close

Enter

Log in using OpenID

1 Marso 8 darka kiše furda kabara Eritrea Kunamam usuka gosuma

embedDownload
Marso 8 darka kiše furda kabara
Eritrea Kunamam usuka gosuma waga aňňadiyela kokosima darka kiše
Marso 8 furda ammara taggimabbu kofurdake.
Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada (Erkukodisu) koybiša baškulla
darka kiše, Marso 8 furda ammara taggimabbu kofurdake. Erkukodisu
koybiša baškulla darka kiše, Marso 8 furda, fitetomme kokayyabbu fardowa
weykemma kulabbu darka kiše antata Atatta Woldu marso 8 furdenatta
asannay sullumabbuna batafalabbuna nawodimasiski edettiya šaskolake.
Inna Erkukodisu darka kišebbu kokki gasuma Marso 8 furdenalle Tirafa
Band kubula guja, kubula hoda jinisa aňňadiyeddebu, fardowassi gitana
ammarana kišoma anane šas kola kutamowa kotakke. Inna fardenalle šan
kinola kolutama hoda jinise, Abaňkala anana, Ukunda anana, Sosa kolana,
okodoka kokala awrena, darka kiša hayda derňasuma kalika aw diramebbu
kilaydaki ammara taggimabbu šas kola kutamowa asamedaňa telefonabbu
kisame kasoma kabariyala abbareske. Inna gitana ammarana kišoma
Erkukodisu darka kišebbu kokki gasuma Marso 8 furdenalle, ňele barebbu
kokolattama kamaše abbariya Kunamabbuna Tigrinya ňelabbu, kokolattama
lattebbuna, okodoka konabbu kokossuma darkette abišatte Sawarana
kišigidaki, šan kola kolutamowa kotalalike.
Inna fardenalle kokoyteki edettiya šan kola kolutame kin
1.
2.
3.
4.
5.
Erkukodisu sana atilladana askara komita antata Yakob Šingiray
Darka kiše antata Atatta Woldu
Almaz Mamud,
Askara mare kin Doda Afa
Baraka Seleman-na edettiya šan kola kolutamowa kotakke. Inna
Erkukodisu darka kišebbu kokki gasuma Marso 8 fardenalle kokos
kolutama kamaše:-
1. Higdef mabusa itala ufkedabbu gonki, hayn gomma Eritrea darka kiše
kokobaňabbu mabesana!!
2. Košera anguda Kunama darka kiše maja, Erkutako tummadabbu
kotalalina!!
3. Erku baškulla iddire išimma elegowa, kayya kutuno Kunama darka
kiše, marso keele, elema weyn kotuki kina ilaa aynedasi kokoluda
gonke !!
4. Sona kiiše makoskeno, Addi Qwala mabusa itala hayn gomma,
Kunama darka kišesi, kalmaňňabbu manolana !!
5. Kunama darka kiše Šabiya mengelabbu, šakariba kotugosumowa, Erku
darka kiše sandadabbu selen mawlana.
1
6. Kunama darka kasa lemittowakin koši koma Kunama deda ay fanakala
Kunama ankatasina majasina kibacina!!
7. Berkemana sulluma košigidama konaňe Kunama ňela ňašeta !!
8. Bacala kokosima darka kišenaye Mongoga lewes kasoma, aybowabbu
katiraňa awsamaki šomala kokosima darka kišesi kokobaňabbu
mabesana!!
9. Eritrea košita lagala kibal kišama darka kiše elegowa, Kunama kiiše,
heletabbu kokas konandina sumena kamaša bodebbuna kokošigida
kolutamowa kotalalike.
Dala ňelabbu kokos kolutamowayekin elide:1. ደቂ ኣንስትዮ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ቃልስና ኣጠናኺርና ሓርነታዊ ነጻነትና ብደምና
ክነረጋግጽ Iና !!
2. መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንምርግጋጽ ብሓድነት ኣብ ጎኒ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ
ኩናማ ኤርትራ (ማ.ደ.ኣ.ኩ.ኤ) ተሰሊፍና ክንቃለስ Iና!! Innakes kinnema
kamašena bodena okos kolutamowa katakke.
Komldala Marso 8 furdenalle Tirafa band kubula guje kin adababbuna saniya
tiribabbu faduba kišo kolutamowa nawosuma kabarowa ossoske.
Inna Erkukodisu darka kišebbu kokki gasuma Marso furdena mola 8:00
kobinki, ašik 12:00 kokki gammowana, okodoka oroba kulabbu kokas
kobinki suda sate 7:00 kokki gas kutake.
Innakin aňňadisumma tabilabbu, Šimelba lajina kambala Marso 8 laga sasa
darka kiše amela kokayya ammara taggimabbu kofesta kolutamowa kotakke.
Marso 8 laga sasa sebbudadabbu galle 102 si kofuradama kišaki, Inna
bobabbu tela uya 8|3|2012 amela, lajina kamba šimelbala woyniyos gosuma
kunama darka kišowa, fanaka udumala kišoki bubiya kin, Sona elega, sosa
kolana, Marso konsattesi kigawema anana hamena kossu kimalki, Marso 8
amela fardowalle koyteki ammara andabbu anana aňňadiyedde kišono
dalammowa kotalalike.
Marso 8 darka kiše kokayya fardenalle, sosa kolebbuna kalikebbuna fardowa
kotuno daňňos kutamowana, okodoka komaldala faduba kišomowa
kotalalike. Inna Marso 8 fardenallle kokoyteki edettiya šan kola
kolutamowaye kin,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Erkukodisu akattabana kittitoda komita antata - Malaki Timateos
Erkukodisu agastana guja darka kiša - Luciya Antaw
Erkudako darka kiše antata- Lettu Osman
Eritrea Kunama Kodada Kotada (Erkukoko) akattaba Alberto Ardadi
Erkuako aggere, kotada antata -Woldab Gebrab
Eritrea Kunama Tamfede Kotada (Erkutako) antata- Idris Jakumino
2
7. Betuwel Yonatan suka manne kin-na
8. Sale Marišo centeral komite kin, fardowalle kokotafki Edittiya šan kola
kolutamowa kotalalike.
Inna Marso 8 darka kiše festenalle Sona elega kubula gujana Selam kubula
gujana mikkoyteki komaldata mikotafki, fardowa mutuno daňňos kutamowa
asamedaňa Šimelba lajina kambakin kisame kasoma kabariyala kitafki,
abbareske. Inna Marso konsatte furdena mola sate 7:30 kin ašik 1:44ta kokki
gasuma fardenalle, fitetomme kokayyabbu weykemma fardowa fitetomme
kokayyabbu kosemowa, asamedaňa kabariya saydadala kitafki abbareske.
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
94 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content