close

Enter

Log in using OpenID

Delmata i Gradska knjižnica Zadar u 2012.

embedDownload
Gradska knjižnica Zadar 2012. / Zadar Public Library 2012
Godišnje izvješće / Annual Report
Izdavač / Publisher: Gradska knjižnica Zadar
Za izdavača / For publisher: mr. sc. Ivan Pehar
Autor i urednik / Author and editor: Mladen Masar
Urednički odbor / Editorial Board: Žozefina Žentil Barić, Nada Radman, Milko
Belevski, Vesna Karuza, Lucija Perović, Ante Kolanović
Oblikovanje / Design: Mladen Masar
Lektura: Daniela Nižić (hrvatski), David Lang (engleski)
Naklada / Edition: 1.000
Tisak / Print: Školska knjiga d.d., Zagreb
Fotografije su iz fonda Gradske knjižnice Zadar, osim gdje je naznačeno drugačije.
Sadržaj
Contents
A word by the director
Zadar Public Library, 1st person plural
Croatian Library Day (11/11)
Why is the Zadar Public Library first winner of Croatian library of the Year Award
Zadar Public Library Flowchart
The Perpetuum Project
Zadar Reads 2012
Mediatheque
American Corner Zadar
From the photo-galleries on www.gkzd.hr in 2012
Zadar Public Library communication channels
www.gkzd.hr
The Catchword: Strategy
2
3
4
10
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
46
52
54
55
56
Riječ ravnatelja
Gradska knjižnica Zadar, 1. lice množine
Dan hrvatskih knjižnica (11.11.)
Zašto je Gradska knjižnica Zadar prva dobitnica priznanja
“Knjižnica godine”
Organigram Gradske knjižnice Zadar
Djelatnici Gradske knjižnice Zadar u 2012. godini
Pultologija
Nabava i obrada
Fond Gradske knjižnice Zadar
Mreža knjižnica na području Zadra i okolice
Ogranci Gradske knjižnice Zadar
Knjiga u điru
Projekt Perpetuum
Zadar čita 2012.
Dječji odjel Gradske knjižnice Zadar u 2012. godini
Klubovi čitatelja
Mediateka
Američki kutak
Imali smo genija među sobom - Delmata
Delmata i Gradska knjižnica Zadar u 2012.
Zlatan Stipišić Gibonni – novi kum Gradske
knjižnice Zadar
Iz fotogalerija www.gkzd.hr u 2012.
Komunikacijski kanali Gradske knjižnice Zadar
Računalni sustav Gradske knjižnice Zadar
www.gkzd.hr
Štihvort iliti Riječ vodilja: Strategija
1
Riječ ravnatelja
Poštovani korisnici, suradnici i prijatelji Gradske knjižnice Zadar,
pred Vama je Godišnje izvješće Gradske knjižnice Zadar za 2012. godinu.
U Izvješću smo pokušali sažeti široku lepezu svojih programa i usluga, brojnih
događanja, poduzetih aktivnosti i angažman knjižničara, prikazati detalje iz
svakodnevnog života Knjižnice koji će, vjerujem, potkrijepiti dodijeljeno nam
priznanje “Knjižnica godine”.
Na prosudbu svima koji čitate ovo izvješće, nastojimo vam u riječi i slici
prenijeti naš višegodišnji stil, duh i praksu koje zajednički oblikuju djelatnici
Gradske knjižnice Zadar i naši brojni članovi, suradnici – posebno volonteri,
sponzori, kao i svi oni prijatelji Knjižnice koji su na različite načine pridonijeli
njezinu kvalitativnom rastu.
Trudili smo se svojim radom opravdati povjerenje naših korisnika i stručne
zajednice, ostajući i dalje otvoreni za sve prijedloge i primjedbe koji će Knjižnici koristiti za njezine daljnje uspjehe.
Ivan Pehar, ravnatelj
A word by the director
Dear users, associates and friends of Zadar Public Library,
in front of you is the Zadar Public Library Annual Report for the year 2012. In this
report we have tried to summarize a wide range of our programs and services,
numerous events, activities undertaken and librarians’ engagements, and to
show details from the library’s everyday life which will, I believe, substantiate the
Library of the Year Award we received.
We leave to your judgement, we have tried in words and images to convey style,
spirit and practise shaped by the employees of Zadar Public Library and our
numerous members, co-workers – especially volunteers, sponsors and all the
friends of the library who have contributed in various ways to the library’s quality
growth.
We have put an effort to justify the trust of our users and professional community, while remaining open to all suggestions and comments which will serve the
library’s continuous success.
Ivan Pehar, director
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
18
Gradska knjižnica Zadar, prvo lice množine
0
Gradska knjižnica Zadar prva je dobitnica priznanja
“Knjižnica godine” Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Uistinu je lijepo kad osjetite da se uporan i višegodišnji
trud priznaje i postavlja pred struku kao parametar kojeg
treba nadmašiti.
0
1
1
2
3
Knjižnica godine 2012. samo je prvo lice množine: množine hrvatskih knjižnica i množine knjižničara koji su je
osmislili zajednički, krajem devedesetih godina prošlog
stoljeća, uvezujući svoja znanja s onima iz drugih struka.
Također, Knjižnica godine 2012. je i prvo lice množine u
zajednici kojoj služi i koju predstavlja, što se, nadamo se,
osjeti na stranicama ovog Izvješća.
2
4
5
6
3
7
8
4
9
0
5
6
Pred vama nije samo grafička verzija godišnjeg Izvješća
o radu Gradske knjižnice Zadar za 2012. godinu. Pored
osvrta na proteklu godinu ovdje promatramo, uspoređujemo i mjerimo i prethodnih desetak godina. Ponegdje smo
revidirali prethodno objavljivane podatke, sve u pokušaju
da javnosti iskreno i precizno predočimo naglaske svojega
rada i aktivnosti u zajednici.
7
8
9
10
11
Zadar Public Library, 1st person plural
12
13
Zadar Public Library is the first winner of the Croatian
Library Association “Library of the Year Award”. Indeed it
is nice to feel that our persistent and perennial effort has
been recognized and set for the profession as a standard to
be surpassed.
14
15
Zadar Public Library in 2012 is just a first person plural:
plural of Croatian libraries and plural of librarians who have
conceived it together at the end of the 20th century, binding
their knowledge with the knowledge of other professions.
Also, Library of the Year 2012 is the first person plural of
the community it both serves and represents, which, hopefully, can be felt in the pages of this report.
16
17
18
19
In front of you is not just a graphical version of the annual
report of the City Library in Zadar for the year 2012. Together with 2012 we observe, measure and compare the
previous ten years or so. In some places we have reviewed
previously published data, all in an attempt to accurately
and honestly show the public the highlights of our work and
activities in the community.
cm
0
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Obrazloženje dodjele priznanja “Knjižnica godine” Gradskoj knjižnici Zadar
(http://www.hkdrustvo.hr/hr/novosti/odabrana_novost/508/)
“
Gradsku knjižnicu Zadar odlikuje kvaliteta djelovanja kojom se
svrstala među najznačajnije narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Njezine usluge i programi rada u potpunosti su okrenuti
zajednici u kojoj knjižnica djeluje, inovativni i usmjereni koliko
na trenutačne potrebe knjižnične zajednice, toliko i na budućnost. Gradska knjižnica Zadar svojim programima obrazovanja
korisnika za različite zahtjeve i potrebe, odgojnom i kulturnom
djelatnošću te ustrajnošću održavanja visoke razine djelatnosti i
javne vidljivosti, participiranja i inkluzije u prostoru grada i sredine, postavlja uzoran model knjižnice u zajednici i kao takva, po
jednoglasnom mišljenju Povjerenstva, kao prvi dobitnik priznanja
„Knjižnica godine“ predstavlja najbolji izbor, temelj i standard za
buduća dodjeljivanja priznanja “Knjižnica godine”.
Explanation of the “Library of the Year” Award.
(Croatian Library Association)
(http://www.nsk.hr/en/zadar-city-library-receives-library-of-the-year-award/)
“
4
The work of the Zadar City Library is characterized by a high quality of its activities which has placed it among the most significant
public libraries in the Republic of Croatia. Its services and programmes are entirely oriented towards the community in which
it operates, being innovative and directed at both the current and
future needs of the library community. Through its varied learning
programmes tailored to different social requirements and needs,
its educational and cultural projects, and persistence in maintaining the high level of all its activities, of public visibility, participation and inclusion in the life of its environment – both spatial and
social – the Zadar City Library has set a great example as a library
rooted in its community and as such, according to the unanimous
opinion of the Award Committee, it serves as a model for future
winners of the Library of the Year Award.
Priznanje “Knjižnica godine”
“Library of the Year Award”
5
Središnja svečanost Dana hrvatskih knjižnica 2012.
Gradska knjižnica Zadar, nedjelja, 11.11. 2012.
Library of the Year Award 2012 Central Ceremony
Zadar Public Library, sunday, November 11th 2012
Gradska knjižnica Zadar priredila je organizacijski
zahtjevnu središnju svečanost Dana hrvatskih knjižnica
2012. u svojem prostoru u manje od dva tjedna: program,
pozivnice, plakati, scenografija, glazba, protokol, koktel,
domjenak, darovi, iznenađenja...
Sreća da nam improvizacija i rad pod pritiskom nisu
strani pojmovi.
Zadar Public Library has organized and hosted the
Library of the Year Award 2012 Central Ceremony on its
own premises with less than two weeks preparation time:
programme, invitations, billboards, scenery, music, protocol, cocktail party, gifts, surprises...
Luckily, we are accustomed to improvizing and working
under pressure.
Predstavnik Sabora RH Viktor Boljunčić.
Croatian Parliament representative, Mr. Viktor Boljunčić.
Djelatnici Knjižnice dočekali su uzvanike u tradicionalnim zadarskim gradskim nošnjama.
Attendees were greeted by the library employees
wearing traditional costumes.
Brojni trenutci izdvojeni za medije. Predsjednica HKD-a Marijana Mišetić i ravnatelj Gradske knjižnice Zadar Ivan Pehar.
Numerous moments for the media: CLA president Marijana Mišetić and the Zadar Public Library director Ivan Pehar.
Lijevo: ravnateljica NSK Dunja Sajter Šverko. Sredina: predstavnica Zadarskog sveučilišta Ivanka Stričević. Desno: župan
Zadarske županije Stipe Zrilić obratio se u dvojakoj ulozi: kao župan i kao redoviti korisnik Gradske knjižnice Zadar.
Left: National Library director Dunja Sajter Šverko. Middle: Zadar University representative Ivanka Stričević. Right: Zadar County
prefect Stipe Zrilić had a twofold role, both as prefect and regular library user.
6
Pult i ulazni prostor Knjižnice kao prostor središnje svečanosti Dana hrvatskih knjižnica 2012.
Scenografiju je donirao Neven Stojaković, a priredbu vodio Ante Mihić, naravno :).
Library circulation desk and entrance area served as the Library of the Year 2012 Award venue. Scenery was donated by Neven
Stojaković, and ceremony hosted by Ante Mihić, of course :).
Svečani trenutak dodjele Priznanja knjižnica godine.
The moment: Library of the Year Award.
Čestitka gradonačelnika Zvonimira Vrančića.
Grad Zadar ponosi se
Gradskom knjižnicom.
Congratulations from
Zadar’s mayor Zvonimir
Vrančić. City of Zadar is
proud of the Zadar Public
Library.
Prvi čestitar, prijatelj i dobrotvor Gradske knjižnice Zadar direktor Školske
knjige Ante Žužul.
First to congratulate, Zadar Public Library
friend and beneficiary, Školska knjiga publishing company director mr. Ante Žužul.
7
Fotografije: Dominik Badel
Za posjetitelje svečanosti organiziran je obilazak zadarskih znamenitosti:
Muzeja antičkog stakla i zadarske Znanstvene knjižnice.
Ceremony attendees were taken for a tour of Zadar landmarks:
The Ancient Glass Museum and Research Library Zadar.
8
Popis sponzora svečanosti dodjele priznanja Knjižnica godine potvrda
je – u vrijeme opće krize i recesije – da se Gradska knjižnica Zadar
uistinu nalazi u središtu zajednice:
List of Library of the Year Award Ceremony sponsors justifies that Zadar
Public Library is indeed at the center of the local community – even at times
of widespread crisis and recession.
Hvala:
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar
Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, Zagreb
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar
vinar i maslinar Rade Bobanović, Polača
Dom za starije i nemoćne osobe Zadar
Pršutana Puntica d.o.o., Vinjerac
Sirana Gligora, Kolan, otok Pag
Muzej antičkog stakla Zadar
Zagrebačka pivovara d.o.o.
vinar Mladen Anić, Smilčić
vinar Mile Vrsaljko, Nadin
vinar Šime Škaulj, Nadin
Neven Stojaković, Zadar
Školska knjiga, Zagreb
Zlatan Stipišić Gibonni
Tovareća mužika, Sali
Tvornica kruha Zadar
Narodni muzej Zadar
Kali tuna d.o.o., Kali
Kroštula, Pakoštane
Maraska d.d. Zadar
Sveučilište u Zadru
Baštica-Agro d.o.o.
Conex Trade d.o.o.
Adria d.d., Zadar
Ante Mihić, Sali
Jamnica d.d.
Konzum d.d.
Meta, Zadar
li.bar
9
Zašto je Gradska knjižnica Zadar prva dobitnica priznanja Knjižnica godine?
Why is Zadar Public Library the first winner of the Library of the Year Award?
Gradska knjižnica Zadar prva je dobitnica priznanja “Knjižnica godine”. Smatramo da je ovo priznanje nije “zarađeno” samo u 2012. godini. Stoga ovdje donosimo pregled
aktivnosti, projekata, događanja, nagrada, priznanja... u
proteklih nešto preko jednog desetljeća — od preseljenja
na lokaciju u Ul. S. Radića 1999. godine.
