close

Вход

Log in using OpenID

3 - SAGE10

embedDownload
SAGE10
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΛΑΙΩΝΑ
Χρονική Διάρκεια:
Οκτώβριος 2010- Μάρτιος 2014
Προϋπολογισμός:
2 .139. 970 €
Κοινοτική χρηματοδότηση:
1. 067. 485 €
Αι. Μαρκέλλου & Ε. Μαντζούνη
Αθήνα 1/6/2012
Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»- Γενική
Διεύθυνση Αγροτικής
Έρευνας
Ινστιτούτο Εγγείων
Βελτιώσεων
Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής ΙστορίαςΕλληνικό Κέντρο
Βιοτόπων-Yγροτοπων
ΡοδαξΑγρο ΕΠΕ
Συστήματα Διαχείρισης
για Περιβάλλον και
Ποιότητα
Υποψήφιος εταίρος
Αθήνα 1/6/2012
Συντονιστής
Φυτοπροστασία & Ασφάλεια
Διαχείριση Εδάφους,
Άρδευση, Λίπανση
Βιοποικιλότητα
Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
 Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί παραδοσιακά τη βάση της ελληνικής
αγροτικής οικονομίας και το κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού τοπίου
συνιστώντας ένα ιδιαίτερο αγρο-οικοσύστημα. Η καλλιέργεια της ελιάς,
μετά από αιώνες, εγκαταλείπεται σήμερα για λόγους οικονομικούς, με
συνέπεια σοβαρές μεταβολές στο αβιοτικό περιβάλλον, τη χλωρίδα και
την πανίδα της χώρας μας
 Σήμερα, καθίσταται απαραίτητη η πρόταση ολοκληρωμένων
προσεγγίσεων για την ελαιοκαλλιέργεια που να επιτρέπουν την έκδοση
τεκμηριωμένων ορθών πρακτικών και σχεδίων βελτίωσής της,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και το περιβαλλοντικό προφίλ κάθε
μεμονωμένου αγροτεμαχίου
 Η απαίτηση των περιβαλλοντικών προτύπων EMAS / ISO 14001 για την
καθιέρωση διαδικασιών για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών πτυχών της γεωργίας
Αθήνα 1/6/2012
SAGE10
ΣΤΟΧΟΣ
Βελτιστοποίηση υπαρχόντων φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών και
μεγιστοποίηση της απόδοσης του ελαιώνα
λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους
οικονομικούς πόρους του καλλιεργητή
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η δημιουργία ενός πλαισίου για την παροχή
περιβαλλοντικά προσανατολισμένων
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον
ελαιοκαλλιεργητή, με τη χρήση μιας
καινοτόμου μεθόδου εκτίμησης του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των
ενεργειών και επιλογών του
Αθήνα 1/6/2012
1. ευαισθησία του
περιβάλλοντος
2. παραγωγική
‘ικανότητα΄
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ SAGE10...
Στάδιο 1Ο
Ανάπτυξη Καινοτόμου Μεθόδου Εκτίμησης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων «Μέθοδος ΙΑΡ», ως εργαλείο για την αντικειμενική
αξιολόγηση και ιεράρχηση των πιθανών επιπτώσεων των
γεωργικών πρακτικών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία
Στάδιο 2Ο
Εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ από εκπαιδευμένους γεωπόνουςσυμβούλους, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων γεωργικών
πρακτικών
600 πιλοτικοί ελαιώνες
με εθελοντική συμμετοχή παραγωγών των
Ενώσεων Πεζών και Μεραμβέλλου και της
Ομάδας ΝΗΛΕΑΣ
Αθήνα 1/6/2012
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ‘ΙΑΡ’ με μια ματιά..
