close

Enter

Log in using OpenID

BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA - Sveučilišni odjel za studije mora

embedDownload
SVEUČILIŠTE U SPLITU
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA
BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA
POPIS TEMA ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA
PREDDIPLOMSKI STUDIJ BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA
Prema Pravilniku o izradi i obrani završnog rada:
- Za izbor teme završnog rada student se prijavljuje nastavniku, nositelju predmeta iz kojeg
želi izraditi završni rad, ako je ta tema na popisu tema završnih radova. Student može prijaviti
temu završnog rada samo iz kolegija kojeg je odslušao tijekom preddiplomskog studija. (čl.
4.)
- Svaki predmetni nastavnik dužan je predložiti Stručnom kolegiju Odjela najmanje dvije
teme završnih radova najkasnije do 30. studenog tekuće akademske godine. Temu završnog
rada može predložiti i student, te je preko predmetnog nastavnika dostaviti Stručnom
kolegiju Odjela (čl. 5.)
- Zahtjev za odobrenje teme za izradu završnog rada se na posebnom obrascu podnosi
Predstojniku studija na odobrenje, putem Službe za studentske poslove Odjela, koja potvrđuje
da je student ispunio uvjete za dobivanje teme završnog rada. Student je dužan podnijeti
zahtjev za odobrenje teme za izradu završnog rada najkasnije do 31. ožujka tekuće
akademske godine. (čl. 6.)
POPIS TEMA:
(* teme već odabrane od strane studenata)
Doc. dr. sc. Gordana Beg Paklar
Fizička oceanografija
1. Analiza utjecaja bure na razdiobu površinske temperature u Jadranu
2. Usporedba mareografskih podataka zabilježenih na dvije postaje u splitskom akvatoriju
Doc. dr. sc. Danijela Bogner
Sedimenti i sedimentologija mora
1. Sedimenti i sedimentacija u estuarijima duž istočne obale Jadrana
2. Sedimenti i sedimentacija u srednjem dijelu Jadrana
Doc. dr. sc. Slobodan Brinić
Opća kemija i Anorganska kemija
1. Razvoj i primjena ionsko selektivnih elektroda s unutarnjim čvrstim kontaktom
2. Razvoj i primjena kemijski modificiranih elektroda
Prof. dr. sc. Branka Grbec
Osnove meteorologije
1. Punta Planka – meteorološka razdjelnica Jadrana
2. Velebit – meteorološka razdjelnica Hrvatske
Doc. dr. sc. Zoran Grubač
Opća kemija i Anorganska kemija
1. Korozija Mg u Hankovoj otopini (radni naslov)
Doc. dr. sc. Gorana Jelić Mrčelić
Povijest istraživanja mora i morskog ribarstva
1. Život ribara na istočnoj obali Jadrana
2. Razvoj školjkarstva, spužvarstva, koraljarstva i marikulture na Jadranu
Prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner
Odnosi među morskim organizmima
1. Simbiontska bakterijska bioluminiscencija u glavonožaca
2. Izbjeljivanje koralja: uzroci i posljedice
Prof. dr. sc. Sanja Matić Skoko
Ekologija riba
1. Interspecifička i intraspecifička komunikacija kod riba
2. Ishrana i trofički status kod riba
Doc. dr. sc. Slavica Matijević
Kemijska oceanografija
1. Utjecaj ispusta otpadnih voda na stanje vodenog stupca i sedimenta u području srednjeg
Jadrana
2. Osobine vodenog stupca i sedimenta na područjima uzgajališta ribe
Prof. dr. sc. Ivona Mladineo
Primijenjena histologija morskih organizama
1. Stimulacija imunosnog sustava ribe putem dodavanja imunostimulansa u hranu
2. Lizozim u serumu ribe
Prof. dr. sc. Maja Pavela-Vrančić
Biokemija
1. Ionizirajući i kemijski mutageni
2. Telomeraze
Prof. dr. sc. Melita Peharda Uljević
Biološka raznolikost
1. Utjecaj biološke raznolikosti na funkciju morskih ekosustava
2. Primjena indeksa taksonomske dostatnosti
Doc. dr. sc. Mirela Petrić
Biologija morskih beskralježnjaka
1. Tipovi obrane od predatora kod puževa stražnjoškržnjaka (Gastropoda: Nudibranchia)*
2. Turritopsis nutricula (Cnidaria: Hydrozoa) – besmrtna meduza*
3. Obojenost tijela kod glavonožaca (Mollusca: Cephalopoda)*
4. Biologija crnih koralja (Anthozoa: Antipatharia)*
Prof. dr. sc. Mladen Šolić
Ekologija
1. Ugrožene životinjske vrste*
2. Uloga ravnotežne teorije otočne biogeografije u razumijevanju biološke raznolikosti na
Zemlji*
Ekologija ponašanja životinja
1. Fleksibilnost ili savršenost, što je garancija uspjeha*
2. Moć uma – koliko je razvitak živčanog sustava važan za opstanak vrsta u prirodi*
Doc. dr. sc. Ivana Ujević
Toksičnost školjkaša
1. Pregled toksičnosti školjkaša
2. Toksini u školjkašima južnog Jadrana u 2010. godini
DIPLOMSKI STUDIJ BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA
Prema Pravilniku o izradi i obrani diplomskog rada:
- Za izbor teme diplomskog rada student se prijavljuje nastavniku, nositelju predmeta iz
kojeg želi izraditi diplomski rad, ako je ta tema na popisu tema diplomskih radova. Student
može prijaviti temu diplomskog rada samo iz kolegija kojeg je odslušao tijekom
preddiplomskog ili diplomskog studija. (čl. 4.)
- Svaki predmetni nastavnik dužan je predložiti Stručnom kolegiju Odjela najmanje dvije,
a najviše četiri teme diplomskih radova najkasnije do 30. studenog tekuće akademske godine.
Temu diplomskog rada može predložiti i student, te je preko predmetnog nastavnika
dostaviti Stručnom kolegiju Odjela (čl. 5.)
- Zahtjev za odobrenje teme za izradu diplomskog rada se na posebnom obrascu podnosi
Predstojniku studija na odobrenje, putem Službe za studentske poslove Odjela, koja potvrđuje
da je student ispunio uvjete za dobivanje teme diplomskog rada. Student je dužan podnijeti
zahtjev za odobrenje teme za izradu diplomskog rada najkasnije do 31. ožujka tekuće
akademske godine. (čl. 6.)
POPIS TEMA:
(* teme već odabrane od strane studenata)
Doc. dr. sc. Danijela Bogner
Sedimenti i sedimentologija mora
1. Sedimenti i sedimentacija u međuotočnom području – koristit će se i geofizički podaci
2. Sedimenti i promjene u sedimentaciji
Doc. dr. sc. Marija Despalatović
Bodljikaši
1. Dubinska rasprostranjenost i biometrijske značajke ježinaca Arbacia lixula (Linnaeus,
1758) i Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) na širem području Splita
2. Abundancija i biometrijske značajke zvjezdače Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)
u gornjem infralitoralu na širem području Splita
Prof. dr. sc. Branka Grbec
Obrada podataka
1. Grafička obrada podataka morskog okoliša
2. Utjecaj hemisfernih atmosferskih procesa i klimatskih promjena na riblje bogatstvo Jadrana
Doc. dr. sc. Leon Grubišić
Marikultura beskralježnjaka
1. Mogućnosti anesteziranja glavonožaca
2. Eksperimentalni uzgoj lignje
Prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner
Biologija, ekologija i dinamika populacija glavonožaca
1. Rasprostranjenost i biologija običnog bobića Sepietta oweniana (Orbigny, 1840), u
sjevernom i srednjem Jadranu*
2. Rast i starost lignje, Loligo vulgaris, Lamarck 1798, na području srednjeg Jadrana
Doc. dr. sc. Grozdan Kušpilić
Zagađenje mora
1. Analiza stanja prijelaznih voda Jadranskog vodnog područja obzirom na koncentracije
anorganskog dušika
2. Analiza stanja prijelaznih voda Jadranskog vodnog područja obzirom na koncentracije
ortofosfata i ukupnog fosfora
Prof. dr. sc. Tarzan Legović
Ekološko modeliranje
1. Što je prelov?
2. Upravljanje populacijom srdela u Jadranskom moru
Prof. dr. sc. Jasna Maršić Lučić
Genetika populacija morskih organizama
1. Genetska raznolikost prirodne populacije grdobine (Lophius budegassa) u Jadranu*
2. Genetska raznolikost prirodne populacije mačke bljedice (Scyliorhinus canicula) u
Jadranu*
Prof. dr. sc. Sanja Matić Skoko
Ponašanje riba
1. Prilagodbe novih i rijetkih riba u Jadranskom moru*
2. Riblje zajednice prijelaznih voda
Ekologija riba
1. Interspecifička i intraspecifička komunikacija kod riba
2. Ishrana i trofički status kod riba
Doc. dr. sc. Slavica Matijević
Kemijska oceanografija
1. Karakteristike sedimenta i vodenog stupca u području lagune Parila – ušće Neretve
2. Specijacija fosfora u invazivnoj vrsti cjevaša Ficopomatus enigmaticus i njegovom
morskom okolišu u Jadranu
Prof. dr. sc. Ivona Mladineo
Primjenjena histologija morskih organizama
1. Respiratorna aktivnost i lizozim u krvi ribe hranjene imunostimulansima
2. Histologija probavnog sustava lubina hranjenog imunostimulansom
Bolesti morskih organizama
1. Molekularna identifikacija kokcidija iz roda Aggregata u glavonožaca
2. Molekularna identifikacija oblića iz roda Anisakis u morskih pasa
Parazitologija morskih bolesti
1. Embrionalni razvoj didymozoida (Didymozoidae, Trematoda)
2. Molekularna identifikacija kokcidija iz roda Aggregata u glavonožaca
Doc. dr. sc. Mirela Petrić
Biologija morskih beskralježnjaka
1. Biološke značajke vrste Calappa granulata (Crustacea: Brachyura) u istočnom Jadranu*
Dr. sc. Pero Tutman, viši znanstveni suradnik
Ekologija ranih razvojnih stadija riba
1. Raspodjela nedoraslih stadija cipola plutaša Oedalechilus labeo (Cuvier, 1829) u plitkom
priobalju Jadranskog mora
2. Sastav nedoraslih populacija plosnatica (Pleuronectiformes) u plitkim priobalnim uvalama
južnog Jadrana
Doc. dr. sc. Ivana Ujević
Toksičnost školjkaša
1. Utjecaj pH mobilne faze na određivanje domoične kiseline - ASP
2. Biotoksini u školjkašima Jadrana
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content