close

Enter

Log in using OpenID

2011. g

embedDownload
Referentna
stranica
BILANCAI IZVJESTAJO PRIHODIMA
I RASHODIMA
NEPROFITNIH
ORGANIZACIJA
za razdoblje1. sijednjado 31.prosinca2011.
Obrasci PR-RAS-NPFi Bifanca
158948
01833907105
4
17S
8899
opClnr
15,515.493,88
Neklflnanc[skl pohazateIllz obrazaca:
Kontrclnl bml obnrci
PRIHODA(AOPoot-125)
iK PRTHODA
(AOP125_0Or)
,! e guevEbsrr
2911-12
AOP oznaka Ezdob|Jr
001
1?1.270
r45
't21-27t
00'l
18 7 . 1 6 9
049
7.292
125
83.361
126
103.808
127
| | @uueuu
(A,.rr
I toit
zd_121-1zg)
Manjakprihodaza pokriceu srjedecem
razdobrju
t,\op f27+129-126-12g)
izvie$tajnog
rardobfja(cijetibroj)
raoa (cue[ 0i,]r)
130
't03.808
131
136
137
1
047638132
Adtrir
D
REPUBLIKA HRVATSKA
BTo-
N9 ooz45
P O T V R D A
prijama godiSnjih linancijskih
izvje5taja za 2ALl.
Evidencijski broj
r t t t t t t l t t l
(popunjavaFtNA)
Bilanca
NEPROFITNEORGANIZAGIJE
ObrazacBIL"NPF
stanjena dan 31.12.2011.
Nazivobveznika:UDRUGAZVOruetCt
PoStanskibroj: 47000
Mjesto: KARLOVAC
AdresasjediSta:VtNteKt pUT 20
Ziro ra6un:
AOPozn.razdoblja:2011-12
o l B : 1833907105
R N O :0158948
Sifra iupanije: 4
Matiini broJ: 02115902
Sifra op6ine: 179
Sifra djelatnosti:8899
Stanjekontrola: Kontrolezadovoljene,postojegamo neka upozorenja
Veuija Excel datoteke: Z.O.S.
Djelatnost:Ostaledjelatnostisocijatneskrbi bez smjestaja,d. n.
Nefinancijskaimovlna(AOp O03+0ig+047+0Cl
+OS5+OG4)
Neproizvedena
7)
tAOp OOA+OOefi
lfg"tt.lqg9lf"a
1 2 ' l2 7 0
- prirodna
bogatstva
(AOpoo5doooTf
!g!":tf!" imovina
0112
012
--
Rudnabogatstva
N e m a t e r i j a linmao v i n a( A O p0 0 9d o 0 1 6 )
:-
125 _f99d*ill
_
126
Osnivadki
izdaci
0127
)lzdaciza azvol
0128
Ostala nematerijalna imovina
019
Ispravakvrijednostineproizvedenedugotralneimwine
:-
__
imovina (AOp 019+023+031+034+039+042_046)
9? ___ll9'zvglgqqxSo,gajna
921 ____pt"q"vinskr obleKr(Aop 020 do 022)
Postrojenja
i oprema(AOp 024 do O3O)
Opremaza odr:avanjei zastitu
Medicinska
i laboratorijska
oprerna
102?6
0227
uz5
0251
252
jsportska I gtazbenaoprema
] Uredaji, skojevi I oprema za ostale namiene
Visegodisnji
nasloi i osno,"t,no
slaO<nOp oa6-*0al)
,ViSegodi5njinasadi
lOsnovnostado
proizveoena
irnwrna(AOp043do 045)
iNematerilalna
_ _ !
Ulaganjau radunalne
programe
Stranica:1
Plemenitimetali i ostale pohranjenevrijednosti(AOP048)
o47
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)
048
Plemenitimetalii dragokamenje
049
Pohranjene
knjige,umjetnidka
djelai slidnevrijednosti
050
04
Sitni inventar{AOP052+053-054}
051
041
042
049
Zalihesitnoginventara
Sitniinventaru uporabi
lspravakvrijednosti
sitnoginventara
052
053
05
051
Nefinancijska imovina u prlpremi (AOP 056 do 059+062+063)
055
uaz
objektiu pripremi
Gradevinski
Postrojenja
i opremau pripremi
056
057
053
054
o541
0542
055
056
Prijevozna sredstva u pripremi
058
ViSegodiSnji
nasadii osnovnostadou pripremi(AOP060+061)
Visegodisnji
nasadlu prlpremi
)snovnostadou pripremi
proizvedena
Jstalanematerualna
imovinau pripremi
)stalanefinancijska
imovinau pripremi
059
060
061
06
Proizvedenakratkotrajnaimovina (AOP065+070+073)
064
0
061
Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)
065
0
)3
31
0 3 11
312
Zalihe materijalaza posebne potrebe
069
0621
0622
Proizvodnja
i proizvodi(AOP071+072)
Proizvodnjau tijeku
Gotoviproizvodi
Robaza daljnjuprodaju
070
071
081
,Novac na radunu kod tuzemnih poslovnih banaka
112
iNovac na radunu kod inozemnih poslovnih banaka
114
12
121
211
212
23
24
241
243
244
245
29
1291
292
Vrijednosnice
u blagajni
Depoziti,jamdevnipolozii potrazivanjaod radnikate za vise pla6eneporezei ostalo
(AOP084+087+088+089+095)
Depozitiu bankamai ostalimfinancijskim
(AOP085+086)
institucijama
Depozitiu tuzemnimbankamai ostalimfinanciiskim
instituciiama
IJY
084
087
PotraZivanjaza vise pla6.eneporeze i doprinose (AOP 090 do Oga)
089
Potrazivanje
za viSeplacenjeporeze
090
10 5 2 3 (
10 5 2 3 (
1 0 50 0 6
I05006
0
088
Potrazivanjaza porez na dodanu vrijednost kod obveznika
09'l
PotraZivanja
za vise placenecarinei carinskepristojbe
Potraiivanjaza viSepla6eneostale poreze
Potraiivanjaza viSepla6enedoprinose
(AOP096 do 099)
OstalapotraZivanja
092
PoltaZivanjaza naknade koje se refundiraju
096
Zajmovlpravnimosobamakoji obavljajupoduzetnidku
djetatnost
Zajmoviostalimsubjektima
lspravakvrijednosti
danihzajmova
0
0
085
086
zajmovr 9raoanlma
0
082
Depoziti u inozemnim bankama iostalim financijskim institucijama
j Potrazrvanjaza naknade Stete
0
083
Jamaevnipolozi
Potrazivanja
od radnika
Potrazivanja
za predujmove
potrazvanja
294___ Ostala,nespomenuta
z a j m o v(i A o P 1 0 1 + 1 0 2 + 1 0 3 - 1 0 4 )
3
132
133
068
Novac u blagajni
111
12
13
ub/
raaun
Prijelazni
lzdvojenanovaanasredstva
11
113
uoo
072
073
074
075
076
077
078
079
080
iFinancuskaimovina(AOP075+083+100+105+125+133+142)
iNovacu bancii blagajni(AOP076+080+08'1+082)
iNovacu banci(AoP 077 do 079)
0
UOJ
0614
1
0
062
0612
0613
UOJ
0
0
054
Zaliheza preraspodjeludrugima
Zalihematerijalaza redovnepotrebe
iZaliherezervnihdijelova
0 6 11
0
0
noa
094
095
0
097
098
099
100
101
102
0
0
103
't04
14
Vrijednosni papiri (AOP 106+1 09+.112+1 1 S+1 1 A+ 121-124])
105
0
14'l
C e k o v(i A O P1 0 7 + 1 0 8 )
106
i-:ekovFtuzemni
't07
0
1411
0ekovi-inozemni
108
1412
142
i Komercijalnii blagajnidkizapisi (AOP 1 '10+1'11 )
oragajnrcKrzaptsl
^omercuatnt I DtagajntcKtzaptsl - Inozemni
43
1431
1432
M.fenice(AOP 113+114)
Mjenice- tuzemne
'109
0
0
110
't11
112
0
113
1'14
Stranica; 2
ice (AOP 116+117)
ice- tuzemne
144
1441
T
0
116
117
118
u
119
120
't21
Oatali vrii'
1461
iOstalituzemnivrijednosni
papiri
- : vriiednosnipapiri
]Ostali
- -inozemni
lspravakvrijednoitivrleOnosnif,
papiri'
ulonlceI udJeliu glavnicj(AOp 126+129-132\
iDioniceiudieliu qlavnlcibanaftl ostrtititin"n"ii" lr, i^iim
-1462
149
151
-
rrnanctjskih
institucija
i rdiati
,, 61.,,6i^i
1,,-:#
*-..^:*
't23
+
125
rao-o ou-J"a
1511
Di6ni.F
0
122
0
0
tzo
127
125
't29
;---
0
130
al
i
,
eeJvrg
s
132
'133
vrsrrrrvl
16
161
toz
164
Potra:ivanja od kupaca
Potrazivanja
za 6lanarinei dlanskedoprinose
troraavanla za pnnodepo posebnimpropisima
Potraiivanja
za prihodeod imovine(AOp 138+i39j
povazvanB
JJ
JO
37
138
za prihode od financijske imovine
39
199 _
19
'191
lspravakvrijednosti
potraiivanja
R a s h o dbi u d u 6 t rha z d o b l jian e d o s p j e lnaa p l a t ao r i h o d a G O Ft a g i r a a r
Rashodi budu6ih razdoblia
192
T
oBVEZEI VLAST|T|tZVoRt (Aop 146+195)
inr..---
241 '
Z+l I
141
142
143
0
0
144
(aOp7+z+ttt+le2tl,aotlOUveze
-;-
z
140
--
---,
;
rcDIUuY
tAVT
t40?
tfO+
=-
tO4+1bU+
i9+1/0)
O b v e z e z ar a d n i k e( A O p 1 4 9d o 1 5 5 )
-OOveze
za ptaee- neto
145
146
147
148
-__121?_0
17.462
0
o
149
17 462
1 06 6 8
150
151
praca
5
Obvezeza doprinoseiz placa
153
154
oopflnose na place
f,bvezeza materijalne
rashode(AOp 157do 163)
2421
\aknade troskova radnicima
2 768
2 380
tJo
157
i izvrsnim tijelima, povjerenstavima i sli6no
158
159
160
161
162
vJrars uevcze zilnanctranJe rasnooa poslovanJa
244
obveze za financilste [email protected]
2441
2442
Obvezeza kamatezaizdanevrijednosne
paplre
Obvezeza kamateza primljenekreditei zaimovJ
2443
Ubveze za ostale financijske rashode
168
246
Obveze za kazne i naknade Steta
ltg
o;,1i_"r":iJ
iAbFlzr o" rTay
2492
2493
25
251
2511
2512
166
167
- 2491
toJ
164
169
170
17'l
Obveze za poreze
'Obvcze
Obveze
Obvezeza vrijednosnepapirel[[p
175+176-1g1)
173
174
175
Obvezeza mjenice- inozemne
lspravakvrijednosti
oOveza-vrlean"*e
I
0
t/o
za dekove - inozemne
177
178
'179
522
0
p"pir.
0
180
181
Stranica:3
Obvezeza kreditei zajmove(AOp jS3+186-189i
za kreditebanakai ostalihkreditora(AOp 184+185)
262
2622
Obvezeza robnei ostalezajmove(AOp 1BZ+iBE
-
Obvezeza zajmoveizinozemstva
i =f r"ove
ilspravakvrijednostiobvezJii t<reOite
Odgodenopla6anjerashodaipritroOiUuOuein
rezooOtja
(nOplgr*ts2)
Naplaceni
prihodibudu6ihrazdoblja(AOp 193+194)
priznavanje
prihoda
iVlaetitiizvorl (AOP 196+199-2OO)
Vlastiti izvori (AOP 192+198)
ZakonskipredstavnikSNJEZANAPAULIC
Osobaza kontaktiranje:RENATAIVKA
Tefefonza kontakt: 04763g1g2
Tetefax:04263813i
Adresae poite:
Slranica:4
ObrazacPR-RAS:NpF
IZVJESTAJ O PRIHODIilIA I RASHODIMA IIIEPROFITNIH ORGANIZAGIJA
za razdoblie l. sije6nja do 3{. prosinca 2O1,,.
Naziv obveznik",
AOP ozn. razaobtia2t:lZOll-lZ I
Po6tanski broj:l470OO
Kontrolni broj:
Mjesto:IKARLOtAC
I
puf zo
Adresa
sjedista:luntdrc
Zirora6un:l
I
Matienibroj:102215902
|
Sifradjetatnosti:leegs
Osobniidentifikacijskibroj (OtB):I
I
RNO:l
0158948 |
01833907105
zup: KARLOVACKA Sitrazupanile:l
Opcina/brad;
KARLOVAC
Sitraopeine:l
I
Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene
Veuiia Excel datoteke:2 0.5.
Djelatnost: Ostale djelatnosti socualne skrbi bez smjestaja, d. n,
:HrI:lLed
(AOP002+005+008+0.1
1+024+032)
prodaJe
robai pru2anjausluga(AOp 003+004)
3112
32
Prihodiod dlanarina
lCtansfiitOoprinosa
fnOFbOO.OOA
3311
po posebnimpropisima
(AOp 009+010)
Prihodipo posebnimpropisima
iz proraduna
9112
34
341 _
3411
,
13
-_-
rzostatihizvora
*llhoqi qoqosebnmproplsrma
Prihodiod imovinelAOFoa,ilozl)
'1
Prihodioo financiBfeimovine
inOe ore o-lPrihodlod kamataza danezajmove
941?_--1'!gq
rgtamarapovrijednosnim
papirima
Kamate na oro6ena sredstva i depozite po videnju
[ernooi oo ptzitivnihtedajnihraztikj
Prihodiod dobiti trgovadkih druStava, banakai ostalihfinancijskih
institucija
po posebnim
3418
1r_
3421
3422
351_
351
Ostali prihodi od financijske imovine
=ruq
odI"fi ngn"ll"Ill.ovine
(AOpozz+023)
-
Prihodiod zikupa i iznaimfiVania
irnwine
lOstali prihodi od nefinancjjske
imovine
Prihodiod donacija(AOp 025+028do 031)
(AOp 026+027)
lPrihodiod donacijaiz proraduna
iPrihodiod donacijaiz dr:avnogproraduna
Prihodiod donacuaiz proracuna
jedinicarokarne
i [email protected]
Prihodiod inozemnih
vladai medunarodnih
organizacija
prihodi(AOp 038 do O O)
iOstalinespomenuti
4111
Pla6eza redovanrad
u naravl
al
tzsl
42.411
42 411
Stranicat1
wM{erN
Pla6eza prekovremenirad
Pla6eza posebneuvjeterada
4113
4114
046
047
Osteli
048
049
413
4132
42
I
_
e
\. lvr
4211
'sruzDena
putovanja
4213
IStrudnousavrsavanie
radnika
zd
Prucvu4,
tdq
vwr
n
uv
vrei,
7 294
6 573
051
o52
29 Q45
053
054
3,085
oovojentzvot
J UdJ
056
{ueililrd,
4222
050
(AoP 05 d o 0 6 1)
PuvJer
u5/
058
059
060
Naknade troAk6va
4224
061
423
4231
062
063
0
064
lZJJ
4234
Ostale nakna.lc
Nakn2.lc
^ctrli6
^c^h6a-
066
r-.
067
4242
4247
iNrkna.la
^{t.lih
-
q
Naknade trolkdva
069
070
071
072
073
074
tr
4244
tris2
Uslugepromidzbe
i informirania4254
12 937
068
720
075
-
KomunalneusllldF
c J3b
1 470
uro
077
F_
4)86
Tclrauclvana
4257
lnteleklr
426
Rashodiza materilati energijm
4)61
;;-
078
079
080
081
082
083
rL raa
--l
084
4263
i
4)64
1 307
7 667
3 333
997
NRE
Silan
42s-=1
invanbr
i .r il^
^' 'aa
086
Osdmespomenutmatedldnilasfii(AOp o8Bdo orr)
4292
Reprezentacija
o29- I
e lanartr'e
6a
Rashd.li
087
088
i <emale
i42l-- A < a m a l e
0
089
090
091
092
093
im^di'..ii-
094
-442
0
ra nrimli.^a
L.adit^ffi
>a nrimliana
lzradifa
0
095
-
096
ha
0
nq7
098
Osfali fin2n.iicki
.ach^di /anD
099
100
101
102
103
..
Bank
4432
Nedalivne lcl2inF
ra'tiL,
-I
4433
4434 I )stalinespomenutt
financ|Jski
rashodl
451 -l'
4511
512
452
+6
l' ;-,eKucedonacije(AOp
107+108)
lk,r6e do"a"ije-
o
-
iaDitalnedonaciie
Ostalirashodi(AOp 111+116)
[email protected]'p*"t
1611
-
*i;*"
iNaknadestetaoffi-
stet"1aeP11,
* i1s)
-
/oo
104
105
106
107
3 . 8 4 5|
-aB4sf
3 8451
108
109
110
' t 11
0
112
113
Stranica:2
4613
iNaknadeStetaradnicima
461ffi
46,
115
@-17J;120)-
116
ougotrajne
imovine
4622
otpisanapotrazivanlJ-
18
Rashodiza ostalaporeznadavanja
il.rg
!923
,*
117
19
120
prur.voqnJe I gorovtn protzvoda na pocetku razdoblja
121
122
erildrusrls
4aIna ProtzvoonJe
123
124
125
gorovln proEvoda (AOp 121-jZ2J
A O P0 0 1 - 1 2 s )
P R T H O D(A
tzo
27
I
_ r_.
._--_
,_-r-.v_.,
jlllll]:!5111
"..".,"."",.F-
s
vlvevwrrr
0
0
83,36
10 3 8 0 8
U
128
Manjakprihoda- preneseni
5222
0
0
129
rq-vveuv
\
vr
tzor
t.o_
tzt-
130
tzJ)
!,,^, ru" u urrcqecem razooou u lA(Jp 12 | + 129_126_128\
103_80r
131
rranJenovcantnsreostavana pocetkugodine
#*-
urd9dJl
34
Stanlenovdan
ihiredstav-lnak+ rlzoooU"
lAo p t iziis- t Cil
1
Prosjedan broj radnika na osnovi stanla t<ra;emZv;eSri;nog;azdobli-, (qt"ti
brotl-
Prosledan
brojradnikana osn-vl satiraOa1o1eti
Orol;
t51
iradevinskiobjektiu pripremi
tostrojenjaiopremau pripremi
rnjevoznasredstvau orioremi
ucl
UCJ
, roJqur
I uDr ruvr ru utduu
36
138
139
16,040
140
q pflpteml
::_
I
055
*
ucb
Ostalanemateripfna
proizveOen"
imovin-a
u pripremi
^ . , - - - tmovina
u DriDremi
lusrataneltnancusKa
141
142
143
-JE!!rl!"
,\v,,uvilI
480 980
3 7 57 5 0
JJ
144
4vrvJ t^vr
rro
uu
t+{,
145
ol
$.042ll
Zakonskipredstavnikl
SNJEZANApAULtc
Osobaza kontaktiranje:
IBENATAIVKA
Telefonza kontakt:1047638132
Tetefax:1047638131
|
I
Adresae-fo5te obveznika:
I
Stranica:
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 492 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content