close

Enter

Log in using OpenID

D d š j i k t osadašnja iskustva u organizovanju kontinuiranog

embedDownload
11/26/2010
Dosadašnja iskustva u D
d š j ik t
organizovanju kontinuiranog profesionalnog razvoja u JUDZKS
DAN
KONTINUIRANOG PROFESIONALNOG RAZVOJA
LJEKARA I MEDICINSKIH SESTARA PORODIČNE MEDICINE KANTONA SARAJEVO
22.11.2010.
Zaim Jatić
Kontinuirani profesionalni razvoj
definišemo kao p
potrebu za edukacijom
j
kojom
j
dograđujemo, razvijamo i proširujemo znanja i vještine
ljekara i sestara u njihovom radnom okruženju.
1
11/26/2010
Kontinuirani profesionalni razvoj
dio ličnog
gp
programa
g
doživotnog
g učenja
j u kojij su
uključeni svi ljekari i sestre, od prvog dana medicinske
škole/fakulteta do trenutka penzionisanja.
”Obrazovanje je ono što ostane nakon što zaboravite ono što ste naučili u školi.”
2
11/26/2010
Cilj
poboljšanje svih područja rada ljekara i sestara
Promocija zdravlja
Prevencija
Liječenje
Rehabilitacija
Timska saradnja i upravljanje ambulantom
Saradnja sa sekundarnom zdravstvenom zaštitom
Saradnja sa zajednicom
Aktivnosti KPR
• Analiza potreba za edukaciju
– Delphi proces
• Uspostavljanje
U
t lj j okruženja
k ž j potrebnog
t b
za edukaciju
d k ij
– Uspostavljanje edukativnih prostora
– Osiguranje materijala i opreme za edukaciju (laptopi, LCD
projektori, platna za projekciju, flip chart)
• Osposobljavanje predavača
– TOT (training of trainers) kursevi
– Junior-senior
J nior senior prist
pristup
p u tok
toku ed
edukacije
kacije
• Predavanja, stručne radionice
• Evaluacija, supervizija i stručna pomoć
• Aktivnosti na web stranici (www.judzks.ba )
3
11/26/2010
Finansiranje KPR
• Fondacija FAMI i Švicarska agencija za razvoj i saradnju
(SDC)
• JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
“Glavna svrha obrazovanja je
pretvaranje ogledala u
prozore.’’
Sydney J. Harris
4
11/26/2010
Početak KPR
• 2005. godina
• Program kontinuiranog profesionalnog razvoja za 2005.
2005
godinu bio je podijeljen u 8 modula u trajanju od 4 - 6
sati interaktivne nastave.
• Teme pet modula predložene su od strane Stručnog
tima, a teme za ostale module predložili su sami učesnici
na prvom modulu.
• Mjesto održavanja: OJ Dom zdravlja Ilidža
KPR 2005. godina
Modul
Modul 1 : Program za implementaciju PM u KS‐ dosadašnji rezultati i planirane aktivnosti
Modul 2: Prestanak pušenja
Datum
16 mart 2005
16. mart 2005.
14. apr 2005.
Modul 3: Laboratorijske i dijagnostičke pretrage u svakodnevnoj praksi porodičnog ljekara – racionalno upućivanje
26. maj 2005.
Modul 4: Urgentna stanja
23. juni 2005.
Modul 5: HIV/AIDS
28. sept2005.
Modul 6: Zdravlje djece i adolescenata, prevencija, detekcija, Modul
6: Zdravlje djece i adolescenata prevencija detekcija
savjetovanje i tretman korisnika droge
Modul 7: Diabetes Mellitus
30. nov 2005.
Modul 8: Teme po izboru učesnika
21. dec 2005.
26. okt 2005
5
11/26/2010
Problem
Potrebe
– doktori 190
– med. sestre 360
Mogućnosti ovakve KPR
– 35 ljekara
– 35 ms
Kaskadna edukacija
2005.
‐ 32 predavanja
‐ 32 predavača
‐ učesnici: 24 ljekara
TOT
Predavači 2010.
‐ 64 predavanja
‐ 38 predavača doktori
‐ 32 predavača ms
‐ 4 stručne radionice
‐ učesnici: svi ljekari (195) i sve ms (365)
KPR u svakoj OJ
6
11/26/2010
KPR obuhvata sve organizacione jedinice – 8 centara za edukaciju
OJ NOVI GRAD
OJ HADŽIĆI
OJ VOGOŠĆA
OJ NOVO SARAJEVO
OJ ILIDŽA
JAVNA USTANOVA DOM
ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO
OJ ILIJAŠ
OJ TRNOVO
OJ CENTAR
OJ STARI GRAD
Lista predavača OJ DZ Stari Grad – 2008.
godina
1. Kukavica dr. Mahira
2. Mahić Amra, ms
3. Zeković Zlatko, mt
4. Hodžić Elvir, mt
5. Krnjić dr. Mediha
6. Arslanagić Aferdita, vms
7. Hadžibegić Elma, ms
8 Tabaković Elma
8.
Elma, ms
9. Abadžić dr. Amira
10. Kukavica dr. Fadila
11. Lipa dr. Selma
7
11/26/2010
Zajednička predavanja (OJ DZ Vogošća)
rb
Tema
1
Profesionalni stres i
sagorjevanje na radnom
mjestu,mogućnosti zaštite
2
Upotreba ampuliranih
lijekova u PM i
opravdanost primjene
kliničke terapije u kućnim
uvjetima
3
Podizanje nivoa
komunikacijskih vještina
pacijent – sestra – ljekar
Nastavni
metod
j
Predavanje
Mjesec
Predavači
mart 2008.
Amela Bostandžija,
j ,
psihoterapeut
Predavanje,
studija
slučaja
maj 2008.
Dr Milada Ali Al Zayat
Suada Šehović, ms
Predavanje,
Predavanje
igra uloga
sept 2008.
sept.
2008
Dr Elvira Hasanović
Sejdefa Nezir, ms
TOT – juni 2010.
8
11/26/2010
Radionica – “Rano otkrivanje
alkoholizma u porodičnoj
medicini” –
sep. 2010.
Radionica –
“Osnovno i napredno
održavanje života” –
okt. 2010.
9
11/26/2010
Predavanja
Standard
‐ Pedagoški okvir
Predavanja
Standard
‐ Pedagoški okvir
‐ PowerPoint prezentacija
10
11/26/2010
Predavanja
Standard
‐ Pedagoški okvir
‐ PowerPoint prezentacija
‐ Interaktivni metodi
Predavanja
Standard
‐ Pedagoški okvir
‐ PowerPoint prezentacija
‐ Interaktivni metodi
‐ Upotreba modela
11
11/26/2010
Predavanja
Standard
‐ Pedagoški okvir
‐ PowerPoint prezentacija
‐ Interaktivni metodi
‐ Upotreba modela
Upotreba modela
‐ Praktične vježbe
Predavanja
Standard
‐ Pedagoški okvir
‐ PowerPoint prezentacija
‐ Interaktivni metodi
‐ Upotreba modela
Upotreba modela
‐ Praktične vježbe
‐ Rad u malim grupama
12
11/26/2010
Nastavne metode
Nastavne metode koje su korištene u toku edukacije
zahtjevale su aktivno učešće polaznika programa
• Rad u malim grupama
• Brainstorming
• Metoda vizuelne diskusije (metaplan)
• Praktične vježbe
• Igra uloga
• Radionice
• Abakus
• Prezentacija slučaja
Eminentni gosti
13
11/26/2010
Eminentni gosti
Eminentni gosti
14
11/26/2010
Najznačajniji rezultati 2005 – 2010.
godina
•
•
•
•
•
•
268 predavanja
15 stručnih radionica
Veliki broj predavača ljekara
Veliki broj medicinskih sestara predavača
Zajednička predavanja
Produkcija pisanih materijala: Priručnik za EKG,
Priručnik za hitna stanja (u pripremi)
• Lokalni časopis: Bilten KPR (u pripremi)
• KPR na internetu
Budućnost
• Razvijanje edukativnih kapaciteta
– Nabavka modela za praktično vježbanje za sve organizacione
jedinice
– Nove
No e interaktivne
interakti ne table
– Osposobljavanje trenera: TOT i Leonardo kursevi
• Modernizacija nastavnih metoda
– Značajnija upotreba video materijala
– Video veze
– Polaganje testova
• Publikacije pisanih i elektronskih materijala
– Bilteni
– Web bazirana nastava
• Formiranje baza s podacima o učešću na KPR aktivnostima
• Značajniji uticaj na praksu
• Razvoj saradnje s lokalnom zajednicom
15
11/26/2010
Koordinatori KPR
Esma, Zlaja i Edo
16
11/26/2010
Zahvala
• Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
– prim.dr.mr.med.sci.
prim dr mr med sci Slobodan Trninić
Trninić, generalni direktor
• Fondacija FAMI
– Dejan Sredić, direktor
• Općina Novi Grad
– Damir Hadžić,
Hadžić načelnik Općine
“Korijeni obrazovanja
su gorki,
ali plodovi su slatki.’’
Aristotel
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content