close

Enter

Log in using OpenID

7. Godišnja konferencija “ Društvena odgovornost interne revizije”

embedDownload
7. Godišnja konferencija “ Društvena odgovornost interne revizije” 25.‐27.04.2013. godine ‐ Hotel CROATIA Cavtat Cijenjeni članovi i ostali učesnici, Na ovaj način želimo da Vas upoznamo sa organizacijom naše 7. Godišnje konferencije, koja ima za cilj ispuni Vaša očekivanja u profesionalnom i stručnom smislu, te ukaza na novine i promjene koje su se desile u prethodnom periodu na polju interne revizije. Program konferencije objedinjuju teme čija osnovna poruka prois če iz naziva konferencije “Društvena odgovornost interne revizije” i na ovaj način nastojaćemo ukaza na značaj postojanja odgovornos u svim segmen ma društvenog života. Vjerujemo da ćete učešćem na ovom značajnom skupu prepozna priliku za razmjenu međusobnih iskustava i informacija i preostalo vrijeme iskoris u ugodnom morskom ambijentu. Do skorog viđenja, Alma Delić Na Konferenciji će bi upriličena svečana dodjela cer fikata IX. Generacije Škole
za interne revizore koja će se održa 25.04.2013. godine, nakon završenog
radnog dijela dana.
7. Godišnja konferencija PROGRAM
ČETVRTAK—25.04.2013. godine
PLENARNI DIO
Moderator: Mr.sc. Ankica Kolobarić, predsjednica Skupš ne IIA u BiH 09:00 ‐ 09:30 Alma Delić – predsjednica IIA u BiH „Društvena odgovornost internog revizora“ 09:30 ‐ 10:00 Mr.sc. Stanko Tokić – predsjednik IIA Hrvatska „Društvena odgovornost internog revizora“ ‐ "Korpora vno upravljanje i interna revizija" 10:00 – 10:30 Slobodan Dimitrovski – predsjednik IIA Macedonia „Društvena odgovornost internog revizora“ – Program edukacije CIA 10:30 – 11:00 Jozefina Beke Trivunac – IIA Srbija „Društvena odgovornost internog revizora“ – Mapiranje poslovnih procesa 11:00 – 11:30 Angela Wizany ‐ predsjednica IIA Austria „Društvena odgovornost internog revizora“
PREZENTACIJA ‐ BH TELECOM D.D. SARAJEVO
11:30—12:00
CAFFE PAUZA
12:00—14:00 SEKCIJE
SEKCIJA “A” ‐ Javni sektor / Moderator: Mr.sc. Boško Čeko
1) Berina Selimović—Mehmedbašić—direktor programa USAID PARE
“ Izrada Priručnika za internu reviziju—saradnja sa IIA u BiH”
2)
Fa ma Obhođaš (CHJ FBIH)
“Značaj i potreba interne revizije u ins tucijama BiH” 3) Dr.sc. Ibrahim Okanović, generalni revizor Ureda za reviziju ins tucija FBIH
“Revizija učinka—nove perspek ve” 4) Sead Lisak ‐ Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe pro v korupcije (APIK)
“Saradnja APIK‐a i Ureda za reviziju ins tucija BiH u sprečavanju i prevenciji korupcije” 5) Đinita Fočo—Direktorica Agencije za javne nabavke BiH
“Značaj strateškog planiranja javnih nabavki za internu reviziju” 25.‐27.04.2013. godine ‐ Hotel CROATIA Cavtat SEKCIJA “B” ‐ Finansijski sector / Moderator: Hajrudin Hadžović, dipl.oec.
1) Sead Lisak ‐ Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe pro v korupcije (APIK)
“Saradnja APIK‐a i regulatornih Agencija finansijskih ins tucija u sprečavanju i prevenciji korupcije” 2) Amra Limo—Agencija za bankarstvo FBIH
"Analiza razvijenos funkcije upravljanja rizicima i potreba njenog unapređenja u bankarskom sektoru u FBiH" 3) Samir Omerhodžić —Direktor Agencije za nadzor osiguranja u BiH
“Evropske perspek ve BiH u polju osiguranja” ‐ I dio PETAK —26.04.2013. godine
PLENARNI DIO
Moderator: Dr. Sc. Ibrahim Okanović 09:00 ‐ 09:30 Midhat Arifović – dipl.ecc., direktor PU FBiH "Krivična djela porezne utaje i porezne prevare" 09:30 ‐ 10:00 Jasna Bajraktarević, profesor psihologije „Profil lopova, govor jela" 10:00 – 10:30 Sead Selman i Mr. sc. Muhidin Rašidović, FMUP "Značaj i potreba vjerodostojnos dokumenata u reviziji" ‐ I dio 10:30 – 11:00 Zineta Redžepagić, dipl.pol., Ured za reviziju ins tucija FBIH “Kodeks poslovne e ke i poslovno komuniciranje” 11:00 – 11:30 Dejan Jeremić, Sep a Academy "Using the Drama Metaphor as a Training tool" PREZENTACIJA ‐ AGRAM GRUPACIJA
11:30—12:00
CAFFE PAUZA
7. Godišnja konferencija 12:00—13:30 SEKCIJE
SEKCIJA “C” ‐ Privreda / Moderator: Prof. dr. sc. Lajoš Žager
1) Odjel interne revizije BH Telecom d.d. Sarajevo
“ Interna revizija u korpora vnom upravljanju”
2) Prof. dr. Gordana Vukelić
“Kvalitet finansijskog izvještavanja—podloga za internu reviziju” 3) Višnja Komnenić, univ.spec.inf., dipl.ing.el. “Upravljanje sigurnosnim rizicima u internoj reviziji informacijskog sustava”
SEKCIJA “D” ‐ Budžet / Moderator: Senada Kerla, dipl.oec.
1) Mar ne Thouet, Team Leader GFA Consul ng group
“Stregthening public financial management in B&H—FMC program”
2) Mr. sc. Saša Marić, savjetnik predsjednika Vijeća ministara BiH
“ Predpristupna sredstva Evropske Unije” ‐ IPA (2014—2020)
3) Mr.sc. Milovan Bojić, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS
“Uloga interne revizije u upravljanju budžetom” SEKCIJA “E” ‐ Banke, Leasing, MKO/ Moderator: Mr.sc. Ankica Kolobarić
1) Renata Perić, direktor Euroleasing d.d.
“Leasing i interna revizija”
2) Dika Osmanović, interni revizor MKF “EKI”
“Uloga i značaj interne revizije u mikro kreditnom sektoru”
3) Mr. sc. Amel Kadić, SBERBANK d.d. Sarajevo
“Interna revizija poslova sigurnos i zaš te u bankama” 25.‐27.04.2013. godine ‐ Hotel CROATIA Cavtat SEKCIJA “F” ‐ Osiguravajuća društva / Moderator: Ismeta Čengić
1) Prof. dr. Safet Kozarević ‐ UNTZ
“Kontrola solventnos osiguravatelja” 2) Samir Omerhodžić —Direktor Agencije za nadzor osiguranja u BiH
“Evropske perspek ve BiH u polju osiguranja” ‐ II dio SEKCIJA “G” ‐ IT / Moderator: Ibrahim Kasumović
1) Mr. sc. Haris Hamidović, dipl. ing. el.
“Elektronički nadzor uposlenika na radnom mjestu” 2) Zdenko Adelsberg — Sep a Academy
“IT revizija i utjecaj na revizijski rizik” 20:00— Svečana večera
SUBOTA —27.04.2013. godine
PLENARNI DIO
Moderator: Alma Delić, predsjednica IIA u BiH 09:30 ‐ 10:00 Ika Ferrer Go ć, dipl.ecc., business anali čar i novinar "Uloga medija u društveno odgovornom poslovanju" 10:00 ‐ 10:30 Hazim Arnautović, dipl.oec. ‐ REVSAR d.o.o. Sarajevo "Forenzična revizija" 10:30– 11:00 Sead Selman i Mr. sc. Muhidin Rašidović, FMUP "Značaj i potreba vjerodostojnos dokumenata u reviziji" ‐ II dio ZAKLJUČCI KONFERENCIJE
7. Godišnja konferencija “Društvena odgovornost interne revizije” KOTIZACIJA
Rana ko zacija — do 10.04.2013. godine Članovi ‐ 450 KM Ostali ‐ 500 KM Ko zacija nakon 10.04.2013. godine Članovi ‐ 550 KM Ostali ‐ 660 KM U ko zaciju je uracunato prisustvo predavanjima, materijali sa Zbornikom radova, knjiga „Kratki vodič kroz rizik od prevare“, autor:
Nigel Iyer, knjiga „Forenzička revizija ‐ Kriminalne radnje u finansijskim izveštajima“, autor: Dr. Aleksandar Petković, so ware za
internu reviziju „AUDIT MAN ‐ Jezik lokalizovan na srb ‐hr‐bos, Licenca – potpuni pristup – ogranicen broj promjena, te prisustvo
svecanoj veceri sa domaćom muzikom.
PRIJAVA
Prijavu za učešće na Konferenciji možete izvrši putem maila: [email protected]‐revizori.info ili [email protected]‐
revizori.info
Plaćanje ko zacije vršite preko računa otvorenog u UniCredit banci br. 3383202266338176 HOTEL CROATIA ‐ CAVTAT
Tel: +385 20 430 830 | Fax: +385 20 430 835 | Email: [email protected] ORGANIZOVANI PREVOZ
HOTEL CROATIA ‐ CAVTAT REZERVACIJA SMJEŠTAJA
Autoprevoznik—Bosnaexpres ‐ Doboj Jug
Relacija : SARAJEVO‐CAVTAT ‐ SARAJEVO, period
24.04.2013.god. – 27.04.2013.god.,
Cijena povratne karte po osobi: 100,00KM
Putnici iz Banja Luke vrše nadoplatu u iznosu od 30,00KM
Autobusi su visoko turis čke klase sa kompletnom pratećom opremom. Kontakt: 063 286 219 ‐ Hozic Benjamin
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
365 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content