close

Enter

Log in using OpenID

4. Strategija razvoja poduzetništva 2013-2020

embedDownload
Strategija razvoja poduzetništva u
Republici Hrvatskoj 2013. – 2020.
Dijana Bezjak
pomodnica ministra poduzetništva i obrta
Sv. Martin na Muri, 10. svibnja 2013. godine
OKVIR ZA FORMULIRANJE STRATEGIJE
SVEOBUHVATAN
PRISTUP
EU strategija i javne politike
STRATEGIJA RAZVOJA
PODUZETNIŠTVA 2013.-2020.
JAVNE POLITIKE/ OPERATIVNI PROGRAMI
PROJEKTI
SUSTAVAN PRISTUP
PRADENJU
VREDNOVANJU
OCJENA DJELOTVORNOSTI I UČINKOVITOSTI
www.minpo.hr
HODOGRAM PROVEDENIH AKTIVNOSTI PRI IZRADI
DOKUMENTA
lipanj
2012.
Izvješde opservatorija Malog i srednjeg poduzetništva na inicijativu Ministarstva
poduzetništva i obrta (IPA IIIC projekt)
veljača
2013.
Konzultacije međuresorne radne skupine i interne radne skupine Ministarstva
poduzetništva i obrta – izrada prvog nacrta dokumenta
ožujak
2013.
POSTUPAK PROVOĐENJA JAVNIH KONZULTACIJA I JAVNE RASPRAVE
(6.- 21. ožujka otvorena javna rasprava: www.minpo.hr)
ožujak
2013.
POSTUPAK PRETHODNOG VREDNOVANJA (Ex-ante evaluacija), proveo Ekonomski
institut, Zagreb, u suradnji s stručnom službom MINPO-a
sredina
ožujka
Finalizacija izmjena i dopuna u skladu s prijedlozima i preporukama
4. travnja
2013.
Dostava nacrta dokumenta na mišljenja ministarstvima i Uredu za zakonodavstvo
travanj
2013.
Finalizacija izmjena i dopuna u skladu s prijedlozima i preporukama
travanj
2013.
9. svibanj
2013.
Upudivanje Nacrta prijedloga Strategije razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj
2013.-2020. radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske
Usvajanje Nacrta prijedloga Strategije razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj
2013.-2020. od strane Vlade Republike Hrvatske
ANALIZA STANJA - OBILJEŽJA
Analizirana obilježja
malog gospodarstva
Analizirana obilježja okruženja
malog gospodarstva
• Veličina i sastav sektora malog
gospodarstva
• Dinamika
• Analiza po podsektorima i
djelatnostima
• Regionalna raspodjela sektora
• Odnos prema stranim tržištima
• Ulaganje sektora u R&D i
inovacije
• Zaposleni u malom
gospodarstvu
www.minpo.hr
• Pravni oblici i registriranje
• Status poduzetništva u RH
• Ograničenja za razvoj
malog gospodarstva u RH
• Financiranje malog
gospodarstva u RH
• Odnosi malih i velikih
poduzeda i povezivanje
• Izravna strana ulaganja u
malo gospodarstvo
SEKTOR MSP-a U REPUBLICI HRVATSKOJ
 Broj subjekata malog gospodarstva: 168.931
• Udio mikro poduzeda: 92,2%
• Udio malih poduzeda: 6,3%
• Udio srednje velikih poduzeda: 1,2%
99,7% svih subjekata – malo gospodarstvo (prosjek EU: 99,8%)
 Udio u BDP-u: 50,6% (EU: 67%)
 Broj zaposlenih (2010.): 702.071, 68,83% ukupne zaposlenosti (EU: 67,5%)
 Udio dodane vrijednosti (2009.): 58,9% (EU: 58,4%)
 Prema podacima Eurobarometra iz 2012., 54% građana RH doživljava
samozapošljavanje pozitivnim (EU: 37%), ali 80% ne smatra ga izvedivim (EU:
67%). Prema istom istraživanju 54% građana Hrvatske žele biti poduzetnici (EU:
37%), što je značajan porast u odnosu na 2009. kada je 43% građana Hrvatske
(EU: 45%) imalo želju biti samozaposlen.
Izvor podataka: FINA, DZS, SBA Fact Sheet Croatia 2010., 2011., 2012.
www.minpo.hr
OPDI CILJ STRATEGIJE:
Povedanje konkurentnosti i produktivnosti hrvatskog malog gospodarstva
STRATEŠKI
CILJ 1
STRATEŠKI
CILJ 2
POBOLJŠANJE EKONOMSKE USPJEŠNOSTI
Unapređenje ekonomske usješnosti malog gospodarstva u sektorima proizvođačkih i
uslužnih djelatnosti vedim ulaganjem u R&D, vedim stupnjem inovacija, porastom izvoza i
daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti
POBOLJŠAN PRISTUP FINANCIRANJU
Razvijanje različitih financijskih mogudnosti za subjekte malog gospodarstva te uklanjanje
financijskog jaza za malo gospodarstvo
STRATEŠKI
CILJ 3
PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA
Pružanje potpore osnivanju novih poduzeda, povedanje broja aktivnih poduzeda i jačanje
institucija koje pružaju podršku poduzetnicima kako bi se na taj način doprinijelo
ravnomjernijem i uravnoteženom razvoju hrvatskih regija
STRATEŠKI
CILJ 4
POBOLJŠANJE PODUZETNIČKIH VJEŠTINA
Pružanje podrške vedem razvoju subjekata malog gospodarstva kroz jačanje njihove
uprave, uvođenje i korištenje vedeg broja visokokvalificiranih zaposlenika te pružanje
podrške cjeloživotnom učenju zaposlenih u subjektima malog gospodarstva
STRATEŠKI
CILJ 5
POBOLJŠANO POSLOVNO OKRUŽENJE
Nadgradnja ostvarenog napretka uklanjanjem preostalih administrativnih opteredenja i
olakšavanjem poslovanja u Hrvatskoj
OPDI CILJ STRATEGIJE:
Povedanje konkurentnosti i produktivnosti malog gospodarstva
u Hrvatskoj
UKUPNA CILJANA VRIJEDNOST:
Povedanje bruto dodane vrijednosti po zaposleniku u malom
gospodarstvu za 40% u razdoblju od 2013. do 2020. godine
(16.366 EUR po zaposlenom u 2012.  22.900 EUR po zaposlenom
u 2020.)
www.minpo.hr
1. strateški cilj:
POBOLJŠANJE EKONOMSKE USPJEŠNOSTI
 Unaprjeđenje ekonomske uspješnosti malog gospodarstva u sektorima proizvođačkih i
uslužnih djelatnosti vedim ulaganjem u R&D, vedim stupnjem inovacija, porastom izvoza i
daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti.
Ciljana vrijednost: povedati udio MSP u BDP-u za 10%
Pokazatelj
Početna vrijednost (2010. g.)
Ciljana vrijednost (2020 g.)
Udio MSP-a u BDP-u = 51,6%
Udio MSP-a u BDP-u = 62%
www.minpo.hr
1. POBOLJŠANJE EKONOMSKE USPJEŠNOSTI
 Pružanje potpore poduzedima u modernizaciji postrojenja i opreme,
uvođenju tehnologija, postupaka i normi te mjere za unapređenje
učinkovitosti sektora proizvodnje
 Promicanje usvajanja i uporabe informacijske te komunikacijske
tehnologije i potpora ulaganju u digitalnu tehnologiju u skladu s Akcijskim
planom za poduzetništvo 2020. godine
 Pružanje pomodi pojedinačnim poduzedima i skupinama poduzeda u
procesu internacionalizacije poslovanja
 Razvoj klastera, udruga, vrijednosnih lanaca i poslovnih mreža koje
obuhvadaju malo gospodarstvo, PPI-ja i javnih istraživačkih organizacija za
jačanje konkurentnosti pojedinačnih poduzeda
 Pružanje potpore poduzedima za ulaganje u R&D i inovacije te povezivanje
s visokoškolskim ustanovama i javnim istraživačkim organizacijama za
jačanje konkurentnosti razvojem novih proizvoda i usluga
 Pružanje potpore poduzedima u primjeni tehničkih normi i sustava
kvalitete
www.minpo.hr
2. strateški cilj:
POBOLJŠAN PRISTUP FINANCIRANJU
 Razvijanje različitih financijskih mogudnosti za subjekte malog gospodarstva te
uklanjanje financijskog jaza za malo gospodarstvo.
Ciljana vrijednost: Povedanje ponude financijskih sredstava za malo gospodarstvo za 40%
(2010. banke plasirale 275 milijardi kn; 109 milijardi kn (39,7%) plasirano gospodarstvu → 2020. plasman banaka
min. 50% realnom sektoru)
Pokazatelj
Početna vrijednost
Ciljana vrijednost (2020 g.)
8% udio mikro i malih poduzetnika u
ukupnom kreditnom portfelju
(22,5 milijardi kuna, 2010.g)
12% udio mikro i malih
poduzetnika u ukupnom kreditnom
portfelju (31,5 milijardi kn)
% udjela ostalih financijskih
instrumenata
(500 milijuna kn rizičnog kapitala, <50
milijuna kn od poslovnih anđela)
> udio ostalih financijskih
instrumenata
(4 milijarde kn rizičnog kapitala,
500 milijuna kn od poslovnih
anđela)
UKUPNO 13 milijardi kn više za financiranje poduzetništva
www.minpo.hr
2. POBOLJŠAN PRISTUP FINANCIRANJU
 Povedanje ponude mikrofinanciranja i ostalih inicijativa za bolji
pristup financijama za otvaranje novih poduzeda te olakšavanje
problema u ranom životnom ciklusu s kojima se suočava malo
gospodarstvo
 Razvijanje novih oblika financiranja za novoosnovana poduzeda i
razvoj maloga gospodarstva (ulaganje temeljnoga kapitala, fondovi
rizičnoga kapitala i poslovni anđeli) te pružanje potpore malom
gospodarstvu za osiguravanje korištenja financijskih mogudnosti
 Pružanje potpore za jačanje kapaciteta u sektoru maloga
gospodarstva za pripremanje održivih i profitabilnih investicijskih
projekata te razvoj kapaciteta poduzetnika za pripremanje projekata
i upravljanje projektima, posebice onima koji imaju potporu
Strukturnih fondova EU i ostalih donatora
www.minpo.hr
3. strateški cilj:
PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA
 Pružanje potpore osnivanju novih poduzeda, povedanje broja aktivnih poduzeda i jačanje
institucija koje pružaju podršku poduzetnicima kako bi se na taj način doprinijelo
ravnomjernijem i uravnoteženom razvoju hrvatskih regija.
Ciljana vrijednost: Povedanje broja poduzetnički aktivnih ljudi (mjereno TEA indeksom) na
>8
Pokazatelji
Početna vrijednost
Ciljana vrijednost (2020.)
7,32 (2011.)
>8
TEA INDEKS - broj poduzetnički aktivnih ljudi u odnosu na 100 ispitanika (18-64 godine
starosti)
www.minpo.hr
3. PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA
 Inicijative kojima je cilj promijeniti postojede dominantne stavove prema
poduzetništvu
 Poticanje otvaranja novih poduzeda te pružanje potpore novootvorenim
poduzedima i samozaposlenima
 Jačanje izobrazbe za poduzetništvo i poduzetničke kompetencije u sklopu
kurikuluma školskih i visokoškolskih ustanova te na sveučilištima i
znanstvenim ustanovama
 Poboljšanje kvalitete i kvantitete usluga pružanja poslovne potpore
 Poboljšanje ponude poduzetničke infrastrukture, posebno one
namijenjene poduzetnicima početnicima i onima koji se bave
djelatnostima baziranim na znanju
 Stvaranje povoljna utjecaja na ulagačku klimu i osiguranje konkurentnosti
za natjecanje za strane ulagačke projekte te proaktivno privlačenje izravnih
stranih ulaganja
www.minpo.hr
4. strateški cilj:
POBOLJŠANJE PODUZETNIČKIH VJEŠTINA
 Pružanje podrške vedem razvoju subjekata malog gospodarstva kroz jačanje njihove
uprave, uvođenje i korištenje vedeg broja visokokvalificiranih zaposlenika te pružanje
podrške cjeloživotnom učenju zaposlenih u subjektima malog gospodarstva.
Ciljana vrijednost: Povedati znanja i kompetencije poduzetnika i njihovih zaposlenika
(cilj je do 2020. značajnije povedati broj znanstvenika zaposlenih u poduzetništvu; u SAD-u čak 53%
znanstvenika radi u privatnom sektoru)*
Pokazatelj
Početna vrijednost
Ciljana vrijednost (2020 g.)
2,3 % radne snage u izobrazbi
10 % radne snage u izobrazbi
19% znanstvenika zaposlenih u
poduzetništvu
30% znanstvenika zaposlenih u
poduzetništvu
*Izvor: (Izvor: National Center for Science and Engineering Statistics)
www.minpo.hr
4. POBOLJŠANJE PODUZETNIČKIH VJEŠTINA
 Podupiranje modernizacije poslovanja kroz izobrazbu za
poduzetnike u Hrvatskoj
 Potpora unapređenju strukovnih kompetencija poduzetnika i
njihovih zaposlenika uključivanjem u različite oblike neformalnog
obrazovanja (seminari, tečajevi i dr.) i informalnog obrazovanja
 Pružanje stručne potpore ključnim aspektima poslovnog
upravljanja, kao što su inovacije, upravljanje kvalitetom i marketing
 Razvijanje novih modela pristupa i usvajanja „najbolje prakse“
upravljanja te promicanje uspješnih priča za poticanje širenja
inovativnog upravljanja u sektoru maloga gospodarstva
 Potpora razvoju opde svijesti o potrebi edukacije i usavršavanja te
vedem usvajanju cjeloživotnog učenja u malom gospodarstvu u
Hrvatskoj
www.minpo.hr
5. strateški cilj:
POBOLJŠANO POSLOVNO OKRUŽENJE
 Nadogradnja ostvarenog napretka uklanjanjem preostalih administrativnih opteredenja
i olakšavanjem poslovanja u Hrvatskoj.
Ciljana vrijednost: Podizanje Hrvatske u prvih 50 zemalja na rang listi izvješda Svjetske
banke „Doing Business“ za vrijeme trajanja strategije
Pokazatelj
Početna vrijednost
Ciljana vrijednost (2020 g.)
Pozicija Hrvatske na godišnjoj rang ljestvici
prema istraživanju Svjetske banke “Doing
Bussiness” (84.)
Pozicija Hrvatske na godišnjoj
rang listi prema istraživanju
Svjetske banke “Doing
Bussiness” (50.)
www.minpo.hr
5. POBOLJŠANO POSLOVNO OKRUŽENJE
 Prihvadanje postupka regulatorne procjene učinaka i primjena „SME testa“
pri uvođenju novih ili izmjeni postojedih propisa
 Nastavljanje skradivanja vremena i unapređenje uvjeta za rješavanje
dugova u stečajnim postupcima da se (poštenim) poduzetnicima olakša
povratak u poslovni svijet i smanji socijalna stigma neuspjeha
 Daljnje smanjivanje regulatornih opteredenja za poduzetnike, posebice kad
je riječ o dobivanju svih vrsta dozvola i prijenosa imovine (vlasništvo nad
poduzedima)
 Pokretanje inicijativa za pojednostavljivanje postupaka koji se odnose na
uvoz i izvoz proizvoda
 Potpora nadležnom tijelu pri uvođenju takvih promjena (porezna
rasteredenja, suzbijanje sive ekonomije i sl.) u porezni sustav koje de
privudi poduzetnike na otvaranje novih poduzeda i omoguditi lakše
poslovanje poduzetnicima
 Potpora ministarstvima i javnim tijelima u provedbi procedura o javnoj
nabavi koje malom gospodarstvu olakšavaju natjecanje za ugovore u
javnom sektoru.
www.minpo.hr
REALIZACIJA ZADANIH CILJEVA
Poduzetnički impuls 2013.
2013.
Operativni program regionalna
konkurentnost 2007.-2013.
STRUKTURNI FONDOVI
Operativni program 2014. - 2020.
Faza programiranja je u tijeku!
www.minpo.hr
2014.-2020.
PLANIRANA FINANCIJSKA ALOKACIJA
2013. godine
100 M EUR
2014. – 2020. godine
2 MLRD EUR
250 M EUR godišnje za
bespovratna sredstva godišnje
(ukupno 1.750 MLRD EUR)
www.minpo.hr
250 M EUR ukupno
za financijske instrumente
PRADENJE I VREDNOVANJE
www.minpo.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 433 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content