close

Enter

Log in using OpenID

1 SCHEDA ANAGRAFICA SU LISIA 1. Dion. Hal. Lys. 1s. 1. Λυσίας

embedDownload
SCHEDA ANAGRAFICA SU LISIA
1. Dion. Hal. Lys. 1s.
1. Λυσίας ὁ Κεφάλου Συρακουσίων µὲν ἦν γονέων, ἐγεννήθη δὲ Ἀθήνησι µετοικοῦντι τῷ πατρὶ καὶ συνεπαιδεύθη τοῖς
ἐπιφανεστάτοις Ἀθηναίων. ἔτη δὲ πεντεκαίδεκα γεγονὼς εἰς Θουρίους ᾤχετο πλέων σὺν ἀδελφοῖς δυσίν, κοινωνήσων τῆς
ἀποικίας, ἣν ἔστελλον Ἀθηναῖοί τε καὶ ἡ ἄλλη Ἑλλὰς δωδεκάτῳ πρότερον ἔτει τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέµου, καὶ διετέλεσεν
αὐτόθι πολιτευόµενος ἐν εὐπορίᾳ πολλῇ καὶ <παιδευόµενος παρὰ Τισίᾳ τε καὶ Νικίᾳ> (add. Usener) µέχρι τῆς συµφορᾶς τῆς
κατασχούσης Ἀθηναίους ἐν Σικελίᾳ. µετ᾽ ἐκεῖνο δὲ τὸ πάθος στασιάσαντος τοῦ δήµου ἐκπίπτει σὺν ἄλλοις τριακοσίοις
Ἀττικισµὸν ἐγκληθείς. καὶ παραγενόµενος αὖθις εἰς Ἀθήνας κατὰ ἄρχοντα Καλλίαν, ἕβδοµον καὶ τετταρακοστὸν ἔτος ἔχων, ὡς ἄν
τις εἰκάσειεν, ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου διετέλεσε τὰς διατριβὰς ποιούµενος Ἀθήνησι. πλείστους δὲ γράψας λόγους εἰς δικαστήριά τε
καὶ βουλὰς καὶ πρὸς ἐκκλησίας εὐθέτους, πρὸς δὲ τούτοις πανηγυρικούς, ἐρωτικούς, ἐπιστολικούς, τῶν µὲν ἔµπροσθεν γενοµένων
ῥητόρων ἢ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀκµασάντων ἠφάνισε τὰς δόξας, τῶν δὲ ἐπιγινοµένων οὔτε πολλοῖς τισι κατέλιπεν ὑπερβολὴν
οὔτ᾽ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἰδέαις τῶν λόγων καὶ µὰ ∆ί᾽ οὔ τί γε ταῖς φαυλοτάταις. τίνι δὲ κέχρηται χαρακτῆρι λόγων καὶ τίνας ἀρετὰς
εἰσενήνεκται τίνι τε κρείττων ἐστὶ τῶν µεθ᾽ ἑαυτὸν ἀκµασάντων καὶ πῇ καταδεέστερος καὶ τί δεῖ λαµβάνειν παρ᾽ αὐτοῦ, νῦν ἤδη
πειράσοµαι λέγειν.
2. καθαρός ἐστι τὴν ἑρµηνείαν πάνυ καὶ τῆς Ἀττικῆς γλώττης ἄριστος κανών, οὐ τῆς ἀρχαίας, ᾗ κέχρηται Πλάτων τε καὶ
Θουκυδίδης, ἀλλὰ τῆς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐπιχωριαζούσης, ὡς ἔστι τεκµήρασθαι τοῖς τε Ἀνδοκίδου λόγοις καὶ τοῖς Κριτίου
καὶ ἄλλοις συχνοῖς. κατὰ τοῦτο µὲν δὴ τὸ µέρος, ὅ πέρ ἐστι πρῶτόν τε καὶ κυριώτατον ἐν λόγοις, λέγω δὲ τὸ καθαρεύειν τὴν
διάλεκτον, οὐθεὶς τῶν µεταγενεστέρων αὐτὸν ὑπερεβάλετο, ἀλλ᾽ οὐδὲ µιµήσασθαι πολλοὶ δύναµιν ἔσχον ὅτι µὴ µόνος
Ἰσοκράτης· καθαρώτατος γὰρ δὴ τῶν ἄλλων µετὰ Λυσίαν ἐν τοῖς ὀνόµασιν οὗτος ἔµοιγε δοκεῖ γενέσθαι ὁ ἀνήρ. µίαν µὲν δὴ
ταύτην ἀρετὴν ἀξίαν ζήλου καὶ µιµήσεως εὑρίσκω παρὰ τῷ ῥήτορι καὶ παρακελευσαίµην ἂν τοῖς βουλοµένοις καθαρῶς γράφειν ἢ
λέγειν ἐκεῖνον τὸν ἄνδρα ποιεῖσθαι παράδειγµα ταύτης τῆς ἀρετῆς.
2. [Plut.] Vit. dec. or. 835c-836d
835c. Λυσίας υἱὸς ἦν Κεφάλου τοῦ Λυσανίου τοῦ Κεφάλου, Συρακουσίου µὲν γένος µεταναστάντος δ᾽ εἰς Ἀθήνας
ἐπιθυµίᾳ τε τῆς πόλεως καὶ Περικλέους τοῦ Ξανθίππου πείσαντος αὐτόν, φίλον ὄντα καὶ ξένον, πλούτῳ διαφέροντα· ὡς δέ τινες,
ἐκπεσόντα τῶν Συρακουσῶν, ἡνίκα ὑπὸ Γέλωνος ἐτυραννοῦντο. γενόµενος Ἀθήνησιν ἐπὶ Φιλοκλέους ἄρχοντος τοῦ µετὰ
Φρασικλῆ κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ὀγδοηκοστῆς {καὶ δευτέρας} (del. Meursius) ὀλυµπιάδος (459/458 a.C.), τὸ µὲν πρῶτον
συνεπαιδεύετο τοῖς ἐπιφανεστάτοις Ἀθηναίων· 835d. ἐπεὶ δὲ τὴν εἰς Σύβαριν ἀποικίαν τὴν ὕστερον Θουρίους µετονοµασθεῖσαν
ἔστελλεν ἡ πόλις, ᾤχετο σὺν τῷ πρεσβυτάτῳ ἀδελφῷ Πολεµάρχῳ (ἦσαν γὰρ αὐτῷ καὶ ἄλλοι δύο, Εὐθύδηµος καὶ Βράχυλλος), τοῦ
πατρὸς ἤδη τετελευτηκότος, ὡς κοινωνήσων τοῦ κλήρου, ἔτη γεγονὼς πεντεκαίδεκα, ἐπὶ Πραξιτέλους ἄρχοντος (444/443 a.C.),
κἀκεῖ διέµεινε παιδευόµενος παρὰ Τισίᾳ καὶ Νικίᾳ τοῖς Συρακουσίοις, κτησάµενός τ᾽ οἰκίαν καὶ κλήρου τυχὼν ἐπολιτεύσατο ἕως
Κλεοκρίτου τοῦ Ἀθήνησιν ἄρχοντος ἔτη τριάκοντα (Taylor : ἑξήκοντα codd.) τρία (413/412 a.C.). τῷ δ᾽ ἑξῆς † Καλλίᾳ ὀλυµπιάδι
ἐνενηκοστῇ δευτέρᾳ (412/411 a.C.) 835e. τῶν κατὰ Σικελίαν συµβάντων Ἀθηναίοις καὶ κινήσεως γενοµένης τῶν τ᾽ ἄλλων
συµµάχων καὶ µάλιστα τῶν τὴν Ἰταλίαν οἰκούντων, αἰτιαθεὶς Ἀττικίζειν ἐξέπεσε µετ᾽ ἄλλων τριακοσίων (Xylander : τριῶν codd.).
παραγενόµενος δ᾽ Ἀθήνησιν ἐπὶ Καλλίου τοῦ µετὰ Κλεόκριτον ἄρχοντος (411/410 a.C.), ἤδη τῶν τετρακοσίων κατεχόντων τὴν
πόλιν, διέτριβεν αὐτόθι. τῆς δ᾽ ἐν Αἰγὸς ποταµοῖς ναυµαχίας γενοµένης (405 a.C.) καὶ τῶν τριάκοντα παραλαβόντων τὴν πόλιν
(404 a.C.), ἐξέπεσεν ἑπτὰ ἔτη µείνας, ἀφαιρεθεὶς τὴν οὐσίαν καὶ τὸν ἀδελφὸν Πολέµαρχον· 835f. αὐτὸς δὲ διαδρὰς ἐκ τῆς οἰκίας
ἀµφιθύρου οὔσης, ἐν ᾗ ἐφυλάσσετο ὡς ἀπολούµενος, διῆγεν ἐν Μεγάροις. ἐπιθεµένων δὲ τῶν ἀπὸ Φυλῆς τῇ καθόδῳ (403 a.C.),
ἐπεὶ χρησιµώτατος ἁπάντων ὤφθη, χρήµατά τε παρασχὼν δραχµὰς δισχιλίας καὶ ἀσπίδας διακοσίας πεµφθείς τε σὺν Ἑρµᾶνι
ἐπικούρους ἐµισθώσατο τριακοσίους, δύο τ᾽ ἔπεισε τάλαντα δοῦναι Θρασυδαῖον τὸν Ἠλεῖον, ξένον αὐτῷ γεγονότα. ἐφ᾽ οἷς
γράψαντος αὐτῷ Θρασυβούλου πολιτείαν µετὰ τὴν κάθοδον ἐπ᾽ ἀναρχίας τῆς πρὸ Εὐκλείδου, ὁ µὲν δῆµος ἐκύρωσε τὴν δωρεάν,
ἀπενεγκαµένου δ᾽ Ἀρχίνου γραφὴν παρανόµων διὰ τὸ ἀπροβούλευτον εἰσαχθῆναι, 836a. ἑάλω τὸ ψήφισµα· καὶ οὕτως ἀπελαθεὶς
τῆς πολιτείας τὸν λοιπὸν ᾤκησε χρόνον ἰσοτελὴς ὤν, καὶ ἐτελεύτησεν αὐτόθι ὀγδοήκοντα τρία ἔτη βιούς, ἢ ὥς τινες ἓξ καὶ
ἑβδοµήκοντα, ἢ ὥς τινες ὑπὲρ ὀγδοήκοντα, ἰδὼν ∆ηµοσθένη µειράκιον ὄντα. γεννηθῆναι δέ φασιν ἐπὶ Φιλοκλέους ἄρχοντος.
φέρονται δ᾽ αὐτοῦ λόγοι τετρακόσιοι εἰκοσιπέντε· τούτων γνησίους φασὶν οἱ περὶ ∆ιονύσιον (Lys. 17) καὶ Καικίλιον
εἶναι διακοσίους τριάκοντα <καὶ τρεῖς> (add. Dübner), ἐν οἷς δὶς µόνον ἡττῆσθαι λέγεται. ἔστι δ᾽ αὐτοῦ καὶ ὁ ὑπὲρ τοῦ
ψηφίσµατος, 836b. <ὃ> (add. Taylor) ἐγράψατο Ἀρχῖνος τὴν πολιτείαν αὐτοῦ περιελών (Taylor : περιέχων codd.), καὶ κατὰ τῶν
τριάκοντα ἕτερος (Lys. 12). ἐγένετο δὲ πιθανώτατος καὶ βραχύτατος, τοῖς ἰδιώταις τοὺς πολλοὺς λόγους ἐκδούς. εἰσὶ δ᾽ αὐτῷ καὶ
τέχναι ῥητορικαὶ πεποιηµέναι καὶ δηµηγορίαι, ἐπιστολαί τε καὶ ἐγκώµια καὶ ἐπιτάφιοι καὶ ἐρωτικοὶ καὶ Σωκράτους ἀπολογία
ἐστοχασµένη τῶν δικαστῶν. δοκεῖ δὲ κατὰ τὴν λέξιν εὔκολος εἶναι, δυσµίµητος ὤν. ∆ηµοσθένης δ᾽ ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας λόγῳ
(59,21) ἐραστὴν αὐτόν φησι γεγονέναι Μετανείρας, ὁµοδούλου τῇ Νεαίρᾳ· ὕστερον δ᾽ ἔγηµε Βραχύλλου τοῦ ἀδελφοῦ θυγατέρα.
µνηµονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Πλάτων ἐν τῷ Φαίδρῳ (279a) ὡς δεινοτάτου εἰπεῖν καὶ Ἰσοκράτους πρεσβυτέρου. 836c. ἐποίησε δὲ καὶ
εἰς αὐτὸν ἐπίγραµµα Φιλίσκος (fr. 1 W.2) ὁ Ἰσοκράτους µὲν γνώριµος, ἑταῖρος δὲ Λυσίου, δι᾽ οὗ φανερὸν ὡς προέλαβε τοῖς
ἔτεσιν, ὃ καὶ ἐκ τῶν ὑπὸ Πλάτωνος εἰρηµένων ἀποδείκνυται· ἔχει δ᾽ οὕτως· “<νῦν> (add. Jacobs) ὦ Καλλιόπης θύγατερ,
πολυήγορε Φρόντι, / δείξεις, εἴ τι φρονεῖς καί τι περισσὸν ἔχεις· / τῷ γὰρ ἐς ἄλλο σχῆµα µεθαρµοσθέντι καὶ ἄλλοις / ἐν κόσµοισι
βίου σῶµα λαβόνθ᾽ ἕτερον / δεῖ σ᾽ ἀρετῆς κήρυκα τεκεῖν τινα Λυσίᾳ ὕµνον, / †δόντα καταφθιµένων καὶ σοφῷ ἀθάνατον†, / ὃς τό
τ᾽ ἐµῆς ψυχῆς δείξει φιλέταιρον ἅπασι, / καὶ τὴν τοῦ φθιµένου πᾶσι βροτοῖς ἀρετήν”. 836d. συνέγραψε δὲ λόγω καὶ Ἰφικράτει, τὸν
µὲν πρὸς Ἁρµόδιον (fr. 41a Carey), τὸν δὲ προδοσίας κρίνοντι Τιµόθεον (p. 465 Carey)· καὶ ἀµφοτέροις (Reiske : -ους codd.)
ἐνίκα· ἀναδεξαµένου δ᾽ Ἰφικράτους τὰς τοῦ Τιµοθέου πράξεις, ταῖς εὐθύναις ἀναλαβὼν τὴν τῆς προδοσίας αἰτίαν ἀπολογεῖται διὰ
τοῦ Λυσίου λόγου· καὶ αὐτὸς µὲν ἀπελύθη, ὁ δὲ Τιµόθεος ἐζηµιώθη πλείστοις χρήµασιν. ἀνέγνω δὲ καὶ ἐν τῇ Ὀλυµπιακῇ
πανηγύρει λόγον µέγιστον, διαλλαγέντας τοὺς Ἕλληνας καταλῦσαι ∆ιονύσιον (cf. or. 33).
1
3. Cic. Brut. 46-48, 63s.
46. Itaque ait Aristoteles (fr. 125 G.) … scriptasque fuisse et paratas a Protagora rerum illustrium disputationes, quae
nunc communes appellantur loci. 47. quod idem fecisse Gorgiam, cum singularum rerum laudes vituperationesque conscripsisset,
quod iudicaret hoc oratoris esse maxume proprium, rem augere posse laudando vituperandoque rursus adfligere; huic
Antiphontem Rhamnusium similia quaedam habuisse conscripta; quo neminem umquam melius ullam oravisse capitis causam,
cum se ipse defenderet se audiente, locuples auctor scripsit Thucydides (VIII 68,2). 48. nam Lysiam primo profiteri solitum artem
esse dicendi; deinde, quod Theodorus esset in arte subtilior, in orationibus autem ieiunior, orationes eum scribere aliis coepisse,
artem removisse. similiter Isocraten primo artem dicendi esse negavisse, scribere autem aliis solitum orationes, quibus in iudiciis
uterentur; sed cum ex eo, quia quasi committeret contra legem “quo quis iudicio circumveniretur”, saepe ipse in iudicium
vocaretur, orationes aliis destitisse scribere totumque se ad artes componendas transtulisse …
63. Catonis autem orationes non minus multae fere sunt quam Attici Lysiae, cuius arbitror plurumas esse – est enim
Atticus, quoniam certe Athenis est et natus et mortuus et functus omni civium munere, quamquam Timaeus eum quasi Licinia et
Mucia lege repetit Syracusas – et quodam modo est nonnulla in iis etiam inter ipsos similitudo: acuti sunt, elegantes faceti breves;
sed ille Graecus ab omni laude felicior. 64. habet enim certos sui studiosos, qui non tam habitus corporis opimos quam
gracilitates consectentur; quos, valetudo modo bona sit, tenuitas ipsa delectat – quamquam in Lysia sunt saepe etiam lacerti, sic
ut {et} (del. Stangl) fieri nihil possit valentius; verum est certe genere toto strigosior – sed habet tamen suos laudatores, qui hac
ipsa eius subtilitate admodum gaudeant.
4. Suda λ 858 A.
Λυσίας, Κεφάλου, Συρακούσιος, ῥήτωρ, µαθητὴς Τισίου καὶ Νικίου, εἷς τῶν µετὰ ∆ηµοσθένους ι´ ῥητόρων. ἐτέχθη δ᾽ ἐν
Ἀθήναις, µετοικήσαντος τοῦ Κεφάλου ἐκεῖσε. γεγονὼς δὲ ἐτῶν ιε´ εἰς Θουρίους ᾤχετο σὺν ἀδελφοῖς δύο, κοινωνήσων τῆς
ἀποικίας. εἶτα ἐκπεσὼν ἐκεῖθεν ἐπ᾽ Ἀττικισµῷ ἐπανῆλθεν εἰς Ἀθήνας, ἄγων ἔτος µζ´. λόγοι δὲ αὐτοῦ λέγονται εἶναι γνήσιοι ὑπὲρ
τοὺς τ´· καὶ ἕτεροι πρὸς τούτοις ἀµφιδοξούµενοι. τῷ δὲ καθαρῷ τῆς φράσεως οὐδένα ἔσχε µιµητὴν πλὴν Ἰσοκράτους. ἔγραψε δὲ
καὶ τέχνας ῥητορικὰς καὶ δηµηγορίας, ἐγκώµιά τε καὶ ἐπιταφίους καὶ ἐπιστολὰς ζ´, µίαν µὲν πραγµατικήν, τὰς δὲ λοιπὰς ἐρωτικάς·
ὧν αἱ πέντε πρὸς µειράκια.
5. Lys. 12,4-7, 17-20
4. οὑµὸς πατὴρ Κέφαλος ἐπείσθη µὲν ὑπὸ Περικλέους εἰς ταύτην τὴν γῆν ἀφικέσθαι, ἔτη δὲ τριάκοντα ᾤκησε, καὶ οὐδενὶ
πώποτε οὔτε ἡµεῖς οὔτε ἐκεῖνος δίκην οὔτε ἐδικασάµεθα οὔτε ἐφύγοµεν, ἀλλ᾽ οὕτως ᾠκοῦµεν δηµοκρατούµενοι ὥστε µήτε εἰς
τοὺς ἄλλους ἐξαµαρτάνειν µήτε ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀδικεῖσθαι. 5. ἐπειδὴ δ᾽ οἱ τριάκοντα, πονηροὶ µὲν καὶ συκοφάνται ὄντες, εἰς τὴν
ἀρχὴν κατέστησαν, φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν καὶ τοὺς λοιποὺς πολίτας ἐπ᾽ ἀρετὴν καὶ
δικαιοσύνην τραπέσθαι, {καὶ} (del. Markland) τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλµων, ὡς ἐγὼ περὶ τῶν ἐµαυτοῦ πρῶτον
εἰπὼν καὶ περὶ τῶν ὑµετέρων ἀναµνῆσαι πειράσοµαι. 6. Θέογνις γὰρ καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν µετοίκων, ὡς
εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόµενοι· καλλίστην οὖν εἶναι πρόφασιν τιµωρεῖσθαι µὲν δοκεῖν, τῷ δ᾽ ἔργῳ χρηµατίζεσθαι· πάντως δὲ
τὴν µὲν πόλιν πένεσθαι τὴν <δ’> (add. Contius) ἀρχὴν δεῖσθαι χρηµάτων. 7. καὶ τοὺς ἀκούοντας οὐ χαλεπῶς ἔπειθον·
ἀποκτιννύναι µὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο, λαµβάνειν δὲ χρήµατα περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα
συλλαβεῖν, τούτων δὲ δύο πένητας, ἵνα αὐτοῖς ᾖ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπολογία, ὡς οὐ χρηµάτων ἕνεκα ταῦτα πέπρακται, ἀλλὰ
συµφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται, ὥσπερ τι τῶν ἄλλων εὐλόγως πεποιηκότες …
17. καὶ ἐγὼ τοιαῦτα πεπυσµένος τῆς ἐπιούσης νυκτὸς διέπλευσα Μέγαράδε. Πολεµάρχῳ δὲ παρήγγειλαν οἱ τριάκοντα
τοὐπ᾽ ἐκείνων εἰθισµένον παράγγελµα, πίνειν κώνειον, πρὶν τὴν αἰτίαν εἰπεῖν δι᾽ ἥντινα ἔµελλεν ἀποθανεῖσθαι· οὕτω πολλοῦ
ἐδέησε κριθῆναι καὶ ἀπολογήσασθαι. 18. καὶ ἐπειδὴ ἀπεφέρετο ἐκ τοῦ δεσµωτηρίου τεθνεώς, τριῶν ἡµῖν οἰκιῶν οὐσῶν <ἐξ> (add.
Cobet) οὐδεµιᾶς εἴασαν ἐξενεχθῆναι, ἀλλὰ κλεισίον µισθωσάµενοι προὔθεντο αὐτόν. καὶ πολλῶν ὄντων ἱµατίων αἰτοῦσιν οὐδὲν
ἔδοσαν εἰς τὴν ταφήν, ἀλλὰ τῶν φίλων ὁ µὲν ἱµάτιον, ὁ δὲ προσκεφάλαιον, ὁ δὲ ὅ τι ἕκαστος ἔτυχεν ἔδωκεν εἰς τὴν ἐκείνου
ταφήν. 19. καὶ ἔχοντες µὲν ἑπτακοσίας ἀσπίδας τῶν ἡµετέρων, ἔχοντες δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον τοσοῦτον, χαλκὸν δὲ καὶ κόσµον
καὶ ἔπιπλα καὶ ἱµάτια γυναικεῖα ὅσα οὐδεπώποτε ᾤοντο κτήσεσθαι, καὶ ἀνδράποδα εἴκοσι καὶ ἑκατόν, ὧν τὰ µὲν βέλφτιστα
ἔλαβον, τὰ δὲ λοιπὰ εἰς τὸ δηµόσιον ἀπέδοσαν, εἰς τοσαύτην ἀπληστίαν καὶ αἰσχροκέρδειαν ἀφίκοντο καὶ τοῦ τρόπου τοῦ αὐτῶν
ἀπόδειξιν ἐποιήσαντο· τῆς γὰρ Πολεµάρχου γυναικὸς χρυσοῦς ἑλικτῆρας, οὓς ἔχουσα ἐτύγχανεν, ὅτε τὸ πρῶτον ἦλθον εἰς τὴν
οἰκίαν, Μηλόβιος ἐκ τῶν ὤτων ἐξείλετο. 20. καὶ οὐδὲ κατὰ τὸ ἐλάχιστον µέρος τῆς οὐσίας ἐλέου παρ᾽ αὐτῶν ἐτυγχάνοµεν. ἀλλ᾽
οὕτως εἰς ἡµᾶς διὰ τὰ χρήµατα ἐξηµάρτανον, ὥσπερ ἂν ἕτεροι µεγάλων ἀδικηµάτων ὀργὴν ἔχοντες, οὐ τούτων ἀξίους γε ὄντας τῇ
πόλει, ἀλλὰ πάσας τὰς χορηγίας χορηγήσαντας, πολλὰς δ᾽ εἰσφορὰς εἰσενεγκόντας, κοσµίους δ᾽ ἡµᾶς αὐτοὺς παρέχοντας καὶ πᾶν
τὸ προσταττόµενον ποιοῦντας, ἐχθρὸν δ᾽ οὐδένα κεκτηµένους, πολλοὺς δ᾽ Ἀθηναίων ἐκ τῶν πολεµίων λυσαµένους τοιούτων
ἠξίωσαν οὐχ ὁµοίως µετοικοῦντας ὥσπερ αὐτοὶ ἐπολιτεύοντο.
6. [Dem.] 59,21-23
21. Λυσίας γὰρ ὁ σοφιστὴς Μετανείρας ὢν ἐραστής, ἐβουλήθη πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀναλώµασιν οἷς ἀνήλισκεν εἰς αὐτὴν καὶ
µυῆσαι, ἡγούµενος τὰ µὲν ἄλλα ἀναλώµατα τὴν κεκτηµένην αὐτὴν λαµβάνειν, ἃ δ᾽ ἂν εἰς τὴν ἑορτὴν καὶ τὰ µυστήρια ὑπὲρ αὐτῆς
ἀναλώσῃ, πρὸς αὐτὴν τὴν ἄνθρωπον χάριν καταθήσεσθαι. ἐδεήθη οὖν τῆς Νικαρέτης ἐλθεῖν εἰς τὰ µυστήρια ἄγουσαν τὴν
Μετάνειραν, ἵνα µυηθῇ, καὶ αὐτὸς ὑπέσχετο µυήσειν. 22. ἀφικοµένας δ᾽ αὐτὰς ὁ Λυσίας εἰς µὲν τὴν αὑτοῦ οἰκίαν οὐκ εἰσάγει,
αἰσχυνόµενος τήν τε γυναῖκα ἣν εἶχε, Βραχύλλου µὲν θυγατέρα, ἀδελφιδῆν δὲ αὑτοῦ, καὶ τὴν µητέρα τὴν αὑτοῦ πρεσβυτέραν τε
οὖσαν καὶ ἐν τῷ αὐτῷ διαιτωµένην· ὡς Φιλόστρατον δὲ τὸν Κολωνῆθεν, ᾔθεον ἔτι ὄντα καὶ φίλον αὐτῷ, καθίστησιν ὁ Λυσίας
αὐτάς, τήν τε Μετάνειραν καὶ τὴν Νικαρέτην. συνηκολούθει δὲ καὶ Νέαιρα αὑτηί, ἐργαζοµένη µὲν ἤδη τῷ σώµατι, νεωτέρα δὲ
οὖσα διὰ τὸ µήπω τὴν ἡλικίαν αὐτῇ παρεῖναι. 23. ὡς οὖν ἀληθῆ λέγω, ὅτι Νικαρέτης ἦν καὶ ἠκολούθει ἐκείνῃ καὶ ἐµισθάρνει τῷ
βουλοµένῳ ἀναλίσκειν, τούτων ὑµῖν αὐτὸν τὸν Φιλόστρατον µάρτυρα καλῶ.
2
TESTIMONI DEL TESTO (LYS. 1)
a) Codices
X = Heidelberg, Universitätsbibliothek, Pal. gr. 88
Af = Milano, Bibl. Ambrosiana, gr. 436 (H 52 sup.)
C = Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, pl. 57,4
D = Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, pl. 57,45
Ve = Venezia, Bibl. Marciana, gr. App. 8,2
O = Vaticano, Bibl. Apostolica, Urb. gr. 117
Pd = Paris, Bibl. Nationale, gr. 2939A
Vi = Wien, Österreichische Nationalbibliothek, phil. gr. 59
N = Vaticano, Bibl. Apostolica, gr. 1366
Ab = Milano, Bibl. Ambrosiana, gr. 26 (A 99 sup.)
E = Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, pl. 57,52
K = Venezia, Bibl. Marciana, gr. App. 8,1
Ald = editio Aldina (vd. bibl.)
Pi = Paris, Bibl. Nationale, gr. 3033 (Lys. 1)
M = Vaticano, Bibl. Apostolica, gr. 66
Ma = Madrid, Biblioteca Nacional, 4611 (N 88)
Ps = Paris, Bibl. Nationale, suppl. gr. 607
S = Moskva, Biblioteka Moskovskogo Universiteta, gr. 3
I = Venezia, Bibl. Marciana, gr. 522
R = Vaticano, Bibl. Apostolica, Pal. gr. 131 (Lys. 1-2)
Phil = versione latina di Francesco Filelfo
H = Venezia, Bibl. Marciana, gr. 422 (Lys. 1)
P = Vaticano, Bibl. Apostolica, Pal. gr. 117 (Lys. 1)
W = Wien, Österreichische Nationalbibliothek, phil. gr. 12 (Lys. 1)
To = Toledo, Bibl. Capitular, 101,16 (Lys. 1)
saec. XII/XIII
saec. XV
saec. XV
saec. XIV
saec. XV
saec. XV
saec. XV
saec. XVI
saec. XV
saec. XV
saec. XV
saec. XV
a. 1513
saec. XVI
saec. XV
saec. XV
saec. XV
saec. XV
saec. XV
a. 1429?-1438
1398-1481
saec. XV
saec. XV
saec. XVI
saec. XV
α = codd. Xη antigraphon
η = codd. HPTo antigraphon
b) Papyri
Π12 = Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, PL III 284 B [TM 67942] (1,14s.)
Π = London, British Library, Pap. 2852 + Manchester, John Rylands Library, gr. 489 [TM 61453]
(1,45-49)
saec. I/II
saec. III/IV
c) Breviata quaedam
A1,2,3,… = manus prima, secunda, tertia, …
Aac = ante correctionem
Apc
= post correctionem
Ar,m,s
= varia lectio vel correctio manus serioris, in margine, supra lineam
γρ
A = varia lectio vel correctio antiqua
codd. = consensus codicum
codd. pll. = consensus codicum praeter laudatos
<α> = littera addita (ab editoribus)
[α] = littera addita in lacuna (ab editoribus)
<…> = lacuna coniecturalis
[…] = lacuna in manuscripto
{α} = littera deleta (ab editoribus)
·α‚ = littera deleta (a scribis)
ˑ = littera incerta
INDEX ORATIONUM APUD CODICEM HEIDELBERGENSEM
ταῦτα περιέχει ἡ βίβλος αὕτη Θεοδώρου γραφεῖσα χειρί
Λυσίου Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογίαν
α
τοῦ αὐτοῦ Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιµαζοµένῳ ἀπολογία
τοῦ αὐτοῦ Ἐπιτάφιο˝\Ĝ/ τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς
β
τοῦ αὐτοῦ ∆ηµοσίων ἀδικηµάτων
Ἀλκιδάµαντος Περὶ τῶν τοὺς γραπτοὺς λόγους γραφόντων
γ
τοῦ αὐτοῦ Περὶ τῆς δηµεύσεως τοῦ Νικίου ἀδελφοῦ ἐπίλογος
τοῦ αὐτοῦ Ὀδυσσέως κατὰ Παλαµήδου προδοσίας
δ
τοῦ αὐτοῦ Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρηµάτων πρὸς τὸ
Ἀντισθένους Αἴαντα
ε
δηµόσιον
τοῦ αὐτοῦ Ὀδυσσέα
Ĵ
τοῦ αὐτοῦ Ὑπὲρ Πολυστράτου
∆ηµάδου Ὑπὲρ τῆς δωδεκαετίας
ζ
τοῦ αὐτοῦ ∆ωροδοκίας ἀπαράσηµος ἀπολογία
Λυσίου Πρὸς Σίµωνα ἀπολογία
η
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ τῶν σιτοπωλῶν
τοῦ αὐτοῦ Περὶ τραύµατος ἐκ προνοίας περὶ οὗ καὶ πρὸς ὅν θ
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Παγκλέωνος ὅτι οὐ Πλαταιεύς
τοῦ αὐτοῦ Ὑπὲρ Καλλίου ἱεροσυλίας ἀπολογία
ι
τοῦ αὐτοῦ Πρὸς τὴν εἰσαγγελίαν περὶ τοῦ µὴ δίδοσθαι τῷ
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Ἀνδοκίδου ἀσεβείας
ια
ἀδυνάτῳ ἀργύριον
τοῦ αὐτοῦ Ἀρεοπαγιτικός Ὑπὲρ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία
ιβ
τοῦ αὐτοῦ ∆ήµου καταλύσεως ἀπολογία
τοῦ αὐτοῦ Κατηγορία πρὸς τοὺς συνουσιαστὰς κακολογιῶν ιγ
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Νικιδίου ἀργίας
τοῦ αὐτοῦ Περὶ τοῦ στρατιώτου
ιδ
τοῦ αὐτοῦ Περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιµασίας
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Θεοµνήστου
ιε
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Ἐπικράτους καὶ τῶν συµπρεσβευτῶν
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Θεοµνήστου
ιĴ
ἐπίλογος
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Ἐρατοσθένους τοῦ γενοµένου τῶν τριάκοντα ιζ
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Ἐργοκλέους ἐπίλογος
ὃν αὐτὸς εἶπε Λυσίας
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Φιλοκράτους ἐπίλογος
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως
ιη
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Νικοµάχου γραµµατέως εὐθυνῶν κατηγορία
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Ἀλκιβιάδου λειποταξίου
ιθ
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Φίλωνος δοκιµασίας
τοῦ αὐτοῦ Κατὰ Ἀλκιβιάδου ἀστρατίας
κ
Γοργίου Ἑλένης ἐγκώµιον
σοὶ δόξα, σῶτερ, τῷ συνεργῷ τῶν πόνων
3
κα
κβ
κγ
κδ
κε
κĴ
κζ
κη
κθ
λ
λα
λβ
λγ
λδ
λε
λĴ
λζ
λη
Lys. 1,1
ΛΥΣΙΑΣ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΦΟΝΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
1. Περὶ πολλοῦ ἂν ποιησαίµην, ὦ ἄνδρες, τὸ τοιούτους ὑµᾶς ἐµοὶ δικαστὰς περὶ τούτου τοῦ
πράγµατος γενέσθαι, οἷοίπερ ἂν ὑµῖν αὐτοῖς, εἰ ἦτε τοιαῦτα πεπονθότες· εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι, εἰ τὴν αὐτὴν
γνώµην περὶ τῶν ἄλλων ἔχοιτε, ἥνπερ περὶ ὑµῶν αὐτῶν, οὐκ ἂν εἴη ὅστις οὐκ ἐπὶ τοῖς γεγενηµένοις
ἀγανακτοίη, ἀλλὰ πάντες ἂν περὶ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδευόντων τὰς ζηµίας µικρὰς ἡγοῖσθε.
_________
⁄⁄ X η Π1Π2. (Tit.) Harp. (Ι) µ 30 K. (= 205,4s. Dind.) s.v. µέταυλος (§17) Λυσίας ἐν τῇ ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογίᾳ, Io. Syc.
schol. Hermog. RhG VI 458,18-20 Walz (de τοῦ δ’ αὖ µὴ δοκοῦντος µέν, ὄντος δέ) δείκνυσι δὲ τοῦτο σαφῶς ὁ κατὰ Ἀριστογείτονος
λόγος, κακῆς ἐπιτροπῆς, καὶ ἡ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία, Synt. An. Gr. (I) I 169,30s. Bekk. ἐν τῇ περὶ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου
ἀπολογίᾳ, (II) 176,27s. Λυσίας ἐν τῇ ἀπολογίᾳ ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου. Cf. et Harp. (ΙΙ) α 262 K. (= 66,5 Dind.) s.v. αὐθέντες (sed
vd. Cyr. (vg) αυθ 6 Dr., Syn. α 1085 Cunn., Phot. α 3161 Th., Sudam α 4426 A., necnon Phryn. Ecl. 89, Syn. α 2398 Cunn., Phot. α 3160
Th.) Λυσίας ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους (= fr. 177 = 481 Carey), at in oratione nostra αὐθέντες non exstat ⁄⁄ Tit. Λυσίας X Harp. Io.
Syc. An. Gr. : -ίου η ⁄ ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου X Harp. (Ι), An. Gr. (II) : ὑπὲρ τ- Ἐ- (sic!) Harp. (II) : περὶ Ἐ- φ- HTo An. Gr. (I) :
(ἀ≥πολογία) περὶ τοῦ Ἐ- φ- Π2 (sub fine) : om. P ⁄⁄ 2 εἰ ἦτε α : εἴητε Fabricius, Anon. Ludg., edd. pll., fort. recte : ἦτε Corais (in schedis) ⁄⁄ 3
γνώµην περὶ α : γν- <καὶ> π- Reiske ⁄ οὐκ ἐπὶ τοῖς γεγενηµένοις X : ἐ- τ- γ- οὐκ η ⁄⁄ 4 ἀγανακτοίη codd. pll. (Ppc) : -κτήσειε H : -κτείση
PacW ⁄ πάντες α : πάσας Weidner ⁄ περὶ τῶν codd. pll. : τ- π- To ⁄ τὰ om. D ⁄ τὰς ζηµίας α : τ- <µεγίστας> ζ- Reiske : <πάσας>
τ- ζ- Leutsch ⁄ µικρὰς Xpc : µακρὰς codd. pll. (Xac DRAfη) ⁄ ἡγοῖσθε codd. pll. : ἡγεῖσθαι P.
_________
Defensio fit Euphileti contra δίκην φόνου Eratosthenis (quem ille µοιχόν cepit), fortasse in Delphinio (cf. Dem. 23,74 et §30 ubi ἐκ τῆς
στήλης τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου et αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ τῷ ἐξ Ἀρείου πάγου Areopagum manifesto excipiunt) ubi ἐφέτας non δικαστάς
sedere opinaverunt plerique (vd. nuper Todd 2007, 45s.); de iusta nece vd. IG I3 104 et Dem. 23,37, 53-60. de temporibus non liquet (ideo
403-380 a.C.), at vd. Lys. 13,66 (399 a.C.: terminus ante quem?), ubi Agoratus ἐλήφθη µοιχός· καὶ τούτου θάνατος ἡ ζηµία ἐστίν. iudicii
exitus quidem incertus: lex autem erat Solonis τούτου µὴ καταγιγνώσκειν φόνον, ὃς ἂν ἐπὶ δάµαρτι τῇ ἑαυτοῦ µοιχὸν λαβὼν ταύτην τὴν
τιµωρίαν ποιήσηται (§30) ⁄⁄ hunc Eratosthenem alium esse ac ille tyrannus ex triginta qui Polemarcum Lysiae fratrem capite damnavit
ipsumque Lysiam fugavit fere certum est (cf. Thalheim 1913, XXXIII, Dal Santo 1958, IXs.; Kapparis 1993; Todd 2000, 15, 2007, 43;
contra, sine firmis argumentis, nuper Avery 1991); fictam orationem frustra putaverunt Perotti 1989/1990 et Porter 1997 (vd. Todd 2007,
57) ⁄⁄ ad Euphileti simplicitatis †ĒęĚęēÛċė cf. Apul. Met. IX 16-25, Charit. I 1, Boccaccio, Dec. g. 7, Chaucer, Miller’s tale, G. de
Maupassant, Bel-Ami II cap. 8 ⁄⁄ ad muliebrem perfidiam cf. e.g. Semon. fr. 7,110s. W.2, Ar. Th. 466-532 ⁄⁄ ad Lysiacam exordiorum
varietatem vd. Dion. Hal. Lys. 17 ⁄⁄ orationis constructio: §§1-3 exordium (adlocutio ad iudices); §§4s. praepositio; §§6-26 narratio
(prolegomena, suspiciones, deprehensio, necis expositio); §§27-36 argumentatio (leges περὶ µοιχείας, περὶ φόνου, περὶ βιαίων); §§37-46
confutatio (dolosae praemeditationis refutatio); §§47-50 epilogus et peroratio ⁄⁄ ad ‘locum indignationis’ qui dicitur, per quem Lysias
(Euphiletus) iudices adloquitur ut de hac re velut de suapte ipsa iudicent, vd. Cic. Inv. I 105 quartus decimus locus est, per quem petimus
ab iis, qui audiunt, ut ad suas res nostras iniurias referant; si ad pueros pertinebit, de liberis suis cogitent; si ad mulieres, de uxoribus; si
ad senes, de patribus aut parentibus ⁄ ad Euphileti fiduciam se omnibus sententiis absolutum iri vd. Mantithei spes in or. 16 ⁄⁄ 1s. Dem.
54,42 ἀξιῶ τοίνυν ὑµᾶς, ὦ ἄνδρες δικασταί, πάνθ᾽ ὅσ᾽ ἐστὶν δίκαι᾽ ἐπιδείξαντος ἐµοῦ καὶ πίστιν προσθέντος ὑµῖν, ὥσπερ ἂν αὐτὸς
ἕκαστος παθὼν τὸν πεποιηκότ᾽ ἐµίσει, οὕτως ὑπὲρ ἐµοῦ πρὸς Κόνωνα τουτονὶ τὴν ὀργὴν ἔχειν, necnon Isocr. 15,23 καίτοι χρὴ τοὺς νοῦν
ἔχοντας τοιούτους εἶναι κριτὰς τοῖς ἄλλοις, οἵων περ ἂν αὐτοὶ τυγχάνειν ἀξιώσειαν, 19,51, Dem. 21,108, 225 δεῖ τοίνυν τούτοις βοηθεῖν
ὁµοίως ὥσπερ ἂν αὑτῷ τις ἀδικουµένῳ, 45,87 ⁄ ad περὶ πολλοῦ ποιησαίµην … τοιούτους … οἷοίπερ cf. 2,75 µόνην δ᾽ ἄν µοι δοκοῦµεν
ταύτην τοῖς ἐνθάδε κειµένοις ἀποδοῦναι χάριν, εἰ τοὺς µὲν τοκέας αὐτῶν ὁµοίως ὥσπερ ἐκεῖνοι περὶ πολλοῦ ποιοίµεθα, τοὺς δὲ παῖδας
οὕτως ἀσπαζοίµεθα ὥσπερ αὐτοὶ πατέρες ὄντες, ταῖς δὲ γυναιξὶν εἰ τοιούτους βοηθοὺς ἡµᾶς αὐτοὺς παρέχοιµεν, οἷοίπερ ἐκεῖνοι ζῶντες
ἦσαν ⁄ ad τοιούτους … οἷοίπερ vd. et 21,25 µηδαµῶς, ὦ ἄνδρες δικασταί· ἀλλ᾽ ἀποψηφισάµενοι τοιούτοις ἡµῖν χρῆσθε πολίταις οἵοισπερ
ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ, 25,2, 30,28 ⁄ ad περὶ τούτου τοῦ πράγµατος vd. §43 σκέψασθε δὲ παρ᾽ ὑµῖν αὐτοῖς οὕτως περὶ τούτου τοῦ
πράγµατος, necnon in exordio 23,1 Πολλὰ µὲν λέγειν, ὦ ἄνδρες δικασταί, περὶ τουτουὶ τοῦ πράγµατος οὔτ᾽ ἂν δυναίµην οὔτε µοι δοκεῖ
δεῖν· ⁄⁄ 1 περὶ πολλοῦ … ποιεῖσθαι 11x ap. Lys. notabilis allitteratio quae dicitur περὶ πολλοῦ ποιησαίµην (cf. et περὶ … πράγµατος …
οἷοίπερ … πεπονθότες); cf. §26 περὶ ἐλάττονος … ἐποιήσω ⁄ ὦ ἄνδρες 247x ap. Lys. (ὦ ἄνδρες δικασταί 193x, ὦ βουλή 56x [ad
βουλευτάς in orr. 16, 24, 31; ad Ἀρεοπαγίτας in orr. 3, 4, 7, fr. 210 Carey], ὦ Ἀθηναῖοι 7x [§§6s., 4x in or. 34, 1x in fr. 279 Carey]); in or.
1 ὦ ἄνδρες (sine δικασταί: 24x) et ὦ Ἀθηναῖοι (§6) tantum ⁄ exquisita ὑµᾶς et ἐµοί coniunctio ⁄⁄ 2s. 25,20 ἀλλὰ τὴν αὐτὴν κατελθόντες
περὶ ἡµῶν γνώµην ἔχετε, ἥνπερ φεύγοντες περὶ ὑµῶν αὐτῶν εἴχετε, 2,13 ἀλλὰ τὴν αὐτὴν εἶχον γνώµην ἥνπερ πρότερον, 15,12 ὑµᾶς δὲ
χρὴ τὴν αὐτὴν γνώµην ἔχοντας τὴν ψῆφον φέρειν, ἥνπερ ὅτε ᾤεσθε πρὸς τοὺς πολεµίους διακινδυνεύσειν, 21,19 δέοµαι οὖν ὑµῶν, ὦ
ἄνδρες δικασταί, τὴν αὐτὴν νῦν περὶ ἐµοῦ γνώµην ἔχειν ἥνπερ καὶ ἐν τῷ τέως χρόνῳ, 24,21 δέοµαι πάντων τὴν αὐτὴν ἔχειν περὶ ἐµοῦ
διάνοιαν, ἥνπερ καὶ πρότερον, fr. 424 Carey τὴν αὐτὴν γνώµην ἔχειν δικάζοντας ἄξιον ἥνπερ νοµοθετοῦντας | (τὴν αὐτὴν) γνώµην ἔχειν
50x ap. Lys. ⁄ ἡ αὐτὴ γνώµη 21x ap. Lys. ⁄⁄ 2 γενέσθαι 57x ap. Lys. infinitum ut subst. 11x ap. Lys. (in exordio: vd. 4,1 Θαυµαστόν γε, ὦ
βουλή, τὸ διαµάχεσθαι περὶ τούτου et 17,1 διὰ τὸ βούλεσθαί µε ἄξιον εἶναί τινος ⁄ ὑµεῖς αὐτοί 37x ap. Lys.; ὑµῖν αὐτοῖς ad őĖęÛ se
adiungit ⁄ et εἰ ἦτε et εἴητε hic tantum ap. Lys. (εἴητε 1x ap. Andoc. Red. 6,7 ὧν ἕνεκα, ὦ Ἀθηναῖοι, εἰ ἀνθρωπίνως περὶ ἐµοῦ γιγνώσκοιτε,
εἴητε ἂν ἄνδρες εὐγνωµονέστεροι, 6x ap. Xen., 3x ap. Dem.). sed ad οἷοίπερ ἄν ex γενέσθαι facile ἐγένεσθε subaudias ut chiasmum
quendam efficias: ἂν ποιησαίµην (A) … τὸ … γενέσθαι (= εἰ γένοισθε: B), οἷοίπερ ἂν (ἐγένεσθε: B1) … εἰ ἦτε (A1) ⁄ ad τοιαῦτα
4
πεπονθότες cf. 3,20 ἐµοῦ δὲ πολλοὶ καταγελάσονται τοιαῦτα πάσχοντος, 12,98 εἰ δὲ ἐδυστυχήσατε καὶ τούτων ἡµάρτετε, αὐτοὶ µὲν ἂν
δείσαντες ἐφεύγετε µὴ πάθητε τοιαῦτα οἷα καὶ πρότερον ⁄ εὖ γὰρ οἶδ’ ὅτι hic tantum ap. Lys. (cf. Dem. 18,174, Aeschin. 1,25) ⁄⁄ 3s. Dem.
40,11 ἐπὶ µὲν τοῖς γεγενηµένοις ἠγανάκτει καὶ βαρέως ἔφερεν, Timae. FGrHist 566 F 164,456(3) διὸ καὶ τοῦ ∆ιὸς ἀγανακτήσαντος ἐπὶ
τοῖς γεγενηµένοις, necnon Isocr. Arch. 47 ἐπὶ µὲν τοῖς γεγενηµένοις ἂν λυπηθεῖµεν ⁄ ἐπὶ τοῖς γεγενηµένοις ad adulterium magis quam ad
necem spectare videretur, nisi Lysias (Euphiletus) consilio rem in ambiguo reliqueret (vd. et τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδευόντων, §2 τούτου …
τοῦ ἀδικήµατος, §3 τοὺς τῶν τοιούτων ἔργων αἰτίους) ⁄ ad ἄν apo koinou ut dicitur usurpatum (ἂν εἴη et (ἂν) ἀγανακτοίη) cf. Antipho
5,15 εὖ γὰρ ᾔδεις ὅτι οὐδεὶς ἂν ἦν σοι ὃς ἐκεῖνον τὸν ὅρκον διοµοσάµενος ἐµοῦ κατεµαρτύρησεν, aliter Plat. Resp. 360b οὐδεὶς ἂν
γένοιτο ὃς ἂν µείνειεν κτλ. ⁄ vd. allitterationem quae dicitur γεγενηµένοις ἀγανακτοίη ⁄⁄ 3 περὶ τῶν ἄλλων 7x, περὶ ὑµῶν αὐτῶν 3x ap.
Lys.: ut masculinum genus hic interpretandum ⁄ ἥνπερ scil. ἂν ἔχοιτε ⁄ οὐκ ἂν εἴη ὅστις hic tantum ap. Lys. ⁄⁄ 4 §31 καὶ οὕτω σφόδρα ὁ
νοµοθέτης ἐπὶ ταῖς γαµεταῖς γυναιξὶ δίκαια ταῦτα ἡγήσατο εἶναι, ὥστε καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ταῖς ἐλάττονος ἀξίαις τὴν αὐτὴν δίκην
ἐπέθηκε. καίτοι δῆλον ὅτι, εἴ τινα εἶχε ταύτης µείζω τιµωρίαν ἐπὶ ταῖς γαµεταῖς, ἐποίησεν ἄν. νῦν δὲ οὐχ οἷός τε ὢν ταύτης ἰσχυροτέραν
ἐπ᾽ ἐκείναις ἐξευρεῖν, τὴν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ἠξίωσε γίγνεσθαι, Dem. 21,92 εἰ γὰρ ἀτιµία καὶ νόµων καὶ δικῶν καὶ πάντων
στέρησις ἐκείνου τἀδικήµατος προσήκουσ᾽ ἐστὶν δίκη, τῆς γ᾽ ὕβρεως µικρὰ θάνατος φαίνεται, cf. et [Andoc.] 4,4, Cic. Prov. cons. 26 ⁄
ἀγανακτεῖν 16x ap. Lys. ⁄ §2 οὕτως, ὦ ἄνδρες, ταύτην τὴν ὕβριν ἅπαντες ἄνθρωποι δεινοτάτην ἡγοῦνται ⁄ 7,33 καίτοι πάντες ἂν
ὁµολογήσαιτε, 18,17 νυνὶ δὲ πάντες ἂν ὁµολογήσαιτε ⁄ §29 καὶ ταύτην ἔλαβον τὴν δίκην, ἣν ὑµεῖς δικαιοτάτην εἶναι ἡγησάµενοι τοῖς τὰ
τοιαῦτα ἐπιτηδεύουσιν ἐτάξατε, 14,26 καίτοι ποῖόν τινα χρὴ αὐτὸν ὑφ᾽ ὑµῶν νοµίζεσθαι εἶναι, ὅστις κἀκείνῳ τοιαῦτ᾽ ἐπιτηδεύων
διεβέβλητο, ὃς τοὺς ἄλλους ταῦτ᾽ ἐδίδασκε; ⁄ περὶ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδευόντων scil. de adulteris (cf. §29) quorum naturaliter
Eratosthenes quoque (cf. §16) ⁄ §3 περὶ µὲν οὖν τοῦ µεγέθους τῆς ζηµίας ἅπαντας ὑµᾶς νοµίζω τὴν αὐτὴν διάνοιαν ἔχειν, καὶ οὐδένα
οὕτως ὀλιγώρως διακεῖσθαι, ὅστις οἴεται δεῖν συγγνώµης τυγχάνειν ἢ µικρᾶς ζηµίας ἀξίους ἡγεῖται τοὺς τῶν τοιούτων ἔργων αἰτίους,
7,26 καίτοι οὐ δήπου τὰς µὲν µικρὰς ζηµίας οὕτω περὶ πολλοῦ ποιοῦµαι, τοὺς δὲ περὶ τοῦ σώµατος κινδύνους οὕτω περὶ οὐδενὸς ἡγοῦµαι
⁄ in τὰς ζηµίας µικράς notabilis rerum commutatio per quam reus poenas nimis lenes esse arguit (cum ipse re vera Eratostheni mortem
denuntiaret); µακράς autem si retineas pro ‘nimis lentas’ necesse est ut accipias.
_________
1.1. Sarebbe per me di fondamentale importanza, signori della corte, che nel giudicare di questa
vicenda voi assumeste lo stesso atteggiamento che avreste verso voi stessi, se aveste patito le stesse
pene. Perché io so bene che, se aveste nei confronti degli altri la stessa disposizione d’animo che avete
per voi stessi, non vi sarebbe chi non si indignerebbe di quanto è accaduto, e tutti anzi riterreste sin
troppo miti le pene previste per coloro che praticano azioni del genere.
_________
Si tratta dell’esordio, caratterizzato dalla consueta grazia etopeica, della prima orazione di Lisia. I dubbi sulla reale funzione giudiziaria
dell’orazione, sollevati soprattutto da Perotti 1989/1990 e da Porter 1997, sulla base di varie considerazioni (tra cui i ‘nomi parlanti’
Eufileto = “beneamato” ed Eratostene = “forte in amore”), sono stati anche di recente fugati (cf. Todd 2007, 57).
1 περὶ πολλοῦ: “moltissimo”, locuzione avverbiale con il gen. di stima; περί (“intorno, presso” con il gen. partitivo, il dat. locativo e
l’acc. di direzione o di estensione; qui nella sua accezione di “superiorità”, condivisa con ὑπέρ [Schwyzer II 499-505, Pieraccioni
§186,13]) muove dalla stessa rad. (*per´-?: cf. anche παρά e πρό) di lat. prior, primus, pridem, gr. πρόκα, πρόµος, πρόσθεν, πρόσω,
πρότερος, πρῶτος e forse πρίν (forma già om. e soprattutto ion.-att., gort. πρειν, locr. φρίν). Quanto a πολλοῦ è qui gen. n. sing. di πολύς,
πολλή, πολύ, agg. a 3 uscite della II classe, da una presumibile rad. (iperproduttiva in gr., specie come primo elemento di composti)
*polw-/*pelw, ai. purú- (altri pensa a *pel´1-/*ple#- di πίµπληµι, etc.), anche se in realtà l’alternanza πολ-/πολλ- non è ben chiara
[Lejeune §126; Chantraine, Morph. §110, DELG 927; Pieraccioni §117; Beekes, EDG 1220s.].
ἄν: è forma ion.-att. (ma anche arc.), dove il gruppo occ. ha κᾱ e la lingua epica, con lesb., tess. e cipr. κε(ν) – con cui ἄν può trovarsi
correlato e persino accoppiato già nei poemi omerici (cf. e.g. Il. XI 187, Od. V 361) – della particella modale, che compare nelle
proposizioni principali e subordinate con il cong. (cui aggiunge un’ulteriore sfumatura di eventualità), con l’ott. (cui aggiunge un’ulteriore
sfumatura di possibilità o desiderio, come qui, o cui conferisce il valore del ‘condizionale di cortesia’: cf. Od. XVIII 166 κεν εἴποιµι,
XXII 262 κεν ἐγὼν εἴποιµι, etc.), o, più recentemente (benché già in Hom.) con l’indicativo (nel periodo ipotetico dell’irrealtà). Il
rapporto etimologico tra ἄν e κε(ν) è oscuro, anche se si è pensato che ἄν sia nato da *κάν (< *kn8, grado 0 di *ken > κεν, dimostrativo) e
da un erronea divisio verborum in sequenze come οὐκ ἄν (in realtà *οὐ κάν) ed εἰκ ἄν (*εἰ κάν) [Chantraine, DELG 82] o forse da
*kwen/*kwn8, indefinito [Palmer, GL 67s.].
ποιησαίµην: ott. aor. med. 1a pers. sing. da ποιέω (tema ποιϝ-, come mostrano le forme arg. ποίϝε#hε, ποιϝέσανς), “fare”, “fabbricare”,
“produrre”, “creare ex novo” (con tutti i preverbi; tra i derivati, ποίησις, ποίηµα, ποιητής, tra i composti, λογοποιός, etc.) [Chantraine,
DELG 922s.; Beekes, EDG 1216]. L’ott. (modo del desiderio e della possibilità) è caratterizzato da un suffisso *-je#-/*-j´-: nella con.
atem., -ιη- formava il sing. (es. ε-ἴη-ν, ε-ἴη-ς, ε-ἴη, lat. s-ie#-m, s-ie#-s, s-ie#-t, ai. s-ya#-m, etc.), -ῑ- (davanti a cons.) e -je- (davanti a voc.) il
pl. (es. ε-ἶ-µεν, ε-ἶ-τε, ε-ἶ-εν, lat. s-i#-mus, s-i#-tis, s-i-ent), mentre in quella tem. ι- si univa semplicemente alla voc. tem. di timbro -ο- (es.
ἀπολ-ο-ί-µην, ἀπόλ-ο-ι-ο, ἀπόλ-ο-ι-ο, etc.) o, negli aoristi sigmatici, al suffisso -σα- [Chantraine, Morph. §§310-313, Pieraccioni §209].
5
Questo, poi, il quadro delle desinenze dei verbi greci [Chantraine, Morph. §§338-355, Pieraccioni §§211-231]:
nr.
pers.
sing. 1
2
3
pl.
1
2
3
du.
casi
1
2
3
desinenze primarie
(tempo presente)
attivo
medio
-µι (< *-mi)
-σι (< *-si), -εις
-τι (< *-ti), -ει
-µεν, -µες
-τε
-ντι, -ᾱσι
(<
*-enti/*-onti/
*-n8ti),
-τον (ai. -tam)
-τον (ai. -tah≥)
attivo
tempi storici
-µαι (< *-ai) -ν, -α (< *-m8)
-σαι (< *-soi) -ς (< *-s)
-ται (< *-toi) -τ (< *-t)
-µε(σ)θα
-µεν, -µες
(< *-medh´2)
-σθε
-τε
-νται, -αται
-ν, -εν (< *-ent/
(< *-ontoi/
*-ont/*-nt), -σα
*-ntoi)
ν
-µεθον (5x)
-σθον
-σθον
desinenze secondarie
(tempo passato e modo ottativo)
medio
perfetto
tempi storici
-α (< *-a)
-µην
-θα (< *-tha), -ς -σο
-ε
-το
-µε(σ)θα
-µεν, -µες
-τον
-την (ai. -ta#m)
-σθε
-ᾱσι (e -ᾰσι)
-τε
-ντο, -ατο
(< *-onto/
*-n8to)
-σθε
-νται, -αται
(< *-ontoi/
*-ntoi)
-τον
-τον
-σθον
-σθην
-σθον
-σθον
ὦ: esclamazione (di origine certamente spontanea) indicante stupore, ammirazione, indignazione o dolore, e forma di allocuzione + voc.,
come qui (cf. la forma bisillabica ὠή e quella polisillabica, richiamo ritmico per rematori, ὠόπ, ὠοπόπ); forma un verbo ὤ-ζω, “gridare”,
“fare oh” [Chantraine, DELG 1297; Beekes, EDG 1675].
ἄνδρες: voc. pl. dalla rad. *nr8- (ai. na# dal tema nar-, osc. ner-, gall. ner, etc.), con un ἀ- forse protetico, forse alternante, che occorre in
arm. ayr; declinazione apofonica con inserto di δ epentetico al grado zero: ἀνήρ, ἀν-δ-ρός, ἀν-δ-ρί, ἀνέρα, ἄνερ, ἀνέρες, ἀν-δ-ρῶν, ἀν-δράσι, per sviluppo -ρᾰ- della sonante, ἄν-δ-ρας, ἀνέρες; l’attico ha generalizzato le forme al grado zero ἄνδρα, ἄνδρες, mentre i poemi
omerici utilizzano le une o le altre – anche ἀνέρος, ἀνέρι, ἀνέρων, ἀνέρε – iuxta metrum [Chantraine, Morph. §75, Pieraccioni §83]).
Qui nella forma di allocuzione ὦ ἄνδρες (per cui vd. mantissa di commento).
Questo, poi, il quadro delle desinenze del sistema nominale greco [Chantraine, Morph. §§11-61, Pieraccioni §§17-58]:
decl. tem. in -a
decl. tem. in -o
decl. atem.
sing.
nom. -ᾰ, -ᾱ/-η,
(m. -α(ς)/-ης)
du.
-ᾱ, -ω
pl.
-αι
sing.
-ος, -ον
du.
-ω
sing.
-, -ς
-ων
-ος (<
-οιν
*-es/-os/-s)
-ας/-ης
-αιν, -οιν -ῶν, -εων, -άων, -ᾶν, -αν
(m. -ου, -εω, -αο, -α)
dat.
-ᾳ/-ῃ
-αιν, -οιν -αις, -αισι, -ῃσι, -ασι, -ησι -ῳ, -οι
-οι(ι)ν -οις, -οισι
acc.
-αν/-ην
-ᾱ, -ω
-ω
-ᾱς, -αις, -ανς
-ου, -ω, -οο, -οι(ο) -οιν
(< *-osyo)
pl.
-οι, -α (< *-´)
gen.
voc.
perfetto
-µαι
-σαι
-ται
-µε(σ)θα
-ον
-ι (<
*-ei/-oi/-i)
-ους, -οις, -ως, -ονς, -α -α, -ν (<
(< *-´)
*-m8)
-οι, -α (< *-´)
-, -ς
du.
pl.
-ε (<
-ες, -α (<
*-e#/-e() *-´)
-οιν
-ων
-σι, -εσσι
-ε (<
-ας (<
*-e#/-e() *n8s), -νς, -ες
-ᾰ, -ᾱ/-η
-ᾱ, -ω
-αι
-ε, -ος
-ω
-ε (<
-ες, -α (<
*-e#/-e() *-´)
La cosiddetta decl. attica (in realtà anche ionica), che risulta da metatesi di quantità, è in realtà una decl. tem. in -o del tutto regolare: es.
sing. λεώς (< ληός), λεώ (< ληοῦ), λεῴ (< ληῷ), λεών (< ληόν), λεώς (< ληός), du. λεώ (< ληώ), λεῴν (< ληοῖν), pl. λεῴ (< ληοί), λεών (<
ληῶν), λεῴς (< ληοῖς), λεώς (< ληούς), λεῴ (< ληοί): da notare che il voc. è sempre uguale al nom., che l’accento resta sempre nella
posizione in cui si trovava prima della metatesi, e che gli ossitoni mantengono l’acuto anche ai casi obliqui. I monosillabi della III decl.
hanno l’acc. sing. e il nom. e l’acc. du. e pl. baritoni (es. πόδα, πόδε, πόδες, πόδας), e gli altri casi ossitoni. Il vocativo faceva
originariamente risalire indietro l’accento (es. πάτερ, θύγατερ, etc.).
τό: art. al n. sing., qui a sostantivare l’inf. aor. γενέσθαι. L’art. muove dal dimostrativo *so (m.), *sa# (f.), *to (n.) > ὅς, ἁ (> ἡ), τό: ὅς, da
non confondere con l’omografo e omofono pronome relativo, passò poi a ὁ, mentre in ion.-att. (e poi in arc. cipr. lesb. tess. cret.) il plurale
τοί/ταί venne modificato nella forma analogica con il sing. οἱ/αἱ [Chantraine, Morph. §134, Pieraccioni §§144s.]. In Omero l’articolo ha
quasi sempre l’antico valore dimostrativo, in ionico il dimostrativo può avere valore relativo; altrimenti il pron. rel. muove da una rad.
*jo-/*ja#- > ὅς, ἅ/ἥ, ὅ (da non confondere con l’ὅς determinativo). In gr. jod iniziale dà luogo a ζ- (es. ζυγόν, lat. iugum) o ad aspirazione.
τοιούτους: acc. m. pl. da τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο (in séguito -ον), “tale”, composto da τοῖος, -α, -ον (“tale” [Chantraine, Form. 45s.,
DELG 1123]) + οὗτος, dimostrativo di 2a pers. Il dimostrativo di 1 pers. è ὅδε, ἥδε, τόδε (“questo”), da *so (m.), *sa# (f.), *to (n.) (la
stessa rad. che darà vita all’articolo ὅ(ς), ˮ (> ἡ), τό) [Chantraine, Morph. §§134, 136, Pieraccioni §§144s.] e δέ, quello di 2 pers. è
appunto οὗτος, αὕτη, τοῦτο (da *so-u-to, etc.) [Chantraine, Morph. §135, Pieraccioni §§147s.], quello di 3 pers. è (ἑ)κεῖνος (dalla
particella dimostrativa *ke- + il pron. dimostrativo *ἔνος, asl. onu(, umbr. enom, itt. eni-, cf. Ar. Ach. 172 εἰς ἔνην, “dopodomani” e ὁ
δεῖνα < *τὰ δὲ ἔνα), eol. κῆνος, dor. τῆνος (dalla particella τῆ + *ἔνος) [Chantraine, Morph. §138, Pieraccioni §149]; non è invece
propriamente un dimostrativo, ma piuttosto un anaforico αὐτός (forse da αὖ, avv. indicante ripetizione, + *so, *sa#, *to). I composti greci
possono dividersi in diretti (esocentrici, che hanno in sé il proprio significato, per es. γλυκύµαλον, τράπεζα) e indiretti (essocentrici),
copulativi (per es. δώδεκα) e determinativi, a loro volta distinti in attributivi (per es. ἀκρόπολις) e di dipendenza (per es. ∆ιίφιλος)
[Heilmann §§206-213].
6
ὑµᾶς: acc. pl. del pron. pers. di 2a pers. pl., qui accostato enfaticamente ad ἐµοί, dat. sing. del pron. pers. di 1a pers. sing. I pronomi
personali sono, per la 1a pers. (sing. e pl.) ἐγώ al nom., e quindi dal tema *me(/e#-, µε (lat. me#) e con protesi ἐµέ; gen. om. ἐµεῖο, ἐµέο, ion.
(e om.) ἐµεῦ, µευ, att. ἐµοῦ e µου, dor. ἐµέος, beot. ἐµοῦς, eol. ἐµέθεν (con desinenza -θεν di abl.); dat. ἐµοί e µοι, dor. ἐµίν, tarant. ἐµίνη;
pl. dalla rad. *n8s-(me), acc. eol. ἄµµε, dor. ˮµέ, ion. ἡµέ-ας, att. ἡµᾶς, da cui i nom. eol. ἄµµες, dor. ˮµές, ion.-att. ἡµε-ες > ἡµεῖς; gen.
eol. ἀµµέων, dor. ˮµέων e ˮµῶν, ion. ἡµέων, om. ἡµείων ed ἡµέων (disillabico), att. ἡµῶν; dat. eol. ἄµµι(ν), dor. ˮµίν e ˮµῖν, ion.-att.
ἡµῖν; du. nom. acc. νώ (ai. gen. dat. nau, gat. na#), νῶι e νῶε; gen. dat. νῶιν e νῷν (att.); il nom. si forma da un tema isolato, ἐγώ (lat. ego),
spesso ampliato da particelle enfatiche, ion.-att. ἔγωγε (con ritrazione dell’accento), lac. ἐγώνγα, beot. ἱώνγα (cf. itt. amu-g, got. mi-k),
dor. e om. ἐγών, lesb. ἔγων, beot. ιων, lac. εγωνη, beot. ἰωνει [Chantraine, Morph. §§147-151, Pieraccioni §§130-133]; per la 2a pers.
(sing. e pl.) dalla rad. *teuª-/*tu#/u(- (dor. τ̢, beot. το̢), talora con particella rafforzativa -ν(η) (vd. ἐγών(η), beot. τούν, lac. τούνη) ed
eccezionale quantità lunga di υ (τ̚νη); l’att. σύ è analogico dall’acc. σε < *twe (dor. τε, τυ, τίν, forse per analogia di µιν e νιν); gen. σοῦ
(om. σεῖο e σέο, ion. σεῦ, eol. σέθεν [con desinenza -θεν di abl.], dor. τευ, τεος, τεῦς, τεοῖο, τεοῦ, τεοῦς), dat. σοί e σοι (dor. τοι e σοί e
τίν, nonché τίνη e τείν); pl. dalla rad. *(y)u#s-(me), acc. eol. ὔµµε, dor. ̘µέ, ion. ̘µέ-ας, att. ̘µᾶς, da cui i nom. eol. ὔµµες, dor. ̘µές, cret.
̘µεν, ion.-att. ̘µε-ες > ̘µεῖς; gen. eol. ὐµµέων, dor. e ion. ̘µέων, om. ̘µείων e ̘µέων (disillabico), att. ̘µῶν; dat. eol. ὔµµι(ν), dor.
̘µίν, ion.-att. ̘µῖν; du. nom. acc. σφώ e talvolta σφῶϊ; gen. dat. σφῶιν e σφῷν [Chantraine, Morph. §§152-154, Pieraccioni §§134s.];
per la 3a pers. (sing. e pl.), dalla rad. *sewe-/swe-, gen. om. εἷο, ἕο, ἕθεν, ἑο, εὑ, ion. εὗ, lesb. ϝέθεν, dor. ἑοῦ, beot. ἑοῦς; dat. om. ion. οἷ,
οἱ, ἑοῖ, eol. ϝοι, dor. ϝιν, ϝοι, beot. ἑίν; acc. om. ion. ἑέ, ἕ, ἑ; pl. dat. om. ion. dor. σφί(ν) (da *s- + strum. *-bhi?), att. σφίσι(ν); acc. σφε,
σφέας, σφᾶς; nom. σφεις, σφεῖς; gen. σφεων, σφείων, σφῶν; du. nom. acc. σφωε; gen. dat. σφωιν [Chantraine, Morph. §155-159,
Pieraccioni §§136s.] (per il nominativo si usa di norma l’anaforico αὐτός, -ή, -ό; per l’acc., senza distinzioni di genere e numero, la
lingua poetica usa anche µιν [ion.] e νιν [occ.]). Espressi, i pronomi sono fortemente enfatici. I possessivi sono ἐµός (1 pers. sing.), lesb.
ἄµµος, dor. a̔ µός, nonché ἀµµέτερος, a̓ µέτερος, ἡµέτερος (1 pers. pl.), σός, om. lesb. dor. τεός, beot. τιος (2 pers. sing.), lesb. ὔµµος, dor.
u̔ µός, ὐµµέτερος, u̔ µέτερος (2 pers. pl.), ὅς, ϝός, σφός, ἑός, beot. ιος (3 pers. sing.), σφέτερος (3 pers. pl.). Per il possessivo riflessivo si
usano i genitivi ἐµαυτοῦ, σεαυτοῦ (pl. ἡµέτερος αὐτῶν, ὑµέτερος αὐτῶν), ecc. Per la 3 pers., la prosa attica ha usato ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς,
ἑαυτῶν (collocato tra articolo e nome) per il possessivo riflessivo, αὐτοῦ, αὐτῆς, αὐτῶν (collocato prima dell’articolo o dopo il nome) per
il possessivo non riflessivo [Chantraine, Morph. §§160s., Pieraccioni §142].
δικαστάς: acc. pl. di δικαστής (ion.-att., -άς gr.), nomen agentis in -τής, dalla rad. *deik-/*dik- di δίκη, propria anche di δείκνυµι, ai. diś-,
lat. dicis causa# (‘per modo di dire’, ‘a causa della formula’); il termine, raro nei poemi omerici, indica inizialmente una ‘direzione’ e
quindi una ‘regola’, un ‘uso’, da cui si sviluppa il senso di ‘giustizia’, soprattutto in prospettiva umana (distinta da quella, divina, propria
di θέµις), un àmbito in cui la radice sarà assai produttiva di derivati (il gr. moderno ha mantenuto δίκη, ‘processo’, e δίκαιος, ‘giusto’, con
alcuni derivati) [Chantraine, DELG 283s., Beekes, EDG 334s.].
2 πράγµατος: gen. sing. di πρᾶγµα, nomen rei actae in -µα dalla rad. *per´2-/*pra#- di πράσσω (att. -ττω, ion. πρήσσω, cret. πράδδω;
πράξω, ἔπραξα, πέπραγα [intr.] / πέπραχα [trans.], πέπραγµαι, ἐπράχθην, con prev. ἀνα-, ἀπο-, δια-, εἰσ-, ἐκ-, κατα-, παρα-, συµ-),
“arrivare sino alla meta”, “completare”, “fare”, “far pagare”, nonché di πέρνηµι, πείρω, πέρᾱ. Nella schiera dei composti (cf. ἀπραγία,
πολυπράγµων, ἀπραγµοσύνη, Πραξαγόρας, Πράξιλλα, etc.) e dei derivati spiccano i nomi verbali πρᾶξις e πρᾶγµα, nonché πραγµατεία,
πράκτωρ (che sussistono tutti, con il verbo, in ngr.) [Chantraine, DELG 934s.; Beekes, EDG 1229s.].
γενέσθαι: inf. aor. (rad. tem.) di γίγνοµαι, ion. γίνοµαι, rad. *gen(´1)-/*gon-/*gn-e´1-/*gn-e´3-/*gn- > lat. gigno, genus, gnatus, natio, ai.
jánate, gr. γένος, γόνος, γέγονα, γνήσιος, νεογνός, etc., indicante la “nascita”, l’“essere in movimento”, il “diventare”, e poi utile a creare
un aoristo per εἰµί (l’istante di una trasformazione dell’essere) [Chantraine, DELG 221-224; Beekes, EDG 272s.]; si tratta di una rad.
‘bisillabica’, in cui cioè la consonante o la sonante finale è seguita da una vocale lunga (a#, e#, o#) alternante con ´, e in cui l’apofonia agisce
su entrambi gli elementi vocalici in modo che se la prima sillaba è in grado normale (e, o) la seconda è in grado zero (´, che scompare
davanti a vocale e a *iª, e si vocalizza in e davanti a consonante), mentre se la seconda è in grado normale (e´>e#, o´>o#, a´>a#, e anche i´>"#,
u´>u#, n8´>a#, l8´>a#), la prima è in grado zero; sono ammesse anche successioni di due gradi zero, ma non di due gradi normali [Heilmann
§157]. Esempi:
e(/zero
*ge(n´- γενέ-τωρ, γέν-ος
zero/zero *gn8´γί-γν-ο-µαι, νεο-γν-ός, lat. gna(-tus
zero/e#
*gne´- γνή-σιος, κασί-γνη-τος
o(/zero *gon´- γέ-γον-α, γόν-ος
zero/o# *gno#γνωτός, got. kno-ps, “razza”.
Quello di γίγνοµαι è un aor. radicale tematico. L’ie. conosceva 6 tipi di aoristo: a) radicale atematico (*dhe#-/*dh´- > ἔθηκα, ἔθεµεν,
*do#-/*d´- > ἔδωκα, ἔδοµεν, *gwa#-/*gw´- > ἔβα#ν, att. ἔβην, βα(τός, *st(h)a#-/*st(h)´- > ἔστην, στα(τός), b) a vocale lunga
*-e#-/*-o#-/*-a#- (ἐµάνην, ἐτράφην, ἑάλων/ἥλων: aor. intransitivi, resi talora passivo-transitivi per via semantica dall’aggiunta di prev.; solo
greco pare il suffisso intransitivo passivizzante -θη-, di oscura origine), c) radicale tematico (con apofonia della vocale tematica, spesso
accentata: λειπ-/λοιπ-/λιπ-, ϝειδ-/ϝοιδ-/ϝιδ-), d) radicale tematico raddoppiato (ϝεπ-/ϝοπ-/ϝπ > ἔ-ϝε-ϝπ-ο-ν > ἔϝειπον > ἔειπον, εἶπον), e)
sigmatico a suffisso *-s- (ἐ-παίδευ-σ-α, ἔδειξα, *ἔφθερσα > att. ἔφθειρα, dor. ἔφθηρα, eol. ἔφθερρα, ἔµεινα, ἔµηνα, ἔµεννα, etc.), f)
sigmatico a suffisso *-is- (lat. amav-is-sem, ai. a-bharam-is-am, etc.) [Chantraine §§178-208, Pieraccioni §§257-276]. Le des. dell’inf.
erano all’attivo, per la con. atem. -ναι (ion.-att., arc. cipr., om.; talora al pf. -έναι), -µέναι (lesb. e om.), -µεν (tess. beot. gr. occ.), -αι (aor.
sigm.), per la con. tem. -εν per tutti i dialetti (con esiti diversi nella contrazione con la voc. tem.); al passivo sempre -σθαι per entrambe le
con.; il gr. mod. ha perlopiù perso l’inf., sostituito da astratti, come το φαγί, il “mangiare” [Chantraine, Morph. §§324-332, Pieraccioni
§§375-379].
οἷοίπερ: nom. m. pl. di οἷόσπερ, “proprio quale”, dal rel. οἷος + περ particella enclitica (cf. lat. nu-per, paulis-per, etc., dalla stessa rad. di
περί), che enfatizza la parola cui si appoggia; in prosa ion.-att. compare solo dopo εἰ, καί, οὐδέ, e nei relativi come ὅσπερ, οἷος περ (come
qui), ὅσος περ, ὥσπερ, etc. [Denniston, GP2 481-490]. Qui, con il relativo, περ precisa e enfatizza il senso della frase (“tali … proprio
quali”), allorché Eufileto-Lisia chiede ai giudici di immedesimarsi completamente nella sua situazione.
ἄν: sott. ἐγένεσθε, a costituire apodosi di un periodo ipotetico dell’irrealtà. Il periodo ipotetico si forma in greco con l’ind. pres. o fut.
nella protasi (con εἰ) e nell’apodosi per il I tipo (realtà), con ἐάν + cong. nella protasi e ind. pres. o futuro nell’apodosi per il II tipo
7
(eventualità), con εἰ + ott. nella protasi e ἄν + ott. nell’apodosi per il III tipo (possibilità), e infine con εἰ + ind. di tempo storico nella
protasi e ἄν + ind. di tempo storico nell’apodosi per il IV tipo (irrealtà).
ὑµῖν αὐτοῖς: fortemente enfatico, come al rigo successivo ὑµῶν αὐτῶν.
εἰ: cong. ipotetica, qui con impf. (ἦτε) a costituire protasi di periodo ipotetico del IV tipo; eol. e dor. αἰ, nelle proposizioni principali è
particella interiettivo-modale con l’impr. (“suvvia!”), ovvero con l’ott. o l’ind. (nella forma εἴθε, “ah, se…!”); nelle proposizioni
subordinate è congiunzione ipotetica (“se”) con l’ind. di ogni tempo (= realtà), con ind. impf. aor. ppf. (= irrealtà), con cong. pres. aor. +
ἄν (εἰ ἄν > ἐάν = eventualità), con ott. con o senza ἄν (= possibilità), e nel discorso indiretto con l’ott. in dipendenza da tempi storici; può
avere altresì valore concessivo (εἰ καί, καὶ εἰ, “anche se”, “sebbene”) con ind. e ott., dichiarativo-causale (“perché”, “per il fatto che”) con
ind., cong. e ott., comparativo-ipotetico (ὡς/ὥσπερ εἰ), interrogativo indiretto (“se”) con ind., cong. deliberativo e ott. potenziale; notevoli
infine locuzioni come εἰ µή, “a meno che” (senza verbo “eccetto che”), εἴ τις, “se uno” (senza verbo “quant’altri mai”), εἴ ποτε, “se mai”
(senza verbo “quanto mai”), εἴ που, “se in qualche luogo/modo” (senza verbo “più che ovunque”).
ἦτε: ind. impf. atv. 2a pers. pl. di εἰµί < *es-/*s-; l’ind. pres. è *es-mi (> att. εἰµί, dor. ἠµί, eol. ἔµµι, ai. asmi, sl. jesmi), *es-si (> *esi >
εἶ, ai. asi), *es-ti (> ἐστί(ν), ai. asti, sl. jesdu, celt. ast), *es-ton, *es-ton (> ἐστόν, ἐστόν), *es-men (att. ἐσµέν, per analogia con il
seguente, ion. εἰµέν, dor. εἰµές), *es-te (ἐστέ), *s-enti/*s-onti (> ἑντί > att. εἰσί(ν), dor. ἐντί, con spirito dolce per analogia; lat. sunt);
l’impf. è (con vocale lunga per via dell’aumento) *e#s-n8 (> ἦα, ἦ e poi ἦν), *e#s-tha (> ἦσθα, ἦς), *e#s-t (> ἦς, e poi, con la des. della 3a
pers. pl. *e#s-ent, ἦεν, ἔην, ἤην, ἦν), *e#s-ton, *e#s-ton (> ἦστον, ἦστον), *e#s-men (> ἦµεν), *e#s-te (> ἦστε, poi ἦτε per analogia con la 1a
pers. pl.), *e#s-ent (> ἦεν e poi ἦσαν). L’ottativo è *es-ie#-m > εἴην, εἴης, εἴη, εἶτον, εἴτην, *es-"#-men > εἶµεν, εἶτε, *es-iª-ent > εἶεν. Il
congiuntivo è ὦ, ᾖς, ᾖ, ἦτον, ἦτον, ὦµεν, ἦτε, ὦσι(ν), l’imper. ἴσθι, ἔστω, ἔστον ἔστων, ἔστε, ἔστων/ἔστωσαν/ὄντων, l’inf. εἶναι, il part.
ὤν, οὖσα, ὄν (con spirito dolce analogico; ion. ἐών, ἐοῦσα, ἐόν) [Chantraine, Morph. §§235-237, Pieraccioni §§296-299].
πεπονθότες: part. pf. atv. nom. m. pl. di πάσχω < *penth-/*ponth-/*pn8th-, che ha il valore originario di “ricevere un’impronta,
un’impressione, una sensazione (buona o cattiva che sia)”: dal vocalismo radicale |e| derivano il fut. *πένθ-σ-οµαι > πείσοµαι e il sost.
πένθος con i suoi numerosi derivati e composti (πενθέω, πένθιµος, βαρυπενθής, Πενθεσίλεια, Μεγαπένθης, Πενθεύς, etc.); dal vocalismo
radicale |o| il pf. πέπονθα (qui rappresentato); dal grado zero il pres. πάθ-σκ-ω > πάσχω (con il suffisso -σκ- < *-sk- indicante la
realizzazione del processo espresso dal verbo: es. *mol´-/*mlo#- > ἔµολον/µ(β)λώσκω > βλώσκω, µ(ε)ίγνυµι/µίγ-σκω > µίσγω), l’aor. ἔπαθ-ον e il sost. πάθος con i suoi numerosi derivati e composti (πάθηµα, παθητικός, ἀπαθής, συµπάθεια, πένθιµος, βαρυπενθής, etc.)
[Chantraine, DELG 861s.; Beekes, EDG 1156]. Quanto al pf., che indica un’azione compiuta nel passato che può avere risultati nel
presente (pf. resultativo), era caratterizzato dal vocalismo rad. di timbro ⁄o⁄ (al sing., grado 0 al pl. e al medio: οἶδα, ἴσµεν, etc.; le rad.
in -ᾱ hanno alternanza -ᾱ/-ᾰ, mentre quelle bisillabiche hanno il grado 0 nella prima sillaba e quello lungo nella seconda: ἔγνωκα,
τέθνηκα, etc.), dal raddoppiamento (non costante in principio: si veda οἶδα) e da desinenze proprie; il greco conosce 4 tipi di pf.: a) rad.
atem. ad alternanza senza raddoppiamento (per es. οἶδα, ἴσµεν), b) rad. atem. ad alternanza (per es. τέθνηκα, τέθναµεν), c) ad
ampliamento -κ- (cappatico: per es. λέλυκα, λελύκαµεν), d) con aspirazione (per es. πέποµφα, πεπόµφαµεν, sul modello di γέγραφα,
γεγράφαµεν); il pf. medio ha di norma il vocalismo 0 (per es. τέταµαι, pres. τείνω < τέν-j-ω), ma talora il vocalismo del presente
(πέπεισµαι, pres. πείθω); il ppf. si forma dal tema del pf. con aumento, ampliamento in *-es- e desinenze dei tempi storici (per es. ᾔδη <
ἠ-ϝειδ-εσ-m8, ἐλελύκη < ἐ-λελυκ-εσ-m8, etc.) [Chantraine, Morph. §§209-232, Pieraccioni §§277-291]. Infine, per quanto riguarda il
participio, i suffissi erano *-(o/e)-nt (f. *-(o/e)-nt-ja > -ονσα/-ενσα > -ουσα/-εῖσα) per pres. e aor. e *-wet/*-wot e *-wes/*-wos/*-us per il
pf. (dove il greco utilizza la seconda serie per il nom. m. e n. εἰδ-ϝώς, εἰδ-ϝός, e per il f. εἰδ-υσ-j´ > εἰδυῖα, etc., e la prima per il resto
della decl. m. e n.: εἰδ-ότ-ος, εἰδότι, εἰδότα, etc.); al medio, il suff. è sempre -µενος, -µένη, -µενον (forme anaclitiche, e parossitone per il
solo pf.: -µένος, etc.) [Chantraine, Morph. §§333-335, Pieraccioni §§380-383].
εὖ: “bene”, avv. dall’antico n. di ἐύς (ἠύς: acc. ἐύν, ἠύν, gen. ἑῆος, con spirito aspro forse analogico) < *(w)esu-, da cui anche ai. vásu#,
av. vohu, itt. aššuš, forse anche ὑγιής (e vd. mic. e-u-me-ne) e la rad. *es- di εἰµί. Innumerevoli i composti nominali e verbali (in
opposizione a quelli in δυσ-) [Chantraine, DELG 388; Beekes, EDG 484s.]. Qui costituisce la formula εὖ γὰρ οἶδ’ ὅτι, “so bene che…”.
γάρ: da γε + ἄρα, ha valore dichiarativo-causale [Denniston, GP2 56-114]. Spiega e giustifica l’affermazione precedente.
οἶδ’(α): ind. pf. atv. 1a pers. sing. dalla rad. ϝειδ-/ϝοιδ-/ϝιδ- (ie. *´2weid- con apofonia) di εἶδος, εἴδωλον, εἴδοµαι, ἰδεῖν, e appunto οἶδα
(ai. véda, dor. ἴσαµι; quindi οἶσθα, οἶδε(ν), du. ἴστον, ἴστον pl. ἴδµεν/att. ἴσµεν, ἴστε, ἴσασι, cong. εἰδῶ, εἴδοµεν/εἰδῶµεν, etc., imper. ἴσθι,
ἴστω, etc., ppf. ᾔδη, etc., inf. εἰδέναι/ἴδµεναι, fut. εἴσοµαι/εἰδήσω). Il pf. ha il valore di “sapere” (distinto da ἐπίσταµαι [rad. *sto#-/ste#- di
ἵστηµι con ionica perdita dell’aspirazione dopo ἐπί, dove il valore di “sapere/conoscere”, “essere abile/esperto” – cf. ἐπιστήµων, ἐπιστήµη
– scaturisce da quello di “stare all’altezza”, “essere in grado di …”] come la teoria dalla prassi, o come la conoscenza generale [preverbi
ἐξ-, κατ-, περι-] o la coscienza [preverbio συν-] dalla conoscenza particolare). Derivati: ἴστωρ, ἱστορία, ἱστορέω, ἴδρις, αἰδρείη
[Chantraine, DELG 779s.; Beekes, EDG 1053].
ὅτι: “che”, cong. dichiarativa, da ὅ rel. + τι indef. La declinazione di τίς, τί (interr.), τις, τι (indef.) (dalla rad. *kw(i/e/o) dei pron. interr. e
indef.) si è sviluppata dall’acc. *τίν, con l’aggiunta delle desinenze della decl. atem. (τίνος, τίνι, τίνα, τίνες, τίνα (n. pl.), τίνων, τίσι(ν),
τίνας, τίνε, τίνοιν); notevole ἄττα (= τινά), da *kwiª´ > meg. σά, beot. τά (cf. lat. quia), poi combinata con l’-α finale della parola neutra
precedente (es. ἀγαθὰ τά > ἀγάθ’ ἄττα); da un tema *kwe-/o- si hanno invece gen. att. τοῦ, om. τέο, τεῦ, τέου, dat. τῷ, etc.; dal tema
*kwo-, invece, πόσος, ποῖος, πότερος, πότε, etc., anche se lo ion. ha di frequente esito gutturale con κόσος, κότε, specie in corpo di parola,
ὅκως, ὅκου, ὁκοῖος, etc. [Chantraine, Morph. §§142-146, Pieraccioni §§152s.].
3 γνώµην: acc. sing. di γνώµη, che indica il “pensiero”, l’“intelligenza”, la “riflessione”, la “capacità di conoscere”, dalla stessa rad. di
γιγνώσκω (γνωσθήσοµαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἐγνώσθην), il cui pres. a raddoppiamento e con suff. -σκω esprime la realizzazione del processo
per sforzi ripetuti (“apprendere”, “conoscere in séguito a sforzi”; all’aor. “riconoscere”, “comprendere”, “discernere”), e la cui rad.
(bisillabica: cf. gr. ἔγνων, γνωτός, γνῶσις, ἀ-γνω-µοσύνη, lat. (g)no#sco, no#tus, igno#ro, got. kann) è stata contaminata dalle forme similari
di γίγνοµαι, con cui vi è chi ha proposto una parentela semantica (“generare” presupporrebbe “conoscere”) [Chantraine, DELG 224s.;
8
Beekes, EDG 273]. Qui il termine indica propriamente la “disposizione d’animo” e quindi l’“opinione” che i giudici devono formarsi
criticamente provando a immedesimarsi nella situazione di chi, come Eufileto, ritiene di aver subito una grave offesa.
περὶ τῶν ἄλλων: “sul conto degli altri” > “nei confronti degli altri”, con il costrutto di περί + gen.; ἄλλος muove dalla rad. *al- +
suffisso -iªo-, da cui gr. ἄλλος, ἄλλο (< ἄλλοδ), lat. alius, aliud, arm. aył, got. aljis, irl. aile, ai. anyás, anyát [Chantraine, DELG 63s.;
Beekes, EDG 72s.].
ἔχοιτε: ott. pres. atv. 2a pers. pl. da ἔχω (*he-kho, con dissimilazione della prima aspirata per la legge di Grassmann, ma cf. fut. ἕξω) <
*segh- (da cui anche, e.g., ἕξις, ἐχέτλη, συνεχής) / *sogh- (da cui, e.g., ἡνίοχος, πολιοῦχος, ἔξοχος) / *sgh- (da cui, e.g., σχήσω, ἔσχον,
ἔσχηκα, σχῆµα, σχέσις, ἴσχω, ὑπισχνέοµαι, ἰσχάς, ἀνάσχετος), “tenere” (con l’acc.), “stare attaccato a” (con il gen.), “essere nella
condizione di” (con avv.), “avere” [Chantraine, DELG 392-394; Beekes, EDG 490s.].
ἥνπερ: “proprio quella che”; vd. sopra per il rel. e per περ.
οὐκ: οὐ(-κ, -χ, davanti a vocale, non aspirata o aspirata) è neg. oggettiva, mentre µή è neg. soggettiva (cf. ie. *né/*meû, ap. naiy
(a(n)-)/maû, av. no#it (a(n)-)/ma#, itt. natta/le#, lat. ne- (in-)/ne#, alb. nuk/mos, arm. oč≥ (č≥-, an-)/mi, gr. οὐ (ἀ-, ἀν-)/µή, ngr. δέν/µή); in
generale, οὐ nega fatti sentiti come obiettivi, reali, avvenuti, µή fatti che comportino un’idea di volontà, che siano collocati nel presentefuturo con un’idea di attesa, o che siano presentati come generali o ripetuti; nelle interrogative dirette οὐ vale nonne (risposta: sì), µή num
(risposta: no); all’inizio di una frase οὐ nega l’intera frase. Quando οὐ e µή sono combinati con le forme composte οὔτε e µήτε, se la
forma composta segue, la negazione è rafforzata (οὐ … οὔτε, “non … né”), se precede, la negazione è annullata (οὔτε …οὐ, “né … non
capace” = “capace!”). Quando sono combinati insieme, οὐ … µή (+ cong.) esprime forte affermazione, µή … οὐ (cf. lat. ne non) con i
verba timendi vale “che non”, con i verba impediendi vale quin o quominus (“sono impossibilitato a”) [Schwyzer II 590-599].
εἴη: ott. pres. atv. 3a pers. sing. di εἰµί, per cui cf. sopra.
ὅστις: nom. m. sing. del pron. rel.-indef. ὅς + τις, per cui cf. sopra.
ἐπί: *epi/*opi > ai. ápi, lat. ob, mic. e-pi, gr. ὀπίσσω, ὀπώρα, etc.; “su, sopra, verso, contro”, con il gen. partitivo, il dat. locativo e l’acc.
di estensione [Schwyzer II 465-473; Pieraccioni §186,9]; nel valore di “su” il mic. e il cipr. sembrano aver conservato anche il doppione
ὐ. Qui, con il dat. τοῖς γεγενηµένοις, significa “per le cose accadute”.
γεγενηµένοις: part. pf. med.-pass. dat. n. pl. di γίγνοµαι, per cui cf. sopra.
4 ἀγανακτοίη: ott. pres. atv. 3a pers. sing. di ἀγανακτεῖν, “rivoltarsi”, “indignarsi”, verbo di formazione non chiara (con i preverbi δι-,
προσ-, συν-, ὑπερ-), forse da ἄγαµαι (< *m8ga-, grado zero di *mega-, con valore accrescitivo; nella formazione nominale e verbale può
indicare “ammirazione” o “invidia” a seconda dei contesti) + il suff. espressivo -ακτέω (cf. ὑλακτέω, etc.) o da ἄγαν (avv. < *m8ga) + ἔχω
(cf. πλεονέκτης, per il tipo di formazione), con il valore di “averne anche troppo” [Chantraine, DELG 5, 7; Beekes, EDG 7s.].
ἀλλά: congiunzione avversativa (“ma”) dalla rad. *al-j- di ἄλλος, alius, etc., di cui era n. pl.; assume funzione eliminativo-sostitutiva
(“non così, ma…”), bilanciativa (“sì, ma…”), genericamente oppositiva (“ma…”), continuativa (“e dunque…”: dopo una supposizione
rifiutata, in un’apodosi condizionale o causale, nelle frasi imperative o esortative, nei desideri e nelle preghiere, in frasi di assenso),
incettiva [Denniston, GP2 1-32]. Rara è in ion. l’elisione, e limitata ad ἀλλά, ἅµα, γε, δέ, οὐδέ, µηδέ e τε.
πάντες: nom. m. pl. di πᾶς, πᾶσα, πᾶν < *pant- (m. πᾶς, lesb. παῖς, f. *pant-ja > πάνσα [cret., tess., arc.] > πᾶσα [mic. pa-sa], lesb. παῖσα,
n. πᾶν, eol. dor. πάν, con un ᾰ breve antico come mostrano ἅπαν, σύµπαν). Innumerevoli i composti (e.g. ἅπας, παγκρατής) e i derivati
(e.g. παντοῖος, πάντοθεν, πανταχοῦ, πάγχυ, πάνυ). L’etimo incertissimo e il mic. pone fuori gioco una labiovelare iniziale [Chantraine,
DELG 859s.; Beekes, EDG 1154s.].
ἐπιτηδευόντων: part. pres. atv. gen. m. pl. di ἐπιτηδεύω, verbo denominativo dall’avv. ἐπιτηδές (poi proparossitono, ἐπίτηδες, con il
prefisso ἐξ- significa “completamente”), “a questo fine”, di etimo oscuro (ἐπί + *τᾱδος? ἐπί + τᾱδε?), con i derivati principali ἐπιτήδειος,
“adatto”, “conveniente”, “utile”, ἐπιτήδευµα, “utilità”, “occupazione”, ed ἐπιτηδεύειν appunto, “οccuparsi abitualmente” [Chantraine,
DELG 361; Beekes, EDG 446]. Qui indica coloro che “compiono abitualmente” misfatti del genere (τὰ τοιαῦτα).
ζηµίας: acc. pl. di ζηµία (dor. ζᾱµία), “danno”, “perdita”, “ammenda”, “pena” (come qui), con i derivati ζηµιώδης, ζηµιόω, ζηµίωµα e
ζηµίωσις (il gr. mod. ha ancora ζηµία, “danno”, e ha sviluppato il verbo ζηµιώνω), di etimo totalmente oscuro (parentela con ζῆλος,
ζητέω, δίζηµαι, Ζητήρ? [Beekes, EDG 500s.]).
µικράς: acc. f. pl. di µῑκρός, -ά (ion. -ή), -όν (anche σµικρός, dor. µικκός), “piccolo”, “corto” (in opposizione a µακρός, “grande”,
“lungo”, dalla rad. *ma#k-/*m´k- di µῆκος, µᾶσσον, indicante “lunghezza” e “magrezza”, cf. lat. macies, macer, ant.alt.ted. magar, av.
masah-), comp. µείων < *(s)mei(k)-/*(s)mi#(k)-, da cui anche il lat. mi#ca; ha il frequente suffisso aggettivale -ρ- (e anche -κ- può essere
analogico di µακρός); numerosi sono i derivati, specie nominali (e.g. (σ)µικρότης, (σ)µικρύνω, Μίκκος, Μίκκα, Μίκιλλος, Σµικρίνης,
etc.) e i composti (µικρολόγος, µικροψυχία, etc.) [Chantraine, DELG 701; Beekes, EDG 951s.]. Qui l’agg. è in posizione predicativa,
con il valore di “troppo piccole”, “troppo miti”, in riferimento alle “pene”.
ἡγοῖσθε: ott. pres. med. 2a pers. pl. di ἡγέοµαι (dor. ˮγ-, ἡγήσοµαι, ἡγησάµην, ἥγηµαι), “marciare davanti”, “condurre”, avere l’opinione
che” (con i prev. ἀφ-, δι-, εἰσ-, ἐξ-, ἐφ-, καθ-, περι-, προ-, ὑφ-), che come ἥγησις, ἥγηµα, ἡγήτωρ/ἡγητήρ, ἡγητής, ἡγέτης (da cui diversi
composti quali κυνηγέτης, mic. ra-wa-ge-ta, etc.) muove dalla rad. *sa#g- > lat. sa#gio, sa#gax. Un importante composto nominale è
Ἁγησίλαος [Chantraine, DELG 405s.; Beekes, EDG 508s.].
Quanto ai termini che compongono il nome della professione di Lisia, λογογράφος (nei composti l’accento figura sul secondo elemento
quando questo è tratto da un verbo transitivo che ha il primo elemento come suo oggetto diretto), λόγος muove da *leg-/*log- (lat. lego,
alb. mb-leth, “io raccolgo”), “raccogliere”, “scegliere”, da cui “contare”, “raccontare”, “dire”; con il vocalismo |e|: λέγω (in composizione
9
con δια-, ἐκ-, ἐπι-, κατα-, παρα-, συλ-, e costruito con proposizioni infinitive o dichiarative con ὅτι, ὡς, etc.), λεκτός (“scelto”), λέξις
(“parola”, “stile”); con il vocalismo |o|: λόγος, “discorso”, “parole”, e quindi (ion.-att.) “racconto”, “considerazione”, “spiegazione”,
“ragionamento”, “ragione”, “parola”, (composti: ἀνάλογος, διάλογος, ἐπίλογος, κατάλογος, παράλογος, nonché φιλόλογος, φιλολογία,
θεολόγος, θεολογία, λογογράφος, λογοποιός, etc.), λογάς (“élite”), λόγιον (“oracolo”), λογικός (“logico”), λογεῖον (“palcoscenico”),
λογίζοµαι (“calcolare”), λογή (“attenzione”, “cura”); gr. mod. λέ(γ)ω, “dire”, λόγος, λογίζοµαι, etc. [Chantraine, DELG 625s.; Beekes,
EDG 841s.]; γράφω da *graph-/*gerbh-, rad. indicante “incidere”, “disegnare”, “scrivere”, cf. angl. ceorfan, “tagliare”, m.alt.ted. kerben;
con i prev. ἀνα- [“registrare”], ἀντι- [“replicare”], δια- [“disegnare”], ἐγ- [“inscrivere”], εἰσ- [come il precedente, più raro],
ἐπι- [“iscrivere”], κατα-/µετα- [“correggere”, “trascrivere”], παρα-, περι-, προ-, προσ-, συγ- [“comporre”], con συγγραφή “opera
prosastica” e συγγραφεύς “storico”, “prosatore”; derivati [pure con prev.]: γραφή, γραφεύς, γραφικός, γραµµός, γραµµή, γράµµα,
γραµµατεῖον, γραµµατεύς, γραµµατικός, γραµµατική, etc.; composti: βιβλιογράφος, γεωγράφος, ἐπιστολογράφος, ζωγράφος,
λογογράφος, µυθογράφος, con i relativi astratti e composti, ἄγραφος, ἀνεπίγραφος, ἔγγραφος, etc. etc. [Chantraine, DELG 235s.;
Beekes, EDG 285s.].
10
Bibliografia
Edizioni di riferimento: C. Carey, Lysiae orationes cum fragmentis, Oxonii 2007, 1-13; G. Avezzù, Lisia. Apologia per l’uccisione di
Eratostene. Epitafio, Padova 1985, 5-16; L. Gernet-M. Bizos, Lysias. Discours, I. (I-XV), Paris 19676, 23-40; U. Albini, Lisia. I discorsi,
Firenze 1955, 3-16, 411-413. Commenti: S.C. Todd, A Commentary on Lysias. Speeches 1-11, Oxford 2007, 43-148. Altre edizioni:
(testo completo) A. Manutius, Venetiis 1513 (Hanau 1615); F. Fabricius, Coloniae 1554; H. Stephanus, Parisiis 1575; J.J. Taylor,
Cantabrigiae 1739; J.J. Reiske Lipsiae 1770-1775; I. Bekker, Oxonii 1822-1828; G.S. Dobson, Londinii 182; C. Foertsch, Lipsiae 1829;
J. Franz, Monachii 1831; J.G. Baiter-H. Sauppe, Turici 1839-1850; G. Müller(-H. Sauppe), Parisiis 1847; A. Westermann, Lipsiae 1854
(18742); C.G. Cobet, Amstelodami 1863 (19054); C.M. Francken, Traiecti a.R. 1865; G. Scheibe, Lipsiae 1876 (18882); H. van
Herwerden, Groningae 1898; T. Thalheim, Lipsiae 1901 (19132); A.I. Zaka, Athenis 1907-1910; C. Hude, Oxonii 1912; J. Petit,
Barcelona 1929; W.R.M. Lamb, Cambridge, Mass.-London 1930; Fernández Galiano, Barcelona 1953; L. Gil, Barcelona 1963. (edizioni
parziali, con l’or. 1) S.C. Todd, Lysias, Austin 2000; M.J. Edwards, Lysias. Five Speeches. Speeches 1, 12, 19, 22, 30, Bristol 1999;
Elena D’Incerti Amadio, Lisia. Orazioni giudiziarie, Milano 1997; G. Wöhrle, Drei ausgewählte Reden des Lysias, Stuttgart 1995; C.
Carey, Lysias. Selected Speeches, Cambridge 1989; Ruth Scodel, Lysias, Orations 1, 3, Bryn Mawr 1986; H. Humbert, Lysias. Choix de
discours, Bruxelles 1960; O. Gigon, Lysias. Orationes selectae, Bern 1944; R. Rauchenstein, Ausgewählte Reden des Lysias, Berlin
191712 (18481); L. Castiglioni, Lisia. Orazioni scelte, Milano 1913; M. Fickelscheren, Ausgewählte Reden des Lysias, I-II, Leipzig-Berlin
1910; C.D. Adams, Lysias. Selected Speeches, New York 1905; G.P. Bristol, Ten Selected Orations of Lysias, Boston 1892; E.S.
Schuckburgh, Lysiae orationes XVI, London 18922 (18821); A. Weidner, Lysiae orationes selectae, Lipsiae 1888 (19052); R.C. Jebb,
Selections from the Attic Orators, London 18882; H. Frohberger, Ausgewählte Reden des Lysias, II, Leipzig 1868; H. van Herwerden,
Lysiae orationes selectae, Groningae 1863; J.H. Bremi, Lysiae et Aeschinis orationes selectae, I-II, Gothae-Erfordiae 1826. (or. 1) R.
Randazzo, Lisia. Per l’uccisione di Eratostene, Roma 199919; Paola Vianello de Córdova, Lisia. Sobre el asesinato de Eratóstenes.
Defensa, Mexico 19902 (19801); G. Avezzù, Apologia per l’uccisione di Eratostene. Epitafio, Padova 1985; R. Greco, Lisia. Per
l’uccisione di Eratostene, Messina-Firenze 1982; L. Dal Santo, Lisia. Orazione prima. Per l’uccisione di Eratostene, Milano-Messina
1958; U. Mancuso, Lisia. Per l’uccisione di Eratostene, I-II, Roma 1955; U. Albini, Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία, Roma
1952; A. Ronconi, Lisia. Per l’uccisione di Eratostene, Roma 19523 (19472, 19311). Traduzioni italiane: (testo completo) M. Marzi,
Orazioni e frammenti di Lisia, Torino 2006 (148-169); E. Medda, Lisia. Orazioni, I-II, Milano 1991-1995 (I 77-103); U. Albini, Lisia. I
discorsi, Firenze 1955 (3-16, 411-413); N. Vianello, Le orazioni di Lisia tradotte e commentate, Torino 1914; G. Crispi, Lisia. Orazioni
e frammenti, Palermo 1834. ‘Vite’: A.M. Desrousseaux-M. Egger, Denys d’Halicarnasse. Jugement sur Lysias, Paris 1980; A. Prasse,
De Plutarchi quae feruntur vitis decem oratorum, Diss. Marburg 1891; B. Pretzsch, De vitae Lysiae oratoris temporibus definiendis,
Halae 1881; A. Zucker, Quae rationes inter vitas Lysiae Dionysiacam, Pseudo-Plutarcheam, Photiana intercedant, «Acta Seminarii
Philologici Erlangensis» I (1878) 289-315; R. Ballheimer, De Photii vitis decem oratorum, Diss. Bonn 1877; F.C. Seeliger, De Dionysio
Halicarnassensi Plutarchi qui vulgo fertur in vitis decem oratorum auctore, Diss. Leipzig 1874. Introduzione generale: S.C. Todd, A
Commentary on Lysias. Speeches 1-11, Oxford 2007, 1-42; M. Marzi, Orazioni e frammenti di Lisia, Torino 2006, 9-19; K.J. Dover,
Lysias and the Corpus Lysiacum, Berkeley-Los Angeles 1968; U. Albini, Lisia. I discorsi, Firenze 1955, XI-LXIV. Indice: D.H.
Holmes, Index Lysiacus, Bonn 1895. Altra bibliografia: U. Albini, Rassegna di studi lisiani (1901-1954), «A&R» XIV/XVI (1954) 5667; Sotera Fornaro-Monica Negri-Isabella Tacchini, Bibliografia della letteratura greca, in Lo spazio letterario della Grecia antica, III,
Roma 1996, 514-516.
Studi generali su Lisia (in particolare sull’Or. 1 e sulla lingua):
Adkins 1960 = A.W.H. A., Merit and Responsability. A Study in Greek Values, Oxford 1960.
Allen 2000 = D. A., The World of Prometheus. The Politics of Punishing in Democratic Athens, Princeton 2000.
Antonaccio 1999/2000 = Carla Maria A., Architecture and behavior: building gender into Greek houses, «CW» XCIII (1999/2000) 517-533.
Avery 1991 = H.C. A., Was Eratosthenes the oligarch Eratosthenes the adulterer, «Hermes» CXIX (1991) 380-384.
Avezzù 1985a = G. A., Note sulla tradizione manoscritta di Lisia, «MusPat» III (1985) 361-382.
Barcia 1871 = G. B., Frammenti di Lisia volgarizzati, Torino 1871.
Bearzot 2007 = Cinzia B., Vivere da democratici. Studi su Lisia e la democrazia ateniese, Roma 2007.
Biscardi 1982 = A. B., Diritto greco antico, Milano 1982.
Boegehold 2000 = A.L. B., At home. Lysias 1,23, in P. Flensted-Jensen–T.H. Nielsen–L. Rubinstein (edd.), Polis and Politics. «Studies in
Ancient Greek History, Presented to Mogens Herman Hansen on His Sixtieth Birthday, August 20, 2000», Copenhagen 2000, 597-600.
Bonner 1906 = R.J. B., Did women testify in homicide cases at Athens?, «CPh» I (1906) 127-132.
Brown 1991 = P.G.McC. B., Athenian attitudes to rape and seduction: the evidence of Menander Dyskolos, 289-293, «CQ» n.s. XLI
(1991) 533s.
Bushala 1968 = E.W. B., Torture of non-citizens in homicide investigations, «GRBS» IX (1968) 61-68.
Cantarella 1991 = Eva C., Moicheia: reconsidering a problem, in M. Gagarin (ed.), Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und
hellenistichen Rechtsgeschichte, Köln 1991, 289-296.
Carey 1988 = C. C., A note on torture in Athenian homicide cases, «Historia» XXXVII (1988) 241-245.
Carey 1995 = C. C., Rape and adultery in Athenian law, «CQ» n.s. XLV (1995) 407-417.
Carey 2002 = C. C., Marginalia Lysiaca [§22], «SIFC» s. 2 XX (2002) 63-82.
Cohen 1991 = D. C., Law, Sexuality and Society: the Enforcement of Morals in Classical Athens, Cambridge 1991.
Cole 1984 = S.G. C., Greek sanctions against sexual assault, «CPh» LXXIX (1984) 97-113.
Colla 2010 = Elena C., Nomi e soprannomi nel Corpus Lysiacum, «QS» XXXVI (2010) 189-197.
Cox 1998 = Cheryl Anne C., Household Interests. Property, Marriage Strategies, and Family Dynamics in Ancient Athens, Princeton 1998.
Damsté 1888 = P.H. D., Ad Lysiae Or. 1 § 18, «Mnemosyne» s. 2 CVI (1888) 398.
Damsté 1914 = P.H. D., Ad Lysiae Or. 1 § 16, «Mnemosyne» s. 2 XLII (1914) 197.
Davies 1984 = J.K. D., Wealth and the Power of Wealth in Classical Athens, Salem 1984.
Demand 1994 = Nancy H. D., Birth, Death and Motherhood in Classical Greece, Baltimore-London 1994.
Devries 1892 = W.L. D., Ethopoiia. A Rhetorical Study of the Types of Character in the Orations of Lysias, Baltimore 1892.
Dover 1974 = K.J. D., Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristoteles, Oxford 1974.
Edwards 2005 = M.J. E., A note on Lysias 1.22, «ExClass» IX (2005) 7-9.
Feraboli 1980 = Simonetta F., Lisia avvocato, Padova 1980.
Fildes 1988 = Valerie A. F., Wet Nursing. A History from Antiquity to the Present, Oxford 1988.
Gärtner 2009 = T. G., Lys. or. 1, 48 im P. Ryl. 489, «ZPE» CLXXI (2009) 17s.
Gärtner 2010 = T. G., Drei kritische Bemerkungen zur ersten Rede des Lysias [§§8, 22, 23], «SCI» XXIX (2010) 13-16.
11
Gagarin 1981 = M. G., Drakon and Early Athenian Homicide Law, New Haven 1981.
Gagarin 1999 = M. G., The torture of slaves in Athenian law, «CPh» XCI (1996) 1-18.
Golden 1990 = M. G., Children and Childhood in Classical Athens, Baltimore-London 1990.
Grau 1971 = P. G., Proemiengestaltung bei Lysias, Diss. Würzburg 1971.
Grilli 2008 = A. G., Lisia e i meteci vittime dei Trenta, in Paola Francesca Moretti et al. (edd.), Debita dona. «Studi in onore di I.
Gualandri», Napoli 2008, 233-235.
Groeneboom 1924 = P. G., Ad Lysiae orationem primam, «Mnemosyne» s. 2 LIV (1924) 293-298.
Hansen 1991 = M.H. H., The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structure, Principles, and Ideology, Oxford 1991.
Harris 1990 = E.M. H., Did the Athenians regard seduction as a worse crime than rape?, «CQ» n.s. XL (1990) 370-377.
Herman 1993 = G. H., Tribal and civic codes of behaviour in Lysias 1, «CQ» n.s. XLIII (1993) 406-419.
Hölscher 1857 = L. H., Quaestiunculae Lysiacae, Oxonii 1857.
Hosoi 1983 = A. H., Les éditions de Lysias du 16ème siècle et leur marginalia, «Bulletin of the Faculty of Humanities Seikei University
(Tokyo)» XIX (1983) 1-36.
Hosoi 1984 = A. H., Quelques remarques pour le classement des manuscrits de Lysias, «Mediterraneus» VII (1984) 59-76.
Jebb 1876 = R.C. J., The Attic Orators, London 1876.
Kapparis 1993 = K.A. K., Is Eratosthenes in Lys. 1 the same person as Eratosthenes in Lys. 12, «Hermes» CXXI (1993) 364s.
Kapparis 1995 = K.A. K., When were the Athenian adultery law introduced, «RIDA» XLII (1995) 97-122.
Kapparis 1996 = K.A. K., Humiliating the adulterer: the law and the practice in classical Athens, «RIDA» XLIII (1996) 63-77.
Kapparis 2000 = K.A. K., Has Chariton read Lysias 1 “On the murder of Eratosthenes”, «Hermes» CXXVIII (2000) 380-383.
Lateiner 1971 = D. L., Lysias and the Athenian Politics, Diss. Stanford 1971.
Lewis 2002 = Sian L., The Athenian Woman. An Iconographic Handbook, London 2002.
Loening 1981 = T. L., The authobiographical speeches of Lysias and the biographical tradition, «Hermes» CIX (1981) 280-294.
Loening 1987 = T.C. L., The Reconciliation Agreement of 403/403 B.C. in Athens, Stuttgart 1987.
Loomis 1972 = M.T. L., The nature of premeditation in Athenian homicide law, «JHS» XCII (1972) 86-95.
MacDowell 1963 = D.M. MacD., Athenian Homicide Law in the Age of the Orators, Manchester 1963.
MacDowell 1978 = D.M. MacD., The Law in Classical Athens, London 1978.
Manthe 2000 = U. M., Die Tötung des Ehebrechers, in L. Burckhardt-J. von Ungern-Sternberg (edd.), Grosse Prozesse im antiken Athen,
Müncvhen 2000, 219-233.
Medda 2003 = E. M., Lysiae in Hippothersem, in Theomnestum et fragmenta ex incertis orationibus (P. Oxy. XIII 1606), Firenze 2003.
Mirhady 2000 = D.C. M., The Athenian rationale for torture, in Virginia J. Hunter-J. Edmondson (edd.), Law and Social Status in
Classical Athens, Oxford 2000, 53-74.
Morgan 1982 = G. M., Euphiletos’ house: Lysias 1, «TAPhA» CXII (1982) 115-123.
Muñoz 2008 = F.G. Hernández M., Apología de Lysias sobre la muerte de Eratosthenes [trad. por Pedro de Valencia], in J.M. Nieto
Ibáñez (ed.), P. de Valencia. Obras completas, X. Traducciones, León 2008, 205-211.
Naber 1905 = S.A. N., Adnotationes criticae ad Lysiae orationes, «Mnemosyne» s. 2 XXXIII (1905) 68-98.
Nevett 1999 = Lisa C. N., House and Society in the Ancient Greek World, Cambridge 1999.
Oakley-Sinos 1993 = J.H. O.-Rebecca H. S., The Wedding in Ancient Athens, Madison 1993.
Paoli 1958 = U.E. P., Cane del popolo: uomini e cose del mondo antico, Firenze 19582 (19501: in part. 33-48).
Paoli 1976 = U.E. P., Altri studi di diritto greco e romano, Milano 1976 (in part. 251-307).
Pasquali 1949 = G. P., Lisia, in EI XXI (1949) 261s.
Patterson 1998 = Cynthia B. P., The Family in Greek History, Harvard 1998.
Pearson 1978 = L. P., Hiatus and its effects in the Attic speech-writers, «TAPhA» CVIII (1978) 131-145.
Perotti 1989/1990 = P.A. P., La I orazione di Lisia fu mai pronunciata?, «Sandalion» XII/XIII (1989/1990) 43-48.
Pintaudi-López García 2000 = R. P.-A. L.G., Lysias, De caede Eratosthenis, 14.25-15.28, in un papiro laurenziano (PL III/248B),
«APapyrol» XII (2000) 19s.
Polak 1901, 1902, 1903 = H.J. P., Paralipomena Lysiaca, «Mnemosyne» s. 2 XXIX (1901) 413-443 [XXX (1902) 367-386, XXXI
(1903) 157-184].
Porter 1997 = J.R. P., Adultery by the book: Lysias I (On the murder of Eratosthenes) and comic diegesis, «EMC» XVI (1997) 421-453.
Porter 2003a = J.R. P., Nicolaus read Euphiletus: a note on the Nachleben of Lysias 1, «AncNarr» III (2003) 82-87.
Porter 2003b = J.R. P., Chariton and Lysias I: further considerations, «Hermes» CXXXI (2003) 433-440.
Pretzsch 1881 = B. P., De vitae Lysiae oratoris temporibus definiendis, Diss. Halle 1881.
Reuss 1894 = F. R., Zu Lysias, «Philologus» LII (1894) 600-615.
Roncali 1969 = Renata R., Lista dei manoscritti di Eschine Licurgo Lisia, «AFLB» XIV (1969) 381-403.
Roy 1991 = J. R., Traditional joke about the punishment of adulterers in ancient Greek literature, «LCM» XVI/5 (1991) 73-76.
Sanders 2008 = K.R. S., Lysias Or. 1: two critical notes [§§22s., 41], «Philologus» CLII (2008) 138-143.
Schindel 1967 = U. S., Untersuchungen zur Biographie des Redners Lysias, «RhM» n.F. CX (1967) 32-52.
Schmitz 1997 = W. S., Der Nomos Moicheias – das athenische Gesetz über den Ehebruch, «ZRG» CXIV (1997) 45-140.
Schultz 1911 = H. S., Zu Lysias, «Hermes» XLVI (1911) 630-632.
Sealey 1983 = R. S., The Athenian courts for homicide, «CPh» LXXVIII (1983) 275-296.
Sosower 1981 = M.L. S., The Manuscript Tradition of the First Two Orations of Lysias, Diss. New York 1981.
Stella 2008 = M. S., Il ‘falso Lisia’: la scrittura della contraffazione nel Fedro platonico, «QS» XXXIV (2008) 159-172 (poi in G.
Peron-A. Andreose [edd.], Contrafactum. Copia, imitazione, falso. «Atti del XXXII convegno interuniversitario (Bressanone-Brixen,
8-11 luglio 2004)», Padova 2008, 27-37).
Todd 1993 = S.C. T., The Shape of Athenian Law, Oxford 1993.
Tulin 1996 = Dike Phonou. The Right of Prosecution and Athenian Homicide Procedure, Stuttgart-Leipzig 1996.
Usher 1965 = S. U., Individual characterisation in Lysias, «Eranos» LXIII (1965) 99-119.
Vendryes 1944 = J. V., L’emploi de l’infinitif substantivé chez Lysias, «RPh» s. 3 XVIII (1944) 113-133.
Wallace 1993 = R.W. W., The Athenian lax against slander, in G. Thür (ed.), Symposion 1993. Vorträge zur griechischen und
hellenistichen Rechtsgeschichte, Köln 1993, 109-124.
Weissenberger 1993 = M. W., Die erste Rede des Lysias, «AU» XXXVI (1993) 55-71.
Wolpert 2001 = A.O. W., Lysias 1 and the politics of the oikos, «CJ» XCVI (2001) 415-424.
[email protected]
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
455 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content