close

Enter

Log in using OpenID

Akademski curriculum vitae - Rudarsko geološko građevinski fakultet

embedDownload
Akademski
curriculum vitae
Personalne informacije
Ime I prezime
Adrese
Telefoni
Fax
E-mail/Web
Drţavljanstvo
Datum roĎenja
Pol
Sadašnje radno
mjesto/pozicija/zvanje
SALIH SLIJEPĈEVIĆ
Ustanove: Univerzitet u Tuzli , Rudarsko-geološko-graĎevinski fakultet Tuzla (RGGF)
Univerzitetska 2, 75000 Tuzla, BiH
Stanovanja: Kriţani 66, Tuzla, BiH
+387 35 320 575
GSM: 061 725-770
+387 35 320 570
salih.slijepcevic@untz.ba
BiH
06.02.1948.
Muški
Vanredni profesor za užu nauĉnu oblast Rudarska i bušotinska eksploatacija
mineralnih sirovina
Radno iskustvo
Datumi
Pozicija / zanimanje / zvanje
Osnovne odgovornosti i duţnosti
Naziv poslodavca
Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca
Datumi
Pozicija / zanimanje / zvanje
Osnovne odgovornosti i duţnosti
Naziv poslodavca
Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca
Strana 1 - Curriculum vitae
2006. – do danas
Vanredni profesor na Katedri Rudarska i bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina
IzvoĎenje nastave, konsultacije sa studentima, rad sa saradnicima, mentorstvo studentima pri izradi
diplomskih i magistraskih radova, usavršavanje nastavnog plana i programa, organizovanje i
izvoĎenje naučno-istraţivačkog rada
Univerzitet u Tuzli , Rudarsko-geološko-graĎevinski fakultet
Edukacija studenata svih profila; Naučno-istraţivački rad
1996. – 2006.
Docent za predmet Podzemna eksploatacija slojevitih ležišta, Rudarski odsjek
IzvoĎenje nastave, rad sa saradnicima, konsultacije sa studentima, mentorstvo studentima pri izradi
diplomskih i magistarskih radova, usavršavanje nastavnog plana i programa, organizovanje i
izvoĎenje naučno-istraţivačkog rada
Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-graĎevinski fakultet
Edukacija studenata svih profila; Naučno-istraţivački rad
Univerzitet u Tuzli
Datumi
Pozicija / zanimanje / zvanje
Osnovne odgovornosti i duţnosti
Naziv poslodavca
Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca
Datumi
Pozicija / zanimanje / zvanje
Osnovne odgovornosti i duţnosti
Naziv poslodavca
Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca
1980. – 1996.
Asistent za predmet Metode podzemne eksploatacije slojevitih ležišta, Rudarski odsjek
Izvodenje vjeţbi, konsultacije sa studentima, organizovanje i izvoĎenje naučno-istraţivačkog rada
Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološki fakultet
Edukacija studenata svih profila; Naučno-istraţivački rad
1973. – 1980.
Inženjer tehnološkog procesa u jami, zamjenik upravnika jame
VoĎenje i nadzor na tehnološkim fazama u jami, na izradi pripremnih prostorija, komorno stubnom
otkopavanju, transportu uglja, odvodnjavanju, izrada tehničke dokumentacije za podzemnu
eksploataciju
Rudnici lignita Kreka Tuzla
Eksploatacija uglja
Edukacija i usavršavanje
Datumi
1963.
Stečena kvalifikacija
Osnovno obrazovanje
Oblast nauke i struke, stečena zvanja
i vještine
Osnovno obrazovanje
Ime i vrsta organizacije
Datumi
Stečena kvalifikacija
Oblast nauke i struke, stečena zvanja
i vještine
Ime i vrsta organizacije
Datumi
Stečena kvalifikacija
Oblast nauke i struke, stečena zvanja
i vještine
Ime i vrsta organizacije
Datumi
Stečena kvalifikacija
Oblast nauke i struke, stečena zvanja
i vještine
Ime i vrsta organizacije
Datumi
Stečena kvalifikacija
Oblast nauke i struke, stečena zvanja
i vještine
Ime i vrsta organizacije
Strana 2 - Curriculum vitae
OŠ Jusuf Jakubović Tuzla
1967.
Gimnazija
Srednješkolsko obrazovanje,
Gimnazija u Tuzli
1973.
Diplomirani inţenjer rudarstva
Rudarstvo, smjer Eksploatacioni
Rudarski fakultet Tuzla, Univerzitet u Sarajevu
1987.
Magistar rudarskih nauka
Rudarstvo, asistent
Rudarsko-geološki fakultet, Tuzla
1996.
Doktor tehničkih nauka
Rudarstvo, docent, vanredni profesor
Rudarsko-geološko-graĎevinski fakultet, Tuzla
Univerzitet u Tuzli
Datumi
Stečena kvalifikacija
Oblast nauke i struke, stečena zvanja
i vještine
Ime i vrsta organizacije
Datumi
Stečena kvalifikacija
Oblast nauke i struke, stečena zvanja
i vještine
Ime i vrsta organizacije
1978.
Stručni ispit za vršenje poslova na rukovodnim mjestima u rudarstvu
Tudarstvo, stručni ispit
Republički sekretarijat za privredu, SR BiH
1985, 1987, 1989 i 1997
UnaprjeĎenje znanja iz podzemne eksploatacije uglja
Podzemna eksploatacija uglja, teoretska i praktična znanja iz mehanizovanog otkopavanja uglja
AGH Krakow, KWK Sosnoviec, GIG Katowice, Poljska i VŠB Ostrava, Češka Republika
Nauĉni radovi u okviru
formalne edukacije
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Strana 3 - Curriculum vitae
Doktorska disertacija „Racionalni sistemi pripreme i izrade otkopnih prostorija u uslovima Rudnika
Srednje Bosne“
Rudarsko-geološki fakultet
1996, Tuzla
Data su savremena tehnička rješenja sistema pripreme i izrade otkopnih prostorija u uslovima
Rudnika Srednje Bosne i tehnoekonomska analiza tih rješenja.
Rezultati istraţivanja pored naučnog značaja daju mogućnost za realnu praktičnu primjenu u
leţištima uglja u BiH.
Magistarski rad “Istraţivanje uslova za poboljšanje tehnologije komornog otopavanja moćnih strmih
slojeva sa osvrtom na Jamu Stranjani, RMU Zenica
Rudarsko-geološki fakultet
1987, Tuzla
Na osnovu prirodnih i tehničkih uslova dato je „novo“ tehničko rješenje metode komornog
otkopavanja sa protočnim provjetravanjem
Rezultati istraţivanja mogu posluţiti za praktičnu primjenu u leţištima uglja u BiH
Diplomski rad “Jamska ţičara za prijevoz ljudi”
Rudarski fakultet
1973, Tuzla
U radu je dat tehnički opis ţičare, proračun svih potrebnih elemenata i mjere sigurnosti.
Konstatovane su prednosti prijevoza radnika jamskom ţičarom.
Slijepĉević S., Osmić M.: Primjena metode Monte Karlo u izučavanju sistema transporta uglja.
Rudarsko-geološki fakultet
1987, Tuzla
ObraĎen primjer primjene metode za uslove Rudnika Kreka
Rezultati mogu posluţiti za optimalizaciju sloţenih sistema transporta uglja
Univerzitet u Tuzli
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Osmić M., Slijepĉević S.: Mogućnost otkopavanja zaštitnog stuba naselja Smajlbegovići u rudniku
Breza
Rudarsko-geološki fakultet
1987, Tuzla.
Na osnovu sveobuhvatne analize uslova data ocjena mogućnosti i opravdanosti eksploatacije
rezervi uglja iz zaštitnog stuba za naselje Smajlbegovići
Rad moţe posluţiti za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za otkopavanje zaštitnog stuba
naselja Smajlbegovići te za daljnja istraţivanja eksploatacije zaštitnih stubova u rudnicima
srednjebosanskog bazena
Slijepĉević S., Osmić M.: Odlaganje jamske jalovine u otkopne komore
Rudarstvo, Rudarski institut Tuzla
2001, Tuzla
Prikazane su mogućnosti racionalnog odlaganja jamske jalovine sa originalnim rješenjima za neke
specifične uslove
Data rješenja mogu imati ekonomski značaj za rudnik i ekološki značaj za okolno područje
Osmić M, Slijepĉević S, Rahmanović M: Ekonomska ocjena eksploatacije rezervi mineralnih
sirovina iz zaštitnih stubova
Rudarsko-geološko Fakultet Beograd
2001, Beograd
Data je originalna metodologija utvrĎivanja ekonomičnosti eksploatacije zaštitnih stubova
Metodologija predstavlja naučni doprinos u predmetnoj oblasti
Slijepĉević S, Osmić M., Musić O: Dobijanje rezervi uglja širokim čelom kroz rasjednu zonu
Rudarsko-geološko-graĎevinski Fakultet
Kratak sadrţaj
2001, Tuzla
Data su specifična rješenja prelaska širokog čela kroz rasjedne zone leţišta koje predstavljaju
tehnološki i sigurnosni problem u kontinuitetu rada čela
Komentar
Rješenja mogu posluţiti u projektovanju mehanizovanog otkopavanja u uslovima rasjednutih leţišta
Naziv rada
Slijepĉević S, Osmić M, Berbić N: Analiza efikasnosti mjera za smanjenje potrošnje električne
energije u jamama
Rudarski institut
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Strana 4 - Curriculum vitae
2002, Tuzla
Identificirani su i analizirani glavni faktori povećane potrošnje električne energije u jamama te
ukazano na načine smanjenja
Analiza moţe koristiti za primjenu u podzemnoj eksploataciji
Slijepćević S., Osmić M., Ibrišimović Z: Račun troškova na mehanizovanim širokim čelima kao
osnova za ocjenu uspješnosti poslovanja rudnika
Rudarsko-geološko-graĎevinski Fakultet
2003, Tuzla
U radu je dat račun troškova na mehanizovanim širokim čelima
Pored naučnog doprinosa rad ima praktičnu primjenu u podzemnoj eksploataciji
Univerzitet u Tuzli
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Slijepĉević S, Osmić M: Stvarnost i neizvjesna budućnost podzemnih rudnika uglja u BiH
Rudarski institut
Kratak sadrţaj
2003, Tuzla
U radu je pomoću dva primjera prikazan način rješavanja neizvjesne sudbine rudnika uglja u
tranzicijskim uslovima.
Komentar
Rad moţe posluţiti kao primjer u rješavanju restrukturiranja rudnika uglja u podzemnoj eksploataciji
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Slijepĉević S.: Rekonstrukcija jama
Rudarsko-geološko-graĎevinski Fakultet
2005, Tuzla
U radu je obraĎena rekonstrukcija jama, koja se provodi u cilju povećanja proizvodnog kapaciteta,
poboljšanja tehnoekonomskih parametara, povećanja vijeka trajanja rudnika
Rad moţe posluţiti za projektovanje u podzemnoj eksploataciji
Slijepĉević S., Ibrišimović Z.: Povećanje brzine izrade i smanjenje troškova pri izradi jamskih
prostorija
Rudarsko-geološko-graĎevinski fakultet
2005, Tuzla
U radu su u kraćim crtama date tehnologije izrade jamskih prostorija. Cilj je da se smanje troškovi u
fazi pripreme otkopnih polja koji su u našim uslovima dosta visoki.
Rad ukazuje na mogućnost ekonomski efikasne izrade jamskih prostorija.
Slijepĉević S, Osmić M.: Kritički osvrt na primjenjivane metode otkopavanja širokim čelom sa
natkopnim dobijanjem u lignitu
Rudarsko-geološko-graĎevinski Fakultet
2005, Tuzla
U radu je dat kritički osvrt na primjenjivane širokočelne metode sa natkopnim dobijanjem u lignitima
Kreke, i to: klasično i mehanizovano.
Rad ukazuje na neophodnost iznalaţenja adekvatnije otkopne metode
Slijepĉević S., Osmić M.: UporeĎenje troškova otkopavanja za primjenjivane metode u jamama
Rudnika Kreka
Naučno stručni skup, RMU Kakanj
2002, Kakanj
Data je analiza i komparacija specifičnih troškova otkopavanja primjenjivanih metoda otkopavanja u
Rudniku Kreka
Rezultati se mogu koristiti kod izbora sistema otkopavanja
Slijepĉević S., Duranović N.: Tehnička usklaĎenost tehnoloških faza pri izradi jamskih prostorija
Rudarsko-geološko-graĎevinski Fakultet
Kratak sadrţaj
2007, Tuzla
U radu su data odreĎena tehnička rješenja u tehnološkim fazama pri izradi jamskih prostorija koja
će znatno pobošljati brzinu izrade istih
Komentar
Ovaj rad predstavlja značajan doprinos brzini izrade jamskih prostorija preko otklanjanja uskih grla u
tehnološkom procesu
Strana 5 - Curriculum vitae
Univerzitet u Tuzli
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Slijepĉević S.: Analiza nekih primjenjivanih komornih metoda otkopavanja u Rudnicima lignita
Kreka i novi prijedlog
Rudarsko-geološko-graĎevinski Fakultet
2007, Tuzla
U radu su analizirane osnovne varijante komornih metoda otkopavanja. One su preuzimale osnovnu
geometriju i sistem rada od komorno prečne metode za strmi ugljeni sloj. To se pokazalo potpuno
pogrešno. Na osnovu primjenjivanih komornih metoda, otklanjanjem suštinskih grešaka data je
nova varijanta metode otkopavanja.
Ovaj rad predstavlja izuzetan primjer analitičkog pristupa rješavanju problema za komorno
oktopavanje u lignitu
Odabrane publikacije i
prezentacije
Naziv publikacije
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Kratak sadrţaj
Komentar
Podzemna eksploatacija uglja – otvaranje i priprema jamskih polja
Slijepčević S.
Univerzitet u Tuzli, 2005, Tuzla
Udţbenik sadrţi opšta pitanja podzemne eksploatacije uglja, otvaranje leţišta, pripremu jamskih
polja i rekonstrukciju jama
Namijenjen je za studente dodiplomskog i postdiplomskog studija Rudarskog odsjeka
Odabrani projekti i
prezentacije
Naziv
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Dopunski rudarski projekat (D.R.P.) metode otkopavanja u Podinskom ugljenom sloju Rudnika
Lipnica
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
RGIF, 1982, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Nova komorna otkopna metoda. Od 2000-te godine primijenjuje se u Rudniku Bukinje
Naziv
D.R.P. otkopavanja IV horizonta zapad Jame Fajtovci, RMU Kamengrad
Autori
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
Izdavač, godina i mjesto
RGIF, 1982, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Projekat realizovan u praksi
Naziv
Glavni rudarski projekat (G.R.P.) za otkopno polje istok IV/1 u Jami Fajtovci, RMU Kamengrad
Autori
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
Izdavač, godina i mjesto
RGIF, 1983, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Projekat realizovan u praksi
G.R.P. otvaranja V horizonta Jame Fajtovci, RMU Kamengrad. Nuţna odstupanja u sistemu
pripreme
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
RGIF, 1983, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Strana 6 - Curriculum vitae
Projekat realizovan u praksi
Univerzitet u Tuzli
Naziv
Autori
Izdavač, godina i mjesto
G.R.P. za otkopno polje Istok IV/1 Jame Fajtovci, RMU Kamengrad. Knjiga A – opšti dio i projektna
rješenja
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
RGIF, 1983, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Projekat realizovan u praksi
Naziv
Investicioni program za III horizont Istok I i II krovnog sloja Dobrnja-Jug
Autori
Slijepčević S. (rukovodilac projektom)
Izdavač, godina i mjesto
RGIF, 1984, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Investicioni program djelimično realizovan, zbog teške rudarske nesreće
Naziv
D.R.P. za IV horizont zapad I krovnog ugljenog sloja Mramor. Tehnički projekat metode otkopavanja
Autori
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
Izdavač, godina i mjesto
RGIF, 1984, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Projekat realizovan u praksi
Naziv
Tehnički projkeat provjetravanja I i II krovnog ugljenog sloja Rudnika Bukinje
Autori
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
Izdavač, godina i mjesto
RGIF, 1985, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Projekat realizovan u praksi
Naziv
Tehnički projekat metode otkopavanja Dobrnja-Jug
Autori
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
Izdavač, godina i mjesto
RGIF, 1986, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Projekat realizovan u praksi
Naziv
G.R.P. eksploatacije i otkopne metode u Jami Stranjani, RMU Zenica
Autori
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
Izdavač, godina i mjesto
Rudarsko-geološki fakultet, 1995, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Projekat realizovan u praksi
Naziv
D.R.P. otkopavanja ugljenog bloka 2 Jame Grahovčići, Rudnika Bila
Autori
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
Izdavač, godina i mjesto
Rudarsko-geološki fakultet, 1995, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Strana 7 - Curriculum vitae
Projekat realizovan u praksi
Univerzitet u Tuzli
Naziv
D.R.P. istraţivanja i pripreme VII terase istočnog dijela bloka I i II Jame Raspotočje
Autori
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
Izdavač, godina i mjesto
Rudarsko-geološki fakultet, 1996, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Projekat realizovan u praksi
D.R.P. komorne metode otkopavanja strmog ugljenog sloja u Jami II krovni sloj, Revir Zapad, III
horizont Rudnika Bukinje
Slijepčvić S. (odgovorni projektant)
Rudarsko-geološko-graĎevinski fakultet, 2002, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Slijepčević Salih je autor nove otkopne metode. Projekat realizovan u praksi
Naziv
G.R.P. eksploatacije sitnozrnog pješčara na lokalitetu „Nezirov Gaj“, Breza
Autori
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
Izdavač, godina i mjesto
Rudarsko geološko-graĎevinski fakultet, 2003, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Projekat realizovan u praksi
D.R.P. pripreme jamskog polja i metode otkopavanja u Jami I krovni sloj Zapad, III horizont Rudnika
Bukinje
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
Rudarsko geološko-graĎevinski fakultet, 2004, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Naziv
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Projekat realizovan u praksi
D.R.P. metode otkopavanja u Jami I krovni sloj Zapad, III horizont Rudnika Bukinje u uslovima
neodvodnjene podine ugljenog sloja.
Slijepčević S. (odgovorni projektant)
Rudarsko geološki graĎevinski fakultet, 2005, Tuzla
Kratak sadrţaj
Komentar
Projekat realizovan u praksi
Priznanja i nagrade
Naziv
Institucija
Povod (razlog)
Diploma za radne vrline
R.O. Rudarsko-geološki fakultet i Institut
Bio sam na redu za ovo priznanje
Kratak opis
Komentar
Naziv
Diploma za dugogodišnju podršku i uspješnu saradnju
Institucija
Povod (razlog)
Za dugogodišnju podršku i uspješnu saradnju
Kratak opis
Komentar
Strana 8 - Curriculum vitae
Univerzitet u Tuzli
Ĉlanstvo u strukovnim
udruženjima
Naziv udruţenja / asocijacije
Kratak opis udruţenja / asocijacije
Adresa asocijacije / web reference
Pozicija u asocijaciji
Komentar
Uĉešće u nastavnom
procesu
U zvanju asistenta
U zvanju docenta
U zvanju vanrednog profesora
IzvoĎenje vjeţbi iz predmeta: Metode podzemne eksploatacije slojevitih leţišta, Postrojenja za
podzemnu eksploataciju, Eksploatacija tečnih i gasovitih resursa. RGF-Rudarski odsjek, 1980. –
1996.
Obavljao predavanja iz predmeta: Metode podzemne eksploatacije slojevitih leţišta, Rudarska
historija i tradicija, Energetski resursi II, Praksa. RGF-Rudarski odsjek, 1996-2006.
Obavljao predavanja iz predmeta: Metode podzemne eksploatacije slojevitih leţipta, Rudarska
historija i tradicija, Energetski resursi II, Praksa, RGGF- Rudarski odsjek, BEMS, Sigurnost i pomoć,
2006. do danas.
U zvanju redovnog profesora
Ostalo
Postdiplomski studij iz rudarstva, 1996/97; 2002/03; 2003/04 i 2008/09 god. izvodio nastavu
Mentorstva na izradi
magistarskih i doktorskih
radova
Magistarski radovi
Doktorski radovi
1. Omer Musić: Visokoproduktivno komorno otkopavanje uglja sa zasipavanjem starog rada.
RGGF, Univerzitet u Tuzli, 2000.
2. Mirsad Katanić: Istraţivanje optimalnih parametara sistema pripreme otkopnih polja Jame
Glavni sloj Rudnika lignita Mramor. RGGF, Univerzitet u Tuzli, 2001. god.
3. Enver Ţigić: Istraţivanje glavnih parametara mehanizovanog komorno stubnog otkopavnaja za
uslove Jame Glavni sloj Rudnika lignita Mramor. RGGF, Univerzitet u Tuzli, 2004. Godine
4. Emir Alikadić: Optimalizacija specifične potrošnje eksplozivnog materijala kod etaţnog miniranja
dolomita kamenoloma Hadţići. RGGF, Univerzitet u Tuzli, 2005. god.
5. Dţevdet Dţafić: Izbor optimalne širokočelne metode otkopavanja za Rudnik Podzemna
eksploatacija RMU Banovići. RGGF, Univerzitet u Tuzli, 2008. god.
6. Šahbaz Lapandić: Rentabilna izrada jamskih prostorija kroz ugalj u Jami Omazići, RMU
Banovići, RGGF, Univerzitet u Tuzli, 2008. god.
1. Nuraga Duranović: Optimalizacija tehnologije otkopavanja strmih slojeva mrkog uglja. RGGF,
Univerzitet u Tuzli, 2008. god.
Istraživaĉki projekti i studije
Okončani projekti
1. Studija odreĎivanja optimalnih parametara otkopnog polja i otkopa u podzemnoj eksploataciji
leţišta lignita i mrkog uglja u SR BiH, 1981, Tuzla, saradnik
2. Mogućnost primjene metoda otkopavanja sa zasipavanjem otkopnih prostora u RMU Zenica,
1986, RGF Tuzla, saradnik
3. Studija mogućnosti uvoĎenja novih tehnologija osiguranja jamskih prostorija u jami Droškovac
Rudnika ţeljezne rude Vareš, 1990, RGF Tuzla, saradnik
Tekući projekti
Planirani projekti
(očekivani, u pripremi)
Strana 9 - Curriculum vitae
Univerzitet u Tuzli
Personalne vještine i
kompetencije
Maternji jezik
Bosanski
Drugi jezici
Razumijevanje
Slušanje
Govor
Čitanje
Govorna interakcija
Pisanje
Govor
Jezik: ruski
Da
Da
Da
Da
Da
Jezik: poljski
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Nauĉne, struĉne
i društvene kompetencije
Kompetencije za voĎenje naučnih
istraţivanja i nastavu u visokom
obrazovanju
Doktorat iz rudarstva
Kompetencije za učešće u naučnoistraţivačkim projektima
Doktorat iz rudarstva
Naučno-istraţivački interes
(zanimanje) i aktuelno usavršavanje
Doktorat iz rudarstva
Specijalista za metode otkopavanja u podzemnoj eksploataciji uglja
Planirano usavršavanje
Društvene vještine i kompetencije
Organizacione vještine i kompetencije
Tehničke vještine i kompetencije
Kompjuterske vještine i kompetencije
Internet, Microsoft Word
Umjetničke vještine i kompetencije
Druge vještine i kompetencije
Ostale informacije
Prilozi
Strana 10 - Curriculum vitae
Univerzitet u Tuzli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content