close

Enter

Log in using OpenID

Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ

embedDownload
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Dario Laštre, dipl. ing.
Voditelj Odjela stručnog usavršavanja
 [email protected]
STRUČNO USAVRŠAVANJE –
ANALIZA I POTREBA
- Analiza stručnih ispita za stručne
voditelje i predavače u autoškolama
Copyright © HAK
Stručno savjetovanje
1/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Kada je sve počelo ?
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
N.N. 105/04. - 20.08.2004.
(1) Stručni voditelj autoškole moţe biti osoba s višom ili visokom stručnom spremom
prometne ili odgojno-obrazovne struke s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima
obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu, koja ima poloţen stručni ispit iz
članka 203. stavka 3. ovoga Zakona i valjanu dozvolu instruktora voţnje onih kategorija
vozila za koje se u autoškoli osposobljava kandidate.
(2) Predavač u autoškoli moţe biti osoba koja ima najmanje višu stručnu spremu prometnog,
pravnog ili odgojno-obrazovnog smjera, najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B
kategorije i poloţen stručni ispit iz članka 203. ovoga Zakona za predavača Prometnih
propisa i sigurnosnih pravila.
(3) Program stručnog ispita iz stavka 1. i 2. ovoga članka, te način njegove provedbe na
prijedlog ovlaštene stručne organizacije propisuje ministar nadleţan za unutarnje poslove.
Copyright © HAK
Stručno savjetovanje
2/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Kako se provodi stručni ispit ?
Program stručnog ispita
N.N. 179/04. - 17.12.2004.
Pravilnik o stručnom ispitu za
stručnog voditelja autoškole
90 minuta
60 minuta (45+15)
20 minuta
Copyright © HAK
Pravilnik o stručnom ispitu
za predavača u autoškoli
pismeni dio (test)
ogledni nastavni sat
usmeni dio ispita
Stručno savjetovanje
3/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Kakva je struktura kandidata koji su poloţili stručni ispit?
90,7%
75,2%
54,3%
736
Copyright © HAK
62,5%
585
Stručno savjetovanje
81,3%
76%
151
4/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Kakvi su rezultati pismenog dijela ispita ?
58,5%
50,7%
1343
Copyright © HAK
68,6%
59,3%
792
Stručno savjetovanje
62,5%
56,3%
551
5/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Kakvi su rezultati ONS i usmenog dijela ispita ?
75,3%
73%
67,5%
59,3%
1031
Copyright © HAK
736
Stručno savjetovanje
61,5%
58,1%
295
6/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Kakvo je sada stanje ?
Stručni
voditelj
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
N.N. 67/08. - 17.06.2008.
Predavač
Preddiplomski sveučilišni studij ili
stručni studij u trajanju od tri godine
prometnog smjera (cestovnog),
Preddiplomski sveučilišni studij ili
stručni studij u trajanju od tri godine
prometnog smjera (cestovnog)
Najmanje tri godine radnog iskustva
(na poslovima obrazovanja ili
osposobljavanja u cestovnom prometu),
Najmanje tri godine vozačku dozvolu
(za vozila B kategorije)
Valjana dozvola instruktora voţnje
(onih kategorija vozila za koje se u
autoškoli osposobljava kandidate)
Valjana dozvola instruktora voţnje
Poloţen stručni ispit
Poloţen stručni ispit
Copyright © HAK
Stručno savjetovanje
7/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Što sadrţava program stručnog ispita ?
PRAVILNIK o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača,
ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika (N.N. 155/08. – 30. 12 2008.)
1.Propisi koji uređuju djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače
2. Organizacija poslovanja i stručni poslovi u autoškoli
3. Metodika nastave upravljanja vozilom
4. Prometni propisi i sigurnosna pravila
5. Psihologija poučavanja kandidata za vozače
6. Didaktika
7. Prometna tehnika
8. Poznavanje cestovnih vozila
9. Metodika poučavanja
Copyright © HAK
Stručno savjetovanje
8/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Kakva je prolaznost u 2010. godini ?
SV
Copyright © HAK
P
Stručno savjetovanje
9/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
1.Propisi koji uređuju djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače
85%
SV - 84,3%
P - 85,7%
Poslovi stručnog voditelja
Radno vrijeme
Dokumentacija i evidencija
Rokovi za polaganje
Uvjeti za upis u AŠ
Copyright © HAK
Obveze predavača u AŠ
Stručno savjetovanje
10/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
2. Organizacija poslovanja i stručni poslovi u autoškoli
74,5%
Uvjeti koje mora ispunjavati AŠ…..
Uvjeti za SV, P i IV
Oblici stručnog usavršavanja
Elementi Pravilnika o organizaciji i
uvjetima rada AŠ
Sadrţaj Ugovora o osposobljavanju
3. Metodika nastave upravljanja vozilom
88,2%
Pisana priprava za nastavni sat
Umijeće poučavanja
Nastavni oblici, metode, načela…
Copyright © HAK
Stručno savjetovanje
11/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
4. Prometni propisi i sigurnosna pravila
SV - 83,3%
81%
P – 78,6%
Prometni znakovi
Ograničenja brzine kretanja
Radnje u prometu
Ograničenja brzine kretanja
Prometni znakovi
Radnje u prometu
5. Psihologija poučavanja kandidata za vozače
SV - 75%
71,4%
Faze stjecanja motornih vještina
Motivacija, emocije, osobine ličnosti…
Socijalna vještina, vještina poučavanja
Copyright © HAK
P - 67,8%
Sposobnosti, motivacija, emocije….
Stručno savjetovanje
12/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
6. Didaktika
79,5%
SV 91,2%
P – 67,8%
Problemska nastava
Nastavne metode
Cjeloţivotno učenje…
Problemska nastava
Nastavni plan i program
Cjeloţivotno učenje…
7. Prometna tehnika
SV – 67,6%
Zaustavni put vozila
Sigurnosni razmak
Copyright © HAK
66%
P – 64,3%
Zaustavni put vozila
Sigurnosni razmak
Stručno savjetovanje
13/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
8. Poznavanje cestovnih vozila
48,8%
SV – 61,8%
P - 35,7%
Uređaji na vozilu….
Digitalni tahograf
Kočni sustav…
Digitalni tahograf
9. Metodika poučavanja
SV – 78,4%
Nastavna sredstva i pomagala
Sadrţaj vozačkog ispita
Postupak vozača u pojedinim
prometnim situacijama
Copyright © HAK
67,8%
P – 57,2%
Nastavna sredstva i pomagala
Nastava iz PPSP (oblici, broj sati,
cilj nastave…)
Nastavna tehnologija
Stručno savjetovanje
14/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Što se ocjenjuje na ONS-u ?
Znanje
razina temeljnih znanja iz struke
razina stručnog znanja
razina znanja ostalih srodnih područja o
problemima u procesu stjecanja znanja……..
Kreativnost
Vještina
Copyright © HAK
u pripremanju i vođenju problemske nastave
u načinu obrade konkretne NJ
u izboru sadrţaja za obradu
u izradbi prezentacije i primjeni metodičkodidaktičkih načela………..
rukovanja nastavnom tehnologijom
govora, jezika i stila u izlaganju
poznavanja procesa prenošenja znanja
u izboru metoda za prenošenje konkretnih znanja
primjene didaktičkih načela za konkretnu temu
vođenja nastave………
Stručno savjetovanje
15/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Koje su najčešće pogreške na ONS-u ?
Pogreške
nastavnika
UPITNE KOMPETENCIJE – materijalne pogreške,
znanje o struci, ne prati promjene u propisima,
koristi stari nastavni program, izraze …!
NEUVJEŢBANOST U IZLAGANJU I PREZENTACIJI
dimenzioniranje nastavnih sadrţaja, loše postavljeni ciljevi
i zadaće, prebrz – prespor tempo, skokovi, nedostaje
sistematizacija gradiva, pogrešna tehnika postavljanja
pitanja…
NEPRIMJENJIVANJE PROBLEMSKE NASTAVE
nedovoljna aktivacija kandidata
NEDOSTAJU PRIMJERI USMJERENI
NA STVARANJE UPORABNOG ZNANJA
znanje na razini operacionalizacije, aktivno i uporabno
znanje determinirano stavovima i kulturom
Copyright © HAK
Stručno savjetovanje
16/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Koje su najčešće pogreške na ONS-u ?
Pogreške u
prezentaciji
 BROJ SLAJDOVA! – prevelik, premalen
 PREVIŠE TEKSTA, SITNA SLOVA, NEČITKO!
 KONTRAST! – podloge i slova
 NAČIN PROMJENE SLAJDOVA!
 NAČIN “ULASKA” TEKSTA NA SLAJDOVE!
 NEPRIKLADAN IZBOR slika, filma, skica, animacija!
Pogreške
nastavnik/ prezentacija
Copyright © HAK
 LOŠ POLOŢAJ ZA VRIJEME PREZENTACIJE !
Okrenut ekranu, pokazuje rukom, prstom,
“gimnasticira” pred ekranom, zaslijepljen
projektorom, šeta pred platnom, zaklanja sliku…
Stručno savjetovanje
17/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Vozač ne smije zaustaviti
ili parkirati
SLIKE
! vozilo:
Primjeri pogrešaka
1) na obiljeţenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza
i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika,
2) na prijelazu ceste preko ţeljezničke ili tramvajske pruge u istoj razini,
3) na ţeljezničkim ili tramvajskim prugama i u blizini tih pruga ako se time sprječava
promet vozila koja se kreću po tračnicama,
4) na raskriţju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbliţeg ruba poprečnog kolnika,
5) u tunelima, na mostovima, u podvoţnjacima i na nadvoţnjacima te na udaljenosti
manjoj od 15 metara od mosta, tunela, podvoţnjaka i nadvoţnjaka,
6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste
nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti,
7) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili uređaj za
davanje znakova prometnim svjetlima,
8) na biciklističkoj stazi, odnosno traci,
9) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnog prijevoza putnika obiljeţen
oznakama na kolniku ili prometnim znakom,
Copyright © HAK
Stručno savjetovanje
18/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Primjeri pogrešaka
 KADA JE PRISILJEN SVOJE VOZILO
ZAUSTAVITI NA MJESTU ILI DIJELU
CESTE GDJE JE ZABRANJENO
PARKIRANJE I ZAUSTAVLJANJE - UPALITI
SVA 4 POKAZIVAČA SMJERA
 KADA JE VOZILO ZAUSTAVLJENO NA AUTOCESTI, BRZOJ CESTI I
CESTI NAMJENJENOJ ISKLJUČIVO ZA PROMET MOTORNIM VOZILIMA
 KADA JE VOZILO ZAUSTAVLJENO NA KOLNIKU NA
TAKVOME MJESTU ILI U TAKVIM VREMENSKIM PRILIKAMA
DA GA VOZAČI KOJIKOJI NAILAZE ISTIM SMJEROM NE
MOGU ILI TEŠKO MOGU PRAVODOBNO UOČITI
Copyright © HAK
Stručno savjetovanje
19/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Primjeri pogrešaka
Nalazite se u situaciji kao na slici. Kako ćete
postupiti?
a) proći zadnji kroz
raskrižje
b) propustiti vozilo sa
desne strane
c) proći prvi kroz
raskrižje
d) proći drugi kroz
raskrižje
Copyright © HAK
Stručno savjetovanje
20/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Primjeri pogrešaka
Što je vozač obvezan učiniti ako
namjerava voziti unatrag?
a) Uključiti desni pokazivač smjera
b) Provjeriti prometne uvjete iza vozila
c) Uvjeriti se da ne ugrožava druge
sudionike
Copyright © HAK
Stručno savjetovanje
21/22
Analiza stručnih ispita za stručne voditelje i predavače u AŠ
Dario Laštre, dipl. ing.
[email protected]
Copyright © HAK
Stručno savjetovanje
22/22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 319 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content