close

Enter

Log in using OpenID

1. Poduzetništvo u Strukturnim fondovima

embedDownload
Poduzetništvo u Strukturnim
fondovima 2014. – 2020.
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Sanja Fišer, voditeljica Službe
XVII. Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu
11. svibnja 2013.
www.minpo.hr
EUROPA 2020
1.) Pametan rast:
razvijanjem ekonomije utemeljene na
znanju i inovaciji
2.) Održivi rast:
promicanje ekonomije koja učinkovitije
iskorištava resurse, koja je zelenija i
konkurentnija
3.) Uključivi rast:
poticanje ekonomije s visokom stopom
zaposlenosti koja donosi društvenu i
teritorijalnu povezanost
www.minpo.hr
5 GLAVNIH CILJEVA STRATEGIJE EUROPA 2020
GLAVNI CILJEVI EUROPA 2020
TRENUTNO U HRVATSKOJ
1. Zapošljavanje:
75% populacije u dobi 20-64 zaposleno
57%
3% BDP ulaganja u istraživanje i razvoj
0.73%
2. Istraživanje i razvoj:
3. Klimatske promjene/energija:
20% smanjenje emisije stakleničkih plinova u odnosu na 1990
20% udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji
20% povećanje energetske učinkovitosti
/
14.6%
/
4. Obrazovanje:
manje od 10% osoba koje rano napuste školovanje
4.1%
najmanje 40% populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem
24.5%
5. Siromaštvo / socijalna isključenost:
Smanjenje broja ljudi u EU u opasnosti od siromaštva za 20 milijuna
www.minpo.hr
1.321.000 (31.3% )
KONCENTRACIJA RESURSA
Koncentracija ulaganja iz EFRR
Istraživanje i inovacije
Energetska efikasnost i obnovljiva energija
Konkurentnost MSP
6%
60%
20%
VIŠE RAZVIJENE &
TRANZICIJSKE REGIJE
44%
MANJE RAZVIJENE REGIJE
www.minpo.hr
PRIPREME ZA NOVU FINANCIJSKU PERSPEKTIVU 2014. – 2020.
Tematski ciljevi
Prioriteti ulaganja
EU 2020
Smjernice
Ključne akcije
Zajednički indikatori
Kategorije intervencija
www.minpo.hr
Razvojne
potrebe
zemlje
članice
PROGRAMIRANJE
poveznica između nacionalne i EU strategije
preduvjet za povlačenje sredstava
Proces kojim se definiraju:




razvojni ciljevi
područja ulaganja
strateški dokumenti
koncentracija sredstava
Procesom programiranja
odgovara se na pitanje koji
dijelovi nacionalne
strategije će se moći
sufinancirati iz fondova EU!
www.minpo.hr
NACIONALNE I EUROPSKE POLITIKE
PROGRAMIRANJE MORA SLIJEDITI:
Europske strateške dokumente
• Strateške smjernice Zajednica za postizanje kohezije
• Integrirane smjernice za rast
• Smjernice za sektor zapošljavanja
• Lisabonska strategija
Nacionalne strateške dokumente
• Nacionalni strateški referentni okvir
Sektorske strategije
Razvojne strategije
www.minpo.hr
PROGRAMSKI OKVIR 2014. – 2020.
EUROPA 2020
5 GLAVNIH
Nacionalni
programi
reformi
CILJEVA
Nacionalne
razvojne
strategije
ZAJEDNIČKI STRATEŠKI OKVIR
Tematski ciljevi kohezijske politike
EUROSPSKI
SOCIJALNI
FOND
EUROPSKI FOND ZA
REGIONALNI
RAZVOJ I
KOHEZIJSKI FOND
KOHEZIJSKI
FOND
EUROPSKI FOND
ZA RURALNI
RAZVOJ
EUROPSKI FOND
ZA POMORSTVO I
RIBARSTVO
Druge EU
inicijative i
programi
PARTNERSKI UGOVOR
Operativni
programi
projekti
Operativni
progami
projekti
Operativni
programi
projekti
www.minpo.hr
Operativni
programi
projekti
projekti
TEMATSKI CILJEVI  USMJERAVANJE INVESTICIJA
ERDF
ESF
CF
EAFRD
1.
Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
X
X
2.
Pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija
X
X
3.
Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora
te sektora ribarstva i akvakulture
X
4.
Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO₂
X
5.
Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje
rizicima
6.
7.
X
X
X
X
X
X
X
X
Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
X
X
X
X
Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj
infrastrukturi prometne mreže
X
X
8.
Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
X
X
X
X
9.
Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva
X
X
X
10.
Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
X
X
X
X
11.
Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava
X
X
X
X
www.minpo.hr
X
EMFF
TEMATSKI CILJ 3
Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora
te sektora ribarstva i akvakulture
Investicijski prioriteti
Fond
3.1. Promicanje poduzetništva, posebice omogućavanjem gospodarskog
iskorištavanja novih ideja i poticanjem stvaranja novih tvrtki, uključujući i
putem poslovnih inkubatora;
ERDF
3.2. Razvoj i provedba novih poslovnih modela za mala i srednja
poduzeća, posebice za internacionalizaciju;
ERDF
3.3. Podupiranje stvaranja i proširenja dodatnih kapaciteta za razvoj
proizvoda i usluga;
ERDF
3.4. Podrška sposobnostima malih i srednjih poduzeća za uključivanje u
proces rasta i inovacija;
ERDF
3.5. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, kroz promicanje
prilagodljivosti poduzeća i radnika i povećanje ulaganja u ljudski kapital.
ESF
www.minpo.hr
IP 3.1. Promicanje poduzetništva, posebice omogućavanjem
gospodarskog iskorištavanja novih ideja i poticanjem stvaranja novih
tvrtki, uključujući i putem poslovnih inkubatora
Posebni ciljevi:
 olakšan pristup zajmovima i drugim financijskim instrumentima
 razvoj sektora s visokom dodanom vrijednosti i inovacijama
 poboljšanje poslovne klime i olakšavanje poslovanja
 povećanje broja MSP-a i stope preživljavanja MSP-a
 podrška modernizaciji, proširivanju, produktivnosti i efikasnosti MSP-a
Primjeri aktivnosti:
 uspostavljanje financijskih instrumenata za MSP-e
 osiguravanje treninga i konzultantskih usluga visoke razine za MSP - e
 jačanje poduzetničkih potpornih institucija
 potpora stvaranju poslovnih i tehnoloških inkubatora, parkova i slične infrastrukture
 pojednostavljivanje stvaranja MSP u specifičnim, inovativnim visokotehnološkim ICT
turističkom i drugim područjima s visokim potencijalom rasta
www.minpo.hr
IP 3.2. Razvoj i primjena novih poslovnih modela za MSP, posebice za
internacionalizaciju
Posebni ciljevi:
 poboljšanje provedbe poslovanja i tehnološke spremnosti
 razvoj aktivnosti klastera u svrhu poboljšanja konkurentnosti
Primjeri aktivnosti:
 uspostava i razvoj naprednih tehnoloških proizvodnih kapaciteta pogodnih za
proizvodnju i pružanje konkurentnih, visokokvalitetnih proizvoda i usluga
 promoviranje razvoja novih znatno poboljšanih tehnologija, procesa, proizvoda i/ili
usluga,
 potpora ulaganjima u pokretnu i nepokretnu imovinu s ciljem boljeg poslovnog
izvođenja i/ili širenjem poslovanja
 provedba zajedničkih projekata koji su rezultat razvoja klastera
www.minpo.hr
IP 3.3. Potpora stvaranju i širenju naprednih kapaciteta za razvoj
proizvoda i usluga
Posebni ciljevi:
 poboljšanje provedbe poslovanja i tehnološke spremnosti
 razvoj aktivnosti klastera u svrhu poboljšanja konkurentnosti
Primjeri aktivnosti:
 uspostava i razvoj naprednih tehnoloških proizvodnih kapaciteta pogodnih
za proizvodnju i pružanje konkurentnih, visokokvalitetnih proizvoda i usluga
 promoviranje razvoja novih znatno poboljšanih tehnologija, procesa,
proizvoda i/ili usluga,
 potpora ulaganjima u pokretnu i nepokretnu imovinu s ciljem boljeg
poslovnog izvođenja i/ili širenjem poslovanja
 provedba zajedničkih projekata koji su rezultat razvoja klastera
www.minpo.hr
IP 3.4.
Podrška sposobnostima MSP za uključivanje u proces rasta i inovacija
Posebni ciljevi:
 Poboljšanje poslovanja i tehnološke spremnosti poduzeća
 Poboljšanje konkurentnosti MSP
Primjeri aktivnosti:
 podrška poslovnoj edukaciji i savjetovanju za MSP koja će rezultirati suradnjom,
jačanjem kapaciteta i zajedničkim korištenjem infrastrukture
 razvoj centara izvrsnosti u turizmu i drugim relevantnim sektorima
 ulaganja u poslovnu i tehnološku infrastrukturu koje će rezultirati rastom
inovativnog poduzetništva
 podrška razvoju naprednih proizvodnih tehnologija koje pružaju odgovor
društvenim izazovima poput energetske učinkovitosti, klimatskih promjena i
oskudnosti resursa
www.minpo.hr
ESF – podržane aktivnosti: Poboljšanje konkurentnosti MSP promicanjem
prilagodljivosti poduzeća i radnika i povećanje ulaganja u ljudski kapital
Posebni ciljevi:
 ukupno poboljšanje ljudskog kapitala u MSP-ima – modernizacija, prilagodba
promjenama i inovacijama, razvoj općih poduzetničkih praksi i kapaciteta
 razvoj kvalitetnijih usluga za potporu MSP-ima
 opća promocija poduzetničkog učenja i poduzetničkog duha
Primjeri aktivnosti:
 podrška za poslovne treninge i savjetodavne usluge za MSP
 uključivanje poduzetničkog učenja, treninga i razvijanja u svim razvojnim
politikama i programima na lokalnoj regionalnoj i nacionalnoj razini
 osiguravanje programa obuke za nove vještine i kompetencije za inovativno
poduzetništvo
 podrška razvoju odgovarajućih tehnoloških, proizvodnih i vještina upravljanja
kao temelja ljudskih potencijala za MSP
www.minpo.hr
PREDUVJETI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA
1. Pripremljeni strateški dokumenti
2. Pripremljeni projekti
3. Odgovarajući administrativni kapaciteti za provedbu
www.minpo.hr
OSNOVI PRINCIPI
• neprofitni karakter (nije dozvoljeno izravno stjecanje profita)
• nekumulativnost (za jedan projekt moguće je dobiti sredstva samo
jednom)
• neretroaktivnost (prihvatljivi su isključivo troškovi koji su nastali nakon
potpisivanja ugovora)
• transparentnost i jednaki tretman (ocjenjivanje projekata temeljem
unaprijed postavljenih kriterija jednakih za sve prijavitelje na poziv)
• sufinanciranje (predlagatelj sudjeluje u sufinanciranju projekta)
• korištenje standardne natječajne dokumentacije
• čuvanje dokumentacije (natječajna i ugovorna procedura povjerljiva te
se čuva 7 godina)
www.minpo.hr
SUFINANCIRANJE
Cjelokupni iznos projekta (svi troškovi) dijeli se na:
 prihvatljive troškove - dijelom se mogu pokriti EU sredstvima
i
 neprihvatljive troškove → sufinanciranje - moraju se pokriti vlastitim (ili
nacionalnim) sredstvima
PLAĆANJE
Način plaćanja: ex post!
= refundiranje na temelju stvarnih izdataka i plaćenih računa
nacionalne vlasti mogu konačnim korisnicima staviti na raspolaganje
sheme pred-financiranja (pod uvjetom da se poštuju državne potpore)
Isplate:
• manji dio avansno, dio tijekom provedbe (interim)
• ostatak tek po okončanju provedbe (final ili end payments)
i konačnom izvješću
www.minpo.hr
PRIPREMA PROJEKATA - OSNOVNA PITANJA:
1.
Kako projekt doprinosi ciljevima EU?
 Konkurentnosti, radnim mjestima, održivom razvoju?
 Kvaliteti života i stanovnicima u našoj regiji?
 Racionalnoj upotrebi energije ili upotrebi obnovljive energije?
 Većoj prepoznatljivosti EU i njezine politike
2.
Kako projekt doprinosi nacionalnim i/ili regionalnim ciljevima,
odnosno, ciljevima Operativnog programa?
 Da li je naš projekt sastavni dio i doprinosi li ciljevima nacionalne razvojne strategije,
operativnog programa i ciljevima politike naše zemlje?
 Kako je naš projekt uključen u regionalnu razvojnu strategiju?
3.
Status projekta – pripremljenost dokumentacije, osigurano
sufinanciranje?
 Da li projekt predstavlja zaokruženu cjelinu?
 Da li se projekt može ostvariti bez EU sufinanciranja ?
www.minpo.hr
PRIPREMA PROJEKATA – KAKO?
 Samostalno ili uz pomoć savjetnika
 Na hrvatskom jeziku - nakon pristupanja
 Sukladnost propisanim formalnim zahtjevima
 Konzistentan sadržaj
 Jasno izložena uklopljenost u ciljeve Operativnog programa
 Jasno izloženi ciljevi, aktivnosti, rezultati
 Odgovarajuće reference (iskustvo, resursi)
 Realan vremenski plan i proračun projekta
 Potpuna i uredna tehnička i projektna dokumentacija
www.minpo.hr
Hvala na pozornosti!
www.minpo.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 030 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content