close

Вход

Log in using OpenID

17Ν_2014__7o_Λύκειο_Παγκρατίου.pdf

embedDownload
17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ…
Άλλα
Μηα ρνύθηα είζηε
Ακνύζηαθα παηδηά
΢ηόρν ζαο βάιαλε
θαη ζαο ππξνβνιάλε
«Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε
Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο
θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε
Μόλν κε δαθξπγόλα
ζαο θάλνπλ λα θιαίηε
΢πάλε ηελ πόξηα
λα ιπγίζνπλ ηα νξάκαηά ζαο
΢θιεξνί θη αζήκαληνη
ηα ηδαληθά ζαο πνιεκάλε
Ψσκί-Παηδεία-Ειεπζεξία θσλάδεηε γηα ύζηαηε θνξά
Σν αίκα ζαο θη ν ηδξώηαο ζαο αγθαιηάδνληαη
θαη ζην ρώκα ην πγξό θπιάλε
Μόλν κε απηά ηα είδε κειάλεο
γξάθεη γθξάθηηη ε ηζηνξία
Έλα ήηαλ ην δηθό ζαο γθξάθηηη θη έθαλε ην γύξν ηνπ θόζκνπ
Αιιά ρσξίο ηελ πξάμε ζαο
ηα Ειιεληθά ηνπ δελ ζα ήηαλ θαηαλνεηά.
Έγξαθε:
Με ξσηάο αλ ληθάο ή αλ ληθηέζαη, πξνρώξα
Λαμππινήρ Μαζηπογιάννη
Γελλήζεθαλ ήξσεο
Άληδεια
Φώλαμαλ θαη πάιαηςαλ
΢ηέιια
Δόζεθαλ θαη ιαβώζεθαλ
Άληδεια
Κηππήζεθαλ θαη πόλεζαλ
΢ηέιια
Πξνζθέξζεθαλ θαη δάξζεθαλ
Άληδεια
Επέκεηλαλ θαη δηώρζεθαλ
΢ηέιια
Πξνδόζεθαλ θαη ππέκεηλαλ
Άληδεια
Άληεμαλ θαη πέξαζαλ
΢ηέιια
Έδσζαλ θαη έθπγαλ
Άληδεια
Θάθηεθαλ κα ππάξρνπλ
https://www.youtube.com/watch?v=oDGck6Aubw0
https://www.youtube.com/watch?v=hwVZQ-RW3Xg
Άιθεζηηο
ΓΗΓΑ΢ΚΔΗ ΑΚΟΜΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΣΟΤ 73;
Μπνξνχκε αθφκε λα γηνξηάζνπκε ηελ ζεκεξηλή επέηεην κε φιε ηελ ζέξκε θαη
ηελ αγάπε πνπ ηεο αμίδεη, φπσο δειαδή ηελ γηνξηάδακε πξηλ θάκπνζα ρξφληα
πξηλ έιζνπλ ηα πάλσ θάησ κε ηελ θξίζε;
Ζξαθιήο
Μπνξνχκε λα μαλαέρνπκε κηα ζρεηηθψο ζαθή εηθφλα φπσο είρακε πξηλ ηα πνιχ
πεξίπινθα πνπ αθνξνχλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε;
Άιθεζηηο
Μπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πνχ βξηζθφκαζηε ρσξίο λα θαηακπεξδεπηνχκε κε
φια ηα πηζαλά θαη απίζαλα πνπ αθνχκε θαη γηα εδψ θαη γηα παληνχ ζηνλ θφζκν
θάζε κέξα;
Ζξαθιήο
Καη ρσξίο λα θαηακπεξδεπηνχκε κε ηα ηφζα θαη ηφζα πνπ άιια απνζησπνχληαη
θαη άιια εκείο νη ίδηνη είηε ή ηα μερλάκε είηε δελ πξνιαβαίλνπκε θαλ λα ηα
κάζνπκε ζην φξγην ππνπιεξνθφξεζεο θαη ππεξπιεξνθφξεζεο πνπ βξηζθφκαζηε
θάζε κέξα;
Άιθεζηηο
Γηα λα θαηαιάβνπκε αλ ππάξρεη δηαρξνληθφηεηα ζηα κελχκαηα ηεο γεληάο ηνπ
Πνιπηερλείνπ θαη ζε ηη ζπλίζηαηαη απηή ζα μεθηλήζνπκε κε δπν ηξαγνχδηα ηεο
επνρήο ηνπ θαη ζα δνχκε αλ ζπκίδνπλ θαη ην ζήκεξα:
https://www.youtube.com/watch?v=v8OB_OLphk8
http://www.youtube.com/watch?v=Ape1Nip_v74
Ζξαθιήο
Απηφ ήηαλ ηξαγνχδη πνπ γξάθηεθε ην ’73. Αιιά πφζν αθφκα πην επίθαηξν είλαη
ηψξα απφ ηφηε ζα ην θαηαιαβαίλακε αθφκα θη αλ αθνχγακε κφλν ηνπο ζηίρνπο…
΢αλ ζηαπξσκέλνο ζε ζηαπξφ πνπ δελ ηνλ βιέπνπλ
Παξαπαηάο, ηξεθιίδεηο θη φια κε ξπζκφ
Κη έρεηο θξνπξνχο θη αθεληηθά λα επηβιέπνπλ
Πσο αλ δηςάζεηο μχδη ζα `ρεηο γηα λεξφ
Άιθεζηηο
…ή αλ αθνχγακε κφλν ηνπο ζηίρνπο
΢αλ ζηαπξσκέλνο θαη ηξηγχξσ ζνπ Ρσκαίνη
Υαζθνγειάλε θαη κηινχλ γηα κνηξαζηά
εζχ δηςάο φπσο δηςνχλ κηιηνχληα λένη
Κη απηνί λα παίδνπλ ηε δσή ζνπ ζηα ραξηηά
1
Σέα
Μεξηθνί, αθφκα θαη πξννδεπηηθνί, έθηαζαλ ζηε ζεκείν λα ιέλε ζαλ ηνπο πην
αγθπισκέλνπο ζπληεξεηηθνχο φηη πξέπεη λα θαηαξγεζεί ε γηνξηή ηνπ
Πνιπηερλείνπ δηφηη αθφκε θαη άλζξσπνη ηεο γεληάο ηνπ Πνιπηερλείνπ πνπ ζηα
ληάηα ηνπο θαηαδεηνχληαλ απφ ηε ρνχληα, φπσο ν Πάγθαινο, ηψξα πξνθαινχλ
ιέγνληαο ην γλσζηφ «καδί ηα θάγακε» θαη ην «εκείο εξρφκαζηαλ ζπίηη ζαο λα
ζαο πξνηείλνπκε ξνπζθέηηα; Δζείο εξρφζαζηαλ ζηα γξαθεία θαη καο ηα
δεηάγαηε».
Γηάλλεο
Άξα δηθαηψλεηαη ν παζίγλσζηνο πξσηαγσληζηήο ηεο παξαθάησ θσηνγξαθίαο πνπ
βιέπεηε απφ κηθξνί ζηηο γηνξηέο, πνπ πξηλ πεζάλεη ζηα ηζφβηα πξφιαβε ζε θνληηλφ
ηνπ θειί ηνλ ζπλαγσληζηή ηνπ Πάγθαινπ πνπ έγηλε παζίγλσζηνο γηα ηα ππνβξχρηα
πνπ γέξλνπλ, θαη γεινχζε θαη έιεγε «Κνίηα πνηνη κε βάιαλε θπιαθή»;
2
Αγγειηθή
Αο επηζηξέςνπκε φκσο ζηηο πην νηθείεο πξφζθαηεο εηθφλεο καο.
Καλείο, πξνθαλψο, δελ κπνξεί λα κηιήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αιέμε
θαιχηεξα απφ ηνλ Παχιν Φχζζα
htt
https://www.youtube.com/watch?v=kiuasdiQT6k
Έγηλε ν θφζκνο κηα κεγάιε θπιαθή
θη εγψ ςάρλσ έλαλ ηξφπν ηα δεζκά λα ζπάζσ.
Έρσ έλα κέξνο πνπ κε πεξηκέλεη εθεί,
ζε κηα πνιχ ςειή θνξθή πξέπεη λα θηάζσ.
Μνπ είπαλ λα κελ θάλσ φλεηξα ηξειά,
λα κελ ηνικήζσ λα θνηηάμσ ηα αζηέξηα,
κα εγψ πνηέ κνπ δελ ηνπο πήξα ζνβαξά,
πήξα ηνλ θφζκν νιφθιεξν ζηα δπν κνπ ρέξηα.