Zadar Public Library is the first winner of the Library of the
Year Award. We don’t consider that this Award was “earned”
in 2012 solely. That is why we bring here highlights of activities, projects, events, awards and prizes... in the last ten
years — since moving to the current location in S. Radica
Street in 1999.
50 godina nakon osnutka Gradska knjižnica Zadar po prvi
put seli u novi prostor 1999. godine. Prelaskom u prostor u
Ul. S. Radića počinje nova era Knjižnice.
50 years after its founding Zadar Public Library moves into
the new premises in 1999. Moving to the premises in S. Radica street marks a new era for the library.
Preseljenje 1999.
Od samog početka njenog djelovanja na novoj
adresi u Knjižnicu hrli
velik broj Zadrana.
Ubrzo nakon otvorenja
broj dnevnih posjeta
korisnika prelazi tisuću,
što u dotadašnjoj povijesti Knjižnice nije zabilježeno.
Korisnike u novu knjižnicu privlače nove
usluge kao mogućnost
besplatnog korištenja
interneta ili slobodno
korištenje dvorane za
organizaciju događanja, a novi su i cijeli
odjeli poput Studijske čitaonice, Dječjeg
odjela, Zavičajne zbirke
i Glazbene zbirke s
mogućnošću korištenja i posudbe glazbene
građe.
Gradska knjižnica Zadar u prostoru u Ul. S. Radića 11 b. (izvorni plan).
Između
ostalom,
preseljenje
je obilježeno
i preoblikovanim
mrežnim
stranicama.
Knjižnica je
dobitnik Grba
Grada
Zadra.
1999.
1999. populacija svijeta u samo dvanaest
godina (od 1987.) porasla je za još jednu milijardu i dosegla 6 milijardi. Zadar broji 72.000
stanovnika. Najava godine 2000. donijela je
euforiju, ali i fatalističke strahove slične onima
iz prethodne milenijske smjene kada se u godini
1000. najavljivao smak (zapadnog) svijeta.
Okretanje velikog brojčanika na brojku 2000
10
zaprijetilo je milenijskim bug-om – navodnom
kardinalnom programerskom pogreškom koja
bi mogla zaustaviti sva svjetska računala – što
bi za posljedicu imalo scenarij sličan najavama
kraja svijeta tisuću godina ranije. Ipak, svijet je ušao u zadnju godinu drugoga milenija
zajedno sa stabilnom računalnom mrežom –
vjerojatno glavnom suvremenom tekovinom.
Događanja u regiji (Kosovo) uništila su
izglednu turističku sezonu na Jadranu. Tvrtke
u vlasništvu države kreću u masovnu privatizaciju: Hrvatska nakon razdvajanja od Pošte
prodaje svoje Telekomunikacije njemačkom
divu Deutsche Telecom. 10. prosinca umire
prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
“Umjesto isključive zaokupljenosti knjigom pojavila se multimedijalnost, glazba,
vizualne umjetnosti, ali i računalo i sve što
ono donosi sa sobom. Štoviše, knjižnica
nije samo susretište knjige i čovjeka, nego
i, ciljano, čovjeka s čovjekom”. (kulturolog
Josip Vrančić, 2002.).
“Multimediality, music, visual arts and computers now come in place of exclusive preoccupation with books. Moreover, library isn’t
anymore a meeting point of book and man,
but, intentively, of man and man.” (culturologist Josip Vrančić, 2002)
Prvo istraživanje o zadovoljstvu korisnika provedeno je krajem 2000. godine.
(www.gkzd.hr/pdf/dokumenti/istrazivanje_korisnika.pdf)
First survey of members’ satisfaction level was carried out in the end of 2000.
(www.gkzd.hr/pdf/dokumenti/istrazivanje_korisnika.pdf)
Knjižnica — središte zajednice
U sklopu projekta “Knjižnica
središte zajednice” Knjižnica
izdaje gradski informativni
vodič “Mriža”. Paralelno je
Knjižnica inicirala kulturnu
karavanu među zadarskim
institucijama u kulturi,
operativne sastanke kakvi
se nisu organizirali od kraja
1980-ih.
Projekt Knjižnica kao središte zajednice ponudio je nadgradnju osnovnoj ponudi knjižničnih
usluga. Izvorno zamišljen radi prikupljanja,
organiziranja i distribucije informacija iz
kulturnoga, političkog i gospodarskog života
Zadra i Zadarske županije, ubrzo postaje
zajedničkim nazivnikom za različita događanja
u Knjižnici i njezinu djelatnost u području društvene uključenosti.
Šest brojeva “Mriže”
izišlo je od
kraja 2000.
do sredine
2001.
Od 2001. u Knjižnici djeluje “okripnica” li.bar.
broj djelatnika
Since 2001. li.bar café
exists within the library.
broj lokacija
fond
café bar
li.bar
2000.
2000. godine mapiran je ljudski genom što
je upravo epohalno postignuće koje je otvorilo neslućene mogućnosti razvoja ljudskih
spoznaja i izazvalo etički dvojbene postupke
kao što su prvi pokušaji kloniranja ljudi.
U ljeto 2000. u pariškoj zračnoj luci prvi
put nakon više od dvadeset godina uspješnih
letova srušio se prvi Concorde. U Barentso-
2001.
broj članova
posudba
broj događanja
medijskih objava
28
2
95.000
13.500
339.390
404
?
2001.
vom moru tragediju je doživjela ruska atomska podmornica Kursk.
Nakon parlamentarnih izbora 2000. vlast u
Hrvatskoj obnaša koalicijska “vlada šestorice” (kasnije petorice, nakon napuštanja
koalicije od strane IDS).
11. rujna 2001. godine teroristi samoubojice iz terorističke mreže Al Quaida otimaju
putničke zrakoplove u
SAD-u te jednog ruše na
Pentagon, a dva zabijaju u tornjeve blizance
Svjetskog trgovačkog
centra u New Yorku.
SAD ulaze u rat protiv
terorizma.
11
2002. djelatnici Gradske knjižnice Zadar bili su dobitnici nagrade Zadarskog karnevala kao najbolje maskirana gradska institucija.
In 2002 Zadar Public Library employees were awarded the Zadar Carnival
prize as the city’s best institution mask.
Krajem 2002. / početkom 2003.
pokrenuta je tribina utorkom o maritimnim temama.
At the end of 2002 / beginning of 2003,
the Sea Tuesdays – a new maritime
forum has been launched.
2002. Institut Otvoreno društvo certificira Knjižnicu kao primjer dobre prakse uključenja u lokalnu
zajednicu.
In 2002, Open Society Institute recognized
Zadar Public Library as a model public
library in terms of community inclusion.
2002.
29
broj djelatnika
2
broj lokacija
fond
102.451
15.380
broj članova
posudba
412.605
broj događanja
378
medijskih objava
272
2002.
potpuno su
redizajnirane
mrežne
stranice
Knjižnice.
2002. ravnatelj
Gradske knjižnice
Zadar Ivan Pehar
dobitnik je Kukuljevićeve povelje, najznačajnijega strukovnog priznanja u
području knjižničarstva u Hrvatskoj.
2002.
2001. Europom se širi kravlje ludilo, strhujemo od Anthraxa, a u Srbiji je uhićen balkanski krvnik Slobodan Milošević. Veliki
broj građana Hrvatske, osobito branitelji
i žitelji Gospića, Knina i Zadra, prosvjeduju protiv uhićenja Mirka Norca, jednog
od legendarnih ratnih zapovjednika. Slična
sudbina kasnije će snaći i Antu Gotovinu i
12
druge bivše časnike Hrvatske vojske. Ova su
uhićenja praćena polemikom između stavova
o kriminalizaciji cjelokupnog domovinskog
rata i individualizaciji krivnje po zapovjednoj odgovornosti.
2002. zemlje Europske zajednice uvode Euro
kao zajedničku monetu. Iste godine dopuštena
je prva eutanazija. Hrvatski tenisač Goran
Ivanišević osvaja teniski turnir Wimbledon
2001., a hrvatska skijašica Janica Kostelić
2002. osvaja tri zlatne i jednu srebrnu medalju
na Olimpijskim igrama u Salt Lake Cityju
(SAD). Naspuprot svijetloj slici uspjeha
hrvatskog sporta stoji podatak o 300.000
nezaposlenih i izražena potreba reforme
mirovinskog sustava (započete 1999.) što se
Poster pod naslovom “Knjižnica kao središte zajednice”
dobio je nagradu za najbolji poster na konferenciji Svjetskog
udruženja knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) održanoj
u Berlinu 2003. Poster je trajno izložen u ulaznom dijelu Knjižnice.
Poster titled Library as Community Center was awarded the best
poster prize at the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 2003 conference in Berlin. Since
then the poster is permanently exhibited in the library entrance hall.
Začetak županijske mreže
knjižnica: jedna narodna, tri
školske i jedna muzejska
knjižnica činile su prvi skupni
katalog umreženih knjižnica
Zadarske županije.
Nucleus of the county library
network: one public, three
school and one museum
library formed the first union
catalogue of the Zadar County
library network.
Eksperimentalna mrežna
stranica Dječjeg odjela
Od 2003. središnja
knjižnica ne mijenja
radno vrijeme ljeti.
Since 2003, the library
doesn’t change its
working hours during
the summer months.
Prvo u potpunosti
grafičko godišnje
izvješće Knjižnice.
Poslovanje Knjižnice u dijelu odnosa s
javnošću “upakirano” je 2003. godine
u marketinški koncept nazvan Stil,
duh i praksa.
“Flash”
prezentacija
Knjižnice.
2003.
broj djelatnika
broj lokacija
fond
broj članova
posudba
30
2
113.190
2003. sljedeći
redizajn mrežnih stranica
Knjižnice.
15.774
470.872
broj događanja
233
medijskih objava
402
2003.
pokušalo uvođenjem drugog i trećeg mirovinskog stupa od 1. siječnja 2002.
46 godina poslije početka
rada 1956. godine i 606
godina nakon osnutka
prvog sveučilišta u Zadru,
zadarski Filozofski fakultet
2002. postaje Sveučilište.
2003., dvije godine prije smrti, papa Ivan
Pavao II. posjetio je Zadar u sklopu svojega trećeg putovanja u Hrvatsku i svojega
stotog putovanja u inozemstvo. Na prostoru Foruma dočekalo ga je preko 120.000
ljudi skandirajući “Ivane Pavle” i “Mi smo
Zadrani, papa je naš”. Ovaj je posjet simbolično označio novi zadarski proboj.
13
“Deogradizacija”: svečano
uklanjanje ograde između
Knjižnice i ostatka kompleksa
vojarni u Ul. S. Radića (zajedno
s obližnjom Obrtničkom školom
Gojka Matuline). Formiranim
ljudskim lancem označen je početak aspiracije prema susjednoj napuštenoj vojarni - potencijalnom proširenju Knjižnice.
“De-fencing”: ceremonial removal
of the fence between the library
and the neighbouring school (performed together with the school).
A human chain formed upon
de-fencing marked the beginning
of library aspirations towards
the neighboring derelict former
military barracks - the potential
extension to the library building.
Donacijom računala i angažmanom civilnih ročnika u Knjižnici
počinju tečajevi računalne pismenosti za umirovljenike. Osamdesetšestogodišnja polaznica prvog
tečaja pronijela je ovu vijest hrvatskim medijskim prostorom.
A computer donation and the beginning of military conscripts’ civil
service in the library have made it
possible for the library to start the
free computer tuition for the elderly
(retired). An eighty-six year old
attendant carried this news through
the Croatian media.
Godišnja izvješća
Knjižnice od 2004. godine sadrže rubriku Crni
retrovizor: “pogled unatrag
na nevesela događanja i
pojave” u protekloj godini.
Library annual reports
contain The Black Rear-view
Mirror column: “a look back
at some cheerless events
and occurences” that marked the year.
2004.
2005.
32
broj djelatnika
2
broj lokacija
fond
fond
15.666
479.762
broj događanja
medijskih objava
2004.
2004. Europska komisija kaznila je Microsoft
s gotovo pola milijarde Eura zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju. Rekordnu gledanost
u kinima te godine postiže Pasija, kontroverzan film o životu Isusa Krista u režiji Mela
Gibsona, dok u kućnim videotekama uvjerljivo
prednjači amaterski snimak popularne hrvatske pjevačice Severine.
14
broj lokacija
125.934
broj članova
posudba
broj djelatnika
351
544
broj članova
ACZad
posudba
American Corner Zadar
32
2
139.327
15.210
450.145
broj događanja
338
medijskih objava
588
2005.
Istraživanje Državnog zavoda za statistiku
objavljeno 2004., pokazalo je da u Hrvatskoj ima 800.000 siromašnih, a na pragu 21.
stoljeća UNESCO navodi da više od 1,3 milijarde ljudi živi u siromaštvu, 800 milijuna pati
od gladi ili pothranjenosti, a više od milijardu
ljudi nema pristup zdravstvenoj skrbi, osnovnom obrazovanju ili pitkoj vodi. Istovremeno
na tisuće ljudi dnevno u razvijenim zemljama
umire od bolesti uzrokovanih pretilošću.
Prirodne kataklizme teško je izbjeći. 2005.
donijela je bar dva primjera: tsunami početkom
godine usmrtio je oko 225.000 ljudi, a u ljeto je
uragan Katrina razorio New Orleans.
2005. u potpunosti je puštena u promet autocesta od Zagreba do Zadra i tako ostvaren san
Zadarski arhitekt Nikola Bašić predstavio je projekt danas slavnih Morskih orgulja na Morskom
utorku u Knjižnici.
