close

Enter

Log in using OpenID

1 MIŠLJENJE O VERIFIKACIJI - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

embedDownload
MIŠLJENJE O VERIFIKACIJI
[Naziv i adresa operatera] (u daljem tekstu: Operater) postrojenja [naziv postrojenja] (u
daljem tekstu: Postrojenje) s jedinstvenim identifikacijskim brojem [jedinstveni identifikacijskih
broj iz obrasca] je podnio zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica kojem se prilaže
izvješće o podacima o djelatnostima iz postrojenja temeljem Pravilnika o načinu besplatne
dodjele emisijskih jedinica, a sadržano je u elektronskom obliku u datoteci pod nazivom [npr.
xxxxxx.xls]. Izvješće je pripremljeno uz pomoć elektronskog obrasca kojega je priredila
Europska komisija, a koji se nalazi preveden na hrvatski jezik na stranicama Ministarstva
zaštite okoliša i prirode: http://klima.mzoip.hr/default.aspx?id=275
Zajedno s izvješćem o podacima o djelatnostima, sukladno Pravilniku o načinu besplatne
dodjele emisijskih jedinica, dostavljeno je i metodološko izvješće, s datumom ) [njegove
završne verzije, npr. xx.yy.2011.], sadržano u elektronskom obliku u datoteci pod nazivom
[npr. xxxxxxx.doc].
Sukladno Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11) i Pravilniku o načinu
besplatne dodjele emisijskih jedinica, načinili smo procjenu gore navedenog izvješća o
podacima o djelatnostima i metodološkog izvješća. Verifikacija je provedena u svrhu potvrde
da:
 sadržaj i kvaliteta metodološkog izvješća udovoljavaju uvjetima Pravilnika o načinu
besplatne dodjele emisijskih jedinica te
 temeljem ovoga metodološkog izvješća, da su dostavljeni podaci u izvješću o
podacima o djelatnostima bez pogrešaka materijalne značajnosti.
[Ovdje treba uvrstiti jedan od tekstova predloženih pod a, b ili c]
[Ukoliko je verifikacijsko mišljenje pozitivno, potrebno je prikazati odgovarajuće važne
podatke:]
U nastavku navedeni podaci se potvrđuju kao verificirani:
Vrsta podpostrojenja33
Povijesna razina
aktivnosti –
HAL[jedinica]34
Ispravci35
Napomene
Prema potrebi, kao verificirani potvrđuju se sljedeći podaci važni u odnosu na privatna
kućanstva :
36


Medijan emisija povezanih s kućanstvima: …… t CO2/godišnje
Medijan topline dostavljene kućanstvima: …… TJ/godišnje
[Datum i potpis ovlaštenog predstavnika verifikatora]
1
a. Pozitivno verifikacijsko mišljenje
Temeljem provedenog postupka, mišljenja smo da:
 izvješće o podacima o djelatnostima koje se temelji na metodologiji utvrđivanja
podataka opisanoj u pripadajućem metodološkom izvješću ne sadrži pogreške
materijalne značajnosti te da predstavlja vjeran prikaz polazišnih podataka
postrojenja;
 kao i da, pripadajuće metodološkog izvješće opisuje metodologiju primijenjenu za
utvrđivanje podataka sadržanim u izvješću o podacima o djelatnostima u skladu sa
zahtjevima Pravilnika o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica, kao i povezanim
dokumentima s uputama koje je priredila Europska komisija, a koje se nalaze
prevedene na hrvatski jezik na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode:
http://klima.mzoip.hr/default.aspx?id=275
b. Pozitivno verifikacijsko mišljenje s komentarima
[Kao i pod točkom a, ali sa sljedećim dodatkom:]
Prema našim nalazima, izvješće o podacima o djelatnostima i/ili metodološko izvješće sadrži
nesukladnosti s relevantnim pravnim odredbama. Utvrđene nesukladnosti su manje značajne
i smatra se da nemaju utjecaj na materijalnu značajnost podataka iznesenih u izvješću.
[Potrebno je priložiti popis utvrđenih spornih pitanja.]
c. Negativno verifikacijsko mišljenje
Temeljem provedenog postupka, mišljenja smo da polazišni podaci ne mogu biti verificirani
jer:
[Odabrati najmanje jednu od sljedećih stavki:]




operater nije dostavio dovoljno podataka;
metodološko izvješće nedostatno opisuje metodologiju primijenjenu za određivanje
podataka sadržanih u izvješću o podacima o djelatnostima;
metodološko izvješće sadrži elemente koji ne udovoljavaju uvjetima Pravilnika o
načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica, a smatra se da te utvrđene
nesukladnosti imaju materijalnu značajnost;
izvješće o podacima o djelatnostima temeljeno na metodologiji određivanja podataka
opisanoj u pripadajućem izvješću je pogrešno prikazano; (ili navesti druge razloge).
[Potrebno je priložiti popis utvrđenih spornih pitanja.]
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
87 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content