close

Enter

Log in using OpenID

2o14-15 SKOLSKI KURIKULUM.pdf

embedDownload
Osnovna škola
Petar Berislavić
Trogir
Klasa:
Urbroj:
U Trogiru, 15. rujna 2o14.
ŠKOLSKI KURIKULUM
2014./15.
Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj
školi i članka 11. Statuta Osnovne škole «Petar
Berislavić» u Trogiru
Školski odbor
na sjednici održanoj 15.9. 2014.
donosi
ŠKOLSKI KURIKULUM
za
2014./15.
Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada…
Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana
i programa.
Školski kurikulum određuje nastavni plan i program:
 dopunske i dodatne nastave
 izbornih predmeta,
 izvannastavne aktivnosti
 izvanučioničnu nastavu
 projekte
 izleta i ekskurzija
 i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, prema smjernicama hrvatskog nacionalnog
obrazovnog standarda.
1
Naša vizija -- ŠKOLA- sigurna i otvorena zajednica za učenje
Osnovnu školu Petar Berislavić pohađaju školski obveznici iz sljedećih naselja:Trogir/
stara gradska jezgra i otok Čiovo/,Arbanija,Žedno,Okrug Gornji i Okrug Donji
U sastavu škole su Matična škola u Trogiru i PŠ u Okrugu Gornjem.
Školska zgrada u matičnoj školi je spomenik kulture nultog reda. Kamen temeljac postavljen je
1903.godine,a zgrada je izgrađena 1909. godine. Nalazi se u centru stare gradske jezgre i
pripada zaštićenoj spomeničkoj baštini u okviru UNESCOVE SVJETSKE KULTURNE BAŠTINE.
1984. godine zgrada je temeljitije renovirana i nadograđena čime je povećan učionički prostor i
prostor za upravu škole.
Zgrada se sastoji od prizemlja i tri kata.Prostor zadovoljava osnovne potrebe za odvijanje redovne
nastave, ali po funkcionalnosti zgrada ne odgovora zahtjevima suvremene nastave.
Škola je dobro opremljena suvremenom nastavnom tehnologijom.
Nedostaje prostora posebnih namjena te se u školi ne može organizirati prehrana ni produženi
boravak učenika .
Škola nema vlastite otvorene sportske terene, a od ostalih vanjskih prostora mali cvijetnjak ispred
zgrade.
Za potrebe odvijanja nastave u PŠ Okrug Gornji - 6 razrednih odjela u dvije smjene koristi se prostor od 4
učionice: dvije učionice od 5o m2 te dvije manje učionice (3o i 25 m2) koje su dodatno adaptirane kako je
rastao broj razrednih odjela i prilagođene razrednim odjelima s manjim brojem učenika (do 15 učenika).
Školski prostor zadovoljava uvjetima odvijanja odgojno-obrazovnog rada u školi.
Karakteristika upisnog područja je velika raspršenost te
velik broj učenika putnika – 35 %.
U nastavu je uključeno i 3o učenika s raznim poteškoćama u učenju i ponašanju.
U školi je ustrojen poseban razredni odjel za učenike s posebnim potrebama.
Sva nastava je stručno zastupljena. Škola ima tri stručna suradnika: pedagoga, defektologa i knjižničara.
2
SADRŽAJ
Dodatna i dopunska.................................................................................................................4-6
Izborna nastava......................................................................................................................7-25
Izvannastavne aktivnosti......................................................................................................26-62
Izvanučionična nastava......................................................................................................63-120
Izleti/ekskurzije................................................................................................................121-133
Projekti.............................................................................................................................134-154
Roditeljski sastanci..........................................................................................................155-163
Satovi razrednog odjela..................................................................................................164- 172
3
DODATNA NASTAVA
ŠKOL.GOD.2014./15.
Razredna nastava:
1. -4 r. svaki razredni
odjel po 1 sat tjedno
otkrivanje iznadprosječne i darovite djece te
razvijanje interesa i želje kod njih za više;
poticanje razvoja njihove darovitosti
-
produbljivanje i razvijanje interesa za određeni
predmet te razvijanje spoznaje o važnosti tog
predmeta u svakodnevnome životu
razvijanje natjecateljskog duha kod djece te
priprema za školska natjecanja
CILJ
Predmetna nastava:
Hrvatski jezik:
-
NAMJENA
-
Lina Bujas - 1 sat
Boris Ždero- 1 sat
Slavica Rožić- 1sat
Nađa Mikelić -1 sat
-
učenici i učitelji
-
prema planu i programu za školsku godinu
2014./15.
-
tijekom školske godine 2014./15.
1 sat tjedno po razrednom odjelu
-
troškovi fotokopiranja, hamer papir i ostali
uredski materijali
-
pismeno i usmeno praćenje tijekom školske godine
ostvarenost planiranog
uspješnost na natjecanju
brojnost učenika na satovima dodatna nastave
zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja
NOSITELJI
Engleski jezik:
Ana Zelalija- 1sat
Ana Jakić- 1sat
Matematika:
Nives Anđelić- 1sat
NAČIN
REALIZACIJE
Ivica Radić - 1sat
Marija Babić-2sata
Hilda Crljen- 1 sat
VREMENIK
Geografija:
Žarko Skelin- 1sat
Nedo Šapina - 1sat
Kemija:
TROŠKOVNIK
Ivana Bilić - 1sat
Povijest
Marko Pastuović-1 sat
NAČIN
VREDNOVANJA
4
DOPUNSKA NASTAVA
2014./15.škol.god
Razredna nastava:
1-4r. - svaki razredni
odjel po 1 sat tjedno
-
pomoć učenicima koji zbog određenih razloga ne
mogu pratiti redovni nastavni plan i program s
očekivanom razinom uspjeha
-
pomoć učenicima u učenju i stjecanju znanja iz
određenih predmeta
-
učenici i učitelji
-
prema planu i programu za školsku godinu
2014./15.
-
tijekom školske godine 2014/15.
1 sat tjedno po razrednom odjelu
-
troškovi fotokopiranja, hamer papir i ostali
uredski materijali
CILJ
Predmetna nastava:
Hrvatski jezik:
Lina Bujas - 1 sat
Boris Ždero- 1 sat
Slavica Rožić- 1sat
Nađa Mikelić -1 sat
Engleski jezik:
Ana Zelalija- 1sat
Ana Jakić- 1sat
Anita Ivelja - 1sat
NAMJENA
NOSITELJI
Matematika:
Nives Anđelić- 1sat
NAČIN
REALIZACIJE
Ivica Radić - 1sat
Marija Babić-2sata
Hilda Crljen- 1sat
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-ostvarenost planiranog sadržaja
-usvojenost i ovladanost redovitog nastavnog programa
-zadovoljstvo učenika i učitelja ovladanim sadržajim
-redovitost dolaženja učenika na dopunsku nastavu
5
IZBORNA
NASTAVA
6
Naziv aktivnosti: Izborna nastava talijanski jezik
Razred: 4.,6.,7. i 8.
Voditeljica: Ana Princivali
CILJ
NAMJENA
NOSITELJ
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Usvajanje nastavnog sadržaja prema planu i
programu
Usvajanje i primjena leksičkih,gramatičkih i
fonetskih znanja, razvijanje jezične kompetencije
Proširiti znanje o kulturi i običajima naroda čiji se
jezik uči
Usvajanje jezika kroz različite oblike rada: rad u
paru, grupni rad, individualni rad
Motivirati učenike za daljnje učenje jezika
Osposobljavanje učenika za samostalno služenje
stranim jezikom
Učitelj talijanskog jezika
Prema nastavnom planu i programu za školsku
godinu 2014./2015.
Blok sat u istoj ili suprotnoj smjeni
Fotokopirni papir
Trošak fotokopiranja
Usmena i pismena provjera znanja
Zalaganje, odnos prema radu, redovitost
dolaženja na izbornu nastavu
7
Naziv aktivnosti: Izborna nastava talijanski jezik
Razred: 4.,5., 6.,7. I 8.
Voditeljica: Zorana Gilic Toffolo
CILJ
NAMJENA
NOSITELJ
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Usvajanje nastavnog sadržaja prema planu i
programu
Usvajanje i primjena leksičkih,gramatičkih i
fonetskih znanja, razvijanje jezične kompetencije
Proširiti znanje o kulturi i običajima naroda čiji se
jezik uči
Usvajanje jezika kroz različite oblike rada: rad u
paru, grupni rad, individualni rad
Motivirati učenike za daljnje učenje jezika
Osposobljavanje učenika za samostalno služenje
stranim jezikom
Učitelj talijanskog jezika
Prema nastavnom planu i programu
Blok sat
Fotokopirni papir
Trošak fotokopiranja
Usmena i pismena provjera znanja
Zalaganje, odnos prema radu, redovitost
dolaženja na izbornu nastavu
8
Naziv aktivnosti: Izborna nastava njemacki jezik
Razred: 4., 5., 6., 7.i 8.
Voditeljica: Zorana Gilic Toffolo
CILJ
NAMJENA
NOSITELJ
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Usvajanje nastavnog sadržaja prema planu i
programu
Usvajanje i primjena leksičkih,gramatičkih i
fonetskih znanja, razvijanje jezične kompetencije
Proširiti znanje o kulturi i običajima naroda čiji se
jezik uči
Usvajanje jezika kroz različite oblike rada: rad u
paru, grupni rad, individualni rad
Motivirati učenike za daljnje učenje jezika
Osposobljavanje učenika za samostalno služenje
stranim jezikom
Učitelj njemackog jezika
Prema nastavnom planu i programu
Blok sat
Fotokopirni papir
Trošak fotokopiranja
Usmena i pismena provjera znanja
Zalaganje, odnos prema radu, redovitost
dolaženja na izbornu nastavu
9
Naziv aktivnosti: Informatika
Razred:5,B,C,D
Voditelja/ica: Dario Bakotić, Tomislava Ečić
CILJ
NAMJENA
Osnovni je cilj nastave stjecanje informatičke pismenosti.
Upoznati učenika s osnovnim dijelovima računala te njihova funkcionalnost, osposobiti
učenike za obradu teksta te ih upoznati sa izradom prezentacija, uz aktivno korištenje
internetom.
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- 70 sati godišnje,
-2 grupe po 15 učenika
-individualni i grupni rad
Šk.god. 2014/2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-broj realiziranih tema
-zadovoljstvo učenika
-zadovoljstvo učitelja
-zadovoljstvo roditelja
10
Naziv aktivnosti: Informatika
Razred:6 A,B,C,D
Voditelja/ica: Tomislava Ečić
CILJ
NAMJENA
Osnovni je cilj nastave stjecanje informatičke pismenosti.
Upoznati učenike s Internetom,elektroničkom poštom,virusima i
antivirusnom zaštitom,obradom teksta,izradom prezentacija i osnovama
programiranja.
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- 70 sati godišnje,
-3 grupe po 15 učenika
-individualni i grupni rad
Šk.god. 2014/2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-broj realiziranih tema
-zadovoljstvo učenika
-zadovoljstvo učitelja
-zadovoljstvo roditelja
11
Naziv aktivnosti: Informatika
Razred:7 A,B,cd
Voditelja/ica: Tomislava Ečić
CILJ
NAMJENA
Osnovni je cilj nastave stjecanje informatičke pismenosti.
Upoznati učenika s izradom prezentacija,osnovama
programiranja,tabelarnim proračunima,internetom i izradom web stranica.
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- 70 sati godišnje,
-2 grupe po 15 učenika
-individualni i grupni rad
Šk.god. 2014/2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-broj realiziranih tema
-zadovoljstvo učenika
-zadovoljstvo učitelja
-zadovoljstvo roditelja
12
Naziv aktivnosti: Informatika
Razred:8. A,B,
Voditelja/ica: Tomislava Ečić
CILJ
NAMJENA
Osnovni je cilj nastave stjcanje informatičke pismenosti.
Upoznati učenika s izradom prezentacija,proračunskim
tablicama,elektroničkim sklopovima,logičkim osnovama
računala,programiranjem,bazom podataka i izradom web stranica.
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- 70 sati godišnje,
-2 grupe po 15 učenika
-individualni i grupni rad
Šk.god. 2014/2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-broj realiziranih tema
-zadovoljstvo učenika
-zadovoljstvo učitelja
-zadovoljstvo roditelja
13
Naziv aktivnosti: Informatika
Razred: 7. C i D
Voditelja/ica: Dario Bakotić
CILJ
NAMJENA
Osnovni je cilj nastave stjecanje informatičke pismenosti.
Upoznati učenika s osnovnim dijelovima računala te njihova funkcionalnost, osposobiti
učenike za obradu teksta te ih upoznati sa izradom prezentacija, uz aktivno korištenje
internetom.
NOSITELJI
Dario Bakotić
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- 70 sati godišnje,
-2 grupe do 15 učenika
-individualni i grupni rad
Šk.god. 2014/2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-broj realiziranih tema
-zadovoljstvo učenika
-zadovoljstvo učitelja
-zadovoljstvo roditelja
14
Naziv aktivnosti: Informatika
Razred: 8.c, d
Voditelj/ica: Hilda Crljen
CILJ
Osnovni je cilj nastave stjecanje informatičke pismenosti.
NAMJENA
Upoznati učenika s izradom prezentacija,proračunskim
tablicama,elektroničkim sklopovima,logičkim osnovama
računala,programiranjem,bazom podataka i izradom web stranica.
NOSITELJI
Hilda Crljen
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- 70 sati godišnje,
-1 grupa do 15 učenika
-individualni i grupni rad
Šk.god. 2014/2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-broj realiziranih tema
-zadovoljstvo učenika
-zadovoljstvo učitelja
-zadovoljstvo roditelja
15
Naziv aktivnosti: Informatika
Razred: 5. a
Voditeljica: Nives Anđelić
CILJ
NAMJENA
Osnovni je cilj nastave stjcanje informatičke pismenosti.
Upoznati učenika s osnovama informacijske i komunikacijske tehnologije,strojnom i
proframskom opremom,multimedijom(paint), obradom teksta i internetom.
NOSITELJI
Nives Anđelić
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- 70 sati godišnje,
-1 grupa po 16 učenika
-individualni i grupni rad
Šk.god. 2014/2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-broj realiziranih tema
-zadovoljstvo učenika
-zadovoljstvo učitelja
-zadovoljstvo roditelja
16
Naziv aktivnosti: VJERONAUK
Razred: 1. ab, 1. PŠ Okrug
Voditelj/ica: V. BARAĆ, T. JOSIPOVIĆ
CILJ
NAMJENA
Poticati i usmjeravati učenike na prihvaćanje škole i vjeronauka kao njihovog vlastitog
okruženja u kojem su prihvaćeni, voljeni; u kojem mogu rasti izgrađujući svoje vlastite
sposobnosti.
Prepoznati da se na vjeronauku obrađuju
važna životna pitanja; da je sve što
postoji stvorio Bog, naučiti biti zahvalan
za sve Božje darove; prepoznati Isusa kao
sina Božjega,našeg brata i prijatelja koji
nas uči praštati,moliti i koji daje svoj život
za nas; shvatiti pojam Crkve i crkve.
Vesna Barać i Tončica Josipović
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Prema planu i programu predmetnog učitelja tj. godišnjem planu odobrenom od
Katehetskog ureda.
Školska godina 2014./2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Fotokopirni papir, troškovi kopiranja, hamer papir, ljepilo i ostali uredski materijal za
grupni i pojedinačni rad.
Ostvarenost planiranog, uspješnost učenika u svladavanju nastavnog programa,
Zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim.
17
Naziv aktivnosti: VJERONAUK
Razred: 2. abc i PŠ Okrug
Voditelj/ica: V. Barać i T. Josipović
CILJ
NAMJENA
Poticati i usmjeravati učenike prihvaćanju škole i vjeronauka kao njihovog vlastitog
okruženja u kojem su prihvaćeni, voljeni; u kojem mogu rasti izgrađujući svoje vlastite
sposobnosti.
Razvijati duh prijateljstva i zajedništva,
otkrivati duh povjerenja u Isusa i
prijatelje,prepoznati ljepotu svega svijeta
i čovjeka kao stvorenja Božjega; uočiti
važnost blagdana za obitelj.
Vesna Barać i Tončica Josipović
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Prema planu i programu predmetnog učitelja tj. godišnjem planu odobrenom od
Katehetskog ureda.
Školska godina 2014./2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Fotokopirni papir, troškovi kopiranja, hamer papir, ljepilo i ostali uredski materijal za
grupni i rad po skupinama.
Ostvarenost planiranog, uspješnost učenika u svladavanju nastavnog programa,
Zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim.
18
Naziv aktivnosti: VJERONAUK
Razred: 3. abc, PŠ Okrug
Voditelj/ica: V. Barać, Svjetlana Džaja i don. M. Matković
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Poticati i usmjeravati učenike prihvaćanju škole i vjeronauka kao njihovog vlastitog
okruženja u kojem su prihvaćeni, voljeni; u kojem mogu rasti izgrađujući svoje vlastite
sposobnosti.
Uočiti važnost životnih vrijednosti kao što
su ljubav i prijateljstvo, prepoznati Božji
dar u svakoj životnoj stvari, poosobiti
krjepost davanja i primanja
dobara, razvijati osjećaj milosrđa prema
potrebitima;Prepoznati i prihvatiti Isusa
kao pomiritelja ljudi i živoga Boga koji
sama sebe daje u Euharistiji.
vjeroučiteljice
i
Prema planu i programu predmetnog učitelja tj. godišnjem planu odobrenom od
Katehetskog ureda.
Školska godina 2014./2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Fotokopirni papir, troškovi kopiranja, hamer papir, ljepilo i ostali uredski materijal za
samostalni rad i rad u skupinama.
Ostvarenost planiranog, uspješnost učenika u svladavanju nastavnog programa,
Zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim.
19
Naziv aktivnosti: VJERONAUK
Razred: 4. abc, PŠ Okrug
Voditelj/ica: V. Barać i T. Josipović
CILJ
NAMJENA
Poticati i usmjeravati učenike u prihvaćanju škole i vjeronauka kao njihovog vlastitog
okruženja u kojem su prihvaćeni, voljeni; u kojem mogu rasti izgrađujući svoje vlastite
sposobnosti.
Uočiti povezanost čovjeka i prirode,
posvijestiti potrebu očuvanja prirode kao
stvorenja Božjega; upoznati važnost i
nastanak Dekaloga za židove i kršćane,
uočiti podjelu Dekaloga na odnos čovjeka
i Boga te čovjeka i čovjeka (3+7); uočiti
Isusov način ostvarenja Dekaloga i
zapovijedi ljubavi; razumjeti važnost
crkve u prenošenju Božje i Isusove poruke
ljubavi.
Vesna Barać i Tončica Josipović
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Prema planu i programu predmetnog učitelja tj. godišnjem planu odobrenom od
Katehetskog ureda.
Školska godina 2014./2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Fotokopirni papir, troškovi kopiranja, hamer papir, ljepilo i ostali uredski materijal za
grupni i pojedinačni rad.
Ostvarenost planiranog, uspješnost učenika u svladavanju nastavnog programa.
Zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim.
20
Naziv aktivnosti: VJERONAUK
Razred: PETI
Voditelja/ica: EDITA BRATINČEVIĆ I SVJETLANA DŽAJA
CILJ
NAMJENA
Pomoći u izgradnji i ostvarenju i ljudske i vjerničke osobnosti učenika,pomoći im da
izgrade zrelu i odgovornu
savjest u odnosu prema sebi, drugima ,svijetu i Bogu
Uočiti povezanost pitanja o čovjeku,svijetu i
Bogu s odgovorima koje daju velike svjetske
religije; uočiti i vrednovati razlike i sličnosti
s kršćanstvom;uočiti razvoj Božje objave u
Bibliji od Abrahama do Isusa;povezati
biblijske teme sa zemljopisnim
položajem(zemljopis),povijesnim
događajima(povijest) i oznakama
kulture(likovni);razumjeti Crkvu kao
povijesni proces vođen Duhom Svetim
Edita Bratinčević i Svjetlana Džaja
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Prema planu i programu predmetnog učitelja tj. godišnjem planu odobrenom od
Katehetskog
ureda
Školska godina 2014./2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
Fotokopirni papir, troškovi kopiranja, hamer papir, ljepilo i ostali uredski materijal za
grupni
i rad po skupinama
Ostvarenost planiranog, Uspješnost učenika u svladavanju nastavnog programa,
NAČIN
Zadovoljstvo učenika i
VREDNOVANJA učitelja ostvarenim
21
Naziv aktivnosti: VJERONAUK
Razred: ŠESTI
Voditelja/ica: EDITA BRATINČEVIĆ I SVJETLANA DŽAJA
CILJ
NAMJENA
Pomoći u izgradnji i ostvarenju i ljudske i vjerničke osobnosti učenika,pomoći im da
izgrade zrelu i odgovornu
savjest u odnosu prema sebi, drugima ,svijetu i Bogu
Upoznati pojmove slobode i ropstva te
njihovo značenje u životu pojedinca,Crkve i
naroda;uočiti povezanost odgovornosti i
slobode;uočiti da Bog i kada daje zapovijedi
to čini radi čovjekove slobode,a iz
ljubavi;;razumjeti i prihvatiti cijenu žrtve za
slobodu‐Isus kao uzor;uočiti važnost Crkve
kao zajednice ljudi u slobodi
Edita Bratinčević i Svjetlana Džaja
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Prema planu i programu predmetnog učitelja tj. godišnjem planu odobrenom od
Katehetskog
ureda
Školska godina 2014./2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
Fotokopirni papir, troškovi kopiranja, hamer papir, ljepilo i ostali uredski materijal za
grupni
i rad po skupinama
Ostvarenost planiranog, Uspješnost učenika u svladavanju nastavnog programa,
NAČIN
Zadovoljstvo učenika i
VREDNOVANJA učitelja ostvarenim
22
Naziv aktivnosti: VJERONAUK
Razred: SEDMI
Voditelja/ica: EDITA BRATINČEVIĆ I SVJETLANA DŽAJA
CILJ
NAMJENA
Pomoći u izgradnji i ostvarenju i ljudske i vjerničke osobnosti učenika,pomoći im da
izgrade zrelu i odgovornu
savjest u odnosu prema sebi, drugima ,svijetu i Bogu
Shvatiti jedinstvenost svakog čovjeka,
naučiti prihvaćati sebe sa svim svojim
prednostima i nedostacima,naučiti
prepoznati različite faze čovjekova
života(pubertet);usvojiti pojmove o
židovskom narodu i vjeri,prorocima i
njihovoj ulozi u SZ;upoznati različite
kršćanske Crkve,shvatiti razlike i sličnosti
Edita Bratinčević i Svjetlana Džaja
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Prema planu i programu predmetnog učitelja tj. godišnjem planu odobrenom od
Katehetskog
ureda
Školska godina 2014./2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
Fotokopirni papir, troškovi kopiranja, hamer papir, ljepilo i ostali uredski materijal za
grupni
i rad po skupinama
Ostvarenost planiranog, Uspješnost učenika u svladavanju nastavnog programa,
NAČIN
Zadovoljstvo učenika i
VREDNOVANJA učitelja ostvarenim
23
Naziv aktivnosti: VJERONAUK
Razred: OSMI
Voditelja/ica: EDITA BRATINČEVIĆ I SVJETLANA DŽAJA
CILJ
NAMJENA
Pomoći u izgradnji i ostvarenju i ljudske i vjerničke osobnosti učenika,pomoći im da
izgrade zrelu i odgovornu
savjest u odnosu prema sebi, drugima ,svijetu i Bogu
Definirati vrijeme adolescencije kao važno
prijelazno razdoblje u cjelovitom
sazrijevanju čovjeka;shvatiti važnost
prijateljstva,vrjednote braka;shvatiti
pojmove ateizma,sekti;razlikovati naravnu i
nadnaravnu objavu;upoznati početke
kršćanstva na hrvatskim
prostorima;obrazložiti otajstvo Isusove
muke,smrti i uskrsnuća;shvatiti značenje i
vrijednost rada za ljudski život
Edita Bratinčević i Svjetlana Džaja
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Prema planu i programu predmetnog učitelja tj. godišnjem planu odobrenom od
Katehetskog
ureda
Školska godina 2014./2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
Fotokopirni papir, troškovi kopiranja, hamer papir, ljepilo i ostali uredski materijal za
grupni
i rad po skupinama
Ostvarenost planiranog, Uspješnost učenika u svladavanju nastavnog programa,
NAČIN
Zadovoljstvo učenika i
VREDNOVANJA učitelja ostvarenim
24
IZVANNASTAVNE
AKTIVNOSTI
25
Naziv aktivnosti:
Razred:
Voditelji
:
Slobodne aktivnosti TZK
Međurazredna natjecanja od V-VIII razreda (graničari,
s.tenis, odbojka)
Ivica Pranjić i Emil Kursan
Naziv aktivnosti: Školski športski klub
Razred: V. – VIII.
Voditelja/ica: Mario Pralija
CILJ
Osposobiti za slobodno i stvaralačko izražavanje koje
pridonosi humanizaciji i socijalizaciji ličnosti.
NAMJENA
Omogućiti učenicima da do izražaja dođu njihova znanja,
postignuća i sposobnosti, da se dokažu pred sobom, drugima.
Učenik putem natjecanja prati vlastiti napredak, ujedno,to je i
prilika da se učenici od najranije mladosti uvjere da se samo
radom može postići određeni uspjeh.
Masovnost, svestranost, primjerenost, uključiti skoro sve učenike.
NOSITELJI
Nastavnici
NAČIN REALIZACIJE
Međurazredno natjecanje učenika u odbojci VI, VII, VIII.
razredi.
Međurazredno natjecanje učenika u stolnom tenisu od V.-VIII.
razreda.
Međurazredno natjecanje učenika i učenica u graničarima
petih razreda.
VREMENIK
Školska godina 2014/15
Svaki slobodni školski sat od trinaest sati i deset min. do
četrnaest sati.
TROŠKOVNIK
Lopte za odbojku, mreža za odbojku, stol za stolni tenis,
loptice, palice.
NAČIN
VREDNOVANJA
Ostvarivanje što boljeg mjesta na ljestvici prvenstva.
Prvaci natjecanja osvajaju medalje koje im se uruče na dan
škole.
26
Usvajajući nastavni plan i program rada osposobiti učenike za uključivanje u
sistem natjecanja.
Omogućiti učenicima usavršavanje u sportskoj igri – ODBOJCI.
CILJ
Sudjelovanje na natjecanjima od međurazrednih pa nadalje ( na višim nivoima).
NAMJENA
Predmetni nastavnik ; učenice i učenici.
NOSITELJI
Grupni rad prema planu i programu.
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Školska godina 2014./2015.
Srijedom i petkom kroz predsat tj. 6 i 7 sat.
Deset (10) odbojkaških lopti po 140,00 kn.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Realizacija planiranog;
Redovitost prisustvovanja te rezultati natjecanja;
Zadovoljstvo učenika i učitelja.
27
Naziv aktivnosti: BIBLIJSKA GRUPA
Razred: 4. - 8.
Voditelj/ica: V. Barać
CILJ
NAMJENA
-osposobiti vjeroučenike za dublje shvaćanje i povezivanje biblijske poruke sa
svakodnevnim osobnim i društvenim životom;
-otkriti, upoznati, prihvatiti i Isusov zakon ljubavi i služenja kao istinski način kršćanskog
života;
-usmjeriti učenike da u svijetlu Biblije otkrivaju, vježbaju i žive
osnovne oblike kršćanskog života;
u vlastiti život ucijepiti cijelovit kršćanski moral tj.
-razvijati kod vjeroučenika ljubav prema biblijskim sadržajima;
-razvijati osjećaj zajedništva i druženja;
-pomoći vjeroučenicima da više upoznaju svoju vjeru i da nastoje živjeti u vjeri;
Vesna Barać
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
-stvaralačke radionice i izložba za Dane kruha i zahvalnosti;
-sv. Ivan Trogirski – dan grada;
-Božic
-Uskrsne radionice;
-prodajna izložba;
- izrada lapbook;
tijekom školske godine 2014./15.
VREMENIK
Biblije, papiri A 4 bijeli i u boji, hamer;
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
zadovoljstvo vjeroučenika organizacijom i načinom rada u grupi;
odaziv učenika i roditelja na pojedine aktivnosti tijekom šk. godine;
28
Naziv aktivnosti: Vjeronaučna olimpijada
Razred: 7. i 8 .
Voditelj/ica: Edita Bratinčević, prof.
CILJ
Omogućiti i potaknuti da djeca upoznaju, uče i usvajaju svoje vjersko, kulturno i
povijesno naslijeđe. Potaknuti učenike za istinsko življenje svoje vjere. Upoznati
djecu s velikanima naše vjere kao uzorima u svojem vjerničkom životu.
Sudjelovanje na školskom, županijskom i biskupijskom natjecanju iz vjeronauka.
NAMJENA
Učenici sedmog i osmog razreda
NOSITELJI
Pratiti i učiti gradivo iz Malog koncila za vjeronaučnu olimpijadu.
NAČIN
REALIZACIJE
Od početka školske godine do kraja mjeseca svibnja.
VREMENIK
Papir za fotokopiranje, putne karte za odlazak na natjecanje
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Zajedno učenje iz Maka, pisanje pismenih provjera, kviz znanja, školsko
natjecanje.
29
Naziv aktivnosti: Prva pomoć
Razred: 8.a i 8.b
Voditelj/ica: Ankica Bašić
CILJ
Odgoj za humanost i stjecanje osnovnih praktičnih znanja o
postupcima pružanja prve pomoći.
Osposobiti učenike za pomaganje sebi i drugima.
Korištenje znanja u redovnoj nastavi različitih nast. predmeta.
NAMJENA
Razvijati humane osjećaje i uvjerenje o potrebi međusobnog pomaganja u životnim
opasnostima.
Ankica Bašić (nastavnica biologije) ,liječnik
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
Praktični rad u vještinama pružanja prve pomoći.Stjecanje znanja o
pokretu Crvenog križa.
šk.god. 2014./15.
(rujan-ožujak)
Troškovi prijevoza učenika do smotre ili natjecanja.
Sadržaj torbice prve pomoći.
Usmena ,pismena i praktična provjera učenika.
NAČIN
VREDNOVANJA
30
Naziv aktivnosti: Dramska grupa
Razred: 7. i 5. razredi
Voditelja/ica: Lina Bujas
-
razvijanje sklonosti prema scenskom izražavanju, stjecanju kulture
govora i komunikacije
-
upoznati učenike s elementima scenskog izvođenja uvježbavanjem
tekstova
-
učenici petih i sedmih razreda
-
uvježbavanje dramskih sadržaja tijekom škol.god. i izvođenja
predstava u školi i izvan nje
-
realizira se 5.sat četvrtkom i . sat ponedjeljkom tijekom škol.god.
2014./15.
-
/
-
provodi se prema uspjehu učenika, uvježbanosti teksta, prilagodbi
teksta uzrastu, prema broju animiranih skupina i učenika
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
31
Naziv aktivnosti: Mladi tehničari -foto grupa
Razredi: 5-8.razreda
Voditelj: Branko Lisičić
CILJ
NAMJENA
-
razviti kod učenika interes za fotografiju i forografiranje
- naučiti učenike rukovati digitalnim fotoaparatom
Upoznati učenika s digitalnom fotografijom, poviješću fotografije, anatomijom digitalne
slike (foto, dioda, piksel), formatima zapisa slikovnih datoteka, kompresijom, medijom
za pohranu, načinom snimanja, ravnotežom bjeline, programskom podrškom, problemom
crvenih očiju, kompozicijom slike itd.
NOSITELJI
Branko Lisičić
NAČIN
REALIZACIJE
- 70 sati godišnje
- 1 grupa od 15 učenika
- Individualni i grupni rad
VREMENIK
Šk. god. 2014./2015.
TROŠKOVNIK
baterije za fotoaparat
izrada fotografija
NAČIN
VREDNOVANJA
-
- vrednovanje ostvarenog
zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja
32
Naziv aktivnosti: Instrumentalna grupa
Razred: 5.-8. razreda
Voditelj/ica: Ivana Milin
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
-
ovladati vještinom sviranja;
osposobiti učenike za samostalno nastupanje i izvođenje glazbenih djela.
-
sviranje glazbenih djela za razne prigode;
razvijati pozitivan stav prema glazbenim djelima
-
Ivana Milin
učenici 5.-8. razreda
-
voditelj izvannastavne aktivnosti planira i organizira rad s učenicima
izvannastavna aktivnost za učenike 5.-8. Razreda
-
1 sat tjedno tijekom školske godine
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
/
-
komunikacija s učenicima
praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća
33
Naziv aktivnosti: Pjevački zbor
Razred: IV. – VIII. razred
Voditelja/ica: Ivana Milin
CILJ
Razvijati glazbene aktivnosti, kreativnosti i usvajanje osnovnih vrijednosti za kritičko i
estetsko procjenjivanje glazbe, te razvijati sposobnost povezivanja umjetničnih djela s
društvenom sredinom i povijesnim okolnostima.
NAMJENA
Usavršavati pjevačku tehniku, upoznati skladbe različitih stilova. Razvijati međusobnu
toleranciju i strpljivost u zajedničkom radu.
NOSITELJI
Profesorica glazbene kulture i učenici od IV.- VIII. razreda
NAČIN
REALIZACIJE
Sudjelovanje na školskim priredbama i prezentacijama škole, na susretima glazbenog
dječjeg stvaralaštava u organizaciji grada i županije.
VREMENIK
Probe zbora dva puta tjedno kroz cijelu školsku godinu, te nastupi zbora na različitim
priredbama
TROŠKOVNIK
Fotokopiranje notnog materijala, prijevoz učenika za nastupe izvan mjesta, te CD- ovi
za matrice.
NAČIN
Pojedinačna i zajednička analiza svakog nastupa. Pozitivno ozračje tijekom rada.
VREDNOVANJA Zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja ostvarenim. Poticanje drugih da postanu dio
grupe i aktivni nosioci i stvaratelji glazbene umjetnosti.
34
Naziv aktivnosti: Likovna grupa „Lik“
Razred: 5. – 8.r.
Voditelj/ica: Krešimir Peraga
CILJ
NAMJENA
- razvijanje osjećaja za čuvanje kulturne baštine, originalnosti, ekološke svijesti,
duhovne vrijednosti te poštivanje duhovnih vrijednosti različitih kultura i
civilizacija
- uređenje enterijera školske zgrade
- izvođenje radova za natječaje
- radovi koji obilježavaju određene državne praznike
- skup čakavštine na nivou županije
- učenici 6.,7. I 8.razreda
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
- individualni rad
- grupni rad
- tokom cijele školske nastavne godine
VREMENIK
- sav potreban materijal snosi škola ( prema potrebi)
TROŠKOVNIK
- povratna informacija je najrealniji oblik vrednovanja
NAČIN
VREDNOVANJA
35
Naziv aktivnosti:Novinarsko-literarna grupa
Razred: 6.c i d, 8. c i d
Voditelj/ica:Slavica Rožić
CILJ
NAMJENA
Razvijanje literarne darovitosti i upoznavanje s literarnim i novinarskim
izrazima , razvijanje osjećajnosti i osjetilnosti, govornih i drugih izražajnih
sposobnosti i komunikacijskih vještina, mašte, kreativnosti, formiranje stavova
te stjecanje i razvijanje društvene svijesti
(odgovornost,snošljivost,samokritičnost,sigurnosti i samopouzdanje).
Novinarsko -literarna grupa namijenjena je učenicima 6. i 8. (c i d). razreda
osnovne škole koji pokazuju interes za navedena područja (novinarski izraz i
literarno izražavanje).
Slavica Rožić, profesor hrvatskog jezika i književnosti
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Izvannastavna aktivnost novinarsko -literarna grupa planirana je tjedno,
prema rasporedu sati, odnosno jedan sat tjedno.
35 sati tijekom nastavne godine (1 sat tjedno)
VREMENIK
Nema troškova
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Polaznici izvannastavne aktivnosti prezentirat će svoje
radove izlaganjem u školi i čitanjem literarnih uradaka te prezentiranjem
svojih novinarskih sposobnosti na priredbama u školi ili izvan nje te
objavljivati radove na web stranici škole.
36
Naziv aktivnosti: POVIJESNA GRUPA
Razred: 6.c
Voditelj/ica: Katica Maravić
CILJ
Upoznavanje učenika s kulturno-povijesnom baštinom UNESCO-ova grada Trogira.
Razvijanje i njegovanje ljubavi i pripadnosti kult.-pov. vrijednostima svoga grada,
bogate prošlosti i tradicije, poticanje istraživanja spomeničke baštine, uočavanje bitnog
u promatranju i opisivanju. Njegovanje odgovornosti i zajedništva, međusobno
uvažavanje, komunikacija i nadopunjavanje te radost sudjelovanja u grupi
NAMJENA
Sudjelovanje učenika u istraživanju i posjetama važnih lokaliteta zavičajne prošlosti.
Poticanje održavanja duha zajedništva u pripadnosti zavičaju. Terenski rad: posjet
Saloni „Na izvorima kršćanstva“, prostor između Trogira i Splita „Od Vitturija do
Rotonda“, posjet Dječjem domu Miljenko i Dobrila uz ugodno druženje s korisnicima i
njihovim odgajateljima, posjet sv. Marta – Bijaći „Prvi spomen hrvatskog imena 852.g“ i
Biblijski vrt Gospe Stomorije-prostor Velikog polja Kaštel Novi.
Katica Maravić, nastavnica povijesti i zemljopisa
NOSITELJI
Prema planu i programu rada povijesne grupe
NAČIN
REALIZACIJE
Školska godina 2014/2015. petkom 6/7 sat, odstupanje zbog terenskih posjeta
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Hamer papir, plakat papir, drvene boje, flomasteri (veliki i mali), ljepilo, autobusne
karte za učenike pri posjetu (namjena).
Ostvarenost planiranog
Kako smo sudjelovali u posjetama na terenu i gradu (katedrala sv. Lovre, Pinakoteka,
Muzej grada, Muzej sakralne umjetnosti, Samostani sv. Benedikta (Kairos), sv. Dominika
(opis klaustra i unutrašnjosti ranogotičke crkve), franjevački samostan sv. Ante-Drid na
Čiovu, posjet Domu starih i nemoćnih u Trogiru u božićnom vremenu i održavanje
predstave s temom: Božićni običaji iz povijesti Trogira te druženje s štićenicima, crkva
sv. Barbare, trogirski zvonici i ostala kulturna baština.
Zadovoljstvo i radost ostvarenog rada grupe i brojnost učenika.
37
Naziv aktivnosti: Izvannastavna aktivnost- mali kemičari
Razred: VII.
Voditeljica: Ivana Bilić
Praktičnim samostalnim radovima lakše shvatiti kemiju
CILJ
NAMJENA
Proširivanje znanja iz kemije, priprema učenika za
samostalno snalaženje i služenje naučenim
NOSITELJI
Učiteljica kemije i učenici 7 razreda
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Prema planu i programu izvannastavnih aktivnosti
Školska godina 2014/15.
TROŠKOVNIK
Kemikalije, posuđei pribor, troškovi fotokopiranja...
NAČIN
VREDNOVANJA
Ostvarenost planiranog, zadovoljstvo učenika i učitelja,
redovitost dolaženja na nastavu
38
Naziv aktivnosti: Literarna grupa
Razred: 5.,6,7. i 8. -razredi
Voditelj/ica: Nađa Mikelić
CILJ
samostalno pismeno izražavanje u stihu i prozi
- osjetljivost na lijepo govorenje i pisanje
- sudjelovanje u dječjim časopisima, literarnim natječajima
- estetsko čitanje radova
-učenici prate natječaje, obljetnice, zanimljivosti, blagdane, godišnja doba
- sudjelovanje u školskom listu
NAMJENA
Nađa Mikelić
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
-donošenje plana i programa rada
- pisanje samostalnih radova
- čitanje
- slanje radova za Modru lastu
- slanje radova na razne natječaje
šk.god. 2014./15.
VREMENIK
Papir za fotokopiranje, troškovi fotokopiranja
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Usmena i pismena
provjera učenika
39
Naziv aktivnosti: Filmska grupa
Razred: 5.,6.,7. I 8. r.
Voditelj/ica:Boris Ždero
Razvijanje odnosa učenika prema filmskoj umjetnost i novim tehnologijama
CILJ
NAMJENA
Razvijanje znanja i spoznaja o povijesti filma, temama, motivima i pravcima, proceduri
nastanka filmova, tehnologiji izrade filmova, pripremnim tekstovima za film, filmskoj
montaži, filmskoj glumi, filmskoj glazbi, snimanju zvuka i slike, kadrovima i rakursima,
osvjetljenju scene, filmskim trikovima i efektima te vrstama digitalnih filmskih zapisa i
medija za pohranu
Nastavnik hrvatskog jezika i učenici
NOSITELJI
Školska godina 2014./2015.
NAČIN
REALIZACIJE
Prazni DVD mediji
VREMENIK
Grupe učenika po potrebi i/ili individualni pristup
TROŠKOVNIK
Analiza ostvarenosti planiranog sadržaja
NAČIN
Zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim sadržajima
VREDNOVANJA
40
Naziv aktivnosti: POVIJESNA GRUPA
Razred: 6., 7. I 8. razredi
Voditelj: Marko Pastuović
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Upoznavanje učenika s kulturno-povijesnom baštinom UNESCO-ova grada Trogira.
Razvijanje i njegovanje ljubavi i pripadnosti kult.-pov. vrijednostima svoga grada,
bogate prošlosti i tradicije, poticanje istraživanja spomeničke baštine, uočavanje bitnog
u promatranju i opisivanju. Njegovanje odgovornosti i zajedništva, međusobno
uvažavanje, komunikacija i nadopunjavanje te radost sudjelovanja u grupi
Sudjelovanje učenika u istraživanju i posjetama važnih lokaliteta zavičajne prošlosti.
Poticanje održavanja duha zajedništva u pripadnosti zavičaju. Nastava je koncipirana
kroz učionični i terenski(vanučionični)rad.Terenski rad obuhvaća posjete u više sakralnih i
kulturnih ustanova grada Trogira :
- samostan sv.Nikole (zbirka Kairos )
-trogirska katedrala sv.Lovre(sv. Ivana),sv. Barbara,sv.Petar,sv.Dominik....
- gradski muzej, palača Čipiko
- Kula Kamerlengo i kula sv. Marka
Učionični
rad
obuhvaća
kreiranje
i
izradu
plakata,umnih
mapa,PP
prezentacija,radova...
Marko Pastuović, nastavnik povijesti
Prema planu i programu rada povijesne grupe
Školska godina 2014/2015. petkom 6/7 sat, odstupanje zbog terenskih posjeta
Hamer papir, plakat papir, drvene boje, flomasteri (veliki i mali), ljepilo i sl.
- Ostvarenost planiranog
- Kako smo sudjelovali u posjetama u gradu
- Plakati,umne mape,PP prezentacije ...
41
Naziv aktivnosti: LIKOVNA GRUPA
Razred: 1.a
Voditelj/ica: Tomaš Ana
CILJ
- približavanje i proširivanje znanja o likovnosti i
likovnim umjetnostima
- razvijanje likovnog govora
- razvijanje originalnosti
NAMJENA
- učenicima predispozicijom likovnih znanja i vještina
- znatiželjnim učenicima
NOSITELJI
- učiteljica i učenici
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- frontalnom demonstracijom
- individualnom realizacijom u svim likovnim tehnikama
primjerenim dječjoj dobi
- od rujna do lipnja
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- opisnom ocjenom u svrhu istraživanja umjetnosti i
približavanja umjetnosti učenicima
-prezentacija učeničkih radova
42
Naziv aktivnosti:Zbor
Razred: 1.b
Voditelj/ica: Renata Biočić
CILJ
Razvijati glazbenu kulturu kod učenika i njegove
sposobnosti izvođenja fokalnih izvedbi. Njegovanje
izvornih, narodnih i dječjih pjesama.
Poticanje učenika na glazbenu kreativnost.
NAMJENA
Učiteljica, učenici.
NOSITELJI
Skupni i pojedinačni nastupi učenika.
NAČIN
REALIZACIJE
Tijekom školske godine. Jednom tjedno.
VREMENIK
Različit potrošni materijal.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Sudjelovanje na školskim priredbama i sličnim
prigodama.
43
Naziv aktivnosti: DRAMSKO-RECITATORSKA GRUPA
Razred: 1.c
Voditelj/ica: Marina Kapetanović
CILJ
- razvijanje govornog izražavanja
- poticanje dramskog stvaralaštva
- razvijanje ljubavi prema dramskoj umjetnosti
- razvijanje mašte, stvaralaštva, kreativnosti
NAMJENA
- poticanje i promicanje kulture izražavanja te izgradnja ugleda
škole kao javne ustanove
NOSITELJI
- učiteljica i učenici
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- učenici se sastaju najmanje jedan sat tjedno kada iznose svoje
ideje, predlažu i dogovaraju daljnje planove
- jedan sat tjedno
- izrađuje se pojedinačno za svaki dramski projekt
- usmene i pisane pohvale, priznanja
44
Naziv aktivnosti:LIKOVNA GRUPA (INA)
Razred: 1.a
Voditelj/ica: Ivanka Vudrić
CILJ
NAMJENA
Razvijati kod učenika kreativnost, maštovitost i sposobnost zapažanja
Istraživati likovni problem i realizirati ga različitim likovnim tehnikama
Razvijati finu motoriku ruku
Naučiti promatrati i koristiti u radu umjetnička djela i reprodukcije
Prepoznati i poticati vlastite ideje, uvažavati ideje drugih
Razvijati kritičnost, samokritičnost, kao i zalaganje u radu
Razvijati estetsku osjetljivost
Poticati
i
njegovati
pozitivan
odnos
prema
radu,
aktivnost,upornost,samostalnost
- Na osnovu navedenog oblikovati vlastiti stil i osobnost u likovnom
izražavanju
-navedene ciljeve provoditi u praksi
Graditi samopouzdanje i osjećaj uspješnosti kod učenika
Stečeno znanje i vještine primjenjivati u stvarnom životu
Postizanje pozitivnog ozračja u radnom prostoru i među učenicima
Suočavanje s likovnim problemom, rješavanje i realizacija
-
Učenici 1.a s učiteljicom
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Frontalni rad, individualni rad, rad u paru, rad u skupinama
Realizacija plana i programa, rad likovne grupe slikarskim i crtaćim
tehnikama,modeliranjem i građenjem, te dizajnom
Praćenje rada učenika u svim etapama rada, razgovor, usmjeravanje ka
idejnom rješavanju likovnog problema
5. školski sat
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Hamer papir, kolaž papir; nožice, ljepilo; ljepljiva traka, pribadače; glinamol;
boje za staklo, kistovi; drvofiks; bezbojni lak u spreju; pištolj za silikon,
silikonske patrone za pištolj
Vrednovanje se provodi opisnim praćenjem u bilježnicu za izvannastavne
aktivnosti: ispunjenje zadataka, likovni problem
45
Naziv aktivnosti:LUTKARSTVO I SCENSKA LUTKA (INA)
Razred: 1.b
Voditelj/ica:Ružica Čondić Begov
CILJ
NAMJENA
-
Poticanje i razvijanje intelektualnih i emotivnih potencijala učenika
Oslobađanje sputanosti,sramežljivosti kod djeteta
Poticati i njegovati pozitivan odnos prema radu, aktivnosti, upornost,samostalnost
-stjecanje sposobnosti djeteta da kordinira misao,emociju,pokret odnosno postiže
harmoničnost u izražavanju svoje čitave psihofižičke osobe
-razvoj interesa za razne grane umjetnosti kao i razvoj kreativnih sposobnosti
učenika
-njegovanje izvornih, narodnih pjesama i tekstova pisanih na dijalektu
-stvarajući uz lutku dijete će postati spremnije sagledati svoje osobno iskustvo i
znanje, razvija smisao za grupni rad, suradnju, odgovornost i disciplinu
Učenici 1.b s učiteljicom
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Frontalni rad, individualni rad, rad u paru, rad u skupinama
-objavljivanje literarnih i likovnih radova u dječjim časopisima
- sudjelovanje u razrednim, školskim i gradskim izložbama i priredbama
5.školski sat
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Hamer papir, kolaž papir, papir za fotokopiranje, fotografiranje, troškovi za izradu
brošura, kalendara
-
Originalnost, uloženi trud, odnos prema radu, ispunjenje zadataka opisnim
ocjenjivanjem
46
Naziv aktivnosti: Likovna grupa
Razred: 2.a
Voditelj/ica: Lovorka Ercegović
CILJ
NAMJENA
-razvijati kreativnost, maštu, dizajniranje te poticati zajednički rad
-upoznavanje s likovnim tehnikama i materijalima
razvijanje motorike
estetsko uređenje učionice i škole prigodnim likovnim radovima
obilježavanje prigodnih tema (Danikruha, Sv. Nikola, Božić, Valentinovo,
Maškare, Uskrs, Majčin dan, Dan škole), sudjelovanje u školskom listu
učenici 2.r i učiteljica Lovorka Ercegović
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
uređivanje panoa, crtanje, oblikovanje, građenje, modeliranje, izrezivanje,
lijepljenje
tijekom školske godine 2014./15.
VREMENIK
prema potrebi potrebna sredstva kupuju roditelji
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
analiza rada na kraju 1. i 2. polugodišta izradom plakata i prezentacijom
učeničkih radova roditeljima
47
Naziv aktivnosti: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI- LIKOVNA SKUPINA
Razred: 2.b
Voditelj/ica: Snježana Odžak
CILJ
NAMJENA
Opažanje, kreativno izražavanje, vrednovanje
Razvijati znatiželju, motiviranost, likovni govor
Upoznavanje novih likovnih tehnika te usavršavanje
usvojenih
Razvijati smisao za lijepo (izbjegavati šablonu i kič)
Razvijanje individualnog pristupa u rješavanju likovnih problema
Družiti se, razvijati dobre odnose među učenicima i s
učiteljicom
Učenici 2.b razreda i učiteljica Snježana Odžak
NOSITELJI
Prema planu rada likovne grupe
NAČIN
REALIZACIJE
Jednom tjedno – tijekom školske godine 2014./2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
Vrednuje se neobičnost, originalnost, tehnička izvedivost i zadaci nastavne jedinice
NAČIN
osobni rast pojedinca, uređenje životnog prostora (škole, vlastitog
VREDNOVANJA doma i sl.)
48
Naziv aktivnosti: DRAMSKO-RECITATORSKA GRUPA
Razred: 2.r. Pš Okrug Gornji
Voditelj/ica: JASNA DOBRIČIĆ
CILJ
NAMJENA
– poticati i razvijati dramsko – scensko stvaralaštvo, njegovati i razvijati
govornu izražajnost, maštu i kreativnost, poticati na suradnju i odgovornost u
radu te izgrađivati dobre međuljudske odnose
-njegovati i razvijati recitatorsku interpretaciju, umijeće komunikacije
-senzibilizirati učenike za poetska književna djela
-razvijati kulturu izražavanja i slušanja
-promicati, njegovati i razvijati kulturu govora i izražavanja
-razvijati odgovornost prema radu nastupu pred auditorijem
-rad s učenicima koji pokazuju interes za dramsko – scenski izričaj
učiteljica:Jasna Dobričić
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
– interpretativno čitanje recitacija primjerenih uzrastu i namjeni
-aktivno slušanje
-recitiranje
-individualizirani pristup
-rad u parovima, timski rad
-jedan sat tjedno tijekom cijele nastavne godine
VREMENIK
kopiranje i ispis dodatnih materijala, izrada kostima i drugih scenskih rekvizita
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-praćenje učenika tijekom školske godine, samovrednovanje
-analiza postignuća
-pohvale
-nastupi na priredbama
49
Naziv aktivnosti: LIKOVNA SKUPINA
Razred:
3.a
Voditelj/ica: Irena Petrović
CILJ
Upoznavanje i razvijanje ljubavi prema kulturno-povijesnoj baštini grada
Trogira.
Razvijanje kreativnosti i motorike ruke.
Uočavanje lijepih detalja grada Trogira i korištenje istih kao likovnih motiva.
Prezentiranje „kamene ljepotice“ dječjim likovnim radovima.
Izrada predmeta i likovnih radova s motivima grada i škole za prodajnu
izložbu.
NAMJENA
Učiteljica, učenici i roditelji.
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Šetnja gradom, uočavanje i snimanje detalja digitalnim aparatom.
Stvaranje novih ideja o mogućem oblikovanju i izradi predmeta i likovnih
radova.
Usporedba viđenog i ostvarenog.
Jedan sat tjedno
VREMENIK
TROŠKOVNIK
Digitalni aparat, fotokopirni aparat, printer, papir za kopiranje, papir za
likovne radove, olovka, tuš, vodene boje, kolaž papir, glinamol,...
Prodajna izložba na Dan škole.
Angažiranost učenika u svim fazama izrade likovnih radova.
Zadovoljstvo učenika i učitelja.
NAČIN
VREDNOVANJA
50
Naziv aktivnosti: Dramsko – recitatorka grupa
Razred: 3. b
Voditelj/ica: Mirela Medić
CILJ
NAMJENA
razvijanje komunikacijskih kompetencija
razviti vještine i sposobnosti usmenog i vizualnog komuniciranja u međusobnim
situacijama ( verbalna i neverbalna komunikacija )
ovladavanje standardnog hrvatskog jezika
razvijanje i njegovanje ljubavi prema zavičajnom govoru
razvijanje sposobnosti scenskog izraza
razvijanje samopouzdanja, samopoštovanja i svijesti o vlastitim sposobnostima
razvijanje stvaralačke sposobnosti ( kreativnost )
razvijanje socijalnih vještina
omogućiti zainteresiranim učenicima kroz aktivnosti vezane uz odabrane teme steknu
znanja, sposobnosti, vještine, stavove i vrijednosti kao temelj za učenje tijekom cijeloga života , što
znači
razvoj jezičnih komunikacijskih sposobnosti i vještina, tj. razvijanje
jezičnih sposobnosti u govorenoj i pisanoj uporabi jezika u svim
funkcionalnim stilovima; razvijanje literarnih sposobnosti, čitateljskih
interesa i čitateljske kulture; razvijanje interesa i potreba za sadržajima
medijske kulture
-
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA
učiteljica Mirela Medić
-
vježbe artikulacije i scenskog govora
izražavanje gestama i mimikom
stvaranje dramskih situacija ( kreativne dramske igre )
sposobnost improvizacije
dramatizacija teksta
upoznavanje osnovnih kazališnih pojmova ( pozornica, glumac, uloga, igrokaz… )
ovladavanje scenskim prostorom
vježbe samopouzdanja
-
jedan školski sat školski sat tjedno, a po potrebi (pred nastupe) i češće
materijal za izradu kostima i scene ( hamer, spužva, tkanina, krep papir, igla, konac,
boja, ljepilo … ) 500,00 kuna ; umnožavanje materijala – 200,00 kuna
-
zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja ostvarenim
pozitivno ozračje tijekom rada
prezentacija rada na priredbama u razredu, školi i izvan nje
planiranje daljnjeg rada na osnovi ankete i rasprave o interesu učenika
51
Naziv aktivnosti: Mali pjevači
Razred: 3. c
Voditelj/ica: Jasminka Petrić
-
razvijati ljubav prema glazbenom izričaju
naučiti izraziti sebe kroz pjesmu i pokret
CILJ
-
obilježavanje prigodnih dana i blagdana u školi , te održavanje razrednih
priredbi i svečanosti
-
učiteljice i učenici
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
-
pjevanje
posjet gosta ( pjevača , svirača )
-
tijekom šk.god. 2014./2015. , 1 sat tjedno
-
nekoliko CD , cca.200,00 kn
realizacija cilja
NAČIN
- novostečeno znanje učenika i njihovo zadovoljstvo , kao i zadovoljstvo učiteljica i
VREDNOVANJA roditelja
52
Naziv aktivnosti:
IZVANNASTAVNA AKTIVNOST - EKOLOŠKA SKUPINA
Razred: III . a , PŠ Okrug Gornji
Voditelj/ica: Nada Ivanović
CILJ
a) razviti: - svijest o prirodi i čovjekovoj ulozi u njoj
- svijest i razumijevanje prirodnih zakonitosti
- sposobnost promatranja, uočavanja i zaključivanja
- kritičko mišljenje
- stvaralački duh
b) pobuditi: - znatiželju za otkrivanjem svijeta oko sebe i svoje uloge u njemu
- težnju i potrebu za očuvanjem prirode s naglaskom na nacio nalna prirodna i kulturnopovijesna bogatstva
- potrebu i težnju življenja u skladu s prirodom
NAMJENA
za sve zainteresirane učenike neovisno o sposobnostima
NOSITELJI
voditeljica, učenici, vanjski suradnici
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA
obilježavanje prigodnih datuma (Svjetski dan voda, Dan planeta Zemlje ...),
izrada plakata,radovi u školskom vrtu,čišćenje okoliša, aktivnosti „Eko ophodnje“,
izrada i izvedba projekata, vođenje „Eko dnevnika“, posjeti izvan škole i mjesta,
prikupanje PET ambalaže, izrada estetsko funkcionalnih predmeta od otpadnog
materijala, prodajna izložba, stvaralačko izražavanje, praćenje audiovizualnih
zapisa, prikupljanje novinskih i sl. članaka, rasprave
1 sat tjedno (po potrebi i više) tijekom nastavne godine
posjeti izvan mjesta: do 50 KN po učeniku
Dio troškova snose roditelji učenika, a dio skupina samofinanciranjem (prodajom
radova i PET ambalaže).
učeničkih
individualno praćenje aktivnosti i razvoja učenika pojedinačno
učeničko samovrednovanje
završno vrednovanje uspjeha učenika i skupine u cjelini
53
Naziv aktivnosti: DRAMSKO-RECITATORSKA GRUPA
Razred: 3.b, PŠ Okrug G.
Voditelj/ica:SANDRA MIKELIĆ
CILJ
NAMJENA
– poticati i razvijati dramsko – scensko stvaralaštvo, njegovati i razvijati
govornu izražajnost, maštu i kreativnost, poticati na suradnju i odgovornost u
radu te izgrađivati dobre međuljudske odnose
-njegovati i razvijati recitatorsku interpretaciju, umijeće komunikacije
-senzibilizirati učenike za poetska književna djela
-razvijati kulturu izražavanja i slušanja
-promicati, njegovati i razvijati kulturu govora i izražavanja
-razvijati odgovornost prema radu nastupu pred auditorijem
-rad s učenicima koji pokazuju interes za dramsko – scenski izričaj
učiteljica:Sandra Mikelić
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
– interpretativno čitanje recitacija primjerenih uzrastu i namjeni
-aktivno slušanje
-recitiranje
-individualizirani pristup
-rad u parovima, timski rad
-jedan sat tjedno tijekom cijele nastavne godine
VREMENIK
kopiranje i ispis dodatnih materijala, izrada kostima i drugih scenskih rekvizita
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-praćenje učenika tijekom školske godine, samovrednovanje
-analiza postignuća
-pohvale
-nastupi na priredbama
54
Naziv aktivnosti: Izvannastavne aktivnosti - ETNO grupa
Razred: 4.a
Voditelja/ica: Mihaela Russo
CILJ
NAMJENA
-
upoznati baštinu svoga mjesta
narodni običaji kroz godišnja doba
-
potaknuti učeničku želju za otkrivanje etno baštine
razvijati pozitivan odnos prema precima i njihovom kulturnom nasljeđu
izrada plakata i njihovo postavljanje na panoima škole
sudjelovanje na prigodnim svečanostima u školi
Učiteljica, učenici
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-
rad u školi
posjet kulturnom umjetničkom društvu – Kvadrilja
posjet Muzejima, Etno kući…
Tijekom školske godine 2014. / 2015.
- 35. sati godišnje
-
materijal za izradu plakata
ulaznice za Muzeje, Etno kuću, prijevoz,
-
prezentacija izrađenih plakata
nastupi na školski priredbama
izrada brošurica, knjižica
redovitost dolaženja na grupi
zadovoljstvo učenika i učiteljice ostvarenim
55
Naziv aktivnosti:Dramsko recitatorska skupina
Razred: 4.b
Voditelj/ica:Ana Sorić
CILJ
-interpretativno čitanje
-razvijanje sposobnosti memoriranja teksta
-izražajnost u govoru i pokretu
-njegovanje i razvijanje mašte i kreativnosti
-stjecanje odgovornosti , suradnje i discipline u radu
-stjecanje samopouzdanja
-rad s učenicima koji pokazuju interes i sklonost u dramsko-recitatorskom izričaju
-nastupi na razrednim i školskim priredbama
NAMJENA
-učenici 3.b razreda i učiteljica
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
-odabir tekstova , slušanje , izbor učenika i uloga , uvježbavanje, intezivniji rad na
pojedinim sadržajima
-tijekom školske godine ( 35 sati )
VREMENIK
-kopiranje, nabava materijala za izradu kostima i ostalih scenskih rekvizita
TROŠKOVNIK
-zajednička analiza, samovrednovanje, pohvala, poticajno sudjelovanje na školskim i
NAČIN
vanškolskim priredbama i smotrama
VREDNOVANJA
56
Osnovna škola
„Petar Berislavić“ Trogir
Trogir
Naziv aktivnosti: Dramsko-recitatorska grupa
Razred: 4.c
Voditelj/ica:Matijana Kuzmanić
CILJ
NAMJENA
poticati i razvijati dramsko-scensko stvaralaštvo, njegovati i razvijati govornu
izražajnost, maštu i kreativnost, poticati na suradnju i odgovornost u radu te
izgrađivati dobre međuljudske odnose
- njegovati i razvijati recitatorsku interpretaciju, umijeće komunikacije
- senzibilizirati učenike za poetska književna djela
- razvijati kulturu izražavanja i slušanja
- promicati, njegovati i razvijati kulturu govora i izražavanja
- razvijati odgovornost prema radu nastupu pred auditorijem
- rad s učenicima koji pokazuju interes za dramsko-scenski izričaj
učiteljica Matijana Kuzmanić
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
- interpretativno čitanje recitacija primjerenih uzrastu i namjeni
- aktivno slušanje
- recitiranje
- individualizirani pristup
- rad u parovima, timski rad
jedan sat tjedno tijekom cijele nastavne godine
VREMENIK
TROŠKOVNIK
kopiranje i ispis dodatnih materijala, izrada kostima i drugih scenskih
rekvizita
- praćenje učenika tijekom školske godine, samovrednovanje
- analiza postignuća
NAČIN
VREDNOVANJA - pohvale
- nastupi na priredbama
57
Naziv aktivnosti: INA Dramsko-recitatorska skupina
Razred: 4. PŠO Okrug Gornji
Voditelj/ica:Sandra Šore
Postizanje izvanprosječne razine uspjeha u interpretaciji raznih vrsta književnog
teksta.
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Upoznati učenika s načinima kazališnog djelovanja, odabira i rada na
dramskom komadu s posebnim naglascima na dramskim sukobima u pojedinim
djelima
Sandra Šore
Individualni i skupni rad
Šk.god.2014./2015. (2 nastavna sata u jutarnjoj smjeni)
Papir za kopiranje, materijali za izradu kostima, rekvizita i scene
-Promatranje
-Samovrednovanje učenika
-Prezentacija uradaka
58
IZVANUČIONIČNA
NASTAVA
59
Naziv aktivnosti: Izvanučionična nastava – BLAGDANI - USKRS
Razred: 1.a,1.b,1.c
Voditelj/ica: Ana Tomaš,Renata Biočić,Marina Kapetanović
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- njegovati tradicionalna blagdanska obilježja
- poticati i njegovati kreativan likovni izraz
- njegovati i uvažavati timski rad
- učiteljica
- izrada kreativnih radova na temu Uskrsa
- sudjelovanje u izložbi i prodaji
- travanj 2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- usmena pohvale učenika
- PP prezentacija roditeljima
60
Naziv aktivnosti: Izvanučionična nastava – KAZALIŠTE (Sveti Nikola)
Razred: 1.a,1.b,1.c
Voditelj/ica: Ana Tomaš,Renata Biočić,Marina Kapetanović
CILJ
- kazališnom predstavom stvoriti blagdanski ugođaj i
vedro raspoloženje u proslavi blagdana Svetog Nikole
- razvijati kulturu ponašanja u kazalištu
NAMJENA
NOSITELJI
- učiteljica, kazališna udruga
NAČIN
REALIZACIJE
- odlazak u dječje kazalište
- dodjela dječjih darova
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- prosinac 2014.
- troškovi prijevoza autobusom
- troškovi dječjih darova
- verbalna razmjena doživljenih iskustava
- izrada razrednog panoa
61
Naziv aktivnosti: Izvanučionična nastava – MAŠKARE I VALENTINOVO
Razred: 1.a,1.b,1.c
Voditelj/ica: Ana Tomaš,Renata Biočić,Marina Kapetanović
CILJ
- socijalizacija učenika
- međusobno poštivanje i tolerancija
- obilježavanje Valentinova i maškara
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- učiteljicei učenici
- provesti integrirane nastavne dane
- praktičan rad
- šetnja gradom
- veljača 2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- izrada razrednih plakata
- usmene pohvale učenika
62
Naziv aktivnosti: Izvanučionična nastava – MJESEC KNJIGE
Razred: 1.a,1.b,1.c
Voditelj/ica: Ana Tomaš,Renata Biočić,Marina Kapetanović
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- upoznati školsku i gradsku knjižnicu i knjižničare
- naučiti posuđivati, čuvati i vraćati knjige
- razlikovati knjižnicu od knjižare
- razvijati ljubav prema knjizi
- bogatiti rječnik učenika i poticati čitanje
- učiteljica, knjižničarka
- odlazak u školsku i gradsku knjižnicu
- studeni 2014.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- usmena provjera usvojenog
- kvizovi znanja
63
Naziv aktivnosti: Izvanučionična nastava – PROLJEĆE U PARKU
Razred: 1.a,1.b,1.c
Voditelj/ica: Ana Tomaš,Renata Biočić,Marina Kapetanović
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- promatranjem okoliša uočiti promjene u prirodi
- promatranjem i istraživanjem uočiti sva usvojena
znanja
- učiteljice i učenici
- odlazak u obližnji trogirski park
- ožujak 2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- usmena i pismena provjera
- izrada plakata
64
Naziv aktivnosti: Izvanučionična nastava - PROMET
Razred: 1.a,1.b,1.c
Voditelj/ica: Ana Tomaš,Renata Biočić,Marina Kapetanović
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- osposobiti učenike za sigurno i odgovorno kretanje
prometnicama
- uočavanje prometnica, prometnih znakova i prometnih
sredstava te upoznavanje prometnih pravila
- učiteljica, prometni policajac
- izlazak na prometnicu u blizini škole
- listopad 2014.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- razgovor o naučenom
- primjena naučenog na improviziranom prometnom
poligonu
65
Naziv aktivnosti: IZVANUČIONIČKA NASTAVA – Dan mora
Razred: 1.a i 1.b
Voditelj/ica: Ivanka Vudrić i Ružica Čondić Begov
CILJ
NAMJENA
Obilježiti Dan mora – 20.rujna
Upoznati i razlikovati biljke i životinje u moru i uz
more, razumjeti važnost mora za RH
(turizam,brodogradnju,ribarstvo), znati uzroke
onečišćenja mora i razumjeti važnost očuvanja
čistoće mora
Učiteljice,učenici
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- Odlazak na obližnju plažu
- Obrada pjesme ili teksta o moru
- Pisanje sastava, pjesme na zavičajnom jeziku
- Rujan
- nema troškova
- usmeno i pismeno izlaganje na temelju stečenih
spoznaja
- izrada plakata, likovnih radova….
66
Naziv aktivnosti: IZVANUČIONIČKA NASTAVA – Svjetski dan pješačenja
Razred: 1.a i 1.b
Voditelj/ica: Ivanka Vudrić i Ružica Čondić Begov
Obilježiti Svjetski dan pješačenja – 15.10
CILJ
NAMJENA
Utjecati na pravilan rast i razvoj učenika, pravilan
razmjer mišića i smanjenje masnog tkiva
Razvijati od učenika osjećaj potrebe za kretanjem i
formiranje karakternih crta kao što upornost i
istrajnost
Razvijati svijest o zdravom načinu života.
Isticati važnost boravka na svježem zraku i bavljenja
športom
Učiteljice, učenici
NOSITELJI
Pješačenje kroz obližnju šumu
NAČIN
REALIZACIJE
Listopad
VREMENIK
Nema troškova
TROŠKOVNIK
Evaluacijski listići za učenike
NAČIN
VREDNOVANJA
67
Naziv aktivnosti:IZVANUČIONIČKA NASTAVA – Dan grada i Dan općine Okrug
Razred: 1.a i 1.b
Voditelj/ica: Ivanka Vudrić i Ružica Čondić Begov
CILJ
NAMJENA
Razvijati i poticati ljubav prema gradu i mjestu u
kojem živimo i kulturnoj baštini
-Pravilan stav i potrebu očuvanja kulturno
povijesnih spomenika kao i očuvanje čistoće okoliša
- spoznavanje važnosti spomenika
-naučiti o vrijednostima kulturnih ustanova i znati
njihovu namjenu
Učiteljice i učenici
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Razredna priredba, likovna izložba
- sudjelovanje na misnom slavlju
Studeni
VREMENIK
Materijali za likovni, rekviziti za priredbu
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- usmeno i pismeno izlaganje na temelju stečenih
spoznaja
- - izrada plakata
68
Naziv aktivnosti: IZVANUČIONIČKA NASTAVA – Blagdani
Razred: 1.a i 1.b
Voditelj/ica: Ivanka Vudrić i Ružica Čondić Begov
Upoznati učenike s običajima uz blagdane
CILJ
Tražiti smisao blagdana kroz humane geste
NAMJENA
Učenici i učiteljice
NOSITELJI
Posjet Domu za starije i nemoćne osobe u Okrugu
NAČIN
REALIZACIJE
Prosinac
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Materijali potrebni za izradu prigodnih darova,
novčana donacija
Evaluacijski listići, grupni rad – izrada plakata,
zajedničke fotografije
69
Naziv aktivnosti: IZVANUČIONIČKA NASTAVA –Priroda se mijenja kroz
godišnja doba
Razred; 1.a i 1.b
Voditelj/ica: Ivanka Vudrić i Ružica Čondić Begov
CILJ
NAMJENA
Uočiti promijene koje nastaju u prirodi kroz godišnja
doba
-Osposobiti učenike da uoče promjene biljka u
odnosu na godišnja doba
-Imenovati vremenske prilike
-uočavati i pratiti promjene u prirodi i njihov utjecaj
na život živih bića
-razlikovati godišnja doba prema najvažnijim
obilježjima
Učiteljice,učenici
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Odlazak u školsko dvorište, izvođenje pokusa, izrada
mentalne mape, izrada plakata
Kroz godinu
VREMENIK
Hamer papir, drvene bojice, flomasteri…
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Evaluacijski listići, realizacija cilja, usmeno i pismeno
izvješćivanje o obavljenom zadatku kroz dnevnik
praćenja
70
Naziv aktivnosti: IZVANUČIONIČKA NASTAVA – Dan Škole
Razred: 1.a i 1.b
Voditelj/ica: Ivanka Vudrić i Ružica Čondić Begov
CILJ
Razvijati pravilan i pozitivan stav, te potrebu
očuvanja školske zgrade, te razvijati spoznaju o
njezinoj važnosti u životu učenika
Obilježiti Dan škole
NAMJENA
Učenici, djelatnici škole
NOSITELJI
Likovna izložba, priredba
NAČIN
REALIZACIJE
Svibanj
VREMENIK
Materija potreban za izložbu i rekvizite za priredbu
TROŠKOVNIK
Zajednička analiza izložbe i priredbe
NAČIN
VREDNOVANJA
71
Naziv aktivnosti: Na leđima dobrog dupina - projekt
Razred: 1.a i 1.b
Voditelj/ica: Ivanka Vudrić i Ružica Čondić Begov
CILJ
NAMJENA
Uočiti ugroženost dobrog dupina te navesti načine
njegove zaštite
Istražiti ime dupina, njegovu prehranu,
sporazumijevanje
Otkriti zašto ih je sve manje, zašto su ugroženi
Istražiti važnost njegovog opstanka i opstanka nekih
drugih životinjskih vrsta
Učiteljice, učenici, profesorica biologije i kemije
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Prikupljanje podataka služeći se računalom, posjet
knjižnici
Izrada razredne slikovnice
Kroz ožujak i travanj
VREMENIK
TROŠKOVNIK
Materijal potreban za izradu slikovnice, fotografije,
fotokopiranje
Analiza zajedničkog rada na projektu
NAČIN
VREDNOVANJA
72
Naziv aktivnosti:
ZDRAVA PREHRANA
Razred:
2.b
Voditelj/ica:
Snježana Odžak
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
Razvijati svijest učenika o prednosti zdrave prehrane i promjena
navika vezanih uz prehranu.
Poticanje zdravog načina življenja djece i njihovih obitelji.
Učiteljica i učenici.
Kroz kraktoročnu aktivnost učenika razvijat ćemo socijalnu dimenziju
NAČIN REALIZACIJE
održivog razvoja kroz temu „Zdravlje“ jer je ta tema trenutačno
globalni problem čovječanstva.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Prvi tjedan mjeseca travnja ( povodom Svjetskog dana zdravlja)
Otprilike 100kn (svježe voće i povrće)
Potaknuti samovrednovanje učenika anketom i malom skalom
procjene prije početka i nakon završetka aktivnosti(inicijalno i finalno).
73
Naziv aktivnosti:
SVJETSKI DAN mora
Razred:
2.b
Voditelj/ica:
Snježana Odžak
Razvijati ljubav prema moru.
Shvatiti značaj mora za naš kraj i ljude ( i šire ).
CILJ
Ekološki se osvještavati o potrebi očuvanja mora.
Shvatiti dublju povezanost mora i čovjeka ( kroz povijest .)
Shvatiti more kao jednu od važnih životnih zajednica.
NAMJENA
NOSITELJI
Obilježiti Svjetski dan mora 22.09.
Učiteljica i učenici.
Pisanje poruke moru ( nakon razredne šetnje , promatranja i
osluškivanja ).
NAČIN REALIZACIJE
Obrada pjesme ili teksta o moru.
Izrada mentalne mape - Jadranska obala i otoci
Upoznati i imenovati biljni i životinjski svijet u moru i uz more
Izradtiti plakat More meni - ja moru
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Dana 22.09. 2014. godine.
Hamer papir, drvene bojice i flomasteri.
Realizacija cilja.
Zadovoljstvo učenika i učiteljice.
74
Naziv aktivnosti: Posjet Gradskom kazalištu lutaka Split( i kinu)
Razred: 3.a i 3.c
Voditelj/ica: Irena Petrović i Jasminka Petrić
CILJ
Razvijanje kulture ponašanja u kazalištu i kinu te usvajanje vrednota dramske,
glazbene i filmske umjetnosti
NAMJENA
Razvijanje navike posjeta kazalištu odnosno kinu i usvajanje pravila ponašanja
u takvim sredinama
NOSITELJI
Učiteljice i učenici
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Gledanje kazališne predstave u Gradskom kazalištu lutaka Split (ili kinu)
Tijekom školske godine
TROŠKOVNIK
Troškovi organizacije posjeta kazalištu cca 50 kn po učeniku
NAČIN
VREDNOVANJA
Zadovoljstvo učenika, njegovanje ljubavi prema kazališnoj i filmskoj umjetnosti
75
Naziv aktivnosti: Dani kruha
Razred: 2. a
Voditelja/ica: Lovorka Ercegović
-
povezivanje nastavnih sadržaja iz nastavnih predmeta vjeronauka, hrvatskoga
jezika, prirode i društva, likovne kulture, glazbene kulture s temom
-
upoznati učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha), s kulturom ophođenja
prema kruhu, prikupljanje žitarica na pano
posjet pekari ili prodavaonici kruha
organizirati izložbu radova
-
učiteljica, vjeroučiteljica, roditelji i učenici
-
provesti projektnu nastavu sukladno razrednom planu integracije kroz sva 4
predmeta
-
listopad
-
roditelji snose trošak izrade peciva i kolača
-
izrada tematskih plakata, pisanje opisa (sastavaka) na zadanu temu,
prezentacije učeničkih radova u prostoru škole.
postaviti izložbu učeničkih radova na poanoima
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-
76
Naziv aktivnosti: Pozdrav proljeću
Razred: 2.a
Voditelja/ica: Lovorka Ercegović
-
integracija nastavnih sadržaja iz prirode i društva, hrvatskoga jezika, glazbene
kulture, likovne kulture, tjelesne kulture i sat razredne zajednice
-
uočavanje promjena u prirodi
upoznavanje vremenskih prilika
rad lkjudi, život biljaka i životinja
snalaženje u prirodi, uočavanje okoliša
poezija i proza s tematikom o proljeću
opisivanje, pisanje , pjevanje, slušanje, slikanje, oblikovanje
buđenje prirode, Uskrs, igre u prirodi
učenici i učiteljica
-
učionička i izvanučionična nastava, odlazak u park, vrt, livadu
-
tijekom proljetnih mjeseci
-
/
-
provesti vrednovanje radova u grupi iz predmeta prirode i društva
rezultate rada prikazati plakatima
plakate izložiti na panou
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
77
Naziv aktivnosti: U susret jeseni
Razred: 2.a
Voditelja/ica: Lovorka Ercegović
-
integracija nastavnih sadržaja prirode i društva, hrvatskog jezika,
glazbene i likovne kulture, tjelesne kulture i sata razrednika
-
uočavanja promjena u prirodi
upoznavanje vremenskih prilika
rad ljudi, život biljaka, i životinja
očuvanje prirode i okoliša
snalaženje u prirodi
opisivanje, pričanje, pisanje o jeseni
pjevanje i slušanje prigodnih pjesmica
slikanje, igre u prirodi
učenici 2. r i učiteljica Lovorka Ercegović
-
učionička i izvanučionična nastava, realizacija integriranih sadržaja
kroz navedene predmete
-
tijekom jesenskih mjeseci
-
/
-
provesti vrednovanje rada u grupi iz predmeta prirode i društva
izložiti fotografije s terena na pano
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
78
Naziv aktivnosti: Posjet zračnoj luci
Razred: 2.a
Voditelj/ica: Lovorka Ercegović
CILJ
Upoznati izgled i namjenu zračne luke
NAMJENA
Shvatiti važnost prometne povezanosti u zavičaju i šire
NOSITELJI
Učiteljice i roditelji
NAČIN
REALIZACIJE
Posjet Zračnoj luci Split
VREMENIK
Svibanj 2015. godine
TROŠKOVNIK
Troškovi prijevoza do zračne luke
NAČIN
VREDNOVANJA
Naučeno primijeniti u nastavi i u svakodnevnom životu
79
Naziv aktivnosti: Upoznajmo svoje mjesto
Razred: 2.a
Voditelj/ica: Lovorka Ercegović
CILJ
Upoznati značajne građevine u središtu svoga mjesta ( u blizini škole). Razvijati
ljubav prema Trogiru i njegovoj kulturnoj baštini te pravilan stav o važnosti i
potrebi očuvanja kulturno povijesnih spomenika.
NAMJENA
Prepoznati središte grada-trg. Prepoznati i imenovati važnije ulice, trgove,
crkve, kulturne ustanove grada. Naučiti o vrijednostima kulturnih ustanova i znati
njihovu namjenu.
NOSITELJI
Učiteljice
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Šetnja starim dijelom grada Trogira u kojem se nalazi i sama škola uz
razgledavanje značajnih građevina (kulturno povijesnih znamenitosti)
Studeni 2014. i ožujak 2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Naučeno primijeniti u nastavi i u svakodnevnom životu
80
Naziv aktivnosti: Svjetski dan mora
Razred: 2.a
Voditelj/ica: Lovorka Ercegović
Upoznati more I njegovu važnost
CILJ
Shvatiti važnost mora
NAMJENA
Učitelj razrednik
NOSITELJI
Izrada ukrasa od kamenčića i školjki.
NAČIN
REALIZACIJE
Rujan 2014
VREMENIK
TROŠKOVNIK
Likovna kreativnost
NAČIN
VREDNOVANJA
81
Naziv aktivnosti: Zdrava prehrana
Razred: 2 . a
Voditelj/ica: Lovorka Ercegović
CILJ
-
razvijati svijest učenika o prednosti zdrave hrane i promjena navika vezanih za
prehranu
razvijati potrebu za konzumiranjem zdrave hrane ( voće, povrće, mlijeko, ribu
…)
razvijati odgovornost za vlastito zdravlje
NAMJENA
- uočiti koliko je dobro jesti puno voće, povrća, ribe, mlijeka… a ne jesti picete, tople
sendviče, piti gazirane sokove …
NOSITELJI
Učitelj razrednik
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Kroz kratkoročnu aktivnost učenika razvijat ćemo socijalnu dimenziju održivog razvoja
kroz temu Zdravlje
Provodit će se kroz razne aktivnosti: razgovori, predavanja, radionice i razne igre
Prvi tjedan mjeseca travnja- Svjetski dan zdravlja
TROŠKOVNIK
NAČIN
Objava rezultata u svrhu promjene ustaljenih loših navika u prehrani i unapređivanju
VREDNOVANJA vlastitog zdravlja, te informiranje roditelja
82
Naziv aktivnosti: IZVANUČIONIČKA NASTAVA – Dan Škole
Razred: 2 .a
Voditelj/ica: Lovorka Ercegović
CILJ
Razvijati pravilan i pozitivan stav, te potrebu
očuvanja školske zgrade, te razvijati spoznaju o
njezinoj važnosti u životu učenika
Obilježiti Dan škole
NAMJENA
Učenici, djelatnici škole
NOSITELJI
Likovna izložba, priredba
NAČIN
REALIZACIJE
svibanj
VREMENIK
Materija potreban za izložbu i rekvizite za priredbu
TROŠKOVNIK
Zajednička analiza izložbe i priredbe
NAČIN
VREDNOVANJA
83
Naziv aktivnosti: Godišnja doba – priroda se mijenja
Razred: 3.a i 3.c
Voditelj/ica: Irena Petrović i Jasminka Petrić
CILJ
Razvijati sposobnost promatranja i uočavanja promjena u prirodi vezanih uz
promjenu godišnjih doba.
Uočavanje, sustavno praćenje, bilježenje podataka o promjenama u prirodi.
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Učiteljice i učenici
Odlazak u prirodu (npr.park u blizini škole, uzvisina Balan u blizini škole).
Tijekom školske godine
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Naučeno primijeniti u nastavi i u svakodnevnom životu
84
Naziv aktivnosti: Nastava u prirodi (uz Dan planeta Zemlje)
Razred: 3.a i 3.c
Voditelj/ica: Irena Petrović i Jasminka Petrić
CILJ
NAMJENA
Osvijestiti kod učenika potrebu očuvanja planeta na kojem živimo.
Razvijati kod učenika ljubav prema prirodi. Njegovati pravilan stav o potrebi
očuvanja okoliša.
NOSITELJI
Učiteljice
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Održavanje nastave u parku pokraj škole (ili negdje drugdje u prirodi)
Travanj 2015. (22. 4. na Dan planeta Zemlje)
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Realizacija cilja provedene nastave.
Primjena naučenog kako u nastavi tako i u svakodnevnom životu.
85
Naziv aktivnosti: SUSRETI RAZREDNE NASTAVE - TZK
Razred: od 2. do 4.
Voditelj/ica: Irena Petrović
CILJ
NAMJENA
Promicanje tjelesnog vježbanja kao nezamjenjivog čimbenika svih ljudskih
aktivnosti.
-razvijanje motoričkih znanja i sposobnosti
-promicanje općih ljudskih vrijednosti
-omogućavanje osobne afirmacije učenika
-osposobljavanje učenika za timski (skupni) rad
-aktivan boravak u prirodi
NOSITELJI
Učiteljice od 1. do 4. razreda
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
-igra Graničara među razrednim odjelima
-grupna takmičenja među odjelima u različitim igrama snage i spretnosti
(npr. skakanje u vrećama, potezanje konopa itd. )
- završna takmičenja na Dan škole na rivi pred školom ili u školskoj dvorani
SUSRETI RAZREDNE NASTAVE
-tijekom školske godine 2014./2015.
-na Dan škole
TROŠKOVNIK
Cijena rekvizita potrebnih za takmičenje
NAČIN
VREDNOVANJA
Realizacija zadanog cilja.
Podjela medalja i priznanja za sudjelovanje u igrama.
Zadovoljstvo učenika novostečenim vještinama i iskustvima.
Zadovoljstvo roditelja i učitelja.
86
Naziv aktivnosti: : Posjet Gradskom kazalištu lutaka Split( i kinu)
Razred: 2.a
Voditelj/ica:Jasna Dobričić
CILJ
Razvijanje kulture ponašanja u kazalištu i usvajanje vrednota dramske i
glazbene umjetnosti
NAMJENA
Razvijanje navike posjeta kazalištu i usvajanje pravila ponašanja u takvim
sredinama
NOSITELJI
Učiteljice
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Gledanje kazališne predstave u Gradskom kazalištu lutaka Split (ili kinu)
Tijekom školske godine
TROŠKOVNIK
Troškovi organizacije posjeta kazalištu cca 50 kn po učeniku
NAČIN
VREDNOVANJA
Zadovoljstvo učenika, njegovanje ljubavi prema kazališnoj i filmskoj umjetnosti
87
Naziv aktivnosti: : Posjet Gradskom kazalištu lutaka Split( i kinu)
Razred: 3.b
Voditelj/ica:SANDRA MIKELIĆ
CILJ
Razvijanje kulture ponašanja u kazalištu i usvajanje vrednota dramske i
glazbene umjetnosti
NAMJENA
Razvijanje navike posjeta kazalištu i usvajanje pravila ponašanja u takvim
sredinama
NOSITELJI
Učiteljice
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Gledanje kazališne predstave u Gradskom kazalištu lutaka Split (ili kinu)
Tijekom školske godine
TROŠKOVNIK
Troškovi organizacije posjeta kazalištu cca 50 kn po učeniku
NAČIN
VREDNOVANJA
Zadovoljstvo učenika, njegovanje ljubavi prema kazališnoj i filmskoj umjetnosti
88
Naziv aktivnosti: Nastava u prirodi (uz Dan planeta Zemlje)
Razred: 2.a
Voditelj/ica: Jasna Dobričić
CILJ
NAMJENA
Osvijestiti kod učenika potrebu očuvanja planeta na kojem živimo.
Razvijati kod učenika ljubav prema prirodi. Njegovati pravilan stav o potrebi
očuvanja okoliša.
NOSITELJI
Učiteljice
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Održavanje nastave u parku pokraj škole (ili negdje drugdje u prirodi)
Travanj 2015. (22. 4. na Dan planeta Zemlje)
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Realizacija cilja provedene nastave.
Primjena naučenog kako u nastavi tako i u svakodnevnom životu.
89
Naziv aktivnosti: Nastava u prirodi (uz Dan planeta Zemlje)
Razred: 3.b
Voditelj/ica:SANDRA MIKELIĆ
CILJ
NAMJENA
Osvijestiti kod učenika potrebu očuvanja planeta na kojem živimo.
Razvijati kod učenika ljubav prema prirodi. Njegovati pravilan stav o potrebi
očuvanja okoliša.
NOSITELJI
Učiteljice
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Održavanje nastave u parku pokraj škole (ili negdje drugdje u prirodi)
Travanj 2015. (22. 4. na Dan planeta Zemlje)
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Realizacija cilja provedene nastave.
Primjena naučenog kako u nastavi tako i u svakodnevnom životu.
90
Naziv aktivnosti: MEDIJSKA KULTURA - Knjižnica
Razred: 2.a
Voditelj/ica: Jasna Dobričić
-
upoznati školsku i gradsku knjižnicu, knjižničare
naučiti čuvati knjigu, znati je posuditi, na vrijeme vratiti
bogatstvo pisane riječi
razlikovati knjižnicu od knjižare
NAMJENA
-
sudjelovanjem u radionici u knjižnici
razvijati ljubav prema knjizi
poticati na čitanje
NOSITELJI
- razredne učiteljice i knjižničarka
CILJ
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
-
odlazak u školsku knjižnicu
odlazak u gradsku knjižnicu
- od 15. 10 . do 15. 11. 2014 . MJESEC HRVATSKE KNJIGE
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-
izrada pismenih radova , pitanja i odgovori
izrada likovnih radova na temu rada odgledanog ili pročitanog
izrada plakata
91
Naziv aktivnosti: MEDIJSKA KULTURA - Knjižnica
Razred: 3.b
Voditelj/ica:SANDRA MIKELIĆ
-
upoznati školsku i gradsku knjižnicu, knjižničare
naučiti čuvati knjigu, znati je posuditi, na vrijeme vratiti
bogatstvo pisane riječi
razlikovati knjižnicu od knjižare
NAMJENA
-
sudjelovanjem u radionici u knjižnici
razvijati ljubav prema knjizi
poticati na čitanje
NOSITELJI
- razredne učiteljice i knjižničarka
CILJ
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
-
odlazak u školsku knjižnicu
odlazak u gradsku knjižnicu
- od 15. 10 . do 15. 11. 2014 . MJESEC HRVATSKE KNJIGE
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-
izrada pismenih radova , pitanja i odgovori
izrada likovnih radova na temu rada odgledanog ili pročitanog
izrada plakata
92
Naziv aktivnosti: Moj grad u prošlosti i sadašnjosti
Razred: 2.a
Voditelj/ica: Jasna Dobričić
CILJ
-Upoznati tijek razvoja grada.
-Uočiti i opisati razlike u izgledu između gradske jezgre i novijih dijelova grada
-Upoznati sadržaj kulturnih ustanova grada Trogira (Muzej grada Trogira,
Zbirka Kiros).
- Približiti učenicima život i rad ljudi u prošlosti.
-Razvijati osjećaj pripadnosti svome gradu i domovini Hrvatskoj
-Proširivanje znanja o povijesnom razvoju grada.
-Razvijati pozitivan odnos prema gradu i njegovim stanovnicima.
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Jasna Dobričić
-Zajednički odlazak u grad Trogir i posjet Muzeju grada Trogira
-Izrada lente vremena: Trogirski vremeplov
veljača 2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Pisanka, hamer,drvene boje
Prijevoz
Ulaznice
-Likovni uradak
-Literarni uradak
-Lenta vremena
93
Naziv aktivnosti: Moj grad u prošlosti i sadašnjosti
Razred: 3.b
Voditelj/ica:SANDRA MIKELIĆ
CILJ
-Upoznati tijek razvoja grada.
-Uočiti i opisati razlike u izgledu između gradske jezgre i novijih dijelova grada
-Upoznati sadržaj kulturnih ustanova grada Trogira (Muzej grada Trogira,
Zbirka Kiros).
- Približiti učenicima život i rad ljudi u prošlosti.
-Razvijati osjećaj pripadnosti svome gradu i domovini Hrvatskoj
-Proširivanje znanja o povijesnom razvoju grada.
-Razvijati pozitivan odnos prema gradu i njegovim stanovnicima.
NAMJENA
Sandra Mikelić
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
-Zajednički odlazak u grad Trogir i posjet Muzeju grada Trogira
-Izrada lente vremena: Trogirski vremeplov
veljača 2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Pisanka, hamer,drvene boje
Prijevoz
Ulaznice
-Likovni uradak
-Literarni uradak
-Lenta vremena
94
Naziv aktivnosti: Split-županijsko središte
Razred: 2.a
Voditelj/ica: Jasna Dobričić
-Upoznati povijesni razvoj Splita i posebnosti koje ga određuju kao županijsko
središte Splitsko-dalmatinske županije.
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
-Proširivanje i usustavljivanje znanja o povijesnom razvoju zavičaja.
-Uočavanje različitosti po veličini i sadržaju rodnog mjesta i županijskog
središta.
Jasna Dobričić
-Zajednički odlazak u grad Split (Muzej grada Splita, Dioklecijanova palača).
NAČIN
REALIZACIJE
2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Prijevoz
Ulaznice
-Likovni uradak
-Literarni uradak
-Zapažanje razredne učiteljice
-Samovrednovanje učenika
95
Naziv aktivnosti: Split-županijsko središte
Razred: 3.b
Voditelj/ica: SANDRA MIKELIĆ
-Upoznati povijesni razvoj Splita i posebnosti koje ga određuju kao županijsko
središte Splitsko-dalmatinske županije.
CILJ
NAMJENA
-Proširivanje i usustavljivanje znanja o povijesnom razvoju zavičaja.
-Uočavanje različitosti po veličini i sadržaju rodnog mjesta i županijskog
središta.
Sandra Mikelić
NOSITELJI
-Zajednički odlazak u grad Split (Muzej grada Splita, Dioklecijanova palača).
NAČIN
REALIZACIJE
2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Prijevoz
Ulaznice
-Likovni uradak
-Literarni uradak
-Zapažanje razredne učiteljice
-Samovrednovanje učenika
96
Naziv aktivnosti: Vode u zavičaju
Razred:2.a
Voditelj/ica: Jasna Dobričić
-Razvijati ekološku svijest i osvijestiti važnost voda za živi svijet
CILJ
-Potaknuti učenike na aktivnosti štednje i čuvanja vode
-Istražiti život uz vodu/more
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Jasna Dobričić
Odlazak na Pantan i na morsku obalu
Promatranjem istražiti biljni i životinjski svijet uz vodu/more
2015.
VREMENIK
Prijevoz
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-Usmeno
-Pismeno
-Likovni uradak
97
Naziv aktivnosti: Vode u zavičaju
Razred: 3.b
Voditelj/ica: SANDRA MIKELIĆ
-Razvijati ekološku svijest i osvijestiti važnost voda za živi svijet
CILJ
-Potaknuti učenike na aktivnosti štednje i čuvanja vode
-Istražiti život uz vodu/more
NAMJENA
Sandra Mikelić
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Odlazak na Pantan i na morsku obalu
Promatranjem istražiti biljni i životinjski svijet uz vodu/more
2015.
VREMENIK
Prijevoz
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-Usmeno
-Pismeno
-Likovni uradak
98
Naziv aktivnosti: Posjeti muzejima i izložbama, obilazak kulturno – povijesnih spomenika
Razred: 3.b
Voditelj/ica: Mirela Medić
CILJ
Razvijati svijest o očuvanju kulturne baštine.
Njegovati kulturu redovitog posjećivanja kulturnih ustanova.
Razvijati navike kulturnog ponašanja u javnoj ustanovi.
Percipirati postave izložaba te usvojiti osnovne pojmove vezane
uz izložbu, muzej, djelatnost muzeja i vrstu eksponata.
NAMJENA
Učiteljica Mirela Medić
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Posjeti i obilasci u sklopu nastave, sudjelovanje u radionicama.
Muzej grada Trogira
Etnografski muzej
Pomorski muzej
Galerija Emanuela Vidovića
Kliška tvrđava
Salona
Akvadukt
Tijekom školske godine
VREMENIK
Uz unaprijed potpisanu suglasnost roditelja
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Praćenje i opisno ocjenjivanje učenikove sposobnosti
povezivanja viđenog i doživljenog s nastavnim sadržajima
99
Naziv aktivnosti: KAZALIŠNA PREDSTAVA (3. razredi)
Razred: 3. b
Voditelj/ica: Mirela Medić
CILJ
NAMJENA
- razvijanje jezično-komunikacijskih sposobnosti
- razvijanje estetskih vrijednosti
 razvijanje ljubavi prema umjetnosti, književnosti i kulturnoj baštini
 razvijanje kulture ponašanja na javnim mjestima
- recepcija kazališne predstave
- upoznavanje kazališta, poticanje učenika na odlazak u kazalište
- razvijanje afiniteta za scensku umjetnost
Učenici i učiteljica
NOSITELJI
- posjet kazalištu
NAČIN
REALIZACIJE
- 3 puta tijekom školske godine
VREMENIK
- troškovi prijevoza i ulaznica
TROŠKOVNIK
- govorna vježba na nastavi HJ
NAČIN
VREDNOVANJA
100
Naziv aktivnosti: Posjet kazalištima i kino predstavama
Razred: 3. b
Voditelj/ica: Mirela Medić
CILJ
NAMJENA
Komunikacija s medijima; recepcija umjetničkog djela–
-kazališne predstave.
Usvajanje osnovnih pojmova vezanih uz kazalište/film i
proširivanje znanja iz medijske kulture i lektirnih
sadržaja, razvijanje navike kulturnog ponašanja u javnoj ustanovi.
- uĉiti otkrivanjem u neposrednoj životnoj
stvarnosti
- poticati interes za posjet kazališnim
predstavama
- razvijati kulture ponašanja u kazalištu i usvajati
vrednote dramske, glazbene i likovne umjetnosti
Učiteljice Mirela Medić
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Predstave se odabiru primjereno dobi učenika i u skladu s
nastavnim planom i programom ( korelacija s medijskom
kulturom i lektirom) na osnovi ponude kazališne/filmske
produkcije.
Tri do četiri kazališne predstave tijekom školske godine.
VREMENIK
Troškovi ulaznica ( plaćaju roditelji uz potpisanu suglasnost).
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Učenici ocjenjuju zanimljivost i poučnost predstave kroz
razgovor ili nastavni listić.
101
Naziv aktivnosti:Posjeti muzejima i izložbama, obilazak kulturno – povijesnih spomenika
Razred: 3.b
Voditelj/ica: Mirela Medić
CILJ
Razvijati svijest o očuvanju kulturne baštine.
Njegovati kulturu redovitog posjećivanja kulturnih ustanova.
Razvijati navike kulturnog ponašanja u javnoj ustanovi.
Percipirati postave izložaba te usvojiti osnovne pojmove vezane
uz izložbu, muzej, djelatnost muzeja i vrstu eksponata.
NAMJENA
Učiteljica Mirela Medić
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Posjeti i obilasci u sklopu nastave, sudjelovanje u radionicama.
Muzej grada Trogira
Etnografski muzej
Pomorski muzej
Galerija Emanuela Vidovića
Kliška tvrđava
Salona
Akvadukt
Tijekom školske godine
VREMENIK
Uz unaprijed potpisanu suglasnost roditelja
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Praćenje i opisno ocjenjivanje učenikove sposobnosti
povezivanja viđenog i doživljenog s nastavnim sadržajima
102
Naziv aktivnosti: Istraživačko – Spoznajna nastava
Razred: 3.b
Voditelj/ica: Mirela Medić
Učenje iz neposredne stvarnosti te primjena usvojenog
znanja u svakidašnjem životu.
CILJ
NAMJENA
a)
b)
c)
d)
e)
promatrati i opisivati .
promjene u životnim zajednicama u jesen, zimu, proljeće i ljeto
obilježje vremena
izgled biljaka
ponašanje životinja
djelatnost ljudi
–
–
bilježiti promjene u kalendar prirode i djelatnost ljudi
Upoznati vlastitu ulogu, kao i uloge drugih ljudi u
–
neposrednom okruženju. Upoznati svoje okruženje(mjesto ,zavičaj,
domovinu). Istraživati i upoznatizaviĉajne posebnosti ( podneblje, kulturu,
običaje isl.). Otkrivati i upoznati živu i neživu prirodu, njezinu
–
raznolikost, povezanost i promjenjivost.
–
Razvijatipoštovanje prema prirodnoj, kulturnoj i društvenoj
sredini te odgovoran odnos prema okolišu.
–
Razvijati i sustavno unapređivati zdravstveno – higijenske navike
Učiteljice Mirela Medić
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
PROMJENE KROZ GODIŠNJA DOBA
ZDRAVLJE
PROMET
SNALAŽENJE U
VREMENU I
PROSTORU
MOJ GRAD
PRIMORSKI ZAVIČAJ
– ŽIVI SVIJET,
GOSPODARSTVO.
Tijekom šk.god.
VREMENIK
103
TROŠKOVNIK
Nema troškova.
Naziv aktivnosti: Škola u prirodi- prirodne znamenitosti Hrvatske
Razred: 4.a, 4.b, 4.c, 4.a
Voditelj/ica:Mihaela Russo, Ana Sorić, Matijana Kuzmanić, Sandra Šore
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
- spoznati razloge uspostave parkova prirode i nacionalnih parkova zbog
očuvanja prirodnog okoliša i istaknutih znamenitosti
-uočiti sličnosti i razlike u zaštićenim dijelovima prirode u primorskoj i gorskoj
Hrvatskoj
-imenovati istaknute primjere biljnog i životinjskog svijeta u nacionalnim
parkovima i parkovima prirode primorske i gorske Hrvatske
-razvijati pozitivan odnos prema zaštićenoj prirodi i prirodi općenito
-potaknuti učenikovu želju za istraživanjem prirode u primorskoj i gorskoj
Hrvatskoj
-razvoj svijesti o osobnoj brizi o prirodi
-učenici
-učitelji
-promatranje, razgovor
-prikupljanje podataka, slika
-izrada plakata
-svibanj 2014.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-sredstva roditelja
-materijal za plakat
-kviz
-sastavak iz hrvatskog jezika
-plakat
104
Naziv aktivnosti:Mladi prirodnjaci
Razred: 4b
Voditelj/ica:Ana Sorić
CILJ
-razvijati ljubav prema prirodnim znanostima
-poticati istraživanje, analizu, sintezu i zaključivanje
-upoznati prirodna obilježja zavičaja kroz promatranje i analizu praćenja
elemenata i pojava prirode
NAMJENA
-potaknuti učeničku želju za istraživanjem, praćenjem i analizom stanja prirode
-poticati upoznavanje s znanstvenim nazivljem, metodama, postupcima i izvorima
podataka o stanju prirode
NOSITELJI
-učenici
-učiteljica
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
-promatranje
-mjerenje
-vođenje zabilješki
-analiza prikupljenih podataka i interpretacija
- rad u učionici i u prirodi
- tijekom školske godine 2014./ 2015.
- 35 sati godišnje
- materijal za izradu plakata
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-prezentacija izrađenih plakata
- praćenje aktivnosti učenika u radu grupe, pohvale uspješnima
105
Naziv aktivnosti: Dan zahvalnosti za plodove zemlje
Razred: 4 a , 4 b, 4 c , 4 a
Voditelj/ica: Mihaela Russo, Ana Sorić, Matijana Kuzmanić i Sandra Šore
CILJ
potaknuti učenike na zahvalnost na Božjim darovima: pšenici i drugim
plodovima zemlje
potaknuti učenike na zahvalnost ljudima koji su svojim radom učinili naš
život ljepšim i boljim
osvijestiti pozitivan odnos prema hrani a posebno prema kruhu
- osvijestiti u učenika zahvalnost za kruh i hranu koju svakodnevno blagujemo
NAMJENA
NOSITELJI
-
učenici
učiteljice i veroučiteljica
NAČIN
REALIZACIJE
-
-sudjelovanje u izložbi plodova zemlje
posjet pekari
zdravi doručak
VREMENIK
- tjedan dana u listopadu
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-
izrada stripa, priča ili slikovnica
plakati
106
Naziv aktivnosti: Peti tjedan botaničkih vrtova i arboretuma , PŠ Vrsine
Razred: 4 a, 4 b, 4 c
Voditelj/ica: Mihaela Russo, Ana Sorić i Matijana Kuzmanić
CILJ
-
upoznavanje s ljekovitim biljkama našeg kraja
kako ih posaditi , voditi brigu o njima i koristiti ih u ljekovite svrhe
čuvanje kulturne baštine svoga kraja
NAMJENA
-
poticanje i razvijanje suradništva
razvijati interes za promatranje prirode
osvijestiti važnost zaštite i očuvanja prirodnih posebnosti
NOSITELJI
-
učenici
učiteljice i učiteljica PŠ Vrsine – Dijana Rinčić
predavači
NAČIN
REALIZACIJE
-
razgovor, prikupljanje podataka, slika
izrada plakata, slikovnica
oslikavanje platna
VREMENIK
TROŠKOVNIK
- svibanj 2015
-
za prijevoz autobusom , oko 25 kuna
107
Naziv aktivnosti: Mjesec hrvatske knjige – izvanučionična nastava
Razred: 4.a, 4.b, 4.c, 4.a
Voditelj/ica: Mihaela Russo, Ana Sorić, Matijana Kuzmanić, Sandra Šore
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
-promicati svijest o ljepoti hrvatskog jezika i na njemu napisane knjige
-razvijati naviku čitanja knjiga na hrvatskom jeziku i posjećivanja knjižnica
-razvijati ljubav prema starim knjigama na hrvatskom jeziku iz Trogira
- učenicima omogućiti upoznavanje knjiga za djecu i upoznavanje s djelima starih
trogirskih književnika
-osvijestiti važnost čitanja
-razvijati interes za čitanje
-učenici
-učiteljice
-knjižničarka
-posjet knjižnici
-razgovor, prikupljanje podataka, izrada plakata za školski pano
- listopad, studeni 2014.
VREMENIK
-materijal za izradu plakata
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-prezentacija izrađenog plakata
-priprema članka o aktivnostima povodom Mjeseca hrvatske knjige za školski list
108
Naziv aktivnosti: Dan škole – izvanučionična nastava
Razred: 4.a, 4.b, 4.c, 4.a
Voditelj/ica: Mihaela Russo, Ana Sorić, Matijana Kuzmanić, Sandra Šore
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
-spomen na vrijedno djelo kojem je Petar Berislavić posvetio svoj život
-razvijati ljubav za svoj narod i njegovu slobodu
-upoznavanje s povijesnim činjenicama o životu Petra Berislavića
-potaknuti učeničku ljubav prema svom narodu, slobodi i poštivanju žrtve onih koji
su stradali braneći slobodu hrvatskog naroda
- razvijati spoznaju o gradu Trogiru kao mjestu gdje su živjele važne osobe u
hrvatskoj povijesti
-učenici
-učiteljice
-ravnateljica
-župnik
- prisustvovanje svetoj misi u katedrali sv. Lovre po želji
- sudjelovanje u školskoj priredbi
-obilazak grada s mjestima vezanim za život Petra Berislavića
- oko 20. svibnja 2014.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
- kviz o životu Petra Berislavića i našoj školi
NAČIN
VREDNOVANJA
109
Razred: 4 a , 4 b , 4 c , 4 a PŠ Okrug Gornji
Voditelj/ica: Mihaela Russo, Ana Sorić, Matijana Kuzmanić i Sandra Šore
Naziv aktivnosti: IUN : GKL, GKM-Split
Osposobljavanje za komunikaciju s medijem – kazalištem i recepciju kazališne
predstave.
CILJ
Jačanje interesa za odlazak u kazalište.
NAMJENA
Mihaela Russo, Ana Sorić, Matijana Kuzmanić i Sandra Šore
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Odlazak u Gradsko kazalište lutaka Split i Gradsko kazalište mladih Split
-gledanje predstava
-izdvojiti glavne likove, opisati i komentirati njihovo ponašanje te vrednovati
predstavu u cjelini
Školska godina 2014./2015. (Sukladno kazališnom programu.)
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Prijevoz
Ulaznice
-Usmeno
-Pismeno
-Likovni uradak
110
Naziv aktivnosti:Terenska nastava - Split
Razred: 4 a , 4 b , 4 c , 4 a PŠ Okrug Gornji
Voditelj/ica: Mihaela Russo, Ana Sorić, Matijana Kuzmanić i Sandra Šore
Upoznati hrvatsku arheološku kulturnu baštinu
CILJ
NAMJENA
-navesti razliku između kulturne baštine Arheološkog muzeja i Muzeja
hrvatskih arheoloških spomenika
-razlikovati i imenovati karakteristične detalje hrvatskih arheoloških
spomenika
-zaključiti i objasniti važnost prikupljanja i očuvanja hrvatskih
arheoloških predmeta
-načiniti lentu vremena s prikazom nastanka hrvatskih arheoloških
spomenika
Mihaela Russo, Ana Sorić, Matijana Kuzmanić i Sandra Šore
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
-posjetiti Muzej hrvatskih arheoloških spomenik au Splitu
-razgledati muzejski postav u pratnji vodiča
-sudjelovati u planiranim aktivnostima
travanj/svibanj 2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-prijevoz autobusom
-ulaznica
-radionica
-promatranje učiteljice
-lenta vremena
-likovni uradak
-samovrednovanje učenika
111
Naziv aktivnosti: TERENSKA NASTAVA IZ POVIJESTI – STARA SALONA -SOLIN
Razred: 5.razredi
Voditelj: Katica Maravić i Marko Pastuović
CILJ
NAMJENA
Posjetiti TROGIR- SOLIN (SALONA) - TROGIR
-razvijati odgovornost, samokritičnost i sposobnost za timski rad
- pripremati učenike za izradu samostalnih projekata
- produbiti znanja iz povijesti
- njegovanje svjetske, nacionalne i zavičajne kulturne baštine
- njegovanje osjećaja pripadnosti svom gradu
-poticanje interesa za proučavanje zavičajne povijesti
NOSITELJI
Katica Maravić i Marko Pastuović
NAČIN
REALIZACIJE
- metoda razgovora
- izlaganja
- samostalnog rada na problemskim zadacima
- demonstracije
- izrada plakata
- istraživalački rad
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
mjesec travanj
- materijali i vrijeme potrebni za izradu plakata i projekata
- stručna literatura
- novac za ulaznice i autobus
- razgovori s učenicima
- samostalni pisani radovi
- demonstracije
- učenički projekti
- opisno i brojčano vrednovanje
112
Gledamo film
Razredni odjeli: 7. C i 7.d
Razrednici: Ana Zelalija, prof.
Ivana Bilić, prof.
CILJ
Posjet jednoj od kino dvorana u Splitu, pogledati film
prikladan za dob učenika i njihove interese, njegovati
kulturu ponašanja na javnim mjestima, razvijati interes
za kulturu i kulturna događanja
NAMJENA
Razvijanje navike odlaska u kino, njegovanje navika
kulturnog ponašanja te razvijanje prijateljskog i
suradničkog odnosa sa svojim vršnjacima
NOSITELJI
Razrednici odjeljenja:7.c i 7.d
VREMENIK
Zima/proljeće 2014/15.
TROŠKOVNIK Troškove putovanja snose roditelji učenika
NAČIN
Prijevoz učenika će obaviti odabrana putnička agencija
REALIZACIJE
u skladu sa Pravilnikom o provedbi putovanja učenika
NAČIN
Povratna informacija učenika o tome što su vidjeli i
VREDNOVANJA usvojili
113
IZVANUČIONIČKA NASTAVA/ TERENSKA NASTAVA
Šk.god. 2014./2015.
Naziv: Pozdrav godišnjim dobima
Razred: Posebni razredni odjel
CILJ
Voditeljica: Svjetlana Šimić, def.
Razvijanje sposobnosti promatranja i uočavanja promjena u prirodi koje donose
godišnja doba.
Razvijanje svijesti o očuvanju prirode i okoliša.
Uočavanje, sustavno praćenje, bilježenje podataka o promjenama u prirodi.
Upoznavanje vremenskih prilika.
NAMJENA
Rad ljudi; život biljaka i životinja.
Očuvanje prirode i okoliša.
NOSITELJI
VREMENIK
Snalaženje u prirodi.
Defektolog-učitelj uz pratnju roditelja ili asistenata, učenici posebnog razrednog
odjela
Tijekom školske godine 2014./2015.(na prijelazu godišnjih doba, 9mj, 10mj. 12mj,
1mj, 3mj, 6mj))
TROŠKOVNIK
(potreban
materijal)
Odlasci u grad, tržnicu, park. Igre u prirodi.
Promatranje, uočavanje i bilježenje promjena. Zajednička analiza i kritički osvrt.
NAČIN
Poezija i proza s tematikom godišnjih doba.
REALIZACIJE
Pjevanje i slušanje prigodnih pjesama.
Crtanje i modeliranje.
Naučeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu.
NAČIN
Izrada tematskih plakata. Usmeno i pismeno izražavanje doživljaja.
VRJEDNOVANJA
Povećanje kvalitete nastavnog rada i motivacije učenika.
114
IZVANUČIONIČKA NASTAVA/ TERENSKA NASTAVA
Šk.god.2014./2015.
Naziv: Grad i okolica
Razred: Posebni razredni odjel
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
VREMENIK
TROŠKOVNIK
(potreban
materijal)
NAČIN
Voditeljica: Svjetlana Šimić,def..
Upoznati dijelove grada Trogira, povijesnu jezgru, znanja o prošlosti grada
povezati sa sadašnjošću, upoznati javne i kulturne ustanove ,upoznati učenike s
gradskim prometnicama i javnim prijevozom.
Povezivanje teorije i prakse, razumjeti važnost grada za život ljudi, imenovati
važne kulturno-povijesne spomenike u gradu, put od kuće do škole-osamostaljivati
snalaženje u gradu, uočiti i izbjeći opasnosti
Defektolog-učitelj uz pratnju roditelja ili asistenata, učenici PRO
tijekom II. polugodišta školske godine 2014./2015.,( travanj i svibanj 2015.)
Novac za ulaznice u kulturne ustanove (muzeji)-roditelji, novac za autobusnu karturoditelji
Šetnja gradom, vožnja autobusom, promatranje, bilježenje
REALIZACIJE
NAČIN
Praćenje učenika u zalaganju, razgovor s učenicima o naučenom i uočenom zajednička analiza i kritički osvrt , evaluacijski listići, kviz znanja, izrada plakata –
VRJEDNOVANJA Trogir - moj grad
115
IZLETI / EKSKURZIJE
116
Naziv aktivnosti: Izvanučionična nastava – JEDNODNEVNI IZLET - SINJ
Razred: 1.a,1.b,1.c
Voditelj/ica: Ana Tomaš,Renata Biočić,Marina Kapetanović
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- njegovati socijalizaciju i zdravu komunikaciju među
učenicima ostalih razrednih odjela
- provesti nastavu u prirodnom okružju
- zadovoljiti potrebu za sportskim i rekreacionim
aktivnostima
- učiteljica
- odabrana putnička agencija
- izrada kreativnih radova na temu Uskrsa
- sudjelovanje u izložbi i prodaji
- svibanj 2015.
- troškovi izleta i prijevoza
- izrada razrednog plakata s likovnim i literarnim
radovima
117
Naziv aktivnosti: IZLET
Razred: 1.a i 1.b
Voditelj/ica: Ivanka Vudrić i Ružica Čondić Begov
Proučavanje prirode i društva, različitosti zavičaja, odnosa
između čovjeka, prirode i društva
CILJ
NAMJENA
-
Upoznavanje naše domovine RH
Promatranje biljnog i životinjskog svijeta
Upoznavanje života i rada ljudi različitih krajeva
Integriranje znanja iz svih nastavnih područja
Učiteljice , učenici, turistička agencija
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
Odlazak na cjelodnevni izlet u skladu s odabranom
putničkom agencijom
Svibanj/lipanj 2015
Najpovoljnija i najkvalitetnija ponuda turističke agencije za
realizaciju izleta
Troškove putovanja snose roditelji
Povratna informacija učenika o tome što su vidjeli(izrada
NAČIN
plakata i prezentacije za roditelje
VREDNOVANJA Analiza ponašanja, individualnog zalaganja i usvojenosti
znanja i vještina u neposrednoj stvarnosti
118
Naziv aktivnosti: Jednodnevni izlet
Razred: 2.a
Voditelj/ica: Jasna Dobričić
- upoznati širi zavičaj, kulturnei prirodne ljepote
- boraviti u prirodi, družiti se, zabavljati i rekreirati
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
- poticati i razvijati ljubav prema zavičaju
- povezivati nastavu prirode i društva i neposredne stvarn osti stjecanjem novih
znanja
učenici i učitelji
- putovanje autobusom do odredišta, obilazak kulturno – povijesnih spomenika i
prirodnih ljepota
Svibanj ili lipanj 2015.
VREMENIK
troškovi prijevoza i organizacije izleta
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- razgovor nakon izleta
- prepričavanje događaja i doživljaja
- izrada plakata
119
Naziv aktivnosti: Jednodnevni izlet
Razred: 3.a i 3.c
Voditelj/ica: Irena Petrović i Jasminka Petrić
CILJ
NAMJENA
Upoznavanje šireg zavičaja
Upoznavanje znamenitosti šireg zavičaja
NOSITELJI
Učiteljice
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Jednodnevni izlet
Svibanj 2015. godine
TROŠKOVNIK
Troškovi organizacije izleta cca 200 kn po učeniku
NAČIN
VREDNOVANJA
Naučeno primijeniti u nastavi i u svakodnevnom životu
120
Naziv aktivnosti: jednodnevni izlet - Slapovi rijeke Krke
Razred: 3.b
Voditelj/ica: Mirela Medić
CILJ
- upoznati širi zavičaj, kulturne i prirodne ljepote
- boraviti u prirodi, družiti se, zabavljati i rekreirati
NAMJENA
- poticati i razvijati ljubav prema zavičaju
- povezivati nastavu prirode i društva i neposredne stvarnosti stjecanjem novih
znanja
NOSITELJI
učenici i učitelji
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- putovanje autobusom do odredišta, obilazak kulturno – povijesnih spomenika i
prirodnih ljepota
svibanj 2015. godine
troškovi prijevoza i organizacije izleta
- razgovor nakon izleta
- prepričavanje događaja i doživljaja
- izrada plakata
121
.
Naziv aktivnosti:
IZLET
Razred: III. a, III.b
Razrednica: Nada Ivanović i Sandra Mikelić
CILJ
upoznavanje prirodnih , kulturnopovijesnih znamenitosti i gospodarskih obilježja
zavičajne regije
NAMJENA
objedinjavanje sadržaja nastavnog programa i iskustvenog doživljaja učenika
NOSITELJI
razrednica, učenici, vanjski suradnici (turistička agencija)
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA
-
posjet i razgled prirodnih i kulturnopovijesnih lokaliteta
edukativno-rekreativne igre
kviz znanja
proljeće (svibanj)
do 250 KN
-
U cijelosti financiraju roditelji učenika.
prezentacija viđenog (plakati, fotografije...)
kviz znanja
122
Naziv aktivnosti: Jednodnevni izlet
Razred: 3.b
Voditelj/ica:SANDRA MIKELIĆ
- upoznati širi zavičaj, kulturnei prirodne ljepote
- boraviti u prirodi, družiti se, zabavljati i rekreirati
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
- poticati i razvijati ljubav prema zavičaju
- povezivati nastavu prirode i društva i neposredne stvarn osti stjecanjem novih
znanja
učenici i učitelji
- putovanje autobusom do odredišta, obilazak kulturno – povijesnih spomenika i
prirodnih ljepota
Svibanj ili lipanj 2015.
VREMENIK
troškovi prijevoza i organizacije izleta
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
- razgovor nakon izleta
- prepričavanje događaja i doživljaja
- izrada plakata
123
JEDNODNEVNI IZLET U ŠIBENIK
Voditelj: razrednici Nađa Mikelić i Nives Anđelić
Razred: 6. a i 6. b
CILJEVI
Upoznavati povijesne, kulturne i ostale znamenitosti
Hrvatske
Unaprijediti odnose među učenicima unutar istih
razrednih odjeljenja i zbližavanje učenika iz različitih
razrednih odjeljenja
NAMJENA AKTIVNOSTI
Putovanjem se kod djece razvija kultura
komunikacije, dobri odnosi u razredu i među
razrednim odjelima.
NOSITELJI AKTIVNOSTI
I NJIHOVA
ODGOVORNOST
Učenici, razrednici, roditelji i turistička agencija
NAČIN REALIZACIJE
AKTIVNOSTI
Prema planu izleta, a u suradnji s turističkom
agencijom.
VREMENIK
Početak lipnja
TROŠKOVNIK
Prema najpovoljnijoj ponudi
NAČIN VRJEDNOVANJA
I NAČIN KORIŠTENJA
REZULTATA
VRJEDNOVANJA
- Analiza izleta
- Dojmovi učenika i učitelja
- Izrada izvješća i plakata
124
Naziv: JEDNODNEVNI IZLETI
Obilazak otoka Prvića i posjet Muzeju Fausta Vrančića
Voditelj: razrednici Marija Babić i Slavica Rožić
Razred: 6. c i 6. d
CILJEVI
- Upoznavati povijesne, kulturne i ostale znamenitosti
Hrvatske
- Unaprijediti odnose među učenicima unutar istih
razrednih odjeljenja i zbližavanje učenika iz različitih
razrednih odjeljenja
NAMJENA AKTIVNOSTI
- Putovanjem se kod djece razvija kultura
komunikacije, dobri odnosi u razredu i među
razrednim odjelima.
NOSITELJI AKTIVNOSTI
I NJIHOVA
ODGOVORNOST
Učenici, razrednici, roditelji i turistička agencija
NAČIN REALIZACIJE
AKTIVNOSTI
- Prema planu izleta, a u suradnji s turističkom
agencijom.
VREMENIK
Početak lipnja
TROŠKOVNIK
Prema najpovoljnijoj ponudi
NAČIN VRJEDNOVANJA
I NAČIN KORIŠTENJA
REZULTATA
VRJEDNOVANJA
- Analiza izleta
- Dojmovi učenika i učitelja
- Izrada izvješća i plakata
125
IZLET
Razredni odjeli: 7.a,7.b,7.c i 7.d
Razrednici: Anita Ivelja, prof.
Krešimir Peraga, prof.
Ana Zelalija, prof.
Ivana Bilić, prof.
CILJ
Posjetiti grad Zadar i njegove kulturno-povijesne
znamenitosti, posjetiti povijesni gradić Nin, posjet
zračnoj luci Zemunik za Dan otvorenih vrata, vidjeti
različite tipove letjelica, upoznati pilote tih letjelica te
posjet gradu Vodice
NAMJENA
Upoznavanje učenika sa prirodnim, povijesnim i
kulturnim znamenitostima svoje domovine,
educiranje učenika o zračnim snagama Republike
Hrvatske i poticaj na razmišljanje o budućem zanimanju,
informativni razgovor sa pilotima tih letjelica, poticati
učenike na ekološki odgovorno ponašanje, razvijati
kulturu putovanja te suradničkog odnosa sa svojim
vršnjacima
NOSITELJI
Razrednici odjeljenja 7.a,7.b,7.c i 7.d
VREMENIK
svibanj/lipanj 2015.
TROŠKOVNIK Troškove putovanja snose roditelji učenika
NAČIN
Odlazak na izlet i njegova provedba bit će u skladu sa
REALIZACIJE odabranom ponudom agencije zadužene za provedbu
sukladno Pravilniku o organizaciji učeničkih izleta i
ekskurzija
NAČIN
Povratna informacija učenika o tome što su vidjeli i
VREDNOVANJA usvojili
126
Naziv aktivnosti: EKSKURZIJA –SLAVONIJA
Razred: 8 a. i 8 b.
Voditelji: Edita Bratinčević i Žarko Skelin
CILJ
-proučavanje i upoznavanje učenika s prirodno- geografskim
obilježjima drugih zavičaja naše domovine
-razvijanje ljubavi prema domovini
NAMJENA
NOSITELJI
-razvijati pravilan i trajan odnos prema kulturnoj baštini
-ekološki osvješćivati učenike i razvijati interes za očuvanje
prirode
-znanja stečena u učionici primijeniti u stvarnoj životnoj
sredini
-njegovati kulturno ponašanje na javnim mjestima
-učenici 8a i 8b
-razrednici/voditelji Edita Bratinčević i Žarko Skelin
- agencija „Eridan“
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
-putovanje prometnim sredstvom
-promatranje i proučavanje
-prikupljanje podataka
-uspoređivanje i zaključivanje
-kreativne i edukativne radionice
16.09.2014 -20.09.2014
TROŠKOVNIK
2.150,00 kn po učeniku
NAČIN
VREDNOVANJA
-dojmovi i impresije sa ekskurzije kroz usmeno i pisano jezično
izražavanje i stvaranje
-izrada i prezentacija plakata
-kviz znanja
-analiza ponašanja
127
Naziv aktivnosti: EKSKURZIJA – HRVATSKA
Razred: 8 c. i 8 d.
Voditelji: Radoslava Miše i Hilda Crljen
CILJ
-proučavanje i upoznavanje učenika s prirodno-geografskim
obilježjima drugih zavičaja naše domovine
-razvijanje ljubavi prema domovini
NAMJENA
NOSITELJI
-razvijati pravilan i trajan odnos prema kulturnoj baštini
-ekološki osvješćivati učenike i razvijati interes za očuvanje
prirode
-znanja stečena u učionici primijeniti u stvarnoj životnoj
sredini
-njegovati kulturno ponašanje na javnim mjestima
-učenici 8c i 8d
-razrednici/voditelji Radoslava Miše i Hilda Crljen
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
-putovanje prometnim sredstvom
-promatranje i proučavanje
-prikupljanje podataka
-uspoređivanje i zaključivanje
-kreativne i edukativne radionice
Lipanj 2015.
TROŠKOVNIK
Prema izboru agencije
NAČIN
VREDNOVANJA
-dojmovi i impresije sa ekskurzije kroz usmeno i pisano jezično
izražavanje i stvaranje
-izrada i prezentacija plakata
-kviz znanja
-analiza ponašanja
128
PROJEKTI
129
Naziv aktivnosti: Imamo pravo biti različiti
Razred: 8.a, 8.b, 8.c, 8.d
Voditelj/ica: Doma Dimitrov
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
Prihvaćenje osoba s posebnim potrebama kao ravnopravnih članova društva.
Upoznati druge i drukčije te tako uklanjati zidove predrasuda i stereotipa o
onima koji ne poznamo. Razvijati razumijevanje,potporu i toleranciju prema
osobama koje su različite
Upoznavanje učenika s osobama s posebnim potrebama
-sezibiliziranje učenika za potrebe onih koji se razlikuju
Poučavanje učenika o načinima komunikacije, pomoći i odnosu prema osobama
s invaliditetom
Sudionici projekta su učenici osmih razreda (8.a,b,c,d) izravno ; i neizravno svi
učenici u školi
Grupni i individualni rad ; Grupni posjet ustanovama / Centar za odgoj i
obrazovanje «Juraj Bonači» Split , Centar za rehabilitaciju „Mir“,Kaštel NoviRudine
-izrada letaka i plakata
- izrada video prezentacija
- Medijsko prezentiranje i promoviranje projekta u lokalnoj zajednici
Tijekom školske godine 2014./2015.
Učenici se sastaju svaki drugi tjedan, petkom u 13h; uz moguće povremene
izmjene ukoliko to provođenje određene aktivnosti zahtjeva
- uredski i potrošni materijal
- troškovi gradskog prijevoza pri posjeti ustanovama i organizacijama
- ostali troškovi
vrednovanje ostvarenoga u odnosu na zadano te zadovoljstvo učenika
NAČIN
VREDNOVANJA
130
Naziv aktivnosti: Zelena čistka
Razred: 5-6.r
Voditelj/ica: Jelena Coce, pedagoginja
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
-
odgoj i obrazovanje za pozitivan odnos prema okolišu
očuvanje okoliša, prirode i planete Zemlje
- buđenje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom
- pozitivan odnos prema okolišu
- zbrinjavanje otpada
- sakupljanje starog papira
-
učenici
nastavnici
- skupni rad učenika
- sudjelovanje u organiziranim akcijama čišćenja grada i gradskih naselja
Tokom godine
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-
izrada plakata
izrada panoa
literarni osvrt na akciju
131
Naziv aktivnosti: Školski Caritas
Razred: 1. -8. r
Voditelj/ica: Edita Bratinčević
CILJ
- razvijanje humanosti kod učenika i njihovo navikavanje na nužnost pomaganja
drugima
- njegovanje osjećaja solidarnosti i jačanje osjećaja empatije
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- učenici
- nastavnik
- prikupljanje sredstava za potrebite kroz različite akcije u organizaciji Caritasa
- školska godina 2014/2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN
- iskazana solidarnost u prikupljanju sredstava za akcije
VREDNOVANJA koje provodi Caritas
132
Osnovna škola
„Petar Berislavić“ Trogir
Trogir
Naziv aktivnosti: Projekt „Nasilje nije rješenje“
Razred: 6.r
Voditelj/ica: Udruga Mentor Split
CILJ
Pomoć učenicima pri usvajanju znanja i vještina u skladu sa njihovim interesima i
sposobnostima u cilju boljeg funkcioniranja unutar zajednice
Odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba
NAMJENA
NOSITELJI
učenici 6. Razreda i stručni tim udruge Mentor
Kroz radionice
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Tijekom školske godine 2014./15.
TROŠKOVNIK
-Vrednovanje kroz zadovoljstvo onih koji su sudjelovali u projektu
NAČIN
VREDNOVANJA - procesna evaluacija i evaluacija učenika
-Izrada plakata
133
Osnovna škola
„Petar Berislavić“ Trogir
Trogir
Naziv aktivnosti: Projekt „Ja biram ja odlučujem“
Razred: 7 i 8
Voditelj/ica: Udruga Domine Split
CILJ
Cilj projekta je kroz kreativne radionice i umjetničko izražavanje približiti učenicima
7 i 8 razreda temu izbora, educirati ih o sustavu i načinu parlamentarnih izbora u
Republici Hrvatskoj.
Poticanje odgovornog građanstva kod mladih
NAMJENA
NOSITELJI
učenici 7. I 8. razreda
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Tijekom školske godine 2014./15.
TROŠKOVNIK
-Vrednovanje kroz zadovoljstvo onih koji su sudjelovali u projektu
NAČIN
VREDNOVANJA -Izrada plakata
Naziv aktivnosti: Projekt Bright Smile Bright Future
134
Razred: 1.r
Voditelj/ica: Dubravka Negovetić Vranić D.D.S., PhD
CILJ
-
pozitivan odnos prema zdravlju
usvajanje higijenskih navika
važnost oralne higijene
-promicanje važnosti oralnog zdravlja kroz edukaciju i prevenciju
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
- učenici
- učitelji
- stomatolozi Hrvatskog stomatološkog društva
- posjet prvim razredima te podjela promotivnih materijala
20.9. – 20.10.
TROŠKOVNIK
NAČIN
- praćenje rada i zalaganje učenika analiza i vrednovanje
VREDNOVANJA - primjena uočenog i naučenog u svakodnevnom životu
135
Naziv aktivnosti: projekt „Moje svijetlo za moj Vukovar“
Razred: 1. -8. r
Voditelj/ica: Edita Bratinčević
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
-senzibiliranje učenika na potrebe drugih i ukazivanje na nužnost pomaganja
drugima
-
jačanje osjećaja solidarnosti i empatije
slanje poruka mira i zajedništva
-
učenici
nastavnici
- prikupljanje sredstava u suradnji s udrugom „TOMS“
- studeni 2014.
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-
izrada panoa
literarni osvrt na provedenu humanitarnu akciju
136
Naziv aktivnosti: PROGRAM RADA MLADIH HCK GDCK TROGIR
Razred: 1.-8. RAZREDA
Voditelj/ica: Djelatnici Crvenog križa
CILJ
NAMJENA
Razvijane osjećaja humanosti, tolerancije, međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog
bića, unapređenje zdravstvena kulture, promicanje nenasilja, ekološko osvješćivanje sa
svrhom osposobljavanja djece i mladih za odrastanje u odgovornu, sposobnu, zdravu i
zadovoljnu osobu koja će znati pomoći i sebi i zajednici.
Mladoj osobi pružiti mogućnost humanog i korisnog rada, te mogućnost samoizgradnje u
odlučnu, odgovornu, kreativnu, zdravu i zadovoljnu osobu koja će znati pomoći sebi i
zajednici.
Učenici i djelatnici Crvenog križa
NOSITELJI
Kroz radionice, predavanja, obuke, društvenih igara i priprema igrokaza.
NAČIN
REALIZACIJE
Tijekom školske godine 2013./14.
VREMENIK
/
TROŠKOVNIK
Ostvarenost planiranog i zadovoljstvo onih koji su sudjelovali u projektu.
NAČIN
VREDNOVANJA
137
Naziv aktivnosti: Zdravi bili
Razred: 1.-8. razreda
Voditelj/ica:Katja Šćurla, Doma Dimitrov, Ivana Bilić i Jelena Coce
-
Edukacija učenika, roditelja i nastavnika o važnosti očuvanja fizičkog i psihičkog
zdravlja; promoviranje zdravog stila života
-
Podizanje i razvijanje opće svijesti o važnosti ulozi pojedinca u čuvanju fizičkog
i psihičkog zdravlja; senzibiliziranje javnosti za pitanja čuvanja zdravlja,
promicanje zdravih stilova života; organizacija i izvođenje aktivnosti u lokalnoj
zajednici usmjereni na djecu, mlade, nastavnike i roditelje
-
Učenici i nastavnici, Crveni križ Trogir
-
Tiskanje letaka, brošura, bedževa, sportske aktivnosti za učenike, predavanje
za roditelje, izlet u prirodu (pješačenje u prirodi)
-
Tijekom školske godine
-
1000 kn
-
Ostvarenost planiranog i zadovoljstvo onih koji su sudjelovali u projektu
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
138
Naziv aktivnosti: Zdrav za 5
Razred: 4.,5. I 6. razredi
Voditelj/ica: Policijska uprava Trogir
Prevencija zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma,
vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja kod učenika.
CILJ
Podizanje i razvijanje opće svijesti o štetnosti zlouporabe opojnih droga i drugih
sredstava ovisnosti.
NAMJENA
Učenici 4. 5. i 6. razreda osnovnih škola te njihovi roditelji.
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
Kroz predavanja i kroz Sajam mogućnosti (radi se o događaju tijekom kojeg učenici
osnovnih i srednjih škola u pratnji svog učitelja/ice i kontakt-policajca zajednički dolaze
na Sajam mogućnosti, gdje im različite kulturno - umjetničke, športske i druge udruge
predstavljaju svoje sadržaje kako bi mogli odabrati određenu aktivnost kojom bi se
bavili u slobodno vrijeme).
Tijekom školske godine 2014./15.
VREMENIK
/
TROŠKOVNIK
Kroz zadovoljstvo onih koji sudjeluju.
NAČIN
VREDNOVANJA
139
Naziv aktivnosti: Kulturna baština i mediji
Razred: 5-8.razreda
Voditelj/ica: Boris Ždero, Marko Pastuović i Jelena Coce
-
Senzibiliziranje javnosti i učenika za vrijednost kulturne baštine
-
Približiti učenicima kulturu baštine zavičaja
-
Učenici, nastavnici i pedagoginja
-
Fotografiranje, izrada kalendara, razglednica i brošura te video
uradaka
-
Tijekom školske godine
-
Oko 1000 kn
-
Vrednovanje kroz zadovoljstvo onih koji su sudjelovali u projektu te
ostvarenost onog što je bio cilj na početku
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
140
Naziv aktivnosti: Kreativna radionica „ Vridne ruke“
Razred: ucenici od petog do osmog razreda
Voditelj/ica: Zorana Gilic Toffolo
CILJ
-
razvijati osjecaj za lijepo i originalno
razvijati kulturu kreativnog izrazavanja
razvijati pozitivan odnos prema radu
NAMJENA
-
rad s ucenicima koji pokazuju interes za kreativni rad i oblikovanje
razvijati strpljenje te graditi samopouzdanje
prodaja radova i suvenira
NOSITELJI
-
ucenici od petog do osmog razreda s uciteljicom
NAČIN
REALIZACIJE
-
individualni i grupni rad
prodaja radova tijekom cijele skolske godine
VREMENIK
-
dva sata tjedno tokom cijele skolske godine
TROŠKOVNIK
-
fimo masa, ukrasne trake, perlice, hamer papir, gliteri i drugo po
potrebi
NAČIN
VREDNOVANJA
-
pracenje ucenika tijekom skolske godine
samovrednovanje ucenika
pohvale
141
Naziv aktivnosti: PROJEKT „KLOKAN“
Razred: 2.-8. razredi
Voditeljica: Nives Anđelić
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
Učenici na ovaj način upoznaju novi tip natjecanja iz matematike koji im pruža
mogućnost da na temelju usvojenog znanja rješavaju netipične zadatke, da usporede
svoje znanje sa znanjem svojih vršnjaka diljem svijeta bez obzira na nastavne planove i
programe pojedinih zemalja sudionica.Najvažniji cilj ovog natjecanja je popularizacija
matematike jer se u ovo natjecanje uključuju svi učenici koji to žele bez obzira na ocjenu
iz matematike.
Proširivanje matematičkog znanja na sadržaje koji nisu planirani u redovnoj
nastavi,rješavanje logičkih zadataka te priprema učenika za natjecanje.
Učiteljice od drugog do četvrtog razreda
Nastavnici matematike od petog do osmog razreda
Svaki učitelj sa svojim učenicima u toku nastave rješava zadatke sa prijašnjih natjecanja
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
-individualni pristup
-rad u grupama
-rad u paru
Rujan-ožujak - rad sa učenicima
Organiziranje natjecanja u ožujku 2014
Objava rezultata natjecanja i uručivanje nagrada u svibnju 2014.
TROŠKOVNIK
Svaki učenik mora uplatiti 15 kn
NAČIN
VREDNOVANJA
Objava rezultata u svibnju
svima se uručuju simbolične nagrade ,a 10% najboljih dobiva vrijedne nagrade
142
Naziv aktivnosti:Večer matematike
Voditelj/ica: Nives Anđelić
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
Ciljevi projekta Večeri matematike su popularizacija matematike među
mladima, razvoj pozitivnog stava
prema matematici, razvoj vještina cjeloživotnog učenja i želje za nastavkom
znanstvenog obrazovanja,
promocija znanstvenih metoda i matematičkog modeliranja te osposobljavanja
nastavnika za popularizaciju
matematičke znanosti i znanstvenog obrazovanja učenika.
Večer matematike je skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju
pozitivnog stava učenika prema matematici. Sudjelovanje u zabavnim
aktivnostima otkriva često zaboravljenu stranu matematike – onu zabavnu,
stvara nove ideje o tome što matematika jest i čime se bavi, te dokazuje da
matematičke probleme, posve nesvjesni vlastitog talenta, svakodnevno svi
uspješno rješavamo.
Projekt je organiziralo Hrvatsko matematičko društvo uz potporu Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta.
Provode ga učiteljice i nastavnici matematike.
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Večer matematičke nalik je sajmu. Sudionici obilaze „matematičke stanice“ i
odabiru aktivnosti u kojima će sudjelovati. Materijali s detaljnim uputama o
aktivnostima dostupni su na svakoj stanici, a „dežurni matematičar“ (profesor
matematike i/ili učenik) pomoći će pri njihovoj provedbi.
Prosinac 2014.
TROŠKOVNIK
Novac potreban za printanje materijala.
NAČIN
VREDNOVANJA
Zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja
143
Naziv aktivnosti: Mini projekt – Različitosti nas povezuju
Razred: 4a , 4 b , 4 c , 4 a
Voditelj/ica: Mihaela Russo, Ana Sorić, Matijana Kuzmanić i Sandra Šore
CILJ
NAMJENA
promicati svijest o potrebi međusobne pomoći i suradnje, tolerancije i
poštivanja različitosti
poticati samostalnost i pozitivan odnos prema sebi i drugima
s učenicima raditi i njegovati skrb i brigu za starije osobe i ostvariti
međugeneracijsku razmjenu stvaralaštva
razvijati svijest o potrebi međusobne pomoći i suradnje, tolerancije i
poštivanja različitosti
učenicima i starijim osobama omogućiti suradnju, druženje, jer je
uvažavanje i razumijevanje starijih osoba temelj svake obitelji i demokratskog
društva
NOSITELJI
-
učiteljice četvrtih razreda
učenici
vjeroučiteljica
NAČIN
REALIZACIJE
-
likovni i literarni radovi učenika
rad u paru, grupi, međurazredna suradnja
VREMENIK
listopad 2014 ( Međunarodni dan bijelog štapa , Međunarodni dan
djeteta )
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-
samovredovanje
prezentacija
izrada stripa , priče ili slikovnica
plakati
144
Naziv aktivnosti:Mladi prirodnjaci
Razred: 4.b
Voditelj/ica:Ana Sorić
CILJ
-razvijati ljubav prema prirodnim znanostima
-poticati istraživanje, analizu, sintezu i zaključivanje
-upoznati prirodna obilježja zavičaja kroz promatranje i analizu praćenja
elemenata i pojava prirode
NAMJENA
-potaknuti učeničku želju za istraživanjem, praćenjem i analizom stanja prirode
-poticati upoznavanje s znanstvenim nazivljem, metodama, postupcima i izvorima
podataka o stanju prirode
NOSITELJI
-učenici
-učiteljica
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
-promatranje
-mjerenje
-vođenje zabilješki
-analiza prikupljenih podataka i interpretacija
- rad u učionici i u prirodi
- tijekom školske godine 2014./ 2015.
- 35 sati godišnje
- materijal za izradu plakata
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-prezentacija izrađenih plakata
- praćenje aktivnosti učenika u radu grupe, pohvale uspješnima
145
Naziv aktivnosti:Projekt: Život u suglasju s prirodom
Razred: 4 a , 4 b , 4 c , 4 a PŠ Okrug Gornji
Voditelj/ica: Mihaela Russo, Ana Sorić, Matijana Kuzmanić i Sandra Šore
Osvijestiti važnost življenja u suglasju s prirodom
CILJ
NAMJENA
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
-navesti postupke, aktivnosti i stilove života u suglasju s prirodom
-istražiti i upoznati se s radom organizacija koje promiču život u suglasju s
prirodom (područje grada Trogira)
-predložiti promjene u radnom i životnom okruženju s ciljem života u
suglasju s prirodom
-smisliti i demonstrirati aktivnosti za promicanje /širenje ideje o životu u
suglasju s prirodom
Mihaela Russo, Ana Sorić, Matijana Kuzmanić i Sandra Šore
učenici
djelatnici državnih i volonterskih organizacija koje promiču život u suglasju s
prirodom
-istražiti, dokumentirati i razvrstati primjere života u suglasju s prirodom i
suprotnih
-posjetiti organizacije koje promiču život u suglasju s prirodom; razgovarati s
njihovim djelatnicima, upoznati se s ciljevima i načinom njihova djelovanja
(područje grada Trogira)
-načiniti popis, plakate,promidžbenni materijal o aktivnostima i ponašanjima
suživota s prirodom
-demonstrirati i živjeti u suglasju s prirodom
-dramskim, likovnim, literarnim aktivnostima obilježiti datume o kojima se
obilježavaju zdravi stilovi života i život u suglasju s prirodom
siječanj/svibanj 2015.
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
-papir A4 bijeli/ u boji
-hamer papir
-nožice
-ljepilo
-tuš
-vodene i tempera boje
-žica...
-promatranje učiteljice, likovni, dramsko-recitatorski uratci,demonstracije
učenika, samovrednovanje učenika, plakati, letci
146
Naziv aktivnosti:PROJEKT: Upoznajmo svoje mjesto
Razred: 3.a i 3.c
Voditelj/ica: Irena Petrović i Jasminka Petrić
CILJ
NAMJENA
Posjet Muzeju grada Trogira.
Upoznati značajne građevine u središtu svoga mjesta ( u blizini škole). Razvijati
ljubav prema Trogiru i njegovoj kulturnoj baštini te pravilan stav o važnosti i
potrebi očuvanja kulturno povijesnih spomenika.
Prepoznati središte grada-trg. Prepoznati i imenovati važnije ulice, trgove,
crkve, kulturne ustanove grada. Naučiti o vrijednostima kulturnih ustanova i znati
njihovu namjenu.
NOSITELJI
Učiteljice
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
Šetnja starim dijelom grada Trogira u kojem se nalazi i sama škola uz
razgledavanje značajnih građevina (kulturno povijesnih znamenitosti)
Odlazak u muzej grada.
Studeni 2014. i ožujak 2015.
TROŠKOVNIK
Ulaznica za muzej
NAČIN
VREDNOVANJA
Naučeno primijeniti u nastavi i u svakodnevnom životu.
147
Naziv aktivnosti: PROJEKT SVAKODNEVNOG ČITANJA
Razred: 3.a
Voditelj/ica: Irena Petrović
CILJ
Naučiti čitati, željeti i voljeti čitati
NAMJENA
Motivirati učenike da kontinuirano (svakodnevno) čitaju.
Poticati kod učenika želju za čitanjem i zanimanje za knjigu.
NOSITELJI
Učiteljica,
knjižničarka, pedagoginja
NAČIN
REALIZACIJE
VREMENIK
-posjet školskoj i gradskoj knjižnici
-biranje naj-čitatelja razreda, razredne nastave
-posjet pisca školi
-izrada lektirnog kutka u učionici/pišu poruke
-radionice knjižničara/ roditelji slušaju kako im djeca čitaju
-izložbene djelatnosti učitelja i knjižničara
-radionice učitelja u suradnji sa knjižničarom
-motivacijski sat-igranje uloga, preporuka za čitanje
-razredna naprtnjača-knjiga za roditelja i učenika
-priznanja, pohvale
-propagandni plakati, listići
-PSIČ – pusti sve i čitaj – svakodnevno čitanje
-daj jednu, uzmi jednu – MJESEC KNJIGE
-zajednički SUSRETI RN – kviz, igranje uloga-likovi, asocijacije
-obilježavanje mjeseca knjige
Tijekom školske godine 2014./2015.
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA
Realizacija postavljenih ciljeva.
Zadovoljstvo učenika novostečenim vještinama i iskustvima.
Zadovoljstvo roditelja i učitelja.
148
Naziv aktivnosti: Projekt – čitanje je zabavno
Razred: 3.b
Voditelj/ica: Mirela Medić
CILJ
- Približiti pojedine lektirne naslove učenicima
- Osuvremeniti pristup interpretaciji književnoga djela
- Razvijati kulturu čitanja, interes za knjigu
Motivirati učenike da kontinuirano (svakodnevno) čitaju.
Poticati kod učenika želju za čitanjem i zanimanje za knjigu.
NAMJENA
Učiteljica Mirela Medić i učenici trećeg razreda
NOSITELJI
NAČIN
REALIZACIJE
- Ostavi sve i čitaj
- Svakodnevno čitanje dječjih romana
- Redovito čitanje dječjih časopisa
- Suradnja roditelja, učitelja i djece tijekom čitanja
–
Kreativno osmišljavanje interpretacije lektire
Tijekom školske godine.
VREMENIK
Potrošni materijal i pribor
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
149
Naziv aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje
Razred: I-VIII
Voditelj/ica:učitelji i nastavnici
Cilj i zadaće integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja
Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti
CILJ
NAMJENA
Građanskim se odgojem i obrazovanjem učenici/ce pripremaju za oživotvorenje ustavnih
odredbi. Sustavno uče o tome što je vlast, koja je uloga vlasti, koja su prava i odgovornosti
građana u demokraciji, na koji ih način i pod kojim uvjetima mogu koristiti.
Učitelji i učenici od prvog do osmog razreda
NOSITELJI
Kroz nastavne sadržaje redovne nastave, integracije i korelacijom nastavnih sadržaja
NAČIN
REALIZACIJE
2014./2014.šk.god.
VREMENIK
/
TROŠKOVNIK
NAČIN
VREDNOVANJA
Učenička mapa osobnog razvoja u Građanskom odgoju i obrazovanju–učenik upisuje u
kojim je projektima i aktivnostima sudjelovao, što je tijekom godine iz
radio u sklopu nastave Građanskog odgoja i obrazovanja: osobna zapažanja, bilješke,
osvrti na naučeno, nove ideje i rješenja do kojih je došao, koje su mu vrijednosti važne i na
koje teškoće je nailazio. Unosi podatke o ostvarenim postignućima i planovima daljnjeg
razvoja (potvrde o sudjelovanju u natjecanjima, smotrama, volontiranju, o završenim
tečajevima: tečaj pružanja prve pomoći, škola tehničke kulture, škola stranih jezika, škole u
području umjetničkog izražavanja itd.)
150
Naziv aktivnosti: MOJ GRAD- DAN GRADA TROGIRA
Razred: 4.a,4.b,4.c
Voditelj/ica: Mihaela russo, Ana Sorić , Matijana Kuzmanić
Upoznati znamenitosti grada Trogira
CILJ
Naučiti o vrijednostima prirodnih i drugih znamenitosti grada
NAMJENA
Učiteljice
NOSITELJI
Obilazak mjesta i uočavanje značajnih prirodnih i drugih znamenitosti u njemu
NAČIN
REALIZACIJE
Studeni 2014.
VREMENIK
/
TROŠKOVNIK
Usmena provjera usvojenih sadržaja o znamenitostima grada te izrada panoa
NAČIN
VREDNOVANJA
151
RODITELJSKI
SASTANCI
PLANI I PROGRAM RODITELJSKIH SASTANAKA
152
Razred: 1.r
Dnevni red:
1.sastanak




Početak školovanja
Kućni red OŠ Petar Berislavić
Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju
Planiranje školskih aktivnosti- suglasnost roditelja, Vijeće roditelja,
osiguranje učenika, školski liječnik...
Dnevni red:
2.sastanak




tekuća problematika
osvrt na prvo obrazovno razdoblje
zdrava prehrana – predavanje
razno
Dnevni red:
3.sastanak
4. sastanak




tekuća problematika
organizacija nastavnog rada u drugom obrazovnom razdoblju
emocionalni razvoj djeteta – radionica
razno
Dnevni red:
 tekuća problematika
 osvrt na uspjeh i vladanje učenika
 dogovor i informiranje u svezi odlaska na jednodnevni izlet
 razno
153
Razred: 2.r
Dnevni red:
1.sastanak




Početak školovanja
Kućni red OŠ Petar Berislavić
Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju
Planiranje školskih aktivnosti- suglasnost roditelja, Vijeće roditelja,
osiguranje učenika, školski liječnik...
Dnevni red:
2.sastanak
3. sastanak



tekuća problematika
uspjeh učeniika na kraju prvog polugodišta
razno



Roditeljski odgojni stilovi
Tekuća odg.-obr. Problematika
Razno
Dnevni red:
4.sastanak



učenje i vladanje učenika pred kraj školske godine
dogovor o izletu na kraju školske 2010./2011. god.
tekuća problematika
154
Razred: 3.r
Dnevni red:
1.sastanak




Početak školovanja
Kućni red OŠ Petar Berislavić
Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju
Planiranje školskih aktivnosti- suglasnost roditelja, Vijeće roditelja,
osiguranje učenika, školski liječnik...
Dnevni red:
2.sastanak





tekuća problematika
osvrt na prvo obrazovno razdoblje
nagrada i kazna
domaća zadaća
razno
Dnevni red:
3.sastanak
4. sastanak




tekuća problematika
razvoj pažnje kod djece
kako postati bolji učenik
razno
Dnevni red:
 tekuća problematika
 osvrt na uspjeh i vladanje učenika
 dogovor i informiranje u svezi odlaska na jednodnevni izlet
 briga za okoliš
 razno
155
Razred: 4.r
Dnevni red:
1. sastanak




Početak školovanja
Kućni red OŠ Petar Berislavić
Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju
Planiranje školskih aktivnosti- suglasnost
roditelja, Vijeće roditelja, osiguranje
učenika, školski liječnik...
1.
2. sastanak
3. sastanak
Dnevni red:
1. Tekuća problematika
2. Vrijeme darivanja
3. Različito
Dnevni red:
1. Tekuća problematika
2. Analita uspjeha na kraju 1.polugodišta
3. Predavanje: Samopouzdanje - predavač
4. Različito
Dnevni red:
4. sastanak
1.
2.
3.
4.
5.
Tekuća problematika
Predavanje: Život za ocjenu
Izleti
Kraj šk. god., preporuke za 5. r.
Različito
156
PLAN I PROGRAM RODITELJSKIH SASTANAKA
RAZRED: 5.R
Dnevni red:
1.sastanak




Početak školovanja
Kućni red OŠ Petar Berislavić
Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju
Planiranje školskih aktivnosti- suglasnost roditelja, Vijeće roditelja,
osiguranje učenika, školski liječnik...
Dnevni red:
2.sastanak





tekuća problematika
osvrt na prvo obrazovno razdoblje
uspješna komunikacija
kako zaštiti dijete od opasnosti na internetu
razno
Dnevni red:
3.sastanak
4. sastanak




tekuća problematika
razvoj samopoštovanje kod djece
emocije u razredu
razno
Dnevni red:
 tekuća problematika
 osvrt na uspjeh i vladanje učenika
 komunikacija sa djecom
 dogovor i informiranje u svezi odlaska na jednodnevni izlet
 razno
157
PLAN I PROGRAM RODITELJSKIH SASTANAKA
Razred: 6r
1. sastanak
Dnevni red:
1. Pretpostavke uspjeha
2.Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju
3.Planiranje školskih aktivnosti – novine.
2. sastanak
Dnevni red:
1.Što učenike pokreće, kazna ili nešto drugo…..
2.Kad su djece nesretna
3.Uspjeh na kraju prvog polugodišta
3. sastanak
Dnevni red:
1.Ljubomora i zavist među djecom
2.Uspjeh na kraju trećeg tromjesečja
3.Kako pomoći učenicima sa poteškoćama
4. sastanak
Dnevni red:
1.Analiza uspijeha i vladanja na kraju nastavne godine
2.Dogovor o jednodnevnom izletu
3.Mladi i mediji
158
PLAN I PROGRAM RODITELJSKIH SASTANAKA
Razred: 7.r
Dnevni red:
1.sastanak





Kućni red OŠ Petar Berislavić
Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju
Odrasli –pozitivni model djeci
Slika o sebi
Razno
Dnevni red:
2.sastanak





tekuća problematika
osvrt na prvo obrazovno razdoblje
problemi odrastanja kod djece
pritisak vršnjaka
razno
Dnevni red:
3.sastanak
4. sastanak




tekuća problematika
organizacija nastavnog rada u drugom obrazovnom razdoblju
Nasilje na internetu - radionica
razno
Dnevni red:
 tekuća problematika
 osvrt na uspjeh i vladanje učenika
 dogovor i informiranje u svezi odlaska na jednodnevni izlet
 ogovaranje među djecom
 razno
159
PLANI I PROGRAM RODITELJSKIH SASTANAKA
Razred: 8. r
Dnevni red:
1.sastanak - ( rujan)




Programske promjene
Pretpostavke dobrog uspjeha
Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju
Školske aktivnosti - planiranje
Dnevni red:


2.sastanak –
(prosinac)

Tekuća problematika
Tema: Kulturno ponašanje na glazbenim ,likovnim priredbama, kod
posjete muzejima…
Vrijeme darivanja- Božić
Dnevni red:
3.sastanak – (
veljača )



Analiza uspjeha u učenju i ophođenju na kraju 1. polugodišta
Dogovor o ekskurziji na kraju školske 2010./2011. god.
Tekuća problematika
Dnevni red:
4.sastanak – (svibanj
)


Profesionalna orijentacija (pedagog )
Na kraju školske godine
160
SATOVI
RAZREDNOG
ODJELA
161
Plan rada razrednog odjela prvih razreda
Vrijeme
Planirane zadaće i aktivnosti
Nositelj zadatka
Napomena


Postao/la sam đak
Razrednik
Razredni dogovor- pravila
ponašanja i izabiranje
predsjednika razreda
 Moj razredni prijatelj
 Sigurni u prometu
Listopad
Razrednik
 Piramida zdrave prehrane
 Svečanost kruha
 Dan spomena na mrtve
 Osobna higijena
Studeni
Razrednik
 Dan grada
 Tjelesna aktivnost
 Kako učiti
 Razvijanje komunikacijskih vještina
u školi
 Međunarodni dan invalida
Prosinac
Razrednik
 Tko sam ja? – škola i ja
 Božićna priredba
Siječanj
Razrednik
 Zima u našoj učionici
 Kako se ponašamo prema djeci i
odraslima?
 Kako se ponašamo prema
životinjama?
 Primjereno ponašanje
Veljača
Razrednik
 Moja okolina i ja (škola i obitelj)
 Moje potrebe i potrebe drugih
 Kako pomažem roditeljima?
Ožujak
 Slobodno vrijeme i računalne
igrice
Razrednik
 Kvalitetno provođenje slobodnog
vremena
 Opasnost lijekova u domaćinstvu
 Uskrs u mome domu
Travanj
Razrednik
 Dan planete Zemlje
 Igrajmo se zajedno
 Kviz o proljeću
Svibanj
 Nasilje u razredu, školi
 Mirno rješavanje sukoba
 Dan škole
 Što me plaši?
Lipanj
Razrednik
 Idemo na izlet, poštujmo dogovor i
pravila ponašanja
 Moj uspjeh na kraju nastavne
godine
 Ljeto, doba novih susreta i
doživljaja
Napomena: određene planirane teme će po potrebi održati ili stručna služba, ili liječnica i medicinska sestra
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Ambulanta Trogir.
Rujan
162
Plan rada razrednog odjela drugih razreda
Vrijeme
Rujan
Planirane zadaće i aktivnosti



Listopad



Studeni




Prosinac
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj



























Ponovo smo zajedno
Razredna i školska pravila
izabiranje predsjednika
razrednika
Naša prava, dužnosti i
odgovornosti
Školske obveze
Važnost prvoga jutarnjeg obroka
međuobroka
Obroci, veličina, broj i raznolikost
porcija
Kako sačuvati zdravlje?
Higijena odijevanja
Vrste tjelovježbenih aktivnosti u
slobodnom vremenu
Osnovne strukture gibanje u
svakodnevnom životu
Dan grada
Zdravlje i bolest
Međunarodni dan invalida
Ponašanje u javnim i kulturnim
ustanovama
Božićna priredba
Pohvale – pozitivne poruke
Tko brine o našoj sigurnosti
Moje pravo na grješke
Slični smo i različiti
Kako vidim sebe i druge
Uoči Valentinova
Ponašanje prema djeci i odraslima
Ponašanje u školi
Ponašanje prema životinjama
Slobodno vrijeme
Kako reći NE na prihvatljiv način
Uoči Uskrsa
Odgovornost za zdravlje
Odgovorno ponašanje
Nasilje među djecom
Kako mirno riješiti sukob
Sličnosti i razlike među nama
Dan škole
Utjecaj medija na odrastanje
Idemo na izlet, poštujmo dogovor i
pravila ponašanja
Moj uspjeh na kraju nastavne
godine
Ljeto, doba novih susreta i
doživljaja
Nositelj zadatka
Napomena
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Napomena: određene planirane teme će po potrebi održati ili stručna služba, ili liječnica i medicinska sestra Nastavnog
zavoda za javno zdravstvo Ambulanta Trogir.
163
Plan rada razrednog odjela trećih razreda
Vrijeme
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Siječanj
Veljača
Planirane zadaće i aktivnosti






















Ožujak
Travanj






Svibanj
Lipanj








Razredna pravila i izabiranje
predsjednika razrednika
Upoznavanje samog sebe
Uvažavanje različitosti
Voda- najzdravije piće
Skrivene kalorije
Tjelesna aktivnost
Dani kruha
Postignuća i odgovornost za
učenje
Dan grada
Razvoj ljudskog tijela
Duševno i opće zdravlje
Međunarodni dan invalida
Čistoća je pola zdravlja
Uoči blagdana
Poštivanje pravila i autoriteta
Humano ponašanje
Nasilje među djecom
Ponašanje i naše zdravlje
Valentinovo u mom srcu
Dječja prava
Pogrdni nadimci i njihov utjecaj
na djecu
Odgovornost i ponašanje
prema vlastitom tijelu
Zarazne bolesti
Prijateljstvo
Mirno rješavanje sukoba
Uskrs i njegovo značenje
Moje dužnosti, moja
odgovornost i moja prava
Ponašanje u kulturnim
ustanovama
Izvori učenja
Oprez: internet i mobitel
Kako reči NE na prihvatljiv
način
Dan škole
Slobodno vrijeme
Idemo na izlet, poštujmo
dogovor i pravila ponašanja
Moj uspjeh na kraju nastavne
godine
Ljeto, doba novih susreta i
doživljaja
Nositelj
Napomena
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Napomena: određene planirane teme će po potrebi održati ili stručna služba, ili liječnica i medicinska sestra Nastavnog
zavoda za javno zdravstvo Ambulanta Trogir.
164
Plan rada razrednog odjela četvrtih razreda
Vrijeme
Planirane zadaće i aktivnosti
Rujan

Listopad





Studeni
Prosinac
Siječanj











Veljača

Ožujak







Travanj
Svibanj
Lipanj











Razredna pravila izabiranje
predsjednika razrednika
Sudjelujemo u životu škole
Poštivanja prava djece
Okoliš i mi
Zagađenje pitkih voda
Čuvamo okoliš – skupljamo stari
papir
Dani kruha
Pravilna prehrana
Razvoj samopouzdanja
Dan grada
Rast i razvoj ljudskog tijela od
začeća do puberteta
Međunarodni dan invalida
Naša prava i dužnosti
Uoči blagdana
Razvijamo suradnju i timski rad
Prijateljstvo
Poštuju se dječaci i djevojčice
međusobno
Rješavanje problema i donošenje
odluka
Poželjna ponašanja
Uoči Valentinova
Primjereno ponašanje
Osobna odgovornost za zdravlje i
odgovorno ponašanje
Mediji i sredstva ovisnosti
Internet i mobiteli
Reklame i njezina manipulativna
moć
Uskrs i njegovo značenje
Rodne uloge u obitelji
Razlika između spola i roda u
društvu i školi
Mirno rješavanje sukoba
Ponašanje u kulturnim ustanovama
Prijateljstvo
Dan škole
Pravilan odabir tjelovježbi
Idemo na izlet, poštujmo dogovor i
pravila ponašanja
Moj uspjeh na kraju nastavne
godine
Ljeto, doba novih susreta i
doživljaja
Nositelj
Napomena
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Napomena: određene planirane teme će po potrebi održati ili stručna služba, ili liječnica i medicinska sestra Nastavnog
zavoda za javno zdravstvo Ambulanta Trogir.
165
Plan rada razrednog odjela petih razreda
Vrijeme
Rujan
Planirane zadaće i aktivnosti



Listopad




Prosinac







Siječanj


Studeni
Nositelji
Što nas očekuje u petom razredu
Upute za rad u novoj školskoj godini i
izabiranje predsjednika razreda
Poznajemo li i poštujemo li kućni red
Razrednik
Kako učimo- naše radne navike
Pravila za racionalno učenje
Dani kruha
Čuvamo okoliš – skupljamo stari
papir
Promjene vezane uz pubertet
Dan grada
Temelji razvoja mozga
Duševno i opće zdravlje
Međunarodni dan invalida
Vjerske i druge različitosti u društvu
Uoči blagdana
Razrednik
Napomena
Razrednik
Razrednik
Razrednik

Veljača




Ožujak





Travanj

Svibanj
Lipanj









Ponašanje u kulturnim ustanovama
Raznovrsna prehrana za zdrav i
otporan organizam
Samostalna priprema jednostavnijih
međuobroka
Temeljni pojmovi komunikacije
Uoči Valentinova
Emocionalnost
Primjerena vršnjačka ponašanja u
pubertetu
Nenasilno ponašanje
Mirno rješavanje sukoba
Nasilje na športskim terenima
Uskrs
Alkohol i droge- utjecaj na
pojedinca, obitelj i zajednicu
Rizična ponašanja i posljedica na
obrazovanje
Održavanje higijene
Uloga i pritisak medija u pubertetu
Manipulativna moć reklama
Opasnosti na internetu
Dan škole
Vlastito tijelo u promjenama
Idemo na izlet, poštujmo dogovor i
pravila ponašanja
Moj uspjeh na kraju nastavne godine
Ljeto, doba novih susreta i doživljaja
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Napomena: određene planirane teme će po potrebi održati ili stručna služba, ili liječnica i medicinska sestra Nastavnog
zavoda za javno zdravstvo Ambulanta Trogir.
166
Plan rada razrednog odjela šestih razreda
Vrijeme
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Siječanj
Planirane zadaće i aktivnosti
















Ožujak






Travanj




Veljača
Svibanj
Lipanj









Upute za rad u novoj školskoj godini
Poznajemo li i poštujemo li kućni red
Učenička prava i obveze
Biramo razredno rukovodstvo
Naši interei i sposobnosti međusobno
se razlikuju
Dani kruha
Pomažemo u učenju jedni drugima
Pomažemo u učenju
Pravilna prehrana
Zdravlje- najveća dragocjenost
Utjecaj čovjeka na okoliš
Obilježimo Međunarodni dan invalida
O ljudskim pravima
Uoči blagdana
Čuvamo okoliš- skupljanje starog
papira
Znam li priznati i ispraviti svoje
pogreške
Kako steći i zadržati prijatelje
Vrijednosti
Promocija odgovornog ponašanja
Nenasilno rješavanje sukoba
Čime se bavimo u slobodno vrijeme
Utjecaj medija i vršnjaka prema
sredstvima ovisnosti
Ovisnost i ovisničko ponašanje
Komunikacijske vještine
Uskrs
Odolijevanje pritisku vršnjaka Emocije
u vršnjačkim odnosima
Međusobni odnosi vršnjaka
Uloga medija u vršnjačkim odnosima
Što ne odobravam ni sebi ni drugima
Moje teškoće, što bih želio promijeniti
Dan škole
Odgovornost čovjeka prema okolišu
Idemo na izlet, poštujmo dogovor i
pravila ponašanja
Moj uspjeh na kraju nastavne godine
Ljeto, doba novih susreta i doživljaja
Nositelji
Napomena
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Napomena: određene planirane teme će po potrebi održati ili stručna služba, ili liječnica i medicinska sestra Nastavnog
zavoda za javno zdravstvo Ambulanta Trogir.
167
Plan rada razrednog odjela sedmih razreda
Vrijeme
Rujan
Planirane zadaće i aktivnosti


Listopad
Studeni
Prosinac
Siječanj















Veljača




Ožujak

Svibanj








Lipanj




Travanj


Upute za rad u novoj školskoj
godini
Poznajemo li i poštujemo li
kućni red
Učenička prava i obveze
Biramo razredno rukovodstvo
Dani kruha
Želio bih/ željela bih biti...
Rastemo i razvijamo se
Kako pravilno koristiti internet
Vitalne funkcije organizma
Dan grada
Pružanje prve pomoći kad je
ugrožen život
Obilježimo Međunarodni dan
invalida
O ljudskim pravima
Uoči blagdana
Kvaliteta učenja
Pritisak vršnjaka i
samopoštovanje
Mogućnost i opasnost svijeta u
kojem živimo
Promocija odgovornog
ponašanja
Samokontrola
Umor i oporavak
Pomažem slabijima i njegujem
prijateljstvo
Što mi se sviđa ,a što ne volim
u postupcima odraslih
Rizične situacije
Rizična ponašanja
Uoči Uskrsa
Komunikacija o spolnosti
Vršnjački pritisak
Samopoštovanje
Asertivno ponašanje
Čuvamo okoliš- prikupljamo
stari papir
Sterotipi i predrasude
Dan škole
Nasilje na športskim terenima
Idemo na izlet, poštujmo
dogovor i pravila ponašanja
Moj uspjeh na kraju nastavne
godine
Ljeto, doba novih susreta i
doživljaja
Nositelj
Napomena
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Napomena: određene planirane teme će po potrebi održati ili stručna služba, ili liječnica i medicinska sestra Nastavnog
zavoda za javno zdravstvo Ambulanta Trogir.
168
Plan rada razrednog odjela osmih razreda
Vrijeme
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Planirane zadaće i aktivnosti













Siječanj
Veljača
Ožujak














Travanj


Svibanj
Lipanj







Upute za rad u novoj školskoj godini
Poznajemo li i poštujemo li kućni red
Učenička prava i obveze
Poremećaji hranjenja
Spolno prenosive bolesti
Najčešće infekcije spolnih organa
Dani kruha
Osobni cilj/ planiranje novih
postignuća
Dan grada
Diskriminacija
Čimbenici kvalitetne komunikacije
Demokracija, prava i odgovornosti
pojedinca u društvu
Kvalitetno provođenje slobodnog
vremena
Uoči blagdana
Ponašanje u kulturnim ustanovama
Odnosi između nastavnika i učenika
Ljudska prava
Kako ispravno izabrati srednju školu
Tko mi sve može pomoći u izboru
srednje škole
Uoči Valentinova
Pravedno društvo
Zajednička potpora u razredu
Emocionalnost, komunikacija,
rješavanje problema, donošenje
odluka i timski rad
Promocija odgovornog ponašanja,
samokontrola
Uskrs
Samopoštovanje i njegova važnost
Osobna odgovornost za zdravlje i
odgovorno ponašanje
Rizična ponašanja i posljedice na
obrazovanje
Opasnosti na internetu i ostalim
medijima
Vršnjački pritisak i rizična ponašanja
Odgovorno spolno ponašanje
Rizici ranih seksualnih odnosa
Dan škole
Idemo na izlet, poštujmo dogovor i
pravila ponašanja
Moj uspjeh na kraju nastavne godine
Ljeto, doba novih susreta i doživljaja
Nositelji
Napomene
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Razrednik
Napomena: određene planirane teme će po potrebi održati ili stručna služba, ili liječnica i medicinska sestra Nastavnog
zavoda za javno zdravstvo Ambulanta Trogir.
169
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
2 218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content