralne župe sv. Terezije Avilske koji
su primili sakrament potvrde. Biskupa su na poèetku
pozdravili predstavnici krizmanika te župnik Ivica Žuljeviæ.
U homiliji biskup je na temelju naviještene Božje rijeèi
protumaèio kako je èovjek prvenstveno ono što živi u svom
duhu, da odreðenu skupinu ljudi meðusobno najdublje
povezuje ono što nose u svom srcu kao pokretaèku snagu, po
kojoj mogu ostvariti odreðeno djelo, postiæi odreðeni cilj.
Rekao je da su sportaši onoliko uspješni koliko svakoga od
njih pokreæe sportski duh i ako se u skladu s njime ponašaju
na igralištu; da neki pjevaèki zbor donosi onoliko ljepote
koliko pjevaèe meðusobno povezuje glazbeni duh i u skladu
s njime djeluju. Ustvrdio je potom kako Isus jedini
omoguæuje da èovjek bude uspješan na najvažnijoj razini
njegova postojanja, da bude pobjednik nad smræu po daru
Duha Svetoga, treæe osobe Presvetog Trojstva, veza ljubavi
Oca i Sina, koji svojim nenametljivim govorom u srcu
pomaže èovjeku da se svojom slobodom opredijeli za Božju
istinu i po njoj živi, uvodi u Isusovo spasenjsko djelo.
Spomenuo je krizmanicima da ih Isus po sakramentu potvrde
ispunja snagom Duha, meðusobno povezuje u zajedništvo
svoje Crkve te da sudjelujuæi u njezinu poslanju postaju
dionici cilja koji joj je postavio njezin utemeljitelj. Istaknuo
je kako onaj koji želi u sportu pobijediti, u pjevaèkom zboru
biti ispunjen ljepotom, mora aktivno djelovati u skupini
kojoj duhom pripada. Rekao je da i oni samo trajnim
aktivnim životom u Crkvi, molitvom, sudjelovanjem na misi
i u poslanju Crkve omoguæuju da Duh Sveti u njima i po
njima ostvaruje Isusovo djelo. Poželio im je da ne budu
zarobljenici sebiènosti, zla i pokvarenosti nego u iskrenoj
otvorenosti Isusu Kristu budu trajno obdareni njegovim
Duhom te ga unose u obitelj, školu, politiku i gospodarstvo,
da po njima u Hrvatskoj pobijedi život i ljudsko dostojanstvo
u skladu s Božjim naumom.
Na završetku slavlja biskup je s krizmanicima molio za dar
vjere, pozvao ih da ostanu vjerni Isusovu Duhu te u suradnji
s njime budu veliki hrvatski ljudi.
Domovinske vijesti
Deseti Marijin put u Klenovniku
Klenovnik, 19.5.2013. (IKA) - Novopostavljenu treæu
postaju žalosnog otajstva krunice "Trnovo krunjenje
Gospodina našega Isusa Krista" blagoslovio je u nedjelju 19.
svibnja
mons.
Nedjeljko
Pintariæ,
moderator
Nadbiskupskoga duhovnog stola u Zagrebu, predvodeæi u
Klenovniku 10. Marijin put. Nova postaja postavljena je u
zaseoku Kolareki, a troškove izrade i postavljanja svojim su
prilozima omoguæili Nada Šušnjara, roðena Kolaèko, Josip
Plahinek, Slavko Kolarek te Martin Buniæ, koji je darovao
sav potrebni kamen vinicit iz kojeg je isklesana postaja i
izraðen stup sa završnim kapitelom.
"Na našoj postaji vidimo kako se pred Kristom, koji je
trnovom krunom okrunjen, u kleæeæem položaju nalazi žena
sa sklopljenim rukama. U mislima našega kipara rijeè je o
Majci Isusovoj, Blaženoj Djevici Mariji. I s pravom je tako
isklesao jer rijeè je ovdje o Marijinu putu. Ona je i nama
primjer. Možda æe se i mnogi od nas prepoznati u tom liku,
jer èesto su i naši bližnji izloženi životnim mukama te
pogrdama i nepravdama koje im nanose bližnji. Molimo da
nikada ne nanosimo bližnjima nepravdu", rekao je mons.
Pintariæ, protumaèivši glavne likovne odrednice nove
postaje, prikazane prema izvještajima iz Markova i Matejeva
evanðelja.
Èestitajuæi župi Klenovnik na tom hvalevrijednom
poduhvatu, mons. Pintariæ se osvrnuo na tijek dosadašnje
obnove od 2008. godine, spomenuvši da je svake godine
obnovljena barem jedna postaja te da su èetiri postaje
obnovljene prema ostacima nekadašnjih postaja, a dvije su
izraðene potpuno nove i još preostaje izrada devet postaja.
Klenovnièki župnik Josip Jagarèec zahvalio je nakon
blagoslova postaje svim sudionicima Marijina puta na
njihovom sudjelovanju u pobožnosti, kao i donatorima koji
na taj naèin pomažu obnovu jedinstvenih postaja krunice
koje su ponos cijeloj klenovnièkoj župi i Varaždinskoj
biskupiji. Poziv da se i svi drugi Klenovièani ukljuèe u
inicijativu obnove svih postaja Marijina puta izrekao je
donator Slavko Kolarek, na èijem se zemljištu nalazi nova
postaja, i koji sve hodoèasnike Marijina puta svih
dosadašnjih godina ponudi okrjepom kod svojega "grunta".
"Mi svi prolazimo, a ovo ostaje za buduænost", rekao je
donator Josip Plahinek, istaknuvši zadovoljstvo i veliku èast
što je svojim darom mogao pridonijeti postavljanju nove
postaje.
Postaju je isklesao kipar Slavko Buniæ, èlan Likovne udruge
Varaždin, kojemu je to veæ druga postaja Marijina puta.
Prošle je godine postavio prvu postaju Marijina puta
"Navještenje Blaženoj Djevici Mariji", u neposrednoj blizini
dvorca velikaške obitelji Draškoviæ, èiji je èlan, grof Ivan
IV. Draškoviæ, godine 1672. dao postaviti od dvorca
Klenovnik do hodoèasnièke kapele Sv. Volfganga u
Vukovoju petnaest kamenih postaja s prizorima otajstava
krunice.
Mons. Pintariæ je nakon Marijina puta u kapeli Sv.
Volfganga predvodio misno slavlje u koncelebraciji s
klenovnièkim župnikom Jagarèecom i donjovoæanskim
župnikom Josipom Drvoderiæem. Na završetku se
nazoènima obratio i Izidor Gladoviæ, koji je od poèetka
obnove aktivno ukljuèen u sve aktivnosti oko obnove
Marijina puta i kapele Sv. Volfganga, zahvalivši
hodoèasnicima iz razlièitih mjesta Zagorja i Meðimurja na
njihovu sudjelovanju. Kako je to veæ uobièajeno, u kapelskoj
kuæi i ispred nje nakon mise je hodoèasnicima bio poslužen
"vojnièki grah" u organizaciji požrtvovnih dobrotvora i
sponzora. Za listopadski Marijin put neslužbeno je veæ
najavljen blagoslov nove postaje Marijina puta, za koju veæ
postoje sponzori.
22. svibnja 2013. broj 21/2013
15
Domovinske vijesti
Isusovci hodoèastili Majci Božjoj Bistrièkoj
Marija Bistrica, 19.5.2013. (IKA) - Hrvatski isusovci
zajedno s vjernicima svojih župa i èlanovima udruga koje
vode, tradicionalno su, osmi puta u nizu, na Duhove, 19.
svibnja, hodoèastili Majci Božjoj Bistrièkoj. Dio njih
pješaèili su od Kašine do Marije Bistrice. Misno slavlje
poèelo je uvodnom procesijom koju su predvodila djeca iz
bazilike Srca Isusova u Zagrebu u crvenim odorama, mali
hodoèasnici u narodnim nošnjama iz raznih župa te
ministranti i tridesetak misnika. Euharistiju na prostoru
Crkve na otvorenom bl. Alojzija Stepinca predvodio je
provincijal Hrvatske pokrajine DI Ante Tustonjiæ. Na
poèetku hodoèasnike je pozdravio župnik i upravitelj svetišta
mons. Zlatko Koren, istaknuvši veliki doprinos isusovaca
tome nacionalnom marijanskom svetištu kroz službu
ispovjednika i propovjednika. Na misi je propovijedao
ravnatelj Isusovaèke gimnazije u Osijeku o. Ivica Musa, a
pjevali su udruženi zborovi isusovaèkih župa. Na kraju mise
djevojèice iz bazilike Srca Isusova u crvenim haljinama i s
palmama u rukama, pod ravnanjem katehistice s. Marijele
Žuro, izvele su scenski prikaz na poznatu pjesmu "Milost".
Hodoèašæe je završilo pobožnošæu križnog puta na Kalvariji.
Svetkovina Duhova u dubrovaèkoj katedrali
Dubrovnik, 19.5.2013. (IKA) - "Ako Crkvi oduzmemo
Duha Svetoga ona je tek stara i izmorena lešina, mrtvac koji
nikome ništa više ne govori", rekao je u homiliji na
svetkovinu Duhova u dubrovaèkoj katedrali dubrovaèki
biskup Mate Uziniæ, nastavljajuæi svoje razmišljanje na misli
crkvenih otaca koji su u svoje vrijeme pokušali nešto reæi o
Duhu Svetome. O njemu je, naime, teško govoriti, jer ga ne
možemo predoèiti kao druge dvije božanske osobe, kazao je
biskup, istièuæi da je Duh Sveti, treæa božanska osoba, odnos
ljubavi izmeðu Oca i Sina. Duh Sveti život je Crkve, on je
glavni pokretaè poslanja Crkve. Biskup je naveo još neke
usporedbe kojima se opisuje Duh Sveti i njegova uloga u
životu kršæana meðu kojima i sliku iz katekizma za mlade
Youcata gdje se uloga Duha usporeðuje s ulogom trenera
kad šalje nogometaše na igralište. Duh Sveti je, uza sve, i
duša Crkve. "Opasnost da pojedini kršæani, a po njima i
Crkva kojoj oni èine dio, možda ne u svojoj cjelini, ali u
dijelovima svakako, postane ovo o èemu je progovorio sv.
Grgur Nazijanski, lešina, mrtvac, vrlo je realna. Kad se to
može dogoditi? Sveti Pavao u ulomku iz Poslanice
Rimljanima na to pitanje jasno odgovara: 'Ako pak po tijelu
živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmræujete tjelesna
djela, živjet æete'. Problem je što mnogi kršæani ne žele
živjeti po Duhu Svetome, a žele živjeti po tijelu. I zato
umiremo."
Biskup Uziniæ pozvao je vjernike da ne zatvaraju prostor
Duhu Svetome i ne stavljaju mu prepreke u svom osobnom
životu i životu Crkve. Naveo je dio iz nedavne homilije pape
Franje gdje Papa kaže da je jedan od glavnih problema
Crkve i suvremenih kršæana taj da im Duh Sveti smeta jer ih
pokreæe, tjera ih da hodaju, pokreæe Crkvu da ide naprijed. A
oni bi htjeli da se Duh Sveti primiri, željeli bi ga ukrotiti.
"Ne pružati otpor Duhu Svetome. To je put! I zato za nas
proslava Duhova nije tek proslava onoga što se dogodilo u
prošlosti, nego, makar se to ponekad i ne vidi zbog naše
zatvorenosti njegovim poticajima, i proslava onoga što se
trajno nastavlja dogaðati u Crkvi i u svakom njezinom èlanu.
Crkva je ne samo roðena na Duhove, nego od Duhova i
živi", poruèio je biskup.
Posebnost ovogodišnjeg slavlja Duhova u dubrovaèkoj
katedrali bila je i to što u njoj nije dijeljen sakrament potvrde
jer je priprava za ovaj sakrament u biskupiji produljena na
16
22. svibnja 2013. broj 21/2013
ika
dvije godine. Osim toga, biskup Uziniæ je predslavio misu s
novim biskupskim štapom, darom katedralne župe u Godini
katedrale, o kojem je katedralni župnik don Stanko Lasiæ
rekao da su izabrali bijeli štap jer je i dubrovaèka katedrala bijela katedrala.
Družba Duha Svetoga proslavila 310. obljetnicu
utemeljenja
Podvinje, 19.5.2013. (IKA/TU)- Svetkovina Pedesetnice
posebno je sveèano proslavljena u župi Sv. Antuna
Padovanskog u Podvinju kod Slavonskog Broda, u kojoj od
1984. godine djeluju redovnici Družbe Duha Svetoga
(misionari spiritanci). To je ujedno i roðendan Družbe, koju
je upravo na svetkovinu Duhova, 27. svibnja 1703. godine, u
Francuskoj osnovao tada mladi 24-godišnji bogoslov Franjo
Poulartdes Placec. Uoèi svetkovine Duhova, u subotu 18.
svibnja naveèer u župnoj crkvi održano je tradicionalno
duhovsko molitveno bdjenje. Susret je poèeo u dvorani
župnog Pastoralnog centra gdje je župnik o. Ante Šiško
okupljenim vjernicima predstavio utemeljitelja misijske
Družbe Duha Svetoga i samu Družbu koja ove godine
obilježava 310. obljetnicu utemeljenja.
Sveèano euharistijsko slavlje na svetkovinu Pedesetnice
predvodio je o. Josaphat N. Mosha, provincijal Družbe u
Hrvatskoj, u zajedništvu s petoricom subraæe spiritanaca.
Ljepota razlièitosti u Jednome, oèitovala se tijekom molitve
Oèenaša kada se moglo èuti kako svaki od misionara moli
Isusovu molitvu na materinjem jeziku što je kod okupljenih
vjernika izazvalo oduševljenje i sve ujedinilo u "Cor unum et
anima una", (jedno srce i jednu dušu) – što je i geslo Družbe.
Nakon mise vjernici su se okupili u dvorištu župnoga stana
gdje je prireðena okrepa i zdravica - za sretan roðendan
majke Crkve i Družbe Duha Svetoga. Èestitkama
spiritancima na 310. obljetnici utemeljenja njihova reda
pridružila se i Kreativna radionica "Leptiriæi" iz Bukovlja.
Mali kreativci ponovno su sve ugodno iznenadili originalno
osmišljenim i uspješno ostvarenim radom. Tehnikom hamer
– papira izradili su golubove i zemaljsku kuglu te simbol
Družbe Duha Svetoga "Corunum et animauna" - koji su kao
dar sveèano predali redovnicima nakon mise.
U Hrvatskoj Družba Duha Svetoga djeluje od godine1981.
Prvi je došao o. Albert Thielemeier (Njemaèka), koji je
djelovao u Jastrebarskom i Sikirevcima, a od 1986. u
Podvinju. Danas u Hrvatskoj djeluju zajednice u Podvinju i
Osijeku. U Podvinju djeluju o. Thielemeieriz Njemaèke, o
Ante Šiško iz Hrvatske, o. Mosha iz Tanzanije, o. Marek
Szrejna iz Poljske i nedavno pristigao o. Rafael Kiedrowicz.
U Osijeku je o. Arkadiusz Krasicki iz Poljske, o. Paul A.
Karim iz Sierra Leonea, i odnedavno o. Robert Bartoszek iz
Poljske. Jedini èlanovi Družbe Duha Svetoga iz Hrvatske su
o. Šiško i o. Tomislav Mesiæ.
U svijetu danas ima oko 3000 redovnika spiritanaca (29
biskupa, 2192 sveæenika, 209 èasne braæe i 563 bogoslova s
prvim zavjetima). Od tog ih je 1166 iz Europe, 1058 iz
Afrike, 160 iz Sjeverne Amerike, 113 iz Južne Amerike te
10 iz Azije i Oceanije. Tom broju treba dodati i novinu – 75
pridruženih laika iz razlièitih zemalja u koje Družba polaže
velike nade i u kojima vidi zajednièku buduænost.
U Hrvatskoj zajednica misionara Družbe Duha Svetoga sve
donedavno pripadala je Njemaèkoj provinciji da bi godine
2002. dobila povlašteni status meðunarodne grupe
podreðene generalnoj kuæi u Rimu. Godišnje u Družbu
sveèanim polaganjem prvih redovnièkih zavjeta uðe oko 80
mladiæa, što je ekvivalentno broju umrlih redovnika. Veæina
tih zvanja dolazi iz južne hemisfere. Danas spiritanci djeluju
u 61 zemlji svijeta.
ika
154. obljetnica smrti bana Josipa Jelaèiæa
Zaprešiæ, 19.5.2013. (IKA) - Sveèanim euharistijskim
slavljem u nedjelju 19. svibnja u Novim Dvorima u
Zaprešiæu obilježena je 154. obljetnica smrti hrvatskog bana
Josipa Jelaèiæa.
Misu zadušnicu predvodio je zaprešiæki dekan Ivan Frkonja
u koncelebraciji s Ilijom Èabrajom i uz asistenciju trajnog
ðakona Ilije Nikoliæa. U uvodnom dijelu vlè. Frkonja
pozdravio je veliki broj vjernika iz zaprešiækih župa sv. Petra
apostola i Marije Kraljice apostola kao i izaslanstvo grada
Zaprešiæa na èelu s gradonaèelnikom Željkom Turkom. U
propovijedi je prof. Èabraja istaknuo da je velikan hrvatske
povijesti ban Josip Jelaèiæ trajna memorija, ali i putokaz
prema istinskim vrijednostima koje današnje i buduæe
generacije trebaju uèiti i nauèiti za sretniju i ljepšu
buduænost hrvatskog naroda. Sveèano misno slavlje
pjesmom je animirao Mješoviti zbor "sv. Cecilije" iz župe
sv. Petra pod vodstvom s. Cecilije Horvat. Nakon
euharistijskog slavlja na obiteljskoj grobnici Jelaèiæa mnogi
vjernici u pratnji Kuburaškog društva "Ban Josip Jelaèiæ"
upalili su svijeæe i položili cvijeæe.
Relikvija Ivana Pavla II. u rijeèkom sjemeništu
Rijeka, 20.5.2013. (IKA) - Relikvija krvi blaženog pape
Ivana Pavla II. od 20. svibnja èuva se u bogoslovnom
sjemeništu u Rijeci koje nosi njegovo ime. Relikvija velikog
Pape izložena je u relikvijaru u sobi koja je za njega prije
deset godina bila posebno ureðena i koja se èuva kao
spomen na taj veliki dogaðaj za Rijeku i rijeèko sjemenište.
U njemu je Papa od 5. do 9. lipnja 2003. godine pet dana
boravio za vrijeme svoga treæeg posjeta Hrvatskoj što je
ujedno bilo i njegovo jubilarno stoto apostolsko putovanje.
Od te godine sjemenište nosi njegovo ime.
Relikviju je sjemeništu 20. svibnja na misi u sjemenišnoj
kapeli na Belvederu sveèano uruèio rijeèki nadbiskup Ivan
Devèiæ, a ona je dar krakovskog kardinala Stanislawa
Dziwisa, bivšeg Papina tajnika. Autentiènost relikvije
potvrðena je popratnim pismom Postulature kauze za
kanonizaciju Ivana Pavla II.
Nadbiskup Devèiæ na poèetku mise, koju je predvodio
gospiæko-senjski biskup Mile Bogoviæ, podsjetio okupljene
na velièanstvene dane i veliku èast koju je Rijeka imala
ugošæujuæi jednog od najveæih ljudi koji su ikad u njoj
boravili. Tih je dana, prije deset godina, Rijeka bila Vatikan
u malom i u središtu pozornosti cijeloga svijeta. Podsjetio je
da je Papa iz Rijeke putovao u druge gradove, Dubrovnik,
Osijek, Ðakovo i Zadar, i svakog se dana vraæao u Rijeku.
Posjetio je i trsatsko svetište, na rijeèkoj Delti slavio je misu
na svetkovinu Duhova 8. lipnja, a sljedeæeg jutra i u
sjemeništu. "Bilo je to na Blagdan Marije Majke Crkve
kojeg i danas, u ponedjeljak nakon Duhova, slavimo. Drago
nam je stoga da relikvije u ovo sjemenište dolaze upravo
danas, na dan koji je posveæen Mariji koju je Papa cijeloga
života štovao, što se oèituje i u njegovu geslu Totus Tuus.
Ivan Pavao II. bio je veliki dar Crkvi u 20. stoljeæu i uveo ju
je u treæe tisuæljeæe. Bio je, poput Marije, primjer
sveæenicima i primjer ljubavi prema Isusu", rekao je
nadbiskup te pozvao na sudjelovanje u proslavi desete
obljetnice Papina boravka u Rijeci koja æe se kroz svih pet
dana, od 5. do 9. lipnja, slaviti misama u rijeèkim crkvama u
središtu grada, bogoslovnom sjemeništu i na Trsatu te
drugim dogaðanjima.
Biskup Bogoviæ podsjetio je da je upravo Ivan Pavao II.
zaredio njega za gospiæko-senjskog biskupa i mons. Devèiæa
za rijeèkog nadbiskupa 2000. godine, kada je Rijeèkosenjska nadbiskupija podijeljena na Rijeèku nadbiskupiju i
Domovinske vijesti
Gospiæko-senjsku biskupiju. "Svaki bi od nas sigurno mogao
naæi nešto što ga podsjeæa na Ivana Pavla II. jer
velièanstvena je bila naša povezanost s tim Papom", rekao je
biskup Bogoviæ. U propovijedi se nadahnuo rijeèima
evanðelja i apostolima koji su ojaèani Duhom krenuli širiti
Radosnu vijest po svoj zemlji. "Premda slabi i uplašeni,
svaki je njihov korak nošen snagom Duha Svetoga bio za
spasenje svega svijeta." Biskup je upozorio da se èovjek ne
smije udaljiti od temeljnih vrijednosti jer tada može svijet ne
spasiti nego uništiti. "Èovjek je danas razvojem znanosti u
svoje ruke dobio veliku snagu, ali treba znati s njome
raspolagati inaèe nam se ne piše dobro", rekao je biskup
Bogoviæ.
Na kraju mise vjernici su se pobožno poklonili relikvijama
Ivana Pavla II., a rektor sjemeništa Sanjin Francetiæ pozvao
ih je da pred njima mole za duhovna zvanja i oèuvanje
obiteljskih vrijednosti.
Rijeka: Potpora inicijativi "Uime obitelji"
Rijeka, 21.5.2013. (IKA) - Glavni rijeèki imam Hajrudin
Mujkanoviæ, deset braniteljskih udruga Rijeke i Primorskogoranske županije, udovice branitelja, rektor rijeèke
bogoslovije "Ivan Pavao II." vlè. Sanjin Francetiæ, pripadnici
protestantskih zajednica, obiteljska udruga 21. svibnja su na
rijeèkom Korzu podržali Graðansku inicijativu "Uime
obitelji".
Salezijanski provincijal posjetio biskupa Škvorèeviæa
Požega, 21.5.2013.
(IKA) - Požeški biskup Antun
Škvorèeviæ primio je 21. svibnja u Biskupskom domu u
Požegi don Peju Orkiæa, provincijala Hrvatske salezijanske
provincije sv. Ivana Bosca iz Zagreba. Razgovarali su o
djelovanju salezijanske braæe u Požeškoj biskupiji u župi
Badljevina i Siraè nedaleko Pakraca. Razmotrili su odreðena
pitanja pastoralne i materijalne naravi te se složili o potrebi
sklapanja sporazuma kojim bi se jasnije definirali meðusobni
odnosi, prava i obveze.
Biskup i provincijal posjetili su Katolièku gimnaziju i
Katolièku osnovnu školu u Požegi, gdje su im ravnatelji
Robert Mokri i Ivica Žuljeviæ predstavili trenutaèno stanje
spomenutih
odgojno-obrazovnih
ustanova
Požeške
biskupije. Potom su se biskup i provincijal susreli s
uèenicima osnovne škole i gimnazijalcima te s profesorima.
Provincijal se zanimao za neka pitanja u vezi s osnivanjem
katolièkih škola u Zagrebu, o èemu njegova Provincija
razmišlja.
22. svibnja 2013. broj 21/2013
17
Crkva u Hrvata
ika
Crkva u Hrvata
Dubrovèani na grobu Stjepana Gradiæa u Rimu
Hodoèasnici su sudjelovali i na Papinoj opæoj audijenciji
Rim, 15.5.2013.
(IKA) - Skupina od èetrdesetak
hodoèasnika iz dubrovaèke gradske katedralne župe Gospe
Velike boravila je pod vodstvom župnika dr. don Stanka
Lasiæa od 12. do 15. svibnja na hodoèašæu u Rimu, kako bi
na grobu opata Stjepana Gradiæa, Dubrovèanina koji je puno
uèinio za izgradnju nove dubrovaèke barokne katedrale
nakon što je stara srušena u potresu 1667. godine, slavili
misu i tako mu, i nakon više stotina godina, izrazili
zahvalnost. Kako katedralna župa ove godine proslavlja 300.
obljetnicu blagoslova te katedrale, a s tim se poklapa i 400.
obljetnica roðenja Stjepana Gradiæa (1613.-1683.), bio je to
dvostruki razlog za ovo hodoèašæe.
Hodoèasnici su u nedjelju 12. svibnja sudjelovali na
sveèanoj misi u hrvatskoj crkvi Sv. Jeronima u Rimu koju je
predvodio sveæenik Varaždinske biskupije Hrvoje Damiš, a
koncelebrirali su rektor Zavoda i crkve mons. Jure Bogdan,
dubrovaèki katedralni župnik don Stanko Lasiæ i èetrdeset
sveæenika, veæinom studenata iz Zavoda sv. Jeronima i
ostalih rimskih crkvenih zavoda i ustanova. Mons. Bogdan je
nakon molitve i blagoslova Gradiæeva groba koji se nalazi
pred glavnim oltarom jeronimske crkve u prigodnom govoru
dao pogled na iznimne vrline i energiju koji su resili ovoga
Dubrovèanina i sveæenika iz 17. stoljeæa koji je u teškim
vremenima nakon velikog potresa 1667. godine uèinio sve
kako bi pomogao rodnome gradu, posebice u izgradnji nove
prvostolnice. Gradiæ je bio voditelj Vatikanske knjižnice, a
vodio je razne poslove Dubrovaèke Republike u Rimu.
U srijedu 15. svibnja hodoèasnici su sudjelovali na opæoj
audijenciji na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu. Dubrovaèki
hodoèasnici posjetili su i druge rimske vjerske i kulturnoumjetnièke znamenitosti uz struèno vodstvo.
Hrvatski dominikanac dekan na Angelicumu u Rimu
Rim, 15.5.2013. (IKA) - Uèitelj Reda propovjednika brat
Bruno Cadore imenovaoje 9. svibnja hrvatskog dominikanca
Stipu Jurièa dekanom Teološkog fakulteta Papinskoga
sveuèilišta svetog Tome Akvinskoga (Angelicum) u Rimu,
izvijestila je mrežna stranica dominikanci.hr.
Stipe Juriè roðen je 7. ožujka 1951. u Tomislavgradu. Po
završetku srednje škole na Dominikanskoj klasiènoj
gimnaziji u Bolu, stupa u Red propovjednika u Dubrovniku.
Studij filozofije završio je u Chieriju (Torino), studij
teologije u Bologni. Postdiplomski studij nastavio je na
Papinskom biblijskom institutu u Rimu i zatim na glasovitoj
dominikanskoj biblijskoj i arheološkoj školi u Jeruzalemu
(École Biblique).
Doktorirao je iz biblijske teologije na Papinskom sveuèilištu
sv. Tome Akvinskog (Angelicum) u Rimu. Od 1986.
profesor je biblijskih znanosti na Papinskom Sveuèilištu sv.
Tome Akvinskog u Rimu. Od 2007. do najnovijeg
imenovanja ravnatelj je Instituta "Mater Ecclesiae". Autor je
više studija i knjiga iz biblijskih znanosti. Specijalnost mu je
Knjiga Otkrivenja (Apokalipsa), koju na osobit naèin
prouèava i istražuje, o èemu svjedoèe brojne studije i knjige
a za novi hrvatski prijevod Biblije preveo je tu knjigu s
izvornoga grèkog jezika.
.
18
22. svibnja 2013. broj 21/2013
Nagraðen fotograf Glasa Koncila Bernard Èoviæ
Druga nagrada za "Don Bosca" na 10. meðunarodnom
natjeèaju novinske fotografije "Betina fotografija godine"
Beograd, 16.5.2013. (IKA) - Fotograf Glasa Koncila
Bernard Èoviæ svojom je fotografijom "Don Bosco" osvojio
drugu nagradu na 10. meðunarodnom natjeèaju novinske
fotografije "Betina fotografija godine" koji organizira
beogradska tiskovna agencija "Beta". Èoviæ je nagradu
primio 16. svibnja u Beogradu, na sveèanosti otvorenja
Meðunarodne izložbe novinske fotografije na kojoj su
predstavljeni najbolji radovi prijavljeni na natjeèaj. Na
ovogodišnjem natjeèaju sudjelovalo je 120 profesionalnih
fotoreportera iz devet zemalja jugoistoène Europe, s 511
fotografija, a struèni ocjenjivaèki sud koji su èinili Savo
Preleviæ ("Vijesti"), Igor Nobilo (predsjednik Zbora
fotoreportera Hrvatske), Dragan Kujundžiæ (Asocijacija
fotografskih
autora),
Aleksandar
Keliæ
(Fakultet
primijenjenih umjetnosti) i Nenad Petroviæ ("Beta") izabrao
je 58 najboljih radova. Prvu nagradu osvojio je urednik
fotografije beogradskoga tjednika "Nin" Andrej Isakoviæ za
fotografiju "Gospodin predsjednik", treæa je pripala Marku
Jurincu iz hrvatske fotografske agencije "Pixsell" za
fotografiju "Poplava", a nagradu publike dobio je
fotoreporter "Dnevnih novina" iz Podgorice Balša Rakoèeviæ
za fotografiju "Kiša kao spas". Drugonagraðena Èoviæeva
fotografija snimljena je 23. ožujka ove godine u zagrebaèkoj
župi Marije Pomoænice na Knežiji, a prikazuje redovnice
Družbe kæeri Marije Pomoænice tijekom ispraæaja relikvija
sv. Ivana Bosca koje u povodu 200. obljetnice roðenja toga
oca i uèitelja mladih putuju svijetom, pa su tako nedavno
posjetile i salezijanske centre u Hrvatskoj.
Misa za sudionike 2. sabora hrvatske kulture u Mariboru
Maribor, 18.5.2013. (IKA) – U sklopu 2. sabora hrvatske
kulture u Mariboru, koji je okupio hrvatska društva koja
djeluju u Sloveniji u sklopu Saveza 11 hrvatskih društava
Slovenije, u subotu 18. svibnja slavljena je misa u Hrvatskoj
katolièkoj misiji Alojzija Stepinca Maribor - Velenje.
Sudjelovanjem na misi na kojoj se okupilo oko 200 vjernika
istaknuo se i Zbor mladih Kaliope iz župe Kamenica iz
Varaždinske biskupije. U zajedništvu s dušobrižnikom
misije Markom Zadravcem sveèanu misu predvodio je
ravnatelj hrvatske inozemne pastve fra Josip Bebiæ, koji je
sve sudionike pozvao na još zauzetije nasljedovanje Kristova
evanðelja. Istièuæi povezanost vjere i kulture, a oslanjajuæi se
na nauk papa Ivana Pavla II, Benedikta XVI., a posebno
pape Franje, poželio je svim sudionicima uspješan rad u
oèuvanju njihova kršæanskog identiteta u Europskoj uniji.
Na manifestaciji su sudjelovala hrvatska društva èiji èlanovi
imaju korijene iz republika Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
U programu proslave sudjelovali su HKD Pomurje, Lendava
(folklorna skupina, tamburaška skupina i pjevaèki zbor), HD
Ljubljana (klapa Lavanda, skupina Mlade Hrvatice), KD
Meðimurje, Velenje (folklorna skupina, tamburaška
skupina), HKD Istra, Piran (klapa Lumin, Glas Kondžila),
HKU Novo Mesto (hrvatski pleter, recitacije), HKD
Meðimurje, Ljubljana (Katruže, Ðilkoši, Žabice, recitacija,
solo pjevanje), i HKD Maribor (klapa Dalmari).
Nakon mise održan je sveèani mimohod folklornih skupina
preko Glavnog trga, Gosposkom ulicom do Grajskega trga.
Naveèer su se nastupima na kulturnoj priredbi prigodnim
programima predstavila hrvatska društva.
ika
Susret mladih Srijemske biskupije
Petrovaradin, 18.5.2013. (IKA/TU) – Dan uoèi svetkovine
Duhova, u subotu 18. svibnja, održan je susret mladih
Srijemske biskupije u župi Sveti Juraj, muèenik, u
Golubincima pod geslom "Vjera, ljubavlju djelotvorna (Gal
5, 6)". Na susretu je sudjelovalo oko 200 mladih iz svih župa
biskupije.
Susret je poèeo misom u crkvi koju je predvodio srijemski
biskup Ðuro Gašparoviæ u koncelebraciji sa sveæenicima u
Srijemu. Na poèetku mise sve sudionike kako mlade, tako i
vjernike župe Golubinci i goste iz Ðakova, pozdravio je
župnik domaæin Vjekoslav Luliæ, a biskup je zahvalio
domaæinu i vjernicima župe Golubinci na prihvaæanju mjesta
susreta i svakoj drugoj pomoæi te organizatoru susreta vlè.
Dušanu Milekiæu, povjereniku za pastoral mladih Srijemske
biskupije i suradnicima.
Biskup je u homiliji postavio pitanje koje je postavio pjesnik
Heine: "Tko stanuje tamo nad zlatnim zvijezdama?" a
prevedeno u naš obièni govor glasi zapravo ima li Boga,
postoji li Bog, koje je njegovo ime i u koga i komu mi
vjerujemo? Ovo je na poseban naèin pitanje naše vjere.
"I danas mnoge glave pokušavaju riješiti tu 'prastaru
zagonetku'", nastavio je biskup. Ipak, èovjek nosi u sebi
neprestano èežnju za Bogom. Trebamo Boga koji nas ljubi,
koji osjeæa samilost nad našim tjeskobama i shvaæa kako je
neizreciva naša potreba za njim u ovom trenutku sadašnjega
svijeta. Gladan misli da traži kruh, a gladuje za Bogom koji
je hrana za vjeènost; žedan misli da teži za vodom, a žedan
je Boga koji je živa voda; bolestan se zavarava misleæi da
traži zdravlje, a zapravo traži Boga koji ulijeva zdravlje.
Èovjek traži ljepotu, a i ne misli da traži Boga koji je
potpuna i savršena ljepota; tko neumorno traga za istinom i
slobodom, nesvjesno traga za Bogom koji je jedina istina i
sloboda. Taj i takav Bog je stupio u kontakt s èovjekom i
èovjeèanstvom. Objavio se ljudima. Progovorio im je o sebi,
o svojoj biti, o svojoj naravi. Progovorio je kada je poslao
svoga Sina Isusa Krista u kojega vjerujemo i kojemu
vjerujemo i kada je poslao Duha Svetoga koji izlazi od Oca i
Sina. Vjera nije blago koje se jednom dobije na krštenju i
posjeduje zauvijek, a nije ni blago koje zadržavamo za sebe.
Vjera je putovanje i napredovanje, vjera mora biti ljubavlju
djelotvorna, rekao je biskup.
Dragi prijatelji, istaknuo je predvoditelj slavlja, svi smo
pozvani pristupati jedni drugima s ljubavlju i to
djelotvornom ljubavlju koja je konkretizacija naše vjere u
Boga i Bogu jer time naša vjera postaje djelotvorna. Potrebni
smo pomoæi drugih, veæ sada, ovoga trenutka. Prilike u
kojima žive pojedinci, tjeskobe u kojima se nalaze obitelji,
muke koje pritišæu èitave narode, brige koje ispunjaju Crkvu,
sve nas to opominje da se ponovno obnovimo u vjeri.
Vjernik ne smije biti ravnodušan za potrebe i nevolje,
opasnosti i tjeskobe svoje braæe ljudi. Svatko je pred Bogom
odgovoran za svoga bližnjega, mi smo odgovorni jedni za
druge.
Na kraju biskup je zakljuèio da kada slušamo i gledamo što
se sve zbiva oko nas, u našim obiteljima, u našem narodu, u
svijetu, vidimo tolike probleme, tolike nevolje. Uz toliko
dobra što ga ljudi nastoje uèiniti za sebe i za druge,
susreæemo takoðer i toliko zla i nepravde. Pred mnogim
situacijama osjeæamo svoju ogranièenost i nemoæ. Bolji
svijet mira, pravde, istinske slobode nije moguæe graditi bez
Boga, bez svjetla, jakosti i mudrosti Duha Svetoga. Vjerom i
povjerenjem u Krista i mi možemo mnogo uèiniti za sebe i
za druge. Možemo pokazati vjeru plodnu djelima ljubavi,
vjeru, ljubavlju djelotvornu.
Misu je glazbeno animirao VIS Amadea iz Ðakova.
Nakon misnog slavlja i predstavljanja sudionika susreta
Crkva u Hrvata
mladi su se nadmetali u malom nogometu, odbojci, stolnom
tenisu, bacanju kamena s ramena, povlaèenju konopca,
uèenju plesa i lijepom druženju. U svim sportskim
nadmetanjima nisu bili bitni pobjednici jer pobijedili su vjera
i ljubav oko dvije stotine mladih iz cijelog Srijema.
Dr. Ivica Èatiæ, profesor na Katolièkom bogoslovskom
fakultetu u Ðakovu, održao je predavanje na temu gesla
susreta "Vjera, ljubavlju djelotvorna". Mladima je približio
rijeèi gesla da je vjera zajedno s ljubavlju djelotvorna. Rekao
je da su oni koji vjeruju još u stara vremena u Crkvi bili svi
isti nije bilo bogatih i siromašnih, gospodara i robova jer
pred Bogom su svi jednaki. Ljubav se uvijek mora kako
primati tako i davati jer samo je tako djelotvorna.
Zabavni program bio je završni dio susreta.
Sljedeæi susret mladih Srijemske biskupije održat æe se 2014.
godine u župi svetog Klementa, pape i muèenika, u
Hrtkovcima.
Pohod nadbiskupa Martina Vidoviæa hrvatskim
katolièkim misijama u Njemaèkoj
Mainz, 19.5.2013. (IKA) - Nadbiskup Martin Vidoviæ je za
svoga pohoda hrvatskim katolièkim misijama u Njemaèkoj
od 18. do 20. svibnja podijelio sakrament potvrde u
hrvatskim katolièkim misijama u Mainzu, Darmstadtu,
Hanau i Wiesbadenu, a na Duhovski ponedjeljak predvodi
misno slavlje na hodoèašæu Hrvata katolika iz hrvatskih
katolièkih misija iz Rajnsko-majnske regije u marijanskom
svetištu Marienthal. Nadbiskup Vidoviæ u propovijedi na
svetkovinu Duhova istaknuo je kako su dar Duha Svetoga i
vlast opraštanja grijeha plod Kristova vaznemog otajstva,
plod njegove muke, smrti na križu i uskrsnuæa. Obrativši se
potvrðenicima, kazao je kako oni pristupaju sakramentu
potvrde, kojim se ovjekovjeèuje milost dara uskrsnuæa i
pedesetnice. "Ostanite vjerni svome pozivu i izabranju.
Izgraðujte sebe i svoje obitelji i društvenu sredinu u kojoj
živite i radite. Prožimajte ih Duhom Svetim svjesni svoje
suodgovornosti za bližnjega, za Crkvu i za graðansko
društvo. Ostanite vjerni vjeri svojih otaca, vjeri katolièkoj,
kojom se naš narod opravdano ponosi veæ skoro èetrnaest
stoljeæa", poruèio je krizmanicima nadbiskup Vidoviæ.
Svetkovina Duhova i Dan ministranata u Srijemskoj
Mitrovici
Srijemska Mitrovica, 19.5.2013.
(IKA) - Svetkovina
Duhova i Dan ministranata uz primanje dvanaest novih
èlanova u ministrantski zbor, sveèano su proslavljeni 19.
svibnja u katedrali-manjoj bazilici u Srijemskoj Mitrovici.
Tim slavljem je zakljuèena i Godina sveæenièkoga i
redovnièkog poziva u Srijemskoj biskupiji.
Misno slavlje je predvodio srijemski biskup Ðuro
Gašparoviæ, a suslavio je prelat i zaèasni kanonik mons.
Eduard Španoviæ, župnik, dekan i generalni vikar Srijemske
biskupije uz sudjelovanje vlè. Marija Paradžika, župnika u
Laæarku i pastoralnog suradnika u Srijemskoj Mitrovici.
Na poèetku slavlja biskup je istaknuo kako su Duhovi slavlje
silaska Duha Svetoga koje se jednom dogodilo na
apostolima, a nastavilo se preko prve Crkve do naših dana.
Dogaða se i danas po ovome slavlju i u našem kršæanskom
životu. To je dogaðaj jedinstva vjere u razlièitosti službi i
ljudskoga i kršæanskog vjernièkog zajedništva koje se
ugraðuje u zajedništvo mjesne Crkve i po njoj u jedinstvo s
opæom Crkvom.
U prigodnoj homiliji biskup Gašparoviæ rekao je: "Duh
Sveti, kojega je Isus obeæao, pojavljuje se šumom silnog
vjetra i vidljivim znakom plamenih jezika na mjestu gdje su
22. svibnja 2013. broj 21/2013
19
Crkva u Hrvata
bili apostoli u Jeruzalemu. Šum vjetra je znak snage, a
plameni jezici znak su ljubavi koja prožima, zanosi i
oduševljava, daje snagu i èisti, svijetli i grije, oplemenjuje i
diže. I u tren oka šum vjetra Duha Svetoga odnio je iz duše
onih galilejskih ribara svu strašljivost, malodušnost,
neznanje i zaboravljivost, dok je plamen ljubavi tako snažno
zahvatio njihova srca, oèistio ih, oduševio i zapalio u njima
toliki zanos da su postali posve novi i drugi ljudi.
Prisutnost Duha Svetoga u Crkvi, nastavio je biskup, bdije i
èuva istinu koju je Isus propovijedao, dijeli milost i daje
božanski život što ga je Isus zaslužio svojim križem. Taj
Duh povezuje sve udove, èlanove Crkve. On je snaga Crkve
i jedina sigurnost vjere u Crkvi. Duh Sveti u Crkvi
neprestano djeluje jer je poslan za sva vremena.
Na kraju homilije mons. Gašparoviæ poruèio je: "Duh Sveti
djeluje i u svima nama ako mu ne stavljamo zapreke. Potièe
nas da budemo dosljedniji kršæani nego što jesmo. A naša
molitva, naše pouzdanje u Boga, naša vjera, èitav naš
kršæanski život i djelovanje treba biti neprestano dosljednije,
potpunije, neustrašivije i dostojnije. Bog nam ne daje duha
strašljivosti, nego svoje darove. Duh Sveti nas èini
odvažnima, potièe nas razmatrati i doživjeti život Kristova
otajstva u svetoj misi koju svake nedjelje slavimo ovdje u
crkvi. Neka rijeè Kristova kod svake mise odzvanja u
èitavom našem životu i neka nam uvijek nešto novo kaže.
Neka prièest bude snaga za produbljivanje i ispovijedanje
vjere i djelotvornu vjeru ostvarivati u kršæanskom životu.
Završavamo Godinu sveæenièkoga i redovnièkog poziva, ali
obeæavamo da æemo i dalje moliti za nova sveæenièka i
redovnièka zvanja. A kao što je prva Crkva nakon silaska
Duha Svetoga rasla novim èlanovima po krštenju, tako i
danas u ovom slavlju ministratski zbor župe raste s
dvanaestoricom novih èlanova, rekao je biskup.
Nakon homilije vlè. Paradžik uveo je nove èlanove u
ministrantsku službu. Rekao je da je kroz povijest te župe
mnogo djeèaka obavljalo tu službu. "I danas, poruèio je
pastoralni suradnik, kao župa možemo biti ponosni na veliki
broj ministranata koji svoju službu vrše dostojanstveno i
predano. Ministrantska služba i ministrantska zajednica
jedna je od najvažnijih za jednu župu. Ministranti su, kao
poslužitelji oltara, prvi sveæenikovi suradnici i, uz sveæenika,
najbliži su svetim otajstvima. Neka svima ovaj veliki i
sveèani dogaðaj za našu župu bude poticaj da i svoju djecu i
mlade potaknu na ukljuèivanje u ministrantsku službu i
zajednicu. A neka bude poticajno i za naše molitve za
duhovna zvanja, kako bi se možda i u nekima od njih, ali i u
mnogim drugim mladiæima i djevojkama probudila želja za
služenje Bogu u redovnièkom ili sveæenièkom zvanju."
Nakon toga novi ministranti izgovorili su obeæanje da rado
prihvaæaju službu i sve što ona od njih traži te da æe biti
revni službenici uz oltar.
Na kraju slavlja župnik Španoviæ zahvalio je svima koji su
pridonijeli tome slavlju svetkovine Duhova kroz aktivnosti
pjevaèkoga zbora "Sveta Cecilija", sudjelovanju èitaèa,
asistencije, ministranata i ostalih suradnika. Èestitajuæi
novim ministrantima pozvao ih je da slijede primjer
dosadašnjih ministranata i da zajedno s njima vjerno služe
kod oltara. Ministranti, rekao je župnik, kao i pjevaèi jedne
su od najvažnijih službi koje pridonose boljem i ljepšem
slavljenju Boga. Naglasio je da je ta svetkovina milosni
dogaðaj i poticaj djeci, mladima i odraslim vjernicima na što
dosljedniji kršæanski život u izgradnji župne zajednice i
obitelji župe svetog Dimitrija u Srijemskoj Mitrovici.
Nakon misnog slavlja uprilièen je u župnom domu domjenak
za sve ministrante zajedno s biskupom, župnicima i
redovnicama u Srijemskoj Mitrovici.
20
22. svibnja 2013. broj 21/2013
ika
Hrvatsko marijansko hodoèašæe u Neviges
Hodoèasnici su prikupili više od 3200 eura za obnovu i
gradnju Gospina svetišta Vrhbosanske nadbiskupije
Komušina-Kondžilo
Neviges, 20.5.2013. (IKA) - Hrvati katolici iz hrvatskih
katolièkih misija (HKM) iz regije Sjeverna Rajna i Vestfalija
tradicionalno su hodoèastili 42. put na Duhovski ponedjeljak
(blagdan Marije Majke Crkve), 20. svibnja, u staro zavjetno
svetište Marije bezgrešno zaèete - Neviges. Hodoèašæe, u
kojem je sudjelovalo više tisuæa vjernika, poèelo je
sakramentom pomirenja u svetištu. Križni put u svetištu
predvodio je predsjednik Vijeæa Hrvatske biskupske
konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
za hrvatsku inozemu pastvu vrhbosanski pomoæni biskup
Pero Sudar u zajedništvu s organizatorom hodoèašæa,
voditeljem Hrvatske katolièke misije Wuppertal fra Josipom
Repešom i vjernicima. Inaèe, pobožnost križnog puta
redovito se moli na postajama obližnje kalvarije, ali ovoga se
puta molilo u svetištu zbog kišnog vremena. Nakon križnog
puta, u svetištu se molila krunica.
Sveèano misno slavlje poèelo je ophodom od sakristije kroz
svetište do glavnog oltara. U ophodu su išli i mladi u
hrvatskim narodnim nošnjama noseæi i hrvatski državni
stijeg. Misno slavlje predvodio je biskup Sudar u zajedništvu
s o. Repešom, novim voditeljem HKM Köln fra Franom
Milanoviæem Litrom i s još jedanaest biskupijskih i
redovnièkih sveæenika, uglavnom voditelja obližnjih
hrvatskih misija, meðu kojima je bio i voditelj HKM
Tuttlingen u biskupiji Rottenburg-Stuttgart Josip Pavloviæ. U
propovijedi biskup Sudar istaknuo je kako je želja u Godini
vjere staviti svoju vjeru pod zaštitu One koja je do kraja
vjerovala. "Samo onaj koji je do kraja vjerovao i do kraja
živio svoju vjeru, može štititi, ljubiti i zagovarati. Marija,
Majka Isusova je doista osoba koja je do vrhunca dovela
svoju vjeru i svoje pouzdanje u Boga. Stoga je važno moliti
da nam se umnoži vjera, a potom da ta vjera prijeðe u djela.
Od dubokih korijena vjere i mi živimo danas. Marija je
postala majka svih onih koji vjeruju. Stoga Crkva danas slavi
Blaženu Djevicu Mariju Majku Crkve. Ona je tjelesno rodila
Isusa, ali je rodila i raða duhovno sve one koji u Njega
vjeruju. Vjerujemo da ovaj svijet vodi Božja ruka, unatoè
svih zala, da æe Božja pravda pobijediti unatoè svih nepravdi
i da nièija suza neæe ostati neobrisana, da nièija patnja neæe
biti zaboravljena. Naša je vjera jaka kad i mi poènemo raðati
one koji vjeruju i u njima i kroz njih raðati samoga Krista",
rekao je mons. Sudar, istaknuvši kako i danas kao i u
Marijino vrijeme treba onih koji æe vjerovati i u èijim æe se
srcima raðati vjera koja preporaða.
Hodoèasnici su prikupili više od 3200 eura za obnovu i
gradnju Gospina svetišta Vrhbosanske nadbiskupije
Komušina-Kondžilo.
Mons. Sudar je u subotu 18. svibnja podijelio sakrament
potvrde u HKM Bochum i HKM Gelsenkirchen, koje vodi
vlè. Vinko Delinac, a na svetkovinu Duhova, u nedjelju 19.
svibnja, u HKM Mülheim a.d. Ruhr i HKM Duisburg, koje
vodi o. Vidan Miškoviæ.
Inozemne vijesti
ika
Inozemne vijesti
Papa æe u rujnu posjetiti Sardiniju
Vatikan, 15.5.2013. (IKA) – Na kraju opæe audijencije 15.
svibnja papa Franjo je obraæajuæi se skupini hodoèasnika s
talijanskog otoka Sardinije najavio da želi posjetiti tamošnje
svetište Gospe od Dobroga Zraka - Madonna di Buonaria.
"Želim posjetiti svetište u Cagliariju – gotovo sigurno u
mjesecu rujnu – jer postoje duboke bratske veze izmeðu
gradova Buenos Airesa i Cagliarija koje sežu u daleku
prošlost. Naime, u vrijeme osnivanja grada Buenos Airesa
njegov ga je utemeljitelj htio nazvati 'Gradom od Presvetog
Trojstva', ali mornari s kojima je doplovio bili su Sardinci i
htjeli su da se grad zove 'Grad Gospe od Dobroga Zraka'.
Povela se rasprava i na kraju su našli kompromis. Tako je
grad na kraju dobio poduži naziv: Grad od Presvetog
Trojstva i luka Naše Gospe od Dobroga Zraka. No buduæi da
je naziv bio tako dug, zadržale su se samo dvije posljednje
rijeèi: Bonaria, Buenos Aires, u spomen na vašu sliku Gospe
od Dobroga Zraka", rekao je Papa.
U Vatikanu održan skup o novim vjerskim pokretima
Vatikan, 16.5.2013. (IKA) – U Domu Svete Marte u
Vatikanu 16. svibnja u organizaciji Papinskog vijeæa za
meðureligijski dijalog održana je Konzultacija o novim
vjerskim pokretima. Svrha te inicijative, kako je 17. svibnja
priopæio Tiskovni ured Svete Stolice, bila je pružiti priliku
za produbljivanje jedne teme koja zaslužuje pozornost i
razmišljanje. Na skupu je sudjelovalo èetrdesetak
predstavnika raznih vatikanskih dikasterija, papinskih
sveuèilišta, Talijanske biskupske konferencije i Rimskog
vikarijata. Papinsko vijeæe za meðureligijski dijalog, zajedno
s Kongregacijom za evangelizaciju naroda i Papinskim
vijeæem za promicanje jedinstva kršæana veæ se duže vrijeme
bavi fenomenom novih vjerskih pokreta. Spomenuti
dikasteriji su tako, meðu ostalim, objavili antologiju tekstova
Katolièke Crkve (1986.-1994.) o novim vjerskim pokretima
pod naslovom "Sekte i novi vjerski pokreti: tekstovi
Katolièke Crkve od 1986. do 1994." ("Sette e nuovi
movimenti religiosi: testi della Chiesa cattolica(19861994)". Godine 2003. objavljena je knjiga "Isus Krist –
donositelj vode žive. Kršæansko promišljanje o New Ageu"
koju su priredili Papinska vijeæa za kulturu i za
meðureligijski dijalog nakon koje je uslijedilo 2004.
Meðunarodno savjetovanje o New Ageu. Konzultacija 16.
svibnja još je jedan korak na putu promišljanja, prouèavanja
i istraživanja djelotvornih pastoralnih odgovora. Predavaèi
su u svojim izlaganjima obradili razlièite teme: mons. Rino
Fisichella, predsjednik Papinskog vijeæa za promicanje nove
evangelizacije govorio je o Novim vjerskim pokretima i
novoj evangelizaciji, o. Michael Fuss s Papinskog sveuèilišta
Gregorijana govorio je na temu Nove granice svetog.
Dijalog i suèeljavanje izmeðu vjere i lakovjernosti, mons.
Juan Usma Gomez iz Papinskog vijeæa za promicanje
jedinstva kršæana govorio je o Katolicima i pentekostalcima:
identitet, odnosi i perspektive, don Alessandro Olivieri
Pennesi, voditelj Ureda za nove obrede Rimskog vikarijata
izlagao je na temu Fenomen New Agea, a o. Michael P.
Gallagher, DI, s Papinskog sveuèilišta o Fenomenu New
Agea i novim vjerskim pokretima: analiza kulturnog
okruženja. Kardinal Jean-Louis Tauran, predsjednik
Papinskog vijeæa za meðureligijski dijalog, otvorio je i
zakljuèio radove, dok je tajnik istog dikasterija o. Miguel
Angel Ayuso Guixot bio moderator.
Papa: Bogati sve bogatiji a veæina stanovništva sve
siromašnija
Antropološka, etièka i kriza solidarnosti u korijenu su
gospodarske krize - Crkva uvijek potièe upravitelje da budu
u službi opæega dobra svojih naroda
Vatikan, 16.5.2013. (IKA) - Malobrojni bogati sve su
bogatiji dok je veæina stanovništva sve siromašnija, istaknuo
je papa Franjo u govoru novim nerezidentnim
veleposlanicima pri Svetoj Stolici Kirgistana, Antigve i
Barbude, Luksemburga i Bocvane, koje je 16. svibnja primio
prigodom primopredaje vjerodajnica. Papa je osudio
"izoblièenosti gospodarstva i financija" i ustvrdio da su
antropološka, etièka i kriza solidarnosti u korijenu
gospodarske krize. Èovjek je sveden na jednu njegovu
potrebu - potrošnju, tu izoblièenost sadašnjeg društva papa
Franjo neupitno osuðuje. Ljudsko se biæe promatra kao
potrošno dobro koje se može rabiti i potom baciti. Zapoèeli
smo kulturu odbacivanja, upozorio je Sveti Otac.
Govoreæi o sve veæem jazu izmeðu malobrojnih bogatih i
veæine stanovništva koja naglo osiromašuje, Papa je jasno
osudio ideologije koje promièu apsolutnu neovisnost tržišta i
financijske špekulacije. Osudio je korupcijsku hobotnicu i
sebiènu utaju poreza, osudio je takoðer zaduživanje i kredit
koji, kako je rekao, udaljuje države od stvarne ekonomije, a i
graðane od njihove stvarne kupovne moæi.
Istièuæi da je želja za moæi i posjedom postala bezgranièna,
rekao je da je klanjanje zlatnom teletu našlo novu i
zastrašujuæu sliku u obožavanju novca i u diktaturi bezliène
ekonomije, bez stvarne ljudske svrhe. Time se nijeèe da
èovjek treba biti na prvome mjestu, upozorio je Papa, jer
novac treba služiti a ne vladati. Papa zahtijeva odvažni
zaokret u politici, primjeæujuæi da politièarima nedostaje
solidarnost i skrbi za opæe dobro. Iza takvog ponašanja krije
se odbacivanje etike, odbacivanje Boga. Upravo kao i
solidarnost, i etika smeta. Smatra je se kontraproduktivnom;
previše je ljudska, jer relativizira novac i moæ; ona je
prijetnja, jer odbacuje manipuliranje i podjarmljivanje osobe,
ustvrdio je papa Franjo. A etika upuæuje na Boga, koji je
izvan tržišnih kategorija. Ti financijski struènjaci,
ekonomisti i politièari smatraju Boga èak i opasnim jer
poziva èovjeka na njegovo potpuno ostvarenje i na
neovisnost od svake vrste ropstva, protumaèio je Sveti Otac.
Papa je želio ponovno istaknuti svoju ljubav prema svima.
Papa voli sve, bogate i siromašne, ali je uime Kristovo
obvezan podsjetiti bogataša da treba pomoæi siromahu,
poštovati ga i promicati njegovo blagostanje. Crkva uvijek
radi za cjeloviti razvoj svake osobe, ustvrdio je Papa,
dodajuæi: "Etika, ako nije ideološka, omoguæuje, uvjeren
sam, uspostaviti ravnotežu i ljudskiji društveni ustroj. U tom
smislu potièem financijske struènjake i upravitelje vaših
zemalja da shvate rijeèi svetoga Ivana Zlatoustoga: Sa
siromašnima ne dijeliti vlastita dobra znaèi pokrasti ih i
oduzeti im život. Dobra koja posjedujemo nisu naša, nego
njihova", kazao je papa Franjo, osvræuæi se na crkvenu skrb
za siromašne.
Crkva uvijek potièe upravitelje da budu u službi opæega
dobra svojih naroda. Potièe i upravitelje financijskih
stvarnosti da ozbiljno promisle o etici i solidarnosti. A zašto
se ne bi mogli obratiti Bogu da nadahnu svoje planove? Tada
bi se oblikovao novi gospodarski i politièki mentalitet koji
æe pridonijeti da se apsolutna opreènost izmeðu
gospodarstva i politike preobrazi u zdravi suživot, zakljuèio
je papa Franjo.
22. svibnja 2013. broj 21/2013
21
Inozemne vijesti
Priopæenje Tiskovnog ureda Svete Stolice
Vatikan, 16.5.2013. (IKA) – Tiskovni ured Svete Stolice
oglasio se 15. svibnja sljedeæim priopæenjem koje prenosimo
u cijelosti: "Iz istih razloga zbog kojih je odluèio ne
sudjelovati na posljednjoj konklavi kardinal Keith Patrick
O'Brien, umirovljeni nadbiskup St. Andrews and
Edinburgha, u dogovoru sa Svetim Ocem, sljedeæih æe dana
napustiti Škotsku na nekoliko mjeseci radi duhovne obnove,
molitve i pokore. Sve buduæe odluke vezane uz kardinala bit
æe donesene u dogovoru sa Svetom Stolicom."
Papa primio èlanove Izvršnog odbora Caritasa
internationalis
Vatikan, 16.5.2013. (IKA) – Crkva bez ljubavi ne postoji,
rekao je papa Franjo primivši 16. svibnja èlanove Izvršnog
odbora Caritasa internationalis. Ovih se dana, naime, u Rimu
održava godišnja skupština CI-a pod predsjedanjem
kardinala Oscara Rodrigueza Maradiage, nadbiskupa
Tegucicalpe i predsjednika Caritasa internationalis. "Vi ste
bitni dio Crkve", poruèio im je Papa, istièuæi kako je rad
Caritasa dvojak: to je "socijalno djelovanje u najširem
smislu rijeèi" i "mistièni vidik", to jest dimenzija koja
pripada samoj srži Crkve. Izaslanici Caritasa s raznih
kontinenata opisali su papi Franji neke izazove s kojima se
susreæu na polju "siromaštva". Papa je istaknuo važnost
"nježnosti". Crkva je u svojoj osnovi majka. Caritasova
duhovnost mora imati to pred oèima. Caritas, dodao je Papa,
mora iæi na periferije da lijeèi i promièe ljudsko biæe i nosi
mu "nježnost Crkve". Papa je podsjetio takoðer na krizu u
Siriji i milijun izbjeglih iz te zemlje. "Oni su sve izgubili i
sada su na ulici. Pobjegli su u sve zemlje", mnogi od njih su
sada prisiljeni na ropstvo. U svim tim situacijama, zakljuèio
je Papa, treba pokazati "veliku nježnu prisutnost Crkve".
Žurna potreba meðunarodne zabrane kloniranja
ljudskih embrija
Vatikan, 17.5.2013. (IKA) – Amerièki su znanstvenici u
èasopisu Nature sredinom svibnja objavili da su uspjeli
klonirati specifiène embrionalne matiène ljudske stanice
(ESCs). Komentirajuæi to dostignuæe u razgovoru za
Engleski program Radio Vatikana, ravnatelj Katolièkoga
bioetièkog centra u Oxfordu dr. David Jones ustvrdio je da je
rijeè o "važnom tehnièkom napretku" ali koji izaziva
zabrinjavajuæe moralne implikacije. Dr. Jones smatra da to
dostignuæe vodi "malo bliže" moguænosti "da negdje neki
svojeglavi znanstvenik" jednoga dana klonira èovjeka što
zahtijeva žurnu "obnovu napora za meðunarodnom
zabranom kloniranja ljudskih embrija".
O. Adolfo Nicolas novi predsjednik Unije generalnih
poglavara
Rim, 17.5.2013. (IKA) – O. Adolfo Nicolas, general Družbe
Isusove, postao je novi presjednik Unije generalnih
poglavara (USG), stoji u prioæenju USG od 17. svibnja.
Nicolas je do sada obnašao dužnost potpredsjednika, dok je
predsjednik bio fra Jose Rodriguez Carballo, kojeg je papa
Franjo 6. travnja imenovao tajnikom Kongregacije za
ustanove posveæenog života i družbe apostolskog života te
naslovnim nadbiskupom Belcastra.
Novi potpredsjednik USG bit æe izabran na generalnoj
skupštini u studenome ove godine.
22
22. svibnja 2013. broj 21/2013
ika
Duhovsko bdjenje na Danu laièkih pokreta, novih
zajednica, udruga i udruženja
Na hrabrost i strpljenje u prenošenju vjere, ali i na novu
"kulturu susreta" pozvao je papa Franjo na duhovskom
bdjenju više od 200 tisuæa uglavnom mladih katolika iz više
od 50 zemalja
Vatikan, 18.5.2013. (IKA) – Na hrabrost i strpljenje u
prenošenju vjere, ali i na novu "kulturu susreta" pozvao je
papa Franjo na duhovskom bdjenju više od 200 tisuæa
uglavnom mladih katolika iz više od 50 zemalja koji su se
okupili na Danu laièkih pokreta, novih zajednica, udruga i
udruženja u organizaciji Papinskoga vijeæa za novu
evangelizaciju u Vatikanu. U spontanom nagovoru koji je
trajao oko 40 minuta, Papa je nazoène podsjetio da je svaki
èovjek slika i dijete Božje, te odgovorio na èetiri pitanja koje
su mu sudionici postavili na temu iskustva vjere, nove
evangelizacije, "siromašne Crkve za siromašne" i
svjedoèenja vjere u svakodnevnom životu. Takoðer je
pozvao vjernike da razvijaju "kulturu susreta" nasuprot
"kulturi podjela, fragmentiranja i sukoba". Kršæani se ne
smiju zatvoriti u svoje zajednice, pokrete ili prijateljske
krugove, nego moraju dosljednije svjedoèiti evanðelje,
istaknuo je Papa. Upozorio je da današnja kriza u svijetu nije
samo gospodarska i financijska, nego ponajprije kriza
èovjeka. Kada banke povise kamate, tada to svi smatraju
tragedijom, a kada neko dijete ili odrasli gladuju ili su teško
bolesni, to ne uznemiruje, upozorio je papa Franjo,
istaknuvši da se "siromašna Crkva za siromašne"
suprotstavlja takvom mentalitetu. Crkva nije politièka
skupina niti nevladina organizacija te ne smije biti usmjerena
samo na uèinkovitost, rekao je Papa. Organizacije i strukture
su važne, ali bez Isusa one ne znaèe ništa, ustvrdio je,
istaknuvši važnost bratske ljubavi i ljubavi prema bližnjima.
U prvom planu nove evangelizacije mora biti osoba Isusa
Krista i susret s njime. Vjernici se moraju prepustiti Isusovu
vodstvu kako bi mogli vjerodostojno prenijeti kršæansku
poruku. U odgovoru na pitanja sudionika Papa je govorio o
važnosti kršæanskoga svjedoèenja te posebno o muèeništvu.
Pozvavši na molitvu za progonjene i ugrožene kršæane, Sveti
Otac istaknuo je da svima treba osigurati vjersku slobodu.
Vjernike na Trgu Sv. Petra Papa je "bratski opomenuo" da
ne vièu stalno "Franjo, Franjo": "Ne vièite stalno Franjo,
nego vièite 'Isus, Gospodin Isus je meðu nama'".
Sicilijski biskupi u pohodu ad limina
Vatikan, 19.5.2013. (IKA) – Sicilijski biskupi u pohodu
apostolskim pragovima susreli su se s papom Franjom. O
dojmovima sa susreta sa Svetim Ocem za Radio Vatikan
govorio je sirakuški nadbiskup Salvatore Papalardo te
odmah na poèetku istaknuo radost što Papa biskupe pozorno
sluša kad mu govore o stanju u svojim biskupijama. Sa svoje
pak strane papa Franjo biskupe potièe da budu usred svojega
naroda te ponovio poznatu reèenicu: "Nastojte mirisati na
svoje ovce".
Osim toga, nastavio je nadbiskup, Papa se posebice zanima
kako žive obitelji i koje ih nevolje taru, s kojim se teškoæama
moraju suèeliti. Posebice se to odnosi danas na ekonomske
teškoæe s ne malim posljedicama za obitelji i meðusobne
odnose u obitelji. A na novinarov upit o kriminalitetu,
nadbiskup je napomenuo da su i to podastrli Papi, jer postoji
kao neki rašireni mentalitet lupeštva, na što je Papa upozorio
da upravo Crkva i njezini pastiri imaju prvi dati
svjedoèanstvo istinskoga življenja sukladna s Evanðeljem.
ika
Schönborn: Benediktovo priznanje slabosti omoguæilo
obnovu Crkve
Beèki nadbiskup na sveèanoj misi za Duhove u katedrali sv.
Stjepana: Benedikt XVI. izazvao je nešto, što je rezultiralo
otvaranjem srca kod mnogih u Crkvi i Duh Božji mogao je
djelovati
Beè, 19.5.2013. (IKA) - Papa Benedikt XVI. svojim je
povlaèenjem sa službe "priznao vlastitu slabost i svoje
granice", što je omoguæilo da "Duh Božji može djelovati" i
dovelo do obnoviteljskih koraka u Crkvi. Kazao je to
kardinal Christoph Schönborn, na duhovskoj misi na kojoj je
sudjelovalo više èetiri tisuæe vjernika, ukljuèujuæi i brojne
turiste koje je kardinal pozdravio na nekoliko jezika, u
katedrali Sv. Stjepana u Beèu.
Benedikt XVI. uèinio je nešto prije tri mjeseca, što je
rezultiralo time da su mnogi u Crkvi otvorili svoja srca.
Omoguæilo je to i da se uoèi konklava u sinodskoj dvorani
govori vrlo otvoreno. "I odjednom je bilo govora o slabosti",
rekao je beèki nadbiskup: "Jer Duh Sveti govori: siði s
visine; priznaj da ti je potrebna pomoæ". Duh Sveti je dalje
tijekom konklava "davao znakove" tako da je za papu mogao
biti izabran onaj "koji nije bio u našim planovima – niti u
planovima novinara i medija", rekao je kardinal.
Beèki je kardinal podsjetio i na posljednji susret nekadašnjih
studenata pape Benedikta XVI. održan 2012. U Castel
Gandolfu na temu crkvenoga zajedništva i ekumenizma.
Benedikt XVI. je tada u završnoj rijeèi istaknuo "Vjerujem
da je smisao ekumenizma da jedni druge èujemo i jedni od
drugih uèimo kako biti kršæanin u današnjemu svijetu."
Papina misa na Duhove u Vatikanu
Otvorite se s povjerenjem djelovanju Duha Svetoga, pozvao
Papa predstavnike crkvenih pokreta, zajednica i udruga
Vatikan, 19.5.2013. (IKA) – U propovijedi na misi koju je
na Duhove slavio s više od 200 tisuæa vjernika na Trgu Sv.
Petra, papa Franjo usredotoèio se na djelovanje Duha
Svetoga u životu pojedinca i cijele Crkve, posebno
istaknuvši tri znaèajke djelovanja Duha Svetoga: novost,
sklad i poslanje. Gdje djeluje Duh Božji, tamo su promjene,
istaknuo je papa Franjo, pozvavši vjernike da se s punim
povjerenjem otvore djelovanju Duha Svetoga. Ljudi se boje
novoga i osjeæaju se sigurnima kada sve imaju pod
kontrolom, rekao je Papa, podsjetivši na trenutke iz povijesti
spasenja kada je Bog èinio novo i tražio povjerenje. Stoga bi
se svaki vjernik morao kritièki zapitati je li otvoren "Božjim
iznenaðenjima" ili se zatvara pred novosti Duha Svetoga.
Duh Sveti daje jedinstvo i sklad, posvjedoèio je Sveti Otac,
istaknuvši da samo Duh Sveti može istodobno dati pluralnost
i razlièitosti te stvoriti jedinstvo. Stoga se svatko treba
zapitati, jesam li otvoren za sklad Duha Svetoga u kojemu
mogu prevladati svaku iskljuèivost. Puštam li mu da me vodi
kako bih mogao živjeti u Crkvi i s Crkvom, zapitao je papa
Franjo, posvjedoèivši da je imati osjeæaj crkvenosti temeljno
za svakog kršæanina, svaku zajednicu i svaki pokret. Papa
Bergoglio smatra da hoditi zajedno u Crkvi, voðeni
pastirima, koji posjeduju posebnu karizmu i službu, znak je
djelovanja Duha Svetoga. Paralelni putovi su opasni, rekao
je Sveti Otac.
Na kraju propovijedi pripadnicima crkvenih udruga i pokreta
iz cijeloga svijeta okupljenima pod geslom "Vjerujem!
Umnoži u nama vjeru", Papa je poruèio da je Duh Sveti duša
misija, stoga bi se svatko trebao zapitati zatvara li se u sebe
ili u svoju skupinu, ili dopušta Duhu Svetome da ga otvori za
poslanje u svijetu.
Inozemne vijesti
Jezik pape Franje idealan je za Twitter
Vatikan, 19.5.2013. (IKA) - Jezièni stil pape Franje, prema
mišljenju njegova suradnika zaduženog za medije,
najprikladniji je za sredstva društvene komunikacije. "On se
usredotoèuje na bitno, neposredan je i koristi puno usporedbi
koje dopiru do ljudi. To je za Twitter idealno", rekao je Paul
Tighe, tajnik Papinskog vijeæa za sredstva društvene
komunikacije, u intervjuu katolièkoj novinskoj agenciji SIR.
Propovijedi i govori pape Franje sastoje se uglavnom od
kratkih reèenica koje su podijeljene u tri toèke, primijetio je
Tighe. "To izgleda gotovo kao njegova metoda pouèavanja,
kao da želi reæi: ostavljam vam tri rijeèi, tri savjeta, tri
poticaja za razmišljanje", izjavio je vatikanski struènjak za
medije. Papa se ljudima koji ispunjavaju Trg Sv. Petra
uvijek obraæa tako "kao da govori svakome osobno. Tako
dopire do srca svakoga od njih."
Veæ je 6,4 milijuna primatelja kratkih poruka s devet
@Pontifex Twitter raèuna. Poruke na engleskom i
španjolskom jeziku prima po 2,5 milijuna Papinih sljeditelja.
740.000 osoba prima poruke na talijanskom, 325.000 na
portugalskom, 140.000 na francuskom i oko 105.000 na
njemaèkom jeziku. Raste i broj primatelja na poljskom i
arapskom, dok se broj korisnika latinskog jezika popeo na
gotovo 100.000. Za Tighea je to iznenaðujuæe, ali istièe da
"Papine rijeèi na latinskom odlièno pomažu u trijeznom i
ispravnom razmišljanju".
Prisutnost papa na Twitteru poèela je s Benediktom XVI.,
što se s vremenom pokazalo kao "providnosni strateški dar s
neba", rekao je Tighe. Papa Franjo odluèio je nastaviti s tom
praksom, a sada poruke šalje gotovo svakodnevno, istièuæi
da kršæanin kao vjernik živi svaki dan, uvijek i svugdje.
"Hrabrim èinom" Tighe je nazvao odluku pape Franje i veæ
ranije Benedikta XVI. da se primateljima poruka omoguæi i
odgovaranje na iste. "Neki reagiraju oduševljeno, dok ima i
onih koji ga odbijaju. S vremenom su, meðutim, reakcije sve
pozitivnije", primijetio je tajnik Vijeæa.
Papa svjesno želi i postavljati pitanja ljudima raznih zemalja,
jezika i kultura da bi time potaknuo i ohrabrio raspravu, koju
bi potom trebale voditi mjesne Crkve. "Komuniciranje treba
ujedinjavati i graditi mostove meðu svima, pogotovo prema
onima koji su rubni, koji žive na granici. U isto vrijeme Papa
porukama, kao i SMS-om, jednostavno želi reæi: mislim na
tebe", istaknuo je Tighe. Ogranièenje od 140 znakova po
poruci i nije neko ogranièenje, jer "mnogi evanðeoski reci,
kao npr. blaženstva, još su kraæi". Upravo taj oblik kratkih
misli još više potièe na razmišljanje i na èitanje. "Twitter
pomaže da navještaj Evanðelja bude vidljiv na internetu. On
postavlja i pitanja, budi zanimanje za vjeru i može biti prvi
susret, poèetak i poziv na otvaranje vrata", zakljuèuje
vatikanski medijski struènjak.
Fra Michael Anthony Perry - novi generalni ministar
OFM
Rim, 22.5.2013. (IKA) - Fra Michael Anthony Perry izabran
je u srijedu 22. svibnja za novoga generalnog ministra Reda
Manje braæe (OFM) na šestogodišnji mandat. U izboru za
novog generalnog ministra, koji je poèeo u utorak 21.
svibnja, sudjelovali su generalni vikar, generalni definitori,
predsjednici i dopredsjednici konferencija te kustod Svete
zemlje. Fra Michael je na toj dužnosti naslijedio fra Josea R.
Carballa. Fra Michael A. Perry, roðen je 7. lipnja 1954. u
Indianapolisu (SAD), sveèane zavjete položio je 10.
listopada 1981. a za sveæenika je zareðen 2. lipnja 1984.
Izabran je za generalnog vikara Reda godine 2009.
22. svibnja 2013. broj 21/2013
23
Prilog dokumenti
ika
Prilog dokumenti
Duh Sveti pomaže spoznati Istinu
Papina kateheza na opæoj audijenciji u srijedu 15. svibnja
2013.
Draga braæo i sestre, dobar dan!
Danas æu govoriti o djelovanju koje Duh Sveti poduzima u
voðenju Crkve i svakog od nas prema Istini. Sam Isus kaže
apostolima: Duh Sveti "upuæivat æe vas u svu istinu" (Iv 16,
13), jer je on sam "Duh Istine" (usp. Iv 14, 17; 15, 26; 16,
13).
Živimo u dobu u kojem su ljudi dosta skeptièni prema istini.
Benedikt XVI. je u mnogo navrata govorio o relativizmu, to
jest sklonosti pojedinaca da vjeruju kako ne postoji ništa
konaèno i shvaæanju da je istina plod konsenzusa ili naših
htijenja. Tu se javlja pitanje: postoji li doista "istina"? Što je
"istina"? Možemo li je spoznati? Možemo li je naæi? Tu mi
pada na um pitanje rimskog prokuratora Poncija Pilata kada
mu je Isus otkrio duboki smisao svoga poslanja: "Što je
istina?" (Iv 18, 37.38). Pilat ne uspijeva shvatiti da je Istina
pred njim, ne uspijeva vidjeti u Isusu lice istine, a to je lice
Boga. Pa ipak Isus je upravo to: Istina, koja, u punini
vremena, "tijelom postade" (Iv 1, 1.14), došla je meðu nas da
je upoznamo. Za istinom se ne poseže kao za nekom stvari,
veæ se s njom susreæe. Ona nije nešto što se posjeduje, veæ je
susret s Osobom.
Ali, tko nam pomaže prepoznati da je Isus Rijeè istine,
Jedinoroðeni Sin Boga Oca? Sveti Pavao uèi da "nitko ne
može reæi: 'Gospodin Isus' osim u Duhu" (1 Kor 12, 3).
Dakle, upravo nam Duh Sveti, dar Krista Uskrsloga, pomaže
spoznati Istinu. Isus ga naziva "Tješiteljem" (Paraklit), to
jest "onim koji nam pritjeèe u pomoæ", koji je uz nas da nas
podupire na tome putu spoznaje; a tijekom Posljednje
veèere, Isus uvjerava svoje uèenike da æe ih Duh Sveti
pouèiti svemu i dozivati im u pamet njegove rijeèi (usp. Iv
14, 26).
Kako nas to Duh Sveti u našem životu i životu Crkve vodi
prema istini? Prije svega tako da podsjeæa i utiskuje u srca
vjernika rijeèi koje je Isus rekao i, upravo po tim rijeèima,
Božji zakon – kako su ga naviještali starozavjetni proroci –
biva upisan u naše srce i postaje u nama vrijednosno naèelo
u donošenju naših odluka i naèelo kojim se vodimo u
svakodnevnom djelovanju, postaje životno poèelo. Ostvaruje
se tako veliko Ezekielovo proroštvo: "Oèistit æu vas od svih
vaših neèistoæa i od svih kumira vaših. Dat æu vam novo
srce, nov duh udahnut æu u vas! ... Duh svoj udahnut æu u
vas da hodite po mojim zakonima i da èuvate i vršite moje
naredbe" (36, 25-27). Naime, izvor svih naših djela je
duboko u nama: srce je to koje se treba obratiti Bogu, a Duh
Sveti preobražava naše srce ako mu se otvorimo.
Duh Sveti, pak, kao što obeæava Isus, uvodi nas "u svu
istinu" (Iv 16, 13); vodi nas ne samo prema susretu s Isusom,
puninom Istine, veæ nas vodi "u" Istinu, odnosno pomaže
nam uæi u sve dublje zajedništvo sa samim Isusom, dajuæi
nam spoznati Boga. A to ne možemo postiæi vlastitim
silama. Ako nas Bog ne prosvjetljuje iznutra, naš kršæanski
život bit æe površan. Crkvena predaja govori da Duh istine
djeluje u našem srcu pobuðujuæi onaj "osjeæaj vjere" (sensus
fidei) po kojem, kao što kaže Drugi vatikanski koncil, Božji
narod, pod vodstvom Uèiteljstva, nepokolebljivo prianja uz
prenesenu vjeru, produbljuje je pravilnim sudom i u životu je
potpunije primjenjuje (usp. Dogm. konst. Lumen gentium,
12). Pokušajmo se zapitati: jesam li otvoren djelovanju Duha
Svetoga, molim li ga da mi da svjetlo, da me uèini
osjetljivijim za Boga? Ovo je molitva koju moramo
24
22. svibnja 2013. broj 21/2013
svakodnevno moliti: "Daj Duše Sveti da moje srce bude
otvoreno Božjoj rijeèi, da moje srce bude otvoreno dobru, da
moje srce svakoga dana bude otvoreno Božjoj ljepoti".
Želim svima postaviti jedno pitanje: koliko se od vas
svakoga dana moli Duhu Svetom? Malo je onih koji æe
odgovoriti potvrdno, ali mi moramo ispuniti tu Isusovu želju
i moliti se svakoga dana Duhu Svetom, da nam otvori srce za
Isusa.
Pomislimo na Mariju koja "u sebi pohranjivaše sve te
dogaðaje i prebiraše ih u svome srcu" (Lk 2, 19.51).
Prihvaæanje rijeèî i istina vjere da bi postale život, ostvaruje
se i raste pod djelovanjem Duha Svetoga. U tome smislu
treba nauèiti od Marije ponovno živjeti njezin "da", njezinu
potpunu raspoloživost za primanje Sina Božjeg u vlastitom
životu, koji je od toga trenutka preobražen. Po Duhu
Svetom, Otac i Sin se nastanjuju u nama: mi živimo u Bogu i
od Boga. No je li naš život doista oživljen od Boga? Koliko
mi je stvari ispred Boga?
Draga braæo i sestre, trebamo dopustiti Duhu Svetom da nas
preplavi svojim svjetlom, jer nas on uvodi u Božju istinu,
koji je jedini Gospodin našega života. U ovoj Godini vjere
zapitajmo se konkretno jesmo li što poduzeli da bolje
upoznamo Krista i istine vjere, èitajuæi i razmatrajuæi Sveto
pismo, prouèavajuæi Katekizam, pristupajuæi stalno
sakramentima. No, zapitajmo se istodobno koje korake
èinimo da vjera usmjeri èitav naš život. Ne može se biti
kršæanin "s vremena na vrijeme", u nekim trenucima, u
nekim prilikama, u nekim odlukama. Ne može se biti tako
kršæaninom, kršæanin je uvijek kršæanin. Potpuno! Kristova
istina, kojoj nas Duh Sveti pouèava i koju nam daruje,
zahvaæa zauvijek i potpuno naš svakodnevni život.
Zazivajmo ga èešæe, da nas vodi na putu Kristovih uèenika!
Zazivajmo ga svaki dan. Dajem vam sljedeæi prijedlog:
zazivajmo svakoga dana Duha Svetoga, tako æe nas Duh
Sveti približiti Isusu Kristu.
Crkveni pokreti i udruge – dar i bogatstvo za Crkvu
Papin nagovor uz molitvu Kraljice neba na svetkovinu
Duhova, 19. svibnja 2013.
Draga braæo i sestre,
primièe se kraju ovo vjersko slavlje, koje je zapoèelo
juèerašnjim bdjenjem i èiji je vrhunac bila jutrošnja
euharistija. Bila je to nova Pedesetnica koja je Trg Sv. Petra
pretvorila u dvoranu Posljednje veèere pod otvorenim
nebom. Ponovno smo doživjeli iskustvo prve Crkve, koja je
bila jednodušna u molitvi s Marijom, Isusovom Majkom
(usp. Dj 1, 14). I mi, u razlièitosti darova, iskusili smo
ljepotu jedinstva, iskusili smo da smo jedno. A to je djelo
Duha Svetoga, koji uvijek iznova stvara jedinstvo u Crkvi.
Želim zahvaliti svim crkvenim pokretima, udrugama,
zajednicama i udruženjima. Vi ste dar i bogatstvo za Crkvu!
Zahvaljujem na poseban naèin svima vama koji ste došli iz
Rima i tolikih krajeva svijeta. Nosite uvijek snagu evanðelja!
Gajite uvijek radost i veliku ljubav prema zajedništvu u
Crkvi! Neka Uskrsli Gospodin bude uvijek s vama i neka vas
Gospa èuva!
Sjetimo se u svojim molitvama stanovništva Emilija
Romagne koje je 20. svibnja prošle godine bilo pogoðeno
potresom. Molim takoðer za Talijanski savez volonterskih
udruga u onkologiji.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
364 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content