Η μέθοδος ΙΑΡ: ‘Impact Assessment Procedure’ είναι η διαδικασία για την
εκτίμηση των επιπτώσεων, ώστε να μπορούν να ιεραρχηθούν
Προδιαγραφές μεθόδου ΙΑΡ:
1. Εγκυρότητα Επιστημονική
2. Επεκτασιμότητα πέραν της ελαιοκαλλιέργειας
3. Δυνατότητα εμπλουτισμού, για τη συνεχή βελτίωση της μεθόδου
4. Μέγιστη δυνατή απλούστευση, ξεκινώντας από την μέγιστη σύνθεση
5. Σταθερότητα αποτελεσμάτων, ανεξάρτητων από την υποκειμενική κρίση
6. Χαμηλό κόστος εφαρμογής στην πράξη
7. Ανταποδοτικότητα για τους παραγωγούς
Πεδίο αναφοράς: Το κάθε αγροτεμάχιο και ο χειριστής του (ιδιοκτήτης ή μη)
Αθήνα 1/6/2012
ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΑΡ
ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
&
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Αθήνα 1/6/2012
ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΑΡ: ΤΡΙΠΛΕΤΤΕΣ
ΠΛΕΥΡΑ
ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ
Στοιχεία των καλλιεργητικών δραστηριοτήτων (π.χ φυτοπροστασία,
κλάδεμα, λίπανση, άρδευση, διαχείριση εδάφους, συγκομιδή,
εγκατάσταση ελαιώνα, αποθήκευση) που μπορούν να επιδράσουν
στο περιβάλλον και στον άνθρωπο
Προκαλούμενες Επιπτώσεις από τις Πλευρές στους Αποδέκτες:
π.χ ρύπανση εδάφους και υπόγειων/επιφανειακών νερών,
μεταβολή ποικιλότητας, οξίνιση εδάφους, απειλή για την ανθρώπινη
υγεία κ.α
Φυσικό Βιοτικό και Αβιοτικό Περιβάλλον (υδάτινοι πόροι, έδαφος,
αέρας, ορνιθοπανίδα κ.α),
Άνθρωπος (ψεκαστής, εργάτης, περίοικος)
Αθήνα 1/6/2012
ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΩΝ
ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
Οι Παράμετροι μιας Τριπλέτας διαφέρουν μεταξύ τους ως
προς τη Σημασία ή τη Βαρύτητα τους στην Επίπτωση
Οι Παράμετροι χωρίζονται σε :
1. Απλές ή Σύνθετες
2. Παραμέτρους Περιβάλλοντος ή Παραγωγού
Η Σοβαρότητα της Επίπτωσης (Υψηλή/ Μέση/
Χαμηλή) εξαρτάται από την τιμή των
Παραμέτρων που την καθορίζουν
Αθήνα 1/6/2012
ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΑΡ: ΤΡΙΠΛΕΤΤΕΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΠΛΕΥΡΑ
Παράμετροι Παραγωγού (Ρ): Καθορίζουν την πιθανότητα και την ένταση
της Επίπτωσης ανάλογα με τις επιλογές του
παραγώγου
ΕΠΙΠΤΩΣΗ
Παράμετροι Περιβάλλοντος (Ε): Καθορίζουν το πόσο ευάλωτος είναι ο
Αποδέκτης στην Επίπτωση, ανάλογα με
τα χαρακτηριστικά του
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ
Αθήνα 1/6/2012
ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΑΡ: ΤΡΙΠΛΕΤΤΕΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΠΛΕΥΡΑ
Παράμετροι Ρ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Ετήσια δόση/ανάγκες για νερό
Συχνότητα εφαρμογής λίπανσης
Τύπος λιπάσματος
Εποχή λίπανσης
Εφαρμοζόμενη ποσότητα Ν
ΕΠΙΠΤΩΣΗ
Κατεργασία εδάφους
Μορφή λιπάσματος
Μορφή Ν
ΡΥΠΑΝΣΗ
Ποσοστό κάλυψης λιπάσματος
Ενέργεια μετά την εφαρμογή λίπανσης
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ
Παράμετροι Ε
βαρύτητα
Κίνδυνος απορροής*
3
3
4
5
5
Κλίμα (ξηροθερμικό, υγρό…)
Φυτοκάλυψη
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ
βαρύτητα
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
Ένταση-συχνότητα βροχής
Κίνδυνος έκπλυσης*
Αθήνα 1/6/2012
* Σύνθετοι Παράμετροι
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
 Η Σοβαρότητα μιας Επίπτωσης προκύπτει από την Βαθμολογία (Score)
της αντίστοιχης Τριπλέτας η οποία υπολογίζεται με βάσει τις τιμές των
κλάσεων των παραμέτρων και τις βαρύτητες τους
Αθήνα 1/6/2012
Στην πορεία του SAGE10 έχουν
παραχθεί και εξεταστεί
διαφορετικές προσεγγίσεις για τον
καθορισμό:
1. των απλών και σύνθετων
παραμέτρων,
2. της αβεβαιότητας όσον αφορά
στην μέτρηση τους,
3. της βαρύτητας τους και των
κλάσεων που παίρνουν
Αθήνα 1/6/2012
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 Η ανά πάσα στιγμή κατάσταση του
περιβάλλοντος του κάθε ελαιώνα
μπορεί να περιγράφεται από ένα
σύνολο Περιβαλλοντικών Δεικτών
 Οι ίδιοι Δείκτες μπορεί να
αξιοποιηθούν για μέτρηση της
‘Περιβαλλοντικής Επίδοσης’ ως
αποτέλεσμα της μεταβολής των
γεωργικών πρακτικών
 Μέσω της μεταβολής των
δεικτών παρακολουθείται
(monitoring) η
βελτίωση/επιδείνωση της
‘Περιβαλλοντικής Επίδοσης’
π.χ - αύξηση οργανικής ουσίας
εδάφους
Αθήνα 1/6/2012
- μείωση ποσότητας αζώτου
ανά μονάδα επιφανείας
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
2000
1500
1000
30000
27.205
Εκταση
Δενδρα
9.915
1542.8
15000
10000
27% της έκτασης των 2.098,2
στρεμμάτων με 9.915 δένδρα
5000
555.4
0
0
Βιολογικη
Συμβατική
% Έκταση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
80
% Εκταση
73,5 %
40
20
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
20000
500
60
25000
73% της έκτασης με 27.205 δένδρα
26,5 %
0
Βιολογικη
Συμβατική
Αθήνα 1/6/2012
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΝΟ USE
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ:
ΖΙΖΝΙΟΚΤΟΝΑ
GLIALKA
2%
3% 2%
3%
3%
Στο 52% της έκτασης (Ομάδα Νηλέας)
δεν εφαρμόζονται χημικά ζιζανιοκτόνα
HERBANIL 36 SL
LEONE 36 SL
9%
LYPHASE 36 SL
3%
23%
52%
2.480,4 στρέμματα- 271L ζιζανιοκτόνων
METEOR 36 SL
OXYFLUORFEN –
INDUSTRIAL QUIMICA KEY
24 EC
OXYFLUORFEN 23 EC
2 δραστικές ουσίες
(σύνδεση με
περιβαλλοντικά
δείγματα-αναλύσεις)
ROUNDUP 36 SL
ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ
4%
NO USE
44%
52%
GLYPHOSATE
OXYFLUORFEN
Αθήνα 1/6/2012
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ROGOR L40
ROGOR L40
PIRESAN
PIRESAN
PARAPIN 5 SC
PARAPIN 5 SC
MANCOZEB
MANCOZEB
KARATE Zeon 10 CS
KARATE Zeon 10 CS
INAGRO
INAGRO
HELIOCUIVRE 40 SC
HELIOCUIVRE 40 SC
FASTAC 10 SC
Στρεμματα
DIMETHOL…
FASTAC 10 SC
DECIS PROTECH 1.5…
DECIS PROTECH 1.5…
Decis 2,5 EC
Decis 2,5 EC
CUPRICO 50 WP
CUPRICO 50 WP
COPPERGAN 20 WP
COPPERGAN 20 WP
BLUE SHIELD 50 WP
BLUE SHIELD 50 WP
BACTOSPEINE
BACTOSPEINE
NO USE
NO USE
0
Κg/L
DIMETHOL…
500
1000
0
10
20
 946 στρέμματα δεν γίνεται χρήση γ.φ. (εντομοκτόνωνμυκητοκτόνων)
 Εισροές γ.φ.: Κυριαρχούν τα εντομοκτόνα
(πυρεθρίνες) και χαλκούχα
Αθήνα 1/6/2012
30
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M08
M10
M11
M12
PE01
PE02
PE03
PE04
PE05
PE06
PE08
PE09
PE10
PE11
Χειρόπτερα
7
33
7 251
11 182
9 309
7
25
12 187
7
82
7 168
11 3056
5
36
1
2
3
6
2
8
3
37
4
30
3
7
3
7
3 264
4 135
6
26
3
16
3
52
4
36
5 145
4
19
2
5
2
6
5 114
3
7
4
34
1.88
1.52
1.47
1.48
1.78
1.81
1.57
1.14
0.66
1.33
0
1.33
0.45
1.28
1.55
1.15
1.33
0.29
1.15
1.51
1.53
0.92
1.33
1.01
1.13
1.04
0.95
1.21
1.28
1.34
Ερπετά
0.45
0
0.87
0.67
1.01
0
1.33
1.47
0.64
0.64
0
0
0.64
0.64
0.69
1.04
0
0
0
1.04
0
0.64
0
1.1
0
1.04
0.56
0
0
0
Πουλιά
0.28
0.73
0.64
0.48
0.75
0.32
0.66
0.59
0.45
0.56
0.53
0.28
0
0.59
0.75
0.65
0
0.78
0
0.3
0.24
0.46
0
0
0.46
0.15
0.47
0.56
0
0.18
Ασπονδυλα Σαρκοφαγα
1.68
Φ
1.12
1
1.67
1
1.59
1
1.39
1
1.43
2
1.84
2
1.75
0
1.58
Φ
1.43
1
1.61
1
1.82
0
1.72
1
1.02
1
1.64
1
1.41
1
1.59
1
1.03
1
1.13
0
1.73
0
1.12
0
0.73
1
1.52
0
0.81
Φ
0.87
0
0.76
0
1.19
0
1.28
0
1.44
1
1.62
1
Δείκτες ποικιλότητας : 1) Shannon-Wiener και
κατά περίπτωση 2) ο δείκτης ισομέρειας
(evenness) και ο 3) δείκτης του Simpson
Αθήνα 1/6/2012
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Βόσκηση
Κατεργασία εδάφους
33
Τσουγκράνα
Αροτρο
0
Φρέζα
Υνιά
3
68
Χορτοκοπτικό με τρακτέρ
Καλλιεργητής
Μεσινέζα
61
3
Φρέζα χειροκίνητη
%
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Φρέζα
Χορτοκοπτικό σε
τρακτέρ
Μεσινέζα
Βόσκηση
Τσουγκράνα
1,4
15,7
Αροτρο
32,4
Φρέζα
Υνιά
29,0
1,4
Χορτοκοπτικό με
τρακτέρ
Καλλιεργητής
Μεσινέζα
Αθήνα 1/6/2012
68
61
33
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΛΙΠΑΝΣΗ:
Τύποι λιπασμάτων
ΝΗΛΕΑΣ (2011)
Έκταση (στρέμματα)
Ποσότητα λιπάσματος
(Kg)
5%
Oργανική ουσία (Kg)
2.446
49.709
15 %
Ν-Αζωτο (Kg)
Ν-Άζωτο (Kg)
0
5
10
15
Αθήνα 1/6/2012
7.415
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΑΡ
Φυτοπροστασία (ΜΦΙ, ΓΠΑ)
1.
2.
3.
4.
5.
Διαχείριση εντομολογικών εχθρών
Κλάδεμα – οργανική διαχείριση φυτείας
Διαχείριση ζιζανίων
Aσθένειες της ελιάς
Μελέτη των δεδομένων από EMS για εύρεση χωροταξικών προτύπων
εξάπλωσης του δάκου – προοπτική μαζικής παγίδευσης
6. Ωφέλιμα αρθρόποδα
7. Πρακτικές – παράμετροι αξιολόγησης της διασποράς του ψεκαστικού
νέφους
8. Προστασία Υδρόβιων Οργανισμών
9. Ψεκασμοί – παράμετροι που αφορούν στον έλεγχο των γεωργικών
μηχανημάτων (ψεκαστικά-μπεκ)
10. Παράμετροι – Ορθές πρακτικές Αποθήκευσης και Διαχείρισης
στερεών και υγρών αποβλήτων, κενών συσκευασίας
Αθήνα 1/6/2012
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΑΡ
Έδαφος και Νερό (ΙΕΒ, ΕΘΙΑΓΕ)
1. Σύνταξη αναλυτικού εγχειριδίου εκτέλεσης
δειγματοληψιών εδάφους και νερού
2.
Εκπαίδευση για δειγματοληψία εδάφους και νερού
3. Εκπαίδευση για παραμέτρους λίπανσης, άρδευσης,
διαχείρισης εδαφών
Αθήνα 1/6/2012
ΔΡΑΣΗ 3: Design of IAP
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΑΡ
Βιοποικιλότητα (ΕΚΒΥ, ΓΠΑ, ΜΦΙ)
1. αντικείμενα εκπαίδευσης:
•
παρακολούθηση αφθονίας και ποικιλίας
πανίδας και χλωρίδας,
•
αναγνώριση/ταυτοποίηση σημαντικών
ειδών (βιοδείκτες),
•
καταγραφή παραμέτρων/δεικτών,
•
χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού
2. επιτόπου αξιολόγηση/ποιοτικός έλεγχος
καταγραφών
Αθήνα 1/6/2012
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Μηχανή συλλογής δεδομένων και
εφαρμογών Environmental
Management System (EMS)
Λογισμικό-ΙΑΡ
ΔΕΛΕΠ-99 δείκτες για
Περιβαλλοντική Επίδοση
Environmental Product
Declaration (LCI, LCA)
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
SAGE10
Ιεράρχηση για βελτίωση της επίδοσης
Αθήνα 1/6/2012
ΡοδαξΑγρο
&
Εταίροι
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ–ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΑΡ
Περιβαλλοντική
επιβάρυνση
Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων
στο Περιβάλλον (νερό, έδαφος, αέρας,
βιοποικιλότητα) και στην Ανθρώπινη
Υγεία (ψεκαστής, εργάτης,
καταναλωτής) από τις καλλιεργητικές
πρακτικές
Προτάσεις βελτίωσης πρακτικών
Δυναμικό
Παραγωγής
Με σεβασμό στις
ιδιαιτερότητες κάθε
περιοχής και κάθε
ελαιώνα
Αθήνα 1/6/2012
Στόχος:
Παραγωγή προϊόντων ελιάς με το
μικρότερο δυνατό κόστος για το
περιβάλλον και τον παραγωγό,
ελκυστικότερων για τον
καταναλωτή
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ–ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΑΡ
TRIPL_1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΦΠ)& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΡΥΠΑΝΣΗ-ΕΔΑΦΟΣ
0,78
TRIPL_2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣΠΑΝΙΔΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
0,00
TRIPL_3
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ-ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΠΑΝΙΔΑ
0,00
TRIPL_4
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ
0,50
TRIPL_5
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΡΥΠΑΝΣΗ-ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ
0,54
TRIPL_6
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ-ΧΛΩΡΙΔΑ
0,56
TRIPL_7
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ-ΑΛΑΤΩΣΗ-ΑΛΚΑΛΙΩΣΗΕΔΑΦΟΣ
0,61
TRIPL_8
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ-ΟΞΙΝΙΣΗ-ΕΔΑΦΟΣ
0,68
TRIPL_9
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΡΥΠΑΝΣΗ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ
ΥΔΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΠ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΑΝΘΡΩΠΟΣ
0,85
TRIPL_10
TRIPL_3
TRIPL_2
TRIPL_4
TRIPL_5
TRIPL_6
TRIPL_7
TRIPL_8
TRIPL_1
TRIPL_9
TRIPL_10
1,00
Αθήνα 1/6/2012
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Ιεράρχηση Τριπλετών
καθορισμός παραμέτρων που
χρήζουν άμεσης βελτίωσης:
1
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ SAGE10....
Στάδιο 3ο
Έκδοση γενικών και στοχευμένων οδηγιών από τους
γεωπόνους χρήστες της ΙΑP προς κάθε ελαιοκαλλιεργητή
έχοντας εισάγει σε λογισμικό παραμέτρους εγγενών
χαρακτηριστικών του ελαιώνα και των πρακτικών που
εφαρμόζονται από τον καλλιεργητή (λίπανση, εφαρμογή
γεωργικών φαρμάκων, τύπος καλλιέργειας)
Στάδιο 4ο
Επικύρωση της μεθόδου σε επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο
με διαβούλευση αλλά και εργαστηριακές αναλύσεις
περιβαλλοντικών δειγμάτων ή/και χρήση αγρο-περιβαλλοντικών
δεικτών
600 πιλοτικούς ελαιώνες
Αθήνα 1/6/2012
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ–ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΜΦΙ: Έχει ξεκινήσει η έκδοση των οδηγιών που αφορούν σε:
 Τρόπους ορθολογικής αντιμετώπισης εχθρών & ασθενειών της
καλλιέργειας και χρήσης γεωργικών φαρμάκων(βάσει αυτοψιών και ΕΜS),
 Αναγνώριση-προστασία ωφελίμων αρθροπόδων,
 Ορθές πρακτικές αποθηκευσης,
 Ορθή πρακτική διαχείρισης αποβλητων,
 Ορθές πρακτικές μεταφορας γ.φ, ασφαλειας χρήστη
(ψεκαστή/εργάτη),
 Έλεγχο λειτουργίας γεωργικών μηχανημάτων
Αθήνα 1/6/2012
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ–ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ
IEB:
Αποστολή οδηγιών λίπανσης
για κάθε μεμονωμένο
αγροτεμάχιο που συνοδεύονται
από οδηγίες ορθών πρακτικών
Σύνταξη γενικών οδηγιών
ορθών γεωργικών πρακτικών
και επεξεργασία
αποτελεσμάτων αναλύσεων
εδάφους και νερού για τον
εντοπισμό ειδικών
προβλημάτων ανά περιοχή
υλοποίησης
Αθήνα 1/6/2012
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ–ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ
EKBY: Κατά την έναρξη της δράσης
προσδιορίσθηκαν οι δραστηριότητες που
πιθανόν επιδρούν αρνητικά στη
βιοποικιλότητα και κρίθηκε σκόπιμο να
προηγηθεί μια πρώτη αξιολόγηση των
επιπτώσεων των ήδη εφαρμοζόμενων
καλλιεργητικών πρακτικών. Για τη σύνταξη
των οδηγιών λήφθησαν υπόψη:
1. οι κύριες καλλιεργητικές
δραστηριότητες και οι επιμέρους πτυχές
τους,
2. ελέγχθηκε/διερευνήθηκε ο βαθμός
τήρησης του Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής από τους παραγωγούς,
3. διερευνήθηκε η επάρκεια υφιστάμενων
οδηγιών/κατευθύνσεων που τυχόν
εφαρμόζουν οι παραγωγοί αναφορικά
με την προστασία της βιοποικιλότητας
Αθήνα 1/6/2012
ΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BASELINE)
ΕΔΑΦΟΣ-ΝΕΡΟ
ΙΕΒ: ολοκλήρωση αποτελεσμάτων αναλύσεων εδάφους και νερού
(καθορισμός βάσης αναφοράς)
-επεξεργασία και εντοπισμός ειδικών προβλημάτων
-εξέταση τρόπων αντιμετώπισης
1. Νερό
pH, EC, NO3, NH4, CO3, HCO3, Cl, SO4, P, Ca, Mg, Na, K, B, Cu, Mn, Fe, Zn, Ni,
Cd, Pb (υπολείπονται ΒΜ)
Ανά δείγμα 21 προσδιορισμοί
Συνολικά 924 προσδιορισμοί
2. Έδαφος
Μηχανική σύσταση, pH, EC, οργανική ουσία, CaCO3, CEC, SAR, ESP, Nkjeldahl,
NO3, P, (Na – K – Mg – Ca)ανταλλάξιμα, Fe, Mn, Zn, Cu, B
Ανά δείγμα 20 προσδιορισμοί
Συνολικά 13,240 προσδιορισμοί
Συνολικά 14.164 προσδιορισμοί σε 706 δείγματα
Αθήνα 1/6/2012
ΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BASELINE)
ΕΔΑΦΟΣ-ΝΕΡΟ (γεωργικά φάρμακα και μεταβολίτες)
ΜΦΙ: Αναλύθηκαν 40 δείγματα νερού γεωτρήσεων από 3 περιοχές.
1. Δεν βρέθηκε ανιχνεύσιμη ποσότητα του ζιζανιοκτόνου glyphosate* και
του μεταβολίτη του AMPA σε 39 από αυτά. Σε ένα μόνο δείγμα
ανιχνεύθηκε μικρή ποσότητα glyphosate και AMPA, η οποία όμως ήταν
κάτω από το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 0,1μg/L που ισχύει στην Ε.Ε. για
το πόσιμο νερό (ενδεικτικά αποτελέσματα)
2. Περατώθηκαν όλες οι αναλύσεις νερών για ανίχνευση επιπλέον 210
δραστικών ουσιών γ.φ. Ανιχνεύτηκαν δ.ο., κάποιες από τις οποίες δεν
συνδέονται με την καλλιέργεια της ελιάς
3. Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία εδαφών και αναλύονται για
ανίχνευση γ.φ και μεταβολιτών τους
•Glyphosate: δραστική ουσία σε ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται
ευρέως
Αθήνα 1/6/2012
ΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BASELINE)
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΕΚΒΥ: πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις βιοποικιλότητας, με εργασίες
πεδίου, στο 5% των αγροτεμαχίων για καταγραφή της ορνιθοπανίδας,
ερπετοπανίδας των χειρόπτερων και ασπόνδυλων
Αθήνα 1/6/2012
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ
ΑΓΡΟ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΛΑΙΩΝΑ
1. Μέθοδος ΙΑΡ
ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2. Εκπαιδευτικό υλικό
3. Οδηγίες φιλο-περιβαλλοντικών
πρακτικών (γενικές και εξειδικευμένες
ανά ελαιώνα)
4. Δείκτες για τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις ελαιώνων της χώρας μας,
κατάλληλους για την υποστήριξη
προώθησης του ελληνικού
ελαιολάδου διεθνώς
Αθήνα 1/6/2012
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
SAGE10
Ιστότοπος του Προγράμματος
www.sage10.gr
Παραγωγή νέου έντυπου υλικού
Αθήνα 1/6/2012

Εχει δημιουργηθεί ένα ανθρώπινο
δίκτυο επιστημόνων οι οποίοι
επικοινωνούν με τοπικούς
γεωπόνους και παραγωγούς

Παρουσίαση του προγράμματος
στη Διεθνή Έκθεση POLIS

Επαφές δικτύου με την ακαδημαϊκή
κοινότητα-επιστημονική διαβούλευση

Παρουσιάσεις σε αγρότες των
περιοχών

Παρουσίαση στις Βρυξέλλες στα
πλαίσια συζήτησης Κοινωνικών
Εταίρων για την Οδηγία 128/2009/ΕΕ
- EC, DG SANCO, ECPA, ακαδημαϊκοί
και δημόσιοι φορείς
Αθήνα 1/6/2012
Ευχαριστούμε για
την
Παρουσία Σας
Αθήνα 1/6/2012
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 910 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа