close

Enter

Log in using OpenID

3 MB 29th Mar 2013 Službene novine općine Doboj Istok 02

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federation of Bosnia and Herzegovina
TUZLANSKI KANTON
Općina Doboj Istok
OPĆINSKO VIJEĆE
TUZLA CANTON
The Municipality of Doboj East
MUNICIPAL COUNCIL
Adresa: 74207 Klokotnica, Doboj Istok, tel/fax 035/722-097
www.dobojistok.org e-mail: vijece.opć[email protected]
I - AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok,
Odluka o dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok ,
Odluka o nabavci specijalnog vozila za čišćenje snijega,
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskih objekata u Klokotnici i
Brijesnici Velikoj,
Odluka o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite životne sredine općine Doboj Istok,
Lokalni ekološki akcioni plan zaštite životne sredine općine Doboj Istok 2012 - 2017,
Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad
Doboj Istok,
Rješenje o imenovanju članova Komisije za statut i propise,
Rješenje o imenovanju članova Komisije za jednakopravnost spolova,
Rješenje o imenovanju članova Komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja,
Rješenje o imenovanju članova Komisije za mlade,
Rješenje o imenovanju članova Komisije za izbor i imenovanje,
Rješenje o imenovanju članova Komisije za boračka pitanja,
Rješenje o imenovanju članova Komisije za borbu protiv korupcije,
Rješenje o imenovanju članova Komisije za žalbe građana, ljudska prava, vjerske slobode i
praćenje Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika – vijećnika,
16. Rješenje o imenovanju članova Komisije za odlikovanja i općinska priznanja,
17. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti
nepokretnosti i prava.
II - AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o raspodjeli sredstava dobijenih po Odluci Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju
jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog kantona,
2. Oduka o prestanku važenja ovlaštenja punomoćnika za zastupanje općine Doboj Istok na Skupštini
JKP „Čisto“ d.o.o. Doboj Istok,
3. Odluka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala u Skupštini JKP „Čisto“ d.o.o. Doboj Istok,
4. Odluka o pomoći Udruženju „Život i rad“ Klokotnica
5. Odluka o pomoći BZK „Preporod“ Doboj Istok,
6. Odluka o pomoći MZ Lukavica Rijeka u kupovini zemljišta za izgradnju osnovne škole,
7. Odluka o jednokratnoj pomoći Bešić Nurdinu iz Poriječja ,
8. Odluka o jednokratnoj pomoći Banjić Rusmiru iz Klokotnice,
9. Odluka o pomoći Hasanamidžić Hanifi iz Stanić Rijeke ,
10. Rješenje o imenovanju Općinskog razvojnog tima,
11. Naredba u vezi održavanja reda u općini Doboj Istok.
Na osnovu člana 13. stav 2. tačka 17. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH» broj 49//06) i člana 17. stav 1. tačka 29. Statuta
općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj: 05/08) Općinsko vijeće općine
Doboj Istok na 3. redovnoj sjednici održanoj dana 26.01.2013. godine donosi
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Doboj Istok
Član 1.
U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”
broj: 07/09) član 26. mijenja se i glasi:
« U cilju unapređenja, efikasnosti i usklađivanja rada Općinskog vijeća upostavlja se Kolegij
Općinskog vijeća kojeg čine:
- predsjedavajući Općinskog vijeća
- zamjenik predsjedavajućeg vijeća i
- predsjednici klubova u Općinskom vijeću.
U radu kolegija učestvuju Općinski načelnik i sekretar Općinskog vijeća”.
Član 2.
U članu 28. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok iza stava 1. dodaje se novi
stavovi koji glasi:
« Sjednica se može održati ako je prisutno najmanje 51% članova od ukupnog broja
članova koje čini Kolegij Općinskog vijeća.
Odluke na Kolegiju Općinskog vijeća donose se većinom glasova prisutnih članova”.
Dosadašnji stav 2. postaje stav 4. a ostali redom 5,6,7 i 8.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02- 05-158/13
Datum, 28.01.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 13. stav 2. tačka 17. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH» broj 49//06) i člana 17. stav 1. tačka 29. Statuta
općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj: 05/08) Općinsko vijeće općine
Doboj Istok na 3. redovnoj sjednici održanoj dana 26.01.2013. godine donosi
O D L U K U
o dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
Član 1.
U članu 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj
Istok” broj: 07/09) iza stava 2. dodaje se novi stav koji glasi:
« U ukupnom broju članova radnog tijela većinu čine vijećnici Općinskog vijeća Doboj Istok,
s tim da se mora voditi računa o nacinalnoj zastupljenosti konstutivnih naroda i ostalih naroda u
općini Doboj Istok i poštovanju Zakona o ravnopravnosti spolova».
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02- 05-157/13
Datum, 28.01.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 17. stav 7. Statuta općine Doboj Istok ( “Službene novine općine Doboj
Istok”, broj 05/08 ) Općinsko vijeće Doboj Istok na sjednici održanoj dana 26.01. 2012. godine,
donosi
O D L U K U
o nabavci specijalnog vozila za čišćenje snijega
I
Ovom odlukom se dozvoljava Javnom komunalnom preduzeću «Čisto» doo Doboj Istok da
može nabaviti specijalno vozilo za čišćenje snijega u vrijednosti do 50.000 KM putem kreditnog
zaduženja.
II
Postupak nabavke specijalnog vozila za čišćenje snijega, kao i odabir davaoca kreditnih
sredstava izvršit će se po Zakonu o javnim nabavkama.
III
Ova odluka stupa na snagu na danom donošenja, a objavlit će se u “Službenim novinama
općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-159 /13
Datum, 28.01.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ferid Konjić s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-160/13
Datum, 28.01.2013. godine
Općinsko vijeće Doboj Istok rješavajući po prijedlozima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju
elektroenergetskih objekata, na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji („Službene
novine F BiH, broj 70/07, 36/10 i 25/12) i člana 17. Statuta općine Doboj Istok („Službene novine
općine Doboj Istok“, broj 5/08) na sjednici održanoj dana 26.01.2013.godine donosi
ODLUKU
1. UTVRĐUJE SE DA JE OD JAVNOG INTERESA izgradnja elektroenergetskih objekata u
Klokotnici i Brijesnici Velikoj, te se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji –
ustanovljenju prava služnosti i to:
1.1.
Objekat „STS-B 10(20)/0,4 kV „Narci Brijesnica Velika“ sa priključnim DV 10(20) kV“ za
prelazak nadzemne trase dalekovoda DV 10(20) kV i postavljanje 4 armirano betonska
stuba u dužini od 160 m i širini 1,00 m na parceli k.č. broj 2242/1 zv. „Narci“ nekategorisani
put površine 6145 m² upisana u zk.ul. br. 115 K.O. Velika Brijesnica – Javno dobro u općoj
upotrebi 1/1.
1.2.
Objekat „STS-B 10(20)/0,4 kV „Polje Klokotnica“ sa priključnim KB 10(20) KV“ za izgradnju
stubne trafostanice STS-B 10(20)/0,4 kV 160 KVA i prelazak nadzenme trase
elektroenergetskog objekta DV 10(20) kao i postavljanje armirano betonskih stubova u
dužini od 170 m i širini 1,00 m na parceli k.č. broj 4761/2 zv. „Put za Veliku Brijesnicu“
nekategorisani put površine 3561 m² upisana u zk.ul. br. 162 K.O. Klokotnica – Javno dobro
u općoj upotrebi 1/1.
2. Utvrđuje se da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla
korisnik nepotpune eksproprijacije zemljišta za izgradnju elektroenergetskih objekata
označenim u tački 1. ove Odluke.
3. Naknada za utvrđeno pravo služnosti na nakretninama odredit će se posebnim rješenjem.
Obrazloženje
JP Elektroprivreda BiH d.o.o. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla obratila se ovoj
službi sa prijedlozima za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju elektroenergetskih objekata za
nepotpunu eksproprijaciju – ustanovljenje prava služnosti za izgradnju elektroenergetskih objekata
u Klokotnici i Brijesnici Velikoj, a na zemljištu označenom kao u dispozitivu ove Odluke.
Uz prijedloge je priložena sljedeća dokumentacija:
-
Kopija zahtjeva za uspostavu prava služnosti „Polje“ Klokotnica,
Kopija zahtjeva za uspostavu prava služnosti „Narci“ Brijesnica Velika,
Ovjerena kopija urbanistička saglasnost broj: 05-23-1-381/11 od 20.04.2012.godine,
Ovjerena kopija urbanistička saglasnost broj: 05-23-1-380/11 od 31.10.2012.godine,
Kopija ZK – izvadak broj: 027-0-NAR-12-000 308 od 24.01.2013.godine,
Kopija ZK – izvadak broj: 027-0-NAR-13-000 309 od 18.01.2013.godine,
Ovjerena kopija KKP od 06.12.2011.godine,
Ovjerena kopija KKP od 20.12.2011.godine.
Razmatrajući navedene prijedloge, a imajući u vidu da će se izgradnjom elektroenergetskih
objekata poboljšati napajanje električnom energijom navedenih naselja na području općine Doboj
Istok, to je iz navedenih razloga ocijenjeno da su prijedlozi za utvrđivanje javnog interesa
opravdani.
Pošto su prijedlozi predlagača potpuni i ispunjavaju uslove za utvrđivanje javnog interesa za
izgradnju elektroenergetskih objekata u Klokotnici i Brijesnici Velikoj shodno članu 16. Zakona o
eksproprijaciji FBiH, to je valjalo odlučiti kao što je navedeno u dispozitivu Odluke.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe kod Kantonalnog suda u Tuzli, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. Tužba se
podnosi neposredno sudu.
Dostavljeno:
1. Općinsko vijeće Doboj Istok
Klokotnica
2. JP Elektroprivreda BiH d.o.o. Sarajevo
Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla
3. U spis
4. a/a
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr. Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 8. stav 3. tačka 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH» broj 49/06) i člana 17. Statuta općine Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok broj 05/08), Općinsko vijeće Doboj Istok na sjednici održanoj
dana 26.01.2013. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana
zaštite životne sredine općine Doboj Istok
2012 - 2017
Član 1.
Ovom Odlukom se usvaja Lokalni ekološki akcioni plan zaštite životne sredine općine
Doboj Istok za period 2012 – 2017. godina koju je izradio Općinski radni tim za izradu Lokalnog
akcionog plana za životnu sredinu/okoliš (LEAP).
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u « Službenim novinama
općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ferid Konjić s.r.
Broj: 02-05- 161 /13
Datum: 28.01.2013. godine
OPĆINA DOBOJ ISTOK
LOKALNI EKOLOŠKI
AKCIONI PLAN ZAŠTITE
ŽIVOTNE SREDINE
OPĆINE DOBOJ ISTOK
2012 - 2017
Maj, 2012.godine
SADRŽAJ
Stranica
Uvod......................................................................................................................................2
Ukratko o ovom LEAP-u ..................................................................................................... 3
Ukratko o općini Doboj Istok............................................................................................... 5
Stanje životne sredine i identificirani problemi ................................................................. 12
Vizija općine Doboj-Istok...................................................................................................25
Akcioni plan zaštite životne sredine općine Doboj-Istok...................................................26
Monitoring i Evaluacija životne sredine Općine Doboj-Istok..........................................104
Reference i Aneksi...........................................................................................................107
Uvod
Jedinstvena i raznovrsna životna sredina naše općine važna je svima koji žive i rade u našoj
lokalnoj zajednici, a koji teže ka boljem kvalitetu življenja. Ipak, ovo životno okruženje ne možemo
uzeti “zdravo za gotovo“ i konstantno se moramo podsjećati da ono zavisi o tome kako ga čuvamo i
na koji način njime upravljamo.
Također, jasno je i da djelatnosti i aktivnosti koje provodimo u našoj lokalnoj zajednici
imaju određeni globalni uticaj koji se posebno manifestuje u vidu klimatskih promjena. Ova pojava
se ne može ignorirati, jer ona ima uticaja na sve nas, te je na svima i odgovornost u smislu promjene
ponašanja kako bi se postiglo smanjenje emisija stakleničkih gasova u atmosferu.
Tako smo se našli pred velikim izazovom, koji za našu općinu znači kreiranje Plana
aktivnosti za poboljšanje stanja životne sredine, poboljšanje usluga u oblasti životne sredine i
podizanje svijesti građana o njenom značaju.
UKRATKO O OVOM LEAP-u
Na osnovu člana 8. stav 3. tačka 4. Zakona o principima lokalne samouprave Federacije
Bosne i Hercegovine (Službene novine FBIH br.49/06) i člana 17 stava 2 statuta općine Doboj
Istok.Statuta općine Doboj Istok(Službene novine općine Doboj Istok br.05/08).
Početak izrade LEAP-a u općini Doboj Istok započeo je u decembru 2011. godine
donošenjem Odluke o izradi lokalnog ekološkog akcionog plana od strane Općinskog vijeća Općine
Doboj Istok br: 02-05-1625/11.
Memorandumom o razumjevanju zaključenim između Razvojnog programa Ujedinjenih
nacija (UNDP), Agencije Ujedinjenih nacija, međuvladine organizacije osnovane od strane njenih
država članica i Općine Doboj Istok definisana je svrha i područje saradnje gdje je naveden i razvoj
Lokalnih akcionih planova za zaštitu životne sredine (LEAP).
Općinski načelnik je rješenjem br. 01-05-1518/11 od 30.11.2011 godine imenovao Općinski
radni tim kao i općinskog koordinatora za izradu LEAP-a. Izrada LEAP-a finansirana je iz MDG-F
programa.
Očuvanje životne sredine i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja životne
sredine: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH” koji zajednički provodi pet UN agencija.
Općinska radna grupa za izradu LEAP-a je najprije definisala i identifikovala konkretne
resurse životne sredine na području općine Doboj Istok. Potom prema DPSIR21 metodologiji
prikazani su svi zagađivači životne sredine sa količinama zagađenja prema svakom elementu
životne sredine (vodi, atmosferi, tlu) kako bi se formiralo stanje životne sredine na području općine
Doboj Istok. Izvještaj o stanju životne sredine općine Doboj Istok
sa uvrštenim konkretnim
ekološkim indikatorima, koji je urađen tokom procesa izrade LEAP-a, predstavlja osnovu za
praćenje napretka u našem životnom okruženju.
Naš LEAP dokument se sastoji od sljedećih cjelina:
• Osnovne informacije o općini
• Stanje životne sredine i identificirani problemi u životnoj sredini
1
DPSIR je:Uzročno-posljedični okvir za opisivanje uzajamnog uticaja između društva i okoliša, koji je postavila
Evropska agencija za okoliš (European Environment Agency). Elementi tog okvira su: pokretačke snage koje djeluju na
okoliš (D – Driving forces), pritisci na okoliš (P - Pressures), stanje životne sredine (S – State), uticaj takvog stanja
životne sredine na društvo (I – Impact), i odgovor društva na takvo stanje (R – Responses).
• Vizija općine
• Strateški i operativni ciljevi
• Akcioni plan
• Plan monitoringa i evaluacije LEAP-a
Izvještaj o stanju životne sredine, sa uvrštenim konkretnim ekološkim indikatorima, koji je
urađen tokom LEAP procesa, predstavljati će osnovu za praćenje napretka u našoj životnoj sredini.
Namjera nam je da se akcije koje su definisane u LEAP-u prate i ažuriraju
kako s
vremenom budemo dobijali nove informacije i identifikovali nove prioritete.
Lokalni akcioni plan općine Doboj Istok u svojoj strukturi definiše:
Ukratko o Općini Doboj Istok
Općina Doboj Istok sa geografskim položajem 44o43'N 18o 11'E se nalazi u Tuzlanskom
kantonu , a u novoj regionalizaciji BiH svrstana je u regiju sjeveroistočna Bosna. Površina općine sa
oko 40 km2 smještena je uz desnu obalu rijeke Spreče i zahvata južne padine planine Trebave.
Teritorija se prostire u dijapazonu nadmorske visine između 150 i 500 metara.
Kroz prostore općine prolazi magistralni put M-4 Doboj – Tuzla, a od grada Doboja
općina je udaljena 4 km, te od Gračanice 7 km.
Najbliža željeznička stanica
na pruzi Doboj -
Tuzla udaljena je od općine Doboj Istok 1,5
km. Najbliži aerodrom je Aerodrom Dubrave
udaljen 57 km od općine.
U geološkom pogledu ovo područje pripada
geotektonskoj jedinici
unutrašnjih Dinarida,
gdje je izdvojeno više geotektonskih cjelina.
Prema prikazu na osnovnoj geološkoj karti
razmjere 1 : 100 000 ono većim dijelom pripada
tzv. centralnoj ofiolitskoj zoni unutrašnjih
Dinarida, a manji dio zoni horstova (južne
padine horst Trebovac) i rovova – unutrašnja
ofiolitska
zona.
Na
osnovu
zajedničkih
litostratigrafskih i strukturno-tektonskih karakteristika izdvojene su na ovom području dvije
strukturno-tektonske facijalne jedinice i to: centralni ofiolitski melanž, i unutrašnji ofiolitski
tektonizirani melanž. U geološkoj građi ovog područja u najširem smislu učestvuju tvorevine
vulkanogeno-sedimentne formacije (J) i one u inžinjersko-geološkom smislu čine geološki supstrat
(podlogu), a preko njih leži deblji glinoviti pokrivač eluvijalno-deluvijalnog tipa.
Kao geološki supstrat izdvaja se litološki kompleks koga čine sedimentne stijene (glinci,
laporci, pješčari, krečnjaci) i magmatske stijene (dijabazi, peridotiti, gabrovi, serpentiniti) sa opštom
karakteristikom da se vrlo često navedene stijene smjenjuju u vertikalnom i horizontalnom pravcu.
Takođe česta je pojava manjih ili većih olistolita magmatskih i metamorfnih stijena.
Zemljišta uglavnom imaju ilovastu strukturu, kisele su reakcije, a dominiraju gajnjače,
smonice i podzoli, te pseudo glay. Uz vodotokove sporadično su zastupljeni aluvijumi. Zemljište je
dijelom ravno a dijelom brežuljkasto i pogodno za proizvodnju različitih vrsta poljoprivrednih
proizvoda.
Kolektivno stanovanje
MZ Brijesnica Mala - objekat korisne površine 432m2. sa tri stambene jedinice.
MZ Klokotnica - objekat korisne površine 432m2. sa tri stambene jedinice.
Individualno stanovanje - oko 2.350 objekata za individualno stanovanje.
Ukupan broj objekata : kuća i stanova 2.365
Ukupan broj osnovnih škola je dvije sa 5 objekata i brojem odjeljenja 49 brojem učenika
1093 sa nastavničkim kadrom 75.
Na području općine Doboj Istok nalazi se jedna srednja škola, broj odjeljenja 16, broj
učenika 410, broji nastavnika 23.
STANJE I PROBLEMI OKOLIŠA PREMA MIŠLJENJU GRAĐANA DOBOJ ISTOK
U cilju što uspješnije i sveobuhvatnije izrade Lokalnog Ekološkog Akcijskog Plana (LEAPa) za općinu Doboj Istok koji je baziran na participatornom pristupu i aktivnom uključenju građana,
Tim za izradu LEAP-a općine Doboj Istok je sproveo anketu o trenutnom stavu građana po
pitanjima okoliša na području općine. Anketom je obuhvaćena cijela općina i anketirano je 200
stanovnika općine. Od ukupnog broja ispitanika njih 88 (44%) bile su žene a 112 (56%) muškarci.
Starosna struktura ispitanika bila je sljedeća: 0-18 godina 83 (42%), 18-35 godina 66 (33%), 35-65
godina 33 (17%) i u grupi 65 i više godina bilo je 18 (9%) ispitanika Prikupljeni podaci su
analizirani i prikazani za cijelu općinu kao i rezultati ankete koji će biti uključeni u konačni LEAP
dokument općine Doboj Istok.
Obrađivanjem ankete je uočeno da ispitanici koji žive na različitim mjestima imaju različito
mišljenje i ideje o najvažnijim pitanjima i problemima okoliša i potencijalnim rješenjima navedenih
problema.
Pitanje 1: Da li ste zadovoljni stanjem okoliša u Vašoj općini?
Prema odgovorima na ovo pitanje 56 % ispitanika nisu ili više nisu nego jesu zadovoljni sa
trenutnim stanjem okoliša u općini Doboj Istok. Svega 12% građana je zadovoljno sa sadašnjim
stanjem zajedno sa 14% koji su više zadovoljni nego nezadovoljni. Očito, većina građana smatra da
je trenutno stanje okoliša na području općine Doboj Istok nezadovoljavajuće.
Pitanje 2: Što u Vašoj mjesnoj zajednici/naselju najdirektnije ugrožava zdravlje stanovnika?
Prema mišljenju ispitanika, najveća direktna prijetnja zdravlju građana u općini Doboj Istok
jeste otpad (38%), zagađen zrak (26%), zagađene površinske vode (16%), zagađeno zemljište
(13%), buka (5%), i ostalo (2%).
Pitanje 3: Tko/što, po Vašem mišljenju najviše zagađuje okoliš?
Najveći i najvažniji uzrok zagađenja, prema mišljenju građana su lokalne kotlovnice (32%).
Ostali značajni zagađivači i problemi prepoznati od strane ispitanika su: neadekvatno odlaganje
smeća (21%), neadekvatno odvođenje otpadnih voda (14%), promet (11%), minska polja (9%),
poljoprivreda (8%) i ostale grupe zagađivača (5%) .
Pitanje 4: Koje su najveće ekološke prijetnje razvoju Vaše opšine?
Najveće ekološke pretnje za razvoj općine: zagađen zrak 37%, zagađene površinske vode
24%, zagađeno zemljište 21% , buka 17% i mine 1%.
Pitanje 5: Da li ste voljni dati osobni doprinos poboljšanju stanja okoliša?
U općini Doboj Istok, 28% građana su bezuslovno spremni dati osobni doprinos poboljšanju
stanja okoliša, 29% je spremno u slučaju da i drugi također daju svoj doprinos dok je dodatnih 16%
spremno ukoliko to ne zahtijeva od njih nikakva financijska ulaganja. 5% ispitanika nisu spremni da
naprave nikakav doprinos dok 11% jeste voljno, izuzev ako to zahtijeva promjenu u njihovim
navikama.
Pitanje 6: Preduvjeti za lokalni razvoj u općini Doboj Istok – izlistani su po važnosti.
Pitanje 7: Koje bi mjere trebalo prioritetno poduzeti da bi se poboljšalo stanje okoliša?
Osim uvođenja strogih kazni za prekršitelje (63%), mjere za unaprijeđenje stanja okoliša,
prema mišljenu ispitanika, su: poboljšanje rada komunalnih inspekcija (5%), pokretanje edukativnih
programa u školama (5%), pripritetno financiranje ekoloških projekta iz općinskog budžeta (23%),
ograđivanje vodozahvatnih područja (2%) i ubrzavanje aktivnosti na toplifikaciji grada (2%).
STANJE ŽIVOTNE SREDINE U OPĆINI DOBOJ ISTOK
PREGLED STANJA RESURSA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA I PRATEĆE
PROBLEMATIKE U OPĆINI DOBOJ ISTOK
Izazovi u općini Doboj Istok koji imaju negativan uticaj na zdravlje stanovnika kao i na
socioekonomski razvoj uzrokovani stanjem resursa voda su sljedeći:
1. OTPADNA VODA IZ NASELJENIH PODRUČJA
Stanje:
Urbano područje općine Doboj Istok čine 5 mjesnih zajednica/naselja (MZ Klokotnica, MZ
Stanić Rijeka, MZ Lukavica Rijeka, MZ Brijesnica Velika, MZ Brijesnica Mala) sa 2.757
individualnih domaćinstava, 6 stambenih zgrada sa 18 stambenih jedinica, 23 objekta javnih
institucija (od kojih se 1 nalazi u vlasništvu općine) i 19 poslovnih/industrijskih objekta koji
proizvode 45.600 m3/god. gradske otpadne vode. Svi koriste septičke jame pošto ne postoji javni
kanalizacioni sistem.
Otpadna voda koja sadrži kabaste materijale, biorazgradive organske supstance, amonijak,
nutriente, prehrambene aditive, različite hemikalije, šljunak, pijesak, ulja, masti zagađuje: rijeke
Spreču i Lukavicu, potoke Rijeka između Brijesnice Velike i Brijesnice Male, Babićka rijeka,
Dolić, Rijeka u Stanić Rijeci, Jahovača, Vratolom, Sabinjača i Lušnjak.
Problemi:
-
Nedostatak kanalizacione mreže na cijelom području općine.
-
Nedostatak kolektora za prečišćavanje otpadnih voda koje se direktno ulijevaju u rijeku
Spreču i njene pritoke na području općine Doboj Istok.
-
Direktno ispuštanje septičkih jama u rijeke i potoke kao i ispuštanje fekalija na tlo na
cijelom području općine Doboj Istok.
-
Zaštita poljoprivrednog zemljišta od plavljenja te učešće građana u zaštiti rijeke Spreče i
njenih pritoka.
2. ODLAGANJE OTPADA I OTPADNA VODA SA DEPONIJA
Stanje:
Općina Doboj Istok ne posjeduje vlastitu deponiju za odlaganje otpada. Otpad sa područja
općine Doboj Istok organizovano se odvozi preko JKP Čisto na gradsku deponiju u općinu
Gračanica s kojom je potpisan ugovor tako da podatke o deponiji i otpadnih voda sa deponije
općina Doboj Istok nema na raspolaganju pošto nije u njenoj nadležnosti.
Otpad iz 1.187 domaćinstava (nisu sva domaćinstva uključena u organizovan odvoz smeća)
iz urbanog područja, 23 objekta javnih institucija, 210 poslovnih objekata odlaže se na deponiju
komunalnog otpada u Gračanici.
Problemi:
-
Nepostojanje javne deponije za odlaganje smeća na području općine;
-
Potreba za otvaranjem sanitarnih deponija na ovoj regiji;
-
Nepostojanje reciklažnih dvorišta ili firmi koje se bave prikupljanjem i otkupom
sekundarnih sirovina.
1. ILEGALNE/DIVLJE DEPONIJE KRUTOG OTPADA
Stanje:
Ilegalne deponije (14 ih je identificirano u općini Doboj Istok) postoje na sljedećim
lokacijama: MZ Klokotnica: Selimbašića potok, Salkići, Velebić Šuma, Debelo brdo i Duja; MZ
Brijesnica Velika: Sredelj bara, Ravnuša šuma; MZ Brijesnica Mala: Mrka bara, Sokolina, MZ
Stanić Rijeka: Komarevac i Haskića kamen. MZ Lukavica Rijeka: Johovak, Zahirovići, Siljića
palčak. Ukupna procjenjena površina ilegalnih deponija iznosi cca 1.450m3 kao i odlaganje otpada
dikretno u vode stvara difuzno zagađenje sljedećih vodnih resursa: rijeka Spreča, rijeka Lukavica,
potok Rijeka između Brijesnice Velike i Brijesnice Male, potok Babićka rijeka, potok rijeka Dolić,
potok Rijeka u Stanić Rijeci, potok Jahovaca, potok Vratolom, potok Sabinjača, u formi kabastog
otpada, biorazgradive organske supstance, amonijaka, nutrijenata, različitih hemikalija i teških
metala.
Uzrok stanja: Postojanje ilegalnih deponija i odlaganje otpada direktno u vodu.
Problemi:
-
Postojanje ilegalnih deponija na lokacijama: MZ Klokotnica: Selimbašića potok, Salkići,
Velebić Šuma, Debelo brdo i Duja; MZ Brijesnica Velika: Sredelj bara, Ravnuša šuma; MZ
Brijesnica Mala: Mrka bara, Sokolina, MZ Stanić Rijeka: Komarevac i Haskića kamen. MZ
Lukavica Rijeka: Johovak, Zahirovići, Siljića palčak
-
Neizmirivanje obaveza prema javno-komunalnom preduzeću
-
Nepostojanje legalne deponije
-
Nepokrivenost općine sa organizovanim odvozom otpada
-
Ilegalne deponije redovno se saniraju i postavlja se table ali nema rezultata
-
Nedostatak rada komunalnog redara i inspektora (proces imenovanja je u toku)
2. INDUSTRIJSKA OTPADNA VODA
Stanje
Prema dostupnim podacima, procjenjuje se da industrijska otpadna voda u općini Doboj
Istok iznosi 45.600 m3/godišnje i sadrži kabasti materijal, biorazgradive organske supstance,
amonijak, teške metale, opasne supstance i različite hemikalije koje utiču na rijeke Spreču i
Lukavicu, potoke Rijeka, Rijeka (između Brijesnica Velike i Brijesnice Male) te potok Lušnjak.
Problemi:
-
Nedostatak kanalizacione mreže na cijelom području općine.
-
Nedostatak kolektora za prečišćavanje industriskih otpadnih voda koje se direktno ulijevaju
u rijeku Spreču i njene pritoke na području općine Doboj Istok.
-
Nedostatak sistema kolektora za preradu otpadnih voda u firmama na području općine,
asfaltnoj bazi, proizvodnji fasada, prehrambenoj prerađivačkoj industriji itd.
3. OTPADNE VODE/ZAGAĐENJA VODA U POLJOPRIVREDI
Stanje
Poljoprivredna otpadna voda (cca 24.104 m3/godišnje) sadrži kabasti materijal,
biorazgradive organske supstance, amonijak i nutrijente koji stvaraju pritisak na sljedeće vodne
resurse: rijeka Spreča, rijeka Lukavica, potok Rijeka između Brijesnice Velike i Brijesnice Male,
potok Babićka rijeka, potok Rijeka Dolić, potok Rijeka u Stanić Rijeci, potok Jahovača, potok
Vratolom, potok Sabinjača, potok Lušnjak i individualni izvori pitke vode.
Količina pesticida i herbicida koja se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji iznosi cca
86.557,8 t/god. i utiče na sljedeće vodne resurse: rijeka Spreča, rijeka Lukavica, potok Rijeka
između Brijesnice Velike i Brijesnice Male, potok Babićka rijeka, potok Rijeka Dolić, potok Rijeka
u Stanić Rijeci, potok Jahovača, potok Vratolom, potok Sabinjača, potok Lušnjak i individualni
izvori pitke vode putem opasnih supstanci i amonijaka.
Upotreba prirodnog gnojiva u poljoprovrednoj proizvodnji iznosi 2.815,2 t/godišnje i putem
nutrijenata stvara pritisak na vodne resurse: rijeka Spreča, rijeka Lukavica, potok Rijeka između
Brijesnice Velike i Brijesnice Male, potok Babićka rijeka, potok Rijeka Dolić, potok Rijeka u
Stanić Rijeci, potok Jahovača, potok Vratolom, potok Sabinjača, potok Lušnjak i individualni izvori
pitke vode.
U općini Doboj Istok, godišnja upotreba umjetnog gnojiva iznosi cca 1.407,6 t i nutrijenti iz
tog gnojiva utiču na sljedeće vodne resurse: rijeka Spreča, rijeka Lukavica, potok Rijeka između
Brijesnice Velike i Brijesnice Male, potok Babićka rijeka, potok Rijeka Dolić, potok Rijeka u
Stanić Rijeci, potok Jahovača, potok Vratolom, potok Sabinjača, potok Lušnjak i individualni izvori
pitke vode.
Problemi:
Općina Doboj Istok je poljoprivredni kraj i stanovništvo velikim diijelom se bavi
poljoprivredom kao osnovnom djelatnošću. Na području općine nemamo podataka o prekomjernoj
upotrebi hemijskih sredstava o odlaganju drugog poljoprivrednog otpada, ali prema našim
saznanjima, te na osnovu izvještaja poljoprivrednih apoteka hemijska sredstva se ne koriste u
velikom obimu. Upotreba stajskog đubriva je osnovni izvor za pospješivanje poljoprivredne
proizvodnje. Nedostatak općine Doboj Istok je i nepostojanje organizovanog odlaganja
poljoprivrednog otpada i sistema nadgledanja nad istim.
4. EKSPLOATACIJA VODE ZA POTREBE STANOVNIŠTVA, INDUSTRIJE I
POLJOPRIVREDE
Stanje
Vodosnadbijevanje na području općine Doboj Istok vrši se iz: centralnih vodovoda, lokalnih
vodovoda kao i privatnih bunara. MZ Klokotnica: Centralni vodovod Johovak. Lokalni vodovodi:
Studenac, Smrekovača, Njivice, Vrela, Grabovača-Bukovača, Frkati, Mrkani, Babići, Krčevine
Babići, Selišće, Orah, Metaljka, Selišće Brđani, Johovača Polje, Studenac Samarić. MZ Brijesnica
Velika: centralni vodovod: Lučica, lokalni vodovodi: Selimbašića potok, Arapovača, Vodica,
Velika voda. MZ Brijesnica Mala: centralni vodovod Luke; Lokalni vodovodi: Kahrimanovača,
Močila, Grič, Sjerkovina, Plane. MZ Stanić Rijeka: centralni vodovod; Lokalni vodovodi: Lanišće i
Polom. MZ Lukavica Rijeka: centralni vodovod Rijeka; Lokalni vodovodi: Jezerce, Krčevine,
Struke, Podploča, Brod i Oblić. Količina vode za potrebe snadbijevanja stanovništva iznosi 19.8 l/s.
MZ Brijesnica Mala nije u sistemu vodosadbijevanja kojim upravlja JKP Čisto tako da nemamo
podataka za ovu mjesnu zajednicu.
Eksploatacija vode za industrijske procese/proizvodnju na godišnjoj bazi iznosi 45.600 m3 i
koristi se voda centralnih vodovoda, lokalnih vodovoda kao i privatnih bunara.
Voda za poljoprivrednu proizvodnju koristi se iz: centralnih vodovoda, lokalnih vodovoda i
vlastitih bunara. Pretpostavlja se da količina eksploatirane vode iznosi 106305 m3/godišnje.
Problemi:
Općina Doboj Istok u cjelini ima prilično dobar sistem vodosnadbijevanja, ali postoje i
problemi u pojedinim mjesnim zajednicama kao što su MZ Stanić Rijeka i MZ Lukavica Rijeka
gdje su planirana određena geološka ispitivanja i analize. Jedan od problema snadbijevanja vodom u
svim djelovima općine prestavlja i to što u sistem vodosnadbijevanja nisu uključeni svi izvori vode i
što sa njima ne upravlja JKP Čisto.
Općina Doboj Istok u svojim strateškim planovima ima za cilj bušenje zamjenskih bunara
kojima upravlja komunalno preduzeće, tako da bi se povećao kapacitet vode, čime bi se moglo
krenuti u realizaciju vodnog prstena na području Općine u cilju riješavanja postojećih problema.
REZIME PROBLEMATIKE ZAGAĐENJA ATMOSFERE NA PODRUČJU OPĆINE
DOBOJ ISTOK:
Zagađenje atmosfere emisijama štetnih i opasnih materija na području općine Doboj
Istok predstavlja rastući problem, koji može vrlo negativno uticati na zdravlje stanovnika i uopšte
na društveno–ekonomski razvoj. Glavni uzročnici, tj. glavne pokretačke snage koje dovode do
emisija velikih količina raznih štetnih i opasnih supstanci u atmosferi su:
Sva naselja u općini Doboj Istok, gdje do emisija štetnih i opasnih supstanci dolazi u
sljedećim segmentima funkcionisanja naselja:
-
Grijanje stambenog prostora (i individualno i kolektivno stanovanje) i prostora u
objektima javne namjene (detaljniji podaci o postojećim sistemima grijanja stambenih,
javnih i poslovnih objekata za sva naselja u općini Doboj Istok, kao i situacije u oblasti
zbrinjavanja otpada, prikazane su u dokumentu Inventura pokretačkih snaga uticaja na
okoliš).
-
Potrošnja električne energije u domaćinstvima i javnim objektima (za sve ostale svrhe
osim eventualnog grijanja), i u svrhu obezbjeđenja javne rasvjete u naseljima;
-
Postojeće zvanične i divlje deponije.
U svrhu ilustracije ovog problema, uradili smo proračun količina najvažnijih štetnih supstanci
koji se na godišnjem nivou emituju u atmosferu (vidi detalje u priloženoj DPSIR Matrici 07), koji
pokazuje da stambeni i javni sektor svake godine samo za gore navedene svrhe potroši
96.419.020,60 KWh energije, pri čemu se u atmosferu emituje: 120 tona sumpor dioksida, 46.7
tone azotnih oksida, 222 tone nemetanskih isparljivih organskih spojeva, 1401 tona ugljen
monoksida, 522 tone sitnih čvrstih čestica (prvenstveno čađi). Osim toga, ove funkcije naselja
imaju i najveću ulogu u emisiji stakleničkih gasova koji dovode do pojave efekta staklenika i
klimatskih promjena. Do sada nastalom zagađenju atmosfere iz sektora zdravstva nije data
odgovarajuća pažnja, jer je smatrano da su najveći uzročnici zagađenja saobraćaj i industrija.
Zagađenje atmosfere emisijama štetnih i opasnih materija iz sektora industrije
Ovaj sektor takođe doprinosi emisiji u atmosferu štetnih i opasnih materija, kao i
stakleničkih gasova. Detaljniji prikaz privrednih subjekata u oblasti industrije na području općine
Doboj Istok je dat u dokumentu Inventura pokretačkih snaga na okoliš.
Zagađenje atmosfere emisija iz saobraćaja: Kao ilustracija, vrijednosti emisija štetnih i
opasnih materija u atmosferu, čiji je uzročnik saobraćaj na području općine Doboj Istok, prikazane
su u priloženoj DPSIR Matrici 07 – Saobraćaj. U toku jedne godine, samo u saobraćaju se emituje
80,5 tona azotnih oksida, 0,8 tona amonijaka, 40,6 tone nemetanskih isparljivih organskih
spojeva, 307 tona ugljen-monoksida, 6,4 tona sitnih čvrstih čestica, 9637 tona ugljen-dioksida i
1,4 tone metana.
Zagađenje atmosfere emisijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje: U izvjesnoj mjeri,
zagađenju atmosfere doprinosi i oblast poljoprivredne proizvodnje, do koje dolazi i u oblasti
mljekarstva, stočarstva i peradarstva (naročito u procesu nastajanja i skladištenja stajnjaka), i u
ratarstvu, povrtlarstvu i voćarstvu (naročito u procesu korištenja stajnjaka i vještačkih đubriva, i
primjene pseticida).
Ovakvo zagađenje atmosfere u značajnoj mjeri doprinosi i zagađenju zemljišta, jer navedene
štetne i opasne materije direktno ili putem kiselih kiša dospijevaju u tlo.
REZIME PROBLEMATIKE DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA I PROSTORA NA PODRUČJU
OPĆINE DOBOJ ISTOK:
Kao i kod zagađenja svih drugih prirodnih resursa, do degradacije zemljišta dolazi zbog
pokretačkih snaga iz svih društveno-ekonomskih segmenata sa područja općine - naselja, industrija,
poljoprivreda, i saobraćaja. Takođe, kad je u pitanju degradacija zemljišta, posmatrali smo: (a)
zagađenje zemljišta emisijama raznih štetnih i opasnih supstanci; i (b) prekomjernu i nepravilnu
eksploataciju zemljišta, tla, i prostora.
Degradacija
zemljišta,
tla
i
prostora
negativnim
uticajima
prouzrokovanih
funkcionisanjem naselja:
Neadekvatan tretman urbanih i ruralnih otpadnih voda – loše stanje sistema javne
kanalizacije stambenih, javnih, poslovnih objekata; i neodgovarajuća tehnološka rješenja,
individualne kanalizacije /septičkih jama koje prouzrokuje ispuštanje otpadnih voda direktno u tlo
/zemljište.
-
Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Kontaminacija tla štetnim materijama sadržanim
u otpadnim kanalizacionim vodama.
-
Neadekvatna tehnologija postojeće gradske deponije i postojanje divljih deponija.
-
Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Kontaminacija tla štetnim materijama sadržanim
u otpadu, koja zbog loše tehnologije deponija dospijeva direktno u tlo, i dalje
prouzrokuje zagađenje podzemnih voda.
-
Prekomjerna i nekontrolirana sječa šuma: U cilju snadbijevanja stanovništva, javnih
institucija i poslovnog sektora ogrjevnim drvetom.
Prouzrokovano stanje /PROBLEM:

Smanjuje se količina drvne mase koja bi svojim prirodnim raspadanjem trebala stvarati nove
količine plodnog zemljišta.

Prouzrokuje se erozija, jer velike količine kiše i poplavna voda odnose plodno tlo sa
posječenih površina, pa se time nepovratno gubi plodno zemljište.

Sječa šuma onemogućava njihovu funkciju apsorbcije stakleničkih gasova, što velikim
dijelom doprinosi stakleničkom efektu i time vodi do klimatskih promjena.
Što se tiče problematike eksploatacije prostora, tu su prisutni problemi bespravne i neplanske
gradnje i divlje deponije komunalnog otpada.
Degradacija
zemljišta,
tla
i
prostora
negativnim
uticajima
prouzrokovanih
funkcionisanjem industrije:
Direktna kontaminacija tla ispuštanjem štetnih materija u toku proizvodnih procesa u
industrijskim postrojenjima
Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Kontaminacija tla štetnim materijama sadržanim u tim
industrijskim postrojenjima.
Neadekvatno odlaganje industrijskog otpada
Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Kontaminacija tla štetnim materijama sadržanim u
otpadu, koja zbog loše tehnologije deponija dospijeva direktno u tlo i dalje prouzrokuje zagađenje
podzemnih voda
Degradacija zemljišta, tla i prostora negativnim uticajima prouzrokovanih aktivnostima u
oblasti poljoprivredne proizvodnje:
Korištenje pesticida koji sadrže široki spektar štetnih materija
-
Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Kontaminacija tla štetnim materijama sadržanim u
pesticidima i koji putem lanca ishrane direktno dospijevaju u ljudski organizam
-
Nepravilno korištenje vještačkih đubriva
-
Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Zakiseljavanje i smanjenje kvaliteta poljoprivrednog
zemljišta
-
Prekomjerna sječa šuma u cilju pretvaranja šumskog zemljišta u poljoprivredno.
Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Time se smanjuje količina drvene mase koja bi
svojim prirodnim raspadanjem trebala stvarati nove količine plodnog zemljišta. Time se
prouzrokuje erozija, jer velike količine kiše i poplavna voda odnose plodno tlo sa posječenih
površina, pa se time nepovratno gubi plodno zemljište; Nestanak šuma onemogućava
njihovu funkciju apsorbcije stakleničkih gasova, što velikim dijelom doprinosi stakleničkom
efektu i time vodi do klimatskih promjena
Degradacija zemljišta, tla i prostora negativnim uticajima prouzrokovanih saobraćajem:
Direktno zagađenje tla tečnim gorivima koja se prosipaju u saobraćaju iz motornih vozila i
cisterni za prevoz goriva, i koji u tlo dolaze putem padavina (kiša, snijeg) i poplavnim vodama
IDENTIFICIREANI PROBLEMI U TOKU IZRADE INTEGRALNE STRATEGIJE
RAZVOJA
1. Voda
Nema egzaktnih podataka o stepenu zagađenja zemljišta, vode i vazduha na području općine
Doboj Istok.
U pogledu vodosnadbijevanja, jedini problem ima MZ Stanić Rijeka.
Najslabiji rezultati postignuti su u izgradnji kanalizacione mreže gdje je u proteklom periodu
urađen idejni i izvedbeni projekt, a položen je i najveći dio kolektorskog voda u MZ Klokotnica sa
pripadajućim šahtovima. U svim planovima razvoja izgradnje kanalizacije se navodi kao prioritetan
projekt, ali rješevanje ovog problema , prvenstveno zbog visine investicije ide jako sporo. Problemi
koji se javljaju zbog neizgrađene kanalizacione mreže i njen značaj za razvoj u narednom periodu i
dalje izgradnju kanalizacije svrstavaju u prvi plan, zbog čega je potrebno u najskorije vrijeme
izgraditi kolektore, primarne mreže barem u centralnim dijelovima naseljenih mjesta kao i uređaja
za prečišćavanje otpadnih voda i to anagažovanjem sredstava svih korisnika, budžetskih sredstava,
kreditnih sredstava i drugih izvora finansiranja.
2. Zemlja
Neracionalno iskorištavanje prostora u cijelini, pa tako i poljoprivrednog zemljišta kao resursa,
što pored ostalih negativnosti dovodi do činjenice da je oko trećine ukupne površine općine trenutno
pod naseljima.
Treba naglasiti da, iako na području općine nema velikih zagađivača, može doći do zagađenja
zemljišta u vrijeme poplave imajući u vidu prirodu i način rada glavnih zagađivača vode u rijeci
Spreči, kao i način rada manjih privrednih subjekata kao što su auto-mehaničarske radnje,
autopraonice i slično koje svoje otpadne vode direktno ili indirektno ispuštaju u vodotokove ili
zemljišta.
U suštini potencijalno najveći zagađivač zemljišta i vode na području općine Doboj Istok može
da bude rijeka Spreča koja u vrijeme plavljenja može na poljoprivrednom i drugom zemljištu
ostavljati organske materije, teške metale i druge štetne produkte hemijske industrije, rudnika i
drugih velikih privrednih subjekata iz tuzlanskog industrijskog bazena. Dosadašnja ispitivanja
zemljišta čiji su rezultati dostupni pokazuju da su ove i slične materije u zemljištu pristune u
dozvoljenim količinama, ali česta trovanja ribe i drugih životinja u rijeci Spreči govore da ovi
pokazatelji mogu biti i drugačiji.
3. Vazduh
Najveći problem sa kvalitetom vazduha u općini Doboj Istok je u toku zimskog perioda za
vrijeme intenzivnog loženja, odnosno rada kotlovnica, pa se tako u ravničarskom dijelu Općine
bilježi povećana koncentracija aerosola u vazduhu.
Vizija općine Doboj Istok:
Općina Doboj Istok je svojim odgovornim odnosom prema bogatoj prirodnoj,kulturnoj i
historiskoj baštini obezbjedila društveno-ekonomski razvoj i postala privlačna turistička
destinacija.
AKCIONI PLAN
SEKTOR VODA
Dugoročno gledano, u našoj Općini kada su u pitanju vode i vodeni resursi želimo postići
sljedeće: smanjiti emisuju štetnih stvari iz netretiranih komunalnih otpadnih voda za 80%. Za
ostvarenje ovog plana u narednom periodu od 6 godina (2012 - 2018) općina Doboj Istok namjerava
dostići slijedeće operativne ciljeve:
-
Povećana pokrivenost ruralnog područja općine Doboj Istok kanalizacionom mrežom za
prikupljanje otpadnih voda za 80%.
-
Zaštita poljoprivrednog zemljišta od plavljenja te učešće građana u zaštiti rijeke Spreče i
njenih pritoka.
-
Zaštita individualnih posjeda.
-
Zaštita izvorišta od ugroženosti zagađenjem te uključivanje prirodnih izvorišta u
postojeće vodovodne mreže.
Kako bi ovi ciljevi bili dostignuti planirane su slijedeće mjere:
Tip mjere
Šta?
Ko?
Kad?
Koliko?/Izv
orsredstava
6.700.000,0
0km
Općina
1.1 Izgradnja kolektora i prioritetne
primarne mreže fekalne
kanalizacije (Klokotnica,
BrijesnicaVelika, BrijesnicaMala,
Stanić Rijeka, LukavicaRijeka)
Doboj Istok
Općinska
30%
služba za
2012-
Više
poduzetništ
2018
instance
vo i razvoj
vlasti 30
Međunarodn
e
organizacije
40%
500.000,00
KM
Realizovati/
Među
Općinska
demonstrirati
2.1 Projekt: Regulacija toka rijeke
služba za
2012-
Spreče (subregionalni projekt)
poduzetništ
2013
vo i razvoj
entiteski
projekt
50% Vlada
federacije
50% Vlada
RS
Općinska
2.2. Projekt: Za čistiju rijeku Spreču
služba za
3.000,00KM
prostorno
Vlastita
uređenje i
2012-
sred. 10%
urbanizam
2013
Općina i
I KKK
vise instance
DOBOJ
70%
ISTOK
40.000,00
Općinska
KM
2.3. Projekt: Čišćenje vodotokova na
služba za
2012-
Općina
području općine Doboj istok
poduzetništ
2016
Doboj Istok
vo i razvoj
20%
Ministars.vo
d. 80%
16.000,00
3.1. Projekt: Izrada projektne
KM
dokumentacije za ugroženo naselje od
Općina
poplava „Stadion” u Klokotnici
Doboj Istok
Općinska
služba za
2012-
poduzetništ
2013
vo i razvoj
20%
Direkcija
voda 40%
Međunarodn
e
organizacije
40%
3.2. Zaštita i sprečavanje plavljenje
lokaliteta naselje „Stadion” u
Klokotnici
Općinska
70.000,00
KM
Općina
služba za
Doboj Istok
poduzetništ
20%
vo i razvoj i
2012-
Direkcija
Op.služba
2014
Voda 40%
za
Međunarodn
pros.uređenj
e
e i urb.
organizacije
40%
3.3. Zaštita i sprečavanje plavljenje
Općinska
60.000,00
centra Brijesnica Mala
služba za
KM
poduzetništvo
i razvoj i
op.služba za
2012-
Općina 30%
2014
Kanton 70%
pros.uređenje i
urb.
4.1. Izgradnja prioritetnih
Općinska
vodozaštitnih zona (kod centralnih
služba za
2012-
50.000 KM
vodovoda na području Općine i kod
prostorno
2013
Općina 30%
uređenje i
lokalnih vodovoda na području Općine
urbanizam
4.2. Uključivanje prirodnih izvorišta u
Općinska
postojeće vodovodne mreže
služba za
Kanton 70%
250.000KM
poduzetništ
vo i razvoj i
op.služba za
2012-
Općina 30%
2015
Kanton 70%
pros.uređenj
e i urb.
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj 1: Povećana
Mjera 1.1: Izgradnja
Smanjenje emisija štetnih tvari
pokrivenost ruralnog područja
kanalizacione mreže I
Iz netretiranih komunalnih
općine Doboj Istok
kolektora u ruralnom
Otpadnih voda u vodne resurse
kanalizacionom mrežom za
području općine Doboj
Te povećana efikasnost
prikupljanje otpadnih voda za
Istok veza (OC1)
Korištenja raspoloživih vodnih
80%
resursa i zaštita poljoprivrednog
zemljišta te privatne imovine.
Naziv programa/projekta:1.1.1 Izgradnja kolektora i prioritetne primarne mreže fekalne kanalizacije
(Klokotnica, BrijesnicaVelika, BrijesnicaMala, Stanić Rijeka, LukavicaRijeka)
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Na području općine Doboj Istok ne postoji kanalizaciona mreža,izrađena je projektna dokumentacija
za 80% ruralnog područja općine Doboj Istok.Otpadne vode se ispuštaju u prirodne recipientei
individualne septičke jame koje po tehničkim normativima nisu propisno urađene.Otpadne vode iz
Mjesnih Zajednica općine Doboj Istok koje otpadne vode ispuštaju u septičke jame, prelive, kanale
koji vode do najbližih vodnih tijela, su procjenjene na količinu od 330.600 m3/god. U tim otpadnim
vodama se nalaze zagađujuće materije kao što su kabasti materijal, biorazgradljive organske materije i
nutrijenti. Otpadne vode sa farmi i poljoprivrednih dobara su također obuhvaćene unutar otpadnih
voda iz naselja općine Doboj Istok koja nemaju sistem javne kanalizacije. Problem koji je uzrok ovom
stanju je nepostojanje sistema prikupljanja i prečišćavanja sanitarno-feklanih voda (nepostojanje
sistema javne kanalizacije) na području općine Doboj Istok.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će Stanovnici općine Doboj Istok
se ispuniti očekivani operativni ciljevi
povećanja obuhvata kako slijedi:
 2013- 10%
 2014 - 20%
 2015 - 20%
 2016- 20%
 2017- 20%
 2018- 10%
Očekivani rezultati:
Izgradnja
kolektora
Indikatori:
i
prioritetne 80% građana doboj Istok priključeno na kanalizacionu
primarne mreže fekalne kanalizacije na mrežu
području općine Doboj Istok
Glavneaktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
- Upravljanje projektom:
2013 god. -2018 god.
- Iznalaženje finansijski sredstava
- Izbor izvođača radova za
- Izgradnju kanalizacione mreže
- Izgradnja kanalizacione mreže
u dužini od 2000 metara
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Direktni:
6.700.000,00
Indirektni:
Ukupno:
Status spremnosti projekta:
6.700.000,00
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Općina Doboj Istok 30% ,Više instance vlasti 30%,
c) Tehnička dokumentacija i analiza
Međunarodne organizacije 40%
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj.
Općinska služba za prostorno uređenje.
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj 2
Mjera 2.1:: Regulacija
Smanjena emisija štetnih tvari
Zaštita poljoprivrednog zemljišta
toka rijeke Spreče
Iz netretiranih komunalnih
od plavljenja te učešće građana u
(subregionalni projekt).
Otpadnih voda u vodne resurse
zaštiti rijeke Spreče i njenih
Veza (OC2)
Te povećana efikasnost
pritoka
Korištenja raspoloživih vodnih
resursa i zaštita poljoprivrednog
zemljišta te privatne imovine.
Naziv programa/projekta: 1. 2. 1 Regulacija toka rijeke Spreče (subregionalni projekt)
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Spreča svojim tokom kroz općinu Doboj Istok plavi najkvalitetnije poljoprivredno zemljište, uzurpira
obalu,te nanosi ogromne štete individualnim posjedima kao i poljoprivrednim proizvođačima. Cilj
ovog projekta je da reguliše tok rijeke Spreče i smanji štetu na poljoprivrednoj proizvodnji.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će Poljoprivrednici općine Doboj Istok.
se ispuniti očekivan i operativni
ciljevi
povećanja
obuhvata
kako
slijedi:
 2013- 20%
 2014 - 30%
 2015 - 50%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Smanjenje štete na poljoprivrednom 60 %- smanjenja štete poljoprivrednim proizvođačima.
zemljištu
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
- Upravljanje projektom:
2013-2015.godina
- Izbor izvođača radova na
- Regulaciji toka rijeke Spreče
- Izgradnja regulacije korita rijeke
Spreče
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih sredstava
Direktni:
500.000,00
Indirektni:
Ukupno:
500.000,00
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina Doboj Istok Među entiteski projekt 50%
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Vlada federacije50%
c) Tehnička dokumentacija i analiza Vlada RS 30% ,
troškova
Više instance vlasti 30%,
d) Projektni prijedlog
Međunarodne organizacije 40%
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj.
Općinska služba za prostorno uređenje.
Strateški cilj1:VODA
Operativni cilj 2: Zaštita
Mjera 2.2:Zaštita
Smanjena emisija štetnih tvari
poljoprivrednog zemljišta od
životne s redine / vode
iz netretiranih komunalnih
plavljenja te učešće građana u
; (veza OC2)
otpadnih voda u vodne resurse
zaštiti rijeke Spreče i njenih
te povećana efikasnost
pritoka,
korištenja raspoloživih vodnih
resursa i zaštita poljoprivrednog
zemljišta te privatne imovine.
Naziv programa/projekta:1.2.2 ‘’Za čistiju rijeku Spreču’’
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Izgrađivanje osviještenog pojedinca koji će se aktivirati, inicirati i zalagati za rješavanje aktuelnih
problema u zaštiti životne okoline /zaštita rijeke Spreče,okoliša,poljoprivrednih polja/.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će Pri realizaciji projektnih aktivnosti učestvovat će mlade
se ispuniti očekivani operativni ciljevi osobe općine Doboj Istok starosti do 18 godina (učenici
povećanja obuhvata kako slijedi:
Izgrađivanje
osviještenog
osnovne i srednje škole) , lokalno stanovništvo/građani i
pojedinca ostale formalne i neformalne grupe građana/lokalna vlast i
koji će se aktivirati, inicirati izalagati za NVO-e registrovane na području općine Doboj Istok.
rješavanje aktuelnih problema u zaštiti
životne
okoline
/zaštita
rijekeSpreče,okoliša,poljoprivrednih
polja/.

2012-50%

2013-50%
Očekivani rezultati:
- Organizovana akcija čišćenja rijeke Indikator:
-način izvedenih aktivnosti
Spreče.
- Ostvarena
saradnja
sa
drugim -broj volontera uključenih u aktivnosti
-broj godišnje organizovanih eko akcija
Udruženjima.
- Koordinacija
općinskim -dužina očišćenog područja
sa
strukturama vlasti
(Služba za CZ
općine
Istok,
Doboj
MZ-a,
Nadležnim Ministarstvima TK-a).
- Promovirane aktivnosti u zajednici.
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
- Organizovana akcija čišćenja rijeke
Spreče.
2012g-2013g
- Ostvarena
saradnja
sa
drugim
Udruženjima.
- Koordinacija
sa
općinskim
strukturama vlasti (Služba za CZ
općine
Doboj
Istok,
MZ-a,
Nadležnim MinistarstvimaT K-a).
- Organizovana edukacija građana o
ekologiji i prevenciji/uklanjanju.
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Slaba razvijena svijest građana
Direktni:
Indirektni:
2.400,00 KM
600,00 KM
Ukupno: 3.000,00 KM
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
VLASTITA SREDSTVA
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
KM
c) Tehnička dokumentacija i analiza
SREDSTVA LOKALNE ZAJEDNICE
troškova
ILI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
d) Projektni prijedlog
KM
e) Projektna ideja
U K U P N O …................................................3.000,00
…................................ 300,00
… 2.700,00
KM
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:

KAJAK KANU KLUB DOBOJ/ISTOK
Osnovne i Srednja skola
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj 2:
Mjera 2. 3 : Zaštita
Smanjena emisija štetnih tvari
Zaštita poljoprivrednog zemljišta
materijalnih dobara i
iz netretiranih komunalnih
od plavljenja te učešće građana u
poljoprivrednog
otpadnih voda u vodne resurse
zaštiti rijeke Spreče i njenih
zemljišta
te povećana efikasnost
pritoka,
(veza OC2)
korištenja raspoloživih vodnih
resursa i zaštita poljoprivrednog
zemljišta te privatne imovine.
Nazivprograma/projekta:1.2.3 Čišćenje vodotoka na području općine Doboj Istok
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Zaštita individualnih posjeda kao i poboljšanje životne okoline, čišćenje vodotoka od komunalnog i
ostalog otpada na području općine Doboj Istok. Rijeka Lukavica, potok Rijeka između Brijesnice
Velike i Brijesnice Male, potok Babićka rijeka, potok Rijeka Dolić, potok Rijeka u Stanić Rijeci,
potok Jahovača, potok Vratolom, potok Sabinjača, potok Lušnjak.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Zaštita individualnih privatni posjeda, Stanovništvo općine Doboj Istoka
zaštita
poljoprivrednog
zemljišta
i
čistija životna sredina :
 2013 - 20%
 2014 - 30%
 2015- 20%
 2016- 30%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Smanjenje štete i poboljšavanje uslova 90 %- smanjenja štete
života.
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Upravljanje projektom:
2012-2016.godina
- Izbor izvođača radova na
regulaciji toka rijeke Spreče
- Izgradnja regulacije korita rijeke
Spreče
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih sredstava
Direktni:
40.0000
Indirektni:
Ukupno:
Status spremnosti projekta:
40.0000
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Općina Doboj Istok 20%
c) Tehnička dokumentacija i analiza
Ministars.vod.80%
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj.
Općinska služba za prostorno uređenja.
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj3:
Mjera 3.1:: Zaštita
Smanjena emisija štetnih tvari
Zaštita individualnih posjeda
materijalnih dobara od
iz netretiranih komunalnih
plavnog vala nakon velikih
otpadnih voda u vodne resurse te
padavina. (veza OC3)
povećana efikasnost korištenja
raspoloživih vodnih resursa i zaštita
poljoprivrednog zemljišta te
privatne imovine.
Naziv programa/projekta 1.3.1: Izrada projektne dokumentacije za ugroženo naselje od poplava
„Stadion” u Klokotnici
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Stvaranje preduslova za rješavanje problema u MZ Klokotnica naselje “Stadion” od plavljenja
stambenih objekata kao i zaštita materijalnih dobara, odnosno traženje idejnog rješenja za zaštitu od
poplava stanovništva.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Stanovništvo naselja “Stadion”.
 2012- 30%
 2013 - 70%
Očekivani rezultati:
Smanjenje štete
Indikatori:
i poboljšavanje 90 %- smanjenja štete
uslova života
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Upravljanje projektom:
2012-2013.godina
- Izrada projektne dokumentacije
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih sredstava
Direktni:
16.0000
Indirektni:
Ukupno:
16.0000
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina Doboj Istok 20%
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Direkcija voda 40%
c) Tehnička dokumentacija i analiza
Međunarodne organizacije 40%
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj 3:
Mjera 3.2:
Smanjena emisija štetnih tvari iz
Zaštita individualnih posjeda
Zaštita materijalnih dobara
netretiranih komunalnih otpadnih
od plavnog vala nakon
voda u vodne resurse te povećana
velikih padavina. (veza OC3)
efikasnost.
Korištenja raspoloživih vodnih
resursa i zaštita poljoprivrednog
zemljišta te privatne imovine.
Naziv programa/projekta 1. 3. 2: Zaštita i sprečavanje plavljenje lokaliteta naselje „Stadion” u
Klokotnici.
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Rješavanje problema u MZ Klokotnica naselje “Stadion” od plavljenja stambenih objekata kao i
zaštita materijalnih dobara, odnosno cjelokupna zaštita od poplava okolnog stanovništva.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Zaštita stanbenih i poslovnih objekata
Stanovništvo naselja “Stadion”
 2012- 20%
 2013 - 30%
 2014 - 50%
Očekivani rezultati:
Smanjenje štete
Indikatori:
i poboljšavanje 90 %- smanjenja štete
uslova života.
Glavne aktivnosti: Upravljanje
Period implementacije (mjesec/godina):
projektom:
2012-2014.godine
- Izbor izvođača radova na
regulaciji toka rijeke Spreče
- Izgradnja regulacije korita rijeke
Spreče
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih sredstava
Direktni:
70.0000
Indirektni:
Ukupno:
70.0000
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina Doboj Istok 20%
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Direkcija Voda 40%
c) Tehnička dokumentacija i analiza
Međunarodne organizacije 40%
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj.
Općinska služba za prostorno uređenje.
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj 3:
Mjera 3.3:
Smanjena emisija štetnih tvari iz
Zaštita individualnih posjeda
Zaštita materijalnih dobara
netretiranih komunalnih
od plavnog vala nakon
otpadnihvodauvodneresurse te
velikih padavina. (veza
povećana efikasnost
OC3)
korištenja raspoloživih vodnih
resursa i zaštita poljoprivrednog
zemljišta te privatne imovine.
Nazivprograma/projekta1.3.3:Zaštita i sprečavanje plavljenje centra Brijesnica Mala
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Rješavanje problema u MZ Brijesnica Mala “Centar”od plavljenja stambenih objekata od lokalnih
potoka,otvorene kanalizacije koji prolaze kroz pomenuto naselje,sama neuređenost potoka,odvodnih
kanala predstavlja ogroman problem za dio naselja MZ Brijesnica Mala.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Zaštita javnih, stambeno-poslovnih i Stanovništvo naselja MZ Brijesnica Mala “Centar”
sportski objekata:
 2012- 20%
 2013 - 30%
 2014 - 50%
Očekivanirezultati:
Smanjenje
štete
i
Indikatori:
poboljšavanje - smanjenja štete od plavljena
uslova života
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Upravljanje projektom:
2012-2014.godina
- Izbor izvođača radova na
regulaciji toka rijeke Spreče
- izgradnja regulacije korita rijeke
Spreče
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih sredstava
Direktni:
60.000
Indirektni:
Ukupno:
60.000
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina Doboj Istok 20%
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Direkcija Voda 40%
c) Tehnička dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj
Općinska služba za prostorno uređenje
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj4
Mjera4.1:
Smanjena emisija
Zaštita izvorišta od ugroženosti
Poboljšanje kvaliteta pitke vode.
štetnih tvari iz
zagađenjem te
(veza OC4)
netretiranih
uključivanje prirodnih izvorišta u
komunalnih otpadnih
postojeće vodovodne mreže.
voda u vodne resurse
te povećana
efikasnost
korištenja
raspoloživih vodnih
resursa i zaštita
poljoprivrednog
zemljišta te privatne
imovine.
Naziv programa/projekta1.4.1: Izgradnja prioritetnih vodozaštitnih zona (kod centralnih vodovoda
na području Općine i kod lokalnih vodovoda na području Općine
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:Izgradnja prioritetnih
vodozaštitnih zona kod centralnih vodovoda na području Općine i to u MZ Brijesnici Velikoj i MZ
Klokotnici i kod lokalnih vodovoda na području svih mjesnih zajednica koje nisu u sklopu centralnog
vodovoda i nisu pod održavanje JKP Čisto i nemamo podataka o njihovoj ispravnosti a sve u cilju
poboljšanja vodosnabdjevanja i lakše kontrole potrošnje i ispravnosti vode.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Određivanje
Stanovništvo općine Doboj Istok
vodozaštitni
zona
i
kontrola kvaliteta vode
 2012- 30%
 2013 - 70%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Regulisanje
100%- pokrivenost općine
vodozaštitnih zona u
okviru
postojeće
zakonske regulative
Glavneaktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Pored centralnih
2012-2013.godina
vodovoda u svim MZ
izvršiti I popis mjesnih
lokalnih vodovoda I
određivanje njihovih
vodozaštnih zona
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih
Direktni:
sredstava
Indirektni:
Ukupno:
50.000,00
Status spremnosti
Izvori financiranja/sufinanciranja:
projekta:
Općina 30%
a) Spreman za
implementaciju
Kanton 70%
b) Pozitivna studija
predizvodljivosti
c) Tehnička
dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj
Općinska služba za prostorno uređenje
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj 4:
Mjera 4. 2: Povećanje količine i
Smanjena emisija štetnih
Zaštita izvorišta od ugroženosti
kvaliteta vodosnadbjevanja. (veza
tvari iz netretiranih
zagađenjem te
OC4)
komunalnih
uključivanje prirodnih izvorišta
otpadnihvodauvodneresurse u postojeće vodovodne mreže.
te povećana efikasnost
korištenja raspoloživih
vodnih resursa i zaštita
poljoprivrednog zemljišta te
privatne imovine.
Naziv programa/projekta 1. 4. 2: Uključivanje prirodnih izvorišta u postojeće vodovodne mreže
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:Projekt podrazumjeva
stavljanje u sistem već izgarađenih lokalnih vodovoda u svim MZ na području općine u postojeći
sistem kojim upravlja JKP Čisto I time bi se poboljšalo cijelokupno vodosnabdjevanje i izradom
vodnog prstena obuhvatili bi se sve Mjesne Zajednice.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Poboljšanje
Stanovništvo općine Doboj Istok
vodosnadbijevanja
 2012- 30%
 2013 - 30%
 2014 – 20%
2015 – 20%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Dovoljna količina vode za 90 %- pokrivenost u snadbijevanju vodom
domaćinstva
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Upravljanje projektom:
2012-2015.godina
- Izbor izvođača radova
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih
Direktni:
sredstava
Indirektni:
Ukupno:
250.000,00
250.000,00
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za
Općina 30%
implementaciju
b) Pozitivna studija
Kanton 70%
predizvodljivosti
c) Tehnička dokumentacija i
analiza troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj
Općinska služba za prostorno uređenje
SEKTOR TLO I OTPAD
Smanjeno zagađenje tla uspostavom ekonomski održivog sistema upravljanja otpadom za
cjelokupno (100%) područje općine Doboj Istok, u potpunosti uklonjenim minsko-eksplozivnim
sredstvima i primjenjenim principima integralne poljoprivredne proizvodnje. Za ostvarenje ovog
plana u narednom periodu od 6 godina (2012 - 2018) općina Doboj Istok namjerava dostići
slijedeće operativne ciljeve:
-
Obuhvaćeno kompletno stanovništvo i privredni subjekti u prikupljanju i odvozu
komunalnog i krutog otpada.
-
Na postojećim divljim deponijama izvršiti cijelokupnu sanaciju.
-
Na području općine Doboj Istok uređen prostor za kampiranje logorovanje i druge
rekreativne aktivnosti te povećane šumske površine pošumljavanjem.
-
Poduzete potrebne radnje za zaštitu zemljišta.
-
Deminiranjem stvoriti sigurni životni prostor za življenje.
-
Ekološko odlaganje otpada i njegovo zbrinjavanje.
Praćenje ispunjenja navedenih ciljeva će biti osigurano:
Koliko?/I
2 Tip mjere
Šta?
Ko?
Kad?
zvor
sredstava
20.000,00
Realizovati/
demonstrirati
1.1. Uključivanje svih domaćinstava i
privrednih subjekata u organizovano
prikupljanje i odvoz komunalnog otpada
KM
Općinska
služba za
prostorno
uređenje
JKP
2012
„Čisto“
75 %
Opcina25
%
1.2.Organizovanje Dana čistoće i
besplatnog odvoza komunalnog i krutog
otpada
20.000,00
Općinska
služba za
prostorno
ili
2012-2016
Opcina100
uređenje
%
Općinska
2.1. Saniranje divljih deponija na
služba za
području općine Doboj istok
prostorno
50.000.00
2012-2016
FBIH/TK
ili 100 %
uređenje
100.000,0
0KM
Općinska
3.1. Uređenje 5 izletišta na području
općine Doboj Istok
služba za
poduzetništvo
Federalno
2012-2016
I razvoj
ministarst
vo okoliša
40%
Opcina
30%,Dona
tori 30%
3.2. Pošumljavanje državnih i privatnih
šumskih površina na području cijele
općine Doboj Istok
Općinska
služba za
prostorno
15.000,00
2012-2016
Opcina
100 %
uređenje
400.000,0
0 KM
4.1.Sanacija prioritetnih klizišta na
općini Doboj Istok
Općinska
služba za
10%
2012-2016
civilnu zaštitu
općina
90%
kanton
5.1.Deminiranje zemljišta od mina na
Općinska
evidnetiranim područjima općine Doboj
služba za
Istok
civilnu zaštitu
250.000,0
2012-2016
0KM
NVO 50%
KANTON
50%
1
500.000
6.1.Rješavanje trajne deponije
komunalnog otpada općine Doboj istok
(subregionalni projekt)
Općinska
Kanton
služba za
2012-2016
prostorno
50% , 50%
Međunaro
uređenje
dne
organizaci
je
Strateški cilj 2: Tlo
Operativni
Mjera 1.1:
Rješavanje problema sa odlaganjem otpada te
cilj:1.
Povećan broj subjekata
sprječavanje zagađenosti tla za 100% na području
Obuhvaćeno
obuhvaćenim
općine Doboj Istok te poduzimanju mjera za uređenje i
kompletno
organizovanim
sanaciju.
stanovništvo
i
privredni
subjekti
u
prikupljanje
i
prikupljanjem smeća za
30%
odvoz
komunalnog
i
krutog otpada
Naziv programa/projekta 2.1.1: Uključivanje svih domaćinstava i privrednih subjekata u
organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Nekontrolisano odlaganje komunalnog otpada na različita mjesta i stvaranje divljih deponija na takav
način predstavljaju sve veći problem na općini Doboj Istok. Svi pokušaji provedeni u prethodnom
periodu u nastojanju da se sva domaćinstva i svi privredni subjekti uključe u ovaj proces nisu dala
željeni rezultat. Željeni efekat nije postignut prije svega iz razloga što postojeći zakoni i odluke nisu
provođeni i što pojedinci organizacije koje vrše postojeće propise nisu sankcionisani na pravi način, te
djelimično iz razloga što JKP „ČISTO“ nije opremljeno u mjeri da bi mogao u potpunosti odgovoriti
postojećim izazovima. Da bi se postojeće stanje postepeno popravljalo u pozitivnom pravcu potrebno je
napraviti izmjene i dopune pravilnika o komunalnom radu, omogućiti poštovanje postojećih zakona iz
ove oblasti, sklopiti ugovore o odvozu komunalnog i čvrstog otpada sa svim domaćinstvima i
privrednim subjektima i provoditi zakonom predviđene restriktivne mjere prema svim prekršiocima
bilo da se radi o pojedincima ili organizacijama. Pored toga potrebno je dodatno opremiti komunalno
preduzeće i osigurati prisustvo kanti za smeće i kontejnera na više udarnih lokacija, kao i češći odvoz
smeća makar iz centralnih dijelova naselja. Trenutno na području općine Doboj Istoknije obuhvaćeno
odvozom smeća oko 20% to su pretežno nepristupačni dijelovi Općine gdje problem prestavlja tehnički
kapacitet JKP i Infrastruktura(uski putevi).n U zimskom periodu ovaj procenat je veći.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će se ispuniti Građani općine i
očekivani operativni ciljevi povećanja obuhvata kako Privredni subjekti
slijedi:
 2012 -100%
Očekivanirezultati:
Indikatori:
1.Smanjen broj divljih deponija otpada
-Veći broj prekršajnih prijava
2.Pokrivenost čitave teritorije organizovanim odvozom
-Veći broj sklopljenih ugovora
smeća
-Povećana količina smeća u
3.Manja zagađenost vodotoka i obradivog zemljišta
organizovanom prikupljanju
Glavne aktivnosti:
Period implementacije
1.Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom radu
(mjesec/godina):
2.Pojačan nadzor komunalne inspekcije
2012
3.Sklapanje ugovora
4.Nabavke kanti i kontejnera
5.Izrada propagandnog materijala
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
1. Neprovođenje postojećih zakona
Direktni:
2. Postojeća ekonomska
20.000,00
Indirektni:
Ukupno:
20.000,00
3. Socijalna situacija
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina Doboj Istok
b) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka
JKP Čisto
c) Projektni prijedlog
Fond za zštitu životne sredine i okoliša
d) Projektna ideja
FBIH
Više instance
Partner(i)
Nosilac
projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
 -NVO
- Općina i JKP Čisto
Strateški cilj 2: Tlo
Operativni
Mjera 1.2:
Rješavanje problema sa odlaganjem otpada te
cilj 1:
Zaštićen životni prostor
sprječavanje zagađenosti tla za 100% na području
Obuhvaćeno
kompletno
stanovništvo
i privredni
subjekti u
prikupljanje
i odvoz
komunalnog
i krutog
otpada
općine Doboj Istok te poduzimanju mjera za uređenje i
sanaciju.
Naziv programa/projekta:2.1.2
Organizovanje Dana Čistoće i besplatnog odvoza komunalnog i krutog otpada
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
U tradiciji april mjesec je mjesec čistoće kada se organizuju različite akcije čišćenja i druge aktivnosti
koje doprinose čišćem i ljepšem okruženju. U namjeri da se da što veći doprinos čistijem okruženju
tokom aprila mjeseca treba pokrenuti akciju besplatnog odvoza čvrstog i komunalnog otpada iz
domaćinstava. Ovaj projekt zajednički treba da realizuju komunalno preduzeće, općina Doboj Istok,
MZ i nevladine organizacije. Potrebno je odrediti punktove po naseljeima na kojim će se locirati čvrsti
otpad i utvrditi datume utovara i odvoz smeća. Provođenje kamapanje, obavještavanje građana i
distribuciju propagandnog materijala kojim će građani biti obavješeteni o značaju i dinamici
provođenja svih aktivnosti, pripremit će MZ i NVO.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će se ispuniti Građani općine
očekivani operativni ciljevi povećanja obuhvata kako
slijedi:
 2012 -20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
-
Veći dio otpada prevezen na deponiju
-
U akciju uključene sve mjesne zajednice i
-
domaćinstva
-
Povećana
količina
preuzetog
otpada za 20 %
-
50 porodica sklopilo ugovor o
organizovanom odvozu smeća
Manji broj divljih deponija
-
Manja zagađenost vodotoka za 20
%
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
2012-2016
1. Formiranje organizacionih odbora za akciju Dana
čistoće
2. Određivanje
lokacija
i
uvtrđivanje
datuma
preuzimanja otpada
3. Izrada i distribucija propagandnog materijala
4. Utovar, prevoz i istovar smeća na deponiju
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nezainteresovanost građana
Direktni:
20.000,00
Indirektni:
Ukupno:
20.000,00
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Opcina Doboj Istok
b) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka
Više instance
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac
projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
 - JKP „Čisto“, NVO i Mjesne zajednice
- Općina Doboj Istok
Strateški cilj 2: Tlo
Operativni cilj 2:
Mjera 2.1 :
Rješavanje problema sa
Na postojećim divljim deponijama
Zaštićen životni prostor
odlaganjem otpada te
izvršiti cijelokupnu sanaciju.
sprječavanje
zagađenosti tla za 100%
na području općine
Doboj Istok te
poduzimanju mjera za
uređenje i sanaciju.
Nazivprograma/projekta:2.2.1
Saniranje divljih deponija na području općine Doboj istok
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Kao i na svim drugim područjima, tako i na području općine Doboj Istok izražen je problem divljih
deponija smeća. Vremenom njihova brojnost se smanjuje ali su još uvijek prisutne u znatnoj mjeri i
to najviše pored komunikacija na poljoprivrednom zemljištu ili u šumama ili neposredno uz
vodotokove.Trenutno na području općine Doboj Istok ima registrovanih 14 divljih deponija i to u
MZ Lukavica Rijeka tri, MZ Stanić Rijeka dvije, MZ Klokotnica pet,MZ Brijesnica Mala dvije, MZ
Brijesnica Velika dvije. Potrebno je u saradnju sa MZ napraviti spisak svih divljih deponija na
području Općine, odrediti prioritete u njihovom saniranju, te utvrditi obim i vrijednost radova koje
su potrebne na sanaciji. Sanaciju divljih deponija uradit će komunalno preduzeće tokom ljetnih
mjeseci kada je najlakši pristup deponijama i kada se najefikasnije može iskoristiti ljudska i radna
snaga i mehanizacija. Napomena na području Doboj Istoka postoji četrenest registrovanih divljih
deponija i više neregistrovanih .
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
strateškog Građani općine Doboj Istok
Izrada
programa kojim će se
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
povećanja
obuhvata
kako slijedi:
 2012-20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
- Uklonjene I sanirane
Indikatori:
-
sanirano 4 divljih deponija na općini Doboj Istok godišnje
sve registrovane
divlje deponije
Glavne aktivnosti:
1.Popis
svih
Period implementacije (mjesec/godina):
divljih 2012-2016
deponija na području
Općine
2.Određivanje
za saniranje
prioriteta
3.Predmet
radova
i
utroška materijala
4.Određivanje vrijednosti
sanacije
5. Sklapanje ugovora
sanacija divljih deponija
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Obnavljanje deponija na
Direktni:
istim lokalitetima
Indirektni:
Ukupno:
Status spremnosti
50.000,00
50.000,00
Izvori financiranja/sufinanciranja:
projekta:
a) Spreman za
FBIH/TK ili 100 %
implementaciju
b) Tehnička
dokumentacija i analiza
izdataka
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
- Ministarstvo
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
okoliša - Općina Doboj Istok
TK
- NVO
- JKP Čisto
Strateški cilj 2: Tlo
Operativni cilj 3:
Mjera 3.1:
Rješavanje problema sa odlaganjem otpada
Na području općine Doboj Istok
Uređenje
te sprječavanje zagađenosti tla za 100% na
uređen prostor za kampiranje
pet
području općine Doboj Istok te poduzimanju
logorovanje i druge rekreativne
rekreativni
mjera za uređenje i sanaciju.
aktivnosti te povećane šumske
površina
površine pošumljavanjem.
Naziv programa/projekta 2.3.1:
Uređenje 5 izletišta na području općine Doboj Istok
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Općina Doboj Istok kao ruralno područje trenutno nema ni jednog lokaliteta koji je prilagođen i
planski urađen za masovnije posjete-izlete. Prostornim planom Općine predviđeno je na pet
lokaliteta uraditi izletišta sa određenim saržajima i pristupnim putevima.Na nekim od postojećih
lokaliteta je urađena priprema zemljišta,izgradnja i sanacija puteva, te postavljanje klupa za sjedenje
i korpa za smeće. Ti lokaliteti su sljedeći : izletište „Bandra“ u Brijesnici Velikoj, izletište „Oblić“ U
Lukavica Rijeci, izletište „Gaj“ u Klokotnici, izletište „Rudina“ u Stanić Rijeci, izletište „Sokolina
sa pećinom Šljepača“ u Brijesnici Maloj. Od svih pet lokacija, jedino je lokalitet „Gaj“ u Klokotnici
u određenom stepenu urađen za ove potrebe, jer se radi o državnom zemljištu koje je pošumljeno i
na kojem je urađen određen broj klupa, stolova, mjesto za roštilj, staza za šetnju, a do kojih su
urađeni pristupni putevi. Ostali lokaliteti su u izvornom obliku, ali su podesni za ove namjene.
Potrebno je za svaki lokalitet uraditi idejni plan, izvedbeni projekt i u skladu sa raspoloživim
sredstvima na njegovoj realizaciji angažovati izvođače radova, različita udruženja i škole.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Stovoriti uslove za rekreaciju i izlet:
Građani općine Doboj Istok
 2012 –20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
-
Uređeno po jedno izletište svake godine
-
Urađen idejni i izvedbeni projekt
Indikatori:
-
Posjeta na izletištima povećana za 20 %
godišnje
-
Urađeno i adaptirano 1 km puta prema
izletištima
Glavne aktivnosti:
1. izrada idejnog i izvedbenog projekta,
Period implementacije (mjesec/godina):
2012-2016
2. nabavka sadnica i čišćenje terena,
3. uređenje putnih prilaza izletištima,
4. angažovanje
škola
i
izviđača
na
uređenju staza i pošumljavanju,
5. postavljanje klupa i stolova i ostale
infrastructure.
Predviđeni troškovi:
Glavni rizici:
-
nepostojanje svijesti o potrebi izgradnje Direktni:
turističkih destinacija.
100.000,00
Indirektni:
Ukupno:
100.000,00
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Federalno ministarstvo okoliša 40%
b) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka
Opcina 30%,
c) Projektni prijedlog
Donatori 30%
d) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
-
- Općina Doboj Istok
NVO
Strateški cilj 2: Tlo
Operativni cilj 3:
Mjera 3.2:
Rješavanje problema sa
Na području općine Doboj Istok
Zaštićen šumskog bogastva
odlaganjem otpada te
uređen prostor za kampiranje
sprječavanje zagađenosti
logorovanje i druge rekreativne
tla za 100% na području
aktivnosti te povecane šumske
općine Doboj Istok te
površine pošumljavanjem.
poduzimanju mjera za
uređenje i sanaciju.
Nazivprograma/projekta 2.3.2:
Pošumljavanje državnih i privatnih šumskih površina na području cijele općine Doboj Istok
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Gotovo sve šume na području općine Doboj Istok su u privatnom vlasništvu. Područje „Rudine“ u
Stanić Rijeci pošumljeno u ranijem periodu je uništeno požarom u raznom periodu, a isti slučaj se
desio sa dijelom područja „Gaj“ u Klokotnici, koji je kao i „Rudina“ državni posjed. Pomenuta
područja se nalaze u svih pet Mjesni Zajednica kao i privatne posjede koji su nepodesni za
poljoprivrednu proizvodnju, a vode se kao poljoprivredno zemljište čiji su vlasnici izrazili želju i
spremnost da im promjene namjenu, da ih pošume potrebno je u narednom periodu zasaditi
različitim šumskim vrstama. Obzirom da Kantonalna direkcija za privatne šume posjeduje vlastiti
rasadnik i da po osnovu zatjeva Općine i pojedinaca besplatno dodjeljuje sadnice crnogoričnih
šumskih vrsta, to je projekt pošumljavanja moguće izvesti uz neznatna ulaganja finansijskih
sredstva, angažovanjem na tim poslovima učenika osnovnih i srednjih škola, udruženja izviđača ili
nekih drugih organizacije koje su spremne da se angažuju na ovim poslovima.
Cilj/eviprojekta:
Očuvanje
Ciljna grupa:
šumskog Građani općine Doboj Istok
Biodiverziteta,sprečavanje
erozija
poboljšanje
prirodne životne sredine:
 2012 –20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
-
Sadnja 1,5 ha godišnje
-
Zasađeno 15.000 sadnica godišnje
-
Zaštićeno i efiskanije
-
Angažovano 5 razreda školske djece
iskorišteno
zemljište
od degradacije
Glavne aktivnosti:
1. određivanje
površine
za sadnju,
2. podnošenje
Kantonalnoj
sa
zahtjeva
direkciji
pratećom
dokumentacijom,
Period implementacije (mjesec/godina):
2012-2016
3. preuzimanje, dovoz i
skladištenje
sadnog
materijala,
4. sklapanje ugovora sa
školama
i
drugim
organizacijama
sadnja šumskih vrsta.
Predviđeni troškovi:
Glavnirizici:
-
nedostatak
sadnog
materijala
Direktni:
Indirektni:
Ukupno:
Status spremnosti
15.000,00
15.000,00
Izvori financiranja/sufinanciranja:
projekta:
a) Spreman za
Općina Doboj Istok
implementaciju
Više instance
b) Tehnička
dokumentacija i analiza
izdataka
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
-
NVO
-
Škole
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
- Općina Doboj Istok
Strateški cilj 2: Tlo
Operativni cilj 4:
Mjera 4.1:
Rješavanje problema sa
Poduzete potrebne radnje za zaštitu
Sanirane površine koje su bila
odlaganjem otpada te
zemljišta
ugrožena klizištem.
sprječavanje
zagađenosti tla za 100%
na području općine
Doboj Istok te
poduzimanju mjera za
uređenje i sanaciju.
Naziv programa/projekta 2.4.1:
Sanacija prioritetnih klizišta na općini Doboj Istok.
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Na području općine Doboj Istok je registrovano oko 204 klizišta i to u svim mjesnim zajednica,
klizišta takođe ugrožavaju i mnogobrojne stambene objekte a samim tim i ljudske živote.
Zabilježeni su i slučajevi evakuacije i zbog toga kilzišta predstavljaju ozbiljan problem na području
općine Doboj Istok i samim tim je neophodna njihova sanacija.
Napomena (u toku je izrada općinskog katastra klizišta gdje ćemo imati detaljnije podatke po
Mjesnim Zajednicama)
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Građani općine Doboj Istok
Zaštita Ljudskih života
,zemljišta
i
zivotnog
prostora:
 2012 –20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
- Zaštita
života
Indikatori:
na
ugroženim područjima
-
Sanirano klizište u 80%
-
Uređenje površinskih voda
- Zaštita životnog prostora
- Zaštita poljoprivrednog
zemljišta
- Zaštita
šumskog
bogastva
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
5. Određivanje površine 2012-2016
za sanaciju.
6. Izrada
projektnih
dokumentacija
za
saniranje.
7. Izbor izvođača radova.
Predviđeni troškovi:
Glavni rizici:
-
nedostatak
finansiski Direktni:
sredstava
400.000,00
Indirektni:
- dovoljno nepoznavanje Ukupno:
400.000,00
problema
Status spremnosti
Izvori financiranja/sufinanciranja:
projekta:
10% općina Doboj Istok
a) Spreman za
implementaciju
90% Tuzlanski kanton
b) Tehnička
dokumentacija i analiza
izdataka
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
-
JKP Čisto
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
- Općina Doboj Istok
Strateški cilj 2: Tlo
Operativni cilj 5:
Rješavanje problema sa
Deminiranjem stvoriti sigurni životni Deminirano
odlaganjem otpada te
prostor za življenje.
Mjera 5.1:
2,5%
ukupne
površine općine Doboj Istok
sprječavanje
zagađenog
minsko
zagađenosti tla za 100%
eksplozivnim sredstvima.
na području općine
Doboj Istok te
poduzimanju mjera za
uređenje i sanaciju.
Naziv programa/projekta 2.5.1: Deminiranje zemljišta od mina na evidnetiranim područjima
općine Doboj Istok
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Negdje oko 2,5% ukupne površine općine Doboj Istok nalazi se pod minama, minska polja se
protežu na zapadnom dijelu Općine to jeste uz nekadašnju liniju borbenih dejstava a sadašnju
entitesku liniju razgraničenja .U općini Doboj Istok zabilježeno je 19 minoincidenata a bilo je i
smrtnih slučajeva. Neophodno je u što kraćen roku izvršiti deminiranje područja kako bi se zaštitili
ljudski životi a samim tim i proširio životni prostor.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Zaštita ljudskih života i Građani općine Doboj Istok
čistija životna sredina:
 2012 –20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
-
Indikatori:
Zaštita života na
-
Deminiranje zemljišta 80%
ugroženim
-
Sprječavanje smrtnih slučajeva
područima
-
Zaštita
životnog
prostora
-
Zaštita
poljoprivrednog
zemljišta
-
Zaštita
šumskog
bogastva
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
1.Određivanje površine
2012-2016
za deminiranje
2.Izrada projektnih
dokumentacija za
deminiranje
3. Saradnja sa
međunarodnim
organizacijama
4. Deminiranje
identifikovanih
površina
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
-nedostatak financijskih
Direktni:
sredstava
Indirektni:
-dovoljno
nepoznavanje Ukupno:
250.000,00
250.000,00
problema
Status spremnosti
Izvori financiranja/sufinanciranja:
projekta:
NVO 50%
a) Spreman za
implementaciju
KANTON 50%
b) Tehnička
dokumentacija i analiza
izdataka
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
NVO
Općina Doboj Istok
Strateški cilj 2: Tlo
Operativni cilj 6:
Mjera 6.1:
Rješavanje problema sa
Ekološko odlaganje otpada i
Zajednički napori više općina
odlaganjem otpada te
njegovo zbrinjavanje
da se iznađe riješenje za
-
sprječavanje zagađenosti
osnivanje regionalne deponije
tla za 100% na području
općine Doboj Istok te
poduzimanju mjera za
uređenje i sanaciju.
Naziv programa/projekta:2.6.1
Rješavanje trajne deponije komunalnog otpada općine Doboj istok (subregionalni projekt)
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Općina Doboj Istok nema vlastitu deponiju za kruti i sanitarni otpad. Trenutno JKP Čisto odvozi
komunalni otpad u susjednu općinu Gračanica koja takođe propisno ne ispunjava ekološke uslove.
Općinski oragni su u fazi pregovora sa susjednim općinama za osnivanje jedinstvene regionalne
sanitarne deponije i potpisan je memorandum o razumjevanju.
Cilj/eviprojekta:
Sigurno
Ciljna grupa:
ekološko Građani općine Doboj Istok
odlaganje odpada, čišća
životna sredina:
 2012-20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
-
Zaštita
životnog
prostora
-
Indikatori:
-
Smanjenje divljih deponija
-
Čistija životna sredina
Zaštita
poljoprivrednog
zemljišta
-
Zaštita
šumskog
bogastva
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
1. Nastavaka pregovora
2012g-2016g
2. Pronalazak lokacije
3. Usklađivanje
interse
između općina
4. Izgradnja
sanitarne
deponije u saradnji sa
drugimpartnerskim
općinama
Glavnirizici:
Predviđeni troškovi:
1. Nedostatak finansiskis
redstava
Direktni:
2. Dovoljno
nepoznavanje
Ukupno:
1 500.000,00
Indirektni:
1 500.000,00
problema
Status spremnosti
Izvori financiranja/sufinanciranja:
projekta:
Kanton 50 %
a) Spreman za
implementaciju
b) Tehnička
dokumentacija i analiza
izdataka
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
-
Općine iz regije
-
Općina Doboj
-
Općina Petrovo
-
Općina Doboj Jug
Međunarodne organizacije 50%
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
Općina Doboj Istok
SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA
Smanjeno zagađenje zraka prouzrokovano sagorjevanjem fosilnih goriva za 60%.
Za ostvarenje ovog plana u narednom periodu od 6 godina (2012 - 2018) općina Doboj Istok
namjerava dostići slijedeće operativne ciljeve:
-
Uspostavljanje sistema praćenja zagađenosti zraka u naseljenim dijelovima Općine.
-
Izrađena strategija grijanja stambenih, poslovnih i javnih objekata na području općine Doboj
Istok.
Praćenje ispunjenja navedenih ciljeva će biti osigurano:
Tip mjere
Realizovati/
demonstrirati
Šta?
Koliko?/Izvo
Ko?
Kad?
1.1 Projekt: Uspostavljanje sistema
Općinska
2012-
25.000,00 KM
praćenja zagađenosti zraka u naseljenim
služba za
2016
Kanton 100%
r sredstava
dijelovima Općine
prostorno
uređenje
10.000,00
KM
2.1 Izrađena startegija grijanja
stambenih, poslovnih i javnih objekata
na području općine Doboj Istok.
Općinska
Općina 20%
služba za
2012- grant od
prostorno
2016
uređenje
međunarodni
h
organizacija
80%)
Strateški cilj 3: Atmosfera i energija
Operativni cilj 1:
Mjera 3.1:
Preduzimanje mjera za smanjenje
Uspostavljanje sistema
Praćenje stepena
emisije štetnih gasova na području
praćenja zagađenosti zraka u
zagađenosti
općine Doboj Istok.
naseljenim dijelovima Općine
Nazivprograma/projekta3.3.1:
Uspostavljanje sistema praćenja zagađenosti zraka u naseljenim dijelovima Općine
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Zbog postojanja opasnosti od velikih zagađenja zraka na području općine Doboj Istok i radi lakše
kontrole i analize podataka potrebno je instalirati mjernu stanicu. Mjerna stanica bi davala
potrebne podatke i o zagađenosti čime bi se poduzimali adekvatni i pravovremeni koraci. Za
instaliranje mjerne stanice ukazala se poteba zbog povećanog broja saobraćaja i puta koji se nalazi
duž općine te u zimskom periodu upotreba čvrstih goriva za ogrev.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Pratiti parametre zagađenosti zraka
Građani općine Doboj Istok
 2012 –20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivanirezultati:
Identifikacija stanja
Indikatori:
kvaliteta vazduha Stanje zagađenosti i rizici zagađenosti
u Općini tokom godine, informisanje
građana i
upozoravanje na kritične
periode
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Nabavka opreme
2012g-2016g
Instalacija nabavljene opreme
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedovoljn arazvijena svijest
Direktni:
Nedostatak financijskih sredstava
Indirektni:
Dovoljno nepoznavanje problema
Ukupno:
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
25.000,00
25.000,00
a) Spreman za implementaciju
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Kanton 100%
c) Tehnička dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
 NVO
Općina Doboj Istok
 JKP Čisto
Strateški cilj 3: Atmosfera i energija
Operativni cilj 2 :
Izrađena startegija grijanja
stambenih, poslovnih i
štetnih gasova na području općine Doboj Istok.
javnih objekata na području
općine Doboj Istok
Preduzimanje mjera za smanjenje emisije
Mjera 3.2 :
Izrada Strategije
grijanja stanbeno
poslovnih i javnih
objekata na
području općine
Nazivprograma/projekta 3.3.2:
Izrađena startegija grijanja stambenih, poslovnih i javnih objekata na području općine Doboj Istok.
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Osnovni problem sektora zgradarstva koje su pod ingerencijom općine je postojanje zastarjelih,
energetski neefikasnih i ekološki neprihvatljivih sistema grijanja stambenog, poslovnog i javnog
prostora. Većina objekata (stambenih, poslovnih,
javnih) spada u grupu izrazito energetski neefikasnih sa potrošnjama i tri puta većim od standarda
za energetski efikasne objekte.Izrađena strategija bi dala osnovne smijernice javnoj administraciji i
građanima za poboljšanje i unapređenje sistema grijanja čime bi se ostvarile uštede energije i
umanjile emisije stakleničkih gasova.
Korak u poboljšanju stanja objekata je izrada strategije grijanja stambenbih, poslovnih i javnih
objekata u centralnom podrucju općine, kao i postavljanje toplotne izolacije i kvalitetne stolarije na
objektima pod ingerencijom općine kao primjer svim akterima na području općine Doboj Istok.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Plansko sistematsko pristupanje i
Vlasnici objekata koje se nalaze u centalnom
rješavanje problema toplifikacije i
dijelu općine Doboj Istoka
emisije štetnih gasova:
 2012 –20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Usvojena strategija grijanja stambenih, poslovnih
Strategija grijanja stambenih, poslovnih i
i javnih objekata na centralnom dijelu općine
javnih objekata na centralnom području općine
Doboj Istok
Doboj Istok usvojena na općinskom Vijeću.
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
-
Uspostavljanje radne grupe za izradu
startegija grijanja stambenih, poslovnih i
javnih objekata na centralnom području
općine Doboj Isok.
-
Angažovanje stručnih lica za izradu
strategije
2012-2016
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak financijskih sredstava
Direktni:
10.000,00
Indirektni:
Ukupno:
10.000,00
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina 20%
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
grant od međunarodnih
c) Tehnička dokumentacija i analiza troškova
organizacija 80%)
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac
projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:

Općina Doboj Istok
SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE
Sačuvana, adekvatnovrednovanaiufunkcijuodrživograzvojastavljenabiološkaraznolikostiprirodnost,
kulturno-povijesnonaslijeđeopćineDobojIstok. Za ostvarenje ovog plana u narednom periodu od 6
godina (2012 - 2018) općina Doboj Istok namjerava dostići slijedeće operativne ciljeve:
-
Planiranje i raspoređivanje svih kulturno sportskih događaja na području općine Doboj
Istok.
-
Poduzeti sve potrebene aktivnosti da se registrovani stećci, stari predmeti i rukotvorine
adekatno zbrinu i spreči njihovo daljnje propadanje.
-
Očuvanje šarolikosti životinjske vrste za sportsko rekreativni lov i ribolov na području
općine Doboj Istok.
-
Uzgoj domaće vrste pasmine.
-
Podizanje autohtonih zasada jabučastog voća.
Praćenje ispunjenja navedenih ciljeva će biti osigurano:
Šta?
Tip mjere
Ko?
Kad?
Općinska
Realizovati/
demonstrirati
1.1. Projekt: Izrada jedinstvenog plana
služba za
sportskih i kulturnih djelovanja na
društven
2012-
Općina 50%
e
2016
Vise instance
području općine Doboj Istok i njihova
implementacija
100.000,00KM
djelatnos
50%
ti
Općinska
služba za
2.1 Projekt: Konzerviranje i dislokacija
registrovanih stećaka
društven
e
5.000,00KM
2012
djelatnos
Općina 50%
Vise instance
50%
ti
Općinska
služba za
2.2 Projekt: Sakupljanje i konzerviranje
starih predmeta i rukotvorina
društven
e
2012- 10.000,00KM
2016
djelatnos
Opcina 100%
ti
6.000,00
Općinska
3.1 Projekt: Izrada i održavanje mjesta
služba za
2012-
za ishranu divljači tokom zime
prostorno
2014
Općina 50%
Lovačko
uređenje
društvo 50%
Općinska
3.2 Projekt: Poribljavanje rijeke Spreče
6.000,00 KM
služba za
2012-
civilnu
2015
zaštitu
Općina 50%
Ribolovno
društo 50 %
Općinska
25.000,00KM
4.1. Projekt: Podrška očuvanju domaćih
služba za
pasmina goveda
privredu
2012- Feder. Minist.
2016 Poljopriv. 100
I razvoj
%
60.000,00 KM
Općinska
FMP 41,50 %
5.1 Projekt: Podizanje autohtonih zasada
služba za
2012-
jabučastog voća
privredu
2016
I razvoj
GRAĐANI
41,50 %
Općina 17 %
Strateški cilj 4: Biodiverzitet i
Operativni cilj 1:
Mjera 1.1:
kulturno-historijsko nasljeđe
Planiranje i raspoređivanje
Izrađena strategija
Sačuvan, adekvatno vrednovan i u
svih kulturno sportski h
djelovanja i
funkciju održivog razvoja stavljen
događaja na području općine
implementacija
Biodiverzitet i kulturno historijsko
Doboj Istok
pomenutih organizacija
nasljeđe općine Doboj Istok.
Naziv programa/projekta 4.1.1:
Izrada jedinstvenog plana sportskih i kulturnih djelovanja na području općine Doboj Istok i njihova
implementacija
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Zbog većeg broja sportskih kulturnih organizacija potrebno je usaglasiti njihovo djelovanje i
aktivnosti u toku jedne kalendarske godine a sve u cilju povećanja broja i praktičnijeg rasporeda
sportskih kulturnih dešavanja.Glavni cilj ovog projekta jeste da se omasove sportske i kulturne
manifestacije tako da se nedovedemo u situaciju da se manifestacije vremenski poduderaju i
utiču jedna na drugu.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će Sportski klubovi, Kulturno-umjetnička društva
se ispuniti očekivani operativni ciljev
ipovećanja obuhvata kako slijedi:
 2012-20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
Bolja
saradnja
između
Indikatori:
klubova
i Jedistven raspored djelovanja manifestacija
društava, veći broj kulturnih i sportskih
takmičenja
Glavneaktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
- Prikupljanjepodatakaodešavanjima
2012-2016
- Izrada godišnjih kalendara dešavanja
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
-Nedostatak sredstava
Direktni:
100.000,00
Indirektni:
Ukupno:
100.000,00
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina 50% više instance 50%
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
c) Tehnička dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
Sportska kulturna društva
Općina Doboj Istok
Strateški cilj 4:
Operativni cilj 2:
Mjera 2.1:
Biodiverzitet i
Poduzeti sve potrebene aktivnosti da
Zaštita kulture i tradicije
kulturno-historijsko
se registrovani stećci, stari predmeti i
nasljeđe
rukotvorine adekvatno zbrinu i
Sačuvan, adekvatno
spriječi njihovo daljnje propadanje
vrednovan i u funkciju
održivog razvoja
stavljen Biodiverzitet i
kulturno historisko
nasljeđe općine Doboj
Istok.
Nazivprograma/projekta 4.2.1:
Konzerviranje idislokacija registrovanih stećaka
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Na područiju općine Doboj Istok postoji registrovan manji broj Stećaka na različitim lokacijama od
kojih su neki i oštećeni i dovedni do ruba nestanka. Potrebno ih je konzervirati a neke i dislocirati
kako bi se zaštitili i sačuvali za buduće generacije. Ovdje napominjemo da je predpostavka da ih je
u prošlosti bilo mnogo više, ali da su neki iskorišteni i kao građavinski materijal , a neki na druge
načine uništeni.
Cilj/eviprojekta:
Izrada
Ciljna grupa:
strateškog Građani općine Doboj Istok
programa kojim će se
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
povećanja
obuhvata
kako slijedi:
 2012 -100%
Očekivani rezultati:
Zaštita
Indikatori:
historijskog Dugoročno rješavanje zaštite kulturno-historiskog nasljeđa
nasljeđa
Glavneaktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
1. Obilježavanjelokacija 2012
2. Konzerviranjestećaka
3. Izrada brošura
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak sredstava
Direktni:
5.000,00
Indirektni:
Ukupno:
Status spremnosti
5.000,00
Izvori financiranja/sufinanciranja:
projekta:
a) Spreman za
Općina 50%
implementaciju
Vise instance 50%
b) Pozitivna studija
predizvodljivosti
c) Tehnička
dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
Općina Doboj Istok
Strateški cilj 4:
Biodiverzitet i
kulturnohistorijsko
Operativni cilj :2
Mjera 2.2:
Poduzeti sve potrebene aktivnosti da se
Zaštita kulturne tradicije
registrovani stećci, stari predmeti i
rukotvorine adekatno zbrinu i spriječi
nasljede
Sačuvan,
njihovo daljnje propadanje.
adekvatno
vrednovan i u
funkciju održivog
razvoja stavljen
Biodiverzitet i
kulturno
historisko
nasljeđe općine
Doboj Istok.
Naziv programa/projekta 4.2.2:
Sakupljanje i konzerviranje starih predmeta i rukotvorina
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Očuvanje kulturno historijske i tradicionalne baštine na području općine Doboj Istok te sprječavanje
od daljnjeg propadanja. Konzervirane prikupljene eksponate i predmete i rukotvorine sačuvati za
buduće generacije. Općina Doboj Istok posjeduje veliki broj raznih starih predmeta rukotvorina koje
je potrebno konzervirati i obezbijediti prostor za njihovo čuvanje i izlaganje kako ne bi isčezli sa
ovih prostora.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog Građani općine Doboj Istok
programa kojim
će
se
ispuniti
očekivani
operativni ciljevi
povećanja
obuhvata
kako
slijedi:
 2012-20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani
Indikatori:
Očuvanje kulturno historjiske baštine
rezultati:
Zaštita
kulturno-
historiskog
nasljeđa
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
-Prikupljanje
2012-2016
eksponata predmeta
i rukotvorina
-Njihovo
konzerviranje i
sprječavanje od
daljnjeg propadanja
-Izlaganje
eksponata
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak
Direktni:
sredstava
Indirektni:
Ukupno:
Status spremnosti
10.000,00
10.000,00
Izvori financiranja/sufinanciranja:
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
b) Pozitivna studija
predizvodljivosti
c) Tehnička
dokumentacija i
analiza troškova
d) Projektni
prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
NVO
Općina Doboj Istok
Strateški cilj 4:
Biodiverzitet i
kulturnohistorijsko
nasljede
Sačuvan,
adekvatno
vrednovan i u
funkciju održivog
razvoja stavljen
Biodiverzitet i
kulturno
historijsko
nasljeđe općine
Doboj Istok.
Operativni cilj 3:
Mjera 3.1:
Očuvanje šarolikosti životinjske vrste za
Zaštita i prehrana divljači
Opcina 100%
sportsko rekreativni lov i ribolov na
području općine Doboj Istok
Nazivprograma/projekta 4.3.1:
Izrada i održavanje mjesta za ishranu divljači tokom zime.
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Na području općine Doboj Istok postoji lovačko društvo Fazanka koje vrši nadzor nad šarolikosti
i očuvanju životinjskog fonda u svim vremenskim prilikama.
Zbog sve većeg ugroženog prostora za divljač i njihovog staništa te teških vremenskih uslova
tokom zimskog perioda javlja se potreba za određivanjem lokacija na kojim bi se odlagala hrana
tokom zimskog perioda.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog Lovačka udruženja
programa kojim
će
se
ispuniti
očekivani
operativni ciljevi
povećanja
obuhvata
kako
slijedi:
 2012 – 30%
 2013 - 40%
 2014- 30%
Očekivani
Indikatori:
Proširenje prostora i ishrane za divljač
rezultati:
Povećan
broj
divljači
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Određivanje mjesta
2012-2014
za prehranu
Obaveza ishrane
divljači tokom
zimskog perioda
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak
Direktni:
finacijskih
Indirektni:
sredstava
Ukupno:
6.000,00
6.000,00
Status spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
Izvori financiranja/sufinanciranja:
Općina 50%
Lovačko društvo 50%
b) Pozitivna studija
predizvodljivosti
c) Tehnička
dokumentacija i
analiza troškova
d) Projektni
prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
Lovačka udruženja
Općina Doboj Istok
Strateški cilj 4: Biodiverzitet i kulturno-historijsko
Operativni cilj 3:
Mjera
nasljede
Očuvanje šarolikosti
3.2:
Sačuvan, adekvatno vrednovan i u funkciju održivog
životinjske vrste za
Pobolj
razvoja stavljen Biodiverzitet i kulturno historijsko
sportsko rekreativni lov i
šanje
nasljeđe općine Doboj Istok.
ribolov na području
ribljeg
općine Doboj Istok
fonda
Naziv programa/projekta 4.3.2:
Poribljavanje rijeke Spreče
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Rijeka Spreča u zadnje vrijeme trpi ogromne gubitke ribljeg fonda od raznih zagađivača kako bi se
odražao riblji fond nepophodno je vršiti poribljavanje dok se ne riješi problem oko zagađivanja. U
današnjim uslovima postoji sve veća opasnost da ova rijeka izgubi svoj vodeni svijet. Rješenje ovog
problema pokušavaju da iznađu mnogobrojna ribolovna društva koja gravitiraju uz tok rijeke Spreče
kroz medijski pritisak na zagađivače i ponovnim poribljavanje.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će se ispuniti očekivani Ribarska udruženja
operativni ciljevi povećanja obuhvata kako slijedi:
 2012 –20%
 2013- 30%
 2014- 20%
 2015- 30%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Povećanje ribljeg fonda
Očuvanje ribljeg fonda
Glavne aktivnosti:
Period implementacije
Nabavka riblje mlađi
(mjesec/godina):
2012-2015
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak financijskih sredstava
Direktni:
6.000,00
Indirektni:
Ukupno:
6.000,00
Status spremnosti projekta:
Izvori
a) Spreman za implementaciju
financiranja/sufinanciranja:
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
c) Tehnička dokumentacija i analiza troškova
Općina 50%
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Ribolovno društo 50 %
Partner(i)
Nosilac
projekta/implementacija/monito
ring i evaluacija:
Ribolovno društo
Opcina Doboj Istok
Strateški cilj:4 Biodiverzitet i kulturno-historijsko nasljede
Operativni cilj:4
Mjera:4
Sačuvan, adekvatno vrednovan i u funkciju održivog razvoja
Uzgoj domaće
.1
stavljen Biodiverzitet i kulturno historjisko nasljeđe općine
vrste pasmine
Očuvanj
Doboj Istok.
e
domaće
vrste
pasmine
Naziv programa/projekta:4.4.1
Podrška očuvanju domaćih pasmina goveda
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Doboj Istok je u ranijem periodu važio kao voćarski i stočarski kraj. Najveći broj stoke se odnosio
na različite vrste goveda, a jedina pasmina bila je „buša“. U proteklih 50 godina uvođenjem
vještačkog osjemenjavanja a nešto kasnije uvozom visokoproduktivnih mesnih i mliječnih pasmina
dolazi do ukrštanja i stvaranja križanaca koji kroz generacije sve više gube izvorne osobine „buše“,
tako da danas na ovom podrčju dominiraju grla u formi „simentalca“. Rijetka su domaćinstva koja
su sporadično zadržala domaću pasminu, a posebno je teško naći bikove u formi ove pasmine zbog
potrebe održavanja „buše“ u izvornom obliku, neophodno je naći način da se domaćinstva koja
posjeduju ova grla podstaknu i da ih i dalje uzgajaju, pri čemu treba posebno podtsaći uzgoj bikova
sa čistitm osobinama „buše“ radi prirodnog pripusta i dobivanje podmlatka u čistoj krvi pasmine. S
tim ciljem moraju se evidentirati domaćinstva koja posjeduju „buše“ i organizovati ih na način da
ispunjavaju uslove Pravilnika za novčane podsticaje za ove namjene kako bi imali interes za dalji
uzgoj ovih goveda.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će se ispuniti očekivani - građani općine Doboj Istok
operativni ciljevi povećanja obuhvata kako slijedi:
 2012-10%
 2013-20%
 2014-10%
 2015-30%
 2016-30%
Očekivani rezultati:
Povećanje broja domaćih pasmina goveda
Indikatori:
-
Povećanje
broja
domaćinstava za uzgoj
domaćih pasmina za 5
x godišnje
Glavne aktivnosti:
Period implementacije
5. evidencija domaćinstava za uzgoj domaćih pasmina (mjesec/godina):
goveda
6. usklađivanje načina uzgoja sa odredbama Pravilnika o
2012-2016
podsticajima
7. registracija gazdinstava
8. ostvarivanje prava na podršku za uzgoj domaćih pasmina
goveda od strane Federalnog ministarstva
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
nezainteresovanost poljoprivrednika
Direktni:
25.000,00
Indirektni:
Ukupno:
25.000,00
Status spremnosti projekta:
Izvori
a) Spreman za implementaciju
financiranja/sufinanciranja:
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
-
c) Tehnička dokumentacija i analiza troškova
ministarstvo poljoprivrede
100
%
Federalno
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac
projekta/implementacija/mo
nitoring i evaluacija:
- Udruženje poljoprivrednika općine Doboj Istok
Opcina Doboj Istok
Strateški cilj 4: Biodiverzitet i kulturno-historijsko nasljede
Operativni cilj 5: Mje
Sačuvan, adekvatno vrednovan i u funkciju održivog razvoja
Podizanje
ra
stavljen Biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe općine Doboj
autohtonih zasada
5.1:
Istok.
jabučastog voća
Očuvan
je
domaći
h sorti
biljaka
Nazivprograma/projekta:4.5.1
Podizanje autohtonih zasada jabučasto gvoća
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Podsticaji za sadnju voća sa viših nivoa vlasti u proteklom periodu doveli su do masovne sadnje
voćnih zasada prvenstveno šljive i u manjoj mjeru jabuke i kruške. Međutim, aktuelni sortiment i
sadni materijal na trenutno važećim podlogama zahtjevaju intezivnu primjenu agrotehnike,
hemijskih sredstava i navodnjavanja, a primjena hemijskih sredstava u proizvodnji u razvijenim
zemljama se trenutno izbjegava i redukuje. Nove sorte su potisnule stari lokalni sortiment koji je
adaptivan i otporan na prisutne bolesti i štetočine čiji način uzgoja ne dozvoljava intenzivan
tretman a koje ne zahtjevaju primjenu hemijskih sredstava. Zahvaljujući navedenim osobinama
tradicionalni sortiment se mora sačuvati, jer pruža dobru osnovu za naučni istraživački rad, zatim
za održavanje tradicija u pripremi i načinu ishrane, dobra je osnova za razvoj agroturizma i može
da bude sirovinska osnova u proizvodnji organske hrane. Navedeni razlozi su dovoljan razlog da
se podstakne sadnja ovakvih voćnih zasada i to sa svih nivoa prevenstveno na terenima koji nisu
podesni za intenzivnu proizvodnju zbog nemogućnosti primjene intenzivne agrotehnike i
navodnjavanja.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će se ispuniti očekivani - građani općine Doboj
Istok
operativni ciljevi povećanja obuhvata kako slijedi:
 2012-10%
 2013-20%
 2014-10%
 2015-30%
 2016-30%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
-
Obnavljanje proizvodnje autohtonih vrsta jabučastog voća
-
Proizvodnja
tradicionalnih
prehrambenih
proizvoda
i
-
Funkcionalno korištenje manje plodnog zemljišta
4
ha
jabučastog voća
alkoholnih pića
-
Sadnja
-
Povećana
potražnja
za
sadnim
materijalom za 20
%
domaćih
soritmenata
Povećan
interes
poljoprivrednika
sadnju
voća
domaćih
za
vrsta
Glavne aktivnosti:
1.
Period implementacije
donošenje odluke o namjenskom izdvajanju budžeta u ove (mjesec/godina):
svrhe
2012-2016
2.
edukacija poljoprivrednika
3.
evidentiranje zainteresovanih poljoprivrednika
4.
odabir i osiguranje sadnog materijala
5.
raspodjela podsticaja sa općinskog nivoa
Predviđeni troškovi:
Glavni rizici:
-
kvaliteta sadnog materijala
ne zainteresovanost poljoprivrednika
Direktni:
60.000,00
Indirektni:
Ukupno:
60.000,00
Status spremnosti projekta:
Izvori
a) Spreman za implementaciju
financiranja/sufinancir
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
anja:
c) Tehnička dokumentacija i analiza troškova
-
41,50
d) Projektni prijedlog
Federalno
e) Projektna ideja
ministarstvo
%
poljoprivrede
Partner(i)
-
41,50 % građani
-
17 % Općina
Nosilac
projekta/implementacij
a/monitoring i
evaluacija:
Udruženje poljoprivrednika općine Doboj Istok
Opcina Doboj Istok
Monitoring i evaluacija LEAP-a
Monitoring i evaluacija podrazumijevaju interresorno i multidisciplinarno procjenjivanje
sprovedenih aktivnosti definisanih LEAP dokumentom kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

efikasno provođenje LEAP-a,

izrada preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduzeća, te i

izmjene i dopune LEAP-a ukoliko se utvrdi da za tim postoji potreba.
Za potrebe praćenja i provedbu aktivnosti i projekta definisanih u LEAP-u, ustanovit će se
LEAP Evaluacioni Tim (LET) koji će se sastojati od tri osobe i to iz sljedećih službi:
1. Služba za poduzetništvo i finansije, Viši stručni saradnik za poduzetništvo
2. Služba za prostorno uređenje, Viši stručni saradnik za poslove prostora
3. Služba za društvene djelatnosti, Viši stručni saradnik za mlade i odnose sa javnošću
4. Članove LEAP Evaluacionog Tima imenuje načelnik na planski period određen LEAP-om
(2012-2017) u roku od 15 dana od dana usvajanja LEAP-a od strane Općinskog vijeća.
Osnovni zadatak LEAP Evaluacionog Tima je da na polugodišnjoj i godišnjoj razini (jun i
decembar) prati provedbu LEAP-a u svim oblastima djelovanja i na svim nivoima. Pored praćenja,
LEAP Evaluacioni Tim analizira prikupljene informacije u svrhu pripreme godišnjeg Izvještaja o
sprovođenju LEAP-a i donošenja preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduzeća, te po
potrebi inicira izmjene i dopune LEAP-a ako se utvrdi da postoje takva potreba. Godišnji izvještaj o
sprovođenju LEAP-a i Akcioni plan za narednu godinu sa finansijskom projekcijom se podnosi na
odobravanje Općinskog vijeća.
LEAP Evaluacioni Tim je obavezan da razmotri bilo čiji obrazloženi prijedlog za izmjene i
dopune LEAP-a koji može uputiti bilo koja od službi/organizacija/javnih poduzeća/zainteresovanih
građana koje su uključene u provođenje LEAP aktivnosti.
Za svaki pojedinačni projekt iz LEAP-a koji se bude implementirao, imenovati će se
odgovorna osoba (koordinator/ica) koje će podnositi izvještaj LEAP Evaluacionom Timu u skladu
sa projektnom dinamikom, a najmanje dva puta u toku trajanje projekta. Članovi LEAP
Evaluacionog Tima ne mogu biti voditelji pojedinačnih projekta.
Ocjena uspješnosti realizacije LEAPa se vrši u skladu sa relizacijom postavljenih operativnih
ciljeva datim u tabeli u nastavku:
OBLAST
OPERATIVNI CILJ
REALIZACIJA (%)
2012
2015
2018
OC1: Povećana pokrivenost ruralnog
VODA
područja općine Doboj Istok
kanalizacionom mrežom za prikupljanje
otpadnih voda za 80%
50%
100%
OC2: Zaštita poljoprivrednog zemljišta od
plavljenja te učešće građana u zaštiti rijeke
Spreče
20%
30%
100%
OC3: Zaštita individualnih posjeda
20%
30%
100%
30%
100%
20%
70%
100%
20%
60%
100%
30%
50%
100%
10%
40%
100%
30%
50%
100%
15%
65%
100%
30%
60%
100%
10%
80%
100%
30%
60%
100%
OC4: Zaštita izvorišta od ugroženosti
zagađenjem te uključivanje prirodnih
izvorišta u postojeće vodovodne mreže.
OC1: Obuhvaćeno kompletno stanovništvo
i privredni subjekti u prikupljanje i odvoz
komunalnog i krutog otpada
OC2: Na postojećim divljim deponijama
izvršiti cijelokupnu sanaciju
OC3: Na području općine Doboj Istok
uređen prostor za kampiranje logorovanje i
TLO I OTPAD
druge rekreativne aktivnosti te povecane
šumske površine pošumljavanjem
OC4: Poduzete potrebne radnje za zaštitu
zemljišta
OC5: Deminiranjem stvoriti sigurni životni
prostor za življenje
OC6: Ekološko odlaganje otpada i
njegovo zbrinjavanje
OC1: Uspostavljanje sistema praćenja
zagađenosti zraka u naseljenim dijelovima
Općine
OC2: Izrađena startegija grijanja
ATMOSFERA I
stambenih, poslovnih i javnih objekata na
ENERGIJA
području općine Doboj Istok
BIORAZNOLIKOST OC1: Planiranje i raspoređivanje svih
I KULTURNOISTORIJSKO
kulturno sportskih događaja na području
općine Doboj Istok
NASLJEĐE
OC2: Poduzeti sve potrebene aktivnosti da
se registrovani stećci stari predmeti
rukotvorine adekatno zbrinu i sprječi
njihovo daljnje propadanje
40%
70%
100%
području općine Doboj Istok
20%
60%
100%
OC4: Uzgoj domaće vrste pasmine
10%
80%
100%
10%
80%
100%
OC3: Očuvanje šarolikosti životinske vrste
za sportsko rekreativni lov i ribolov na
OC5: Podizanje autohtonih zasada
jabučastog voća
REFERENCE I ANEKSI
- Vodno zakonodavstvo Evropske Unije: http://www.voda.hr
- Okvirna direktiva o vodama: http://www.voda.hr/Default.aspx?sec=194
- Izvještaj o stanju okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: http://www.okolis.ba/ba/page/37
- Prvi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine za konvenciju o biološkoj raznolikosti
http://www.fmoit.gov.ba/ba/page/63/bh-chm
- Prvi nacionalni izvještaj BiH u skladu sa Okvirnom UN konvencijom o klimatskim promjenama
http://www.unfccc.ba/ba/posljednje/novosti/21-bih-adopts-the-initial-national-communicationunder-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change
- Nacionalni plan za zaštitu okoliša BiH
- Zakon o zaštiti okoliša Federacije BiH (Sl. novine FBiH 33/03)
- Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima Federacije BiH (Sl. novine FBiH 82/07)
- Zakon o zaštiti zraka Federacije BiH (Sl. novine FBiH 33/03)
- Zakon o upravljanju otpadom Federacije BiH (Sl. novine FBiH 33/03)
- Zakon o vodama Federacije BiH (Sl. novineFBiH70/06)
- Pravilniko graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon
prečišćavanja iz sustava javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik (Sl. novine FBiH 50/07)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije
njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno drugi prijemnik (Sl. novine FBiH 50/07)
- Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (Sl. novine FBiH
2/06)
-Strategija upravljanja vodama Federacije BiH http://www.voda.ba/doc/SUV_FBiH_Prijedlog.pdf
- Izazovi okolišne dozvole – Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
Na izradi Lokalonog ekološkog akcionog plana za zaštitu životne sredine radio je tim
imenovan od strane općinskog načelnik i to :
1. Šišić Admir – koordinator tima
2. Mujić Halil – zamjenik kordinatora
3. Pejić Željka – Promotor LEAP-a
4. Bećirović Enes – član tima
5. Hrnjičić Abdulah – član tima
6. Sofić Rasim – član tima
7. Šišić Adnan – član tima
Spoljni saradnik na izradi LEAP-a je Avdaković Damir.
Fokus grupe koje su takođe učestvovale u izradi LEAP-a su :
-
KUD Osman Alibašić Brijesnica Mala
-
KUD 2. JUNI Stanić Rijeka
-
Eko-Zeleni Doboj Istok
Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine (”Službene novine F BiH”, broj 12/03) i člana 17. Statuta općine Doboj
Istok ( “Službene novine općine Doboj Istok”, broj 05/08 ) Općinsko vijeće Doboj Istok na sjednici
održanoj dana 26.01.2013. godine, donosi
R J E Š E NJ E
o konačnom imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora Javne ustanove
« Centar za socijalni rad Doboj Istok »
I
Imenuje se Upravni odbor Javne ustanove «Centar za socijalni rad Doboj Istok» u slijedećem
sastavu:
1. Bišćić Admir iz Klokotnice, predsjednik i
2. Mujić Arnes iz Klokotnice, član
II
Mandat Upravnog odbora je četiri godine.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim
novinama općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-162 /13
Datum,28.01.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok («Službene novine
općine Doboj Istok «, broj 7/09), Općinsko vijeće Doboj Istok na 3. redovnoj sjednici održanoj dana
26.01.2013.godine donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Komisije za statut i propise
I
U Komisiju za statut i propise imenuju se sljedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
Dr. Ferid Konjić, predsjednik,
Halil Mujić, član
Sajib Mešić, član
Vedad Husaković, član,
Nihada Škrebo, član.
II
Mandat predsjednika i članova Komisije vezan je mandatom V saziva Općinskog vijeća.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama općine
Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-163/13
Datum, 28.01.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr. Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok («Službene novine
općine Doboj Istok «, broj 7/09), Općinsko vijeće Doboj Istok na 3. redovnoj sjednici održanoj dana
26.01.2013.godine donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Komisije za jednakopravnost spolova
I
U Komisiju za jednakopravnost spolova imenuju se sljedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
Admira Šišić, predsjednik,
Emira Karić, član,
Hasan Bekrić, član
Selmir Džanić, član,
Zejneba Bećirović, član.
II
Mandat predsjednika i članova Komisije vezan je mandatom V saziva Općinskog vijeća.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama općine
Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-164/13
Datum, 28.01.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr. Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok («Službene novine
općine Doboj Istok «, broj 7/09), Općinsko vijeće Doboj Istok na 3. redovnoj sjednici održanoj dana
26.01.2013.godine donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Komisije za budžet,
finansije i ekonomska pitanja
I
U Komisiju za budžet, finansije i ekonomska pitanja imenuju se sljedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
Sanid Mašić, predsjednik,
Selmin Karić, član,
Izet Hodžić, član,
Indira Salihović, član,
Ešefa Kantić, član.
II
Mandat predsjednika i članova Komisije vezan je mandatom V saziva Općinskog vijeća.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama općine
Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
ĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-165/13
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Datum, 28.01.2013.godine
dr. Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok («Službene novine
općine Doboj Istok «, broj 7/09), Općinsko vijeće Doboj Istok na 3. redovnoj sjednici održanoj dana
26.01.2013.godine donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Komisije za mlade
I
U Komisiju za mlade imenuju se sljedeći članovi :
1.
2.
3.
4.
5.
Halil Mujić, predsjednik
Hasan Hasančević, član,
Mersed Omerović, član,
Sandina Salkić, član,
Mehmed Mustafić, član.
II
Mandat predsjednika i članova Komisije vezan je mandatom V saziva Općinskog vijeća.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama općine
Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-166/13
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Datum, 28.01.2013.godine
dr. Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok («Službene novine
općine Doboj Istok «, broj 7/09), Općinsko vijeće Doboj Istok na 3. redovnoj sjednici održanoj dana
26.01.2013.godine donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Komisije za izbor i imenovanja
I
U Komisiju za izbor i imenovanja imenuju se sljedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
Mersed Omerović, predsjednik,
Rifet Mujić, član
Hasan Bekrić, član
Sead Suljkanović, član,
Sejfo Banjić, član.
II
Mandat predsjednika i članova Komisije vezan je mandatom V saziva Općinskog vijeća.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama općine
Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-167/13
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Datum, 28.01.2013.godine
dr. Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok («Službene novine
općine Doboj Istok «, broj 7/09), Općinsko vijeće Doboj Istok na 3. redovnoj sjednici održanoj dana
26.01.2013.godine donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Komisije za odlikovanja i općinska priznanja
I
U Komisiju za odlikovanja i općinska priznanja imenuju se sljedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
Kasim Mrkanović, predsjednik,
Mirzet Mujkić, član,
Alen Karić, član,
Dino Bećirović, član,
Sulejman Hadžić, član.
II
Mandat predsjednika i članova Komisije vezan je mandatom V saziva Općinskog vijeća.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama općine
Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Broj: 02-05-168/13
Datum, 28.01.2013.godine
dr. Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok («Službene novine
općine Doboj Istok «, broj 7/09), Općinsko vijeće Doboj Istok na 3. redovnoj sjednici održanoj dana
26.01.2013.godine donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Komisije za boračka pitanja
I
U Komisiju za boračka pitanja imenuju se sljedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
Alen Karić, predsjednik,
Mirzet Mujkić, član,
Mevludin Mehić, član,
Sulejman Subašić, član,
Fajik Muratović, član.
II
Mandat predsjednika i članova Komisije vezan je mandatom V saziva Općinskog vijeća.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama općine
Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Broj: 02-05-169/13
Datum, 28.01.2013.godine
dr. Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok («Službene novine
općine Doboj Istok «, broj 7/09), Općinsko vijeće Doboj Istok na 3. redovnoj sjednici održanoj dana
26.01.2013.godine donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Komisije za borbu protiv korupcije
I
U Komisiju za borbu protiv korupcije imenuju se sljedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
Semir Halilović, predsjednik,
Hasan Bekrić , član
Rifet Mujić, član
Haris Sinanović, član,
Nesib Babić, član.
II
Mandat predsjednika i članova Komisije vezan je mandatom V saziva Općinskog vijeća.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama općine
Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Broj: 02-05-171/13
Datum, 28.01.2013.godine
dr. Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok («Službene novine
općine Doboj Istok «, broj 7/09), Općinsko vijeće Doboj Istok na 3. redovnoj sjednici održanoj dana
26.01.2013.godine donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Komisije za žalbe građana, ljudska prava, vjerske slobode i praćenje
Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika – vijećnika
I
U Komisiju za žalbe građana, ljudska prava, vjerske slobode i praćenje Kodeksa ponašanja
izabranih zvaničnika – vijećnika imenuju se sljedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
Sajib Mešić, predsjednik
Semir Halilović, član,
Izet Hodžić, član,
Ogrić Ermina, član,
Omer Sofić, član.
II
Mandat predsjednika i članova Komisije vezan je mandatom V saziva Općinskog vijeća.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama općine
Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Broj: 02-05-170/13
Datum, 28.01.2013.godine
dr. Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Informacije o radu
Općinskog vijeća Doboj Istok za 2012.godinu, Općinsko vijeće Doboj Istok na 3. redovnoj sjednici
održanoj dana 26.01.2013. godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Informaciju o radu Općinskog vijeća Doboj Istok za
2012.godinu.
II
Zaključak će se objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-83/13
Datum, 26.01.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr. Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 85. stav 1. i člana 93. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok
(«Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09), a nakon razmatranja Izvještaja o radu Komisije
za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, Općinsko vijeće Doboj Istok na 3.
redovnoj sjednici održanoj dana 26.01.2013.godine donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Općinsko vijeće Doboj Istok prihvata Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne
vrijednosti nepokretnosti i prava.
II
Zaključak će se dostaviti Komisiji za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava i
objaviti u «Službenim novinama općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-05-83/13
Datum, 26.01.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr. Ferid Konjić s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok ("Službene novine općine Doboj Istok,
broj 05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok, donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava dobijenih po Odluci Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju
jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog kantona
I
Sredstava od jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog
kantona dobijenih po Odluci Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne
novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog kantona broj 01/11-49/2-651-2/12
od 28.12.2012. godine u visini od 9.500,00 KM koristit će se:
A. 35% sredstava ili 3.325,00 KM za izmirenje dijela nastalih šteta svim poljoprivrednim
proizvođačima koji su prijavili štetu na poljoprivrednim usjevima (plastenici) i to:
1. Nurkanović Osman iz Klokotnice ……………………. 433,00 KM
2. Kakeš Almir iz Klokotnice ………..…………………. 681,00 KM
3. Šišić Damir iz Klokotnice ……………………………. 681,00 KM
4. Hodžić Asim iz Klokotnice …….……………………. 681,00 KM
5. Dautović Eltijan iz Brijesnice Velike………………. 477,00 KM
6. Delić Nihad iz Stanić Rijeka… ……………………. 372,00 KM
B. Sredstva u iznosu 1.500,00 KM za za pomoć MZ Klokotnica u provođenju interventnih
mjera na odvodnji površinskih i oborinskih voda na klizištu Dizdari.
C. Sredstva u iznosu 4.675,00 KM za provođenje interventnih sanacionih mjera na klizištu
Mezarje Buzekara-Brdo u MZ Brijesnica Velika.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama
općine Doboj Istok".
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINSKI NAČELNIK
Kemal Bratić s.r.
Broj: 01-14-209/13
Datum: 31.01.2013. godine
Na osnovu člana 33. stav 1. tačka 5. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine
Doboj Istok”, broj 05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok, donosi
O D L U K U
o prestanku važenja ovlašćenja punomoćnika za zastupanje općine Doboj Istok
na Skupštini JKP “Čisto” d.o.o. Doboj Istok
I
Bećirović Enesu iz Lukavca prestaje da važi ovlašćenje da u svojstvu punomoćnika
zastupa općinu Doboj Istok u Skupštini JKP “Čisto” d.o.o. Doboj Istok zaključno sa 31.01.2013.
godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-05-211/13.
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
Datum: 31.01. 2013. godine
Na osnovu člana 33. stav 1. tačka 5. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine
Doboj Istok”, broj 05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok, donosi
O D L U K U
o imenovanju punomoćnika državnog kapitala u Skupštini JKP “Čisto” d.o.o. Doboj Istok
I
Općinski načelnik općine Doboj Istok imenuje za punomoćnika državnog kapitala u
Skupštini JKP “Čisto” d.o.o. Doboj Istok Šišić Admira iz Klokotnice.
II
Imenovani se će vršiti dužnost punomoćnika državnog kapitala u Skupštini JKP “Čisto”
d.o.o. Doboj Istok od 01.02.2013. godine pa do opoziva.
III
Punomoćnik državnog kapitala je dužan najkasnije prije na dva dana od dana održavanja
Skupštine JKP “Čisto” d.o.o. Doboj Istok upoznati općinskog načelnika o tačkama dnevnog
reda radi izdavanja punomoći i mišljenja o načinu glasanja po pojedinim tačkama dnevnog
reda Skupštine iz tačke I ove Odluke.
Bez izdatog punomoćja punomoćnik državnog kapitala ne može glasati.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-05- 210/13
Datum: 31.01. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”,
broj 05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev Udruženja “ Život i rad” Klokotnica
broj 01-01/13 od 28.01.2013. godine, donosi
O D L U K U
o pomoći Udruženju “ Život i rad” Klokotnica
I
Udruženju “Život i rad” Klokotnica dodjeljuju se sredstva u visini od 100,00 (dvijestotine)
KM u svrhu registracije udruženja.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Općinska služba za poduzetništvo i financije, a
sredstva će se isplatiti iz budžetske pozicije broj 614239 – ostala davanja.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14 - 208/13
Datum: 31.01. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”,
broj 05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev BZK “Preporod” Doboj Istok, donosi
O D L U K U
o pomoći BZK “Preporod” Doboj Istok
I
BZK “Preporod” Doboj Istok iz Klokotnice dodjeljuju se sredstva u visini od 100,00
(jednastotina) KM u svrhu pomoći za poboljšanje uslova rada.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Općinska služba za poduzetništvo i finansije, a
sredstva će se isplatiti iz budžetske pozicije broj 614121 – transfer za kulturu.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-72/13
Datum: 15.01. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”,
broj 05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok, donosi
O D L U K U
o pomoći Mjesnoj zajednici Lukavica Rijeka
u kupovini zemljišta za izgradnju osnovne škole
I
Općina Doboj Istok će Mjesnoj zajednici Lukavica Rijeka u skladu sa punjenjem budžeta
općine uplaćivati, odnosno odmah po dobijanju namjenskih sredstava od viših državnih organa
uplaćivati ili uplatiti maksimalno 10.000,00 (desethiljada) KM na ime kupovine zemljišta za
izgradnju osnovne škole u Lukavici Rijeci.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba za poduzetništvo i finansije, a
sredstva će se isplatiti iz budžetske pozicije 614.117 – kapitalni grantovi mjesnim zajednicama.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-159/13
Datum: 24.01.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”,
broj 05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev Organizacije RVI Doboj Istok broj
01-07/13 od 22.01.2013. godine, donosi
O D L U K U
o jednokratnoj pomoći Bešić Nurdinu iz Porječja
I
Bešić Nurdinu iz Porječja, opština Doboj, RS dodjeljuje se jednokratna pomoć u visini od
100,00 (jednastotina) KM u svrhu pomoći za prevazilaženje teškog materijalnog stanja.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba poduzetništvo i finansije, a sredstva
će se isplatiti iz budžetske pozicije budžetske pozicije 614232.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-156/13
Datum: 25.01. 2013.godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”,
broj 05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev Banjić Rusmira iz Klokotnice,
donosi
O D L U K U
o jednokratnoj pomoći Banjić Rusmira iz Klokotnice
I
Banjić Rusmira iz Klokotnice dodjeljuje se jednokratna pomoć u visini od 100,00
(jednastotina) KM u svrhu pomoći za prevazilaženje teškog materijalnog stanja.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba poduzetništvo i finansije, a sredstva
će se isplatiti iz budžetske pozicije budžetske pozicije 614232.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-154/13
Datum: 24.01.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”,
broj 05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok na zahtjev MZ Stanić Rijeke, donosi
O D L U K U
o pomoći Hasanamidžić Hanifi iz Stanić Rijeke
I
Hasanamidžić Hanifi iz Stanić Rijeke dodjeljuju se sredstva u visini od 150,00
(jednastotinaipedeset) KM u svrhu pomoći za prevazilaženje teškog materijalnog stanja.
II
Za realizaciju ove odluke zadužuje Općinska služba poduzetništvo i finansije, a sredstva
će se isplatiti iz budžetske pozicije 614233 – Izdaci za raseljena lica.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-14-152/13
Datum: 24.01. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Istok («Službene novine općine Doboj istok»,
broj 05/08), Općinski načelnik općine Doboj Istok, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju Općinskog razvojnog tima
I
U općinski razvojni tim imenuju se:
1. Batalević Hasib, predsjednik tima
2. Avdaković Damir, zamjenik tima
3. Pejić Željka, član tima
4. Hadžić Omer, član tima
5. Hadžić Halid, član tima
6. Halilović Adil, član tima
7. Šišić Admir, član tima i
8. Šišić Salih, član tima.
II
Status Općinskog razvojnog tima općine Doboj Istok je: «Da djeluje kao operativno i
koordinaciono tijelo zaduženo za implementaciju integrisane strategije razvoja općine Doboj Istok
zasnovane na principima održivog razvoja i socijalne uključenosti, i u skladu sa standardiziranom
metodologijom za planiranje lokalnog razvoja BiH».
III
Rad Općinskog razvojnog tima općine Doboj Istok zasnovan je na principima međusobnog
povjerenja i saradnje, patnerstva, aktivnog učešća, odgovornosti, te poštivanju ravnopravnosti
spolova.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
općine Doboj Istok».
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-05 - 172/13
OPĆINSKI NAČELNIK
Kemal Bratić s.r.
Datum, 28. 01.2013. godine
Na osnovu člana 33. i člana 103. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj
Istok”, broj 05/08) Općinski načelnik općine Doboj Istok, donosi
NAREDBU
u vezi održavanju reda u općini Doboj Istok
1. Ovom Naredbom se uvode mjere koje imaju za cilj da se održi red u općini Doboj Istok
na zadovoljavajućem nivou.
2. U općini Doboj Istok svi uposelnici su dužni da postupe po slijedećim mjerama:
- Zabranjuje se puštanje muzike na svom radnom mjestu
- Zabranjunje se da u šalter sali obavljaju ishranu.
- Zabranjuje se korišćenje pauze van perioda 9,30 –10,00 sati, ako nisu spriječeni poslom
koji obavljaju. Ako koriste pauzu van propisanog vremena za pauzu, obavezni su na
vratima staviti obavijest da koriste pauzu i obavijestiti svog nadređenog o korišćenju
pauze van radnog vremena.
- Zabranjuje se da u službenim prostorijama općine Doboj Istok vrši prodaja svih vrsta
robe, ako nema odobrenje od općinskog načelnika
- Zabranjuje se prosjačenje u službenim prostorijama općine Doboj Istok
- Zabranjuje se stavljanje na službenu oglasnu ploču općine Doboj Istok akta drugih
pravnih ili fizičkih lica bez odobrenja općinskog načelnika i
- Obavezno nošenje akreditacije uposlenika u toku radnog vremena u službenim
prostorijama općine Doboj Istok.
3. Postupanje suprotno ovoj naredbi, smatrat će se povredom službene dužnosti i za
sobom povlači disciplinsku odgovornost.
4. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a rok za izvršenje je 8 dana od dana
dostave Naredbe svim Općinskim službama za upravu i ova Naredba će se objaviti na oglasnoj
tabili općine Doboj Istok i u “Službenim novinama općine Doboj Istok”.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI
NAČELNIK
Broj: 01-05-130 /13.
Datum: 22.01. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Kemal Bratić s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE i HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:01-14-2484/12
Klokotnica: 05.02.2013.godine
U skladu sa članom 6. Odluke o organizaciji i tehnici inventarisanja općinski načelnik d o n o s i
RJEŠENJE
o vršenju popisa i formiranju komisija za popis
Član 1.
U Rješenju Općinskog načelnika o vršenju popisa i formiranju komisija za popis, broj: 01-142484/12 od 25.12.2012.godine tačka 5. se briše iz razloga što nije u skladu sa Zaključkom o
realizaciji tačke 2. alineja 1. Naredbe o mjerama štednje u općini Doboj Istok koji je propisao: „Da
će uposlenici općine Doboj Istok raditi u radnom vremenu bez naknade u svim općinskim
komisijama čiji su članovi“
Član 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine
Doboj Istok”.
DOSTAVITI:
1. Svim članovima komisije
2. službenim novinama
3. a/a
Doboj Istok”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Kemal Bratić s.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 601 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content