Θέινπλε ηψξα λα κνπ θηηάμνπλ κηα θσιηά,
πνπ έρεη πάλσ ηεο ην θφβν, ηελ αζρήκηα
θη έλα θιάκα γνεξφ θαη κηα αιπζίδα βαξηά,
θνπβαιάεη ηελ θαηάξα ησλ ζεψλ θαη ηε βιαζθήκηα.
3
Γε ζα δαθξχζσ κα θαη δε ζα θνβεζψ.
Γε ζα αθήζσ λα κνπ θιέςνπλ ηα φλεηξα κνπ,
ειεχζεξα, ςειά, πνιχ ςειά πεηψ
θη φινη δειεχνπλ ηα πεξήθαλα θη αδέζκεπηα θηεξά κνπ.
Καη πεξηκέλσ θη άιια αδέξθηα γηα λα 'ξζνπλ
ζ' απηήλ ηελ θνξπθή πνπ φινπο πεξηκέλεη,
αξθεί λα κε δαθξχζνπλ θαη λα κε θνβεζνχλ
ζ' απηήλ ηελ έμππλε απάηε, ηελ θαινζηεκέλε.
Γη' απηφ απιψλσ μαλά πνιχ ςειά ηα δπν κνπ ρέξηα,
γηα λα θιέςσ ιίγν θσο απφ ηα ιακπεξά αζηέξηα.
Γελ αληέρσ εδψ θάησ θαη θνληεχεη λα κε πλίμεη
ησλ αλζξψπσλ ε κηδέξηα ηφζν, φζν θη ε ζιίςε.
Όηαλ θνβνχληαη πσο κπνξεί λα ηξειαζψ
κνπ ιελ λα πάσ θξπθά θάπνπ λα θιάςσ.
Καη λα ζπκάκαη πσο απηφ ην ζθεληθφ
είκαη κηθξφο πνιχ κηθξφο γηα λα η’ αιιάμσ.
https://www.youtube.com/watch?v=jTVHuoUZ8VQ
Μα εγψ κ’έλα άγξην πεξήθαλν ρνξφ
ζαλ αεηφο πάλσ απ’ ηηο ιχπεο ζα πεηάμσ.
΢ηγά κελ θιάςσ, ζηγά κε θνβεζψ,
ζηγά κελ θιάςσ, ζηγά κε θνβεζψ
Θα πάσ λα ρηίζσ κηα θσιηά ζηνλ νπξαλφ,
ζα θαηεβαίλσ κφλν αλ ζέισ λα γειάζσ
΢ηγά κελ θιάςσ, ζηγά κε θνβεζψ,
ζηγά κελ θιάςσ, ζηγά κε θνβεζψ.
https://www.youtube.com/watch?v=BHiKKuoddME&feature=share
Σέα
Άιινη ζεσξνχλ παξαηξαβεγκέλε ππεξβνιή λα ζπγθξίλνπκε ηηο κέξεο καο κε εθείλεο. Άιινη,
αληίζηξνθα, ιέλε φηη ηψξα είλαη ηα ίδηα θαη ρεηξφηεξα. Ση απφ ηα δπν ζπκβαίλεη; Γηα λα
απαληήζνπκε ζα πξέπεη λα επηζηξαηεχζνπκε θαη ην κπαιφ καο θαη ηελ θαξδηά καο. Αο δνχκε
φκσο θαη κεξηθέο αθφκα αληηξξήζεηο:
Αγγειηθή
Μεξηθνί ιέλε φηη φια εθείλα ήηαλ ζηαγφλα ζε σθεαλφ κπξνζηά ζηα φζα ζπκβαίλνπλ , ή θαη
ήδε ζπλέβαηλαλ ηφηε, ζην δηεζλέο επίπεδν θαη κφλν παξαπιαλεκέλε παηξηδνιαηξεία ηα θάλεη
λα θαίλνληαη ζεκαληηθά. Άιινη πάιη ιέλε φηη αθνχ δελ είκαζηε φινη Έιιελεο γηαηί λα
ηαιαηπσξνχκε θαη λα δαιίδνπκε ηνπο μέλνπο αλάκεζα καο κε ηηο δηθέο καο ηζηνξίεο θαη
εκθπιηαθέο πεξηπέηεηεο;
Σέα
Μεξηθνί θηάλνπλ ζην ζεκείν λα ζεσξνχλ φπνηνλ αγαπά ηελ Διιάδα θαζπζηεξεκέλν,
ξαηζηζηή, εζληθηζηή, ή θαη θαζίζηα. Δίλαη νη επεξσηήζεηο ηνπο απιά ζνθηζηείεο θαη εκηκάζεηα;
Έρνπκε θάηη λα ηνπο απαληήζνπκε; Αο δνχκε πξψηα απ’φια θαη πξφζθαηεο εηθφλεο απφ ην
δηεζλέο ζθεληθφ¨ Σελ ίδηα επνρή κε ηα γεγνλφηα πνπ επαθνινχζεζαλ ηα εδψ γεγνλφηα κεηά ηελ
δνινθνλία ηνπ Αιέμε, μεηπιίγνληαλ ζηελ Παιαηζηίλε ζθελέο φπσο ε εμήο, πνπ δελ δηαθέξεη θαη
απφ απηέο πνπ θαη ζήκεξα βιέπνπκε εθεί:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Αγγειηθή
Βεβαίσο ζηελ θσηνγξαθία απηή θαηαγξάθνπκε ηα ζήκα ηεο λίθεο πνπ θάλεη
ζπλνκήιηθή καο
16
17
18
Eηξήλε
Σν κσξάθη πνπ απνραηξεηά ε κεηέξα ηνπ ρηππήζεθε απφ δαθξπγφλν
19
Μαξηγθιέλα
Μηα εηθφλα πνπ φινη καο είδακε πξηλ ιίγνπο κήλεο εδψ…
…θαη κηα εηθφλα απφ κέξεο ηνπ 36 πνπ φζνη αζρνιεζήθακε κε ηνλ Δπηηάθην
ηνπ Ρίηζνπ μέξνπκε φηη έθαλε παγθφζκην θαη αηψλην ζχκβνιν ηνλ ζξήλν ηεο
κάλαο ελφο δηαδεισηή ηεο Πξσηνκαγηάο πνπ νη θίινη ηνπ ηεο ηνλ θέξαλε πάλσ ζε
πφξηα
20
Μπάιια
Ζ θσηνγξαθία ελφο λεθξνχ δηαδεισηή ζηελ Ακεξηθή , ζην Κελη ην 1971, ηνλ
θαηξφ ηνπ θηλήκαηνο θαηά ηνπ πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ πνπ δείρλεη πφζν καθξηά θαη
πφζν θνληά είκαζηε φινη θαη πφζν παγθφζκηα θαη δηαρξνληθά είλαη φζα βιέπνπκε
21
Δηξήλε
Πφζν δηαθνξεηηθνί θαη πφζν φκνηνη είλαη φινη νη επηηάθηνη
αλεμάξηεηα απφ θπιή, ηφπν, ζξεζθεία ή ηδενινγία
Αγγειηθή
Σν «πνηνο ηελ δσή κνπ πνηνο ηελ θπλεγά;» δελ πάιησζε ινηπφλ , απιψο
γεληθεχηεθε
https://www.youtube.com/watch?v=FdvzQqJvf38
22
Σέα
΢ηελ Ηζπαλία μεηπιίγνληαλ ζθελέο φπσο εδψ ζηηο ΢θνπξηέο
http://www.zougla.gr/blog/article/572076
Άιθεζηηο
΢πγθηλεηηθφηαηεο είλαη νη εθδειψζεηο αιιεινζπκπαξάζηαζεο αγαλαθηηζκέλσλ
κηαο ρψξαο ζηελ άιιε, αο αθνχζνπκε ηξαγνχδη Ηζπαλψλ αγαλαθηηζκέλσλ φηαλ ν
ζπληαμηνχρνο Γεκήηξεο Υξηζηνχιαο εδψ απηνθηφλεζε κε πηζηφιη ζην ΢χληαγκα
https://www.youtube.com/watch?v=T0upnAY0D4I
Αγγειηθή
Λνηπφλ; Δπηκέλνπκε φηη φπσο πάληα κπνξνχκε λα μαλαδηδαρηνχκε απφ ην
Πνιπηερείν πξάγκαηα πνπ δηαρξνληθά ππάξρνπλ, πάληα λα δηδαζθφκαζηε θαη λα
μαλαδηδαζθφκαζηε; Ναη:
Άιθεζηηο
Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε εμνπζία θνβάηαη ηηο ζηηγκέο απηέο είλαη ε γεληθή
ελεκέξσζε πνπ πξνθαινχλ θαη ην έκπξαθην παξάδεηγκα πνπ δίλνπλ.
Απφδεημε: Σν ηαλθο πνπ εηζέβαιε ζην Πνιπηερλείν γηα λα ζσπάζεη ν
ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο πνπ επαλειάκβαλε «Δδψ Πνιπηερλείν, εδψ Πνιπηερλείν,
ζαο κηιάεη ν ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο ησλ ειεχζεξσλ αγσληδφκελσλ θνηηεηψλ, ησλ
ειεχζεξσλ αγσληδφκελσλ Διιήλσλ»....
https://www.youtube.com/watch?v=xl3biKzs9kg
Φισξίδεο
Απηά ζηελ Διιάδα ηνπ ’73. ΢ηελ Γηνπγθνζιαβία ηνπ ’99 είδακε ηειενπηηθφ
ζηαζκφ λα βνκβαξδίδεηαη γηαηί εθδνρή πνπ κεηέδηδε δελ ήηαλ ε εθδνρή ηνπ
Ακεξηθαληθνχ δηθηχνπ ΢ηΔλΔλ.
Μάξθνο
΢ην Ηξαθ ηνπ 2003 είδακε ην μελνδνρείν «Παιαηζηίλε Υνηέι» λα δέρεηαη βφκβα
Ακεξηθαληθνχ ηαλθο θαη αλάκεζα ζηνπο ηξεηο δεκνζηνγξάθνπο πνπ ζθνηψζεθαλ
λα είλαη έλαο Ηζπαλφο δεκνζηνγξάθνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ είρε μαλαγίλεη
απφπεηξα απφ Ακεξηθαληθφ αεξνπιάλν ιίγνπο κήλεο πξηλ ελψ κηινχζε απφ ηα
θαλάιη Αι Σδαδήξα ζην Καηάξ.
Βαιέξηνο
Να ήδε έλα πξψην δηαρξνληθφ θαη δηεζλέο κήλπκα ησλ ειεχζεξσλ
πνιηνξθεκέλσλ ηεο ζηηγκήο ηνπ Πνιπηερλείνπ: Ζ εμνπζία απεηιείηαη απφ ηελ
αιήζεηα γηα φζα θξχβεη.
Αι Γθαρνπάξη
Ζ ρνχληα ήζειε λα ηα δηαδίδεη σο θήκεο γηα λα ηξνκνθξαηεί θαη λα ηα δηεςεχδεη
σο ζηνηρεία γηα λα κελ εθηίζεηαη ζην εμσηεξηθφ. Αλ βξεζνχλ άλζξσπνη πνπ ΚΑΗ
δελ ζα ηξνκνθξαηεζνχλ ΚΑΗ ζα ηνικήζνπλ λα ηελ εθζέζνπλ ηφηε πεηάεη θάζε
κάζθα θαη ζθνηψλεη.
23
Γθίλε
Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πφζν ξηζθάξεζαλ νη λένη ηνπ Πνιπηερλείνπ λα
κεηαδψζνπλ ηα απαγνξεπκέλα λέα θαη ρσξίο βέβαηα λα έρνπλ ηηο πιάηεο ηνπ
παλεπηζηεκηαθνχ αζχινπ πνπ ήμεξαλ φηη ζα παξαβηαζηεί.
Απηφ ζε ηη αλαηξείηαη απφ ην ηη έθ αλαλ νη ειεχζεξνη πνιηνξθεκέλνη ηνπ
πξηλ βξεζνχλ εθεί θαη απφ ην ηη έγηλαλ ή έθαλαλ κεηά;
Πεγή
Πξηλ απφ απηφ νη μέλνη δεκνζηνγξάθνη ξσηνχζαλ αλ ε Διιεληθή λενιαία, ηελ
νπνία ζεσξνχζαλ ηελ πην πεηζήληα λενιαία ηεο Δπξψπεο, κπνξνχζε λα
ζπκπνξεπζεί κε ηελ λενιαία ηεο Γχζεο πνπ ζηελ Γαιιία έθαλε ηνλ Μάε ηνπ ’68 ,
ζηελ Ακεξηθή ην αληηπνιεκηθφ θίλεκα πνπ ζηακάηεζε ηνλ πφιεκν ζην Βηεηλάκ
θαη ζηελ Αγγιία άθνπγε ηνπο Μπεηιο λα πεξλάλε απφ εξσηηθά ηξαγνχδηα εθήβσλ
θαη εξγαηφπαηδσλ ζε ηξαγνχδηα πνπ δηαπίζησλαλ ηελ κνλαμηά θαη ηελ
αιινηξίσζε ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη κεηά ζε ηξαγνχδηα κε νξακαηηζκνχο γηα
παγθφζκηα εηξήλε.
Κπξηαθνπνχινπ
Πξηλ μαλαδνχκε, φπσο πάληα αιιά πην πξνζεθηηθά, κεξηθνχο απαγνξεπκέλνπο
ζηίρνπο, πνπ άθνπγαλ νη δηθνί καο λένη αο πξνζζέζνπκε φηη κεηά απφ ην
Πνιπηερλείν ξσηνχζαλ νη μέλνη δεκνζηνγξάθνη αλ ε Γπηηθή λενιαία κπνξνχζε
λα ζπκπνξεπζεί κε ηελ Διιεληθή.
Κνξάθε
Σν αλ ηψξα ζηηο κέξεο καο ε ηνπηθή εμνπζία δελ ζεσξεί φηη εθηίζεηαη ζηελ
παγθφζκηα θνηλή γλψκε γηαηί ε παγθνζκηνπνηεκέλε εμνπζία είλαη ίδηα θαη
ρεηξφηεξε θαη επεηδή αδέζκεπηε ελεκέξσζε δελ ππάξρεη πιένλ πνπζελά,
θαζηζηά ηα δηδάγκαηα εθείλα απεξραησκέλα ή πην επίθαηξα απφ πνηέ;
Κπξηαθνπνχινπ
Ο πξαγκαηηθφο θίλδπλνο ηψξα είλαη , αληηζέησο, φηη ε εμνπζία έρεη αλαθαιχςεη
ηξφπνπο λα δηαβξψλεη απφ κέζα ηα θηλήκαηα πνπ ηελ ακθηζβεηνχλ
νξγαλψλνληαο κε δηθνχο ηεο πξάθηνξεο ηηο ρεηξαγσγνχκελεο εμεγέξζεηο πνπ
είδακε ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Κνξάθε
΢ε απηφ ε απάληεζε είλαη λα μερλάκε ηα αξρηθά αγλά θηλήκαηα θαη λα μεθηλάκε
αθειέζηαηα απφ ην κεδέλ; Ή είλαη λα ζθεθηφκαζηε αθφκα πην πνιχ απφ απηνχο
πνπ ηα κειέηεζαλ γηα λα ηα δηαιχζνπλ; Καη αθνχ βέβαηα πξψηα δηδαρηνχκε θαη
αθνχ κεηά θάλνπκε θαη αλάιπζε ησλ θαηλνχξγησλ δεδνκέλσλ.
Ησάλλα
Σν Πνιπηερλείν , απφ ηελ ζθνπηά απηή είλαη κηα ζηηγκή παληνηεηλή θαη
παγθφζκηα. Σα απαγνξεπκέλα ηξαγνχδηα πνπ ζπλδαχιηζαλ ηελ ςπρή ησλ
αλζξψπσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ ζηηγκή απηή ήηαλ γξακκέλα απφ αθηηβηζηέο
κε θαζαξφηαηε ζθέςε θαη κε ηεξάζηηα ζέιεζε θαη δηάζεζε γηα απηνζπζία.
Μπάια
Αο αθνχζνπκε, ζε πεδφ ιφγν γηα λα ηνπο παξαθνινπζήζνπκε θαιχηεξα, ηνπο ζηίρνπο ηνπ
Παλαγνχιε πνπ έρνπκε αθνχζεη δεθάδεο θνξέο ηξαγνπδηζκέλνπο απφ ρνξσδίεο ηεο ζεκεξηλήο
γηνξηήο θαη κεηά αο αθνχζνπκε ηα ιφγηα ηνπ κέζα ζην ζηξαηνδηθείν γηα λα θαηαιάβνπκε πφζν
ζθεπηφκελνη θαη πφζν ηηηάληνη αγσληζηέο ππήξμαλ νη άλζξσπνη πνπ ειεχζεξνη κέζα ζηελ ζαλ
ηάθν θπιαθή ηνπο, αληί λα ρξεηάδνληαη ζπκπαξάζηαζε θαη εκςχρσζε απνηεινχζαλ νη ίδηνη
24
ζπκπαξάζηαζε θαη εκςχρσζε ζηνπο εθηφο θπιαθήο θπιαθηζκέλνπο κέρξη πνπ θαη εθείλνη
ζηάζεθαλ ζην χςνο ηεο ζηηγκήο πνπ δεκηνχξγεζαλ.
Μάξσ
΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΢ΖΜΔΡΑ
΢βεζκέλε θιφγα πνπ πάληα θαίεη.
΢θέπαζκα ηάθνπ ρσξίο λεθξνχο.
Μάηηα θιακέλα πνπ ζε θνηηάλε.
΢θέςεηο θξπκκέλεο ζε πξνζθαινχλ.
Πίζηε θη ειπίδα ραξνπαιεχνπλ.
Πλέκα θη αιήζεηα ζηηο θπιαθέο.
Άγηεο πξνζπάζεηεο λαπαγηζκέλεο.
Φσλέο αλζξψπσλ ζε πξνζθαινχλ.
Μπάια
΢πφξνο νξγήο πέθηεη ζην ρψκα.
Μήλπκα πάιεο ηξέθεη θηεξά.
΢πίζα θεγγίδεη κεο ζην ζθνηάδη.
Νένη αγψλεο ζε πξνζθαινχλ….
Ησάλλα
...Όρη άιια δάθξπα θιείζαλ νη ηάθνη.
Οδεγνί ηεο ειπίδαο νη πξψηνη λεθξνί…
Λνπινχδη θσηηάο βγαίλεη ζηνπο ηάθνπο
Μήλπκα ζηέιλνπλ νη πξψηνη λεθξνί.
Μάξθνο
Με ηη πξάμεηο ελζάξθσζε ηα πνηήκαηά ηνπ απηά; Όινη μέξνπκε. Έθαλε ηελ
βνκβηζηηθή απφπεηξα θαηά ηνπ δηθηάηνξα. Πψο εθθξάζηεθε ζην ζηξαηνδηθείν;
Ζξαθιήο
«...Τπφ κηα έλλνηα ράξεθα πνπ αζηφρεζε ε βφκβα κνπ θαηά έλα κέηξν φηαλ
πεξλνχζε ην απηνθίλεηφ ηνπ. Δίκαη αγσληζηήο, φρη δνινθφλνο. Καη ην λα
πνιεκήζεηο ελαληίνλ κηαο ρνχληαο δελ ζεκαίλεη λα ζθνηψζεηο ηνλ εγέηε ηεο πνπ
είλαη απιψο έλαο παιηάηζνο-καξηνλέηα πνπ ηελ παίδνπλ μέλα ζπκθέξνληα, νχηε
λα ζθνηψλεηο ηνπο ηειείσο αλαιψζηκνπο αζηπθχιαθεο ή ζηξαηηψηεο ηεο, εθ ησλ
νπνίσλ αλ θάπνηνπο ζθφησλα δελ ζα κπνξνχζα λα αληέμσ ηηο ηχςεηο.
Μάξθνο
Σν λα πνιεκήζεηο κηα ρνχληα ζεκαίλεη λα ηελ αθνπιίζεηο, θαη απηφ ζεκαίλεη φηη
έλαο κεγάινο αξηζκφο ζηξαηησηψλ δελ ζα ππαθνχζεη ηηο εληνιέο ηεο, θαη ην λα
ηνπο πξνηξέςεη θάπνηνο ζε θάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη ζα ηνπο απνδείμεη πσο είλαη
αλζξσπίλσο δπλαηφλ λα αληέμεη ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο αλππαθνήο, φπσο
απέδεημα γξάθνληαο ζηνλ εγέηε ζαο φηη είλαη παιηάηζνο ζε φιεο ηηο αηηήζεηο
ράξηηνο πνπ κνπ θέξαηε λα ππνγξάςσ γηα λα κε εθηεζεί ην θαζεζηψο ζαο ελψπηνλ
ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ είραλ αληηξξήζεηο γηα ηελ εθηέιεζή κνπ, θαη γηα λα
κε θαλείηε ηαπηφρξνλα αλίζρπξνη ελψπηνλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζέιαηε λα
ηξνκνθξαηήζεηε.
25
Ζξαθιήο
Ζ αγφξεπζή κνπ δελ είλαη πεξηθξφλεζε ηνπ ζηξαηνδηθείνπ, δηφηη εζείο νχηε
δηθαζηήξην είζηε αθνχ είζηε απιψο πξντζηάκελνη βαζαληζηψλ, θαη νχηε θαη
ζηξαηησηηθνί είζηε δηφηη δελ είζηε ζηξαηηψηεο αιιά ιηπνηάθηεο. Δγψ ιηπνηάθηεζα
απφ ηνλ ζηξαηφ ζαο γηα λα ππεξεηήζσ ηελ παηξίδα κνπ, φπσο ηελ
ππεξεηψ θάζε κέξα ζηνλ ζάιακν βαζαληζηεξίσλ, εζείο ιηπνηαθηήζαηε απφ ηελ
ρψξα ζαο κε ην λα κε ιηπνηαθηήζεηε απφ έλαλ ζηξαηφ πνπ δέρεηαη δηαηαγέο
ελαληίνλ ηεο ρψξαο ηνπ θαη ηνπ ιανχ ηεο.
Μάξθνο
Αιινίκνλν ζην έζλνο πνπ κε θάζε ηχξαλλν πνπ γελλά δελ γελλά θη έλαλ
ηπξαλλνθηφλν.»
Ζξαθιήο
Αο πξνζέμνπκε πψο έρνπλ ρακειψζεη θεθάιη θαη κάηηα νη θξνπξνί ηνπ θαζψο
αθνχλε ηη ιέεη ζηνπο δηθαζηέο ηνπ αθνχ πξψηα ηνπο άθνπζε θαη θξάηεζε
ζεκεηψζεηο.
26
΢ηέιια
Αο δνχκε ινηπφλ πψο θιηκαθψζεθαλ ηα ζπλζήκαηα ησλ πνιηνξθεκέλσλ θαζψο ,
φπσο ιέεη ν πνηεηήο «δελ είραλ βφιηα, νχηε κπαξνχηη
θαη γέκηζαλ ηα θαλφληα κφλν κε ηηο θαξδηέο ηνπο»:
Μάξσ θαη Ησάλλα
Κάησ ε ρνύληα
Κάησ ε ρνύληα
΢πκπαξάζηαζε ιαέ
΢πκπαξάζηαζε ιαέ
Ψσκί-παηδεία-ειεπζεξία.
Ψσκί-παηδεία-ειεπζεξία
Απόςε πεζαίλεη ν θαζηζκόο
Απόςε πεζαίλεη ν θαζηζκόο
Είκαζηε ελσκέλνη θαη απνθαζηζκέλνη
Είκαζηε ελσκέλνη θαη απνθαζηζκέλνη
Λαέ, ιαέ, ή ηώξα ή πνηέ
Λαέ, ιαέ, ή ηώξα ή πνηέ
Λαέ πνιέκα, ζνπ πίλνπλε ην αίκα
Λαέ πνιέκα, ζνπ πίλνπλε ην αίκα
Λαέ πεηλάο, γηαηί ηνπο πξνζθπλάο;
Λαέ πεηλάο, γηαηί ηνπο πξνζθπλάο;
Λαέ πεηλάο, γηαηί δελ ηνπο θξεκάο;
Λαέ πεηλάο, γηαηί δελ ηνπο θξεκάο;
Ε΢Α, Εο-Εο βαζαληζηέο
Ε΢Α, Εο-Εο βαζαληζηέο
https://www.youtube.com/watch?v=Rk2T6uNC8QA
Μάξσ θαη Ησάλλα
θαη ν «ρνξφο ησλ πνιηνξθεκέλσλ»
Απόςε ζθνηώλνπλ ηα παηδηά ζαο
Απόςε ζθνηώλνπλ ηα παηδηά ζαο
΢ε γλσξίδσ από ηελ θόςε…
https://www.youtube.com/watch?v=gKh-llT1ynQ
27
Άληδεια
Αο έξζνπκε μαλά ζην εδψ θαη ζην ηψξα:
Άληδεια
Με ηφζα δαθξπγφλα θαη ηφζα ρεκηθά ιεθηά γηα ηα βηβιία δελ έρνπλ ηψξα πηα
28
Μπάια
Δίζαη παηδί ζηα δεθαελληά ζνπ ρξφληα
είζαη παηδί κα ζηα καιιηά ζνπ ρηφληα
καο ήξζαλ δχζθνινη θαηξνί.
΢ηελ θφςε ησλ θπκάησλ ζα βαδίζεηο
θαζψο θνπζθψλεη ε ζάιαζζα πνιχ
κα απ’ηηο θξαπγέο ηνπ πιήζνπο κε κεζχζεηο
θξάηα ηε ζθέςε θαζαξή,
είζαη παηδί ζηα δεθαελληά ζνπ ρξφληα.
Μαξηγθιέλα
Με θαξηεξάο απ’ηνπο ζενχο βνήζεηα,
κε θαξηεξάο απ’άιινπο ηελ αιήζεηα
ζπ ζ’αλεβείο ζην Γνιγνζά.
Μνζρνβνινχλ ηα ινχινπδα ηε λχρηα
φκσο ζθνξπνχλ ζηεο αχξαο ηελ πλνή
γίλε πνπξλάξη π’αληέρεη θαη ξηδψλεη
ζε βξάρηα μέξα ρέξζα γε
κε θαξηεξάο απ’ηνπο ζενχο βνήζεηα.
Άλλα
Κξάηα γεξά ζηε δχζθνιε ηελ ψξα,
θξάηα γεξά ζηνπ θαζηζκνχ ηε κπφξα,
ζ’έρεη ν ιαφο νδεγεηή.
Σελ ζθέςε αξκάησζε κε λνχ θαη γλψζε,
ζηελ πείξα ησλ παιηψλ λα’λαη πηζηή
θη απφ ηελ ήηηα θάλε λα ππξγψζεη
λίθε πεξήθαλε ηξαλή,
θξάηα γεξά ζηε δχζθνιε ηελ ψξα.
http://www.youtube.com/watch?v=sTm3FVMODXM
29
https://www.youtube.com/watch?v=ABIO8OByHFw&feature=related
VIDEO 9
https://www.youtube.com/watch?v=NyTPhhty6Ys&feature=related
VIDEO 10
Μειίλα
Με ην πάξνπκε ιάζνο φκσο θαη λνκίζνπκε φηη φια απηά είλαη παηρλίδη ή ζέακα,
αο αλαινγηζηνχκε απιψο γηαηί απηφ ην ηξαγνχδη επεβίσζε ζαλ λα ήηαλ ρηεζηλφ
απφ ην 1908 πνπ γξάθηεθε κέρξη πξηλ 3-4 ρξφληα πνπ ην μαλαρξεζηκνπνίεζαλ
θαη νη αγαλαθηηζκέλνη θαη ην Αι Σζαληήξη πνπ ζέιεζε λα ηνπο ζπληξέμεη, αιιά
ηψξα θακηά θνξά, ηδίσο φηαλ είκαζηε απνγνεηεπκέλνη, ληψζνπκε ηα 3-4 απηά
ρξφληα ζαλ αηψλεο νιφθιεξνπο πνπ πέξαζαλ ρσξίο ίρλνο ηεο αξρηθήο νξκήο
Μηα πνιχ απιή απάληεζε είλαη ε εμήο:
Όηαλ πξσηνγξάθηεθε, γξάθηεθε γηα λα γηνξηάζεη αγψλεο πνπ ήδε έγηλαλ θαη φρη
απιψο γηα λα πξνηξέςεη ζε αγψλεο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ ζην κέιινλ.
https://www.youtube.com/watch?v=0TmDYoHJg6Y
https://www.youtube.com/watch?v=-8Gp2OVlhlE
Απηφ πνπ εδακε ζην νξηηδηλαι είλαη θαηξνο ηνζε θησρεηαο πνπ ε ηξαγνπδηζηξηα
γπλαηθα ηνπ κπνπδνπμε κε ηα ξνπρα ηεο δνπιεηαο αθεζε ην ληεθη ηεο θαη πεγε
ζην δσκαηηαθη δηπια θαη γελλαεη κε κηα κακκή, δειαδε ε θνξνχια ηεο αθνπγε
πεληεο απ’ηελ θνηιηα ηεο καλαο ηεο αθνκα. Αξγνηεξα εγηλε κεγαιε ηξαγνπδηζηξηα
Μαξηγθιέλα
Οπζηαζηηθά νινθιεξψζακε κέρξη έλα βαζκφ, απφ πιεπξάο πξάμεο θαη θξαηάκε
φηη νη αθηηβηζηέο ηχπνπ Πνιπηερλείνπ ηελ ζπλδχαδαλ κε ζθέςε θαη ελεκέξσζε θη
φρη κφλν κε γηανπξηψκαηα.
Άλλα
Αθνχ δε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζπλδπάδνληαη ειηθίεο κεηάβαζεο αο κε
ρσξίζνπκε κε αηζζήκαηα κεξηθά πνπ άγγημαλ θαη ηξαγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ
ζέκαηνο.
Παλαγηψηεο
Αθφκα θαη νη αξραίεο ηξαγηθέο ηξηινγίεο ηειείσλαλ κε ηέηαξην ζέκα κηα ζχληνκε
θσκσδία ζπλαθνχο ζέκαηνο.
Βαγγέιεο
Αο πάκε ινηπφλ θαη ζε θάπνηα αλζξψπηλα κελ αιιά θαη θσκηθά ηνπ θαηξνχ ηεο
ρνχληαο, ζε ζηπι θσκσδίαο ζπλαθνχο ζέκαηνο:
30
Αλ δελ ηαηξηάζνπκε πώο ζα ζπκπεζεξηάζνπκε;
(Γνλείο ν Παλαγηώηεο θη ε Μαξηγθιέλα, θνηηήηξηα θόξε ε Άλλα, ζπκπεζέξα ε Μειίλα,
θνηηεηήο αξξαβσληαζηηθόο ν Άγγεινο)
(Τα νλόκαηα Αγεζίιανο θαη Ιάζσλ ζην έλα ζόη θαη Αξηζηείδεο θαη Έθε ζην άιιν δείρλνπλ θαη
θάπνηα ηαμηθή δηαθνξά)
(Bηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: Η θεληξηθή ηδέα ηεο πινθήο είλαη από ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ
ηνπ Χξόλε Μίζζηνπ «Χακνγέια ξε, ηη ζνπ δεηάλε;»)
Σθελή Α(ζην ζπίηη)
Μπαμπάρ:
Απηφ ήηαλ! Θα πάσ λα ηεο ηα ςάιισ θη αο είλαη θαη ζηε θπιαθή. Όινη ην κάζαλε.
Μαο έθαλε ε κνλαρνθφξε καο ξεδίιη ε ζηελ γεηηνληά.. Καη θαιά ε γεηηνληά. Αιιά
θαη ζηε δνπιεηά σο θη ν πξντζηάκελνο ηφκαζε. Πνπ εγψ δηθαίσκα δελ είρα δψζεη
πνηέ! Καη ηψξα, θνηδάκ ηκεκαηάξρεο λα ξίρλσ ηα κνχηξα κνπ λα ςάμσ κέζνλ
ζηελ αζηπλνκία. Μέρξη θη εθείλνλ ηνλ αρψλεπην ηνλ μάδειθφ ζνπ παξαθάιεζα
πνπ ηνχρακε θφςεη ηελ θαιεκέξα ηφηε πνπ καο έξημε ζηα θιεξνλνκηθά. Άζε λα
κε ζπκάκαη θαιχηεξα ηη κνχπε.
Μαμά:
Ση ζνχπε; ΢πκπέζεξν ζηελ αζηπλνκία έρεη. Θα κπνξεί λα βνεζήζεη.
Μπαμπάρ:
Οφφρη! Μνχπε φηη ε πξνθνκκέλε καο κε ηνπο αιεηαξάδεο πνπ έκπιεμε δελ έρεη
δηθαίσκα λα ηνλ θάλεη ξεδίιη. Ση ζέιακε θαη ηε ζπνπδάδακε κνχπε. Απηφο ηελ
θφξε ηνπ ηελ θξάηεζε ζπίηη θαη ηελ πάληξεςε. Δθεί είλαη ε ζέζε ηεο ιέεη θη φρη κε
θνηηεηέο πνπ πνηνο μέξεη ηη ιέλε θαη ηη θάλνπλ καδί.
Μαμά:
Απ’ηε δήιεηα ηνπ ηα ιέεη ν παιηνηελεθέο. Καιφ γηα άλζξσπν δελ έρεη πεη. Καη
ζηγά ηνλ γακπξφ πνπ βξήθε ζηελ θφξε ηνπ. Βνεζφο θαξκαθνπνηνχ.
Μπαμπάρ:
Εήιεηα-μεδήιεηα , εγψ ζα ηηο θηιήζσ ηηο θαηνπξεκέλεο πνδηέο κε ηελ αλαηξνθή
πνπ έδσζεο ζηελ θφξε ζνπ.
Μαμά:
Αξηζηείδε απηά κε ηηο αλαηξνθέο λα η’αθήζεηο. Κνπκάζηα ζαλ ηνλ μάδειθφ ζνπ
ηνλ Μίιην ην ζφη κνπ εκέλα δελ είρε. Κη εζχ, κε ράζεη ε θφξε ζνπ θαη δελ
γλσξίζεη ηνλ ζπνπδαίν ζείν, ηεο ηνλ γλψξηζεο επεηδή ήηαλ αλχπαληξνο θη αληί γηα
παηδηά ήζειε λα βιέπεη η’αλήςηα. Ση γχξεπε ν μάδειθφο ζνπ ζηηο εμνξίεο
Αξηζηείδε; Καη γηαηί ηνλ πηάζαλε πξψην-πξψην ηψξα; Καη γηαηί ηνπ πήγαηλε
ηζηγάξα ε θφξε ζνπ ζηε θπιαθή; Γελ ζα ηε θαθειψζαλε ιεο; Κη εζέλα θαθνκνίξε
κνπ θάθειν ζα ζνπ’ρνπλε. Καη ιέο γηα ην δηθφ κνπ ην ζφη; Καη ην πψο ηελ
αλέζξεςα εγψ;
Μπαμπάρ:
Καιά-θαιά, άιιν πξνέρεη ηψξα
Μαμά:
Ακ’βέβαηα , ηψξα πνπ ιέσ γηα ην δηθφ ζνπ ην ζφη αξρίζακε ηα θαιά-θαιά
Μπαμπάρ:
Γπλαίθα εξέκεζε. Πξέπεη λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε.
31
Μαμά:
Έρεηο δίθην . θη εγψ απ’ηε ζηελνρψξηα κνπ εθλεπξίδνκαη κε ην παξακηθξφ. Ακ’ ην
άιιν; Ζ ζπκπεζέξα ηη ζα ιέεη;
Μπαμπάρ:
΢νπ’ρσ πεί λα κε ηε ιεο ζπκπεζέξα. Γελ έγηλε αθφκα ν γάκνο.
Μαμά:
Γάγθσζε ηελ γιψζζα ζνπ γξνπζνχδε.
(Τάθ-ηάθ ζηελ πόξηα)
Μαμά:
Βξέ, θαιψο ηελ ζπκπεζέξα Υίιηα ρξφληα ζα δήζεηο, Γηα ζέλα ιέγακε.
Σςμπεθέπα:
Σέηνην θαθφ ζαο βξήθε θαη ζεηο γηα κέλα ιέγαηε; Ααα, άκπαια πνπ είλαη ηα παηδηά
ζήκεξα! Απ’ην πξστ ηξέρσ. ΢αο ην ιέσ φκσο γηαηί εγψ ςέκαηα δελ ιέσ. Γηαθσλψ
θάζεηα κε ηελ θφξε ζαο θαη κε ηελ αλαηξνθή πνπ ηεο δψζαηε. Θέ κνπ ζπγρψξα
κε αιιά γηα ην γηφ κνπ ηξέρσ πνπ’ραζε ηνλ χπλν ηνπ θη φρη γηα ηελ θφξε ζαο πνπ
ηα’ζειε θαη ηα’παζε. Μέρξη κε ηνλ άληξα κνπ θφληεςα λα ρσξίζσ. Γπν κέξεο δελ
ηνπ κηιάεη ηνπ παηδηνχ ν Αγεζίιανο. Σνλ άξρηζε κε ην καιαθφ «ξε Ηαζσλάθν κνπ,
εζχ παηδί κε ππνηξνθία λα έρεηο ηέηνηεο παξέεο;» θαη θηάζαλε λα
ηζαθψλνληαη κε θσλέο θη έηξερα λα θιείζσ ηα παξάζπξα, δελ είλαη κέξεο
λ’αθνχλε νη γεηηφλνη ηα πνιηηηθά ηνπ θάζε ζπηηηνχ . ΢αο ην ιέσ φκσο: Απ’ην λα
ρσξίζσ εγψ κε ηνλ Αγεζίιαν θαιχηεξα λα ρψξηδε ην παηδί κνπ απ’ηελ θφξε ζαο
λα γιίησλε.
Μαμά:
΢ε θαηαιαβαίλσ ξε ζπκπεζέξα αιιά φρη θη έηζη. Παξαζχξζεθε θη ε δηθηά καο. Κη
ν Ηάζσλαο ζα κπνξνχζε λα’ρεη παξαζπξζεί.
Σςμπεθέπα:
Ναη αιιά απφ θνληά ν Αγεζίιανο. Κέξβεξνο ζπλερψο γηα λα κελ παξαζπξζεί.
Μαμά:
Σ’αθνχο Αξηζηείδε; Κη αλ ήηαλ Κέξβεξνο γηα ηνλ γηφ, θαληάζνπ πψο ζα’θαλε αλ
είρε θφξε!
Μπαμπάρ:
Δπί ηεο νπζίαο, επί ηεο νπζίαο. Βξέζεθε θακκηά άθξε;
Σςμπεθέπα:
Δπηπρψο . Ο λνλφο ηνπ Ηάζσλα είλαη θξνχξαξρνο. Σειεθψλεζε ζηνλ δηεπζπληή
ησλ θπιαθψλ θαη είπε φηη ζα ηελ βγάινπλ ηελ Έθε. ΢ην ρέξη ηνπ είλαη αιιά
πξέπεη λα βάινπκε θη εκείο ην ρεξάθη καο .
Μπαμπάρ:
Δκείο;
Μαμά:
Πψο λα ην βάινπκε;
Σςμπεθέπα:
Θα πάλε θάηη μέλνη δεκνζηνγξάθνη ζηε θπιαθή. Να πείηε ζηελ Έθε λα ηνπο
κηιήζεη σο εθπξφζσπνο ησλ θξαηνπκέλσλ, έηζη πνπ μέξεη θαη θαιά Αγγιηθά , θαη
λα πεη φηη νη ζπλζήθεο ζηε θπιαθή είλαη θαιέο. Καη λα δείρλεη ρακνγειαζηή. Κη
32
φρη ηαιαηπσξεκέλε. Παξ’ηε ηεο θαη θη έλα ηάπεξ κε ην αγαπεκέλν ηεο θατ λα
ζηξψζεη ην θέθη ηεο.
Μπαμπάρ:
Δίλαη αγχξηζην θεθάιη , κα πνχ μέξεηο; Κάηη έρσ ζην κπαιφ κνπ λα ηελ πείζσ.
Μαμά:
Γελ ιεο θαη ζηνλ Ηάζσλα λα έξζεη καδί καο; Κη εγψ θάηη έρσ ζην κπαιφ κνπ αιιά
άκα ηνλ δεη ζα πεηζηεί πην εχθνια. Θα ηεο πσ λα νλεηξεπηεί καδί ηνπ ην ζπηηηθφ
ηνπο . Θα ηεο πσ θαη γηα ηα έπηπια πνπ παξαγγείιακε καδί εζχ θη εγψ. Θα ηεο πσ
φηη ζα καο δψζνπλ θαη καο κηα ραξά πνπ εγγνλάθηα πεξηκέλνπκε.
Σςμπεθέπα:
Με ην παξαθάλεηο φκσο γηαηί είλαη έμππλε θνπέια θαη ζα ζε απνπάξεη. Θα πσ
ζηνλ θξνχξαξρν λα κάζεη πφηε είλαη ην επηζθεπηήξην, εζχ καγείξεςε ην θατ ηεο
Έθεο
Αςλαία για αλλαγή ζκηνικών
με ηο ηπαγούδι «Νηποπή ηέηοιο παιδί» από ηη σοπωδία:
https://www.youtube.com/watch?v=sx5q1Kvr20g
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
Χοπωδία:
Νηξνπή, ληξνπή, ληξνπή ηέηνην παηδί.
ληξνπή, ληξνπή, ληξνπή ηέηνην παηδί.
Xνξσδία ξεθξαηλ
Γηαηί είκαζηε λνκνηαγείο
θνηηάκε ηε δνπιεηά καο,
κπιεμίκαηα δελ ζέιακε
ζηελ νηθνγέλεηά καο.
Σα πξάγκαηα φπσο λα’ξρνληαη
γηα ηα ζπκθέξνληά καο
εκείο πνηέ δελ ράλακε
ζηελ νηθνγέλεηά καο.
Νηξνπή, ληξνπή, ληξνπή ηέηνην παηδί.
ληξνπή, ληξνπή, ληξνπή ηέηνην παηδί.
Xνξσδία ξεθξαηλ
Έηζη πνπ’ξζαλ ηα πξάγκαηα
θαθά θη αλάπνδά καο
έλαλ αληάξηε βγάιακε
ζηελ νηθνγέλεηά καο.
έλαλ αληάξηε βγάιακε
ζηελ νηθνγέλεηά καο.
Xνξσδία ξεθξαηλ
Νηξνπή, ληξνπή, ληξνπή ηέηνην παηδί.
ληξνπή, ληξνπή, ληξνπή ηέηνην παηδί.
33
Σθελή Β
(Φπιαθή, νκηιία κε ζπξκάηηλν πιέγκα λα ρσξίδεη ζαλ γθηζέ ηελ θξαηνύκελε,
θαζηζηή, από ηνπο επίζεο θαζηζηνύο επηζθέπηεο ηεο)
Μαμά:
Μα βξε θνξηηζάθη κνπ εζέλα ζ’άξεζαλ νη ληνικάδεο. Σψξα ηη έπαζεο; Γηά
ζπκπαξάζηαζε ζηνπο άιινπο δελ ηξψο; Αρ ην θαυκέλν κνπ! Πάληα έηζη γηά ηνπο
άιινπο ζπζία λα γίλεηαη. Καιά, ζε θαηαιαβαίλσ. Κφξε κνπ είζαη . Απφ κέλα
πήξεο. Κη εγψ έηζη ςπρνπνληάξα είκαη. Παξ’ηνπο λα ηνπο κνηξαζηείηε κε ηνπο
άιινπο. Γη’απηφ έθεξα φιε ηελ θαηζαξφια.
΄Εθη:
Μακά είζαη κε ηα θαιά ζνπ; Μνπ ιεο λα ηνπο πάσ λα θάλε ηα θαγηά ζνπ θη
χζηεξα λα θάλνπκε ηνπο επραξηζηεκέλνπο ζηνπο μέλνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ
έξρνληαη λα δνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο θπιαθήο;
Μαμά:
Δ, θαιά, ην θξάηνο καο είλαη θησρφ. Γελ έρεη λα ζξέςεη φινπο ηνπο
θπιαθηζκέλνπο θαιά θαγεηά. Μα απφ θαισζχλε ιέεη ζηνπο ζπγγελείο λα
θέξλνπλ δηθά ηνπο. Απηφ δελ ην αλαγλσξίδεηο;
΄Εθη:
Μακάά! Ξέξεηο ηη γίλεηαη εδψ κέζα; Με θνηηάο πνπ δελ ζηα ιέσ γηα λα κελ έρεηο
αγσλία
Μαμά:
΢ηε κάλλα ζνπ κηιάο έηζη; Αξηζηείδε πεο ηεο θη εζχ! Όια εγψ ζα ηα ιέσ;
Μπαμπάρ:
Δζείο νη λένη μερλάηε έλα πξάγκα. Γελ ζ’αιιάμεηε εζείο ηνλ θφζκν. Αλ ήηαλ ν
θφζκνο λ’αιιάμεη απφ ηνπο λένπο ζα’ρε θηφιαο αιιάμεη γηαηί θη εκείο ήκαζηαλ
θάπνηε λένη. Κη ν ζείνο ζνπ ν Μίιηνο ηη θαηάθεξε; Έθζεηξε ηελ πγεία ηνπ θη
απνηέιεζκα κεδέλ. Αιιαγή θακία.
΄Εθη:
Αζ’ην απηφ ην ζέκα γηαηί ζα καιψζνπκε θαη δελ ζέισ. Έρεηε πνπ’ρεηε ηελ
ζηελνρψξηα ζαο, κελ θφςνπκε θαη ηελ θαιεκέξα.
Μαμά:
Άθνπ πψο κηιάεη ζηνπο γνλείο ηεο! Αξηζηείδε ηνλ Μίιην ηη ηνλ ήζειεο ηέηνηαλ
ψξα; Κνξηηζάθη κνπ λα βγεηο κε ην θαιφ, λα παληξεπηείηε, ν Ηάζσλαο ζηα κάηηα
ζε θνηηάεη. Να εδψ έμσ πεξηκέλεη. Να ζαο αθήζνπκε ηα δπφ ζαο λα ηα πείηε. Γελ
ζε ραηξεηάκε. Πείηε ηα θαη ζα μαλάξζνπκε.
Μπαμπάρ:
Καη βξέ αδειθέ, δείηε ην θαη ξεαιηζηηθά. Δίζαη ηδενιφγνο; Θέιεηο λ’αιιάμεηο ηελ
θνηλσλία; Μαδί ζνπ θη εγψ. ΢ε ζπγραίξσ. ΢ε ζαπκάδσ. Μα βξεο πξψηα κηα θαιή
ζέζε κε θχξνο λα ζε αθνχλε γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλεηο. Γίλε θάπνηνο.
Ξππφιπηνο ζη’αγθάζηα ζα πάο;
Μαμά:
Δληάμεη Αξηζηείδε, αξθεηά. Πάκε κείο λα ηα πνχλε ηα δπφ ηνπο
34
Σθελή Γ
Ιάζοναρ:
Έθε είζαη θαιά; Γελ έρσ θιείζεη κάηη . Μα ηη βιαθείεο ιέσ! Σν δηθφ κνπ ην
μελχρηη κεηξάεη ή ην δηθφ ζνπ ζ’απηή ηελ θφιαζε; Δπηπρψο ν λνπλφο κνπ είλαη
θξνχξαξρνο θαη κ’άθεζαλ λα ζε δψ.
΄Εθη:
Ηάζσλα δελ αξθεί λα κε θιείλεηο κάηη γηα κέλα ή λα θάλεηο ζ’εκέλα
ζπκπαξάζηαζε. Σελ λχρηα ηνπ Πνιπηερλείνπ έπξεπε λα μελχρηαγεο. Να έθαλεο
ζπκπαξάζηαζε ζηνλ αγψλα φπσο φινη καο.
Ιάζοναρ:
Έθε δελ είλαη θαηξφο γηα εξστζκνχο. Σα πξάγκαηα ζ’αιιάμνπλ ζηγά-ζηγά. Θα
βνεζήζνπλ θη νη μέλνη. Θα βνεζήζνπκε θη εκείο παίξλνληαο ηα πηπρία καο πξψηα
θαη βξίζθνληαο γεξέο ζέζεηο κε θχξνο.
΄Εθη:
Πψο ζα κάζνπλ ηελ αιήζεηα νη μέλνη αλ ηνπο ξίρλνπκε ζηάρηε ζηα κάηηα; Γηαηί λα
βνεζήζνπλ αλ βξίζθνπλ κέρξη θαη ηνπο θπιαθηζκέλνπο θαινηατζκέλνπο κε μέλνπο
ληνικάδεο;
Ιάζοναρ:
Έθε, ζε παξαδέρνκαη πνπ πνηέ δελ ράλεηο ην ρηνχκνξ ζνπ
΄Εθη:
Γελ ην ράλσ γηαηί ιππάκαη ηνπο γνλείο κνπ πνπ ζηελνρσξηνχληαη γηα κέλα. Αλ
ηνπο πσ ηη γίλεηαη εδψ κέζα δελ ζα μαλαθνηκεζνχλ. ΢ε ζέλα φκσο ηα ιέσ.
Ιάζοναρ:
Με κνπ ηα πεηο. Σα’καζα. ΢ε ρηχπεζαλ θαη ζέλα;
΄Εθη:
Δ, αθνχ κφλν απηφ ζε ληάδεη δελ ζνπ απαληψ. Σν αλ ρηππνχλ άιινπο δελ ην
ξσηάο; Πξέπεη πξψηα λα’ξζεη θαη ε δηθή κνπ ζεηξά;
Ιάζοναρ:
Αρ λα’ρα κηά ςειή ζέζε κε θχξνο λα παξαηηηφκνπλα θαη λα ηνπο ξεδίιεπα ζηνπο
μέλνπο δεκνζηνγξάθνπο.
΄Εθη:
Μα εζχ ζπλφδεπζεο ηνπο γνλείο κνπ κέρξη θαη ζην ζρέδην λα δείμνπκε
ληνικαδάθηα ζηνπο μέλνπο. Σφζν πνιχ ζ’επεξεάδνπλε; Απηά πνπ θνξντδεχακε ζα
εθαξκφζνπκε; Ξέξεηο ηη έιεγε ε κάλλα κνπ ζην ζείν κνπ ην Μίιην πνπ ήηαλ
αξηζηεξφο; Φήθηζε πξψηα δεμηά λα απνθαηαζηαζνχκε θη άκα θηηάμνπλ ηα
πξάγκαηα ςεθίδνπκε θη αξηζηεξά.
Ιάζοναρ:
Αρ, Έθε αθφκα θαη ζηε θπιαθή αζηεηεχεζαη. ΢ηφ μαλάπα. Γη’απηφ ζε ζαπκάδσ.
Έθη:
Όρη, δελ αζηεηεχνκαη θαη λα βξεηο ηίπνηα δφξηθν λα ζαπκάζεηο. Δκέλα εδψ ζηε
θπιαθή άλνημαλ ηα κάηηα κνπ. ΢ηε ζρνιή ζνπ δελ πηάζηεθαλ φινη, ε νξγάλσζε
ππάξρεη αθφκα. Σα παηδηά εθεί είλαη θαη ζε πεξηκέλνπλ
35
Ιάζοναρ:
Ση πξνηείλεηο δειαδή;
΄Εθη:
Πάξε ηελ απφθαζή ζνπ. Μελ απαζρνιείζαη κε ην δηθφ κνπ επηζθεπηήξην. Κάλε
θάηη ελαληίνλ ηεο ρνχληαο θη αλ πηαζηείο ζα κε ληψζεηο δίπια ζνπ είηε ζ’απηή ηε
θπιαθή είηε ζε άιιε. Μα θνίηα λα κε πηαζηείο , γηα λα πξνιάβεηο λα έρεηο πνιιή
δξάζε. Αλ νλεηξεχεζαη κφλν ην ζπηηηθφ καο θαη ηα έπηπια ησλ κακάδσλ καο θαη
ηα εγγνλάθηα ηνπο θαη ηηο ζέζεηο κε θχξνο ηφηε βξεο άιιε λχθε. Καη κε πξνίθα.
Ιάζοναρ:
Έθε, δελ ζ’αλαγλσξίδσ.
΄Εθη:
Δγψ αλαξσηηέκαη αλ ζε γλψξηζα πνηέ.
Ιάζοναρ:
Έθε, δελ ην ιέσ κε ηελ θαθή έλλνηα. Δλλνψ φηη ζε ζαπκάδσ θη φηη ζα ηα ζθεθηψ
πνιχ ζνβαξά φζα κνπ είπεο.
(Ξαθνικά μπαίνει μέζα η μαμά κι από πίζω ηηρ ο μπαμπάρ, πποθανώρ ήηαν
έξω και κπςθάκοςγαν)
Μαμά:
Σνπ πήξεο ηα κπαιά κσξή μεκπαιηζκέλε θη απηνπλνχ θαη θάζεηαη θαη ζ’αθνχεη
αληί λα ζνπ ξίμεη δπφ κπάηζεο; Δκείο είπακε πψο λα ζε βγάιεη έμσ εζέλα θη απηφο
θνληεχεη λα κπεη κέζα κόλνο ηνπ. Σφμεξα πσο δελ ζα’ρακε θαιά μεκπεξδέκαηα κε
θείλα ηα ζνχξηα-θέξηα κε ηα ηζηγάξα ηνπ Μίιηνπ ζηε θπιαθή
΄Εθη:
Ηάζσλα, παξ'ηνπο ζε παξαθαιψ θαη θχγεηε κελ πσ θακηά θνπβέληα πνπ δελ ζέισ
Μπαμπάρ:
Μα δελ ηειείσζε ην επηζθεπηήξην . Δίζαη αθφκε ειεχζεξε.
΄Εθη:
Σν ηειεηώλσ εγώ κόλε κνπ ην επηζθεπηήξην. Κη φζν γηα ην ειεχζεξε αζ’ην.
Φπιαθηζκέλνη είζηε εζείο εθεί έμσ, όρη εκείο εδώ. Γεηα ζαο θαη θαιή ιεπηεξηά.
ΑΤΛΑΙΑ
(ππό ηνπο ήρνπο ηεο ρνξσδίαο ζηνπο εμήο ζηίρνπο:)
Χοπωδία:
Οη ειεύζεξνη θη σξαίνη
δνπλ ζε θάπνηεο θπιαθέο
κεο ζηα ηείρε πνπ’ρεη θηίζεη
ν θαζέλαο γηα λα δήζεη
ηηο κεγάιεο ηνπ ζηηγκέο
36
Απνζηόιεο
Η ειαθξόηεο δελ ζεκαίλεη έιιεηςε ζεβαζκνύ ζην λόεκα ηεο 1Ν αιιά ζεβαζκό ζε
εθείλε ηελ Ειιεληθή παξάδνζε πνπ ιέεη όηη ην γέιην κπνξεί λα είλαη θάξκαθν
παληόο θαηξνύ.
37
Tέα
Αο παξαθνινπζήζνπκε ην ξεπνξηάδ. Δληνπίζηεθαλ νη αξρεγνί
ηνπ θηλήκαηνο «δελ πιεξψλσ». Ήηαλ ρακεινζπληαμηνχρνη
απνθαζηζκέλνη κέρξη ζαλάηνπ λα ξίμνπλ έμσ ηα έζνδα ηεο
ρψξαο:
Έλα βξαθί καο έκεηλε θη απηφ είλαη κπαισκέλν
πείηε πφηε ην ζέιεηε λα ην’ρνπκε ρεζκέλν
΢πλσκφηεο κπινγθεξο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ αλσλπκία
δηέδσζαλ αλεχζπλα απηή ηελ εηθφλα κε ηίηιν «Αζάλαηε
Διιάδα» ρσξίο λα ζθέθηνληαη πφζν ζα απνγεηψζεη ηα ζπξελη ,
πφζν ζα εμαγξηψζεη ηηο αγνξέο θαη πφζν ζα απνκαθξχλεη ηνπο
επελδπηέο.
38
Πεξήθαλνο βεηεξάλνο εγείηαη ησλ αζηπλνκηθψλ.
39
Οη θάκεξεο ηεο αζθάιεηαο βξήθαλ θαη ηνλ αξρεγφ ησλ
θνπθνπινθφξσλ:
Δδψ ηνλ βιέπνπκε ζε ζηξαηησηηθή εηνηκφηεηα
40
Σν’δσζε ην ζχλζεκα
θαη μερχλνληαη νη απφ πίζσ ηνπ
41
Μπαίλεη θη ν ίδηνο, έλαο ελαληίνλ φισλ
(έηζη δελ ην θαηέθηεζε ην αξρεγειίθη;)
Σνπο απσζεί θαη ηνπο καληξψλεη ζε κηα ζηνά
Σδάκπα ηα’ρεη ηα γαιφληα;
42
Γπν πνπ δηέθπγαλ πάεη λα ηνπο θέξεη πίζσ
έηζη ψζηε νη πεξαζηηθνί λα πεξπαηάλε μέλνηαζηνη
43
H αλάπαπζε ηνπ πνιεκηζηή
Δδψ εθπαηδεχεη θαη άιινπο ζθχινπο λα πάξνπλ ηελ ζέζε ηνπ
ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξφηθαο θαη ησλ κπξαηζάδσλ ηεο
44
΢ηέιια
΢ηελ Ηζπαλία έρεη ήδε γίλεη κπαξ κε ην φλνκά ηνπ
45
Άληδεια
Μήπσο ε κνίξα ηνλ εηνηκάδεη γηα λα θνξέζεη
ην θσηνζηέθαλν ηχπνπ Σζε Γθεβάξα;
46
΢ηέιια
Ο Λνπθάληθνο πέζαλε πξηλ ιίγν θαηξφ.
Άληδεια
Οη λένη ηνλ απνραηξέηεζαλ φπσο ηνπ άμηδε
47
Loukanikos forever!
48
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 358 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа