close

Вход

Log in using OpenID

03 Zabavna Gramatika 1

embedDownload
A
B
V
G
a
b
v
g
A je kao
B ‡ bombona
avion.
i balon.
G je golub
i grlica.
D
\
E
@
d
|
e
`
D je drvo,
d je de~ak.
\ je |ak
i |ur|evak.
E je Eskim
@ je `aba
i `dralovi.
i ekseri.
Z
I
J
K
z
i
j
k
Z je zec,
z je zebra.
2
V je Veca
veverica.
I je igla,
K je kow,
J je jaje
i jabuka.
i je igra.
k je kuka.
L
Q
M
l
q
m
L je lisac
Q ‡ quqa{ka,
M je ma~ka
i lisica.
qubi~ica.
i magare.
N
W
O
P
n
w
o
p
N je nos
i nao~are.
W je wu{ka
O je oko
P je pismo,
i wu{kalo.
i okolo.
p je pet.
R
S
T
]
r
s
t
}
R je riba,
S je sunce,
r je rep.
s je slon.
] je }uran,
T je kao
telefon.
} je }ur~e.
U
F
H
C
u
f
h
c
U je uvo
F je fewer
H ‡ haqina,
C ‡ cipela,
i uve~e.
i fabrika.
harmonika.
c je cvr~ak.
^
X
[
~
x
{
^ je ~a{a,
X je xemper,
~ je ~i~ak.
x je xep.
[ je {uma,
{e{ir lep.
3
A
[email protected] PISANA I [TAMPANA SLOVA
a
Upi{i slovo A.
Upi{i slovo a.
4
Upi{i slova A i M i re{i ukr{tenice.
M
m
Prepi{i pisanim slovima.
Re{i ukr{tenicu.
MMmmm
aaaAA
mama mama
5
I
Upi{i slova koja nedostaju.
Ana ima sir.
i
Ma~ka wu{i sir.
Mi{ viri.
Prepi{i.
6
Re{i ukr{tenicu.
Re{i ukr{tenicu.
T
t
Napi{i pisanim slovima ~etiri re~i koje po~iwu na slovo T.
Prepi{i.
Re~i napi{i pravilno pisanim slovima.
ttaa
eatt
Re{i zagonetku.
aMmi
^etiri brata putem tr~e,
jedan drugog ne mogu da stignu.
Mtai
(ivok~ot)
taMa
7
O
Re{i ukr{tenicu.
Re{i rebuse.
o
(amoT, amoM)
Napi{i pravilno pisanim slovima.
i tata Moma
mama Moma i
Prepi{i pisanim slovima.
Toma i tata
Mita i mama
8
Od datih slova napi{i re~i pisanim slovima.
nnaa
N
iTna
ntoa
n
Mtai
Re{i ukr{tenicu.
Napi{i pisanim slovima re~i, kao i re~enicu koja se ovde krije.
aAn
Nnaa
aamm
taMi
ninA atat ami tas.
9
Re{i ukr{tenice.
S
s
V
Napi{i re~i
pisanim slovima.
t
sa
S
I T
T
A
N
m
Napi{i pravilno re~enice
pisanim slovima.
sat nosi tatin Ana.
m
n
n
si
sam Snio san.
t
tan
sati osam Ima.
10
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
E
testo Emina mesi Teta.
e
sa Tata Eminom sastao se.
Napi{i re~i pisanim slovima.
mina
E
te
ma
te
me
si
sma
sto
sto
no
sno
me
se
me
ti se
Re{i rebus.
Re{i
ukr{tenicu.
(otset)
11
Napi{i re~i pisanim slovima.
J
j
Ja
sna
mo
na
se
ra
sme
Napi{i pravilno re~enice
pisanim slovima.
je
Re{i rebuse.
jaje Jasni nosi Jana.
se smeje Jasna.
je Jana sre}na.
Re{i ukr{tenicu.
(jon, jajs)
12
Napi{i re~i pisanim slovima.
sa
re
R
no
n
ra
ka
tar
r
ste
Napi{i pravilno re~enice
pisanim slovima.
Re{i rebuse.
srne je sreo Rista.
miris su Srne Ristin osetile.
sam je Rista ostao.
Re{i ukr{tenicu.
(erom, rim)
13
U
Re{i
rebuse.
u
(inatsu, ortuj)
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
na Jutro moru mirno je.
sam Ustao ujutru rano.
u Uronio more sam.
Napi{i re~i pisanim slovima.
ja
u
jna
m
nesi
u
mesi
toni
14
ta
us
na
ka
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
[
u Sme{ {umu li?
{
je Ne{to {u{nulo tamo.
ili Mi{ ris?
list {u{nuo je To.
Napi{i re~i pisanim slovima. Re{i zagonetku i ukr{tenicu.
ma
{u
L
{ti
{ka
Sa
Mi
{a
To
ren
{a
Crvenkapi} mali,
s wime se ne {ali.
ran
la
(acibi{)
15
L
l
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
je Jesen. se Sunce ne smeje.
u lete Laste jatu.
na Lesi laje laste.
laj Ne, Lesi, se sele laste.
Re{i rebuse
i ukr{tenicu.
16
(apul, atalas, alun)
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
Q
quqa Qiqu sestru Lena.
q
je quta Lena.
quti ne Leno, se!
sam Ja ti starija sestra.
Re{i rebuse.
se Lena smeje.
Napi{i pravilno re~i pisanim slovima.
tuq
qesmi
qatiqu
qeme
titoqu
qeu
Dopi{i slova koja u re~ima nedostaju.
ub
~
c
iq
n
u
a{k
ub
v
(qir, tuq, qum)
17
Re{i rebuse.
G
g
(gor, atsilg, otsug, goroson)
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
se gega Gusan {i{ti i. se upla{io Goran mnogo.
‡ pla{i Ne se, Gorane! se Gusan samo {ali.
Sastavi i napi{i re~i pisanim slovima.
Tamo gde je mesto prazno sam dovr{i re~.
j
ga
r
ra
go
sti
l
18
Re{i ukr{tenicu.
Re{i rebuse.
P
p
(oatep, atep, netsrp)
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
putem Panta pro{ao po{tar. po{taru Persa pojurila prema.
psa Persa Pirgu popla{ila. pas Persu Pirga pojurio.
Re{i
ukr{tenicu.
Sastavi i napi{i re~i. Tamo gde je mesto prazno sam dovr{i re~.
t
sn
s
op
pa
r
st
19
Re{i rebuse i ukr{tenicu.
Z
z
(jonz, aroz)
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
se zimi smrzne{ Za{to na mrazu?
pas zinuo zalajao i Za{to je?
zuji zunzara prozora iza Za{to?
zmaj silazi zemqu na Za{to?
Smisli i napi{i nadimke za psa, zunzaru i zmaja koji po~iwu slovom Z.
20
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
voli Lav lov.
V
{ine voli Voz.
v
voli Vetar list uveli.
zelenu Ovan voli travu.
violinu svoju voli Vera.
Re{i ukr{tenicu i rebuse.
Sastavi i napi{i re~i pisanim slovima.
tra
va
{ar
za
Napi{i pravilno re~i.
vazo
vaso
vase
(ilov, avoz, zov)
21
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
K
ko [ta radi?
k
jede zrnevqe Koko{ka.
ka{ikom kusa Kuvar ka{u.
kosi Kosta korov kosom.
Re{i rebuse i ukr{tenice.
(karok, olokoan)
Sastavi i napi{i re~i pisanim slovima.
Tamo gde je mesto prazno sam dovr{i re~.
ml
mr
ak
br
sa
ko
22
ra
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
D
daje Ko {ta?
d
daje dugme dedi Dete.
darove Devojka deveru daje.
medvedu plodove daje Drvo.
Re{i rebus i ukr{tenicu.
Sastavi i napi{i re~i pisanim slovima.
Tamo gde je mesto prazno sam dovr{i re~.
da
de
te
sno
(agud)
do
daj
pro
ga
du
23
B
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
budi Budilnik Boru.
b
i Bora bradu brije brkove.
jede burek Bora.
vozi auto Bora.
Re{i rebuse i ukr{tenicu.
Sastavi i napi{i re~i pisanim slovima.
Tamo gde je mesto prazno sam dovr{i re~.
ka
ra
{ta
(bulog, erub)
ri
{i
ba
ro
sna
be
la
24
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
^
Tintilin ~aj ~eka.
~
^aj ~a{u ~eka.
~esmu ~eka ^a{a.
~eka Tintilina ^esma.
Re{i ukr{tenicu.
Napi{i slovima brojeve.
4
14
44
Sastavi i pravilno napi{i re~i pisanim slovima. Tamo gde je mesto prazno sam dovr{i re~.
~a
vka
~iko
bar
~ito
sovnik
~isko
gra
~i
~ak
25
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
]
i }uran Uve~e }ute }urka.
}
~u~e i ]ur~i}i }u}ore.
Re{i
rebuse.
}urka ka`e Mama:
i }utite ]ur~i}i, spavajte.
Re{i ukr{tenicu.
Napi{i kako nazivamo:
mali nos ‡
malog de~aka ‡
malog petla ‡
26
(pu}, du}, akru}, e}ov)
Napi{i pravilno slede}e re~i:
ajduk ‡
leb ‡
aqina ‡
ladovina ‡
H
h
Re{i ukr{tenicu.
Sastavi i napi{i re~i
pisanim slovima.
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
ti hlebu na Hvala.
la
ti haqini na Hvala.
hva
ta
li
ti Hvala re~ima lepim na.
ma
bogu Hvala.
da
h
uzda
27
@
Re{i ukr{tenicu i zagonetku.
Ne{to hoda po puti}u u zelenom kaputi}u,
zube dre~i, o~i be~i, a jo{ ~ini: „Baka-baka“.
`
(aba`)
Sastavi i napi{i re~i
pisanim slovima.
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
`equ @eqko ima `arku.
ba
`a
lost
`eli @aba leto `arko.
rko
@una `uto `eli `ito.
ma
la
`e
re
na
`e
tva
stok
ma
ka
la
28
`u
`urbi u @ena je.
Re{i rebuse i ukr{tenicu.
F
f
(relabduf, `evs, nesej)
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
Sastavi i napi{i re~i pisanim
slovima. Tamo gde je mesto prazno
sam dovr{i re~.
kome fali [ta?
ka
fo
teqa
fali vetra Februaru fijuk.
ko
fali fazanka Fazanu.
fa
so
29
Napi{i kako nazivamo:
C
male krofne ‡
c
male ~okolade ‡
male cipele ‡
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima:
u caruje Car carstvu.
na Cvr~ak cvr~i cvetu.
po cupka Cipela celcu.
glocka Crv crvenu cveklu.
Sastavi {to du`e re~i od
ponu|enih slogova, ali tako da se
slogovi ne ponavqaju.
Re{i ukr{tenicu.
Dopi{i slova
koja nedostaju.
Ispe
30
i pa r
i de
i.
Sastavi i napi{i re~i
pisanim slovima.
hwu
p
{kawu
lokv
{kalowu
bub
W
w
aw
Napi{i ko {ta radi (wa~e, wi{ti, wu{i, {uwa se).
Re{i ukr{tenicu i rebuse.
(ak{uw, sap, sok, wabub)
31
Re{i ukr{tenicu.
\
Re{i rebuse.
|
D=J
AFA
(jorb, afari`)
Napi{i pravilno re~i i re~enice pisanim slovima.
|iha, ~etir’ noge \iha,
krute Sve ~etiri,
mi |iha, idemo \iha,
pute daleke Na.
Sastavi i napi{i re~i pisanim slovima.
|a
32
konije
me
volast
le
k
ve
|a
Sastavi i napi{i re~i
pisanim slovima.
X
p
xi
x
n
gerica
parac
xe
p
paro{
saj
bun
Napi{i pravilno re~enice pisanim slovima.
xak Xin xinovski podi`e.
xara Oxa~ar oxak.
xija
ina
xemper Xokej obla~i.
Re{i ukr{tenicu.
Re{i rebuse.
(mex, pix)
33
Azbuka pisanih slova
34
SA PRI^AMA I PESMAMA
Ve`bamo:
‡
‡
‡
‡
rimovawe
pisawe ~estitke i razglednice
pisawe re~enice
upotreba velikog slova
Igrajmo se Na slovo, na slovo...
Popuni tabelu po azbu~nom redu pisanim slovima.
Pazi na upotrebu velikog slova.
imena qudi
prezimena
nazivi mesta
35
Sme{na strana, rimovawe
Igramo se slovima.
Upi{i „}“ ili „~“.
Koji nazivi `ivotiwa se ovde kriju?
Pored ku__e
laje ku__e.
zoka
Gusan ga__e
cavo
nema ga__e.
Pade ve__e
akrav
smrzlo se ze__e.
Mora le__i
wok
da se le__i,
pored pe__i,
{kokoka
takore__i.
tkapa
Smisli i napi{i re~i koje se rimuju sa datim re~ima.
ku}a ‡
kwiga ‡
deca ‡
zima ‡
cvet ‡
deda ‡
36
Pisawe ~estitke i razglednice
Ovde napi{i ~estitku svome drugu za Novu godinu.
Napi{i
pravilno ove
poslovice. Pazi
na upotrebu
velikog
slova.
drug nevoqi u
pravi se poznaje.
Zamisli da si na zimovawu. Napi{i razglednicu roditeqima.
~ini i dobru
dobro nadaj se.
seje{ kako
tako `awe{.
37
Pisawe re~enice
Tintilin je pome{ao re~i. Sastavi za svaku sliku po dve re~enice i na kraj
svake od wih stavi odgovaraju}i znak . ? ! Pazi na veliko slovo!
je ~okoladu pojeo ko
mi malo za{to
ostavili niste
pet moj ima godina brat
u on vrti} ide
me ~ekaj, mama
te `uri, ne molim
u `ivi medved {umi
on jede da voli {ta
38
je lisica hranu
mama tra`ila
su lisi~i}i gladni
ku}i, petre, po`uri
igre bilo je dosta
pla~e{ ~ega zbog
je {ta rastu`ilo te
voli{ koje vo}e
jabuke li voli{
beogradu ana `ivi u
li stanuje gde zna{
39
Moj Sne{ko Beli}
Ovde napi{i kako se pravi
Sne{ko Beli}.
Smisli i napi{i:
ime i prezime tvog sne{ka:
mesto u kojem `ivi:
ulicu i broj:
40
Ovde nacrtaj svog
Sne{ka Beli}a.
SVAKO IMA GOVOR SVOJ
Ve`bamo:
‡
‡
‡
‡
‡
‡
obave{tajne, upitne i uzvi~ne re~enice
pisawe pri~e prema slici
glavni lik u pri~i
vreme i mesto radwe u pri~i
pravilan red re~enica
bajka i vic
Igrajmo se Na slovo, na slovo...
Popuni tabelu po azbu~nom redu pisanim slovima.
Pazi na upotrebu velikog slova.
imena qudi
prezimena
nazivi mesta
41
Obave{tajne, upitne i zapovedne re~enice
Opi{i Anu. Koristi obave{tajne re~enice.
Ana je danas vesela.
Napi{i jo{ neka Tintilinova pitawa.
Gde je Ana?
Napi{i {ta jo{ Ana uzvikuje s prozora.
Tintiline, odmah do|i ku}i!
42
Pisawe pri~e prema slikama
Gledaj slike i napi{i pri~u. Daj naslov svakom poglavqu pri~e.
Smisli naslov za celu pri~u: _______________________________________________
Naslov prvog poglavqa:
Naslov drugog poglavqa:
Naslov tre}eg poglavqa:
Kada napi{e{ pri~u, odgovori na pitawa:
• Ko je glavni lik u tvojoj pri~i?
• Ko su ostali likovi u tvojoj pri~i?
• Vreme radwe:
• Mesto radwe:
43
Pravilan red re~enica
Napi{i re~enice pravilnim redom. Pogledaj slike pa napi{i jo{ nekoliko re~enica
za svaku od wih.
Nabrali su ih. Ispod jednog grma su videli qubi~ice. Ana i Tintilin su oti{li na livadu.
Nosili su li{}e i gran~ice. Naobla~ilo se. Ulicom su potekli potoci. Pala je jaka ki{a.
44
Mama me je pitala {ta `elim za ve~eru. Do{la sam ku}i iz dvori{ta. Tra`ila sam pala~inke.
Bila sam mnogo gladna. U slast sam ih pojela.
Napi{i i ti jednu pome{anu pri~u. Ako `eli{, po~ni od kraja.
45
Bajka i vic
Svaka od ovih re~enica je iz jedne bajke. Napi{i wihove naslove.
Bila jedna devoj~ica koja je imala crvenu kapu.
Sne`ana je spavala kad su do{li patuqci.
Ni druga k}i nije mogla da obuje cipelicu.
Vuk je duvao i duvao, ali nije mogao da sru{i
ku}u od cigala.
Re{i rebuse.
Vic o crvu
‡ Kako }e{ da sazna{ gde
je crvu glava?
‡ Tako {to ga zagolica{
po sredini. Onda gleda{
na kojoj se strani smeje.
Napi{i svoj omiqeni vic.
(ador, emgud, a{ud, abu})
46
DRUGARSTVO
Ve`bamo:
‡
‡
‡
‡
pisawe pesme
opisivawe ose}awa
pisawe pri~e na zadatu temu
pore|ewe
Igrajmo se Na slovo, na slovo...
Popuni tabelu po azbu~nom redu pisanim slovima.
Pazi na upotrebu velikog slova.
imena qudi
prezimena
nazivi mesta
47
Pisawe pesme
Tintilin je po~eo da pi{e pesme. Ti nastavi pisawe pesama koje je Tintilin zapo~eo.
Sme{na pesma
Prole}e
48
Ose}awa
Opi{i svoja ose}awa: {ta govori{, {ta radi{, kako se ose}a{ kada si...
qut
tu`an
veseo
49
Pisawe pri~e na zadatu temu
Pogledaj slike. Po svakoj slici nastavi da pi{e{ pri~u o drugarstvu
pisanim slovima.
Ana i Tintilin su iza{li napoqe da se igraju.
Gu{~e Gaga se izgubilo. Lutalo je i srelo patku Divnu.
50
Ova dva psa su se posva|ala.
Napi{i zbog ~ega su se posva|ali i kako su se pomirili.
Pogledaj sliku i napi{i pri~u o tome kako bi
mogle da se dru`e ptica i ma~ka.
51
Pore|ewe: kao ovo ‡ kao ono
Napi{i pore|ewa koja odgovaraju slikama.
1. beo ‡ crn; 2. vredan ‡ lew; 3. mirisan ‡ smrdqiv; 4. hladan ‡ vru}; 5. jak ‡ slab; 6. rumen ‡ bled
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kako se ka`e:
52
brz kao
lukav kao
spor kao
pametan kao
LEPO PONA[AWE
Ve`bamo:
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
pisawe odri~nih re~enica
upotrebu velikog slova, zareza i ta~ke
re~i sa sli~nim i suprotnim zna~ewem
re~i sa umawenim i uve}anim zna~ewem
pisawe pri~e po slikama
uo~avawe razlika
kako da saznamo ne{to novo
Igrajmo se Na slovo, na slovo...
Popuni tabelu po azbu~nom redu pisanim slovima.
Pazi na upotrebu velikog slova.
imena qudi
prezimena
nazivi mesta
53
Pisawe odri~nih re~enica
Razmisli i napi{i {ta ti voli{, a {ta ne voli{. Pazi na upotrebu dve ta~ke,
zareza i na pisawe odri~ne re~ce NE.
Volim kad mi neko...
Volim kad mi neko ka`e: „Dobar dan“.
Volim kad me neko pozove da se igram.
54
Ne volim kad mi neko...
Ne volim kad mi neko govori ru`ne re~i.
Ne volim kad me neko namerno gura.
Re~i sa sli~nim i suprotnim zna~ewem
Zaokru`i re~ koja ne pripada skupu.
qubazno
kulturno
vaspitano
bezobrazno
Pored datih re~i upi{i one koje imaju suprotno zna~ewe.
hladan ‡ _______________
lep ‡ _______________
nov ‡ _______________
bolestan ‡ _______________
poslu{an ‡ _______________
mlad ‡ _______________
Linijama pove`i re~i sa sli~nim zna~ewem, kao {to je zapo~eto.
marqiv
u~en
svadqiv
pa`qiv
obrazovan
uqudan
ne`an
vredan
vaspitan
prgav
Napi{i re~i sa umawenim i uve}anim zna~ewem. Pa`qivo pogledaj slike.
re~i
umaweno zna~ewe
uve}ano zna~ewe
kamen
ruka
nos
noga
glava
buba
55
Pisawe pri~e po slikama
Pogledaj slike i sastavi pri~u.
Naslov:
Dva jarca
Tvoj naslov (smisli):
Re{i rebuse.
(tevs, ak~am, anidog)
56
Napi{i pri~u o tome kako su se dve koze mimoi{le na mostu.
Naslov:
Dve koze
Tvoj naslov (smisli):
Po ~emu se ove dve koze razlikuju od dva jarca iz prethodne pri~e?
Smisli sme{na imena
za dva jarca:
za dve koze:
57
Kako da saznamo ne{to novo
Najve}a morska `ivotiwa je plavi kit. Koliko on mo`e biti duga~ak?
Saznaj ne{to vi{e o plavom kitu i napi{i {ta si saznao.
Pitaj mamu ili tatu. [ta
ka`u?
Pitaj druga
ili drugaricu.
Pogledaj {ta o tome
pi{e u tvojim
{kolskim kwigama.
Prona|i neku
enciklopediju o
`ivotiwama. Zapi{i {ta
si tamo na{ao.
58
[TA KO RADI
Ve`bamo:
‡
‡
‡
‡
pravilan red re~i u re~enici
pisawe pri~e po slici
sastavqawe re~enica od ponu|enih re~i
pisawe dijaloga
Igrajmo se Na slovo, na slovo...
Popuni tabelu po azbu~nom redu pisanim slovima.
Pazi na upotrebu velikog slova.
imena qudi
prezimena
nazivi mesta
59
Mesto re~i u re~enici
Neke re~i u ovim re~enicama zamenile su mesta.
Napi{i re~enice tako da imaju smisla.
Uzeo sam glavu. Stavio sam je na kapu.
Doneo sam kofu cve}a. Zalio sam vodu.
I{la sam kod kola~a. Kola~ mi je dao dedu.
Lopta sija. Tintilin se igra suncem.
Pticu slu{ao koja sam cvrku}e.
Popio ga sam ~a{u u sok i sipao.
Obula sam napoqe. Istr~ala sam noge na patike.
60
Re{i rebuse.
(canok, }iltep, atsoK, adov)
U ukr{tenicu upi{i date imenice.
PAS, TRN, KORAK, TORBA, KIT, KOS
61
Pisawe pri~e po slici
Posmatraj likove na slici. Napi{i pri~u o wima: kuda idu, o ~emu
razmi{qaju, {ta govore, {ta }e im se toga dana jo{ dogoditi.
62
je
Sastavi tri re~enice od datih re~i.
jede
\ura
\
u
e
r|
ox
k
va
ak
O
~i
st
xa
~a
ri
e
xem
pr
oc
t
ve
ao
Re{i ukr{tenicu.
Napi{i ispravno kako se ko ogla{ava.
@aba laje.
Pas mjau~e.
Ma~ka kreke}e.
Dopuni re~enice.
Kow
wi{ti.
Ptica
Sviwa
Potok
Krava
Telefon
63
Pisawe dijaloga
Gladna lisica je spazila patku i pa~i}e na suprotnoj obali velikog potoka. Poku{ala je
da ih namami da preplivaju na wenu stranu. Smisli i napi{i wihov razgovor.
Napi{i naslov:
Lisica:
Patka:
Lisica:
Pa~i}i:
Patka:
Lisica:
64
p
UPUTSTVO
POENI
OCENA
0‡5
nedovoqan
6‡9
dovoqan
10‡13
dobar
14‡17
vrlo dobar
18‡20
odli~an
a
a zna
r
e
v
w
o
r
Prva provera znawa
Dobijeno poena:
Napi{i re~i pisanim slovima.
1
ja
je
roao
sen
emtra
sno
artses
6
Napi{i re~i.
2
Re{i ukr{tenicu.
ji
sit
ni
3
ri
sta
ji
pa
sni
ji
o
3
66
4
Re{i rebuse.
4
3
Napi{i imena pisanim slovima.
5
m
o
T
a
j
a
r
M
a
i
m
S
a
i
s
t
a
R
i
4
67
Druga provera znawa
Dobijeno poena:
Napi{i re~i pisanim slovima.
1
pro
zor
tvraa
laz
tvraa
maja
tvraa
6
Re{i ukr{tenicu.
Napi{i re~i.
2
qa
{ka
qu
3
vi
li
o
na
ta
{e
li
{te
3
68
5
Re{i rebuse.
4
3
Napi{i pravilno re~enice.
5
malajasnanositatinsat
vetarsvirapopoqimai{umama
je`sezavukaousvojujazbinuizaspao
3
69
Tre}a provera znawa
Napi{i re~i.
Dobijeno poena:
Napi{i brojeve od 1 do 10.
1
2
na
li
de
te
ba
ler
fud
ma
ba
ra
bu
3
70
10
Napi{i pravilno naslov i stihove pesme tako da se stihovi rimuju.
Pazi na upotrebu velikog slova i ta~ke. Pi{i pisanim slovima.
3
jesen
prolazi
na {u{ti
list
grani `ut
put sipi
i kvasi
ki{a
oti{le
nema
slavuja
laste
se
zima
sprema
7
71
^etvrta provera znawa
Dobijeno poena:
Napi{i pravilno re~i (nedostaje po jedno slovo).
bukar
ku{ka
1
kiga
3
Kao ovo ‡ kao ono ‡ napi{i.
Pametan kao p~ela.
2
kao grana.
kao svraka.
}er
{e
ro
pe
mun
li
lon
s
6
72
Napi{i {ta oni rade.
3
5
Re{i ukr{tene re~i.
4
Re{i rebuse.
5
3
3
73
Peta provera znawa
Dobijeno poena:
Napi{i zagonetke pravilno, a zatim ih re{i.
1
{kola |aka
vrata puna
niotkuda.
re{ewe:
____________
koke
strehe ispod
bele vire.
re{ewe:
____________
lon~i}a
dva zaklop~i}a
~etiri.
re{ewe:
____________
6
Napi{i {ta se de{ava na ovoj slici.
2
4
74
Re{i ukr{tene re~i.
Re{i rebuse.
4
3
3
3
Prepi{i re~enice pravilnim redosledom.
5
Predstava je bila divna. Tata je kupio karte
za pozori{te. Vratili smo se ku}i autobusom.
Gledali smo Pepequgu.
4
75
[esta provera znawa
Dopuni re~enice.
1
Dobijeno poena:
Re{i ukr{tenicu.
Spor je kao
2
Brz
Qut
Tvrd
5
3
Napi{i {ta oni rade.
3
4
76
Napi{i re~i sa umawenim i uve}anim zna~ewem.
re~i sa umawenim zna~ewem
re~i sa uve}anim zna~ewem
4
nos
kosa
cipela
4
Re~enice sastavi i na kraju znak stavi (? ! . )
5
je moj
pojeo kola~
ko
mnogo bila
senica
gladna je
sobe
xemper mi
iz donesi
~ega zbog
tu`an
si
4
77
Sedma provera znawa
Dobijeno poena:
Napi{i:
ime i prezime:
1
mesto u kojem `ivi{:
ulicu i broj:
3
Napi{i nekome ~estitku za ro|endan.
2
5
78
Napi{i pravilno re~enice. Pazi na znake ?
!.,
tintilin`iviubeograduuuliciqubestojanovi}a
3
znateligdestanujemilica
zecmihajlo`ivinakopaonikuuulicikupinovlist
anadolaziodmahku}i
6
Napi{i o svakoj slici po jednu re~enicu.
4
6
79
Osma provera znawa
Dobijeno poena:
Sastavi {to vi{e re~i od slova D, N, A. Jedno slovo mo`e{ ponoviti vi{e
puta, a ne mora{ u svakoj re~i da upotrebi{ sva tri slova.
1
6
Re{i ukr{tene re~i.
3
2
4
80
Re{i rebuse.
4
Sastavi {aqivu pri~u o zecu. Daj sme{na imena svim likovima u pri~i.
4
6
81
82
Sadr`aj
Pozdrav prvacima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Azbuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
[email protected] PISANA I [TAMPANA SLOVA . . 4
Slovo A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Slovo M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Slovo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Slovo T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Slovo O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Slovo N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Slovo S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Slovo E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Slovo J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Slovo R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Slovo U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Slovo [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Slovo L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Slovo Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Slovo G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Slovo P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Slovo Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Slovo V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Slovo K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Slovo D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Slovo B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Slovo ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Slovo ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Slovo H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Slovo @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Slovo F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Slovo C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Slovo W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Slovo \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Slovo X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Azbuka pisanih slova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SA PRI^AMA I PESMAMA . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sme{na strana, rimovawe . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pisawe ~estitke i razglednice . . . . . . . . . . .37
Pisawe re~enice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Moj Sne{ko Beli} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
SVAKO IMA GOVOR SVOJ . . . . . . . . . . . . . . . .41
Obave{tajne, upitne i zapovedne re~enice .42
Pisawe pri~e prema slikama . . . . . . . . . . . . .43
Pravilan red re~enica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Bajka i vic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
DRUGARSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Pisawe pesme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Ose}awa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Pisawe pri~e na zadatu temu . . . . . . . . . . . . .50
Pore|ewe: kao ovo ‡ kao ono . . . . . . . . . . . . . .52
LEPO PONA[AWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Pisawe odri~nih re~enica,
upotreba dve ta~ke, zareza i re~ce NE . . . . .54
Re~i sa sli~nim i suprotnim zna~ewem,
re~i sa umawenim i uve}anim zna~ewem . . . 55
Pisawe pri~e po slikama . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kako da saznamo ne{to novo . . . . . . . . . . . . . . 58
[TA KO RADI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Mesto re~i u re~enici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Re{i rebuse i ukr{tenicu . . . . . . . . . . . . . . . .61
Pisawe pri~e po slici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Pisawe dijaloga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PROVERA ZNAWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Prva provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Druga provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Tre}a provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
^etvrta provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Peta provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
[esta provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Sedma provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Osma provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
83
ZABAVNA GRAMATIKA
za prvi razred osnovne {kole
drugo izdawe
autor
Dr Simeon Marinkovi}
ilustrovao
Miroqub Milutinovi} Brada
recenzenti
Prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu
Jelena Gojak, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu
Sla|ana Ili}, profesor
lektor
priprema za {tampu
grafi~ki urednik
izdava~
Mr Aleksandra Markovi}
Neboj{a Miti}
Du{an Pavli}
Kreativni centar
Gradi{tanska 8
Beograd
Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659
urednik
za izdava~a
{tampa
tira`
copyright
CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
37.016:811.163.41(075.2)(076)
37.016:811.163.41-028.31
MARINKOVI], Simeon
Zabavna gramatika 1 : [za prvi razred
osnovne {kole] / [autor Simeon Marinkovi} ;
ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada]. - 2.
izd. - Beograd : Kreativni centar, 2005
(Beograd : Publikum). - 83 str. : ilustr.
; 24 cm
Mr Aleksandra Markovi}
Mr Qiqana Marinkovi}
Publikum
20.000
Podatak o autoru preuzet iz kolofona. Tira` 20.000. - Sadr`i i: Zabavna gramatika
1 : provera znawa.
ISBN 86-7781-354-3
1. Gl. stv. nasl.
COBISS.SR-ID 122175244
Ÿ Kreativni centar, 2005
Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u prvom razredu osnovne {kole
za {kolsku 2005/06. godinu re{ewem broj 6-00-28/2005-06/09 od 21. januara 2005. godine.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
11 569 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа