close

Enter

Log in using OpenID

4. Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: UP/I-363-05/13-01/1
URBROJ: 2186/026-03-13-13
Varaždinske Toplice, 07. ožujka 2013.
Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
broj: 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.), članka 16d. stavak 1.
Odluke o komunalnim djelatnostima od značenja za Grad Varaždinske Toplice („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ broj 3/12. i 33/12.), članka 32. Statuta Grada Varaždinske Toplice
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/09., 26/09. i 19/10.) i članka 25. Poslovnika o
radu Gradskog vijeća Grada Varaždinske Toplice („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj
19/09. i 26/09), Gradsko vijeće Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 07. ožujka 2013.
godine, donosi
ODLUKU O IZBORU OSOBE
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne
djelatnosti veterinarsko - higijeničarske službe
na području Grada Varaždinskih Toplica
1. Ovom Odlukom izabire osoba kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
veterinarsko - higijeničarske službe na području Grada Varaždinskih Toplica.
2. Za obavljanje komunalnih poslova veterinarsko - higijeničarske službe na području Grada
Varaždinskih Toplica na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda putem Poziva
za podnošenje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko - higijeničarske
službe na području Grada Varaždinskih Toplica, Klasa: UP/I-363-05/13-01/1, Urbroj:
2186/026-03-13-2, od 21. siječnja 2013. godine, izabire se Veterinarska stanica
Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin.
3. Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti veterinarsko – higijeničarske službe sklapa
gradonačelnik na rok od 4 godine od dana potpisivanja Ugovora.
4. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti veterinarsko – higijeničarske službe određeni
Pozivom za podnošenje ponuda, utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalne
djelatnosti.
5. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđene su ponudbenim
troškovnikom koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.
6. Izabrana osoba dužna je posao iz točke 1. obavljati po pravilima struke, surađivati sa
Jedinstvenim upravnim odjelom Grada – komunalni poslovi, i poštivati odredbe utvrđene
ugovorom.
2
Obrazloženje
Gradonačelnik Grada Varaždinskih Toplica dana 21. siječnja 2013. godine uputio je
Poziv za podnošenje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko – higijeničarske
službe na području Grada Varaždinskih Toplica na tri adrese:
1. Veterinarska stanica Varaždin,Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin,
2. Veterinarska stanica Novi Marof, Franjevačka ulica 2, 42220 Novi Marof,
3. Veterinarska ambulanta Cestica d.o.o., Varaždinska 111, 42208 Cestica.
Rok za dostavu ponuda bio je 15 dana od dana primitka Poziva za podnošenje ponuda.
Postupak provedbe izvršilo je Povjerenstvo koje je imenovao gradonačelnik.
Po primljenim Pozivima pristigla je jedna ponuda, i to ponuditelja Veterinarske stanice
Varaždin,Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin.
Povjerenstvo za provođenje postupka provelo je javno otvaranje ponuda dana 15.
veljače 2013. godine. Zapisnikom Povjerenstva o pregledu i ocjeni ponude utvrđeno je da je
ponuda prihvatljiva i da zadovoljava sve uvjete iz Poziva.
Primjenom kriterija odabira ponude sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima od
značenja za Grad Varaždinske Toplice („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 3/12. i
33/12.), ponuda Veterinarske stanice Varaždin,Trg Ivana Perkovca 24, ocijenjena je kao
najpovoljnija, te je Povjerenstvo predložilo donošenje odluke o odabiru istog ponuditelja.
Gradonačelnik Grada Varaždinskih Toplica utvrdio je Prijedlog odluke o izboru osobe
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko – higijeničarske službe na
području Grada Varaždinskih Toplica na temelju pisanog ugovora, te je isti uputio Gradskom
vijeću radi donošenja Odluke.
Slijedom gore navedenog, riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se podnijeti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u
Zagrebu roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno odredbi stavka 7. članka 15.
Zakona o komunalnom gospodarstvu.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Tomica Čukli
Dostaviti:
1. Veterinarska stanica Varaždin,
Trg Ivana Perkovca 24,
42000 Varaždin,
2. Pismohrana, ovdje.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content