close

Enter

Log in using OpenID

Autor proĉišĉenog teksta: Lex Info doo; Proĉišĉeni tekst se

embedDownload
Vrh obrasca
/w EPDw UKMTg0
Baza: Zakonodavstvo; Izvor: Narodne novine; Autor proĉišĉenog teksta: Lex Info d.o.o.; Proĉišĉeni tekst se
primjenjuje od: 15.07.2011 do daljnjega
Pravilnik o obliku i naĉinu voĊenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama
proizvoda i usluga, Narodne novine 100-2955/2007, 132-3772/2008, 93-2334/2009, 7-129/2011, 82-1763/2011
Status izabranog proĉišćenog teksta na današnji dan 12.08.2011: Aktualan
Na temelju ĉlanka 10. stavka 2., a u vezi ĉlanka 1.c stavka 2. i 1.d stavka 2., Zakona o obrtu (»Narodne
novine«, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03. – proĉišćeni tekst, 68/07. i 79/07.), ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi
PRAVILNIK O OBLIKU I NAĈINU VOĐENJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI
SPOREDNOG ZANIMANJA S LISTAMA PROIZVODA I USLUGA
Ĉlanak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i naĉin voĊenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili
sporednog zanimanja od strane fiziĉkih osoba u uredima državne uprave u županijama i njihovim
ispostavama, te Uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: registarsko tijelo), kao i mogućnost njihova
korištenja.
Ĉlanak 2.
Fiziĉkim osobama za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja registarsko tijelo izdaje
odobrenje.
Kod svake promjene podataka registarsko tijelo izdaje novo odobrenje, koje sadrži već dodijeljeni redni
broj domaće radinosti odnosno sporednog zanimanja jedinstven na nivou Republike Hrvatske, a kojom
prilikom je stranka dužna priložiti već izdano odobrenje.
Ĉlanak 3.
O izdanim odobrenjima vodi se evidencija.
U evidenciji odobrenja koje vodi registarsko tijelo, upisuju se fiziĉke osobe koje obavljaju domaću
radinost navedenu na Listi proizvoda ili sporednog zanimanja navedenog na Listi usluga.
Lista proizvoda koji se mogu izraĊivati u domaćoj radinosti i Lista usluga koje se mogu obavljati kao
sporedno zanimanje sastavni su dio ovog Pravilnika.
Ĉlanak 4.
Registarsko tijelo vodi evidenciju odobrenja za obavljanje domaće radinosti i evidenciju odobrenja za
obavljanje sporednog zanimanja na elektroniĉkom raĉunalu korištenjem aplikacije koju osigurava
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.
Ĉlanak 5.
Evidencija odobrenja se vodi odvojeno od obrtnog registra.
Ĉlanak 6.
Evidencija o izdanim odobrenjima sadrži: brojĉanu oznaku registarskog tijela i redni broj domaće
radinosti odnosno sporednog zanimanja, ime i prezime fiziĉke osobe koja obavlja domaću radinost ili
sporedno zanimanje, datum i mjesto roĊenja, MBG, vrstu proizvoda koju će izraĊivati, odnosno uslugu
koju će obavljati, sjedište obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja, poĉetak obavljanja,
dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje domaće radinosti iz ĉlanka 3. stavka 1. toĉka 2. te ĉlanka 3.
i 5. stavka 1. i 2. Zakona o obrtu za obavljanje sporednog zanimanja, te prestanak obavljanja domaće
radinosti ili sporednog zanimanja.
Ĉlanak 7.
Za sve upise u Evidenciju odobrenja podnosi se prijava za upis na propisanom obrascu.
Obrazac prijave za upis u Evidenciju odobrenja formata je A4, bijele boje, otiskan uz ovaj Pravilnik i
njegovim je sastavnim dijelom.
Obrazac iz stavka 1. ovog ĉlanka zainteresirana stranka dobiva u registarskom tijelu ili putem interneta.
Ĉlanak 8.
Sadržaj te naĉin, uĉestalost i uvjete izdavanja skupova podataka iz evidencije odobrenja za obavljanje
domaće radinosti ili sporednog zanimanja od strane fiziĉkih osoba odredit će Ministarstvo gospodarstva,
rada i poduzetništva u dogovoru sa zainteresiranim državnim tijelima, Hrvatskom obrtniĉkom komorom i
drugim institucijama.
Ĉlanak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/07-01/198
Urbroj: 526-12-02/1-07-1
Zagreb, 25. rujna 2007.
Ministar Branko Vukelić, v. r.
I. LISTA PROIZVODA KOJI SE MOGU IZRAĐIVATI U DOMAĆOJ RADINOSTI
KPD 2008
13.10.2 Prirodna tekstilna vlakna pripremljena za predenje
13.10.21 Sirova svila, nepredena
13.10.22 Vuna, odmašćena ili karbonizirana, negrebenana ili neĉešljana
13.10.25 Pamuk, grebeni ili ĉešljani
13.10.26 Juta i ostala tekstilna vlakna (iskljuĉujući lan, pravu konoplju i ramiju), preraĊena, ali
nepredena
13.10.29 Ostala biljna tekstilna vlakna, preraĊena, ali nepredena (ukljuĉuje: šivaću preĊu i konac,
lanenu preĊu)
– proizvedeno na tradicionalan naĉin1)
13.20.1 Tkanine (osim specijalnih tkanina) od prirodnih vlakana, osim pamuĉnih
13.20.11 Svilene tkanine ili tkanine od svilenih otpadaka
13.20.12 Tkanine od grebene ili ĉešljane vune ili fine životinjske dlake ili grube životinjske dlake ili
konjske dlake
13.20.13 Lanene tkanine
13.20.14 Tkanine od jute i drugih tekstilnih likovih vlakana (osim lana, prave konoplje i ramije)
13.20.19 Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne preĊe
– proizvedeno na tradicionalan naĉin1)
13.20.20 Pamuĉne tkanine
– proizvedeno na tradicionalan naĉin1)
13.94.1 Užad, konopci, upleteni konac i mreže
13.94.11 Upleteni konac, užad, konopci i kabeli od jute i ostalih tekstilnih likovih vlakana
13.94.12 Uzlani mrežasti proizvodi od upletenog konca; užadi i konopaca, gotove ribarske i ostale
mreže; proizvodi od preĊe, vrpca, d. n.
– proizvedeno na tradicionalan naĉin1)
13.96.17 Uske tkanine; uski materijal što se sastoji samo od niti osnove koje su meĊusobno
slijepljene (»bolducs«); ukrasne vrpce i sliĉno
13.99.11 Til i drugi mrežasti materijali, iskljuĉujući tkanine, pletene ili kukiĉane materijale; ĉipke u
metraži, vrpcama ili motivima
13.99.12 Vez u metraži, trakama i motivima
– proizvedeno samo ruĉnim radom
13.96.17 Uske tkanine; uski materijal što se sastoji samo od niti osnove koje su meĊusobno
slijepljene (»bolducs«); ukrasne vrpce i sliĉno
– proizvedeno samo ruĉnim radom
13.99.11 Til i drugi mrežasti materijali, iskljuĉujući tkanine, pletene ili kukiĉane materijale; ĉipke u
metraži, vrpcama ili motivima
– proizvedeno samo ruĉnim radom
13.99.13 Pust (filc) presvuĉen, prekriven ili laminiran (tuljci za higijenu ušnih kanala)
– proizvedeno samo ruĉnim radom
13.91.1 Pletene ili kukiĉane tkanine
13.91.11 Plišane i bukle-tkanine, pletene ili kukiĉane
13.91.19 Ostale pletene ili kukiĉane tkanine
– proizvedeno samo ruĉnim radom
15.20.1 Obuća, osim sportske i zaštitne obuće te ortopedskih cipela
15.20.13 Obuća s vanjskim otplatama od kože, osim sportske obuće, obuće s kapicom od kovine i
razliĉita specijalna obuća
15.20.14 Obuća s vanjskim otplatama od tkanine, osim sportske obuće
– proizvedeno samo ruĉnim radom (izrada gornjišta samo od kože i tkanine)
16.29.2 Proizvodi od pluta, slame i drugih pletarskih materijala; košaraĉki i pletarski proizvodi
16.29.21 Prirodno pluto, okorano ili grubo uobliĉeno ili u blokovima, ploĉama, listovima i trakama;
drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto; otpaci od pluta
16.29.22 Proizvodi od prirodnoga pluta
16.29.23 Blokovi, ploĉe, listovi i trake, ploĉice svih oblika, ĉvrsti valjci od aglomeriranoga pluta
16.29.24 Aglomerirano pluto; proizvodi od aglomeriranoga pluta, d. n.
16.29.25 Pletenice i sliĉni proizvodi od pletarskog materijala; košaraĉki i pletarski proizvodi
– bez namještaja
17.29.19 Cigaretni papir; cijevke, valjĉići, vretena i sliĉne podloge; filter-papir i karton; ostali
proizvodi od papira ili kartona, d. n.
23.13.91 Usluge dovršavanja ĉaša za piće i drugih proizvoda od stakla za uporabu kod stola ili u
kuhinji
– proizvedeno samo ruĉnim radom
23.19.11 Staklo u masi, kuglama (osim neobraĊenih staklenih kuglica) šipkama i cijevima; otpaci i
ostaci od stakla
– proizvedeno samo ruĉnim radom
23.41.1 Keramiĉki proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti
23.41.11 Stolno i kuhinjsko posuĊe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, od
porculana
23.41.12 Stolno i kuhinjsko posuĊe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, osim
od porculana
23.41.13 Figurice i drugi ukrasni keramiĉki predmeti
– proizvedeno na tradicionalan naĉin1)
32.99.55 Umjetno cvijeće, lišće, voće i njihovi dijelovi
Izrada predmeta za uspomenu i suvenira, kao što je:
– izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira,
– izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća,
– izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira – samo ruĉnim radom
32.40.11 Lutke, samo s ljudskim likom
32.40.12 Igraĉke u obliku životinja ili drugih neljudskih bića; njihovi dijelovi
32.40.13 Dijelovi i pribor za lutke s ljudskim likom
32.99.59 Ostali raznovrsni proizvodi, d. n.
Izrada predmeta za uspomenu i suvenira, kao što je:
– izrada predmeta za uspomenu,
– izrada suvenira,
– izrada mamaca za lov mekušaca,
samo ruĉnim radom i na tradicionalan naĉin.
32.99.2 Kišobrani; štapovi za šetnju; dugmad; presvuĉena dugmad; patentni zatvaraĉi; njihovi
dijelovi
32.99.21 Kišobrani i suncobrani; štapovi za šetnju, štapovi za sjedenje, biĉevi, palice za jahaĉe i
sliĉno
32.99.22 Dijelovi, ukrasi i pribor kišobrana, suncobrana, štapova za šetnju, štapova za sjedenje,
biĉeva, palica za jahaĉe i sliĉno
32.99.23 Kopĉe (drukeri), nitne i sliĉno te njihovi dijelovi; dugmad; patentni zatvaraĉi
32.99.24 Presvuĉena dugmad i ostali dijelovi dugmadi; nedovršena dugmad; dijelovi patentnih
zatvaraĉa
– proizvedeno samo ruĉnim radom
32.99.30 Proizvodi od ljudske i životinjske dlake; sliĉni proizvodi od tekstilnih materijala – ali samo
vlasulje
» i ostali nespomenuti proizvodi o kojima odluku donosi Povjerenstvo na prijedlog jedinice lokalne
samouprave i podruĉne obrtniĉke komore. Povjerenstvo se sastoji od tri ĉlana koje imenuje ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva od toga dva ĉlana na prijedlog Hrvatske obrtniĉke komore.«
1) Tradicijski odnosno umjetniĉki obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih
vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ruĉnog rada, a koji se
tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom, oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom
smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.
II. LISTA USLUGA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SPOREDNO ZANIMANJE
01.49.19 Ostale uzgojene životinje, d. n., žive
– Odnosi se samo na skupljanje puževa.
03.00.69 Ostale vodene biljke, životinje i njihovi proizvodi, d. n.
– Odnosi se samo na skupljanje žaba.
02.30.30 Dijelovi bilja, trave, mahovine i lišaji prikladni za ukrašavanje
Odnosi se samo na:
– sakupljanje kora
– sakupljanje smola
– sakupljanje trava
– sakupljanje mahovine
– sakupljanje lišaja
– sakupljanje ljekovitih trava
02.30.40 Jestivi šumski plodovi i proizvodi
Odnosi se samo na:
– sakupljanje žira
– sakupljanje divljega kestena
10.61.2 Brašno od žitarica i povrća; njihove mješavine
10.61.21 Brašno od pšenice i suražice
10.61.22 Brašno ostalih žitarica
10.61.23 Brašno i krupica od povrća
– Odnosi se takoĊer na mljevenje na tradicionalnim starim mlinovima s pogonom na vodeno kolo
33.19.10 Usluge popravka ostale opreme
– Odnosi se na popravak cerada
95.29.14 Usluge popravaka i održavanja sportske opreme
– Odnosi se na usluge popravaka opreme za kampiranje
33.19.10 Usluge popravka ostale opreme
Odnosi se na:
– usluge popravaka mreža
– usluge popravaka užarije
33.19.10 Usluge popravka ostale opreme
Odnosi se na:
– usluge popravaka i održavanja ambalaže od drva
– usluge popravaka i održavanja paleta
33.19.10 Usluge popravka ostale opreme
Odnosi se na:
– usluge popravaka i održavanja drški
– usluge popravaka i održavanja dijelova za alat
– usluge popravaka i održavanja metla
– usluge popravaka i održavanja ĉetaka
– usluge popravaka i održavanja kalupa za obuću
– usluge popravaka i održavanja vješalica
–usluge popravaka i održavanja pribora za kuhinju
– usluge popravaka i održavanja vješalica za odijela i šešire (zidnih i stojećih)
– usluge popravaka i održavanja figurica
–usluge popravaka i održavanja ukrasa
–usluge popravaka i održavanja intarzija
–usluge popravaka i održavanja kovĉega
–usluge popravaka i održavanja kutija za nakit
– usluge popravaka i održavanja pribora za jelo i sl. proizvoda
– usluge popravaka i održavanja špula
– usluge popravaka i održavanja poklopaca
–usluge popravaka i održavanja bobina
–usluge popravaka i održavanja namota za konac i sl.
–usluge popravaka i održavanja tokarskih proizvoda od drva
–usluge popravaka i održavanja ostalih proizvoda od drva
33.19.10 Usluge popravka ostale opreme
Odnosi se na:
–usluge popravaka i održavanja prijenosnih vrpca od gume
–usluge popravaka i održavanja prijenosnoga remena od gume
–usluge popravaka i održavanja pogonskog remena od gume
–usluge popravaka i održavanja odjevnih proizvoda od gume
–usluge popravaka i održavanja prostiraĉa za pod od gume
–usluge popravaka i održavanja gumirane tekstilne robe
–usluge popravaka i održavanja prstenova od gume
–usluge popravaka i održavanja prirubnica od gume
–usluge popravaka i održavanja brtvila od gume
–usluge popravaka i održavanja obloga za kotaĉe i sl. od gume
–usluge popravaka i održavanja madraca za napuhavanje od gume
23.41.1 Keramiĉki proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti
23.41.11 Stolno i kuhinjsko posuĊe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, od
porculana
23.41.12 Stolno i kuhinjsko posuĊe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, osim
od porculana
23.41.13 Figurice i drugi ukrasni keramiĉki predmeti
– samo oslikavanje navedenih proizvoda (ne i proizvodnja)
33.19.10 Usluge popravka ostale opreme
Odnosi se na:
– usluge popravaka i održavanja keramiĉkih cijevi
– usluge popravaka i održavanja odvoda
– usluge popravaka i održavanja žljebnjaka
– usluge popravaka i održavanja pribora za cijevi ukljuĉujući usluge sustava keramiĉkih cijevi osim u
industrijskim pogonima
33.19.10 Usluge popravka ostale opreme
Odnosi se na usluge popravaka i održavanja mlinskog i brusnog kamena, kamena za poliranje i sliĉno,
bez instalacije (montaže)
25.50.11 Usluge kovanja metala
Odnosi se samo na metal za potkivanje životinja te kovanju plugova i ruĉnog alata – na tradicionalan
naĉin
33.12.11 Usluge popravaka i održavanja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
33.15.10 Usluge popravaka i održavanja brodova i ĉamaca
– dozvoljen samo ruĉni rad
32.99.60 Usluge prepariranja
81.29.1 Ostale usluge ĉišćenja – samo ĉišćenje plovila i plovnih objekata
95.23.10 Usluge popravaka obuće i proizvoda od kože
95.29.11 Usluge popravaka i prepravljanja odjeće i tekstilnih predmeta za kućanstvo
Odnosi se na:
– krpanje
– manje prepravljanje odjeće
– popravak tekstilnih proizvoda za kućanstvo
95.29.12 Usluge popravaka bicikala
95.29.13 Usluge popravaka i održavanja glazbenih instrumenata
Odnosi se na:
– podešavanje klavira
82.92.10 Usluge pakiranja
96.09.11 Usluge skrbi za kućne ljubimce – samo dnevno ĉuvanje
96.09.19 Ostale raznovrsne usluge, d. n.
Odnosi se na:
– astrološke djelatnosti, osobno i putem telefona
– spiritualistiĉke djelatnosti
– rodoslovne organizacije
– ĉistaĉe cipela
– nosaĉe
– ĉuvare parkiranih automobila itd.
96.09.19 Ostale raznovrsne usluge, d. n.
Odnosi se na:
– uslužno piljenje drva za domaćinstva
96.09.19 Ostale raznovrsne usluge, d. n.
Odnosi se na:
– peĉenje plodina
97.00.10 Usluge kućanstava koja zapošljavaju poslugu, ali samo usluge kućanstvima u smislu:
– pranje odjeće
– glaĉanje odjeće
– ĉišćenje
»i ostale nespomenute usluge o kojima odluku donosi Povjerenstvo na prijedlog jedinice lokalne
samouprave i podruĉne obrtniĉke komore. Povjerenstvo se sastoji od tri ĉlana, koje imenuje ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva od toga dva ĉlana na prijedlog Hrvatske obrtniĉke komore.«
Navedene šifre-brojĉane oznake djelatnosti sa prethodno navedene Liste proizvoda koji se mogu
izraĊivati u domaćoj radinosti i Liste usluga koje se mogu obavljati kao sporedno zanimanje, odreĊene
su prema Klasifikaciji proizvoda po djelatnostima (»Narodne novine« broj: 108/08), ali je popis
sadržajno uži u odnosu na sadržaj uz šifru-brojĉane oznake djelatnosti.
Važno
Prijelazne i završne odredbe utjecaja implementiranih u izabranoj verziji proĉišćenog teksta
dostupne su s klikom na oznaku
,
u proĉišćenom tekstu propisa. Znaĉenje ostalih oznaka pogledajte u Uputama za uporabu.
© 2007 LEX INFO d.o.o. Sva prava pridržana.
Dno obrasca
586ccb8f-3914-4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
254 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content