Bibliobus Gradske knjižnice Zadar kupljen je predpristupnim sredstvima Europske zajednice (oko 300.000 EUR-a).
Nikola Bašić, architect from Zadar, presented his
now famous Sea Organ at the Zadar Public Library
Sea Tuesday.
Zadar Public Library bookmobile was
bought through EU pre-accession funds
(c. €300.000)
Do prvog gostovanja Ljube Stipišića Delmate u Gradskoj knjižnici Zadar došlo je kroz projekt “Što su znali naši
stari, a mi o tome pojma nemamo”. Večer je ostala zabilježena: youtube.com/gkzadar
Nastavak aspriacija prema susjednom
zapuštenom prostoru: zvučnom instalacijom Petra Stanovića nazvanom “Imerzija”
u prostor napuštene vojarne preneseni su
zvuci živosti Knjižnice.
Continuing aspirations towards the neighbouring derelict building: Petar Stanović
sound installation titled “Immersion” transmitted sounds from the vibrancy in the library
to the neighbouring building.
2006.
broj djelatnika
broj lokacija
fond
broj članova
posudba
32
3
155.916
16.113
438.749
broj događanja
285
medijskih objava
482
2006.
generacija mnogih Zadrana. Autocesta službene oznake A1 nazvana je Dalmatinom.
2005. Morske orgulje označile su proboj
Zadra u prvi plan boljih dana Hrvatske,
nagovješćujući Zadar uspona i ulaganja.
2006. ostat će u sjećanju po zadnjim danima,
oproštajnom pismu i smrti nakon neuspjelog
liječenja od leukemije mlade novinarke Vje-
snika Ane Rukavine Erceg. Ana je ujedinila mnoge u pokušaju da se proširi hrvatski
registar dobrovoljnih darivatelja koštane
srži i osnuje banka krvi iz pupkovine.
Nakon Domovinskog rata i višegodišnjeg
truda oko razminiranja zemljišta, 2006. i
2007. na velikim poljoprivrednim površinama
zasađeni voćnjaci višnje maraške (prunus cera15
Tijekom promotivne akcije Zajednice narodnih
knjižnica (ZNAK) u Gradsku knjižnicu Zadar u
jednom je danu upisano 750 korisnika.
Nastavljajući tradiciju organizacije besplatnih koncerata povodom
Dana Knjižnice, u organizaciji Knjižnice 1.300 Zadrana uživalo je u
koncertu splitskog sastava TBF u Arsenalu (listopad 2007.).
During the Community of Croatian Public Libraries (ZNAK) promotion event, Zadar Public Library
registered 750 users in a single day.
Continuing the tradition of free concerts for the Library Day, Zadar
Public Library organized a concert that was attended by its 1300
members in the Great Arsenal in Zadar (October, 2007).
Gradska knjižnica Zadar 2007. počinje s redovitim tjednim najavama
programa i događanja u knjižnici uživo putem televizijskog prijenosa.
In 2007, Zadar Public Library begins the regular weekly programme and
events announcements — live — via TV broadcast.
2007.
35
broj djelatnika
5
broj lokacija
fond
167.162
16.385
broj članova
posudba
440.661
broj događanja
315
medijskih objava
564
2007.
sus maraska) – osnovne sirovine za proizvodnju Maraschina, legendarnog zadarskog likera
i jednog od simbola grada. Među uspješnim
izvoznim granama zadarskog gospodarstva je
proizvodnja hrane. Kavezni uzgoj tune postaje
jednim od najvažnijih izvoznih poslova na
zadarskom području. Podjednaku važnost ima
usoljeni inćun.
16
2007. sanacija otrovnih bazena lužine bivše
Tvornice glinice u Obrovcu. Sudjelovanje Zadra
u Projektu zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 Hrvatskih voda (tzv.
Jadranskom projektu) donijelo je gradu važan
preokret u odnosu prema čistoći mora – ugradnju bioloških pročišćivača na ispuste u komunalnom sustavu gradske Odvodnje. Da bi obilježili
Knjižnica je dobitnica
nagrade IFLA-e za
marketing knjižničnih usluga — za promotivnu
kampanju bibliobusa “Knjiga
u điru”.
Library was awarded
IFLA International
Marketing Award for
marketing of library services —
for the bookmobile promotional
campaign “Books on Wheels”.
ovaj važan trenutak u povijesti ekološke osviještenosti grada, 1.500 Zadrana u ljeto 2007.
skočilo je istovremeno s Obale kralja Petra Krešimira IV. u čisto more u manifestaciji nazvanoj
Millennium Jump.
2007. izravnim četverotračnim cestovnim
spojem povezana je zadarska luka Gaženica sa čvorem Zadar 2 na autocesti A1.
U gradskoj četvrti Arbanasi otvoren je
novi ogranak Knjižnice na gotovo 500m2.
Ogranak sadrži Dječji odjel, Odjel za
odrasle, multimedijalnu dvoranu i Zavičajnu zbirku zadarskih Arbanasa.
Gradsku knjižnicu
Zadar posjetila
je Claudia Lux,
predsjednica Svjetskog
udruženja knjižničarskih
druđštava i i ustanova.
Zadar Public
Library was visited
by Claudia Lux,
president of IFLA (International Federation of
Library Associations).
Prostor ulaza u staru gradsku jezgru za vrijeme
trajanja 2. festivala hrvatskih bibliobusa (u prvome planu je gostujući slovenski bibliobus).
The Second Festival of Croatian Bookmobiles occupied the area beneath the city walls at the entrance
to the city (Slovene guests’ bookmobile in front).
2007. godine otvorena su dva nova
ogranka Knjižnice: Crno i Ploča. Sljedeće godine otvoren je ogranak Arbanasi.
Računajući bibliobus, Knjižnica broji 6
lokacija.
2008.
broj djelatnika
broj lokacija
fond
In 2007, two new library branches were
opened: Crno and Ploča. Next year a branch
library in Arbanasi city quarter was opened.
Together with the bookmobile library, Zadar
Public Library numbers 6 locations.
broj članova
posudba
44
6
188.239
16.799
421.826
broj događanja
306
medijskih objava
651
2008.
Ovaj je spoj bio jedan od preduvjeta velikog
ulaganja u projekt dogradnje zadarske luke
s kojim se započinje 2009. godine.
U 2009. probojem dodatnih cijevi tunela sv.
Rok i Mala Kapela na autocesti A1 Zadar je
uklonio još jedno usko grlo u prometnoj povezanosti. Od 2009. u zadarsku Zračnu luku slijeću
i zrakoplovi niskotarifnog Ryanaira povezujući
Zadar izravnim vezama s Dublinom, Düsseldorfom, Edinburghom, Frankfurtom, Londonom, Pisom i Stockholmom.
Haška pravda je spora. Radovan Karadžić
uhićen je tek 2008., Ratko Mladić tek 2011.
Slobodan Milošević umro je u Haagu 2006.
godine – ne dočekavši presudu za genocid za
koji je bio optužen.
17
Tijekom cijele 2009. godine obilježavano je 60 godina djelovanja Gradske knjižnice Zadar. Snimak svečane akademije
održane u zadarskom HNK 4. listopada 2009. dostupan je na: www.youtube.com/gkzadar
Throughout 2009 Zadar Public Library celebrated its 60th anniversary.
The recording of the Academy ceremony held in the city theatre on 4th of October is available at: www.youtube.com/gkzadar
Knjižnica je
2009. dobitnica priznanja
za najuređeniji vrt –
Nasmiješeno
Sunce.
In 2009 Library receives
the “Smiling
Sun” Award
for the best
garden in the
city.
2009. godine pokrenut je projekt dostave knjiga na kućnu adresu
onima koji nisu u mogućnosti doći u Knjižnicu - prvi u nizu karitativnih projekata kojima će biti obilježeno iduće razdoblje krize.
Home Delivery of books to those who are unable to physically visit
the library started in 2009 - the first in a series charitable projects
to mark the forthcoming times of crisis.
2009.
44
broj djelatnika
6
broj lokacija
fond
≈200.000
15.899
broj članova
posudba
438.347
broj događanja
medijskih objava
322
1.388
Izvješće Knjižnice za
jubilarnu 2009. godinu
zauzelo je preko stotinu stranica teksta.
2009 Annual Report
took up more than one
hundred pages.
Povodom 60 godina djelovanja
objavljena je monografija Gradske
knjižnice Zadar. Na dvjestotinjak
stranica dat je presjek kroz sve
povijesne faze praćen kontekstom
djelovanja Knjižnice u lokalnom zadarskom okruženju. U monografiju je uloženo oko tri godine
truda; obilno je ilustrirana te popraćena bibliografijom i prilozima.
In 2009, Zadar Public Library
published a monograph dedicated
to the 60th anniversary of its existance. It is an intersection of all
of its historical phases together
with the parallel story about its
context - Zadar surroundings. The
monograph took about three years
to make; it is abundantly illustrated
and accompanied by a bibliography
and appendices.
2009.
U veljači 2009., četrdeset godina nakon
čovjekovog leta na Mjesec, zabilježen je prvi
sudar dvaju umjetnih satelita u geostacionarnoj orbiti Zemlje – gužva se sa Zemlje
proširila na orbitu.
Unatoč revolucionarnim otkrićima na polju
genetike i medicine, lijekovi za AIDS, karcinome i druga teška oboljenja nisu još prona18
đeni. Današnje čovječanstvo svejedno konzumira nevjerojatne količine različitih lijekova,
a među najbogatijim korproacijama današnjice su one farmaceutske.
Razina integracije tehnologija u današnju
svakodnevicu upravo je fascinantna. Okruženi smo različitim elektroničkim uređajima,
alatima, oruđem i pomagalima nužnima za
snalaženje u vremenu informacijske eksplozije i uronjeni u eter raznovrsnih bežičnih
komunikacijskih tehnologija za prijenos
multimedijalnih podataka: računala su prijenosna, internet je širokopojasan, televizija,
radio, video i fotografija su digitalni, vožnju
automobilima pomažu sateliti, a poslovanje
gotovim novcem zamijenile su kartice. Stari-
U suradnji s Studentskim savjetovalištem Sveučilišta u
Zadru pokrenuta je serija radionica za učenike.
A series of workshops for the pupils started in cooperation with the Students’ Counseling Center.
Projekt
Aktivnosti u području cjeloživotnog obrazovanja objedinjene su pod projektnim “kišobranom” nazvanim
Perpetuum.
Opsežno istraživanje o
ulozi Gradske knjižnice
Zadar u gradu, pod naslovom “Anketno istraživanje
zadovoljstva korisnika/ca
Gradske knjižnice Zadar”
provedeno je 2009. godine.
Dostupno na: www.gkzd.
hr/pdf/dokumenti/
GKZD_Anketa_Izvjestaj2009.pdf
An extensive sociology study “Zadar Public Library as a cultural
player in the city of Zadar”
was undertaken in 2009.
Available at: www.gkzd.
hr/pdf/dokumenti/
GKZD_Anketa_Izvjestaj2009.pdf
Lifelong learning activities were combined under the
‘umbrella’ project named Perpetuum.
Velika manifestacija poticanja čitanja “Zadar čita”,
temeljena na austrijskom
uzoru, pokrenuta je 2009.
godine. Prvi je plakat radio
poznati likovni umjetnik
Joško Marušić.
kvapak
zna gdje je knjiga
Softverska inovacija “Kvapak” pomaže korisnicima i djelatnicima pri
lociranju knjiga na policama.
Reading promotion project
named Zadar Reads, based
on an Austrian model, was
started in 2009. First poster
was designed by the famous
cartoonist Joško Marušić.
Nova web stranica knjižnice
2009. godine.
Software innovation “Kvapak” helps
library users and librarians find
books on shelves.
Nakon tri smotre
Dječjih klapa,
2009. organiziran
je prvi Festival
dječjih klapa.
2010.
broj djelatnika
broj lokacija
fond
After three reviews
of children’s choirs
the first Children’s
Choir Festival was
organized in 2009.
broj članova
posudba
broj događanja
medijskih objava
45
6
≈216.000
15.389
438.457
322
1.514
2010.
jima je sve teže prisjećati se kako je bilo živjeti
bez mobitela i klimatizacijskih uređaja, a
mlađi to ne mogu ni zamisliti. Uređaji postaju
sve sličniji jedni drugima, većina ih se može
međusobno povezati, došlo je do toga da je
tehnologija postala toliko jednostavna, primjenjiva i raširena da informatička nepismenost može predstavljati fatalan hendikep.
2009. Hrvatska se pridružuje NATO-u (što
nije izazvalo ni približno medijske pozornosti kao pitanje rada trgovina nedjeljom
ili zakon o zabrani pušenja u ugostiteljskim
objektima).
2009. godina bit će sve samo ne dosadna.
Gotovo bez iznimke svjetske je države
zahvatila recesija – sveobuhvatna gospodar-
ska kriza koja se definira pojavom triju uzastopnih godina pada društvenog proizvoda.
U 2009. otvoren je i nova, jedinstvena
baštinska institucija: prvi Muzej antičkog
stakla.
2010. možemo pamtiti po potresu na Haitiju,
aferi Wikileaks i naftnoj mrlji u Mesksičkom
zaljevu. 2011. Japan je poharao potres praćen
19
a
Zajednička fotografija dijela volontera Gradske knjižnice Zadar u 2011. godini. Velik broj volontera privukle su aktivnosti
oko projekata i programa “How Yes No...”, “Perpetuum” i dr.
Joint photo of some of the Zadar Public Library volunteers in
2011. Large number of volunteers was attracted by the projects and programs like How Yes No..., Perpetuum, and other.
Najstariji brend Gradske knjižnice Zadar — Svaštarnica
— napunio je deset godina 2010. godine. Svaštarnica je
program namijenjen tinejdžerima. IFLA je uvrstila Svaštarnicu u Smjernice za knjižnične usluge za mladež.
The oldest Zadar Public Library brand — Svaštarnica —
celebrated ten years of existence in 2010. Svaštarnica is a
program for teenagers. IFLA included Svaštarnica into the
IFLA Guidelines for Library Services for Young Adults.
2011.
48
broj djelatnika
6
broj lokacija
fond
≈228.00
15.322
broj članova
posudba
420.296
broj događanja
medijskih objava
279
1.512
9. listopada 2011. umire kum
Gradske knjižnice Zadar Ljubo
Stipišić Delmata. U njegovu
čast Knjižnica organizira niz
koncerata pod naslovom Ljubi
s ljubavlju (Dvorana Lisinski,
Zagreb; MHAS, Split). Serija
koncerata nastavlja se u 2012.:
Dubrovnik, Mostar, Rab. (v. više
na str. 40.-45.)
Zadar Public Library honorary
godfather Ljubo Stipišić Delmata
died on 9th October 2011. Library
organizes a series of concerts in
his honor named “Ljubi s ljubavlju” (Lisinski Concert Hall in
Zagreb; Museum The Museum of
Croatian Archaeological Monuments in Split). Series of concerts
continued in 2012.: Dubrovnik,
Mostar, Rab. (see pages 40-45)
Zajedno s Domom sv. Frane Knjižnica je izdala opsežan praktični
Vodič za pod stare dane u Zadarskoj županiji, namijenjen umirovljenicima.
Together with the St. Francis Home
for the Elderly we have published a
comprehensive guide for the pensioners in Zadar County.
2011.
Tsunamijem i havarijom nuklearke u Fukushimi. Smaknuti su Osama bin Laden i Moamer el Gadaffi, a arapskim proljećem svrgnut
Hosni Mubarak. Populacija Zemlje uvećana
je za milijardu u svega desetak godina i dosegla
je sedam milijardi. Prema projekcijama UN-a
populacija svijeta će već za četrdeset godina
premašiti 9 milijardi. A Zadar broji kao i prije
20
desetak godina: 75.000 stanovnika. U studijama naručenim od Grada Zadra zadarski
ekonomist Branimir Lokin predviđa se da će
do 2020. Zadar postati razvijeni grad staračkog stanovništva čiji je će glavni nedostatak biti
nedostatak visokoobrazovane radne snage.
Globalno zatopljenje otapa ledenjake podižući razinu mora. Istovremeno prijeti nam
nestašica vode i goriva, zagađenje zraka i tla
i cijela horda suvremenih jahača apokalipse
kao što su terorizam i kataklizme ili pandemije novih bolesti maštovitih imena. Nakon
pojave kravljeg ludila i ptičje gripe saznali
smo za svinjsku gripu... Podsjetimo se da su
velike boginje samo u dvadesetom stoljeću
ubile između 200 i 300 milijuna ljudi dok
Rad i postignuća Knjižnice tijekom
2012. godine ponajviše su obilježile
usluge za 3. dob
Library work and achievements in 2012 were primarily marked by the
services for the third age.
godišnja članarina 30 kn, tečajevi, predavanja...
527 umirovljenika
umirovljenika upisalo se u Knjižnicu tijekom akcije “Veljača za umirovljenike”
pensioners joined the library during the “February for pensioners” action
Akcijom “Veljača za umirovljenike” Knjižnica se dodatno
otvorila trećoj dobi - našem
ponajvećem socijalnom
potencijalu.
Action “February for the
pensioners” has opened the
library even more to the third
age - our greatest social
potential.
Aktivnosti namijenjene korisnicima treće dobi u 2012. donijele su Knjižnici dvije nagrade/priznanja: jedno od Hrvatske radiotelevizije, a drugo
od Hrvatskog telekoma.
Activities for the third age have brought two prizes/awards to the library:
one from Croatian Radio and Television (HRT) and the other from Croatian
Telecom.
Emisije “Treća dob” i “Hrvatska
uživo” HRT-a tijekom godine
obilježile su Europsku godinu
aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti. Između ostalog, tijekom godine organiziran
je natječaj “Kroz život zajedno”.
U studenom su dodijeljena
priznanja. Među priznatima je i
projekt “Perpetuum” Gradske
knjižnice Zadar.
Na natječaju T-Com-a “Zajedno
smo jači” projekt “Perpetuum”
nagrađen je novčanom donacijom. Novac je u potpunosti utrošen u obnovu računalne učionice
Knjižnice u kojoj se održavaju
tečajevi računalnog opismenjavanja umirovljenika.
Možda izgleda
neprimjereno, ali
i za ovaj certifikat
smo se naradili i
ističemo ga ovdje
s ponosom.
It might look inappropriate but we
have worked hard
to earn the certificate presented
here.
2012.
broj djelatnika
broj lokacija
fond
broj članova
posudba
broj događanja
medijskih objava
48
6
≈240.000
15.627
431.884
279
1.512
2012.
nisu iskorijenjene primjenom cjepiva.
2012. islamski svijet još uvijek trese
arapsko proljeće, zapadni svijet recesija,
a u Hrvatskoj kulminiraju suđenja za
korupciju i pljačku državne imovine.
Znanstvenici na švicarskom CERN-u
potvrdili su postojanje nove elementarne
čestice Higgsovog bozona. Sjetimo se da
je s CERN-a krenuo World Wide Web otprilike
u vrijeme kad je Hrvatska krenula u Domovinski
rat i završimo ovaj mali mali kronološki podsjetnik informacijom da je krajem 2012. general Ante
Gotovina (uhićen 2005. na Kanarskim otocima)
oslobođen krivnje na Haaškom sudu za ratne zločine, a Gradska knjižnica Zadar postala prvom
dobitnicom priznanja “Knjižnica godine”.
21
Organigram Gradske knjižnice Zadar
Zadar Public Library flowchart
Organigram Gradske knjižnice Zadar tijekom godina mijenjao je oblik, kao i sama Knjižnica: Rubikova
kocka, cvijet, tiskana elektronička pločica, i apstraknte
vizualizacije nalik onima molekularnih rešetki.
Trenutno organigram ustroja te protoka informacija i
zaduženja izgleda otprilike ovako:
Zadar Public Library flowchart has changed its shape
over the years, same as the library itself: the magic
Rubik’s cubeTM, a flower, a printed circuit board, and abstract visualizations resembling those of molecular grids.
Currently our organizational structure and the flow of
information and tasks looks approximately like this:
IT / Web
PR
Razvojni tim
Čitaonica tiska
Stručni tim
ravnatelj
Odjel za odrasle
Studijska čitaonica
i Zavičajna zbirka
Mediateka
Tehnička služba
upravno vijeće
Dječji odjel
Računovodstvo
Ogranci
Stacionari
Olib
Crno
Ploča
voditelji
smjena
Bibliobus
Matična služba
ravnatelj: Ivan Pehar
Upravno vijeće:
Predstavnici osnivača: Jozo Dragić, predsjednik, Branka Radman.
Predstavnica zaposlenika Nada Radman.
Razvojni tim:
Mladen Masar (voditelj), Milko Belevski, Žozefina Žentil Barić i Domagoj
Kralj. Povremeno i po potrebi priključuju se i drugi djelatnici.
Web-tim:
Mladen Masar (voditelj), Domagoj Kralj (webmaster) i Žozefina Žentil Barić.
Stručno vijeće
Nada Radman (voditeljica), Milko Belevski, Dajana Brunac, Ljubica Čolak,
Silvana Kuman, Helena Novak Penga, Vesna Rančić i Lucija Perović.
22
Silba
Bili brig
Arbanasi
Kućna dostava
Zajednica:
• jedinice lokalne samouprave
• institucije
• nevladine organizacije
• volonteri
• tvrtke
• mediji
Djelatnici Gradske knjižnice Zadar u 2012. godini
ime i prezime
staž
Edita Bačić
13
pomoćni knjižničar (1/2)
2.
Milko Belevski
12
dipl. knjižničar
3.
Catherine Bilaver
12
pomoćni knjižničar
dipl. knjižničar
dipl. knjižničar
4.
Darko Blažević
20
5.
Dajana Brunac
20
6.
Nediljka Buljat
8
spremačica
7.
Željana Buljat
4
pomoćni knjižničar
8.
Branimir Čakić
7
knjižničar
9.
Ivan Čolak
7
pomoćni knjižničar
10.
Ljubica Čolak
34
računovođa
11.
Eva Domijan
11
pomoćni knjižničar
12.
Davorka Heder
30
knjižničar
13.
Mira Jeras
13
spremačica
14.
Lucija Juravić
8
15.
Branka Jurić
10
pomoćni knjižničar
knjižničar (1/2)
16.
Ljiljana Jurjević
4
17.
Vesna Karuza
19
18.
Marko Klaić
0
knjižničar
19.
Ante Kolanović
1
dipl. knjižničar, vježbenik
20.
Jasna Košta
4
spremačica
21.
Domagoj Kralj
9
sistemski knjižničar
22.
Biserka Nora Kulaš
22
knjižničar
23.
Silvana Kuman
20
dipl. knjižničar
24.
Milena Kvartuč
13
spremačica
25.
Neda Lenkić
32
pomoćni knjižničar
26.
Vlade Lukić
13
domar
27.
Mladen Masar
15
viši knjižničar
28.
Ersilio Mazija
4
domar
29.
Laura Mihanović
5
knjižničar
30.
Ivan Miočić
1
dipl. knjižničar, vježbenik
31.
Antonijela Nekić
22
32.
Helena Novak Penga
4
dipl. knjižničar
33.
Josipa Paleka
1
spremačica
34.
Ivan Pehar
22
spremačica
dipl. knjižničar
knjižničar
knjižnični savjetnik, ravnatelj
35.
Lucija Perović
4
36.
Josica Petrović
32
dipl. knjižničar
37.
Nada Radman
7
dipl. knjižničar
38.
Vesna Rančić
18
dipl. knjižničar
39.
Vandi Stipčević
4
domar
40.
Petra Stulić
2
knjižničar
41.
Marica Škara
37
spremačica
42.
Vera Vitori
18
dipl. knjižničar
43.
Marko Vrandečić
4
pomoćni knjižničar
44.
Irena Vraneš
12
pomoćni knjižničar
45.
Melita Zubčić Letinić
4
pomoćni knjižničar
46.
Žozefina Žentil Barić
6
knjižničar
47.
Nataša Župan
2
pomoćni knjižničar (1/2)
48.
Mihovil Žuvić
4
pomoćni knjižničar
Stručne aktivnosti u 2012.
Dajana Brunac, članica IFLA-ine Sekcije za djecu i mlade:
Rad sa studentima 3. godine knjižničarstva kao vanjski suradnik Odjela za
knjižničarstvo Zadarskog sveučilišta pri kolegiju Knjižnične usluge za djecu
i mladež. Predavanja i radionice CSSU (s kolegicom Alkom Stropnik):
• 23.03., sudjelovanje u pripremi stručnog skupa Suradnja roditelja i
dječjih knjižničara, Knjižnica Medveščak;
• 21.05. CSSU predavanje i radionica: Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama – Krapina;
• 30.05. CSSU predavanje i radionica: Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama – Otočac;
• 13.08. Izlaganje: Croatian picture books – traditional and modern
expression – IFLA, Helsinki;
• 22.10. CSSU predavanje i radionica: Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama – Gospić;
• 05.11. Izlaganje na 3. stručnom kolokviju Društva knjižničara Zadar
• 19.11. CSSU predavanje i radionica: Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama – Zadar;
• 26.09., Skupština HKD-a u Osijeku;
• 25.10. Konferencija “Poticanje čitanja: njemačka iskustva i hrvatske
perspektive” (Goethe institut, Zagreb);
• 05.11., 3. stručni kolokvij Društva knjižničara Zadar;
• 27.06., video konferencija s Knjižnicom Arlington (SAD).
1/2 = pola radnog vremena
1.
platni razred
knjižničar
Ivan Pehar:
Predavanja izvanrednim studentima informacijskih znanosti iz kolegija
Upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama.
• 30.05. Počasni gost na kongresu austrijskih knjižničara, Bibliotheken
bewegen, Villach (Austrija);
• 06.09. Izlaganje “Umjeće vođenja i poticanja motivacije i identifikacije
djelatnika u knjižnici, Savjetovanje bibliotekara narodnih knjižnica
Slovenije - Maribor.
Mladen Masar:
• 26.09., izaslanik Društva knjižničara Zadar na Skupštini HKD-a, Osijek;
• 10.10., Europeana Awareness, Burgos, Španjolska;
• 05.11., 3. stručni kolokvij Društva knjižničara Zadar;
• 26.11., Okrugli stolu o budućnosti e-knjige (Sveučilište);
• 27.11., Novi web Gradske knjižnice Zadar, iskustva s rdf-om u Drupal-u, 15. Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji (AKM), Poreč;
• 10.12., Umreženi: susret knjžnica na društvenim mrežama, NSK,
Zagreb, poster izlaganje.
Nada Radman:
• 25.04. Edukacija o izjednačavanju mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju u RH (projekt Tempus);
• 09.05. radionica EBSCO, Sveučilište u Zadru.
Žozefina Žentil Barić, članica Komisije za knjižnične usluge za djecu i
mladež HKD-a:
• 23.03. sudjelovanje na skupu “Suradnja dječjih knjižničara i roditelja”,
Knjižnica Medveščak, Zagreb;
• 25.04. Edukacija o izjednačavanju mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju u RH (projekt Tempus);
• 27.06., videokonferencija s knjižnicom Arlington (SAD);
• 27.09., Čitateljski blogovi “Tragači” i “Knjiški Frikovi” - usluge za
djecu i mlade na Webu 2.0 – Alica Kolarić, Vjeruška Štivić, Žozefina
Žentil Barić, Sonja Šimić, Skupština HKD-a, Osijek;
• 05.11., 3. stručni kolokvij Društva knjižničara Zadar;
• 10.12., Umreženi: susret knjžnica na društvenim mrežama, NSK,
Zagreb, poster izlaganje.
Lucija Perović:
• 05.10., radionica CSSU o promicanju čitanja kod osoba s posebnim
potrebama i biblioterapiji;
• 10.12., Umreženi: susret knjžnica na društvenim mrežama, NSK,
Zagreb, poster izlaganje.
Milko Belevski:
• 19.04, Izlaganje”Delmata – digitalizirani opus Ljube Stipišića Delmate”, 2. festival digitalizacijskih projekata (NSK, Zagreb).
Hvala Davorka
Nakon 30 godina rada u Gradskoj knjižnici Zadar dugogodišnja katalogizatorica i zamjenica ravnatelja Davorka Heder otišla je u mirovinu
krajem 2012. Mnogi bivši i svi djelatnici Knjižnice osjećaju zahvalnost,
kako zbog poduke u katalogizaciji, tako i zbog kolegijalnog odnosa.
23
PULTOLOGIJ A
Posudba i članstvo Gradske knjižnice
Zadar od 2000. do 2012.
Circulation and number of users in Zadar Public
Library from 2000 to 2012.
=10.000 jedinica
sve korisničke skupine
296.316
2000.
11.950
339.390
2001.
13.468
412.605
2002.
15.380
470.872
2003.
15.774
479.762
2004.
15.666
450.145
2005.
15.210
438.749
2006.
16.113
440.661
2007.
16.385
421.826
2008.
16.799
438.347
2009.
15.899
438.457
2010.
15.389
420.296
2011.
15.322
431.884
2012.
15.627
Načini korisničkih upita (prema učestalosti)
Users inquiries (in order of frequency)
katalog Knjižnice
library catalogue
osobni kontakt s knjižničarem
contact with librarians
samostalno istraživanje
free access
telefonski upit
telephone inquiry
preporuke knjižničara i korisnika
recommendations by librarians and users
HTML liste
HTML-lists
književni susreti
literary events
24
a knjiga godine je...
and the book of year is...
Jednobojni rebus
krije naslov najtraženije knjige
na Odjelu za
odrasle u 2012.
godini.
The one color
rebus hides the
title of the most
sought-after
book at the adult
department in
2012.
Nabava obrada
3500
zahtjevi, kontakti, nabava, pristizanje, inventarizacija
obrada (klasifikacija, katalogizacija, preuzimanje zapisa,
dopune i ispravci preuzetih zapisa, barkodiranje,
plastificiranje, tehnička obrada...)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
siječanj
primjeraka
veljača
590 1274
ožujak
1372
travanj
1021
svibanj
1587
lipanj
1111
srpanj
673
kolovoz
409
rujan
594
listopad studeni prosinac siječanj...
1615
2004 3458
Neravnomjernost nabave
Logično je očekivati pad svih aktivnosti Knjižnice tijekom ljetnjih mjeseci (od sredine lipnja do sredine rujna), kad je broj
djelatnika prepolovljen uslijed godišnjih odmora. Priljev novopristigle knjižnične građe naglo se pojačava krajem godine. Razlog tome je neravnomjerno pristizanje sredstava osnivača. Sredstva za nabavu knjžnične građe iz 2011. godine
pristigla su u značajnijem iznosu tek krajem 2012. Krajem godine moguće je ostvariti značajne popuste (primjerice na
Sajmu knjige Interliber). Poplava novopristigle građe u službu nabave i obrade u tome razdoblju dovodi do toga da obrada postaje doslovce zatrpana kupljenim knjigama, slikovnicama itd.
25
Fond Gradske knjižnice Zadar
1949., u
trenutku
osnutka,
Knjižnica
raspolaže s oko
4.000
knjiga
1992.
Knjižnica
raspolaže s oko
60.000
knjiga.
Od toga
je oko
6.000 u
Ogranku
Bili brig.
1999.
U trenutku
početka
rada na
lokaciji
u Ul. S.
Radića
Knjižnica
raspolaže s oko
80.000
jedinica
građe.
2007.
Knjižnica
raspolaže s oko
170.000
jedinica
građe.
Bili brig:
20.000,
bibliobus
početnih
900.
2006.
Fond je
udvostručen
u odnosu
na 1999.
Knjižnica
raspolaže s oko
160.000
jedinica
građe.
2008.
Knjižnica
ima 4
ogranka
i bibliobus. Raspolaže s
gotovo
190.000
jedinica
građe.
2012.
Knjižnica
s ograncima i
bibliobusom
raspolaže
s oko
240.000
jedinica
građe.
2012.
Bili brig
23.946
5.780
1992.
bibliobus
9.773
900
2006.
Ploča
8.090
1.700
ogranci = 60.000
2007.
središnjica
180.000
Crno
5.198
1.500
2007.
Arbanasi
13.262
4.300
2008.
Stacionari:
Silba, Olib, ?
983
Središnjica 102.451
(s ograncima)
2002.
849
240.000
Razvoj fonda Ogranka Arbanasi
Dječji odjel
2012.
stanje fonda:
26
Ojel za odrasle
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
4.300
8.569
10.612
12.470
13.262
13.892
Zavičajna zbirka
Mreža knjižnica na području Zadra i okolice
Mrežu knjižničnih usluga Gradske knjižnice Zadar čine: Središnja knjižnica,
ogranci Arbanasi, Bili brig, Crno i Ploča, bibliobus, knjižnični stacionari na
otoku Silbi i Olibu te Kućna dostava knjiga umirovljenicima i osobama s invaliditetom na području Zadra.
Nadalje, Gradska knjižnica Zadar kao matična ustanova za narodne i školske
knjižnice skrbi o razvoju županijske knjižnične mreže.
Knjižnice srednjih škola u mreži:
Narodne knjižnice u mreži:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gradska knjižnica Zadar
Gradska knjižnica Benkovac
Gradska knjižnica Biograd na
Moru
Pučko otvoreno učilište, Knjižnica i čitaonica Obrovac
Gradska knjižnica Pag
Hrvatska knjižnica i čitaonica
Sali
Narodna knjižnica Kali
Knjižnica i čitaonica Gračac
Knjižnica “Šime Šugar Ivanov”
Kolan
Knjižnica i čitaonica Novigrad
Knjižnica Jurja Barakovića
Ražanac
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola, Zadar
Gimnazija Franje Petrića, Zadar
Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar
Glazbena škola Blagoja Berse, Zadar
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, Zadar
Klasična gimnazija Ivana Pavla II., Zadar
Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar
Obrtnička škola Gojka Matuline, Zadar
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola
Stanka Ožanića, Zadar
Pomorska škola, Zadar
Prirodoslovno-grafička škola, Zadar
Srednjoškolski đački dom, Zadar
SŠ Bartula Kašića, Pag
SŠ Biograd na Moru, Biograd n/M
SŠ Gračac, Gračac
SŠ Kneza Branimira, Benkovac
SŠ Obrovac, Obrovac
Strukovna škola Vice Vlatkovića, Zadar
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar
Tehnička škola, Zadar
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti, Zadar
Knjižnice osnovih škola u mreži:
OŠ Bartula Kašića, Zadar
OŠ Benkovac, Benkovac
OŠ Biograd, Biograd n/M
OŠ “Braća Ribar”, Posedarje
OŠ Braće Radić, Pridraga
OŠ Galovac, Galovac
OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Lišane Ostrovičke
OŠ Jurja Barakovića, Ražanac
OŠ Jurja Dalmatinca, Pag
OŠ Krune Krstića, Zadar
OŠ Nikole Tesle, Gračac
OŠ Novigrad, Novigrad
OŠ Obrovac, Obrovac
OŠ Pakoštane, Pakoštane
OŠ “Petar Lorini”, Sali
OŠ “Petar Zoranić”, Stankovci
OŠ “Petar Zoranić”, Nin
OŠ Petra Preradovića, Zadar
OŠ Petra Zoranića, Jasenice
OŠ Polača, Polača
OŠ Poličnik, Poličnik
OŠ Privlaka, Privlaka
OŠ Smiljevac, Zadar
OŠ Stanovi, Zadar
OŠ Starigrad, Starigrad-Paklenica
OŠ Stjepana Radića , Bibinje
OŠ Sukošan, Sukošan
OŠ Sv. Filip i Jakov, Sv. Filip i Jakov
OŠ Šime Budinića, Zadar
OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar
OŠ “Valentin Klarin”, Preko
OŠ “Vladimir Nazor”, Neviđane
OŠ Vladimira Nazora, Škabrnja
OŠ Voštarnica - Zadar, Zadar
OŠ Zadarski otoci, Zadar
OŠ Zemunik, Zemunik
Privatna osnovna škola “Nova”, Zadar
Knjižnice korisnice CROLIST-a putem poslužitelja u Gradskoj knjižnici Zadar u 2012.
Središnja knjižnica
S. Radića 11 b
Bibliobus
Bili brig
U điru (v. str. 29.)
Put Pudarice 15
Crno
Crno 145
Knjižnični
stacionari
Silba i Olib
Arbanasi
Nadbiskupa
V. Zmajevića 12a
Ploča
Put Ploča bb
27
Ogranci Gradske knjižnice Zadar
“Teen ćakule” Ogranka Arbanasi održavaju se od 2011.
Mladi Arbanasi 2012. ćakulali su i na talijanskom jeziku.
Aktivnosti Ogranka Ploča mahom su koncentrirane oko
kreativnih radionica za djecu.
U Ogranku Crno nije neobično vidjeti knjižničara za šivaćim strojem. Fotografije dokumentiraju sudjelovanje Ogranka
Crno na Zadarskom karnevalu 2012. godine u kategoriji grupne maske.
Jedna od brojnih radionica poticanja čitanja u Ogranku Bili brig 2012. godine (Zadar čita, travanj 2012.).
28
Knjiga u điru
U 2012. godini bibliobus Gradske knjižnice Zadar obilazio je ukupno 40 stajališta u 35 mjesta.
U siječnju 2012. uvedeno je novo stajalište u Tinju. U rujnu je, umjesto stajališta u Pridragi, Lišanama Ostrovičkim i Suhovarama, otvoreno po jedno stajalište u Gorici, te sjeverozapadnom dijelu
županije u mjestima Kožino i Petrčane (administrativno pod Gradom Zadrom) te Privlaka i Nin.
To su prva stajališta izvan ratom pogođenih područja zaleđa Zadra.
Dvotjedni ciklus posjeta stajalištima
bibliobusa Gradske knjižnice Zadar:
ponedjeljak
Karin Gornji
Kruševo
Podgradina
utorak
Srb
Maslenica
srijeda
Kožino
Petrèane
Privlaka
Radašinovci
Budak
Nin
četvrtak
Vrana
Stankovci
Bibliobus kako ga vide njegovi korisnici.
petak
Starigrad
Paklenica
Suhovare
Seline
Knjiga u điru - bibliobus na Viru
Rovanjska
ponedjeljak
Islam Latinski
Slivnica Donja
Slivnica Gornja
Posedarje
utorak
Banjevci
Bila Vlaka
Vukšiæ
Rašteviæ
Polaèa
Zemunik Donji
srijeda
Nadin
Tinj
Gorica
četvrtak
Galovac
Prkos
petak (servisni dan)
Smilèiæ
Škabrnja
Povodom Dana hrvatskih knjižnica i kampanje
Hrvatskog knjižničarskog društva “Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu” bibliobus
Gradske knjižnice Zadar posjetio je Otok Vir u
nedjelju 11.11.2012. Od 2013. Vir postaje redovito stajalište.
29
Projekt
Projekt Perpetuum zajednički je nazivnik za aktivnosti
Knjižnice na polju cjeloživotnog učenja: tečajeve osnova
računala za umirovljenike, besplatne instrukcije za učenike
slabijeg imovnog stanja, dostavu knjiga na kućnu adresu,
itd. Projekt se oslanja na sredstva i prostor Knjižnice te
volonterski rad naših sugrađana.
Tijekom proteklih par godina Perpetuum je privukao veliki
broj volontera, a tijekom 2012. i nekoliko nagrada.
The Perpetuum Project is the common denominator for the
Zadar Public Library activities in the field of lifelong learning: free basic computer literacy for pensioners, free tuition
for pupils from families with lower income, home delivery
of books, etc. The project relies on the library resources and
funding, and the work of library volunteers.
Over the last few years the Perpetuum Project attracted a
large number of volunteers and several prizes during 2012.
Volonteri Knjižnice na
primanju kod gradonačelnika Zvonimira Vrančića
u Gradskoj vijećnici.
(lipanj 2012.)
Zadar Public Library
volunteers during the
reception in the Zadar
City Mayor’s office.
(June 2012)
Ex Libris Knjižnice
kakvim su darivani volonteri tijekom 2011.
Zadar Public Library Ex
Libris given to the Library
volunteers during 2011.
Tečajevi osnova računala za umirovljenike
Computer literacy courses for the pensioners
u 2012.
1
volonter
2011.
2010.
30
1
1
136
19
109
117
16
16
umirovljenika
skupina
U suradnji sa Studentskim savjetovalištem Sveučilišta u
Zadru 2011. pokrenut je ciklus radionica How yes no ili
Kako da učenje ne bude mučenje. Volonteri, studenti završnih studija psihologije, na zabavan način pomažu učenicima povećati motivaciju i koncentraciju ukazujući im na
načine organizacije učenja i svladavanja treme.
In cooperation with the Students’ Counseling Center in
Zadar 20111, the series of workshops titled How Yes No...
(or How to Learn Painlessly). Volunteers, students of psychology, teach pupils how to increase motivation and concentration and show them ways of organizing the learning
process and overcoming jittters.
How Yes No — Kako da učenje
ne bude mučenje
5
2012. / 2013.
volontera
8
2011. / 2012.
17
učenika
86
Projekt je ostao bez sredstava sponzora pa je znatno
reduciran u opsegu, ali nije prekinut.
The project funding was cut so it was minimized but
preserved.
Besplatne repeticije za učenike slabijeg imovnog stanja
Free tuition for the pupils from families with lower income
Besplatne instrukcije za učenike slabijeg imovnog stanja započete su u jesen 2010. godine u sklopu Projekta Perpetuum.
Free tuition for pupils from families with lower income started
Besplatne repeticije za učenike slabijeg imovnog stanja
in autumn 2010, within the Perpetuum Project.
2012. / 2013.
33 61 900
volontera
2011. / 2012.
2010. / 2011.
36
15
učenika
73
39
sati instrukcija
tijekom 2012.
31
Zadar
čita
2012
Zadar Reads 2012
Ante Mihić, voditelj manifestacije
Igor Zidić
Čitanje u ograncima Knjižnice...
Knjigoteka,
temeljena na priznatoj
Kviskoteci, sastavni
je dio manifestacije
Zadar čita. Pobjednik Knjigoteke 2012.,
Siniša Kekez iz Splita.
32
Jakša Fiamengo
Okrugli stol o čitanju: Što i kako čitamo danas (Sveučilište)
... na Dječjem odjelu Knjižnice...
... u Arheološkom muzeju...
Zadar čita u svojoj četvrtoj godini nastavlja se
profilirati u regionalnu (županijsku) manifestaciju poticanja čitanja. Zadar čita 2012. ponovno
je organiziran u drugoj polovini travnja, u trajanju od jednog tjedna. Podrška sponzora je sve
slabija, posjećenost podjednaka u usporedbi s
proteklim godinama, ali opseg institucionalne
suradnje i dalje je u porastu.
In its fourth year, Zadar Reads continues to
distinguish itself in the regional (county) event
to encourage reading. Zadar Reads 2012 was
again organized in the second half of April during one week. The support from sponsors weakens but attendance is similar in comparison
to previous years. The level of inter-agency cooperation is still increasing.
Tonko Maroević
Dubravka Oraić Tolić
Publika u Domu umirovljenika.
Članovi ZaPis-a čitaju umirovljenicima.
Svakodnevno čitanje djeci na
Odjelu pedijatrije zadarske Opće
bolnice realizirano je uz pomoć
glumaca Kazališta lutaka Zadar.
... u Muzeju antičkog stakla...
Maštovit program “Koliko te
volim” u organizaciji zadarske
kazališne udruge “Igrajmo se”.
... na Pedijatriji Opće bolnice Zadar.
Zadarske škole: OŠ Krune Krstića, OŠ Petra
Preradovića, OŠ Smiljevac, OŠ Stanovi, OŠ
Šime Budinića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ
Voštarnica, OŠ Zadarski otoci, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola, Gimnazija Franje
Petrića, Gimnazija Jurja Barakovića, Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, Klasična gimnazija Ivana Pavla II., Medicinska škola Ante
Kuzmanića, Obrtnička škola Gojka Matuline,
Pomorska škola, Tehnička škola.
Osnovne i srednje škole u: Benkovcu, Bibinjama, Biogradu, Gračacu, Ninu, Novigradu,
Obrovcu, Pagu, Privlaci, Ražancu, Starigradu,
Škabrnji.
Narodne knjižnice u: Benkovcu, Biogradu,
Gračacu, Novigradu, Kalima, Obrovcu, Pagu,
Ražancu, Salima.
Partneri Zadar čita u 2012.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arheološki muzej Zadar
Dječji vrtići Sunce, Radost i Latica
Dom za starije i nemoćne osobe (Dom umirovljenika na Sfingi)
Državni arhiv Zadar
Hrvatsko čitateljsko društvo
Kazališna udruga „Igrajmo se“
Kazalište lutaka Zadar
Književna udruga ZaPis
Matica hrvatska
Muzej antičkog stakla
Opća bolnica Zadar
Sveučilište u Zadru (Odjel za knjižničarstvo, Odjel za turizam i
komunikacijske znanosti, Dramska radionica Sveučilišta u Zadru)
• Zadarski plesni ansambl
• Zajednica Talijana Zadar (Comunita’ degli Italiani di Zara)
• Znanstvena knjižnica Zadar
33
Dječji odjel
u 2012. godini:
radionice
redovne
ad hoc
za bebe
a
organizirani posjeti
vrtića, škola i raznih grupa
književni susreti
izložbe
knjiga i slikovnica iz fonda
radova nastalih na radionicama
radova u suradnji s ustanovama
34
40
15
2
9
55
3
12
20
20
KLUBovi ČITATELJA
Gradska knjžnica Zadar trenutno broji 8 klubova čitatelja:
• Dioptrija — Klub čitatelja za mlade, •
•
•
•
•
•
•
moderira volonterka Iva Pejković, urednica Portala eZadar
Boris Maruna — Klub za odrasle u Ogranku Bili brig,
pod volonterskim vodstvom Markice Perića
Klub čitatelja za odrasle Arbanasi
Klub čitatelja za djecu Arbanasi
Klub čitatelja za djecu Bili brig
moderira volonterka Nina Matacin, učiteljica razredne nastave
Klub čitatelja za mlade Bili brig
moderira volonterka Božena Vulić
Klub čitatelja za djecu od 8 do 12 godina
Klub čitatelja za tinejdžere od 13 do 16 godina
Pored nabrojanih klubova tu su i dva virtualna kluba koji
funkcioniraju kao kolaborativni projekti nekoliko uključenih knjižnica.
• Tragači: dječji čitateljski blog, uključene knjižnice iz Bjelovara, Rijeke, Splita, Vinkovaca, Zadra i Zagreba.
•
Tijekom 2012. Tragačima se priključilo desetak
školskih knjižnica iz cijele Hrvatske.
KNJIŠKI frikovi: čitateljski blog za tinejdžere
Sadržaj ovoga bloga u potpunosti kreiraju tinejdžeri iz Bjelovara, Rijeke i Zadra.
35
Mediateka
Od 2012. Glazbeni odjel tj. Glazbenu zbirku nazivamo Mediatekom. Novi je naziv primjereniji budući se odavna na
ovome mjestu pored glazbe nalazi i film i druga građa na različitim medijima.
From 2012, former “Music department” is renamed “Mediatheque”. New term is more appropriate because for a long time there have
been films and other materials on various
media.
nabava
200
792
1.105
674
1.118
1.228
842
Knjige i note u
fondu Mediateke krajem 2012.
2010.
2011.
2012.
1.000
stanje fonda
16.800
17.800
18.600
3.500
4.100
5.200
550
Books and musical scores in Mediatheque towards the end of 2012.
200
Razliku nabavljenog i stvarnog fonda predstavlja otpis koji je u
Mediateci češći i veći nego u ostatku Knjižnice.
American Corner Zadar
posudba
36
ACZad
60.103
59.129
2010.
2011.
65.865
2012.
Mediateka uspjeva zadržati svježinu
ponude zahvaljujući ponajprije donacijama Veleposlanstva SAD-a putem
Američkog kutka.
Mediatheque manages to retain the
freshness of its stock mostly because
of donations by the American Embassy made through the American
Corner.
10 najtraženijih filmova 2012.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Avatar
Vitez tame
Gospodar prstenova (trilogija)
96 sati
Osvetnici
Spiderman (trilogija)
Mamurluk
Sumrak saga
Početak
Harry Poter i darovi smrti 1. i 2. dio
10 najtraženijih crtića 2012.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kralj lavova
Ledeno doba (serijal)
Shrek (serijal)
Peppa pigg (serijal)
Priča o igračkama (trilogija)
Kronike iz Narnije (trilogija)
Tom & Jerry (serijal)
Štrumpfovi
Stuart mali (trilogija)
Horton
Kinoteka četvrtkom i Kinoteka za mlade
Uhodani program Kinoteke četvrtkom od 2012. nadopunjuje i program
Kinoteka za mlade putem kojeg se mlađi zaintereserani za film upoznaju
s filmskom lektirom aktualnih hitova i klasika koji će im, prema mišljenju
Branimira Čakića, dodatno raspaliti žar za filmom i glazbom.
Naslovi prikazani u Kinoteci za mlade tijekom 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Star wars (1-6)
Gospodar prstenova
Osvetnici
Čudesni Spiderman
Vitez tame: Povratak
Put rata (War horse)
Misterije svijeta Arthura Clarkea
Normandija – Veliki križarski rat
Priča o grupi The Who
Anthology – The Beatles
J.R.R. Tolkien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
R.Howard
Otok lubanja
Thor
Captain America
Iron Man 2
Superman (1978)
Conan barbarian
Otimači izgubljenog kovčega
Ledeno doba 4
Madagaskar 3
Čarobnjak iz Oza
Naslovi prikazani u Kinoteci četvrtkom tijekom 2012:
•
•
•
•
•
•
Casablanca
Gospodin Nitko
Bez izlaza
Ubiti pticu rugalicu
Martovske ide
Kroz tamno ogledalo
•
•
•
•
•
•
Selo jednog čovjeka
Na dokovima New Yorka
Mjehurić
Moja draga Klementina
Krvavo prijestolje
Čovjek na žici
•
•
•
•
•
•
Američki grafiti
Fargo
Producenti
Zlo
39 stepenica
Sedmi pečat
Ako se Gradska knjižnica Zadar može pohvaliti sa šezdesetak volontera, što reći za kolegu
Branimira Čakića? On sâm okupio je preko tri
stotine naših sugrađana oko ideje snimanja prvog potpuno zadarskog dugometražnog filma
pod naslovom Mali div. Priča o odnosu oca
i kćerke prošarana je referencama na zlatno
doba zadarske košarke...
37
8.
8
godina djelovanja Američkog kutka u Gradskoj knjižnici Zadar donijela je novu dinamiku. Posjeti američkih predavača i dužnosnika su učestaliji, a kupnja
elektroničkih čitača pokazala se pravim potezom.
th year of the American Corner activity in Zadar Public
Library has been a dynamic one. Visits by American lecturers and officials are more frequent and the decision
to buy tablets has proven to be the right step.
ACZad
American Corner Zadar
Posjet mladog holivudskog glumca Nate Parkera i njegova autobiografska priča o surovom odrastanju na američkim ulicama izazvala je najveće zanimanje novinara. (travanj)
Visit by the young Hollywood actor Nate Parker and his autobiographical narrative about
rough growing up on the American streets aroused the most interest among the press. (April)
Richelle Bernazzoli zadarskim je srednjoškolcima približila povijest američkog HIP-HOP-a.
(veljača)
Richelle Bernazzoli brought closer the history of
American hip-hop to Zadar highschoolers. (February)
Bivši košarkaš i američki marinac Justin Hekel
nadahnuto je predavao o američkoj državi Kaliforniji.
Former basketball player and American marine
Justin Hekel lectured about California. (March)
38
Knjižničarka i ravnateljica knjižnice Arlington (Virginia, SAD) Diane Kresh posjetila je Zadar (i Šibenik) u svibnju. Zadarskim je kolegama knjižničarima i studentima knjižnčarstva održala predavanje o elektroničkom nakladništvu. Nakon
povratka u matični Arlington provela je u djelo zanimljivo zamisao: u Knjižnici Arlington otvoren je hrvatski kutak! Lijep
primjer dvosmjernog obogaćivanja kulturnom razmjenom.
Diane Kresh, librarian and director of Arlington Public Library (Virginia), visited Zadar (and Šibenik) public libraries in May. She
lectured on e-publishing to Zadar librarians and library and information science students. After returning home to Arlington
she carried out one interesting idea: the opening of a Croatian Corner in the Arlington Public Library. Nice example of two-way
enrichment through cultural exchange.
Predavanje Diane Kresh, a zatim i odluka o kupnji uređaja iPad novcem iz donacije Veleposlanstva SADa, kao i otkrivanje brojnih mogućnosti takvih uređaja ubrzala je pomak u svijesti zadarskih knjižničara o
potrebi hvatanja u koštac s elektroničkom knjigom i svime što ona nosi.
Lectures by Diane Kresh, the decision to buy iPads with money donated by the American Embassy and then discovering countless possibilities of such devices has quickened the shift in the awareness of Zadar librarians of
necessity of getting to grips with e-books and everything that comes with it.
Tijekom studenoga za knjižničare i studente knjižničarstva održan je niz radionica upoznavanja s uređajem iPad.
A series of iPad workshops was held with librarians and
library science students during November.
39
imali smo genija
među sobom
Delmata
Delmata i Gradska knjižnica Zadar, 2005. –2012.
Imali smo genija među sobom - karizmatika neumorna duha i beskrajne vjere u ono što je radio:
čuvao naš identitet.
2006.
2005.
Projekti, izdanja, koncerti...
2008.
2007.
Dječja muška klapa
“KoLibrići”
40
Tijekom priprema prvog koncerta u Knjižnici...
During preparations for the first concert in the library.
Nalazeći mir (2005.).
Finding peace (2005).
2009.
Početak
Digitalizacijskog
projekta Delmata
Barba Ljubo bi kazivao, a mi bismo slušali...
He would tell and we would listen...
2011.
2010.
Dječja muška klapa
“KoLibri”
2012.
Umire Ljubo Stipišić
Nakon Fetivala dječjih klapa 2010.
After the Children’s Acappella Festival in 2010.
Maestro tijekom izvedbe “Klapske Muke rapske” u
zadarskoj crkvi Srca Isusova (2010.).
Maestro during the “Klapska Muka Rapska” oratory
in the Heart of Jesus church in Zadar (2010).
Osnutak Zaklade Delmata (2012.) Founding of Delmata Foundation (2012)
41
Delmata i Gradska knjižnica Zadar u 2012.
Nastavak ciklusa koncerata Ljubi s ljubavlju – 2012.
20.01.
02.04.
15.04.
05.05.
Zadar, Hrvatsko narodno kazalište
Dubrovnik, Crkva male braće (Dani kršćanske kulture)
Mostar, Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača
Rab, Pučko otvoreno učilište
Cilj koncerata organiziranih tijekom 2012. bio
je prikupljanje sredstava za osnutak i početak
djelovanja Zaklade Delmata (v. str. 44.).
Zlatan Stipišić Gibonni obratio se prepunom HNK Zadar emotivnim govorom o ocu.
Ravnatelj Gradske knjižnice Zadar i upravitelj Zaklade Delmata Ivan Pehar u Crkvi Male braće, Tjedan kršćanske kulture,
Dubrovnik.
Bojan Pogrmilović dirigira Mješovitim pjevačim zborom KUD-a INA (Zagreb), Rab, 5. svibnja 2012.
42 (fotografija Gorana Novotnyja)
Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača, Mostar
(fotografija MostarBlic)
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
Intangible
Cultural
Heritage
Dalmatinsko klapsko pjevanje uključeno je krajem godine u
ugledni UNESCO-v registar zaštićene nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Time se klapskoj pjesmi potvrđuje važnost koju imaju i naši trgovi i gradske zidine ili
umjetničke slike. Klapski pregaoci složni su u ocjeni da
je uključenju klapske pjesme u ovaj prestižni registar
najviše pridonijelo upravo djelovanje Ljube Stipišića.
Čuvanje identiteta bilo je prirođeno poslanje barba
Ljube. Preko četrdeset godina obilazio je malena
mjesta na otocima i zaleđu snimajući magnetofonom narodne napjeve i zapisujući etnografske detalje. Tako prikupljeni etnomuzikološki
materijali osnovna su sastavnica digitalizacijskog projekta Delmata. Zajedno s ostalim
etnografskim materijalom ukoričeni su u
Ljubino životno djelo naslovljeno “Anima
Delmatica”. (v. str. 45.)
Dalmatian acapella singing (“klapa”) has
become a part of UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists. This confirms that
klapa is equal in importance to our city
walls, squares or paintings. Klapa enthusiasts agree that the fact that klapa singing
made it into this prestigious list is mostly
because of the work of Ljubo Stipišić.
Preservation of identity was Ljubo’s
inborn mission. For more than 40 years
he explored the villages and hamlets
on the islands and hinterland with his
dictaphone, recording chants and taking
ethnographical notes. The materials thus
gathered form the basis of the Delmata
digitization project. Together with other
ethnographical material they are a part of
his lifework masterpiece titled “Anima Delmatica”. (More on page 45)
U tijeku je prerada mrežnih stranica digitalizacijskog projekta Delmata, kao
i preseljenje na novu adresu:
www.delmata.org
www.gkzd.hr/delmata (2012.)
Zaklada Delmata
www.delmata.org (2013.)
43
Zlatan Stipišić Gibonni
– novi kum Gradske knjižnice Zadar
Koncert Ljubi s ljubavlju, u siječnju 2012., bio je prilika da novi kum upozna svoje kumče i susretne se s predstavnicima
Zaklade Delmate u čijem je nadzoru.
“
O ocu:
Dugi niz godina moj otac nije bio shvaćen niti
prepoznat od strane institucija, osim ove.
Poput oca, Zlatan Stipišić Gibonni pokazao se pristupačnim i spontanim. Na pultu Knjižnice razduživao je korisničku građu i velikodušno plaćao zakasninu korisnicima.
Zaklada
Delmata
(puno ime Zaklada Ljubo Stipišić
Delmata) registrirana je u srpnju
2012. godine sa
svrhom proučavanja, promicanja
i popularizacije
ukupnog znanstvenog, stručnog te
umjetničkog opusa
www.delmata.org
maestra Ljube
Stipišića Delmate.
Osnivač Zaklade Delmata je Gradska knjižnica Zadar
Osnovna imovina Zaklade Delmata u trenutku njezinog
osnivanja sastoji se od novčanog iznosa od 48.977,68 kn
koji je Zakladnik Gradska knjižnica Zadar namjenio prema Statutu i Programu rada Zaklade očuvanju i promicanju stvaralaštva maestra Ljube Stipišića Delmate, odnosno
promicanju klapskog pjevanja i očuvanju hrvatske glazbene baštine.
44
O Zakladi:
Nadam se da će nas ova Zaklada nadživjeti, da
će ljudi koji će doći iza nas čuvati ovu vatru.
Gibonnijeva torta za
djelatnike Gradske
knjižnice Zadar
povodom proglašenja knjižnicom
godine, studeni 2012.
Tijela Zaklade.
Upravitelj: mr.sc. Ivan Pehar
Upravni odbor: Ugo Belamarić, Mirko Đinđić, Vesna
Vuković, Ivo Šušak, Bojan Pogrmilović, Vlado Sunko,
Dražan Mladin.
Nadzorni odbor (u ime obitelji Stipišić): Zlatan Stipišić
Gibonni, Mirjam Vukšić. Nadzorni odbor nadzire rad
Zaklade u pogledu zaštite dostojanstva i očuvanja znanstvenog, stručnog te umjetničkog djela Ljube Stipišića
Delmate.
Zakladi Ljubo Stipišić Delmata mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe. Zakladu Delmata svojim donacijama ili aktivnim članstvom mogu
potpomagati svi ljubitelji klapskog pjevanja, odnosno
svi zainteresirani s ciljem i željom očuvanja i promocije
hrvatske kulturne baštine.
Zaklada Ljubo Stipišić Delmata
(sjedište: Gradska knjižnica Zadar)
Stjepana Radića 11b, 23000 Zadar
[email protected], tel. 023-301-102
Žiro račun: 2484008-1106246411, RaiffeisenBank
OIB 66934190365, MB 2915081
IBAN: HR4024840081106246411, SWIFT: RZBHHR2X
Pobjednička klapa u kategoriji do 14 godina - Luč, Split.
Pobjednička klapa u kategoriji do 16 godina Biokovski slavuji, Zagvozd.
Mali “pivaoci”, kako je običavao reći Ljubo Stipišić.
Pizzeria Šime
Zaklada Delmata
www.gkzd.hr/delmata
Pizzeria Šime
Zaklada Delmata
www.gkzd.hr/delmata
Trenutak za zajedničku fotografiju s
Gibonnijem: članice klape Biokovski
slavuji iz Zagvozda.
Ljube Stipišića monumentalno je djelo čijih 1.400 stranica obiluje građom korisnom mnogim znanstvenim disciplinama.
Barba Ljubo s magnetofonom je obilazio mala mjesta na otocima i zaleđu, snimao i bilježio preko četrdeset godina, a Anima Delmatica sadrži obrađene i sistematizirne rezultate tog terenskog rada: 510
narodnih kazivanja, 360 religioznih pučkih pjesama i molitvi, 13.000 poslovica, uzrečica, kovanica i fraza, 166 napjeva, 8.000 starih hrvatskih riječi, 1.000 starih narodnih recepata itd.
Ljubino životno djelo izišlo je posthumno, u izdanju izdavačke kuće Profil d.o.o.
Etnomuzikologinja Jelka Vince Pallua, urednica Katarina Glamuzina Bistričić i glazbeni kritičar Branimir Pofuk tijekom predstavljanja Anime Delmatice u Kazalištu lutaka Zadar, 10.10.2013.
4.2 kg
45
Iz fotogalerija www.gkzd.hr u 2012.
From the photo-galleries on www.gkzd.hr in 2012
Pored ostalih događanja spomenutih u ovome izvješću pokušat ćemo ovdje dočarati živo(s)t Knjižnice fotografijama snimljenim tijekom 2012. godine.
siječanj
Godina je počela čakavskom
poezijom i klapskom pjesmom
Na Odjelu za odrasle reorganizirane
su police, po tko zna koji put...
Današnjica: laptopa ne manjka
Ne manjka ni drugih tehničkih novotarija: Microsoft Kinect u Mediateci.
veljača
Tradiconalno u veljači obilježavamo slovenski kulturni praznik “Dan
Franceta Prešerna” sa zadarskim slovenskim društvom Lipa koje uvijek
organizira dojmljiv program.
U veljači je pao snijeg. Čista radost.
Cijelu su
nas veljaču
pohodili
umirovljenici.
46
Kakav bi bio snijeg bez snješka.
Kao kava bez kofeina. Kao knjižnica bez
korisnika.
ožujak
Uskrs: masline, šokci i
šokice.
U ožujku smo kuhali francuska jela (Hrvatsko
francusko društvo Zadar i Hotelijersko turistička
i ugostiteljska škola Zadar).
Autorica Marijana Dokoza i glumica Vanessa Radman
predstavile su Naranyjin plač.
Zadarsko
književno
društvo
ZaPis s
gostima iz
splitskog
Rječilišta.
Uvijek dragi gosti iz Kazališne udruge Igrajmo se.
travanj
Koji je pravi
potez?
Zadarski kipar Konstantin Kostov na otvorenju manifestacije Zadar čita.
Sve češći gosti iz
Udruge pčelara Dalmatinka.
Gost iz daleke Indije:
Brahmarshi Patriji.
47
svibanj
Vrlo zapaljivija atmosfera tijekom gostovanja ministra Ivana
Vrdoljaka u travnju (u to vrijeme Ivan Vrdoljak je ministar
graditeljstva i prostornoga uređenja). Građani su imali bezbroj
pitanja u vezi legalizacije bespravne gradnje.
Ministar uprave Arsen Bauk odigrao je partiju u
dvorištu Knjižnice (li.bar, svibanj)
Ministar zdravlja Rajko Ostojić, zajedno s
potpredsjenikom Vlade RH Nevenom Mimicom, odgovarao je na brojna pitanja novinara
o reformi zdravstvenog sustava, situaciji u
Zagrebu... (Ogranak Arbanasi, svibanj)
lipanj
Redovita godišnja međunarodna posjeta sudionika konferencije LIDA.
Završen godišnji ciklus udruge Mala filozofija prilika je zajednički snimak.
48
Mirjana Krizmanić (lipanj) prikupila je brojnu
publiku unatoč ‘supervažnoj’ nogometnoj utakmici u istome terminu.
srpanj i kolovoz
U ljetnjim mjesecima ritam je lakši.
Branje lavande prilika je za kreativne
radionice.
Srpanj, kolovoz i rujan obilježile su naše gošće iz Poljske (u sklopu projekta Erasmus).
Barbara i Kaja održale su brojne kreativne radionice, upriličile dvije Svaštarnice s poljskom tematikom, radile u bibliobusu, obišle knjižnice u županiji, usavršile hrvatski jezik...
Dogodilo se i to:
krajem srpnja, u 30.
tjednu 2012. nije
najavljeno nijedno
događanje u središnjoj knjižnici.
Dodatnu živost u
ljetnjim mjesecima
Knjižnici daje prisustvo praktikanata zadarskih studenata
knjižničarstva.
49
rujan
listopad
Voditelj Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali, dugogodišnji suradnik Gradske knjižnice Zadar, osebujni
voditelj manifestacija u organizaciji Knjižnice, Saljanin Ante Mihić diplomirao je na Odjelu za informacijske znanosti zadarskog Sveučilišta. Čestitamo!
Knjižnica ugošćuje razne
manifestacije. Tako se na
Dječjem odjelu i multimedijalnoj dvorani dogodio
dio jedinstvenog zadarskog
Festivala smokava.
U Hrvatskoj danas, nažalost, rijetkost je da postoji skupina
bez previše muke oko pronalažanja posla ili stručnog i
profesionalnog razvoja. Zato je Zadar Developers Hub vrlo
dobro došla inicijativa zadarskih, mahom mladih programera,
developera, webmastera i drugih povezanih zanimanja (za čije
nazive hrvatska jezična praksa još uvijek nije iznašla primjerene
istoznačnice). Dvoranu pune redovito, otprilike jednom mjesečno
u Gradskoj knjižnici Zadar. Knjižnica im je, naravno, širom otvorila vrata i nada se razvoju suradnje mimo korištenja prostora.
ZADAR
Na jednom od najzanimljivijih događanja u 2012.
Udruga Eko-Zadar ugostila je Maricu Jakoliš (OPG
Jakoliš) koja nas je podsjetila na autohtone vrste
sjemena voća i povrća dalmatinskog kraja.
DevelopersHub
50
Knjižničarski kružok u li.bar-u
tijekom radionice CSSU, događanja
s najduljim naslovom u 2012: “Knjižnični
programi i posebni programi poticanja čitanja
za osobe treće životne dobi, osobe smještene u
domovima umirovljenika, bolnicama i stacionarnim ustanovama te penalnim
ustanovama”
Prvi smo put ugostili provokativnu Mani Gotovac.
povodom Dana Gradske knjižnice
monodrama
prema tekstu
izvodi
redatelj
lje
Zadar pozivamo Vas i vaše prijate
Američka papisa
Esther Vilar
Jasna Ančić
Ozren Prohić
prijevod: Andrija Seifried
odabir glazbe: Nebojša Lakić
video oblikovanje: John Čolak
Dan Gradske knjižnice Zadar (4. listopada) redovito besplatno
nudi posjetiteljima Knjižnice neki koncert ili kazališnu predstavu. 2012. godine Jasna Ančić, prvakinja zadarskog HNK-a,
darovala je Knjižnicu izvedbom svoje monodrame Američka
papisa.
Također, na Dan Knjižnice redovno su nagrađeni naj-čitatelji.
Gradska knjižnica Zadar, S. Radića
11 b, srijeda, 3. listopada u 19 sati.
Ulaz slobodan.
studeni
Ne brinite, sve je u redu. To samo Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije simulira pred Knjižnicom hitnu
medicinsku intervenciju.
Svjetski dan besplatnih stripova, sedmi put u
Gradskoj knjižnici Zadar
Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom
cijele 2012. pružaju besplatnu pravnu pomoć socijalno
osjetljivim skupinama građana.
51
prosinac
U prosincu smo ugostili trodnevni Susret studenata - volontera Hrvatske u organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta u
Zadru. Bilo je to definitivno najveselije događanje u 2012. godini.
Dugogodišnja korisnica Gradske knjižnice Zadar i, unatoč
svojem tjelesnom hendikepu,
redovita posjetiteljica književnih susreta, Zadranka
Mirjana Mrkela predstavila je
u Knjižnici svoj prvi roman
svoj roman naslovljen Dragi
Olivere, posvećen Charlesu
Dickensu i brizi za djecu bez
roditelja.
U vrijeme Božića prostor Knjižnice rezerviran je za
humanitarne akcije poput prodajnih izložbi.
Zapazili ste na ovim stranicama mnogo spomena različitih
udruga (nevladinih organizacija). Od 2013. godine Gradska knjižnica Zadar dio je programa STEP zajedno s ovdje
nabrojenim partnerima kako bi, osim ustupanjem prostora
i medijskom promocijom, bila u mogućnosti udrugama
ponuditi i strukturiraniju podršku.
52
You have probably noticed on these pages a lot of mention of various non-governmental organizations. Starting
2013, Zadar Public Library became a part of the STEP
programme together with the partners listed here in order
to be able to offer NGOs more structured support beyond
providing venues and media promotion.
Komunikacijski kanali Gradske knjižnice Zadar
Zadar Public Library communication channels
klasični mediji Web 2.0
email
letak
plakat
youtube
/gkzadar
citylight
facebook
/gkzadar
PR
pozivnica
blogovi
traganje.wordpress.com
frikovi.wordpress.com
www.gkzd.hr
Objave, broj događanja od 2003. do 2012.:
Events and media coverage from 2003 to 2012
broj
događanja
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
233
351
338
285
315
broj
medijskih
objava
broj
medijskih
objava
broj
događanja
402
544
588
482
564
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
306 651
322 1388
357 1514
279 1512
303 704
broj objava u 2012.
papir
internet
Vox
eZadar
ostali
50
From 2009 to 2011 two
daily papers exist in
Zadar.
75 najava
Tijekom 2012. iz Knjižnice je poslano
događanja.
Library has sent 75 announcements to the media during 2012.
Vox
U vremenu od 2009. do
2011. u Zadru postoje
dvije dnevne novine.
popis događanja u 2012.: www.gkzd.hr/?q=hr/dogadjanja_2012
bibliografija članaka: www.gkzd.hr/?q=hr/biblio
Objave o događanjima u i oko knjižnice u 2012.
Media coverage in 2012.
057info.hr
24sata.hr
antenazadar.hr
ezadar.hr
hkdrustvo.hr
Hrvatsko slovo
zadardanas.hr
index.hr
Vijenac
matica.hr/Vijenac
narodni-list.hr
Slobodna Dalmacija
slobodnadalmacija.hr
Školske novine
vecernji.hr
Vox : glas Zadra
Vox tjednik
voxportal.hr
voxtv.hr
Zadarski regional
Zadarski list
zadarskilist.hr
zdnews.hr
znet.hr
Među događanja ne
ubrajaju se redoviti programi poput radionica ili
sastanaka udruga.
Regular meetings
and workshops are not
counted here.
100
150
Zadarski
list
Nastavlja se višegodišnji
trend smanjivanja obima
kulturnih rubrika u tiskanim medijima. Primjetan
je trend migracije informacija iz kulture na portale, npr. Večernji list.
Perennial trend of cutting
down of cultural sections
in printed media continues. There is a new trend
of migrating cultural
information to web portals, Večernji list newspaper for example.
53
Računalni sustav Gradske knjižnice Zadar
fiksna (IP)
telefonija
Kralješnica Gradske Knjižnice Zadar je čvrst
računalni sustav koji poslužuje potrebe središnje knjižnice (djelatnika i korisnika), ogranaka
Knjižnice, kao i županijske mreže knjižnica.
/
internet
The backbone of Zadar Public Library is a
robust computer system which serves
the needs of the central library
(both users and employees),
library branches and county
library network.
mobilna
telefonija
serveri
8
36
11
4
2
30
3
TM
1
8
Ime Prezime
ogranci
Ogranak Bili brig
Ogranak Arbanasi
TM
Svaki od ogranaka opremljen je računalima i perifernom opremom, prema
potrebama i mogućnostima.
TM
Each of the branches is equipped with
computers and peripheral devices, according to needs and where possible.
Ogranak Crno
TM
54
Ogranak Ploča
TM
Knjiga u điru (bibliobus)
www.gkzd.hr
Zadar Public Library website designed 2009
Mrežne stranice Knjižnice iz 2009. pokazale su se nefleksibilnim
couldn’t meet the Library dynamics. The aim of
za instituciju kao Gradska knjižnica Zadar. Cilj redizajna 2012. bio
je postizanje boljeg rukovanja sadržajem (content management), s
the 2012 redesign was achieving better content
management with emphasis on the presentation
naglaskom na prezentaciju događanja (od najave do poprate).
Kao sustav rukovanja sadržajem (CMS)
of events (from announcements to
reports). Drupal 7 was chosen as conodabran je Drupal 7 (otvoreni kod,
tent management system (opensource,
ugrađena podrška za RDF). Sav je posao
odrađen u kući: stranice su koncipirane
RDF supported). The work was done
in-house: new website was conceived
krajem 2011., a postavljene početkom
2012. godine. Kroz par mjeseci, uz ostale
towards the end of 2011 and set up in
the beginning of 2012. Within a few
svakodnevne poslove i zadatke, definirane su vrste sadržaja, pripadajući filtri
months and parallel to all the other
everyday tasks, we have defined content
(views), blokovi, grafika, i dr. Paralelno
types, views, blocks, graphics etc. The
je tekla i obuka osoblja. Stranice su
employees education ran parallel as
puštene u promet u svibnju 2012. nakon
well. The site was launched in May,
testiranja.
Prilikom redizajna mrežnih
Započet je retrospektivni unos kalendarafter testing. Calendar events from
skih natuknica (događanja) iz 2011., 2010. stranica izmijenjen je i izgled 2011, 2010 have been added in retrospect
itd. te pripadajućih fotogalerija i povezanih najposjećenije stranice Knjižni- together with photo galleries and conce - računalnog kataloga.
nected bibliographic records. Zadar Public
bibliografskih natuknica. Na ovaj način
Library contributes to building of collecwww.gkzd.hr prdionosi gradnji kolektivne
tive community memory in this way.
memorije zajednice kojoj služi.
Kroz 2012. na www.gkzd.hr postavljeno je:
> 20 vrsta sadržaja:
4.171 jedinica sadržaja:
1.500
254
900
~100
~1.300
Drupal podržava RDF
kalendarskih natuknica
galerija fotografija
bibliografskih natuknica
općenitih obavijesti
ostalih sadržaja (najave događanja, Američki kutak, klubovi čitatelja, razne upute...)
sadržaj www.gkzd.hr
Nađi knjigu, film...
Vodič za korisnike
Zbirke
Pitajte knjižničare
Zavičajna zbirka
Rezervacija građe
Europeana
Cijene upisa
Pravila posudbe
Pristup internetu
Radno vrijeme
Lokacije
Adresar
Za slijepe i slabovidne
Kućna dostava
Središnja knjižnica
Ogranci
Odrasli
Dječji odjel
Mediateka
Čitaonica tiska
Studijska čitaonica
Zavičajna zbirka
Pult
Američki kutak
Nabava i obrada
li.bar
Arbanasi
Bili brig
Crno
Ploča
Bibliobus
Stacionari
Matična služba
Silba
Molat
Narodne knjižnice
Školske knjižnice
Događanja i PR
Klubovi čitatelja
Projekti
Radionice za djecu
Tečajevi za umirovljenike
Morski utorak
Svaštarnica
Knjiga ljeta
Fotogalerije
Delmata
Perpetuum
How Yes No...
Volontiranje
Arbanasi za odrasle
Arbanasi za djecu
Boris Maruna
Bili brig za djecu
Bili brig za mlade
Dioptrija
Središnja za djecu
Središnja za teense
Tragači
Knjiški frikovi
O Knjižnici
Kalendar događanja
Izdanja
Facebook
Najave događanja
Galerije fotografija
Bibliografija članaka i
digitalna hemeroteka
(u nastajanju)
Poslanje
Godišnja izvješća
www.gkzd.hr kroz povijest
55
a
j
i
g
e
t
Stra
Štihvort iliti Riječ vodilja
The catchword: Strategy
Po
ljo
pri
Re
gio
na
lni
vre
da
raz
voj
.
15
20
.−
11
20
ja
gi
te
ra
in
56
ad
ra
te
gi
ja
Gr
.
15
do
If we
were looking for one
word, which by its
frequency of use and the
layers of meaning, marked the year
2012, it would be “strategy.” Zadar Public
Library has created its own strategy for the
period 2012 to 2015. However, we wanted to know
where is this little strategy of ours embedded further? We
learned with some effort that there are sectoral strategies (thematic key), the strategies of local and regional governments (geographical
key), etc. Indeed many strategies follow a common strategic framework of the
European Community (CSF). They represent prerequisite for funding from various
equally complex fund sources in Croatia and the EU.
St
in
se stit
kt uc
or io
sk na
a ln
ra a
zi i
na
sk
e
kn
již
ni
c
Gr
a
e
ds
ka
Za
da
r
ku
ltu
rn
20
a
St
ra
st
te
ra
te
gi
ja
gi
ja
ra
zv
oj
a
Žu
gr
pa
re
se gio
kt na
or ln
sk a
a i
ra
zi
na
ni
ad
a
js
k
Za
a
dr
a
ku
ltu
rn
a
Žu
pa
n
st
ra
ijs
te
ka
gi
ja
ra
va
zv
ts
oj
ka
na
ba
st
št
St
Hr
na
se cio
kt na
or ln
sk a
a i
ra
zi
na
ra
sk
te
a
šk
st
ip
ra
la
te
n
gi
M
ja
in
is
Na
ta
ci
rs
on
tv
a
al
na
ku
st
ltu
ra
re
te
gi
RH
ja
20
ra
12
zv
oj
.–
a
20
ku
14
.
ltu
re
u
RH
,2
00
3.
Ako bismo tražili jednu riječ koja je svojom učestalošću upotrebe i slojevitošću značenja obilježila cijelu 2012. godinu, bila bi to “strategija”. Gradska knjižnica Zadar
izradila je tijekom 2012. svoju strategiju razvoja do 2015. Međutim, zanimalo je nas je kamo se dalje naša mala strategija ugrađuje? Uz dosta
truda razabrali smo da postoje sektorske strategije (tematski
ključ), strategije jedinica lokalne i regionalne samouprave (geografski ključ), itd. Uistinu mnogobrojne strategije prate zajednički strateški
okvir Europske zajednice (CSF).
Preduvjet su za financiranje
iz različitih i jednako
složenih fondova
RH i EU.
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Znanstvena knjižnica Zadar
UDK 027.3(497.5 Zadar)”2012”
GRADSKA knjižnica (Zadar)
Gradska knjižnica Zadar 2012. :
godišnje izvješće = Zadar Public Library
2012 : annual report / <autor i urednik,
author and editor Mladen Masar>. Zadar :
Gradska knjižnica, 2013. - 56 str. : ilustr.
u bojama ; 30 cm
ISBN 978-953-7204-49-5
1. Usp. stv. nasl. 2. Masar, Mladen
140517037
Obrazloženje dodjele priznanja “Knjižnica godine” Gradskoj knjižnici Zadar
(http://www.hkdrustvo.hr/hr/novosti/odabrana_novost/508/)
“
Gradsku knjižnicu Zadar odlikuje kvaliteta djelovanja kojom se
svrstala među najznačajnije narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Njezine usluge i programi rada u potpunosti su okrenuti
zajednici u kojoj knjižnica djeluje, inovativni i usmjereni koliko
na trenutačne potrebe knjižnične zajednice, toliko i na budućnost. Gradska knjižnica Zadar svojim programima obrazovanja
korisnika za različite zahtjeve i potrebe, odgojnom i kulturnom
djelatnošću te ustrajnošću održavanja visoke razine djelatnosti i
javne vidljivosti, participiranja i inkluzije u prostoru grada i sredine, postavlja uzoran model knjižnice u zajednici i kao takva, po
jednoglasnom mišljenju Povjerenstva, kao prvi dobitnik priznanja
„Knjižnica godine“ predstavlja najbolji izbor, temelj i standard za
buduća dodjeljivanja priznanja “Knjižnica godine”.
Explanation of the “Library of the Year” Award.
(Croatian Library Association)
(http://www.nsk.hr/en/zadar-city-library-receives-library-of-the-year-award/)
“
The work of the Zadar City Library is characterized by a high quality of its activities which has placed it among the most significant
public libraries in the Republic of Croatia. Its services and programmes are entirely oriented towards the community in which
it operates, being innovative and directed at both the current and
future needs of the library community. Through its varied learning
programmes tailored to different social requirements and needs,
its educational and cultural projects, and persistence in maintaining the high level of all its activities, of public visibility, participation and inclusion in the life of its environment – both spatial and
social – the Zadar City Library has set a great example as a library
rooted in its community and as such, according to the unanimous
opinion of the Award Committee, it serves as a model for future
winners of the Library of the Year Award.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
211
File Size
12 717 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content