close

Вход

Log in using OpenID

a.1

embedDownload
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET
AQUOS
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Αγαπητέ Πελάτη,
Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας
κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε παράσχει ένα έγκυρο από τεχνικής πλευράς προϊόν.
Στη συνέχεια Σας παρέχουµε κάποιες διευκρινίσεις έτσι ώστε να γνωρίσετε και να
χρησιµοποιήσετε το προϊόν όσο γίνεται καλύτερα, καθώς και να προνοήσετε για την τακτική
συντήρησή του.
Η εξουσιοδοτηµένη τεχνικής υποστήριξης υπηρεσία µας παραµένει στη διάθεσή Σας για όλες τις
ανάγκες
Φιλικά,
Karmek One S.R.L.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Η Karmek One διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε µη ουσιαστικές αλλαγές των εξαρτηµάτων του
λέβητα που µπορεί να µην εµφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο ως ήσσονος σηµασίας. Οι πιθανές
από αισθητικής άποψης αλλαγές σε σχέση µε τα φυλλάδια οφείλονται στις συνήθεις ενηµερώσεις
εξαιτίας της εποχικότητας των συλλογών.
A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
a.6
a.7
a.8
Γενικοί κανόνες ασφαλείας
Προδιαγραφές
Αξεσουάρ που υπάρχουν
Προαιρετικά αξεσουάρ
Πινακίδα
Εγγύηση
Καύσιµα που χρησιµοποιούνται
Παραγγελία εξαρτηµάτων
B. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
Αρχικές προειδοποιήσεις
Μετακίνηση και µεταφορά
Τοποθέτηση
Εγκατάσταση εκροής καπνού
Εγκατάσταση εισαγωγής αέρα καύσης
Σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
C. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
c.6
c.7
c.8
c.9
Αρχικές προειδοποιήσεις
Προκαταρτικά
Οθόνη
Πρώτη ενεργοποίηση
Έναυση του λέβητα
Ρύθµιση θερµοκρασίας περιβάλλοντος
Απενεργοποίηση του λέβητα
Αυτόµατη ενεργοποίηση (προγραµµατισµένος θερµοστάτης)
Πρόσβαση στις τεχνικές παραµέτρους
D. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
d.1
d.2
d.3
d.4
d.5
d.6
d.7
d.8
d.9
d.10
d.11
d.12
d.13
d.14
E.
Κινητήρας κοχλία
Κινητήρας αναρρόφησης καπνού
Θερµοστάτης ασφαλείας
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Γενικός διακόπτης
Κυκλοφορητής
∆οχείο διαστολής
Μετατροπέας
Αισθητήρας καπνού
Αισθητήρας περιβάλλοντος
Βαλβίδα ασφαλείας
Βαλβίδα εξαερισµού
Κερί ενεργοποίησης
Πιεσοστάτης
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
F. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
f.1
f.2
Καθαρισµός και συντήρηση από τον πελάτη
Περιοδικός καθαρισµός από το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
G. ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
g.1
g.2
g.3
g.4
g.5
g.6
g.7
g.8
Συναγερµός αισθητήρα θερµοκρασίας καπνού
Ελλιπής συναγερµός έναυσης
Σβήσιµο συναγερµού κατά τη διάρκεια των εργασιών
Ελλιπής συναγερµός τάσης του δικτύου
Συναγερµός γενικού θερµοστάτη
Συναγερµός θερµοστοιχείου περιβάλλοντος
Συναγερµός πίεσης κυκλώµατος
Μπλοκάρισµα οθόνης
H. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
a.1 Γενικοί κανόνες ασφαλείας
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η σύνεση δεν είναι ποτέ αρκετή: πριν από την εγκατάσταση διαβάστε και
ακολουθήστε αυτούς τους βασικούς Κανόνες:
•
Κατά την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να τηρούνται όλοι οι τοπικοί κανονισµοί,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν σε εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.
•
Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση και οι πρίζες µπορούν να αντέξουν τη µέγιστη
απορρόφηση του λέβητα που αναφέρεται στην πινακίδα.
•
Συνδέστε το λέβητα σε µια ηλεκτρική πρίζα µε τάση σύµφωνη των 230v – 50Hz, αποφεύγοντας τη
χρήση προσαρµοστών, πολλαπλών πριζών ή καλωδίων επέκτασης.
•
Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι εξοπλισµένη µε γείωση και διαφορικό διακόπτη
σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους.
●
Για την εγκατάσταση του λέβητα, τηρούνται οι ισχύουσες νοµοθεσίες για την εκροή καπνού στην
καπνοδόχο. Σας συνιστούµε να συνδέσετε το λέβητα στην καπνοδόχο µέσω ενός τερµατικού
επιθεώρησης. Σας υπενθυµίζουµε ότι είναι αναγκαίο να απευθύνεστε σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο
εξυπηρέτησης για την εγκατάσταση και την περιοδική συντήρηση του προϊόντος µέχρι να
εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του τραβήγµατος της καπνοδόχου, πριν και κατά τη διάρκεια της
καύσης του λέβητα.
●
Αφού ο λέβητας έχει µια κατανάλωση αέρα που απαιτείται για την καύση, σας συνιστούµε να
συνδέσετε το λέβητα στο εξωτερικό µέρος µέσω µιας κατάλληλης σωλήνωσης µε άφιξη στην ειδική
είσοδο που βρίσκεται στο πίσω µέρος του λέβητα.
●
Λόγω του βάρους του λέβητα, πριν από την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι το έδαφος είναι σε θέση να
αντέξει το βάρος.
●
Τοποθετείστε µια προστατευτική πλάκα δαπέδου ως βάση για το λέβητα, σε περίπτωση που το
έδαφος είναι από εύφλεκτο υλικό, πχ παρκέ ή µοκέτα. (λαµβάνοντας υπόψη ότι η πλάκα πρέπει να
προεξέχει στο µπροστινό µέρος του λέβητα τουλάχιστον 25/30cm.)
●
Σας συνιστούµε για λόγους ασφαλείας, να κρατείτε µια απόσταση τουλάχιστον 20 cm. µεταξύ της
θερµής πλευράς του λέβητα και των πιθανών εύφλεκτων υλικών (πχ. επένδυση τοίχων, ταπετσαρίες
κλπ.), ή να εξοπλιστείτε µε τα ειδικά µονωτικά υλικά που υπάρχουν στο εµπόριο. Η αξιολόγηση αυτή
γίνεται επίσης και για έπιπλα, πολυθρόνες, τέντες και παρόµοια.
●
Για τη διευκόλυνση των εργασιών της τεχνικής υπηρεσίας υποστήριξης, µην τοποθετείτε το λέβητα σε
στενούς χώρους, µην τον προσκολλάτε στα τοιχώµατα, καθώς µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η σωστή
ροή του αέρα.
●
Η απουσία τραβήγµατος της καπνοδόχου, (ή πχ. το φράξιµο ή το κλείσιµο της εισόδου αέρα στην
εστία, ή και της ίδιας της εστίας) µεταβάλλει τη λειτουργία του λέβητα που κατά τη διάρκεια της
αυτόµατης έναυσης µπορεί να προκαλέσει υπερβολική δόση του pellet στην εστία λόγω της
καθυστερηµένης πυροδότησης της φωτιάς. Ο υπερβολικός καπνός στο θάλαµο καύσης µπορεί να
οδηγήσει σε αυτοανάφλεξη του καπνού (φυσικού αερίου) προκαλώντας βίαιη φλόγα, σας συνιστούµε
σε αυτήν την περίπτωση να µην ανοίξετε για κανένα λόγο την πόρτα του θαλάµου καύσης.
●
Για το άναµµα της φωτιάς, αποφεύγετε κατηγορηµατικά τη χρήση εύφλεκτων υγρών. Με αναµµένο το
λέβητα η ανάφλεξη του pellet είναι αυτόµατη
●
Το pellet που τροφοδοτεί το λέβητα πρέπει οπωσδήποτε να έχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που
αναφέρονται στο ακόλουθο εγχειρίδιο.
●
Μην ακουµπάτε το γυαλί όταν ο λέβητας θερµαίνεται, και δώστε ιδιαίτερη προσοχή πριν το αγγίξετε.
●
Μην αφήνετε µόνα τους τα παιδιά κοντά στον αναµµένο λέβητα, αφού όλα τα ζεστά µέρη µπορεί να
προκαλέσουν σοβαρά εγκαύµατα.
●
Μην πραγµατοποιείτε εργασίες στο λέβητα εκτός από εκείνες που προβλέπονται για τη σωστή χρήση
και προτείνονται σε αυτό το εγχειρίδιο σχετικά µε την επίλυση µικρών προβληµάτων και εποµένως,
αφαιρείτε πάντα την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία και ενεργήστε µόνο όταν ο
λέβητας έχει κρυώσει.
●
Απαγορεύεται αυστηρά να αφαιρείτε την προστατευτική σχάρα δεξαµενής pellet.
●
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη µια εργασία στην εγκατάσταση του νερού βεβαιωθείτε ότι ο
λέβητας είναι σβηστός, και ότι η ροή του νερού στο βραστήρα έχει διακοπεί όπως επίσης και ότι το
νερό που υπάρχει στο βραστήρα έχει κρυώσει εντελώς.
●
Να ελέγχετε και να βεβαιώνεστε πάντα, ότι η πόρτα του θαλάµου καύσης είναι ερµητικά κλειστή κατά
τη διάρκεια της έναυσης και λειτουργίας του λέβητα.
●
Η αυτόµατη έναυση του pellet είναι η πιο ευαίσθητη φάση, και για να επιτευχθεί χωρίς προβλήµατα,
σας συνιστούµε να διατηρείτε πάντα καθαρό το λέβητα και το µαγκάλι.
•
Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, ο λέβητας µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο µετά τη διευθέτηση της
αιτίας του προβλήµατος.
•
Η Karmek One Srl δεν ευθύνεται για προβλήµατα, αλλοιώσεις, θραύσεις και οτιδήποτε άλλο
οφείλεται στην ελλιπή τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο
a.2 Τεχνικές προδιαγραφές
Ονοµαστική ισχύς (καµένη): #1
Θερµική ονοµαστική ισχύς: #1
-απόδοση σύµβασης και ακτινοβολίας στο περιβάλλον:
-απόδοση νερού:
Θερµική ισχύς µειωµένη: #1
-απόδοση σύµβασης και ακτινοβολίας στο περιβάλλον:
-απόδοση στο νερό:
Επίδοση: #1
σε θερµική ονοµαστική ισχύ:
σε µειωµένη θερµική ισχύ:
CO µετρηµένο (στο 13% O2): #1
σε θερµική ονοµαστική ισχύ:
σε µειωµένη θερµική ισχύ:
Θερµοκρασία εκροής αερίου: #1
σε θερµική ονοµαστική ισχύ:
σε µειωµένη θερµική ισχύ:
Ογκοµετρική ροή (µάζα) των αερίων καύσης: #1
σε θερµική ονοµαστική ισχύ:
σε µειωµένη θερµική ισχύ:
Απαιτήσεις του τραβήγµατος της καµινάδας:
σε θερµική ονοµαστική ισχύ:
σε µειωµένη θερµική ισχύ:
Ηλεκτρική τροφοδοσία:
Ηλεκτρική απορρόφηση:
Μέγιστη πίεση λειτουργίας (PMS):
Ονοµαστική πίεση λειτουργίας:
Χωρητικότητα λέβητα (H2o):
Χωρητικότητα δεξαµενής pellet:
Ωριαία κατανάλωση pellet στη µέγιστη ισχύ: #1
Ωριαία κατανάλωση pellet στην ελάχιστη ισχύ: #1
Αυτονοµία (µέγιστη– ελάχιστη ισχύ): #1
20Kw
17 kW
5 kW
12 kW
5,7 kW
2,3 kW
3,4 kW
Σύνδεση καπνού (εκροή):
Εισαγωγή αέρα (αναρρόφηση):
∆οχείο διαστολής:
Καύσιµα:
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά:
∆ιαστάσεις:
Κεραµικό µοντέλο:
Μοντέλο από χάλυβα:
Ø80 mm
Ø50 mm
6 lt
83 %
85,5 %
0,011 %
0,020 %
276 °C
151 °C
13,59 g/s
7,93 g/s
11 Pa
11 Pa
230 V - 50 Hz
350 W
3 Bar
1 Bar
14Lt
30Kg
3,9 kg/ώρα
1,27 kg/ώρα
µεγαλύτερη από 7-20
ώρες
pellet από ξύλο Ø6 mm
200 mm
592x608x1088mm
564x608x1130mm
#1: δοκιµές που εκτελούνται χρησιµοποιώντας pellet από ξύλο µε κατώτερη θερµιδική ισχύ ίση µε 18.67 MJ/kg και υγρασία 5,1 %.
Τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικά. Η Karmek One One διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει οποιαδήποτε
αλλαγή µε σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων του προϊόντος.
Aquos από χάλυβα
1-Είσοδος αέρα
2-Έξοδος καπνού
3-∆ιακόπτης και
ηλεκτρική πρίζα
Aquos κεραµική
1-Είσοδος αέρα
2-Έξοδος καπνού
3-∆ιακόπτης και
ηλεκτρική πρίζα
a.3 Αξεσουάρ που υπάρχουν
Μαζί µε το λέβητα παρέχονται:
-
καλώδιο τροφοδοσίας.
-
ρυθµιζόµενα πόδια.
-
εγχειρίδιο οδηγιών
a.4 Προαιρετικά αξεσουάρ
Εξωτερικός προγραµµατιζόµενος θερµοστάτης: προαιρετικό αξεσουάρ που δεν παρέχεται µε το λέβητα
αλλά εγκαθίσταται σύµφωνα µε την τοποθέτηση του λέβητα.
Ο εν λόγω προγραµµατισµένος θερµοστάτης πρέπει να είναι συνδεδεµένος άµεσα µε την κάρτα
(βλ.διάγραµµα καλωδίωσης) των επιπρόσθετων συνδέσεων του αισθητήρα περιβάλλοντος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για να λειτουργήσει σωστά ο προγραµµατισµένος θερµοστάτης θα πρέπει να αποκλειστεί η
ρύθµιση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος µεταφέροντάς την στην τιµή των 0,8°C. Η θερµοκρασία
περιβάλλοντος θα µπορεί εποµένως να ρυθµίζεται απευθείας από τον προγραµµατισµένο θερµοστάτη.
a.5 Πινακίδα
Τοποθετηµένη στο πίσω µέρος του λέβητα, η πινακίδα φέρει τα ακόλουθα στοιχεία:
-
εµπορικό σήµα
-
τάση τροφοδοσίας
-
αριθµός σειράς
-
απορρόφηση ηλεκτρικής ισχύος
-
µοντέλο
-
ονοµαστική συχνότητα
-
θερµική ισχύς
-
ελάχιστες αποστάσεις από υλικά
-
Επίδοση:
-
µέτρηση ποσοστού του CO
-
συµµόρφωση στους κανονισµούς
-
πίεση λειτουργίας
-
προειδοποιήσεις
παρακείµενα καύσιµα
a.6 Εγγύηση
Το πιστοποιητικό εγγύησης, παραδιδόµενο τη στιγµή απόκτησης του λέβητα, θα πρέπει να σταλεί στην
κατασκευαστική εταιρεία Karmek One Srl εντός των 8 ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης, ποινή
απώλειας της ίδιας της εγγύησης. Η προβλεπόµενη εγγύηση των 24 µηνών έχει αξία αποκλειστικά και µόνο
αν η εγκατάσταση και ο έλεγχος πραγµατοποιούνται από ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής
υποστήριξης Karmek.
Οφείλουµε να διευκρινίσουµε ότι η εγγύηση χάνεται όταν παρατηρούνται αλλοιώσεις, θραύσεις και
οτιδήποτε άλλο οφείλεται στην ελλιπή τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
a.7 Καύσιµα που συνίστανται
Ο λέβητας λειτουργεί αποκλειστικά και µόνο µε pellet, τύπος καυσίµων φόρµας κυλινδρικής ως
αποτέλεσµα της ένωσης ποικίλων τύπων ξύλου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία DIN 51731.
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του pellet που συνίσταται:
∆ιάµετρος
6-6,5mm
Μέγιστο µήκος
20-25mm
Θερµική απόδοση
4.600 Kcal/Kg περίπου
Υγρασία
<12%
Περιεχόµενο σε στάχτη
<1,5%
Ειδικό βάρος και πυκνότητα
Kg/dm³=1,0-1,4
Ο λέβητας έχει κατασκευαστεί για να καίει pellet που δεν είναι από ρητίνη αλλά κατά προτίµηση
από οξιά και για αυτό η χρήση pellet µε χαρακτηριστικά διαφορετικά από εκείνα που µόλις
αναφέρθηκαν µειώνει την απόδοση της σόµπας, προκαλεί κακή καύση και δηµιουργεί κρούστες.
Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσετε διαφορετικό pellet από εκείνο που συνίσταται, η εγγύηση του
λέβητα χάνεται.
a.8 Παραγγελία εξαρτηµάτων
Οι οποιουδήποτε τύπου επεµβάσεις, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο από
το εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό της Karmek.
Για οποιοδήποτε αίτηµα σχετικό µε τα ανταλλακτικά είναι αναγκαίο να απευθύνεστε στο
εξουσιοδοτηµένο κέντρο εξυπηρέτησης ή στον αντιπρόσωπό σας.
B. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
b.1 Αρχικές προειδοποιήσεις
Η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται σε έδαφος επαρκούς χωρητικότητας φορτίου. Αν η υπάρχουσα
κατασκευή δεν εξασφαλίζει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να παρθούν (πχ. πλάκα κατανοµής φορτίου) τα κατάλληλα
µέτρα.
Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να εγγυάται την εύκολη πρόσβαση για τον καθαρισµό της ίδιας της
συσκευής, των αγωγών εκροής των αερίων και της καπνοδόχου.
Οι εξαεριστήρες εξάτµισης, όταν χρησιµοποιούνται στο ίδιο δωµάτιο ή στο χώρο της συσκευής, µπορεί να
προκαλέσουν προβλήµατα
b.2 Μετακίνηση και µεταφορά
Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για την ανύψωση και µεταφορά αντέχουν το βάρος του
λέβητα το οποίο αναφέρεται στην πινακίδα που βρίσκεται στο πίσω µέρος του ίδιου του λέβητα. Η ανύψωση
του λέβητα γίνεται συνήθως µε ένα περονοφόρο ανυψωτικό όχηµα τοποθετώντας τις διχάλες στις ειδικές
θέσεις της ξύλινης συσκευασίας. Για να τον τοποθετήσετε στο εσωτερικό του δωµατίου θα ήταν συνετό να
τοποθετήσετε το λέβητα στο πάτωµα µε µεγάλη προσοχή αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύγκρουση.
b.3 Τοποθέτηση
Για την τοποθέτηση του λέβητα συνιστούµε το πιο κεντρικό σηµείο του θερµαινόµενου χώρου έτσι ώστε να
διευκολύνεται η οµοιόµορφη διανοµή της θερµότητας και να υπάρχει µια τέλεια απόδοση.
Είναι αναγκαίο να ζητήσετε την παρέµβαση ενός υδραυλικού ή ενός εξειδικευµένου τεχνικού για τη σύνδεση
µε το δίκτυο του νερού.Σας συνιστούµε να τοποθετήσετε µια προστατευτική πλάκα δαπέδου κοντά στην
καπνοδόχο ή κοντά στα εύφλεκτα υλικά (πχ. παρκέ ή µοκέτα).
Σας συνιστούµε για λόγους ασφαλείας, να κρατείτε µια
απόσταση τουλάχιστον 20 cm. µεταξύ της θερµής πλευράς
του λέβητα και των πιθανών εύφλεκτων υλικών (πχ.
επένδυση τοίχων, ταπετσαρίες κλπ.), ή να εξοπλιστείτε µε τα
ειδικά µονωτικά υλικά που υπάρχουν στο εµπόριο.
L=20 cm min.
L=20 cm min.
R=20 cm min.
b.4 Εγκατάσταση εκροής καπνού
Η εγκατάσταση µπορεί να γίνει τόσο χωρίς καπνοδόχο στην τοιχοποία όσο και µε υπάρχουσα
καπνοδόχο.
ΕΙΚ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟ ΣΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ
Εκροή Καπνού Ø 100 – Χρησιµοποιώντας µια σύνδεση σε T (επιθεωρηµένη) πλησιάστε
οριζοντίως το εξωτερικό του κτιρίου. Προχωρήστε καθέτως µε καπνοδόχο πλήρως µονωµένη µε
αντιανεµικό κάλυµµα µέχρι την οροφή. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να σφραγίζονται.
ΕΙΚ. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟ
Εκροή καπνού Ø 100 – Πλησιάστε οριζοντίως την υπάρχουσα καπνοδόχο εξασφαλίζοντας να έχει
ελάχιστη επιφάνεια 200cm² και έναν θάλαµο επιθεώρησης στη βάση για τον ετήσιο καθαρισµό.
Όλες οι συνδέσεις πρέπει να σφραγίζονται.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!! Σας συνιστούµε να απευθύνεστε σε έναν τεχνικό εγκατάστασης για τον έλεγχο της
απόδοσης και την κατάσταση της καπνοδόχου, την τήρηση των εθνικών και τοπικών νόµων
σχετικά µε τις συνδέσεις εκροής καπνού και τη χρήση των κατάλληλων υλικών.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω είναι καθαρά ενδεικτικές για µια σωστή
εγκατάσταση, η Karmek One Srl δεν είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση.
b.5 Εγκατάσταση εισαγωγής αέρα καύσης
Για όλες τις λύσεις που ενδείκνυνται είναι δυνατές οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:
●
Άντληση αέρα κατευθείαν από έξω µέσω ενός αγωγού (Ø εσωτερικό 50mm; µήκος max 1,5 mt)
συνδεδεµένου µε την ειδική υποδοχή αέρα που υπάρχει στο πίσω µέρος του λέβητα.
●
Άντληση αέρα κατευθείαν από το χώρο της εγκατάστασης υπό την προϋπόθεση ότι κοντά στο
λέβητα έχει πραγµατοποιηθεί µια υποδοχή αέρα σε τοίχο που επικοινωνεί µε το εξωτερικό
ελάχιστης επιφάνειας 100 cm²
Και στις δύο περιπτώσεις, ελέγχετε περιοδικά έτσι ώστε να εξασφαλίζετε ότι δεν υπάρχει τίποτα
που να φράζει το πέρασµα του αέρα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κοινόχρηστη καµινάδα.
b.6 Σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο
Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση και οι πρίζες µπορούν να αντέξουν τη µέγιστη
απορρόφηση του λέβητα που αναφέρεται στην πινακίδα.
Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι εξοπλισµένη µε γείωση και διαφορικό διακόπτη
σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους.
Συνδέστε το λέβητα σε µια ηλεκτρική πρίζα µε τάση σύµφωνη των 230v – 50Hz, αποφεύγοντας τη
χρήση προσαρµοστών, πολλαπλών πριζών ή καλωδίων επέκτασης .
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης του δικτύου, δεν έρχεται σε επαφή µε τα θερµά µέρη του
λέβητα, και επιπλέον δεν έχει συνθλιφτεί από τον ίδιο.
Η εγκατάσταση του λέβητα προστατεύεται από µια ασφάλεια που τοποθετείται στο γενικό διακόπτη
που βρίσκεται στο πίσω µέρος του λέβητα.
Σας υπενθυµίζουµε να βγάζετε πάντα το λέβητα από την πρίζα πριν να εκτελέσετε οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης ή/και ελέγχου.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
b.7 Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
Η σόµπα µε pellet είναι εξοπλισµένη µε ένα ολοκληρωµένο υδραυλικό κύκλωµα θέρµανσης κυκλοφορητή,
βαλβίδα ασφαλείας, αισθητήρα θερµοκρασίας και πιεσοστάτη. Το κύκλωµα θέρµανσης µπορεί να συνδεθεί
απευθείας στην εγκατάσταση (καλοριφέρ ή/και άλλους εναλλάκτες) χωρίς την προσθήκη άλλων
εξαρτηµάτων.
Η σύνδεση του λέβητα στο υδραυλικό δίκτυο πραγµατοποιείται επαληθεύοντας ότι οι συνδέσεις που
υπάρχουν είναι συµβατές µε εκείνες του δικτύου, σε αντίθετη περίπτωση συνδέστε τον µε την κατάλληλη
σύνδεση. Συνδέστε το λέβητα στο δίκτυο µε σωστό τρόπο, όπως φαίνεται στο σχέδιο (βλ.παρακάτω).
Η σύνδεση µε το υδραυλικό δίκτυο πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό, έτσι ώστε
να αποφεύγονται δυσλειτουργίες ή βλάβες του ίδιου του λέβητα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Για να αποφύγετε τη δηµιουργία συµπύκνωσης στο εσωτερικό του λέβητα σας συνιστούµε να
εγκαταστήσετε µια βαλβίδα αντισυµπύκνωσης ή να δηµιουργήσετε ένα ρυθµιζόµενο by-pass µεταξύ ροής και
απόδοσης.
C. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
c.1 Αρχικές προειδοποιήσεις
Κατά
την
εγκατάσταση
της
συσκευής
πρέπει
να
τηρούνται
όλοι
οι
κανονισµοί,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν σε εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή ως αποτεφρωτή ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαφορετικό από
εκείνον που κατασκευάστηκε.
Μη χρησιµοποιείτε καύσιµο υλικό διαφορετικό από pellet.
Μη χρησιµοποιείτε υγρά καύσιµα
Η συσκευή, ιδιαιτέρα στις εξωτερικές επιφάνειες, όταν είναι σε λειτουργία είναι πολύ ζεστή στην
αφή. Χειριστείτε τη µε προσοχή έτσι ώστε να αποφύγετε εγκαύµατα.
Μην εκτελείτε καµιά τροποποίηση στη συσκευή που δεν είναι εξουσιοδοτηµένη.
Χρησιµοποιείτε µόνο αυθεντικά ανταλλακτικά που συνίστανται από τον κατασκευαστή.
c.2 Προκαταρτικά
Ο λέβητας µε pellet ενώνει τη θερµότητα της φλόγας µε την ευκολία του αυτόµατου χειρισµού
θερµοκρασίας, έναυσης και σβησίµατος, παρέχοντας επίσης και τη δυνατότητα προγραµµατισµού
για περισσότερες µέρες. Η αυτόµατη φόρτωση και η µεγάλη χωρητικότητα της δεξαµενής
επιτρέπουν µια µεγαλύτερη αυτονοµία και µια καλύτερη διαχείριση του λέβητα pellet.
Αφού φτάσει τη θερµοκρασία των 60°C στο εσωτερικό του θαλάµου, ο λέβητας θέτει σε λειτουργία
τον κυκλοφορητή που είναι εγκατεστηµένος και που παρέχεται µαζί µε το λέβητα, επιτρέποντας τη
διάχυση της θερµότητας στο εσωτερικό της κατοικίας. Η θερµοκρασία ανάφλεξης του κυκλοφορητή
µπορεί να αλλάξει.
Αν ο λέβητας ξεπερνά τους 10°C, η ρυθµιζόµενη τιµή και θερµοκρασία παραµένουν για κάποιο
χρονικό διάστηµα (που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή), η συσκευή δεν τροφοδοτεί
επιπλέον τη φλόγα. Όταν η θερµοκρασία του καπνού πέσει σε τιµή που έχει προσδιοριστεί από
τον κατασκευαστή, ο λέβητας θα ενεργοποιήσει και πάλι αυτόµατα τη φλόγα.
Ο λέβητας θα πρέπει να λειτουργεί πάντα µε την πόρτα υποχρεωτικά κλειστή.
Είναι απαραίτητο το σύστηµα εκροής να είναι κλεισµένο αεροστεγώς.
Για να εξασφαλίζεται η σωστή απόδοση και λειτουργία είναι απαραίτητο ο λέβητας να είναι πάντοτε
καθαρός.
c.3 Οθόνη
Στο σχήµα που υπάρχει παρακάτω, αναφέρονται οι διάφορες λειτουργίες της οθόνης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν εντός µερικών δευτερολέπτων δεν έχει ρυθµιστεί η θερµοκρασία, η οθόνη
επιστρέφει αυτοµάτως στην προηγουµένη παράσταση.
c.4 Πρώτη ενεργοποίηση
Η πρώτη έναυση πρέπει να γίνεται από έναν εξειδικευµένο τεχνικό, διαφορετικά χάνεται η
εγγύηση.
c.5 Έναυση του λέβητα
Όταν η δεξαµενή του pellet γεµίσει για πρώτη φορά, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ο σωλήνας
του κοχλία που τροφοδοτεί την εστία είναι εντελώς κενός, κατά συνέπεια κατά τη διάρκεια της
πρώτης έναυσης τοποθετήστε χειρονακτικά το pellet και ενεργοποιήστε το λέβητα.
Κρατείστε πατηµένο το πλήκτρο 4 “ON/OFF” µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “FAN
CAND”.
Ο λέβητας, στη φάση της έναυσης, αρχίζει την προθέρµανση της αντίστασης για περίπου 1’.
Αφού ολοκληρωθεί η προθέρµανση εµφανίζεται η ένδειξη “LOAD WOOD” (ΦΟΡΤΩΣΗ PELLET)
όπου ο κοχλίας φορτώνει το pellet µε ταχύτητα που προσδιορίζεται από τις τεχνικές παραµέτρους
(τροποποιήσιµες).
Τα καύσιµα που φορτώνονται στην εστία, σε επαφή µε την καυτή αντίσταση, θα πάρουν φωτιά
ξεκινώντας έτσι την καύση.
Όταν η κεντρική µονάδα δείχνει µέσω του αισθητήρα ότι η θερµοκρασία είναι επαρκώς υψηλή, ο
λέβητας µεταφέρεται στη λειτουργία του ελέγχου εµφανίζοντας στην οθόνη την ένδειξη “FIRE ON”
(ΦΩΤΙΑ) ενώ η παροχή του pellet αυξάνεται για να αυξήσει επιπλέον τη θερµοκρασία φτάνοντάς
την σε µια οριστική βαθµίδα (περίπου 3 °C το λεπτό).
Όταν το pellet στο εσωτερικό της εστίας έχει καεί εντελώς, ο λέβητας προχωράει στην κανονική του
λειτουργία.
Η πίεση του νερού για την έναρξη του λέβητα κυµαίνεται από 0,5 σε 1,5 bar. Κρατώντας πιεσµένο
το πλήκτρο αριθµού 2 της οθόνης µπορείτε να εµφανίσετε την πίεση στο εσωτερικό της
εγκατάστασης.
c.6 Ρύθµιση θερµοκρασίας περιβάλλοντος
Ο λέβητας είναι εξοπλισµένος µε αισθητήρα θερµοστάτη που βρίσκεται στο πίσω µέρος που
δείχνει τη θερµοκρασία περιβάλλοντος και η χρήση του επιτρέπει τη σταθεροποίηση και διατήρηση
της θερµοκρασίας στο χώρο όπου βρίσκεται.
Για να αλλάξετε τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι αρκετό να κρατήσετε πατηµένο το
πλήκτρο 3 “SET” και στη συνέχεια να ρυθµίσετε µε τα πλήκτρα “1” και “2” την αύξηση και τη
µείωση της θερµοκρασίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :
ΟΤΑΝ
Η
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ,
Ο
ΛΕΒΗΤΑΣ
ΑΛΛΑΖΕΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΤΟΥ PELLET ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΑΡΚΗ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RIS)
c.7 Απενεργοποίηση του λέβητα
Το σβήσιµο του λέβητα γίνεται πατώντας για κάποια δευτερόλεπτα το πλήκτρο 4. Στο πάνω µέρος
της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη “OFF”. Η ροή του pellet διακόπτεται και αυξάνεται η ταχύτητα του
κινητήρα αναρρόφησης καπνού µειώνοντας έτσι τη θερµοκρασία. Ο λέβητας αφού ολοκληρώσει
τον κύκλο του θα σβήσει αυτόµατα.
Σε περίπτωση τυχαίου σβησίµατος είναι αρκετό να πατήσετε για περίπου 2” το πλήκτρο 6. Με
αυτόν τον τρόπο θα αρχίσει και πάλι η λειτουργία “ON” ; η πλήρης φάση έναυσης µπορεί να
αποφευχθεί αν η θερµοκρασία του καπνού είναι ανώτερη των 50° - 60°.
c.8 Αυτόµατη ενεργοποίηση (προγραµµατισµένος θερµοστάτης)
Η λειτουργία αυτόµατης έναυσης επιτρέπει τον προγραµµατισµό κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας
της έναρξης και σβησίµατος του λέβητα κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας. Μέσω αυτής της
λειτουργίας µπορείτε να ρυθµίσετε δύο ηµερήσιες ενεργοποιήσεις και, αποθηκεύοντας τα στοιχεία
που έχουν ρυθµιστεί, µπορείτε να αποκλείσετε τον προγραµµατισµό.
Πατώντας µια φορά το πλήκτρο “set” ρυθµίζεται η θερµοκρασία του νερού.
Πατώντας δυο φορές το πλήκτρο “set” ρυθµίζεται η θερµοκρασία του χώρου.
Set ρολογιού
UT1
Ρολόι µέρας
OF; Day1, Day2…Day7
UT2
Ρολόι ωρών
Από 00 έως 23
UT3
Ρολόι λεπτών
Από 00 έως 59
UT5
Έναρξη προγράµµατος 1
Από 00:00 έως 23:50 step των 10’
UT6
Τέλος προγράµµατος 1
Από 00:00 έως 23:50 step των 10’
UT7
Ηµερήσια έναρξη σβήσιµο
Μεταξύ on/off για τις ηµέρες από 1 έως 7
UT8
Έναρξη προγράµµατος 1
Από 00:00 έως 23:50 step των 10’
UT9
Τέλος προγράµµατος 1
Από 00:00 έως 23:50 step των 10’
UT10
Ηµερήσια έναρξη σβήσιµο
Μεταξύ on/off για τις ηµέρες από 1 έως 7
Set crono
UT01: Η παράµετρος αυτή ρυθµίζει την τρέχουσα µέρα της εβδοµάδας ή απενεργοποιεί τον
προγραµµατισµό µε βάση το σχήµα που υπάρχει παρακάτω.
Day1
∆ευτέρα
Day 2
Τρίτη
Day 3
Τετάρτη
Day 4
Πέµπτη
Day 5
Παρασκευή
Day 6
Σάββατο
Day 7
Κυριακή
OFF
Προγραµµατισµένος
θερµοστάτης
απενεργοποιηµένος
UT05/UT06: δεικνύουν το ωράριο αρχής και τέλους του Προγράµµατος 1 σε περίπτωση που το
πρόγραµµα UT01 έχει ρυθµιστεί σε εβδοµαδιαία λειτουργία (διαφορετική από OFF)
UT01: αλλάζει τις ηµέρες της εβδοµάδας στις οποίες θέλετε να ενεργοποιήσετε το Πρόγραµµα 1.
Πατώντας το πλήκτρο “2” τρέχουν οι µέρες και πατώντας το πλήκτρο “1” ενεργοποιείτε ή
απενεργοποιείτε το πρόγραµµα.
UT08/UT09: δεικνύουν το ωράριο αρχής και τέλους του Προγράµµατος 2 σε περίπτωση που το
πρόγραµµα UT01 έχει ρυθµιστεί σε εβδοµαδιαία λειτουργία (διαφορετική από OFF)
UT10 αλλάζει τις ηµέρες της εβδοµάδας στις οποίες θέλετε να ενεργοποιήσετε το Πρόγραµµα 1.
Πατώντας το πλήκτρο “2” τρέχουν οι µέρες και πατώντας το πλήκτρο “1” ενεργοποιείτε ή
απενεργοποιείτε το πρόγραµµα.
c.9 Πρόσβαση σε τεχνικές παραµέτρους
UT01: κλειδί πρόσβασης στις τεχνικές παραµέτρους.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ή ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ, Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για να έχετε πρόσβαση στις τεχνικές παραµέτρους κρατείστε πατηµένο το πλήκτρο “SET” (3) µέχρι
να εµφανιστεί στο πάνω µέρος της οθόνης η παράµετρος UT01.
Πατήστε τρεις φορές το πλήκτρο “SET” (3) µέχρι να εµφανιστεί UT04 στο πάνω µέρος της οθόνης.
Προχωρήστε
παλµικά
µε
το
πλήκτρο“INCREMENTO
TEMPERATURA”
(ΑΥΞΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) (1) µέχρι να εµφανιστεί στο κάτω µέρος της οθόνης η παράµετρος A9.
Επιβεβαιώστε τη λειτουργία µε το πλήκτρο “SET” (3).
Στο πάνω µέρος της οθόνης θα εµφανιστεί ο αριθµός της παραµέτρου και στο κάτω µέρος το
πεδίο τροποποίησης παραµέτρου.
Με τα πλήκτρα “INCREMENTO O DECREMENTO TEMPERATURA” (ΑΥΞΗΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) (1 ή 2) µπορείτε να αλλάξετε την τιµή της παραµέτρου.
Πατήστε το πλήκτρο “SET” (3) για να επιβεβαιώσετε την καταχωρηµένη τιµή. Η οθόνη θα προτείνει
την επόµενη παράµετρο
Πατήστε το πλήκτρο “SET” (3) για να τρέξετε τις παραµέτρους.
Για να βγείτε πατήστε το πλήκτρο “ON/OFF” (4).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να έχετε πρόσβαση στις τεχνικές παραµέτρους, η παράµετρος ut01 θα πρέπει να
έχει µια τιµή διαφορετική από off.
D. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
d.1 Κινητήρας κοχλία
Ο κινητήρας του κοχλία ενεργοποιεί τη βίδα και
µεταφέρει το pellet από τη δεξαµενή στην εστία.
d.2 Κινητήρας αναρρόφησης καπνού
Ο κινητήρας αναρρόφησης καπνού στερεωµένος
στο στρόβιλο αποβολής, που βρίσκεται στο πίσω
µέρος του λέβητα, έχει τη λειτουργία αναρρόφησης
και αποβολής του καπνού που δηµιουργείται στο
θάλαµο καύσης. Κάτι τέτοιο επιτρέπει την τέλεια
καύση και την καλύτερη θερµική απόδοση.
d.3 Θερµοστάτης ασφαλείας
Ο θερµοστάτης ασφαλείας, τοποθετηµένος στην
αριστερή πλευρά του λέβητα, επεµβαίνει όταν
επιτευχθεί το ανώτατο όριο θερµοκρασίας του
νερού σβήνοντας το λέβητα. Για να ενεργοποιήσετε
ξανά το λέβητα είναι απαραίτητο να πατήσετε το
κουµπί της χειροκίνητης επαναφοράς.
d.4 Ηλεκτρονικός έλεγχος
Η ηλεκτρονική κάρτα εγγυάται τη σωστή λειτουργία
και τη µέγιστη ασφάλεια του λέβητα ως προς όλες
τις λειτουργίες του.
d.5 Γενικός διακόπτης
Το ηλεκτρονικό εξάρτηµα του λέβητα, αποτελείται
από µια ασφάλεια 4A και από ένα φίλτρο
ηλεκτρονικό που προστατεύουν το λέβητα από
ηλεκτρικές
υπερφορτώσεις
και
από
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές.
d.6 Κυκλοφορητής
Επιτρέπει την κυκλοφορία του νερού στο εσωτερικό
της υδραυλικής εγκατάστασης της θέρµανσης.
Ενεργοποιείται αυτόµατα όταν φτάσει τη
θερµοκρασία του νερού που έχει ρυθµιστεί στην
ηλεκτρονική κάρτα. Μπορείτε να αυξήσετε ή να
µειώσετε την πόρτα του νερού χάρη στις τρεις
διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής του κινητήρα.
d.7 ∆οχείο διαστολής
Το δοχείο διαστολής, εξάρτηµα του υδραυλικού
κυκλώµατος του λέβητα, έχει το συνολικό όγκο των
6 λίτρων.
d.8 Πιεσόµετρο
Το πιεσόµετρο εµφανίζει την πίεση λειτουργίας
της εγκατάστασης, που υπό κανονικές
συνθήκες είναι µεταξύ του 1 και 1,5 bar.
d.9 Αισθητήρας καπνού
Ο
αισθητήρας
καπνού
εµφανίζει
τη
θερµοκρασία του καπνού του στροβίλου
αναρρόφησης και παρεµβαίνει όταν φτάσει τους
270°C µεταφέροντας το λέβητα σε λειτουργία
εξοικονόµησης “RIS”.
d.10 Αισθητήρας περιβάλλοντος
Ο αισθητήρας περιβάλλοντος βρίσκεται στο
πίσω µέρος του λέβητα και δείχνει τη
θερµοκρασία του χώρου όπου βρίσκεται ο ίδιος
d.11 Βαλβίδα ασφαλείας
Η βαλβίδα ασφαλείας επεµβαίνει σε περίπτωση
ανώµαλης αύξησης της πίεσης στο εσωτερικό
της εγκατάστασης, αδειάζοντας το νερό µέχρι η
πίεση να επανέλθει στην καθορισµένη τιµή.
Πίεση επέµβασης 3 bar.
d.12 Βαλβίδα εξαερισµού
Η βαλβίδα εξαερισµού έχει τη λειτουργία να
αποβάλλει πιθανή παρουσία αέρα στο
εσωτερικό της εγκατάστασης.
d.13 Κερί ενεργοποίησης
Το
κερί
ενεργοποίησης
επιτρέπει
την
ενεργοποίηση της φλόγας στο εσωτερικό της
εστίας. Μέσω της υπερθέρµανσης του κεριού
και της θέρµανσης του αέρα στο εσωτερικό του
θαλάµου καύσης αρχίζει η ανάφλεξη του pellet.
d.14 Πιεσοστάτης
Ο πιεσοστάτης απενεργοποιεί τη λειτουργία του
κινητήρα
περιστροφής
του
κοχλία
σε
περίπτωση που είναι φραγµένη η έξοδος της
εκροής καπνού.
E. ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές στα
σκουπίδια. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/96/ΕΚ σχετικά µε την απόρριψη
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, και την
εφαρµογή της σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα,
οι ηλεκτρικές συσκευές που πρόκειται να
απορριφθούν
πρέπει
να
συλλέγονται
ξεχωριστά,
προκειµένου
να
επαναχρησιµοποιηθούν µε τρόπο φιλικό προς
το περιβάλλον.
F. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
f.1 Καθαρισµός και συντήρηση από τον Πελάτη
Πριν από κάθε έναυση είναι προτιµότερο να καθαρίζετε το εσωτερικό του λέβητα.
●
Ανοίξτε την πόρτα και κάντε αναρρόφηση στο χώρο της φωτιάς.
●
Αφαιρέστε τη σχάρα, ελέγξτε τον καθαρισµό και τελικά καθαρίστε τις τρύπες.
●
Κάντε αναρρόφηση του χώρου της εστίας, καθαρίστε τα άκρα της επαφής.
●
Επανατοποθετήστε τη σχάρα, αφού βεβαιωθείτε ότι τα άκρα του εφάπτουν τέλεια στη θέση
τους.
●
Αδειάστε το συρτάρι στάχτης.
●
Κλείστε το συρτάρι στάχτης και την πόρτα.
f.2 Περιοδικός καθαρισµός από το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Κάθε 6 µήνες
●
Καθαρισµός εσωτερικός και εξωτερικός του αγωγού καπνού του λέβητα
●
Αφαίρεση της εσωτερικής επένδυσης της εστίας, σχολαστικός καθαρισµός και αφαίρεση της
κρούστας του χωνευτηρίου και του σχετικού χώρου
●
Καθαρισµός των εξαεριστήρων, µηχανικός έλεγχος του διάκενου και των στερεωµάτων
●
Καθαρισµός, επιθεώρηση και αφαίρεση της κρούστας της αντίστασης έναυσης και του χώρου
της
●
Καθαρισµός της οθόνης και του τηλεχειριστηρίου
●
Επιθεώρηση των ηλεκτρικών καλωδίων, των συνδέσεων και του καλωδίου τροφοδοσίας
●
Καθαρισµός δεξαµενής pellet και έλεγχος του κοχλία
●
∆οκιµή λειτουργίας, φόρτωση κοχλία, έναυση
Κάθε 12 µήνες
Με την προσθήκη όλων των εργασιών που προβλέπονται κάθε 6 µήνες:
●
Αντικατάσταση φυσιγγιών έναυσης (σε περίπτωση καθηµερινής χρήσης µε περισσότερο από 3
εναύσεις την ηµέρα)
●
Επιθεώρηση και καθαρισµός της καπνοδόχου
●
Επιθεώρηση και έλεγχος τραβήγµατος καπνοδόχου (εφ' όσον είναι ανάγκη πραγµατοποιείστε ή
ορίστε έναν καθαρισµό)
G. ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
Οι συναγερµοί εµφανίζονται στον πίνακα ελέγχου. Στην πρώτη σειρά εµφανίζεται η ένδειξη ALAR ενώ στη
δεύτερη εµφανίζεται ο τύπος της ανωµαλίας.
Ο έλεγχος ενός συναγερµού επιφέρει το αυτόµατο σβήσιµο του λέβητα και µόνο µετά τη λύση του
προβλήµατος µπορείτε να επανεκκινήσετε το λέβητα, όπως φαίνεται στις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου
.
Στη συνέχεια προτείνουµε έναν κατάλογο των συναγερµών µε τις πιθανές αιτίες και λύσεις του
προβλήµατος.
Αισθητήρας θερµοκρασίας καπνού
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΠΝΟΥ
Ελλιπής έναυση
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΟΧΙ ΦΩΤΙΑ
Σβήσιµο κατά τη διάρκεια των εργασιών
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΟΧΙ ΦΩΤΙΑ
Απουσία τάσης του δικτύου
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΟΧΙ ΦΩΤΙΑ
Θερµοστάτης γενικής ασφάλειας
ALARM SIC FAIL
Θερµοστοιχείο περιβάλλοντος
ALARM ON T o 81°C
Μετατροπέας πίεσης κυκλώµατος νερού
ALARM PRES
Μπλοκάρισµα οθόνης
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ
g.1 Συναγερµός αισθητήρα θερµοκρασίας καπνού
Συµβαίνει σε περίπτωση βλάβης ή αποσύνδεσης του αισθητήρα για την ανίχνευση καπνού. Ο λέβητας
σβήνει αυτόµατα. Στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεµένα και εφ'όσον είναι
αναγκαίο αντικαταστήστε τον αισθητήρα καπνού.
g.2 Συναγερµός απουσίας έναυσης
Συµβαίνει όταν η έναυση αποτυχαίνει. Γίνεται στην περίπτωση αποτυχηµένης επίτευξης, σύµφωνα µε µια
βαθµίδα των 3°C/ λεπτό, της θερµοκρασίας έναυσης. Ο λέβητας ενεργοποιεί αµέσως τη διαδικασία
σβησίµατος.
g.3 Σβήσιµο συναγερµού κατά τη διάρκεια των εργασιών
Συµβαίνει στην περίπτωση σβησίµατος της φλόγας ή θερµοκρασίας καπνού κατώτερης από το ελάχιστο
όριο των εργασιών. Ο λέβητας ενεργοποιεί αµέσως τη διαδικασία σβησίµατος.
g.4 Συναγερµός ελλιπούς τάσης του δικτύου
Η ελλιπής ηλεκτρική ενέργεια προκαλεί, µε αναµµένο λέβητα, το σταµάτηµα λειτουργίας των ηλεκτρικών
συσκευών του ιδίου. Αν η επαναφορά της ηλεκτρικής ενέργειας γίνει σε λίγα λεπτά, ο λέβητας λειτουργεί και
πάλι κανονικά.
g.5 Συναγερµός γενικού θερµοστάτη
Όταν ο θερµοστάτης γενικής ασφαλείας εµφανίσει µια θερµοκρασία ανώτερη του ορίου ενεργοποίησης, ο
ίδιος παρεµβαίνει σταµατώντας την τροφοδοσία του κοχλία και το σύστηµα σταµατά. Ο λέβητας µπορεί να
ενεργοποιηθεί µόνο µετά το χειρονακτική επαναφορά του θερµοστάτη.
g.6 Συναγερµός θερµοστοιχείου περιβάλλοντος
Συµβαίνει σε περίπτωση αποσύνδεσης ή διακοπής ή βλάβης του αισθητήρα που εµφανίζει τη θερµοκρασία
του περιβάλλοντος όπου υπάρχει ο λέβητας. Ο λέβητας βρίσκεται σε λειτουργία RIS, ελάτε σε επαφή µε το
εξουσιοδοτηµένο κέντρο εξυπηρέτησης για να επιβεβαιωθεί ή αντικατάσταση του αισθητήρα.
g.7 Συναγερµός πίεσης κυκλώµατος
Συµβαίνει όταν ο µετατροπέας εµφανίζει µια πίεση κατώτερη των 0,7 bar ή ανώτερη των 1,5 bar. Ο λέβητας
ενεργοποιεί αµέσως τη διαδικασία σβησίµατος.
g.8 Συναγερµός µπλοκαρίσµατος οθόνης
Μπλοκάρισµα ασφαλείας. Κρατείστε πατηµένα ταυτόχρονα για περίπου 20 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα 1 και
2.
H. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ
Οθόνη σβηστή και κουµπιά που
δεν λειτουργούν
Ελλιπής τάση δικτύου
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι
συνδεδεµένο
Ανωµαλία στη σύνδεση της οθόνης µε
την κάρτα
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και η κάρτα είναι σωστά
συνδεδεµένες
Αναποτελεσµατικό
τηλεχειριστήριο
Υπερβολική απόσταση από το λέβητα
Πλησιάστε το λέβητα
Μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου
Ελέγξτε και αλλάξτε τις µπαταρίες
Ελλιπής έναυση
Υπερβολική συσσώρευση pellet στο
µαγκάλι
Καθαρίστε το µαγκάλι
Ο λέβητας δεν ενεργοποιείται
αυτόµατα
Η αντίσταση δεν υπερθερµαίνεται
Ελέγξτε τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις και τις
ασφάλειες
Αντικαταστήστε την αντίσταση αν έχει χαλάσει (υπ'
ευθύνη του κέντρου εξυπηρέτησης)
Αντίσταση
εξαντληµένη
κατεστραµµένη
ή
Αντικαταστήστε την αντίσταση
Το pellet δεν κατεβαίνει
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: αποσυνδέστε
ηλεκτρικού ρεύµατος πριν να:
την πρίζα του
- Βεβαιωθείτε ότι το pellet δεν έχει παγιδευτεί στον
ολισθητήρα
- Βεβαιωθείτε ότι ο κοχλίας δεν έχει µπλοκάρει
- Ελέγξετε το σφράγισµα της πόρτας
Μπλοκάρισµα του λέβητα
Υπερβολική χρήση χωρίς καθαρισµό
εστίας
∆εξαµενή άδεια
Φορτώστε το pellet στη δεξαµενή
Κοχλίας χωρίς pellet
Ο λέβητας µπλοκάρει εξαιτίας
ελλιπούς τροφοδοσίας pellet
Καθαρίστε το µαγκάλι
Γεµίστε τη δεξαµενή και προχωρήστε όπως
αναφέρεται στις οδηγίες 1° έναυση λέβητα
Τεχνικό πρόβληµα του κοχλία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: αποσυνδέστε
ηλεκτρικού ρεύµατος πριν να:
την πρίζα του
- ελευθερώσετε τον κοχλία από τυχόν στοµώσεις
- ελευθερώσετε τον ολισθητήρα από τυχόν
στοµώσεις
- αφαιρέστε τη συσσώρευση σκόνης από pellet
στο βάθος της δεξαµενής
Ο λέβητας φράσσει πρόωρα µε
ακατάλληλα καύσιµα
Καπνοδόχος υπερβολικά µεγάλη ή
στοµωµένη.
Pellet υπερβολικά υγρό
Υπερβολική
µαγκάλι
Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος είναι καθαρή
Βεβαιωθείτε για την ποιότητα του pellet.
ποσότητα
Άνεµος αντίθετος
εκφόρτωσης
∆είτε παράγραφο εγκατάστασης λέβητα
pellet
στο
τη
ροή
από
Ανεπαρκής αναρρόφηση στο µαγκάλι
Επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο κέντρο
υποστήριξης
Ελέγξτε το αντιανεµικό τερµατικό /ή κατά πάσα
πιθανότητα εγκαταστήστε το
- Βεβαιωθείτε για τη σωστή θέση της εστίας, τον
καθαρισµός της και εκείνον του αγωγού
αναρρόφησης αέρα
- Επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο κέντρο
υποστήριξης
Αλλάξατε τον τύπο του pellet
Μυρωδιά καπνού στο χώρο –
Σβήσιµο του λέβητα
Επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο κέντρο
υποστήριξης
Κακή καύση
∆υσλειτουργία του εξαεριστήρα καπνού
Λάθος εγκατάσταση της καπνοδόχου
Επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο κέντρο
υποστήριξης.
Έδρα της εταιρείας
Via Martiri delle foibe, 17
31015 Conegliano (TV)
τηλ 0438 1883101 fax 0438 1883103
e-mail [email protected]
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ :
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΟΙΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 059 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа