close

Вход

Log in using OpenID

7 Odjeljak Odbor regija - EUR-Lex

embedDownload
EUROPSKA KOMISIJA
DOKUMENTI
NACRT
općeg proračuna
Europske unije
za financijsku godinu 2015.
SVEZAK 7.
ODJELJAK VII.
ODBOR REGIJA
HR
COM(2014) 300 — HR
24.6.2014.
Svi iznosi u ovom dokumentu o proračunu izraženi su u eurima, osim ako nije
drukčije navedeno.
Svi prihodi iz članka 21. stavaka 2. i 3. Financijske uredbe, uneseni u glave 5. i 6.
izvještaja o prihodima, mogu rezultirati unosom dodatnih odobrenih sredstava u
naslove koji su sadržavali početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim
prihodima.
Iznosi koji se odnose na realizaciju odnose se na sva odobrena sredstva,
uključujući odobrena proračunska sredstva, dodatna odobrena sredstva i
namjenske prihode.
24.6.2014.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
EUROPSKA UNIJA
NACRT
općeg proračuna
Europske unije
za financijsku godinu 2015.
SVEZAK 7.
ODJELJAK VII.
ODBOR REGIJA
VII/1
VII/2
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
PRIHODI
Doprinos Europske unije financiranju rashoda Odbora regija za financijsku godinu
2015.
Podnaslov
Iznos
Rashodi
89 233 680
Vlastita sredstva
– 8 147 225
Dospijeli doprinosi
81 086 455
24.6.2014.
HR
VII/3
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
VLASTITA SREDSTVA
GLAVA 4.
PRIHODI KOJI POTJEČU OD OSOBA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA I DRUGIM TIJELIMA UNIJE
POGLAVLJE 4 0 — RAZNI POREZI I ODBICI
POGLAVLJE 4 1 — DOPRINOSI ZA MIROVINSKI FOND
Članak
Stavka
Proračunska
godina 2015.
Podnaslov
Proračunska
godina 2014.
Proračunska
godina 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 4 0
400
403
404
Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije,
dužnosnika, drugih zaposlenika i osoba koje primaju mirovinu
3 505 191
3 188 444
Primici od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i drugih zaposlenika u aktivnom radnom
odnosu
p.m.
p.m.
3 241 950,—
92,49
0,—
Primici od posebnog nameta na plaće članova institucija,
dužnosnika i drugih zaposlenika u aktivnom radnom odnosu
624 991
622 780
6 925,—
1,11
POGLAVLJE 4 0 - UKUPNO
4 130 182
3 811 224
3 248 875,—
78,66
3 728 184,—
92,90
POGLAVLJE 4 1
410
Doprinosi zaposlenika za mirovinski fond
4 013 193
4 115 471
411
Prijenos ili kupnja mirovinskih prava od strane osoblja
p.m.
p.m.
129 516,—
412
Doprinosi za mirovinski fond dužnosnika i privremenog
osoblja koji su na dopustu iz osobnih razloga
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 4 1 - UKUPNO
4 013 193
4 115 471
3 857 700,—
96,13
Glava 4 - Ukupno
8 143 375
7 926 695
7 106 575,—
87,27
VII/4
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
GLAVA 4.
PRIHODI KOJI POTJEČU OD OSOBA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA I DRUGIM TIJELIMA UNIJE
POGLAVLJE 4 0 — RAZNI POREZI I ODBICI
400
Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika, drugih zaposlenika i osoba koje primaju
mirovinu
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
3 505 191
Proračunska godina 2013.
3 188 444
3 241 950,—
Napomene
Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije, posebice članak 12.
Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 od 29. veljače 1968. koja utvrđuje uvjete i postupak primjene
poreza u korist Europskih zajednica (SL L 56, 4.3.1968., str. 8.).
403
Primici od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i drugih zaposlenika u aktivnom
radnom odnosu
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, posebice njegov članak 66.a., u verziji koja je na snazi do
15. prosinca 2003.
404
Primici od posebnog nameta na plaće članova institucija, dužnosnika i drugih zaposlenika u aktivnom radnom
odnosu
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
624 991
Proračunska godina 2013.
622 780
6 925,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebice njegov članak 66.a.
POGLAVLJE 4 1 — DOPRINOSI ZA MIROVINSKI FOND
410
Doprinosi zaposlenika za mirovinski fond
Proračunska godina 2015.
4 013 193
Proračunska godina 2014.
4 115 471
Proračunska godina 2013.
3 728 184,—
24.6.2014.
HR
VII/5
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 4 1 — DOPRINOSI ZA MIROVINSKI FOND (nastavak)
410
(nastavak)
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebice njegov članak 83. stavak 2.
411
Prijenos ili kupnja mirovinskih prava od strane osoblja
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
129 516,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebice članak 11. stavak 2. i Prilog VIII. članci 17. i 48.
412
Doprinosi za mirovinski fond dužnosnika i privremenog osoblja koji su na dopustu iz osobnih razloga
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebice njegov članak 40. stavak 3. i članak 83. stavak 2.
Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, posebice njihovi članci 41. i 43.
0,—
VII/6
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
GLAVA 5.
PRIHODI IZ UPRAVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE
POGLAVLJE 5 0 — PRIMICI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE
POGLAVLJE 5 1 — PRIMICI OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA
POGLAVLJE 5 2 — PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA, BANKOVNIH ILI DRUGIH KAMATA
Članak
Stavka
Podnaslov
Proračunska
godina 2015.
Proračunska
godina 2014.
Proračunska
godina 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 5 0
500
Primici od prodaje pokretne imovine
5000
Primici od prodaje vozila - Namjenski prihodi
p.m.
p.m.
0,—
5001
Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine - Namjenski
prihodi
502
p.m.
p.m.
0,—
Članak 5 0 0 - Ukupno
p.m.
p.m.
0,—
Prihod od prodaje publikacija, tiskanog materijala i filmova
- Namjenski prihodi
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 5 0 - UKUPNO
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 5 1
510
Primici od iznajmljivanja namještaja i opreme - Namjenski
prihodi
511
Primici od davanja u najam i podnajam nepokretne imovine
i povrat dodatnih troškova vezano uz davanje u najam
5110
Primici od davanja u najam i podnajam nepokretne imovine Namjenski prihodi
p.m.
p.m.
0,—
Povrat dodatnih troškova vezano uz iznajmljivanje - Namjenski prihodi
p.m.
p.m.
0,—
Članak 5 1 1 - Ukupno
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 5 1 - UKUPNO
p.m.
p.m.
0,—
5111
POGLAVLJE 5 2
520
522
Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih ili
drugih kamata na računima institucije
Prinos od kamata iz predfinanciranja
POGLAVLJE 5 2 - UKUPNO
3 850
p.m.
12 047
p.m.
3 850
12 047
3 561,—
92,49
0,—
3 561,—
92,49
24.6.2014.
HR
VII/7
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 5
POGLAVLJE 5
POGLAVLJE 5
POGLAVLJE 5
5—
7—
8—
9—
PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA I OBAVLJANJA RADA
OSTALI DOPRINOSI I POVRATI U VEZI S UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE
RAZNE NAKNADE
DRUGI PRIHODI OD UPRAVNOG POSLOVANJA
Članak
Stavka
Proračunska
godina 2015.
Proračunska
godina 2014.
Primici od pružanja usluga i obavljanja rada za druge
institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova putovanja
plaćenih u ime drugih institucija ili tijela - Namjenski
prihodi
p.m.
p.m.
0,—
Prihodi od trećih strana za usluge pružene ili rad obavljen
na njihov zahtjev - Namjenski prihodi
Podnaslov
Proračunska
godina 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 5 5
550
551
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 5 5 - UKUPNO
p.m.
p.m.
0,—
Prihodi koji proizlaze iz povrata nepravilno plaćenih iznosa Namjenski prihodi
p.m.
p.m.
0,—
Prihodi određeni za posebne namjene, kao što su prihodi od
zaklada, subvencije, darovi i ostavina, zajedno s određenim
prihodima specifičnim za svaku instituciju - Namjenski prihodi
p.m.
p.m.
0,—
Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem
institucije - Namjenski prihodi
POGLAVLJE 5 7
570
571
573
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 5 7 - UKUPNO
p.m.
p.m.
0,—
Prihodi koji proizlaze iz odšteta u vezi s najmom - Namjenski
prihodi
p.m.
p.m.
0,—
Prihodi od isplata osiguranja - Namjenski prihodi
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 5 8
580
581
POGLAVLJE 5 8 - UKUPNO
POGLAVLJE 5 9
590
Drugi prihodi od upravnog poslovanja
POGLAVLJE 5 9 - UKUPNO
Glava 5 - Ukupno
3 850
12 047
3 561,—
92,49
VII/8
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
GLAVA 5.
PRIHODI IZ UPRAVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE
POGLAVLJE 5 0 — PRIMICI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE
500
Primici od prodaje pokretne imovine
5000
Primici od prodaje vozila - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
U ovoj stavci bilježe se prihodi od prodaje ili zamjene vozila koja su u vlasništvu institucije.
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
5001
Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
U ovoj stavci bilježe se prihodi od prodaje ili zamjene pokretne imovine, osim vozila, koja pripada instituciji.
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
502
Prihod od prodaje publikacija, tiskanog materijala i filmova - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
Ovaj članak uključuje i primitke od prodaje spomenutih proizvoda elektroničkim putem.
24.6.2014.
HR
VII/9
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 5 1 — PRIMICI OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA
510
Primici od iznajmljivanja namještaja i opreme - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
511
Primici od davanja u najam i podnajam nepokretne imovine i povrat dodatnih troškova vezano uz davanje u
najam
5110
Primici od davanja u najam i podnajam nepokretne imovine - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
5111
Povrat dodatnih troškova vezano uz iznajmljivanje - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
POGLAVLJE 5 2 — PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA, BANKOVNIH ILI DRUGIH KAMATA
520
Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih ili drugih kamata na računima institucije
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
3 850
Proračunska godina 2013.
12 047
3 561,—
Napomene
U ovome članku bilježe se prihodi od investicija ili odobrenih zajmova, bankovnih ili drugih kamata na računima
institucije.
VII/10
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 5 2 — PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA, BANKOVNIH ILI DRUGIH KAMATA (nastavak)
522
Prinos od kamata iz predfinanciranja
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
U ovome članku bilježe se prihodi od kamata iz predfinanciranja.
POGLAVLJE 5 5 — PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA I OBAVLJANJA RADA
550
Primici od pružanja usluga i obavljanja rada za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova
putovanja plaćenih u ime drugih institucija ili tijela - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
551
Prihodi od trećih strana za usluge pružene ili rad obavljen na njihov zahtjev - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
POGLAVLJE 5 7 — OSTALI DOPRINOSI I POVRATI U VEZI S UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE
570
Prihodi koji proizlaze iz povrata nepravilno plaćenih iznosa - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
24.6.2014.
HR
VII/11
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 5 7 — OSTALI DOPRINOSI I POVRATI U VEZI S UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE (nastavak)
570
(nastavak)
Napomene
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
571
Prihodi određeni za posebne namjene, kao što su prihodi od zaklada, subvencije, darovi i ostavina, zajedno s
određenim prihodima specifičnim za svaku instituciju - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
573
Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
POGLAVLJE 5 8 — RAZNE NAKNADE
580
Prihodi koji proizlaze iz odšteta u vezi s najmom - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
VII/12
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 5 8 — RAZNE NAKNADE (nastavak)
580
(nastavak)
Napomene
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
581
Prihodi od isplata osiguranja - Namjenski prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
U skladu sa člankom 21. Financijske uredbe ovi prihodi smatraju se namjenskim prihodima te se koriste kao dodatna
sredstva u stavkama u kojima se navode početni izdaci, iz kojih nastaju odgovarajući prihodi.
Ovaj članak također uključuje odštetu osiguravajućih kuća za plaće dužnosnika koji su sudjelovali u nesreći.
POGLAVLJE 5 9 — DRUGI PRIHODI OD UPRAVNOG POSLOVANJA
590
Drugi prihodi od upravnog poslovanja
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Napomene
U ovome članku bilježe se drugi prihodi od upravnog poslovanja.
Proračunska godina 2013.
0,—
24.6.2014.
HR
VII/13
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
GLAVA 9.
RAZNI PRIHODI
POGLAVLJE 9 0 — RAZNI PRIHODI
Članak
Stavka
Proračunska
godina 2015.
Proračunska
godina 2014.
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO
p.m.
p.m.
0,—
Glava 9 - Ukupno
p.m.
p.m.
0,—
8 147 225
7 938 742
Podnaslov
Proračunska
godina 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 9 0
900
Razni prihodi
SVEUKUPNO
7 110 136,—
87,27
VII/14
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
ODBOR REGIJA
GLAVA 9.
RAZNI PRIHODI
POGLAVLJE 9 0 — RAZNI PRIHODI
900
Razni prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Napomene
U ovome članku bilježe se razni prihodi.
Proračunska godina 2013.
0,—
24.6.2014.
HR
VII/15
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
IZDACI
Opći sažetak odbrenih sredstava (2015. i 2014.) i realizacija (2013.)
Glava
Poglavlje
Podnaslov
Odobrena sredstva 2015. Odobrena sredstva 2014.
Realizacija 2013.
1
OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU
10
ČLANOVI INSTITUCIJE
8 408 084
8 408 084
8 343 850,—
12
DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE
48 968 057
47 462 875
44 720 710,—
14
OSTALO OSOBLJE I VANJSKE SLUŽBE
8 133 737
8 209 144
7 736 310,—
16
OSTALI IZDACI VEZANI UZ OSOBE KOJE RADE ZA
INSTITUCIJU
1 511 070
1 446 970
1 416 820,—
67 020 948
65 527 073
62 217 690,—
14 543 501
14 528 461
14 988 114,—
3 868 081
3 738 629
3 664 167,—
Glava 1 - Ukupno
2
ZGRADE, NAMJEŠTAJ, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI IZDACI
20
ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI
21
OBRADA PODATAKA, OPREMA I NAMJEŠTAJ: NABAVA, NAJAM I ODRŽAVANJE
23
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
354 114
358 247
337 000,—
25
SASTANCI I KONFERENCIJE
749 750
751 845
679 592,—
26
STRUČNO ZNANJE I INFORMACIJE: NABAVA, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA
2 697 286
2 721 284
2 865 412,—
22 212 732
22 098 466
22 534 285,—
Glava 2 - Ukupno
10
OSTALI TROŠKOVI
10 0
OKVIRNA SREDSTVA:
p.m.
p.m.
0,—
10 1
PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE
p.m.
p.m.
0,—
10 2
PRIČUVA ZA PREUZIMANJE ZGRADÂ
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
Glava 10 - Ukupno
SVEUKUPNO
89 233 680
87 625 539
84 751 975,—
VII/16
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
GLAVA 1.
OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU
POGLAVLJE 1 0 — ČLANOVI INSTITUCIJE
POGLAVLJE 1 2 — DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE
Članak
Stavka
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
Realizacija 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 1 0
100
Plaće, naknade i dodaci
1000
Plaće, naknade i dodaci
Nediferencirana Odobrena sredstva
1004
105
80 000
80 000
80 000,—
100,00
Nediferencirana Odobrena sredstva
8 313 084
8 313 084
8 243 350,—
99,16
Članak 1 0 0 - Ukupno
8 393 084
8 393 084
8 323 350,—
99,17
Nediferencirana Odobrena sredstva
15 000
15 000
20 500,—
136,67
POGLAVLJE 1 0 - UKUPNO
8 408 084
8 408 084
8 343 850,—
99,24
Nediferencirana Odobrena sredstva
48 154 465
47 002 875
44 467 437,—
92,34
Nediferencirana Odobrena sredstva
60 000
60 000
57 025,—
95,04
Nediferencirana Odobrena sredstva
350 000
400 000
196 248,—
56,07
Članak 1 2 0 - Ukupno
48 564 465
47 462 875
44 720 710,—
92,09
p.m.
p.m.
0,—
Nediferencirana Odobrena sredstva
p.m.
p.m.
0,—
Članak 1 2 2 - Ukupno
p.m.
p.m.
0,—
Naknade za putne troškove i troškove boravka, sudjelovanje
na sastancima te povezani troškovi
Tečajevi za članove institucija
POGLAVLJE 1 2
120
Primici od rada i druga prava
1200
Primici od rada i naknade
1202
Plaćeni prekovremeni sati
1204
Prava pri ulasku u službu, premještaj i odlazak iz službe
122
Naknade za rano umirovljenje
1220
Naknade za osoblje čije je umirovljenje u interesu službe
Nediferencirana Odobrena sredstva
1222
Naknade za osoblje čija je služba završila i posebni sustav
umirovljenja
24.6.2014.
HR
VII/17
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 2 — DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE (nastavak)
POGLAVLJE 1 4 — OSTALO OSOBLJE I VANJSKE SLUŽBE
POGLAVLJE 1 6 — OSTALI IZDACI VEZANI UZ OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU
Članak
Stavka
129
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
Realizacija 2013.
% 2013.–2015.
Okvirna sredstva:
Nediferencirana Odobrena sredstva
403 592
POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO
48 968 057
Nediferencirana Odobrena sredstva
p.m.
0,—
0
47 462 875
44 720 710,—
91,33
2 100 317
2 054 784
2 009 625,—
95,68
4 430 760
4 566 700
4 326 934,—
97,66
760 460
760 460
674 936,—
88,75
Nediferencirana Odobrena sredstva
45 000
30 000
30 000,—
66,67
Članak 1 4 0 - Ukupno
7 336 537
7 411 944
7 041 495,—
95,98
Nediferencirana Odobrena sredstva
347 200
347 200
245 865,—
70,81
Nediferencirana Odobrena sredstva
450 000
450 000
448 950,—
99,77
Članak 1 4 2 - Ukupno
797 200
797 200
694 815,—
87,16
POGLAVLJE 1 4
140
Ostalo osoblje i vanjske osobe
1400
Ostalo osoblje
1402
Usluge usmenog prevođenja
Nediferencirana Odobrena sredstva
1404
Stažiranje diplomiranih studenata, potpore i razmjena
dužnosnika.
Nediferencirana Odobrena sredstva
1408
Prava pri ulasku u službu, premještaj i odlazak iz službe te
ostali troškovi osoblja za vrijeme karijere
142
Vanjske usluge
1420
Dodatne usluge za usluge prevođenja
1422
149
Stručna pomoć u vezi sa savjetodavnim poslom
Okvirna sredstva
Nediferencirana Odobrena sredstva
p.m.
p.m.
8 133 737
8 209 144
7 736 310,—
95,11
45 000
50 000
35 000,—
77,78
Nediferencirana Odobrena sredstva
425 070
425 070
400 395,—
94,20
Članak 1 6 1 - Ukupno
470 070
475 070
435 395,—
92,62
POGLAVLJE 1 4 - UKUPNO
0,—
POGLAVLJE 1 6
161
Izdaci vezani uz upravljanje osobljem
1610
Razni izdaci kod zapošljavanja
Nediferencirana Odobrena sredstva
1612
Daljnje osposobljavanje, ponovno osposobljavanje i informiranje osoblja
VII/18
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 6 — OSTALI IZDACI VEZANI UZ OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU (nastavak)
Članak
Stavka
162
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
382 500
382 500
335 000,—
87,58
20 000
20 000
10 000,—
50,00
Nediferencirana Odobrena sredstva
28 500
28 500
25 675,—
90,09
Nediferencirana Odobrena sredstva
50 000
45 000
63 000,—
126,00
Nediferencirana Odobrena sredstva
110 000
45 900
45 000,—
40,91
163
Aktivnosti u vezi sa svim osobama koje rade za instituciju
1630
Socijalna pomoć
Nediferencirana Odobrena sredstva
1633
1634
1636
Unutarnja socijalna politika
Mobilnost/prijevoz
Zdravstvena služba
Restorani i kantine
Nediferencirana Odobrena sredstva
1638
% 2013.–2015.
Misije
Nediferencirana Odobrena sredstva
1632
Realizacija 2013.
p.m.
p.m.
0,—
Vrtići i odobrene jaslice
Nediferencirana Odobrena sredstva
450 000
450 000
502 750,—
111,72
Članak 1 6 3 - Ukupno
658 500
589 400
646 425,—
98,17
164
Doprinos akreditiranim europskim školama
1640
Doprinos akreditiranim europskim školama (tipa II)
Nediferencirana Odobrena sredstva
p.m.
p.m.
0,—
Članak 1 6 4 - Ukupno
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 1 6 - UKUPNO
1 511 070
1 446 970
1 416 820,—
93,76
Glava 1 - Ukupno
67 020 948
65 527 073
62 217 690,—
92,83
24.6.2014.
HR
VII/19
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
GLAVA 1.
OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU
POGLAVLJE 1 0 — ČLANOVI INSTITUCIJE
100
Plaće, naknade i dodaci
1000
Plaće, naknade i dodaci
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
80 000
Realizacija 2013.
80 000
80 000,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje uredskih troškova članova koji su pozvani izvršavati dužnosti i preuzeti
odgovornosti u Odboru ili koji obavljaju dužnost izvjestitelja. Drugi dio ovih sredstava namijenjen je za plaćanje
premija zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nesreće te posebne pomoći za članove s invaliditetom.
1004
Naknade za putne troškove i troškove boravka, sudjelovanje na sastancima te povezani troškovi
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
8 313 084
Realizacija 2013.
8 313 084
8 243 350,—
Napomene
Ova proračunska sredstva namijenjena su pokrivanju isplata članovima Odbora regija i njihovim zamjenicima u
skladu s postojećim pravilima o povratu putnih troškova i naknadama za putovanja i sastanke. Ta bi sredstva također
mogla pokriti putne troškove i naknade za putovanja i sastanke promatrača ili njihovih zamjenika iz država
podnositeljica zahtjeva za članstvo koje sudjeluju u radu Odbora regija.
Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 1 000 EUR.
105
Tečajevi za članove institucija
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
15 000
Realizacija 2013.
15 000
20 500,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje dijela troškova upisa na tečajeve jezika ili druge seminare stručnog
osposobljavanja koje pohađaju članovi ili zamjenici članova Odbora regija kao i nabavu materijala za samostalno
učenje jezika u skladu s Uredbom (Odbor regija) br. 003/2005.
VII/20
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 2 — DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE
Napomene
Na sredstva navedena u ovom poglavlju primijenjen je paušalni odbitak od 6,0%.
120
Primici od rada i druga prava
1200
Primici od rada i naknade
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
48 154 465
Realizacija 2013.
47 002 875
44 467 437,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije
Uvjeti zaposlenja ostalih drugih službenika Europske unije.
Ova sredstva namijenjena su većim dijelom za pokrivanje sljedećih troškova dužnosnika i privremenog osoblja
zaposlenima na radnim mjestima predviđenima kadrovskim planom:
— plaće, naknade za obitelj, naknade za rad i život u inozemstvu te isplate vezane uz plaće,
— doprinos institucije Fondu za zajedničko zdravstveno osiguranje (osiguranje od bolesti, nesreća i profesionalnih
oboljenja),
— paušalne naknade za prekovremeni rad,
— ostale razne naknade i financijske pomoći,
— plaćanje putnih troškova za dužnosnike i privremeno osoblje, njihove supružnike i uzdržavane osobe od mjesta
rada do mjesta podrijetla,
— učinak ponderiranja plaće primjenjiv na primitak od rada i dio dodatka koji se prenosi u zemlju različitu od
države zaposlenja,
— osiguranje privremenog osoblja u slučaju nezaposlenosti i plaćanje institucija u korist privremenog osoblja u
svrhu stjecanja ili nastavljanja prava na mirovinu u njihovoj zemlji podrijetla,
— otpremnina u slučaju prekida radnog odnosa službenika zaposlenog na probni rok na temelju dokazane
nekompetencije,
— isplata kod raskida ugovora o radu člana privremenog osoblja.
Količina dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe iznosi 3 000 EUR.
24.6.2014.
HR
VII/21
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 2 — DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE (nastavak)
120
(nastavak)
1202
Plaćeni prekovremeni sati
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
60 000
Realizacija 2013.
60 000
57 025,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebice njegov članak 56. i Prilog XI.
Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova plaćanja prekovremenog rada sukladno uvjetima utvrđenim u
gore navedenim odredbama.
1204
Prava pri ulasku u službu, premještaj i odlazak iz službe
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
350 000
Realizacija 2013.
400 000
196 248,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije
Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje:
— putnih troškova dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući njihove obitelji) prilikom ulaska u ili odlaska iz
službe ili prilikom premještaja na drugo mjesto rada,
— naknada za nastanjivanje/preseljenje te troškova selidbe nastalih uslijed obavezne promjene mjesta boravišta
službenika i privremenog osoblja prilikom zapošljavanja ili premještaja na novo mjesto rada te konačnog
odlaska iz institucije i preseljenja negdje drugdje,
— dnevnih naknada za troškove boravka za dužnosnike ili privremeno osoblje za osobe koje dostave dokaz o
nužnoj promjeni mjesta boravišta prilikom ulaska u službu ili premještaja na novo mjesto rada.
122
Naknade za rano umirovljenje
1220
Naknade za osoblje čije je umirovljenje u interesu službe
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
VII/22
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 2 — DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE (nastavak)
122
(nastavak)
1220
(nastavak)
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova naknada za dužnosnike:
— kojima je dodijeljen neaktivni status vezano uz akciju smanjenja broja radnih mjesta u instituciji,
— koji pripadaju razredima AD 16 ili AD 15, a njihovo umirovljenje je u interesu službe.
Ona također pokrivaju doprinos poslodavca za zdravstveno osiguranje i utjecaj ponderiranja primjenjiv na te
naknade.
1222
Naknade za osoblje čija je služba završila i posebni sustav umirovljenja
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebice njegovi članci 64. i 72.
Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 3518/85 od 12. prosinca 1985. o uvođenju posebnih mjera za prestanak
radnog odnosa dužnosnika Europskih zajednica zbog pristupanja Španjolske i Portugala (SL L 335, 13.12.1985.,
str. 56.).
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje:
— naknade koje se isplaćuju po Pravilniku o osoblju ili gore navedenoj uredbi,
— doprinosa poslodavca za zdravstveno osiguranje za primatelje naknada,
— utjecaj ponderiranja plaće primjenjiv na razne naknade.
129
Okvirna sredstva:
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
403 592
Realizacija 2013.
p.m.
0,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 65. i Prilog XI.
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje učinaka bilo kakvih prilagodbi plaće koje odobrava Vijeće tijekom
financijske godine.
24.6.2014.
HR
VII/23
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 2 — DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE (nastavak)
129
(nastavak)
Ova su sredstva isključivo okvirna te se mogu koristiti tek nakon prijenosa na druge stavke u skladu s Financijskom
uredbom.
POGLAVLJE 1 4 — OSTALO OSOBLJE I VANJSKE SLUŽBE
140
Ostalo osoblje i vanjske osobe
1400
Ostalo osoblje
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
2 100 317
Realizacija 2013.
2 054 784
2 009 625,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije
Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećih rashoda:
— naknada, uključujući prekovremeni rad, za ostalo osoblje uključujući ugovorno osoblje, privremene službenike i
posebne savjetnike (u smislu Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije), doprinosa poslodavca raznim
sustavima socijalnog osiguranja, obiteljskih naknada, naknada za rad u inozemstvu i naknada za putovanje od
mjesta zaposlenja do države porijekla te utjecaja ponderiranja plaće primjenjivog na primitak od rada osoblja ili
na troškove prekida ugovornih naknada,
— troškova medicinskog i pomoćnog medicinskog osoblja koje se plaća u sklopu pruženih usluga i u posebnim
slučajevima, zapošljavanja privremenog osoblja agencije.
Količina namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe iznosi 13 000 EUR.
1402
Usluge usmenog prevođenja
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
4 430 760
Realizacija 2013.
4 566 700
4 326 934,—
Napomene
Ova stavka namijenjena je za pokrivanje troškova usluga usmenog prevođenja.
Pokriva naknade, doprinose za socijalno osiguranje, putne troškove i naknadu za troškove boravka zaposlenim
usmenim prevoditeljima.
VII/24
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 4 — OSTALO OSOBLJE I VANJSKE SLUŽBE (nastavak)
140
(nastavak)
1404
Stažiranje diplomiranih studenata, potpore i razmjena dužnosnika.
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
760 460
Realizacija 2013.
760 460
674 936,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova:
— isplaćivanje pripravničkih potpora, putnih troškova za pripravnike i drugih troškova koji proizlaze iz
pripravničkih programa institucije (poput osiguranja u slučaju nesreće i zdravstvenog osiguranje za vrijeme
pripravništva),
— troškova nastalih uslijed kretanja osoblja između Odbora regija i javnog sektora u državama članicama ili drugim
državama navedenima u pravilima,
— doprinosa, u ograničenim mjerama, za realizaciju istraživačkih projekata u području djelovanja Odbora regija
koji su od posebnog interesa za europsku integraciju.
1408
Prava pri ulasku u službu, premještaj i odlazak iz službe te ostali troškovi osoblja za vrijeme karijere
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
45 000
Realizacija 2013.
30 000
30 000,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije
Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova za usluge povezane s ustanovljavanjem i plaćanjem prava za
dužnosnike te privremeno i ostalo osoblje Odbora regija. Kako te usluge mogu uključivati, između ostalog, i usluge
koje nudi Ured za administraciju i plaćanje pojedinačnih prava (PMO) Europske komisije, međuinstitucionalna
suradnja bit će pojačana a korist će proizaći iz ekonomije razmjera te će tako doći i do ušteda. Takve usluge mogu
uključivati sljedeće:
— prijenos mirovinskih prava iz države porijekla ili u državu porijekla,
— izračunavanje mirovinskih prava,
— ustanovljivanje i plaćanje naknade za preseljenje,
— upravljanje datotekama povezanim s naknadom za nezaposlene i plaćanje naknade osobama koje ispunjavaju
uvjete.
24.6.2014.
HR
VII/25
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 4 — OSTALO OSOBLJE I VANJSKE SLUŽBE (nastavak)
140
(nastavak)
1408
(nastavak)
Ova sredstva također pokrivaju troškove za pružanje ostalih horizontalnih kadrovskih usluga dužnosnicima,
privremenom i ostalom osoblju Odbora regija (i njihovim članovima obitelji) tijekom trajanja radnog odnosa, kao
što je dobivanje pristupa aktivnostima koje organizira Ured dobrodošlice Europske komisije. Pružanje takvih usluga
će se, po pravilu, vršiti kroz poboljšanu međuinstitucionalnu suradnju u cilju stvaranja daljnje ekonomije razmjera.
142
Vanjske usluge
1420
Dodatne usluge za usluge prevođenja
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
347 200
Realizacija 2013.
347 200
245 865,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka za rad koji obavljaju vanjski suradnici za prijevod: vanjske
usluge prevođenja na 24 službena jezika Unije te na jezike koji ne pripadaju EU-u pružaju suradnici na temelju
okvirnog ugovora, uz iznimku nekih jezika koji ne pripadaju EU-u, a za koje ne postoje slične procedure.
Izdaci za rad povjeren Prevoditeljskom centru u Luxemburgu te sve međuinstitucionalne aktivnosti za suradnju u
području jezika pokrivene su ovom točkom.
1422
Stručna pomoć u vezi sa savjetodavnim poslom
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
Realizacija 2013.
450 000
450 000
448 950,—
Napomene
Ova proračunska sredstva namijenjena su za pokrivanje isplata stručnjacima izvjestitelja i govornicima u raznim
stručnim područjima koji sudjeluju u aktivnostima Odbora regija, u provođenju pravila koja se odnose na te
troškove.
149
Okvirna sredstva
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 65. i Prilog XI.
Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.
0,—
VII/26
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 4 — OSTALO OSOBLJE I VANJSKE SLUŽBE (nastavak)
149
(nastavak)
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje učinaka bilo kakvih prilagodbi plaće koje odobrava Vijeće tijekom
financijske godine.
Ova su sredstva isključivo okvirna te se mogu koristiti tek nakon prijenosa na druge stavke u skladu s Financijskom
uredbom.
POGLAVLJE 1 6 — OSTALI IZDACI VEZANI UZ OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU
161
Izdaci vezani uz upravljanje osobljem
1610
Razni izdaci kod zapošljavanja
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
45 000
Realizacija 2013.
50 000
35 000,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebice članci od 27. do 31., članak 33. i Prilog III.
Odluka 2002/620/EZ Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog
odbora, Odbora regija i Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o osnivanju Ureda Europskih zajednica za
odabir osoblja (SL L 197, 26.7.2002., str. 53.) i Odluka 2002/621/EZ Glavnih tajnika Europskog parlamenta, Vijeća
i Komisije, Tajnika Suda, Glavnih tajnika Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija i
predstavnika Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o organizaciji i djelovanju Ureda Europskih zajednica za
odabir osoblja (SL L 197, 26.7.2002., str. 56.).
Ova su sredstva namijenjena za pokrivanje raznih troškova povezanih sa zapošljavanjem kao što su:
— izdaci povezani s organizacijom javnih i/ili internih natječaja, procesom odabira i/ili zapošljavanja za sve
kategorije osoblja (dužnosnike, privremene zaposlenike, ugovorne zaposlenike, posebne savjetnike, upućene
nacionalne stručnjake), uključujući troškove putovanja i boravka za kandidate koji su pozvani na usmene ili
pismene ispite, liječnički pregled itd.,
— izdaci u vezi s osiguranjem gore spomenutih kandidata,
— izdaci u vezi s procesom odabira osoblja za rukovodeće položaje, uključujući i centre za ocjenjivanje,
— objavljivanje oglasa za slobodna mjesta u odgovarajućim medijima,
— itd.
1612
Daljnje osposobljavanje, ponovno osposobljavanje i informiranje osoblja
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
425 070
Realizacija 2013.
425 070
400 395,—
24.6.2014.
HR
VII/27
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 6 — OSTALI IZDACI VEZANI UZ OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU (nastavak)
161
(nastavak)
1612
(nastavak)
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebice njegov članak 24.a
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova:
— organizacije tečajeva osposobljavanja i ponovnog osposobljavanja, uključujući interno organizirane tečajeve
jezika koji su ponuđeni na međuinstitucionalnoj osnovi ili koje pružaju vanjski pružatelji usluga,
— stjecanja vanjskog stručnog znanja u području upravljanja ljudskim resursima,
— razvoja i implementacije osobnih, profesionalnih ili organizacijskih razvojnih instrumenata za dužnosnike te
privremeno i ostalo osoblje Odbora regija,
— izdataka povezanih s kupnjom ili proizvodnjom nastavnih materijala,
— stručnog osposobljavanja koje podiže svjesnost o pitanjima koja se odnose na osobe s invaliditetom te mjera
osposobljavanja u vezi s jednakim mogućnostima ili savjetima o karijeri s naglaskom na profil vještina.
162
Misije
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
382 500
Realizacija 2013.
382 500
335 000,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebice članak 71. i Prilog VIII. članci od 11. do 13.
Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje putnih troškova, plaćanje dnevnih naknada za troškove boravka te ostalih
troškova nastalih za vrijeme provođenja misije, predviđenih u priručniku za misije Odbora regija.
Količina dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe iznosi 5 000 EUR.
VII/28
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 6 — OSTALI IZDACI VEZANI UZ OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU (nastavak)
163
Aktivnosti u vezi sa svim osobama koje rade za instituciju
1630
Socijalna pomoć
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
20 000
Realizacija 2013.
20 000
10 000,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 76.
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova:
— pomoći osobama s invaliditetom u sklopu međuinstitucionalne politike u sljedećim kategorijama:
— dužnosnici i privremeno i ugovorno osoblje u aktivnom radnom odnosu,
— supružnici dužnosnika i privremenog i ugovornog osoblja u aktivnoj službi,
— uzdržavane djece u smislu Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije,
— naknade u granicama proračuna, nakon što su sva nacionalna prava u državi boravišta ili porijekla iscrpljena,
za nemedicinske izdatke koji se smatraju potrebnima, posljedica su invalidnosti, potrebno ih je obrazložiti ili
su nenadoknadivi iz Fonda za zajedničko zdravstveno osiguranje,
— radnje poduzete u vezi s dužnosnicima i ostalim službenicima u posebno teškim situacijama.
1632
Unutarnja socijalna politika
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
28 500
Realizacija 2013.
28 500
25 675,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebice njegov članak 9. stavak 3. i članci 10. b i 24. b.
Ova sredstva namijenjena su poticanju i pružanju financijske potpore sustavima za promicanje socijalnog kontakta
između službenika različitih nacionalnosti, kao što su npr. subvencije klubovima za osoblje, sportskim udrugama,
kulturnim društvima itd.
Ona isto tako pokrivaju troškove financiranja potpore za Odbor zaposlenika te dodatne troškove za društvene
aktivnosti namijenjene osoblju i doprinos Odbora regija društvenim, sportskim, odgojnim i kulturnim aktivnostima
Europskog međuinstitucionalnog centra u Overijseu.
Ova su sredstva namijenjena i za financiranje mjera koje je potrebno poduzeti u cilju podupiranja jednakih
mogućnosti u Odboru regija i/ili pokrivanje pomoći članovima osoblja koja se isplaćuje se na temelju drugih
članaka ovog poglavlja.
24.6.2014.
HR
VII/29
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 6 — OSTALI IZDACI VEZANI UZ OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU (nastavak)
163
(nastavak)
1633
Mobilnost/prijevoz
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
50 000
Realizacija 2013.
45 000
63 000,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za osiguravanje mjera predviđenih planom mobilnosti kao što je promicanje upotrebe
javnog prijevoza, usluga upotrebe bicikala itd.
1634
Zdravstvena služba
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
110 000
Realizacija 2013.
45 900
45 000,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebice članak 59. i Prilog VIII. članak 8.
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje operativnih troškova zdravstvene službe na 6 radnih mjesta, uključujući
kupnju materijala i farmaceutskih proizvoda itd., izdataka preventivnih liječničkih kontrola, izdataka povezanih s
djelovanjem Odbora za invalidnost, te izdataka za usluge pružene od strane vanjskih liječničkih stručnjaka a koje
medicinski službenici smatraju potrebnima.
Pokriva isto tako izdatke za kupnju određenih radnih instrumenata koji se smatraju potrebnima iz medicinskih
razloga i ostale izdatke u kontekstu preventivne zdravstvene politike institucije.
1636
Restorani i kantine
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena za pokrivanje operativnih troškova restorana i kantina.
1638
Vrtići i odobrene jaslice
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
450 000
Realizacija 2013.
450 000
502 750,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje doprinosa Odbora regija za troškove jaslica i drugih dječjih vrtića i
izvanškolskih centara kojima upravlja ili ih odobravaju institucije Unije te svih ostalih troškova namijenjenih za
potrebe objekata za skrb o djeci.
VII/30
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 1 6 — OSTALI IZDACI VEZANI UZ OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU (nastavak)
164
Doprinos akreditiranim europskim školama
1640
Doprinos akreditiranim europskim školama (tipa II)
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Napomene
Ova proračunska sredstva namijenjena su za doprinos Odbora europskim školama tipa II koje je akreditirao Odbor
guvernera europskih škola, ili povrat Komisiji doprinosa europskim školama tipa II koje je akreditirao Odbor
guvernera europskih škola, a koji je Europska komisija platila u ime i za Odbor na osnovi Sporazuma o mandatima i
uslugama potpisanog s Komisijom. Pokrit će troškove djece osoblja Odbora koja su upisana u europsku školu
tipa II.
24.6.2014.
HR
VII/31
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
GLAVA 2.
ZGRADE, NAMJEŠTAJ, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI IZDACI
POGLAVLJE 2 0 — ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI
Članak
Stavka
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
Realizacija 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 2 0
200
Zgrade i povezani troškovi
2000
Najam
2001
2003
2005
2007
Nediferencirana Odobrena sredstva
1 581 779
1 566 537
1 516 695,—
95,89
Nediferencirana Odobrena sredstva
8 672 838
8 527 657
8 994 855,—
103,71
Nediferencirana Odobrena sredstva
p.m.
p.m.
0,—
Nediferencirana Odobrena sredstva
p.m.
p.m.
0,—
Plaćanje godišnjeg zakupa
Stjecanje nepokretne imovine
Izgradnja zgrada
Opremanje prostorija
Nediferencirana Odobrena sredstva
2008
202
Ostali troškovi za zgrade
2022
Čišćenje i održavanje
2026
2028
225 892,—
95,30
42 011
41 930
37 839,—
90,07
Okvirna sredstva za ulaganja institucije u imovinu
Nediferencirana Odobrena sredstva
2024
236 571
Ostali troškovi vezani za zgrade
Nediferencirana Odobrena sredstva
2009
237 029
p.m.
p.m.
Članak 2 0 0 - Ukupno
10 533 657
10 372 695
10 775 281,—
102,29
Nediferencirana Odobrena sredstva
1 873 942
1 870 322
1 985 764,—
105,97
Nediferencirana Odobrena sredstva
585 720
713 022
667 427,—
113,95
Nediferencirana Odobrena sredstva
1 494 808
1 494 468
1 519 563,—
101,66
Nediferencirana Odobrena sredstva
55 374
77 954
40 079,—
72,38
Članak 2 0 2 - Ukupno
4 009 844
4 155 766
4 212 833,—
105,06
POGLAVLJE 2 0 - UKUPNO
14 543 501
14 528 461
14 988 114,—
103,06
0,—
Potrošnja energije
Sigurnost i nadzor zgrada
Osiguranje
VII/32
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 2 1 — OBRADA PODATAKA, OPREMA I NAMJEŠTAJ: NABAVA, NAJAM I ODRŽAVANJE
POGLAVLJE 2 3 — ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
POGLAVLJE 2 5 — SASTANCI I KONFERENCIJE
Članak
Stavka
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
Realizacija 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 2 1
210
Oprema, operativni troškovi i usluge povezane s obradom
podataka i telekomunikacijama
2100
Nabava, servisiranje i održavanje opreme i softvera te s time
povezani rad
Nediferencirana Odobrena sredstva
2102
2103
212
214
216
1 158 650
1 121 737
1 160 429,—
100,15
Nediferencirana Odobrena sredstva
1 595 209
1 494 882
1 568 372,—
98,32
Nediferencirana Odobrena sredstva
189 102
188 737
168 024,—
88,85
Članak 2 1 0 - Ukupno
2 942 961
2 805 356
2 896 825,—
98,43
Nediferencirana Odobrena sredstva
159 315
159 287
53 804,—
33,77
Nediferencirana Odobrena sredstva
693 821
693 986
633 538,—
91,31
Nediferencirana Odobrena sredstva
71 984
80 000
80 000,—
111,14
POGLAVLJE 2 1 - UKUPNO
3 868 081
3 738 629
3 664 167,—
94,73
Nediferencirana Odobrena sredstva
148 591
148 556
141 052,—
94,93
Nediferencirana Odobrena sredstva
4 500
4 500
1 000,—
22,22
Nediferencirana Odobrena sredstva
30 000
30 000
30 000,—
100,00
86 800
86 800
65 994,—
76,03
Nediferencirana Odobrena sredstva
84 223
88 391
98 954,—
117,49
POGLAVLJE 2 3 - UKUPNO
354 114
358 247
337 000,—
95,17
100 000
110 000
98 645,—
98,64
Vanjska pomoć pri primjeni, razvoju i održavanju softverskih
sustava
Telekomunikacije
Namještaj
Tehnička oprema i instalacije
Vozila
POGLAVLJE 2 3
230
Pisaći pribor, uredski materijal i ostala potrošna roba
231
Financijski troškovi
232
236
Pravni troškovi i odšteta
Poštarina za troškove korespondencije i dostave
Nediferencirana Odobrena sredstva
238
Ostali administrativni troškovi
POGLAVLJE 2 5
254
Sastanci, konferencije, kongresi, seminari i ostali događaji
2540
Interni sastanci
Nediferencirana Odobrena sredstva
24.6.2014.
HR
VII/33
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 2 5 — SASTANCI I KONFERENCIJE (nastavak)
POGLAVLJE 2 6 — STRUČNO ZNANJE I INFORMACIJE: NABAVA, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I
DISTRIBUCIJA
Članak
Stavka
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
254
(nastavak)
2541
Treće strane
Nediferencirana Odobrena sredstva
2542
2546
Realizacija 2013.
% 2013.–2015.
77 000
77 595
72 800,—
94,55
Nediferencirana Odobrena sredstva
422 750
414 250
359 689,—
85,08
Nediferencirana Odobrena sredstva
150 000
150 000
148 458,—
98,97
Članak 2 5 4 - Ukupno
749 750
751 845
679 592,—
90,64
POGLAVLJE 2 5 - UKUPNO
749 750
751 845
679 592,—
90,64
655 720
659 718
658 227,—
100,38
Nediferencirana Odobrena sredstva
808 305
808 305
876 467,—
108,43
Nediferencirana Odobrena sredstva
150 000
150 000
207 093,—
138,06
Članak 2 6 0 - Ukupno
1 614 025
1 618 023
1 741 787,—
107,92
Nediferencirana Odobrena sredstva
449 409
449 409
459 835,—
102,32
128 292
128 292
154 076,—
120,10
Nediferencirana Odobrena sredstva
126 560
126 560
120 689,—
95,36
Članak 2 6 2 - Ukupno
704 261
704 261
734 600,—
104,31
Nediferencirana Odobrena sredstva
379 000
399 000
389 025,—
102,65
POGLAVLJE 2 6 - UKUPNO
2 697 286
2 721 284
2 865 412,—
106,23
Glava 2 - Ukupno
22 212 732
22 098 466
22 534 285,—
101,45
Organizacija događaja (u Bruxellesu ili na decentraliziranim
lokacijama) u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima, s
njihovim udrugama i drugim Unijinim institucijama
Troškovi reprezentacije
POGLAVLJE 2 6
260
Komunikacija i publikacije
2600
Odnosi s medijima (europskim, nacionalnim, regionalnim,
lokalnim ili specijaliziranim) i sklapanje partnerstava s audiovizualnim, tiskanim ili radijskim medijima
Nediferencirana Odobrena sredstva
2602
2604
Izdavanje i distribucija tiskane, audiovizualne, elektroničke ili
mrežne (internet/intranet) informativne građe
Službeni list
262
Nabava dokumentacije i arhiviranje
2620
Vanjsko stručno mišljenje i studije
2622
Troškovi za dokumentaciju i knjižnicu
Nediferencirana Odobrena sredstva
2624
264
Troškovi za arhivske resurse
Troškovi publikacija, informiranja i sudjelovanja u javnim
događajima: informacijske i komunikacijske aktivnosti
VII/34
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
GLAVA 2.
ZGRADE, NAMJEŠTAJ, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI IZDACI
Napomene
Zajedničke službe dvaju odbora su 2014. godine pod glavom 2 predstavljale iznos od 24 036 481 EUR za Europski
gospodarski i socijalni odbor i 17 672 490 EUR za Odbor regija.
POGLAVLJE 2 0 — ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI
200
Zgrade i povezani troškovi
2000
Najam
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
1 581 779
Realizacija 2013.
1 566 537
1 516 695,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova najamnine zgrada i troškova najma za sastanke održane u
zgradama koje nisu u stalnom najmu.
2001
Plaćanje godišnjeg zakupa
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
8 672 838
Realizacija 2013.
8 527 657
8 994 855,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje plaćanja godišnjeg zakupa i sličnih izdataka koji su obaveza institucije u
skladu s obavezama najma/kupnje.
Količina dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe iznosi 1 500 EUR.
2003
Stjecanje nepokretne imovine
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova kupnje prostora/prostorija. O poticajima za zemljište i njegovo
održavanje raspravit će se u skladu s Financijskom uredbom.
24.6.2014.
HR
VII/35
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 2 0 — ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI (nastavak)
200
(nastavak)
2005
Izgradnja zgrada
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Napomene
Ova stavka namijenjena je za moguće odobrenje sredstava za izgradnju zgradâ.
2007
Opremanje prostorija
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
237 029
Realizacija 2013.
236 571
225 892,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova opremanja, uključujući specifične poslove kao što su oni vezani
uz sigurnost, restorane, itd. Ona također pokrivaju troškove projekata obnove namijenjenih smanjenju potrošnje
energije u okviru sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS).
2008
Ostali troškovi vezani za zgrade
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
42 011
Realizacija 2013.
41 930
37 839,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova vezanih uz nekretnine koji nisu izričito navedeni u drugim
člancima ovog poglavlja, osobito:
— usluga stručnog savjetovanja na projektima opremanja prostorija i pravnih troškova povezanih s mogućom
„opcijom kupovanja” nekretnina,
— usluga savjetovanja koje nudi EMAS,
— drugih studija za različite projekte.
2009
Okvirna sredstva za ulaganja institucije u imovinu
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Napomene
Ova su sredstva namijenjena za pokrivanje svih troškova ulaganja institucije u imovinu.
Realizacija 2013.
0,—
VII/36
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 2 0 — ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI (nastavak)
200
(nastavak)
2009
(nastavak)
Ova su sredstva isključivo okvirna te se mogu koristiti tek nakon njihovog prijenosa na druge stavke u skladu s
Financijskom uredbom.
202
Ostali troškovi za zgrade
2022
Čišćenje i održavanje
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
1 873 942
Realizacija 2013.
1 870 322
1 985 764,—
Napomene
Ova su sredstva namijenjena za pokrivanje troškova čišćenja i održavanja prostorija, dizala, sustava za grijanje i
hlađenje te protupožarnih vrata, kao i deratizacije, bojanja i popravljanja te održavanja vanjskog izgleda zgrada i
njihovog okoliša, uključujući troškove studija, analiza, odobrenja, usklađenosti sa standardima sustava upravljanja
okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS), itd.
2024
Potrošnja energije
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
585 720
Realizacija 2013.
713 022
667 427,—
Napomene
Ova su sredstva namijenjena za pokrivanje posebice troškova vode, plina, električne energije i grijanja.
2026
Sigurnost i nadzor zgrada
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
1 494 808
Realizacija 2013.
1 494 468
1 519 563,—
Napomene
Ova su sredstva namijenjena za pokrivanje troškova zaposlenika u cilju postizanja sigurnosti i nadzora u zgradama.
2028
Osiguranje
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
55 374
Realizacija 2013.
77 954
40 079,—
24.6.2014.
HR
VII/37
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 2 0 — ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI (nastavak)
202
(nastavak)
2028
(nastavak)
Napomene
Ova su sredstva namijenjena za isplaćivanje premija osiguranja.
POGLAVLJE 2 1 — OBRADA PODATAKA, OPREMA I NAMJEŠTAJ: NABAVA, NAJAM I ODRŽAVANJE
210
Oprema, operativni troškovi i usluge povezane s obradom podataka i telekomunikacijama
2100
Nabava, servisiranje i održavanje opreme i softvera te s time povezani rad
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
1 158 650
Realizacija 2013.
1 121 737
1 160 429,—
Napomene
Ova su sredstva namijenjena za pokrivanje troškova nabave, najma i održavanja opreme i računalnih programa
institucije te s time povezanog rada.
2102
Vanjska pomoć pri primjeni, razvoju i održavanju softverskih sustava
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
1 595 209
Realizacija 2013.
1 494 882
1 568 372,—
Napomene
Ova su sredstva namijenjena za pokrivanje troškova vanjske pomoći koju pružaju poduzeća za pružanje usluga i
stručnjaci za obradu podataka u vezi s radom centra i mreže za obradu podataka, izradom i održavanjem aplikacija,
podrškom za korisnike, uključujući članove, provođenjem studija te izradom i unosom tehničke dokumentacije.
2103
Telekomunikacije
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
189 102
Realizacija 2013.
188 737
168 024,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova pretplate i ostalih troškova kabelske i bežične telekomunikacije
(fiksne i mobilne telefonske linije te televizije), kao i troškova u vezi s mrežama za prijenos podataka i telematskim
uslugama.
Količina namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe iznosi 10 000 EUR.
VII/38
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 2 1 — OBRADA PODATAKA, OPREMA I NAMJEŠTAJ: NABAVA, NAJAM I ODRŽAVANJE (nastavak)
212
Namještaj
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
159 315
Realizacija 2013.
159 287
53 804,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova nabave, najma, održavanja i popravka namještaja, uključujući
nabavu ergonomskog namještaja i zamjenu istrošenog i oštećenog namještaja.
U pogledu umjetničkih djela, ova sredstva namijenjena su za pokrivanje kako troškova nabave i kupnje specifičnih
materijala, tako i tekućih troškova vezanih uz njih, uključujući troškove uokvirivanja, restauracije, čišćenja,
osiguranja i transporta.
214
Tehnička oprema i instalacije
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
Realizacija 2013.
693 986
693 821
633 538,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova nabave, najma, održavanja i popravka tehničke opreme i
instalacija te osobito:
— različite fiksne i mobilne tehničke opreme i instalacija u vezi s objavljivanjem i arhiviranjem dokumenata,
sigurnošću, kantinama i zgradama, itd.,
— opreme, osobito za tiskaru, arhivu, telefonsku službu, kantine, trgovine za osoblje, sigurnost, konferencije,
audiovizualni sektor, itd.,
— održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija u sobama za interne sastanke i konferencije.
216
Vozila
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
71 984
Realizacija 2013.
80 000
80 000,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova nabave, održavanja, korištenja i popravka vozila (voznog parka
i bicikala) te najma automobila, taksija, autobusa i kamiona, s ili bez vozača, uključujući obavezno osiguranje.
24.6.2014.
HR
VII/39
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 2 3 — ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
230
Pisaći pribor, uredski materijal i ostala potrošna roba
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
148 591
Realizacija 2013.
148 556
141 052,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova nabave papira, omotnica, uredskog materijala, pribora za tiskare
i fotokopirnice te troškova tiskanja izvan institucije.
231
Financijski troškovi
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
4 500
Realizacija 2013.
4 500
1 000,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje bankovnih troškova (provizije, premija i ostalih troškova) i drugih
financijskih troškova, uključujući dodatne troškove za financiranje zgrada.
232
Pravni troškovi i odšteta
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
Realizacija 2013.
30 000
30 000
30 000,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje:
— svih troškova uključenosti Odbora regija u slučajeve pred sudovima Europske unije i nacionalnim sudovima,
troškova pravnih službi, plaćanja pravnih priručnika i opreme te svih drugih pravnih i sudskih troškova ili
izvansudskih troškova,
— odštete, kamata i svih dugova u smislu članka 11. stavka 3. Financijske uredbe.
236
Poštarina za troškove korespondencije i dostave
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
86 800
Realizacija 2013.
86 800
65 994,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za plaćanje troškova poštarine, obrade i dostave poštanskim službama ili privatnim
dostavljačkim službama.
VII/40
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 2 3 — ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI (nastavak)
238
Ostali administrativni troškovi
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
84 223
Realizacija 2013.
88 391
98 954,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje:
— troškova osiguranja koji nisu pokriveni drugom stavkom,
— troškova nabave i održavanja uniformi za podvornike na sastancima, vozače i osoblje za selidbu te razne
tehničke službe,
— svih troškova selidbe i otpremanja te troškova korištenja usluga tvrtki za selidbe ili usluga privremenih
otpremnika
— raznih operativnih troškova, kao što su ukrasi, donacije, itd.
POGLAVLJE 2 5 — SASTANCI I KONFERENCIJE
254
Sastanci, konferencije, kongresi, seminari i ostali događaji
2540
Interni sastanci
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
Realizacija 2013.
110 000
100 000
98 645,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova pića i, povremeno, manjih obroka i radnih ručaka na internim
sastancima.
2541
Treće strane
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
77 000
Realizacija 2013.
77 595
72 800,—
Napomene
Ova proračunska sredstva namijenjena su za pokrivanje putnih i hotelskih troškova trećih strana koje sudjeluju u
aktivnostima Odbora regija.
24.6.2014.
HR
VII/41
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 2 5 — SASTANCI I KONFERENCIJE (nastavak)
254
(nastavak)
2542
Organizacija događaja (u Bruxellesu ili na decentraliziranim lokacijama) u suradnji s lokalnim i regionalnim
vlastima, s njihovim udrugama i drugim Unijinim institucijama
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
422 750
Realizacija 2013.
414 250
359 689,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova koji uključuju reprezentaciju i logističke troškove:
— događaja općenite ili specifične prirode u organizaciji Odbora regija, namijenjenih promicanju njegovog
političkog ili savjetodavnog rada; takvi se događaji održavaju u Bruxellesu ili na decentraliziranim lokacijama,
uglavnom u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima, njihovim udrugama ili drugim Unijinim institucijama,
— sudjelovanja Odbora regija u kongresima, konferencijama, skupovima, seminarima ili simpozijima koje organiziraju treće strane (Unijine institucije, lokalne ili regionalne vlasti, njihove udruge, itd.).
2546
Troškovi reprezentacije
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
150 000
Realizacija 2013.
150 000
148 458,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova u vezi s obvezama institucije u pogledu reprezentacije.
Također pokrivaju troškove reprezentacije određenih dužnosnika koji djeluju u ime institucije.
POGLAVLJE 2 6 — STRUČNO ZNANJE I INFORMACIJE: NABAVA, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA
260
Komunikacija i publikacije
2600
Odnosi s medijima (europskim, nacionalnim, regionalnim, lokalnim ili specijaliziranim) i sklapanje partnerstava s
audiovizualnim, tiskanim ili radijskim medijima
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
655 720
Realizacija 2013.
659 718
658 227,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova:
— ugošćivanja lokalnih i regionalnih novinara u Bruxellesu za vrijeme sastanaka Odbora regija i događaja koje
Odbor organizira,
VII/42
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 2 6 — STRUČNO ZNANJE I INFORMACIJE: NABAVA, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA (nastavak)
260
(nastavak)
2600
(nastavak)
— javnih komunikacija i informativnih inicijativa Odbora regija za promicanje kulturnih i svih drugih vrsta
događaja ili aktivnosti koje Odbor organizira, uključujući sve povezane audiovizualne usluge i materijale,
— uredničkih partnerstava i potpora produkcije (novinska, audiovizualna ili radijska izdanja).
2602
Izdavanje i distribucija tiskane, audiovizualne, elektroničke ili mrežne (internet/intranet) informativne građe
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
808 305
Realizacija 2013.
808 305
876 467,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova izdavanja i objavljivanja Odbora regija kroz sve vrste medija, a
osobito:
— izdavanja i objavljivanja tiskanih brošura s općim ili tematskim sadržajem,
— objavljivanja e-biltena na stranicama Odbora regija koji se stavlja na raspolaganje lokalnim i regionalnim
vlastima te regionalnim i lokalnim medijima,
— razvoja službene internetske stranice Odbora regija u 24 jezične verzije,
— izrade video i drugih audiovizualnih ili radijskih dokumenata.
2604
Službeni list
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
150 000
Realizacija 2013.
150 000
207 093,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova izdavanja Službenog lista Europske unije, kao i poštarine i
drugih povezanih troškova.
Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procijenjen je na 71 600 EUR.
24.6.2014.
HR
VII/43
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 2 6 — STRUČNO ZNANJE I INFORMACIJE: NABAVA, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA (nastavak)
262
Nabava dokumentacije i arhiviranje
2620
Vanjsko stručno mišljenje i studije
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
449 409
Realizacija 2013.
449 409
459 835,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova studija povjerenih vanjskim stručnjacima i istraživačkim
institutima.
2622
Troškovi za dokumentaciju i knjižnicu
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
128 292
Realizacija 2013.
128 292
154 076,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje:
— širenja i obnavljanja odjela općih priručnika i ažuriranja zbirke knjižnice,
— pretplate na novine, časopise, novosti informativnih agencija, njihove publikacije i internetske usluge,
uključujući troškove autorskih prava za kopiranje i distribuciju ovih publikacija u tiskanom ili elektroničkom
obliku;
— pretplate ili ugovora o uslugama za izradu sažetaka i analiza sadržaja časopisa ili pohranjivanja članaka iz tih
časopisa na optičke medije,
— korištenja vanjskih dokumentacijskih i statističkih baza podataka, isključujući troškove opreme za informacijsku
tehnologiju i telekomunikacije,
— troškova koji proizlaze iz obaveza koje je Odbor regija preuzeo u okviru međunarodne i/ili međuinstitucionalne
suradnje,
— nabave ili najma posebne opreme, uključujući električne, elektroničke i IT materijale i/ili sustave za knjižnicu
(tradicionalnu ili hibridnu) kao i vanjskih službi za nabavu, razvoj, instalaciju, korištenje i održavanje ove
opreme i ovih sustava,
— usluga u vezi s aktivnostima knjižnice, uključujući one organizirane za korisnike (pretrage, analize), sustavima
za kvalitetno upravljanje, itd.,
— pribora za i pružanja usluga uveza i pohranjivanja namijenjenih knjižnici, dokumentacijskoj službi i medijateci,
— nabave rječnika, pojmovnika i ostalih referentnih materijala za Upravu za prevođenje.
VII/44
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
POGLAVLJE 2 6 — STRUČNO ZNANJE I INFORMACIJE: NABAVA, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA (nastavak)
262
(nastavak)
2624
Troškovi za arhivske resurse
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
126 560
Realizacija 2013.
126 560
120 689,—
Napomene
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova vanjskih usluga arhiviranja, uključujući razvrstavanje, pohranu i
ponovnu pohranu, troškova usluga arhiviranja, nabave i korištenja arhivskih materijala na sigurnosnim kopijama
(mikrofilmovima, disketama, kazetama, itd.), kao i nabave, najma i održavanja posebnih materijala (električnih,
elektroničkih, IT) i troškova objavljivanja putem svih medija (brošura, CD-ROM-ova, itd.).
264
Troškovi publikacija, informiranja i sudjelovanja u javnim događajima: informacijske i komunikacijske
aktivnosti
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
379 000
Realizacija 2013.
399 000
389 025,—
Napomene
Uredba (Odbor regija) br. 0008/2010 o financiranju političkih i informativnih aktivnosti članova Odbora regija.
Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova političkih i informativnih aktivnosti članova Odbora regija u
obavljanju njihovog europskog mandata:
— promicanja i poboljšanja uloge članova Odbora regija kroz aktivnosti njihovih političkih skupina,
— informiranja građana o ulozi Odbora regija kao institucionalnog predstavnika regionalnih i lokalnih vlasti Unije.
24.6.2014.
HR
VII/45
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
GLAVA 10.
OSTALI TROŠKOVI
POGLAVLJE 10 0 — OKVIRNA SREDSTVA:
POGLAVLJE 10 1 — PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE
POGLAVLJE 10 2 — PRIČUVA ZA PREUZIMANJE ZGRADÂ
Članak
Stavka
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
POGLAVLJE 10 0
Realizacija 2013.
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 10 2 - UKUPNO
p.m.
p.m.
0,—
Glava 10 - Ukupno
p.m.
p.m.
0,—
89 233 680
87 625 539
POGLAVLJE 10 0 - UKUPNO
POGLAVLJE 10 1
POGLAVLJE 10 1 - UKUPNO
POGLAVLJE 10 2
SVEUKUPNO
84 751 975,—
% 2013.–2015.
94,98
VII/46
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
GLAVA 10.
OSTALI TROŠKOVI
POGLAVLJE 10 0 — OKVIRNA SREDSTVA:
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Napomene
Ova su sredstva isključivo okvirna te se mogu koristiti tek nakon prijenosa na druge proračunske stavke u skladu s
Financijskom uredbom.
POGLAVLJE 10 1 — PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
POGLAVLJE 10 2 — PRIČUVA ZA PREUZIMANJE ZGRADÂ
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
24.6.2014.
HR
VII/47
Nacrt općeg proračuna 2015.
ODBOR REGIJA
OSOBLJE
Odjeljak VII. - Odbor regija
Odbor regija
Funkcijska skupina i platni razred
2014
2015
Privremena radna mjesta
Stalna radna mjesta
Izvan kategorije
Stalna radna mjesta
Privremena radna mjesta
1
1
AD 16
AD 15
6
AD 14
23
1
21
1
AD 13
19
3
19
3
AD 12
25
3
23
2
AD 11
22
1
23
2
AD 10
19
3
17
3
AD 9
27
3
19
2
AD 8
58
1
51
2
AD 7
39
5
46
3
AD 6
50
9
65
10
1
1
291
30
6
AD 5
AD sveukupno
288
30
AST 11
5
5
AST 10
5
5
AST 9
6
4
AST 8
12
AST 7
20
AST 6
28
AST 5
49
7
45
7
AST 4
39
2
39
1
AST 3
10
15
1
AST 2
21
28
2
11
3
17
3
27
2
AST 1
1
AST sveukupno
195
14
197
14
483
44
488
44
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC sveukupno
Sveukupno
Ukupno osoblje
527
532
HR
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 270 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа